Pracodawca roku 2012

Page 1

PRACODAWCA

速 ROKU

2012

RAPORT Z BADANIA


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Szanowni Państwo, W imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów AIESEC mam przyjemność przedstawić wyniki dwudziestej pierwszej edycji badania Pracodawca Roku®. Nasza organizacja ma na celu rozwój potencjału młodych ludzi. Jednym z działań przybliżających nas do jego osiągnięcia jest tworzenie pomostu pomiędzy światem biznesu a środowiskiem studenckim. Staramy się to czynić przez coroczną realizację Badania Pracodawca Roku®. Istotą, już po raz dwudziesty przeprowadzonego przez nas badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec pracy zawodowej tej grupy. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych ludzi, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 46 uczelniach wyższych w całym kraju. Wzięło w nim udział 5133 studentów kierunków ekonomicznych. Od strony merytorycznej jak co roku patronowała badaniu Honorowa Rada Ekspertów pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Janiny Jóźwiak. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulację firmom, które znalazły się w gronie dziesięciu najbardziej pożądanych pracodawców. Życzę dalszych sukcesów.

Marta Franciszczak AIESEC Polska Koordynator badania Pracodawca Roku® 2012

2


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ORGANIZATOR BADANIA PRACODAWCA ROKU 2012

AIESEC jest największą na świecie organizacją studencką obecną w 113 krajach całego świata. Daje młodym ludziom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności po to, by mogli wesprzeć rozwój swojego otoczenia. Realizując ten cel corocznie organizujemy 20 000 praktyk zagranicznych, ponad 4 000 różnorodnych projektów oraz około 500 konferencji. AIESEC przyciąga młodych ludzi, którzy dzięki aktywności wolontariackiej poszerzają swoje horyzonty, dając jednocześnie organizacjom niepowtarzalną okazję do współpracy z tymi utalentowanymi studentami z każdego zakątka świata. Ponadto AIESEC umożliwia młodym ludziom zdobycie grona przyjaciół o podobnych zainteresowaniach z całego świata oraz pozwala im przekonać się, jaki obrać kierunek w przyszłości.

AIESEC Polska corocznie organizuje kilka projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz kilkadziesiąt projektów lokalnych. Wszystkie organizowane przez nas projekty tworzą, zarówno dla studentów jak i organizacji korporacyjnych, pomost pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Nasi Alumni są najlepszą miarą sukcesu AIESEC. Na całym świecie pracują w różnych firmach, organizacjach, w wielu branżach odgrywając istotną rolę w ich społecznościach.

3


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU 2012

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą badawczą o dominującej pozycji w obszarze m.in. badań marketingowych i konsumenckich, monitorowaniu telewizji i innych mediów, wywiadów on-line. Nielsen jest obecny w około 100 krajach. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

4


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Patronaty i Partnerzy Badania Pracodawca Roku® 2012 Patronat honorowy:

Partner merytoryczny:

Partner wspierający:

Partnerzy medialni:

5


SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE

s. 8

RANKING „PRACODAWCA ROKU 2012”

s. 13

RYNEK PRACY

s. 19

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 33 DEMOGRAFIA

s. 45

PODZIĘKOWANIA

s. 50

6


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UCZELNIE OBJĘTE BADANIEM Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku® 2012: •Uniwersytet Ekonomiczny- Wydział Nauk Ekonomicznych •Uniwersytet Ekonomiczny- Wydział ZIF •Wyższa Szkoła Bankowa •Politechnika Wrocławska •Uniwersytet Wrocławski •Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania •Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Ekonomiczny •Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych •Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji •Politechnika Lubelska •Uniwersytet Przyrodniczy •Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny •Uniwersytet Łódzki- Wydział Zarządzania •Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania •Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie •Akademia Górniczo-Hutnicza •Uniwersytet Jagieloński •Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie •Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University •Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania •Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych •Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Nauk Ekonimicznych •Politechnika Warszawska

•Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Zarządzania i Finansów •Szkoła Główna Handlowa w Warszawie •Politechnika Białostocka - Wydział Zarządzania •Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomi i Zarządzania •Politechnika Rzeszowska •Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania •Uniwersytet Rzeszowski •Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny •Politechnika Gdańska - Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania •Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni •Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach •Akademia Techniczno-Humanistyczna •Politechnika Świętokrzyska •Uniwersytet Jana Kochanowskiego •Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie-Wydział Nauk Ekonomicznych •Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu •Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania (zarządzanie) •Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno - Społeczny •Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (zarządzanie) •Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania •Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny •Zachodniopomorska Szkoła Biznesu •Uniwersytet Szczeciński

7


PODSUMOWANIE


PODSUMOWANIE RANKING „PRACODAWCA ROKU 2012” • W 2012 roku Ernst & Young został uznany za „Pracodawcę Roku 2012”. • W pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców pojawił się Bank Pekao. • Porównując ranking do zeszłego roku, pierwsza trójka najbardziej pożądanych pracodawców obroniła swoje pozycje. • Image i popularność firmy, jej aktywność na rynku oraz branża odpowiadająca zainteresowaniom, zwłaszcza

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ekonomicznym, to główne czynniki brane pod uwagę przy ocenie poszczególnych pracodawców. Spodziewana wysoka płaca w danej firmie to kolejny kluczowy element decydujący o ocenie atrakcyjności potencjalnych pracodawców. • Główne źródła wiedzy o pracodawcach to dla studentów przede wszystkim Internet oraz rekomendacje znajomych pracujących w danej firmie, a także informacje o firmie rozpowszechniane w środkach masowego przekazu. 9


PODSUMOWANIE RYNEK PRACY • Badani studenci kierunków ekonomicznych chcieliby pracować w branżach, w których będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów (bankowość, audyt, księgowość, inne obszary związane z finansami). Istotna część badanych (20%) wskazuje także na zainteresowanie pracą w reklamie lub PR. • Wśród najważniejszych czynników wyboru pracodawcy wskazywano przede wszystkim czynniki społeczne (dobrą atmosferę i zadowolenie z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego) oraz płacę. • Obraz obecnej sytuacji na rynku pracy, to w oczach studentów przede wszystkim zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców oraz słabe przygotowanie do realiów pracy podczas studiów. Ponadto tylko nielicznym udaje

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

się znaleźć pracę odpowiadającą zainteresowaniom i w dalszym ciągu, w opinii studentów, trudno o dobrą pracę bez znajomości. Bardziej sceptycznie oceniają rynek pracy studenci nie pracujący lub pracujący na umowę zlecenie oraz osoby ze słabszą znajomością języków (tylko 1 język obcy). • Prawie 1/3 badanych nie odrzuca założenia własnej firmy, przy czym jest to działanie odsunięte w czasie (dla wielu osób konieczne jest uprzednie zdobycie doświadczenia zawodowego).

10


PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW • Większość studentów (3/4 badanej grupy) posiada doświadczenie związane z typem pracy, którą chcieliby wykonywać w przyszłości (1/3 ma doświadczenie powyżej 3 miesięcy). • Większość studentów jest aktywna zawodowo i pracuje. Są głównie zatrudniani na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło (2/3 pracujących). • Studentki częściej pracują na umowę-zlecenie / umowę o dzieło lub w niepełnym wymiarze godzin (niemal 9 na 10 zatrudnionych studentek pracuje w takiej formie zatrudnienia). Studenci natomiast częściej niż studentki prowadzą własną działalność gospodarczą oraz nieco częściej pracują w pełnym wymiarze godzin.

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Brak doświadczenia zawodowego

to największa

słabość na

jaką

wskazują

studenci

w

związku

z podjęciem pracy. Próbują go rekompensować pracowitością, łatwością nawiązywania kontaktów oraz kreatywnością i głową pełną ciekawych pomysłów jako swoimi głównymi atutami.

11


PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW cd

• Niemal wszyscy studenci znają język angielski przynajmniej w stopniu średnim. Ponad połowa z nich zna przynajmniej jeszcze jeden język obcy. • Większość studentów zgadza się z opinią, że działalność w organizacjach studenckich może pomóc w zdobyciu lepszej pracy. Faktycznie działa w nich 1/5 studentów. • Niemal połowa studentów jest zainteresowana zdobywaniem doświadczeń zawodowych poza granicami Polski.

Większość preferuje krótsze wyjazdy (do pół roku). Głównym motywatorem wyjazdów jest chęć doskonalenia Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

zdolności językowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

12


RANKING „PRACODAWCA ROKU 2012”


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2012 ROKU – TOP 10

1 2 3

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

4 5 6 7 8 9 10

5 4 10

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2011 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2011 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2011

9 8 13 Baza N=1525

14


TOP 10 - najbardziej pożądani pracodawcy

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

lata 2006 - 2012 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Ernst & Young

1

1

2

2

5

9

9

PwC

2

2

1

1

1

1

1

Google

3

3

3

5

-

-

-

MARS Polska

4

5

4

7

10

10

-

Deloitte

5

4

5

3

2

5

3

PKO BP

6

10

-

-

-

7

4

KPMG

7

7

8

4

6

-

-

ING Bank Śląski

8

9

6

6

7

3

8

P&G

9

8

-

9

3

2

2

Bank Pekao S.A.

10

13 „-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10

15


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2012 ROKU miejsca 11 – 50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

22 23 24 25

26 27 28 29 30

NESTLE DANONE Jeronimo Martins Dystrybucja ALIOR BANK BZ WBK BRE BANK UNILEVER PZU INFOSYS ORLEN IBM BCG HP MICROSOFT CITI HANDLOWY GRUPA ŻYWIEC LIDL SCHENKER VOLKSWAGEN ORANGE

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

KGHM ASSECO DHL CREDIT SVISSE MILLENIUM TESCO PKO MCKINSEY WSK MC DONALDS COCA COLA IKEA THOMSON REUTERS APPLE SAMSUNG CAPGEMINI KOMPANIA PIWOWARSKA MICHELIN RABEN SKANSKA Baza N=1525 16


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Czynniki decydujące o wyborze Pracodawcy Roku ® 2012 Wizerunek firmy, jej aktywność oraz branża odpowiadająca zainteresowaniom w największym stopniu wpływają na wybór pracodawców, którzy zasługują na tytuł Pacodawcy Roku ®.

Image i popularność firmy

64%

Aktywność firmy na rynku

63%

Odpowiadająca mi branża

63%

Wysoka płaca

51%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

43%

Prestiż pracownika firmy

40%

Opinia znajomych

39%

Wysokie szanse na zatrudnienie

33%

Jakość oferowanych produktów

31%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

26%

Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialnooeci biznesu (CSR) Inne

18% 12% 15%

Baza N=1806

Q: Jakie czynniki zadecydowały o Twoim wyborze firm, które zasługują Twoim zdaniem na miano Pracodawca Roku ® 2012? 17


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet to w dalszym ciągu najpopularniejsze źródło wiedzy o pracodawcach dla młodych ludzi. Wielu studentów kieruje się także opiniamii znajomych, którzy zatrudnieni są w poszczególnych firmach czy informacjami o danej firmie obecnymi w środkach masowego przekazu.

Internet

70%

Rozmowy ze znajomymi pracownikami tej firmy

53%

Mass media (radio, telewizja)

49%

Prasa (ogłoszenia, artykuły)

38%

Rozmowy ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

30%

Targi pracy (”Dni Kariery”)

27%

Prezentacje na uczelni

Akcje informacyjne firmy (np. prezentacje, szkolenia) Przewodniki informacyjne o firmach Inne źródła

23% 21% 18% 27%

Baza N=1793

Q: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach, które zasługują Twoim zdaniem na miano Pracodawca Roku ® 2012? 18


RYNEK PRACY


Q: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjął(ęła)byś pracę.

3% 3% 2%

2% 2%

Usługi prawnicze Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny Energetyka Rolnictwo

5%

Nie ma to dla mnie znaczenia

Inne

6%

Organizacje pozarządowe

7%

Szkolnictwo lub praca naukowa

7%

Produkcja/przemysł

7%

Nowe technologie

8%

Informatyczna lub Komputerowa

9%

Budownictwo lub nieruchomooeci

10% 9%

Ubezpieczenia

Hotelarstwo lub turystyka

13%

Mass media

Transport/spedycja/logistyka

19% 18%

Konsulting lub Doradztwo

Administracja publiczna

20%

Handel (firma handlowa)

Reklama lub public relations

Audyt lub księgowooeć

Finasowa - pozostala

Bankowość

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PREFEROWANE BRANŻE Branże związane z finansami są najchętniej wskazywane jako potencjalne miejsce pracy przez badanych studentów (pierwsze 3 wymienione). 37%

26% 25% 16% 9% 3%

Baza N=4991

20


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Finanse i księgowość to działy w firmach najbardziej atrakcyjne wg studentów jako miejsca pracy. Wybór ten jest spójny z zainteresowaniami branżami finansowymi. Jako drugie w kolejności wymienione zostały stanowiska kierownicze, co odzwierciedla aspiracje studentów, natomiast jako kolejne wskazano działy logistyczne.

Niska atrakcyjność

Średnia atrakcyjność

Wysoka atrakcyjność

Średnia ocena (skala 1-3):

Wydziały produkcyjne

22% 29% 31% 34% 35% 32% 35% 36% 39% 39% 39% 39% 46%

Inne

46%

Finanse i księgowość Naczelne kierownictwo firmy Logistyka Badania i rozwój Dział personalny lub rekrutacja Marketing Badania rynku Promocja i Public Relations Sprzedaż i dystrybucja Obsługa i dystrybucja Administracja Planowanie produkcji

23%

54% 30% 36% 34% 32% 39% 38% 37% 36% 39% 39% 39% 31%

Q: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie zaznacz “1” gdzie chciał(a)byś najchętniej pracować lub “2” oraz “3” dla działów, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Zaznacz tylko jedną odpowiedź (1, 2 lub 3) dla jednej pozycji.

19%

41% 34% 32% 32% 28% 27% 27% 25% 23% 22% 22% 22%

2,32 2,12 2,03 1,98 1,97 1,96 1,91 1,91 1,86 1,84 1,83 1,83 1,76

1,90

35% Baza N=4991

21


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 Dobra atmosfera pracy, płace i stopień satysfakcji z pracy, to najważniejsze czynniki wyboru pracy. W dalszej kolejności, poszanowanie dla życia prywatnego oraz gwarancja bezpieczeństwa pracy, to również elementy ważne czy wyborze pracy. Wśród 10 najważniejszych czynników, te społeczne i socjalne dominują przed finansowymi i zawodowymi. Żadne

Małe

Średnie

Duże

Suma:

Bardzo duże

duże/bardzo duże Dobra atmosfera w pracy

5%

Płaca

6%

39%

1% 7%

35%

Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Jasna oecieżka kariery i kryteria awansu Premie Możliwooeć zdobywania wiedzy lub szkolenia System ubezpieczeń zdrowotnych Opieka medyczna

31%

2% 10%

92,7%

54%

91,4%

56%

37%

3% 11%

93,0%

62%

35%

51%

88,1%

49%

84,9%

3%

14%

49%

34%

82,6%

3%

15%

49%

33%

81,9%

3%

15%

4% 4%

15% 16%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

46% 36% 37%

81,7%

36%

79,5%

43%

77,6%

41% Baza N=5071

22


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności Płaca oraz oferowane przez pracodawców premie, to najważniejsze finansowe czynniki wyboru pracy. Z kolei, najmniej atrakcyjne dla studentów były kwestie udziału w zyskach firmy, stypendia dla dzieci oraz posiadanie samochodu służbowego. Małe/ żadne Płaca

1%

Premie

3%

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

93%

4,44

82%

4,11

Nagrody okolicznościowe 16%

3,46

50%

Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i 19% imprez kulturalnych

3,44

50%

Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.) 23%

47%

3,30

Dofinansowanie wyjazdów na wczasy 24%

39%

3,20

Transport zakładowy lub zwrot kosztów 30% dojazdu

32%

3,05

Udział w zyskach (procent, różne formy 31% akcjonariatu) Samochód służbowy 33%

2,91

26%

Stypendia dla dzieci pracowników 35%

2,89

30%

29%

2,99

1

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2

3

4

5

Baza N=5305

23


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Przy ocenie czynników zawodowych wyboru pracy - najważniejsza okazała się możliwość szkolenia i poszerzania wiedzy oraz jasna ścieżka kariery i awansu. Małe/ żadne

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

4,13

82%

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

4%

4,12

83%

Praca wśród specjalistów

5%

3,90

72%

Autorytet stanowiska

4%

3,88

72%

Szybki awans

5%

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia 15% własnej firmy Odpowiedzialność stanowiska

65%

3,80

7%

Możliwość wpływania na działalność firmy 12%

3,66

58%

3,64

59% 52%

3,51

Wysokie wymagania wobec pracowników 10% Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 20% 1

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2

3,41

45%

3,39

47%

3

4

5

Baza N=5305

24


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Wśród czynników socjalnych najważniejsza okazała się gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia, a także profity medyczne – system ubezpieczeń zdrowotnych oraz opieki medycznej. Małe/ żadne

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

4%

System ubezpieczeń zdrowotnych

6%

4,15

79%

Opieka medyczna

6%

4,11

78%

Niestresujące tempo pracy

9%

3,86

68%

Program emerytalny oferowany przez firmę 11%

3,82

66%

85%

4,30

Dofinansowanie dalszej nauki 10%

61%

3,69

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy 12%

56%

3,62

Własny pokój do pracy 16%

48%

3,44

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.) 25% Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy 38%

47%

3,32

32%

2,89 1

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2

3

4

5

Baza N=5305

25


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności Wśród czynników społecznych, które są bardzo istotne dla studentów, najważniejsze są dobra atmosfera oraz satysfakcja z pracy, a także szacunek dla życia prywatnego pracownika. Małe/ żadne Dobra atmosfera w pracy

2%

Stopień satysfakcji z pracy

2%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

2%

Twórcza atmosfera pracy

5%

Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania)

8%

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

93%

4,52

91%

4,45

88%

4,36

71%

3,92

67%

3,84

Praca dla znanej firmy 14%

54%

3,53

Podróże służbowe za granicę 21%

3,33

43%

Podróże służbowe po kraju 19%

3,29

40%

Wykonywanie pracy ważnej dla 22% społeczeństwa / kraju

38%

3,22

Dostęp do stołówki 40%

26%

2,81 1

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2

3

4

5

Baza N=5305

26


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OPINIE NA TEMAT RYNKU PRACY Studenci wkraczający na rynek pracy nie mają o nim dobrego zdania. Największe obawy związane są z zarobkami oferowanymi przez potencjalnych pracodawców które nie są wystarczające. Ponadto w oczach studentów absolwenci wyższych uczelni nie są należycie przygotowani do wejścia na rynek pracy. nie wiem

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3% Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

nie

2% 12%

21%

14% 9%

20% 8%

9%

25% 8%

9%

10% 19% 12%

20%

19%

23%

2,91

45%

22%

2,86

8% 16%

Q: Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

28%

38% 40%

2,98

37%

23%

2,88

35%

24%

2,84

21%

39%

34%

3,00

46%

34%

28%

3,01

29%

39% 18%

6%

17%

3,28 25%

46%

9% 5%

3,17

50%

22%

4% 8%

Średnia ocena (skala 1-4):

52%

16%

5% 5%

tak

33%

30%

16%

7%

raczej tak

47%

5% 12%

4%

raczej nie

2,81

15%

25% 25% 23%

2,66

11%

2,32

10%

2,46

8%

2,26

Baza N=5040

27


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OPINIE NA TEMAT RYNKU PRACY VS STATUS ZAWODOWY Studenci pracujący na umowę zlecenie oraz nie mający pracy najbardziej sceptycznie oceniają sytuację na rynku pracy. Respondenci pracujący przynajmniej na część etatu wyrażają bardziej pozytywne opinie na temat rynku pracy (niższa średnia ocen dla stwierdzeń opisujących potencjalne zagrożenia i minusy współczesnego rynku pracy). Pracujący we własnej Pracujący na firmie [A] pełny etat [B] (N=132) (N=123) Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

Pracujący na Pracujący na część etatu [C] umowę zlecenie [D] (N=284) (N=1013) 3,20 AB

3,20

AB

3,34 AB

3,28

A

2,92 AB

2,94 AB

3,08 ABCD

2,64

2,83

2,92

2,70

2,68

2,87

2,93 AB

2,92

2,78

2,80

2,88

2,86

2,86

2,59

2,71

2,88

2,89 AB

3,04 ABCD

2,71

2,66

2,83

2,91 AB

2,89

AB

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,57

2,59

2,80 AB

2,82 AB

2,88

AB

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku prac

2,70

2,72

2,85

2,76

2,83

D

2,55

2,57

2,69

2,63

2,67

2,03

2,13

2,30

2,44

2,29

2,42

2,09

2,08

2,23

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2,78

2,97

3,17 AB

3,05

3,14

3,30

2,57

2,63

2,76

Niepracujący [E] (N=3354)

A

A

A

B

AB

2,35

AB

2,40

2,50

BD

2,16

2,31 ABD

2,29

A

3,07 ABCD

Baza N=5320

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 28


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OPINIE NA TEMAT RYNKU PRACY VS ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO Znajomość języków obcych przekłada się na bardziej korzystne oceny sytuacji na rynku pracy – bardziej pozytywne opinie. Osoby ze znajomością minimum 2 języków obcych bardziej pozytywnie oceniały sytuację na rynku pracy. Nie znajomość żadnego języka [A] (N=53) Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

Znajomość jednego języka [B] (N=2250)

Znajomość 2 języków [C] (N=2038)

Znajomość 3 lub więcej języków [D] (N=594)

3,30 D

3,21 D

3,18

D

3,03

3,33

3,35 CD

3,27

D

3,10

3,19 D

3,09 CD

2,98

D

2,82

3,08 D

3,07 CD

2,98

D

2,78

2,71

2,91

2,91

2,87

2,77

2,88 D

2,85

2,79

3,12 D

3,05 CD

2,94

2,77

2,88

2,88

2,89

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

3,13 CD

2,90 CD

2,80

2,77

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku prac

3,04 D

2,81

2,82

2,77

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

2,50

2,67

2,66

2,61

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

2,24

2,33

2,31

2,34

2,71 CD

2,49

2,44

2,42

2,32

2,25

2,28

2,24

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

D

2,82

Baza N=5320

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 29


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Prawie 1/3 badanych chciałaby założyć własną firmę, przy czym jest to działanie odsunięte w czasie (dla wielu osób konieczne jest uprzednie zdobycie doświadczenia zawodowego). 7% badanych jest natomiast zdecydowana na założenie firmy po zakończeniu studiów, a 3% już posiada własną firmę.

3%

6%

Nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

7% Chciał(a)bym po kilku latach pracy na etacie

9% 46%

Już zdecydowałem(am), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy Już posiadam własną firmę

30%

W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam

Baza N=5005 Q: Czy zamierzasz założyć własną firmę?

30


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OCZEKIWANIA PŁACOWE Wysokość pierwszego wynagrodzenia w blisko połowie wskazań mieści się w przedziale 2000-2999 PLN. Po roku pracy oczekiwania studentów przesuwają się w kierunku przedziału 3000-3999 PLN, a średnia rośnie o 1300 PLN. Analizując natomiast oczekiwania płacowe, pozwalające na życie na odpowiednim poziomie, widać natomiast duże ich zróżnicowanie – najwięcej jest wskazań w szerokim przedziale 3000 – 5999 PLN, przy średniej bliskiej 7800 PLN.

Średnia=3012 PLN Mediana 2100 PLN 48%

Średnia=4306 PLN Mediana 3000 PLN 35%

30%

Średnia=7795 PLN Mediana =5000PLN

25%

18% 18%

2 000 – 2 999 pln

14%

16% 10%

4%

1% Do 2000 pln

19%

7%

6%

5%

18%

3 000 - 3 999 pln

4 000 - 4 999 pln

2% 5 000 - 5 999 pln

2%

0%

6 000 - 6 999 pln

11% 3%

0% 7 000 - 9 999 pln

4%

2%

10 000 i więcej

P 16_1 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto P 16_2 Oczekiwane wynagordzenie brutto po roku pracy P 16_3 Oczekiwana wysokość zarobków miesięcznych brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Q: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

Baza N=5135

31


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni mają znacznie wyższe oczekiwania płacowe od kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o kwotę gwarantującą życie na odpowiednim poziomie. Analogiczne różnice można zauważyć między osobami studiującymi w Warszawie i studentami z innych miast oraz między studentami studiów licencjackich i magisterskich. PŁEĆ

STOPIEŃ STUDIÓW

10414 8560 7608

6680 5410

4887 3838

3651 2754

Mężczyźni

Kobiety

Wysokość pierwszego wynagrodzenia

Wynagordzenie po roku pracy

3003

Studia licencjackie

Studiia magisterskie

Wysokość zarobków miesięcznych brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI , W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ UCZELNIA Q: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

4133

3194

Podział miast: • Warszawa

B, C

C B, C

• Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk)

10249 8031 6960

5491

B, C 3715

Warszawa A Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

4040 2859

Inne duże miasta B

4290 2998

Mniejsze miasta C

• Mniejsze miasta: Białystok, Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń

Dane: średnia

32


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Prawie 3/4 studentów posiada doświadczenie zawodowe związane ze swoimi zainteresowaniami bądź planami zawodowymi. Jednak tylko 1/3 spośród pracujących studentów chciałaby kontynuować obecnie wykonywaną pracę po skończeniu studiów. Większość z nich pracuje obecnie na umowę zlecenie/ o dzieło. FORMA ZATRUDNIENIA Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

27% Doświadczenie zawodowe

41%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

12% 20%

65% 18%

Mam własną firmę

9%

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

8%

Baza N=5037

Q: Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Baza N=1863

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak; 32%

Aktywność zawodowa

33% Nie; 68%

67% Tak

Nie

Baza N=1577

Baza N=4990 Q: Czy obecnie pracujesz?

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

34


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Zadowolenie z pracy Osoby posiadające własną firmę chciałyby pracować w ten sposób także po ukończeniu studiów. Wśrod pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę zlecenie/o dzieło tylko co czwarty nie chciałby zmienić pracy będąc już absolwentem.

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

31%

69%

47% 71%

73%

29%

27%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

53% Baza N=1558

Mam własną firmę

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Tak

Nie

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

35


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Studenci studiów magisterskich mają większe doświadczenie zawodowe i częściej, niż studenci studiów licencjackich, pracują. STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH Tak, poniżej 3 miesięcy

26%

28%

38%

Tak, od 3 do 12 miesięcy

49% Q: Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

7%

Tak, powyżej 12 miesięcy

14% 16%

23% Baza N=1530

Baza N=3261

Nie mam żadnych doświadczeń zawodowych

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Tak; 26%

Tak; 35%

Nie; 74% Baza N=1509

Nie; 65%

Baza N=3246

Q: Czy obecnie pracujesz? Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

36


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Studenci studiów magisterskich nieco częściej niż studenci studiów licencjackich pracują na pełen etat oraz chcieliby kontynuować obecną pracę także po zakończeniu studiów. FORMA ZATRUDNIENIA

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

65%

67%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu) Mam własną firmę

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

18%

20%

8%

9%

9%

4%

Baza N=1123

Baza N=386

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

26%

74%

Tak

Nie

35%

65%

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 37


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć Niemal co piąty pracujący student posiada już własną firmę. Wśród studentek o wiele częstsza jest praca na umowę zlecenie/ o dzieło. Mężczyźni także w większym stopniu niż kobiety chcieliby kontynuować obecnie wykonywaną pracę po zakończeniu studiów. FORMA ZATRUDNIENIA

MĘŻCZYŹNI Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

KOBIETY

55%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

18%

Mam własną firmę

17%

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

71%

18%

4%

10%

7% Baza N=982 Baza N=537

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak

38% Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

Nie

30%

62% Baza N=533

70% Baza N=977

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 38


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW Dobra atmosferą w miejscu pracy, szacunek pracodawcy oraz wynagrodzenie to główne elementy brane pod uwagę przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów.

Średnia ocena: Żadne Dobra atmosfera w miejscu pracy Szacunek dla pracownika Satysfakcjonująca płaca Możliwość rozwoju osobistego i… Duża samodzielność na zajmowanym… Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Zgodność z zainteresowaniami Prestiż stanowiska Zgodność z kierunkiem studiów… Dodatkowe doświadczenia (np. samochód… Image, prestiż firmy

4% 4%

Małe

15%

4% 5% 6%

16%

13% 10%

16%

12%

15%

12%

19%

26%

26% 36%

10%

19%

24% 23%

18%

21%

14%

2,80

12%

2,93 2,77

18%

27%

15% 11%

2,98 2,91

15%

14%

30%

3,30 12%

24%

28% 17%

22%

20%

20%

17%

3,52

26%

21%

15%

3,56

28%

27%

28%

3,57 22%

28%

15%

28%

3,91

35%

23%

26%

Konieczność (nie miałem żadnego wyboru,…

41%

29%

17%

19%

4,02

35%

21%

18%

4,12

42%

25%

27%

27%

Inne

45%

29%

11%

10%

Bardzo duże

33%

17%

Możliwość podróżowania w interesach,…

Opinia znajomych

Duże

32%

8%

7%

Średnie

2,76 6%

13%

2,49 2,54

Q: Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki? Baza N=1538

39


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Przyszli pracownicy brak doświadczenia zawodowego będą nadrabiali głównie pracowitością oraz otwartością na kontakty z innymi ludźmi i kreatywnością.

MOCNE STRONY 39%

Pracowitość Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

19% 17%

Kreatywność, ciekawe pomysły Doświadczenie związane z pracą zawodową Znajomość języków obcych

SŁABE STRONY

11%

13%

Brak znajomości języków obcych Lenistwo

9%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

8%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

7%

53%

Brak doświadczenia zawodowego

5%

Urok osobisty

3%

Brak znajomooeci kultury pracy innego kraju

3%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2%

Brak znajomości innych kultur

2%

Inne

2%

Inne

7%

Q: Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. Baza N=4808

Baza N=5223 40


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY -PŁEĆ Kobiety za swój atut uważają pracowitość, mężczyźni kreatywność. Jako słabe strony kobiety częściej wskazywały brak doświadczenia zawodowego oraz brak znajomości języków, mężczyźni z kolei lenistwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 29%

Pracowitość

45% 17% 20%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Znajomość języków obcych

Urok osobisty

Lenistwo

13% 12% 10%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

5% 2% 3% 2%

Inne

3% 1%

10% 15% 15% 5% 8% 9%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

8% 6%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

57%

Brak znajomości języków obcych

24%

Kreatywność, ciekawe pomysły

46%

Brak doświadczenia zawodowego

Mężczyźni

Brak znajomooeci kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

3% 2%

Kobiety Inne Baza Mężczyźni N=1571 Kobiety N=3096

7% 4%

9% 6%

Baza Mężczyźni N=1578 Kobiety N=3117

Q: Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

41


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Niemal wszyscy studenci znają język angielski przynajmniej na poziomie średnim. Z kolei ponad połowa zna co najmniej dwa języki. Oprócz angielskiego, najczęściej niemiecki i rosyjski.

45%

41% 12%

1% nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce Baza N=4933

brak znajomości lub słaba znajomość Angielski

znajomość średnia lub dobra

6%

Niemiecki Rosyjski

52%

znajomość bardzo dobra, biegła 43%

65%

29% 83%

6% 12%

5%

Francuski

91%

8%

2%

Hiszpański

91%

7%

2%

Włoski Q: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

96%

3% 1% Baza N=4933

42


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ORGANIZACJE STUDENCKIE Prawie 70% studentów przyznaje, że dzialałaność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na zdobycie wymarzonej pracy, przynajmniej w stopniu średnim. Mężczyźni są na ogół bardziej sceptyczni wobec kobiet. Ogółem 1/5 studentów faktycznie angażuje się w działalność w organizacjach studenckich.

TAK; 19% Bardzo dużym

6%

Dużym

22%

Średnim

41%

Małym

21%

Żadnym

DZIAŁANIE W ORG. STUDENCKICH

9%

NIE; 81%

Baza N=3906

69%

Q: W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy?

MĘŻCZYŹNI

6% 19%

37%

KOBIETY

24%

13%

6%

23%

43%

20% 7%

Baza N=4961

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 43


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Blisko połowa studentów ostatnich lat planuje wyjechać za granicę w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Większość badanych planuje pobyt maksymalnie półroczny, który posłuży poprawieniu znajomości języka obcego oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego

Nie; 52%

CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT

Q: Czy chcesz odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

Tak; 48%

Baza N=4963

GŁÓWNY CEL WYJAZDU Chcę podszlifować język

41%

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształc.

37%

Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

12%

Doświadczenie kulturowe Kulturowe Q: Jaki jest główny cel wyjazdu?

8%

Powyżej 6 miesięcy

20%

14%

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ

40%

Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

20% 5%

Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje) Do 3 miesięcy (okres wakacyjny) Jeszcze nie wiem

3% Baza N=2224

Q: Na jak długo chcesz wyjechać?

Baza N=2369

44


DEMOGRAFIA


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA Wśród badanych przeważają kobiety (66%). Natomiast biorąc pod uwagę rozkład próby pod względem miejsca pochodzenia jest on proporcjonalny.

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA :

Mężczyzna Kobieta

31%

Wieś

34% PŁEĆ BADANYCH

26%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

66%

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

Baza =4915

19%

24% Baza =4688

Q: Płeć. Q: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

46


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Analizując sytuację rodzinną badanych, najliczniejszą grupę stanowią osoby wywodzące się z rodzin o średniej lub wyższej od średniej sytuacji materialnej. Rodzice blisko połowy (48%) badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia.

ZAROBKI RODZICÓW: Nikt Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

Oboje

Tylko Mama

6%

Tylko Tata

Nie wiem

8% 2% 31%

Wyższy od średniej krajowej

17% 38%

Zbliżony do średniej krajowej

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW

48%

18%

Poniżej średniej krajowej

26% Trudno powiedzieć

6% Baza =4790

Baza =4731

Q: Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. Q: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie? 47


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Wśród badanych studentów największą grupę stanowiły osoby ze studiów magisterskich (łącznie 67% badanych). Zdecydowanie przeważali studenci uczelni państwowych.

Państwowa

Licencjackie III rok

1%

Prywatna

7%

Magisterskie I rok

32% 40% Magisterskie II rok

Jednolite magisterskie IV/ V rok

ROK STUDIÓW

27%

Baza =4848

TYP UCZELNI

93% Baza =4613

Q: Rok studiów. Q: Typ uczelni. 48


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI Największą grupę (34%) stanowili studenci wydziałów zarządzania, dalsze w kolejności to Ekonomia (28%) oraz Finanse i Bankowość (20% wskazań). Blisko połowa badanych (45%) wyraziła chęć kontynuowania nauki po zakończeniu obecnych studiów (w tym większość zamierza kontynuować naukę w Polsce, bezpośrednio po zakończeniu studiów).

3% 5% 20%

9% 32%

34%

34% PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

KIERUNEK STUDIÓW

23%

28% Baza =4654

5% 2%5% Baza N=4726

Q: Kierunek studiów. Q: Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

49


PODZIĘKOWANIA


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu Pracodawca Roku® 2012, w szczególności członkom Komitetu Narodowego AIESEC Polska 2012/2013 za okazane wsparcie i zaangażowanie w pracę przy badaniu:

Prezydent AIESEC Polska – Dawid Bychawski,

Dyrektor Finansowy – Michał Bytniewski,

Wiceprezydent ds. Marketingu – Damian Jaremicz,

Account Manager– Martyna Hrankowska,

Wiceprezydent ds. Kontaktów Zewnętrznych-Patryk Dżus,

Account Manager- Justyna Pabijanek.

Szczególe wyrazy wdzięczności dla osoby, która obdarzała nas ogromnym wsparciem na każdym etapie projektu:

Sebastian Stolorz- Advisor to Executive Director at The World Bank Specjalne podziękowania kierujemy także Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie badania Pracodawca Roku® 2012: Białystok

Mariola

Kazimieruk

Olsztyn

Grzegorz

Szyperek

Bielsko Biała

Sebastian

Czubienko

Poznań

Patrycja

Piechowiak

Gdańsk UG

Katarzyna

Suchorowska

Rzeszów

Edyta

Kowalska

Katowice

Błażej

Sowiźrał

Szczecin

Łukasz

Jarzyna

Kielce

Paulina

Lach

Toruń

Weronika

Woźniak

Koszalin

Cezary

Matejczuk

Warszawa UW

Magdalena Sowierszenko

Kraków

Edyta

Dwojewska

Warszawa SGH

Bartłomiej

Kalinowski

Łódź

Joanna

Szymczak

Wrocław UE

Rafał

Winsław

Lublin

Magda

Derewicz

Wrocław UT

Damian

Semberecki

Nowy Sącz

Cezary

Pałka 51