Pracodawca roku 2015

Page 1

Organizator:

RAPORT Z BADANIA

2015


SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE

s. 3

RANKING „PRACODAWCA ROKU 2015”

s. 7

RYNEK PRACY

s. 13

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 30 DEMOGRAFIA

s. 47

ANEKS

s. 53

2


PODSUMOWANIE


PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą

finansową – bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie reklamy i public relations, konsultingu oraz w administracji publicznej. • W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak finansowa, audyt, księgowość, oraz branżą informatyczną lub komputerową. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w działach reklamy, public relations, administracji publicznej oraz handlu. • Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich dobra atmosfera pracy, warunki finansowe oraz satysfakcja z pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy.

• Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów, zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje jak i dyspozycyjność, oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. • W porównaniu do poprzedniego roku, studenci deklarują mniejszą chęć do prowadzenia własnej firmy - 10% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

4


PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW Podobnie jak w poprzednim roku, studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Mniej niż połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość i jest to spadek w porównaniu do poprzedniej edycji. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego – zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. Około 75% studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło.

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Wśród badanych 20% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania ponownie wskazują, iż wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach.

5


RANKING

2015


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2015 ® • Google zostało uznane za Pracodawcę Roku 2015®. • W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znaleźli się ci sami pracodawcy co w roku 2014

- Google, EY, PwC, natomiast Google utrzymał prowadzenie z poprzedniego roku. • Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać spadek atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii.

• Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim aktywnością firmy na rynku, image’em i popularnością firmy oraz dopasowaniem branży do preferencji. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. • Podobnie jak w poprzednim roku, swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja).

7


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2015 – TOP 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*dawniej Ernst & Young)

11 6 5 4

7

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014 Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2014 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014

18

22

P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku® 2015? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca.

8


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TOP 10 – NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata 2012 - 2015

2015

2014

2013

2012

Google

1

1

3

3

EY (*dawniej Ernst & Young)

2

2

1

1

PwC

3

3

2

2

Deloitte

4

11

5

5

ING Bank Śląski

5

6

7

8

PZU

6

5

7

8

PKO BP

7

4

4

6

KPMG

8

7

9

7

Jeronimo Martins

9

-

-

Capegemini

10

-

-

-

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10 9


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2015 miejsca 11 – 50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Volkswagen Intel McDonald's LIDL Polska MARS Infosys Nestle BZ WBK IBM State Street Procter & Gamble KGHM NEUCA Microsoft Apple mBank IKEA HP Credit Suisse Unilever

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PKN Orlen Pekao SA Comarch Lotos Samsung Nivea Energa Fiat Atos KFC Dell Tauron Allegro Kolpolter Coca Cola Accenture UBS Skanska BCG Żywiec 10


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU ® 2015 Wśród najistotniejszych czynników decydujących o wyborze Pracodawcy Roku 2015 znalazły się takie aspekty jak aktywność firmy na rynku, wizerunek i popularność firmy, odpowiednia branża oraz wysoka płaca. Odnotowano wzrost znaczenia płacowych oraz pozafinansowych świadczeń , opinii znajomych a także prestiżu pracy i wysokich szans na zatrudnienie. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Aktywność firmy na rynku

71%

Image i popularność firmy

71%

Odpowiadająca mi branża

64%

Wysoka płaca

60%

Opinia znajomych

53%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

49%

Prestiż pracownika firmy

47%

Wysokie szanse na zatrudnienie

46%

Jakość oferowanych produktów

40%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

32%

Jakość doświadczeń pozafinansowych

27%

Polityka firmy oparta na odpowiedzialnooeci biznesu (CSR)

20%

Inne

21%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=2292

P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki).

11


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet podobnie do poprzednich edycji badania okazał się być najważniejszym źródłem informacji o pracodawcach w dalszym ciągu zwiększając swoją przewagę nad pozostałymi źródłami informacji. Targi pracy, rozmowy ze znajomymi jak również akcje informacyjne zyskują na znaczeniu jako wiarygodne źródło informacji o pracodawcach.

Z Internetu

82%

Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy

61%

Z mass mediów (radio, telewizja)

54%

Z targów pracy (”Dni Kariery”)

37%

Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

35%

Z prasy (ogłoszenia, artykuły)

34%

Z prezentacji na uczelni

30%

Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia) Z przewodników informacyjnych o firmach Z innych Źródeł

24% 17% 24%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm.

N=2432

12


RYNEK PRACY


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PREFEROWANE BRANŻE Podobnie jak w poprzednich edycjach badania Pracodawca Roku, szeroko pojęta branża finansowa cieszy się niezmiennie największą popularnością wśród studentów i w dalszym ciągu umacnia się w rankingu.

