Memòria de sostenibilitat ActelGrup i Transalfals 2022-2023

Page 1

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT D’ACTELGRUP I TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL

2022 2023


SUMARI 2022/2023 Actel grup @actelgrup ActelGrup @ActelGrup ActelGrup actel@actel.es actelgrup.com

1. Presentació de la Memòria

5

2. El grup cooperatiu

7

2.1. Presentació d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa 2.2. Xifres i fets destacats 2022-2023

8 10

3. El nostre model de gestió

13

3.1. Missió, visió i valors 3.1.1. Missió 3.1.2. Visió 3.1.3. Valors 3.2. Organigrama ActelGrup 3.3. Organigrama Transalfals & La Vispesa 3.4. Sistema de govern 3.5. Direcció i gestió corporativa

14 14 14 15 16 16 17 18

...

4. La nostra activitat

19

4.1. Àrees de negoci i serveis 4.1.1. Fruita 4.1.2. Oli 4.1.3. Extensius 4.1.4. Alfals i farratges 4.1.5. Subministraments 4.1.6. Assessorament tècnic integral 4.1.7. Servei al soci i gestió d’ajuts 4.1.8. Central d’assegurances 4.2. Els nostres socis 4.3. Els nostres clients 4.4. Els nostres proveïdors 4.5. Innovació i sostenibilitat 4.6. Transformació digital

20 20 21 22 23 24 25 26 28 29 29 30 30 32


5. La sostenibilitat al grup

33

5.1. Compromís de sostenibilitat 5.2. Anàlisi de materialitat 5.3. Sistema de gestió 5.4. Les nostres certificacions 5.4.1. Negoci fruita 5.4.2. Negoci oli 5.4.3. Negoci extensiu 5.5. Codi ètic 5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals

34 36 39 40 40 41 42 43 44

6. El nostre equip humà

45

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

47 52 53 54 55 55 55

Distribució de la plantilla Seguretat i salut en el treball Formació Igualtat d’oportunitats Persones amb discapacitat Convenis col·lectius Benestar i clima laboral

7. Medi ambient

57

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

60 62 65 66 68

Consum d’aigua i altres recursos Consum energètic Emissions atmosfèriques i canvi climàtic Generació de residus Envasos posats al mercat

8. Acció social

69

8.1. 8.2. 8.3.

70 71 74

Cooperatives i socis/es agricultors Col·laboració amb l’entorn Col·laboració amb entitats i institucions

9. Gestió econòmica

75

Annex Taules GRI

77MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

05

01. Presentació de la Memòria Presentem per segon any consecutiu la Memòria de sostenibilitat d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, SCCL 2022-23, un document per informar sobre les principals qüestions socials, ambientals i econòmiques relacionades amb les nostres activitats. Aquesta Memòria de sostenibilitat, com a tal, té com a finalitat donar a conèixer quina és la situació actual de l´empresa en relació a aspectes no financers. Es detalla quina trajectòria s’està portant a terme en aquest exercici en qüestions tant importants com les polítiques i recursos enfocats a la sostenibilitat, fent un anàlisi dels objectius i mitjans per aconseguir-los, els riscos identificats i l’impacte ambiental i social, entre d´altres. Des d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, (en endavant Transalfals), volem que aquesta eina sigui important per informar als nostres grups d’interès (cooperatives sòcies, personal, clients, proveïdors, sindicats....) sobre la trajectòria no financera de l´empresa i el seu compromís amb la sostenibilitat. Per aquest motiu, en les següents pàgines detallem les mesures portades a terme per les diferents empreses del grup en qüestions mediambientals i socials, sobre respecte als drets humans, en qüestions vinculades al nostre personal, on s’obrin oportunitats entre dones i homes, i en la no discriminació i la igualtat de tracte, com a fets més destacables. El nostre exercici 2022-23 comprèn tota l’operativa portada a terme des de l’1 de juny del 2022 fins a 31 de maig del 2023, en el cas d’ActelGrup, i des de l’1 d’abril del 2022 al 31 de març del 2023 en el cas de Transalfals. L’activitat d’ActelGrup es desenvolupa en diferents centres de treball, que comprenen les oficines ubicades a Lleida, per la part administrativa, i per la part logística i de gestió, el Centre Logístic de fruita ubicat a Térmens, el Centre de cereals ubicat a Bell-lloc d’Urgell, el Magatzem de subministraments ubicat a Térmens i la Planta envasadora d’oli ubicada a Les Borges Blanques. Per la seva part, l’activitat de Transalfals es desenvolupa a les plantes de Bellcaire d’Urgell i de Binèfar i a les empreses Iberalfa i Alfurgell. Per a l’elaboració d’aquesta Memòria de sostenibilitat hem pres com a referència els estàndards internacionals de Global Reporting Initiative (GRI) i la Llei 11/2018, que tracta sobre la informació no financera i de diversitat. Seguint el principi de materialitat, hem inclòs les dades més rellevants per a la sostenibilitat i per als nostres grups d’interès, així com els nostres objectius en els diferents àmbits. Finalment, exposar que des de fa anys ActelGrup i Transalfals estem molt compromesos amb la sostenibilitat i cada any marquem uns objectius que, una vegada aconseguits, aniran a sumar al compromís inicial.


