Page 1

a u c ˇ c j


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011


KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 / [editorka Zuzana Hajíčková]. – 1. vyd. – Praha : Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz), 2011 ISBN 978-80-87481-63-9 (Filip Tomáš – Akropolis : brož.). – ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) 811.162.3 * 81‘24 – čeština – jazyková výuka – sborníky konferencí 811.162.3 – Čeština [11]

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 je financován z projektu Metodické a didaktické přednášky, semináře a workshopy pro učitele češtiny jako cizího jazyka pro rok 2011 – Rozvoj kompetencí učitelů pro jazykovou a sociokulturní integraci cizinců; číslo Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2011: 28 658-3/2011-20.

Editorka: Zuzana Hajíčková Recenzentky: Eva Složilová, Jitka Lukášová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2011 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2011 © Filip Tomáš – Akropolis, 2011 ISBN 978-80-87481-63-9 ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF)


Obsah

PAVEL PEČENÝ

9

Webové stránky AUČCJ (přehled a statistika)

Konkurence spisovné a nespisovné češtiny HANA GLADKOVA

15

Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? Dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka MARIE HÁDKOVÁ

33

Čemu z našeho národního jazyka učit, máme-li cizince naučit česky?

41

Názory zahraničních studentů na obecnou češtinu, jejich zkušenosti a znalosti

JANA NOVÁKOVÁ

Vzdělávání učitelů češtiny pro cizince KOLEKTIV AUTORŮ CENTRA PRO INTEGRACI CIZINCŮ O. S.

49

Kurz lektorských dovedností – příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin DANA HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ

55

Další vzdělávání pedagogů na ÚJOP UK, kurzy zaměřené na metodiku češtiny jako cizího jazyka


DARINA HRADILOVÁ

63

Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

67

Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK

KATEŘINA ŠORMOVÁ

DITA MACHÁČKOVÁ

69

Vzdělávací program ZČU v Plzni: Prohloubení odborné kvalifikace – obor čeština jako cizí jazyk

Pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka PAVLA CHEJNOVÁ

75

Pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka JAROSLAV MAŠÍN

85

Vyjádření vděčnosti a poděkování

Práce s chybou BARBORA ŠTINDLOVÁ, VLADIMÍR PETKEVIČ

99

Chybová anotace žákovského korpusu CzeSL DANA HÁNKOVÁ

115

Práce s chybou v ústním a písemném projevu studentů češtiny jako cizího jazyka

125

Jak překonat výslovnostní problémy, aneb o významu poslechu ve výuce češtiny pro cizince zejména ve skupinách rusky hovořících studentů

KATEŘINA ROMAŠEVSKÁ

Genderová lingvistika JANA HOFFMANNOVÁ

137

Rod v jazyce a jazykovědě


Mládež – cizinci KATEŘINA VODIČKOVÁ, LADISLAVA HOLUBOVÁ

155

Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež v Bavorsku NADĚŽDA GJUROVÁ

161

Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Metodika pro učitele

179

„Je to hezký umět česky!“ Čeština v německých projektech

181

Sociokulturní minimum pro malé cizince

PETRA PAZDEROVÁ

PETRA PROCHÁZKOVÁ

Workshopy JAROSLAV MAŠÍN

187

Jak pracovat s literárním textem – Bohumil Hrabal (ukázka)

191

Domino – český jazyk pro malé cizince I – Metodické zásady práce s učebnicí

SVATAVA ŠKODOVÁ

ZUZANA HAJÍČKOVÁ

201

Tvůrčí psaní pro mládež

209

Medailonky

217

Abstrakty (Abstracts)


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 217

Abstrakty (Abstracts)

Webové stránky AUČCJ (přehled a statistika) Websites of AUČCJ (survey and statistics) PhDr. Pavel Pečený Příspěvek shrnuje výsledky statistické analýzy dat, které se týkají provozu webových stránek AUČCJ – www.auccj.cz. Sledovány byly například počty unikátních přístupů, doba strávená v jednotlivých sekcích webu, míra opouštění i počet opakovaných návratů nebo místo (země), odkud se návštěvníci k webu připojovali. Článek je zajímavým dokladem ohlasu prezentace činnosti AUČCJ na internetu. Vyhodnocení dat poslouží k optimalizaci webových stránek, zkvalitnění prezentace a zefektivnění komunikace AUČCJ s jejími členy i zájemci z řad široké veřejnosti. The contribution summarizes the results of statistical data analysis concerning running of the website of the Association of teachers of Czech as a foreign language – www.auccj.cz. Among the monitored factors there were, e.g. number of unique accesses, time spent in separate parts of the websites, number of closes and return hits or the location (country) the accesses were made from. The article provides an interesting evidence of the response to the presentation of AUČCJ activities on the Internet. The data analysis will serve for the website optimization, improving the presentation and making the communication between AUČCJ and its members and interested people from the general public more effective.


