Page 1

Pa landsholdet i lydighed og dressur

Hundelblkct hardcn udstrliling al tid nok, sonl enhver moderne kalendernprd tlla misunde det. De hygger sig i Hundestjerncn Bullerup. mcn dc cr ogs:i seri{tse. Formandcn

har laktisk vircret pd landsholdcl i lydirhed & drersur.

>. tz-, J

4 repr€sentanter lbr Bullerups opvoksenilc ungdon kan godt forstl, at foreldrene vil kontnrllere deres gorcn og laden. De synes, det er irritcrende. Mcn dc synes ogse. det er

iorden.

.j

I

rnxn|.ADft llo \ Kn'ktl\o honthutn o< .t

lnt] hult hont o'! rnr(. gnt( ht:tlr til lit. l1.r "r'luth.tl\1ldl\ l lonld!.t I titkl\'<,Dkt |ru \in

tu

o ]i \ovk, nrl 'it

ilu glr Henny i aktion

De voksne synes passlve over for unges herverk og ddilge opfarsel, men nu vil Henny gore en rndsats gennem SSP-samarbeldef 52 ari5lc Henny Kristcnscn vil ikkc l:en.-cre l.rrle.l.r lil. t[rr hutl horcr \\'k\n( r I'rrrr.r(lcr bcIlirla \r! rr\cr un.!c. Llel sl]]rdrcr ct c llcr rndct. J. r er illc inleresseret i. .rt ,rrrrtr ,l(l hli\L r rl \l(\1. h\in l,\ll lrlitcf irl

$parket i hoYedet

Nu indtr.r.lcf hun iLl(l l(,killc.-rnl lt hcjcl',rrgur li't rl,'lc. .,'itrl v.t.c'r,'-p,'111r. ,'1 lrurr lrlh)J( r ,rt rr\l\.,rrllL ,lt' lunrcntati<ln lirr hrrr ler'l nr.nr.

s.3

I-n I7-iir-ig ung ruand lia Bullcrup rrrrrrcldt tre

rl

har

hrnr k(rrJtc Lrrr(' lr.r S(

Jcn l,rr hl..r. r,t hrrru .pirrl, t h:rnt i h,'

vcdct. Episodcn rLctc vcd ct :rrrJir!crrr(rrl r \ltrrrkr \1,'..

-C 2

Dct nye kirkeblad er en del afAGEDRUP RUNDT. L@s om 'GUDS

RIGE

- det allerbedste land",

konfi rma t ion sJo rbe rede

I s e tr

og minikalender for

aktiviteter

948 5 sogne-

s.2o-24

Gtden omklng Boldorp Hovedgird Det er b€synderligt, at der ikke er rester af voldgrave og gamle bygninger, for Boldorp Hovedglrd var

centrum for 6'? gkde og l2 Odegdrde, Man mener, den 16, hvornu

Bullerup Skovgaard

ligger.

S,4

Haster som tor

70 3r siden

Svend "Anneks" hoster pl gammeldags maner og s@tter en erc i d€t.

s.7


Prcben'milonsklolt

rytrcneri Floilager har valgt v Fjordager Idretslbrening

AGSDRAF RUNDJ udgives at Agedrup Sogns Beboerforening, Agedrup Skole og Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Mindelundsvej 15 5240 Odense NO

ABONNEMENT 100f kt tot 6 nL Belsbet opkteves i januat. Kontakt: Hanne Ca sen,6610 8864

ikke at forlenge kontrakten med Helge Rasmussen. der hartrâ&#x201A;Źnet klubbens forstehold de seneste 4 ar og sidste ar forte holdet op i Fynsserien. Ny trener bliver legcndariske lidligere OB-spiller. Pr eben " To rde n s kj o ld " Knudsen. Fjordager klarcr sig i gtvrigt overraskende godt i Fynsserien og placerede sig med sejren over topholdet Otterup selv blandt de bedste i rekken. Sejren blev si stor som 4-0. -Dct berlsrc ,:r ut vi dlt redt nu tr utlen lt nednkningslure og tlerlitr kan lpille Jrit, \iget Helge Rasmus\en. Ller neste Ar trcner Langeskovs serie- | hold.

Fyns rigeste v

-Jamen er det ikke mu4elast. sigel beboerforeningens formand. Kim

Moriis, lil aniklen i Srifrsridende med oplysninger om husstandsindkomster pa

BEDAI(TIOII Erik Schmidt

Fyn. -V er rige!

KIRKEN

Agedrup-borgerne har simpelthen den hojeste gennemsnitsindkomst pfr

6610 7575 h n sv a rch ave n d e rc d a kto r t

Bischoff Hanne Thanning Lene

Pia Rask

6610 8057 6610 71 t3 6610 8660

BEBOERFORENINGEN Finn Pedersen

6593 8081

SKOLEN Finn Jensen

6610 9029

ADNITISTFATIOT

Finn Pedersen, leder 6593 8081 Viggo Tarp, forr forer 6610 9024 Hanne Carlsen, ann. 6610 8864

hele Fyn. 371.000 kr. er bruttoindkomsten i gennemsnit pr. huss(and.

Kun et par andre postdistrikter ndr nogenlunde samnreh0jder. Statistikken afslorer ogsa. at l0l9 husstande ud af 1249 har bil. Der er 82 7 . hvilker brir, gerAgedrup i en klasse helt for sig selv. Kendsgerningerne. der kan studeres son pi hvidt i Danmarks Statistiks annual, iir lirrmunden til at:,e lbnrgsr-

pi

ningslulLl -Herregwl.

medlemsl,rmprgnen.

hr ucl sti ?

betller et kontingent

s

kt

Krostuen thner igen v Mgllekrcens krostue har ibnet igen. Det er dog ikke som sidst i bygningen lengst ude mod Brolandvej, men i forbindelse med selskabslokaleme. Derer Sbent hver dag. og dagens ret serveres for en human pris.

||adklub plskolen

v Madklubben, der staflede i 1989 un' der fo$ggsprojektet "Den Abne Skole" lever i bedste velgeende. FOrste tirsdag i september mgdes de muntre madvenner

igen i skolens kokken, og her optages nye medlemmer. Man belaler et symbolsk belob ikontingent og iovrigt 20.kr. for voksne og 10.- kr. for born hver tirsdag, nir der er mad pi bordet. Man tilmelder sig fra gang til gang.

Tilmelding;

5.9.

12.9. 19.9. 26.9.

Stig

Poulsen Ovesen

6610 7532 6610 70/5 6610 7388 Sv.E.Ande6en 6610 8929

Peter Chr.

Wang

KOONDITIEFITG

oti 60.- kr

Lene Bischotf, Viggo Tarp, Pia Rask, Hanne Thanning, Finn Jensen, Erik Schmidt, Finn Pedersen og Hanne Carlsen.

gsonnerlefieindhrud Annelder 3 Sedeni Ballerup og Agedrup ange tot Yold

PFODUKTTON Fiordager Tekst & Reklame Trykcentralen Fyn

('MDELING Tryksagsomdeling Fyn 6614 1984 Alle klager vedr@rende omdeling bedes rcttel hetul.

DEADL!IIE Stol

t/

n6este nummer, det udkammel

l.aktober. skal v@re redaktionen i

hande senest den Lseotembel

Vo

6610 7575

v Der hur vcrct 9 inrJhrud i Bullerup/ Aeedlup i lobct al sommerlerien. Del lbrt&l ler politiets dttgnrappon. 4 er hegiet pi Brolundvej. 2 i Skovhaven og I i henholdsvis Daltoften, Kerhaven og Markhaven.

fil Kerteninde v Marslev-Holev Husholdningsudvalg, som er et underudvrlg til Marrler -Hole, Husnrandsforcning. har en del medlem-

mer i Bullurup/Agcdrup. De hlirer nu inviteret lil ar hesoge Rcfning Poulsen i

Kerteminde. Dct lirrcgiir mandag den kl. 19.00. Der er tilmelJin! pa lll. 6595 l02l sene:.t den 2.. 25. scptcmber septcmber.

v En l7-irig ung mand fra Bullerup har anmeldt tre unge fra Seden for vold. Retssagen er endnu ikke berammet. Episoden. der har fon ril anmeldelsen. fandt sted i Munke Mose pi 9.- l0 klassemes sidste skoledag.

Anmelderen blev angiveligt forst chikaneret og ftk heldt ol iheret. hvorefter han blev sparket umotiveret i hovedet til han var bevidstlgs. Anmelderen har elier at anmeldel sen er blevet kendl efler egel udsa8n modtaget et trusselsbrev med ordlyden: "D0 dit svin!". -Jeg vil ikke lade mig tyrannisere af den slags vold. Derfor har jeg anmeldt det, siger den l7-irige anmelder. -Men jeg er bange for at ffi bank. hvis jeg vrser mig i llubben eller andre steder, hvor de tre fâ&#x201A;Źrdes.


-Man skal respektere de unge. Man skal v€ere eben og vejledende om verdier og sex. Men man skal ikke gore alt legalt. 14-Arige skal ikke drikke bajere i massevis, de skal ikke selv bestemme hvomdr de ma komme hjem om aftenen. og om de skal deltage i familiesammenl(omster. -Se fer vi pubertetsbom, der tager

al foraldrenes energi. De ryster forreldrene. En sed onlel kan i pubenetsalderen pludselig vere dybt godnat. -De unge vil ikke have. vi blander os. Men vi skal blive ved med at snakkc med dem og blande os. Forpligtelsen er en integreret del af opdragelsen.

SKRAP KONE Henny Kristensen legger ik-ke skjul Henny Kristensen har altid haJi noget rned horn og unge at gorc. Nu vil hun sanle dohtnentutionfor unges ugemingea lbr at fi.len stoppet, inelen onnidet Ift amerikanske tilstande-

Hennys aktion

Foreldre forhandler for meget med deres store born, men moral kan ikke forhandles, siger Henny Kristensen, der er vred over unges hervark og asociale adfard. Nu trader hun lnd i SSP-samarbejdet. AF ENK SCHMIDf

-Derer nogel alvorligl galt med \(,res lokalomride, nar 10-15 unge kan molestere en telefonboks uden nogen voksne griber ind. -Et samfund er det, som borgerne gor det til. Moralen smuldrer stille og roligt. hvis ikke vi sum voksne og forel&e g0r noget. Jeg er ikke interesseret i at omridet bliver et sted. hvor folk frygter at bo.

-Alt tbr mange foreldre setter alt

for meget til forhandling med deres born. Men det er os, der er foraldre, og moral forhandler man ikke med sine bgrn om.

Denne svada afleverer den 52-irige fntidspedagog. Henn) Kristensen. tia Bullerup, inden hun treder i aktion.