ActelGrup, des de l’origen fins al dia d’avui 1980 Precursors de la 1982 Federació de Cooperatives Catalanes

Assemblea constituent de la nova agrupació de Cooperatives de Terres de Lleida, a dia d’avui ActelGrup

1985 Primera APA de cereals Creació de la Central 1987 d’Assegurances

Primer exportador de

1988 fruita i denominació Creació de Transalfals 1989

ACTEL

Nova seu i consolidació

1993 de la marca ACTEL

Innauguració del 2000 Centre Logístic de fruita

2002 Creació d’ACTELGRUP Premi a la Innova2003 ció Tecnològica

Construcció de 100

2007 allotjaments per a Creació de l’Àrea de 2008 negoci de l’oli

temporers 1er Pla estratègic

2009 d’ActelGrup Signatura del conveni 2010 amb Aspros

Inauguració de la

2013 botiga d'aliments

cooperatius Qêviris Premi CoopCat 2017 Signatura del conveni

2018 ActelGrup - UdL per la Signatura de 2019 col·laboració amb Creu Roja

formació de joves

Creació del servei

2021 tècnic atec i de l’App

exclusiva per a socis. Inici del programa de formació AgroActiva’t i obertura de la nova delegació d'ActelGrup a l'Aragó


02El grup cooperatiu


08

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL GRUP COOPERATIU

2. El grup cooperatiu 2.1. Presentació d’ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa La cooperativa de cooperatives ActelGrup i Transalfals & La Vispesa som dues cooperatives de segon grau fundades per cooperatives agràries de diferents territoris. Si bé es tracta de dues organitzacions diferenciades, compartim una mateixa administració i serveis, així com una mateixa visió i política empresarial. De la mateixa manera, cadascuna de les dues participa en l’altra com a sòcia, reforçant així el vincle entre les dues organitzacions. Junts sumem ActelGrup som una empresa cooperativa nascuda de la il·lusió i el treball d’un grup d’agricultors que van unir les seves forces fa més de 40 anys amb un objectiu comú: la creació de la cooperativa de segon grau, avui dia líder en el sector agroalimentari català i un referent a nivell nacional. ActelGrup som fruit del desig participatiu de les nostres cooperatives, els nostres productors i productores i els nostres treballadors i treballadores. Actualment ActelGrup som una empresa cooperativa de segon grau que tenim associades 102 cooperatives a les

comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura i València. La cooperativa Transalfals & la Vispesa SCCL té l’origen en la cooperativa Transalfals, SCCL, fundada el 1988, que es va fusionar el 1996 amb Cooperativa Deshidratadora La Vispesa SCL. El nostre objectiu com a grup és donar un servei integral a les cooperatives, des del camp fins a la comercialització, per aconseguir la millor valoració de la producció dels nostres socis i sòcies a les seccions de fruita, extensius i subministraments, així com als farratges en el cas de Transalfals. Treballem per aconseguir una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, vetllant pel futur dels nostres joves agricultors i agricultores i la continuïtat de la terra. ActelGrup i Transalfals som una filosofia de vida i de treball, som agricultors/es i cooperativistes. El compromís amb les persones, amb els resultats socials, mediambientals i econòmics, la responsabilitat, l’eficiència i la cooperació es troben al nostre ADN.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL GRUP COOPERATIU

09


10

12

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL GRUP COOPERATIU

2.2. Xifres i fets destacats 2022-2023 L‘exercici 2022-2023 ha estat fortament marcat per les gelades d’abril del 2022 a Lleida i a les Terres de l’Ebre, molt similar a les gelades de 1991, que ha afectat directament al negoci de fruita, amb reduccions de collita del 70% en pinyol i 35% en fruita de llavor, sobre una collita normal. Aquest fet ha afectat una part molt important de les activitats d’ActelGrup i Transalfals i s’ha reflectit als resultats econòmics de l’exercici. A l’àmbit laboral, l’aplicació de la nova normativa de contractació ha suposat transformar un important percentatge de contractes temporals en indefinits, que ha resultat en un augment de la plantilla fixa. Des d’ActelGrup i Transalfals hem continuat treballant per estar més a prop dels socis/es, el personal i els clients, amb la introducció de noves eines que agilitzen i faciliten la gestió diària. Igualment, hem introduït mesures per millorar els nostres productes i els serveis, mitjançant la innovació, la formació i els serveis tècnics als socis/es.

XIFRES DESTACADES 102 7.000 347 304 43

cooperatives de primer grau

unitats familiars

persones de mitjana de la plantilla

persones fixes de mitjana

persones eventuals de mitjana *Dades agregades ActelGrup i Transalfals & La Vispesa SCCL