Bankowość

33%

Finasowa - pozostala

33%

Audyt lub księgowość

28%

Reklama lub public relations

20%

Nowe technologie

8%

Produkcja/przemysł

6%

Organizacje pozarządowe

5%

Szkolnictwo lub praca naukowa

5%

Konsulting lub Doradztwo

17%

Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny

4%

Administracja publiczna

17%

Usługi prawnicze

4%

Budownictwo lub nieruchomości

4%

Handel (firma handlowa)

16%

Mass media

12%

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

3% 3%

Transport/spedycja/logistyka

11%

Energetyka

Hotelarstwo lub turystyka

11%

Rolnictwo

Ubezpieczenia

10%

Inne

Informatyczna lub Komputerowa

9%

Nie ma to dla mnie znaczenia

2% 8% 6% N=2965

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi.

14


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Największym zainteresowaniem cieszy się bezsprzecznie dział finansów i księgowości wskazywany przez ponad połowę badanych studentów. Kolejne miejsca na liście preferowanych działów zajmują marketing oraz naczelne kierownictwo firmy, w którym chciałaby pracować prawie 1/3 studentów. Najbardziej atrakcyjny

Atrakcyjny w drugiej kolejności

Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ

Finanse i księgowość

28%

11%

Marketing

10%

12%

Naczelne kierownictwo firmy

11%

11%

Administracja Dział personalny lub rekrutacja Logistyka

7%

12% 11%

14%

10%

10%

9%

8%

12%

10%

51% 34%

32% 31% 29%

9%

8%

25%

8%

26%

Promocja i Public Relations

7%

11%

Badania i rozwój

6%

9%

9%

24%

Badania rynku

6%

9%

8%

23%

Sprzedaż i dystrybucja

6%

9%

8%

23%

Planowanie produkcji

5% 7%

6%

18%

Obsługa i dystrybucja 4% 6% 6%

15%

Wydziały produkcyjne 3% 4% 5%

12%

Inne 4%3% 7%

12%

Nie ma to dla mnie znaczenia

7% 3% 5%

14%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności.

15


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Preferencje dotyczące działów w ramach firmy znacząco różnią się ze względu na płeć. Wśród kobiet zdecydowanie większą popularnością cieszą się działy finansowe, marketingu, dział personalny jak również administracja oraz PR. Preferencje mężczyzn są w większym stopniu niż dla kobiet skierowane na działy kierownicze, badawcze oraz te związane z produkcją.

B: KOBIETY

A: MĘŻCZYŹNI Finanse i księgowość

43%

Naczelne kierownictwo firmy

Dział personalny lub rekrutacja Logistyka

B

38%

Marketing

31%

31%

34%

27% 21%

Promocja i Public Relations

23%

25%

27%

30%

B

22%

Badania rynku

29%

B

21%

Planowanie produkcji

25%

16%

Wydziały produkcyjne

14%

Nie ma to dla mnie znaczenia

17%

Inne

18%

A

22%

B

21%

Obsługa i dystrybucja

A

37%

Badania i rozwój

Sprzedaż i dystrybucja

A A

36%

19%

Administracja

A

56%

17% 16%

B

11%

B B

11% 13%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”.

16


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 W wyborze miejsca pracy studenci głównie kierują dwoma najważniejszymi czynnikami: dobrą atmosferą w pracy oraz płacą. Kolejne miejsca w hierarchii ważności zajmują czynniki społeczne o mówiące o stopniu satysfakcji z pracy oraz o szacunku dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne odnoszące się do bezpieczeństwa zatrudnienia i podstawowych świadczeń pracowniczych.

Żadne Dobra atmosfera w pracy

Małe

6%

Średnie

Duże

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Bardzo duże

28%

63%

91% N=3028

Płaca

6%

39%

52%

91% N=3003

Stopień satysfakcji z pracy

2%

9%

36%

52%

88% N=3003

Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

2% 9%

51%

87% N=2988

3%

14%

48%

34%

82% N=2970

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

Premie

3%

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

36%

15%

45%

36%

81% N=2994

15%

46%

35%

81% N=2984

4%

14%

36%

44%

80% N=3001

System ubezpieczeń zdrowotnych

2% 5%

16%

39%

38%

77% N=2984

Opieka medyczna

2% 4%

17%

39%

38%

76% N=2979

Czynniki finansowe

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

Czynniki społeczne

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

17


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności W obszarze czynników finansowych nadal najistotniejszym czynnikiem jest sama płaca, chociaż jej znaczenie zmalało w stosunku do ubiegłorocznej edycji raportu. Również pozostałe czynniki finansowe, poza bezpłatnym dostępem do obiektów sportowych i kulturalnych oraz udziałem w zyskach, straciły na znaczeniu w statystycznie istotnym stopniu. Małe/ żadne

Płaca

3%

Premie

4%

Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych

18%

Nagrody okolicznościowe

17%

Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.)

29%

Dofinansowanie wyjazdów na wczasy

26%

Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu

34%

Stypendia dla dzieci pracowników

42%

Samochód służbowy

42%

Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu)

39%

Duże/ bardzo duże

91%

N=3028

81%

N=3003

53%

N=2992

51%

N=2993

39%

N=2986

42%

N=2995

30%

N=2975

2,74

26%

N=2969

2,73

23%

N=2990

26%

N=2963

4,38 4,10 3,51 3,45 3,09 3,21 2,93

2,83 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

18


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy i szkoleń to najważniejsze czynniki wpływające na wybór miejsca zatrudnienia przez studentów. Rola większości czynników zawodowych wyraźnie zmalała w stosunku do poprzedniej edycji badania. Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

4%

4,11

82%

N=3003

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

4%

4,11

81%

N=2988

Autorytet stanowiska

6%

3,90

73%

N=3004

Praca wśród specjalistów

6%

3,91

72%

N=2998

Szybki awans

7%

61%

N=2999

Odpowiedzialność stanowiska

9%

57%

N=2994

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy

23%

3,45

52%

N=2996

Możliwość wpływania na działalność firmy

15%

3,43

47%

N=2996

Wysokie wymagania wobec pracowników

12%

3,36

42%

N=2995

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

22%

3,36

46%

N=2989

3,72 3,61

1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

19


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Bezpieczeństwo zatrudnienia jest nadal uważane za najważniejszy czynnik skłaniający do wyboru danej pracy. Ubezpieczenia zdrowotne i opieka medyczna są również bardzo ważne dla studentów. Wzrasta znaczenie możliwości samodzielnego ustalania godzin pracy, które jest dla studentów ważniejsze, niż posiadanie własnego pokoju czy opieka nad dziećmi ze strony pracodawcy. Małe/ żadne

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

6%

System ubezpieczeń zdrowotnych

7%

Opieka medyczna

7%

Niestresujące tempo pracy

11%

Program emerytalny oferowany przez firmę

15%

Dofinansowanie dalszej nauki

13%

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy

10%

Własny pokój do pracy

22%

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.)

32%

Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy

43%

Duże/ bardzo duże

80%

N=2970

4,05

77%

N=2994

4,05

76%

N=2984

64%

N=3000

61%

N=2994

57%

N=2986

58%

N=2990

41%

N=3005

39%

N=2989

30%

N=2983

4,16

3,78 3,69 3,59 3,67 3,24 3,05 2,78 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

20


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności

W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników.

Małe/ żadne

Dobra atmosfera w pracy

3%

Stopień satysfakcji z pracy

3%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

4%

Twórcza atmosfera pracy

8%

Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania)

9%

Praca dla znanej firmy

17%

Podróże służbowe za granicę

22%

Podróże służbowe po kraju

21%

Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju

24%

Dostęp do stołówki

37%

Duże/ bardzo duże

91%

N=3001

4,36

88%

N=2984

4,33

87%

N=2979

3,82

66%

N=2982

3,86

69%

N=2975

50%

N=2986

3,29

42%

N=2977

3,27

40%

N=2984

40%

N=2977

29%

N=2975

4,50

3,44

3,23 2,88 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

21


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci obawiają się również wygórowanych oczekiwań pracodawców co do dyspozycyjności, a także wpływu nieformalnych układów na skuteczność poszukiwania pracy. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

7% 3%

nie (1) 16%

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

8%

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

5%

8%

Bez nieformalnych układów małe są szanse na 4% zdobycie dobrej pracy

12%

6%

9%

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

10%

9%

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

19%

10%

tak (4)

45%

23%

39%

40%

30%

32%

27%

10%

25%

N=2968

2,87

N=2955

20%

2,81

N=2973

18%

2,67

N=2973

17%

2,65

N=2962

16%

2,66

N=2963

14%

2,59

N=2962

23%

45%

12%

3,06

28%

25%

11%

22%

raczej tak (3)

22%

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

raczej nie(2)

38%

23%

30%

43%

36%

20%

8%

2,33

N=2958

20%

9%

2,13

N=2958

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

22


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że bardzo trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy.

ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są 4% 6% należycie przygotowani do pracy Bardzo trudno o pracę zgodną z 4% zainteresowaniami Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

nie (1)

13%

24%

11%

8%

17%

tak (4)

44%

25%

8%

17%

raczej tak (3)

33%

8%

6%

raczej nie(2)

19%

N=2966

N=2989

47%

16%

2,74

44%

17%

2,75

N=2963

2,79

N=2961

2,29

N=2964

38%

38%

3,20

18%

25%

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

9%

23


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY W stosunku do zeszłorocznego badania, wzrosła liczba studentów zdecydowanie odrzucających możliwość założenia własnej firmy. Spadł również udział respondentów, którzy zadeklarowali, że nie odrzucają możliwości założenia własnego biznesu.

3% 8%

Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

9%

Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie 42%

10%

Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam Już posiadam własną firmę

29%

N=3030 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

24


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000 – 3999 zł brutto. Średnia wysokość wynagrodzenia, które zdaniem respondentów gwarantuje życie na odpowiednim poziomie, to 6207 zł brutto.

Średnia = 2757 PLN Mediana = 2500 PLN

49% Średnia = 3797 PLN Mediana = 3500 PLN 40% 29%

Średnia = 6207 PLN Mediana = 5000 PLN 19%

20%

21%

20% 11%

16% 9%

1%

Do 2000 PLN

1%

7%

5% 2 000 – 2 999 PLN

3 000 - 3 999 PLN

4 000 - 4 999 PLN

13%

9% 0%

5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

3%

3%

4%

6 000 - 6 999 PLN

1% 7 000 - 9 999 PLN

15% 3% 2% 10 000 PLN i więcej

N= 2732

Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy N= 2712

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= 2694

P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

25


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego – studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe.

B

PŁEĆ

STOPIEŃ STUDIÓW B

7585

B B

4309

3119

B

5874

4078

3166

2660

B: Kobiety

N=886

6411

4401

3713

A: Mężczyźni

6907

3009

A: Studia licencjackie

N=2048

N=899

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

B: Studiia magisterskie N=2031

WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO BC B 7496 6778

BC

5916

BC 4221 3033

3973 2793

3713 2739

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

A: Warszawa

B: Inne duże miasta

C: Mniejsze miasta

N=430

N=2000

N=656

P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

26


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby posiadające co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy pracują krócej niż 3 miesiące lub nie mają żadnego doświadczenia. Ponadto, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracują w pełnym wymiarze godzin mają najwyższe oczekiwania finansowe, szczególnie w odniesieniu do wynagrodzenia pozwalającego żyć na odpowiednim poziomie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 6416 2813

5709

3875

2618

A: Brak doświadczeń zawodowych

B

3452

2974

B: Poniżej 3 miesięcy

B

B 6727

B

6455

4187

4126

2820

C: Od 3 do 12 miesięcy

N=750 N=1033 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

AB

B

D: Powyżej 12 miesięcy

N=792

N=457

RODZAJ ZATRUDNIENIA BCDE

BCDE BCDE

B 7864

4192 4351

A: Praca we własnej firmie

N=78

6359

5522 2903

3962

B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

2981

3946

C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

N=178

N=325

2747

B

6089

6304

3779

D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło N=910

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

B

2677

3758

E: Nie pracuje

N=1537

27


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Studenci, którzy chcieliby pracować w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej/ elektronicznej mają oczekiwania wobec wysokości pierwszego wynagrodzenia na poziomie powyżej średniej. Najniższe oczekiwania placowe mają osoby, które chciałyby podjąć pracę w administracji publicznej. ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

6699

5728 3746 2669

5550 3850 2692

4011 3021

Bankowość

Konsulting lub Doradztwo

N=992

Ubezpieczenia

N=517

N=293

Finasowa pozostala

N=964

7548

3756 2769

3711 2659

5020 3392

2348

4047 2539

6700

6529

4522 3537

3680 2739

7669 5060

7510

6335

3727 2706

4307 2936

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

Handel (firma handlowa)

Hotelarstwo lub turystyka

N=98

N=460

N=314

3824 2650

7691

4970 4519

7191 6019

6377 3753 2753

Informatyczna lub Komputerowa

4631

4138

3251

2897

Mass media

N=259

N=126

8331 5809 3480 2666

6229 4210 2888

7456

4419 3037

3583 2710

6389 PLN 4004 PLN 2922 PLN

Przemysł Reklama lub public telekomunikacyjny i relations elektroniczny

N=370

7207

7682

ŚREDNIE OGÓŁEM:

4412

N=601

7530 4219 3178

3271

6389 PLN 4004 PLN 2922 PLN

Usługiprawnicze

N=125

Administracjapubliczna

N=153

N=507

Budownictwolubnieruchomooeci

N=143

N=123

Audytlubksięgowooeć

N=54

N=816

Produkcja/przemysł

N=331

N=165

Nowetechnologie

N=78

N=240

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

28


Jeśli chodzi o wysokość pierwszego wynagrodzenia to osoby, które chciałyby podjąć pracę w produkcji oraz sprzedaży i dystrybucji mają oczekiwania zdecydowanie przewyższające średnią. Po roku pracy stosunkowo najwyższe oczekiwania finansowe mają osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z działami jak: badania i rozwój, badania rynku, wydziały produkcyjne i w naczelnym kierownictwie. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy ŚREDNIE OGÓŁEM:

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

6904 5025

6222

2970

4676 2740

8435

6740

5742

5856

3585 3996 2488 2778

7373

6884

8099

7072 5962

5364 3688 2794

4301

3889

3123

2979

3120

2805

4045

4002

4507

4024 2958

3261

5722 4350 3117

3564 2869

6389 PLN 4004 PLN

N=259

N=309

N=155

N=207

N=180

N=111

N=93

Administracja

Naczelne kierownictwo firmy

Wydziały produkcyjne

Obsługa i dystrybucja

Sprzedaż i dystrybucja

Promocja i Public Relations

Planowanie produkcji

N=854

Marketing

N=301

Logistyka

Finanse i księgowooeć

N=190

Dział personalny lub rekrutacja

N=201

Badania rynku

2922 PLN

Badania i rozwój

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE

N=333

N=224

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P19. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

29


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Połowa badanych studentów nie jest aktywna zawodowo. Pośród pracujących respondentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na umowę zlecenie lub o dzieło – tę formę zatrudnienia deklarowali pracujący studenci częściej niż w roku ubiegłym. Jedynie co trzeci pracujący student wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. W głównej mierze tylko studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność po studiach. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

Tak; 49%

Nie; 51%

59%

22%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=3028 P2. Czy obecnie pracujesz?

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak

38%

62%

52%

48%

Praca we własnej firmie

N=172

6% N=3028

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

Nie

66%

68%

64%

34%

32%

36%

Praca we własnej Stała praca w Stała praca w Praca na umowęfirmie pełnym wymiarze niepełnym zlecenie lub godzin (cały etat) wymiarze godzin umowę o dzieło (np. 1/2 etatu) N=69

12%

N=309

N=872

Tak

Nie

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

N=1459

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

31


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Zdecydowana większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono dość niewielkie- poniżej 3 miesięcy. Dokładnie ¼ badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

34%

26%

25%

15%

brak doświadczeń zawodowych

poniżej 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

N=3032

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

32


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów

Studenci studiów magisterskich częściej są aktywni zawodowo oraz mają dłuższe doświadczenie zawodowe. Aktywność zawodowa studentów studiów licencjackich i magisterskich wzrosła w stosunku do wyników badania z 2013 roku. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH A B 31%

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH B

B 42% 30%

A 30%

22%

17%

17%

10%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

B 54% 46%

Nie

Tak

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=1991

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

49%

A 51%

Nie

Tak

N=1138

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

Powyżej 12 miesięcy

N=886

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Od 3 do 12 miesięcy

N=2470

33


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość miasta

Wielkość ośrodka akademickiego wyraźnie różnicuje aktywność zawodową oraz posiadanie doświadczenia w pracy wśród studentów. Osoby studiujące w większych ośrodkach, zwłaszcza w Warszawie częściej pracują podczas studiów oraz mają większe doświadczenie zawodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE A

DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE B

C C

Brak doświadczeń zawodowych

C

39%

34%

27% 21%

Poniżej 3 miesięcy

AB

C

38%

24%

WARSZAWA C

28%

24%

16%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

18%

14%

15%

Powyżej 12 miesięcy

Brak doświadczeń zawodowych

N=380

B

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

N=2230

Powyżej 12 miesięcy N=422

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 58%

C

50%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

A

50%

52%

42% 48%

Tak

Nie Nie

Tak Tak

N=381

54% 46%

Nie N=2231

Tak N=416

Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

34


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów

Niezależnie od rodzaju studiów – magisterskich czy licencjackich, studenci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Studenci studiów magisterskich istotnie częściej niż studenci studiów licencjackich deklarują chęć kontynuowania aktualnej pracy po ukończeniu studiów.

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH A

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Praca we własnej firmie

B

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

60%

66% A

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

FORMA ZATRUDNIENIA

23%

19%

12%

10%

A

5%

4% N=407

N=1014

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

27%

73%

B

Tak Nie

39%

A

61%

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

35


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali pracę na pełen etat oraz prowadzenie własnej działalności. Ponadto mężczyźni istotnie częściej deklarowali chęć kontunuowania aktualnie wykonywanej pracy także po ukończeniu studiów.

FORMA ZATRUDNIENIA

MĘŻCZYŹNI A Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Praca we własnej firmie

KOBIETY

65% A

55%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

B

21%

22%

11%

13%

3%

9% B N=426

N=1012

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

42% B

58%

Tak Nie

33%

67% A

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

36


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(1/2) Najistotniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów to aspekty społeczne – dobra atmosfera w miejscu pracy oraz szacunek dla pracownika. Ważna jest także satysfakcjonująca płaca.

Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Dobra atmosfera w miejscu pracy

7%

Szacunek dla pracownika

8%

Satysfakcjonująca płaca

8%

Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku

Zgodność z zainteresowaniami

Czynniki finansowe

Ani ważny, ani nieważny (3)

6%

14%

6%

14%

11%

9%

15%

Czynniki socjalne

Zdecydowanie ważny (5.0)

28%

14%

10%

Ważny (4)

45%

29%

17%

10%

12%

43%

30%

17%

25%

23%

11%

Czynniki zawodowe

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

34%

30%

28%

11%

35%

23%

Czynniki społeczne

25%

ŚREDNIA OCENA: 3,98

N=1417

3,95

N=1403

3,74

N=1423

3,55

N=1404

3,47

N=1399

31%

21%

3,46

N=1411

29%

22%

3,32

N=1406

Pozostałe czynniki 37


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW (2/2) Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów ma opina znajomych. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem okazuje się być konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Zgodność z kierunkiem studiów (wykształceniem)

24%

12%

17%

Prestiż stanowiska Image, prestiż firmy

28%

Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy)

Czynniki zawodowe

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

23%

19%

Czynniki społeczne

N=1408

11%

2,98

N=1397

20%

12%

3,08

N=1396

13%

2,78

N=1388

14%

2,68

N=1388

2,63

N=1398

2,56

N=1394

2,51

N=951

16%

14%

27%

11%

2,99

23%

21%

23%

20%

37%

Czynniki socjalne

23%

16%

28%

Inne

28%

20%

34%

Opinia znajomych

22%

27%

16%

ŚREDNIA OCENA:

Zdecydowanie ważny (5.0)

19%

20%

27%

Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc

Ważny (4)

21%

20%

Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie)

Czynniki finansowe

Ani ważny, ani nieważny (3)

17%

17%

28%

10%

8%

14%

Pozostałe czynniki 38


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego to według prawie połowy ankietowanych największa słabość. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci postrzegają jako swoją mocną stronę częściej niż w zeszłym roku, jednak jednocześnie dla wielu brak znajomości języków obcych pozostaje barierą. Studenci częściej niż w roku ubiegłym przyznawali, że brakuje im solidnej wiedzy teoretycznej.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

Pracowitość

41%

Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

9%

Urok osobisty

3%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

4%

Brak znajomości innych kultur

3%

Inne

2%

Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

10%

Inne

8%

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które:

12%

Lenistwo

11%

Znajomość języków obcych

16%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

14%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

41%

Brak znajomości języków obcych

19%

Kreatywność, ciekawe pomysły

Brak doświadczenia zawodowego

6%

55% 49% 34% 14%

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

62%

Znają jeden język

22%

Znają dwa języki

11%

Znają więcej niż dwa języki

6%

N=2784

N=2849 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

39


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Płeć Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywali pracowitość jako swoją mocną stronę. Mężczyźni natomiast jako swoje atuty uznają częściej kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego oraz brak znajomości języków obcych uznawane są za słabsze strony częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wymieniają lenistwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 32%

Pracowitość

45% 22%

Kreatywność, ciekawe pomysły

11% 10% 7% 8%

Znajomość języków obcych

Urok osobisty

Lenistwo

16% A 20%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

6% 2%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

3% 2%

Inne

3% 1%

15%

B

Inne

12% 8%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

12% 12%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów A: Mężczyźni N=806 B: Kobiety

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

B

B

12% A 17%

8% B 5% 4% 3%

Mężczyźni N=824 Kobiety

N=1880

Brak znajomości innych kultur

A

7%

Brak znajomości języków obcych

B

B

45%

B

11%

Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

34%

A Brak doświadczenia zawodowego

N=1925

2% 2%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

40


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 95% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Drugim co do popularności językiem jest niemiecki – 35% ankietowanych studentów przyznało, że zna ten język.

44%

42%

14% 1%

nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce N=3690

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski 7%

Rosyjski

7%

Francuski

3%

Włoski

brak znajomości lub słaba znajomość

47%

Niemiecki

Hiszpański

znajomość średnia lub dobra

47%

32%

61%

10%

84%

5%

N=3011 N=2831

N=2661

7%

91%

N=2600

2% 8%

90%

N=2624

2% 3%

95%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

N=2587

41


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Większość studentów przyznaje, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 20% ankietowanych, przy czym jest to grupa, która istotnie częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich, uważa, że ta aktywność może pomóc im na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Bardzo duży

8%

Duży

22%

Średni

38%

Mały

19%

TAK; 20%

Żadny

13%

NIE; 80% 68%

N=2738

N=2973

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

A

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

B 28%

34%

B

90% B

27%

7% 4%

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

4%

19%

N=553

40%

63%

A

22%

A

15%

A

N=2163

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

42


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Płeć Działalność w organizacjach studenckich nieco częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety. Jednak kobiety w większym stopniu przyznawały, że zaangażowanie w działalność w organizacji studenckiej zwiększa szanse na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

A

TAK; 25%

B

B

TAK; 18%

NIE; 75%

NIE; 82%

A

N=779

N=1865

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

MĘŻCZYŹNI A

Bardzo duży

9%

21%

36%

18%

Duży

16%

B

Średni

Mały

8%

N=856

KOBIETY

Żadny

22%

B

40%

A

19%

11%

N=2003

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

43


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Mocne i słabe strony kandydatów do pracy Niedziałający w organizacjach studenckich wśród swoich słabych stron wymieniają częściej brak doświadczenia zawodowego, podczas gdy działający brak solidnej wiedzy teoretycznej. Natomiast, brak jest znaczących różnic we wskazywanych atutach pomiędzy obydwoma grupami.

MOCNE STRONY 41% 41%

Pracowitość Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

18% 19% 15% 14%

Kreatywnoość, ciekawe pomysły Doświadczenie związane z pracą zawodową

37% 43% A

Brak doświadczenia zawodowego 15% 11%

Brak znajomości języków obcych

14% 16% 12% 9%

Lenistwo

9% 8%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

2% 3%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

1% 2%

A: Działający w organizacjach studenckich

Inne

1% 2%

B: Niedziałający w organizacjach N=2028 studenckich

N=516

B

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

11% 10%

Znajomoość języków obcych

Urok osobisty

SŁABE STRONY

4% 6%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

3% 3%

Inne

A: Działający w organizacjach studenckich

B 11% 8%

N=527

B: Niedziałający w organizacjach N=2079 studenckich

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

44


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Doświadczenie i aktywność zawodowa Wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. W obu grupach odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH A

33%

34%

B

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

35% 26%

19%

A 24% 15%

14%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=546

N=2167

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

P2. Czy obecnie pracujesz?

50%

50%

51%

49%

Nie

Tak

Nie

Tak

N=546

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

N=2167

45


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Ponad połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Wśród studentów studiów licencjackich chęć wyjazdu jest istotnie wyższa niż wśród studentów studiów magisterskich. Gotowość do wyjazdu motywowana jest głównie możliwością doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT A Studia licencjackie Nie; 47%

Tak; 59%

B

Nie; 41%

N=884

Tak; 53% B Studia magisterskie

Nie; 49%

Tak; 51%

A N=1959

N=2975

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

GŁÓWNY CEL WYJAZDU Chcę podszlifować język

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ Do 3 miesięcy (okres wakacyjny)

40% 14%

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

35% 41%

17% Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje) Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

11%

Powyżej 6 miesięcy Doświadczenie kulturowe

Kulturowe P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu?

10%

21%

8%

Jeszcze nie wiem

4% N=1673

P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać?

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=1575

46


DEMOGRAFIA


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA W badanej próbie przeważają kobiety (70%).

PŁEĆ BADANYCH

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Mężczyzna Wieś

Kobieta

30%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

33%

23%

20%

70%

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

N=2934

24%

N=2878

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

48


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

WYKSZTAŁCENIE I POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Większość ankietowanych ocenia poziom zamożności swoich rodziców jako zbliżony do średniej krajowej lub wyższy. Rodzice prawie połowy badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia, w przypadku około jednej czwartej badanych studentów – wyższe wykształcenie posiada oboje rodziców.

POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW

8% 6%

Wyższy od średniej krajowej

3%

34%

19%

Zbliżony do średniej krajowej

44%

34%

Poniżej średniej krajowej

17%

28%

Trudno powiedzieć

7% Nikt N=2869

Oboje

Tylko Mama

Tylko Tata

Nie wiem N=2875

M9. Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. M8: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie?

49


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Większość ankietowanych to studenci studiów magisterskich. Wszyscy to studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

ROK STUDIÓW

Państwowa

Licencjackie III

Prywatna

31% 37%

Magisterskie I

Magisterskie II 32%

100%

N=2930

N=2878

M2. Rok studiów. M3. Typ uczelni.

50


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI 30% badanych stanowili studenci finansów i bankowości, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to zarządzanie oraz ekonomia. Prawie połowa ankietowanych studentów planuje kontynuować naukę po ukończeniu studiów. KIERUNEK STUDIÓW Finanse i bankowość Ekonomia Informatyka / Metody ilościowe Prawo

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

Zarządzanie Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Marketing Turystyka

Tak, w Polsce Tak, za kilka lat w Polsce Nie

Tak, za granicą Tak, za kilka lat za granicą Nie wiem

16% 30%

0% 2% 4%

31%

35%

5%

5%

17% 25%

23%

N=2840

4% 3%

N=2858

M5. Specjalizacja /kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

51


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU ® 2015

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen jest globalną firmą o dominującej pozycji w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumencie. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

52


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu Pracodawca Roku ® 2015, w szczególności członkom Oddziału Narodowego AIESEC Polska 2015/2016 za okazanie wsparcia i zaangażowanie w pracę przy badaniu: Przewodniczący AIESEC Polska – Piotr Herstowski Wiceprzewodniczący ds. Kontaktów Zewnętrznych - Sara Hassan Key Account Manager – Arkadiusz Kowalski Wiceprzewodniczący ds. Marketingu B2B – Aleksandra Łabus Koordynator przy Oddziale Narodowym – Joanna Dobrodziej

Account Manager – Tomasz Wosiński Dyrektor Finansowy – Michał Nawrocki Account Manager – Paula Wasil

Specjalne podziękowania kierujemy także Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie badania Pracodawca Roku®2015 Białystok – Katarzyna Kalejta Gdańsk - Magdalena Majewska Kielce – Karol Cichosz Lublin – Basia Szwiec Poznań – Marta Wojtysiak Toruń – Anna Stępień Warszawa SGH - Mikołaj Rymarczuk Wrocław UT - Przemek Lewandowski

Bielsko Biała - Michał Jagiełka Katowice – Michał Jagiełka Kraków – Joanna Kęska Łódź – Justyna Sawicka Rzeszów – Ewa Garlak Warszawa UW - Patryk Nowak Wrocław UE- Adrian Galak

53


ANEKS


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niepracujące, co można łączyć z brakiem doświadczenia. Najmniej obaw deklarują osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na pełen etat. Pracujący we własnej firmie [A]

Pracujący na pełny etat [B]

Pracujący na część etatu [C]

Pracujący na umowę zlecenie [D]

N=72

N=174

N=316

N=896

2,44

2,75 A

2,64 A

2,69 A

2,80 ACD

2,41

2,60

2,45

2,62 AC

2,76 ABCD

2,65

2,65

2,75

2,81

2,85 ABC

2,20 B

1,99

2,23 B

2,26 B

2,37 BCD

2,70

2,57

2,68

2,66

2,67

1,97

1,97

1,94

2,14 BC

2,19 ABC

2,61

2,65

2,66

2,76 C

2,79 ABC

3,00

3,02

3,27 AB

3,23 AB

3,20 AB

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,76

3,01 A

3,04 A

3,10 A

3,06 A

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,59

2,62

2,64

2,63

2,66

2,39 B

2,11

2,23

2,32 BC

2,38 BC

2,73

2,61

2,83 B

2,84 B

2,93 ABCD

2,60

2,51

2,63

2,57

2,60

2,95 B

2,66

2,77

2,80 B

2,79

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Niepracujący [E] N=1501

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

55


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego Wśród osób deklarujących znajomość dwóch lub więcej języków obcych widoczny jest niższy poziom niepokoju związanego z rynkiem pracy. Brak znajomości języka obcego [A]

Znajomość jednego języka obcego [B]

N=34

N=1243

2,87

2,81 CD

2,69

2,61

3,03 BCD

2,75 CD

2,60

2,55

2,97

2,79 D

2,85 D

2,69

2,77 BCD

2,28

2,28

2,32

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

2,85

2,67

2,68 D

2,58

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

2,21

2,12

2,14

2,13

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi

2,84

2,77 D

2,76 D

2,67

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

3,42

3,26 CD

3,19 D

2,99

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,17

3,12 CD

3,04 D

2,92

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,46

2,67

2,64

2,63

2,88 BCD

2,33

2,29

2,39 C

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

3,03

2,88 D

2,89 D

2,74

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2,46

2,59

2,61

2,56

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

2,52

2,81

2,79

2,75

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

Znajomość trzech lub Znajomość dwóch języków obcych [C] więcej języków obcych N=1291 [D] N=394

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą Znajomość języka = posługiwanie się przynajmniej na średnim poziomie P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce? P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

56


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego W większych ośrodkach akademickich studenci rzadziej deklarowali obawy związane z rynkiem pracy.

Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A]

Mniejsze ośrodki akademickie [B]

N=2119

N=462

2,73 C

2,95 AC

2,53

2,66 C

2,98 AC

2,32

2,82

2,78

2,81

2,34 BC

2,24 C

2,10

2,68 C

2,73

2,50

2,13

2,18

2,10

2,75

2,77

2,74

3,20 C

3,27 C

3,10

3,04

3,22 AC

3,00

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,63 C

2,93 AC

2,46

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,34 C

2,41 C

2,19

2,86 C

3,00 AC

2,77

2,55

2,54

2,88 AB

2,78

2,76

2,85

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Warszawa[C] N-=408

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

57