For nylig har hun selv oplevet et plr ekrempler pd indbrud og henark. PA hendes arbejdsplads blev der for nylig laret inJbruJ. stjaler en radio og CDafspiller. hvore[ter hele hele hylten blev oversmun med boller i karry fra koleskabet.

Nu har hun bedl om at mille indtrrde i SSP ramarbejdet ilokalomredet. Del er el lornraliserel \amlLrbejde mellem skole, politi og socialfbrvaltning Og det har hun flet lov til. Nu skal der ske noget!

HARO IGITIK Hendes kritik er hfrrd. Alle far ret for usodet. Hun kritisercr d€ voks[e

Hun kriliserer de unge. Og hun kritiserer politiet og del sociale syslem. For hun er vred. Men hun ved, hvad hun snakker om. Hennv Kristensen. der sammen med

sin familie har boet var med

lil

i

Butlerup i 29 ar

at starte Agedrup Ungdoms-

klub, og hun har undervist i Agedrup Skoles interessegrupper og pA Rising Ungdomsskole. Desuden har hun siddel i fritidsnavn og fritidskommission. da der hav noget, som hed sldan. Siden 1985 har hun veret ansat i Fjordager Fritidscenter. -Jeg kender de typer drenge, som stAr bag harveerk og f6r moralen blandt unge til at skide. Der er mfuke I eller 2. der fpreran ien gruppe pe l0- l5 styk-

ker. Rodder vil der vrre til hverentid Men de skal modes med autoritet og humoristisk sans. KENDE SPITLEREGLERNE De skal kende spilleregleme, og dem lasts@tter de voksne lige som i en familie. De unge kan jo selv lave dem om, ner de bliver voksne. De voksne skaldanne ring om de unge og bornene, sA de loler: "Der er rutgen, cler tager an-

pi,

at hun kan vere en skrap kone, men

hun er ogsi resp€kteret for sine klare standpunkter og sin konsek\ens. Tkke mindst blandt unge. -Jeg har haft mange dejlige oplevelser med unge. De har givet mig meger, og det har til tider veret festligt. Ikitikken af foreldrene har et solidarisk sigte. -Problemerne med ens pubenet\unge ernemmere at bare, hvis man ved, at andre har samme problemer. Derfor skal foraldfene snakke sammen. De skal holde styr pe. hvor deres bom er og snakle sammen med andre om de-. Vi mi sammen holde oje med ornredet. Jeg mener ikle. man direkle skal lLa i clinch med de unge, hvis de er i ferd med f.eks. at opskere et dekeller stjele en knallen. Men man kan ringe til nar-

til miljomedarbejderne Hvis de unge gemingsmend pagribes. politiet eller

skal de selv gore skaden god igen.

II{DSAMtER DOI(UMENTATIOiI Henny Kristensen opftrrdrer alle til

at bruge Nerpolitiets Hans Kurt Lohmann og miljome'larbejdeme Steen Johansen og Kaj Frost mere al<tivt.

-Vi harfakrisk to miljenedarb€jdere tilknyttet omredet, men de unge ved ikke engang, hvem de er, for de bliver aldrig brugt. Men de kan bruges forebyggende. De kan f.eks. cirkulere rundt.

nAr en fest er slut og de unge

rki.

hjemad.

Henny Kristensen tilbyder selv al indsamle dokumentation for hcrrzerk, groft brud pi god menneskelig omgang og andre ugeminger. -Jeg har mange eksempler pa den

slags. men hvis andre borgere her

i

Bullerup/Agedrup afleverer en seddel til rnig i Parallellen /2, si vil jeg samle dokumentationen og gi videre med saserne.


Glden omk Boldory H

ien, der hvor nu Bullerup Skovgird ligger Mgllen nevnes i 1419, og da ligger den i forbindelse m€d hovedg6rden. Du man nedlagde vandmollen og

rettede een ud, var der rester af et s-tolpeanleg bag mgllen ved Vejrup A. Desverre blev dette ikke ordenr

Boldorp Hovedgaard, der formentlig lA omtrent hvor Bullerup Skovgilrd i dag ligger,, havde 67 gdrde og 12 odegdrde I

EGEN KAPEttAN

300 tallct le der i Bullcrup cn stor hovedgird, en cennal8ard iet storre godsI

konrpleks. ifi:or led

betyder

'adan

rl

p

lnte

sA daK d.

Skiliebre!et deler

At

o\,t.Rnr.cN, FoR,

v,\.\t) | oR LoKlt,Hl \t!r s^ F()RI:.\r\(;:

brodcren Jens Axels6n. Testaurentet indledes neget hFjtideligr : ,. H

ket pd Roldorp

sogneprest var en sddan kapcllatt tlog ikke." De to skrivere Jobannes og Andreas er udlene kirk€mzend. Samtidig er de ogsi. af adelig slegt. De kan vere tilkaldt for !t lavc skriveriet omkring skiftet, men de kan ogsi vare ansat i Bullerup og tilknyttet godset. Der mi have vaeret en dcl ting, der skulle skrives pi sidan en stor gerd med sa store afstande til underliggende girde . Det er normalt. at et skilie finder sted. ner lbraldrene dor.

ulle. tlrr strtlenne skrivelse. Alle sdt el vncre satnnaryErewle( levende Skriverne kalder sig begge vaobnere . De hedder Johannes Absalon og Andfcas Syunderson. Den ene, Andrcas stammerliaen henegird pi

Lolland. Dc har begge lbrstand pii dettc oled skodcskrivcri, ingcn skal korlnre bagelter og sige, at det er uklart. KUN 2 GARDE TITBAGE I VESTER KCRBY Nu skal godset deles, og det dre-

jer sig orn mangc garde og gdcgardc

og sii selve Boldorp Hovedgird. Nlangc tvnske landsbynavne er her skrcvel li)r fbrste gang. Pcsten har h.erget landot og mlnge landsbyer er lagt dde. I Krereby = Vcster Kerby, som ildgrir i skiltr:t, er der seledes kun to grir{e lilbage. men der er 7 lbrladte ddegirde. Pesten har taget sine. Kongen hed Valdemar Atterdag, et Ogenavn han flk. lbrdi han gik og sagdc : " ?'el Tage - Ter Tage" , det

til

ggrelsen har han jordbesiddelser i Bjerge, Asum,

Lunde, Skovby, Vindinge og Odense herreder foruden nogle gtude i Skene. Sosreren KrrstenA.\elsdatter far 23

its(n i Herren til

girde og 6 pdegirde, men hun fik samjord. der kom lil ar ligge Irng pd 'in ,rmknng Tomnrerup og Frpbjerg. I all llk hun over lJ00 tonder land. GODSCEI{TER VED BULLERUP Htorfor opsrcd der et godscenter

Bullerup

i

?

Det er meget m€rkeligt. Det hele er ikle vok:.et op pa en gunB. men i lo-

af I l- | 20O " tallct. en noget ufredr lip tid. hror venrJerne hurerede ved k1bet

sterne. Hele Lrngeland var ubeboet pi grund af vendernes rpvertogterBullerup var eI godt gemt sted. Ingen liemmede kunne besejle Odense Inderfiord. Dei \ar ingen lods ved Cubet den ga[g.

Det er b€synderligt, at der iagen rester er af voldgrave og gamle bygninger. Hele herligheden blev 40 ar senere

o\erdra8el

I Odense bys historie st.tderfblgende om godset i Bullerup i 1383 : ,,Det er sandsynligt, et godseieren i Bullerup alLerede onkring dr 1300 havde kapel med egerr prc.st.for.fol -

De le i et b.e& belte uden om Odense. F.eks. h9rte Frobjerg med I I godset. Ved delingen far Jens Axelsen i alt 67 girde og 12 odeg{rde og hovedgirden i Bullerup, hans besiddelser er dog ret spredte efrcr op-

l-18-1.

store jordbesiddelser mcllenl k) stisketde , Kirslcn Axelsdattcr og

-

unde r Bo ldo rp Hoved g&rd ?

ge.de og 4 odegtude med

o-!r sproget cr latin. Dctlc skiflebrev er da-

truttts

Sikk Tider

FIK 67 GARDE Hvor lti alle de gdrde

nalr skiftebrev. det er skrcvct pa pergament.

15.

noget som

Sikke Tider.

I det kongelige Gchcirrcarkiv i Rigsarkivcl liggcr er origi-

lcrcl

lig undersogt.

til Antvorskov Kloster

ved

Slagelse.

Hvtr kun dcnne hovedgird hure Iigget ?

Meget taler for al den har ligger overfor moll€n pe den modsatte side af

Hovedgird. Men

ikke her, lbr da Jens 1396 arver hans far

SAdan er det

Axelsen dor ham, og

i

si gir

det ned ad bakke.

JORDOPKgBER STEN BASSE OG DEN GEJSTLIGE FORTROP Axel Andersen mangler penge, rede penge, og han selger nu ud af sine girde. Den store jordopkober heddcr Stcn Basse. Han kobte n€rmest op hele tiden. Som hjelper ved kob havde Sten Basse en Peder Desn. Hart bod pa Basses vegne, nirr dcnlne ikke selv kunne vrere lil stede. Sogneprest havde de Ojensynlig ikke herude i Bullerup, de havde heller ingen kirke endnu, men med Sten Basse lulgte PederDegn,5om kunne

handl€ og regne og mAske ogsi skrive skoder

pi latin.

Maske var Hr. Peder en slags gejstlig lbtuop herude.


Ui er lkke sl strenge som de voksne tror Kun nogle ganske fd er grove, men vi er nok strenge til at holde hdnden over hinanden, siger 4 unge samstemmende AF ENK S1HMIDT

-Mange foraldre ved altse ikke hvordan vi har der. og hvordan det hele foreg6r, nir vi er sammen. siger 4 representanter for Bullerups ungdom. -Vi er ikke ner sa sbenge, som de fryg-

ver grove lpjer og forover ugeminger. For det vil de godt indromme: Det er en uskreven lov, at man ikke

til de voksne, hvis

'lladrer"

nogen tr€der over

stregen. Det er det, der flr de voksne til at domme alle unge over en bank. -Selvfolgelig er der en gang imel-

ter.

Mads

Harverk. ballade, slagsmal. flabethed, provokationer, sprut & hash - de 4 unge melder hus forbi. Det er ikke lige

Ba.h,

15, elev

i

9. klasse.

mose og Seden. Samt Alborg. -Jeg har lige varet pi ferie i Alborg. Det er altse mere rAt, siger Louise.

dem og deres vennekeds. Og vennekredsen er stor. Men ver sikker pA. at de er sodt orienteret om. hvem der la-

-Der er meget fA virkelig grove blandt unge iAgedrup, sigerHenrik, 17.

IRRITERENOE, MEN I OROEN

-De unge er

i

det overblerende

hjgme. De ved godt, at foraldrene geme vil kontrollere deres goren og laden. De synes, det er irriterende, men de synes

i orden. -De prover jo bare at passe

ogsA, det er

Henrik Johan son, 17, automek4nikercle\)

lem nogen. der kan kikse lidr, siger

Louise. -Men som regel er der

ogsA

nogen i flokken. der siger noget til vedkommende, hvis det bliver forplat, sup-

plerer Henrik. Jesper Hansen, 18, elehrikerelev

I FEDTEFADET -Jeg har v@ret i fedtefadet pe min arbejdsplads. fordi der var en anden der stjal, siger Jesper. Da jeg blev spurgt, sagde jeg, hvem det var, d€r stjal, og det havdejeg det faktisk godt med, for mis-

tanken faldt jo pe alle vi andre. Ham,

der havde giort det, ringede bagefter til mig qg svinede mig til, men det kunne jeg godt leve med. Det, man er bange for, er selvfglgelig at fA nogen pi hovedet. Man ved aldrig. De hirde nysere har som regel nogle "kammerater" inde i byen, som de ringer efter. -Vi piger kan mlske lettere sige noget, for der er ingen. der banker os, siger [,ouise. -Men mAske er man bange for at blive upopuler hos drengene.

Der er enighed blandt de 4 om, at de unge i Agedrup g€nerelt er fredelige. Louise Nielsen, 13, elev i 8. klasse

Mere fredelige end

i

Munkebo. Volls-

pi os, siger Jesper. 18. -Det er nok ogsA bedst for 6n i sidste ende. -Det er mit indtryk. at vi alle respekterer vores mor og far, siger Mads. -Jeg har engang veret hjemme hos 6n, der kostede med sin mor. Det brodj€g mig slet ikke om. FASTE AFTATER Alle 4 har laste aftaler med deres foreldre om, hvor de er en fredag afien, og hvorner de kommer hjem. -Kl. 2 er normalt, og jeg holder altid en aftale, siger Henrik. Ellers bliver min mor nervos. l-ouise har tbrst for nylig feet lov til at vere sent ude. -Jeg skal som regel vrre hjemme kl. l2eller 1. De unge drikker noglelltil festerne. Men der bliver ikke drukket p6 hverdage. Hash bliver ikke brugt. -Jeg har il[.e \ !erel til dn eneste fest herude, hvor nogen har roget hash, slger Jesper, der som aldersprresident for de 4 m6 siges at udtale sig med en vis

vagt. Der er enighed om, at forEldre og voksne skal holde oje med og tale med de unge. Og blande sig. Men ikke for meget. -Vis lidt mere overhirrenhed. opfordrer de unge. -Vivedgodt,vi dummer os en gang imellem!


lloderne andels. boliger med patina Andelsboligerne Ved Mollen er bygget med nensom respekt for historie, hdndvark og

astetik

'rtl,

u.

H,

r rl. cr /rrSrrr/r.rlr niljo nnl

llisegtutgt og sttri gtitnlhuter direkte netl

til

,nt.

ttrttttt

,

li11fu,d

tit l"rut,tntl l\rn |

Mtut

. tt

'tl,rr' . hvt 'r lrylu,, rnt hLu tttuJitr at krnute ltinanden vd."

t tttt,

VED JORDEN

Tovc "TUT" Sinius-Cllausen bor

ilirrhusct.

Her cr nvlelitl. og :ledel p s !(f .,f ,(rr(/1. srSeI h

un. Hut)

Lr(,

\cli

tlJrr

\,\cr rl

Jlcll( J(

Red.; Jara rvo3s

& Ka.en BlEfium

cr p,'tlt tillred. "r rr|frl h,' rcJjUrden.

irt Ilke |lrnJst. n.ir \r'nl|llcr'temfercturrll hider \i! IJ\l ortrkr in; ,lc 30 grrLlcr Huldcn Lunr rr f,'r lncnllig ogsa tillied\ hermcd. Hr cr lndclshaver hi[ ct dcpotrum

,'.i (\ k(lplud:d i ka lLlcrun.

lirt hu| ina h(!rcl ( lillc lcf.l.\c. l(n nlc!(t pr r

at cr dcn ikkc.

KgKKENHAVE Uderr,rrrriarealerne er' \elh(rldte {L.lv,,rn Jir illc er nr,!crr vtccvilcn til lt tiuc \rp irl rJe prirltirlc pturcr Det

puhrilel Jc 20 anrlcl.hirrr're ti,ltr\r! til dtuhlJ\)li!t,rnL 'llul!uqt \rill. ,I dd kott,l.,stc ll hu\Ltu i konpl&!.l Dc! u. uttht,::Lr rtttl rruront lt.hnl \l,, tl, ittilt lntv tt h.rggrt D\\l ld rrmt! \o tn ,it!.rt( og \d,t|.! ltt,1'ktt ,nd.!rholir,tu .ht,t,t,lrlryt it:|./tld! I htlJitl!fu!

Ar l.*tx .\t

utrtLtr

Andclsboliger-ne Ved N,lollcn

c|hlc

\ol lil \cd (lcl. som s(lndcrj\'dcrrrc kitl dct /riltt'trliilrl r'cnorerinl al cn lurrrrrrcl D\'11rllIl.l.

I)cr cr ntala{ nteget kolD \c(l ttlol

.rrtrt hl, r tr-kkft .' . fL' r( t, lt.l Vc'r up A. IJjcndonrshantllcl Srrrc Lilicnhrrll. rlcr sclr hent.dc \rl\cl k()lr p.r rrr,rll, rr 'r..lt rtll,.rr. | ,l,rr t ll. :rl 50'efnc. \il idllien o! lik i(lcc|]. Ill lik l.kirckl llnrl trrik Christen\cn lil i

l.r.

nir ltu .gtir lttrbi, cr hurntt'ttt ,"q \/ed nrL,rnttn, rlt(r.\\' bektuttt?.r d(tta. Bu! lrt.tn ltkk( lothus finlt.r (t lr,t.

itltl.

r.lcr h,rr'tl.lr!eli! b(stJr Jl pen\ronrslur - ill hulLlr grunden i Irllesskrb. Men grr.

f'Lerrrn hlir er .lnet. og rler rr hlorrr.tcr i hedel. Itl rndel.h.rrer Lirrker en lrllc kokkcnhurc pi fiellesskabets .jr)rd. Det cr i,'rJun. h\ i\ he\t)rel.fn,r! li'rnrir J Kjcld Hnvsgard. siger god li)r dcl.

nrert b.tqqari. \t)t]t l)d,ts(t ltcr'ltkt ittl i

Sorte svln!

lcrrf ,rI \ i.i\'I I'rr'.llc t't't,l l'.r,,,

h\.:rlirr'-irl Ir,':, r r'.r'l. r, r,r t l._..1 h' li-, t. .1.. .ll. lr.'rtL r lr''rLJhr':r.i tlL rr Ri.lt. k . ' t,'t lri.t"fl.tr.hrrrt.lr.r'lrt ,,.c,trrik\ir. cr''rlrclr,, Jt i I'cli I'r : .. r rlr. der slrrf nrcf lra l9ll5. T/ET PA AEN

Srttrr I ilierrh,'fl hu'|rL' h(.\.rr..r

p.'.j,.lt.r r.rr i lr,li..r\,fl.rr :rr l,r.-': rlrcr rrtt .lt.r' rr, tr't .ic. ^: it,lrrInr,.,i,'ll. trh r( rl r.r,r\ (llLrIriIr:( lr,r\ir.\r'r'r(f l,'\ lil .rl l']t',' \.r l,r I liir iR n. -,rrr trll:r'l,lrr rrre,l rr' l.r .',,LlL,.r',lr

er.

K.r'' rt ',' I.'r'.

. ,1c_ lr.rr

'rrrrlt t ,l.

.r...

\.|. .Ir,. r .,lir.. \, : rrr.rrlclrt t,,t \.rl!( l , t't' It.,It,I\;t ,I't \l l, t ,tt \tt

,rr( |II|

Det er iklie hare u.nneskene, der lnr benjttet enhver chance til at kaste sig i vondet <knne I'rlanlelry arre og he,le vnner Hos Soren Litienhofvelrer dlss; Aihndssfer sig i plo'et, og d( cLrker det. -Er det ikke herligt, siger ejendomshdndlere , der ogsd har ku\,c og et pat hcst.. -Oe sd har jeg lige triet tudser i kalderen. Det er Wgtfuldt.


a.

-'i''

Ilitt

t

Ltt ',! - lt r!n,t' t'

'it;

t

Hsster somm #or

70 lr sidem

nrt)rl \lrll (ir)r \llr1!rrrr

tr,lrr.. 'rr ,r' r

ll".\..

I

rcn dcr rrre.1. lcLrrolr,rr ,,r hirrrt rlrr.l af tt( rl. nllr rlar hlr\ ar lr(1rl!.l. , l'1. 1..' \ .1, 1.1. I l

Itr r.r .. I I rl ' - Krr.,,l 1\l L r. rrr rr \ '' ., .r \.. r t, . . ,, 1.

.Lll!

Svend "Anneks" haster som han gjorde i sine unge dage - og han satter en ere i det \r..r..i 1,,,., I \ ,t(r t,.., 1,.. 1.. ,..t, tt.t,, rr..l. L'., .\..,1r .t,1,'r..r lr' lIr.. lrL.r"r .t..'r. . rrrr: ,rrrrr .1.,., ()! (let \irllcr llilrl cn;ff|] I Lrr :ll:, r"t rrL r . r'. lr. rl,.r. lrl \.lrL. r.tt \(l\'\\l:-Llr .r,r,,"r. rlt L, l'tr' .lrr(tr"r Lr'kl. rr'. I'r. :, r '.1.r. r,r.tc k r.t.trr.rrr..t..,r'lr.c,llr:1,,1.'' rr :r . Lrrr,'Lr.rl' r.'rr .t.r,ir' l)( , 1,r..'\'. " .. lrl ill 1lldhr!nc ('q bc\k\ltc ur!e tflr(f

't't';i'

',,,

|

/ ), ,r |1)r\11,t

,,.t1,r,i,!,


Forsamlingshuset renoueres igen gave pd 25.000 kr., en god bankbog og en stout hdndvarlierbestyrelse ey ba.ggrunQen lor, at toiletterne 69 den lille sal nu kan renoveres

ln

AF

ERtK S:HMrLtr

For nylig fik huset ved frivillig ar-

bejdskraft nyt tag, og

Agerlrup Forsamlingshus holder ikke bare med nod og neppe skruen i

i

slutningen af

oktober g@lder det renovering af toiletforholdene og udvidelse og modernisering al- "Den lille sal", der efter ombygningen er 12 m2 st4ne,

SJOW MED GOD BAI{IGOG OG GOD BESTYRELSE -Vi har en god bankbog, siger Bo "Skraldemand" Jdrgensen, der er allestedsnlerv@rcnde formand. -Dels har vi 258 medlemmer og rigtig mange udlejninger Dels har vi lige

k

faet en anonym gave pA 25.000 -Det er sjovt ar have med at gore, nar det gir godt, siger Bo Jorgensen, der har vrret formand siden 1990, da venso.dningen ophgrte, -Vi laver det hele selv, -bide vedligeholdelse og renovering. og se holder vi en bette fest bagefter. Et kig pa bestyrelseslisten viser, at det nesten er lutter hAndvarkere - og meget kvinder. der har sede. Formand erBo Jgrgensen. Kasseter er Poul

fi

Ku"rtekr tuul Erik Nielsen og Jbmtuud Bo Joryenvn i en tjelden pa$e under tugrcnoreri gen i 1992.

Erik Nielsen. Leif Vinther. Hans E

Hansen. Jan Lumbye, Kun Hoj og Hen-

vandet. I modsarning til mange andre frrrsamlingshuse. der lever en hensygnende tilverelse med alverdens tilskud, sa strutter det stolte hus i Agedrup af vltamlner

.fiwrffi "A&wet enda"

I

EREOAC OE}I

t.

Sognegilrden om Beboertorum i omrede 3 - som den eneste ene Ar Htnrc

Cr.r.tscu

Hvad er Beboerforum? Ja, det kunne man have

fundet ud af.

hvis man havde efterkomrnet invitationen fra de to representanter, der er ind-

va"lgt

for

OM. Buller^up/Agedrup, Asum og

RADE 3 Seden.

Den 7. maj udsendte de invitation til be-boerforeninger, grundejerforeninger etc.

rr EsHanne C:'rklh-til iAge- moae I Eeooeryorum

"rlu uprur(! rrs

at mode oP

druP Sognegird

den 31. maj, hvor de to lokale reprâ&#x201A;Źsen-

til at videregive deres oplevelser vedrprende dette a$â&#x201A;Źjde, samt fi opbakning omkring deres indsats, ligesom de selvfOlgelig hebede pe at fa andre giort interesserede i at vere med i

nE 83,dt

ttmJzf

,

den.

e.

tember holdes en

ta&R:

medlemmer. Det bliver en "gam-

- ENIE 60,-

n ft&tol lPt

henter skraldet, sPoger forman-

fltflt{t

|ustf flt Pnfi2

agK-xfffEctarnp IIAINAO STFYEPES

.-.'-glutrcIe

Den 8. sep"bette

SAIERIP

Rl2t/t

t

fest" for

mel.lags" hasttest.

Medlems-

SUER SHJA$I

\

i

BO TAGER SKRALDET -vi har bede en murer, en tgnrer, en elektriker og en VVS-mand i bestyrelsen, Og n6r de har gjort arbejder, s6 kommerjeg og

|

SEP|ENRER '95 KI. I9,OO

Til msde

tanter ville redeggre narmere for

-,RIGUEcR @83

.FOR IIEOLEII'IER-

uaflen

ning Madsen er Owige medlemmer

-

rcEmAP foRSArtU eS AS

Hanne alene med

skab kan i parantes bemerket k9-

bes ved indgangen.

Beboerforums start og nuvarende form. De havde gjon et seriost forarbejde

og gledede sig

et arbejde. der ifolge dem giver mulighed for at pAvirke politikeme. Det er vl

danskere jo sA glade for at pAberibe os, men er sandheden ikle den, at det er fra lenestolen og via en envejskommunikation dette sker, enten under en valgkamp i TV, eller hvis vi ser Hgjlunds Forsamlingshus.

ULEJTIGHEDEN VARD?

Der er

i

dag 2 representanter fra

omr{de 3, nemlig,(an Andersen, Tvedvenget 22 i Seden og lette Bogaa , Daltofen lO7 i Agedrup. Jeg forster godr. hvis disse to gik hjem i deres respekrive lonkamre og [un-


derede over, hvorvidt det er ulejligheden vaerd, at Omrlde 3 er representeret i Beboertbrum. nir interessen ikke er st9rre.

119 FOBENIl'IGER Undertegnede gik lil modet - som den eneste - og fik dermed under fuld opmerksomhed lia de to arrangorers side - indblik i, hvad Beboerfbrum er Med baggrund i en rekke henvendelser fra byens borgere, skoler, idr&is-

ibreninger og tilflyttere om at fe oplyst formend for eventuelle fbreninger i et bestemt omrede i byen optbrdrede Byplanlbrvaltningen i l99l grundejerog beboerlbreninger samt andre inte-

ReYeskoveh'€t naturen$ trylleri

Reveskoven modrirker mange ptvirkninget tra den moderne, pulserende yerden, skfiver Mathieeen derudetra. AF

FRaDE MATHTE\EN

med ikke luldstendig, men indeholder i dag I 19 tbreninger

Jeg gar hngs lxndsgArds ma*er og fomemmer, at Flemming ikke er meget for monokulturer, idet han altid dyrker mange forskellige planter. I lr er der lange rekker kanofler og her ved Skovmelvej et stort arpal med skorzonerrodder til fMh6st.

1993 blev de dengang tilmeldte til et mode pe Odense Redhus med henblik pi at neds€tte et Beboertbrum. bestiende af 2 representanter for hven af kommunens 1l kommuneplanomreder, udpeget af grundejer- ogbeboerfbreningerne i det

skoven og i rordhjgmet gerjeg ind. Mg bane mig vej i den frodige vegetation, men et lille stykke inde ster der to h6je, slanke trcer, nrefmest som en slags velkomstindgang. GAr imellem dem og videre ad den bl6de. sort€ skovsti med

ressegrupper om at lade sig registrere i en fortegnelse.

Registreringen er frivillig og der-

I

foreninger indbudt

pigeldende

omride.

Byplan-

lbrvaltningen fungerer som sekretariat for Beboerforum.

aftryk af hestehove. Fremover lukker krattet sig om mig og virker som en dunkel skakt.

PAlts GtlililAllSlGT

HORINGSRET

Beboerfbrum er udelukkende et interesseorgan uden kompetence. Et forum, der skalorienteres og hores ved f. eks. stone planlegningsarbejder Der alholdes ca. 4 mgder irligt. Beboerforum er orienteret om bl.a. sua-

tegi tbr tratik og trafiksikkerhed, bygningsreglementet for smihuse, hegns-

loven, husdyrhold, kommuneatlas, kommunens miljoplan og miljoredegorelser

Bede Kurt Andersen og Jette Bogaard gav udtryk for, at der er meget "at hente", ner man deltager i mOderne. Man kan fa svar pe mange ting og finde ud af, ad hvilke snorklede kanaler, den almindelige borger kan finde vej gennem syslemet. Elier min opfattelse bgr ingen grundejer- eller beboerforening sidde denne mulighed overhgrig. Jeg hiber

ikke, at omride 3 skal glide ud aI medlemslisten. Der

Til h6jre for mig ligger Reve-

mi vere masser

afemner inden for Beboerforum. hvor Seden-Asum og Agedrup-Bullerup har sammenfaldende interesser

I

Jeg heber, de to representanter prover en gang til nu, hvor sommerferien eroverstAet, og se heberjeg, at man

stotter dem og mgder op. Stot de to repr€sentanter, det fortiener de!.

Lengere fremme kommer sollyset igennem, fuglene synger og dueme kurrer, Ttceme h€ver sig nu som sojler op mod himlen. Ask, bgg og eg imellem hinanden. Jeg mi sno mig ud og ind pA den blode bund. Gamle, kogede tr€stammer ligger i skovbunden

og virker som en troldeskov, ja man venl€r n&sten, at skovguden Pan stikker sit gaminansi$ frem bag stam-

HJORTEI{S FTUGT

meme.

Ude mod syd fgr det Abne land glimter

ven, men seringen. Det er dog

vandet fra den lille sg

ikke ualmindeligt at se hjor-

mellem aeeme, Mon

tene udfolde sig

der ikke skulle vere

n@rmeste

nogle reve

i

denne

Reveskov ? SIir sd ind pe en vej mod nordgst

til vensEe en dej lig lysning med hoje Egetreer. Deref. ter 96r vejen ind i granskoven.

i skoven og omegn. REve-

skoYen, en privatsko\ €r dejlig i sin mangfoldighedog naturtilstand oe har vel stor be-

og har

den modeme Dulserende verden.


Flns stsrste bsrnedyrskue

is, slik, Ol og vand, boldkast, pilekast, tombola, rafling og skydetelt. Som sdJvunligt kan man I forsamlingshuset overvirre vlrvning, spinding, knipling, patchwork, bygning af modelskibe og sirmodellering. Det er 18. girng. dlrskuer finder steo,

Bornedyrskuet i Holev er Fyns sfarsfe med mere end 130 katalognumre Ar

Enn

Stunor

ening, der sammen ster som arrangor.

Indtegningen af udstillere ril dyrskuet er ifuld gang. og der forvenrel

omkring 130 kalalognumre, heral

mange lra Agedrup. Del 96r skuet til

Fyn\ \torste bomedyrskue. og der er bemerkel\esvrerdigt, fordi det er sa frivil-

Iigt og ukommercielt. Ikke at der ikke bliver omsat penge, men det er rigtig en familiedag. og alle de der yder noget, ggr det, fordi de kan lide det. Det er Marslev-Holev Forsamlingshus og Marslev-Holev Husmandsfor-

BUttERUP ZOilETERAPI

FAI{TASTISK F/EttESSKAB -Vi fer et fantasti\k fEllesskab gennem alle lorberedelserne. siger lda Hartmann-Petersen, der,.ammen me.r sin familie urJgor nogle af hovedkrEfterne. -Vi opstiller bure til dyrene, indtegner udstillerc, udf ardiger katalog

Hvis du bor uden for omredet eller vil stofte bladets okonomi:

Nu kan man tegne abonnement pA

A6EARI'P RUflA7 100,- kr. pr. Ar

og laver en masse aftaler. som nu engang skal til for at fe si ston et anangement til at fungere.

RING 6610 8864

Foruden udstillingen af dyrene og pramieringen af dem er der boder med

BONIIEry'NSKUE I HOI.EV Sondag den 27. august Tilmelding indtil den 18. august til TLF 6595 1402 eller 6595 2043

Kvq

kan kun udstilles med attest

fn dy agen.

Gitte Ebbesen

Hammeren

12

5320 Agedrup Vo 66107894

3VIDEOUDTEJNING 3 FRISK BR0D -hver dag

Aut, vvs-installator Jan Lumbye Bullerupvej 6l . 52,{} Odenae NO Teleton 6610 72 78

DISCOUNT GARDINER -Storfi pe Fyn. biligst i byen Kig ind! Altid et godt tilbud.

Kongensgade 71 Odense C Privat: Elsebeth Toth, Agedrupvej 10

3 FOT0 indlevering

Bullerup N@rbutlk Lunden 62 5320 Agedrup 6610 9501

ooo :IL:


S|ATO|L Se^ricenter Anniog Ole Dam Hanseh Kertemindevej 31 5, Eullerup

v. P Haageo Jensen

5120

Aut. EL-installattr

66109412

Agedrup

66 t0 94 26

BULLERUP SVOMMEBAD & -SOLCENTER

.

Registreret revrsor FRR

',

llrseberhaven 3 5320 Agedrup

Helle S. & Klaus Kromann 6610 8944

Det ar edderma'me smart: Nu kan glamesteren ogse bmre !

2dense

Dockerslundsvej 33 5OOO ODENSE

t2r5r4

Ohfuiong

A/8

Illbyder alt inden for industrilakering a{ indvendige dore og skabsliger samt pulverlakering af metalemner

E. REDTZ JET{SEN

66

TU. 6610 9948

"Llaler/iuna

Glarmesterfirmaet & Tomrerfirmaet

DOGNSERV'CE

ABR REVISION

;lla krfim^ad Chrkioug vlEent Melbye

Keilenindevej 305 Bullerup - telt.6610 8897

Odense,4

Eygade t

/S

s

"{san 524o Ode,ttc,NO clf., 66 r o 2242 - kl. 7- | 6

Nonbnpe$on:

tal, .'lt34

f||utluttleranllEsro rnric l2ifvinth?. Dtholien

45, t320

ls?tltutl - TU 66103t90

HARoY CLAUSEN . Muro/mester

Agedrup Fo/r'anlingshus

BROLANDVEJ 46 5320 AGEDRUP TELF.: 661O 8739 BILTELF.: 3066 2218 Alt murcrarbejde udtorcs

ftr.R Hudplqo 6r Moke-up Molledarynsfl 10A

5320 Ag€drup T[. 6610 77 55

IORYEBAGTR,IEN,NT

m-**-,fftre uDfi

tl$

Dto

M n.

110! , 4,00

Bullorup-Munk€bo

&10 8'l,ul - 6597 40/tO v/lb H€ln Chrbtotfers€n Bycentref 2O2 - 53i10 Munkebo


AT

ERIK

SC\MII'I

De har det rydeligvis godt med deres husdyr. Hundelolkrt ucl\lniler en

misundelsesvâ&#x201A;Źrdig ldlelse af tid nok. Tilpashed ved at vere uundv?erlige og eneste ene for deres dyr Stolthed ved al have Elreb (,m tingene og [elles i hevidstheden om det. de sammen har skabt: Baneanlegget \ed Lunden. der tra 1989 ved en kat'tanstrengelse blev lil Hundestjernen Bullerups rreningsog hjemsted. De hygger sig. de gasser hinanden og Lonkurrerer venskabeligr og uhojr,deligt i deres gummistgvler ogjoggingdragter Kun lbrmanden er i gallaun'fbrm. Han har landsholdsdragten p6. Han vilgerne imponere dommerne fra Dansk Kennel Klubs kreds 3. Formanden har en hemmelig list.

iil' *

LOKATKONKURRENCEN Hundesljemen Bullerup har inviteret til lokalkonkurrence for medlemmer. Arranflementet varer fru fredag til rondag. Et ston rclt varsler fest med spisning og musik & dans. Men konkurrencen er slam serio\ nok. Der d]stcs i lydighed & dresrur i kla.se l. 2. I og

eliterakken. Og si er der spring & agility. som er den mesr publikumrvenlige disciplin med cirkusagtige red-

skaber. Mdske ogsi den mest hunde-

Jo, nun I'nn konne pd lundsholdet i lydighcd & dressu. oA det har Hunleltjernen Bullerups ./ormand, Flenning Larsen, vEteL PA denne dag viser han Jlaget.

Fra landsholdet

De tobenerle er vilde ned agilitybanen og ned den rcs de fiir ufderes nenneskea ndr de har klaret turen gxlr.

venlige. De firehenede elsker udfordringeme. Der kempes om vandrepremier og pokaler. Nok mesl lor de lhbenedes skyld. -Jeg praler lidt med tojet tbr ar reklamere for vores klub, sigerFlemming La$en. -Vi skal vise flaget.

08 de andre hestyrelse\medlemmer

slotter formandcns lirt, for Hunrle-

ril lydighed pa Lunden

Blandt hundefolkets joggingdragter og gummistavler lyser formandens flotte, rode landsholdsdragt op. Der er lokal konkurrence i dressur & agility pd Hundestiernen Bullerups bane pd Lunden og formanden har en hemmelig [ist.


stjemen Bullerup vil gerne oplages I Dansk Kennel Klub. men det kever. at man enten er en specialklub for racehunde eller samarbejder med Kennelklubben i form af felles stavner. -Der fo6te kan vi ikke leve op ti.for vi har alle slags hunde i foreningen og op til flere gedigne gadekryds, siger Poul Nielsen. -Det sidste har det knebet med, og vi forstir ikke dgtigt, hvad der foregar. For vi har 6n af de mesl velfungerende klubber pi Fyn med mere

end 100 medlemmer Og vi er lige blevet optaget i Dansk Gymnastik- og IdrEtsforbund (DGI). 1{ORDlSKE iIESTERSlGBER Det med landsholdsdragten er ikke det rene gas. Man kan faktisk konme pa landsholdet i lydighed & dressur for

hunde. Og Flemming Larsen har faklisk varet pA landsholdet. I eftereret 1994 dellog han sammen med sin hund. Bine, ide nordiske mesterskaber i Svenge. -Det var meget udbytterigt for mig og klubben, siger Flemming Larsen

-Men resultatet var ikke det bedste. Hverken for mig eller for holder Pe

forstedagen le jeg nr. 2 ud af 5 pi det danske hold, men Bine lik det darligl Hun spiste ikke godt og tabte sig. Samlet blev vi nummer 5, og vi kan ikke

Den gamle togvogn, son heboerforcningen i beg)ndelsen af 90'ene skaflede til byen for at rumme ungdomsprojektet "4/oget", har liet nJt liv som klubhus for Hundestjemen Bullerup.

5 TOilS HAilDSAMTET AFFALD

vi klub- og traningsfaciliterr, som rr

Det var ogsA Flemming Larsen. der startede Hundestjemen Bullerup. -I 1982 var vi 6, der trenede bag Brugsen, men se en dag snakkede jeg med den gamle moller, VictorAndersen, der sag&: "Kom dog over til mig." -Men pladsen blev hunigt for trang, og se fik vi en plads nede ved een og et

er utrolig glade for og stolte af.

skur

deltagere pr. hold og derfor god tid til iostruktion. Alle er velkomne. Ogsa

lil klubhus. Men der var oroble-

VI

VIt

MAGTE OET

Det koster 300 kr. erligt at vEre medlem af Hundestjemen Bullerup. Der trGnes lo gange ugentlig. 6n gang lydighed og 6n gang agility, Kvalitetsni-

veauet er

hojt. Der er forholdsvis

fA

ikke-racehunde. Nir man staner sonr ny. gennemgAr man forst et 3 mdrs. kursus inden man bliver rigtig medlem. Om vinteren arrangeres bl.a. foredrag om forsikringsforhold og ernering. -Vi har det positive problem. at vi nogle gange har mlttet stoppe for medlemstilgangen. for vi vil ikke vare lor slore. Der er vist ikke mange fbreninger. der har ventelister. Men forklaringen er. at vi vil kunne styre og magte det hele tiden, se alle kan fi hje lp og sd vi socialt set kan vere her allesammen.

Hvis du bor uden tor

omradet kcnpeindnts fra medlemmenes side bley der fltciliteter pd lorcningen! nye adresse pd Lunden. l/ed en

forvente mere, da kennelklubbâ&#x201A;Źn ikle har s{ mange penge og vores forhold ikke er optimale i forhold til de andre nordiske lande. Fd mAneder senere dode den ll-

fige

Riesen Schnauzer til stor sorg for Flemming. og han har endnu ikke feet en anden hund. Indtil da hjelper formanden med at rette op pe andrcs hunde.

i

1989

indrctet tr."nings- og agility-

mer med indhegningen og rigtig godt blev det forst. da vi il9S9fiktilbudtet areal pi Lunden. Jeg kan huske, vi le pd vores gradende knre og samlede affald. 5 tons hlndsamlet affald blev det til. Det var det argeste lort, men ved en kempeindsats Iik vi gjon arealet brugbart og indhegnet det. St var vi heldige

at kunne ovenage "4-toget". som vr malede og giorde til klubhus. I dag har

Nu kan man tegne abonnement pd

AGEDRAP

RAflO7

100,-

kr pr Ar

R/NG 6610 8864


o

T0l\ilRERMESTER

rcsbrsbot€m

Knud Tvergoord

@

Englokken 55 - Bullerup Tff.: 6610 9925

Murermester John A.Petersen Daltoften 49, 5320 Agedrup Tlf.: 66l0 981 | - Bilflf.: 3069 681

|

cr rhoff Vo

6595 1234

Bullerup

Telf. 66 l0 99

ll

Alt

i danetgj til ilnelige pilsel blt 9rtlh - st€<lot med d€n

nalu.lige s€rv'ce

Vr.ccrS.de

rEtrER

||

5000 Odenr€ C Tlt, 65 aE 65 ,lE

friv.! flLtofr6

!a A, 5lIO

Lrng€€kov-Centrer

A!.rh?

l

nt

@ oer

t5E8ltl5

DANSKE BANK

REVISIONSFIRMAET

J borrett Slatsautoriserede revisorer Blangstedgardsvej 1 5220 Odense SO Tlf.: 6615 7676 - Far 6615 4076

BITI,I,ERIIP VIPPEPORTE Aasum Bygade 50

'lblf.: 6610 4500 Pnv i 6610 9786

I I

|


+

Shllebllardlet

u

l c

Pa den

rT

q

F

igen! r

cIT

Sl,'lckl,'l'k. rr hrrt ttn.cct. Elcelne oq lrrcrrrc nta pa clen igen. Dct hrrl Jc Ilc.lc Jel podt IncJ.

llnkcllc li)lcI rr.rslc.

irt

J(.(r lllcti.

pii dcn cnd nred pii clen.

Solvejg er frilbage

Soi\ eiS Hiln\cl. (lcf ud o\ er xl \ l!r'c hur r.rt t k.hrr r.rrr,l. t, 'r-:rrrrlrli.lru.h<.tr rrr

ller skal

len pla

irr\iit 1 rkoleliili(l\()rrlningcn ogsl

',- l\rho.l.r i I/.,r,/.f\Ltrdl lrlh:r!. til [-dhusene o,] lrrihjUlcl cfier nrsrcn ( I :|| : T'S.\. llrrr. lr:,r lkc rlrucllr I'lrrr( f.'lr .rr 't ll. .lt ir'r t, L lrf n,,!cl ,r r

dct \ 1ldt.

l'.t l,rL!,,.,t,.1. tit.1,,i-r",ttt. t.1'.r \!t,t. t,t,,\r,t,.,t tp,.tthtr St,,.t,. ,,.. ,,n ..-t tt. rt A|\\. ,,,! t., ,, lvv\ Itpt,;'tr'ta1t, hc,.\l J,r tt ,r, t lt:rrt rt,,t,^t.rtr, ltot-, J.N.I"l l.,tll,,,t't,h,,\ a.1 .t,., \(,,/,a.,,tt",,r,nbrUntiyn,ttt,,,, t,,t., h:. râ&#x201A;¬d siden ul t"1tktul,i,tsnnlmrn. 1il sllu.tii+trtc,


Vedligeholdelsesplan

forlOlrvedtagetgymnaVinduer,. dorpartier, udheng og sfrksa/sgulv stdr for tur. Men skoleud-

videlse kan gribe ind i planen.

Ar

Esxtto Kt an - M,r r tst:t't,

Mange, mange gange har Frank eller lgmreren vaerel inde med hrmmel

og

Sa har stansignalet

til

dyknagel.

et nyt skoleer

Sommenc

lvdt.

bliver nys-

Der harjo veret en del skriveri om udvidelse af Agedrup Skole. Detle iporgsmal kommer lil politisk behandling i forbindelse med byrridets budgethehandling. Men matcrialet er nu offentlig&iort, seledes at vi kan se, hvad det indeholder. Der er egentlig ikke noget nyt i forhold til den artikel, som blev bragt i sidste ACEDRUP RUNDT. Det, som miske kan tilfgjes, er, at lige meget hr ilket af losningsforslagene. der velges. si vil det indebare en udvidelse ai Agedrup Skole. Sâ&#x201A;Źdvanligvis hcryderen kraltig tilbygning tilen skole. at der

bliver mulighed forsamtidig

at

fe

renoveret nogleomrdder i den gamle del

ril vi da selvfolgelig i givet fald roge at fa medtaget ien sddan losning. Vi skal nu nok ikke regne med, at AgeLlrup Skole er blandl de lorste sko-

gerrigt ved at kigge op, nir salen bruges.

Samer, at det menhengcn

,.svommen-de tjedre og gir eefie., men dct lar se sgmmene til at arbejde med pe en nreget uhensigtsmilssig mdde.

gul! jo netop skallunne

Vi kan endc mcJ at:'kulle kunsll-

en holdbar losning, som ikke medf'orer skader p6 bPm og andre brugereIndtil da majeg nok anbet'ale. at der anvendes gymnastiksko.

FARVEL OG GODDAG

Det fremgik af en notits i sidste ACEDRUP RUNDT, at Svend Cronnemose holder op. Selv om han formelt \er har augu\l med. s6 har vi taget afsked med S!end. Der skal imidlertid ogsa her lyrle en stor lak til Svend fr.rr huns varme og engagerede virke pAAgedrup Skole. Men som i 'i mange andre forhold girer afgang plads til ankomst. Nyansal lerer ved skolen er Frank Lgkkeskov. Frank har haft nogle timer pa skolen i sidste skoleir; men fgrst ijuni blev han lardig pii rcnttnariet. Velkommen til Frank. O! 'a er tilbage vist bare at onske. at vi mAfi et nyt, godt skole6r, hvor elever, foreldre og personale kan fole en grundl?eggende tilfiedshed med skolen og dens aktiviteter. Helt kan man Jo neppe undga problemer og utilfredshed med konkrete forhold. Megel Lan imidlertid nis ved, at man snakker om trngene.

Del er

tere, at vi enten vil tA et stivere gulv el-

ler lbn:'atte problemer med som Skr. lens arketekt og lomrer er sat pi at findc

\ipi

slolen allid indstillede

pn.

Det

ler, der skal have ivaerksat en byggesag. Men spandende perspektiver er det da.

VEDLIGEHOLDELSEl'l AF SK0LEN Skolebestyrelsen har vedtaget en vcdligeholdelsesplan. som rummer investerine ibr dekommende l0 er. Denne kan jo meget rel blive en del rndrel i per\pekti\ af en byggesag. Men under alle omstandigheder forester der nogle kratiige investeringer for det udvendige vcdligehold. De fleste vindueri skolens i.rldsle del ster til udskittning. Udhâ&#x201A;Źng og dgrpartier har det heller ikke for godt. Sivel treverk som betonveggene skal males.

Dene kommer til at lrgge beslag pA mere end halvdelen afdet belpb, som vi

Arligt har

til ridighed for

vedligehol-

rlelse. si det mA nodvendigvis betyde en

tilsvarende reduktion af de indendors aktiviteter. Et indendors omride skal vi imiolertid have gjort noget ved. Det er gymnastiksalsgulvet, hvor som har det med at arbejde sig op. En elev hk i en idrletstime revet en flenge i sin fod pi et sedant sdm. Nu er dette

jo ikke nogen ny

sag.

A 7. august 25. august 1E -22. september

9,-12. oktober 12, 13,

oktober oktober

27.-28. oktober

Forste skoledag Idretsdag for 3.-10. kl. 10- irgang i praktik. Projektuge lbr hele skolen: Min fynske bamdqm.

Skolefest. Skolemes motionslott. Lreremes pedagogiske dage.


Bliver skoleudbygning. en mon til noget? Nogle frygter, at byrtdet endrer skotedistrikterne - sd Agedrup Skole skal tage vderlisere 2OO elever - for derefter at strygd udbvqn-inoen af skolen og etableringen af hal.

-sporet skole fOre til mere uoverskuelighed. Vi har et stun behov for forbedrede idrets- og ftitidsfaciliteter sd jeg ha3

ber at udbygninqsplonen hoLder Man frygte det nnfuqtte.

kunne

Seden Syd og Asum opfaue r jeg som en del af lokalomrdd.et, sd jeg er ikke

bange

for at skoledistiktet

bliyer

udJlydend.e.

for

Ar ENK ScHMtDr Der er begejstring over hele linien red udsigren rilendelig al fe byggel en idretshal ved AsedruD Skole. Planen om ailade;leveme fra Asum og dele af Seden Syd flytte tjl Agedrup synes ogrd at blive modtaget overrejende positivt. Dog spores en vis bekymdng ved at skolen bliver stor og mere uoverskuelig og tkke lengere vil kun-ne opretholde sin slatus som sognets

skole-

Men nogle frygter, at byradet fgrst

udvider Agedrups Skoledistrikr og sa dropper hal og u'ibygning. Nogel lignenoe er sel lor.

Grethe Schmith-Petersen, skolesekretcr Det bliver en omstillins, men det

Kim Moriis, beboerforeningen Jeg har en lidt blandetfOlelse, Det er selufqlgelig po.titivt med hallen, hen vi.skal vere opmerksomme pd, hvud en stor skole forer med sig, Hvis det hele bliver til noger. vi

i

til at fru Asum ril Agetlrup.

beboerforeningen -v(cre med

trufksikre

vejen

ni

kan vi sagtens klare. I d.og kcnder vi jct

alle bOm. NAr jeg m6der dem ude r byen. sd.siger de "Hej Grethe!". Menvi klarer sdmtznd ogsd den ny siuatior,. Det bliver anderled.es, men ikke ddrliPere,

Den er ikke ufarlig Jbr cyklende bqm.

BirgitteAndersen. viceskoleinspâ&#x201A;Źktor JeR er nen'@.t Inr, dt tildr lcmpet et stort antal elever ind pd skolen uden ot

fd

udbygget. Den klare geografske afgrensning

vi hur nu nger detvLrrre o1sd ftaien.

Som sogneskole har yi en sterk, ktkal samhgrighed herude.

Men jeg gltzder

nig selvfqlgelig

over, at det ser ud til. ut vi snaft Jdr en

idretshal. Der er

.skole. Vi ctt

ttg:-d

fordele ved en storre

vilJi forholdsvi:flere o-rimer

Blre go.lt med.

Helge Rasmussen, Ierer, skolevejleder de

Hvi: vi fdr lere .rpor er det en forI.for talgmulighederne i overb\gnin-

gen. Ikke mi r.lst 10. kldssetrin vil kunne u del elever vil en

Jitrhedret. Men lor

Frank Poulsen, teknisk serviceleder Jeg imodeser udbygningen med spending. Det bliver lqkkert med en idrctshal. Vfdr nok vesentliSflerc elever men

vi

fdr jo ogsd .flere re.ssourcer

og mere kapacitet. Og

jegjir

at sld. ha.

ha.

mere i lonog mindre

gre.r


Form6nd Xlm I'torlls, Plletoften 3a

,\

5390 Agedrup - Tu 661 0 7973

Red.r Finn oez-dergL Mellemhaverne 4, 5390 Agedrup

BL'V NEDLEN

nu! -q, tatc

rc3DRAP RANDI

60; avligt!

lrr-

6593 808'l

Hvad betyder 60 kr.? Herregud, en flaske vinelleren biograftur! Fm AGEDRUP RUNDT er dit medlemsskab hos AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING en sikdng af bladets gkonomi' Vi yder nemlig 15.000 kr. i stotte til bladet. Hvis vi kan. Det afhanger naturligvis af antallet af medlemmer. Vi er i dag 377 merllemmer. Det er ikke dirligt i et omride med 1250 husstande. Vi har flet zl0 nye medlemmer og tak for det. Men vi skulle geme vare flere. Helst yderligere 50-6O stk. om eret. Et abonnement pA AGEDRUP RUNDT koster 100 med 60,Samtidig os ved stotte drift kan stotte bladets at Du er du med til at stOtt€ os som lokalonradets taleror oYer for Odense

k k

Kommune og andre myndigheder. 60.- kr. Tank over det!

KUPOX Ja, ieg vil gerne vere medlem af Agedrup Sogns

Beboertorening til et erfigt medlemskontingent pd 60,- kr Send denne KUPON eller

rins til formand

Kth Morlls,

Piletoften 34A, 5320 Agedrup' TLF.| 6610 7273 eller kasserer

Brltts Ravnborg TLF.:

6,610 8942

Formerd Kim Moriis Piletoffen 34 A 5320 Agedrup Tlf .t 6610 7273

RIL: 4050 1n3 Kass€rer

M edl ems sty rin g o g aktiv it e t s kal e nde r Britca Ravnborg Dahoften 87 5320 Agedrup Tlf.: 6610 8942

Sekrctsr Rep, i AGEDRUP RUNDT Finn Pedersen Mellemhaveme 4 5320 Agedrup Tlf.: 6593 8081 ARB; 6613 7085 B€st. m€dl.

Rep.

i

AGEDRUP RUNDT samt

foreningens PR

wAv

Hanne Carlsen

'

GADE TLF.

Hammeren 107 5320 Agedrup

Tlf.: 6610 8864

& NR.

Best medl. Trafikudvalget Ole Christiansen Daltoften 20 5320 Agedrup Tlf .: 6610 7597


\,' I,,Ljr rA{ r)hE(ltfr rl forundFt. forbloffcr. fotuger . I

dotr(

spNlre.

dcr

d lokNloDrrdt( s\T pi

rhxt

0B

nogor

ftdigsb rf ole fl ch.isrirrscl

F!i8c

he

rafcr hun

for megd.

il

o.de. ttsn

foreningen mdlcm Jeinne Dl{rc og

gang om Aret bliver oversvommet efog i8enl

lrr?n i tiaFt

ter tobruddet, men kunne man dog ikke fA det til at se lidt bedre ud, nlr vandet i aen er falder igen? Men hvem ejer egent)ig omridet'i Er det kommunen, si mi vi vcl fA dem til at sli lidt af ukrudtet og gresset, sA ogsajeg kan gi der uden at skulle have waders pi. Mdske kunne der ogsa lyldes lidt grus pe nogle steder, sd andre end jcg villc li lyst til at bruge naturparken. Hvem vil tage sig aimit lille problem. Vil beboerforeningen mon bringe det videre til kommuncn? Eller skaljeg selv? Det er fo.resten en smaddergod ide, som beboerforeningen har lun-

.

@hvid@lrcn @nhn

OCEANIA

til Age.

drup og pasning af Naturparken

det pe med at forskonne arealet foran

butikst(irvet og anbringe el kunstverk der. som jeg lleste om i avisen forleden. Selv om det bliver Robert Jeg harundret m-ig over, at den na-

sv&n ved at bruge den, da stien er

turpark ved Vejrup A, som jeg har givet et bidrag til ved den store indsam-

helt tilgroet. Jeg ville ogsi gerne

ling, henligger som en NATUR-

PARK.,.

ikle sidan skal ga o-e lave om pd naturen ien Jeg ved godt, at man

naturpark, nlen det ville da vcre en god ide al lave nogle natursticr, som man kan gl ad uden tirst ar skulle trampe meterhdje brtrndenrelder ned. FDFerne har bygget en udnrarket naturbro over ien, menjeg har lidt

Svar til Olivia:

opholde mig Jidt ved den nye sO og nAr rngen ser det - lange nogle fisk. Mlske det ogsi kunne lade sig gore at spise sio medbragte mad ved en/et

fbresten mig noget, nar jeg ligger ned - efter atjeg har taget lidt pe...

af de banke/borde, der er opstiller

Med venlig hilsen

ved soen.

Olivia W. Olsen

Egentlig havdejeg ogsi forestillet mig, at omr&det oppe ved Brolandvej ville blive ryddet lidt og gion lidt p.ent i stand. Nu ved jeg godt, at omredet en

Abont I alklust

Det vr nu ikke lige klatestdtivet og Oceania, \'i tt? kte pd, men mdske det netop t'ar en god ide at fd

K:ere Olivia. Du fur rct i, at omrddet omkrint Vejrup A i den (lel, Li kulder NutuiParken, Ktdt kunne wrre lidt k4nnere. Det Rjordejo ikke oget, at man tlimmede naturen lidt, sd det blev attraktitt ttt komme der

S<tndu rigtigt hur bemurket, har vi allerede kontaktel kommunen

Jacobsens klatrestativ inde fra Flakhaven, sd gor det ikke noget. Selv Oceania kunne vi vel bruge, for den synes at vere en smaddergod glidebane fbr bgmene - og se ligner hun

wd-

rlrrende otwddet foran butikstorvet,

0g rti yil neget gerne nedtage dit

hie

LokalhistorisL Forening ribner arkivt'l lbr intererserede man,.lag dcn,1.

tember girden.

disse to kurrstrerker herud. Vi sutte sidste Ar I benke ned til tlen, og el dem er der nu kun i4n tilbage. Hvor rcsten er v'etl vi endnu

ikke, men sugen unler;gges, og r,i kunne vel bruge dem ionrddeme oppe ved Btolandvej. Du skul have taklbr dit brev, der s.iteflere tunker i guttg, og skulle andre lnsere have Jbrskrg til fbrbedringer sorn beboerlitrenhgen bpr tage sig aJ, sd kont bore metl dem.

esuk. Men vi skal muligvis tage disse tiltttg i smdbidder sd vi ikke

Vi prpver.

.fbrskrckker embedsma:ndene og politikerne derinde i Odense, l1\or beslutningerne tages om, hvad vore

Med venlig hilsen

Kim Moriis, formand

skuttepenge skal bruges tiL.

i

1995 .

1q.30-21.00

i

'cp-

Solne


Grastomt geres til attraktivt omride Legeplads, skulptur og blomster skal forskanne og g@re det granne omrdde ved siden Bullerup Pub og Brugsen attraktivt

Kim Moriis ned datteren SoJie foran pladsen, der nu skal Jitrskonnes. En sluh,tw udto a/ en ubains* kunstner er allerede bragt i forslag. -itlen il godt se den inden |i arceptercr!

AF

ERIK ScHMIDT

Nu skal det ollenrlige Bronne omrade red:iden a[ Brugsen ud mod Brolandlej gores mere brughart og attral-

tivl for

borgerne

i

Bullerup/Agedrup.

Der skal simpelthen et konnere snll over de mange Erronne krudralmeter. der

ifolge byplanvedtegten er udlagt til

gront omdde. Smi og store vil efter kommunens plan i lobel af i hven falll 1996 kunne nyde godt af blandt andet en smebornslegeplads, en grill-plads, â&#x201A;Źn blomstereng og en skulptur. SENEST 1996 Det er kommunens Park- og Vejforvaltning, der efter henvendelse fia Agedrup Sogns Beboerforening har samlet en rekke ideer lil et projekt. som der tilsyneladende er rcaliteter i, -Der \ urderes sidsl pA lret. om planen kan komme pd budgettet i er, siger landrkabsarkitekt Lise Bendix Ma,lsen. -Ellers mA den udskydes til 1996. Ud over de nevnte punkter er de ffadte stier netop blevet udfyldt, sa de ligger som ca. I meter brede grusstiet Beboerforeningen har allerede faet braErt en be5temt slulptur i forslag. Det drejer sig om et kunrtrerk. der er udfon at' en ukrainsk kunstner. Den endelige plan kommer senere til udtalelse hos foreningen.

Auen Bad og Aben Hus hos de bli De bld spejdere viser ved to arrangementer hvad de stdr for til lands og til vands Odense Tambourkorps viser vejen fra Bullerup Brugs tilDe Bla Spejdere\ hus pi Ostbirkvej i Seden, ne,r korpset staner ABEN Hus-aktiviteteme sondag den 2?. august kl. 14.fi). Spejderkorpsel byder pi hjemmelavet svavebane og karussel og der er

mulighed for sel\ al lave Sibiafstobninger. vindmgl ler eller raletter.

fonaller Kay Lauridsen fra Det Danske Spejderkorps. -Nogle af disse akli!ileter koster lidt. men der er ogsi noget. der er helt gratis. Spejderne viser desuden billeder og video fra Bli-Sommer landslejren sid ste er. HerideltoB mere end 25.000 spej dere.

Stgttefbreningen driver en caf e med

mange lekkerier. og som sedvanliSt afholdes der tombola. I | . Fjordagergruppe kan man v&rc spejder lige fra man er 6 Ar som miko til man bliver senior fra 16-23 fu. Kay Lauridsen oplyser, al korpsets sospcjdere vil vere ved hytten omtalte sondag.

-Men er InJn rntcre.rcrct icn sejltur i et af vore skibe, skal nlan komme til Stige O ved Odense Seilklub sondag den 10. \eptemher rncllem kl. l()og 16. Her rrl rores lirllcbi,J Hlrlit trg r,.r' res Svcndborg seniorjolle "Fie" Iigge og vente pa besog.

ABEN BAD-dagcn laltler ti,l'nrer-

KdI Lauridsen, Eu erup. det et guppehestrelse\forma d i Det Duns|c Spcjderkorpt' L Fjoftlasa'Eruppc.

sigt sammen med "Eordens Dag". sii der r il vare muligheLl f,'r mlntc ln.lre altiviteter i omrddet.


re# GUDS RIGE. det

allerbedste land Ogsd de yoksne fdr stof til eftertanke ntr barnene filosoferer. Det fandt Pia Rask ud af ved bornegudstjenesten i juni.

st&ndigheder en oplevelse. En lilledreng blundede ganske stille bagest i kirken. si hans oplevelse var mfuke en sjeldent fredfyldt stund ? En bomegudstjeneste er anderledes end almindelige gudstjenesler. ider udgangspunttet er brrnenes prernisser.

Det. der kan sammenlignes er blandt andet, at alle fer en oplevelse og et felles udgangspunkt den dag.

AF PrA RA'K, MEN\1HED\RADET I r4kken af i|kz son- og helligdagsgudstjenester opleyede je9 tirsdag d.

i bgrnegudstj enesten. Kirken blev fyldr si meget. at en

.13. JUn

flok bom satte sig pi gulvet lige foran vores sogneprest, [rne, som stod lige under Jesus pe korset.

Sporge- og svarlysten var stor. Fingrene rgg i vejret, da presten efter den obligatoriske gudstjenesleindledning spurgte. om bgmene kunne huske Jesus og

julen.