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL GRUP COOPERATIU

2022 2023 229.094 773.631 41.646 206.840 68.332

milers d’euros facturació d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa SCCL

litres d’oli envasat

tones de fruita comercialitzada

tones de cereal comercialitzat

milers d’euros, facturació de subministraments

77.862 41.554 8.030 17.023

kg d’oli a granel

tones de farratges produides

milers d’euros primes assegurances generals

milers d’euros primes d’assegurances agràries

11


12

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL GRUP COOPERATIU

Fets destacats Beneficis socials Dins del pla estratègic Aspira24, hem impulsat dos beneficis socials per al personal: > Compra de fruita i oli: el personal d’ActelGrup i Transalfals pot realitzar la compra de la nostra fruita i oli des dels centres de treball de Lleida i Térmens, mitjançant unes pantalles tàctils que agilitzen la compra i el pagament de les comandes. > Retribució flexible – assegurança de salut: oferim una assegurança de salut per treballadors/es i familiars directes. És una pòlissa de contractació col·lectiva com a grup amb preus i serveis avantatjosos per la plantilla d’ActelGrup. ActelActiva’t Apostem per millorar el benestar de totes les persones que formem part d’ActelGrup i Transalfals i per això durant l’any programem diferents caminades no competitives on preval el repte personal, la germanor i la solidaritat entre tothom que hi participa. 2ª edició Programa de formació AgroActiva’t El mes de novembre del 2022 vam realitzar la 2ª edició del programa de formació per a socis/es AgroActiva’t amb sessions relacionades amb els diferents àmbits de l’agricultura.

Nou servei ITEAF Des de l’àrea de Servei al Soci hem engegat el nou servei d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris, per tal d’oferir un nou servei i facilitar les gestions dels socis/es. Digitalització revista Actualitat Canviem el format de la revista Actualitat que estàvem fent fins ara en paper i d’edició quadrimestral, per publicar el contingut en un butlletí bimensual. Més àgil, directe i sostenible. Nova PAC Enguany iniciem la nova PAC 2023-2027, sens dubte un nou cicle, especialment rellevant donat els canvis que suposarà pels agricultors i ramaders. Des d’ActelGrup i Transalfals hem dut a terme diverses jornades per informar als socis/es d’aquestes novetats. atec: Hem implantat una nova eina de transparència del servei agrotècnic dirigida als socies/es i hem introduït una nova varietat de pomes d'alta qualitat adaptada al clima local. Sant Jordi sostenible El 2023 hem celebrat un Sant Jordi sostenible, que ha consistit en portar llibres per intercanviar-los entre tot el personal d’ActelGrup i Transalfals.


03El nostre model de gestió


14

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3. El nostre model de gestió El model de gestió del grup situa les persones al centre de tota l’activitat, amb una vocació de servei a les cooperatives i als socis/es productors/es. Es basa en la participació de les persones sòcies en el govern de la cooperativa i en les decisions que afecten les seves activitats, amb la implicació dels nostres treballadors i treballadores. A través de la nostra actuació, contribuïm a dinamitzar el teixit econòmic i social de les comarques on som presents, des del compromís i la responsabilitat social. La vinculació i l’arrelament al territori són la nostra raó de ser i defineixen la nostra manera de fer. Com a cooperativa de segon grau, compartim i fem créixer els principis i valors del cooperativisme i l’economia social.

Principis cooperatius 1. Adhesió voluntària i oberta 2. Gestió democràtica per part dels socis 3. Participació econòmica dels socis 4. Autonomia i independència 5. Educació, formació i informació 6. Cooperació entre cooperatives 7. Interès per la comunitat

3.1. Missió, visió i valors 3.1.1. Missió Som un equip de persones que constituïm un projecte socioempresarial en l’àmbit de l’agroalimentació. Treballem per optimitzar la rendibilitat dels nostres socis, promoure el desenvolupament professional dels nostres treballadors, oferir als clients el millor servei i assegurar la sostenibilitat i la millora del territori.

3.1.2. Visió Tenim l’ambició de ser referents en el sector agroalimentari com un grup empresarial cooperatiu, sòlid, innovador, socialment responsable i compromesos amb la seguretat alimentària i amb el medi ambient. El projecte que representi la millor opció per al productor.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

15

3.1.3. Valors Transparència

Austeritat

Volem ser reconeguts pel nostre comportament transparent i honest, mereixedors de la confiança dels nostres socis/es, col·laboradors/es, clients/es i treballadors/es.

Som conscients que els recursos són un bé preuat i en molts casos, limitats. És necessari mostrar-se prudent en aquelles conductes i/o actituds que no són commensurades en la gestió dels recursos naturals, personals, materials i/o econòmics.

Rigor Comunicació bidireccional Treballem amb exemplaritat i vocació de servei als nostres socis/es, treballadors/es, proveïdors/es, grups d’interès i clients/es, desenvolupant la capacitat dels nostres equips per buscar solucions eficients i innovadores.

Els socis productors formen part activa del nostre projecte empresarial, mitjançant la comunicació bidireccional ens informem constantment reforçant el nostre vincle i generant uns resultats més beneficiosos tant pels socis com per l’organització.


16

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.2. Organigrama ActelGrup Òrgans de gestió del Grup cooperatiu Assemblea general Consell rector Junta rectora de fruita

Junta rectora de subministraments

Central d’assegurances

Junta rectora d’extensius

Organització de l’empresa Assemblea general Consell rector President Josep Maria Codina

Directora general Teresa Teixiné

Àrees transversals

Unitats de negoci

Directora de qualitat i IT

Director d’oli Director d’extensius i farratges

Directora de persones i organització Directora de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts

Director de fruita

Director financer, compres i desenvolupament corporatiu

Director de subministraments

Responsable industrial corporatiu

Director de Central d’Assegurances

Responsable de servei tècnic atec:

3.3. Organigrama Transalfals & La Vispesa Organització de l’empresa Assemblea general Consell rector President Marcel·lí Piró Reñé