218 |

Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? Dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka. What is (un)marked in contemporary Czech language? The dynamics of the shift between substandard and standard language forms. Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Termín pospisovnění nemá v jiných slovanských jazycích ve stylistice ani v jazykové kultuře obdoby. V české jazykovědě a pro českou jazykovou situaci se jím označuje pohyb mezi standardním a substandardními útvary jazyka, a to ve směru od substandardu ke standardu. Sám fakt, že jazykovědce daleko více zajímá právě tento směr pohybu mezi oběma typy útvarů než směr opačný, je signifikantní: komplex teoretických a praktických činností jazykovědy je zaměřen především na standardní/spisovný jazyk. Opačný pohyb od standardu k substandardu zatím, zdá se, nikoho podrobněji nezajímal. Pokusíme se analyzovat tento jev jak z hlediska strukturního, tak i z hlediska sociolingvistického. The term of „popisovnění“ is unparalleled in other Slavonic languages, stylistics or culture of language. In Czech linguistics and Czech language situation it denotes the shift between standard and substandard language forms, namely in the direction from substandard to standard. The fact that linguists are far more interested in this direction of language shift (substandard to standard) is symptomatic: the complex of theoretical and practical linguistic activities focuses mainly on standard/literary language. The opposite direction from standard to substandard has not been examined in more detail so far. We are going to analyze this phenomenon from both structural and socio-linguistic points of view.

Čemu z našeho národního jazyka učit, máme-li cizince naučit česky? What elements of our national language should we teach when teaching Czech to foreigners? PhDr. Marie Hádková, Ph.D. Text je věnován komplexně pojatým okolnostem výběru jazykového materiálu pro výuku češtiny v roli jazyka cizího, a to ne z pohledu kompetenčních úrovní znalosti, ale z hlediska tzv. funkční stratifikace češtiny (zastoupení


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 219

útvarů a poloútvarů národního jazyka). Konkrétně se věnujeme třem oblastem této otázky: 1) hodnocení jazykových prostředků a jejich ukotvení v národním jazyce, 2) vlivu psanosti a mluvenosti a s nimi spojeným komunikačním dovednostem, 3) reflexi normy útvarů češtiny. V rovině obecné je naším cílem vytvořit platformu pro diskusi o míře, způsobech a prostředcích reflexe nových okolností fungování našeho národního jazyka v podmínkách proměňujících se kanálů mezilidské komunikace, jež přináší (nejen) rozvoj nových technologií. Konkrétním a pragmaticky orientovaným cílem je formulace desatera rad (pro učitele češtiny jakožto cizího jazyka i češtiny v roli jazyka nemateřského) týkajících se zastoupení útvarů a poloútvarů češtiny ve výuce češtiny pro cizince. The text discusses the complex circumstances of selecting language material for teaching Czech as a foreign language, not from the point of view of competence level of knowledge, but from the point of view of functional stratification of Czech (the ratio of varieties and substandard varieties of national language). In particular, we discuss three areas of the problem: 1) evaluation of language means and their anchoring in the national language, 2) the influence of writing and speaking and the related communication skills, 3) a reflexion of the standard of language varieties. In general, our aim is to create a platform for discussion about the extent, manners and means of reflexion of new circumstances of our national language functioning in the conditions of changing channels of interpersonal communication brought about (not only) by the development of new technologies. A concrete and pragmatically focused goal is to formulate a decalogue of advice (for teachers of Czech as a foreign language and Czech in the position of other than mother tongue) concerning the ratio of different varieties and substandard varieties of Czech in the teaching of Czech to foreigners.


220 |

Názory zahraničních studentů na obecnou češtinu, jejich zkušenosti a znalosti Foreign Students’ Opinions of Colloquial Czech, Their Experience and Knowledge Mgr. Jana Nováková Příspěvek informuje o výsledcích ankety, které se zúčastnilo 45 zahraničních studentů. Jejím prostřednictvím bylo zjištěno, co si studenti představují pod pojmem obecná čeština, jakým způsobem se s ní setkali poprvé, kde se s ní setkávají nejčastěji, v jakých situacích preferují češtinu spisovnou a v jakých situacích češtinu obecnou. Součástí ankety bylo i několik cvičení, prostřednictvím kterých se u studentů ověřila znalost obecné češtiny. The contribution provides information about the results of a survey in which 45 foreign students took part. Through the survey, it was found what the students imagine under the term of colloquial Czech, in what way they encountered it for the first time, where they encounter it most often, in what situations they prefer standard Czech and in what situations they prefer colloquial Czech. The survey included several exercises through which the students’ knowledge of colloquial Czech was tested.

