Page 1

ABEDRUP NUflDT AGilNUP KIfrKE . AGEDfrUP IKOTT . AGTDRUP 5OGN5 EEBOER\OfrEIII

$xtr1r

nl

,#"f

ji

I

.v .6.s 1i II i

t'

I

,l

l)ocrncldtkold/iontlaist,ogdete|blcrett'int

oggtut

i,49(1nq

hctlia1.aog4.hpdAgedrupSkoletogetLletkoligt.fordchu(n<ool

l)ct at kore pA c*el tilogja*ole,nL'n "t.koldt hicln pd havedet. En gennensnitsddnsker ttkLt 958 knt

on Ar(t - kun oyergAet af hollcnlernt:. Pi en tft'diL'pluls lindcr nan Br:tgicn nttl solle327 km on iret.

AGEDRUP RUNDI

I04

JANUAR 2A12


likingeme iladhy

I

AN

Lokalhistorisk Forening indbyder til spendcnde foredrag mandag den 26. marts kl. 19.30.

Museumsinspektor Bodil Holm Sorensen forteller om vikin-

AAEDNAP N//NDr udgives

i

gerne

al

Ladby.

Kun l0 km tia Agedrup ligger Ladbymuscet, et fint Iille vikingemuseum,

Der sker utroligt meget omkring dctte museum for tiden.

Ag6<lrup sogm Eeboorlorening

Ag€drup Skol€ Ag€drup Klrke

Foreningen har bedt Bodil

RED. ADRESSE

,tulveisbaken 21

Holm Ssrensen komme for at for-

t?9lle om udgravningen af Ladbyskibet og om alle de ting, man

533prn|Jnketo

i graven. Ladbyskibet var

Generaltonanling i lnkalhisto tisk Forcn in g I Tirsdag den 2l!. februar kl.

6'ik@flo'{t'4stc.fi,

fandt

ABOTTETEilT

hovdings skibsgrav med mange spendende ting. llvad var disse vikingcr lbr nogen storrelser'l Nu bygger ct hold af frivillige mand ved muscct ct nyt vikinge-

samling

skib, som om foje 6r kan sejle rundt

efter foreningens vedteegter med

Bladet uddeles gratis I lokalotuedeL And.e kan tegne abonnemenllor lur,f\on',ll: Flnn Ped''sen A593 8081

kl6 nr

tinn€p@live.dk

RIDAI(TIO[

E|ik Schmldt (anav rod.)

i

handarbejdere broderer p6 en stor billedfrise om begivenhedeme om-

6610 8057

kring hovdingens belf€rd og det nye Ladbyskib. Det bliver en spendende aften. Alle er vclkomne. Tag selv brsd med til kaffcn. Arrangementet i Sognegdrden er i samarbejde med

6610 7510

BEBOERFORENINGEN Finn Ped€lsen Ole Chdsdanseh

6s9:i 8081 6610 7597

SKOLEN Jan Fr€d€aika€n

tDltrttTnaltor Finn P€dera€n. l€d6r

Olo Ch.bllanaen, JeltoRaamu388n,

ennoncor r€gn8kab8io6r

menighedsradet. Beslyrelsen 6593 €nal 661 0 7597 6610 7141

KOORDIXTFITO L€n6 Bischofl-Mlkkelssn. Karln Rltler, Jan Fr€doriksen, Erik S.*rmidt, Flnn Pedersen, Ole Ch,islianson, Hsns Ovo Nisbon

PFODU|(TIOX Fiordag€. T€k3l & R€klamo On62ona

OTDELIIIG Thomss Ol8on, 601 0 1,199

D-rDLttl nummet,

Stol

rT nagste

1. aotil

N12

sen^t den

r

det udkommet ca. hande mub N12.

skal vere redaktionen i

L

Kertinge Nor. Ogs6 et hold af

6610 7575

KIRKEN Lone Bbafiolf-Mlkksbgn Karln Rlll€r Hans Ove Nl6b€n

en

6010 7575

Skoletest den 16. tebrual Titsdag den 16. lbhruar atho)-

I

traditionellc skolctbst med op mod 1.000 gester pa Agedrup des den

Skole.

-19.00 afholdes

i

ordinar generalfor-

Skyttehuset, Molle-

dammen i Bullcrup.

Generallbrsamlingcn holdes berctning, valg, okonomi og andre relevante ting. Ting, der onskes droftet, kan

til formanden Ib Hol&rlf.66122572. Foreningen giver denne aften indtelefoncres

kaffe og brod til alle liemmsdte.

Bestyelsen

Aenerallorcanling heboertoreningen

i

! Agcdrup Sogns Beboerforening afholder generalforsamling onsdag den 15. februar 2012 kl. 19.30 i SognegArden,


I

Her holder Palte fenneklilde en lille lale om hjertestartercn .[or behoefi)rehingens bestyrelse og l@ge LL\e Tofihoj.

Al ttik Schnidt

I

Bullerup har der hidtil ikke

veret en hjertestarter man kan komme til 24 timer i dognet alle dage.

Det har Palle ,,Brugs" Ven-

nekilde nu med stotte fra en rekke lokale sponsorer endret pe. En hjenestartef er for nylig blevet indksbt og efter aftale med brugsuddeler Rasmus Rose placeret pe SuperBrugsens facade beskyttet af bygningens baldakin. Hjertestartercn er blevet place-

ret i et specielt opbevaringsskab med eltilslutning til alarm, varmebleser og

kodelis. Det er nodvendigt for at den kan fungere et sted, hvor der ogsi er fri tilgengelighed. T ilgenge li gheden er vigtig. Man skal ogsi kunne komme til den i alle dognets 24 timer. En modeme hj ertestarter vejleder med elektronisk stemme brugeren gennem hele forlsbet, sa man behover ikke at v€re bange for, at man ikke kan finde ud af at bruge den.

I

Trygfondens hjertestarter-

netverk er der nu 5509 hjertestartere. Ved rekvirering af ambulance hos alarmcentralen I 12, oplyses ska-

bets helt pr.ecise plads og udseende samt kode til las. Beboerforeningen og Brugsen er hovedsponsorer, og Bullerup El

har udover sponsorat yd€t montage. Indoor Retail Marketing har

Bing

bakket op med skiltning. Ovrige

sponsorer

er Anns

Fodterapi,

Bullerup Pub, Torvebagercn, Kiwi, Tandlege Ecklon, Bullerup Svommebad, Legeme i Bullerup og OK Benzin.

l-l-2 fnr du henter en hjertestarter

Hvis du stAr i en situation, hvor du skal hjalpe i forbindelse med et hjertestop, er det yde$t vigtigt, ai du ringer 1-l-2, fsr du lsber efter en hjertestarter. Her kender man ogsi koden til Bullerups hjertestader.

Hvqd er er hjeftestartel? Ved at afgive el€ktrisk stsd kan hjertestarteren

holdt op med pumpe blod rundt,

til

fi

et hjerte, som er

at pumpe normalt igen. Hjerte-

starteren er en hansportabel, batteridrevet maskine, som skal betjenes manuelt. Den benavnes ogs& en defibrillator. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge. Hvordan virker en hjerrestalter? Hjertesarteren foretager selv en hjerteanalyse og afgor, om der skal gives elektrisk stsd. Hjertestarteretr afgiver stsd ved tryk pi en knap. Hjert€start€ren giver trinvis instruktion til fo$tehjelpereu gennem tale, og d€tr instuerer i at give kustigt andedr&t og hjert€massage, seAemt det onskes af forstehjalperen. Hvem md bruge en hjerTesbrter? Allc me brugc og betjene etr hjertestarter i DaDmarL Og er man i stand til at give livreddende foFt€hjelp, katr man ogsa trygt og effektil't betj€ne en hjertestarter uden forudgaende traning. Kilde: r\ve.hje e'|e|e.dk

AGEDBUP RUNDT 104 - JANUAR

2OI2


Al Erik Schnidt

52-irige Pia Rask har sort belte i kampsportenjirii/,la, som i virkeligheden er en selvforsvarsteknik, der stammer fta Japan. Det er ikke noget, man kommer sovende til. Mange tusinde trenilgstimer liggerbag, og selv om den vidtfavnende rysioterapeut erhvervede sig den prestigefyldte livrem helt tilbage i 1981, si har hun gennem iirene vedligeholdt sine ferdigheder. I dag erhun aktivudover i Fjordager Taekwondo og medlem af bestyrelsen. Hun har i mellemtiden dyrket judo og desuden snuset til hsi -!i, som er en kinesisk afart af

tai-chi. I ti Ar var hun en dynamisk formand for Fjordager ldretsforenings gynnastikafdeling, som i hendes periode ogede medlemsfiemgangen fra 660 ril 1200. Hun er stadig instruktor pe fem gymnastikhold i Fjordager-regi og to hold med 30 muskeltrenende 6Ot- m/ k i Allerup og Marienlyst, og sA arbejder hun som ffsioterapeut pe Sct. Anne i Odense l2-20 timer om ugen.

Ni ja,

s6 er hun direktsr for Rask & Nielsen Group, som er hen-

des og husbondens falles, selvstaendige konsulentvirksomhed, der

arbejder med organisationsudvikling og markedsforing.

De to var begyndt pdvat at se lidt til hinanden, men forst efter en julefrokost hos John i Skovhaven tog deres forhold en mere serios drej-

ning. Pia dukkede nemlig uventet op hos John ijulemandskostume, og

al'slorede forst sent sin identitet. John troede, at det var Warny Meincke fra Fjordagerscenen, men

si lod Pia skeegget falde, og ikke

sA

lang tid efter flyttede hun ind hos John, der havde ksbt hus, allerede da han var lelerstuderende. SUR n,DDER Pia stopper med jiu-jitsu i 1990, et par er efter at hun tar Trine, der er parrets forste barn. Senere fer de

Soren og Mette. John, der i 9 6r var larer pe skolehjemmet Klintebjerg, blev senere ansat hos Topdanmark, og han var samtidig et meget aktivt medlem af

Fjordager Idretsforening og en kendt person

i

At vere en stor lbrcning giver dog ikke i sig selv mening for Pia. - Det er samfundsnytten, der er vigtig. Vi bidrager bide med noget

socialt og sundhedsmes sigt, og idr@tten skaber ogse sammenhrngskraft.

- Jeg er meget indstillet pa, at der skal v€re mening med galskaben. Hun kan dog godt blive en an€lse pikeret, IIer samfundet oger sine krav til foreningeme, mens tilskuddcne falder. - Vi skal tage os afde tykke bom, afintegrationen afbgm og unge med indvandrerbaggmnd og v€ere bindeled i genoptreningsopgaver af +60personer.

- Men tingene skal jo h@nge sammen. Hvis vi skal lofte disse opgaver, skal konmunenjo ikke samtidig skere red pa stotlen til os.

Munkebo, hvor hun var instruktor for 4 hold i Munkebo Gymnastik. Blande sig uden om lokallivet kunne hun dog ikke helt. - Jeg er nok sadan en der sler rodder, hvor jeg er,

For 6 er siden rejste hele familien fire uger til Kenya medbringende bolde og toj til aidsramte bsm i dt af verdens storste slumkvarterer. Familien kgrte rundt i landet - somme

Pia Rask blev i 90'eme medlem

i

Halfonden

i

Age-

SIED SIOEGGET Rask & Nielsen Group har ellels forst og fremmest v@ret John

drup og af menighedsredet, som hun blev formand for fra 95-99. Hun var seledes mcd til at ststte ideen om at

Nielsens boldgade. Men han blev i efteraret 2009 ramt afen hjemeblodning og har se-

gore Kirkebladet

af tnethed ikke kan arbejde lang tid ad gangen og derfor ikke kan levere det arbejde, der er nodvendigt for at styre virksomheden. Pia er blevet administrativ leder, og til det udfarende arbejde er ansat Ulla Sparvath. Pia og John modtes i 1985 pe nogle larerudviklingskurser i Dansk ldretsforbund (DIF), hvor hun siden har undervist alle erene i emner som idrsetsskader, tr@ningsl@re, anatomi og trencrrolle.

medlemsforogelsen vidner om, at det i stor udstrdkning lykkedes.

omrddet. Pia snskede ikke bare at v@re et vedheng til sin husbond, si fia 19902000 orienterede hun sig ikke mod Fjordager ldretsforening, men mod

af bestyrelsen

nere mettet erkende, at han pa grund

tastisk. Vi fonogte at skabe aktiviteter for alle - bsm, voksle, bedstelbrEldre - og zumba til most€r. Og

til en del af Age-

drup Rundt.

- Det var

hammersp€endende,

lbr jcg beskeftigede mig jo med alt lige lia fbrordninger om kalkforhold til f'astclavnsgudstjenester med

plasticsverd i vebenhuset. - Utvungethed€n i kirkelivet interesserede mig.

tlElt GAtSt(^BEt Det er dog gymnastikken og

EXTIG

den lblkeligc idrat, der altid har Iigget tettest pe Pias hjerte. - Tiden som formand for Fjordager Cymnastik var f'r.rldstendig fhn-

FORT/EIEIIIEDEX

tider offioad.

- Vi lever i en rig og ogsd forkelet del afverden, og vi ville geme give vores born den oplevelse ellera

dannet(esrerse

Pia, der har rode stromper ilE bagagen, vil gerne sli et slag for kvinders frihed, men behovet er nemmere at E oje pd blandt fattige og ogsi indvandrere. - Danske kvinder kan jo i stor udstr@kning forme deres eget liv. Problemet er bare, at de vil det hele, og ofte rammes de af stless. Pe €tr eller anden mede €r det en form for

luksusproblemer,

vi har Vi er ret

forkalede. - Je ka't ha'det! kommer det pi syngende sydfynsk. - Men er der nogen, der ikke kan

klarc srg sclv, sd

er

jeg pd!

AGEDfrUP BUNDT I04 . JANUAR 2012


OPREIIER MIIIDETOilD

og ogse Peter Chdstensen talte i kirken om ddn betydning, Thomas har hafi. Han opfordrede de mange fiem-

til at lukke ojnene og tanke Thomas. ,,Kan I se, han smiler," sagde Peter Kirkesanger Annie Leth sang Kim Larsens ,,Om lidt bli'r her stille." I Fjordagers fodboldafdeling medte

ronilr0MA$ il0rM

pA

Fire kanmenter tn Fjordager opretter fond til are for den popularc og generne lodholdtraner og talentudikler. Derwrrcd bisattelsen ikke plads i ki*entil alle hundrede ndtte stl udenlor. Al Etik Schnidt Det er vel ikke mange, som oplever den lykke at v@re ct elsket menneske af en stor kreds ud over

den nermeste familie og venne-

Idretsforening, men ogsA til Zaadrup & Hogh Procamp. Thomas Holm var med sit engagement en nogleperson i begge organisationer. Derer allerede samlet 20.000 ind, oplyser Lars Christensen.

k

kreds.

Det gjorde 37-6rige Thomas Holm, der dsde 15. decembâ&#x201A;Źr

20ll

som folge afkomplikationer i forbindelse med hans kreftsygdom. Vennekedsen var enorm. Fire af de nermeste venner har nu taget

initiativ til en mindefond for

den

populere pedagog og fodboldtre-

ner

Det er Henrik Clausen, Morten Redtz, Lars Friis Christensen og Peter Christensen. Fonden er ved at samle penge

ind

til talentudvikling i Fjordager

I.||IfiI.PlAil

HUTTTNEDE

IATIE IUVE

UDEXFOR

Ud over en stor flok bestaende af familie, venner, bekendte og fodbold- & h6ndboldkammerater, deltog

ogsi Brian Laudrup og Lan Hogh i bisettelsen.

Allerede en halv time for bisettclsesceremonien var kirken fyldt, og mere end hundrede mennesker m6tte blive udenfor i kulden,

og her blev de

stAende.

Sogneprast Lene Bischoff-Mikkelsen gav rosten og sorgen mele,

TOR BOI.IEOMNADE UEl|

lxDf;ltiltELDl$ uEilIt$ E0DtGilDI -Lokapmppe

hotdt ntde ned pmiemttuiktet Peter Anker dersen Haven" med varieret udbud af eben lav og tct lav bebyggelse er

Al Hans Jorcen Zinthel

Tirsdag den 10. januar blev der

holdt orienteringsmode hos Greta Nielsen pi Arendalsvej. Ud over Greta deltog Hans Jorgcn Zinthcr, formand for Bcboerforeningen, Kathrine Ssrensen, formand for eldreridet i Odense Kommune og Peter Anker. Projektet blev beskrevet i AR 100. Peter Anker orienterede om, at udviklingsarbejdet med at etablere

den nye boligudstykring "H.C. AnNt. 104

i fuld gang. Det drejer sig bl.a. om opfsrelse af et projekt med seniorboliger til 50+ er Der er fortsal mulighed for at rekvirere tilmeldingsliste til projektet der bestAr af 26 - 30 boliger pA ca. 90 -100 m2. som dobbelthuse. Herudover bliver der udlagt et stone areal til opforelse af parcelhuse rned grundstorrelser pA 800 1000 m'!, samt billige byggegrunde til l.gangskoberen eller senioren

-

JANUAR 2012

blev der holdt en mindekomsammen, og pA Facebook strommâ&#x201A;Źde kondolenceq hilsner og meget fslelsesmas-

sige tilkendegivelser lig stort omfang.

til i

usedvan-

Thomas Holm var senest en meget afholdt tr@ner for Fjordagers bedste herrehold, og han var ogsi nogle 6r pA Oureskoleme, hvor han to er i tr@k blev kAret som skolemes mest popul&re traner. Flere for:eldre til bsm og unge har over for Agedrup Rundt snsket at udtrykke deres tatnemmelighed over Thomas Holms indsats. Thomas var kendt som et kerligt menneske med en positiv indstilling til tilv&relsen, hvilket han har givet videre til mange af omradets

bom og unge. Man kan indsette ststtebelsb til mindefonden pA Danske Bank konro: 0975 - 4353379534 mErket med ens navn og geme mailadresse. udlagt et arcal til udstykning af mindre byggegnrnde pA 500 m'z.

Tilmelding kan ske

www.paprojektudvikling.dk eller

tlf.23

pe

pl

421 231 .

Til de interessenter, der har tilmeldt sig kan oplyses, at dervil fiemkomme informationsmateriale indenfor de nâ&#x201A;Źrmeste mAneder Projektct har stlet pl stand by gundet Odense Kommune og dengzelnes planlegning i henhold

til

dende kommuneplan vedrsrende byudvikling af nye boligomrAder. Denne planlegning er pt. under offentliggorelse og er afsluttet 20. februar d.6., hvorefter opstart af lokalplan for omradet kan igangsettes.

Det forventes, at lokalplan for udstykningen er endeligt godkendt ultimo 2012.


DA

IIO

l'.iLl(|:ant|lea|u|hel.|ctnads||onp(forigo|klo|Ikror.n?iAga|rpg.ie|i8un8'De|s|u'cat7p }1gadrupSkok'Dcn/b1,'ta.liin!'arla8|j|o|.||roI]|olund\,(j|i|lc||illigercrCn:ining.xtnlte':teKerlenindel'tj. Al ]le

H

Chrisliansen

Foljctoncn om vorc kloakker stopper ikkc ligc ficd dct sammc. Egentlig er det sindssygt at opf'orc ct stort boligkvancr i ct omradc nogle fa mcter ovcr havcts ovcrfladc. for stiger vandet i havet (hcr Odcnsc lord), med en meter eller to. sa lir

XSRER PA PUMPEI

indcbercr lbring al dc ulinttc ror.

Ekscmpelvis nrittc ejeren afsolccntrct pa Lundcn konstatcrc. al dcr

hvilket arbejde gdr igang idette forir. og vi vil f'olgc op pe arbljdel

mittc v.crc cn dirlig lbrbindelse til

med fotos og mindrc artiklcr hcr i bladct.

dct ollantligc allob lbr overllade-

Pe dct sidstc

allerede giet

p np( til klo&\\|kt?l

men sitsl nu. at slrommen svtgler I nogle dage. Si er det lige for, rnan

mi

gh over

til das eller lokumnrer igen.

og pi det sidste har vi laet si meget regn, at trerne igen er ved at deres bredder.

gi

over

vandselskabct

foringen af kloakrorenc. og dct cr

mere end meget besver med at komme af med vort brugte vand. Fornuliigvis har man sat et antal kloakpumpcr isving. si del kan

f:kltrd

cr

gang mcd stronpc-

nogct af en specialopgave. I)en iorstc lbring er lagl iroret lra Ilrolandvej til dcl lidligcrc rensningsanleg ved

!i

kornme videre til rensningsanlâ&#x201A;Źgget,

i

Kcrtcmindcv!j. DinliE lirhindelte ril dtrolli:ntlisc

t

th.

vand. men det viste sig ved en opgravning. at der aldrig havde vieret nogcn. og at dcn gamlc l'askinc ikke mcrc virkcdc. l)e nuvarcnde punrper har undertiden svert vcd at fblgc mcd. Dct store undcrj ordiske pumpean lag ved sidcn al tandltgen er nok ikke det sidsle al slagsen. som det blivet nodvendigl at opfore. PA iIEO SIRSIIIPEII

Vi har lict lov til at l-olgc vandsclskabcts vidcrc llrd ivort kloaksystcms vcdligcholdc lsc, dcr bl.a.

,",.

:1",1,[::]:" ijll:,

l:.'J:lfl

endc. ind i dc gamlc kloakror. og vcd

sidcn af skolcns indgang var dcrlbr opfon ct 8 nrctcr hojt tem. dcr givcr et vandtryk pi 0.8 bar [a. nu cr vi inde pa det tekniske). Foringen. som kaldes cn strompe. er lavet al'et meget tykt stof. og den nicde de planlagtc 330

rncter vcd hjalp ai vandtrykket. hvorcltcr man vcd hjirlp al varmt vand ha:rder slrompcn. dcr lcvcres ncdkolct mcd is icn sirjrlig contaF ncr. da dcn jo ikkc sd gcrne skulle harde. for den er pl plads. Scncrc kommcr turcn til alle de andrc kloaklcdningcr. der er ut&tte. AGEDRUP BUNDT 104 - JANUAR

20I2


den, at der har v@ret brug fbr at udvide teltfaciliteteme til Skt. Hans feslen. Gregers Laursen og Egon Nielsen har vâ&#x201A;Źret sendt i byen, og som de hirde forhandlerc dc cr, har de

feet et pent nedslag pe en teltsektion. Heksefonden kunnc heref'-

ter erhverve teltudvidclscn lbr 15.000 k De manglcnde 5.000 kr blev bevilget af Agedrup Sogns Beboeforening, som Hans Jorgen Zinther lykkeligvis ogsd er formand for Det har leftet kommunikationen mellem de to givere. Heksefondens midler kommer

Ib Holdt modtager de rarc pe11ge til Lokalhistorisk Forentng uj Hu^ Jbryen Zinther. Der wt ogsd nidler til en ud delte aJ teltkapacitetcn vcd dcn drligc Skt. llansfest.

fra afloldelsen af Skt. Hans-arrangementeme. Fonden har hjemme i Fjordager - altsa Seden, Seden Syd, Bullerup, Agedrup og Vestcr Kcrby. Dens

Al Erik Schmidl

Hcksefonden havde

i

rare pengc af ASB-fbrmand Hans Jorgen Zintheq dcr ogsi cr fbrmand 6r valgt

for Hekselbnden.

kr til Lokalhistorisk

Heksclbndcns bestyrelse hav-

Formanden, lb Holdt, modtog de

dc i ir ogsi valgt at betirnkc Hckselbnden selv nrcd 10.000 Sagen er

at doncrc 3.000

Forcning.

ilU$TACAIER

kr

formil

er at allolde Skt. Hans

i Bullerup. Heksefondcn styres af et koordinerende udvalg, der bcsdr al' personer fm de lokale forcninger, Agedrup Skole, kirken og lbrsamlingslluset, Aften pe festpladscn

OO TORilAUTR

ole Christiansen har kigget pA heilighedsyadiet i Agedrup ser det med ct lbrholdsvis hojt hegn, som man ekscmpelvis ser p6 en del

af Lunden. N Ab H.

Dc bchsver ikke at vare kedelige, men helt acrligt, plankevarker

Christiansen

Dct cr virkelig interessant at bctragte de mangc fbrskellige mider, som husejcre praesenterer deres villaer pA ovcr firr omverdcncn. M har f'orhcn af og til prasenterct et hus som ,,ojenfiyd" og har faktisk tenkt os at genoptage emnet. I dcttc tilf&lde bliver det fotos af fbrskellighederne, som ogsA gor vor

er nu ikkc det sjoveste at se pe, medmindre man har gjort lidt ud afdcm.

landsby dejlig at lerdes i.

ud

te

nydelie

for an.lrc ul

pd, skrirer Ole.

ekscmpelvis med gode larver eller cn frisk udformning. BREVIOSSER UOEI BNEVE

f)ct nyeste er de mangâ&#x201A;Ź brevkasser. som Post Danmark via Folketinget har bestemt, at vi skal stille

til

FONHAYER EX TYOETSE

fonovskanten. ldicn er da god nok, mcn man skal ikke vare si bl6ojet. at man tror,

Forhaver er olic cn nydclse med blomslcrbcde. llisearrangementer,

dct kun hjelper postbuddet. Han kan ncmlig ni endnu flere husstande

kunstl'erdige smedejemsgite, praktiske plankcverker og flotte indkorsler Men har man baghaven ud til en vej, er det naturligt. at man al'gren-

pa sin rute. nlr han ikkc skal gi s6 langl, og lirmact sparcr derfor noget personale pi den konto. Husejernc invcstorcr dcrimod

ffffire

Iirhaver er ofte an

Nr.to4

JANUAR2I:2

Og: 6 kuns fenlige s nedej e rns g i t t c lil da r i skribentens snag. Dog svnes hon ik*a om hoje plankevet ker.

millioner pi nye brevkasser, der hovcdsagclig blivcr fuldt med reklameforsendelset for. erlig talt, det er ik-k e mange breve, der sendes nu, da computerc og lntcrnet har taget over.


l.

Ki1l''ng?lhre(h|/ik1RPR1SLN'bnlihanthrh,hLl|dentogttt1<t4+'re P&l!^en, nm hot huuket pi iDalbli(,1. Al Erik Schnidt

ccrcnronien

i Agcdrup

Sogncgdrd.

l)erlbr atlagdc Agedrup Ilundts

Dcl vai nriiske ikke ovcrraskcndc fi)r manqc andre iAgcdrup. at Agcdrup Rundt l)titen i ar gik til

Kim Engelbrecht. mcn lbr Kinr sch. var dct uventet i cn sidan gracl, at han ikke dukkcdc op til hyldest-

og dct \ ar cn ydrryg prismodtager,

dor tog imod idoren pd privat-

administrative ledcr, Finn Pederscn. dagen cl'ter en r isit pi Kims atlrcsse i Daltolicn ned kunstneren lda I lolm

adrcsscn.

Morlcnsens tinc prenriekerarnikskAl uDder anncn,

dcrsen med (olgcnde begruntlelse: ..Kim kendcr ikke ordct ncj. ner man sporger ham om hans hjr0lp. I)et er en ulrolig god cgcnskab at be-

Nyhedcn var rendt

ilbrvrjen.

Kim Engelbrcchl bler indstillet al Annc-Lise Laurscn og Finn Pc-

sidde. Mcn Kim gcnmer ikke sin (eelsl.rb. ur- dct k,'rnmer hcle lofl lu l'rrm lunJet trt ..,'de. El

Nir der er brug for en hjielpcnde hand. gar man ikkc forge!es til Kim.

Akti\ t og ihirerdigl er han hjirlpsom mcd alt iomridet inden 1br lirrcningslivct til fordel ldr sogncts bebocre. dct vere sig FDF og Skt. HaDs fcst, h\.or han altid cr r lirrre ste ritikke. eller hvis der skal vicrc el

lokularrangemcnt, som kr&\'cr cks-

tra lrandskab-"

I)c o\.rige norninerede \rr Laas Ar\ad. Jacob Vcstergaard, Hellc & Sorcn Cronning. Per Adolllsen, Jan K. l,arscn, Bjamc Niclsen og Annc-

Kin lingelhret ht nu,J .1sulrup RunJt Ptisen - cn ktrunnkkal ul Llu lloln n1.\l <lrt littet&rc li(tkt1x, Jandthutt Linr\lg\tt)n lla|ntuigc so t nnnir

llot t.'n\tn

Lise [.aursen.

AGEDRUP

BUNDI IO4 JANUAR 2OI2


ITII OAMTT

TRIIIDRIIIOTR ]RA

$IOTT lb

oldt

tofte

P[ AGTDRUPUTJ et hct on Nedrup Skole 1959-64 (3) da han seh Jal

nfensal Fotsanlingshaset hler i aogle en del a, skolen, det stf rcde husets tkononi. 0n altmen wt det gfnnastitd andespil, danscskole og ha,lnintdn i den storc fâ&#x201A;Ź,l.

AlA

ry!4,!4lgkal!i!9!,ttlStj!lng

Ner man har v&ret ansat ved en skole i mere end en menneskealder. husker man ikke alle elever

Men det sker, nAr jeg cykler

SI(OIET BRU6TE FOR$IXTITGSHUSET

samme dreng stillede altid mindst en

Kommunen lejede den lille sal i forsamlingshuset til undervisning i 1962. Den store sal var i forvejen lejet til gymnastiksal for skolen.

halv time for skolen startede. Min kone sagde nemlig; ,,Se nu at komme op, Alex ercyklet ind i skolegirden".

Det skete,

riber ,,Godaw, Ib Holdt", si liir vi en snak om gamle dage pi Agedrup Skole. Det, jeg husker bedst, er de gang er pi vej til folkcpensionen, tiden ger. Det som disse elever husker, er ofte helt nyt for mig. Dc ser jo verden med

gere fsrstelerer og skoleinspektor Tarp. Han mente, det var

i

1962.

II'RE TOTS EYEIIYN Om lordagen, inden bsrnene skulle hjem, laste vi iklassen en fortsat bornebog. Der var en dreng helt ude fra Bullerup Strand, han hed Alex Peder Marius Mortensen. Han var aldrig syg, og hver krone han kunne spare sammen blev sat i sparemerker, se han var ganske formuende ved sin konfirmation. En lordag sad han og hang og havde feber og ondt i sreme. Senere sagde jeg til hans farmot atjcg syntes, hun skulle have holdt ham hjemme i sengen. Det var umuligt, sagdc hun, han AI.EX YII.I.E

Desuden havde kommunen

til

opta-

gelsesprove

til

mel-

ogse lejet et mindre lokale ovenp6 den lille sal til sognebogsamlingen.

petitionstime i et par maneder

Det er jo ikke s@rligt givende at

briller

gyndtc skoleeret til august, Det er nogle 6r siden, sa jeg spurgte tidli-

at

nogle skulle

lemskole i Odense. De kunne si bevilges en ugentlig rc-

fsrste er De forste elever fra den

Det sker, at der er nogen, der ringer og spsrger, om et eller andet, som f. eks. hvomir vi be-

mor kom og hentede ham. Se tog de toget til Odense og fik armen sat i gips. Mange 6r efter kom en dag en ung mand ind p6 biblioteket pe den nye skole. Det var Alex. Han var da blevet lastbilchauffor nede omkring Kvemdrup. Han parkerede ude ved vejen. Jeg gik med ud for at beskue den store lastbil.

ville op for at hore ,,roms eventyf', en bornebog af Mark Twain. Den

rundt i Odense, at der er en, der

andre

i sig, men det endte med at hans far-

sidde efter skoletid, hvor man er tret og uoplagt. Si fikjeg la-

vetdet om tilen morgentime fra kl. 7, for de andre begyndte.

Forsamlingshuset blev

Agedrup Badmintonaf'tleling

Der blev ogs6 ksbt en undervisningspavillon, som blev sat op

pi

En skon sommermorgen sad jeg ivinduet udmod vejen i forsamlingshuset og havde morgentime med tre

blev brugt

Buchhave, Palle Brugs og Bjarne Toftdahl. sA

Da kom Alex cyklende, han blev forbavset, da han si mig der i vin-

duct, at han kerte en tur rundt om flagstangen. Si rAbte jeg: ,"Alex, vi er langt inde i timen". Si dronede han hen i skolen og bankede forvirret pe Tarps dor, nu ville han ogsi i gang. Over for skole 16jo Krakagarden

med asketrueer ud til vejen, det ene tre var lidt ska-vt. Det troede Alex, han kunne cykle op ad. Han faldt og brakkede armen. Han bed smerteme

nogle

hostede store triumfer ved tumeringer pe Fyn. Det var en lille bane med streger helt ud til veggene, men sidan var det mange steder

ALEX I TBEET

gutter, jeg tror det var Helning

i

6r en del af skolen, det styrkede husets okonomi. Om aftenen var der gymnastik, andespil, danseskole og badminton i den store sal.

marken ost for skolen. Den ster nu ved den nye skole, hvor den sidst

til undervisning i

1986.

DEII GATIIE AOEORUP SIOI.E

Pi den gamleAgedrup Skole var der to klassev@relser og to lâ&#x201A;Źrerboliger. I mange 6r boede forstelereren i den ene og lanerinden i den anden. Da Elly og Viggo Tarp kom til Agedrup varderpludselig en bolig i overskud. Stuen i den blev nu brugt som et tredje klassevlerelse.

Amtsskolekonsulent Viggo Land var ikke vild med denne ordning. Han skev breve herom til Sogneridet - ogsi for at fremskynde et

nyt skolebyggeri. | 1962 var der indskrevet se mange bsm i skolen, at det nu var


nsdvendigt med 4 klasseverelserBarakken var faktisk en fin lssning, den gang var den ny og tet, senere trak det noget i den. Dette klassevErelse blev udsty-

ret med helt nye kort, en spritduplikator fik skolen ogs6, og den blev flinigt brugt. Det stank af spdt, nir skolen startede om morgenen.

utDo rRAt( Skolens

lerde lererkaft, Hanne

Thanning Jacobsen, kom fra Nyko-

bing Sjaelland. Hendes foreldre

i hendes bamdom bygget et sommerhus i Ellinge Lyng ved

havde

lille

Sejrobugten. Da foraldrene dsde aNede hun huset. Pi naboens marker var en stor udstykning ved at finde sin afslutning lia en mindre gird. Enkens ssn pe denne gerd gik rundt med sitjagtgevar efter en hare eller et par agerhons. Det var Gert Jacobsen. Hanne og Gert blev gift og fik en ssn i 1961. Hvordan fandt sedan et par lia Sjalland pA at tage til netop Agedrup? Jo, Gen si ikke nogen fremtid

for sig ved landbruget, og

hans

barndomsven og skolekammerat, Kaj Christoffersen, havde feet arbejde p6 det nystartede Lindo. Her var ogsA Gett slartet som voksenlerling, og da det jo er noget besverligt med en kone pa den anden side bâ&#x201A;Źeltet, sogte Hanne stillingen i Agedrup og fik den.

Den fsrste aften, for flyttelassct var tsmt, indfandt der sig en ha-

befuld ung mand. Han hed Borge Pedersen, og han smedede nu mens jemet var varmt, idet hanjovialt slog Hanne pi skulderen og fortalte, hvor glad han var som formand for gymnastikforeningen, for nu havde de se en leder til at damemes gymna-

stik i Forsamlingshuset. Stakkels Hanne blev ganske overrumplet, se Bgrge meddelte, at de startede forste tirsdag i septem-

ber. Hvordan denne gymnastik spendte afvedjeg faktisk ikke, men gymnastiklerer var Hanne ikke just kendt som senere.

Det var dejligt som ung [@rer at tl en jevnaldrende kollega. Vi havde et godt venskabeligt fallesskab, vi fire larere ved skolen. lnden vi flyttede ned pA den nye skole foldte Tarp 40 er For os unge var han en eldre bedaget hene. Ak, ja tiden forandrer hurtig ens syn pe alder. Min generation blev ogsi senere betegnet som hsrende til de gamle lerere pa skolen. H/EtGEnrv, H/EtGEnrV! Den gang var der ikke noget, der hed au-pair-pige i huset, men vi havde alle ung pige til at hjelpe med bomene. Ner dagens dont var godt overstaet indtandt disse

unge piger og ungkarlen Kaj ChristofTersen sig ofte

i

Hanne og

Certs stue. Vi rog alle, sA det ligefrem sved i ojnene. Det var hyggeligt. Man er jo opdraget til en form for hsf-

lighed, se jeg indledte altid min entre med at spsrge om hvordan, det gik p6 Lindo, Mange ir efter, ner jeg modte Gert Jacobsen, slog han ud med h6nden og sagdc: ,,Det gar godt pe Linde". Der var en gang en demonstration i Odense i anledning af, at Folketinget havde suspenderet overenskomstforhandlingerne eller lignende. Der gik Lindofolket i en lang kolonne. De mumlede for at holde takten. Jeg var ganske uvant med den slags, mcn af ren nysgenighed var jeg inde lbr at se pe optogct. Man skal jo l@re i livets skolc, sA jeg spurgtc om aftenen Cert af, hvad dc gik og sagde for ligesom at

holdc takt og gejsten oppe.,,En krone mer' i timcn, hengerov,

hengerov" sagde manden. Ne, sidan! Hanne dode i en alder af60 ir, den 3. juni 1996 og Gcrt Jacobsen Aret cfter. Hanne blev begravet og Gert

blcv bisat

pl

Hojby kirkcgird,

Nordvestsjelland. Dcr hvor Gert stammede fra, og hvor de havde modt hinandcn.

n ilr$r0nrril 0 M JUtEIRftTI Sedan

lik vi juletrc pe bnet

Al )le H. Christiansen

Det var i aret 2006, at Finn Pedersens kone, Karen spurgte Finn

og mig, mens vi var ibeboer-

foreningens bestyrelse, om man dog ikke skulle have et landsbyens juletre med lys i december mlned. Et ror med en diameter pi 20 cm mattc vere nok, og smeden i Asum skar et til og svejsede 4 vinger p6. Strom skulle der til, og bestyrel-

sesmedlemmerne gravede en dyb rende, hvori blev lagt et stromkabel med en bimeler i Pub'en i den anden ende, fbr strsm erjo ikke helt gratis. HJUTflAIDS JULET&E Treeme har Ove Hjulmand pA Radbyvej leveret gratis til os i alle irene, og vi har pi forskellig mide feet det transpofieret hen til hullet. Det er hvert

ir

lykkedes at rejse

treet, og i beboerforeningen har vi fiet lyskader, som settes pa, for

treet rgses. I

ir

var det hele planlagt, mente

vi. Men vognmanden, Vemer Trolle matte melde fra, si,,gode dyr var ridne". Henrik kunne som landmand skaffe traktor men ingen vogn. Til sidst indr illigede Bent Bjcrrcgard? tlansen_ | at torsoge srg. og srkkcl|| korctoj han havdc mcd. L.n stor traktor med en bred, lukket vogn. Men Bent er en god traktorforer, og han manowercde vogntoget mesterligt. Tr&stammen var fbr tyk til hullet, og vi mitte spidse den lidt. Heldigvis havde Erik Pcdersen en moto$av og kunne hjrelpe med det.

Tr&et var lbr tungt, og vi var ved at opgive det hclc, da 6 ungersvende kom forbi, og dcm ribte vi an. Pa fa minutter lagde de kreefteme i, og pludselig sagde det SVUP, da

treet dumpede ned i hullet. Alt dette - bare fordi Karen snskede sig et ,,Landsbyens Juletre". AqEDRUP RUNDT 104 - JANUAR 2012


gen. De er tilmeldt i FBUs A-rek-ke. De kunne godt bruge nogle spil-

lerc, som enten har spillct fodbold

fsr eller som ikke har den fomsdne tid til at r&ne 2 gange om ugen + I kamp i weekenden, sA er dette hold en oplagt mulighed, da dette kun er I gang om ugen. Si har vi vores 2 mandagshold, som naturligvis spiller om mandagen, deraf navnet. De er tilmeldt i 0870, super oldboys, som er fra 38 +, se hvis dette har vakt nogens interesse, sA kontakt de respektive holdledere eller kontakt fomanden. Alle vores mobilnumre stir pi denne side. lOO

Lra den traditionsrigc generalforsanling hos Sorcn og Helle ,,Mollekro

N.

EISTNA

TII TTUBHUS

Vores erlige generalforsamling lsb af staben mandag d. 23. januar

pd Mollekoen.

Vi fik igen vores

At Michael Stengel Pelersen

keempe pariser-

bof med tilbehsr, og der var igen

ww.Ae6dnl-Bullcrup SPIIIISTED

Pa*

Agedrup

(ved skolen)

Fomifil

-

4091 5497

f,aSttttl

lloldhdrr[6 FBU iunidoldboys

"Silden'Hansen - 2639 9279

3023 145

Claus Eisner

Surytddbols - rwiagshold Lars Engslnm

-

1

5230 0498

odtuys - nudagshold 2

Rex Jacobsen

af vores klubhus bliver dt al vores pA, at traningstids-

og l%time tiem.

-

2830 5609 3025 8697

Veletanel

Lan Ingo Andenen

-

6025 9232

Flemming Lalritsen

-

281 4 6996

IAXG[EN SPIIIERE Nir vi har de konekte tidspunkt, sA vil der blive sendt en mail rundt

til alle vores medlemmer, og hvis der skulle vere nogen, som keser disse linjer og skulle have lyst til at spille fodbold igen, sa er man meget velkommen til at konhkte enten holdledeme eller lbrmanden.

M stir ncmlig i den situation, at vi mangler lidt spillere pA nasten alle hold. Her kommer ligc en kort beskrivelsc af de hold der mangler lidt spillere. TATDAG OG OISIIAG

Vi har vores I

sprse op. Generalforsamlingen forlob rigtigt fint med en masse gode og livlige debaner, ligesom vi plejer I ovrigt blev vi enige om, at alle medlemmer skal give et ekstra ordinert tilskud pA 100 kr, som skal ge til ferdiggsrelsen af vores klubhus.

Netop byggeriet/renoveringen helt store projekter i 2012. Vi har allerede ffiet brekket lofter og vegge ned, fiiet muret op og sat nyt vindue i.

Jens Matbon - 3025 8697 Henrik 'Damixa' Nielsen - 2927 031 6

Jens Matlson

om mandagen, punktet bliverkl. 18.30 eller kl. 19.00

Michael Stengel Pet8rsen

SUIPJ

nogen som havde besvEr med at

Vi hiber

SESIYSE| SEt{

Michael

Se er vi startet pa det nye Ar. Vores seson stancr stille og roligt op som sedvanlig. Sidste er var vi heldige med at kunne line en fodboldbane nede i Drigstrup. Det kan vi dcsvrnc ikke i ir, men til gengeld er det lykkedes os at fe en aftale i stand mod Fjordager ldretsforening, si nu har vi muligheden for at lene deres lysbane

unge oldboyshold

( 30 ar + ), som spiller fast om onsda-

SY/ENEIE FOR UBUDXE G/E$TER

Desudâ&#x201A;Źn har vi llet sat en st6lsi de ubudne gaster, som vi haft rigtig mange af, fir det en anelse sverere at komme ind. Der vil i den forbindelse blive sat ovewigning op ude og inde, si vi forhibelig undgir

dor i,

si

mange indbrud og ikke mindst

herverk. Samtidig vil der blive sat stAlgitter op foran vores vindue og steldor. Vi hibe., at sti klar med vores klubhus til forste hjemmekamp i april mined, men vi ved ogse godt, at der er meget lang vej endnu. Vi har dog

lov at

hAbe.


DIIT BTD$IT UI]IITRRTUY

IIt DAIO

At Erik Schnidt 6.000 solgte billeuer til ,,Odense hnterrct4t - et grin i norket" ga, rc hos direlaorenfor det hele, Lers Arvad, og det kunne man marke sA scenen. S ku e sp i I I e r ne v i r ke de w I op lagt e, og ned al respekt for reslen of skuespilleme har Pernille Schrcder irorl holdet noget energi, ligesom hendes sangsterfime rar en fryd for oregangen.

Der er allid sgznding om, hvor

ldr i Stiisfk fre, son tidligere,

mange stjerner revyen

tidende. Den men direkloren

for Cirhtsreryen,

Tor-

,Tresko" ville givefen, betroede

ben

ha

ARs

u^e

dte nedarbejder

rRAHr(-

Tekiteme var i dt eh tand mere rafrnerede end tidligee, og loltale Michael Eglin havde i den grad kreset for publikum med en speklaktller scenograli.

0rr$ rfi RAKI[RB00

rratikudvalge's ole Christiansen gor her status oyet onfidets tntik- og natwpt0blenatikkel Al ab

H

Til gengcld cr dct ikke en ibr-

Christansen

nojelse at spadscrc langs tsrolandvcj

Vi ved alle. at kommunen skal spare, se !e.jreparationer med asl'ait lirrekommer of-te plctvis. Mcn ct stcd lagdc man en stribc mcgct Jiiivn ast'alt. nemlig pa Mellemhavernc. hvor jeg med stor tbrnojclsc korcr pi dcn stribc f'ra cndc til andcn.

mcd allc dc skcvc lliscr. Man mi sporge, oln dc llisor da virkelig beveger sig al sig sclr. cllcr det skulle vel ikke vere. lilrdi bilisler korer op pe lbrlo\et med det cne hjuls!et, hvilket er en uvanc. som man bor holde sig lia.

Vi kan godt itrafikudvalgct sporgc konrnruncn, om vi kan li dem til at omlegge helc striben, men se bliver det i hvert l'ald ved u-lejlig hed.

I u tlojel\e pA lfellentha\{nt.

Der er ikke sA megct som dt bump eller en reparation. Hvor cr det dog ibrnojeligt. nir bilcn cr sli srDdlsporet, at dcn kan holdc sig indcn lbr asi'altstribcn. Jcg trot jcg vil gdre dcl hvcr sondag lbrmiddag.

fbr at sc slicn, selv om der er opstillel ct par gadelamper. Vi har nu tiet kommunens rejog parkaldcling til at se pa sagen. sii der kan blivc mirlet el par h\ide slriber Iangs ncdkorslcns kanter. Endvidcrc cr dcr i svingct ct trE. dcr kommer i betaenkelig nerhed afcyklislerne. ndr de svinger ind pe stien elier ncdkorslen. Det fbrsnger vi nu at li l'&ldet. Herelterskulle lbrholdene gcrno blivc gode. PARXER OG STIER

:,',?:l,i:"JL:l::;;i,X'

iHflE

"." egentlig vere god al 1'rrdes pe, hvis

dcr var jcvnc sticr Dcn gaurlc bro, der blev llytlet orcr lra dct tidligere ilob, er faktisk intakt, sii maD kan komme over lil indhegningcn pi dcn anden side al'

CYIGIRUTE 45

dcn.

f)cn gamlc banclinic cr blevet god at lerdcs pi. mcn da vi tik Ring 3 bygget. mitte der ogsi bygges en gang- og cykclbro. som lik en meget

l)a den lorcr til nEsten ingenting. kan nlan lbrcstillc sig, at omrddet blirer abnet. si maD kan g,i ad en sli lil si\,el skovcn som det lille krat til h{rjrc lbr broen. Der blivcr set pi sagen ved lejlighed. ligesom Naturparken ved skolen bliver set el1er, nir den vede periode er o!er-

buet nedksrsel vcd BullerLrp. Da der

var snc. kaldtc skilobcrnc den for ,,Val d'lsere".

l)et lungcrcr tillcligt. mcn i den morke tid skal man havc godc ojnc

stiet

til fbriret.

AGEDRUP RUNDI

104

JANUAR

2OI2


Al malerarbeide udfores Malermester Lars S. Simonsen Brolandvei 32 5320 Agedrup

|ff

rukk"o-oo,.ring ax

btrer-& smd.rrrb.j&

Keklcn - Bd - Grrdercbc - DorE - !lnduer

\/arrne vvsfx::1 .Sanitet

lnAFrSLErt rtrrs ArrS Aut. Cas og VVS Instat.

& ", f+i::.''j'F_{:*:3i",, ". Gl

5'ultt\t

Bullâ&#x201A;Źrupvsi 29, s24O Odâ&#x201A;Źnse l{.O.

Ttt.2i22 6009

N!

Faaborg ] Al reparation af campingvogne Syn - skader - opbevaring - eftersyn - gastest

Nordbirkvej 1 - Seden - 5240 Odense NO 6597 2040- Mail: info@campingfritidfyn.dk -www.campinglritidfyn.dk

,;-_, Yl

Jesper Oelund Banke Bsnke Ejendomsservice

Tomrerarbejde. vLnduof oq dore kokken o9 bad,

isea.belde Reparanonsarbetde malerarbeide. specra e EFIERTSOLEfT NG FAellilbud.

fl

Mo en

And'erse'J. regislrerct

lli|rrcnrt)girdslej 4

a

'lli 6i9l :097 a ]. \

reiror

odrn* \' 6t9r 609r

5130

rotr'.',

Lunden 35b

.

5320 AgedrLrp

Telelon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk

wwwbanke-qendomsseryice,dk

Salg og Reparation wwwsidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278


Ring

tff.66 l0

SlAlAlL Sctvtccn!tl Anni ag 1la Dan Ha!)sen tidcvti 315. Brl:eaP 5324 AgtdntP 66 10 !,i 26

Ktii.

71 30

Anns klinik for fodterapi 3.5k*r tqdnarl xuc Ee1an

jl

f a al 1r

_a'e!rr.r0t

jit']lri |

0q

0l0rr. lcrlrili:d? n,'q !

Sr'rirrl 'L!,'rixrs..lol da s?' ekr lscrers !d *,c !ta sral rieqelltrh?rt.i

i:

?ln

f0

!,rnerr

54:l,rlr. nJ x! Ann Charlolte

!

krii,r|l

j]li

:!'L''1.''.''.\.}..r''lr-i

alaslr nq.'

1,r,1( Holm \ " -

Stalsauloiserellodlerapeul

lvoledammen

38

5320 Agedrup

Teielon 65 90 30 30

r|.d.Dt 4.1t1'l

f,y |

\

Neo ebehandl

.g p3*1.'.9

al qeleneqle

*\'rl /JlYA a

-ta-t

,1&$ MURERMESTER

vtOLLE. KROEN

Hardy Clausen Ettf. Aps tr^6^;..lcvai

?

5260 Odense S Ttf. 6610 8539 - 4016 6868 Alt m u re rarbe id e udlo tes

Se skabsforreln n! Dindf lransporlab e Vi karera I i D ner lransporlable san'll vores selskabs okaler

Brolandvel 7

5320 Agedrup TLF.6593 8707

Kilf,}i3' vl Mehnet og Hassan Molledannen 7, 5320 Agedrup 6610

91/0

AGEDRUP RUNDT 1A4 . JANUAR 2412


AOTDRUP $IOI.E

AgedruF Skole hat

i

skole

ilANDI

R

sparct tei'f;kolet og al ettet- og vidercddannelse yak. Skolebihtioteket er bte 0dense Nonnunes stott anlagte skolerision, totdi den krceer udrikting og kootdinetion. lta skat det sparcs dette

flte,

Al trik Schnidt

dre

Det er vist ikke for meget at kalde det dristigt af Odense Kommune, nAr man pi dn gang vil indfsre en radikal skolevision, der vil gore op med 200 6rs skoletradition, inkludere llcre elever med serligc behov,lbroge antallet afelever i klas-

Skole har stemningen lEnge veret

serne, lyre l@rere og spare massivt hen over flerc 6r Den nye kommunale vision krever selvsagt meger tid til udvikling,

planlegning og koordination, fbrdi der ikke foreligger precise planer, og

fbrdi lereme ikkc lengere kan forlade sig pd dercs erl'aring. Tid er ligesom frie midler blevet en mangelvare, Fyringen af 124 lerere ved kom-

munen betyder yderligere ncdskering af redighedstid, selv om Agcdrup elicralt at domme ikke selv skal

fyrc pi grund af ,,naturlig

al'gang,,.

Kommunen har politisk besluc tet, at sygefraveret skal ned, og det

har fbr Agedrup Skole betydct, at man forlods

fir

ca. 200.000

kr

til budgettet cnd tidligere. Blandt lererne pA Agedrup

prreget al vantro.

Agedrupleremes tillidsrepresâ&#x201A;Źntant, Juliane Ludvigsen, kalder

situationen paradoksal. - En ting cr sikkert: Det

kever

tid at indf'ore kommunens nye ideer om bome- og ungemiljoer - Det paradoksale er at vi de sidste er har sparet se meget pe sko-

len, at vi nesten ingen tid har til det, som 96r under kategorien ,,andre opgaver". Altse alt det, der ikke handler om at lbrberede, evaluere, koordinere og udl'ore undervisnin8en.

Agedrup Skole har i dette skolear sparet iejrskoler og al efter- og videreuddannelse vek. Personalemoder blandt laereme er skiret ned til omtrent halvdelen afdet sedvanIige, skolebiblioteket lider og flere omrider er ifolge Juliane Ludvigsen blevet eller vil blive ramt.

minSkolenidnand Sina mllunsen har ikke valgt .1 elever ned sterlige behov,loroge anrallet af ele,

SP/EXDEIOE OPEAYE

Anderledes positivt ser skoleleder Birgitte Andersen pi den nye skolesituation. - Visionen byder pi helt nye opgaver og udfordringer. OgsA for mig som skoleleder - Min rolle har andret sig kontinuerligt i den tid, jeg har veret i jobbet. Skolen skal 6bne sig mere mod det omgivende samfund, og jeg skal have et tettere samarbejde med skoleledercn pi Seden Skolc og Institu-

tionslederen Hvorclan kommunen vil lorklare sannenfuzngen mellem de kenpestore besparelser pd unJow.tnrngen netl dt amhnior lrrnng:mtl1oel ved ieg r AIp, .rijlcy Jutnne Liduigser. der er tillidsrepresentant pd Agetlrup Skole. - Det er paradok:alt.

mfm

Ntlo4'JANUAR2ot2

i vores omride.

Birgitte Andersens opgave bli-

ver ikke mindst at endre vancr og fi lareme til at yde deres bedste - trods


n

IMI AT BE$PAREI.$ERN t et beskercL og perconalenedet hlamlt larcme et sktrct ligerc. t arcne

fiwt

sig

i

ned

til undet halwlelen al

det

nomale, hvilket truel

hercL nens skoleledelsen og -bestfrclsen set lyserc pe situationen' 1\

0denses skoleYision Et centralt element i Odense Kommunes vision lbr liemtidens skole er etablering af bome- og

ungemiljaer - en opdeling afskolen i to ret forskellige afd€ling€r Skoleklassernc skal stadig spille en vigtig rolle, men det er

meningen, at der skal skabes

mulighed for mere fleksible le ringsmilj oer med holddanpi tvers af klasser De centrale aktorer i bsmemiljoeme er institutioner og skoler. For skolens vedkommende er det eleveme i 0.-6. klasse, der hsrer til her Der skal etableres et ledel-

nelser

seskollegium tbr bornemiljset

bestiende af institutionsleder Malene Bundgaard, skoleleder

pi

Seden Skole, Carsten Hoyer og Agedrups skoleleder, Birgitte

Andersen. FTYDETDE PARTTERSIABER

pd en gang at vi e ind|brc en dtgdende skolevisbn, inkluderc lere cr i klasserne,fyre lererc og spare massivt hen orer flerz Ar Utuirtno). en nemmerte vej

vd

nedskeringer. - Vi skal gore vores bedste for at give eleveme et godt fundament

for at blive gode, velfungerende samfundsborgere i et samfund, vi ikke kender. Det er en spendendc

sen, ser

pi

f'remtidens skole med for-

trsstning.

-

Udsigten til besparelser endnu en gang er selvfolgelig ikke den bed-

ste inspiration, men det mi ikke stoppe os i at t@nke skole pA nye

opgave. Skolelederen gor i ovrigt opmarksom pA, at Agedrup Skole har en erfaren lererstab, der i flere omgange har forholdt sig til visionens hovedpunkter, og at visionen ikke skal genncmfores pi dn gang.

mAder.

Kl ltc AF Sr(orE Ogsi den nye skolebestyrelsesformand, Thomas Dreisig Thyge-

ens m6l kan med de massive besparelser gi hen og blive meget lang og

]{YTE]{

- Arbejdet med bome- og unge-

miljoer er allerede godt i gang, og det bliver spEndende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig de naste ar. Det €r der formentlig ingen, der vil best de, men vejen hen til vision-

knoldet.

Omdrej n ingspunktet for unge-miljoeme (7.-9. kl.) bliver nogle mere flydende og dynamiske partnerskaber, da de unge har en stsne mobilitet end bom.

Det bliver derfor opgavens karakter og lssning, der bliver afgorende for, hvem der udgsr deltagerkredsen. I ungemiljoeme skalder sam-

arbejdes med klubber og ungdomsskoler. Typisk vil skolele-

dcre og ungdomsskoleledere vere forpligtede

pA

m6l og resul-

tater.

I arbejdet med de unge vil der skulle samarbejdes t€ttere mcd de modtagcnde uddannelngdom sesinstitutioner og U ngdomsesrnslrtutroncr mens Uddannelsesvejlednrnf ,

AGEDRUP BUNDT 104 - JANUAR

2OI2


o

rneste6{agteEn

9,

, ir

.

,r. {r ,::artal.

o;x94r,

n-dnr

armrr.|lr

. r.r' trr'|r

r::!i) '. &V)r,.|r|i|t''? ,|,'trtr...

&

.r+.

//xi --s:7- )

T0tvB EB|\,IESTEB

*n"tg:.r-'".'.noo'4 l"lob,t 1aal ot'nt ktt st ta, ( ttt /e I g aatd. an

lil|rcrmcrtar lohn LFstCtrcn Daltoften 49, 5320 Agedrup 66 l0 98 | | - Biltlf.: 4087 981

Tli:

l

/

TILIENHoFF

/ /

P0$ iben hver dag 7.00-18,00

GED

ONLINE TIPS & LOTTO DVD-UDLEJNING

t/ SPILLEHAL ./ LYKONSKNINGSKORT

/

FRISK BRoD -hver dag

ooo :ft: AC'LCENTEFI

66109412 ... ALLE E|AOE € - EE Lu^d.n !8, Ag.d.up

FCIFIKIEL E'IO AELV

e2 c

/ ur,-.!"ro

MoDE

xLtp

FotAo/7,{{,tF4{t€|qt4fj

6610e6e6

*ltrffi*

roANsrRoM

I I

Hommeten 2 BUtLtRUp

Mertz EleetricA/S aa al.1cr ia n!r. nsra

rsrr

15r,r.. s!1.s.rl.

Totallosninger

rLlL/rr

a L/alr'rlle 3 !r rr ,1.k3Qbe i]ll l..tsbe.kb,)

a\i

E''Iz,,

All nurerabejde udlorcs . Indhendt gmle lilbud.

r.

.1rr.i

Strand A116 25 - DK 5240 Odense NO Tli : 6610 8585 ' wwwmertzeldk i:f r.r :r' Lr..:: a e:ri. a7S l:.,.a{\. ., i:.. .,

Nlrl}l

+!Iegl

Nr 1a4 TANUAB2a:2

j ,.t e

qe&'

Jin E.Jens€n

Markhav€n54 ll,t67l72g 5320

Agedrup

wrvw.jlmmuDidk

|


R

Skolebls del ffiq'qrl Al Etik Schnidt

Kom og ver med til skolefesten ,,Ni hao, Kinal" torsdag den 16. fe-

bruar kl. 17.30. Festen samler s@dvanligvis omkring 1.000 menneskcr p6 skolen. Elever, tidligere elever,

foreldre, bedstetbreldre,

laerere,

prdagoger, skolebestyrelsesmedll.

lemmer m,

Festcn byder pa: . BODEROCAKTIVITETER . MAD & DRIKKE . SCENESHOW . DISKOTEK for de eldste

Fra skolefeslen! sceneshov i 2010 - dd Enilie Larsen rot pli srcnen.

rffiMPr$t0tEtE$I

PBOGRAlII

Kl. 17.30

KL 19.45 S&nerhow i hallen Kl.

DETII

I $. TTBRUAR

lenaage om Kina op til skoletesten - var opmarksom pd erentaelle endfinget i nsdetiden - narnere besked folger

Skolefesten dbner Aktivilets-

2l.l5 DiskotckSilver Starfor

6.-9. kl.

ibner i foradragssalen - Entrc: 10,-

kr.

Kl 22.00

Feven slutterfor de rngstc. Kl. 23.30 Diskoleket lukker Festen,\lulBoderne er ahne

Foraldre

til

kl.

fir

ta. 21.30

nermere beskc

om modetider m.m. snarest.

Frlrrr^r/narts KAL€I/D€R€11/ 16. 1. 12

Ny skema0eriode

16. 1. 12

Skolebestyrelsesmode

Uge 7

Tvaruqe

16.2.12

Skolelest

LJge

Vinterferie

I

28.2.12

SKOIEBES?VREI.SET lhdgtUgs.n (t'*l -20df9l tkhtPamonPoo{nftd]- !{PZl3

Ihornc

PLlo.lloltqs.tt.2il2l768

M.t|&tttc-2175406 Jofndaitn- 66101tr tt'rfrdh Brtil& - 661|f1{ 9*rLq||ids!- 1fifi6$

lr||Pt

sar-

(gftLl

(doLLd.d -,1$ $n 0b lfihood lriadohhd.d -,693 ?O6

Sr![b

hf

hdolr

So'mr

{pdos0} - 449 5515

0q!r ftlt (laerl

- 6614 I ?46

Skoleb€styrelsesmrde

AGEDRUP RUNDT

I04 . JANUAR 2OI2


IfiRTII IIAUTI.||TID IIAUDT TT $r0nr ltJrRTr ron B0nil afrellede til daf sidslc. tlan dtde t 5. ,tccenbet 5g er gannet.

xarcn

Skolehesryrcken hat $et nf to,mand. SF0-tedu Xartn rokttal hal ,eet andet afiejde. Stig Poutsan et konstituerct ledu af SFO. Al Bhgitte Andercen, skoleledel

O0SA ATTU UDET FON STOTEI

Kar€n Havelund dsde d. december

15.

201I knapt 60 Ar gammel

Selv om

vi vidste, at Karcn pi os.

havde kr€eft, kom det bag

Karen levede en del Ar med sin syg-

dom og sorgede for at passe behandlingeme ind, sA vi derligt bem@rkede det. Hun arbejdede

lige til

det sidste, var pe arbejde dagen for hun blev indlagt pe sygehuset d. 2. december og forst dagen for hendes dsd, blev vi p6 skolen klar over, at Karens sygdom havde udviklet sig meget alvorligt. Ner vi tenker pe Karen, tenker vi ikke pi et menneske, der var syg. Vi t@nker pe et menneske, der levede

sit liv fuldt og helt. Et flittigt, energisk, dedikeret og meget hj&lpsomt

Altid i godt humer, med stor livskraft og livsmod gik hun i kast med de mange opgaver, hun menneske.

pitog

sig.

Karen var en dygtig lerer, der br€endte for sit arbejde. Hun havde et stort hjerte for alle elever, og de, der havde serligt brug for stotte af den ene eller anden slags, fik den. For Karen var arbejdet i skolen ikke kun arbejdet med at undervise elever, hun var ogsa faglig engageret, og i mange Ar har hun veret en del af styrelsen i Odense Lanerf'orening. Det havde den konsekvens, at der ikke var plads til sA mange undervisningstimer pd skemaet; men

Karen blev ikke faglerer af den grund. Hun havde alle sine timer i €n klasse, hvor hun ogsi var klassel@rer.

Karen har igennem 6rene fortrinsvis undervist i eldste afdeling i fagene dansk, historie, biologi, geografi og idret.

Karen var ogsA meget aktiv udenfor skolen. Hun lagde et stort arbejde i Foreningen Norden, hvor

hun bl.a. var formand i 19 ar. Dette arbejde smittede ogsA af pe arbejdet i skolen. De mange kontakter Karen

havde

ide

nordiske

lande, blev udnyttet til fulde, nAr hun arangerede lejnkoler Sidst er

det blevet

til

nogle

sp€endende

ture

Is-

til

land.

Karens arbejdsop-

gaver pe

skolen vidt. Arbejdet med at udvikle skolen li ogsi hendes hjerte ner og hun var i mange 6r en del af skolens pedagogiske udvalg, hvor arbejdet sp@ndte

med ,,Fremtidens Skole" i det sidsle er var et vigtigt tema. Hun var valgt af kollegaeme til modeleder for Pedagogisk Rad og var en aktiv delta-

ger

i

skolens forretningsudvalg. Den danske digter Mortcn Nielsen, skrev i et digt, om livets mening, at man skal vokse og blomstre og s@tte sine fro. Det gjorde Karen. Hun engagerede sig i livet og plegede pe mange rnlder udviklingen. Karens dsd efterlader et stort savn hos mange.

i

Eleverne 8A har mistet en dedikeret lerer. Lereme pA Agedrup skole har mistet en aflroldt kollega, og jeg har mislet en v@rdifuld samarbejdspartner. Det stsrste savn er dog familiens, og mine lanker og dybe medfolelse gAr til hendes mand og datter, for hvem Karen var en trcfast hustru og en helt fantastisk mor ,1Eret vere Karens minde.

Lerer, Karen Havelund - smilende som de fleste vil hutke hende. HOTCER

HAISEI

OYENTAGER

At miste en lerer er et stort tab, som hverdagens krav nodvendiggrsr, at vi kan hendtere. Vi har fundet en lssoing pe hvem, der skal lese timeme i 84. Da Karen ikke

havde si mauge undervisningstimer pe skolen, bliver der ikke ansat en ny i hendes sted. Timerne vil blive lcst aflerere fra skolens aldste afdeling. Hol ger Hansen, der i forvejen har timer i klassen vil blive ny klasselaerer.

IARlr TO$TRUP SMPPEI SFOleder Karin Tolstrup har ved 6rsskiftet sogt nye gr€esgaoge,

og stoppet som leder af fritidsordningen. Karin var den blst€ SFOleder pi Agedrup Skole og den, der

byggede skolefritidsordningen op. vil sige tak til Karin for et godr og konstruktivt samarbejde og snske hende alt godt i fremtiden. Jeg

xYtotn

D

Skolebestyrelsen har konstitueret sig med en ny formand. Den afgAende formand Pia Juel fratrader

formandsposten pga. ogede ardsopgaver og fortsetler arbejdet skolebestyrelsen som menigt medlem. Stor tak til Pia for et godt og velfungerende samarbejde, som jeg bej

i

hiber at kunne viderefsre med

den

n,4ralgte formand Thomas Dreisig. Afslutningsvis viljeg onske alle et godt nlt6r med snsket om et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem.


tRtMIlDEttl$ $loLE Den nye skolehestyrelsesformand skriver Al fhonas Drcisig fhygesen, s ko I e b e

s

ty r e ls

Jeg

e s

fo m

an

d

vil geme pi vcgne afskolc-

bestyrelsen pi Agedrup Skole snske alle lesere afAgedrup Rundt et rigtig godt nytar I det forgangne dr har der vEret mange ting pi dagsordenen. Budgetmodeller, begyndende droltelser om lremtidens skole, okonomi og be-

on sit skolesfn

get, som sLal soslettes hurtigst muliCt. Arbejde( med bome- og ungemiljoer er allerede godt i gang. Det er et felt, hvor skolen skal bruge alle ressourcer intemt og ekstemt for at

den digitale skolc og senere skolehjem samarbejdet.

Skolebestyrelsen er dybt afhangige af feedback fra personale, foraldre og andre skoleintercssenter. Derfor vil jeg afslutningsvis op-

til skolebestyrelsen via skolens hjemmeside. fordre til, at I skriver

Klik pa skolebestyrelsen fortil skolebestyrelsen. Udfyld felteme og klik pe send. Se har du en slag

tilbyde tidssvarendc undervisning og rammer, dcr motiverer og enga-

dialog med skolebestyrelsen.

gerer eleveme. Endvidere vil skolebestyrelsen i forste halvdel af dette

-

Hcnvisninger:

-

hnp : //odens e. d k/frem I i.l e ns s ko le www. agedrups ko I e. o de ns e. d k

skoleer iverksette tiltag omkring

(forkonet afred.).

sparelscr, tra-

fik. bomc-

og

ungcm ilj ocr.

planleegning af skolcaret og

mange andre ting.

Viharheldigvis alle fbr-

udsatninger Dreisig Thfge!en

for at

drive

god skole

engageret personale og engagerede foreldre og

videbegErlige kompetente unge livct. Og et inspirerende nermiljo med stor opbakning til lokale aktiviteter mennesker med mod pA

Det er fellesskabet og lbkus pi vores styrkct der giver god energi. Elevcme er i centrum, og vi skal hele tiden have for sje, at de fir dcn bedste dannclse og uddannelse, si de kommcr sterke videre i et samtirnd, hvor der skal treffes masser afvalg! POSITIVE UDFOBORIlIGER

Vi st6r over for et 6r med mange

og positive udfordringer i arbejdet med at implementere Odense Kommuncs tanker om Fremtidens Skole. Jeg vil anbefale at lasc yderli gere om disse beslutningcr pe kom-

munens h.jemmeside. Udsigten til bcsparelser endnu en gang cr selv1'olgelig ikke den bedste inspiration, men det ma ikke stoppc os i at t&nke skole pd nye mider. Vores samfund er ihastig udvikling, og fremtidens skole er no-

08lilt0 tR utililtn

[]tDtR$

tnteniou ned Andcts i 5. kl. Af Pia Juel

Hvad er 0.-venner (,,nul-de-

vennet")? Vi, 5. klasseme, er blevet venskabsklasse med 0. klasseme

Hvordan hqr I fdet 0.-tenVores lerere har affalt, at vi har skullet vere pA besog i 0. klasse et par gange og 0. klasseme har vreret med i dn af vores idretstimâ&#x201A;Źr. \t

har snsket, hvem vi geme vil have som 0,- ven, og de smd har ogsd sagt, hvem de geme vil have som ven. Senere har lereme sat os sammen efter vores gnsker, Hvad laver I sammen? I de timer, vi har besogt hinanden, har vi hygget, leget og spillet

spil.

I

frikvartereme g& vi nogle

til 0. klasseme. De m6 ikke komme over til os, de kender godt den usynlige grense. Det er mest pigeme, der ger derover. Nar jeg kommer over til 0. klasseme, er der altid ct pa! stykker af drcngene, der vil sl6s - for sjov seh{olgelig. Jeg lader dem bare vinde. Vi kan gange over

Theo ,,pa nakken" af Anders.

ogsi vere pe legepladsen. Det er sjovt. De ster til og venter pe os ve!- cen usyn||ge_ grEnse. ra en made kan man godt srge. at vl passer pe dem. Hvodor har I 0. venner? For at l@re de sme at kende og respektere dem. De smd lerer ogs6 os der er store at keDde og tsr godt at snakke med os og lege med os. Jeg synes, det er godt. Havde jeres klasse ogsd store

venner, dengang klasser?

I gik i

rj 7l

de snd

Det kan jeg ikke huske. Dengang var de store bare nogle bsller.

AGEDRUP RUNDT 104 - JANUAR

2OI2


Red.: Finn Pedersen, Mellemhaverne 4. 5390 Agedrup - TLE 6$j9Jgq61

$T[T DIII BTBOTRruRT]IIIIE! I nl ka Id e I se ti I g n

e

nllorcan I in g

0nsdag den 15. tebruar 2012 kl. 19.30

i Wnegtden

Jdn Laryen nodtager ikke genvalg.

DAG$,,/'Efl 1

NODUTilDIBI

. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsordenen 3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning gent

-

herunder fastsattelse af kontin-

5. Agedrup Rundt 6. Beretning fra udvalgene - herunder Heksefonden 7. lndkomne forslag 8. Valg af bestyrelse Hans Jorgen Zinther (ikke pi valg) Anne-Lise Laursen (ikke pa valg) Henrik Thygesen (pe valg - modtager genvalg) Finn Peterson (ikks pA valg) Jan K. Larsen (pa valg - modtager ikke genvalg) Suppleanter til bestyrelsen Greta Nielsen (pe vab - modtager genvalg) Ole Christiansen (pa valg - modtager genvalg) Neds@ttelse af evt. ad hoc udvalg 9. Valg af revisorer - samt suppleant 10. Fremtidigt virke 11. Eventuelt

BT$TVRET$TtT Af Hans J,rgen Zinther, lomand

Bcboertbreningen har gennem drcne lavet mange spendende arrangemente( som cr til gavn tbr beboeme i Agedrup Sogn. onsker man fortsat en engageret Beboerlbrening, er det tiden at mode op gcnerallbrsamlingen og ladc

sig vrllgc

Pa bestyrelsens vegne Hans Jorgen Znther formand Indkomne forslag skal

vare bestyrelsen i hande

I

dage fsr

generalforsamlingen. Vi opfordre kaftigt vore medlemmer til at mode op, sA vi kan fA en saglig debat om beboerforeningens fremtid.

Der henvises tillige til beboerforeningens hjemmeside: www.aoedruosogn,dk

MTD ITYE III.

til

bestyrclse,

Der skulle geme velges tre nyc bestyrelscsmedlemmer To mcdlcnrmcr har manglet i bcstyrelsen dc sidste par er. Og - som det fremg6r afdagsordenen - onsker Jan K. Larsen aftidsInessige Srsager ikke at fortsatte i bestyrclsen. Her er det bydende nsdvendigt, at dcr findes et nyt medlem til bestyrelsen - si hold jer nu ikke tilbage. BEM,â&#x201A;ŹRK - vi holder ikle bestyrelsesmoder for modemes skyld, men kun niir det er nodvendigt.

To gangc om 6ret har

travlt

juletrro pe Butikstorvet.

tfrcnfrD?

Nr

to4

rANUAB2ol2

vi lidt

Skt. Hans og taending afircts


Vn ll0fo!€

eqr.0i!o

loturnei. I0rbk$rt JDr0rgel .q

tine

Jplrire.

ll!n e'

ier

redigere:

010 0m16der!

!i

icr d

Oie

I

tir

s1

BESIYRELSE'U

er.0

0

nDgtn

!onq!

0nen. r0gs

i0rerinqen n€ efl krnne

b0E

l!1 0

ti, n!!et

, |

A(

0rde qsi

0!

0g

Fornend

(ml

Hans

crfl ' {elg

XtsEotu Anne-Lise Laulsen Skovluven 43

rr{Dr0B 00 Lft$tnBntut?

5320Agedrup

Tli: 66

0livia har kght nedister og sporger, on hun er trattende

tuld gang mcd det nye 6r. sotn

skal

opfyldc sli mange onsker fra os allc. I al bcskcdcnhcd vil jeg lige bcrette onr nrinc lbrberedelser lil de to begivcnhcdcr. Vladimir og jeg tog rradirionclr pri indkob ir.ore lokale lbrretningcr. son] sagtcns kan klarc allc vorc dagligc fbmodenheder. rrcn skal vi havc varer indentbr toj. sko, som og skruer. siL rri vi altsA lbrlatle landsbyen. og da vi bor i nrurhcdcn af Oclcnse. er der heldigvis mangc

mulislledcr

\'lcn i nerheden har vi ogsii konkurrcnlcr til vore egne forrctninger. som jcg synes, at \,i skal via-mc

drc stedcr herudc supplerer godt. Blandt nrinc indkob !ar nogct sd simpelt som julcmcdistcr, da tamilien bide skal havc det lbruden and og ll&skesteg rrcd tilbehor. sd de hapt kan lralte fra borderJulealtcn. nar \i skal dansc orn julelllect. Mcn jcg cr komnrct til at tzenke pa.

hvad dct er. dcr gor den til JULLmodister. lid| vi cn darligerc k\'aliret

lil daglig'l

'10

87

T[. 66 10 83 49 31 14 83 49 - daltott€n31@webspeed.dl

/

Best.nell. HenrikThyges€n

lGrbygade 26, 5320 Agedrup

T[. 65 97 40 53 vagn-ft ygesen@mail.tele.dk

SE3Lrl€dtcn Finn hlerson

Slolhaven 47 5320Agedrup Tlf.42 63 18 18 - finn-mal0u@olir.dl

BesLsuppl. Grete Nielsen

Med venlig hilscn OliYia W. Olsen

Eegers.cady@yourEil.dk

Jan K. Larsen Daltolten 31 5320 Agedrup

jer 100 lescr-

at I ikke blivcr ibr tr.ottc al'at hore pe minejeremiadcr Jcg har sri sven ved at holde n'rund, niir nogct plager mig. men vil her prisc jcrcs tdlmodighed nled mlg.

19

Scktc|e,r

brcve ibladcts lqvetid, men hibcr,

Jcg har nu sr;ndL

om. Vores egen Superbrugscn cr nogct al cl supermarked, mcns dc andrc li)rrclningcr pi lorvet og an-

Zinlher

5320 Agedru0 Tll.: 4042 5213 - hj@zinther.dk

0livio 0lsen 0nline

Niir I bringer mit brcv er siircl jrLl som nytir overstaet, og vi er i

Jnlen

ErolandYei 28

I

AEndalsvej 5320 Agedrup

66 10 90 31 - gBta0ielsen@grEil.com

0csLs,rw. ole Ch stiansen Daltoltefl 20 5320 Agedrup Tll. 66 10 75 97 - h.e.olee@prival.dl

vww.'godrupaggndk Forenlngens kodlo!

D flStE gAlfr Krere Oli\ ia

at kobe ind iandrc buliklicr. sidste.

Kere Olir ia. jcg tror ikle. at vi bLiver triette aldinc broe. da du otic

kan.j'jg lbrtirelle. hvad slagtcrcn li)r-

bringer nogle sporgsmA) om aktueLle

F-or

|1 begynde med det

taltc mig. ncmlig

aL

julemedistcrpol-

scn cr tilsat cn slags julekryddcricr sonr ncllikcr og mcre alleh.inde. .la. du har ret i. at vi skll passe pii \ofe cqne fi)frelnin{cr hcrude.

Fra bebocrli)rcningens sidc kln r i ikkc tit nok opfordre til. at l]]an kober ind hcr l)ct kan godt vere, at vorc lbrretningcr i nogle tilfElde er dyrorc at hardlc i cnd dem ide storc ccntlc. nrir vi llcscr de mange reklamcr. nrcn tra:k korslen tia og leg si mn:rkc til.

36t9tttG99

emller,

Jcg har pcrsonlig tagct mig al' dcm og undcrsogt forholdene, si du kunne th ct korrekl svar. som jcg ogsii Yed. al rorc andre liesere siettcr pris pi. Ogsajeg hliber. at dettc kan lbrt-

de priscr-. der synes at verc la\crc, mi:ike ikke er det. Dcrti)r kan

slcttc, mcn ald0rcn begyndcr at sacttc sit preg pri mig, sii cn anden, cn ny medarbejdel ved bladet n1e lage olcr. Mange al-lninc bckendte og venner forslinder. og cn dag er dct rel min tur. og dcrlirr kunncjeg mriskc i deltc svar oplirrdrc andre til al ovcnage dennc rubrik. hris den skal

dct dog alligevel vaere fortiiskcndc

lbrtsiette.

lt

Beg. nz O9t5 .

.,eg cr ikl(c 10r tr&t endnu. nlen dcn dag kan jo konrnrc. lbr \,i \cd

at det. Nled venlig hilscn

Ole II. Christiansen

www.agedrupsogn.dk

AGEDRUP BUNDT

I04 - JANUAB 2012


KIRKEBIADE, BED: Sogneprcsl l-ene Bischoff-Mildrclsen 6610 8057

.

Hans 1ve Nietsen 6610 7510

.

ktin

Biner 6S9t 6SJ0

og hygge. Forestil jer, at I kunne springe indkob og aftensmad o\eL Forestil

jeL at I

tager ieres bsm ved hinden og gAr hen i ki.ken for at horc om Jesus og kristendommen i bsrne-

hsjde og lorestil jer derelier at fA mad serveret aftensmad for sma

penge sidst pA en almindelig hverdagseftermiddag.

N

ELDITG

ITIG TODYE]IOIGT

Hvorndr? Vi begynder i Agedrup Kirke kl. 17.00 og 96r derefter hen i Sognegdrden, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. l1/z time.

Hvordan? Derer ingen krav om tilmelding, til gudstjenesten eller aftensmaden. Man moder bare op. Hvem? Isâ&#x201A;Źer fbr'1'or-skolebsm' (0-6 6r), men alle er som altid meget vel-

hverken

GUl| ||O $PAOI|EIII.

komne, stsrre eller mindre soskende, konfirmander, bedsteforeldre og andre.

EUD$IJTIIE$IE AbNag

den 22.

naft kt.17.00-18.30

Al Lene Bischo -Mikkelsen,

cq_s!9gasl-_*___

den nEstsidste torsdag .

Si er det igen tid, tll ,,Gud og Spdghetti-gudstjeneste ", som bide born og voksne ogsi i Agedrup har taget til sig. Vi gleder os til at se jer

Dng

Hvad koster det? Det koster k 25 pr. voksen

born gratis, ner de fslges med

i

marts. Nir man har tBet fri fra arbejde, og bomene er hentet i dagpleje, bornehave eller fritter, s6 er det hjem til

ulvetimen. Mange er trette og sultne, og der kan godt ryge en'finke af fadet', selvom alle snsker fred, ro

nt firtcffihr!

Er du ikke sd let til bens, e er har du ikke l))st tilat gA ud efier nofietsfrembrud, sd er du a id velkomhen til at bruge kirkebilen- Taxa henter dig gratis pA din bopel og bringer dig siden trygt tilboge efter guditjenesten eller an'angementet. Kontah blot: Sekrcter lda Ha mann-Petersen, kirkekontoret i Sognegirden,

Agedrup|ej l2pdtA:66108357. Du ril os til at se dig/jer

nru

sd

fd

udleveret en tcLxaboh.

Nt.to4-rANUAR2ot2

Vi gleder

- ellers % pris. Der serveres vand eller saftevand. Andre dikkevarer kan kobes. ,,Gud og spaghetti"-gudstjenesten erstatter ssndagens gudstjeneste den 26. marts, hvor vi henviser voksne

til

nabokirkeme.

Amrycrrfrtrcd

frdfpryM

'trsl[','tpag|[d,' stuftro


ste sondag

i

februar, som er den 5.

Tilbage iden katolske tid var

kyndelmisse

en fest fbr

Jesu

fremstillelse i templet og Marias renselse 40 dage efter Jesu l'sdscl. Man tog ogsa sine lys med i kirke lbr at l? dem velsignct.

*rf *

OET SATOE IYS

Efter reformationen lbrtsattc man med at fejre kyndelmissc-gudstjgnester nu som en gudstjencste

med Kristus i centrum, fordi det sande lys cr Jesus Kristus. i

.{t +, *"

r

s

tt,

tfl rr I rr.Mr$$t - 0|| 0$IJEtItsfi Den 5. fehruar 2012

kl.

17.00 i Agedrup Kirke

Al Lene Bisch1[-Mikkelsen, sagneprasl

Det er hvidt herude, hyndelmisse slfir sin knude overmide hvas og hinl, hvifu rttrneden, hvidt foroven,

og i folge traditioncn vinterens midte ('knude') og irets koldeste dag. Som allerede omtalt i sidste nummer, fejrer vi vores lysgudstjcneste den 1'or-

pudrct t''kt star t.e i skoven som udi min abildgdrd. St. St.

Lysgudstjenester (Missa Candelarum) er ikke en ny modedille. Dem har man fi:jret helt tilbage fra kirkens begyndelsc. Kyndelmisse er den 2. lebruar

Blicher, 1838

TRA $TTIIIIAU|.E SIut

ned aselgrer, tuillede

Vi samles derfor denne sondag etiermiddag i skumringens time omkring lyset igennem salmer, lesningcr, lystEnding og solosang - og selvfolgelig ned masser af lcvcnde lys. Cudstjenesten er liturgisk, d.v.s.

udcn prediken og altergang, men mcd dejlig musik samt centrale liesninger om lyset og hvad det betyder lbr os. Dcr cr som altid ogsa mulighed lbr sclv at tende et lys i vores smukke lystrâ&#x201A;Ź. En stemningsfuld og

hAbefuld gudstjeneste.

Efter gudstjenesten bydcs pa kaffe/sodavand

i

vebenhuset.

il TIAI$KfrRM

sider og katfepletter: Eihlen et bleyet

digitail

AI Lene Bischoff-Mikkelsen,

sogneprast

Bibelselskabet har nu lanccrct

dcn autoriserede bibel til intcmcr telefonen i-phone, i-pad samt som e-bog. Disse nyheder giver tilmcd cn hclt ny mulighed lor at sogc pd enkeltl: ord, setninger og indl'orc cgnc kommcntarer, som man kan linde

igcnl Biblen er stadig den mest lEste bog aver, og noget tyder p5. at den med denne nye mulighed stadig vil kunne ligge i top. AGEDBUP NUNDT 104 .JANUAR

2OI2


o

PA$KEN I-as

2II2

nerc udforligt on pdsken i apillnunnerct

AfLeneBisch1ll-Mikkelsen,

slgneprasl

tema.Borne-ungdomskoretmedvirker i denne bomevenlige gudstjeneste. Der er uddeling afpAskeliljer og

pAtMESgllllAGDEl{i.4.|G.11.00 kirkekaffe efter lndtoget iJerusalem.

Familie-

gudstjeneste med hele p6sken

som

gudstjenesten.

S{/EBT0RSDAG DEX 5,4. Xt.17.00

Jesus spiser sammen med

disoiplenc lbr sidste gang og ind-

stifier nadveren. N.B. Vi vil som noget nyt

spise

lidt mere sammen i fbrbindelse med nadvermdltidct, end vi plejer- Nadveren vil bestd af en sandwich og et glas vin/saft. Ltx6FREDAG 0E1t 6.4. t(.. 10.00

Lidelseshistorien og passionsmusik vcd strygerkvartet. Altcret er dennc dag dekket af en sort dug uden lys og blomster.

Musikgudstjcncsten er liturgisk, dvs. at den bestir af lEsninger i vâ&#x201A;Źk-

sel med salmcr, og passionsmusik ved strygerkvartet. PiS|GDAG, DEt 8.4. t(L 10.00

Kristus er opstanden Han er sandclig opstanden!

NOTABENE

Kirkesanger Annie Leth synger

pdskesolo. Gledelig pdske! Der

pd champagne og pdskeeg elier gudstjeneslen 2. pastcllAc 0E1t 9. aPR . t0.. 9.00 Jesus og Maria Magdalene. bydes

Ssndag d. 5. februar kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmissegudstjeneste Torsdag d. 9. februar kl. 19.30 - 22.00 iAgedrup Sognegard Sogneaften med Anne Reiter, sogneprest ved Odense Domkirke

Kollekten

Tirsdag d. 21. fsbruar kl. 19.00 - 21.30 Menighedsradsmode - abent msde

B0nil 0G $0nE

Sondag d.4. marts kl. 11.00 Sogneindsamling i Agedrup Sognegard

ll.B, fy FYtl semlet stntag den 5. tebruat et indslag on Btn og Sorg Ffi Lene Eischoff-Mikkehen, s1g-nep!-ast

Sondag d. 4. marts kl. 19.00 i Agedrup Kirke Rockgudstjenâ&#x201A;Źste med Von Hagen band

;tI igl

L marrs kl. 19.30-22.00 iAgedrup sogrcglrd o9 Kirke Sogneaften med valgmenighedsprast i Vivild, K.M. Kristensen Torsdag d.

Ssndag d. 18. marb kl. 11.00 iAgedrup Sognegerd Menighedsmgde Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Sognegerd Menighedsredsm6de - ebent msde

.

Det er ogsa muligt at stotte: ,,Born og Sorg pi Fyn' Et.folkekirkeligt tilbud til born og unge i sorg og krise i.forbindelse med dods-

.fald. lnitiativet er nu en forening, som enkeltpersoner eller grupper/ foreninger kan blive medlem af'. For-

eningen tilbyder mulighed for samtalegrupper

til bsm og unge fia

helc Fyn.

Torsdag d. 29. marts kl. 17.00

En stor oplbrdring til via kollekten ogse at bidragc til dctte nodvendige initiativ, der stotter unge mennesker i at komme godt videre i livet.

Srndag d.

www. borno gsorgfyn. www.bornogsorg.dk

Torsdag d. 22. mart8 kl. 17.00-18.30 iAgedrup Klrko og Sognegerd Gud og spaghetti-gudstjeneste isar for born

- 19.30 i Hans Tausens Kirke Konfirmandundervisning for voksne april kl. 11.00 iAgedrup Kirke Familiegudstieneste 1.

Se desuden

Bom og Sorg Fyn. Nrto4-JANLtARzot2

dk

eller

N.B. TV2 FYN sender sondag kl. 19.30 et irdslag om

den 5. februar

rum

hjemmesiden:


n roiltmililDl|il0Enut$ililE runu0ffiilt nd

t/E,ns

lausens

n*e

0dense

Al Lene Bischofl Mikkelsen, s1gneprasl Torsdag den 29. marts

kl l7-19.30

i

Hans Tausens Kirke og modelokalet, Rugirdsvej 62 Odense, er vi klar

til lerel 2 af fantasy-spillet ,,Kirkett l@rerigt og ikke

dret rundt",

mindst sjovt spil! Der kraves ineen forudsetninger andet end lyst til at gen-

opfriske, gen-

opdage eller I nodeme pilgrimsvandring soger

blive bekraf-

man at fA gekfundet ,,del hele menneske"

tet i viden om-

AI BTI|T MED TIDl|TNilE. IIUORDIil EIN MAil DTI? i

En tortalling on pilg nsrand ng, htorhen og hrortor Agedrup Sognegtrd og kirkc tomlag den 8. natts kl. ,9.30 Lene Bisch,ll-Mikkelsen, sogneprast

I modeme pilgrimsvandring soger maD at fli genfundet ,det hele menneske" gennem at inddrage ikke blot hoYedet, men hele mennesket. Gennem det at forlade alt for en kort stund og begive sig ud pi en

,,er Vejen og Sandheden og Livet." Vi mrerker efter, om Vejen si barer, nar vi ger den og om fsddeme beder med. Vandring€n slutter i kirken med lyst@nding og aftensang.

IEIIGIIEOEX YA]IIIRER Karen Marianne Kristctrsen er

i

vandring, kan man afsoge og af-

valgmenighedsprast

pruve nye veje i sit liv - meske i samtale med Vorhere undervejs. Vi horer kort om pilgrimstanken for og nu. Vi kaster et blik pi kroppens rolle i samfund og kirke. M ser pi kroppens rolle i bsn - og meditation. Hvad sker der, nir man for en

djurslands valgmenighed. Gennem

tid begiver sig pi vandring. Hvilke

billeder rekkes der os germem eventyr samt Bibelens fortellinger om dett€, at vere pd vandring. UATDNIXG pa

TIt

TIRTET

Efter kaffen, vil vi sammen tage en lille pilgrimsvandring til ki*en. Jesus siger om sig selt at han

Nord-

6rene har hun, der hvor hun har v€eret pr€st, sammen med menighedeme bidraget til at indfoje pilgrimsyandringen som en del af menighedens liv.

Dette fra sAvel kilometerlaDge vandringer over flere dage, til at pilgrimsvandringen er del af arstidens liturgi i kirkens gudstjeneste af en times varighed. Pe www.tidtiltro.dk ka\ m n, lese mere om KMK,

Arrangementet kostq k 30 incl. forfiiskning - Alle er hjetteligt vel-

komne.

king kirken og

kristendommen.

Spillet er en rejse gennem kirke-

iret, hvor vi pi skift

kaster

terDitrgeme. Alle kan v@re med uanset om man har deltaget i forste spillegang i november i Agedrup. Og alle er hjerteligt velkomne. Efter spillet afslutter vi med at

spise sammen. Der bydes pe et stykke mad samt et glas til I(I. 30. VEL msdt til'konfirmandundervisning for voksne" - vi glader os til at se dig og tag din nabo med! Har du problerner med korsel, kontakt venligst kirkekontoret.

mrHrillmmil-ffir$ E[ Folkeki ens lltdhialp - ,let nftteltse t yltel Folkekirkens Nodhjelp har mange forskellige humanitere opgaver rundt om i verden. Og der er al-

tid alt for mange steder, hvor det brander pi. Vores frivillige bi<trag er med at sikre, at hj@lpearbejdet kan fodsette rundt om i verden, hvor der er brug for det. Derfor en stor opfordring til at lcgge et lille eller stort belsb i kirkens indsamlingsbosse nreste gang, du er i kirke. SA slipper du ogsi for selv at betale porto. AGEDRUP RUNDT 1 04 - JANUAR 201

2


I|UORTOR UftRE T]T DEI.

ArMmtolElsninnt lalg til eftedret - infomationsmtdec i septenber fi

fove

Dy

ig

i de udvalg, hvor den personlige interesse er stsrst.

_

I efter{ret er der til valg til menighedsredet. Der er geea 4 er siden

hjemmeside se ud, hvordan skal vi

sidste valg, en sakaldt periode, og lovgivningen kftevet at der alhol-

annoncere, skal vi lave arrangementer i sognegirden for eldre og yngre,

des

valg i ir.

I

F.eks. hvordan skal vores

bygningemes og kirkegfudens ved-

september holdes et informa-

tionsmode. M vil her i bladet hen over

erct

bringe artikler som inspiration til valgel hvor vi forklarer og beskriver ridets arbejde. Vi hAber denned at understrege vigtigheden af redets

ligeholdelse, hvilket orgel skal vi ksbe? Desuden er der mulished for at o-s udenfor nxeromredet via de kuner-oe konfe-

Tove Dynig oplorder til aktiv deltagelse i menighe&rA valget til ellerdret.

rencer som medlemsforen-ingerne

kirke.dk.

afholder.

Hvis du ikke er medlem af kirken, si er her en stor opfordring til at blive meldt ind og lil indflydelse. Er du usikker pi om du kan fll nogle spâ&#x201A;Źndende udfordringer ved at vere menighedsrldsmedlem, sA er der en god mulighed for at hore

udvide sit netverk

i

arbejde, tydeliggore den alsidighed Her i Agâ&#x201A;Źdrup sogn skal der og kreativitet, der er i udvalgsarbej- velges 7 medlemmer det og derved ,,invitere" sognebom Medlemmer af folkekirken, som til at vEre med om disse opgaver bor i Agedrup sogn eller har lsst lndflydelsesomriderne er sognebind kan velges. Hvem bor i mange, idet menighedsddet ansva- Agedrup sogn? Sognegrensen til ret for at adminishere offentlige mid- Seden og Asum gir i den sydvestler som tildeles til vores kirke. lige ende af byen og du kan se Medlemmerne kan v@lge sig ind sognegr@nsen pA www.agedrup-

IIUAI| I.AUTR DT D||O I

EMH|l0ltilnADH? Det er obligatorisk, at landets menighedsrAd skal afholde et Arligr menighedsmode, og vi gkeder os over den mulighed for at fortâ&#x201A;Źlle hvad der foregAr i menighedsridet. I rAdet er vi 7 folkevalgte medlemmer, og vi har struktureret det seledes, at der er et forretningsudvalg og l2 udvalg. Derudover iverk-

Nr

104

Personligt syntes

vi

rads-

Informationsmsdet varer ca, I time og derefter serveres en let an-

-

JANUAR 2012

MGilEUD$IJTtIE$IT

MI|| Uoil ilr0ttl

Som afslutning pe landsindsamlingen i vores sogn, vil vi

medlemmer, at det er interessant og spandende, og derfor vil vi geme mode folk og fortelle om det.

retnins.

ssndag den 18. marts.

drup kirke.

s@ttes ad hoc udvalg. Sidste ir var der en afdeltageme der udbrod; ,Jamen, se har I da travlt,

med alt det der foreg&!"'

rids arbejde pa menighedsmodet,

ROCK-gudstjeneste med Von Hagen bandet fra Holev ssndag, den 4. marts kl. l9 i Age-

Sndag den 18. natfts kl. ll.ll0 i Sogneglden, har du naligheden tot att, det opklaret At Hans 0ve Nielsen

mere om det nuv@rende menigheds-

igen

i

ar holde rockgudstjeneste.

Vi har fornojelsen af igen at kunne presentere rockbandet Von Hagen fra Holev, Gudstjenestcn er med nadve( som er

'rigtigt' brod, der rekkes

fra

pre-

til

til

men-

sten videre

menneske

neske.

Les mere om Von Hagen under organistens klumme.


R AGEDRI|P MED IITID$AMI.IIIG MOD SU TI Kanopen nod suftfurtsafieL Frivillig indnnling i Agedrup sondag den 4, narts. Al Kain Rittel

Sondag d. 4. marts 20l2 har vi i Agedrup Sogn igen frivillige indsamlere p6 gaden for at bekampe suh ved Folkekirkens Nodhjalps Arlige

t,

I

t

hjelp, langsigtet udviklingshjelp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i v&rdighed og uden sult pe bede lokalt og intemationalt plan. 20.000 FBTY|tUGE Det arbejde vilAgedrup og flere end 1300 andre sogne sammen med on*ring 20.000 ftivillige indsamlere ststle, ner de ssndag d. 4. mads gfu

vi har.

! Nodhjelp,

Sult er det mest ekstreme udtryk

i

o

;

sogneindsamling.

for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundleggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatashofer eller lever pi steder, der er fslsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre kranker deres rcttigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nodhj@lp bek@mper irsageme til sult med akut nod-

dem, som har meget mindre

o

Kampen mod sult fortsEtter

!

a

hu

N6rvipi

vores

rule

spsrger: jeg kommer fra Fo lkekirkens

du lysl

til at stotte

delte gode formdl, si er det med stolthed og erergi i stemmâ&#x201A;Źn. T@nk, at vi bor i et land, som

Si&te ind

bler der samlet 15 tkio. kroner

til kanpen nod suh og

katastroJex

pA gaden for at samle ind

til Folke-

kirkens Nodhjalps arbejde med at bekempe sult.

l6-Arige Samuel Ejoku fra Uganda fik sinjord tilbage med hjelp fra Folkekirkens Nodhjelp- Nu onsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lyk-ke, si flere kan fi hjelp. P6 indsamlingsdagen er vi en blandet flok afungog gammel, mend og kvinder Nogen har veret med rigtig mange gange - andre prover det for fomte gang. Men vi bruger denne dag, fordi vi geme vilgore en fonkel og hjelpe

har sri mange frivillige, som bruger sd timer sammenlagt pe en dag, en sondag, som i mange familier er sti dyrebare timer for at hjelpe andre - mennesker, som vi slet ikke kender, mennesker, som er sA forskel-

lige fla os selv. SADAI

DAGEI

En'OnUBEn sidan indsamlingsdag for-

lsber siledes: Vi modes

i

girden kl. 11.00, hYor du

Sogneen

fir

indsamlingsbosse og en rute, hvorefter alle drager i hver sin retning. Vi modes igeu kl.13.00 -13.30, hvor bssseme tsmmes og tâ&#x201A;Źelles op. Du kan stlrke dig pd et par srykker

smsnebrsd og drikkevarer og li en snak med de andre. Der er altid gode oplevelser, som skal fortelles eller gode tips, som kan udveksles. Ikke mindst snakken om, hvad der blev samlet ind sidste Ar oi den os den rute er interessant. En N6r alle ruter er i hus. nir defl hele er talt op, si korerjeg til en bank i Odense og afleverer pengene. I banken er bankpersonale frivilli$ pe arbejde for at tage i mod os, og jeg siger, der er trengsel. Se med pengene vel i hus, rsde kinder fra den

friske luft og en god

mave-

fomemmelse, si har det veret en rigtig god sondag. Har du lyst til at vare med som indsamler til sondag d. 4. mans hos,

ring til mig: Karin Ritter, tll65 97 65 30 eller skriv til kpr itter@hot mail.co m. Jeg gleder mig til at hilse pl nye

sA

16-drige Sanuel Ejoku fra Uganda fk sin joft| tilbage hed hjelp /ra Folkekirkens Nodhjelp. Nu onsker han indsamlene ved Sogtteindsamling 2012 held og ,kke,

indsamlere

pA gensyn!

AGEDRUP RUNDI

I04 - JANUAR 2012


t:/AVtl/LIq

ilAlt:/â&#x201A;Ź

fftr L||ilrrn$rfi RIt0RM[Il0tl

Nt't lra kirkebogen for november/december 2011

I 2017 er det 500 dr siden Martin Lulher (1483-1546) slog sinc 95 tc-

0shte

scr op pd dsrcn

11. 11. 11

Vera Eieonora l\raren Kehman, Mellemhaveme 6, Bullerup

13.11.11

Theis Skov Jensen, Daltoften 79, Agedrup

13.11.11

Alma Stendal, Blommehaven 14, Bullerup

27.11

Mla Due Berthelsen, Ablegrenen 109, 1.tv. odense S0

11

11.12.11

Viede og

Villads Eg Kruse, Taasingevel 11,odense

C

kirkeligt velsignede Pernille Frederikk Rachlitz og lllrik Kehman,

11. 11. 11

l\,,1e

lemhaverne 6, Bullerup

Dode, hisatte og hegravede 06 11. 10 11.

11

Ove Nielsen, F dasholmlej

11

Karcn Lonsmann, Saven 6, Bullerup

8,odense

N0

17.11.11

Nanna lrene Haurand, Skovhaven 35, Bullerup

21 11.11

Jorgen Hansen, Aasumvej 431, odense N0

15. 12.

Thomas Holm, Hvenekidelskken 142, odense N0

11

til

Slotskirken i

Wittcnberg, det blcv startskuddet til relbrmationen, opgoret med den katolske kirkes ene!&lde og protestantismens opsteen. Onsdag den 21. marts 2012 kl. / 9.00 iSeden Praestegird. konfirmandstuen. Mindelundsvoj 45. Sedcn ser vi filmen Luther, et drama

om kirkerefbrmatoren

Martin

Luthcrs liv og betydning. Efier filmen er der et glas vin og lidt at spjse. Onsdag den 25. april 2012 kl. 19.00 i Seden Praestegerd, konlirmandstuen. Mindelundsvej,15, Seden lbredrag om den tyskc re-

led sogncprest Lasse Rodsgaard Lauesen. Eftcr foredraget er der et glas vin og lidt at spisefbrmation

Voksenundervisningsarrangement er for Hjallese provstis ostlige

lIIIIRAIURIffiED$TtI Nye interesserede kan kontakle sognepresten for yderligere information.

sogne: Seden, Aasum, Agedrup. Tornbjerg, Davinde, Allerup og Fraugde. Men alle er velkomne. Sognepr@st Mette Gabelguurd

Voksenunderviser

i

Krislen.lom

i Hjellese Ptotsli

www.agedrup-kirke.dk TYSET

SOGNEPRAST Biscioll.lliltelsen, Agedrupvel 14, 5320 Agedrup . 6610 8057 Fax.6610 8157 - lbm@km.dk - Mandag fridag. L6ne

KIRKEKONTOR & SEKRETAR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretar: lda Hadmanr-Pclcn6fi - ihp@km.dk Kontortid: tilsda0 ld. 13.00-15.00 onsdag ld. t 3.00-15.00 0g fredag kl. 10.00-'15.00

GRAVEB & KIRKETJENER Jon R0fitl - 6610 9892 eller rn0bil 4042

0756 - jr@aocdruFkidG.dk

Lor nff - 6532 4244 2t527aA2 - lonhfi@kistinlomholLcom

MENIGHEDSRADET 7868@sogn.dk (menighedsradeb oflicielle mailadresse)

T0tr Dyry'lg, trd., Da[otbn 64, 5320 Aoedrup - 6510 8714 - Uyrvi0@hotnail.com B e vate\ n?nnc\

roru

Je

t

oDlysnnQ

on t\ontaklpp\onc!. atrangenente, etet guoi4enestet

Nr.

er der Kyndelmisse mange lys i kirken

i

kirken. De

vil minde os om,

at vinter vender sig mod sommer Vi ved aferfaring, at nu ger det

ORGANIST

fi![r

I(OIIIIER IGEI{

Fimbul, Kjormes Knud, afvekslende med Frcker, Ts besoger os i disse dage. M har taget afsked med .julens hygge og varme. Vi skutter os og mA trekke kraven op. Men det lysner, og sondag d. 5 februar

1o4

JANuAB2ot2

hurtigt. Snart vil lyset tage foringen. Sidan fortsEtter erets gang og tidens rytme

i

det uendelige... i

vekselvirkning mellem lys og morke, varme og kulde - og pA veene til det andet yderpunkt, tror jeg, vi bares af troen

jen fia det og hebet.

AR104  
AR104