Directora general Teresa Teixiné

Director de negoci Operacions

Comercial

Administració


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

17

3.3. Sistema de govern ActelGrup i Transalfals & La Vispesa som dues cooperatives de segon grau formades al seu torn per cooperatives sòcies, que estan representades de manera igual en la seva Assemblea general. En el cas d’ActelGrup, la cooperativa de segon grau consta de 3 seccions (fruita, subministraments i extensius) representades per les cooperatives de primer grau escollides per l’assemblea general. Alhora, les cooperatives que representen les seccions són les que democràticament mitjançant votació escullen els representants de cadascuna de les seccions (fruita, subministraments i extensius) al Consell rector de la cooperativa de segon grau. En el cas de Transalfals, les cooperatives sòcies escullen directament els membres del seu Consell rector. Un cop escollides les cooperatives membres de cada Consell rector, aquestes voten democràticament l’elecció de les cooperatives que ostentaran la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. El propòsit de la cooperativa, així com l’organització i règim de funcionament es regula en els Estatuts. La gestió de les empreses del grup que no són específicament cooperatives (Central, Nova Agricultura, Iberalfa, Alfurgell, etc.) es porta a terme des de les diferents àrees de gestió, de manera integrada a l’organigrama del grup.

Assemblea general Es reuneix com a mínim un cop a l’any. Aprova els comptes anuals i l’informe de gestió, així com els documents generals de la cooperativa com els Estatuts o el Pla estratègic de la cooperativa, l’assignació o revocació dels auditors/es, entre altres.

Consell rector El Consell rector es reuneix quinzenalment. Són reunions on la Direcció de l'empresa trasllada, informa i comparteix els aspectes relacionats amb els negocis de l'empresa (fruita, extensius, subministraments, oli i assegurances) així com de les àrees transversals (Qualitat i IT, Persones i organització, atec:, Finances, Compres i Desenvolupament Corporatiu, Comunicació, Servei al Soci i Gestió d'Ajuts, Àrea industrial corporativa).

Juntes rectores En el cas d'ActelGrup, les Juntes rectores es reuneixen un mínim de 4 cops l'any. S'hi informa i aprova l'estat de comptes de les seccions, així com s'informa i es prenen decisions respecte a aspectes del seu àmbit (fruita, subministraments i extensius).


18

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.4. Direcció i gestió corporativa La direcció i gestió corporativa d'ActelGrup i Transalfals es porta a terme des de les Oficines centrals de Lleida. S’hi troba la Presidència, la Direcció general, l’Àrea de finances, compres i desenvolupament corporatiu, Servei atec:, Subministraments, l’Àrea de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts, l’Àrea de persones i organització i l’Àrea de qualitat i IT. La Presidència de la cooperativa ostenta la seva màxima representació a tots els nivells: de cara a les cooperatives sòcies i als agricultors/es associats/des, de cara al personal d’ActelGrup i Transalfals es porta a terme, les institucions, i en general tots els grups d’interès. La Direcció general és la màxima responsable de la cooperativa a nivell executiu i coordina l’acció de tots els departaments d’acord amb el Pla estratègic i les pautes establertes per l’Assemblea general i el Consell rector.

L’exercici 2022-2023 ha estat el segon any del Pla estratègic Aspira24, d’una durada de 3 anys. El Pla conté 96 projectes organitzats en 5 focus estratègics relacionats amb innovació, clients/es, sòcies/es, processos i persones.

Oficines centrals ActelGrup Ctra. Vall d’Aran, km 3 25196 - Lleida


04 La nostra activitat


20

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4. La nostra activitat Des d’ActelGrup i Transalfals desenvolupem un ventall molt ampli d’activitats, d’acord amb la nostra funció de servei a les cooperatives associades i als seus socis/es. El nostre negoci es desenvolupa en cinc grans àmbits: fruita, oli, cereals o extensius, farratges i subministraments. A més, també oferim un assessorament tècnic especialitzat i prestem diversos serveis de gestió per als socis/es.

4.1. Àrees de negoci i serveis 4.1.1. Fruita Confeccionem i comercialitzem diferents tipus de fruita dolça i cítrics i la distribuïm als nostres clients nacionals i internacionals. Estem presents en 40 països, des d’una posició de lideratge en fruita de pinyol i pera. Amb una capacitat productiva de més de 600 tones diàries, oferim als nostres clients la fruita produïda pels nostres associats durant tot l’any. Garantim d’aquesta manera una aproximació a l’origen del producte amb la major garantia en qualitat i seguretat alimentària. Els processos de treball inclouen la recepció, emmagatzematge, neteja i selecció i confecció de la fruita segons les preferències dels nostres clients, realitzant els controls de qualitat necessaris en cada moment. Centre logístic de Térmens Superfície: 66.632 m2 Ctra. C-13, km 19 25670 - Térmens (Lleida)

PRODUCTES - Pera - Poma - Préssec - Nectarina - Paraguaià - Platerina - Pruna - Albercoc - Cireres - Figues - Cítrics


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

21

4.1.2. Oli Des del nostre centre de Les Borges Blanques, envasem i comercialitzem olis, olives, fruits secs, vinagres i altres derivats. Els nostres olis estan elaborats amb oliva arbequina, una varietat originària d’Arbeca, a la mateixa comarca de Les Garrigues. Sota les marques Germanor i Románico, venem els nostres productes a nivell nacional i internacional.