Kurz lektorských dovedností – příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin Lecturing Skills Course – preparing lectors for teaching Czech as a foreign language in heterogeneous groups Mgr. Markéta Slezáková, Mgr. Barbora Nosálová, Mgr. Vladislav Günter, Mgr. Petra Huková, Mgr. Jana Čemusová, Alena Felcmanová V článku je stručně představen akreditovaný rekvalifikační kurz lektorských dovedností, který připravuje lektory češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin. Popsány jsou především jeho cíle, obsah, průběh a informace o zkušenostech absolventů a možnostech uplatnění. Dále článek obsahuje základní informace o vzniku a kontextu realizace kurzu. The article gives a short outline of an accredited requalification course of lecturing skills preparing lectors of Czech as a foreign language for teaching


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 221

heterogeneous groups. In particular, it describes its aims, contents, schedule and information concerning the experience of its graduates and the possibilities of employment. The article contains basic information concerning the formation of the course and the context of its implementation.

Další vzdělávání pedagogů na ÚJOP UK, kurzy zaměřené na metodiku češtiny jako cizího jazyka Teachers Continuing Education in Methodology, UK ILPS Methodology Courses for Teachers of Czech as Foreign Language Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. Ústav jazykové a odborné přípravy v Praze, středisko Praha-Hloubětín je akreditovaným centrem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci DVPP pořádá řadu kurzů, z nichž největší zájem je v posledních letech o kurzy metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka. V této oblasti poskytujeme několik typů kurzů, z nichž pro širokou učitelskou veřejnost je určen především Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Kurz je akreditován u MŠMT, zúčastnilo se ho již přes 100 vyučujících češtiny jako cizího jazyka. Letos probíhá již jeho čtvrtý ročník. Další kurzy jsou zaměřeny na vyučující češtiny v zahraničí a specificky na vyučující z krajanských komunit, případně se jedná o jednotlivé workshopy. The Institute of Language and Preparatory Studies in Prague, Prague-Hloubětín Centre is an accredited centre of further education of pedagogical workers. As a part of further education of pedagogical workers, it offers many courses, among which methodological courses of teaching Czech as a foreign language have become the most popular in recent years. In this area we offer several types of courses, among which the two-semester improvement course in teaching Czech as a foreign language is designated particularly for general public. The Course is accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports and over 100 teachers of Czech as a foreign language have attended it so far. This year it has been running for the fourth time. Other courses are targeted at teachers of Czech abroad, specifically at teachers from compatriotic communities, or alternatively, there are separate workshops.


222 |

Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci The Education of (Intending) Teachers of Czech for Foreigners at the Philosophical Faculty of Palacký University Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. Příspěvek je zaměřen na prezentaci vzdělávání učitelů češtiny pro cizince na Katedře bohemistiky FF UP. Cílem příspěvku je představit jak disciplíny, které jsou vyučovány jako běžná součást bohemistických studijních programů realizovaných na KBH, tak aktivity, které jsou součástí grantového projektu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí. The contribution focuses on the presentation of the education of teachers of Czech for foreigners at the Department of Czech Studies at the Philosophical Faculty of Palacký University. The aim of the contribution is to introduce the fields of study that are taught as a regular part of the study programmes in Czech at the Department of Czech Studies as well as the activities within the grant project of Czech Studies: the Study Field for the Third Millennium.

Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK The Study Field of Teaching Czech as a Foreign Language at the Philosophical Faculty of Charles University Mgr. Kateřina Šormová Článek představuje studijní obor navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka, který byl na FF UK otevřen v akademickém roce 2010/2011. Popisuje celkovou koncepci oboru i některé předměty, které studenti v průběhu studia absolvují. The article introduces the study field of a follow-up master study programme of teaching Czech as a Foreign Language that was launched in the academic year of 2010/2011. It describes the general concept of the study field as well as some of the courses attended by the students during their studies.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 223

Vzdělávací program ZČU v Plzni: Prohloubení odborné kvalifikace – obor čeština jako cizí jazyk Educational Programme of the University of West Bohemia in Pilsen: Deepening of Professional Qualification – Czech as a Foreign Language Mgr. Dita Macháčková Článek informuje o možnostech prohloubení odborné kvalifikace v oblasti češtiny jako cizího jazyka na katedře českého jazyka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Program je nabízen jak studentům, tak i ostatním zájemcům. Jeho cílem je seznámení s nejnovějšími poznatky oboru čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince a přiblížení problematiky popisu a prezentace českého jazyka jinojazyčným mluvčím. The article provides information about the possibilities of deepening of professional qualification in Czech as a foreign language at the Department of Czech Language of the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Pilsen. The programme is offered to students as well as to general public. It is aimed at introducing the most recent knowledge in the field of Czech as a foreign language and Czech for foreigners and at explaining the problem of description and presentation of Czech language to foreign language speakers.

Pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka Pragmalinguistics in teaching Czech as a Foreign Language PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Příspěvek se zabývá základními okruhy pragmatických zkoumání ve vztahu k výuce češtiny pro cizince. V popředí stojí problematika zdvořilosti spolu s kulturní charakteristikou českých komunikantů. Charakteristika vychází z teorie tváře P. Brownové a S. Levinsona, dále z teorie kulturních dimenzí G. Hofsteda, který vymezuje čtyři základní charakteristiky: vztah k autoritě, tendence k individualismu, tendence k soutěživosti a tolerance rizik. V závislosti na charakteristice českých komunikantů lze pozorovat určitou tendenci k volbě strategií tzv. negativní zdvořilostní strategie, např. volbu nepřímého vyjádření založeného na užití kondicionálu a otázky, dále tzv. komunikační pesimismus založený na užívání negace. V závěru příspěvku jsou zmíněny i neverbální projevy českých rodilých mluvčích.


224 |

The contribution discusses the basic domains of pragmatic research in relation to the teaching of Czech to foreigners. It primarily deals with the issue of politeness and the cultural characteristics of Czech communicants. The characteristics are based on the face-saving theory of P. Brown and S. Levinson, on the cultural dimensions theory of G. Hofstede who defines four basic dimensions: power distance, tendency to individualism, competitive tendency and risk tolerance. Depending on the characteristics of Czech communicants, a certain tendency to select strategies is observed called negative politeness strategy, e.g. by choosing an indirect expression based on the use of conditional and a question, and communicative pessimism based on using negation. Non-verbal communication of Czech native speakers is mentioned at the end of the contribution.

Vyjádření vděčnosti a poděkování Expressing gratitude and thanks Mgr. Jaroslav Mašín V první části příspěvku je definován termín Interlanguage Pragmatics (ILP), je popsáno, čím se výzkum ILP zabývá, jak sbírá data a co ho ovlivňuje. Následující část představuje dotazníkový výzkum, který proběhl na ÚJOP UK Albertov. Cílem výzkumu bylo využít teoretické poznatky z ILP a ukázat, proč je takový výzkum důležitý a jak může pomoci výuce češtiny jako cizího jazyka. Z výzkumu vyplynulo, že studenti zpravidla nemají problém vyjádřit ilokuční sílu, ale používají k tomu jiné jazykové prostředky. Na rozdíl od gramatických chyb nejsou studenti sami schopni rozpoznat pragmatické nedostatky. Výzkum naznačil, na jaké jevy bychom se měli ve výuce češtiny jako cizího jazyka soustředit a jakými cestami by se měl následující výzkum ubírat. In the first part of the contribution the term of Interlanguage Pragmatics (ILP) is defined, the contents of ILP research are described as well as the manner of data collection and the influencing factors. The second part presents a questionnaire survey made at the Institute of Language and Preparatory Studies of Charles University in Albertov. The aim of the survey was to use theoretical findings from ILP and show why such a survey is important and how it can help in teaching Czech as a foreign language. It arose from the survey that the students usually do not have problems expressing the illocutionary force,


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 225

but they use wrong language means to do so. Unlike grammatical mistakes, the students are usually not able to recognise pragmatical flaws. The survey suggested on which phenomena we should focus in the teaching of Czech as a foreign language and what ways the future research should go.

