Rezultati istraživanja ,,Otvoreno o korupciji''

Page 1

Istraživanje o poznavanju korupcije kao štetne društvene pojave ANALIZA REZULTATA

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


Istraživanje o poznavanju korupcije kao štetne društvene pojave sprovela je NVO Aktivna zona u okviru projekta "Otvoreno o korupciji". Sadržaj i nalazi istraživanja isključiva su odgovornost NVO Aktiva zona i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije niti CGO-a.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE O ISTRAŽIVANJU / METODOLOGIJA Nevladina organizacija Aktivna zona je tokom novembra 2016. godine sporovela istraživanje o poznavanju korupcije kao štetne društvene pojave. Istraživanje je sporovedeno u okviru projekta ,,Otvoreno o korupciji'' čiji se glavni cilj se odnosi na povećanje informisanosti građana Cetinja o pojavi korupcije u društvu i načinima njenog sprečavanja. Istraživanje je imalo za cilj da istraži informisanost građana o pojmu, oblicima i načinima sprječavanja koruptivnih radnji. Građani su imali priliku da ocijene nivo korupcije kod različitih institucija, kao i profesija. Takođe građane smo pitali i ko je odgovoran za stanje korupcije u gradu i ko može najviše doprinijeti borbi protiv te pojave. U okviru istraživanja je ispitano 200 građana Cetinja, starijih od 18 godina, a vodilo se računa o zastupljenosti starosnih grupa, obrazovanja, statusa i drugih kriterijuma kako bismo dobili mjerljive i kvalitetne rezultate.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA: Najveći broj ispitanika je korupciju definisao kao: davanje mita (75,9%), zloupotreba položaja u javnom sektoru (50,6%), te kršenje zakona (33,3%). Građani su mišljenja da je korupcija iznuda novca od strane nekog ko radi u državnom sektoru, kao i trgovina uticajem koju pojedinac ima (19,5%).

Građani su ocjenama od (1)– nema puno do (5)-ima puno ocjenjivali gdje je i u kojoj mjeri prisutna korupcija, pa su najveću ocjenu (5) dobili Bolnica, Dom zdravlja kao i policijska uprava. Takođe političke partije koje su na vlasti, zatim inspekcijske službe, zaposleni u lokalnoj upravi i direktori preduzeća čiji je osnivač/upravljač lokalna uprava, su funcije koje su ocijenjene sa ocjenom (5).

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE Najmanje korupcije, po mišeljenju građana, ima u vrtićima i nevladinim organizacijama. Ispitanici su stava da korupcije ima malo i u sportskim klubovima, kulturnim institucijama i kod preduzetnika. Gradonačelnik, predsjednik Skupštine, odbornici, sudije i tužioci, kao i predstavnici političkih partija koje su u opoziciji su, u prosjeku, najviše puta ocijenjeni ocjenom (3). Ispitanici, u najvećoj mjeri, date odgovore zasnivaju na osnovu razgovora sa rodbinom i prijateljima koji su imali iskustvo sa korupcijom (50%), na osnovu odnosa lokalne uprave prema korupciji (44,2%), dok je (37,2%) taj sud dalo na osnovu informacija iz medija. Njih (36%) odgovor temelji na osnovu nesklada koji su primijetili između malih zarada lokalnih službenika i njihovog životnog standarda. Čak (33,7%) ispitanih svoje ocjene temelji na ličnom iskustvu jer im je neko ponudio novac, poklon i uslugu.

Najveću odgovornost za stanje korupcije na Cetinju imaju, prema mišljenju građana, lokalna vlast (73,3%), državna vlast (66,3%), ali i sami građani (44,2%). U nešto manjem procentu odgovornost snose i gradonačelnik (34,9%), lokalna uprava (29,1%), sudstvo i tužilštvo, sa 25,6% i 18,6 %. Ispitanici su na osnovu odgovora na prethodno pitanje slično odgovorili i kada je u pitanju doprinos borbi protiv korupcije, pa najviše doprinosa može dati lokalna vlast (59,3%) i državna vlast (54,7%). Građani smatraju da i oni sami mogu doprinijeti borbi protiv korupcije (51,2%), a velika očekivanja imaju i od nevladinih orgnizacija (41,9%), što je u skladu sa stanjem na nacionalnom nivou gdje većina građana pojavu korupcije rađe prijavljuje NVO sektoru nego nadležnim institucijama.

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE Kada su u pitanju profesije, istraživanje je pokazalo da je korupcija najprisutnija kod ljekara (68,2%) i policajaca (67,1%). Kod službenika lokalne uprave taj procenat je znatno manji i i znosi (31,8%), kod advokata (27,1%) i sudija (24,7%). Odustvo stroge unutrašnje kontrole u lokalnim i nacionalnim institucijama (55,8%) najvažniji je činilac koji izaziva korupciju na Cetinju. Slijedi nepoštovanje službene dužnosti i lični interesi (45,3%) i želja onih koji su na vlasti da se brzo obogate, te moralna kriza (31,4%). Najviše građana na Cetinju je mišljenja da će korupcije uvijek biti, ali da može biti svedena na određenu mjeru (41,4%). Takođe veliki procenat građana (27, 6%) smatra da korupcija na Cetinju može biti značajno smanjena.

Kada smo građane pitali da sebe zamisle kao službenika sa malom platom kojem se obrati neko ko mu nudi novac, poklon ili uslugu da bi riješio njegov/njen problem, većina građana je odgovorila da ne bi prihvatili takvu ponudu, jer ne odobravaju takvo djelovanje (40,7%), a (30,2%) ispitanika ne bi prihvatilo ponudu ako rješenje problema podrazumijeva kršenje zakona. U veoma malom procentu bi građani prihvatili takvu ponudu zato što „to svi rade“ (4,7%). U slučaju da se građani nađu u poziciji da im neko zatraži novac kako bi riječili neki svoj problem u velikom procentu ne bi dali novac, ukoliko postoji drugi način da se problem riješi (58,8%). Čak (22,4%) građana ni u kom slučaju ne bi prihvatili takvu ponudu.