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i envasat dels diferents productes. Des del mateix centre es porten a terme les tasques de comercialització i la venda al detall dels diferents productes.

Centre logístic i oficines de Les Borges Blanques Superfície: 3.000 m2 C/ Verge de Montserrat, 29 25400 - Les Borges Blanques (Lleida)

GERMANOR

ROMÁNICO

- Oli d’oliva verge extra - Vinagre de garnatxa - Olives - Fruits secs

- Olis d’oliva verge extra - Vinagres de Mòdena i de garnatxa - Cremes de vinagre balsàmic - Olives - Fruits secs


22

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.3. Extensius Des del nostre centre de Bell-lloc d’Urgell, emmagatzemem i comercialitzem cereals, blat de moro, colza i altres oleaginoses per al consum animal (fabricació de pinsos), per alimentació humana i per ús industrial. Comptem amb més de 30 centres de recepció de producte i treballem amb diverses cooperatives associades per donar resposta a tots els agricultors que necessitin aquest servei. Els mercats principals són Catalunya, Aragó i tot el territori espanyol, a més de França i altres països del mediterrani. Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i conservació dels cereals i altres productes, amb una capacitat per a 8.000 tones de gra. La innovació i la logística juguen un paper molt important per poder garantir la producció i el subministrament. Sitges de cereals de Bell-lloc Via Fèrria, 47 25220 - Bell-lloc d’Urgell (Lleida).

PRODUCTES - Ordi - Blat - Blat de moro - Blat dur - Triticale - Sègol - Civada - Blat de moro (consum humà) - Sorgo - Pèsols - Oleaginoses - Sèmola - Proteïna vegetal - Subproductes - Aliments fibrosos - Proteïnes - Greixos - Olis


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.4. Alfals i farratges Des de les cooperatives Transalfals & la Vispesa produïm farratges per al bestiar, que inclouen entre altres alfals, festuca, raigràs i palla, i els comercialitzem mitjançant l’empresa Iberalfa, també del grup. El farratge prové dels productors associats a la cooperativa, situats geogràficament a la vall de l’Ebre, entre les comunitats autònomes de Catalunya i Aragó. El nostre farratge deshidratat arriba, en els seus diferents formats, al mercat nacional i a països com França, Portugal, Marroc, Emirats Àrabs Units, Jordània, Aràbia Saudita, Cuba, Xina i Japó. Els processos de treball consisteixen en la recepció, emmagatzematge, deshidratació i empacat o granulat dels farratges, amb una capacitat per a 5.000 m² a Bellcaire i 3.000 m² a Binèfar. Portem a terme un control exhaustiu de tot el procés de producció, des del camp fins a la transformació industrial, per garantir la màxima traçabilitat, qualitat i seguretat alimentària de tots els nostres productes. Els processos i mitjans productius permeten classificar acuradament el producte d’acord amb les seves qualitats, abans i després de la transformació. Els principals formats per a tot tipus de farratges són: paques amb filferro, fleix o corda i pèl·lets en sacs o a granel. Deshidratadora d’alfals a Bellcaire d’Urgell Ctra. C-53, km 137.1 25337 - Bellcaire d’Urgell (Lleida) Deshidratadora d’alfals de Binèfar Ctra. Ctra. N-240, km 127 22550 - Binèfar (Osca)

23


24

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.5. Subministraments La línia de negoci de subministraments comercialitza i distribueix fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Per tal de donar servei i reduir costos als agricultors/es associats/des i altres clients, actuem com a central de compres i distribuïdors de les principals marques. Com a infraestructura comptem amb el magatzem de fitosanitaris de Térmens i en el cas de combustibles o altres productes ens encarreguem de gestionar la logística i el transport fins al client final. Magatzem de productes fitosanitaris de Térmens Superfície: 900 m2 Ctra.C-13, km 19 25670 - Térmens (Lleida)

FERTILITZANTS

LLAVORS

- Cereal d’hivern, secà i regadiu - Blat de moro - Farratges - Fruiters - Vinya - Olivera - Matèries primeres

Multiplicadors autoritzats de: - Civada - Colza - Alfals - Blat - Veça - Pèsols - Triticale - Raigràs - Farratges varis

FITOSANITARIS

COMBUSTIBLES

- Insecticides de sòl i foliars - Herbicides - Fungicides - Fitoreguladors i correctors - Feromones de control i seguiment de plagues - Productes residu zero i aptes per l'agricultura ecològica

- Gasoil A,B,C - Benzina S/P 95


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

LUBRICANTS

PELLETS

- Agrícoles - Hidràulics - Per motor de camió - Per engranatges - Greixos industrials - Anticongelants - Refrigerants - Neteja-parabrises

Pellets procedents de serradores, amb fusta provinent de gestions forestals sostenibles, amb certificació PEFC.

25

4.1.6. Assesorament tècnic integral El servei atec: és una àrea transversal dins d’ActelGrup i Transalfals, la seva funció és donar un servei d’assessorament agronòmic al soci/a productor/a de les nostres cooperatives cerealistes, extensives i fruiteres. El personal d’atec: treballa des de les oficines d’ActelGrup a Lleida i sobre el terreny a les finques i a les cooperatives.

Serveis oferts Atenció a cooperatives i productors: presència periòdica a la zona. Assessorament tècnic i econòmic als productors: seguiment de plagues, malalties i males herbes, suport en l’elecció de varietats, orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda. Prospecció i visites de camp: vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris. Elaboració del programa de fertilització i reg: plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua. Presentació de butlletins: entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives.

Quaderns de camp: redacció i revisió per un tècnic/a acreditat/da del quadern de camp. Preparació d’inspeccions i certificacions: suport acreditat en la preparació de documentació i requisits per auditories. Selecció, producció i comercialització de llavors:assessorament en funció de la rotació del cultiu, ca racterístiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, farratges, etc. Actel és a més productora de llavors certificades de cereal. Xerrades formatives i informatives: formació en tots els aspectes agraris i de gestió. Seguiment de collita: mostreig de residus, seguiment de calibres, controlde paràmetres de maduració per determinar el mo ment òptim de collita. Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup: enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’ActelGrup que requereixi. Servei Postcollita: suport a la conservació de la fruita amb la màxima qualitat des que surt del camp fins al consum final.


26

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.7. Servei al soci/a i gestió d’ajuts Des d’aquesta àrea d’ActelGrup oferim serveis especialitzats dissenyats per a les nostres cooperatives sòcies i productors/es. Aquests inclouen l’assessorament, la tramitació, presentació i seguiment de l’expedient, així com la resposta a requeriments i/o al·legacions. Disposem d’una llarga experiència i d’un equip de professionals titulats i especialitzats en cada un dels temes, que treballen des de les nostres oficines a Lleida. La nostra missió és oferir el millor servei als nostres socis/es i clients i per això disposem d’un catàleg de serveis que anem ampliant a mesura que van sorgint noves necessitats al sector.

Serveis oferts DUN (Declaració Única Agrària) i PAC (Política Agrària Comú): presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes i altres tràmits relacionats com estudis de viabilitat d’Explotació Agrària Prioritària, gestió expedient FotoDUN, gestió de l’ajut per aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, tramitació de cessions de dret de pagament bàsic i del certificat de variació de béns. DAN (Declaració Anual de Nitrogen): gestió i tramitació de la declaració de l’origen i destí de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació. CGE (Contracte Global d’Explotació): assessorament, gestió i tramitació dels ajuts dirigits a l’explotació agrària dins del programa Contracte Global d’Explotació entre els que podem trobar: primera instal·lació de joves, millora de la competitivitat, mitigació del canvi climàtic. ITEAF (Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris): estació d’inspecció autoritzada per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó per a realitzar inspeccions en aquestes dues comunitats autònomes.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

Tràmits ROMA: tramitació i gestió d’expedients en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola segons les necessitats dels productors en cada moment.

27

Gestió de tràmits de ramaderia: tramitació dels diferents expedients en l’àmbit de la ramaderia com el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes i el Balanç de Nitrogen en Granja.

Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris: tramitació i gestió d’expedients de sol·licitud i/o renovació del carnet, així com la possibilitat de formació per la seva obtenció.

Ajuts Next Generation: assessorament, gestió i seguiment d’expedients de les diferents línies d’ajuts que es convoquen des dels fons europeus.

Pla Agroambiental: comunicació del Pla de gestió agroambiental, per titulars d’explotacions que han sol·licitat ajuts agroambientals.

Devolució de l’impost sobre hidrocarburs: tramitació i gestió de la sol·licitud de devolució de l’impost especial d’hidrocarburs.

Gestió de programes operatius (OPFH): gestió íntegra del programa operatiu de l’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Assessorament i tramitació d’altres ajuts: gestió d’expedients dels diferents ajuts als que poden accedir els productors segons les particularitats de cada campanya.

Quaderns de camp i llibres de fertilització: document on es registren tots els tractaments fitosanitaris que s’han realitzat a l’explotació.

Xerrades formatives i informatives en l’àmbit de l’agricultura.


28

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.8. Central d’assegurances Central som una corredoria d’assegurances per l’assessorament, contractació i caució d’assegurances per al món cooperatiu. Vam néixer l’any 1987 com a empresa d’ActelGrup, amb l’objectiu de donar un servei integral als associats, especialitzant-nos en tot tipus d’assegurances a particulars, empreses, autònoms i al sector agroramader. El personal de Central desenvolupem la nostra activitat des de les oficines d’ActelGrup a Lleida. Al final de l’exercici 2022-23 ja tenim més de 10.500 clients, prop de 145 auxiliars i col·laboradors, més de 15.200 pòlisses d’assegurances generals i més de 4.000 pòlisses agràries. Assegurança de salut col·lectiva: les asseguradores proporcionen la prestació de serveis sanitaris i coreixen les despeses en assistència mèdica de l’assegurat i de la seva família. Cultius herbacis: assegura les produccions d’arròs, cereals d’hivern, cereals de primavera, lleguminoses gra i oleaginoses.

PPA: assegurança per a la protecció contra la Pesta Porcina Africana. Ciberriscos: protegeix a les empreses davant de possibles perjudicis provocats per un incident informàtic. Responsabilitat mediambiental: per a empreses que poden causar un dany mediambiental i/o contaminació durant el desenvolupament de la seva activitat. RC prescriptor / aplicador de fitosanitaris: inclou els riscos als quals s’està exposat com a propietari, arrendatari, etc.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

29

4.2. Els nostres socis i sòcies

4.3. Els nostres clients

A nivell econòmic, la nostra activitat gira entorn de les persones sòcies de les cooperatives d’ActelGrup i de Transalfals. A les seccions de fruita i extensius, així com a Transalfals, els socis/es són els principals proveïdors. En canvi, a la secció de subministraments, són els principals clients.

Els nostres clients tenen una tipologia diversa que varia en funció de l’àrea de negoci. A la de fruita, oli, extensius i farratges tenim distribuïdors, grans superfícies, majoristes, fabricants de productes alimentaris per a persones o per animals, fabricants de productes no alimentaris i comerços.

En definitiva, des del grup portem a terme les actuacions necessàries per donar el màxim valor afegit als productes dels socis/es de les cooperatives, començant per la comercialització i seguint amb la innovació, la qualitat, la seguretat, etc.

L’àrea de Subministraments s’adreça a altres clients productors, a banda dels propis socis/es. Les àrees Agrotècnia i de serveis al soci i gestió d’ajuts s’adrecen primordialment als socis/es de les nostres cooperatives.

Els socis/es de les cooperatives actuen, doncs, com a propietaris, proveïdors i clients del grup.

Per últim, tot i no tractar-se de clients directes, tenim molt present que tots els nostres productes s’adrecen en última instància a uns consumidors i consumidores finals. Per això disposem dels canals necessaris per rebre qualsevol tipus de queixa o reclamació, ja sigui per qüestions de seguretat alimentària o de qualitat dels nostres productes. Des de l’àrea de Qualitat registrem les reclamacions que hi pugui haver i en fem un seguiment, analitzant-ne les causes i establint les mesures correctores necessàries. Durant l’exercici 2022-2023 s’han reduït les queixes de qualitat per part dels clients, que són equivalents a aquests volums de producte comercialitzats: > Negoci Subministraments: 1,05% dels kg/l comercialitzats > Negoci Oli (inclou oli, vinagre, olives i fruits secs) ...0,66% dels kg/l comercialitzats > Negoci Fruita: 3,06% dels kg comercialitzats > Negoci Farratges: 0,01% dels kg comercialitzats


30

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.4. Els nostres proveïdors

4.5. Innovació i sostenibilitat

Els proveïdors d’ActelGrup i Transalfals són els productors de fruita, oli, extensius, farratges i els altres productes que venem, que com s’ha dit són principalment els socis/es de les nostres cooperatives. També disposem de proveïdors no socis/es, amb els quals col·laborem per poder donar resposta a la demanda del mercat i també a la necessitat de sortida del producte.

La innovació es troba a l’arrel del nostre grup i es treballa de forma transversal, per tal de generar idees, serveis i productes que suposin un valor afegit, tant a nivell econòmic com mediambiental.

En l’àrea de subministraments els nostres proveïdors són els fabricants o distribuïdors de productes fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Col·laborem de manera estable amb les principals marques de cada àmbit per tal que els nostres socis/es i clients disposin de subministrament dels millors productes amb les màximes garanties. Per dur a terme les nostres activitats, també necessitem de proveïdors d’equips, materials, accessoris, productes diversos i serveis per als centres de producció i les oficines. Procurem aplicar criteris de proximitat i de compra social i ecològica sempre que és possible, com en el cas dels envasos de fruita, les caixes de cartró o el material d’oficina.

Durant l’exercici 2022-2023, hem posat a disposició de tot el personal una bústia d’innovació on qualsevol persona pot aportar les seves idees innovadores perquè posteriorment el Comitè d’innovació pugui realitzar una valoració de la mateixa i definir si es podria implementar o no. Durant aquest exercici hem rebut un total de 12 propostes de diferents àmbits d’actuació, com per exemple digitalització, beneficis socials, etc. Totes elles han estat valorades i s’estan treballant. D’altra banda, col·laborem en diferents projectes d’investigació per tal de desenvolupar innovacions que es puguin transmetre als nostres associats: > Crackcirera: les prediccions del canvi climàtic apunten a una freqüència creixent de precipitacions excessives que probablement augmentaran la incidència de cracking en cireres. Per aquest motiu el projecte iniciat al juliol del 2022 té com a objectiu principal la reducció del cracking de la cirera mitjançat l’adopció de diferents estratègies que afecten múltiples mecanismes involucrats en el seu desenvolupament. Aquest projecte es duu a terme conjuntament amb l’IRTA i SAT BEPA. > GO Sanitat vegetal en cítrics: disseny d’estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citrí i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae. L’objectiu principal d’aquest projecte és minimitzar l’impacte mediambiental i sobre la salut humana dels mètodes de control. Aquest projecte és coordinat per la FCAC (Federació de Cooperatives de Catalunya) i hi participem juntament amb les següents cooperatives: Cítrics Terres de l’Ebre, SAT 1521 CAT i Exportadora d’Agris Alcanar, SCCL. En col·laboració amb Soldebre, SCCL.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

ActelGrup som socis accionistes de la societat FruitFutur, una associació que busca desenvolupar noves varietats fructícoles per donar resposta a tots els reptes plantejats pel canvi climàtic. Al febrer del 2023 i coincidint amb Fruit Logistica de Berlin, hem presentat la primera varietat de poma obtinguda específicament per a climes càlids. Aquesta varietat ha estat seleccionada específicament per desenvolupar-se en condicions de calor i produir una poma cruixent, deliciosament lleugera, de pell vermella brillant i sabor exquisit, dolç i fresc. El nom varietal d’aquesta nova poma és Tutti i els socis/es productors/es d’ActelGrup ja disposen d’aquesta nova varietat del grup FruitFutur.