Chybová anotace žákovského korpusu CzeSL Error annotation of lerner corpus CzeSL Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Článek se zabývá žákovským korpusem češtiny CzeSL, tj. korpusem jazykových projevů produkovaných nerodilými mluvčími češtiny. Autoři popisují složení korpusu, charakterizují jednotlivé typy mluvčích s různými prvními jazyky, metadata týkající se mluvčích a jejich textů a zejména chybovou anotaci. Podrobně charakterizují takzvané anotační schéma, jehož jádrem je třírovinný systém, v němž se emendují a anotují chyby, jichž se mluvčí dopouštějí, a dále chybovou taxonomii vztaženou k jednotlivým rovinám systému. Koncepce anotace je předvedena na složitějším příkladu manuální emendace a anotace, přičemž anotace se dělí na (a) manuální či poloautomatickou a (b) plně automatickou. Manuální emendaci a oba typy (polo) automatické anotace zajišťuje speciální lingvistický software. Korpus CzeSL je prvním lingvisticky anotovaným žákovským korpusem češtiny. The article describes a learner corpus of Czech, i.e. the corpus comprising texts in Czech produced by non-native speakers of Czech. The authors characterize the conception, build-up and composition of the corpus, describe the types of speakers and their texts and primarily focus on error annotation of the corpus texts. They characterize, in a detailed way, the annotation scheme adopted, whose core is constituted by a three-level system that makes it possible to annotate the speakers’ errors, and especially an error taxonomy related to the levels of the system. The annotation approach is demonstrated by an example of a complex manual emendation and annotation proper, the annotation being of the two kinds: (a) manual or semiautomatic and (b) fully automatic. The manual emendation and both kinds of the (semi)automatic annotation are made possible by a special linguistic software. The CzeSL corpus is the first linguistically annotated learner corpus of Czech.


226 |

Práce s chybou v ústním a písemném projevu studentů češtiny Dealing with mistakes in oral and written communication of Czech language students PaedDr. Dana Hánková, Dip. RSA Komunikativní jazykové vyučování využívá různé typy učebních aktivit a cvičení, které by bylo možné seřadit na škále od zcela řízených, zaměřených primárně na formální správnost, až po zcela volné, komunikativně zaměřené aktivity, kde se důraz klade na obsah sdělení a jeho srozumitelnost. Zaměření cvičení má vliv na práci s chybami, které se v jeho průběhu vyskytnou. Ve svém příspěvku se pokusím prezentovat strategie práce s chybou, které jsou efektivní zejména při komunikativně zaměřených aktivitách (ústních i písemných) a které vedou k aktivnímu zapojení studentů do vyučovacího procesu. Communicative language teaching makes use of various types of teaching activities and exercises which can be ranged on the scale from completely controlled activities focused on formal correctness to absolutely free and communication-focused activities in which the content and comprehensibility of the communication is stressed. These focused exercises affect dealing with the mistakes which may occur during doing the exercises. In my contribution I am going to present the strategies for dealing with the mistakes which are predominantly effective during communication-focused activities (both oral and written) and which lead to active participation of the students in the learning process.

Jak překonat výslovnostní problémy, anebo o významu poslechu ve výuce češtiny pro cizince zejména ve skupinách rusky hovořících studentů How to Overcome Pronunciation Challenges or the Importance of Listening Comprehension in Teaching Czech as a Foreign Language to Native Russian Speakers in Particular Mgr. Kateřina Romaševská Tento příspěvek je věnován otázkám výslovnosti ve výuce českého jazyka jako cizího. Pojednává o obecných zásadách, které by měly být ve výukové praxi uplatňovány. Rovněž popisuje možnosti praktického využití autentického materiálu z Databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem ve výuce.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 227

The contribution is devoted to the problems of pronunciation in teaching Czech language as a foreign language. It discusses general principles to be applied in the teaching practice. It also describes the possibilities of practical use of authentic materials from the Database of spoken Czech of foreigners with Russian as their first language in teaching.

Rod v jazyce a jazykovědě Gender in Language and Linguistics Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Článek je pokusem o shrnutí hlavních témat, která řeší současná lingvistika v souvislosti s tématem rodu (genderu). V návaznosti na některé zahraniční i české autory, kteří se touto problematikou zabývali (D. Tannen, S. Čmejrková, J. Valdrová ad.) věnuje pozornost vztahu rodu přirozeného a gramatického v různých jazycích, dále pak generickému maskulinu v češtině a možnostem, jak ho nahradit jinými typy vyjádření. Mezi další problémy v článku probírané patří názvy povolání (pokud se např. v pracovních inzerátech uvádějí v mužské podobě, může to vést k diskriminaci ženských uchazeček) a dále problémy s přechylováním příjmení (u českých žen i cizinek, u příjmení českých i cizích). Komunikace mezi muži a ženami bývá někdy chápána jako mezikulturní komunikace: článek aspoň naznačuje, proč tomu tak je a které rozdílné stylové charakteristiky vyjadřování mužů a žen dnes vyvolávají zájem badatelů. Závěrečný oddíl článku je pak zaměřen na specifické vlastnosti jazyka a stylu ženských časopisů, případně reklam adresovaných ženám. The article is an attempt to summarise the main topics with which the modern linguistics deals in relation to the topic of gender. Further to some foreign and Czech authors who were dealing with this topic (D. Tannen, S. Čmejrková, J. Valdrová etc.), it concentrates on the relation of the natural and grammatical gender in different languages, the generic masculine in Czech and the possibilities of replacing it with other types of expression. Other issues discussed in the article include the names of occupations (if e.g. in job advertising the occupations are in masculine form, it may lead to the discrimination against female applicants) and the problems with inflexion of surnames (of Czech women and foreigners, in Czech and foreign surnames). Communication between men and women is sometimes perceived as intercultural communication by women:


228 |

the article gives a hint of why it is so and what different style characteristics the language of men and women are the object of the researchers’ interest. The final section of the article focuses on the specific characteristics of the language and style of women’s magazines and advertising targeted at women.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež v Bavorsku Czech Language Certificate Examination for Young Learners in Bavaria Mgr. Kateřina Vodičková, Ph.D., PaedDr. Ladislava Holubová Po revoluci 1989 nastal v německém příhraničí boom výuky češtiny na všech typech škol i v různých kurzech. Tento jev se v průběhu dvaceti let měnil, jako ve vlnách oslaboval a zesiloval. Momentálně se výuka češtiny opět těší velkému zájmu. Dříve byla výuka češtiny záležitostí nadšenců, nyní už se dostala na pořad dne bavorské politiky. Jedná se zejména o důležitost znalosti češtiny v oblasti hospodářské přeshraniční spolupráce. Proto vznikl v roce 2008 projekt s názvem Čeština na reálkách v Horní Falci, který má následující úkoly: 1. Vyškolit učitele – jde zejména o české rodilé mluvčí žijící v Německu. 2. Vytvořit učební materiály. 3. Vypracovat osnovy na úrovni A1, A2. 4. Certifikovaná zkouška pro žáky ve věku 12–15 let. After the 1989 revolution there was a boom of Czech language teaching at all types of schools and courses in the German borderlands. This phenomenon has been changing during the twenty years, losing and gaining intensity as if in waves. At present Czech language teaching has become very popular again. In the past teaching Czech language was carried out by enthusiastic fans, while at present it has got included in the agenda of Bavarian politics. It concerns mainly the importance of the knowledge of Czech language in the area of crossborder economic cooperation. That is why a project called ‘Czech language at Realschule secondary schools in Upper Palatinate’ was started in 2008. Its aims are: 1. To train teachers – especially Czech native speakers living in Germany. 2. To create teaching material. 3. To design the syllabus for A1 and A2 levels. 4. Certificate examination for students aged 12–15 years.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 229

Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky Czech language as a foreign language for schoolchildren – beginners PaedDr. Naděžda Gjurová Při výuce češtiny jako cizího jazyka u nejmladších školáků je nezbytně nutné tvořit jednotlivé lekce tak, aby je děti vnímaly jako příjemnou a zábavnou činnost. Pro děti všech národností je nejdůležitější hra. Hra zároveň umožňuje navodit zcela přirozeně příjemnou, důvěrnou atmosféru, vyvolá v dětech pocit bezpečí, něčeho známého, něčeho, v čem si všichni rozumí. Zejména pro ty žáky, pro které je čeština naprosto nepochopitelnou směsicí zvuků, je pozitivní citová atmosféra nepostradatelná. Vlastní výuka vychází ze zkušeností práce s dětmi poruchami učení. Ráda bych upozornila zejména na konkrétní možnosti aplikace shodných postupů při výuce dětí s jiným mateřským jazykem a dětí se specifickými poruchami učení i na možnosti využití stejných pomůcek. Nepostradatelné je vést začínající školáky k multisenzorickému vnímání jednotlivých jevů a k aktivní manipulaci s pracovním materiálem. Nutné je uvědomit si velice důležitou roli vyučujícího. Práce s dětmi, u nichž není možné využít jiného jazyka jako převodního kódu a které navíc neumí číst a psát v žádném jazyce, věru není snadná. Ale o to kouzelnější. When teaching Czech language as a foreign language to lower primary school children, it is absolutely necessary to design the lesson plans in the way so that children can perceive them as engaging and enjoyable activities. A game is the most important for children of all nationalities. It is a game which makes it possible to develop pleasant and trusting atmosphere in the class naturally and to evoke in children the feeling of safety, familiarity and mutual understanding among one another. Positive emotional atmosphere is essential, especially for the pupils to whom Czech language appears as a totally incomprehensible mix of sounds. The actual teaching is based on the experience in working with children with learning disabilities. My aim is to point out factual possibilities of applying the same methods when teaching children with a different native language and children with specific learning disabilities and also the possibilities of using the same teaching aids for both groups. It is necessary to guide primary school children towards multi-sensory perception of particular phenomena and active manipulation with learning material.