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE UPITNIK 1. Šta je prije svega za Vas korupcija? (izaberite najviše tri odgovora) Davanje mita Sukob interesa kod državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom sektoru Iznuda novca od strane nekog ko radi u državnom sektoru Zloupotrba položaja u privatnom sktoru Kršenja zakona Trgovina uticajem koji pojedinac ima Nanošenje nepravde Uskraćivanje prava Nešto drugo:

2. Ocjenom od (1) – nema puno, do (5) – ima puno, ocijenite u kojoj mjeri je prisutna korupcija u prijestonici Cetinje kod: Naziv Gradonačelnika Predsjednika skupštine Odbornika Gradskih službenika Direktora preduzeća čiji je lokalna uprava upravljač/osnivač Zaposlenih u preduzećima čiji je lokalna uprava osnivač/upravljač Inspekcijske službe Političkih partija koje su na vlasti u gradu Političkih partija koje su u opoziciji u gradu Sudija sudova koji postoje u gradu Tužilaca Policijske uprave Vrtića Škole Doma zdravlja

1

2

3

4

Bolnica Fakulteta Katastra Nevladinih organizacija Sportskih klubova Kulturnih institucija Preduzetnika 3. Na čemu zasnivate iznijete ocjene o korupciji? (izaberite najviše tri odgovora) Na osnovu odnosa lokalne uprave prema korupciji Na osnovu razgovora sa rodbinom i prijateljima koji su imali iskustvo korupcije Na ličnom iskustvu / neko Vam je ponudio novac, poklon, uslugu... Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih zarada lokalnih službenika i njihovog životnog standarda Na osnovu informacija iz medija Na osnovu svog materijalog položaja Na osnovu poznavanja kadrovske strukture u lokalnoj upravi Na osnovu odnosa prema onima koji prijavljuju korupciji Nešto drugo:

5 4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu? (izaberite najviše pet odgovora) Državna vlast Lokalna vlast Gradonačelnik Predsjednik skupštine Odbornici Lokalna uprava Nosioci funkcija u javnim preduzećima Lokalni mediji Privatna preduzeća Nevladine organizacije Građani Sudstvo Tužilaštvo Međunarodne organizacije Neko drugi:

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE 5. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašm gradu? (izaberite najviše tri odgovora) Državna vlast Lokalna vlast Gradonačelnik Predsjednik skupštine Odbornici Lokalna uprava Nosioci funkcija u javnim preduzećima Lokalni mediji Privatna preduzeća Nevladine organizacije Građani Sudstvo Tužilaštvo Međunarodne organizacije Neko drugi:

Odsustvo stroge unutrašnje kontrole u lokalnim i nacionalnim institucijama Osobenosti naše kulture Nepoštovanje službene dužnosti i lični interesi Želja onih koji su na vlasti da se brže obogate Problemi naslijeđeni iz neposredne političke prošlosti Male plate službenika u javnom sektoru Neefikasnost pravosudnog sistema Loše zakonodavstvo Moralna kriza Nemam stav Nešto drugo:

8. Kada je riječ o korupciji na Cetinju, koje od sljedećih mišljenja Vam je najbliže? (izaberite najviše jedan odgovor) 6. Po Vašem mišljenju, u kojima profesijama i zanimanjima je korupcija najzastupljenija? (izaberite najviše pet odgovora) Novinari Nastavnici u školama Univerzitetski službenici i profesori Službenici u ministarstvima Službenici u lokalnoj upravi Sudije Javni tužioci Advokati Policajci Carinici Poreski službenici Poslanici Ministri Odbornici lokalnog parlamenta Biznismeni Ljekari Lideri političkih partija Bankari Vojska 7. Po Vašem mišljenju koja su tri najvažnija činioca, koji izazivaju korupciju u našem gradu? (izaberite najviše tri odgovora)

Korupcija na Cetinju može biti iskorijenjena Korupcije će na Cetinju uvijek biti, ali ona ipak može biti svedena na određenu mjeru Korupcija na Cetinju može biti značajno smanjena Rast korupcije na Cetinju ne može biti zaustavljen 9. Pokušajte da zamislite sebe kao službenika sa malom platom kojem se obrati neko ko mu ponudi novac, poklon ili uslugu da biste riješio njegov/njen problem. Kako biste Vi postupili? Prihvatio/la bih ponudu, ako mogu da riješim njegov/njen problem Prihvatio/la bih ponudu, to svi rade Ne bih prihvatio/la ponudu, ako je rješenje probleme vezano za kršenje zakona Ne bih prihvatio/la ponudu, jer ne odobravam takvo djelovanje Ne znam 10. Ako biste imali veliki problem i neko bi Vam direktno zatražio novac da vam reši problem šta biste učinili? Platio/la bih ako bih mogao/la to sebi da priuštim Platio/la bih ako ne bih mogao/la svoj problem na drugačiji način da riješim

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.


ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU KORUPCIJE KAO ŠTETNE DRUŠTVENE POJAVE Ne bih platio/la, ukoliko postoji drugi način da se problem riješi Ni u kom slučaju ne bih platio/la 11. Vaš pol: Muško Žensko 12. Koliko imate godina? 18-25 25-55 Preko 55 godina 13. Vaše obrazovanje? Srednja škola Fakultet Zaposlen/a Penzioner/ka Nešto drugo:

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.