Page 1

nOto 5

N ĹŒ t o b y A K I M OTO # 5 maa r t 2 012

1/03 drukken met wijn 1/03 gastredacteur blogt 2/03 creatief of niet 5/03 papieren liefde 6/03 beroemd briefpapier 6/03 kippengaaslicht 7/03 oplage 15 8/03 piece of pantone 9/03 fietskrijtje 12/03 tv praatje 13/03 geperst 14/03 reizen zonder bewegen 15/03 turijn, seoul, helsinki 19/03 het recht van het beest 19/03 arnhems potentie 20/03 arab art 20/3 blokje verbeelding 21/03 honderd witte dagen 22/03 velvet heroes 23/03 hr-gefrustel 23/03 harde cirkels 26/03 pop-up restaurant 28/03 typofiel 29/03 het goud ligt op straat 29/03 winderigheid 29/03 nog een blokje verbeelding 30/03 fixie alphabet

+

prints by sander molenaar


Hij is uit de NOTO #5. In dit vlugschrift vindt u al onze blogs van de afgelopen maand. En een serie prints van Sander Molenaar, binnenkort te koop in Toko Akimoto nOto 5


het recht van het beest

Toen ik een grote jongen aan het worden was, lag

teerd. Een voorbeeld daarvan vind ik dat de recht-

alles aan de samenleving. Criminelen en gestoorden

bank van Amsterdam besloot tot spreekrecht voor de

waren eigenlijk slachtoffers. Slachtoffers van het sys-

ouders van de slachtoffers van Robert M., terwijl dat

teem dat hen vermaalde, slachtoffers van ongelijke

recht wettelijk niet bestaat. Dit, omdat de rechtbank

verhoudingen, slachtoffers van inhumane instituties.

de zaak zo schokkend en ongebruikelijk vond.

Achteraf vind ik het een nogal theoretische benadering. Wat kun je met de wetenschap dat het de schuld

Toen Robert M. en zijn advocaten zich tegen dit

van het kapitaal is als iemand net een roofoverval

besluit verzetten, was de wereld te klein. Hoe

heeft gepleegd? In afwachting van praktische oplos-

haalde een man die nog niet het recht van ademen

singen stortte ik me op het creëren van de ideale

had het in zijn hoofd om over zijn eigen rechten te

samenleving. In de tussentijd vond ik delinquenten

beginnen! Ik begrijp de emoties volkomen. Ik heb

‘eigenlijk’ niet schuldig.

ook kinderen, en daar moeten ze van afblijven. Toch vind ik dat Robert M. een punt heeft. Bescha-

Van begrip voor daders is geen sprake meer. Nu

ving bewijst zich door de behandeling van mensen

gaat alle aandacht uit naar slachtoffers. Er is slachtof-

als hij, die dingen gedaan hebben die het voorstel-

ferhulp gekomen, spreekrecht tijdens rechtszaken…

lingsvermogen te boven gaan. Je kunt in zo’n geval

Van straf en resocialisatie lijkt het accent verschoven

kiezen voor het stenen tijdperk. Een eerlijk proces is

naar genoegdoening. In het belang van slachtoffers

dan niet nodig. Je hakt gewoon wat lichaamsdelen

worden zelfs onorthodoxe maatregelen geaccep-

af. Daar tegenover staat het beste aller slechte sys-


temen, de rechtsstaat. Met zijn spelregels die voor

te zwijgen van heel praktische vragen als: wat doe

iedereen gelden. Ook voor beesten.

je als een ouder alleen nog maar kan huilen? Verder vraag ik me af of na het spreekrecht niet de roep zal

Ik heb ook nog wat vragen. Dat spreekrecht voor

aanzwellen om ouders of nabestaanden mee te laten

ouders van slachtoffers, wat wordt daarmee precies

beslissen over het vonnis. En of we dan niet afkoersen

beoogd? Ik kan me voorstellen dat het helpt bij de

op een soort wettelijk gelegitimeerde eigenrichting.

verwerking als je in aanwezigheid van de verdachte

Het lijkt me dat die vragen eerst beantwoord moeten

mag vertellen wat zijn daden hebben betekend voor

zijn voordat je spreekrecht instelt of uitbreidt.

jou en je kind. Maar de rechtbank lijkt me niet de eerst aangewezen plek om de verwerking te bevor-

Mocht u de indruk hebben dat ik mijn vroegere be-

deren. Ik weet niet wat het effect is op de taak die de

zwaren tegen het maatschappelijke systeem met zijn

rechtbank wél heeft, recht spreken. Ongetwijfeld zul-

inhumane instituties heb laten varen: dat is niet zo.

len rechters niet onberoerd blijven door de verhalen

Maar totdat er iets beters is – er wordt hard aan ge-

van ouders en nabestaanden. Maar wat nu als die in

werkt, begrijp ik – doe ik mee met de rechtsstaat. En

het ene geval wel het woord wensen te voeren en in

ik vind dat die nu te veel gericht is op de slachtoffers.

het andere geval niet? Of als de ene ouder veel beter

En, toegegeven, destijds te veel op de daders.

uit zijn woorden komt dan de ander? Dat creëert heel verschillende omstandigheden voor verdachten. Is er dan nog sprake van rechtsgelijkheid? Om nog maar

nOto 5


winderigheid

Wat is er de hele dag, 24/7 aanwezig‌ juist ja wind. Een grote bron van energie gratis voor het oppakken. De kaart van Amerika laat zien waar en met welke snelheid de wind waait. Martin Wattenberg en Fernanda Viegas hebben deze kaart gemaakt die werkt op basis van voorspellingen.


het goud ligt op straat Bij street art denk je aan graffiti, grote wilde tags met

zien, enkel diegene die goed om zich heen kijkt.

bolle letters en felle kleuren. Maar dat hoeft niet.

De vorm refereert aan mineralen zoals crystal,

Zie dit prachtige project van a commone name, col-

quartz die eigenlijk alleen in de natuur voor ko-

lega grafisch ontwerpers uit Los Angeles. Op klei-

men, a common name verplaatst deze naar de

ne opengevallen plekjes in muren maken ze papier

stad. En net als in de natuur zijn ze in de stad ook

sculpturen die als een soort juweeltjes verstopt lig-

zeldzaam. Mocht je in de buurt zijn van LA zoek

gen. En zoals ze zelf zeggen, niet iedereen zal het

ze op of volg ze op de site van a common name.


papierenl Eigenlijk waren we op weg naar ‘Mooi Muf’, maar onderweg in de Weimarstraat in Den Haag viel onze blik op de ‘whispering wall’. Deze poëtische titel prikkelde, we stapte naar binnen en maakte kennis met Mark de Weijer. Samen met Annechien Deurloo heeft hij de ‘whispering wall’ opgezet als plek om werk te laten zien van kunstenaars/vormgevers die de relatie tussen papier en het interieur onderzoeken.


liefde

In de ruimte hebben ze heel divers werk van papier

context. Zijn werk is sculpturaal, constructief en ont-

samengebracht. Van stoelen tot verlichting tot wand-

wrichtend tegelijkertijd. Het beeld ontstaat op basis

bekleding. Achter in de ruimte is het atelier van Mark,

van een geheel autonome analyse van de gegeven

waar hij werkt aan zijn papier werken. Zijn acquarel

ruimte, een sterk persoonlijk en natuurlijk handschrift,

werken balanceren op de rand van schilderkunst,

zonder poespas, altijd raak en recht op het doel af.’

architectuur en vormgeving. De werken worden in

In de collectie zijn opgenomen werken van buro Jet,

nauwe samenwerking gemaakt met de opdrachtge-

Jorien Kuipers, Zhen tian, rick tegelaar, Marieke Dij-

vers en zijn helemaal toegesneden op de specifieke

kers, Anneke Jacobs, Jo Meesters, Debbie Wijskamp,

locatie.

Karen Combs, Dunfort Wood en Annechien Deurloo.

bij whispering wall is momenteel werk te zien van

Daarnaast is er prachtig papier te koop van papierfa-

André Kruysen. ‘Hij werkt op monumentale wijze

briek de middelste molen uit Loenen.

met licht, vlak en volume in veelal architectonische

nOtO 5


creatief of niet In het artikel “nieuwe helden”, gepubliceerd in

beslissingen en schept daarmee de wereld. Som-

NOTO #2, stipte ik al de mythe van de creatieve

mige mensen leggen dat vast in iets tastbaars andere

industrie aan. Ook David Kelley van IDEO is het

niet. De zogenaamde creatieven moeten uit hun ivo-

hiermee van harte eens. Doordat Richard Flo-

ren torens komen en de zogenaamde niet creatieven

rida de wereld heeft verrijkt met zijn boeken over

mogen stoppen met opkijken naar de andere soort.

de creative klasse is menig bestuurder gaan ge-

Vergeet ook de creatieve industrie, die bestaat niet

loven in de maakbaarheid van de creativiteit.

er bestaat wel een industrie met een creatieve out-

Vanachter de bureaus op menig stadhuis worden

put. De overheid hoeft alleen ruimte te geven aan

er driftig plannen gesmeed om achtergebleven ge-

initiatieven, die omarmen, tijdelijk steunen totdat ze

bieden op te stoten in de vaart der volkeren. ‘Cre-

op eigen benen kunnen staan. Of denk aan een prik-

atieve’ zijn daar onmisbaar bij… Inmiddels heeft elke

kel dmv creatieve producten in een lager btw tarief

provincie stad een eigen creatieve broedplaats. De

te laten vallen. Zoek vanuit de regio naar streek

koffiebars poppen uit de grond en de netwerkbor-

gebonden producten die kleur en eigenheid geven

rels worden door de overheid gefinancierd. In na-

aan een gebied. Gebruik daarbij de bedrijven die

volging van David Kelley zeg ik, stop met de wereld

producten maken i.p.v. de dienstensector. Laat het

te verdelen in creatieve en niet creatieven. Ieder

gebeuren zonder de angst om niet creatief te zijn.

mens is creatief neemt elke dag miljoenen creatieve


Ik heb een handicap. Eentje die maar weinig Nederlanders hebben. Mijn gebrek is dat ik niet tegen praatprogramma’s op de televisie kan. Ik begrijp zelfs niet waarom ze zijn uitgevonden. Voor de radio, oké, daar kun je niet de hele tijd walvisgeluiden uitzenden, en gebarentaal werkt er niet.

tv praatje

Maar op tv…

Tv blijft voor mij een verrekijker.

Maar elke avond een of twee wat

Laat mij verre landen zien, inheem-

oudere mannen aan een tafel tonen

se rituelen, desnoods een mooie

die weigeren om gasten te laten uit-

rotsformatie. Alles beter dan een

praten…Ik ben al in een vroeg sta-

verzameling pratende hoofden. In

dium van Barend & Van Dorp afge-

theorie valt er nog wel iets van te

haakt, en als ik heel soms in buien

bakken. Kies een strakke vorm, de

van ernstige appelflauwte naar

socratische methode bijvoorbeeld.

Pauw & Witteman of DWDD kijk,

Of open alle retorische registers.

snap ik weer waarom. Er wellen

Een rigide inhoudelijke aanpak kan

nu zelfs nóg ernstiger existentiële

ook vruchten afwerpen (waar zijn

vragen bij mij op. Kunnen de heren

ze gebleven, de meedogenloze ge-

talkshowhosts hun kleineerdriften

spreksleiders?). En als dat allemaal

niet in hun studentencorps/Bach-

niet werkt, of het geld is op, dan

genootschap/Achterhoekse buiten-

kan groepsdynamiek nog aardige

huisje botvieren? Kunnen we voor

beelden opleveren. Ik denk aan

de vaste gasten, in plaats van ze

een zaal waarin mensen ‘uit ver-

steeds weer naar die studio te laten

schillende lagen van de samenle-

afreizen, niet een opvangcentrum

ving’ elkaar in een niet te strakke

beginnen? Maar de belangrijkste:

regie live mogen uitroken. Dan

zijn er soms te weinig zenders?

heb je tenminste bewegend beeld.

nOto 5


oplage 15

De drukpers maakte het mogelijk om grote oplages te draaien, en de digitale pers maakte het mogelijk om kleine oplages te maken. Meestal gaat het dan om boekjes in eigen beheer die door uitgevers niet worden uitgegeven. ‘Nine lives’ van Emily Macrae moeten we zeker niet onderbrengen in die categorie. De uitgave is een weerslag van negen gesprekken met bejaarden, die hun levens verhaal vertellen. Daarbij praten over onderwerpen waar hun familie ze nooit over hoorde spreken, zoals hun oorlogsverleden. De uitgave is prachtig vormgegeven met verschillende papieren

en

ontroerende

fotografie.

Jammer

genoeg zijn er maar 15 exemplaren van‌.


beroemd briefpapier Fascinerend om te zien hoe bekende personen en bedrijven uit het verleden hun correspondentie verzorgden. Je vraagt je af wat voor deals er allemaal zijn gesloten op deze papiertjes.


drukken met wijn

De amerikaanse ontwerper Evan Mann heeft een

ware hadden Ruud gevraagd een verhaal bij hun

kaart gemaakt van de Verenigde staten gedrukt met

nieuwe lettertype fakir te schrijven. Ruud kwam toen

een kenmerkend product van elke staat.

op het idee dat het verhaal vroeg om een speciale

Zo is California gedrukt van inkt op basis van wijn en

inkt. De zoektocht die daarna volgde, leidde langs

Alaska met zalm-inkt. De kaart is onder de titel Gar-

tegenstribbelende huisartsen, experimenten met var-

den of Earthly Delights te koop via Etsy.

kensbloed en lege pagina’s. Tot eindelijk de manier was gevonden om bloed om te zetten naar inkt. De

Dit project doet denken aan het boek van Ruud Lins-

halve liter van Ruud was genoeg voor een oplage

sen dat is gedrukt met inkt op basis van zijn eigen

van 1000 stuks.

bloed. De Nederlandse letterontwerpers van Under-


reizen zonder bewegen

Waar we decennia geleden van droomde heeft Andrea Bossi verwezenlijkt. Zonder een stap buiten de deur te zetten heeft hij tientallen architectonische hoogtepunten weten te bezoeken. Zijn foto’s van die reis ademen een nostalgische sfeer uit en toch is het helemaal van vandaag. Andrea heeft van achter zijn computer met google streetview de plekken bezocht, die heeft hij gefotografeerd. Een beetje architectuur

liefhebber

weet

wel waar deze plaatjes geschoten zijn. De serie verschijnt in DOMUS 956 van deze maand.


geperst


O Freiheit süß der Presse! Kommt, lasst uns alles drucken, Und walzen für und für; Nur sollte keiner mucken, Der nicht so denkt wie wir. vrij naar Goethe


De ultieme persvrijheid, voor het project Presswerk zijn honderd voorwerpen door een oude drukpers plat gedrukt tussen de pagina’s. Dit project is door drie studenten, Moritz Gemmerich, Marie Niamh Dowling, Helen Schneider van de RheinMain Hochshule uitgevoerd Het boek heeft terecht een prijs gewonnen van de Art directors club, ADC Award for excellent design 2011. De eenvoud van het idee, de consequente uitwerking en de strakke vormgeving maakt het een hebbeding. ik ga kijken of ik het kan bestellen‌


prints

by sander molenaar


piece of pantone

Gooi je passie voor grafisch design en food design in de mixer en het volgende idee is geboren: Pantonetaartjes! Emilie de Griottes maakte een serie gebakjes gebaseerd op kleuren uit de bekende Pantone waaier. Dit is het fraaie resultaat. Mocht je de taartjes zelf willen maken: zoek een Franse kiosk op en koop Fricote #6. Daarin staan alle recepten.


blokje verbeelding Akimoto pleit voor de kracht van eenvoud en verbeelding. Lego is daar een mooi voorbeeld van. Met een paar gekleurde blokjes kon je als kind complete fantasiewerelden scheppen. of je dit nog niet verleerd bent, kun je testen door deze minimale advertenties van reclamebureau Jung von Matt te bekijken. Herken jij alle cartoonfiguren?


Alhier is het fietsen natuurlijk gemeengoed, in het buitenland moet de ruimte voor de fiets nog bevochten worden. In Sydney zijn ze bijvoorbeeld heel blij met 10 km fietspad in d stad‌ De Italiaan Tommaso Guerra probeert de awerness in rome te verhogen door middel van zijn street art-projecten. In grote opschriften brengt hij zijn boodschap over op alle argeloze voorbijgangers. Door middel van een eenvoudig stoepkrijtje en

fietskrijtje

sterke typografie hebben de werken een geweldige stopping power.


fixie alphabet Al heeft een fixie een zeer beperkt aantal onderdelen, toch is er een alfabet uit te maken.


nog een blokje verbeelding

De eenvoud van de verbeelding is ook in deze lego campagne helemaal gelukt. Na onze blog “blokje verbeelding� wilde we deze ook graag met jullie delen. Terecht heeft Blattner Brunner hiermee de Goude Leeuw in Cannes verdient.

nOto 5


arab art


Bestaat er zoiets als allochtonen kunst? Er is wel kunst met allochtonen, waarbij een autochtone kunstenaar de vogelaar buurt in trekt en met de mensen aldaar een community kunstwerk maakt. Het proces is daarvan verreweg belangrijker en waardevoller dan het resultaat. Maar kijk is op de opleidingen, de marokkaan is er moeilijk te vinden… En is het in de internationale kunst scene dan beter. Golfstaten willen wel allemaal hun eigen

biënnale, museum om voor vol aangezien te worden. Gelukkig heb ik een prachtig voorbeeld gevonden; Mounir Fatmi. Deze marokkaanse kunstenaar neemt ook zijn cultuur en de strubbelingen daarom heen mee in zijn werk. Hij becommentarieert beide zijde. De sterke beelden die hij weet te creëren zet je aan tot denken, pakken je bij de lurven, kortom sterke kunst. Hier is iemand met een verhaal een visie dit verdient een groter platform… te beginnen al hier.


pop-up restaurant

Onze Joost in AustraliĂŤ, een beetje chauvinisme is ons niet vreemd. Joost is de bedenker en de uitvoerder van The Greenhouse. Het is een poging om zo dicht mogelijk bij zijn ecologisch ideaal te komen. De gevel is bekleed met aardbij-plantjes in kleine potjes. Op het dak is er een kruidentuin, die direct vers geplukt gebruikt worden in de keuken. De isolatie is van strobalen van boeren uit de buurt van waar The Greenhouse wordt opgebouwd. Het interieur is eveneens compleet gemaakt van hergebruikte materialen, de stoelen bijvoorbeeld van oude regenpijpen. De keuken zorgt dat al het afval wordt omgezet in compost, en de olie van de frituur vind zijn weg naar de aggregaten voor de stroomvoorziening. Bestel je een pasta of pizza dan weet je dan het meel die zelfde ochtend pas is gemalen om het allemaal zo vers en eerlijk mogelijk te houden.

Tegen de achtergrond van de haven van sydney en het beroemde opera gebouw, met de enige decoratie de grafiti van Joost op de muren over meel en mais is het een (h)eerlijke plek om ecologie te vieren. Het maakt alle andere restuarants ouderwets en ecoonvriendelijk‌. welldone joost


kippengaaslicht

Bij whispering wall kwam ik deze prachtige lamp tegen. Gemaakt van zulke basale grondstoffen als papier en kippengaas, levert het een maximaal effect. De lampion vorm en het materiaal doet denken aan japanse lampen, dat wordt nog eens versterkt door het subtiele rode koordje. Ja, ik ben geloof ik fan van dit ontwerp. Hulde aan de maker Rick Tegelaar voor zijn ontwerp meshmatics.


harde cirkels

In mijn vorige blog had ik het over de kracht van verbeelding, en hoe de simpelste vormen onze fantasie kunnen prikkelen. Daarbij ging het om onschuldige Lego blokjes, maar Luciano Foglia gaat een stapje verder. De deugniet maakt keiharde porno met, jawel, geometrische vormen. Met zijn multimediale project test hij de preutsheid van de gevestigde orde. Terwijl je met “Draw Something” kunt tekenen wat je wilt, is Luciano’s App geweigerd voor de Appstore want: “Apps that present excessively objectionable or crude content will be rejected. We found that many audiences would find your app concept objectionable, which is not in compliance with the App Store Review Guidelines.”


Veelzeggend is ook de disclaimer op Luciano’s eigen website: “Suitable for children. While there are innumerable ways that pornography harms children, Geometric Porn will not traumatise them in any way. The content of this website is suitable for children aged 4 or over 4+.”


velvet heroes


Vinyl is hot, de hippe acts laten hun platen weer persen op het zwarte goud. Een mooie hoes er omheen en je hebt iets, echt iets in handen. Dit gaat natuurlijk boven de beleving van het illegaal downloaden of via itunes je nummertjes kopen. De digitale muziek gaat straks verloren bij computercrashes of gestolen ipod’s… De albumhoes gaat nooit verloren hetzij hij in verkeerde handen valt. Nou ja verkeerde handen, deze voorbeelden van de website Deface Value zijn nieuwe juweeltjes geworden, nieuwe kunstwerken zelfs. Deface Value is een project van de vinylzaak Jive Toime Records. Zie ook de andere verzamelingen van dot’s en stripes, classic fantasy en arobics.

nOto 5


GEEN SOCIALE INNOVATIE = GEEN CAO


hr-gefrutsel Sociale innovatie moet vooral geen

hr-gefrutsel worden. Die roep weerklonk regelmatig tijdens het congres op 22 maart waarop het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) ten grave werd gedragen.

‘Het staat op de kaart’, zei NC-

speeltje’. Zijn bezwaar: Philips

dat rampen (de teloorgang van

SI-directeur Ton de Korte in zijn

benadert innovatie te veel vanuit

DAF en het drastisch inkrimpen

openingspraatje over sociale in-

de arbeidsverhoudingen en te

van Philips) tot iets moois kunnen

novatie. Oftewel: het NCSI kon

weinig vanuit het product of het

leiden als alle betrokkenen maar

rustig opgeheven worden, het

proces. Hij veronderstelde hier-

beseffen dat ze een gezamenlijk

thema was nu wel voldoende

mee dat je alleen in het laatste

probleem hebben. Dankzij de

omarmd. Maar dat was wat op-

geval werknemers echt kunt boei-

inspanningen van gemeenten en

timistisch ingeschat. Tijdens een

en. Een onzinnige stelling, want

bedrijven is de regio Eindhoven

discussie over de topsectoren van

wie is nou niet geïnteresseerd in

niet verpauperd geraakt, maar

minister Verhagen bleek dat inno-

interessanter werk, zeggenschap

staat ze nu officieel te boek als

vatie daar toch weer ouderwets

over werktijden en plaatsonaf-

de slimste van de wereld.

beta-achtig wordt aangevlogen.

hankelijk werken? Een wezen-

De

witgejastemannenindelabs-

lijker probleem bij Philips is dat

Dat nam niet weg dat er ook wat

aanpak zeg maar. Veel sprekers

het concern in Nederland in en-

schrijnde. Hoogleraar Henk Vol-

toonden zich er bovendien on-

kele decennia van 100.000 naar

berda wees er terecht op dat de

gerust over of sociale innovatie

14.000 werknemers is gegaan

topsectoren zich wel erg concen-

wel landt in het mkb en de zorg.

en nog steeds reorganisatie op

treren op kennis en veel minder

Alexander Rinnooy Kan pleitte er

reorganisatie stapelt. Dat is niet

op ‘kunde en kassa’. Een van de

daarom voor om afspraken over

goed voor het vertrouwen van

grote problemen van Nederland,

innovatie toch maar expliciet in

de werknemers, en vertrouwen is

de gebrekkige samenwerking tus-

CAO’s op te nemen. De optimis-

cruciaal bij sociale innovatie.

sen bedrijven en kennisinstituten, zou volgens hem simpel kunnen

tische woorden van De Korte verbloemden deels een prozaïsche

Het moest meer een feest wor-

worden verholpen door die sa-

oorzaak van het verscheiden van

den dan een begrafenis, en er

menwerking fiscaal aantrekkelijk

het NCSI: de subsidie stopt. De

waren ook prachtcases voorhan-

te maken. Wat Volberda betreft

subsidie van die rijksoverheid die

den. DSM bijvoorbeeld, dat in

neemt Nederland een voorbeeld

innovatie nu weer zo technolo-

Delft met zelfsturende teams is

aan Finland, waar innovatiesub-

gisch benadert, wel te verstaan.

gaan werken en door de combi-

sidies voor 40 procent in sociale

natie van technische vindingen en

innovatie moeten worden gesto-

Opvallend was dat het vooral

slim werken de concurrentie met

ken. Dat ‘hr-gefrutsel’ heeft Fin-

mannen waren die op het con-

de penicilline uit China aankan.

land inmiddels naar plaats 4 van

gres hun afschuw over de hr-be-

Helemaal in een risicomijdende

de Global Competitiveness Index

nadering beleden. Bij de work-

sector als die van de geneesmid-

geleid, drie plaatsen hoger dan

shop over sociale innovatie bij

delen mag dat een doorbraak

Nederland.

Philips betitelde een TNO’er de

van formaat worden genoemd.

Philips-aanpak openlijk als ‘hr-

Of Brainport Brabant, dat bewijst

nOto 5


Op Aswespeak.nl las ik zojuist een interessant arti-

Dit is vreemd. Want Arnhem is de modestad, Arnhem

kel. Deze website gaat over de vooruitgang in Arn-

heeft een kunstacademie, en Arnhem organiseert bij-

hem, mijn thuisbasis. Arnhem is een stad die niet echt

voorbeeld het bekende Free Your Mind festival. Dit

een goede reputatie heeft, misschien komt dit wel

is een stad met potentie, dat weet ik zeker. Vooral

omdat het zo dicht in de buurt ligt van (naar mijn

nadat ik dit artikel las. De architecten Peter Groot en

mening) het fantastische Nijmegen. Nijmegen heeft

Edwin Verdurmen zijn namelijk in samenwerking met

een universiteit. Nijmegen heeft meerdere stadspar-

het Departement Tijdelijke Ordening de leegstand in

ken. Nijmegen heeft een waalstrand. Maar in mijn

kaart aan het brengen. Van deze leegstand werd ik

geval vooral belangrijk, Nijmegen heeft op het eer-

blij en verbaasd tegelijkertijd. Het blijkt namelijk dat

ste gezicht veel meer te bieden op cultureel gebied

in het stadscentrum alleen al voor elke Arnhemse be-

dan Arnhem.

woner 1 vierkante meter aan leegstaande ruimte is. Volgens Wikipedia betekent dat 148.000 vierkante


meter aan leegstaande ruimte in de stad. Stel je eens

stellen voor de mensen die talent en doorzettingsver-

voor wat daar allemaal mogelijk mee is.

mogen hebben, wordt Arnhem een kraamkamer, een broeikas voor talent. De enige drempel lijkt het vast-

Exposities, sporthallen, workshops, ateliers, horeca-

geroeste beleid van de gemeente. Wanneer deze de

gelegenheden. Om maar even iets te roepen. In een

ruimte beschikbaar stelt voor de volgende generatie

ruimte die toch niet gebruikt werd, dus het hoeft nau-

topdj’s, kunstenaars, of gewoon voor de mensen die

welijks wat te kosten. Ik ben altijd verbaasd geweest

iets leuks willen neerzetten, kan dit nog veel moois

over het feit dat het in Nijmegen wel mogelijk was om

brengen. Bedenk bijvoorbeeld dat Berlijn een cultu-

elk weekend een dj van wereldniveau te aanschou-

reel paradijs is, puur door de leegstand in de vroege

wen in Doornroosje, of om een expositie van een

jaren 90.

wereldbekende kunstenaar in het Valkhofmuseum te zien. Wanneer we de ruimte in Arnhem allemaal open

nOto 5


visueel dagboek


honderd witte dagen


white is the new black‌ breng alles terug tot de essentie, pure vorm, wat blijft er over? Andrew Miller is bezig met een project dat precies honderd dagen gaat duren, elke dag post hij een nieuw item. Iets uit zijn buurt of iets dat hem wordt aangereikt.

nOto 5


turijn, seoul, he Wat heeft dit rijtje steden met elkaar gemeen?

toe gaat moet je één ding zeker doen. Koop het boek

Vanaf 2008 zijn het de WDC van de wereld. De Wat?

You should be here. Deze uitgave van Bulgaria maga-

WDC dat staat voor World Design Capital, snap je.

zine geeft een geheel eigen kijk op de stad en haar

Oh, ok. In dit jaar is het dus de beurt aan Helsinki, een

gewoontes. De pagina’s zijn gevuld met grote foto’s

stad waar sowieso al veel design te beleven valt, met

die alle bijzonderheden van de stad en haar bewo-

merken als Arabia, Iittala en marikmekko. Naast de

ners laten zien, zonder opsmuk, maar rauw. De teksten

vaste design spots zal de stad design ademen.

zijn prikkelend soms ironisch en altijd met een twist.

In dit soort evenementen komt city marketing en crea-

Vergeet alle reisgidsen en gebruik deze om de stad te

tieve industrie promotie natuurlijk samen. Als je er na

ontdekken.


elsinki

nOtO 5


You need type to get to the day, to live your life Type delivers as much uniqueness and understanding in communication as you can have. Typefaces are not toys. They’re tools. They’re designed to solve problems

typofiel Wat zie je elke dag? ja juist, letters. Letters op je telefoon, in de gratis krant onderweg, op de borden langs de weg, de reclame’s tot ‘s avonds laat zijn letters niet weg te branden uit je omgeving. En al die letters brengen iets over op de beschouwer. Zoals Paula Sher zegt in de korte film ‘TYPOGRAPHY’: “words have a meaning, type have a spirit, the combination is spectacular.”


infra nummer 1

logo voor infra magazine

Het eerste nummer van Infra is gereed. De basis voor de lay-out is de lijn uit het logo, in verschillende kleuren komt die terug op de pagina. Voor de omslagen gaan we een grafische lijn uitwerken, geen foto’s maar bijna pictogram achtige beelden.

In opdracht van uitgeverij Elba Media hebben we een logo ontwikkeld voor het magazine Infra. Infra Magazine heeft als onderwerp de infrastructuur in Nederland. Het magazine is een voorzetting van de uitgave HUb Nederland. Door het logo loopt een lijn die kan wisselen van kleur. Net als veel infrastructuur wisselt de lijn van zichtbaar naar onzichtbaar en weer terug, denk aan tunnels, bruggen, kabels boven en onder de grond.


ONZE DIENSTEN

OVER ONS

AKIMoto oNtWErPt

AKIMoto is op 1 januari 2008 door Gijsbert raad-

redactionele vormgeving Magazines- en boekenvormge-

gever opgericht. De studio bestaat momenteel uit een

ving staat dicht bij de inhoud. Wij spreken de taal van

team van drie ontwerpers. We richten ons – naast

de redacteuren en weten hun verhalen om te zetten in

redactionele vormgeving, boeken en magazines –

verrassende magazines en aantrekkelijke boeken.

op uiteenlopende creatieve projecten. De gekozen ontwerpoplossingen baseren we op de inhoud van

AKIMoto ProDUCEErt

de opdracht en staan dus in dienst van de opdracht.

We werken aan innovatieve producten die de waarden

Daarom treft u bij Akimoto geen specifieke stijl of

van AKIMOTO weerspiegelen. Het AKIMOTO fietspro-

vormtaal en geen vorm omwille van de vorm. Wij

ject is hiervan een mooi voorbeeld.

streven er juist naar onze opdrachtgevers te verrassen. Die verrassing verwachten we ook van ons netwerk

AKIMOTO PUBLICEERT

van journalisten, fotografen, illustratoren, architecten,

We zijn in staat publicaties te realiseren die geheel

marketing- en communicatiespecialisten etc. om dat te

passen in de marketing- en communicatie strategie van

bereiken investeren we in ons netwerk, zowel in onze

onze opdrachtgever. Zowel in print als online, zie onze

eigen regio als landelijk.

uitgaves nani-ka en ono-ono magazine.

AKIMoto INItIEErt Wij geloven in het nemen van inititatief, zoals Gemaakt in Amersfoort. Deze website laat zien wat er werkelijk gemaakt wordt in Amersfoort. Van architect tot tekstschrijver en van grafisch ontwerper tot product designer vinden hier een platform voor hun creatieve output. Het werkt als platform voor aan de ene kant de opdrachtgevers en aan de andere kant creatieven ondernemer.

AKIMoto orGANISEErt In samenwerking met Amersfoort Creatieve Stad organiseert AKIMoto het jaarlijkse evenement rondom Gemaakt in Amersfoort. op dit evenement dat wordt gehouden in het oliemolenkwatier wordt de jaarlijks GIA trofee uitgereikt voor het meest innovatieve ontwerp uit de regio.

Noto is een publicatie van AKIMoto, medewerkers aan dit nummer: Simon Cordes, Menno bosma,Gijsbert raadgever en Sander Molenaar.

AKIMoto Zonnehof 3a 3811 NC Amersfoort 033 – 461 48 03 info@akimoto.nl


a k i m oto ONTWERPT | PRODUCEERT | PUBLICEERT | INITIEERT | ORGANISEERT

noto 5 maart 2012  

Lees alle blogs van de maand maart in ons vlugschrift NOTO.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you