230 |

It is important to be aware of a most important role of a teacher. Indeed, it is not easy to work with children with whom it is not possible to use another language as a transmission code and who cannot read and write in any language at all. On the other hand, the more captivating it is.

„Je to hezký umět česky!“ Čeština v německých projektech „It’s nice to speak Czech!“ Czech in German projects Mgr. Petra Pazderová Ve svém příspěvku jsem hovořila o akcích a projektech, které mají německé žáky Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně motivovat pro výuku českého jazyka (vyučovací předměty, jazykové pobyty v České republice, učebnice, žákovské projekty). Dále jsem se zastavila u některých regionálních či celostátních jazykových soutěží, jejichž součástí je mimo jiné i český jazyk. Jedná se o jazykovou soutěž „Fremdsprachenwettbewerb“, v níž žáci formou kreativního psaní či při testování všech řečových dovedností ukazují své znalosti cizího jazyka. Další akcí spíše motivačního rázu je jazykový seminář v Lipsku – „Sprachenseminar“, kde se každý rok scházejí vybraní žáci z různých škol v Sasku, aby se v jednotlivých skupinách intenzivně zabývali jedním z cizích jazyků (francouzština, italština, latina, polština, ruština, španělština a čeština) a vytvořili společně projekt, který zde pak prezentují. V neposlední řadě je nutno zmínit „mladou“ soutěž „Bohemiáda“, jejíž dva ročníky proběhly v Žitavě na Gymnáziu Christiana Weise a v níž nejlepší žáci ze saských škol poměřují své znalosti češtiny. In my contribution I spoke about events and projects that are to motivate German pupils at the Friedrich Schiller Secondary School in Pirna to learn Czech (school subjects, language stays in the Czech Republic, textbooks, pupils’ projects). I mentioned some regional and national competitions which include, apart from other subjects, also Czech language. It is a language competition called „Fremdsprachenwettbewerb“ where pupils show their knowledge of foreign languages in the form of creative writing and by being tested in all language skills. Another event of rather a motivating nature is the language seminar in Leipzig – „Sprachenseminar“ where selected pupils from different schools in Saxony meet each year in order to learn one of the foreign languages (French, Italian, Latin, Polish, Russian, Spanish and Czech) intensively in


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 231

groups and create together a project which they present. Last but not least, it is necessary to mention a „young“ competition called „Bohemiáda“ two years of which were held at Christian Weisse Secondary School in Zittau where the best pupils from Saxon schools compete in their knowledge of Czech.

Sociokulturní minimum pro malé cizince Socio-cultural minimum for little foreigners Mgr. Petra Procházková Příspěvek se věnuje publikaci Sociokulturní minimum pro malé cizince, která vznikla za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je dostupná ve třech jazykových mutacích (čj – ukr, čj – viet, čj – mong) a lze si ji zdarma stáhnout z internetových stránek www.nebelvir.cz. Jejím cílem je usnadnit žákům-cizincům první krůčky v neznámém českém prostředí. Žáci-cizinci často přicházejí ze společností, kde funguje odlišná hierarchie a kde neplatí zdvořilostní principy evropské kultury a například pro vyjadřování zdvořilosti mohou fungovat jiné principy. Tyto děti se najednou ocitají ve zcela neznámém prostředí, ve kterém se většinou nejen nedomluví, ale nemusí rozumět ani chování a projevům ostatních lidí. Při vzdělávání těchto dětí bychom tedy měli dbát nejen na rozvoj kompetence komunikativní, ale i na rozvoj kompetence sociokulturní, tak, jak je definuje Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků. This contribution deals with the publication called ‘Socio-cultural minimum for little foreigners’ which was created under the funding of the Ministry of Education, Youth and Sport. It is available in three language versions (Czech – Ukrainian, Czech – Vietnamese, Czech – Mongolian) and can be downloaded for free from the internet website www.nebelvir.cz. Its aim is to make first steps easier for foreign pupils in the Czech surrounding which is unfamiliar to them. Foreign pupils often come from the societies where different hierarchies exist and where European principles of politeness do not apply and different principles of politeness may function. These children suddenly find themselves in completely unfamiliar surroundings where they frequently are not able to make themselves understood and may not understand the behavior and acting of other people either. When educating these children, we should pay attention to developing not only their communication competencies, but also their socio-cultural competencies according to the Common European Framework of Reference for Languages.


