Page 1

20 jaar ervaring in HR Consulting & Advies ! DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 53 NUMMER 4 - NOVEMBER 2008 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

Tickets en T-shirts van Cercle Brugge te winnen. Surf naar www.admb.be

1


www.artemise.be

De

bank bij U in de buurt

van bij ons

www.wvb.be

Hoofdzetel Brugge Adriaan Willaertstraat, 9 Tel. 050 /44 59 00

service & menselijk contact maken het verschil

Ruddervoorde

Knokke-Heist

Oostende

Tielt

Ieper

Torhoutsestraat, 21 Tel. 050 / 27 76 72

Piers de Raveschootlaan, 77 Tel. 050 / 60 37 01

Hendrik Serruyslaan, 34 Tel. 059 / 70 52 89

Markt, 35 Tel. 051 / 40 23 76

Rijselsestraat, 7 Tel. 057 / 20 33 01


EDITORIAAL

Dierbare lezers, U allen, ondernemers en werkgevers, verkeert in grote onzekerheid, en dat is volkomen begrijpelijk. Sinds de negatieve beurstrend ganse economieën en hun actoren in haar neerwaartse spiraal meesleurde, oogt de toekomst immers niet meer als voorheen. De toon werd voordien al enigszins gezet door een op hol geslagen inflatie die op zijn beurt de loonkost de hoogte in joeg en ons concurrentievermogen zwaar hypothekeerde. En dan was er onlangs de regering, die haar budget pas sluitend kreeg door de ondernemingen met meestal onrechtstreekse, doch daarom niet minder effectieve lasten, extra te bezwaren. In die omstandigheden is het niet echt verwonderlijk dat het ondernemersvertrouwen een flinke knauw kreeg en in de laatste vijf jaar zelfs nooit lager stond. De grootste fout die we echter kunnen maken is ontmoediging, die doder aller daadkracht, in onze organisaties te laten binnensluipen. Ook aan deze economische teruggang komt immers ooit een einde, maar tot dan wordt het voor z’n allen inderdaad hard labeur. ADMB is en blijft er ondertussen voor u, een baken van vertrouwen, die u mede door deze moeilijke tijden loodst. Karel Ghesquière Algemeen Directeur ADMB

Inhoud VOOR DE WERKGEVER

Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie:

K. Ghesquiere, J. Beuselinck, K. Boelens, E. Braet, L. Daeninck, J. De Wever, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Deklerck, P. Pirard, B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie, O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout.

PREVENTIE EN BESCHERMING VEKMO ADMB IS INTERIMARBEID ADMBEELD

SVMB PENSIOEN KINDERBIJSLAGEN

Lay-out:

ALLY GRAPH-X, www.ally.be Druk:

INTERIMARBEID ZIEKTEVERZEKERING

ROULARTA, Roeselare Verantwoordelijke uitgever:

K. Ghesquière p.a. Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge

ADMB IS KMO DIRECT ADMB WEBSITE ADMB VERZEKERINGEN

Oplage: 75.500 ex.

Lid van VUKKP

ADRESSEN

4 6 7 8 8 9 10 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 29 30 31

Feestdagen 2009 Geschenken voor het najaar Vakantiegeld bij vermindering van tewerkstelling Pensioengerechtigde leeftijd bij mannen en vrouwen Leertijd Memo voor de werkgever Data en RSZ-bijdragen Index Machines en liften Bodemdecreet vervangt bodemsaneringsdecreet VEKMO C&C behaalt accreditatiecertificaat Gratis naar Kinepolis Adressen Construct Interim 20 jaar ADMB Select Afschaffing leeftijdsgebonden barema’s ADMB School: infosessies Zenitor, loopbaancoaching voor ondernemers Pensioenbedragen Bedragen gezinsbijslag werknemers Wijziging éénoudertoeslag 10 jaar ADMB Interim Adressen ADMB Interim CM en de ziektverzekering Centrum Algemeen Welzijnswerk: Thuiszorg Dagvergoeding zelfstandigen ICT professionals gezocht Gereglementeerde beroepen ADMB Life Manager Adressen ADMB Verzekeringen Pensioenspaarverzekering Het vrij aanvullend Pensioen Adressen adviseurs Adressen kantoren

Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

nr. 4 - november 2008

3


VOOR DE WERKGEVER

De feestdagen 2009 TOEPASSING BIJ SCHORSING EN EINDE CONTRACT ■■■■

Sandra LAMBRECHT Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt dat de werknemer tijdens 10 feestdagen per jaar niet mag worden tewerkgesteld, maar wel betaald wordt. Maar wat indien hij ziek valt, of in tijdskrediet gaat? Behoudt hij dan zijn rechten op 10 dagen feestdagloon? Ook deze vragen worden door de wet beantwoord. In de onderstaande tabellen vindt u een praktisch overzicht terug.

Belangrijk om weten: feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag, moeten vervangen worden. Wenst u voor alle werknemers dezelfde vervangingsdag te bepalen, dan moet de beslissing daarover tijdig genomen worden (in de sector, in de ondernemingsraad, of in overleg met de vakbondsafvaardiging). Vóór 15 december 2008 moet u de beslissing aanplakken in de onderneming. Voor de concrete procedure kan u uw Sociaal Bureau contacteren.

DOOR DE WERKGEVER TE BETALEN FEESTDAGEN BIJ AFWEZIGHEID OF NA UITDIENSTTREDING Geen recht op loon voor de feestdag:

Recht op de feestdag die valt binnen 30 dagen vanaf de aanvang van:

Altijd recht op loon voor de feestdag:

Restcategorie: recht op feestdag binnen 14 dagen vanaf de aanvang van:

SCHORSING CONTRACT

• Loopbaanonderbreking en tijdskrediet • Sommige vormen van borstvoedingsverlof en profylactisch verlof • Toegestane afwezigheid • Situaties waarbij de werknemer ongerechtvaardigd afwezig was op de gewone arbeidsdag die aan die feestdag voorafgaat of erop volgt.

• Alle vormen van vakantie • Tijdelijke werkloosheid te wijten aan een technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk om economische redenen. Eventueel aan verminderd loon. (2) • Wederoproeping onder de wapens

• • • •

Geen recht op loon voor de feestdag:

Altijd recht op loon voor de feestdag:

Recht op de feestdag die valt binnen 30 dagen na de dag van:

Ziekte of ongeval Arbeidsongeval (1) of beroepsziekte Zwangerschaps- of bevallingsrust Werkstaking of lock-out (indien de verzoeningsprocedure mislukt).

• Tijdelijke overmacht • Betaald educatief verlof • Klein verlet en verlof om dwingende redenen • Borstvoedingsverlof en profylactisch verlof, onder bepaalde voorwaarden (3) • Uitoefening van een politiek mandaat • Voorlopige hechtenis • Legerdienst (uitz. wederoproeping)

Restcategorie: recht op feestdag binnen 14 dagen na de dag van:

EINDE CONTRACT

• Bij einde van een contract van max. 14 dagen • Zelfs bij langerlopende contracten is er nooit recht indien de werknemer ontslagen werd om dringende reden of wanneer hij zelf ontslag neemt (tenzij bij ernstige tekortkoming van de werkgever of ingeval van staking of lock-out).

Bij einde van een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand door: • overmacht; • staking of lock-out; • gewoon ontslag door de werkgever (tenzij de werknemer intussen nieuw werk heeft).

(1) De werknemer die voor de feestdag een vergoeding ontvangt op grond van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of beroepsziekten, heeft enkel recht op het verschil tussen het normaal loon en de vergoedingen die ter uitvoering van voornoemde wetgevingen worden uitbetaald.

4

nr. 4 - november 2008

Indien het contract minimum 15 dagen en maximum 1 maand duurde, is er recht op maximum 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na de beëindiging van het contract door: • overmacht; • staking of lock-out; • gewoon ontslag door de werkgever (tenzij de werknemer intussen nieuw werk heeft).

(2) Per 25 bewezen werkloosheidsdagen moet de werkgever voor één feestdag slechts het belastbaar loon betalen, d.i. het brutoloon verminderd met RSZ-inhouding. (3) In het geval dat de schorsing ingevolge een beslissing van de arbeidsgeneesheer tot stand gekomen is en er geen ander werk voor handen is. De situatie waarbij werkgever en werknemer in onderling overleg tot deze vorm van schorsing beslissen, valt niet onder deze bepaling.


TOEPASSING FEESTDAGEN 2009 Heeft uw werknemer bij schorsing of beĂŤindiging van het contract recht op loon voor de feestdag? Uw werknemer heeft recht op de feestdag wan-

Kerstmis 2008 Nieuwjaar 2009 Paasmaandag Feest van de Arbeid O.-L.-H. Hemelvaart Pinkstermaandag Nationale feestdag O.-L.-V. Hemelopneming Allerheiligen Wapenstilstand Kerstmis 2009 Nieuwjaar 2010

neer de eerste dag van de schorsing of wanneer de beĂŤindiging van het contract op volgende datum valt of later (voltijdse tewerkstelling).

Datum van feestdag

Recht indien de schorsing plaatshad ten vroegste op (max. 30 dagen):

Recht indien de beĂŤindiging plaatshad ten vroegste op (max. 30 dagen):

Recht indien de schorsing plaatshad ten vroegste op (max. 14 dagen):

Recht indien de beĂŤindiging plaatshad ten vroegste op (max. 14 dagen):

25/12/08 (do) 1/1/09 (do) 13/4/09 (ma) 1/5/09 (vr) 21/5/09 (do) 1/6/09 (ma) 21/7/09 (di) 15/8/09 (za) (4) 1/11/09 (zo) (4) 11/11/09 (wo) 25/12/09 (vr) 1/1/10 (vr)

26/11/08 3/12/08 15/3/09 2/4/09 22/4/09 3/5/09 22/6/09 19/7/09 4/10/09 13/10/09 26/11/09 3/12/09

25/11/08 2/12/08 14/3/09 1/4/09 21/4/09 2/5/09 21/6/09 18/7/09 3/10/09 12/10/09 25/11/09 2/12/09

12/12/08 19/12/08 31/3/09 18/4/09 8/5/09 19/5/09 8/7/09 4/8/09 20/10/09 29/10/09 12/12/09 19/12/09

11/12/08 18/12/08 30/3/09 17/04/09 7/5/09 18/5/09 7/7/09 3/8/09 19/10/09 28/10/09 11/12/09 18/12/09

(4) Let op: deze feestdag valt op een zaterdag of zondag. De berekende data zijn gebaseerd op een klassieke werkweek (maandag tot vrijdag) en op de veronderstelling dat de vervangingsdag op de eerstvolgende werkdag (de maandag) valt.

,#$4QBSFOFO#FMFHHFO

4PNTXPVVEBUVNFU,#$ PWFSVXCFMFHHJOHFO IBEHFQSBBU #JK,#$IPFGUVOJFUXBLLFSUFMJHHFOWBOVXCFMFHHJOHFO &FOQFSTPPOMJKLFBEWJTFVS4QBSFOFO#FMFHHFONBBLUV XFHXJKTFOHFFGUBEWJFTPQNBBUWBOVXWFSNPHFOFOQSPGJFM 6LJFTUWPPSHSPOEJHFBOBMZTFTNFUQFSNBOFOUBEWJFT0GV HBBUWPPSFFOWPMMFEJHCFIFFS,JFTUVEBBSCJKWPPSEFVOJFLF GPSNVMFNFULBQJUBBMCFTDIFSNJOHPQVXIFMFQPSUFGFVJMMF  EBOJTVXHFMEPQUJNBBMCFWFJMJHE (BTOFMMBOHTCJKEFBEWJTFVS4QBSFOFO#FMFHHFOJO FFO,#$CBOLLBOUPPSJOVXCVVSU8BOUQSBUFOXFSLU ;FLFSBMTIFUPWFSVXCFMFHHJOHFOHBBU.FFSJOGPSNBUJF  4VSGOBBSXXXLCDCFCFMFHHFO

nr. 4 - november 2008

5


VOOR DE WERKGEVER

Geschenken voor het najaar ■■■■

Gerben VERMEULEN Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

De fel onder druk staande koopkracht krijgt het binnenkort nog harder te verduren. Naast de maandelijkse uitgaven, dienen er immers nu ook nog kerstcadeautjes te worden gekocht. Wie geluk heeft, kan weldra misschien de vruchten plukken van zijn hard labeur en vangt een loonbonus omdat de collectieve doelstellingen zullen gehaald zijn. Dit systeem van de loonbonus viert zopas zijn eerste verjaardag en laat de werkgever toe om aan zijn werknemers een flinke bonus te voorzien, vrij van sociale en fiscale inhoudingen, tot een maximumbedrag van 2.200 EUR per jaar. Helaas zal niet elke werknemer kunnen genieten van dit extraatje. Wie minder geluk heeft, zal zijn hoop vestigen op een eindejaarspremie. Maar heeft iedereen daar wel recht op? Een vraag om even bij stil te staan.

Maar zelfs als een CAO de maandelijkse betaling van de eindejaarspremie toelaat, blijven er scherpe kantjes aan vast hangen. Denkt u maar eens aan de situatie waarin blijkt dat de werknemer geen recht had op eindejaarspremie, bv. omdat hij zelf ontslag heeft genomen en de sectoriële CAO dan geen recht op eindejaarspremie voorziet! Dan moet u beginnen met de terugvordering van de ten onrechte betaalde bedragen - en dit niet alleen bij de werknemer, maar u dient dan ook bij de fiscus en de RSZ aan te kloppen! Een éénmalige betaling geniet dus duidelijk de voorkeur.

EINDEJAARSPREMIE

GESCHENKENCHEQUES

Geen algemene verplichting

Algemeen

Net als de voormelde loonbonus, is de eindejaarspremie een mooi extratje dat de werkgever kan voorzien voor zijn werknemers. Ondanks het gebrek aan een algemene wettelijke verplichting, kent het gros van de werkgevers er toch een toe aan zijn personeelsleden. Dit komt door het feit dat er nog andere rechtsbronnen deze toebedeling kunnen opleggen, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of zelfs een gebruik.

Naast de hierboven gesignaleerde eindejaarspremie, kan de werkgever ook nog een meer persoonlijke attentie geven aan zijn werknemers. Dit kan onder de vorm van een geschenkencheque.

Kwalificatie als loon

De premie, die meestal bestaat uit een extra maandloon en wordt betaald in de maand december, wordt onweerlegbaar beschouwd als loon. De werkgever moet hierop dan ook de gewone socialezekerheidsbijdragen betalen en de bedrijfsvoorheffing afhouden. In beginsel wordt de eindejaarspremie ook verworven per gewerkte maand in de referentieperiode. Enkel indien de collectieve arbeidsovereenkomst of de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling voorziet, kan van het vooropgestelde beginsel worden afgeweken. Deelbaar of ondeelbaar ?

Een bijzonder probleem is of een eindejaarspremie pro rata temporis betaald moet worden. Het Hof van Cassatie verdedigt de terechte stelling dat deze premie niet louter een vergoeding is wegens getrouwheid aan de werkgever, maar in feite loon is en zij dus principieel verschuldigd is in verhouding tot de duur van de tijdens het verlopen jaar gepresteerde arbeid. Het recht op loon ontstaat immers naarmate er prestaties geleverd worden!

Hoewel geschenkencheques in principe als gewone verloning dienen beschouwd te worden, kan de werkgever ze in bepaalde gevallen toch toekennen zonder dat er socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn. In dat geval kan zo’n cheque een mooie waardering uitmaken voor de inzet van de werknemer. Opdat die cheques als een voordelige beloning kunnen worden uitgereikt, dienen een aantal voorwaarden te worden nageleefd. Bij de huidige stand van zaken is het zo dat de RSZ en de fiscus dezelfde eisen stellen, enkele kleine verschillen niet te na gesproken. Gebeurtenissen

De toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas. Uitreiking op een ander moment komt dus niet in aanmerking. Enkel de fiscus aanvaardt nog dat ook voor andere feesten een geschenkencheque wordt gegeven. Zo is er bijvoorbeeld het patroonsfeest dat in de desbetreffende beroepssector wordt gevierd, zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara. Bedrag

Maandelijkse betaling of éénmalig gebeuren?

Per gelegenheid mag de werkgever slechts een bedrag van € 35 toekennen. Voor ieder kind ten laste mag er eveneens eenzelfde bedrag van € 35 toegekend worden. Een kind wordt als ten laste beschouwd indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt. Door het steeds toenemende aantal “nieuw samengestelde gezinnen”, aanvaardt de fiscus dat ook kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar geen deel uitmaken van het gezin toch als “ten laste” kunnen beschouwd worden, en dit zolang ze op 31 december van het jaar van toekenning geen 18 jaar oud zijn.

Los van de discussie omtrent de deelbaarheid of ondeelbaarheid, stelt zich dan nog de vraag op welk tijdstip de eindejaarspremie nu precies dient betaald te worden.

De cheques moeten apart worden toegekend. Aan een werknemer met twee kinderen, mag men bijvoorbeeld geen globale cheque geven van 100 EUR. De vrijstelling zal in dat geval niet gelden.

Het Hof stelt dus de splitsbaarheid van de eindejaarspremie als beginsel, tenzij hiervan wordt afgeweken bij CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst.

6

Normaliter wordt de eindejaarspremie in één keer uitbetaald in december. De precieze uitbetalingsmodaliteiten en -data verschillen echter van sector tot sector. Alles hangt dus af van de afwijkende afspraken welke in de sector gemaakt werden omtrent de maandelijkse uitbetaling.

nr. 4 - november 2008


De werkgever mag dit bedrag in speciën geven of onder de vorm van cheques. In dat laatste geval dienen ook andere voorwaarden vervuld te zijn. Bij overschrijding van het toegelaten bedrag, zal het gehele bedrag worden onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen. Cheques: extra voorwaarden

De betaalbons of cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die voorafgaandelijk een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de betaalbons. Zij moeten tevens een beperkte looptijd hebben en mogen onder geen beding aan de begunstigde in speciën uitbetaald worden. De laatste voorwaarde houdt in dat de cheques niet in geld mogen uitbetaald worden door de aangesproken ondernemingen, maar dat de werknemer effectief in de betrokken onderneming ter waarde van het bedrag van deze cheque aankopen moet verrichten. Wil men dat het personeel niet gebonden is aan één bepaalde onderneming, dan kan de werkgever deze geschenkencheques aankopen bij gespe-

cialiseerde firma’s en kunnen de werknemers deze cheques enkel en alleen uitgeven bij de ondernemingen die verbonden zijn met dergelijke firma’s. De werkgever kan ook een systeem gebruiken waarbij een bepaald aantal ondernemingen rechtstreeks benaderd worden, waarna de werknemers de keuze krijgen bij welke onderneming zij hun cheque willen besteden (b.v. keuze tussen cheque van doe-het-zelfzaak, parfumerie, kledingwinkel, enz.). Ook filmcheques worden nu uitdrukkelijk aanvaard door de fiscale administratie, op voorwaarde dat ook deze aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Het betalen van een eindejaarspremie of toekenning van een geschenkencheque is dus geen algemene plicht! Indien u interpretatieproblemen of vragen hebt, laat dan niet na uw Sociaal Bureau, dat over alle informatie hieromtrent beschikt, te contacteren.

Vakantiegeld bij vermindering van tewerkstelling ■■■■

REKENREGELS

Veerle DEGRENDELE Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

Principes

In december 2007 werd voor het eerst de nieuwe berekeningswijze van het vakantiegeld bij een vermindering van tewerkstelling toegepast. Deze berekeningswijze zorgde voor veel kopzorgen. Er kwamen dan ook verschillende voorstellen tot vereenvoudiging, maar het ziet er niet naar uit dat hierover dit jaar nog een beslissing valt.

VERMINDERING TEWERKSTELLING Vermindert de tewerkstelling van een bediende, dan kan dit een invloed hebben op zowel het vakantierecht als op het vakantiegeld. Vakantierecht

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit recht moet worden beperkt naar rato van het tewerkstellingsregime van het vakantiejaar. Wanneer het tewerkstellingsregime in het vakantiejaar kleiner wordt dan het regime van het vakantiedienstjaar, dan vermindert het recht op vakantie. Er werd dan meer recht op vakantie opgebouwd dan kan worden opgenomen. Vakantiegeld

Wat betreft het vakantiegeld, zal de lagere tewerkstelling tot gevolg hebben dat het vakantiegeld vermindert. Immers, het enkel vakantiegeld (loon voor de vakantiedagen) en het dubbel vakantiegeld (92% van het nieuwe loon) zullen worden geproratiseerd in verhouding tot het huidig vakantierecht. Voor het recht op vakantie dat werd opgebouwd maar niet kan worden opgenomen, moet ook vakantiegeld worden betaald. De regels voor het uitbetalen van die vakantiedagen werden met ingang van 1 januari 2007 vastgelegd.

In de vakantiereglementering wordt nu uitdrukkelijk voorzien in de uitbetaling van een vertrekvakantiegeld bij een vermindering van tewerkstelling bij dezelfde werkgever. Maar dit vertrekvakantiegeld moet pas worden berekend in december van het jaar waarin de tewerkstelling wijzigde. Anders dan bij de berekening van vertrekvakantiegeld bij einde contract, legerdienst / burgerdienst of tijdskrediet / thematische verloven, wordt hier geen rekening gehouden met de “vaste eindejaarspremies”. Dit zijn alle premies waarvan de toekenning niet gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt. Conform het vertrekvakantiegeld bij uitdiensttreding, zijn de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het moment van uitbetaling. Deze principes worden als volgt toegepast: • bij opname van hoofdvakantie huidig jaar: - enkel en dubbel vakantiegeld in dienst op basis van huidig loon; • in december van huidig jaar: - vertrekvakantiegeld vorig jaar, verminderd met reeds uitbetaald vakantiegeld in dienst; - vertrekvakantiegeld lopend jaar; • bij opname hoofdvakantie volgend jaar: - enkel en dubbel vakantiegeld in dienst op basis van dan geldend loon, verminderd met reeds uitbetaald vertrekvakantiegeld en aftrek eventueel beperken (cf. de aftrek van een vakantieattest). Het enkel en dubbel vertrekvakantiegeld worden dus éénmalig verrekend wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. Indien echter een bediende de onderneming verlaat nadat het vertrekvakantiegeld werd verrekend, maar nog enkele vakantiedagen te goed heeft, zal de werkgever de verrekening moeten verbeteren op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt met een wijziging van de aangifte van het kwartaal waarin de hoofdvakantie werd opgenomen.

nr. 4 - november 2008

7


VOOR DE WERKGEVER

Geen discriminatie meer tussen mannen en vrouwen ... OP HET VLAK VAN DE PENSIOENLEEFTIJD ALTHANS ■■■■

Sandra LAMBRECHT Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

langer en hebben dus langer recht op pensioen, maar staken steeds vroeger hun actieve loopbaan.

Zoals u weet bestaat er sinds jaren een positieve discriminatie ten aanzien van vrouwen aangaande de pensioengerechtigde leeftijd. Maar niet voor lang meer.

Alle hens aan dek dus voor de politiek – economische wereld om meer geld te verwerven en minder te moeten uitgeven:

Op 1 januari 2009 zal immers de laatste stap van de pensioenhervorming van 1996 realiteit worden en zal daardoor zowel voor mannen als vrouwen de normale pensioenleeftijd op 65 jaar worden gebracht. Ingangsdatum

Pensioenleeftijd voor vrouwen

Vanaf 1/7/1997 Vanaf 1/1/2000 Vanaf 1/1/2003 Vanaf 1/1/2006 Vanaf 1/1/2009

61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar 65 jaar

Hieronder even de context waarin deze maatregel van non-discriminatie kadert. Het sociaal-economische debat over de financiële houdbaarheid op lange termijn van de wettelijke pensioenstelsels was al in volle gang sinds begin van de jaren negentig. Het repartitiesysteem binnen het Belgische pensioenstelsel is duidelijk inadequaat geworden. Het grootste probleem is het budgettaire gevolg van de vergrijzing van de bevolking. De generatie die geboren is na de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde babyboomgeneratie, bereikt stilaan de pensioengerechtigde leeftijd. Meer Belgen leven

• De pensioenhervorming van 1996 Ook voor vrouwen werd geleidelijk aan de gerechtigde pensioenleeftijd opgetrokken tot 65 jaar. • Het Generatiepact Tal van maatregelen waren erop gericht om mensen langer aan het werk te houden, waardoor er enerzijds meer inkomsten werden gegenereerd en anderzijds minder uitgaven bestonden, omdat minder pensioenen moesten betaald worden. • Het Zilverfonds In 2001 is het Zilverfonds opgericht. Dit fonds bouwt een financiële reserve op om het hoofd te bieden aan de stijging van het aantal gepensioneerden dat men tussen 2010 en 2030 verwacht. Hierdoor zou de uitbetaling van de toekomstige pensioenen veilig gesteld zijn zonder de sociale bijdragen te moeten verhogen. Het geld van het Zilverfonds komt van begrotingsoverschotten, van overschotten in de sociale zekerheid, van eenmalige niet-fiscale inkomsten en de opbrengst van de beleggingen van het Zilverfonds. Vanaf 2010 kan men de opgebouwde financiële reserve aanspreken om het hoofd te bieden aan de pensioenuitgaven. Er is dus misschien nog hoop voor de jongeren van vandaag, dat ze ook van een vrij zorgeloos pensioen zullen kunnen genieten, al zal de pensioenleeftijd tegen die tijd waarschijnlijk al opgetrokken zijn tot ...

Instappen in het systeem leertijd DE MIDDENSTANDSOPLEIDING HEEFT FLEXIBELE INSTAPMOGELIJKHEDEN:

• voor niet leerplichtige leerlingen (+18jaar): gans het jaar door. • voor leerplichtige leerlingen (-18jaar): tot 31/01/2009. LEERVERGOEDINGEN AAN LEERLING:

-18 jaar

+18 jaar

1ste jaar

- 280,57

- 374,10

2de jaar

- 374,10

- 420,86

3de jaar

- 467,63

- 467,63

VOORWAARDEN:

leerling: 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben (uitzondering o.a. Kleinhandel, 16 jaar) patroon-opleider: 25 jaar zijn, 5 jaar beroepservaring, waarvan 2 jaar als zelfstandige. KOSTEN VOOR PATROON-OPLEIDER:

• • • •

Leervergoeding Bijdrage patroon ±20% van de leervergoeding Afsluiten van arbeidsongevallenverzekering. Bonus voor leerplichtige leerling en patroonopleider (500 - 750 euro)

Paul JONCKHEERE Syntra Vlaanderen Leersecretariaat Spreekuur: maandag 14-18u woensdag 9-12u of na afspraak 0497 59 34 24 pauljonckheere@syntravlaanderen.be

INSTAPPEN IN HET SYSTEEM STAGEOVEREENKOMST Starten met een stageovereenkomst (+18 j.) kan heel het jaar door als men in de SYNTRA-cursus is ingeschreven voor 30 november 2008. I

8

nr. 4 - november 2008


VOOR DE WERKGEVER

Memo voor de werkgever 1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (vanaf 01.10.2008)

1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN (vanaf 01.10.2000)*

Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben.

ANCIËNNITEIT

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en +

* ** *** ****

VOOROPZEG WERKGEVER WET**

CAO75 ***

VOOROPZEG INGANGSDATUM WERKNEMER ****

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2008) JAARBEZOLDIGING

ANCIËNNITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

tot 28.580,00

- 5 jaar 5 à -10 j. 10 à -15 j. enz. per 5 j.

3 maand 6 maand 9 maand telkens + 3 m.

1 1/2 maand 3 maand 3 maand 3 maand

1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

28.580,01 tot 57.162,00

volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -28.093,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand

57.162,01 en+

idem *

max. 6 maand

LEEFTIJD

ANCIËNNITEIT

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

MAANDWEDDE

UURLOON 40 UREN

UURLOON 39 UREN

UURLOON 38 UREN

1.440,67 1.424,31 1.387,49 1.304,24 1.220,99 1.137,74 1.054,49 971,24

8,3116 8,2172 8,0048 7,5245 7,0442 6,5639 6,0836 5,6033

8,5247 8,4279 8,2100 7,7174 7,2248 6,7322 6,2396 5,7470

8,7490 8,6497 8,4261 7,9205 7,4149 6,9094 6,4038 5,8982

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE

FRANSTALIGE

(vanaf 01.01.2008)

(vanaf 01.01.2008)

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag (vanaf 01.09.2008)

280,57 374,10 467,63 374,10 420,86 467,63 480,47

221,26 295,01 383,51 221,26 295,01 383,51 480,47

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.09.2008) Sluitingsvergoeding 142,09 (max.= 2.841,80)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.09.2008) 2 maand max. 4 maand

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding

2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. PROEFTERMIJNEN WERKLIEDEN

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. PROEFTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2008)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 34.261,00 jaarloon) of 12 maand (boven 34.261,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen cao halftijds brugpensioen collectief ontslag

1.906,46 3.053,10 3.459,43 1.729,72 2.962,54

7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (vanaf 01.01.2008)(*) 0 - 944,00 944,01 - 1.014,00 1.014,01 - 1.119,00 1.119,01 - 1.224,00 boven 1.224,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 14,00) (= 31,50)** (= 42,00)

* verhoogd met 58 EUR per kind ten laste ** n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen of zelfstandige activiteit

9. EDUCATIEF VERLOF (vanaf 01.09.2006) 9.1. RECUPERATIE FOD WASO

Forfait, afhankelijk van diverse componenten 9.2. BETALING AAN WERKNEMER

2100 euro per maand algemeen 2500 euro per maand bepaalde beroepsafdelingen

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.09.2008) - uurtoeslag voor prestaties*

- beneden 50 jaar - vanaf 50 jaar - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid

MEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

1,04 1,25 126,03

* indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

nr. 4 - november 2008

9


VOOR DE WERKGEVER

Data

RSZ-bijdragen

[van 01.11.2008 tot 31.01.2009]

[vanaf 01.10.2008]*

■■■■

■■■■

Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.11.2008 tot en met 31.01.2008 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen.

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN

We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/ of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

HUISPERSONEEL 31.01.09

Inzenden van de aangifte over het 4e kwartaal 2008 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

BEDRIJFSVOORHEFFING 14.11.08

Oktober 2008 wanneer het bedrag van de totale BV over 2007 € 31.960,00 of meer bedroeg

15.12.08

November 2008 wanneer het bedrag van de totale BV over 2007 € 31.960,00 of meer bedroeg

24.12.08

BV Oktober + november 2008 wanneer het bedrag van de totale BV over 2007 minder dan € 31.960,00 bedroeg

15.01.09

December 2008

SOCIALE ZEKERHEID 05.11.08

Eerste provisionele storting voor het 4e kwartaal 2008. (30% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2007)

05.12.08

Tweede provisionele storting voor het 4e kwartaal 2008. (35% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2007)

05.01.09

Derde provisionele storting voor het 4e kwartaal 2008. (15% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2007)

OPMERKING:

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.01.09 a) Indienen van de aangifte over het vierde kwartaal 2008. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het vierde kwartaal 2008, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het vierde kwartaal 2008, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

BASISBIJDRAGEN

WERKNEMER WERKGEVER WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDE

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof Kinderopvang Asbestfonds Loonmatigingsbijdrage Totaal basisbijdragen BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis -20 Loonmatiging FSO basis >=20 Loonmatiging FSO RVA Loonmatiging FSO niet-commerc. Loonmatiging Vak 10+ Loonmatiging Bevord. werkgel. & vorming Begel. jongeren Tijdel. werkl. & anc.toeslag

7,50 3,55 1,15 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07

nr. 4 - november 2008

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 0,00 1,00 0,30 0,08 0,05 0,01 7,48 32,39

0,14 0,01 0,15 0,01 0,15 0,01 0,00 0,00 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10

0,14 0,01 0,15 0,01 0,15 0,01 0,00 0,00 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10

13,07 13,07 13,07

38,95 40,64 40,65

32,95 34,64 34,65

13,07 13,07 13,07

38,80 40,49 40,49

32,80 34,49 34,49

(809 2) (809 0) (809 4) (809 5) (810 2) (810 0) (811 2) (811 0) (857) (855) (852) (854) (859)

TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn Niet commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGEN Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) Forfaitaire bijdrage FBZ Bouw (826) Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) - niet voeding > 20 wns (832 5) Bijdrage sectoriaal pensioenfonds Bedienden (835) Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (851) Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) Bijdr. op aanvullende verg. ontslagen wn (883) Bijdr. op aanvullende verg. tijdskrediet (885) *gekende cijfers op datum van publicatie

10

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 6,00 1,00 0,30 0,08 0,05 0,01 7,48 38,39

sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk (enkel PC 124) sectorafhankelijk 0,20 0,10 0,50 sectorafhankelijk 8,86 8,86 CO2 uitstoot afhankelijk 32,25 32,25 32,25 32,25


SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGEN Bijzondere bijdrage Sociale Zekerheid (856) Bijdrage op winstparticipaties (861) Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870)

variabele werknemersbijdrage 13,07 13,07

BIJDRAGEN PER KENGETAL WGcat. Omschrijving WNkengetal 000 Gewoon 015 000 Gewoon 495 010 ANPKB 495 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 015 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 495 012* WG’s geen bijdrage FSO 015 012* WG’s geen bijdrage FSO 495 022* kinderdagverblijven 015 022* kinderdagverblijven 495 025* ziekenhuizen 015 025* ziekenhuizen 495 035 vrije beroepen 015 035 vrije beroepen 495 036 drukkerijen 015 036 drukkerijen 495 038 kleding en confectie 015 038 kleding en confectie 495 039 huisbedienden 015 039 huisbedienden 495 048 voedingsnijverheid 015 048 voedingsnijverheid 495 049 wasserijen 015 049 wasserijen 495 051 groenten-en fruitconserven (zonder FBZ) 015 051 groenten-en fruitconserven (zonder FBZ) 495 052 groenten-en fruitconserven met FBZ 015 052 groenten-en fruitconserven met FBZ 495 055 hout en stoffering 015 055 hout en stoffering 495 057 handel in voedingswaren 015 057 handel in voedingswaren admin. bed 495 057 handel in voedingswaren verkoop bed 495 058 bakkerijen 015 058 bakkerijen 495 062* opvoedingsinstellingen 015 062* opvoedingsinstellingen 495 064 garagebedrijf 015 064 garagebedrijf 495 065 koetswerk 015 065 koetswerk 495 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 015 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 495 067 electriciëns 015 067 electriciëns adm bed 495 067 electriciëns verkoop 495 068 taxi’s 015 068 taxi’s 495 072* geneesheer-specialisten 495 074 gesubsidieerd onderwijs 015 074 gesubsidieerd onderwijs 495 077 metaalhandel 015 077 metaalhandel admin. bed 495 077 metaalhandel verkoop 495 078 edele metalen 015 078 edele metalen admin. bed 495 078 edele metalen verkoop 495 079 recuperatie metalen 015 079 recuperatie metalen 495 082 terugwinning papier 015

-10 wn +10 wn +20 wn 38,95 40,64 40,65 32,95 34,64 34,65 33,05 34,74 34,75 38,8 40,49 40,49 32,8 34,49 34,49 38,95 40,64 40,65 33,15 34,84 34,85 38,95 40,64 40,65 32,95 34,64 34,65 38,95 40,64 40,65 32,95 34,64 34,65 38,8 40,49 40,49 32,8 34,49 34,49 40,46 42,81 42,81 33,05 34,74 34,75 42,25 43,94 43,95 33,68 35,37 35,38 38,8 40,49 40,49 32,8 34,49 34,49 41,55 43,24 43,25 33,25 34,94 34,95 40,7 42,39 42,4 33,05 34,74 34,75 41,15 42,84 42,85 33,05 34,74 34,75 40,22 41,91 41,92 33,25 34,94 34,95 54 55,69 55,7 33,05 34,75 34,75 39,45 41,14 41,15 33,05 34,74 34,75 32,95 34,64 34,65 41,05 42,74 42,75 33,25 34,94 34,95 39,75 41,44 41,45 33,75 35,44 35,45 42,62 44,31 44,32 33,05 34,74 34,75 42,83 44,52 44,53 33,05 34,74 34,75 56,3 57,99 58 33,05 34,74 34,75 55,33 57,02 57,03 33,05 34,74 34,75 32,95 34,64 34,6 40,4 42,09 42,1 33,15 34,84 34,85 21,33 21,33 21,33 39,26 40,95 40,95 32,55 34,24 34,24 42,83 44,52 44,53 33,05 34,74 34,75 32,95 34,64 34,6 41,65 43,34 43,35 33,05 34,74 34,75 32,95 34,64 34,6 41,6 43,29 43,3 33,05 34,74 34,75 40,45 42,14 42,15

082 083 083 091 091 091 094 094 097 097 100 100 111* 111* 122* 122* 123 123 135 135 157 157 193 193 194 194 200 200 211* 211* 235 235 262 262 311 311 322* 322* 330 330 335 335 911* 911*

terugwinning papier transport transport handel in brandstoffen handel in brandstoffen admin. bed. handel in brandstoffen verkoop onderhoud parken en tuinen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfstandige kleinhandel zelfstandige kleinhandel ziekenhuizen - IBF ziekenhuizen - IBF medische-sociale sector medische-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven particuliere apotheken particuliere apotheken levensmiddelenbedrijven levensmiddelenbedrijven landbouw landbouw tuinbouwbedrijf tuinbouwbedrijf expeditiekantoren expeditiekantoren gezins- en bejaardenhulp gezins- en bejaardenhulp particuliere apotheken (BVBA) particuliere apotheken (BVBA) socio-culturele sector socio-culturele sector privé-ziekenhuizen privé-ziekenhuizen kinderopvang - nederl. kinderopvang - nederl. prive-rusthuizen prive-rusthuizen particuliere apotheken (VZW) particuliere apotheken (VZW) thuisverpleging thuisverpleging

495 015 495 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495

33,05 46,6 33,85 57,95 33,15 33,05 51,34 33,05 38,7 32,7 38,95 33,05 38,95 32,95 39,65 33,65 56,22 48,92 38,8 32,8 39,45 33,45 50,49 33,15 52,44 33,15 38,85 33,85 39,65 33,65 38,95 32,95 39,70 33,70 38,8 32,8 39,65 33,65 38,95 32,95 38,8 32,8 38,95 32,95

BOUWsector 024 Bouw (ruwbouw) 015 52,12 026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 015 52,12 044 Bouw (muur- en grondbedekking) 015 52,12 054 Bouwbedrijf (voeg- en dakwerken) 015 52,12 Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid: Categorie arb < 25 jr indienst arbeiders >= 58 jr 024 € 265,00 € 465,00 026 € 174,00 € 374,00 044 € 254,00 € 454,00 054 € 254,00 € 454,00 HORECAsector WGcategorie Omschrijving 016 Horeca – zonder FSO 016 Horeca – zonder FSO 017 Horeca 017 Horeca

WNkengetal 015 495 015 495

-10 wn 40,24 34,24 40,25 34,25

34,74 48,29 35,54 59,64 34,84 34,74 53,03 34,74 40,39 34,39 40,64 34,74 40,64 34,64 41,34 35,34 57,91 50,61 40,49 34,49 41,14 35,14 52,18 34,84 54,13 34,84 40,54 35,54 41,34 35,34 40,64 34,64 41,39 35,39 40,49 34,49 41,34 35,34 40,64 34,64 40,49 34,49 40,64 34,64

34,75 48,3 35,55 59,65 34,85 34,7 53,04 34,75 40,39 34,39 40,65 34,75 40,65 34,65 41,35 35,35 57,92 50,62 40,49 34,49 41,15 35,15 52,19 34,85 54,14 34,85 40,55 35,55 41,35 35,35 40,65 34,65 41,39 35,39 40,49 34,49 41,35 35,35 40,65 34,65 40,49 34,49 40,65 34,65

55,31 55,31 55,31 55,31

55,32 55,32 55,32 55,32 andere € 565,00 € 474,00 € 554,00 € 554,00

+10 wn 41,93 35,93 41,94 35,94

+50 wn 41,98 35,98 41,99 35,99

* Indien het gaat om een niet-commerciële onderneming, dan mogen de percentages uit kolom -10 wn en +10 wn verminderd worden met 0,01 en mogen de percentages uit kolom +20 wn verminderd worden met 0,02. Bovenstaande cijfers zijn ook raadpleegbaar via onze website onder de rubriek “e-news” “cijfers voor werkgevers”

nr. 4 - november 2008

11


 DE NIEUWE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

Index

De editie 2008 is nog ruimer opgevat dan voorheen. Naast de ‘klassieke’ federale maatregelen, gaat de aandacht speciaal uit naar de regionale initiatieven, met de klemtoon op het Waals Gewest.

maand

TEWERKSTELLINGSSTIMULANSEN 2008 Ondergetekende:

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

...........................................................................................................

Bestelt de brochure “Tewerkstellingstimulansen 2008” in .............................. ex. aan € 25 (BTW incl.) De factuur mag opgemaakt worden op: Bedrijf:

....................................................................................................

Straat & nr.:

....................................................................................................

Postcode & gemeente:

....................................................................................................

Ondernemingsnr.:

....................................................................................................

Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 Vanaf 2006: op basis 2004 = 100

*1 103,48 103,93 103,89 104,40 104,79 104,77 105,13 105,26 104,96 104,75 105,01 105,15

index ‘06 *G *G.4 102,82 102,66 103,31 102,89 103,23 103,03 103,60 103,24 103,95 103,52 103,93 103,68 104,25 103,93 104,38 104,13 104,36 104,23 104,32 104,33 104,58 104,41 104,68 104,49

*1 105,20 105,77 105,78 106,26 106,13 106,12 106,57 106,44 106,54 107,10 108,10 108,40

index ‘07 *G *G.4 104,68 104,49 105,46 104,91 105,23 105,07 105,58 105,30 105,34 105,40 105,28 105,36 105,70 105,48 105,67 105,50 105,71 105,59 106,19 105,82 106,93 106,13 107,44 106,57

*1 108,84 109,62 110,42 110,67 111,66 112,28 112,87 112,18 112,36 112,16

index ‘08 *G *G.4 107,85 107,10 108,71 107,73 109,32 108,33 109,49 108,84 110,20 109,43 110,62 109,91 111,22 110,38 110,88 110,73 111,15 110,97 111,29 111,14

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4= viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude index *G en *G4

Bestellen kan via onze website op: www.admb.be/brochures

Introductiedag DE NIEUWE BROCHURE TIJDSKREDIET Dit basisnaslagwerk werd volledig herwerkt in 2008. Meer nog dan vroeger is het de referentiebron bij uitstek voor bedrijfsleiders met personeel. Een publicatie die zeker in uw bibliotheek thuishoort.

TIJDSKREDIET en THEMATISCHE VERLOVEN 2008 Ondergetekende:

...........................................................................................................

Bestelt de brochure “Tijdskrediet 2008” ■■■■

in .............................. ex. aan € 25 (BTW incl.)

Maar liefst vijfendertig recente aanwinsten kwamen op woensdag 17 september naar de hoofdzetel naar aanleiding van de introductiedag. Met name Provikmo, Sociaal Bureau en ADMB Interim waren talrijk vertegenwoordigd. Maar ook ADMB Verzekeringen en SVMB verwelkomden de voorbije drie maanden een nieuwe collega.

De factuur mag opgemaakt worden op: Bedrijf:

....................................................................................................

Straat & nr.:

....................................................................................................

Postcode & gemeente:

....................................................................................................

Ondernemingsnr.:

....................................................................................................

ADMB wenst alle nieuwkomers nogmaals veel succes!

Bestellen kan via onze website op: www.admb.be/brochures

nr. 4 - november 200812


PROVIKMO

Machines en liften NIEUWE KONINKLIJKE BESLUITEN ■■■■

Georges Van De Maele Veiligheidsdeskundige niveau 1 Verantwoordelijke Documentatiedienst Provikmo

MACHINES In het Belgisch Staatsblad van 01.10.2008 is het Koninklijk besluit (KB) van 12.08.2008 betreffende het op de markt brengen van machines, gepubliceerd. Dit KB heeft tot doel de richtlijn 2006/42/EG betreffende machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG betreffende liften gedeeltelijk om te zetten. Richtlijn 2006/42/EG vervangt immers de vorige machinerichtlijn, Richtlijn 98/37/EG, en daardoor moest ook het vorige KB betreffende het op de markt brengen van machines, worden vervangen. Dit besluit treedt in werking op 29 december 2009. Het op de markt brengen en in bedrijf stellen van draagbare bevestigingswerktuigen met explosieve lading en andere slagwerktuigen die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 20 januari 1971 houdende goedkeuring van de overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingsstempels voor draagbare vuurwapens en van het reglement met bijlagen I en II kunnen toegestaan worden tot 29 juni 2011.

Bijvoorbeeld zijn hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 m/s nu uitgesloten voor toepassing van het KB Liften; ze vallen daardoor wel onder het KB Machines. De volgende punten zijn vervangen: • De definities in art. 1. • Het toepassingsgebied in art. 4. • In bijlage I, de punten 1.1, 1.2 en 5.1. • De Minister bevoegd voor de erkenning van de aangemelde instanties in art. 31. Het KB treedt in werking op 29.12.2009; het gewijzigde art. 31 reeds op 01.10.2008. Toelichting op de richtlijn liften

Op de website van de Europese Commissie, Enterprise and Industry kan men eveneens terecht voor de richtlijn zelf, maar eveneens voor documenten van een workshop daarover (zowel de site als de documenten zijn in het Engels). De URL is: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/lifts/index.htm Provikmo-klanten kunnen voor de wetgeving en voor bijkomende vragen terecht in onze Documentatiedienst.

Toelichting op de nieuwe machinerichtlijn

1. Op de website van de Europese Commissie, Enterprise and Industry kan men niet alleen terecht voor de richtlijn zelf, maar eveneens voor documenten van een workshop daarover (zowel de site als de documenten zijn in het Engels).

Provikmo vzw Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Dirk Martensstraat 26/1 - 8200 Brugge Tel. 050 47 47 82 Fax 050 47 41 61 mailto docdienst@provikmo.be - www.provikmo.be

-groep

De URL is: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/revdir.htm

aangesloten bij de

2. De Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) publiceerde een zeer interessant rapport, ‘The new Machinery Directive - A tool to uncover the changes introduced by the revised directive’. Het rapport is weliswaar momenteel enkel in het Engels, maar inhoudelijk zeker de moeite waard. Het is niet enkel leesvoer voor de fabrikanten maar ook voor de interne preventieadviseurs.

met energiepatio i.s.m.

LIFTEN In het Belgisch Staatsblad van 01.10.2008 is het KB van 12.08.2008 tot wijziging van het KB van 10.08.1998 betreffende het op de markt brengen van liften, gepubliceerd. Ook dit KB heeft tot doel de richtlijn 2006/42/EG betreffende machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG betreffende liften gedeeltelijk om te zetten. De toepassing van de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG op een aantal machines voor het heffen van personen, vereiste een nieuwe omschrijving van het toepassingsgebied en dus een wijziging van Richtlijn 95/16/EG betreffende liften. Door deze wijziging moest ook het vorige KB betreffende het op de markt brengen van liften, worden aangepast.Het rapport is te downloaden op www.kan.de in de publicaties.

BOUW INTERIEUR & TUIN BEURS Beurshalle Brugge

REDUCTIEKAART

21 november tem 30 november 2008 (gesloten op di. 25 en woe. 26 nov.)

Openingsuren: Van 14 tot 19 uur Op vrijdagen van 16 tot 22 uur www.bouwenwonennu.be

€2 te betalen ipv €5

nr. 4 - november 2008

13


VEKMO

Bodemdecreet vervangt bodemsaneringsdecreet. ■■■■

Katrien CARELS VEKMO nv – afdeling milieu Voor informatie: 050 47 47 11

Vanaf 1 juni 2008 vervangt het nieuwe Bodemdecreet het oude Bodemsaneringsdecreet uit 1995. In het nieuwe Bodemdecreet wordt naast het aspect van de eigenlijke bodemsanering tevens ruim aandacht besteed aan de bodembescherming. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

neringsnoodzaak kan pas worden overgedragen wanneer er een conform verklaard bodemsaneringsproject is. Met het nieuwe decreet wordt echter wel de mogelijkheid voorzien van ‘versnelde overdracht’. Het nieuwe decreet biedt tevens de mogelijkheid een OBO en BBO samen uit te voeren en in één rapport aan de OVAM over te maken, waardoor heel wat tijd kan gespaard worden. Oriënterend bodemonderzoek

Identificatie en inventarisatie

‘Register van verontreinigde gronden’ wordt ‘grondeninformatieregister’ (GIR). Hierin wordt niet langer enkel informatie over ‘verontreinigde’ gronden opgenomen. Opname van een grond in het GIR gebeurt nu immers van zodra de OVAM beschikt over informatie m.b.t. de ligging, de identiteit van de eigenaar en de bodemkwaliteit. Iedereen kan informatie opvragen uit dit register door een bodemattest aan te vragen bij de OVAM. Dit kost 30 euro per perceel sinds 1 juni 2008. Lijst met risico-inrichtingen

De lijst met risico-inrichtingen, zoals opgenomen in Bijlage I van het VLAREBO, werd herzien en geactualiseerd. De lijst is nu ook volledig afgestemd op de nummering van de rubrieken van het VLAREM. De lijst is uitgebreider en meer gedetailleerd dan voordien. Tevens werd voor een beperkt aantal kleinere inrichtingen de periodieke onderzoeksplicht geschrapt. Voor andere inrichtingen werd dan weer een periodiciteit ingevoerd of werd deze gewijzigd. Periodieke onderzoeksplicht

Voorheen bestond een vijf- (“C”), tien- (“B”) of twintigjaarlijkse (“A”) onderzoeksplicht. De vijfjaarlijkse is in het nieuwe bodemdecreet vervangen door een tienjaarlijkse. Exploitanten van een risico-inrichting van categorie B moeten het OBO uitvoeren om de 10 jaar. Voor categorie A is dit om de 20 jaar. De datum van uitvoering van een eerste OBO is afhankelijk van de aanvang van de exploitatie.

Een oriënterend onderzoek is steeds verplicht bij overdracht en onteigening van een risicogrond, bij sluiting en faillissement van een risco-inrichting en in het kader van de periodieke onderzoeksplicht. Hierop gelden evenwel een aantal algemene en specifieke (o.a. bij verkoop van appartementen) uitzonderingen. Saneringsplicht

Via een nieuw getrapt systeem definieert het nieuwe bodemdecreet duidelijk de saneringsplichtige. 1. De exploitant van de vergunnings- of meldingsplichtige inrichting, gevestigd op de grond waar de verontreiniging tot stand kwam. 2. Er is geen exploitant of deze is vrijgesteld: de gebruiker van de grond waar de verontreiniging tot stand kwam. 3. Er is geen exploitant/gebruiker of de exploitant/gebruiker is vrijgesteld: de eigenaar van de grond waar de verontreiniging tot stand kwam. Pas als ook deze heeft kunnen aantonen dat hij niet saneringsplichtig is, treedt de OVAM ambtshalve op. Het decreet voorziet tevens nog een aantal aanpassingen naar de deskundigen toe, alsook in het kader van het grondverzet. De volledige tekst van het Bodemdecreet en van de uitvoeringsbesluiten is terug te vinden op www.ovam.be.

Overdracht

Het begrip ‘overdracht’ is gewijzigd. Meest opvallend is dat het aangaan of beëindigen van een huur niet meer beschouwd wordt als een overdracht. Het aangaan van een concessie is echter wel een overdracht van grond; dit onafhankelijk van de duur ervan! Blijven bovendien nog steeds onderworpen aan de formaliteiten inzake overdracht van grond: het vestigen, het overdragen en het beëindigen van vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht. Bij overdracht van een niet-risicogrond moet, voor het sluiten van de overeenkomst, een bodemattest opgevraagd worden bij de OVAM. De inhoud ervan dient in de akte te worden opgenomen. Nieuw in het Bodemdecreet is dat het bodemattest niet het gehele terrein moet bestrijken. Bij overdracht van een risicogrond moet een melding, met toevoeging van een oriënterend bodemonderzoek of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, overgemaakt worden aan de OVAM. Een grond met sa-

14

nr. 4 - november 2008

Waarom moeilijk doen?


NIEUW BINNEN DE GROEP ADMB:

VEKMO C&C behaalt accreditatiecertificaat. ■■■■

VEKMO Controle &Certification (C&C) werd in de zomer van 2007 opgericht binnen de schoot van de groep ADMB. Het is een onafhankelijk controle- en certificeringorganisme, op heden, actief in de sectoren van de levensmiddelen en de dierenvoeders. Binnen deze sectoren controleert het kwaliteitssystemen die de voedselveiligheid van de producten beogen. Kort na de dioxinecrisis werd op Belgisch niveau het privé-lastenboek, GMP Dierenvoeders, ontwikkeld door de vzw OVOCOM, het overlegplatvorm van de voedermiddelenkolom. Het is opgericht door verschillende federaties met als doel proactief de voedselveiligheid en de kwaliteit van diervoeders te waarborgen. OVOCOM vzw doet voor de controle en certificering van hun lastenboek, GMP Dierenvoeders, enkel een beroep op geaccrediteerde onafhankelijke certificeringorganismen. VEKMO C&C bekwam deze accreditatie bij Belac, de Belgische dienst voor accreditatie, voor de norm EN-45011 (accreditatiecertificaat BELAC nr.

Kinepolis Campagne

GRATIS ! naar de film

Zin om getrakteerd te worden op

een gratis avondje film? Eenvoudig!

343-PROD). VEKMO C&C kan aldus bedrijven die voedermiddelen produceren certificeren voor het lastenboek GMP Dierenvoeders deel productie. Concreet kunnen onderstaande bedrijven een beroep doen op VEKMO C&C voor bovenstaande certificatie: • levensmiddelenbedrijven met een nevenstroom voedermiddel naar de dierenvoedersector; • levensmiddelenbedrijven met een te verwerken nevenstroom naar de dierenvoedersector; • bedrijven die voedermiddelen produceren. Nu VEKMO C&C deze eerste accreditatie behaald heeft, kijkt het reeds verder om andere lastenboeken te kunnen certificeren. In dit kader loopt bij het FAVV, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, een aanvraag om diverse autocontrolegidsen te certificeren. Voor bijkomende info bezoek www.vekmocc.be of contacteer Paul Thevelein op 050 47 47 17 of paul.thevelein@vekmo.be

Ken je een software ontwikkelaar die een andere job zoekt of een ar zelfstandig informaticus-ontwikkela t? op zoek naar een nieuwe opdrach Ga dan naar de website van ADMBiS: www.admbis.be Geef zijn/haar naam op en je wordt beloond met een duo-filmticket.

ADRESSEN CONSTRUCT INTERIM GENT ANTWERPEN BRUGGE DIKSMUIDE GENT IEPER KORTRIJK MECHELEN OOSTENDE ROESELARE TORHOUT VEURNE

Ottergemsesteenweg 439, 9000 Gent Bataviastraat 11, 2000 Antwerpen Smedenstraat 3, 8000 Brugge Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Brabantdam 48, 9000 Gent R. Colaertplein 23, 8900 Ieper Reepkaai 2, 8500 Kortrijk Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende Noordstraat 47, 8800 Roeselare Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne

Tel.

Fax

09 242 83 56 03 204 10 50 050 47 48 49 051 511 787 09 268 28 68 057 200 700 056 245 445 015 44 63 70 059 56 40 56 051 22 00 00 050 222 666 058 31 62 08

09 242 83 54 03 204 10 59 050 33 65 26 051 511 788 09 268 28 65 057 209 200 056 245 444 015 44 63 79 059 56 40 55 051 24 94 24 050 217 917 058 31 62 52

construct@constructinterim.be interim.antwerpen@admb.be interim.brugge@admb.be interim.diksmuide@admb.be interim.gent@admb.be interim.ieper@admb.be interim.kortrijk@admb.be interim.mechelen@admb.be interim.oostende@admb.be interim.roeselare@admb.be interim.torhout@admb.be interim.veurne@admb.be

nr. 4 - november 2008

15


ADMBEELD

ADMB Select viert zijn 20ste verjaardag ! ■■■■

Op 24 oktober 2008 organiseerde ADMB Select naar aanleiding van zijn 20ste levensjaar een seminarie met als thema ‘Is mijn beloningssysteem een (de)motivator voor mijn medewekers?’. De 90 aanwezige klanten werden - na de verwelkoming door de voorzitter van ADMB, Jozef Vandenberghe - vergast op een inhoudelijke brok informatie vanwege drie sprekers. Kurt Boelens, afdelingshoofd ADMB Select, gaf een aantal ‘fact & figures’ omtrent de huidige verloningssystemen in Vlaanderen. Aansluitend kwam Marnix Tolpe, Senior HR Consultant ADMB Select, aan het woord met een alternatief op de leeftijdsgebonden barema’s. Tot slot werden de klanten ingewijd in het overwinnen van weerstand bij het invoeren van een nieuw loonbeleid door de gastspreker, Hans van Stiphout, partner bij Quattro Development. De avond werd afgesloten met een informele babbel bij een hapje en een drankje.

16

nr. 4 - november 2008


ADMBEELD

UWE REGELGEVING NEMERS HEEFT WEET VAN DE NIE DER ON SE AM VLA 4 DE OP 1 S SLECHT AF 1 JANUARI 2009 ! FTIJDSGEBONDEN BAREMA’S’ VAN ‘LEE DE VAN NG FFI CHA AFS DE INZAKE

Resultaten van een enquête omtrent verloning in Vlaamse KMO’s. In het voorjaar van 2008 werd door ADMB een enquête verstuurd naar een ‘ad random’ steekproef van eigen klanten. Naast klantentevredenheid kwam ook het thema ‘verloningsbeleid’ ruimschoots aan bod. De 519 ingevulde formulieren werden door het bureau ‘Marketing Development’ vewerkt tot bruikbare resultaten. ADMB wou vooral inzicht krijgen in de manier waarop de ondernemers naar verloning kijken : Wat willen ze belonen? Hoe pakken ze het momenteel aan? Waarom?

WAT ZIJN DE OPVALLENDSTE VASTSTELLINGEN ? Slechts 1 op de 4 werkgevers is op de hoogte van de vrij ingrijpende wijzigingen in de regelgeving waarbij het vanaf 1 januari 2009 niet meer toegelaten is om leeftijd als een criterium te gebruiken voor het toekennen van een hoger loon. Niettemin vindt 75 % van de ondernemers het belangrijk om de nodige adviezen te krijgen inzake loonbeleid. Loon moet er op vandaag vooral voor zorgen dat de prestaties en competenties van de medewerkers voldoende worden gestimuleerd, maar ook dat de mensen niet vertrekken. De basis van verloning is bij quasi iedereen een vast loon. Bij de bedienden en vooral ook bij de kaderleden wordt dit – zij het beperkt – aangevuld met variabel loon, bonus of winstparticipatie en stock options. Ook extra legale ‘benefits’ zoals gsm, firmawagen en verzekeringen stijgen gradueel met het niveau van de functie.

De nieuwe ‘loonbonus’ is slechts bij minder dan 10% van de bedrijven reeds ingevoerd. Ruim 25 % van de bedienden en kaderleden geniet in functie van een goede ‘work-life balance’ van glijdende uren. Thuiswerk gebeurt door dezelfde twee groepen in ongeveer 1 op 10 van de bedrijven. Het loon van de arbeiders wordt vooral bepaald door een CAO (iets meer dan 80%) of door individuele onderhandeling (de rest). Bij bedienden ligt deze verhouding quasi 50/50, waar er bij de kaderleden vooral sprake is van onderlinge afspraken tussen werknemer en werkgever (onderhandelingen).

• Informatievergaderingen “Sociale Actualia” omtrent nieuwe topics in arbeids- en sociaalzekerheidsrecht dinsdag 9 & donderdag 11 december 2008 www.admbschool.be/actualia

Infosessies Najaar 2008 ■■■■

Degelijke en correcte informatie via opleidingen en infosessies • Coachen van medewerkers... hoe pak ik het praktisch aan? donderdag 20 november 2008 www.admbschool.be/coachen

• Functioneringsgesprekken... hoe word ik een nog betere coach? woensdag 17 december 2008 www.admbschool.be/functionering Hebt u interesse voor één of meerdere opleidingen? Aarzel dan niet en schrijf in via de link vermeld bij de respectieve infosessies of via mail naar school@admb.be.

U kunt zich gratis abonneren op ons e-zine ADMB Actua+ via www.admbschool.be/ezine om op de hoogte gehouden te worden van de opleidingen en infosessies, georganiseerd door ADMB School.

nr. 4 - november 2008

17


SVMB

ZENITOR loopbaancoaching voor

ondernemende mensen die vooruit willen. ■■■■

Een nieuw initiatief van SVMB en Unizo? Nee, we droegen eerst de naam Tussenstap. Deze naam blijft bestaan voor de gefailleerden werking. De loopbaancoaching heet voortaan Zenitor. En het gaat goed met Zenitor! Steeds meer ondernemers alsook werknemers die vooruit willen, vinden hun weg naar ons. Dit vanuit het besef dat het zinvol is om, naast investeringen in hun zaak, in zichzelf te investeren. Vragen als ‘Wat kan ik doen om mijn (ondernemers-) kwaliteiten te verbeteren?’, ‘Hoe geef ik een nieuwe richting aan mijn zaak?’, ‘Hoe houd ik bij het maken van nieuwe keuzes, de juiste motieven en doelen goed voor ogen?’ komen aan bod. Voortdurend zetten wij werkende mensen aan tot bewustwording over hun relatie tot hun werk en tot hun omgeving. Onze klanten vinden bij ons hefbomen om de kwaliteit van hun werk nog meer te verhogen. Plezier in werken, hetzij als ondernemer hetzij als werknemer, te behouden of opnieuw terug te vinden is onze betrachting. Dit in de overtuiging dat wie af en toe stilstaat, sneller vooruit komt. Fabienne, binnenhuisarchitecte, komt bij Zenitor omdat haar zaak haar boven het hoofd dreigt te groeien. Ze is sinds 5 jaar bezig, werkt dag en nacht en dreigt er onderdoor te gaan. Ze weet dat ze personeel dient aan te nemen, maar durft dat toch niet te beslissen. Tijdens de coaching ontdekt ze dat ze zeer perfectionistisch is en moeilijk de controle los kan laten. Een medewerker aannemen betekent immers erop vertrouwen dat

deze het werk even perfect zal uitvoeren als zijzelf. Leren loslaten en durven vertrouwen in de anderen komen aan bod tijdens de gesprekken. Dit inzicht sterkt haar in de keuzes die ze voor haar zaak dient te maken en 2 maanden later heeft ze een administratief medewerkster in dienst. Fabienne heeft het gevoel weer adem te kunnen halen en zich beter op haar core-business te kunnen concentreren. In een vrijblijvend oriënteringsgesprek krijgen uw vragen de volle aandacht en lichten wij onze manier van werken toe. Daarna volgt de eigenlijke coaching. Dit kan, naar gelang de vraag en de situatie, bestaan uit een gesubsidieerd traject of maatgesprekken. We houden de coachingsgesprekken op 5 locaties: Brussel, Gent, Kortrijk, Antwerpen en Hasselt.

Wilt u meer weten over Zenitor? Surf dan naar onze website www.zenitor.be of stuur een mail naar info@zenitor.be Bellen kan ook naar ons hoofdkantoor in Brussel 02/2380750

Openingsuren loket SVMB en ADMB Kinderbijslagfonds te Brugge: - ma: 8.00u - 12.00u & 13.30u - 16.30u - di t/m. vr: 8.00u - 12 u

Of het nu gaat om bescherming tegen de risico’s van het leven, om oplossingen voor de plannen van je leven, of om financiële zekerheid voor de rest van je leven...

We vergeten bij AXA nooit om wiens leven het gaat.

www.axa.be 18

nr. 4 - november 2008


PENSIOEN

Tegemoetkoming aan gehandicapten [vanaf 01.09.2008]

Enkele nuttige pensioenbedragen [met ingang van 01.10.2008] Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemers

a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1):

Cat. A (niet behorend tot B & C): € 5.695,31 Cat. B (alleenstaande gerechtigde): € 8.542,57 Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft): € 11.390,62 (1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 2.847,66 (- 1/2 van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot 4.329,61 euro en 25% op schijf tussen 4.329,61 en 6.494,41 euro op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 690,50 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

Bij een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 44 voor een vrouw) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan.

b) De integratietegemoetkoming (2):

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten): Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 1.061,26 € 3.616,37 € 5.778,51 € 8.418,56 € 9.550,33

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/09/2008 van een abattement van € 19.935,68 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 19.935,68 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt € 2.847,55, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 17.087,73. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 17.087,73, geldt de vrijstelling € 2.847,55 (arbeidsvrijstelling – 17.087,73). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

c) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

(3):

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet: Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

€ 906,91 € 3.461,89 € 4.209,10 € 4.956,09 € 6.087,86

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 13.792,25 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 11.037,47 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 14.629,32 € 11.707,20 € 11.523,12

€ 1.219,11 € 975,60 € 960,26

Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigen

Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 44 jaar voor een vrouw) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 13.897,13 € 10.485,68 € 10.485,68

€ 1.158,09 € 873,81 € 873,81

Inkomensgarantie voor ouderen Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast.

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 7.087,22 € 10.630,83

€ 590,60 € 885,90

TOEGELATEN ACTIVITEIT GEPENSIONEERDEN: GRENZEN 2008 TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEID VOOR GEPENSIONEERDEN VANAF 2008: BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN EN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer (2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 7.421,57 € 11.132,37

€ 17.280,00 € 21.600,00

€ 21.436,50 € 26.075,00

Zelfstandige (2) netto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 5.937,26 € 8.905,89

€ 13.824,00 € 17.280,00

€ 17.149,19 € 20.859,97

(1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen, door het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen is die vandaag 64 jaar. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004) KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004) KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

nr. 4 - november 2008

19


KINDERBIJSLAG

Bedragen gezinsbijslag werknemers [vanaf 01.10.2008] KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991

I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1a.Gewone kinderbijslag 1e kind .................................................................................... 83,40 2e kind .................................................................................. 154,33 3e kind en elk der volgende ................................................... 230,42 1b.Gewone kinderbijslag voor éénoudergezinnen 1e kind .................................................................................. 125,86 2e kind .................................................................................. 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................... 251,64 2. Wezen (1) per weeskind ....................................................................... 320,40 3. Forfaitaire kinderbijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier per geplaatst kind .................................................................. 55,96 4. Kinderbijslag + sociale toeslag voor kinderen van invalide werknemers (2) 1e kind ................................................................................ 174,75 2e kind ................................................................................ 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................. 235,04 3e kind en elk der volgende in éénoudergezinnen ................. 251,64 5. Kinderbijslag + sociale toeslag voor kinderen van werklozen van meer dan zes maanden en van gepensioneerden (2) 1e kind .................................................................................. 125,86 2e kind .................................................................................. 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................... 235,04 3e kind en elk der volgende in éénoudergezinnen ................. 251,64

kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ........................................ kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar ..................................................................... kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 ... Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 11 jaar .................................................................. kind van 12 tot 18 jaar ................................................................. kind boven de 18 jaar ................................................................. Gehandicapten die voor 1 juli 1966 geboren zijn 1ste rang .................................................................................... andere kinderen .......................................................................... Deze kinderen ontvangen de gewone basisbijslag (zie punt I.1.)

28,98 31,12 46,42 28,98 44,27 56,29 48,86 56,29

3. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) (4) kind van 6 tot en met 11 jaar ...................................................... 53,06 kind van 12 tot en met 18 jaar ..................................................... 74,29 kind van 18 tot en met 24 jaar .................................................... 25,00

III. KRAAMGELD 1e geboorte ........................................................................... 1.129,95 2e geboorte en elk der volgende ............................................... 850,15 elk kind uit een meerlingzwangerschap ................................... 1.129,95

Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

II. SUPPLEMENTEN IV. ADOPTIEPREMIE ................................................... 1.129,95 1. Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen van minder dan 21 jaar De bedragen zijn afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening. OUD SYSTEEM

zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten ............................................ 375,22 zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten ............................................ 410,73 zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten ............................................ 439,07 NIEUW SYSTEEM

(3)

minder dan 6 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ... 73,14 6 - 8 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ......... 97,41 6 - 8 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ........... 375,22 9 - 11 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ..... 227,31 9 - 11 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ......... 375,22 12 -14 pt. in totaal ...................................................................... 375,22 15 -17 pt. in totaal ...................................................................... 426,65 18 -20 pt. in totaal ...................................................................... 457,13 +20 pt. in totaal.......................................................................... 487,60 2. Leeftijdsbijslagen

Eerste kind van de gewone schaal (niet getroffen door een aandoening) KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

kind van 6 tot 12 jaar .................................................................. 14,53 kind van 12 tot 18 jaar ................................................................ 22,12 kind boven de 18 jaar ................................................................... 25,50 kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind: - vanaf 6 jaar tot 18 jaar ............................................................. 28,98 - vanaf 18 jaar ............................................................................ 31,12

20

nr. 4 - november 2008

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1. Grensbedragen voor het rechtgevend kind Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ................... 480,47 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

2. Grensbedragen voor de rechthebbenden en eenoudergezinnen Bedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt: rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met het kind ... 2.060,91 rechthebbende en partner wonen samen met het kind ............ 2.131,19 (1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald. (3) Dit systeem is sinds 1 mei 2003 van toepassing op kinderen geboren na 1 januari 1996 en sinds 1 januari 2007 op kinderen geboren vanaf 1 januari 1993. De oude regelgeving blijft evenwel van kracht als overgangsmaatregel. (4) Bedragen geldig voor 2008. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus).


KINDERBIJSLAG

Wijziging van de éénoudertoeslag [vanaf 01.10.2008] ■■■■

Pol Pirard Afdelingshoofd ADMB Kinderbijslagfonds

Ter ondersteuning van de koopkracht en de bestrijding van de armoede werd besloten de toeslag voor éénoudergezinnen te verhogen, alsook de inkomensgrens waarboven er geen recht is op deze toeslag. Wat is een eenoudergezin?

U vormt een éénoudergezin als u alleen leeft met een of meer kinderen. Dat kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn. U vormt dus geen éénoudergezin als u samenwoont met: • uw echtgenoot/echtgenote of partner; • een bloed- of aanverwant vanaf de vierde graad (dus als u samenwoont met ouder, broer, zus, grootouder, oom of tante vormt u nog altijd een éénoudergezin); • een niet-verwant persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Verhoging van de éénoudertoeslag

Het recht op een toeslag van 21,22 euro per kind van gelijk welke rang wordt vervangen door het recht op een toeslag waarvan het bedrag afhankelijk is van de rang van het kind in het gezin: • eerste kind: 42,46 euro • tweede kind: 26,32 euro • vanaf het derde kind 21,22 euro

de inkomensnorm overschreden. Personen die menen recht te hebben op de toeslag, maar geen formulier ontvangen hebben, kunnen gebruik maken van onderstaand invulstrookje. Op basis van deze verklaring kan de éénoudertoeslag uitbetaald worden vanaf de maand oktober 2008 (= betaling 10/11/08). De gezinnen die reeds de éénoudertoeslag ontvangen, blijven uiteraard verder recht hebben op deze toeslag. De verhoging zal automatisch uitbetaald worden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij uw dossierbeheerder of via info@kinderbijslagfonds.be.

 AANVRAAGFORMULIER ÉÉNOUDERTOESLAG Enkel invullen indien men voldoet aan de voorwaarden en men begin oktober 2008 geen formulier ontvangen heeft! dossiernummer

………………………………………………………………………………………

Verhoging van de inkomensgrens

Ik ondergetekende (naam en adres) verklaar Tot en met 30/09/08 is de inkomensgrens 1846,53 euro. Vanaf 01/10/08 wordt de inkomensgrens voor alle sociale toeslagen voor éénoudergezinnen opgetrokken tot 2060,91 euro. Gevolg: ook de éénoudergezinnen met inkomsten tussen 1846,53 euro en 2060,91 euro zullen vanaf 01/10/08 recht hebben op de éénoudertoeslag.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Praktische stappen ………………………………………………………………………………………………………………………

Begin oktober kregen alle éénoudergezinnen, die in aanmerking komen, een formulier toegestuurd waarop ze konden vermelden of ze al dan niet

BEREKEN UW KINDERBIJSLAG VIA ONZE WEBSITE Via de website van ADMB Kinderbijslagfonds kunt u op eenvoudige wijze zelf het bedrag van uw kinderbijslag berekenen. Surf naar www.admb.be en via de E-tools krijgt u toegang tot de berekeningsmodules van SVMB voor zelfstandigen of van ADMB Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden. Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij uw dossierbeheerder of via info@kinderbijslagfonds.be.

dat ik alleen woon met de kinderen

dat mijn bruto-inkomen van september 2008 maximum 2.060,91 euro bedroeg

Kruis aan. (Het brutobedrag is het bedrag vóór aftrek van belastingen en sociale bijdragen. Kijk zo nodig op uw loonbriefje of uitkeringsfiche). Veranderingen van uw inkomen of gezinssituatie moet u altijd zo snel mogelijk laten weten aan uw kinderbijslagfonds. Opzettelijke foute verklaringen kunnen leiden tot administratieve sancties. Ten onrechte betaalde kinderbijslag kan volledig ingehouden worden op toekomstige kinderbijslag of teruggevorderd worden via de rechtbank.

Datum

……………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………

nr. 4 - november 2008

21


ADMB INTERIM KINDERBIJSLAG

ADMB Interim NV 10 jaar ■■■■

In deze korte periode van haar bestaan, zeker in vergelijking met de andere ADMB-diensten, is ADMB Interim NV uitgegroeid tot een partner met een uitgebreid netwerk van kantoren in West-Vlaanderen en kantoren in de grote steden als Gent, Mechelen en Antwerpen. “Waarmee kan ik u van dienst zijn?” is de vraag waarmee onze groep van nu reeds 50 mensen, hun KMO-klanten aanspreken. Onze dienstverlening gaat ondertussen veel verder dan het tewerkstellen van uitzendkrachten voor kortlopende interimopdrachten. We bouwden in die 10 jaar een hecht partnership op met HR-afdelingen van onze klanten. ADMB Interim, dat goed gekend is omwille van zijn uitzendactiviteiten, kent ook een mix van andere HR-services, die zich situeren binnen de dagdagelijkse praktische infoverstrekking en outsourcing van deelaspecten van het personeelsbeleid. Als u weet dat meer dan 80% van de mensen die wij plaatsen na de interimperiode een vast contract wordt aangeboden, dan heeft u een idee van de kwaliteit van het door ons geleverde screeningswerk. Onze klanten spreken ons graag aan om voor hen de zoektocht te maken naar goed personeel. En dit zijn niet alleen Vlamingen. Door ons netwerk van contacten kunnen we voor de klant ook op zoek gaan in Wallonië of Frankrijk, meer nog, voor knelpuntberoepen zijn wij thuis in de plaatsing en begeleiding van Polen, Roemenen en sinds kort ook Bulgaren en dat in hun eigen moedertaal. De mensen van onze Nieuw Europese Cel (09/242 83 56) helpen u graag verder ! Office&Careers, een derde project binnen ADMB Interim NV, is gespecialiseerd in de plaatsing van hogere bedienden en kaderleden, steeds volgens het principe van no cure, no pay: vinden wij niemand geschikt voor uw vacature, dan kost ons zoekwerk voor u niets. Op het nummer 050 474 865 kunnen onze drie medewerksters u verder helpen, over heel Vlaanderen. Bouwbedrijven komen aan hun trekken via ons Construct project, waarbij onze mensen gespecialiseerd in de bouw zowel Vlaamse, Franse, Waalse of Nieuw Europese kandidaten kunnen voorstellen. Ook hier geldt de no cure no pay-formule: vinden wij niet de gepaste kandidaat, dan kost het u niets !

Wij kunnen u zelf ook eigen mensen ter beschikking stellen om bij de klant zelf projecten uit te voeren op administratief vlak, vooral in situaties waarin de HR-afdeling van de onderneming het extra werk bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen niet kan voldoen. Patricia Dewulf (West-Vlaanderen – 0473 60 66 15) en Steve Lefevere (Oost-Vlaanderen - Antwerpen – 0472 72 03 93) komen dit graag bij u als klant toelichten. Wat is het voordeel voor de onderneming die voor dit soort dienstverlening bij ons komt aankloppen? Ze beschikt over kwalitatief onderlegd personeel voor een door de firma bepaalde periode voor de uitvoering van een welomschreven taak. Flexibiliteit ten top. Maar ook hier stopt het niet: onze consulenten staan de KMO-klant graag met raad en daad bij over tal van onderwerpen: wij houden u op de hoogte van de verplichting rond het onthaal van nieuwe medewerkers, de verplichting een eigen IDPBW op te richten in uw firma, studentenarbeid, plukkaarten en tal van andere onderwerpen. Wij houden onze KMO-klant ook op de hoogte van de steeds veranderende wetgeving inzake personeel en veiligheid en helpen u bij de realisatie van uw onthaalbrochure en tal van andere initiatieven die u wilt nemen. Kandidaten met interesse om in een KMO aan de slag te gaan zijn bij ons zeer welkom: we staan hen bij in hun zoektocht naar (ander) werk, we helpen hen bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Het hoeft geen betoog dat wij zeer veel aandacht besteden aan de goeie matching tussen kandidaat en werkgever en ook na de start zeer regelmatig checken of de relatie en inwerking verder goed blijven verlopen, vandaar onze hoge score. Wil u meer te weten komen of wil u als kandidaat deze zeer dynamische werking mee ondersteunen, aarzel niet ons te contacteren - we hebben vandaag zelf ook nog een paar interessante jobs open ! Op naar de volgende 10 jaar !

ADRESSEN ADMB INTERIM BRUGGE ANTWERPEN DIKSMUIDE GENT IEPER KORTRIJK MECHELEN OOSTENDE ROESELARE TORHOUT VEURNE

22

Smedenstraat 3, 8000 Brugge Bataviastraat 11, 2000 Antwerpen Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Brabantdam 48, 9000 Gent R. Colaertplein 23, 8900 Ieper Reepkaai 2, 8500 Kortrijk Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende Noordstraat 47, 8800 Roeselare Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne

nr. 4 - november 2008

Tel.

Fax

050 47 48 49 03 204 10 50 051 511 787 09 268 28 68 057 200 700 056 245 445 015 44 63 70 059 56 40 56 051 22 00 00 050 222 666 058 31 62 08

050 33 65 26 03 204 10 59 051 511 788 09 268 28 65 057 209 200 056 245 444 015 44 63 79 059 56 40 55 051 24 94 24 050 217 917 058 31 62 52

interim.brugge@admb.be interim.antwerpen@admb.be interim.diksmuide@admb.be interim.gent@admb.be interim.ieper@admb.be interim.kortrijk@admb.be interim.mechelen@admb.be interim.oostende@admb.be interim.roeselare@admb.be interim.torhout@admb.be interim.veurne@admb.be


ZIEKTEVERZEKERING

CM & de ziekteverzekering ■■■■

Luc Daeninck Directeur administratie CM Brugge

De verplichte ziekteverzekering ligt vast bij wet en is voor iedereen gelijk. Als Belg moet je aansluiten bij een ziekenfonds. Om te kunnen genieten van de ziekteverzekering betaal je een bijdrage. Als werknemer wordt een deel van je brutoloon afgehouden. Als zelfstandige betaal je een bijdrage via een sociaal verzekeringsfonds. Eenmaal aangesloten bij de ziekteverzekering heb je recht op terugbetaling van gezondheidszorgen en recht op ziekteuitkeringen.

TERUGBETALING VAN GENEESKUNDIGE VERZORGING Als je ziek wordt, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de uitgaven voor gezondheidszorgen onder meer bij ziekenhuisopnames, bezoek aan een huisarts, de tandarts of de specialist, behandelingen door kinesisten, de aankoop van geneesmiddelen, …

De SIS-kaart

De SIS-kaart is een soort identiteitskaart met alle gegevens over jouw rechten in de sociale zekerheid die je altijd op zak moet hebben. De SISkaart is in principe 10 jaar geldig. Als je de kaart verliest, kan je via het CM-kantoor of per e-mail een nieuwe aanvragen. Dit kost 2,50 euro. Een ongeval?

Signaleer ons onmiddellijk als de gezondheidszorgen het gevolg zijn van een ongeval. Je vermijdt veel tijd- en geldverlies.

Hoeveel krijg je terug?

De terugbetaling van gezondheidszorgen wordt geregeld via ‘akkoorden’ tussen de overheid, de ziekenfondsen en de artsen. Deze akkoorden bepalen hoeveel de zorgverstrekkers verdienen en hoeveel je terugbetaald krijgt. Zo kan je goed weten wat je gezondheid kost. Komt men niet tot een akkoord, dan bepalen de zorgverstrekkers zelf hun ereloon. De terugbetaling door het ziekenfonds blijft altijd bepaald door de ‘nomenclatuur’, het wettelijk vastgelegde terugbetalingstarief. Niet alle zorgverstrekkers ondertekenen de prijsafspraken. Voor hen die niet tekenden, gelden de afspraken niet. Bovendien kan een akkoord door de artsen ook gedeeltelijk ondertekend worden. In onze kantoren kan je nagaan of jouw arts het akkoord ondertekend heeft. Bepaalde mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen een hoger bedrag terug voor hun gezondheidszorgen. Weduwen, wezen, invaliden, gepensioneerden en oudere langdurig werklozen die aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen, zijn daar voorbeelden van. Gezinnen met een laag inkomen komen in aanmerking voor het Omnio-statuut en kunnen ook de verhoogde tegemoetkoming aanvragen.

ZIEKTEUITKERING Als je door ziekte niet kan werken, dan betaalt de CM een ziekte- of invaliditeitsvergoeding. Werknemers ontvangen bij ziekte een bepaald percentage van het loon. Dit percentage hangt af van de (gezins)situatie: gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende. Vanaf het tweede jaar van ziekte ontvang je een ‘invaliditeitsvergoeding’. Bij zelfstandigen is de ziekte-uitkering een vast (forfaitair) bedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen ‘met gezinslast’ en ‘zonder gezinslast’. Ben je in bevallingsrust? Dan ontvang je een moederschapuitkering. Vaderschapsverlof? Ook als vader heb je recht op betaald verlof bij de geboorte van een kind. Vraag de brochure ‘Zwangerschap en Geboorte’ in het CM-kantoor. Ben je arbeidsongeschikt en wil je met vakantie gaan? Vraag, voor je vertrekt, toelating van de adviserend geneesheer. Tijdens de vakantieperiode kan je namelijk opgeroepen worden.

Hoe gebeurt de terugbetaling?

TIPS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID De terugbetaling van de gezondheidszorgen gebeurt altijd via een post- of bankrekening. Je kan de getuigschriften afgeven in het CM-kantoor of stop ze in een omslag en steek ze in een CM-brievenbus in jouw buurt. Binnen de week vind je het bedrag op de rekening: correct, snel en veilig! De gele klever: altijd en overal

Breng op elk getuigschrift en op elk document voor het ziekenfonds de (juiste) gele klever aan. Op die manier wordt jouw dossier snel en correct afgewerkt.

Doe tijdig aangifte van ziekte.

Verstuur de aangifte binnen de 48 uren. De poststempel geldt als bewijs. Steek de aangifte nooit in een CM-brievenbus! Is de aangifte van ziekte te laat, dan verlies je een deel van je uitkering. Wie bij de aanvang van ziekte een arbeidsovereenkomst heeft als arbeider of bediende, krijgt naargelang zijn arbeidscontract 14 of 28 dagen de tijd om aangifte te doen.

nr. 4 - november 2008

23


ZIEKTEVERZEKERING Neem echter géén risico: heb je twijfels over het ‘recht op gewaarborgd loon’, doe aangifte binnen de 48 uren! Zelfstandigen doen aangifte van arbeidsongeschiktheid binnen de 28 dagen vanaf het begin van de ziekte.

Wil je een gedeelte van je activiteiten hervatten?

Als de adviserend geneesheer schriftelijk toelating geeft, kan je een gedeelte van de activiteiten hervatten. Vraag tijdig informatie aan de medische dienst van de CM.

Gebruik het formulier ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Bewaar een blanco “aangifte van ziekte”!

Vraag aan de dokter om het witte formulier (voor werknemers) of het gele formulier (voor zelfstandigen) te gebruiken. Herval je binnen de 14 dagen?

Als je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de adviserend geneesheer stuurt, ontvang je automatisch een blanco aangifte. Je kan dit gebruiken bij een volgende ziekte. Dit formulier krijg je ook in het CM-kantoor.

Verstuur altijd een nieuwe aangifte van ziekte binnen de 48 uren. Bij overlijden Hervat je het werk of de werkloosheid?

Laat de witte kaart ‘bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid’ onmiddellijk door de werkgever of door het werkloosheidsfonds invullen. Zelfstandigen sturen de gele kaart ingevuld terug naar het ziekenfonds.

Nabestaanden van werknemers en gepensioneerden uit de privé-sector hebben recht op een wettelijke overlijdensvergoeding van 148,74 euro. Bij een overlijden horen heel wat administratieve formaliteiten. Vraag de gratis brochure ‘Wat te doen bij overlijden’.

INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Beginnende thuiszorg… CM SPOORT ZELF OP WIE ZORG NODIG HEEFT! ■■■■

Jos BEUSELINCK Diensthoofd CAW CM Brugge

Karel en Greta, tot voor een paar jaar een heel vitaal koppel, zijn nu al een tijdje op de sukkel met hun gezondheid. Stilaan stellen zich meer vragen rond hulp in het huishouden, thuisverpleging, woningaanpassing en sociale tegemoetkomingen voor personen die hulpbehoevend worden. Iets waar mensen doorgaans erg weinig van af weten en zeker het bos door de bomen niet zien… CM wil aan deze informatienood van mensen tegemoetkomen… want het ziekenfonds vindt dat ze niet moet wachten tot mensen zelf met hun problemen komen aankloppen. Er kan bij beginnende thuiszorg ook proactief heel wat worden gedaan. CM gaat sinds geruime tijd zelf op zoek naar mensen die omwille van gezondheidsproblemen, handicap of ouderdom behoefte hebben aan hulp en zorg.

TRAJECTBEGELEIDING EEN AMBITIE OF EEN PLICHT? De CM beschikt over gegevens die verwijzen naar thuiszorgproblemen. Dit kan via de contacten die zorgbehoevende personen hebben met het ziekenfonds of via de ziekenfondsadministratie. De CM krijgt bijvoorbeeld het signaal dat bij iemand regelmatig een thuisverpleegkundige aan huis komt omdat er hulp nodig is bij het wassen. Of uit de CM-gegevens blijkt dat een kind recht heeft op bijkomende kinderbijslag omwille van een handicap. Het zijn maar een paar voorbeelden. Maar op basis van die gegevens kan de CM haar specifiek thuiszorgaanbod zo vroeg mogelijk bekend maken en zo de betrokkene tijdig aanspreken. Dat gebeurt dus vaak nog voor de zorgbehoevende zelf een duidelijke vraag heeft geformuleerd. Dit is wat met een proactieve aanpak wordt bedoeld. CM neemt zelf initiatief nog voor de leden contact nemen met het ziekenfonds. Op die manier wil ze de mensen laten ontdekken wat CM voor hen kan doen op gebied van thuiszorg.

24

nr. 4 - november 2008

Deze manier van werken heeft het voordeel dat personen, die een hoog risico lopen op zwaardere problemen, systematisch worden opgezocht. De CM contacteert hen bovendien op geregelde tijdstippen om na te gaan of de thuiszorg optimaal verloopt. Het gaat trouwens niet alleen om het optimaliseren van de thuiszorg. Meteen kan ze ook informeren over sociale voordelen, zoals een parkeerkaart voor personen met een handicap of helpen bij de aanvraag van financiële tegemoetkomingen, zoals de zorgverzekering of het incontinentieforfait.

MEER INFORMATIE Aarzel niet om contact op te nemen met de maatschappelijk werker van de CAW-dienst maatschappelijk werk in het plaatselijk CM-kantoor. Voor de adressen kunt u terecht bij uw regionaal CM-ziekenfonds. U vindt ze ook op www.cm.be.


Mutualiteit voor Middenstand en Beroepen De mutualiteit voor

OPENINGSUREN KANTOREN Sint-Clarastraat 48 bis 8000 Brugge dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u.

• zelfstandigen • vrije beroepen • loon- en weddetrekkenden • ambtenaren • studenten hoger onderwijs • verblijvenden

U zoekt een boeiende job als ICT professional? Een vaste stek in eigen streek? Diverse opdrachten als ICT consultant?

Sint-Clarastraat 48 bis 8000 Brugge Tel 050 44 05 00 Fax 050 44 05 21

AANDACHT ! De artikels zijn algemeen geldig voor alle ziekenfondsen.

Dagvergoeding zelfstandigen [vanaf 01.10.2008] ■■■■

Op dag van vandaag zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden. Deze bedraagt vanaf 01.10.2008 12,73 euro per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. M.i.v. 01.10.2008 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van 368,36 euro gedurende de periode van gekozen moederschapsrust (6,7 of 8 weken). Primaire arbeidsongeschiktheid - 2e t.e.m. 12e maand

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 44,54 € 33,61 € 28,92

Invaliditeit - vanaf het 2e jaar

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 44,54 € 33,61 € 28,92

WIJ ZOEKEN

ICT professionals om een jong en dynamisch team te versterken. Software consultants en Architecten met ervaring in Microsoft.Net, Java en Oracle. Neem een kijkje op de website, stuur uw CV of vraag naar Koen.vanloo@admb.be Directeur ICT ADMB / ADMB iS www.admbis.be - www.admb.be

Invaliditeit (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2e jaar

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 46,89 € 37,52 € 31,85

nr. 4 - november 2008

25


KMO DIRECT

Alles over de gereglementeerde beroepen ■■■■

Wanneer u met plannen rondloopt om een zelfstandige zaak op te starten, dan is goed om weten dat u in België niet zomaar gelijk welke soort activiteit kan beginnen. Er zijn de vrije beroepen, nl. beroepen die voorbehouden worden aan wie bepaalde hogere studies gedaan heeft, een bepaalde stage doorlopen heeft en zich onderwerpt aan een bepaalde plichtenleer. Maar daarnaast zijn er ook een heel aantal ‘gereglementeerde beroepen’, nl. beroepen waarvan de wetgever vindt dat er een bijzondere beroepsbekwaamheid moet zijn. Om welke beroepen gaat het, welke activiteiten vallen er precies onder, en wat moet men dan precies kennen/kunnen ?

1. BIJ ELKE OPSTART TE BEWIJZEN: DE KENNIS BEDRIJFSBEHEER Wie start met een zelfstandige zaak moet - als het om handelsactiviteiten gaat- voorafgaandelijk bij ons ondernemingsloket bewijzen dat hij/zij iets afweet van bedrijfsbeheer. De vereisten daarvoor zijn niet zo streng: heel wat diploma’s komen in aanmerking, en bovendien kan men aantonen dat men de kennis in een vorig beroepsleven heeft verworven. Op de koop toe kan een ondernemer de kennis steeds laten bewijzen door zijn partner, door een dicht familielid of door een werknemer.

2. SPECIFIEK TE BEWIJZEN: DE BEROEPSKENNIS Er zijn momenteel nog 25 gereglementeerde beroepen waar men méér moet kunnen bewijzen dan enkel kennis bedrijfsbeheer. Het gaat om eerder ambachtelijke beroepen die ook een bijzonder ‘metier’ vereisen. Die kennis kan men weerom op school verworven hebben, of via werkervaring. En kan u het zelf niet bewijzen, dan kan iemand dit misschien wel voor u doen. Welke zijn die gereglementeerde beroepen? De meeste van die gereglementeerde beroepen zijn in 2007 ‘geclusterd’ in 3 grote gehelen : rijwielen en motorvoertuigen, de bouw en de elektrotechniek, en tenslotte alles in verband met personenverzorging. Daarnaast zijn er nog een 5-tal oudere gereglementeerde beroepen. Een overzicht van de beroepen en de exacte definities ervan vindt u hieronder. Meestal zijn er ook wel uitzonderingen, maar die gaan de draagwijdte van dit artikel te buiten. A. in de sector van de fietsen en motorvoertuigen (KB 21 december 2006, BS 15 januari 2007)

1. Fietsen verkopen en herstellen 2. Intersectorale beroepskennis motorvoertuigen: moet bewezen worden door iedereen die herstelling doet aan motorvoertuigen, die de carrosserie van motorvoertuigen herstelt, of die tweedehandsvoertuigen verkoopt. 3. Motorvoertuigen herstellen tot 3,5 ton: is vereist voor wie wil sleutelen aan de voertuigen (herstellingen aan het mechanische, elektrische of elektronische gedeelte). 4. Motorvoertuigen herstellen van 3,5 ton en meer: van wie herstellingen wil doen aan vrachtwagens of andere grote motorvoertuigen verwacht men een iets hogere scholing.

26

nr. 4 - november 2008

B. in de bouwsector (KB 29 januari 2007, BS 27 februari 2007)

Alleen de activiteiten aan gebouwen zijn geviseerd, tenzij bij de elektrotechniek. 1. Ruwbouw: het uitvoeren van metselwerken of betonwerken die de stevigheid van het gebouw aangaan, en het slopen van gebouwen. 2. Stukadoor, cementeren en dekvloeren : het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en plafonds, en de herstelling ervan, en het bekleden van vloeren met een specie en de herstelling ervan. 3. Tegelzetten, marmer en natuursteen : het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer. 4. Dakwerken en waterdichtmaken van gebouwen : het plaatsen en herstellen van het dakgebinte, bepaalde soorten dakbedekking, de dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren, en de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater. 5. Schrijnwerker en glazenmaker (met verdere onderverdeling) - Het plaatsen en herstellen van geprefabriceerde ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda’s, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal vormt 1 gereglementeerd beroep. - Alle andere schrijnwerkersactiviteiten (met inbegrip van het plaatsen en herstellen van bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen) vormt een specifieke groep (en vereist meer kennis). 6. Schilder-behanger (‘eindafwerking’): het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits, het plaatsen van behang, of het bedekken van muren en vloeren met andere soepele bekledingen. 7. Installatietechnicus (centrale verwarming, loodgieterij, klimaatregeling) Het plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van centrale verwarmingsinstallaties, gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en airco’s op lucht en water. 8. Elektrotechnicus: het herstellen en ev. plaatsen van alle denkbare elektrische installaties, zonnepanelen inbegrepen. Ook het herstellen van zwaardere huishoudtoestellen valt eronder, tenzij die herstellingen gebeuren door de verkoper. 9. Algemeen aannemer: nl. hij die namens en voor rekening van derden, in uitvoering van een aannemingscontract, een gebouw bouwt, verbouwt, laat bouwen of verbouwen zodat dit afgewerkt wordt, en daarvoor een beroep doet op meerdere onderaannemers (deze wettelijke definitie laat evenwel veel vragen onbeantwoord...). C. Lichaamsverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer (KB 21 december 2006, BS 23 maart 2007)

1. Kapper/kapster 2. Schoonheidsspecialist(e), met inbegrip van het epileren en de semipermanente make-up. Vallen niet onder de reglementering : permanente tatoeëring, piercings, kunstnagels en versieringen en modelleringen van nagels, grime.


3. Voetverzorging: de schoonheidsverzorging van de voeten (wanneer voor de verzorging geen tussenkomst of voorschrift nodig is van een arts of een paramedicus). 4. Masseur/masseuse, nl. hij/zij die zich toelegt op het masseren van het menselijk lichaam om het in stand te houden of mooier te maken, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon. 5. Opticien: dit is wie artikelen die het zicht van de mens verbeteren of compenseren, verkoopt, onderhoudt en herstelt (contactlenzen uitgezonderd). Ook het verkopen, onderhouden en herstellen van kunstogen valt hieronder. 6. Dentaaltechnicus, nl. hij die tandprothesen of apparaten voor orthodontische verbeteringen vervaardigt of herstelt, en in het algemeen alle apparaten vervaardigt of herstelt die bestemd zijn om de tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen. 7. Begrafenisondernemer D. Andere niet-geclusterde gereglementeerde beroepen :

1. Restauranthouder/traiteur: wie gerechten bereidt die ofwel ter plekke worden gegeten, of op verplaatsing worden opgediend. Er is een hele lijst van zaken die niet geviseerd worden en dus niet gereglementeerd zijn : kleinere gerechten (bvb. croques, deegwaren, belegde broodjes, omeletten, pizza’s, nagerechten, ...), frituren, logiesverstrekkende bedrijven met een familiaal karakter, ... Raadpleeg uw KMO Direct agentschap. 2. Brood- en banketbakker: al wie voor klanten ofwel bakkerijproducten (brood enz.) maakt, ofwel banketbakkerijproducten (nl. producten op basis van soezenbeslag en bladerdeeg, meringues, diverse vetdegen,

biscuit- en cakebeslagsoorten, “petits-fours”, taarten, taartjes en gebak). 3. Slager-groothandelaar: hij die gewoonlijk en zelfstandig slachtvee aankoopt en dit, na slachting, in het groot voortverkoopt of die vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan in het groot aankoopt en verkoopt. 4. Installateur frigorist, dit is wie vervaardiging, het in elkaar zetten, het onderhoud en/of het herstellen van de koelkringen in huishoudelijke koeltoestellen of commerciële en/of industriële installaties en koeleenheden maakt, monteert, onderhoudt of herstelt. 5. Droogkuiser-verver, nl. wie voor klanten droogkuist, of kledingstukken of linnen verft, en ook wie droogkuisinstallaties ter beschikking stelt van derden om hen toe te laten kledingstukken of huishoudlinnen of bedrijfslinnen droog te kuisen.

Wil u met een activiteit starten die onder één van de bovenstaande definities valt, dan kan dit niet zomaar. Neem contact op met uw KMO Direct-kantoor in uw buurt om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Ook voor gevestigde bedrijven geldt: als u één van deze activiteiten doet, dan doet u dit best volgens de wettelijke spelregels. Ga met andere woorden toch eens na of uw inschrijving in de KBO wel degelijk volledig in orde is. Ook hiervoor is KMO Direct het best geplaatst. Kom gerust eens langs voor vrijblijvend advies.

Meer info? info@kmodirect.be Voor onze 39 kantooradressen: check onze website www.kmodirect.be.

ADMB WEBSITE

www.admb.be ■■■■

Julie De Wever E-business coördinator ADMB

NIEUWE FUNCTIONALITEIT: ZOEKEN OP WWW.ADMB.BE Op de website van ADMB is er een zoekfunctie geïnstalleerd die werkt volgens het principe van Google en aangepast is aan de websites binnen ADMB. Zoekopdracht uitvoeren

Ga naar de website www.admb.be (kies voor ondernemer of particulier). De zoekbox staat rechts bovenaan op je scherm. Typ je zoekterm in het invulvak en klik op “enter” om je zoekopdracht uit te voeren.

Zoekresultaat verfijnen

Na het uitvoeren van je zoekopdracht, kun je de zoekresultaten verfijnen tot één welbepaalde site binnen ADMB. Voorbeeld:

Je wenst enkel de site van VEKMO te doorzoeken. Klik onder “resultaten verfijnen voor uw zoekopdracht” op “VEKMO”. De zoekmotor zoekt nu enkel naar pagina’s binnen het domein www.vekmo.be. Klik op het vraagteken naast de zoekbox om meer uitleg te vinden over de zoekfunctie.

De zoekbox doorzoekt de inhoud van de volgende sites:

ADMB info OOK ONLINE RAADPLEEGBAAR

• • • • • • • • •

Deze ADMB Info is, net als vorige edities van ADMB info, raadpleegbaar via de website www.admb.be.

ADMB ADMB Sociaal Bureau ADMB Select ADMB Interim ADMB Verzekeringen VEKMO Provikmo ADMB iS ADMB Kinderbijslagfonds

Waar op de website? In de linkermenu van de website onder de rubriek “e-news”, het item ”ADMB Info”.

Hebt u vragen of opmerkingen aangaande onze online activiteiten, aarzel dan niet en contacteer ons op het adres webmaster@admb.be.

nr. 4 - november 2008

27


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Life Manager AANDACHT VOOR UW EIGEN TOEKOMST! ■■■■

Rik Vanden Bussche Afdelingshoofd ADMB Verzekeringen

Wilt u uw eigen toekomst financieel veilig stellen met een interessante investering via uw vennootschap? Lees dan beslist onderstaand artikel!!!!! Steeds meer ziet ADMB het als haar plicht om haar cliënteel te wijzen op de onvolmaaktheden van de “bescherming” en “zekerheid” die de sociale wetgeving in ons land biedt. Met ADMB Life Manager kunnen al heel wat van deze onvolmaaktheden worden opgevangen.

ADMB LIFE MANAGER IS DAARENBOVEN EEN SCHITTERENDE INVESTERING, DANK ZIJ UW EIGEN VENNOOTSCHAP!!! Zou het niet subliem zijn als u met stortingen uit uw vennootschap uw eigen pensioen kunt opbouwen? Hiervoor commercialiseert ADMB Verzekeringen een gelabelde verzekeringsovereenkomst:: ADMB Life Manager.

De vennootschap onderschrijft de ADMB Life Manager. De verzekerde bestuurder van de vennootschap is de rechtstreekse begunstigde van het kapitaal op einddatum. De premies van de ADMB Life Manager zijn voor de vennootschap fiscaal te beschouwen als bedrijfslast. De uitkeringen daarentegen worden in veel mindere mate belast. Samengevat:

De winsten van uw vennootschap dragen bij tot de opbouw van uw eigen pensioen waarbij rendement, zekerheid en fiscale voordelen succesvol gecombineerd worden.

INFORMATIE EN OFFERTE

ADMB Life Manager voorziet in een gewaarborgd kapitaal bij pensionering. De stortingen worden tegen een vaste intrestvoet belegd. Daarenboven wordt dit kapitaal, dankzij een doordachte beleggingsstrategie, verhoogd met een aanzienlijke winstdeelname.

Wij zullen u graag bijstaan voor het kiezen van de juiste formule.

In geval van overlijden voor de pensioenleeftijd komt het verzekerde kapitaal overlijden toe aan de begunstigde met in elk geval het op dat moment reeds gespaarde kapitaal als minimum.

Rudy Goemaere (050 474 955) en Luc Brucher (050 474 943) maken u wegwijs. U kunt ook een e-mail sturen naar verzekeringenbrugge@admb.be. Op onze website vindt u ook bijkomende informatie: www.admbverzekeringen.be

In geval u werkongeschikt wordt door ziekte of ongeval voorziet ADMB Life Manager, zo u deze (aanbevolen) optie kiest, in een maandelijkse uitkering.

U bent steeds van harte welkom in onze kantoren.

De klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren opvangt.

BRUGGE ANTWERPEN DENDERMONDE OOSTENDE OVERIJSE ROESELARE LEUVEN

28

Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - Sint-Andries Museumstraat 48 b21, 2000 Antwerpen Brusselsestraat 93, 9200 Dendermonde E. Beernaertstraat 13, 8400 Oostende Gebroeders Danhieuxstraat 6, 3090 Overijse Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare (Vandeven Bank en Verzekeringen) Tessenstraat 3-3A, 3000 Leuven

tel. 050 47 49 47 tel. 03 238 18 38 tel. 052 38 16 00 tel. 059 56 87 56 tel. 02 766 17 50 tel. 051 22 01 92

fax 050 47 49 59 fax 03 248 11 55 fax 052 38 16 09 fax 059 56 87 59 fax 02 687 36 98 fax 051 20 20 42

tel. 016 31 09 70

fax 016 31 09 75 NV ADMB Verzekeringen - CBFA 13334A

nr. 4 - november 2008


Pensioenspaarverzekering TE REGELEN VOOR HET EINDE VAN HET JAAR! ■■■■

Uw voordelen:

Gezien de veelzeggende staat van de pensioenkas in ons vaderland promoot de overheid al langer dan vandaag het individueel pensioensparen. Veel meer dan zorgen voor fiscale stimuli kunnen we allicht van hen niet verwachten. U recupereert dus een flink stuk van de betaalde premie in uw aanslagbiljet. Het andere goeie nieuws is dat de pensioenspaarverzekering een spaarformule is in de echte zin van het woord! U zou het kunnen beschouwen als een veredelde spaarboek. Niet alleen geniet u een belangrijke belastingsvermindering; daarenboven is het rendement bijzonder aantrekkelijk! Tot aan uw wettelijk pensioen kunt u ieder jaar 830 euro investeren (refertebedrag voor 2008).

• Afhankelijk van uw inkomen realiseert u een belastingsbesparing van 30 tot 45%. • Er is een stuk rente gegarandeerd en dus totaal ongevoelig voor beursschommelingen. • Boven op de gegarandeerde rente ontvangt u ook een belastingsvrije winstdeelname. • U hoeft niet persé de volle pot te betalen, m.a.w. u kan ook een lager bedrag investeren. De fiscale voordelen én het rendement blijven behouden, uiteraard verhoudingsgewijs. Optimale spreiding door maandelijkse betalingen behoort eveneens tot de mogelijkheden. • Op uw vijfenzestigste ontvangt u het kapitaal, plus intresten, plus winstdeelname. Op het kapitaal plus intresten is er een fiscale voorheffing van 10%. • De pensioenspaarverzekering is cumuleerbaar met alle andere vormen van levens- en groepsverzekeringen.

Het vrij aanvullend Pensioen voor de zelfstandigen ■■■■

Rik VANDEN BUSSCHE Afdelingshoofd ADMB Verzekeringen MEER PENSIOEN ÉN EXTRA SOCIALE VOORDELEN

De staat van de pensioenkas in België is belabberd. Investeer dus in de vorming van een bijkomend pensioen, want het wettelijk deel zal weinig voorstellen. Van de premies recupereert u een deel van de fiscus. Niks nieuws onder de zon, denkt u en dat klopt, ware het niet dat het (Sociaal of Vrij) Aanvullend Pensioen u toch wel zeer belangrijke voordelen biedt tov andere verzekeringssystemen en bovendien stevig gepromoot wordt door de overheid. Neem dus even de tijd om het artikel volledig door te nemen.

EVOLUTIE SEDERT 2004: KEUZE TUSSEN TWEE OVEREENKOMSTEN

U heeft twee mogelijkheden: • het Gewone Vrij Aanvullend Pensioen, dat heel dicht ligt bij het vroegere VAP; • het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, dat een hogere fiscale aftrekbaarheid geniet. Bij ons kan u terecht voor beide formules! VERHOOGDE FISCALE AFTREKBAARHEID VIA HET SOCIAAL VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

• Via het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen garanderen wij u een hogere fiscale aftrekbaarheid. • Via ons sociaal pensioenplan garanderen wij u een bijkomend voordeel op fiscaal vlak dat kan oplopen tot 370 euro. MINDER SOCIALE BIJDRAGEN

Door die fiscale aftrek vermindert uw beroepsinkomen en daardoor vermindert ook het bedrag van uw toekomstige sociale bijdragen.

Via het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen bouwt u nog meer pensioen op. Tevens zijn er een aantal stevige bijkomende waarborgen voorzien: • gedurende de periode van invaliditeit wordt de bijdrage doorbetaald, zelfs indien u uw zelfstandige activiteit definitief dient te staken; • uitbetaling van een extra maandbedrag bij invaliditeit bovenop de wettelijke uitkering. Het VAP biedt u niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar tevens stabiliteit door het feit dat er geen risico’s aan verbonden zijn. • Iedere gestorte bijdrage wordt gekapitaliseerd aan een gewaarborgde rente op het moment van storting én dit tijdens de hele duur van het contract. • Bovendien geniet u van een jaarlijkse, niet-belastbare winstdeelname die het rendement verhoogt. De winstdeelname is afhankelijk van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten.

EEN OPTIMAAL KADER VOOR UW VRIJ AANVULLEND PENSIOEN • De gegevens betreffende uw inkomsten worden bij uw sociaal verzekeringsfonds (SVMB o.a.) beveiligd. Een correcte berekening van uw bijdragen Aanvullend Pensioen geeft u de zekerheid van een maximale fiscale aftrekbaarheid. • Wij stellen u een bijzonder voordelige formule voor die tegemoet komt aan uw verwachtingen. U bouwt niet alleen een Aanvullend Pensioen op, maar als u kiest voor het Sociaal VAP zorgt u ook voor uw nabestaanden. • Bovendien bevat het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen een sociaal luik waardoor u kan genieten van bijkomende voordelen. • Onze kennis van de sociale en fiscale materies is een extra troef voor u.

nr. 4 - november 2008

29


ADRESSEN

ADVISEURS ADMB VERZEKERINGEN

ADVISEURS SVMB PROVINCIE ANTWERPEN

ADRIAENSEN Hilde - Antwerpen hilde.adriaensen@svmb.be - GSM 0487 33 14 31 - Fax 03 233 70 89 BOLLEKENS Yves - Antwerpen yves.bollekens@svmb.be - GSM 0477 42 97 33 - Fax 03 233 70 89 PROVINCIE BRABANT

COOMANS Jos - Tienen, Diest, Aarschot, Leuven, Tervuren, Haacht jos.coomans@svmb.be - GSM 0477 47 61 67 - Fax 011 58 32 56 PROVINCIE LIMBURG

COX Jan-Wouter - Limburg janwouter.cox@svmb.be - GSM 0477 42 97 42 - Fax 011 23 48 17 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

VAN DE VELDE Gino - Dendermonde, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren gino.vandevelde@svmb.be - GSM 0477 47 61 70 - Fax 09 235 49 45

HUYGHEBAERT Yvan, Oost-Vlaanderen en Antwerpen Rooiveldstraat 55, 8020 Waardamme GMS 0477 77 72 88 – Fax 050 82 68 00 E-mail yvan.huyghebaert@admb.be MEULEMEESTER Karen, Noord West-Vlaanderen B. Ravestraat 39, 8000 Brugge GSM 0477 22 08 03 - Fax 050 61 05 26 E-mail karen.meulemeester@admb.be WINTERS Werner, Antwerpen, Brabant Peerderbaan 200, 3910 Neerpelt GSM 0479 79 99 49 – Fax 011 51 52 18 E-mail werner.winters@admb.be

ADVISEURS ADMB

ROOMAN Elias - Wetteren, Aalst, Ninove elias.rooman@svmb.be - GSM 0487 33 14 84 - Fax 09 235 49 45

BOGAERT Pieter, Roeselaarsestraat 64 Bus 2, 8870 Izegem GSM 0475 75 94 36 - Fax 051 30 48 20 E-mail pieter.bogaert@admb.be

VAN DEN BOSSCHE Peter - Gent, Deinze, Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen - peter.vandenbossche@svmb.be GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 235 49 45

DEKLERCK Thijs, Vlinderbloemstraat 12/A, 8210 Veldegem Gsm 0477 47 61 68 - Fax 050 37 18 27 E-mail thijs.deklerck@admb.be

VROMBAUT Karel - Eeklo, Aalter, Maldegem karel.vrombaut@svmb.be - GSM 0477 47 61 69 - Fax 09 377 82 93

DE PRYCKER Koen, Skaldenstraat 20, 8800 Roeselare GSM 0473 73 07 19 - Fax 051 22 04 64 E-mail koen.deprycker@admb.be

SVMB STUDIE- EN VORMINGSDIENST

DESMET Michel, Vuurgatstraat 92, 3090 Overijse GSM 0475 75 94 30 - Fax 02 657 47 44 E-mail michel.desmet@admb.be

DE ROMSÉE Aafje (Antwerpen) Mortselsesteenweg 47, 2540 Hove GSM 0474 74 62 28 - Fax 03 455 88 26 E-mail aafje.deromsee@svmb.be MEYEN Jos (Limburg) Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 E-mail jos.meyen@svmb.unizo-lim.be PUYPE Peter (Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen) Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 59 - Fax 02 230 87 58 E-mail peter.puype@svmb.be VANTORNOUT Daniël (W-Vlaanderen) Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 E-mail daniel.vantornout@admb.be

VOOR BEZOEK ADVISEUR:

TEL. 050 47 44 78 – isabelle.verbist@admb.be

30

DE GRANDE Chantal, Zuid West-Vlaanderen Zagersweg 79, 8000 Brugge GMS 0474 72 00 12 – Fax 050 34 64 87 E-mail chantal.degrande@admb.be

nr. 4 - november 2008

LIMET Rudy, Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 E-mail rudy.limet@admb.be MAERTENS Jakie, Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 E-mail jakie.maertens@admb.be NAGEL Nathalie, Avenue de Janvier 1, 1200 Woluwé-Saint-Lambert GSM 0474 94 90 14 - Fax 02 762 07 63 E-mail nathalie.nagel@admb.be VAN DRIESSCHE Danni, Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 E-mail danni.vandriessche@admb.be VERPLANCKE Erik, Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 E-mail erik.verplancke@admb.be VERVAECK Johan, Nonnebossen Noord 46, 8980 Zonnebeke GSM 0475 75 94 32 - 057 48 77 86 E-mail johan.vervaeck@admb.be


Kantoren tot uw dienst Sociaal Bureau

PROVIKMO

Andere Diensten

050 47 41 11

8200 BRUGGE Dirk Martensstraat 26 Jan Breydellaan 107

050 47 49 29

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

051 50 04 01

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91

056 70 15 92

056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73

057 22 86 67

057 22 86 86

8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdeln 72

051 30 04 62

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

050 63 14 73

8500 KORTRIJK Lange Steenstraat 10 (ingang Lekkerbeetstraat 2) Reepkaai 4

056 26 44 54

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

056 51 13 98

051 32 15 98

056 26 44 44 056 24 24 50

057 33 36 20 057 33 32 96

8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55 051 40 54 71

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

050 22 08 96 058 31 10 70

8790 WAREGEM Westerlaan 29 ‘t Pand 349 8560 WEVELGEM Lauwestraat 166 8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

02 725 17 90

056 53 27 97

057 22 86 67

2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 2000 ANTWERPEN Louisastraat 10

058 31 57 27 056 62 51 50

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Lierseweg 86 Atealaan 65 bus 3

014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26

2300 TURNHOUT Parklaan 136

014 42 17 62

051 24 84 00

2260 WESTERLO de Merodedreef 100

014 54 61 34

051 40 24 31

OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat 67 Parklaan 47

056 62 04 60

02 453 01 69 02 453 09 23

03 886 12 26

014 54 41 52

053 21 57 78 053 60 62 50

09 210 82 13 09 242 83 50 09 235 49 61

09 235 49 11

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

055 23 29 29

9600 RONSE Stationsstraat 6

055 20 62 42

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

03 760 14 30

3600 GENK Dieplaan 61

02 360 31 83

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

016 22 45 95

3910 NEERPELT Heerstraat 37/1

016 28 44 41

03 886 03 56

09 377 18 08

013 31 32 34

02 238 05 11

015 41 43 71

052 21 21 16

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

02 250 00 57

015 41 10 47

9900 EEKLO Stationstraat 17

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

050 55 29 88

03 488 43 61

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20

056 41 03 68

014 58 00 88

014 22 37 33

057 33 35 79

058 31 19 02

03 213 92 50 03 457 34 16

059 55 19 19

02 250 00 30

3000 LEUVEN Diestsevest 82

03 213 92 80

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1

03 204 70 60

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

050 21 66 30

016 80 47 11

ANTWERPEN

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 23 & 27

BRABANT 1730 ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Markt 3

016 81 24 45

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

056 51 13 98

051 26 06 00

8700 TIELT Tramstraat 10

8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Oude Beestenmarkt 6

051 30 19 89

Andere Diensten

052 31 16 36

3300 TIENEN Goossensvest 42

2440 GEEL Diestseweg 63

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12

PROVIKMO

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20

Sociaal Bureau

LIMBURG 089 35 30 86 011 26 31 71

011 26 30 30 011 64 24 81

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - 050 474 111 • Koning Leopold I-straat 18 - 8500 Kortrijk - 056 26 42 50 nr. 4 - november 2008

31


DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 53 NUMMER 4 - NOVEMBER 2008 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

TIJDSCHRIFT

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel wervings- en selectiekantoor, ten dienste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s in gans Vlaanderen. Op regelmatige basis zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor een ruim aanbod aan functies. Momenteel zoeken wij o.a.:

Kantoor te Brugge

Analist-Programmeur ADMB en Provikmo te Brugge

Kantoor te Brussel

Kantoordirecteur Sociaal Bureau te Asse

U staat zelfstandig in voor de ontwikkeling van nieuwe software rond concrete behoeftes op vlak van administratie. Vertrekkend vanuit de analyse, ontwikkelt en test u (deel)programma’s om tot slot ook te zorgen voor de concrete implementatie en documentatie. Minimaal bachelor Informatica, met kennis van/ervaring met Oracle en/of Java. Ook starters zijn welkom!

U beheert samen met een team dossierbeheerders uw klantenportefeuille. Uw voornaamste drive is uw werkgevers een perfecte service te verlenen op vlak van loon- en personeelsadministratie. U ontpopt zich als de specialist op vlak van sociale wetgeving. In uw regio profileert u zich als het gezicht van ADMB Sociaal Bureau. Dynamische trekker met goed coachend vermogen, ondernemersminded en servicegericht. Stevige kennis sociale wetgeving.

Applicatiebeheerder

Medewerker Verzekeringen

ADMB Sociaal Bureau te Brugge U wordt de motor van het lopende ICT-project, m.n. op maat software ter ondersteuning van dossierbeheer, boekhouding, doorstorting RSZ & belastingen, hrm, … U plant, stuurt en coördineert de werkzaamheden van analisten en ontwikkelaars, geassisteerd door verschillende teamleaders. Bachelor/master Informatica, vertrouwd met administratieve softwareontwikkeling en goede kennis Oracle/SQL.

Assistant CIO ADMB Sociaal Bureau te Brugge U coacht en ondersteunt de ‘second line support’-medewerkers, m.n. het database-, netwerk- en microsoft technologieteam. U zorgt voor een goede communicatie en onderlinge afstemming van hun respectieve taken en opdrachten. U houdt zich intensief bezig met de planning en organisatie van de supportactiviteiten. U wordt een belangrijk aanspreekpunt voor de klanten -gebruikers. Bachelor Informatica met goede algemene kennis ICT Technologie & Infrastructuur.

GMP Auditor VEKMO Als freelancer licht u zelfstandig kwaliteitssystemen door conform de bestaande reglementeringen en normdocumenten. Uw opdrachtgevers, bedrijven actief in de productie van dierenvoeders, situeren zich in gans België. Bachelor/master in de voeding, dieetleer, ... . ISO-Lead auditor aangevuld met een kwalificatie ‘GMP dierenvoeders’ of de bereidheid dit op korte termijn te behalen.

Adviseurs Voedingshygiëne VEKMO Regio Brugge of Regio Antwerpen/Limburg/Brussel/Wallonië U staat in voor het opzetten en begeleiden van de wettelijke autocontrole- en traceerbaarheidssystemen in bedrijven. U adviseert bij infrastructuurwerken en overnametransacties en begeleidt bedrijven naar ‘certificatie’. Tevens geeft u opleidingen betreffende voedingshygiëne en voert u hygiëne- en opvolgingsaudits uit. Bachelor/master in voeding, dieetleer, .... Grondige kennis van HACCP en de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne, alsook van gangbare certificatiesystemen in de voedingssector.

Dossierbeheerder Accountancy Regio Zuid-West-Vlaanderen U bent verantwoordelijk voor het beheer van een aantal dossiers (vennootschappen en/of eenmanszaken), zowel inzake voorbereiding en nazicht van de boekhouding als het opstellen van fiscale aangiften, jaarrekeningen en balansen. Bachelor Accountancy-Fiscaliteit.

Filiaalleider Regio Noord-West-Vlaanderen U bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie, zorgt voor een aantrekkelijke inrichting van de zaak en staat in voor de publiciteit. U onderscheidt zich als een motiverende coach die een zestal verkopers weet te sturen. U verzorgt de personeelsplanning, organiseert de dagelijkse werking en helpt mee in de verkoop. U coördineert het logistieke gebeuren. Ervaring in de verkoop en affiniteit met de groothandelsector zijn een pluspunt. Bereid tot weekendwerk. Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze vacatures? Raadpleeg onze jobsite http://www.jobscareer.be/admb of onze website: http://www.admb.be of stuur uw spontane sollicitatie naar één van de hiernaast vermelde adressen. Erkend wervings- en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

ADMB Verzekeringen te Overijse Uw takenpakket bestaat voornamelijk uit productie en offertebeheer. U ontwikkelt zich tot een professioneel aanspreekpunt voor de klant. Een perfect relatiebeheer en een stipte dossieropvolging vormen uw grootste uitdagingen. Gedreven en klantgerichte bachelors met goede kennis Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Assistent-Productieleider La William te Londerzeel U stuurt de dagelijkse werkorganisatie binnen de verpakkingsafdeling aan. U verfijnt de productieplanning naar concrete opdrachten en instructies en zorgt voor een correcte bevoorrading van de lijnen. U streeft naar een efficiënte productie door vlugge ombouwtijden, aandacht voor preventief onderhoud en het snel herstellen van technische mankementen. Operationele ‘people manager’ die voldoende taakgericht denkt en werkt. ‘Hands-on’, goede technische bagage en sterke feeling voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Boekhouder/Administratief Verantwoordelijke La William te Londerzeel U wordt verantwoordelijk voor de administratieve en boekhoudkundige verwerking, alsook de budgettering, rapportering aan de bedrijfsleiding en opmaak van statistieken. U bereidt de jaarafsluiting voor en kan daarbij rekenen op de hulp van een externe accountant. Bachelor boekhouding.

Commercieel Adviseur Vlaams-Brabant SVMB regio Leuven U staat in voor het zelfstandig uitbouwen en ondersteunen van een commercieel netwerk van tussenpersonen. U adviseert zelfstandigen met als doel hen klant te maken bij SVMB. U draagt tevens bij tot de commerciële bedrijfsdoelstellingen. Commerciële en gedreven persoonlijkheid met enkele jaren verkoopservaring, bij voorkeur in de dienstensector. Kennis van de sociale wetgeving, vestigingswetgeving, sociale verzekeringen of fiscaliteit is een belangrijke troef.

Hoofdboekhouder Belki NV te Aalst U wordt verantwoordelijk voor de volledige opvolging van de boekhouding. Op basis van een gedegen budgettering, grondige analytische opvolging van de cijfers en dito kostencalculatie zorgt u tevens voor een strategische insteek voor het management. Bachelor Boekhouding met enkele jaren relevante ervaring .

Kantoor te Brugge en Brussel

Bediende Loonadministratie Sociaal Bureau U beheert de dossiers van enkele aangesloten werkgevers: complete loonadministratie met bijhorende sociaal-administratieve verplichtingen, telefonische vragen oplossen en documenten invullen. U groeit uit tot de vertrouwenspersoon voor de klant-werkgever met oog op zijn personeelsadministratie en vragen qua sociale wetgeving. Bachelor Economie/Administratie. Stevige kennis sociale wetgeving. Ervaring loonverwerking en -administratie is noodzakelijk. Goede kennis Frans voor regio Brussel.

Voor vacatures te West- of Oost-Vlaanderen: Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge Sint-Andries e-mail: select@admb.be

Voor vacatures te Brabant of Antwerpen: Koningsstraat 75 bus 4, 1000 Brussel e-mail: select.bxl@admb.be

ADMB Info 2008_11  

ADMB Info editie november 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you