LET FORARGETSE Da vi lidt senere hgrte, at Josef og Maria metrc flygte til,€gypten. var der et lille hovede. der synles. det var indviklet, og hoved€ts ejermand spurgte misfoisk og let forarget'. "Vil det sige, ar de bare rejste Iru den lille baby !? Vi blev heldigvis beroliger med, at de skam havde husket Jesus. En dreng pi 4 ir, som ogsi havde lidt svert ved at forsta ham Herodes og det med r€gypten, refererede udenfor ktrken: "Man mltte ik:ke ha' bdm med, men de gjorde det alligevel!" Og det er vi jo sidan set glade for nu her knaot 2000 tr efter.

oz svarltsren var ved bomegututknesren for nytig. Son det l4,o,Ue'to: outeae vdf Roncentfahonen hos de unge kirfagcengere stor

iIA]{DE}I BAl{GE Da vi niede frem

til

historien om langfredag, var der en meget lille pige, som pegede op pA kors et og sagde:. "Manden bange - kmred!" Og sddan var der si meget den dag. I hvert fald barbomenes engagement

og referater prag af. at de llk meg€t grundleggende kristendomsundervisning med sig. og de fik under alle om-

.freng

af dette

DEI AILEREEDSTE LAl{D \t voksne fik meg€t at t€enke over ved at opleve bomene i kirken. og bornenes koncentration &iorde, at vi kunne hgre knappenalen falde tiljorden. Udsagnet, der meske gav mest stof lil eftertanke. kom fra den 4-irige. der sagdei "Guds rige - det cr det allerbedste land!"


AGEDRUP KIBKES KOR Kirkens ho|nekrtt stiin!-r i-gcn cltcr en iirr hrhentlig god sorrnlc.linc.

K()RT OVERSIGT OVER MUSIKARRAI'IGEMENTER

I

OEN NARMESTE FREMTID I

\rr,rr:r lrrcr l,'r.Jr! ll. l:-16 !ll f torsdag dcn i

AGEDRUP KIRKE

Ktrncert; Ort,rz/rrg d. 1. oktolxr kl. /9.-l(,). Unge synger og spiller. Nicrmcrc ptogrant folgcr inirslc nun nct.

Konccrt:

7i)r:k/alra tl- 7. detenrher /9.-i1). Julekoncen med Odense Blir\r'fnc oS ind iolellcm solosangc. 11.

Eticr k{)nccrlen underhr)ldning

i

S()!nc!:itrdcD.

til kirkcns

Anna Kasptr.rtrt

l\lunkebjergt,ci 126 | tr.

S,'!ncr'.rr J..r - l\'r.lc 24. august kl. 15.

Kol.ct mcdvirkcf ve(l gudslienester ca. I ,grng onr nliincdcn. l-i 1.r'rgt r r.r,.,'rr,:rr. lr'h t:r:, r ri

ud pa fior\tic\ncr o-g slngcl iilllllllcn

nr.J anJre n',r.

\\( rl.Jl.rrlmrr'-(il

rt, rngir I ttt.rtt..l. r. l,'r\kul.. h\,'l. lrrf J( r irl lunn(. lrr. Iicrlu'lc i klr\(n hc':\ lltlenrle nred lof ti(lcn 25 kr. r ll) Lr',lu i|rr l{).rr','l ,,1'.lial t!-lcss.rct i at s,"-ngc. klI du li]nteld. dig

"r,

organist. Lrn(lcncgnc(le. lil en rr\ \ili\onl

Velkommen

5230 Odense Nl. 661:t 8499

SAVSPIL Vcd ho\tgudstlenc\tcr sondag

dcn

10. september

nledvirker bornekorct.

KONFIRMATION 1998 lli

KorrliJllrirll(,u\Llacanc i l()(lE ct i!.1)c{l\fir(lc1 Ill\lsrl lil:

tt

rlrcn

For tlct ars 7,\: Slore hcdcdag d. )i. nriri ., 1 , ,1(t.rr' 7ll .l.r .cr,.l.'

Bispeindsetlelsen

k]!

\1\

, l ri

tt

t.!tk[l

]rl lr lr.+,, t.t\r.),"\.t t lt"!:ruiJt,

"

kl. l(l ril

Bor,gr

Hunten. Radbt. mcdvirke urccl spil pir sav. Han spiller bl. a. lrlr lltin(lels ''Ju(las Maccabieus". I-ln(lvidcre

:rrrrtlrtg: d. 10. nr:\i.


tSogneaktiviteter W

1995196 i Agedrup

Kirke og Sognegard Agedrup menighedsrid byder

1E. januar 1996

kl.

19.30:

ogse i den kommende seson pA et spandende og alsidigt program med tbredrag, moderne salmesang og kir-

Salmesangsaften med nye salmer af oE med J,rgen Gustt^a Branth.

kemusik.

dibsoplering -,,

Herunder lblger en kort forelg-

big oversigt med datoer og navne pd foredragsholdere. Emneme fbr og titleme pA de re-

I februar - Sogneaften

nii

omkring -konfinnan-

aler",

I marts - Sogneaften. - samt to koncerter i lobet af fordret (nermere

NO.

oplysninger fglger).

spektive foredrag folger i de kom-

mende numre

af

AGEDRUP

RUNDT. Hvor ikl.e andet er anfon er det TORSDAG atiener: 4. oktober

kl.

19.30

Kirkekoncert (Se ORGANISTENS HJORNE). 26. oklober

kl.

19.30

Sogneaften mctl Steffen Brundt kendt fra TV 2. 2. november kl. 19.30

Sogneatien med lrma Lauritsen berykasseredaktgr og forfatter til ,,Skebner fru et usvnligt fiengsel" om Jehovas vidner 7. december

kl.

LITTERATURAFTNER

Litteraturaftnerne forts€tter ogsli og nermere dato folger i neste

nummer. MEN

vi vil begynde se-

sonen med at snakke om Marianne Frederikson's :,,De n som vandrer

om natten" (Frenad, G\ldendals fitrlag kr. 88,-). Den har vi kest til fgrste aften. vi modes.

Litteraturaftencrne cr ingen lukket kreds, men er iben fbr alle. Nye interessserede er mcgel velkomne og

kan enten blot mode op eller kontakte mig forinden. Lene Bischoff (6610 8057)

19,30 Julekoncen - medvirkende er bl.a. Odense Bleserne og kirkesanger Annie lzth.

BISETIELSEN

23.05,95 Maria Magdalene Andresen, Grashaven 6. Bul-

,lerup. :

KONFTRMATIONS. FORBEREDELSE 199419s Konllrmationsforberedelsen, begynder i uge 36. som er den forsre ugc i september. Forberedelsen finder sled i Sognegaarden, Agedrupvej I 2. To uger senere er der gudstjeneste + ori€nteringsmod€ for konfi rmander og forreldre fra begge klasser: TIRSDAG d. 19. september kl. 19 - ca. 21, Vi moder i Agedrul t irkc kl. lg lrl en kon gud.rjenesle. Derefter gir \i i

:::

H0STGUDSTJEI{ESTEI{ Hostgudstjenesten er i 10. september kl. 10.

Kirkcn

rrl

ir

sondag

d,

n'rtr htcrl ur- \irrc pyn-

tct llL,t .'p mcd lorslcllige af somme

Sogncgarden. hrorjcg efter kaffen /:'rr davandcnc, - vil lortallc lidt om dcn lbre\tlende lorberedclsc. Derelter er r.ler lcjlighed til ar udvek\le jere. og tnine

ren. afgroder. op der \ tl oo\i v:Ere |ltusik/ snng udover det siledvanlige sonl passcr til lcjligheden.

lirrvcntningcr ril dcn krrrnmcndc frrrhc-

traditionsrige gudstjenester. r'i har, sotn iLkc hrr en fu.t tlug i kirlclret. kalcn-

redelsc. Pd gensyn

Lene Bisr:hoff

i

scptcntber!

Hgstgudstjenestcn cr en af dc mcst

der.

Dct (rcn gud\ljclc\te der. til rr('d\ lur r r ikke cr ct h 'ndc\rnt IunJ lenlcrc. alligcvcl bctyder mcgct lbr mangc.


+ S0ndag den 6. august (8. srrndag e. trinitatis ) Srtndag den 13. august (9. sOndag e. trinitatis) Sondag den 20. august (10. sondag e. trinitalis) SOndaS den 27. august (l l. sOndag e. trilitatis) Sondag den 3. september (12. sondag c. trinitatis) Sondag den 10. september (13. sondag c. lrinitatis) Sondag den 17. september ( 14. sondag e. trinitatis) Tirsdag den 19. september Sondag den 24. september ( 15. sondag e. trinitatis) Sondag den | . oktober ( 16. sondag e. trinitrtis)

Kirkebil:

Kan bestilles

kontoret. TAXA bestilles

l\uili

$

til p&

Kl.

9.30

Kl. Ki. Kl.

10.00 19.00 10.00

Kt.9.30

Ellekilde

Kt. Kt.

Hqrslgudsljeneste

Kl. Kl.

10.00 19.00 19.00 10.00

Konfirma dIudstjeneste Ellekilde

Kl.9.30

i

alle gudstjenester og moder

tll.

Ellekiklc

Sognegirden. TAXA-checks udleveres

tia kirke-

6615 4415

ijit 0 !i liliiii llujil

taste

mcnighedsrldsmrde onsdag den 16. august 1995

kl, 19-22. Lcnc Ilischoft-l\,likkelsen. Agcr!.uprej Trirlle\ bedst titxlu3. ttn,lug rry lreltt;

ulalt. )ldnda! li ithtg.

l-l 5 tli)A!rd(r11 l'l,t'.: 66ll| 8057 ll /-' /-l r,,i',/,r\ Ll lT'l'\' ',tttrr ' tter

12. 532() Agedrup - 'l Ll'.: 661() tt-157 '\gedruprej SrkrutIrr Ida Ilartmann-Petcrsen KoDtortid: 'liruluq og lor\ddg ll. l0 l.l. :tttnt /redu9

kl l0

!2

Ib l,arsen. Skolegrde 10. 5l(X) Kcrlerr)ir)dc TLF 65-11 lT6l Trirllcs som rcgcl prr kirkcgartlcn tirslu! ltLtluv kl t 15 fi'trltnttil wnne tluge k! 17 l8

Arna Kasperscn. \'lunkebjeflr!'i l16. Lr\ . 5ll0 Od

M. 'ILF:

661'l 8'199

Annie Leth. Skovhitvcn 37.5.120 Agedrup -'l'1,F.:661(l lt55tl

Ingcr Lise Jensen. Skor hrrr'n 96. 5ll1) Agcdrup TL!.: 6610 9'll2

Poul l.lrik \ielscn. Dallolierr -ll.

-sll0.\!c(|trl) lI-F.:661ll

920-l

Dag.sorden ligger

nemsyn en uge for

konioreL

til gen-

pi kirke-

AR005  
AR005