232 |

Jak pracovat s literárním textem – Bohumil Hrabal (ukázka) How to work with a literary text – Bohumil Hrabal (excerpt) Mgr. Jaroslav Mašín Často chceme studentům v jazykových školách nabídnout i speciální aktivity a seznámit je s něčím z české kultury. Cílem workshopu je ukázka literárního semináře, který interaktivní formou představuje mírně pokročilým studentům češtiny spisovatele B. Hrabala a jedno jeho dílo, a to bez zprostředkujícího jazyka a bez zjednodušování literárního textu. Nad literární a filmovou ukázkou společně hledáme rysy Hrabalovy poetiky. We often want to offer special activities to our students in the language schools and to introduce them to some aspects of Czech culture. The aim of the workshop is a sample seminar in literature introducing in an interactive way the author B. Hrabal to intermediate students of Czech and one of his works, without a mediating language or a simplification of the literary text. In the literary and film excerpt we are trying to find the characteristics of Hrabal’s poetics together.

Domino – český jazyk pro malé cizince I – Metodické zásady práce s učebnicí Domino – Czech language for small Foreigners I – Methodological Principles of working with the Textbook Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. Příspěvek si kladl za cíl představit učební materiály a s nimi spojené učební postupy, které mohou být využity při výuce češtiny pro děti s jiným mateřským jazykem, než je čeština. V průběhu semináře byli účastníci seznámeni s obsahem učebnice Domino; s její koncepcí, volbou jednotlivých jevů, jejich gramaticko-komunikačním rozložením; dále se základní výukovou metodou umožňující výuku dětí cizinců bez zprostředkovacího jazyka. V příspěvku bylo také představeno propojení práce s obrázky a prezentování gramatických jevů komunikačním způsobem. Prezentován byl díl I., který vyšel v roce 2010, a díl II., který je připraven do tisku. The contribution was aimed at introducing the teaching material and the related teaching procedures which can be used in teaching Czech to children


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 233

with another mother tongue than Czech. During the seminar, the participants were introduced to the Domino textbook; its concept, the selection of individual phenomena, their distribution from the point of view of grammar and communication; also with the basic teaching method allowing for the teaching of children of foreigners without any mediating language. The interconnection of working with pictures and presenting grammatical phenomena in a communicative manner was also introduced in the contribution. Part I of the textbook published in 2010 and part II which is presently being prepared for print were introduced.

Tvůrčí psaní pro mládež Creative Writing for Youth PhDr. Zuzana Hajíčková Ve workshopu byla představena hodina tvůrčího psaní pro mírně a středně pokročilé studenty ČCJ: psaní anekdoty pro úroveň A2 až B1. Lektorka vycházela z kurzů, jež vede na ÚBS FFUK a ÚJOP UK Albertov. Účastníci dílny (10 lidí) se vžili do role svých žáků a pracovali ve dvojici, či samostatně. Závěrem proběhla diskuse o možných variantách psaní. The workshop presented a lesson of creative writing for pre-intermediate and intermediate students of Czech as a foreign language: writing an anecdote for levels A2 to B1. The teacher based the lesson on the courses of Czech at The Institute of Czech Studies at the Faculty of Arts of Charles University and the Institute of Language and Preparatory Studies of Charles University in Albertov. The participants (10 people) put themselves in the shoes of their students and worked in pairs or by themselves. The workshop ended in a discussion about different possibilities of writing.


Dosud vydané sborníky: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003–2005 (Editorky Jana Čemusová, Lída Holá a Jitka Ryndová) 208 str., brož., 199 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-15-X Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006 (Editorky Barbora Štindlová – Jana Čemusová) 240 str., brož., 230 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-37-0 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006–2007 (Editorky Barbora Štindlová – Jana Čemusová) 240 str., brož., 249 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-86903-58-3 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009 (Editorka Kateřina Hlínová) 156 str., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-07-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010 (Editorka Kateřina Hlínová) 160 str., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-25-7 a ISBN 978-80-87481-30-1 (PDF) Všechny sborníky můžete objednat na www.kosmas.cz


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 Vydal Filip Tomáš – Akropolis (Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2011 jako svoji 203. publikaci Ediční příprava: Zuzana Hajíčková Autorky anglických resumé: Adéla Horáková, Bohdana Hégrová Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 1. vydání, 236 stran, TS 12 ISBN 978-80-87481-63-9 ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) Distribuce www.kosmas.cz Elektronická podoba knihy www.ereading.cz Doporučená cena včetně DPH 220 Kč

Profile for Akropolis

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011  

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011  

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded