__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Raport z badania Pracodawca Roku 2019

This artwork was created using Nielsen data. Copyright Š 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Podsumowanie

Rynek pracy

04

Aneks

18

s.

43

s.

08

s.

Ranking „Pracodawca Roku 2019”

s.

31

s.

Przygotowanie zawodowe studentów

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

2


METODOLOGIA RANKINGU PRACODAWCA ROKU

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Metoda: Ankieta PAPI, wypełniania na uczelniach. Próba: Respondenci badania to studenci III roku studiów licencjackich, a także IV i V roku studiów magisterskich, kierunków ekonomiczno-biznesowych.

2000+

Każdy student biorący udział w badaniu mógł wybrać maksymalnie trzy firmy zasługujące na miano Pracodawca Roku® 2019 przyporządkowując im trzy kolejne miejsca.

W trakcie analizy wyników każdej firmie wskazanej na 1 miejscu przypisano 3 punkty, firmie wskazanej na drugim miejscu przypisano 2 punkty, a firmie wskazanej na trzecim miejscu przypisano 1 punkt.

W przypadku pozycji ex aequo uwzględniono liczbę zgłoszeń danego pracodawcy na pierwszym i drugim miejscu w celu zróżnicowania wyników.

Uszeregowanie wszystkich punktów zebranych przez każdą firmę w kolejności od liczby największej do najmniejszej pozwoliło na stworzenie rankingu firm od pozycji nr 1 (zwycięzcy) do pozycji nr 50.

STUDENTÓW

12 MIAST

14 UCZELNI

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

3


PODSUMOWANIE

This artwork was created using Nielsen data. Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

4


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Pracodawca Roku 2019

1 Popularność

Popularność

Aktywność firmy na rynku

Ranking TOP 10

1

2

Google

1

3

Deloitte

=

4

PwC

=

Studentów ma już

Studentów

5

LIDL

2

doświadczenie w pracy, którą

pracuje obecnie

6

ABB

3

7

KPMG

9

8

McDonalds

2

Sumienność i dokładność

9

PZU

2

Zaangażowanie

15%

10

IKEA

2

Łatwość nawiązywania kontaktów

14%

Bardzo duże + duże znaczenie

Bardzo duże znaczenie

Aktywność firmy na rynku

Popularność

3

Aktywność firmy na rynku

Branża

Branża

4

Wysokość zarobków

Wysokość zarobków

Możliwość zdobycia m-nar. dośw.

Kampanie i konkursy dla studentów

Wysokość zarobków

TOP 6 (3 odpowiedzi możliwe)

43% 31%

chciałoby wykonywać

Bankowość/ Finanse

Własna firma

29%

19%

18%

Audyt/ Marketing Doradzksięgo- / reklama two wość

Mocne i słabe strony studentów (TOP 3)

Czynniki wyboru pracy (TOP7)

Podatność na stres

20%

Brak doświadczenia zawodowego Trudności w nawiązywaniu kontaktów

29% 26% 8%

Mediana wysokości oczekiwanych zarobków Netto PLN

Powody wyboru do rankingu (TOP 5)

Ikonki autorstwa Smashicons, Dimitry Miroliubov, Graphic Design, Freepik ze strony www.flaticon.com oraz freepik.com

Gdzie studenci chcieliby pracować?

50%

EY

Możliwość zdobycia m-nar. dośw.

Raport Nielsena dla

75%

1

2

5 Branża

vs 2018

90%

86%

52%

54%

84%

81%

79%

77%

75%

44%

41%

35%

35%

33%

Wysokość Atmosfera Możliwość Szacunek Lokalizacja Gwarancja Dodatkowe zarobków pracy awansu dla życia i dojazd bezpieczeń- szkolenia i prywatnego stwa zatrukursy dnienia

Po roku Gwarantujące Pierwsze dobre życie wynagrodzenie pracy

3 000 4 000

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

6 000

5


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Bankowość i finanse to najbardziej pożądana branża przez badanych studentów (co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że przeważają wśród nich osoby studiujące finanse, zarządzanie lub ekonomię). W dalszej kolejności rozważają oni pracę albo we własnej firmie albo w audycie / finansach. Co ciekawe, mężczyźni częściej wskazują, że chcieliby pracować we własnej firmie lub w firmie związanej z Internetem/ e-commerce lub IT, zaś studentki częściej wskazują na audyt / księgowość, administrację lub HR.

• Ranking najważniejszych czynników wyboru pracodawcy pozostał bardzo podobny do tego w 2018 roku. Na pierwszych miejscach w dalszym ciągu znajdują się: wysokość zarobków, atmosfera w pracy, możliwość awansu, szacunek dla życia prywatnego pracowników oraz lokalizacja i dojazd. • Z zawodowych czynników wyboru pracy studenci zwracają uwagę przede wszystkim na szybki rozwój (84% twierdzi, że duże znaczenie ma możliwość awansu, 75%: dodatkowe szkolenia i kursy, 71%: praca wśród specjalistów). W tym roku wyjątkowo wzrosło znaczenie takich czynników jak: samodzielne stanowisko pracy, odpowiedzialność stanowiska i wpływ na działanie firmy czyli potrzeby sprawczości i autonomii. • Co ciekawe, popularność jest „must-have” dla firmy, która chce się znaleźć w TOP10 rankingu Pracodawcy Roku, ale nie jest już tak często deklarowana jako ważne kryterium przy wyborze firmy do pracy. Ze społecznych czynników ważnejsze są między innymi: atmosfera pracy, dobra lokalizacja i dojazd oraz opinie znajomych i pracowników. • W kontekście przeszkód w wejściu na rynek pracy również w tym roku studenci wyrażali swoje obawy przed wysoką konkurencją w branży oraz tym, że interesująca ich praca wymaga dużej dyspozycyjności. Ponadto, 2/3 studentów uważa, że absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

6


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW • Obecnie połowa studentów jest aktywna zawodowo (znaczny wzrost w ciągu ostatnich 3 lat). Spośród pracujących studentów większość pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, mniej ma stałą pracę. Znacznie częściej pracują studenci studiów magisterskich niż licencjackich. Co ciekawe, kobiety i mężczyźni pracują równie często, ale kobiety częściej na umowach cywilnoprawnych, a mężczyźni częściej prowadzą własną firmę. • 3 z 4 studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej nie jest ono duże – wynosi poniżej 3 miesięcy. W porównaniu do ostatniego roku wzrósł odsetek studentów z dłuższym stażem. Oczywiście, częściej doświadczenie zawodowe mają studenci studiów magisterskich i jest ono dłuższe niż u studentów studiów licencjackich. • Studenci jako swoje największe atuty wskazali sumienność i dokładość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Podatność na stres oraz brak doświadczenia zawodowego (trochę rzadziej wskazywany niż rok temu) to ich główne słabości. Kobiety aż dwa razy częściej wskazują, że to podatność na stres jest ich słabą stroną, zaś mężczyźni częściej wskazują na takie cechy jak: problem z zarządzaniem czasem, szybki spadek zaangażowania i nieumiejętność pracy w grupie. • Co czwarty deklaruje, że działa w organizacjach studenckich. Wśród najbardziej rozpoznawalnych organizacji są AIESEC, NZS, Erasmus, Samorząd oraz Parlament studencki. Większość studentów uważa, że taka działalność może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy (44% uważa, że w dużym stopniu), a przekonanie to jest bardziej powszechne wśród osób aktywnych w takich organizacjach. • Główne zalety bycia w organizacji studenckiej to dla badanych: umiejętności miękkie, przydatne znajomości, możliwość samorozwoju oraz doświadczenie.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

7


This artwork was created using Nielsen data. Copyright Š 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

8


PRACODAWCA ROKU 2020

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Top 3

Ta ilustracja została zaprojektowana przy użyciu zasobów z Freepik.com

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

9


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2019 Top 10

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ranking

vs 2018

1

1

2

1

3

=

4

=

5

2

6

3

7

9

8

2

9

2

10

2

P1. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą Roku 2019? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca.

Awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2018 roku

Spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2018 roku

1

Liczba obok strzałki wskazuje zmianę o liczbę pozycji względem 2018 roku Ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2018 roku

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

10


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2019 •

W najnowszej edycji rankingu, firma EY awansowała o jedną pozycję, zostając Pracodawcą Roku® 2019. Po pięciu latach ciągłego przewodzenia w rankingu, Google ustąpiło pierwszego miejsca, samo spadając na drugą pozycję, zaś na trzecim i czwartym miejscu, tak samo jak rok temu, plasują się kolejno Deloitte oraz PwC.

Firmą, która cieszy się w tym roku największym wzrostem popularności jest KPMG, przeskakując o 9 pozycji (z miejsca 16-tego na siódme), a tym samym wracając do TOP10 po 3 latach nieobecności. Do TOP10 wróciło także PZU, przeskakując z miejsca 11-tego na dziewiąte. Wzrostem popularności mogą się także pochwalić Lidl oraz ABB (kolejno miejsce piąte oraz szóste). Z drugiej strony, największy spadek zaufania studentów dotknął Jeronimo Martins, które spadło aż o 9 pozycji, z miejsca piątego (!) na czternaste. Tak więc, co ciekawe Lidl zajął pozycję JM w rankingu.

Dokonując wyboru Pracodawcy Roku, studenci kierowali się przede wszystkim popularnością firmy, jej aktywnością na rynku, stylem pracy i atmosferą, branżą oraz wysokością zarobków (czyli tymi samymi kryteriami co w 2018 roku).

Pomijając wspólne cechy firm z Top10 (takie jak: popularność, aktywność firmy na rynku, wysokie zarobki), różne firmy mają też specyficzne wyróżniki, dla których zostawały wskazywane. EY i Deloitte relatywnie często zostawały doceniane za swoje zaangażowanie w inicjatywy studenckie, Google za możliwość zobycia międzynarodowego doświadczenia, KPMG i ABB za jakość praktyk i staży, a IKEA za aktywność CSR-ową.

• Podobnie jak rok temu ponad połowa studentów zadeklarowała, że czerpie informacje o pracodawcach z mediów społecznościowych. Na drugim miejscu znajdują się znajomi i rodzina. Strony internetowe firm oraz tradycyjne media w dalszym ciągu tracą na znaczeniu.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

11


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY: 2013-2019 Top 10

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ranking

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

1

1

1

1

2

3

5

11

4

3

2

3

3

4

2

3

3

7

6

4

4

5

21

26

14

12

9

7

5

6

-

-

-

49

26

9

6

7

9

7

8

11

13

16

7

8

-

45

13

22

10

6

8

9

10

5

6

6

5

11

9

10

19

-

27

18

11

8

10

P1. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą Roku 2019? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

12


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ZMIANY W RANKINGU TOP10: 2013-2019

Uwaga, po najechaniu kursorem na tabelkę, będzie można odtworzyć film. Wyszarzono logo marek, które nie pojawiły się w Top10 w 2019 roku.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

13


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2019 Miejsca 11 – 50

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ranking 11-20

Ranking 21-30

Ranking 31-40

Ranking 41-50

11

BROWN BROTHERS HARRIMAN

21

KFC

31

PROCTER & GAMBLE

41

UNILEVER POLSKA

12

PKO BP

22

PKN ORLEN

32

SHELL

42

MASPEX

13

STATE STREET

23

SAMSUNG

33

VOLKSWAGEN POLSKA

43

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

14

JERONIMO MARTINS

24

MCKINSEY

34

GLAXO SMITH KLINE

44

ORANGE

15

AMAZON

25

ŻABKA

35

FACEBOOK

45

PGE

16

KAUFLAND

26

SANTANDER

36

PHINANCE SA

46

BNP PARIBAS

17

ING BANK ŚLĄSKI

27

LPP

37

MARS

47

H&M

18

APPLE

28

MICROSOFT

38

QVC

48

CERI INTERNATIONAL

19

CAPGEMINI

29

UBS

39

NOKIA

49

BARLINEK

20

MBANK

30

INFOSYS

40

HSBC

50

ZARA

Z pozycji 11 - 50 została usunięta nazwa PKO, której nie można było przypisać do żadnego z obydwu banków posługujących się podobną nazwą.

P1. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą Roku 2019? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

14


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2019

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najważniejsze czynniki wyboru Pracodawcy Roku nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. Wśród najistotniejszych czynników w dalszym ciągu znajdują sią: aktywność firmy na rynku, jej popularność (czyli ogólnie rozumiany wizerunek lidera), styl i atmosfera w pracy, wysokość zarobków oraz branża. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO MIEJSCA Aktywność firmy na rynku Popularność Styl pracy i atmosfera w pracy Wysokość zarobków Branża Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia Opinia znajomych Jakość oferowanych produktów Jakość programów praktyk i staży Możliwości awansu Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny Korzystne oferty pracy dla młodych Misja i wartości Opinia pracowników Zaangażowanie w inicjatywy studenckie Aktywność w mediach społecznościowych Kampanie i konkursy kierowane do studentów

42% 37% 31% 30% 29% 25% 21% 18% 16% 15%  13% 13% 12% 11%   11% 9% 9%

Podstawa: N=1927  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P2. Zaznacz czynniki, które zadecydowaly o Twoim wyborze (dla kazdej z firm wybierz nie więcej niz trzy czynniki).

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

15


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2019

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wszystkie czynniki wyboru, w zależności od wybranego pracodawcy Popularność i aktywność firmy na rynku są wpólnymi cechami wyboru wszystkich firm z Top10. Wysokość zarobków także pojawia się jako przyczyna wyboru większości z nich, ale jest szczególnym wyróżnikiem stojacym za wyborem PWC oraz ABB. EY oraz Deloitte znacznie częściej niż inne firmy kuszą studentów różnymi akcjami do nich skierowanymi. Wybierający IKEA częściej zwracają uwagę na aktywność CSR oraz na styl pracy i atmosferę, które pojawiają się również względnie wysoko jako przyczyna wyboru McDonalds.

1 1 2 3 4 5 6 7

2

EY (ERNST&YOUNG)

Popularność Aktywność firmy na rynku Branża Wysokość zarobków Kampanie i konkursy dla studentów Zaangażowanie w inicjatywy stud. Możliwość zdobycia m-nar. dośw.

1 2 3 4 5 6 7

Popularność Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Aktywność firmy na rynku Wysokość zarobków Branża Styl pracy i atmosfera w pracy Jakość oferowanych produktów

N=343

6 1 2 3 4 5 6 7

7 N=121

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Aktywność firmy na rynku Popularność Branża Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Wysokość zarobków Opinia znajomych Zaangażowanie w inicjatywy stud.

8 N=128

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Popularność Aktywność firmy na rynku Wysokość zarobków Branża Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Opinia znajomych Styl pracy i atmosfera w pracy

1 2 3 4 5 6 7

LIDL

Popularność Jakość oferowanych produktów Aktywność firmy na rynku Wysokość zarobków Styl pracy i atmosfera w pracy Branża Możliwość zdobycia m-nar. dośw.

N=259

9

MCDONALD'S

Popularność Aktywność firmy na rynku Opinia znajomych Styl pracy i atmosfera w pracy Korzystne oferty pracy dla młodych Możliwości awansu Pakiet dodatkowych benefitów /socjal.

5

PwC

N=256

KPMG

Branża Popularność Opinia znajomych Aktywność firmy na rynku Wysokość zarobków Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Jakość programów praktyk i staży

4

DELOITTE

N=258

ABB

Aktywność firmy na rynku Wysokość zarobków Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Branża Popularność Jakość programów praktyk i staży Styl pracy i atmosfera w pracy

3

GOOGLE

1 2 3 4 5 6 7

10

PZU SA

Popularność Aktywność firmy na rynku Branża Zaangażowanie w inicjatywy stud. Możliwość zdobycia m-nar. dośw. Jakość oferowanych produktów Styl pracy i atmosfera w pracy

N=107

Podstawa: respondenci, którzy wybrali daną firmę na jakimkolwiem miejscu w rankingu (pierwszym, drugim lub trzecim) P2. Zaznacz czynniki, które zadecydowaly o Twoim wyborze (dla kazdej z firm wybierz nie więcej niz trzy czynniki).

N=159

1 2 3 4 5 6 7

IKEA

Aktywność firmy na rynku Popularność Styl pracy i atmosfera w pracy Branża Jakość oferowanych produktów Aktywności społ./ środ. (CSR) Opinia znajomych

N=95

N=86

- Najbardziej wyróżniające atrybuty dla każdego pracodawcy

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

16


ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W dalszym ciągu to media społecznościowe są najważniejszym źródłem informacji o pracodawcach. Znajomi i rodzina, czyli tzw. „word of mouth” znajdują się na drugim miejscu. Znaczenie mediów tradycyjnych, po spadku w zeszłym roku, ponownie spadło, podobnie jak strony internetowej firmy. Co ciekawe, rośnie popularność źródła informacji jakim są aktywności prowadzone na uczelniach. ŹRÓDŁA INFORMACJI

(możliwych wiele odpowiedzi) Z mediów społecznościowych

55%

Od znajomych lub rodziny

39%

Ze strony internetowej firmy

35%  -11 p.p.

Z portalów rekrutacyjnych

2017 = 52% 2018 = 46%

32%

Z targów pracy

30%

Z aktywności prowadzonych na uczelni

25%

Z mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja)

 +5 p.p.

23%  –9 p.p. 20%

Z rozmów z pracownikami firmy Z konferencji i warsztatów

10%

Od organizacji studenckich

10%

Od studenckich ambasadorów

NOWA ODP.

2016 = 66% 2017 = 42% 2018 = 32%

 –6 p.p.

7%

Podstawa: N=2210  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P5. Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach?

UWAGA: Pytanie nie jest w pełni porównywalne z 2018 rokiem, ze względu na pojawienie się nowej odpowiedzi na liście

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

17


RYNEK PRACY

This artwork was created using Nielsen data. Copyright Š 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

18


PREFEROWANE BRANŻE – TOP 10

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bankowość, finanse, audyt oraz księgowość to branże, w których najczęściej chcieliby pracować badani studenci* po ukończeniu studiów. Ponadto, chęć prowadzenia własnej firmy wyraziła blisko 1/3 z nich. PREFEROWANE BRANŻE (maks. 3 odp.)

Bankowość/ Finanse

43%

Własna firma

31%

Audyt/ księgowość

29%

Marketing/ reklama

19%

Doradztwo

18%

Administarcja

14%

Zasoby ludzkie/ HR

13%

Internet/ e-commerce

12%

IT

12%

Ubezpieczenia

11%

Podstawa: N=2175 *Na wykresie uwzględniono 10 najczęściej wybieranych branż. P12. Wybierz trzy branże, w których chciałbyś pracować po ukończeniu studiów.

*Respondenci badania to studenci kierunków ekonomiczno-biznesowych. NOWE PYTANIE

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

19


PREFEROWANE BRANŻE – TOP 10

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Preferencje dotyczące branż różnią się ze względu na płeć. Wśród kobiet znacznie większym zainteresowaniem niż wśród mężczyzn cieszą się: audyt / księgowość, administracja oraz HR. Mężczyźni częściej niż kobiety chcieliby pracować we własnej firmie, w firmach związanych z Internetem / e-commerce oraz IT. WYNIKI W PODZIALE NA PŁEĆ Bankowość/ Finanse

43%

Własna firma

28%

Audyt/ księgowość

44%

36%

21%

34%

Kobiety Mężczyźni N=1409

Marketing/ reklama

18%

19%

Doradztwo

18%

19%

Administarcja Zasoby ludzkie/ HR Internet/ e-commerce

10%

16%

8%

16%

10%

IT

17%

8%

Ubezpieczenia

20%

11% 0%

N=711

10%

12%

Podstawa: N=2175  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej płci - przy poziomie ufności 95% P12. Wybierz trzy branże, w których chciałbyś pracować po ukończeniu studiów.

20%

30%

40%

50%

60%

NOWE PYTANIE

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

20


CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wysokość zarobków oraz dobra atmosfera w pracy to czynniki, które mają największe znaczenie przy wyborze pracy. W pierwszej dziesiątce znajdują się także szacunek dla życia prywatnego pracowników, gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia oraz możliwość samodzielnego ustalania grafiku (najważniejsze czynniki „socjalne”). Ponadto, studenci chcieliby mieć możliwość awansu, dobry dojazd do pracy, dodatkowe szkolenia oraz pracować wśród specjalistów. Ważne także są przy wyborze pracy są opinie pracowników. 5. Bardzo duże znaczenie Wysokość zarobków Atmosfera pracy

52%

37%

54% 

33%

44%

Możliwość awansu Szacunek dla życia prywatnego pracowników

4. Duże znaczenie

40%

41%

40%

Suma odp. Duże + B.duże 90% 86% 84% 81%  +3 p.p.

35% 

44%

79%  +3 p.p.

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

35%

42%

77%

Dodatkowe szkolenia i kursy

33%

41%

75%

35% 

40%

74%  +6 p.p.

Lokalizacja i dojazd

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku Opinie pracowników Praca wśród specjalistów

31%  27%

43% 44%

Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2162-2198)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P6. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki? (skala odpowiedzi od 1. Żadne do 5. Bardzo duże)

Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne

74%  +5 p.p. 71%  +5 p.p.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

21


FINANSOWE CZYNNIKI WYBORU PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najistotniejszym z czynników finansowych warunkujących wybór pracy jest wysokość zarobków. Premie i nagrody są znacznie mniej ważne.

5. Bardzo duże znaczenie Wysokość zarobków

52%

Premie

25%  -3 p.p.

Nagrody okolicznościowe

18%

4. Duże znaczenie 37%

41%

27%

Suma odp. Duże + B.duże 90%

66%

45%

- TOP10 czynników Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2162-2198)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P6. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki? (skala odpowiedzi od 1. Żadne do 5. Bardzo duże)

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

22


ZAWODOWE CZYNNIKI WYBORU PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Możliwość awansu, dodatkowe szkolenia i kursy oraz praca wśród specjalistów stanowią najważniejsze czynniki zawodowe brane pod uwagę przy wyborze miejsca zatrudnienia – co oznacza, że dla studentów możliwość ozwoju zawodowego jest bardzo ważna. W tym roku wyjątkowo wzrosło znaczenie takich czynników jak: odpowiedzialność stanowiska pracy, wpływ na działanie firmy i samodzielne stanowisko czyli potrzeby sprawczości i autonomii. 5. Bardzo duże znaczenie

4. Duże znaczenie

Możliwość awansu 44%

40%

Dodatkowe szkolenia i kursy 33%

41%

Praca wśród specjalistów 27%

44%

Suma odp. Duże + B.duże 84% 75% 71%  +5 p.p.

Samodzielne stanowisko pracy 21% 

43%

63%  +6 p.p.

Jakość usług i produktów firmy 20% 

43%

63%  +5 p.p.

Prestiż stanowiska 21%  Odpowiedzialność stanowiska 18%  Obszar działalności firmy 18%  Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy 22% Wpływ na działania firmy 16%  Wysokie wymagania wobec pracowników 11% 

Jakość pracy rozliczana na podstawie wyników 14% Możliwość wyjazdu do oddziału firmy w innym kraju 20%  Podróże służbowe 16%

37%

58%

41% 

58%  +9 p.p.

38%

56%  +5 p.p.

34% 34%

56%  +6 p.p. 50%  +7 p.p.

39%

50%  +6 p.p.

36%

50%

26% 30%

47%  +6 p.p. 46%

- TOP10 czynników Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2162-2198)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P6. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki? (skala odpowiedzi od 1. Żadne do 5. Bardzo duże)

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

23


SOCJALNE CZYNNIKI WYBORU PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najważniejszymi czynnikami socjalnymi są: szacunek do życia prywatnego pracowników, gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia oraz możliwość samodzielnego ustalania grafiku i niestresujące tempo pracy. Warto zauważyć, że dla studentów odpowiedni work-life balance, elastyczność i brak stresu są ważniejsze niż bardziej materialne benefity socjalne, program emerytalny czy sprzęt firmowy. 5. Bardzo duże znaczenie

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

41%

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

42%

35% 

Niestresujące tempo pracy

Możliwość pracy zdalnej

40%

35%

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

System ubezpieczeń zdrowotnych

4. Duże znaczenie

40%

33%

37%

27%

37%

26% 

34%

Suma odp. Duże + B.duże 81%  +3 p.p. 77% 74%  +6 p.p. 70%  +5 p.p. 64% 60%  +7 p.p.

Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

19%

Jakość pracy rozliczana na podstawie przepracowanych godzin

17%

37%

54%  +4 p.p.

Sprzęt firmowy (laptop, telefon, etc.) dla pracowników

19%

35% 

54%  +5 p.p.

30%

51%  +6 p.p.

Możliwość dowolnego korzystania z Internetu w trakcie pracy Program emerytalny oferowany przez firmę

21%  18%

36%

30%

55%

47%

- TOP10 czynników Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2162-2198)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P6. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki? (skala odpowiedzi od 1. Żadne do 5. Bardzo duże)

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

24


SPOŁECZNE CZYNNIKI WYBORU PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Atmosfera pracy, lokalizacja i dojazd a także opinie innych są najważniejszymi czynnikami społecznymi przy wyborze pracy. Warto zauważyć, że wyjątkowo wzrosło w tym roku znaczenie działalności CSR firmy. Co ciekawe, mimo że popularność firmy była ważnym czynnikiem wyboru pracodawcy na podium rankingu, nie jest już tak ważnym czynnikiem wyboru pracy. 5. Bardzo duże znaczenie Atmosfera pracy Lokalizacja i dojazd

4. Duże znaczenie

54% 

33%

35%

44% 43%

Suma odp. Duże + B.duże 86% 79%

Opinie pracowników

31% 

Opinie znajomych

27% 

Misja i wartości firmy

18% 

Znajomość firmy

15% 

32%

48%

Młody zespół pracowników

15% 

32%

48%

Opinie o firmie na forach internetowych

13% 

34%

47%  +4 p.p.

Popularność firmy

15% 

30%

45%  +6 p.p.

Działalność społeczna i środowiskowa firmy (CSR)

16% 

29% 

45%  +11 p.p.

Wpływ działalności firmy na kraj/społeczeństwo

14% 

Aktywność firmy w social mediach

11% 

37% 37%

30% 26%

74%  +5 p.p. 64%  +6 p.p. 54%  +6 p.p.

44%  +5 p.p. 36%  +6 p.p.

- TOP10 czynników Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2162-2198)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P6. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki? (skala odpowiedzi od 1. Żadne do 5. Bardzo duże)

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

25


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

2/3 studentów zgadza się ze stwierdzeniem, że konkurencja w ich branży jest wysoka i że interesująca ich praca wymaga dużej dyspozycyjności. Ponadto, zgadzają się raczej, że absolwenci po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy, a pracodawcy mają wobec studentów wygórowane oczekiwania. Nie Raczej nie 6% 19%

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

Nie wiem 8%

44% 46%

Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności

8%

22%

5%

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

9%

21%

6%

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

7%

23%

8%

Zmiana miejsca zamieszkania ze względu na podjętą pracę jest dodatkowym utrudnieniem

8%

25%

7%

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

6%

25%

8%

30%

4%

10%

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

15%

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

21%

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą

12% 13%

Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

20%

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

16% 20% 38%

Podstawa: wszyscy respondenci oceniający dany wymiar (N=2158-2185)  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P7. W jakim stopniu, jako osoba wchodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

23% 33%

17% 4%

29%

19%

35%

14%

35% 37% 41% 28%

Raczej tak

9% 15% 15% 11%

Tak 24% 20%

Suma odp.: tak + raczej tak

68% 

40%

24%

65%  63%

41%

22%

63%

33%

27%

41%

19%

41%

14%

32% 32% 27% 28% 26% 24%

13% 10% 13% 10%

60%  60% 55% 45% 42% 40% 38%

10%

36% 

8%

32%

17% 6% 16% 7%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

23% 23%

26


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Jeśli chodzi o pierwszą pracę, 65% studentów oczekuje sumy pomiędzy 2 tys. a 3,5 tys. zł netto (mediana = 3 tys. zł). Po roku pracy 50% z nich oczekuje kwoty między 3 tys. zł a 4,5 tys. zł netto (mediana = 4 tys. zł) – co daje średnio ok. 1000 zł netto oczekiwanej podwyżki. Studenci pytani o wynagrodzenie gwarantujące życie na odpowiednim poziomie są już bardziej podzieleni (wyniki są bardziej rozproszone). 52% z nich oczekuje kwoty pomiędzy 4,5 tys. zł a 8 tys. zł netto (mediana = 6 tys. zł) OCZEKIWANY DOCHÓD NETTO 30%

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia netto 28%

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia netto po roku pracy

Średnia = 4 052 PLN Mediana = 3 000 PLN

25%

22% 20%

20%

14%

16%

11% 10%

17% 12% 7%

4%

5%

1% 0% do 2.000 zł

1%

2%

2001 – 2500 2501 - 3000

12%

15%

14%

Średnia = 10 238 PLN Mediana = 6 000 PLN

11%

6%

4001 - 4500

6%

5%

4% 1%

3% 3501 - 4000

16%

7%

3%

3001 - 3500

Średnia = 6 311 PLN Mediana = 4 000 PLN

19%

17%

15%

0%

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia netto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

1%

1%

1% 4501 - 5000

5001-6000

Podstawa: N=2228  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P13. „Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?” | Pytanie otwarte (bez sugestii przedziałów), studenci sami wpisywali daną kwotę.

6001-8000

8001-10000

3% 10.001 zł +

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

27


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Kobiety mają średnio niższe oczekiwania płacowe w porównaniu do mężczyzn (co z wysokim pradopopodobieństwem przełoży się na przyszłe różnice w ich zarobkach). Trend ten nie jest tak silny przy pierwszym wynagrodzeniu, natomiast mężczyźni oczekuję większego awansu finansowego. Wydaje się, że kobiety nie są tak odważne w swoich wyobrażeniach. O ile różnica między „ostrożnymi” mężczyznami a kobietami (tzn. mającymi niskie oczekiwania płacowe) nie jest duża, zwiększa się ona w ogromnym stopniu między „odważnymi” mężczyznami a kobietami (mającymi najwyższe oczekiwania). 1 decyl Kobiety

xx xx

= średnia

Mężczyźni

Pierwsze wynagrodzenie

(netto PLN)

3 874

+10% 4 266

5 decyl/ MEDIANA

6 decyl

7 decyl

8 decyl

15000 10000 5000

+7%

+5%

+5%

3,000

3,330

3,680

4,000

+18% 5,000

3,000

3,100

3,500

3,800

4,250

+12%

+10% 2,200

2,500

2,800

3,000

2,000

2,500

2,500

3,000

15000

+23% 7 122

Gwarantujące życie na odpowiednim poziomie

(netto PLN)

+30% 11 940

9 decyl

20000

5000

3,000

3,500

4,000

3,000

3,000

3,500

3,750

+20%

6,000

9,000

4,000

+11% 5,000

4,000

4,000

4,500

5,000

6,000

20000 15000 10000 5000 0

4,000

4,000

+11% 5,000

4,500

+10% 5,500 5,000

+20% 6,000 5,000

Podstawa: N=2228  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

+50%

+13% 4,500

+7%

+10% 3,300

10000

0

9 138

4 decyl

20000

(netto PLN)

5 792

3 decyl

10% wskazało taką 20% wskazało taką 30% wskazało taką 40% wskazało taką 50% wskazało taką 60% wskazało taką 70% wskazało taką 80% wskazało taką 90% wskazało taką kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą

0

Po roku pracy

2 decyl

+17% 7,000 6,000

+25%

+14% 8,000

10,000

7,000

8,000

+20%

12,000

10,000

+67%

20,000 12,000

- Różnica w % między oczekiwaniami mężczyzn a kobiet w każdym decylu +xx% 28 Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Oczekiwania finansowe studentów studiów licencjckich oraz magisterskich są do siebie bardzo zbliżone.

STOPIEŃ STUDIÓW Studia magisterskie

Studia licencjackie xx xx

= średnia

1 decyl

Pierwsze wynagrodzenie

(netto PLN)

3 892

2 decyl

4 042

5 decyl/ MEDIANA

6 decyl

7 decyl

8 decyl

9 decyl

10% wskazało taką 20% wskazało taką 30% wskazało taką 40% wskazało taką 50% wskazało taką 60% wskazało taką 70% wskazało taką 80% wskazało taką 90% wskazało taką kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą

20000 15000

2,000

2,500

2,500

3,000

3,000

3,250

3,500

4,000

4,800

5000 0

2,018

2,500

2,600

3,000

3,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,000

3,050

3,500

4,000

4,000

4,500

4,700

5,000

3,000

3,200

3,500

3,700

4,000

4,000

4,500

5,000

20000

(netto PLN)

15000 10000

6 298

5000 0

Gwarantujące życie na odpowiednim poziomie

(netto PLN)

10 245

4 decyl

10000

Po roku pracy

6 188

3 decyl

20000

9 868

5000 0

7,000

15,000

15000 10000

7,000

4,000

4,000

4,500 5,000

5,000 5,000

6,000 5,500

Podstawa: N=2228  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

6,500

7,500

8,500

6,000

7,000

8,000

10,000

15,000

10,000

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

29


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na oczekiwane zarobki jest oczywiście wielkość ośrodka akademickiego, w którym się studiuje. Duże ośrodki akademickie budzą wyższe oczekiwania niż małe, a studiujący w Warszawie mają znacznie wyższe oczekiwania niż pozostali.

Mniejsze ośrodki akad.

xx xx

= średnia

Duże ośrodki akad.

1 decyl

Warszawa

Pierwsze wynagrodzenie

(netto PLN)

10000

5000

3 777 3 968 4 636 0

2 decyl

3 decyl

4 decyl

5 decyl/ MEDIANA

6 decyl

7 decyl

8 decyl

10% wskazało taką 20% wskazało taką 30% wskazało taką 40% wskazało taką 50% wskazało taką 60% wskazało taką 70% wskazało taką 80% wskazało taką 90% wskazało taką kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą kwotę lub mniejszą

2850

2500 2000

3000

2000

2500

2500

2500

2500

2900

2800

3000

4000

3500

3250

3000

3000

3000

3000

3500

5000

4000 3500

4000

3700

10000

Po roku pracy

(netto PLN)

5000

5 690 5 932 8 152 Gwarantujące życie na odpowiednim poziomie

(netto PLN)

8 020 9 894 14 211

0

9 decyl

3500

2,750

3,000

4000

3,000

3,500 3,500

3,000

3,500

3,600

4,000

4,000

4,000

4,000

4,500

9500

6000

5050

5000

4500

4200

3700

4,500

5,000

4500 4250

7,000 5,000

6,000

25000 20000 15000 10000 5000 0

4600

6000

3,700 4,000

4,500 4,565

5,000

5,000

5,000

10000

9800

8000

7000

5,999

Podstawa: N=2228  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

5,000

6,000

7,000 6,000

12000

6,500

25000

15000

8,000

8,000

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

12,000 10,000

10,000

30


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW This artwork was created using Nielsen data. Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

31


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

¾ studentów ma już jakieś doświadczenie zawodowe związane z pracą, którą chcieliby wykonywać w przyszłości, choć najczęściej nie jest ono duże. Co trzeci student pracował poniżej 3 mięsięcy, a co czwarty od 3 miesięcy do roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZWIĄZANE Z POŻĄDANĄ PRACĄ

FORMA ZATRUDNIENIA

Tak, poniżej 3 miesięcy

Tak, od 3 do 12 miesięcy

75%

32%

26%  +3 p.p.

TAK  +5 p.p.

Tak, powyżej 12 miesięcy

Podstawa: N=2194  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P3. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

18%  +4 p.p.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

32


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci studiów magisterskich częściej mają doświadczenie zawodowe i na dodatek, jest ono dłuższe. STOPIEŃ STUDIÓW

Kobiety Mężczyźni

Studia Studia licencjackie magisterskie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZWIĄZANE Z POŻĄDANĄ PRACĄ

SUMA: TAK, MA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

74% 31%

Tak, poniżej 3 miesięcy

Tak, powyżej 12 miesięcy

18% 0%

77%

68% 28%

32% 28%

25%

Tak, od 3 do 12 miesięcy

WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO

PŁEĆ

22%

17% 20%

10% 40%

60%

80%

100%

0%

20%

73%

81%

37%

26%

29%

24%

23% 40%

Podstawa: N=2194  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej grupy - przy poziomie ufności 95% P3. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

11% 60%

80%

100%

Warszawa

Duże ośrodki

Mniejsze ośrodki

0%

19% 20%

81%

39%

30%

25%

75%

33%

23% 40%

60%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

80%

100%

33


AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Połowa studentów jest aktywna zawodowo i odsetek ten nieznacznie wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Większość pracujących studentów pracuje na umowie cywilnoprawnej, mniej ma stałą pracę.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

50%

TAK 2017 = 41% 2018 = 48%

28%  +3 p.p.

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Tak, we własnej firmie

Podstawa: N=2192  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P4. Czy obecnie pracujesz?

14%

5%

4%  +2 p.p.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

34


AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Mężczyźni i kobiety pracują równie często, choć kobiety trochę częściej na umowie cywilnoprawnej, a mężczyźni częściej prowadzą własną firmę. WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO

PŁEĆ

STOPIEŃ STUDIÓW

Kobiety Mężczyźni

Studia Studia licencjackie magisterskie

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Warszawa

Duże ośrodki

Mniejsze ośrodki

54% SUMA: TAK, PRACUJĘ

50%

58%

36%

56%

31%

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

40%

51%

25% 13%

Mam stałą pracę w pełnym 4% wymiarze godzin (cały etat) Tak, we własnej firmie 2% 0%

25%

30%

10%

14%

31%

19%

32%

14% 12% 14%

16%

7% 6%

2%

6%

3%

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: N=2192  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej grupy - przy poziomie ufności 95% P4. Czy obecnie pracujesz?

0%

7%

2%

2% 4% 4%

3% 20%

6%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

80%

100%

35


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują sumienność i dokładość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Podatność na stres oraz brak zaangażowania zawodowego to według połowy studentów ich główne słabości, przy czym ten drugi był wskazywany rzadziej niż rok temu. Co ciekawe, częściej za to twierdzą, że mają trudności w nawiązywaniu kontaktów. MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(1 odp. możliwa) Sumienność i dokładność

(1 odp. możliwa) Podatność na stres

20%

Zaangażowanie

15%

Brak doświadczenia zawodowego

Łatwość nawiązywania kontaktów

14%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Znajomość języków obcych

10%

Innowacyjny sposób myślenia

9%

Doświadczenie zawodowe

9%

29% 26%  8% 

Brak znajomości języków obcych

8%

Problem z zarządzaniem czasem

7%

Szybki zanik zaangażowania

7%

Zarządzanie czasem

6%

Nieumiejętność pracy w grupie

4%

Samodzielność

6%

Nieujmiejętność myślenia analitycznego

4%

Poszukiwanie rozwiązań

6%

Brak samodzielności

Praca w grupie

5%

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

Podstawa: N=2062  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P8. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

4%  2%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

36


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Dla mężczyzn, ich największymi atutami są zaangażowanie i łatwość nawiązywania kontaktów, dla kobiet – summienność i dokładność. Mężczyźni częściej niż kobiety twierdzą, że ich atutem jest innowacyjny sposób myślenia i poszukiwanie rozwiązań. Kobiety aż dwa razy częściej niż mężczyźni uważają, że ich główną słabością jest podatność na stres, zaś mężczyźni częściej wskazują na swój problem z zarządzaniem czasem, szybki spadek zaangażowania i nieumiejętność pracy w grupie. MOCNE STRONY W podziale na płeć

Mężczyźni

Kobiety

N=711

Mężczyźni

23% 15%

Brak doświadczenia zawodowego

Łatwość nawiązywania kontaktów

14%

15%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

7%

Brak znajomości języków obcych

8%

Innowacyjny sposób myślenia

10%

8%

Doświadczenie zawodowe

12%

9%

9%

Nieumiejętność pracy w grupie 3%

Samodzielność 6%

5%

Nieujmiejętność myślenia analitycznego 4%

Praca w grupie 5%

8% 6%

8%

10%

Szybki zanik zaangażowania 6%

6%

Brak samodzielności 5% Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań 2%

0% 10% 20% 30% 40% Podstawa: N=2120  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej płci - przy poziomie ufności 95% P8. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

0%

29%

9%

Problem z zarządzaniem czasem 5%

Zarządzanie czasem 6%

Poszukiwanie rozwiązań 4%

35% 25%

15%

9%

N=1409

17%

Podatność na stres

Zaangażowanie

Znajomość języków obcych

Kobiety

N=711

N=1409

14%

Sumienność i dokładność

SŁABE STRONY W podziale na płeć

9% 6% 5% 4% 3% 10%

20%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

30%

40%

37


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Co czwarty student deklaruje działalność w organizacjach studenckich. Organizacje, które są najbardziej rozpoznawalne to AIESEC, NZS, Erasmus a także parlament i samorząd studencki. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE ORG. STUDENCKIE WŚRÓD STUDENTÓW (maks. 3 wymienione)

FORUM MODYCH LEWIATAN SKN INWESTOR SKN KONTO

SKN PROFIT

14%

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW BEST

SKN RACHUNKOWOŚCI

74%

26%

TAK

KN MENADŻERSKIE

BiT

SAMORZĄD STUDENCKI

CEMS

NIE

SKN BIZNESU

AEGEE

WIGGOR SKN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PANEUROPA

SKN LIDER

KN KLUB INWESTORA

PARLAMENT STUDENCKI

SIGMA

AIESEC

IAESTE

GENDERÓWKA

SKN PROGRESS

SKN KONSULTINGU

46%

SKN PECUNIA MODERNA

NZS

32%

KN INDEX

TARGET

SKN STATYSTYKI

ENACTUS AZS

FORECAST ZSP

SFBCC

ELSA

12%

ERASMUS STUDENT NETWORK SKN SPRAW ZAGRANICZNYCH

PSSIAP

IKSS

PROJEKTOR /WOLONTARIAT STUDENCKI

22%

KN FINANSÓW BEHAWIORALNYCH SKN TAX

Chmura słów – wielkość czcionki odpowiada % wskazań. Jeżeli % wskazań mniejszy niż 5%, czcionka = 5.

Podstawa: N=2081  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P9.2. Czy działasz w organizacji studenckiej? NOWE PYTANIE P10. Wymieñ 3 organizacje studenckie, które są najbardziej rozpoznawalne na Twojej uczelni.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

38


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Większość studentów uważa, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. 44% uważa, że zwiększa ona szanse w dużym lub bardzo dużym stopniu. Według studentów uczy ona przede wszystkim umiejętności miękkich, daje przydatne znajomości i możliwość samorozwoju. Ci, którzy nie działają w organizacjach, uważają, że głównymi benefitami są znajomości i przyjaźnie, zaś ci, którzy już działają w org. częściej wymieniają umiejętności miękkie, doświadczenie, inspirację do działania i znajomość języków obcych. CO DAJE DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH?

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY Wszyscy studenci

Niedziałający w Działający w org. org. studenckich studenckich

N=2081

Bardzo dużym

N=1517

4%

11%

36%

44%

32% Dużym

N=539

32%

33%  +6 p.p.

Średnim

37%

35%

34%

15% 7%  -4p.p.

19%

26%

9%

5% 2%

Działający w org. studenckich

Niedziałający w org. studenckich

N=539

N=1517

N=2081

36%

Umiejętności miękkie

39%

Przydatne znajomości

39%

35%

Możliwość samorozwoju

37%

35%

Doświadczenie

36% 26%

23%

Rozwój zainteresowań

26%

24%

Dobra zabawa

21%

Inspiracja do działania

20%

Znajomość języków obcych Możliwość przekwalifikowania się Status społeczny

Podstawa: N=2081  - Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2018 P9.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? NOWE PYTANIE P. 11 Co Twoim zdaniem daje działalność w organizacjach studenckich? (wybierz maksymalnie 3)

18%

7% 5%

40% 39%

16% 10% 8%

41% 28% 27%

21%

17%

16% 12%

49%

33%

Przyjaźnie

Bezpośredni kontakt z pracodawcami

Małym Żadnym

67%

Wszyscy studenci

27% 17% 14%

7%

4%

5%

0%

10%

20%

30%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

40%

50%

60%

39


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Mimo, że wydawałoby się, że działalność w organizacjach studenckich może się wiązać z mniejszą ilością czasu na pracę, to aktywność studencka pociaga za sobą aktywność na rynku pracy. Działający w organizacjach studenckich trochę częściej pracują i mają jakieś doświadczenie zawodowe, niż ci niedziałajacy. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZWIĄZANE Z POŻĄDANĄ PRACĄ

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działający w org. studenckich

Niedziałający w org. studenckich SUMA: PRACUJĘ

49%

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

28% 13%

Mam stałą pracę w pełnym 4% wymiarze godzin (cały etat) Tak, we własnej firmie 3%

54%

29%

17% 6% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% Podstawa: N=2192  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej grupy - przy poziomie ufności 95% P4. Czy obecnie pracujesz? P3. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

N=539

N=1517

N=539

N=1517

Działający w org. studenckich

Niedziałający w org. studenckich SUMA: MA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

74% 32%

Tak, poniżej 3 miesięcy Tak, od 3 do 12 miesięcy

0%

31% 33%

24%

Tak, powyżej 12 miesięcy 19%

81%

16% 20%

40%

60%

80%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

100%

40


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Taki sam odsetek kobiet i mężczyzn angażuje się w działalność organizacji studenckich. Kobiety jednak bardziej wierzą w to, że takie organizacje w dużym stopniu zwiększają ich szanse na rynku pracy. Ponadto częściej uważają, że benefitami działalności są: możliwość samorozwoju, doświadczenie, rozwój zainteresowań oraz inspiracja do działania. Z kolei mężczyźni częściej wskazują na przydatne znajomości, dobrą zabawę i znajomość języków obcych. DZIAŁALNOŚĆ W ORG. STUDENCKICH

Kobiety

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORG. STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Mężczyźni

Kobiety

9%

Dużym

40%

46%

34%

31%

27%

Małym Żadnym

TAK N=1368

TAK N=690

33%

16%

6%

7%

N=1353

N=676

 - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej płci - przy poziomie ufności 95% P9.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P. 11 Co Twoim zdaniem daje działalność w organizacjach studenckich? (wybierz maksymalnie 3)

42%

29%

Możliwość samorozwoju

41%

33% 27%

27%

18%

Inspiracja do działania

15%

Bezpośredni kontakt z pracod.

16%

Znajomość języków obcych 10% 0%

38% 27%

23%

Rozwój zainteresowań Dobra zabawa

15%

42%

37%

Przydatne znajomości

Przyjaźnie

37%

Mężczyźni (n=704) 38%

Umiejętności miękkie

Doświadczenie

Średnim 26%

Kobiety (n=1392)

Mężczyźni

12% Bardzo dużym

CO DAJE DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH?

25% 22% 17% 14%

10%

20%

30%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

40%

50%

60%

41


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH A MOCNE I SŁABE STRONY STUDENTÓW

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci działający w organizacjach studenckich jako swoją najmocniejszą stronę najczęściej wskazywali łatwość nawiązwania kontaktów, zaś niedziałający: na sumienność i dokładność. Ranking słabych stron jest bardzo podobny dla obu grup. MOCNE STRONY W podziale na działalność w organizacjach studenckich

Działający w organizacjach studenckich

Niedziałający w organizacjach studenckich

N=532

N=1463

Sumienność i dokładność

15%

Zaangażowanie

15%

22% 15%

14%

Łatwość nawiązywania kontaktów

SŁABE STRONY W podziale na działalność w organizacjach studenckich

17%

Działający w organizacjach studenckich

Niedziałający w organizacjach studenckich

N=532

N=1463

29%

Podatność na stres

25%

Brak doświadczenia zawodowego Brak znajomości języków obcych 8%

8%

Znajomość języków obcych

9%

10%

Problem z zarządzaniem czasem 6%

8%

Innowacyjny sposób myślenia

9%

10%

Szybki zanik zaangażowania 7%

9%

Doświadczenie zawodowe

9%

11%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów 7%

30% 27%

6%

Zarządzanie czasem 6%

6%

Nieumiejętność pracy w grupie 4%

4%

Poszukiwanie rozwiązań 4%

6%

Zarobki 5%

4%

Praca w grupie 5%

7%

Brak samodzielności 4%

4%

Samodzielność 5%

6%

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań 3% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Podstawa: N=1995  - Wynik istotnie statystycznie wyższy dla jednej grupy- przy poziomie ufności 95% P8. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

0%

10%

20%

30%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

40%

50%

60%

42


ANEKS

This artwork was created using Nielsen data. Copyright Š 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

43


PROFIL RESPONDENTA

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PŁEĆ

%

TYP UCZELNI

%

LOKALIZACJA UCZELNI

%

Mężczyzna

34%

Państwowa

99%

Warszawa

21%

Kobieta

66%

Prywatna

1%

Duże ośrodki akademickie

52%

Kraków

16%

ROK STUDIÓW

KIERUNEK STUDIÓW Licencjackie III

41%

Finanse/rachunkowość

29%

Poznań

16%

Magisterskie I

41%

Zarządzanie

19%

Wrocław

8%

Magisterskie II

14%

Ekonomia

17%

Łódź

7%

Jednolite magisterskie IV

2%

Analityka

4%

Gdańsk

3%

Jednolite magisterskie V

3%

Informatyka / Metody ilościowe

4%

Aglomeracja Śląska

3%

Biznes

4%

Mniejsze ośrodki akademickie

27%

MIEJSCOWOŚĆ POCHODZENIA Wieś

27%

Stosunki Gospodarcze

3%

Lublin

9%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

21%

Logistyka

3%

Białystok

7%

Miasto od 50 tys. do 200 tys.

24%

Prawo

2%

Kielce

6%

Miasto powyżej 200 tys.

27%

Marketing

2%

Szczecin

3%

Inne

13%

Rzeszów

3%

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

44


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

O BADANIU PRACODAWCA ROKU®

Pracodawca Roku® to niezależne badanie ankietowe prowadzone przez AIESEC Polska od ponad 25 lat. Jego celem jest analiza opinii i oczekiwań studentów wobec rynku pracy, a także – ich profilu oraz potencjału zawodowego. Studenci, wypełniając ankietę, wyróżniają firmę, która w ich ocenie jest najlepszym pracodawcą na polskim rynku. Odpowiadają również na pytania o czynniki, jakie wpłynęły na ten wybór oraz pytania dotyczące ich preferencji w stosunku do przyszłej pracy, a także umiejętności, doświadczenia, obaw, czy ambicji. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety nie są powiązane z żadną firmą, natomiast ankietowani studenci nie dostają od nas sugestii instytucji, które mogliby umieścić w rankingu Pracodawca Roku®.

www.aiesec.pl/pracodawcaroku

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

45


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ORGANIZATOR BADANIA – AIESEC POLSKA

AIESEC to międzynarodowa organizacja młodych ludzi, która pomaga im się rozwijać, odkrywać swój potencjał i w pełni go realizować. Praktyczne doświadczenia w projektach opartych o wymiany międzynarodowe, budują w nich samoświadomość, umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań oraz angażowania innych do działania, a także poczucie bycia obywatelem świata. AIESEC został założony w 1948 roku i działa w ponad 120 krajach świata. W Polsce jest obecny w 15 oddziałach lokalnych i zrzesza blisko 1000 członków. Główne projekty AIESEC to wolontariat i praktyki międzynarodowe w ramach programów Global Volunteer, Global Entrepreneur i Global Talent. Organizuje również m.in. Dni Kariery®, YouthSpeak Forum, a także badanie Pracodawca Roku®.

Od 2015 roku AIESEC wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. www.aiesec.pl

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

46


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Global Talent to program praktyk skierowany do przedsiębiorstw zainteresowanych młodymi talentami z różnych krajów świata. Korzyści: dostęp do międzynarodowej bazy talentów na platformie dla partnerów, wzmocnienie kultury pracy, międzynarodowa perspektywa, wsparcie ze strony AIESEC podczas całego procesu

REKRUTUJ Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI NASZEJ PLATFORMIE Z nami zarekrutowanie osób z zagranicy jest proste. Zapewniamy dostęp do światowej bazy kandydatów na naszej platformie.

GLOBALNA PERSPEKTYWA Zapewnij dla swojej firmy międzykulturowe doświadczenie i unikalne umiejętności. Pozyskaj wiedzę na temat różnorodnych rynków, praktyk biznesowych, kultur i innych krajów rekrutując młodych ludzi z zagranicy.

ZADBAJ O KULTURĘ SWOJEJ FIRMY Generacja milenialsów i Z w 2020 roku będą stanowić co najmniej połowę pracowników. Wprowadź kreatywne środowisko i postaw na innowacyjność dzięki zatrudnieniu młodej osoby – talentu z zagranicy.

AIESEC SUPPORT Nasz zespół wolontariuszy zajmie się logistyką rekrutacji. Zapewniamy wsparcie w procesie wizowym, dokumentacji i doświadczeniu stażysty z zagranicy. Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

47


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Już od 2015 roku AIESEC wspiera realizację tej agendy poprze inicjatywę Youth4GlobalGoals aktywizującą młode osoby do działania na rzecz implementacji Celów. Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy. Badanie Pracodawca Roku® wspiera Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Informuje ono o trendach na rynku pracy, oczekiwaniach przyszłych pracowników i jakości pracodawców. NZ. www.aiesec.pl

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

48


Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU 2019

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport.

Nielsen jest globalnym liderem w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumentach – co kupują i co oglądają. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, wsparcia w zakresie marketingu i sprzedaży, oceny efektywności działań reklamowych oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Pracodawca Roku 2019 | Raport Nielsena dla

49

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku ® 2019  

https://aiesec.pl/pracodawcaroku/

Pracodawca Roku ® 2019  

https://aiesec.pl/pracodawcaroku/

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded