Page 1

"BALFÁCÁNSORS"

BAL FÁCÁN

AVAGY ÉDES ANNA ÉS ERİS PISTA REGÉNYES TÖRTÉNETE

AHOGYAN AZ VALÓBAN MEGESETT AZ ÚR 2009. ESZTENDEJÉBEN.

1. oldal


SZIGORÚAN TITKOS! A NAGYONMÉLYMAGYAR NÉPNEMZETI GONDOLKODÁSELLENİRZİ KÖZPONTI FİHÍVATAL XVI/24A OSZTÁLYA. HUMÁN INTERPERSZONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓELEMZÉSI FİCSOPORT SPECIÁLIS, ESETI VIZSGÁLATI RÉSZLEGE. ******************************************

Témavezetı: na, ez aztán tényleg nagggyon titok! Téma: alapvetıen sikeres és tettrekész emberekrıl alkotott összkép alakulása a közvélemény szemében, célzott, megtervezett publikációk célszerő elhelyezésével nyilvános fórumokon. Vizsgálatba vont személyek: Édes Anna és Erıs István A vizsgálódáshoz felhasználtuk mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a függelékben külön is felsorolt – de a szövegben is többnyire megemlített – személyek, (akik valamennyien ugyanannak a kétes erkölcső és sajátos „humorú” társaságnak grafomán tagjai) irkáltak össze csoportunk pszichiátriai szakemberei szerint részint saját szórakoztatásukra, részint hasonló kaliberő tettestársaik elkápráztatására, változó sikerrel, amint ez az esetenkénti válaszreakciókból kiolvasható. Továbbá és elsısorban – mint az a témabevezetıbıl kiviláglik – azért elsısorban, hogy a „mőveiket” esetleg elolvasók szemében a lejáratandó személyek (É.A. és E.I.) minél rosszabb színben tünjenek fel. A „dokumentumokat” egy itt meg nem nevezendı országos napilap internetes fórumán helyezték el az érintettek, ezzel mintegy lehetıvé téve, hogy sajátos szellemi befolyásukat a teljesen véletlenül és vétlenül odatévedı, mit sem sejtı olvasókra is mintegy kiterjesszék! Csoportunk – annak érdekében, hogy az általunk nagyon tisztelt, de szellemi képességeit tekintve nem sokra értékelt felsıbb hatóságaink objektív bírálatán is értékelhetı legyen – az általunk leírtakat, a már említett irományok felhasználásával készített elemzéseket alaposan kifejtett indokolásokkal látta el, és fıhatóságunk – áldassék a neve, ó, szent prémium! – dislexiás (disgraphiás, discalculiás és dismenorrheás) vezetıinek megfelelı informálása elısegítésére bıséges illusztrációs anyaggal is kiegészítette. (Lásd: „ Egy kép többet mond, mint száz párttitkár!”) Magyarázatra szorulhat a félrevezetınek tőnı címlap. Nos, természetesen mi soha semmit nem teszünk véletlenül, és különösen nem „csak úgy”! A viccesnek tőnhetı címlap fontos, kidolgozott eleme a titkosításnak! Egy felületes ember – és ilyen az emberek 6/5-e! -a címlap láttán azt mondja: „Á, valami marhaság!” – és nem merül el magasröptő dolgozatunk rejtelmeiben – ezzel nagy szolgálatot téve önmagának, de a jelen dokumentum titkosságának is.

P.S.: a sorok közé fűzött megjegyzéseinket ezzel a betűtipussal, és ezzel az egyre divatosabb színnel különböztetjük meg a szövegben! 2. oldal


Nos, elkezdjük! Az egyes "műalkotásokat" azok eredeti megjelenési sorrendjében idézzük ide. Elsőként egy különösen aktívan megnyilvánuló szereplő művét kapjuk. Ő "Kecske", és ez a nyilván tudatosan választott fedőnév számos megállapításra késztette pszichiátriai szakértőinket. Dr. KOHLKOPF pl.kifejezetten veszélyesnek ítélte! 01 Na gyere Pista! - elbeszéli Kecske Sebikati fız. A konyhában nagyüzem. Fazekak gızölögnek, a szomszédok füstölögnek. A távirányítóval vezérelt spenótkeverı berreg, noha ma mákosnúdli készül, csak Kati kicsit szórakozott ( való-jában az elektromos bajuszpödrıt akarta beindítani ). Motoros lábasok görögnek, víz rotyog, olaj sistereg, ecet zubog, petrezselyem metéli magát, elektromos fakanalak forognak motolla módjára. A polcon keleti, északi, nyugati és déli főszerek sorakoznak katonás rendben, s veszik közre az északkeleti, délkeleti, dél-nyugati és északnyugati főszereket. A főszerek között két paprikakrém díszeleg ízléses kis üvegben, címkéiken egy hetyke bajszos magyar, ErısPista és egy falvédırıl lelépett pirospozsgás menyecske, ÉdesAnna. Pista rittyent, Anna billeg, kelletik magukat a gazdinak: belılünk is tegyél a mákos nudliba !

Kati fız, de egy füst alatt a közös verselés feladatait is szeretné elintézni. Szája sarkában ceruzát rág, arca a papírra réved. A papíron egy verssor áll, melyre rímelnie kell : Nem kell néki nõstény, sem pediglen kan ! Na ! S Kati, kinek gondolatai még mindig az ebéd körül forognak ( nagyon szereti a csípıs mákosnudlit ), szemei épp a két paprikakrémet fixirozzák, meggondolatlanul rímel egyet. Gyere Erıs Pista, nem kell Édes Anna. Na, máris tettenértük! A "kan"-tól indul, s az "Anna" lesz a vége! Ezt akár a szexuális orientáció bizonytalanságaként is értelmezhetjük! Lássuk tovább! Ez a meggondolatlan sor jelentette Erıs Pista megszületését. Pista – Podvinecz marsall-lal ellentétben – nem mint egészen kis csecsemı látta meg a napvilágot. Meglett idısödı uracskaként született, búgó basszusa nem bővölt, csak a régi, lejárt nótát játszotta öreg hangszerén. Sosevolt–hajdanán bölcs mosolya bandzsa volt, de ez már nem rontott az elszomorító összképen. Kati nem is babusgatni, hanem egzecíroztatni kezdte az újszülöttet. Ne ugrálj, ne lovagolj, de legfıképpen ne mesélj. A költık így írták ezt le : Búgó basszus bővöl, érces boci óda,régi már a hangszer1, régi már a nóta, bölcs mosolya bandzsa, nem egy kész Dzsokonda az összképet ez már semmiképp sem rontja Ne ugorj a tóba, ne ülj fel a lóra ! Ne te mondd a mesét, mondja inkább Móra!2

3. oldal


Pista tehát idegesítı, nyomasztó balfácánnak született, ahová lépett, nem nıtt fő. Egy újkori Fekete Péter, ki a szerencsemalac farkát sose fogta3,

ha megfogott valamit, az rendszerint két szál konnektorból kiálló drót volt. Balfácánsága mellett csupán Kati iránti soha el nem múló rajongása kisérte végig életét. A léggömbvadászat, a sokszori leánykérés, nagy zuhanása a lépcsın, a tőzoltósztrájk mindmind felejthetetlen epizódjai voltak életének. De csak cseppek. Most nézzük meg magát a tengert.Hogyan lett ilyen balfácán ? Mivel érdemelte ki az NB I. elnevezést ( a Nemzet Balfácánja Nr.1. ) Szállj velünk kedves olvasó, s a képzelet szárnyán repüljünk a múltba, kövessük végig Pista életútját. Születésétıl – haláláig 4 1 Diznó ! 2 A nyolc sor a korábbi közös versek egy darabját alkotja. 3 Még egy diznó ! 4 A szomorú hírrıl a tizenkettedik fejezetben értesültök majd.

02 A disznópásztor - elbeszéli Habók Na, ez a Habók nevű is érdekes! Áttételesen az derül ki róla, alighanem ovónő a foglalkozása, viszont jelképül egy meglehetősen alacsonyan kvalifikált háziállatot, egy szamarat választott. Szerintünk soha nem látott élő disznópásztort, de megszokta, hogy kisgyerekeknek mesél, akik persze mindent elhisznek… Erıs Pista mindenhez ért1. (Ezt persze nem én mondom, hanem ı, de ez a lényegen nem változtat.) És szeret is minden munkát. De leg-jobban disznópásztor szeretett lenni2. Egészen a legutóbbi esetig. Kiváló ajánlóleveleinek köszönhetıen megpályázta és meg is kapta a fı-fı-disznópásztori posztot. Össze is szedte a falu disznait, és kihajtotta ıket a hegyekbe.Mindent megtett malacaiért, ami egy jól képzett disznópásztortól telik. Dúsfővő irtásokra terelgette ıket, naphosszat furulyázott nekik3, nedves helyeknek pedig közelébe sem engedte a kondát, nehogy valami bajuk essen. Esténként gondosan bezárta a karámot, adott a jószágoknak egy 4 kis szénát , majd nyugovóra tért.

4. oldal


Ám az egyik reggel szokatlan helyzetre ébredt. Nem röfögtek a malacok. Nem hát, mert üres volt a karám. Ennek fele sem tréfa – gondolta Pista. Fogta botját, tarisznyáját, és elhatározta, addig nem nyugszik, míg vissza nem szerzi az utolsó malacot is. Napokig botladozott árkon-bokron át, mire végre vigasztaló röfögést5 hallott. Rohant a hangok irányába. Hát, látta ám, hogy a patak partján az iszapban néhány malaca dagonyázik. De milyen piszkosak voltak! És csíkosak! Biztosan a fák között barnultak le! A méretük sem egészen stimmelt, meg a számuk sem, de sebaj, legalább néhányat megtalált.

Korán örült. Amint terelgette megfogyatkozott kondáját visszafelé, még egy állat csatlakozott hozzájuk… Egy felgerjedt vadkan! İ meg rohant! Fel a fára! De csak ı!

És ez nevezi magát VAD-disznónak ?!

İ meg rohant. Fel a fára.

No, azóta nem szeret disznópásztor lenni. 1

Sebikatit meg kéne kérdezni errıl.

2

Hüség Kati emlékéhez, aki olyan gyakran írta rímként a kondás szót, hogy Pista beleszeretett a pályába.

3

kiköpött Kukoricza Jancsi, esküszöm.

4

kedves disznóm, jóllaktál ? / elég szénácskát kaptál ?

5

jó, hogy vigasztaló ; a kondásnak is megvannak a maga örömei.

A kudarcélmény annyira meghatározó volt, hogy Pista kitántorgott az újvilágba szerencsét próbálni. Sok makkás verset olvasott és hallotta már a villanypásztor hírét. Ott a helyem – gondolta.

5. oldal


03 Steve Strong, az "amerikás" farmer - elbeszéli Adorka "Na, ez a kutyából lett ürge se semmi" - mondta Macus (közkeletű becenevén a "Bögyös", az irodánk közkézen forgó gépírónője! És ezúttal is jól fogta meg (isteni keze van, egyebekről nem is szólva) a dolgot, mert valóban figyelmünket felkeltette ez az alak, aki egy ártatlan spániel képe mögé húzódva írkál mindenhová, nem is beszélve a képek iránti múlhatatlan szenvedélyéről! (Bár ez most épp jól jön) És ráadásul kilóg a csapatból, megpróbál "pozitív" üzeneteket közvetíteni - hahaha, de mi átlátunk a szitán! Tudjuk, mi lappang bokrának mögötte! Invokáció: nos, renitens vagyok, de nagyon utálom a kudarc-történeteket. És ha a többiek mind ilyet írnak, lesz elég kudarca szegény Pistának. Én inkább az ellenkezıjét választom, hátha jó lesz valamire. A történet kicsengése semleges, de legalábbis egy pici elgondolkodásra késztet (?). Sok év után, a messzi Amerikában nokedli-és tarhonyaültetvényébıl szerzett vagyonával hazatért Erıs Pista. Visszatérve szülıfalujába hamar kiderült, hogy ott megállt az idı, és ma is csak a "Zsibbadt brigádvezetı"-höz címzett kocsma (melyet persze mindenki csak "Körülszaros"-nak hív1) az egyetlen hely, ahol beszélgetni lehet, oda tért hát be naponta. Egy délután Minek Dönci fıkoholista megkérte, ugyan mesélne már valamit, mit tanult abban a csodaországban.

Ez maga a "Zsibbadt brigádvezetı"-höz címzett kocsma! Ismertebb nevén "Körülszaros"

6. oldal


Pista sokat tanult, leginkább azt, hogy a tanultak többségét Magyarországon nem hiszi el senki, hát fogta magát, és azt mondta: - Itt ültök minden nap, és fogalmatok sincs, mi a tényleg fontos az életben. De én megmutatom Nektek! Azzal kért Vizesjóskától, a csapostól egy befıttesüveget. Letette a pultra, és telerakta a vasút mellett győjtött ökölnyi kövekkel.

- Tele van? - kérdezte - Igen! - válaszolták csodálkozó nézıi. Elıvett egy zacskót, amelybe kis kavicsokat győjtött elızı nap, és beleöntötte az óvatosan rázogatott üvegbe. A kavics persze kitöltötte a nagy kövek hézagait. - Tele van? - kérdezte megint - Igen! - válaszolták kissé csodálkozó nézıi. Ezután Pista behozott egy doboz homokot, és belecsorgatta az üvegbe, és persze a homok a maradék kis hézagokat is kitöltötte. Pont ilyen volt az a homok!

- Na most figyeljetek! Ez az életetek jelképe. A kövek a fontos dolgok: család, gyerekek, egészség - ha minden mást elveszítenétek, ezek még mindig az életeteket jelentenék. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a munka, az autó, a ház. A homok az összes többi. De ha a homokot töltenénk be elıször, nem maradna hely az igazán fontos dolgoknak! Gondoljátok ezt végig a saját életetekkel összevetve! Pista - vagyis inkább Steve, mert ráragadt ez a név, mint a Hufnágel Pistire - büszkén nézett körül. Büszke volt rá, hogy sikerült valami értelmeset adni a saját sötétségükbe süppedt agyú hajdani barátainak.

Ám ekkor felállt Minek Dönci, és tıle szokatlan nagyvonalúsággal rendelt egy korsó sört, odament Pistához, és a sört beletöltötte az üvegbe! - Steve, tanuld meg: nem számít, mennyire van tele az életed, mindig van benne hely még egy sörnek2! 1

nem is tudom, melyik rokonszenvesebb a két név közül.

2

ez a történet még azelıtt játszódhatott le, hogy Pista a bemutatta volna a legendás salto mortale-t Kati házában. Utána már nem tudta megkülönböztetni a befıttesüveget a homoktól.

7. oldal


Pista Amerikában, a rock hazájában ismerkedett meg a rockzenével. Komoly rockkapcsolatai is voltak, hisz tarhonyaültetvényét gyakran látogatta meg egy beduin, akinek a felesége a megszólásig hasonlított Little Richardra ( a megszólalás után már nem )

04 A rocker - elbeszéli Botsáska Hısünk késın érı típus. Már túl volt a negyvenen, mikor kitalálta hogy megvalósítja gyermekkori álmát és egy rock zenekarban fog szerepelni. Kedvenc együttese az Guns N Roses, példaképe Slash volt.

Haját növesztette és elkezdte daueroltatni, hogy hasonlítson a nagymesterre. Mivel gitározni esélye sem volt megtanulni, így a dobot választotta hangszerként. Elıkerült a konyhaszekrénybıl Kati zepter edénykészlete1, pár fedı, plusz két lefőrészelt fejő fakanál mint dobkészlet. Lelkesen gyakorolt - a szomszédok legnagyobb bánatára1 – dübörögtek az edények, hullott a zománc a fedıkrıl. Miután a környékbeliektıl ultimátumot kapott Pista, hogy megfosztják férfiasságától ha ezt tovább folytatja, arra az elhatározásra jutott, hogy megkéri Sebikatit, hogy beszéljen Danyilával hadd gyakoroljon velük az ı rockzenekarukban. Danyila nem nagyon örült Kati kérésének de mivel nagyon jó barátok voltak ezért megengedte Pistának, hogy elmenjen gyakorolni.

8. oldal


2

Danyila együttese a "Sárga tanga alatt járock" kemény metált játszott és ehhez a megfelelı bırszerkóban gyakoroltak. Az alap ruha a sárga szögecses bırtanga, és bırmellény.

Pistának a mellénnyel nem volt baja, de a bırtangától valamiért idegenkedett. Mindezek ellenére fájdalmas arccal felvette, majd a dobok mögé ült. Förtelmes volt, még a boci boci tarkát sem tudta eldobolni. 10 perc után sírva futott Katihoz. Csalódott volt és vígasztalást kereset. Kati megsimogatta, majd véres kezeire lett figyelmes, a látványtól elájult. Danyila rohant oda segítıkészen. Mikor meglátta, hogy Pista a szögecses bırtangát kifordítva vette fel (befelé a hegyes, éles részekkel), fényképezıért kiáltott. Pista kórházba került, sebei lassan gyógyultak, háromfelé tudott pisilni egyszerre fél évig. Megfogadta, soha nem megy rockzenekar környékére se.

1

v.ö. az elıszóval : Fazekak gızölögnek, a szomszédok füstölögnek.

2

Angliában Yellow-Sub-Marina-RedStar néven turnéztak.

Diszkográfia 1

Popó-Kata-Petlö Twist, 1998.

2

Katalán Kata-lány, 1998.

3

Bámulnak mind a kicsi libák, 2000.

4

Én édes Katinkám, 2002.

5

K.Kata szívem virága, 2003.

6

Romeo és Caterina, 2003.

Persze amerikai tapasztalatok birtokában nem ment vissza disznópásztornak. Megillette ıt az értelmiségi pálya. Itt is érvényesül az a társadalmi méretű métely, amely azt döngöli a zemberek agyába, hogy aki járt valamilyen iskolába, és tud pár szót valamilyen nyelven - az már értelmiségi! Főhatóságunk sajnos hívatalosan nem tehet ez ellen semmit, de a háttérben igyekszünk ellene dolgozni - kevés sikerrel :-(

9. oldal


05 A tejellenır - elbeszéli Danyila És már megint egy olyan szakma, ami praktice nem is létezik, és hozzá egy elbeszélő, aki az egyik legrejtélyesebb szereplője ennek az egyre gyanúsabb színtársulatnak! Mert ő nem ír hozzászólásokat, csak időnként megjelenik a semmiből, és kommentárokat fűz mások "alkotásaihoz". De mert kommentárjaiban nem sikerült kivetnivalót találnunk, az ő személyét nem is vizsgáljuk. Igen kedves olvasó, ön bizonyára nem ismeri fıhısünk elıéletét, de ez nem is érdekes, hiszen csupa lényegtelen dolgot tartalmaz. Hogy miért is foglalkozom mégis Erıs Pista barátunkkal? Azért mert új hivatalt kapott. És eleinte úgy nézett ki, lúzer élete végre egyenesbe kerül. De nézzük csak részleteiben mi is történt. Erıs Pista az Állami Ellenır Vállalat pályázatán nyert felvételt – milyen érdekes, hát persze, ellenıri beosztásba. Ragyogó referenciáinak köszönhetıen fınöke úgy döntött, hogy nincs szükség betanulásra, egybıl élesben bizonyíthatja rátermettségét. Elsı megbízatása az anyatejbegyőjtı állomásra1 vezényelte. Jött a hír ugyan is, hogy hamisítják az anyatejet. Vizet kevernek tejporral és ezt adják el anyatejnek. Felháborító, hogy már az ezt is hamisítjákMegbízatása értelmében saját szemével kell meggyızıdnie a technológiai folyamatról. Egészen a tej képzıdésétıl a palackozásig. Ragyogó hivatal ! Ez való a mi Pistánknak. Hétfın reggel el is érkezik a fıbejárathoz. Azonban a címet ahová menni kellett volna, elírta a vezénylést szervezı titkárnı. Kecske ellenırt küldték az anyatej begyőjtı állomásra és Erıs Pista ellenırt a Vörös Október Állami Gazdaság és tejüzembe. Az hogy Pista hogyan teljesíti a munkanapját, azt hamarosan megismerjük, viszont arról, hogy Kecske ellenır hogyan boldogult arról nincsenek információink. Egy valamit tudunk. Állítólag nem bánta meg a véletlen cserét. Kecske ellenőr működéséről természetesen Főhatóságunk, korlátlan lehetőségeit kihasználva, részletesen tájékozódott, és ezt itt tartjuk fontosnak illusztrálni vezetőink részére - hogy képben legyenek!

Original

Zacskós Szóval ennyiből is kitetszik, hogy Kecske ellenőr jó kis sónyaló helyet kapott,(ellentétben szegény Erős Pistával), és még egy Katika is segítségére volt (bár igazából Annának hívják!) De Kecske ellenőr ténykedése most másodrangú, vizsgálatunk témája Erős Pista - menjünk tovább.

10. oldal


A mi Pistánkat Kati, a laboráns nı fogadja a bejáratnál. Kati csinos. A nyári melegben csak fehérnemőt visel, melynek körvonalai sejtelmesen körvonalazódnak az áttetszı és hófehér köpenyen keresztül. Jellemző a közállapotokra ("O tempora, o mores!"), hogy mindenütt lengeöltözetű, vöröskeresztesnek álcázott lányok munkálkodnak (igaz, nálunk itt a "Bögyös" ) - Üdvözlöm Erıs úr ! - Szólítson nyugodtan Pistának – így azt hiszem sokkal kényelmesebb. - Csak akkor, ha Katinak szólít cserébe. Kati ekkor elpirult. Úgy érzete (remélte), hogy ez a mai nap több lesz egy tejüzem látogatásnál. - Hol kezdjünk ? Mit szeretne megnézni ? - Legfıképp az érdekelne, hogy honnan származik a tej. Látni szeretném azt amikor kinyerik. Mikor és hol fejnek, mosnak e elıtte kezet, milyen ruhát viselnek, stb...? - Tudja, miután világra jön a kicsi, akkor indul be tej képzıdés az anyánál. A részlegünkbe napi 45 ezer liter tej kerül feldolgozásra. - Ennyi anyájuk van ? - Nem nekünk. A szomszédban, telepen laknak. - Szóval nem is történik a fejés ? Tudja hogy ez szabálytalan ? Így nem tudom megnézni. - Nincs azon semmi különös látnivaló.

Meg van az elsı bizonyíték gondolja Pista. Itt valóban hamisítás folyhat, hiszen 45 ezer liter anyatejet nem lehet naponta feldolgozni. Itt egy szabályos tejgyár üzemel. Ez egy tejhamisító nagyüzem. Jegyzetfüzetébe egyfolytában ír és rögzíti az elhangzottakat. - A tıgyeket is odaát mossák meg a tehén telepen, hozzánk csak a félkész termék kerül. - Tehenek és tıgyek ? – hát amik ennyi tejet adnak... Úgy látom nem veszik ıket emberszámba. Elég közönségesen fogalmaz kedves Kati. - Nem bántja ıket senki, reggel kihajtják ıket a mezıre és egész nap ott vannak, majd este jön a fejés. Ha apad a tej, az azt jelenti, hogy a mőbika hamarosan jöhet látogatóba. Erre úgy másfél évenként kerül sor.

11. oldal


- Úgy! Szóval másfél évig kihasználják ıket és csak utána jöhet egy kis szórakozás, de akkor csak valami mőszerszámmal? Mit mondjak ? Ez egyszerően felháborító. Vegye tudomásul kedves Kati, hogy meg fogom írni a jelentésemben, hogy teheneknek nevezik, telepen tartják ıket és legeltetik szerencsétleneket és mőszerszámmal elégítik ki igényeiket. Ez rabszolgatartás! Ez emberkínzás! Ez felháborító!

EZT VÁRJÁK MÁSFÉL ÉVE!

EZT KAPJÁK HELYETTE! "Óh mondd, Te kit választanál?"

- Ugyan kedves Pista, maga nagyon szigorú. Menjünk inkább, átsétálunk a spermabankba és fejıüzembe. Ha már önt ez a része a dolgoknak jobban érdekli. Az itt következı részletekre már sajnos nem térhetek ki, csak érintılegesen. Pista barátunk megnézte a mélyhőtıket, de a fejıüzembe már nem maradt idı – beesteledett.

Barátunk természetesen végig azt hitte, hogy a humán anyatejbegyőjtı állomáson ellenıriz. Kati persze hamar észrevette, hogy Pista téveszmék áldozata, de szándékosan nem világosította fel. 12. oldal


persze hamar észrevette, hogy Pista téveszmék áldozata, de szándékosan nem világosította fel. És egy idı után maga is nagyon jól szórakozott az alapos félreértésen és ahol csak lehetett még adta a lovat alá a megtévesztett és egyre jobban elszörnyülködı Erıs Pistának. És pontosan azért nem térek ki a spermabankban történtekre részletesen, mert Kati a maga pajzán kezdeményezı modorával természetesen felajánlotta Pista barátunknak, hogy ha van hozzá kedve, próbálja ki nyugodtan az elektromos ejakulátort. Még az sem nagyon zavarta Katit, hogy jelentıs méretbéli eltérések mutatott a szerszám a megvezetett ellenır méreteihez képest. Azt már nem is sejtjük, hogy a próbát az ellenır méret felismerési önkritikája, avagy a valós elszörnyülködése hiusította meg. Egy biztos, a jelentés elkészülte után már csak egy napot töltött az Állami Ellenır Vállalatnál. Kirúgták. Azt beszélik, hogy holnap kezd a Vörös Október Állami Gazdaság és tejüzemben, mint raktáros. Én azt hiszem fogalma sincs hova nyert felvételt. 1 A szerk. megj. Danyila három foglalkozás közül választhatott. Bizony nem gondoltam, hogy a tejellenıri pályára esik a választása. Bevallom, nekem a ferencvárosi kocsmák világa járt az eszemben, Rizsa, a ferencvárosi koktél, a tömbházfelügyelı, a vadonatúj hetvenötforintos bankjegy és ahol irtóztak az alkoholmentes készítményektıl, mint H. Kovács Géza a tejellenıröktıl. Most már értem a választást. Kati laboráns múltja viszont meglep. Persze így nem kunszt jó mákosnúdlit kotyvasztani. Magamról csak annyit: "Kecske ellenır" valamivel korábban lettem, mint "Kecske nyomozó".

Mőhüvely Hannover Latex belsı Hannover 100cm Latex belsı Hannover 70cm Eh. belsı (Ez az ún. "elektromos ejakulátor") Csak hogy lássátok a lehetıségeket :-)

Ez a "dolgozat" is csak tovább erősítette csapatunk kezdetben is már körvonalazódott véleményét erről a társulatról. Szemmel láthatóan mindenről "az" jut eszükbe, és bárhonnan indulnak, a végén mindig ugyanoda érkeznek. Heves vitáink vannak emiatt: szeretnénk ezt a gyakorlatot követni, és továbbadni, de egyre öregebb vezéreink "adottságaira" tekintettel kell lennünk! Nem mernénk őket olyan helyzetbe hozni, hogy elemzésünk olvasása közben kisebbrendűségi érzés alakuljon ki bennük.

Ha azt beszélik, hogy Pista raktárosként nyert felvételt, bizony nem beszélik helyesen. Beszélnek a népek ezt is,

meg azt is. Valójában Pista lelki tanácsadó lett.

13. oldal


06 A lelki tanácsadó - elbeszéli Methus Methus. Az ember, aki a legöregebb - ez a név persze a Matuzsálem egyik változata. Az öreg - nomen est omen - zsörtölődő, morcos, ritkán ugyan, de akkor nagyon határozottan mond véleményt bármiről, bárkiről. Aztán néha "kizökken" és kiderül, valójában ő egy unokáinak vasutat építő nagypapa. A társaság tagjai szeretik. Vagy talán nem is. Hanem respektálják egyenessége miatt. Úgy tűnik, valami módon joga van felülbírálni a társai beírásait ez időnként kifejezetten dühíti, szemlátomást nyűg a hátán. De csinálja, mert kell.

Na nem ilyen lelki tanácsadó lett vizsgálatunk alanya, nem, Methus ennél gonoszabb!

Erıs Pista egy ideig Dr. Cupid néven lelki tanácsadó volt a "Vadászszoknya"* nevő hetilapnál. Ezt a lapot fıként nıi olvasók vásárolták (szemben az azonos tulajdonú Szoknyavadász lappal), akik lelki, fıként szexuális természető kérdéseikkel ostromolták Pistát. Legalábbis Pista ezt állítja. * nem tévesztendı össze a "Ciklus" címővel, ez utóbbi nem heti, hanem havilap!

Nehéz idıket élünk, mindenkinek nagy szüksége van az állására, ezért Pista a legtöbb aggódó kérdést maga írta1, és küldte e-mailben a laphoz. Itt van például egy: Kedves Dr. Cupid, a férjem este a piszkos zokniját a párnám alá teszi. Azt mondja, ez ingerli a nıket. Engem valóban iszonyatosan ingerel. Mit tegyek? Dézi, a türelmes. Válasz: Kedves Dézi, váljon el, vagy vegyen nagyobb párnát!

14. oldal


Esetleg vegye rá a férje zoknijait, önállósítsák magukat! Vagy talán ez: Kedves Dr. Cupid, eltőnt a kedvenc aranygyőrőm. Egy nap a barátom péniszének végen találkoztam vele, pirszing formájában. Tegyem-e szóvá? Imola, a tapasztalatlan. Válasz: Kedves Imola, dugja bele az ujját, elvégre is Öné a győrő!

Imola: de ettıl a f@sztól nem fér bele az ujjam!

Ez meg egy harmadik, ezt tényleg egy olvasó írta: Hol a te kupid, doktor? Válasz: Elmész te a büdös francba!

15. oldal


A Vadászszoknya fıszerkesztıje kirakta Pistát, mert a példányszám zuhant, és még Adorka 2 is lemondta az elıfizetést, pedig neki van vadászvizsgája is . 1

Kárókatona Kálmán hivatkozott mindig olvasói levelekre, noha a szerkesztıség postaládájában évek óta háborítatlanul fészkelt egy balkáni gerlecsalád ( Moldova : A boldogtalan számítógép ) 2 Fegyverszakértınk meg sose fizetett elı. *******************************************************************************

A lelki tanácsadás elvesztése lelki válságba sodorta Pistát, de nem adta fel. Pénzt akart keresni. Gyakran gondolt arra, miért nincs senkinek pénze. A kocsmában, mikor errıl szólt, mondták neki: - Tudod hol a pénz ? Az adóhivatalban ! - Akkor odamegyek – mondta Pista és így tett.

07 Az adóellenır - elbeszéli Plix

Mit is jelképez az APEH-logó?

Nem büntetni akarom, rabló úr, csak tanulni jöttem magához! 16. oldal


- Neve? - Erıs István. - Beosztása? - Helyettes segédcsoportvezetı az adóhivatal nyilvántartási és szövegszerkesztési részlegénél. - Mióta? - Két hete. - Ön tegnap javasolta titkárnıje munkaviszonyának fegyelmi úton történı megszüntetését nem megfelelı munkavégzés illetve többszöri munkamegtagadás miatt. Kérem, ismertesse konkrétan az egyes eseteket. - Belépésem után nem sokkal elıadást kellett tartanom a vidéki részlegek vezetı beosztású munkatársai számára egy szimpoziumon egy balatoni hotelben. Mivel még nem rendelkeztem megfelelı helyismerettel, utasítottam a titkárnımet, hogy írjon számomra egy 20 perces elıadást. Elıadás közben vettem észre, hogy az anyag 60 perces, mire a végére értem, a hallgatóság többsége kiment a terembıl, és a szervezık is zokon vették, hogy felborítottam a konferencia napirendjét. Amikor a szimpoziumról visszatérve a kisasszonyt felháborodottan felelısségre vontam, azt mondta, hogy ı 20 perces elıadást készített, de a biztonság kedvéért két másolatot is hozzá tőzött.

Nincs szomorúbb látvány egy üres elıadóteremnél! (Esetleg egy asztal, tele üres üvegekkel! :-)

- Értem. Milyen munkamegtagadás fordult elı? - Elsı alkalommal éjjeliırt kellett találnunk az adócsalással gyanúsított cégektıl lefoglalt dokumentációt tároló, ideiglenes raktár ırzésére. Amikor a titkárnım már egy hete csak flörtölt különbözı biztonsági cégek üzletkötıivel, kénytelen voltam magam kézbe venni az ügyet és saját kezőleg pontos, mindenre kiterjedı újsághirdetést feladni. - Milyen eredménnyel?

17. oldal


- Sajnos még aznap éjjel kifosztották az éjjeliır nélküli ideiglenes raktárat, ezért nem lehetett eredménye az általam foganatosított gyors intézkedésnek.

Pedig milyen jó kis hirdetés… - Értem. Mi volt a másik munkamegtagadás? - Nos, egyszerően közölte, hogy a kormány részére adandó stratégiai javaslatomat nem hajlandó kidolgozni. Pedig ez a javaslat országos szinten megoldást nyújtott volna a munkanélküliség és az éhezık problémájára. - Kérem, foglalja most röviden össze javaslata lényegét! - Az éhezık egyék meg a munkanélkülieket. - Értem. Biztosíthatom, hogy a fegyelmi bizottság alaposan meg fogja vizsgálni az ügyet, és igazságos döntést fog hozni. Addig is kérem, maradjon otthon, pihenje ki a megrázkódtatások fáradalmait, sıt, forduljon bátran az üzemorvoshoz, vagy háziorvosához. Mindenesetre várja 1 meg otthon a fegyelmi bizottság írásbeli döntését ! 1

Lehet, hogy nem hiszitek, de a döntés nem kedvezett Pistának.

…és az erre történı felkészítést már az óvodában elkezdhetjük!

18. oldal


De mert a döntés nem kedvezett Pistának, tiltakozásul ezt a pólót vette fel!

*************************************************************************** És jött a gazdasági válság. Pistának rosszabb környékre kellett költöznie, kisebb lakásba. Mindenhol szegénységet és sok gyereket látott. Munkája meg nem volt. A gyerekekrıl az jutott eszébe, talán baby sitter lehetne, az most divatos. 08 Válságban - elbeszéli Gıte (alias Holló. Hm, alias Zazi…vagy ki. Baby-sitter jó gyerekkel…

Kevésbé jóval…

19. oldal


Pista ismét csak viselıs nehéz gondolatokkal. Töri a fejét, munkanélküliként mibıl tudna megélni kevés gonddal. Nézi az álláshirdetéseket, majd néz ki az ablakon, de homály ül szemén, és homály az ablakon. Sóhajtozik, majd elzárja a gázt, amin tejet forralt, annak gıze lepte el az üveget együtt az ablaktokkal. A tejet, ami maradt a láboska alján, kávéba tölti laposakat pislogván. Az ablakot kitárja, s fülön üti a játszótér lármája. Éppen a kis Kolompár rajkók szedik szét a hintát, fémgyőjtést játsszanak, apjuk, anyjuk adják a mintát. Katika a bokorban, a bugyija Zsoltnál, elvált asszony lánya, a másikat is csonka család várja.Pistának kivirul a képe, teremts magadnak munkát, jutalom lesz érte. Szaladt a térre, játékot szervezett, csúszdázott, hintázott, énekelt. A lurkók kinevették ugyan, de amíg nézték, addig sem a teret rongálták, tépték. Pista máris érezte, mázlista, boldogan bízza rá kölykét Kolompár Boriska.

Csakhogy ajtó, ablak nyílott, hangos ordítás hallatszott: - Mégy el a pujáktól Erıs Pista! Pedofil állatja! Megrontod ıket a csúzdával, énekelsz nekik népdalt lakodalmas rock helyett? - Perverz ez - Katika állítja, míg bugyiját Zsolti fejére húzza. - Hívjunk mindjárt rendırt, szociális munkást, az önkormányzattól a Gombócman elvtárst! – ajánlja Zsolti részeg apja, s az ablakon öklét mutatja. Szegény Erıs Pista lett gyengévé menten, lába ina reszket a farmerben. Lesz a fene béby sintér, inkább megyek a segíjér’1! 1 Homály ül az ablakon, meg Pista szemén is, Sebikati szemében viszont könny csillog most, mi lett az ı Pistájából, de talán még a keményebb ( vadászvizsgán edzıdött ) Adorka is elszomorodik, aki utoljára hazatérı amerikásként látta. Nem így képzelte sorsát. De ne csüggedjetek, felfelé vezet az út.

Azóta ez a figyelmeztetı tábla van a játszótérnél (ha el nem lopták :-)

20. oldal


Ekkor mondta egy barátja: Ma mindent átszı a politika. Csak akkor boldogulhatsz, ha csatlakozol valamelyik párthoz.Pista ezt a tanácsot is megfogadta. Persze nem lehet mindjárt pártelnök valaki. Alul kell kezdeni. Igy lett Pista plakátragasztó. 1

09 A plakátragasztó - elbeszéli Horzsoli - Tudja, uram, Erıs is vagyok, meg Pista is, de az én levert derekam már nem bírja az álldogállást. Amikor az ember nagy nehezen felébred, ippeg elég a pizsamára felráncigálni a mackót, és lecsoszogni a kisfelesért. Nem akar fizetni egy kört? Látom a szemin, nem. Na, most mit is akartam összefoglalni magának? Pont olyan piros a szeme, mint szegény Hollókámé, az volt ilyen tüzes. Nagyon nem bírt a mutterja, mondom is mindíg, dögöljön meg a bolond vénasszony. Hollókám mindig is rettegett, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy nem az önkormányzathoz meg polgári körökbe járogatunk olyan buzgón a segélyek miatt, hanem a maszopba. Tudja, uram, mi még azt nagyon komolyan vettük, nem úgy, mint ezek a mostani fiatalok. Amikor a fidesz fiúk meg a gárda elkaptak a maszopos plakátokkal, akkor tuti, hogy a vénasszony köpött be. Tudod, mit haver? Asszem, én vagyok az öregebb. Nem kérsz te is egyet? Mindegy, most már ha kihozta Zsebike2, legfeljebb megiszom én. Ja, igen. Persze, Hollót rögtön kimosdatta a faterja, oszt' hozzá is adták ahhoz a nyálas jobbikos ficsúrhoz3. Mikor letelt a plakátragasztásért kirótt, nem akartam én agyonverni a kis nyálast, csak kicsit móresre tanítani, de úgy rikácsolt, mint Barika, mikor lovat látott. - Most mit izélsz már ezzel a megbánással? - Múltkor is idejön egy csávó, valami szakállas hippijampec, oszt nekiáll okoskodni. Aszittem, valami szocjológus, vagy minek hívják ezeket a fazonokat, na tudod, akik csak okoskodnak, mert az iskolában megtanulják a fateruk pénzén, hogy mi a frankó4. Szóval dumál a csávó, oszt kiderül, hogy valami ácsféle volt a faterja, aki ráadásul nem is az igazi apja. Melósnak elég béna volt a csóka, mert láttam, hogy tiszta dzsuva a tenyere a vértıl, még egy darab szög is kiállt belıle. De általános mőveltsége, vagy mi a franc az volt neki. Láttad volna a téren, tiszta beszarás. Csak egy körtét vettünk a Bélánál5, meg egy szardíniát, mert többre nem volt zsé, erre a csóka valami hókuszpókusszal mindekinek varázsolt még párat. Úgy forgolódtak utána a népek, mint kezdı buzik a gızben. Valami hegyibeszédes versit is elmondta, aszondtam neki, miért nem mész a TV-be, bazmeg? Tuti nyerı lennél. Szóval tökre haverok lettünk, amikor elkezdett jönni a faszságaival, hogy nekünk egy atyánk van. Közben olyan átszellemülten nézett! Engem! - El is rugdostam a térrıl, mert aki a muterkám becsületit gázolja, azt felrúgom6. 1 A szerzı zugpincérként szignálva mővét, annak az "(Avagy részlet a szomorú jövıbıl)" alcímet adta. 2 Mindenki be van szervezve ! 3 Érdekházasság volt, szakiparos volt a pasi. 4 Adorka óta stílustörést érzek Pistánál. KunBélával konzultáltott közben sokat.

21. oldal


Valami hegyibeszédes versit is elmondta

tiszta dzsuva a tenyere a vértıl ...vettünk a Bélánál, meg egy szardíniát, mert többre nem volt zsé, erre a csóka valami hókuszpókusszal mindekinek varázsolt még párat.

22. oldal


Ma nem volt vidám nap. De nem lehet minden fenékig habostorta. Kati könnyeitıl pedig közben megáradt a Csele-patak. Nehogy belefulladjon valaki ! Bizony Pista nem mutatott túl kedvezı képet plakátragasztóként, de vagy kikupálódott, vagy a többiek kupálódtak be, felfelé vitt útja a politika egén. Pályája zenitjéhez közelítve fidesz-szóvivı lett. 10 A Fidesz-szóvivı - elbeszéli Sandton Hát persze, hogy nem maradhat ki egy kis "aktuálpolitika"! Már lehetett úgy éjfél körül amikor megszólalt a telefon. Pista rögtön tudta hogy ez fontos lehet, mert a telefonszámát csak a Kati tudja, meg persze a Tábornok úr1. Kati még az este elment igen viharos körülmények között. Igen, kint éppen vihar volt amolyan trópusi, nem jellemzı a szezonra - dehát ezek a komcsik lám még ezt is elkúrták. Szóval kinn dübörgött meg minden, és Pista azt remélte, hogy Katánk félénken majd oda bújik erıs2 karjai közé és

Tábornok úr, mint mesterlövész…

Kati a viharban…csak a szárnyait vesztette el

23. oldal


De most nem mondják mert szive szerelme váratlanul bezengte (csak úgy mint a mennydörgés), hogy márpedig 3 most igenis megkeresi Józsit ! Mert hogy mindenkinek van egy Józsefe az életben, neki meg még nem jött el az övé. És ha igy téblábol körülötte Pista akkor nem is fog.Pedig azt nem szabad kihagyni. - Csak azt tudnám - pánikolt - hogy hol csörög az a kurva telefon ?!

Az ideges rohangálásban egyszercsak azon kapta magát : jól pofára esett. A telefonzsinór keresztezte útját4. Nem baj, igy legalább hamarabb megtalálom, csak a zsinórt kell követnem.- Meg is találta! A fridzsiderben

Valaki ráragasztott egy "Felbontás után hőtıszekrényben tárolandó" cédulát, - Hülye vicc - morogta miközben felvette a kagylót. - Hallottad ? - kérdezte egy ideges hang a másik oldalon. - Persze! Mér vettem volna föl máskülönben? - válaszolt ingerülten. Abban reménykedett, hogy a Kata hivja. - Nem a telefoncsörgést te fasz ! Kitört a disznónátha és nincs inekció ! - orditott a Tábornok, mert Pista most már felismerte a hangot.- Mé, beteg a disznód ? - érdeklıdött udvariasan.

24. oldal


- Nem bazmeg, százszor mondtam már, hogy nem tartok disznót ! Ez különben is Mexikóból jön és emberek kapják el. - Hogy jön Mexikóból ? - kérdezte, mert Pista szeret mindenrıl tudni. Jöhetett volna "gyalog" is! :-)

- Repülın. De hosszú sztori, ne szarakodjunk a részleteken. Az a lényeg hogy mindenki be van szarva, úgyhogy helyzet van ! Most ird le amit mondok - utasitotta türelmetlenül a Tábornok. - Várj egy kicsit, a fridzsiderben nincs papir meg ceruza..... Hosszú sztori.- Szóval holnap csinálunk egy rendkivüli sajtóbanzájt, és….- Egy pillanatra – vág közbe Pista – hogy mi van !? Mexikói disznók betegek és az emberek meg influenzásak lettek ezáltal ?! Ott vagy itt ?! Nem látom az összefüggést. Meg Mexikó elég messze van innen, nem ? – - Megırülök, adódik egy alkalom és a faszikám meg megjátssza itt a földrajztanárt nekem. Mondtam hogy hosszú sztori, de a lényegre figyelj már bazmeg ! Nem látod hogy mirıl van szó. Lerajzoljam ?? – A vezér mintha egy kicsit a kezdıdı stressz jeleit mutatná, ezt onnan lehet mindig észrevenni hogy ilyenkor az orrából egy kis irritáló sipoló hang hallatszik. Ez még avval is párosul, hogy ha minél izgatottabb lesz annál gyorsabban és emel-tebb hangon beszél. A végén már csak sikit. Ilyenkor senki nem tudja, hogy most bepöccent-e vagy a mondókáját foglalja össze. - Mit akarsz rajzolni, egy taknyos disznót ?? – érdeklıdik Pista nyugtatóan. - Barom. NEM ! Egy nagy lófaszt rajzolok és telerakom vele azt a nagy kövér valagadat te moron ! Jön a jár-vány és errıl kell nekünk most állást foglalni. – higgadt hangot akart kierıszakolni magából, de az orra kezdte cserben hagyni. - Teát fızıl ? - hercigesgedik nyugtatásul Pistánk. A Tábornoknak persze van igazi orosz szamovárja is!

A titkos találkahely:

25. oldal


A Tábornok igen mély lélegzetet vett. Uramisten. - gondolta magában Pista - Még szerencse hogy nem a Dagály közelében levı titkos találkozóhelyükön5 dumálunk most, mert a gyerekek biztos kirohannának a medencébıl ! - Koncentrálj !- hangzott el a rövid utasitás. Pista mint akit áramütés ért úgy megrezdült. Ezt szokta mondani neki pszichológusa is. Igen ! Miért ne ? Modern idık járnak és az most igen puccos, hogy fontos emberek konzultációra járnak, ha valami gubancot okoz agyukban. Márpedig gubanc elég akadt újabban izmos fejében. Hát igen, a Kati. Szinte megszőnt most a külvilág számára, gondolatai Kati egzotikus tájain száguldoztak. Mecsoda nı ! Sportlétesitmény Biztonsági Elıadó ! Mecsoda pozició ! Szinte könnybe lábad a szeme ahányszor ránéz az ösz-szeköttetések listájára. Milyen jól is néz ki rajta ! - Csak azt tudnám ki az a rohadt Józsi - lamentált kicsit kijózanodva. Az esı kitartóan esett és még mindig az eltervezett romantikus este elıre megtervezett manıverei jártak eszében. - Csak le tudnák higgadni - morgolódott. Önbizalma most sem hagyta el ! - Most ledarálok negyven fekvıtámaszt, oszt annyi. Levezetem az energiát meg a koreográfiát sem felejtem el. Büszke volt mindig is leleményességére. Már indult is, azaz csak indult volna, de egy pillanatra nem értette hogy mi a fenét csinál a nyitott hőtıszekrény elött a jéghideg telefonkagylóval a kezében.

- Ja, igen a fınök. Mi a francot is akar ? - Namost érted már az egészet ? Mennyünk át rajta mégegyszer, mert amióta csajozol nem tudom merre hány óra nálad. Tehát, mire kell rávezetnünk a manusokat, hogy aztán a Fletóék legyenek sárosak?! - Hát izé, igen sár az már van sok. Órák óta esik basszameg. Nálatok is esik ? – mintha vigasztalódni akarna Pista. - Ugye most hülyéskedsz ??!! Na jó, azért sem húzol fel, tudod ! Szép lassan meséld el mi az elképzelésed ! - Háát elképzelésem az annyi volt, hogy könyvet tudnák irni. Szép vastagot. - kalandoztak el Pista gondolatai ismét. - Na ennek örülök. De lehetne valami konkrétabbat ? Nem szeretném hogy hiába pofáztam éjnek idején ! Szóval mivel kezdesz ? Mi az elsı lépésed ? - Negyven fekvıtámasz ! - Mi a lóf.., mivan ?! – kezdett a Tábornok idegesen hadarni – Most átmentél tornatanárba ?! Könyörgöm ennek miköze a disznónáthához ??!! - Semmi, de most miért fontos ez ?

26. oldal


...könyvet tudnák irni. Szép vastagot...

ILYEN vastagot! - Néha milyen hülye dolog ez a politika - morfondirozott magában Pista. - Sok mindent nem érteni ebben a kurva életben, például hogy ki lehet ez a Józsi. Mégis mindent meg kell magyarázni ! A Józsit meg majd jól tökön rúgom és kész - nyugtázta. - Oszt majd mehet ı is a pszichológushoz vagy a töksebészhez. Magyarázzanak neki ık. Mér kell mindig nekem megmondani a frankót ? Például ez a hülye telefon is.Itt sipol nekem az éjjel kellıs közepén ! Talán mégse kéne a fridzsiderben tartani.Na elég volt a mai napból. - sóhajtott - Megyünk szunyálni. A hálószoba felé csoszogva még a nótás kedve is elıjött. Nékem olyan asszony kell Ki Józsiér nem hagy el Fızze meg a vacsoráát6 Úgy várja, váárja Úgy váárja, váárja A zurát.. . Csak azt tunnám ki a franc lehet az a Józsi ! Ki, Ki? Hát İ!

1 Kérdezzük meg Katit: definiálja azon halmazt, melynek két eleme van: Kati és a Tábornok úr. Mit fog tippelni ? 2 Érdekes, hogy Pistát mindig erısnek ( izmosnak ) láttuk. Pedig csak csípıs. 3 Torgyán Józsi. Vagy Jóska János. 4 Pista végzete a zsinór. Emlékeim szerint a lépcsın is egy zsinór miatt zúgott le. 5 Hiába no, a csıszkuhyhók ideje lejárt, miként a múlthavi nyugdíjas bérleteké, új szelek fújják az ısmagyar fákat, várjuk pávazsoltit s egyéb más csodákat.

27. oldal


5 Hiába no, a csıszkuhyhók ideje lejárt, miként a múlthavi nyugdíjas bérleteké, új szelek fújják az ısmagyar fákat, várjuk pávazsoltit s egyéb más csodákat.

Bizony ez a sajtótájékoztató a bukást jelentette. A Pista által megtartott sajtótájékoztató még a Gallup szerint is csak +43 százalékot jelentett, miközben az elvárás +48.3 volt. Pista mehetett, de miután hősége megkérdıjelezhetetlen volt, most már ajánlólevéllel a zsebében ment. 11 A HÍR-TV riportere - elbeszéli Sárkányszekér

Megkaptam hát! A Hír-TV tudósítója vagyok, mint Kóczián volt. Persze, ı csak volt. Én meg az vagyok. Ráadásul most, hogy a komcsik betliznek! Micsoda témák hevernek a földön! Antrénak keresünk valami egyszerőt. Lám, egyszerően megkérdezhetı mondjuk Pécs polgármestere. Pécs komcsi város, aztán a polgármester mégis jó magyar ember. Hogy is hívják? Páva, mint a kakas. Páva Zsolt. 1 Tru-tru-luluuu, tru-tu-luluuu. Felszállott a Páva, vármegye házára...

Ja, bocs, fınök, ez nem az a páva!

Itt van, ez az igazi Páva!

28. oldal


Megkeressük a polgármester urat. Megkérdezzük tıle, - Hogyan sikerült ekkora eredményt elérni? Kétszer annyian szavaztak rá, ahányan Szilire. És ha rossznéven veszi a kérdést? Ha azt hiszi, hogy választási csalásra célzok azzal, hogy kétszer? Nem, ez nem jó. De lehet nagyszerő kérdéseket is feltenni. Például - Hogyan fogja a várost irányítani, amikor az önkormányzat komcsi többségő? Nem lesz ez jó. Még majd azt képzeli, hogy antidemokratikus vonásokat látok belé. Meg különben is! A komcsikat zsebre fogja tenni.

Ám - Mit gondol, polgármester úr, Pécs megbízható egy város? Igen, ez igen. Ha nem bízik benne, hozzátehetı, hogy érthetı, ennyi komcsi között, ha viszont megbízik benne, ki fogom emelni nagyszerő politikusi vénáját, bátorságát, hogy ennyi komcsi között is… Megyek és elmondom az igazgató úrnak. Kíváncsi vagyok mit szól hozzá. Hogy szóhoz sem jut? Hogy keressek inkább hóvirágot? Na, de kérem… 1 Fiumétıl csak tíz órányi hajóútra fekszik az ısi szittya település, Ischia ( régi nevén Szkítia, még régebbin szittyaföld, melynek nevét a szóelejei mássalhangzó torlódásra különösen érzékeny talján fülek hatására a pergıbeszédő talján szájak Iszkiára torzították ), melyet a trianoni békeszerzıdés során csatoltak el Magyarországtól a gaz bolsik. Ott született a Fel kéne szabadulni már! címő népköltés, mely fényesen igazolja a Gyurcsány-kormány nemzetrontó politikáját ( vagy már nem is Gyurcsány-kormány van ? a fene ismeri ki magát ebben a gyorsan változó világban ). A szájhagyomány által terjedı mővet egyes tájakon éneklik is, jól énekelhetı a Kis Karácsony, Nagy Karácsony dallamára.

Fel kéne szabadulni már ! szálljon páva minden házra, kis családra, nagy családra, páva zsolti pálmaága hozzon békét barikákra.

29. oldal


Pista közben feljutott a csúcsra. Az emberi karrier olümposzára, minden méltóságok legnagyobbikára, a dzsobok himalájájára, (jájájá) méltóságisszimusz lett belıle, szakszervezeti vezetı ( afölött már csak az ég van ). Kollégájának mondhatta még magát Gaskót is.S ahogy a jenkik mondják: a csúcson kell abbahagyni. Ezt tette. 12 Bevégeztetett - elbeszéli Holmes ( 1 ) Erıs Pista az országos paprikatermesztık és feldolgozók szakszervezetének vezetıjeként népszerő ember volt. ( 2 ) Kedves, közvetlen kapcsolatban tudott szót váltani az egyszerő paprikatermesztıkkel, ugyanúgy, mint az érdekegyeztetı tanács ülésein a munkaadók képviselıivel, vagy a kormányt képviselı miniszterekkel.

( 3 ) A kompromisszumok híve volt, általában neki sikerült megtalálni azt az optimális, minden érdekelt fél számára elfogadható egyensúlyt, amely elırevitte a tárgyalásokat. ( 4 ) Hívó szavára kivétel nélkül sztrájkba léptek szakszervezetének tagjai, de respektálta döntéseit a többi szakszervezeti szövetség vezetıje is.

És gondoskodtak az "elégséges szolgáltatás"-ról! 30. oldal


( 5 ) A paprika maffia szemét azonban bántóan csípte Erıs Pista határozottsága és tisztakezősége.

A "paprika-maffia" persze vérmagyar! És mint "népellenséget" kezeli Erıs Pistát! ( 6 ) Elhatározták, hogy megszabadulnak tıle. ( 7 ) Elıször vöröstéglaport kevertek az ırölt paprikába, majd pedofil képeket töltöttek a számítógépére, végül heroint csempésztek a kabátzsebébe.

Randa vörös por…..felnıtt autó kicsit erıszakol…ez a csúnya heroin….ebbıl a szépségbıl lesz!

( 8 ) Erıs Pista azonban mindegyiket idıben észrevette, nem sikerült ıt lejáratni, erkölcsi hitelét tönkretenni. ( 9 ) Ekkor elhatározták, hogy megsemmisítik. ( 10 ) A maffia Édes Annát, a rettegett bérgyilkost küldte el hozzá, akinek sikerült elcsábítani, majd orgazmus közben kést döfve a tarkójába megölni ıt.

Jaj, nem ezt, bár ez is ölhet :-) Hanem İt! A gyilkos kés a bugyijába van rejtve!

31. oldal


Pista

Anna

Méghogy orgazmus közben… ( 11 ) Erıs Pista tetemét a maffia takarító emberei ledarálták, paprikával keverve főszerkrémet készítettek belıle, nevével ellátott kis üvegekbe töltötték, és a piacra dobták. ( 12 ) Az új termék népszerősége máig töretlen, de az öregek gyakran emlegetik az elsı krémek minıségét, amelyet azóta sem tudtak a gyártók megközelíteni.

…ledarálták… …nevével ellátott kis üvegekbe töltötték ( 12 ) Az új termék népszerősége máig töretlen, de az öregek gyakran emlegetik az elsı krémek minıségét, amelyet azóta sem tudtak a gyártók megközelíteni. **************************************************************************

Idézetet írta: kecske - 2009. Május. 28, 07:02:27 ( 11 ) Erıs Pista tetemét a maffia takarító emberei ledarálták, paprikával keverve főszerkrémet készítettek belıle, nevével ellátott kis üvegekbe töltötték, és a piacra dobták. Sebikati fız. A főszerek között egy paprikakrém díszeleg ízléses kis üvegben, címkéjén egy hetyke bajszos. magyar, ErısPista. S néhány verselı elhatározza, megénekli az életét.. S a körforgás folytatódik.

32. oldal


Nos, amennyiben szeretett vezetőink is eljutottak idáig a vizsgálati anyag tanulmányozásában, velük együtt megállapíthatjuk, hogy a kutatómunkánk tökéletesen megszolgálta mindazt a pénzeszközt, amelyet csoportunk költségeire felhasználtunk, hiszen: pontosan beidéztük a vizsgált csoport minden tagjának tevékenységét minden egyes "dolgozatot" kielemeztünk mindegyiket elláttuk megfelelő illusztrációkkal ezzel lehetővé tettük, hogy mindenki, a Vezetőség is, áttekintést nyerjen! Ha munkánkat legalább némi erkölcsi, esetleg anyagi elismeréssel illetik, akkor tovább folytatjuk ennek a csoportnak a megfigyelését, és ha megint elkövetnek valami ilyesmit, résen leszünk! Vannak előzetes "füleseink" informátorainktól, ezek alapján ideteszünk néhány illusztrációt, amelyek remélhetőleg felkeltik Vezetőink figyelmét! Ezek már "előlegek" a jövendő művekből! (Vagy nem :-)

"99 Luftballons"

"Hosszú útra megyek…"

Ez a kép pedig kifejezetten a Wall-e-nek szóló üzenet! Tudjuk, amit tudunk!

33. oldal

Pechvogel-story  

Erös Pista &Edes Anna szerelmetes sorsa

Pechvogel-story  

Erös Pista &Edes Anna szerelmetes sorsa

Advertisement