Page 1

GEDH'F

Valfart til Bullerup hver lordag

RANDT

Hver lgrdag valfarter folk fra hele Fyn til Bullerup. De skal til frokost pi Bullerup MOlleko, der serverer Fyns billigste l8ksusftokost. .s.

t_t

Frank Mikkclsen har giort en uben-

dig spille- og legelyst til katriere. Han er lige blevet uofficiel verdens-

mester

i

computer-pinball. Nu

overvejer han seriost at tage til Engtand fo{ at deltage i en stor billard-

tumenng.

:i

f

r€:€ i.

rlli :.--t"

:

Danmarks langste! Det er ikke blot Danmarks rangste personbil, det er heft kfart Danmarks rangste og frotteste limousine, sorn Jens Godskesen fra U Karby har hittet i USA. Alene lorcikfingen under transporten kostede 3O.0OO kr. Prisen tor asen, der kom til Danmarktor bare 14 dage siden, kan Godskesen ikke huske! s. 4

vdget

den

komend€ konflrma-

tion, Sskegud{ienesterne, og 50-

lret for befri€lsen

Sddan fik Bullerup sit navn Bullerup skulle €gentlig hedde

Pub-festerne $topper alligevel ikke Rygtet har fortalt, at den lokale.ungdoms foretrukne fester ville stoppe pd grund af ballade. En udefra kommende gruppe chikanerede ved sidste fest gaster og disciockeys. Aen festerne overlever mdske. Praven skal std i las mere s. J

aften.

Trgsaup. Men se forsYandt det fta Landkoriet. Ib Holdt fortaller hi-

stonen,

s. 5

i.fil g: #l' dJ;: ji:i i;,::i,'r fJ*tffsr*rpt,.$ f /';pi:,'-, I MAIHIESEN DERUDE beskdver

Bullerups

fl

ittigste naturuandrer,

hvad han oplever.

Bornene fAr kempeborg Dc smi clcver i skolen og Frihjulet El&der sig. E! stor legeborg stir mart klar. J.

'J


I[cll lassloilanger RontnftncdfPl

!

AGEDRUF RAND] udgives at Agodrup Sogns Bsboerforenlng, Agedrup Skole og Agedrup Kirks

RED. ADRESSE Mindelundsvej 15 5240 Odense NO

REDAI(TTON

Schmidt

Erik 6610 7575 ( ansvarchavende rcd aktot) KIRKEN Lene 6610 8057 Pia Rask 6610 7113 Hanne Thanning 6610 8660 BEBOERFOR EN ING EN Finn Pedersen 6593 8081 SKOLEN Finn Jensen 6610 9029

Bischotf

ADUTNISTRATI('N Finn Pedersen 6593 8081 (leder) Viggo Tarp (torr.toter) Hanne Carlsen

(annoncet)

6610 9024 6610 8864

KO('RDtlitEtttt{GS-

Tarup-Paarup Idretsforening har skyndt sig at forlange kontrakten med trener Kjell Nass, Agedrup. Konrrakten gelder for et er mere. Kjell Naess er godt tilfreds med samarbejdet. Ikke mindst fordi han efter en svag slesonstan hos holdei fik klar opbakning fra bestyrelsen. Senerc er det lykkedes TPI at spille sig igennem til kampen om oprykning lil 2. division. I alt 4 hold sDiller kvalitlkat'onsl(ampe, og I Pl tabte l(nebent den forste til Ringsted. Det blev 20-2:. Ved redaktionens slutning var returkampen den 28. marts ikke spillet.

$ t o r Ia n g e tra Ag e di u

tortretter

I l":,f*;#ffiX|-!"ff",:*,

p H;;Tii*:f,",:h1#.ffi ,":'

I

Jorgen Pedersen. Daltoften 89, Agedrup, har fanget en fisk. EIl stor, stor 6n. Se stor, at han for nylig blev hadret

s@tter, og de I 0 medlemmer accepterede

storfangerkomsammen.

Bullerup. der sammen mod formands-

Laksen var 126 cm lang og vejede 23 kilo. hvitket blandt sponsfiskere regnes for en sjalden god fangst. den bedste pl Fyn i 1994. -Det er uhort store fangster, der g0r sig galdende her, sigetVi Sportsfskeres

posten ogsa ovenager kasserenjansen. Gitte har i gvrigt netop veret med

ved Fyens Stiftstidendes 6rlige

redaktor. Jorgen Larsen. -Fiskene bliver -tlo det eller ej- storre er efter er. For bare l0 Ar siden talte vi om fisk i 5-7 kilos klassen. Men det er tegn pe, at vandet omkring Fyn er blevet bedre.

GRUPPE

-Seniorerne foreslog selv. at vi fon-

kontingentforhojelse. Si jeg gik med

til

det, siger Gitte Thorup Koch,

til

at sende Herre Serie 3-holdet til oprykningsturnering. Holdet, der foruden hende, bestod af Kim Larsen og Soren Kromann. vandt deres kreds. men skal i morgen sondag. spille om oprykning til serie 2 ien tumering med Langeskov, Feborg og OB.

Den 9. april skal holdet spille om Fynsmesterskabeme mod Svendborg og

Fibore.

Lene Bischotf, Viggo Tarp, Pia Rask, Hanne Thanning, Finn Jensen, Erik Schmidt, Finn Pedersâ‚Źn og Hanne Carlsen.

PFODUI(TION Fiordager Tekst & Reklame Trykcentralen Fyn

O|v|DELING Tryksagsomdeling Fyn 6614 1984 NIe klaget vedrcrcnde ondeling bedes rcttet hentl.

DEADLINE Sto/ tll neste nummea det udkommer 1.iuni. skal varc redaktionen lhande senesl de, 8. ma./.

t

Yofsne

6610 7575

' 1;til.?"?fgf,3"?{?,3"9",'J

FlF-hlndhold ska! harc ny tormand

I

Carsten 'cardmand" Nielsen onsker fil pl gineralforsamlingin i1ke opbakl eftâ‚Źr sammenlagt 6 Ar pi formandspo- ning til sit forslag om at ombygge sten at stoppe, og pe generalforsamling- antenneanlegget, si den mere tidssvaen den 19 april skal en ny velges. rende UHF-teknik kunne tases i anven-Nu mi det vere pi tide at fi en delse og koderle programmei modtages. fynbo pe banen, siger den sjellandske Ombveninpen ville koste hvert padagog. Hans aktiviret i FlF-hendbold medlem I7-00 ki stopper dog ikke, idet han trener klubForslaset blev sremt ned af et overbens bedste mend, der blev nr.2 i Hene valdende ienal af de 150 fremmodte. Serie 3 B og for tiden spiller om opryk-

otntJ'i,i!ill,3oo*erertertosesoner

i 3. division ned og skal have ny trener, daTommy Pedersen, Agedrup, stopper. I gvrigt er der klar medlemsfremgang i ungdomsafdelingen. I Henejunior r@klen er antallet af medlemmer

fordoblet.

Bade Dame Junior Mester og B-holdet sluttede som nr.

l.

W,*$F

#',!f

ffi

Pige

Eeislet blfuet

I

i Dl9l3

Sgren Geisler, Bullerup, har spillet sig i A-truppen hos B 1913. Han er dermed blandt de 20 spillere, der er inde i billedet ril2. di! isionsholdet. Dermed

skal Fjordagers nyoprykkede fynsseriehold ikke ggre sig heb om, at den stErke midtbanespiller vender tilbage denne s&son.


Pub.festernc stopper alligevel ikke

TO KULTURER

Bri(a Claville onsker ikke at bidrage

til

modsatningen mellem dan-

skere og fremmede.

-Det er ubehageligl med den stigende ballade, som man ikke mindst kan

mode inde i byen. Det er tit grupper af

Udetra kommende ballade truede med at oare en ende pC ungdomsfesterne pt Bulleruplub, men forpagterparret besluttede at fortsefte med llere forholdsregler. Proven finder sted i aften, den 1. april.

indvandrere, der er pl spil, men mAske er det hele startet med, at vi danskere ikke har vâ‚Źrct imodekommende nok. Der blev ogse Ovet hervErk pA toilettet den I l. februar, og

pl

vej hjem fra

pub'en blev en 53-lrig pubgest ifglge en politianmeldelse slAet ned pl gang-

AF ENK ScHUtpT

-Det startede ellers fint nok, men ved l2-tiden kom der et par biler med l2- l5 personer. og

sA

blev der ballade.

Jesper Carlsen, der passer baren pi Bullerup Pub, star uforst&ende over for

ballademagemes motiv. -Vi har aldrig set dem for. og plud-

selig begynder de ar smide et par flasker og skubbe til og t@ve lidt pe nogle afde gester, der ster udenfor pub'en den

aften, da der sidst var "Pub-fest" i Bullerup. Det var den I l. februar. -Me[ vi har nu besluttet, at nogle fi, udefrakommende ballademagere ik-ke skal have lov til at satte en stopper for nogle ellers gode fester. siger forpag teren Britta Claville.

-Vi havde ellers forst bestemt at stoppe, men vi synes, det er synd for den

lokale ungdom. De unge herude fra er sa sdde, Dem erder aldrig ballade med. Vi har ogs6 flet nogle opfordringer fra forEldre, der hellere vil have. at dercs unge glr i byen i lokalomrAdet frem for midtbyen. Se vi forsgger endnu en gang i aften, lordag den l.april. Men denne gang tager vi flere forholdsregler. Hvis der bliver ballade, sA stopper vi.

EBSD DSR OP Festeme, der efrerhlnden har

fiet

status som den lokale ungdoms forste

prioritet

i

selskabskalenderen, bliver si lokale og meget velanskrevne Diskoteque Stqtion, Det er Palle Vennekilde og Steffen Laubaret oppe af det lige

ridsen, der suverent styrer mikrofoneme. Bare ikke den I l. februar, hvor nogle af gesterne ovenog styringen.

-Pludselig skubber de fremmede. som hovedsageligt er tyrkere eller pal@stinenserc, en dor op bag musikken og begynder at pille ved grejel. fonaller DJ Palle Vennekilde. -De giorde egentlig ikke noget, men doren var sperret af, og de skulle lige vise, at nu var de kommet. og det var dem, der styrede showet. De var der kun en times tid, og var kun lige p[ banen for at markere, men vi havde det ikke

Bitta Clarilk oe hendes nun4 Christian, dar oqsd atucjder pd Bullerup PuA en onsker pd trods af ballade at fortsetk de popuLzre pubfester. Nye forhodsreglcr skal fd festeme pt skinnner i8en. Flen forcAE til de unge giver udtryk for s$tte til festerne u.l fra den opfauehe, at de l,an \)ere tud til at holdc den lokale unSdon bode ftu Odense C. Forpagtercn

Tonegi

godt. Vi var bangel -Det er klart. at vi ikke onsker at spille under sidanne forhold, siger Palle Vennekilde.

FLERE KONTROLI.gRER -Men nu har vi feet lovning pe, at der i aften vil vere flere voksne kon-

trollgrer. Desuden er der halfest

r

Fraugde, og det er nok en storre magnet

for ballademagerne. Men der er helt klart tale om et forcOg. Og havde yi ikke i mellemtiden holdt en meget succesfuld klubfest i ungdomsklubben Vadestedet helt uden ballade, se havde vi nok ikke turdet ge i gang igen. 10. mans holdt vi

en fantastisk fest med 140 betalende gester uden udskâ‚Źnkning af spiritus. Palle Vennekilde, der ved siden af at vere discjockey ogsl er klubleder i ungdomsklubben, bercgner den lokale ungdom som nem og velfungerende. -Og de unge har et stort behov for

vere sammen og have det skEgt. Til en almindelig klubaften var vi sidste sgndag 62 unge i klubben. Det er helt utroliet. at

stien ved Mellâ‚Źmhaverne og Brolandvej

og frargvet sine penge. -Dererdog ikke noget, der tyder pE.

at det har forbindelse

til

hendelseme

med den bilkorende indvandrergruppe, siger Christian. -Men fremover vil vi sorge for, at

der er en storre gruppe ansvarlige voksne og konfiollorer. Vi annoncerer

kun lokalt, og kun nogle fi dage inden alrangemenlet. Og sA mi vi undgi, at gsesteme tager

0l med udenfor. Der har if6lge Bdrta Claville kun

varet ganske som stopper

fl

ll.

klager over pubfesteme, 1.30.

-En enkelt har klaget over nogle glasskir udenfor, men nu har vi folk til at rydde ordendigt op udendgrs. Desuden har skolen frabedt sig, at der sEttes sedler op pe skolens grund med an-

noncering af festerne. Mange foreldre ringer og spgrger. om vi serverer spirirus forunge under l8 ar. Det ggrvi ikke. men vi kanjo ikke kontrollere alt. Vi er alts6 ogsa ude for en del foreldre, der er glade for festeme ud fra den betragtning, at vi kan holde vores egne unge r Iokalomredet.


Jens'nye dyt

26-trige Jens lra V Kerby, er nu den lykkelige indehaver al Danmarks flotteste limousine

AF ENK

SCHMIDT

8Y2 meter lang er den, Jens l,ouis Godskesens nycrhvervelse, en Ford Lincoh Towncar. Dermed er koretojet ikke blot Danmarks lEngsie, men nasten I meter lengereend den nestlengste. Og det har en vis betydning i den

branche.

-For et halvt fu siden kobte jeg en Cadillac. ogjeg troede faktisk, at det var den lengste i Danmark. Menjeg opdag€de, at der var 6n, der havde en lignende model, som var 3 cm. langere, sA det var ikke sl godt, siger Jens Godskesen med et skEvt smil. Nogen Kad Smafi er han ikke. -Jeg kan godt lide at s€ pa dyret hjemme i min indkorsel, ogjeg kan ogsi godt lide at skrue pa den. Men det er faktisk del hele. Jeg er ikke vild med at komme ud og blive set pl og fotograferet og den slags.

Sddan ser der ud indz

i

Flns

umoBine Senices

nye Jlagskib, en Ford

Lincol

Towncar

fra

Til gengeld kan folk godt lide at se pa Jens' biler. Og dem har han mange af. Uta.llige er ogsa de diplomer og pG kaler han har feet for bedste istandsartelse af gamle biler.

1993, Der er ledetuettukkct hjomesofa, TV og ideo, 2 Hinaanlag, 2 stercoonlas, bar nLm.

udsigt til de mange standfugle pi [ordens vand. Svaner, ender, mager, ja" strandfugle af alle slags holder til her. EIl hejre h€ver sig over stranden, og et andet sted serjeg en rovfugl pl svirrende vinger, stirrende mod jorden efter mid-

Dus med

Bullerup Strand

-Der er smufttr ved Bullerup Strand, mener vandringsmanden Frode Mathiesen

Ar

FR?DE MATHiEIEN

for. Og nu kommer en lille for-

Er kommet helskindet

mation svaner majestetisk glidende med hals-

over Kertemindelandevejen. Bilerne suser forbi bag mig.

ene stromlinet stakt. Man horer

Hui...hui...! Ret foran mig lig-

de kaftige virgeslag. Det gir hur-

ger Englokken, som snor sig ind imellem en klynge buse. Ved en lille gerd til venstre, sorn Edith og Ludvig i sin tid drev, er der dyr allevegne. He-

dagsmaden. Blikket

tigt, og i et flot sving glider d€ ned til landing pi fiordens vandllade. PA vej ud til skydebanen passerer jeg Vejrup A,

ste, gzes, enderoghons,j4 det er en helzoologisk have. Man

som

tit unge piger, som passer hestene og rider ud pi marser

keme.

i

blgde sving soger

mod fjorden. Der er driv i vandet. Det er mange tusinde tons vand, som i l0bet af dagen velder ud i fiorden. Aen

GArden til hoire har en stor malkekvegsbesetning, og derfor ser

kommer sydfra,

man rundt om gerden de store kuler med

Sanderumgird med tillob fra Fraugde og

roer og andet

Davindekanten.

foder 0m sommeten tit ude pi

gresser girdens kvreg strandenqene.

Foran mig breder

ret

ved

HER ER SMUKT Lidt efter sterj€g pe betonplateauet for de store skydeskiver. Her er der vid

fjordlandskabet

sig med Bullerup Skyttekeds' huse

fra egnen

vest serjeg den hoje, goldc batle over den gamle losseplads, som miske finder en ny anvendelse, idet man har planer om at bore ned i skaldet og her pumpe gas op til energiproduktion. Mod nordgst shakker Dreby Fed

og Tomg sig ud

i

fjorden, og herude

snurer vindmolleme lystigt og producerer forueningsfri energi til elnettet. Jo, ved Bullerup Slrand er der nok at se p{, for indtryk og farver skifter gennem irstideme. Her er smuki, ner vinden driver skyeme hen over mennesker og dyr, her kan man blive dus med naturen.


Bolle blev til Bullerup Trostrup, der lt lige ved siden al Agedrup er Gry*r' pd mystisk vis forsvundet fra landkartet

SADAN FIK BULLERUP $IT

ruvu lmAsxrl

Mellem udlobet af Vejrup A og Krags A er der fundet norske klaberste[. Arkeologerne siger, at der har veret er depot af sAdanne sren. I vikingetiden sejlede nolske og islandske bide rundt m€d hand€ls-varer. rrgsa med llebersten. Hvad skulle man med sten ira Norge ? Man kan skare og hugge i denne blgde sten, og si lavede man kar af dem os satte dem med vand i ved ildstedet en slags gruekedler. Nu er stenjo ikke just

letfordBrvelige varer, se man lavede et depot - et

lager. Miske havde de nonke sO- og handels-

omridet lor vikingeti-

mend en aitale med en herboende stensalger.

den'l lngen ved del.

Den norske skipper hed

Jorden udpinles og sprang i lyng, bcfblknin-

BothuliHan sejlede ikke

Hvad skete der her i

geo sultede og lips og

sad

forsvandt de lleste af dem. Jamen hvorhen da?

Dct er en gildc. Hele Europa var i opbrud. r cnV:e v &totge ldige hrrlrlur nol-(lcr \'andredc h&rgcnJc nrndt

til Vejrup A , for der Trugols slagt og skulede og ventede pAet godt tordenvejr, se de kunne blote lidt i smug for deres gamle krigergud Tor Den no$ke handelsmand var dobt Bothulf efind

si \t\\t)

foR LaKAlltt\/()A/Jr FOR|\/\(r.

-

i ter en engelrk helgen rgel\e. Dur \turr hunrcr Iorer rBuclulli kirke i Albort erogsiopkaldt Atilla sloges n)ed romcmc i Frankrig- elier denne helgen). Nar stormen rev Alt var i opbrud. Fdk drog ud lbr at og ruskede, si skreg den lille skibsfinde ny jord - slenskerne tos hertil dreng: ,,Bat rf', men det forsvandtjo godt tr&tte al slen. kulde og lbr mange hglt i stormvejrets hrag, ,,Op mod vin-

hclc l'ulle.lJg 'r,ltc .rg be\

munde at nr.ttte

olpe i

Slerigc.

LANDSBYEN, OER FORSVANOI Lad os gn 500 ir lrem i tidcn til l00O e.IG. ilannes.

- pti

dcn tid landsb)'n{\'nene

som i dag udgol Agednrp Sogn, var dcr oprindelig rre landsbyer: Bullerup, Alledrup og Kirrby (senere blcv der til Vcstcr Kirerby). Nej, der var en tilr frl.rt-rp. H\'or la den. og hvornir er den nedlagt . hgcn ved

I omridet,

det. Den

Ii i det onuide l|l Agedrup

Sogn. der liggcr syd for

!'cirup A.

Trdstrup kommer rl pers()nna\net fr?r8or, og det bct)dcr slct og re1 Tors prest. I markibncgnclscn all6llll eksistcrer Tors pr&rtcns marker r)rcd heden-

gang e na\ne sonl TorpedilLl

()8 Trosrrup l\4 arch. mcn hvor dc lir er gae! i glemmebogcn.

Fjordagels 5. maj AF JEnr BoGMRt) Den 5. maj 1995 er det 50 ar siden

at Danmark blev beiriet. og det bliver markeret pi forskellig ri. rundl onr r Danmark. I Fjordager er der 5 loreninger. ,.lcr er giet sammen om at hojtideligholde dagen med et ebenl fclle.ananpentent. Disse tem er: Seden Borpenbrenini Aa\um Bebo€rlorening. Agedrup S.gn:.

Beboerlbrening. Sedcn LoLalhi.torislc Forening og Bullerup/Agedrup L,'k.tlhistoriske Forening. Der bliver en mindehojtidelighed r'ed mindeslenen r ed SeLlcn Sl) debJne Forelgbigt program: l9.OO Samling pd plutlsen foran Seden Kirke og Pr@stegdrd.

19.15 Sumler afgany til Miulelurttl, tt med nusik,luner ogJitkk' ltr't: ' ingen biler.

19.30 Yelkomst

ved

Mirdelundett

Krunsenedla gge [se. Fu:lk's

satry. Tale. Andu!:|.

21.00.!ftrr. Dcr Lummer nrerr ,'mlnnp Llctte urrangement i dagsprcsscn. nur r i nerntcr os tidspunktet for 50 irrs dagen.

frisorsalon i Bullerup Ny

den

I I Jag. rlen L rpril. uhnrr

Nir Bolle kom ind i Odense lnderl)ord, sejlede han efter stagen ved K.ags

fris/rsalon i FjordaSeromriidct. Salnn Fjorda;er hctidcr Petrl Hlnsenr nye arbejdrplarjs pr Brolrnd\cJ

Bolle" reble\\\rndene. S6dan blev Bothulf til Bolle.

enrJntr en

I

A s ldlob, Stangelholm, for der at lodse sine klabersten. For ikke at friste nogcn til primitiv stenstjif,leri satte

Bullerup.

Bolle nogle undersdiske pele i alObet. Bothulf eller Bolle betyder tapper,

sigcr Petra Hansen.

kek og bold.

siden 1988. men cr nu flyltel saDlnrcn med Lrr' Hiln.en,,lcl cf \elkendl i,'nrrader - ikle mrnJ\r l,,r .in ultirc in' sats i Fjordagcr ldretsforening.

Tors pnestens llndsby forsvandt, mcn Bolle blev fastboende. l{ans navn, det norske Bolle, blev til Bullerup. Derfi)r hedder byen Bullerup og ikke 'll(tstrup. Denne historie bygger pA ganske lii historiske kendsgeminger: Lands-

byn vnene Bullerup og Trdstrup, stednavnet Stengelholm og de norskg klebcrslcn - og si stednavnelbrskningen. Mi'rske forsvandt Trost up pA grund af pest - nod og elendighed. Hvem ved ? Vak er den.

-Derer recepti,'r 1'rr.clre da!. n,.r! for.t tlcn 3. apriltrgel ie! imnd lrrnrl, r. Hun har haft egen salon i Flcnsbolg

Skydestoj I

En hrk.rl bebucf, (lcf (ln\kcl xl !.[r( an('nlm. har hen\enJl 'i! til h,h,,r'* li'rcninScn. lhrdl hrn ntener. rl \/,)i a lotLtt\tttct Ira dirtts< ikt'1, l',rutr i

Fjordtrytr f,t

Jd:i \t, lt.| tiltttt t t,ti

Eet." Bebnerlorenin:rcn lrnJcr.vl!ar'.,,nt der er baggrund li)r ill g0re indsigelsel..


Aage oR Bifthe Juul lavede japansk fothaw Jbr ut slirye for besyEret ned udtorrede srespluner og ukrudt, men nu er de blevet bidt af det. Det sirligt rcvne perlegrus sfmholiseret havet, oe midt i det hele liq|er l,ongeland. 100 % jopansk er det ikke.

De har bferge, hav og oel, i forhaven

fonalte om japanske haver. Det skal vi Iige kigge pA, tenkte vi. Vi var ude og se nogle japanske havet der var anlagt

af professionelle anlegsgartnere til svimlende summer, ogvi l€ste boger om emnet.

Aage og Birthe Juul i Morberhaven anlagde lor 4 dr siden en japansk havetoran huset. Et

TEHUS I BAGHAVEI{ -Men sagen er, at det ikke er spor

Iignende arrangement med tehus, stenhoj og dlab er under opsejling i baghaven

selv gor det. Og vedligeholdelsen er minimal. Vi bruger 7z time hver 3. uge pe at rive gruset op. Der er jo aldrig ukrudt. Ganske vist brugte vi i et

AF

ERIK SCHMIDT

havets bOlger. Et par toppe

af perlesten symboliserer -Princippet forjapanske haver er, at du ikke mA kunne gi ind i haven uden at f6 en oplevelse. lorklnrer Aage Juul. -Derfor er der ogs6 et knak pi den

bjerge, og et bed omkranset af sosten, symbolisergr en0 - ikkeenjapansk- men Langeland, som parret har

flisegang. der fgrer ind til hovedtrappen. Det er meningen, man skal stoppe op og se sigomlring. Helt irrligr. sd ny der vi det selv. Vi er blevet lidt bidt af det. Det er altid pent, og om sommeren kan

en sErlig tilknytning til. Alt er sirligt ordnet, og I c alt er hjemmegjon med fanta\i og smag. smas. Det fik Jane og oe Karen fra

vi godt lide at gi og kigge pl haven om

for stedet.

l$lf

OJEN-FRYDs-redaktionen

til at falde

i

den eksotiske havestil. Forhaven er

preget af hvide perlesten, der sirligt er revet op med en hjemmelavet lr€eri\e. Den giver nogle karakteristiske furer, der kan holde sig i flere uger, iser hvis det har regnet. Monsteret symboliserer

par mAneder aI vores fritid pl at fe etableret haven. vi lavede tegninger og skellede 20 cm muldjord af. Derefter lagde vi plastic ud, inden vi ryldte perlesten pe. Til afgrensninger har vi kobt sosten, og hos lokale bonder fik vi fat pa nogle store marksten. -Planter er det eneste, der ikke er helt billigt. Det er dv@rgplanter all€sammen, og dem kan vi kun fi pi en planteskole.

For tiden er parret

anenen. Renhed eret andet berende element

dyrt at etablerejapanske haver. hvis man

BRUNT GRES -Det var ikle inleressen for eksotiske haver, der var drivkraften for os, siger Birthe Juul. -Fr-rr 4 ir siden kom vi hjem fra lbrie, og gresset var bare gaet ud. Sa var vi til en familiefest. hvor der var €n, der

i

gang med at

japanisere baghaven. En stenhoj erbyeget og brondvand skal si recirkuleres i et elob. Som konen pe v€rket, skal der bygges et onekantet tehus. se det ridligere meget organisationsaktive idr@tslederpar ifred kan sidde og vegetere. mens nye ideer gror frem.


+

Penslonisterne bliver ynglG og yngre

delse fra Huses Venner i Sct. Jorgensgade. der haret udvidet rejsesamarbejde med el rejsebureau i Sonderjylland om falles deciderede ferieture. Dette har vi haft stor gl€de af, idet vi sidste er bl a. var i Ungam og Wien, og i er ger turen til Prag. Rejseme er tilpasset deltagemes alder. og der er arrangeret overnatning undervejs, sA det ikke bliver for

og det for stiller nye udtordringer til bestyrelsen

En pensionist er i dag ofter under 60 tr,

Fjorda{er Pensionrb-tforening, der tylder 25 dr

AF

HANNE CARISEN

-En pensionist er ikke hvad en pensionist har veret, siger formanden for

Fjordager Pensionistforening. Bodil Sloth. Foreningen fylder den 26. april 25 eL -Samfundsstrukturen har andrct sig. Vi bliver pensioneret tidligere. Der er masser afressourcer og aktivitet i disse yngre pensionister, og de stiller storre kav til deres fritid og mulighedeme for at udnytle denne tid.

stresse[.

SLUT MED NAL OG IRAD Fjordager Pensionistforening har i dag 140 medlemmer. og hver onsdag samles i gennemsnit 50 iSognegirden. -Det er slut med nil og trAd, siger formanden.

-Et godt spil kort er ikke af vejen, men der kreves megen fantasi og opfindsomhed fra beslyrelsens side for at rilrenelagge en seson. se udbuddel bli-

-Disse ture kan alle deltage i. Det er ingen betingelse, man er medlem af Fjordager Pensionistforening. men vi formidler tilslutningen.

AT GIVE OG TAGE Den jubileumsstemte formand opfordrer alle, der tpver med at tilslutte sig foreningen. ril at prove at deltage i sammenkomsleme om onsdagen i Sogneefuden.

Bodil Sloth blev selv medlem af pensionisdoreningen som 5,l-flrig og var da betenlelig pA grund af sin unge alder Men i 1987 blev hun valgr ind i bestyrelsen og to ir senere opfordret til at vere formand.

ALLE TIDLIGERE F0RMEtID

STlLL.GOIl{G-SIRO}IG Fjordager Pensionistforening stattede i 1970. Det var pA den tid. da Fjoroager Kommune eksisterede. og forenin-

gen, som holdt til pi Agedrup Skole, talte da ogse medlemmer fra bide Seden, Bullerup og Agedrup. Seden ville pe et tidspunkt geme have noget for sig selv, og mange medl€mmer herfra rykkede oyer i Seden Prestegird. Senere

fik de Seden .41drc-Center. -Fjordager Pensionistforening som

navn fortsatte. og Agedrupmedlemmeme forblev pi Agedrup Skole fiem til 1991, forteller Bodil Sloth. -Men forholdene blev for trange og inventaret forslidl, se vi rettede henvendelse til menighed$edet, om der var mulighed for. at klubben kunne fe tlholdssted i Sognegirden. Det lykkedes. og det er vi meget glade for. Der er rart, og der er atmosfare.

Den fgrste formand hed Tborkild Rasmussen. Han var bosiddende i Bullerup. men er nu flyttet til en eldrebolig i Kerteminde. For en mined siden fyldte han 95 ir. Herefter fulgte Karen Jensen fra Seden, som bestred oosten i 34 iu:. hvorefter Peder Nielserr bvertog roret. som han beholdt i l(l er. Alle rre tidligere formend er slillgoing-strong og kan opleve klubbens

jubikeum.

Fornanden Bodil Sloth (r'.) har pA tuds afjubil.'unstravlhed allige|el Iat i \trikkztajet

ver se varieret som muligt.

-Vi forspger via medlemsskab af Landssammmenslulningen for Pensionistklubber i Danmark og Sammen\lul ningen\ Nordvestfynskreds at holde rt' orienlerel om. hvad der rorer sig pi vores omride ude omlrinS i det gansle land. Der Lan \ i henle megen inspiration. -Vi har selvfOlgelig de traditionelle bankospil og pakkesnil. men \i pro\er ogse at finde frem til nogle interessante personer. \om har nogle oplevelser. f.eks. rej\er. som de ril dele med or i form af film og foredrag. Et sadant har da givet inspiration til klubbens egentlige forste tur, nemlig til Bomholm. -Vi har i klubben mange l-dages

ture. Saesonta\tc cr cn tur ijuni og dn

I

august. I AR

IIt

PRAG

-For et par

lr

siden lik jeg henven-

-Kom og:'e. hvad vi kan tilbyde! Benyt resten af s@sonen til kontingenl liit at se os an. Hvis det er nogel. sd bli\ eventuell medlem til efterarel, ner den nye sason starter! Bodil Sloth gor ogse opm€rksom pl. at tbreningen har etablerel en ksrselrordnin;r med bide bus og lrftbus tit kgrestole mv. Sidstnrvnle er der 9 med l€mmer, der bruger hver onsdag. Bestyrelsesarbejdet er et sporgsmAl om at give og tage. mener Bodil Sloth. -Jeg var selr nervos. dajeg skulle i gang. men har man det isig. ogkan man kunsten at 8ive. ter man alr<6 ogsi meget igen. Isar hvis man har en god be-

styrelse, der bakker 6n op, og som er ind\lrllel pa. at det er er frivilligt job. der krcver en stor indsats afden enkelte. AGEDRUP RUNDT onsLer held og

lykke med festdagen og hiber, at andre klubber og lolalbefi-rlkningen vil kigge forbi.


AF ENK SCHMIDT

Da Poul Larsen i 1990 kobte Bullerup Kro, var det et investeringsprojekt. Kroen var gdet konkurs og havde st6et tom fra 89-90. Poul Larsen boede dengang i Daltoften og var administrerende dir€ktOr i speditionsfirmaet Halle & Boserup, som han ejede halvpa.rten Da fir-

ai

Den nye loryagter Jette Hanse4 melbm HerninS Rasmussen, tjene, oe Erik Harltea kok og husbond-

billigste luksusfrokost FYns

Hver lordag spiser mere end lOO gaster lra hele Fyn for tiden trokost pt Bulldrup $ollekror 4er i sfedet tor it fyre i titisinfitis af kroner al til annoncer og retilame1 lokker med stort ta'-sely-bord til 9,95 AF ENK

SCHMIDT

Folk valfarter om lor{agen fra

.A,r-

slev. Digernas. Nyborg, Arup og Middelfart og - ikke uvenret - fra BulleruD/ Agedrup for at spise med kniv og gaff;t

pi Bullerup Mplleko.

Prisen er rorende. Under discount-

pris. 9,95 kr. for er eksklusivt frokosrmeltid - med servering af voksenr oersonale-

-Forklaringen er, at vi skal have gon vores selskabslokaler kendte, siger Jette Hansen. der pr. ljanuar har ov€rtaget drifren af Bullerup Mgllekro. -l stedet for at bruge i titusindvis af

koner pl markedsfpring af koen, giver vi afkald pA fonjenesren i hlb om, at folk kommer ud og ser lokaleme og r6rer os at Kende-

sarser

Mdlleko.

TOKALKE}IOT FORSTEfJENER Erik Hansens bedstefar, Julius Han-

for mange er siden arbejdet pe pensionatet, der tidligere li, hvor koen

vi

pA god

''gammeldaws" mad og god service.

Hos os f6r de sovs, der hanser ved kartofleme. Vi er ikke til frai'sk mad og Meyers kokken. siger Jette Hansen, dei

maet blev solgt

til det svenske, borsnoterede bilspeditionsfirma, Wilson, fik han ledig kapital, som med hans eget udtryk skulle "ud at arbejde". Bullerup M6lleko, som den nu hedder, har imidlenid veret en dyr af-

Mallekroens Mollekroens selskabslokaler ligger netop der, hvor Bullerup MollegArds svinestald isin rid li. I begyndelsen af lgzO'eme ned-

brendte Bullerup Mglle og Molle-

garden ved en clramatisk brand. Vandmollen blev ejet af N. Andersen, mens M6llegerden tilhgrte Chr. Nielsen. Frinch-Nielsen forte efter genopbygningen MOllegirden videre, men i 1962 selger han jorden fra. Kobercn

var Agedrup Kommune. der udstykkede omredel ril det. der i dae er kendt

sen, har

som Skovhaven.

nu ligger, Men elleff har paret ikke

Frinch-Nielsen beholdt dos selve g{rden, som han indrenede til iensionat. Fe er senere dode Frinch-Nielsen,

nogen tilknytdng

IKKE MEYERS KSKKEN

-Til selskabeme

sammen med sin mand, Erik Hansen, selv stir for madlavningen. Krcstuen er lavet om til verelser, som ejeren Poul l:rsen udlejer. -Det kunne ikke g{ med krosruen. Bullerup/Agedrup er simpelthen ikke stor nok til to v€nshuse. Der er kun godt og. vel 50 personer, der gdr ud og lar en pllsner en gang imellem. Jene e! tidligere smgnebrpdsjomftu og har varet i restaurationsbranchen r mere end 15 fu, Cemalen har veret Da Palmehaven i mere end l0 Ar, De sidirc 4 er har han dog veret kok pe Bu[erup

Bulkrup Mdllekrcs indehove4 poul Larsen

til lokalomredet. Det har derimod Henning Rasmussen, der er forstetjener, eller som han ikke uden humor foretr€kker at titulerc sig: tnspektoren, Henning Rasmussen styrede i en enakke Odense Ejendomshandel fra Skovhaven.

men hans kone Inger, drev en pensionatet/kroen videre.

irrekke

Derefter blev kroen forDastet af Arne og Annie Pedersen, dei eher l0 Ar aflostes af Allan Solberg. Han og hans kone drev steder i 6-7 dr. men blev


En dyr

allare

For Poul Larsen er Bullerup Mallekro blevet en dvr atfere. 5 mio. kr. har han investeret. Det nieste pt ombygning. H&rd branche, skiftende forpagtere og en personlig skilsmisse har fart til en del turbulens. Men nu mener shippingdireffiaren, at gode tider er pC vej. fare for den 466rige direktgr. Mere end 5 mio. kr. har han investeret. Det meste pA ombygning. Udgifter til promotion er ikke medregnet. Efter nogle ret turtulente ar med forskellige vaner, forskellig organisation, vandskade og ombygning pa ombygning har kroen med Poul larsen som ejer og Jette Hansen som forpagter maske fundet ind i en mere stabil gange. Men afkastet er det sA som si med. -Lad os sige det pi den mede: Det varer mange er, inden investerilgeme kommer tilbage. siger Poul Larsen. der dog ikke bar aktuelle planer om at selge kroen.

af lokalbefolkningen. Desuden er mine

fremtidsplaner ikke ferdigtenkt, og jeg havde miske regnet med, atjeg selv pi et tidspunkt ville ge ind i driften af Iooen. Men tingene andrer sig. og der kom en skilsmisse i vejen. Min kone, Hannah. drev Mollekroen lra l. mans

l99l til 1991. Men i oklober93 blev vi skilt, og det har vendt lidt op og ned p6 det hele. -Vi bor idag begge to i Keneminde. hvor min tidligere kone nu har overtaCet Uormestuen"-som ligger nede led

Fiskerihavnen.

Ktoen kobte han nemlig i sin tid ikke alene pi grund af investerings-

Efter at vere blevel udlen r-rvenog jep i 1974 en fjerdedel af altieme og i 1985 kobte jeg og min kompagnon familien ud af firmaet, sl vi kun var to. Da vi I l99l solgre Halle & Boserup tilWilson var vi oppe pi 60 medarbejdere. Det er rigtig skagt at tenke pe. hvad vi har ral i gang og dejligt at kunne skabe arbejdspladser. I Wilson. hvorjeg er administrerende direktor for sgafdelingen i hele

Dlnmark. er vi i alt 12.000 medarbejdere, heraf 30 i Odense. Poul Larsens forretningsmessige aktiviteter er samlet i PSl-lnvest & Consult, som er et holdingselskab uden produktionsmassig aktivitet. Herunder

har Larsen handelsfirmaet Topaz. Bullerup Mollekro. Danec (257,). WA-

Coal

(ll lil)

og Texaspool Hou'e.

Hofding i Haderslev ogVeJle (255.). Det sidste nye skud pi stammen er "Pool-House" iHaderslev. og om kort tid ebnes et lignende sted i vejle. Del sker sammen med 3 andre. hvoraf lo el

de tidligere Agedrup-drenge,

SOren

Krogh og Peter Blom.

HOTDINGSELSKABET

sKrrsMlssE tvEJEt{

Larsens eget udsagn en vesentlig. per' sonlig d.ivkaft for ham. I 1966 kom han som l7-irig i lrre hos Halle & Boserup. -Dengang !ar vi 8 medarbejdere.

Lysten til at srene i gang er efter Poul

mulighederne. -Jeg havde ogse en ambition om at skabe et p@nt sted, som kunne bruges

listorie

Pts-rNvEsr

& coNsur4 Holding

sa skilt. Kroen gik konkurs og bygningeme kom pi lvangsauklion. Del var. 1989. I 1990 kobte Poul Larscn kroen

verelse sudlej n ing i det tidligere beboelseshus. Men krostuen gik ikke

og renoverede delvist bygningerne.

godt, og

hvorefter driften blev overladt til en for

Hannah skilt. Nu har si Jette Hansen ovenaget driften af selskabslokaleme. mens krostuen er lukket. Hele den

pagrer I februar 9l skilte Poul Laffen sig dog af med ham pi grund af uover ensstemmelser, og Poul Larsens kone ovenog driften. Herelrer blev der bygget til. sa selskabslokalekapaciteten blev

fordoblet. Der blev ebnet krostue og

i

oktober 1993 blev Poul og

gamle beboelse er herelier gjort ti udlejningsboliger. Denne afdeling star Poul Lanen fortsat for.


Bullerups ueldensmestel

Det plager dog ikke den lokale lykkerider mere, end at han seriost overvejer at tage til England den 6.-7. maj lbr aI deltage i en intemarional poolturnering. Vinderen kvalificerer sig ti. en tumering i Las Vegas og fdr rejsen og det hele betalt.

Fnnk Mikkelsen. der startede sin karriere pd Bullerup Pub og Torvegrillen glemmer aldrig februar 1995. Dablev han restau rator, dan mar ksmeste r og ve rdensme ster Til maj tager han mdske til England for at deftage i en i nte r nati o n al poo I -tu rne r i n g AF

ERIK SCHMIDT

26-irige Frank Mikkelsen er med garanti Bullerups storste lykkeridder. Han er manden, der har gjon ubandig spillelyst og l€g til en karriere. Da han den 6. februar sane sig foran

i Grand Ballroom pe det fashionable Manhattan-hotel, Grand Central, for sammen med makkererr Claus Svenson at deltage i de uofficielle

Ftunk Miklzlsen pd Grcnd Centrcl Hotel, USA, med det kontontc beris pA fuEderen. Det er fra computeryinbatkpiltet, Kbus Svenson t.v. oe de ame ktLtke donmere.

doublemokkeren

computerne

verdensmesterskaber. havde han aldrig spillet computedlipper for. Men pe mirakulos vis vandt maklerparret doubletitlen, haderen og 14.000 kr. -Fantas c danes, coming out oJ nowlrerc, skeg speakeren. da han prasent€rcde vindeme. De mekaniske flippere eller pinball-maskiner, som Frank er uofficiel dansk mesterpi, gav en plads midt i fe,tet af 50 deltagere, som bl.a. bestod af professionelle amerikansk€ spillere. Som en anden Super-Brian har fynske Frank fon sig frem pd brede felge i

LUNDEN 62 . TLF -$n-{

Aut. Ws-inetallrtor Jan Lumbyo Bulle.upvej El . 52/+0 Odenae NCt Toloton 6010 72 78

det amerikanske, -Det bar bare vEret

si sjovt. PA et vartshus derowe ville de ikke tro p6, at vi havde vundet. Se sagdejeg bare: "Se tand lige for CNN 1". Jeg sagde bare en masse gas pi engelsk og dansk. Det kunne de godt lide. -Jeg har veret i bade amerikansk, japansk og dansk TV Sidst i Bubbers "Snurre Snups Morgenklub". OGSA POOL-HAJ Det kniber dog med tid til at polere formen af, bede pe maskineme og ved billardbordet. Frank har nemlig ovenagetAmerican Pool House inde i Odense. -Og der er mere arbejde. end man lige skulle tlo. Vi har l7 billardborde og to barer. Jeg er stort set pe arbejde hyer das fta '12 til24.

DISCOUNT GARDINER -Svrst p3 Fyn. biiligst i byen Kig ind! Altid et godt tilbud.

Kongensgad6 71 Odens€ C Privat: Elsebeth Toth, Agedrupvej 10

o@o :|l:


S|ATO|L Sefli.enter Anni og Ole Dam Hansen Kertem indevei 3 | 5, Bu I h tu p

Agedrup

5320

66

t0

26

BULLERUP SVOMMEBAD & -SOLCENTER

O

-,b

/:)

a>)iffi.-^ 'a 'a. r \y v'lvr\rrv \.v

'v

Helle S. & Klaus Kromann 6610 8944

Det er edderma'me sma.l: Nu kan glarmesteten ogse Mmrc !

Regrstreret revrsor FRR

Kirseberhaven 3 5320 Agedrup TU. 6610 9948

"lhaler/rma

0dense

Glarmesterfirmaet & Tomrerfirmaet

ehrisiong

a4/8

lilby&r alt inden for industrilakering af indvendige dore og skabsllger samt pulvedakering af metalemner

E. REDTZJE]ISE]{ Du

ABR REVISION

ckerslundsvej 33 5OOO ODENSE

ncntuRvtc, 66 tzrryq

"Malelittryd

ehfitiot g Otunsc

,lsltil K{godr 13

vlBent Melhye

Kerleniulevej 305 Bullerup - |r'it.6610 8897

"4/S

524o Odensc fio cu., 66tO 2242 - il. 7-t6 rcn/nrilporSon: *drP...talgt!|la

luu.llllr

tlcl tlt f,tror mlli8

uC r{,th.r D.lblt .t,

t320 At..lrup .

fU:

6610

E 90

^

HARDY CLAUSEN . Murermester

BROLANDVEJ 46 5320 AGEDRUP TELF.: 661 0 8739 BILTELF.: 3066 2214 Alt murcrarbejde udtorss

C;nR Hudpl€j6

6 [,lot€-up

lvlolledamnr€n 10A 5320 Agedrup Ttf. 6610 77 55

#ffi,p DAM

ruAND

TOTYEBAGCR|CT,NT Bull.ruF ltunk bo 66tO 8842 - 6!t9t /tO40

rr/|b Hdn Chdsls'tforron

Stonhst

2O2

- s:lito lhrnkebo


-foedrup Kirke: For&sgudstjeneste/4(oncert kl. Hjallese Ki*es Ungdornskor. Den 2. april Ll.

16.00

med

-Agednp Sogneg1rd; Kl. 14.00: 7i serpd gl bdedet: tolGthistorisk Fbrcoing har desuden ebent i arkivet kl. 19.30-21.00.

ll

Hja[e6e lftkss ( under ledelse af sen,

-Agedrup Skde: Madklub. Tilmetding til KiFten og IGud stentoft 66 I0866L

Eltermiddcrg for eldre

-Nednp a.lm.

Sognegerd : Fjoldager Fensionisforcning holder sarffnenkomst kl. 14.00-16.30,

-,4gredrup Sko.ier KLASK. Klubaften

Lokalhistorisk tbrening vil gâ&#x201A;ŹcF

Heruik

kl. 18.30. Medhjelper:

S.

-Agednp Skole: KLASK Diskotek kl. 19.30. Medhieloere; Sss, Helle. Karen !V -Aqednp Kirke: Palmesandag. Hsjmesse kl.

tA

10

10,00.

-Falleshuset, Saven: Norklerne modes kl. 19.00.

-Agednp Soqneqfud. Fjordager Fenslonrsfforening holder

Pensionisterne F;ordager fu nsionisforening holder generalforsarfing d. lg, apr kl. 14. i Sognegerden. Forslag, som anskes behandlet, skal vere bâ&#x201A;ŹstFelsen i hande senest den 13. april 1995. Onsdag den 26. april fejrer foreningen 25 arc tubileum med splsnrng og hyggeligrt samvar kl. rl.w. bussen Ksler som den plejer Meld jerhl i god tid.

S& skyder

vi

igen! Mandag den 24. april kl. 18.00 starter Bu.llerup Slqttekeds skydningen pA 25 - 50 - og 200 m. banerne.

Ngrklerne Vi arbelder i april, men holder pause i maj mlned.

pasKelene.

-Agednp Kirke: SkertoBdag.

Altensgn.rdstjenesle

med

altergang kl. 19.m.

.Agednp

tuke Lanq'fredag. Lihuqsk gudstjeneste kl. Paskesalmer Emges af merugheden og enkelte solo aJ kirkesanger Annie Leth. -tfuednp Ktrke: P6skedag.

Paske-h.ajmesse

kl.

IO.OO.

IO.OO.

Peske-solo ved kfkesanqer Annie Leth,

-Agedrup Kirke; 2. PAskedag, HEmesse

kl

lO.O0.

-Agednp Skole: Madklub. 'I' meldrng til Estnd og Per Federsen 66 10934?.

-fuedrup Sogneg4rd: Fjordager Fensionjstforening holder generalfo$arting kl. 14.00.

-Agednp Skole: KLASK. Klub-/frlmaffen kl. 18.30. Medhjelper: Susame P

-fb,lleshuset, Saven: Nsrklene msdes kl. 19.00. I mal mtned holder vi en pause. .Englokken: Bullerup Sgrttekeds starter skydningen kl. 18.00.

-kedrup Skole: Madklub. f ilmelding til Mette & Steen Andersson 66 108584.

-Agedrup ForsantllJ,gshus. Fjordager PensonistJorening har 25 &s jubileum som fe;res med spisnmg og hyggehgn samver k]. l?.00. -Agedrup Skole: IOASK. Klubaften kl. 18.30. MedhialDer: Anders H.


-Agedrup Sogneg4rd: trokalhistorisk Arhv holder tbent kl. 19.30.21.00.

Agedrup Skole: Madkiub. lllmelding Steen Broqaard 66 109805

ri.l

Margrethe og

-Agednp Krket Danmarks Befrielse. SO,&et fejres ved en kon afiengmdstieneste kl. 19.00. -Agedrup Skole; IOASK. Klubaften kt. l8.go. MedhielDer: Manon O. Mindestene n ved Seden Skydebane : Mjndehajtidelighed ved mrndestenen ki. 19.00. -Agedrup Skole: KLASK. Diskotek kl. 19.30. Medhjetpere: -

' I

Den 18. maj ld. 19.30 er der koncert i fuedrup Kirke. Inrs Graugasr4 0sjte og Anna lGspersen, orgel. Veri<er af bl.a. Bach, Hifudel og InngSBard.

Anny, Poul8., Jonna H.

Befrielsen

:Englokkgq: Bullerup Skyttekeds alholder Skydningens Dag med Abent Hus for alle, der kume tanke sig at prsve, hvad skydning er.

SGtret for Darunarks betielse fejres torsdag den 4. maj ved an aftengudstjeneste k]. 19.00 i Agedrup XLke. Der vil brende masser af levende lys i kirkens vinduer. Fledag den 5. maj er der mindehojtidelighed ved mindestenen ved Seden Skydebane.

-rqgedrup Sko./ei Madklubben holder aislutr nq.

.Agedrup S.kole: KLASK. Klub./flmaften kl. 18.30. Medhielper: Benle R.

-Lwden 25. Hundesqernen Bdlerup mviterer til Dansk Schnauzer Klubs godkendte lydgheds. og agdltyplsver kl. lU.OU. Nermere herom: Kontakt nemminq Larsen

66 108250.

-Agedntp Krke. Koncert kl. 19.30 ArylaKaspelsen. .

med Lars Graugaard og

,Z

Skydningens Dag Sandag den 6. maj er der tbent hus hos Bullerup Skyttekeds i Englal*en.

Lydighedspr9ver Hundestjernen Builerup uvrterer sondag den 14. maj til Dansk Schnauzer Klubs godkendte Iydigheds- og agilitypruver kl, 10.00, Yderligere oplysrung hos Flemming Larsen 66 108250,

StrOF

II

TEIEITDERET{

Sksl !rer6 os i hende senest

l. ]nai 19S5. Serdes

&&tn:nbcg D.lioG.o t? lli; CEl0 C0{2

tl


+ o4#,fun

f? nrcbtlhohm

TOI\/IREBI,IESTER

Knud Tvergccrd

@

Englokken 55 - Bulletup Tlf.: 6610 9925

Murcrmester John A.Petersen Dahoften 49, 5320 AgedruP 6610 98 | | - Bilflf.: 3069 681

Tlf:

|

l bi cnnoff

ae

f

6595 1234

Iclf. 66 l0 99 ll

Bullerup

Alt

aPtulb

ry

-

#;ffi; .'rv&

?reft-

i .lanetti til ilnelige pilset

ta a, !t2o

n*rir,e*

4.ar" ]ltt&

h.Cr

#

|**.a

s&l.n€d

den

natu.liF strvice

TEI'ER LaaE6€ko\r{€nL€l

nL 0588

lall

@ pen DANSKE

BANK

REVISIONSFIRMAET ltll

I t1/-\rfl1t t J L-i\JI IU I

I

Statsautoriserede revisorer Blangstedgardsvej 'l 5220 Odens€ SU Tll.: 6615 7676 - Fax: 6615 4076 Priv.: Niels Lycke Jorgensen Daltoften 133 - 5320 Agedrup Tll.: 6610 8004

66'10 96 96 JOAN S1BOM Hammeron 2 . Eull€rup

MEDLEM AF KRESTON SAA,INSEJDE

IEIIEIII

ST^T&qUIORIS€FED€

BUtI,ERUP VIPPEPORIE Aasum Bygade 50 'Iblf.: 6610 4500 Priv.: 6610 9?86

FEVEOR€F

Mertz El€€trie Aut. EL-installator Niels E. Rasmussen Aasum Bygade 50 - 52,!0 Odense NO Tlf.r 6610 6585

@ ,g)

c

66107r 08 ald.l6:

tO

ttt 1, Ut

ws-rNsTAttAToR

PREBEN L. NIELSEN LUNDEN 67 BULLERUP TELF.: 6610 9320


Skolebladet Red- FinnJensen, lmd skolebestyre sen Erik Schmidt erer

Tsmrer hyret til at bygge bsrneborg

er srim og skruellLstc. De minder on de glmle iurlitplatl.r. VcJ ud:l,rrrn1 crne lLJro\cn er I plaJer lunet \.lmntet:.

nermer sig de.1.5 cm. Det .kulle \icrc \r'lrdt ni'L lil br\l

sii tykkeJsen

ncne, mener Poul Andcrsen.

.-r.. Rcngoringen utl.." i \t g{4r ct,slerligl ArLRrK scHtxDT ' -t I Prttotenl 't,:*En stor. f-lot. larvestrdlende .:-z'. --t' | 1 ."' ' borncborg mcd -l lrrne. fone. ' '1 -' f]'!' (,, \(- .,' > ..I r-',,1' \i' II-!'\r- | lf.rpper og nrlsscr t|apper >-l .1.-' rrlsscr alI dcjlige nrlsscr dc1lige 5' dc1lige 1.-' r'.'*l ;.t., ' \rr-'.rirf \nrl pJrrl i\lu;jcnrn)c\lcder i'O;1, r. At:a, -'.,ri leni Fellesrum.Syd lcns l-rllesrum Syri (der rdet ridliâ&#x201A;Źere ri(ttigerc - -lit ,''-.,.f1,.Jff i, 'i., tl.'l i... J-1.,r'C skolebibliotek) tilbrug tirl sivel sko- ",1 ...,.11. |1i .r..! f!,,il lllN lllr 'rLirLr ,..i ,.-r,'r,i.. i lli ,..i1 lcn son v'm p1;6.1u1"1. {kolen\ ftitidsFrihj ulct. dcr . .\r ,1.r cr skolens lrilrJ\- '\', ,t,',.ir1 '\' -:r" .u) ;1.>-, I , ., :' r' - .r ' ,rrJnin!. Borgcrr cr unik. Dcn linde\ 'l-- t \.. rngcn rtl!cn anLlrc andrc \leJ(r steder i lundct. landcr. for lor den dcn ccr "r^,^"^,Y^: "

:'-{4

\

|

.

r,i..

.

tercl

:

.pe(retr rei.:ner rr rn irrtirckr.,,m Holger Hanscn kender lia et lignende. har udtenkt cn enkel rrrrJrg. rrr.".*rlat' mcn nreget mindrc p()iekr i en sejtklub. 'sr'". Da tegningcn lriklarogdeoremitr"r*"' ir"""". lgenncm i"lr"". horgcn S'r cr rlen ,r." ditr"..,l , 'ug k \(uL mrurer lI r(n\K!,rnr{t.c \unnc tflgite. bler trrlrrcf Puul Anr.lersen. Bullerup, anraget til opgaven. -Det er nolct nrt. Mcn det er me-

,,,f,ltBlllili" ;;.;il;i#;'i;;[r.,'"i"p",

,

Ton et Porl A,tdt^.t tn!,|d udvlg dl \ttt .lan.\. t kulbo h|.r htot luli< f.,.fotst. sunt i sit urb(jdllr\. Ir'tlit \usdt han iu os tuk.la \kolen hututlt? \i\ t]t(l

!ct \pend(nJe

ht)tgproJektet. Poul antRang antager lar

SMART RENGgRINGSMETODE Borgen h1ppe. i MDF-flatler. sonr

,|tu|.^t\ rr i litt( I n'ntukr

og \ urieret .ubejde riger

57 urrpe Ptul AnJcr\rn. der lor nylig hlcr arbeidslo. li,r l,1r\le glng isit lr\.

:!.F

c

F

u T

lC

,$


Tvarfagligt Proiekt i den kommende uge Proiektuqe i uge 14, nyskabelse med praffiik' nyt'telle-srumbg konference om de 10'146rige

A|

tiviteter. som ikke rigtig kan komme til udfoldelse i hverdagen.

l:sKtt.D KJER-MAD\EN,

I skrivende stund ve,l leg ikke. ht ad

der skal arbejdes med.

Men en ny-

PROJEKTUGE I UGE 14 D(n n)e folle"kulelov rndehulder

'agt.

I sidste nummer beskrev .je8, at dcnne ('rntirltende lov .let ikke lan gcnncrrtore\

i\in

lulde kon\ekvens ilohel

af ct cnkclt irr. Det \ il kuntme til lLt tage en dcl irr, fbr vi kan sige, at nu er loven

luldt i vcrk. Vi har pii denne skole

i

mange ar

arheldct mctl projektuger. hlordet netop er trrrlagligheden. der har vleret ccn-

lrul. SiJun vil det ogsi i \id uditr:rlning vere for kommende uge 14. Ved at:lctte alle faggraenser. blirer rler mulighcd

f,rr

t arbejde me,.l emner og irk-

anvende det. Et vesentligt bidrag til indretningen er et tirLnsLe slon leqeslot, som er vedat

hlrr.'-blgget at en l,rkaltomrer. Det bliver meget flot og stabilt - med en masse

beskrive.

spendende legemuligheder i.

ruBALDRE-

KLUB FOR 10.14-ARIGE En fora'ldregruppe er i ferd med at undcrsrrge mulighederne for at fi etablercl L'n kommunalt forpligtende foran-

PRAKTIK I denne

scr ilrbeide efter dette princiP.

I'IYT F/ELLESRUM SYD Da \kolehlibliotekel blev flyttet sid:\rc sommer, lik vi dettes hidtidige loLalc til ridighed. Frihjulct har stort behov f'rr tilleEsareal. Og skolen mangler udtouelscsmuligheder i frikvanererne. Si hir soger vi al sla flere fluer med et smi:r:k. En urbejdsgruppe har som op!a\ r' !l plrnla8ge rummet Pi en sAdan m de, Jt KLASK tbnsat ogs6 vil kunne

jeg da gerne

skabelse vil

bcgrebet tvaerlagligt arbejde som en for' pligtelse li)r den enkelte klasses lerere Det cr i sig selv ikke nogel nyt, for dct hlr tarrel gennemlon af mangc lrrere at nu \kalalle klarDct n1c ersom

Dcr er nogle sprndende Perspekti vcr i dctte!

uge vil en del i-

af eleverne

8. klasse komme

i foreldreprak tik. Del er urranBement. .om skolereJleder HelEe Rasmu\\en. rom samtidig er klasselerer i 8.c, har leet udvirket. Grundidecn cr, at foraldrene undetroger muligheden [or. rt cn af skolens

elerer kan komme i praktiL pa deres arbejdspladr. Vi kun med glede konstalere, at vi har modl stor imodekommenhed; og ca. halvdelen af eleverne skal en eller flere dage i praktik.

lnvlterede larerne og Padagogerne

stultning for bgrn, som er ude over Frihiuls-alderen. Det er jo et omrede

med megen pcrlitik i - og en hel del komnrunale kroner. Se der er ingen nemme

losninuer. Der er indkaldt

til

en kom-

munal konference i foreret, hvor hoveotemaet er netop detle. Det er slet ikke til at sige nu, hvad dcr mitte komme ud afdisse bestrabe'ser. Men vi kan da godt tilkendegive, at sdvel skolâ&#x201A;Źbestyrelsen som skolens ledelse gcrne vil vere med i at soge gode, \tubile losninger pe dene problem Og heri ligger der absolut ingen kritik at det positive tiltag, som FIF har fAet iverksat i fbrhold til det tomrum, som allejo kun sc. Dette rekher blot ikke til udfor-

$amfundsskade. llge hom-hrm'er D(r el s ke

u

ikke no|et at sige til, al hundenc r trk sarcaleme on*ring Agedrup

Skolc. Nat bo ses fra Shubiduas sagnonspundrc VuIJ?litio| kan de Jleste hunle ikkc lase I)prlirr app.llercr skokn hzrmed til hundeej(me om at betenke de Mn{undsskadeliSe virknineer af de

hokolad.brune I is itkort. Sprcd itryseIJekten pa en skole med 430 Iion\ 10 l&rere os 6 skolepedagoger er cn n. TrRJd hlol cn enkch hlk loryiusker .

dct' i partaen, spre.les lcn nemt Pd skolens

mtr( @d hundrc.le metet lanqe Sange

oB

hundre.k lla$ekvu.lhrtmetet Alene i t(lllifter til skatteboryerbetaLt rcngorinq er der tutk'o,n et anseliSt bel6b u skal her undlade at nene del haAt.rx'togitk? oe sundhcdspoliiskc aspetu ,'x \lct ilk" A,,nn" ind pd dcn detoli?. at del baft ?r sd utukkert!

mtllx

Skolebesyrelsen initcrede i rfia s del Pa&lgoeltkz Nrsonale til mod. om nte fotnzr Io' forel'lreiannrbeidc. Der var optag ved Fi'.n Jenscn. Mogens Rasmusscn' lohn LindviS 'op Jan Fibak fri skofebestwken Fra vnsfte lon Fibnk (skolcbes' ) Birgit Jotmset rtrnen Lthninn tskotebeit,), tinda Nut""". lb Holdt og Juliane ludvigsen

PA

fofidnd

Tak!


Skatteekspertens mesterlige spil

Mens han skulle lere sis et hav af replikler og flere sange, kemperJe han ryslsx med at dyghggore sig i disciplinen "gqng, slag og kvelning med treben og

krykke". Samtidig

pi enindin

l-ars Alielsen fua g.a et kun 15 Ar, men han spillet skuespit, der lede! tanken hen pA en trenet kankterskuespilter.' Det oplevede 140 foreldrc og gester, da han fornvlii var John Silver i Dramahordets opsafnrng at SKATTEQTEN-

sror rolle

Ovede han srp

rofri"a".ma"i

"Gribben" i Fjordagerscenens nylige opsetning af Vestens Vilde Lto1. Som om det ikke var nok. var det ogsA Lars. der sorgede for kage til skuespillerholdets atslutning og gave ril insLrukt0reme.

kraftprlestation af dramavalgholdet, dadet - efter en

halvskidt premiere - den 16. mafis opfgrte SK,{TIEOEN med musik af Sebastian for foreldre og offentlighed. Ca. 140 se srykket.

Alt klappede. Publikum var begejstret.

Men man trader vist ingen for ner ved at fremhreve skurken over alle

â&#x201A;Źr-

keskurke, sOrgverkongen og skatteeksperten John Silver, mesterligt spillet af Lars Nielsen fra 9.a,

Med fintfolt fomem-

melse for nuancerne i Silvers dobbeltkarakter som charmor og slyngel, med overbevisende mimik og gestik og med sans for en til tider morsom improvisation, fik publikum den

l5-irige Lars for fuld ud-

Ian AF

Nieken til hOhe

vn

ttrkcskurkcn .rohn

ERIK SCHM]DI

Det var en flot, sammenhâ&#x201A;Źngende

Sitvt:

blzesning. Hvem andre kan

under et teknisk hukommelsesudfald i en snaver rending omdigte verselinien 'J?1y or" de har Dve sktttekort i ermel, til ,'dh, jeg har sd. ondt i mine myoser',!

IDOTET DIRCH PASSER Lige se lenge han husker, har Lars elsketaroptrade. Som lillerarhan dybt tascineret af Dirch Passer. Del er han stadig, og det er ikke uden grund, at han i skolen har afleveret en projektopgave om sit store idol. Ogse Tommy Kenter oft Peter Larsen har en plads i det ungc skuespillenalents hierre -Jeg kan bedst lide de danske skuespillere og komikere. Jeg har spekuleret pd hvorfor. Miske er der bare fordi

jeg selv er dansk.

3 vundne amatprkonkurrencer er det blevet til. siden han som I 2-6ris oorridre ved Hosrfesten i Fjordagerhallen sammen med sin soster Louise og f@tter

Kasper med De Nattergales '.Dia-da-

da".

Sidenhen vandt han alene med en parodi pd Dronning Margrethe og sam-

men med kusine Camilla en parodi pA Troels Trier oe Rebecca Briiei.

Lars

vil

gerne vare skuespiller.

Rigtig professionel altse. Men forsr vil han i 10. klarse og have en HF-eLsamen.si der er "noger at falde tilbage pa '. Fntlden bruger han bl. a. pe at arbeidc hos Fjordagerslagteren, onkel Dennis, spille skuespil pA Fjordagerscenen og pudse srn nye knallen.


Formand Kim Moriis, Piletoften, 5390 Agedrup

Red,: Finn Pedersen, Mellemhaverne 4, 5390 Agedrup - Ttf': 6593 8081

EDR* F *U t{ FT ffihTTFrfl*.*:i$ffi:"trfi uar hose€€*nnamt''#{t#;-"*::d:::: AG

skutfende fremmade ved generalforsamlingen

AF

h+

FINN PEDERSEN

"^r.r,'="'"i.i'"r-ii^"-i;"";;.;;;a--i

E

G rE

ili::' "-:ff.1':i;;T5'fl'ff':l udfOre €n del opgaver og

r. ._. I I

refl ektere Pi henvendelser

l:t"*#"*t**:t"*:

I-

="1;ili'i=r.iii".,r*

-E --^f,r

-ror6rJv,,,s',! gent, og Finn Pedersen var

-

I

I-re-il

referent. ffiE.". indledte -siiuo

A"rn, C"a"enQt

Ari"tions"",

Moriis

at det nye Dtaq,,4\rE-

OnUp niJNOt'. Aktiver

Formanden, Kim Moriis, - inunti*a ,s tun, I;inn Pedersen og Kim og passiver balancerer modet med at berette om det forlobne der har der veret alholdr 2 halvarlige med 9017,00ki., idet der er ydet forude$ arbejde og resultater. Hovedtemaer i",""i"-r""f ,"a J.iiagetse betaling pi 7500 kr til fprsie halvir af har v€ret at skabe et sogneblad_sammen iorii.irig" rotdnin- eCgoF.ilp nUNor. med skolen, og kirken. BladetharoverDen erlige infioduktionsfolder samt -F*trF*.=_=*:+alt feet megen ros, og det peregnes, aktivitetskilenderen har kostet ca. bladet vil blive holdt iden indledende SEDEN-AGEDRUP SAMARBEJDE ZZ.OOO t.. Med aftalen om oer nye stil. Bladet me anses som bestyrelsens beboerblad bortfalder disse udgifter og har ligeledes visuelle dokumentation for det forlobne uf en fast udgift pe 15.000 kr OO.ir" "rrtutt"r ars indsats i en medborgerlig arligt til btadet..ror ietti reducerede O.i pf .t", ui ;iil"i, Ud over en rekke bestyrelsesmo Glfrb er der opnaet fonsat udgivelse af iOn ;"r"!"iJ"l ddense er en iammenslutning af aktivitetskalenderen, samt en del mere ;;;;;. samtlige grundejer- og beboerlbreninger spalteplads til lokalt stof' v;d valg til bestyrelsen blev foli Odense Kommune, der er blevet oPdelt i I I omreder Sedcn og Agedrup gende valgt: (ik*e pd valg) s^-.. udsor ,,.lod. det .{pr ene omride, omrlde- og os der er Kim Moriis Sosne (genvolSt) de to Britl BrittaRavnborg ind-ledt ei samarbejde mellem (ikik pd (ikke vl Pedersen Pd vals) sognes beboerforeninger. et samarbejde, Finn Pedersen (nyvalgt - opryk so; der vil blive talt mere om i det kom- Hanne Carlsen mende er. Jelte Bogaard er valgt til at fra suppleant) viderefgre arbejdet iom Agedmp Sogns Ole Christiansen (nlvdlSt - opryk Beboerforenings rePr@sentant. fra suppleont) Det var ikke muligt.rt fd valgt 2 nye suppleanter MINDRE DRIFTSUNDERSKUD Trafikudvalset har afholdt 3 moder, Helge Rasmussen (genvalgl som men har haft problemer med respons pA revisot) (Benvalgt som henvendelsei lia Odense Kommune Poul Larsen ,:rit:,! ., -. Udvalget vil blive taget op til revision i Poul Erik Ni€fsen (genvolSt som forsog pa at gdre det mere.effektivt. revisorsuppleant),

;;i;;Til;;c;", ser. at 6'' -- s"i.";*"i"* ;; 6nd. -, ;;;;";;i;;;; ;;;;,;;ui ;;i;ia

uf,ep.i-

vee.bo"r t"r" Be-


Pilebakkens legeborn Pilebekken\ Bomehave h.rren Jt d. mest velud\tyrede legeplal.er pd Fy n. U8 bomene el\ker det. Den lokkker derrr

udentbr uilnset veirct. -Vi hilr investerel nteget i udcndors legeredsklbcr. li,rr"ellef \ou\chel Crc-

Dagplefebsrn p{ Landet

thc-Rasmussen. -Og det er med vilJe. Bidc vores og brugerbestyrclsens.

.Vi har n,,k hrugr ca.22{).{t00lr. pil

^ Jrrro\crskrtrct og legehuscnc. Men rr nar selv sparet sammen, da det kommun||le selvstyre gav mulighed for det. "

Landet" hetlder de nye lokaler. som

distiiktsplejen har fier stillel' til ---' '-- rd.li"_ hcd afOde;se Kurn.un". . Nu har ogsi dagplejerne, og rle bt4rn, som de passcr, taet mulighed

rt r*rc.ammen ih)ggelige

lor

ug inspirc_

relldc lndend(rr\ nnllivelst,r. DLrgplejen t..i â&#x201A;Źruplcr. :.ont pli :.klll tajjer

cr!ctt pa

Lilldet

.

der hilr posladresie pa Lun

den l{). Der er S. C.ulsens tidligere ud_ stillingslokaler, der er blevet rtnoverel og lejet ud til Odense Kommune. DagplejeLonroret har \prgct lor \mt mobler og legetrlj, si nu kan dagplejeme og bomene mgdcs pi bprnenes betirr, gâ&#x201A;Źlscr, og det er vi meget tilfiedsc meo. slger dagplejer Randi Wanschcr Vr har Li.suJcn er godt \irmarhcjde

mcd Bullerup Bornehuve oA pilc-

b&kkrn, og alle tre grupper modes fort

sat pi Agedrup Skole ca. en gang om mancdenRunrlr Wanscher opll rcr. al der Jcn

pj hittrJ,t htu 5t\,.ir 1,, r ttrut,tt, Drctf, nh,t. t,tt,,tJr,Dn,: t,,l:t,, ru|.t).t.a\,. Konn ut tt,, t,tp!,]t t.uu,.pt r,,.,rr.,,/.,_ :r i,,,, :11!'::1"':.,, !'i lan.thrusst*lkincr nn nt tidtiserc sotst? eot.li*"*i _"i'i ,*n":qi"i,, 4:; ;,,);;,r,;;,, Nu lun Julia hl,,,ttr

lr)

rDr j

aflolde:, '7d s plejeld:< mellem

BruC\en

o! Tantllrgen.

Intercsserede

loreldre er meget velkomne til lbrbi.

at

kiss.


Piz Rask ffi10 7113 og Hanne Thanning 6610 8860

Levende lys i kirkens Yinduer so-Aretfor Danmarks befrielse feires i Agedrup Krke AF

L1-NE

BtscHorF, Soct'aPnasr

Jeg er for ung til at have oplevet befrielsen og den ganske sErlige stemnins af sledesrus, der fyldte gademe. hieirmene og hjerterne den aften imaj 1945. Men jeg har lirefl og holder af traditionen med at sette lys i vinduerne den 4. maj om aftenenuo.t sterkeste sYmbol Pi Lyset liv, frid og".glede, og det var selvfolgelie derlirr ogri levende lys. man sponra"nr lod udriykLe befrielsesgleden ddn

aften.

Jeg har ogsi hgrt den skattende bindoptagelse af gl!edesbudskabel, som det lod den majaflen i 1945. Den4.ma1 1945 kl. 20.30 kom den daglige udsendelse ira London med nyhederpA dansk. Stojsenderen gjorde, hvad den kunne' men hvert ord var alligevel at hore Der var nyheder og kommentarer.

Englenderne var Pa vej mod den danske granse. Der blev en pause Si lod det'. "Det meddeles i de e Aieblik...' at de tyske tropPer i Nordresttyskland, Holland og Danmark hor kapitulerctt" IGEN TIL AT LEVE Kaprtulalionen tredte officielt i kraft morgen den 5. maj Kl. 24 natten til den 9. mai kom den endelige kanaeste

pitulation af alle tyske styrker. Det

Tredie Riee ophgne mcd at cksrstere Hitlirs tu-sindhrsrige varedc 1.2 rr. J mlneder og 8 dage l-ra I9-1.1 til Iq45 Og dagen var atter til at leve I og lnde for.

I kongelig purPurkib€,

Han \om cnlang led, iigesom vi, Under kong Sauls had og barbari. dag vi1 a]lc bckymringer flYgte' Dette liv. sa ynkeligt og mojsommelrgt. Frelseren vil vise sig i magt og vElde Sejrrig i sin uo\crvindetige slyrke En dag. hvis (;ud vil det, stlr vi sonl frie mennclkcr i det fbrj€ttede land

[n

Iir

d.rg

\il.rl('ca)c hbmslre smukl

!il palmerne igen b€rc trugt' lln d.rg biivcr tbrtYillelsens btrde lcner ibr al lindre vorcs smcnc Og vi lil lcvc i (;uds bolig Pi nY tin dag !il rlle dissc ting skc

Fln dag

I\o Kut. 1 l.1. HABET ST/ERKEST I en 'amling af digte h\cl irl borr) fra KZ-leiren iTheresiensladt med nJ\ n 1 '61 447 nogcn .\unn(diRlr hct ' - fiemger det med tydelighed' dt nok var radslerne storre, end vi falter. tncn hil bet var sterkere. Hlbet om, dt vcrden atter ville blive et sted fbr allc at leve livet menneskeverdigt i. Folgende dlgte er \krc\cl al lo Jl bomene fra lejren. EN DAG En dag ldber vi lia denne ti$€.

En dag vil vi fi trosl, Og hAb ig€n blusse i blomst. og fred og beskyttelsc slyrke os Tlrernes kar vil brydes Og doden befales: Tistlllel"

Den sande morgen vil endelig konrme. Vin blive fodt af vand. En dag vil alle vores tarer verc vttK. En dag vil alte ser vErc l:egl En dag vil Cud brydc og qemc Alle vore slavel€nker' En dag skal Herodes gal af angst Rlse lnod sin egen dod. Og Hyrdekongen stige op

lt ^. }ffitu-

1932'

1

8. 1 2. 191J

AN(;ST I drg kendcr gheltoen cn andcrledes angsl. lbfer doden cn isncnde le \'lcd lrsl -qrcb

I r urJ.trJ,tm.frider I3J'.1 I \rl lol!and ogjJmrer' r ,ri(n( r,,r J(n. 'klgge \flJcr 'iu I dag afslorLr cn fars hjerlcslaS hans angsl Og rnodre sktulcr ansiSlel i hsnderne Hcr o.s nu k!.tlcs og dor b(tm af tyfus. En bitter sk.Lt kr.tles fra deres tlok.

Mit hjenc b rker shdig i nrn brysl Mens venner dragcr til den rnden verden. iuaske er dcl bcdre al do i daB End ar se Pi dc(c hvem vcd'l

N!'j, nej.

irh

(iud. vi vil levcl

Itke se Yorcs ontal skrumpc ind Vi lrngcs clicr en bedre lerdcn. Vi vil arbcjdc lad os ikke d0! [,\\1 Pirkor\] 5.5.]929' 1

1lt.

1

2 1943

I Agedrup Kirke vil vi lejre 50-irct

for Danm{rks Befiielse ved en kort aftcnsudstieneste den 4. maj kl. 19.00

- og j-eg lover, der vil brcnde masser af

levendc lys i kirkcns vinduer


Konflrmationet I Agedrup Klrke maf tgg5 Fglgende konfi rmander skal konfirme

Store Bededag d. 12. maj

re s :

kt.9.30

Trine Caspersen, Giseholmvej 10, Agedrup Steen Hansen, Brolandvej 65, Agedrup Tina Hansen, Brolandvej 65, Agedrup Michael Jensby, Hammeren 27, Agedrup Signe Vedel Jensen, Skovhaven i 11, Agedrup John Pedersen, Hammeren 9, Agedrup Stine Bech Sprensen, Skovhaven I | 0, Agedrup Anne Birgitte Villesen Walther, Oldermandsgyden 74, Agedrup Morten Mpllebjerg. Buen 33, Agedrup

Store Bededag d. 12. maj kt. 11.00 Troels Markvzrd Andersen, Lunden 24, 5320 Agedrup Michael Bjarne Jeppesen, Brolandvej 50. Agedrup Xander Calasahan Pallesen, Markhaven 18, Agediup Nicolai Pallisborg, Borsvinger 23B, Age<trup Marianne Olsen, Lunden 64. Agedrup Tina Rasmussen. Poppelhaven 106, Odense N@ Jesper Holmegird Sgrensen. Fyrreparken 100 3.th., Odense NO Peter Riddersholm Wang. Ronnehaven 5, Agedrup

14.

majkl. 9.30

Jens Andresen. Mcllemhaverne 27, Agedrur)

Thomar Bruncbjerg. En;rufrcn fS. ng.arup

Ulrik Hougaard Frcderiksen. Daltoften

l4-5. Asedrun

Niels Fryd, Markhaven I I0, Agedr.up Dan Jensen, l-undcn 5ll. Ascdruu

Kim Kristensen. Pilctolten

18, Agedrup jordholmen 4l. Odense NO Je nsen, Brclanch,ej 6, Agetlrup Thomas Hohrmann Peterscn, Borsvinget 23p. Agedrup

Peter Rasmusscn. Michael Seentann

14. maj

kl.

F

11.00

Swenja Hansen. Blollndvej 20. 5320 Agednrp Monen Hllyer Bjcrrunt, Poppclhaven I77. Ode nsc N(4 Brian Illum Hanscn. Anderuplundcn 56. Otlense N Brian Kennct Hass. l{urnlchaven 3. Agedrup Gry Kristina .lacobscl, Tjornehalen 212. Odense N(tr Charlotte Catja Kieler. Slovhaven 21. Agedrup

Mette Kjinrgaard. Dlltof ten 40, Agcdrup Louise Arvad Nielsen. Skolhaven 73. Agedr.up Maria Niclsen. Krrbtgacle 2ll. Agedrup

Fordrskoncerl S{)ltr oIttilll i \ irl\tc nul]llllcf

tl Kifkchludd iilllolde\ dcrl(rn ccrl ntc(l Ilirllcsc Kirke\ ungdornskrrf Lrndcr' le'delsc

a1'

l.r.dia Zaehaliusscn sondag d. 1. apfjl k1. l(). l)cnnc Lonce.t \.rl ouslr l

lt|c so

clagcns -gUd\l.icne-

\lc- r(lel l()fcl bl.it. \il \\ n-l.tc san-gc onr delcn. r'r lrrr,,:cltunr r-tttr Nlrnu IlchLrdcL:c- {)! \.!ncI)firsl l-enc Ilr\ch!rli \lilkelsen \ll lit\c c\itn!c ict. l_\di.l Zachurras.cu r tl de.udcn ntcd, \ 1lkc rncd

or!cl\])il.

d. 18. maj kl. 19.30 Dcnnt' alicn cl der' iunccrt nrcd kirkcns (ng nisl og ll!)itcni\tcn [,ltrs (i|irusilard. der er uddlnncl |i l)cl K0ngc Iige Danskc \4 usikkonrer\ rloriLlli. Tots.

hiLr givcl k()nccltef i ild og udlitnd. mcd\ irkcl i firrlio L)g 1 \ samt indspillct ('D crc l:rcdcr ilshar l .\ri: rkr e\ i

'Fl0jlcni:tcn I-ar: (lr ausiL.rrd besidclcr nctop del il)d1ol.Ide o! charrrarlc rinrl..onr han: rnstrunrcnl I(n drcf. util:tl !rnl dcr lirrlolkcs lJoccrr ini. lJach ellef nrodcrnc krntponistcr' Vi ldf l,xrs (;ritU9[lLld at

hiirc intusik ill lll.it. LliLch. Hiiidcl o! llartIlanI]_ 1..C. bli \cl rkk()|]tl)ugnct-cl l)ti ()f!lcl rl

kifkar)s 1n1']ilDi\t. undcl.tegnedc.

der dcnnc iiltcD lrcntiorer et ver'k al Ructl I itnlglrrd ,\rtttrt Krt 'pt r sctt


DET FY]ISKE BTSPEVATG Det

er praster og menighedsr\d

Marie Kiing, kan blive den tredje i Norden.

MEN HVAD ER Et{ BIsIOE OG

Pd

Fyn, der udgor de 1950 stemmebe-

rettigede Prester og menighedsrid Pi

bii-kopper og som kransekagefiguren: paven (eller metropolitten, som det h€dder i den ortodokse kirke). Arsagen hetil er, at katolske biskop-

FYn

skal valge ny biskop tilembedet iFyens

Stift d. 4 april. Der er ialt 1950

per (og pr@ster) gennem

..i lip,e linie" at vare efterfolgere afog kolleger tii de afJesus udvalgte apostle. Det

ved urafstemning

kaldes den apostolske succession og Daven er pi samme mide ingen nngere

skal sette deres kryds ved 6n af

ind selve Kristi

kandidateme.

,,stedfortrader"

(vicarius Christii) pA jord Af sarnme grund er der heller ingen ordinerede

Det er ikke se ofte, sedan noget gar for sig og det

kvinder i den katolske kirke, begundet i at de 12 apostle alle var mend.

er da ogsi mere

end l0 6r siden Fyn sidst fik ny

Vl

ER ALLE PR/GSIER FOR VOR

HERRE

erder

nu afgiende Vincent Lind, der fylder

ir

d. 4. maj. Der er fem kandidater,- alle prester i Fyens Stift og det er:

Lars-Ole Gj€sing',,Eros-

Kj€lds€n, pr.est for Ryslinge Kresten

hindspalrggel-

ien ved ordinationen blir'ophojet til

stemmeberetti gede v@lgere hertil, som

70

ser af.

Stmkuren i den katolske kirke el hierakisk dvs. pyramideformet, med leefolkel i bunden, sA praster demast

AF LENE BtscHorF, S'GNEPREST.

biskop, som

HVAO LAVER EN SADAil? Ja, en biskop i vores evangelisk-lutherske Folkekirke er ikke se meget, sammenlignet med embedsstrukturen i den katolske og ortodokse kirke. Denne er den storste og eldsle kristne kirke i yerden, som alle kistne kirker udsprin-

til finalen. Resultatet af denne omafstemning blev epokegorende, idet der for forste gang i dansk kirkehistorie blev valgt en kvindelig biskop - i ovrigt med en mas' siv valgsejr pl over 900 stemmer moc godt 600. seledes videre

Asperup og Roer-

GRUNDISSE BEKYMRINGER

slev sogne.

Yrsa Ludvigsen. Oure, Lundeborg, Vej-

Uffe Karup, Bellinge-Brendekilde. OUGFRISK VALGLOV En nlesten dugfrisk valglov af 16. juni 1994 skal anvendes for anden gang Forste gang loven kom i anvendelse. var red det netop afholdte bispevalg i Helsingor Stift. hvor 6 kandidater var opstillet.

I modsetning til tid[8ere

Det er bare 48 Ar siden, at den forkvindelige teolog blev presteviet og fik renen til at bare ,,kjolen". De fgrste 3 kvinder blev ordinerede den 28. april 1948 i Odense Domkirke. ste

strup sogne.

Praksis.

hvor ddn af kandidateme med de fleste stemmer blev indstillet til emb€det - skal der nu afholdes omvalg mellem de to kandidater med de hojeste stemmeta(med mindre 6n af kandidateme fAr mere end 50 7o af stemmeme). I Helsingor gik de to stone stem-

meslugere: Dr.teol Viggo Mortensen, Geneve og eneste kvindelige kandidat: sogrepr&st Lise Lotte Rebel, Helsinggr

Det var davaerende biskoP Hans

Ollgaard. Odense. der trodsede en ne-

sten massiv modstand blandt sine

(mandlige ) bispekolleger og presteviede - hett lovligt - de tre kvinder. Mange varbekymrede Pi dene brud De raditionen eller konlinuiteten - hvad 6lir'det neste?, spurgte man. Men modstandemes bekYmringer skulle vise sig at vEre gnindlose og det er idag kun ganske fA. der er direkte modstandere af kvinders adgang til pre-

steembedet og dermed ogs6 bisPeembedet.

Der er altse udsigt til endnu en kvindelig biskop i Danmark. der.lillige med Norges biskop i Hamar Stift: Rose-

I den Lutherske kirke har vi en anderledes,.flad": men enhedsskabende struktur I flg. Luther er vi nemlig alle sammen Dr@ster for vor Herre, d6t bliver vi i dAben

ffi

Golaterbrevet 3,27).

Af praktiske lrsager bliver nogle dog kaldet af de respektive menigheder og ordineret til at varetage evangeliets fortyndelse og forvaltningen af sakramenteme gennem det egentl.ige pr€steembede. En biskops arb€jdsomdde er, at vere tilsynsforende i sit stift, herunder ogse at vejlede menighedsred i forbindelse med presteansrettelse. Biskoppen

er desuden sAvel tndelig vejleder for pr€steme som deres sj&lesorger. Biikoppen er sAledes bide prcsternes chef og deres tjener og altse ikke mere end dem i ophojet fo$tand. Pa Fvn er der 144 Pastorater med

ialt l?4 e;b€der. Disseir inddelt

i

12

Drovstier med hver en tilsynsfgrende provst, som er valgt af biskoPPen. i'rovsteme fungerer siledes som biskop-

forlensede arm(e). ' Til trodi for vor ..flade" embedsD€ns

struktur, skal der nok blive bjerge af arbejde og pyramider af Papt pe den nye biskDos skdvebord! i-Ian/hun ventes bispeviet og indsat d. 18.juni kl. 14 i Odense Donkirke efter et sandsynligt omvalg.


Plskens gudstienester

IAVTT.IG

IAVIG

Langfredag med sort dug pd alteret, peskedag med levende lys og p{skelitjer AF

la

I'lyt khkgbog.n I lan. og rebn menector 1995

SocNEpR ssr LENE BIscHoFF

V'EDE

AGEDNUP KIRKE

' Helle og Morten 11,02,95 Scrrmidr, Borsvinget 16, Ageorup.

8.02.95 Lka Merete oa Morten Ilass, krhusene 14. V.kerbv. DOBTE I AGEDNUP KRKE 0t,01.95 lulie Schneider Rindebek Andersen, Hwdumseade 43

A. Odense C Ronni Nielsen, Parallell€n 18, Agedrup 22.01.95 Rasmus Tlap Pedersen. Skovhaven 148, 532d Aeedruo. Lukas Brclykkc Jens"n. fru.ni"ren 24, Agedrup. 05.02.95 En a Wanscher Rasrzrssez, Poppelhaven 201, Seden.

ll.02;95 Emil NoAc: "crablegung,'.

Mabn,

1915, Stifiung Seebii

Julie Chnstine Schmidt,

Borsvinget 16, Agedrup. 19.02.95 Srirr,ls Taro Moller. Hgrsholrnvei 49. Klarlo. Pete r Ridde is holm Warr, Ronn.-

.

PALMESONDAG, indleder den stille uge. hvor vi fejrer Jesu indtog i Jerusalem. Der er h6jmesse kl. 10.0d.

haven 5, AsedruD.

25.02.95 losejine Hass, Ler-

V Kerbv. Christoffer Hass, Grhusene 14. V. Kerby.

SK,,ERTORSDAG vil der varc

husene 14,

lltang-ud4ieneste kt 19,fi) i Agedrup kirke. Skartorsdag fejrer vi Jesu i-ndstif-

telse af nadveren. Det var i denne sidsre

aften, han levede, at Han delte hOdet og vinen med sine diciple som tegn pi srt nervEr i tidon. der skulle komme. Nadveren er derfor bide et svmbolsk mindemaltid og 6t sted, vi kan mode Krisrus - ak-kurat pd samme mAde som en 100 seddel er et svmbol. der i 6n forstand kun represinterer en vardi: men som ogseerhvad den lover, nemlig 100!

k

k

Der vil naturligvis ogsi vare altergang denne aflen.

LANGFREDAG var en tans op bitter dag, da frelseren U"u fr*Eti.i som polirisk forbryder pA korser. Lanr-

fredag kaldes ikke uden erund for dJn soieste dag i vor kristne historie.

Der er liturgisk gudstienestc kl, 10. Gudstjenesten best r derfor af lesninger fra Jesu Kristi lidelseshistorie som svares af piskesalrner (passlons.

BBENELSER 21.02.95 Hans-Otto Nielsen, Kirsebarhaven 13, Ag€drup.

-Og han er opsfiet

Coprrieht:

fra

de d,de.

Da Do^tke

Bibetsekkab.

sarn"r). der synges af menigheden. bonset lra enkelre. der synges solo afkjrkesanger Annie Leth. Vi vil opsa hgre de 7 korsord med vekselsanp. Der er ingen pradikin eller altergang denne dag. Og kirken vil, som den eneste dag i iret. ikke vere Dyntet.Alterbordet vil derimod uare Gkket af e., son dug istedet for den hvide, os der vil ikke vere blomster eller brende'ievende lys. . Del e-r en anderledes gudstjeneste, oer I srn folm og indhold soger at fasF holde dagens s€rlige karakrer af lidelse,

sorg og afmagt.

PASKEDAG er

der

pAske-

hoJmesse kl. 10.fi) og kirken vil aner vare. pyntet op med levende lys og p6_ sKe|ller, tor at tes tgg9re vores kirkes stgrste og vigtigste helligdag. Det var paskemorgen, at kvindeme landt graven tom og fi€lseren opstanden. Ddt, at de ingenting fandt, kom til at betyde alting!

-

Annie Leth, kirkesanger vil oesi

synge en pAskesolo denne

iag.

2.PASKEDAG er der hrJmesse

kt. 9.30.


Sondag den 9. april (Palmesondag) Torsdag den 13. april (Skenorsdag) Fredag den 14. april (Langfredag) SOndag den 16. april (Plskedag)

Kl. 10.00 Kl. 19.00 Kt. 10.00 Kl. 10.00

Liturgisk

9.30

Ellekilde

Kl.

Mandag den 11. alril (2. Plskedag) SOndag den 23. april (1. sO. e. pflske) Sondag den 30. april (2. sp. e. peske)

Kl. 10.00

Kl.

til alle gudstjenester og kontoret. TAXA hstilles pa tlf. 6615 4/15

Kirkebll:

Kan bestilles

i\Dili$$!;l 0i

Ellekilde

9.30

Kl. 19.00 Kl. r0.00 Kl. 9.30& 11.00 Kl. 9.30& t1.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl. 19.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kt. I0.00

Torsdag den 4. maj Sondag den 7. maj (3. so. e. Pfiske) Fredag den 12. maj (St. Bededag). Sondag den 14. maj (4. so. e. peske). Sondag den 21. maj (5. sO. e. PAske) Torsdag den 25. maj (Kristi Himmelfan) Sondag den 28. maj (6. so. e. Peske) Sdndag den 4. juni (Pinsedag) Mandag den 5. juni (2. Pinsedag) Sdndag den I l. juni (Trinitatis sondag)

moder

i

Konfirma,ion Konfirmation

Ellekilde

Sogneglrden. TAxA-checks udleveres fra kirke-

jiljii!JJJi 26. apr'l kl. 19-2L kgporden llgger tll g€nftnrrlm en ugs for

TLF: 6610 E057 kl I7- I8' \u'nt cltct

pl klrkekontoret.

Lene Blschoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup -

ircffes

bedst rirsdag , onsdug og

lrifuta

kl- I 2' I 3. rorsdug

aftale. Mandag fridag.

Ord

Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - TLF.: 6610 E357 Sekreter: Ida Hartmann-Petersen Kontortid: Tirsdag og torsdag kl 10-13, samt fredag

ti

Fadervor indeholder 56 ord De

kl

10-12'

Ib Lars€n, Skolegade 20, 530O Kerteminde - TLF. 6532 3T6l Trelles som i"gJ pa tlit"ga.aln rirsdaS'fredag kt.8'15. Tetefontid vmme dage kl lT'18

bud 279 ord. Den amerikanske uat}rirngighedserklaring 300 ord mt'n EUs tbrordning om imPon at karameller indeholder 25 91 | ordl - Se det var 24 ord til efiefianke sa mange ord + % gang mere, som der er i digtet ,,AJkroge er ikke hwtd de harveret" af Benly Ander-

- ligc

sen:

Man leder eJier et ord

Anna Kaspersen, Munkebjergvej 126' |.tv.,5230Od.M - TLF:6614,.499

Anni€ L€ih, Skovhaven 3?, 5320 Agedrup - TL!'.: 6610 8558

Inger Lise Jensen, Skovhaven 96, 5320 Agedrup - TLF ; 6610 9412

Poul Erik Nielsen, Daltoften 41, 5320 Agedrup - TLF: 6610 9203

og Jitlde

I

et sProg

Man klsser en mund og bli'giJi ned et folk Man graver i haven og stAdet pd en Planet Man ser forundret oP og man er fordr.

Rigtig gladetig piske! l*ne BischoJf

AR003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you