31

També cal destacar que hem participat en les VIII Jornades d’Innovació i Transferència en Cultius Extensius d’Hivern GENVCE 2023 organitzades per l’IRTA, en les quals es van realitzar diferents ponències sobre els nous reptes en la millora genètica de cultius i visites a 17 hectàrees d’assajos de cultiu, acompanyades de xerrades tècniques a la mateixa finca. GENVCE és una xarxa consolidada d'assajos d'avaluació varietal de post-registre; actualment, els assajos comprenen el cereal d'hivern (blat tou, ordi, blat dur, triticale, civada i sègol), la colza i el blat de moro per gra.


32

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.6. Transformació digital Des d’ActelGrup i Transalfals treballem per aprofitar al màxim els avantatges que comporten les noves tecnologies, tant a nivell de comunicació amb els socis/es, com amb el personal o les administracions.

PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ: App de soci/a: Amb l’objectiu de millorar i agilitzar la comunicació amb els socis/es, des d’ActelGrup hem continuat treballant per oferir una app del soci/a més completa. Durant aquest exercici n’hem ampliat el contingut i hem presentat les noves funcionalitats als socis/es. Veu IP: Hem implantat a tot el grup la veu IP, que és una tecnologia que permet realitzar i rebre trucades de veu a través d’Internet, realitzar videoconferències, entre altres. aquesta tecnologia permet agilitzar la comunicació i facilita el treball col·laboratiu. Nou portal del treballador/a: Durant aquest exercici hem implantat un nou portal del treballador/a, més intuïtiu i amb noves funcionalitats, per tal de poder facilitar els diversos procediments interns i la comunicació interna. MDM: Amb la finalitat de gestionar més fàcilment tots els dispositius mòbils del grup, hem implantat un Mobile Device Management (MDM). Aquesta eina ajuda a garantir la seguretat i protecció de les dades de l’empresa i permet aplicar més àgilment les polítiques de seguretat establertes i monitoritzar i actualitzar aplicacions, entre altres. Paper 0: Des de l’exercici 2021-2022, treballem per reduir el paper a les nostres instal·lacions, per tal d’esdevenir una oficina sense papers. Per això hem redissenyats processos per ser més eficients i millorar els resultats de negoci i per a l’entorn. En aquest sentit, hem implantat un software de gestió i autentificació d’usuaris. Durant l’exercici 2022-2023 hem reduït el consum de paper un 20% respecte a l’exercici 2021-2022, en el qual ja havíem reduït el consum de paper un 29% respecte a l’anterior.


05La sostenibilitat al grup


34

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5. La sostenibilitat al grup La sostenibilitat es troba a les arrels de les nostres cooperatives; l’entorn social i l’entorn ambiental. Vam néixer per posar en valor el treball dels productors i productores de les nostres comarques i contribuir així al desenvolupament social i econòmic des del territori i per al territori. Per això col·laborem amb els nostres grups d’interès com a part fonamental del nostre model cooperatiu. La nostra feina parteix del medi ambient i necessitem preservar-lo per poder proporcionar aliments sans i de qualitat a la societat i per garantir el futur de les properes generacions.

5.1. Compromís de sostenibilitat Els principis socials d’ActelGrup i Transalfals integren la responsabilitat social corporativa, que forma part del nostre model de gestió. El funcionament diari de la nostra cooperativa es basa en les pràctiques responsables i sostenibles, per tal de fomentar una cultura ètica i de compliment de la llei alineats amb els cinc eixos de desenvolupament sostenible: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances. Durant l’exercici 2022-23, hem seguit treballant per millorar la sostenibilitat d’ActelGrup i Transalfals d’acord als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, l’Agenda 2030. Dels ODS més directament relacionats amb la nostra activitat, hem analitzat què estem fent i què hem millorat. D’aquest exercici destaquem especialment la millora en eficiència energètica i l’impuls a les energies renovables.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

35

ODS 1 Garantir la protecció social de les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

ODS 2 Accés de totes les persones a aliments saludables, nutritius i suficients, per combatre la fam i millorar la salut.

ODS 5 Aconseguir la igualtat real de dones i homes, un principi jurídic universal dels drets humans.

ODS 6 Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones i per al manteniment dels ecosistemes.

ODS 7 Garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna, aplicant totes les mesures d’estalvi possibles.

ODS 8 Reduir la taxa d'atur, millorar les condicions laborals i augmentar la productivitat laboral, especialment per a joves i grans sense formació.

ODS 9 Desenvolupament d'infraestructures i indústries sostenibles i de qualitat per al creixement econòmic, la creació d'ocupació, l'equilibri territorial i la cohesió social.

ODS 12 Promoure la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals, reduir la generació de residus, minimitzar l’ús de productes químics i promoure estils de vida més harmònics amb la natura.

ODS 13 Implantar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, mitjançant la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació al canvi climàtic.

ODS 15 Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible de les zones forestals, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat.

ODS 17 Treballar de manera conjunta amb altres organitzacions i institucions per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.


36

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5.2. Anàlisi de materialitat En aquesta segona edició de la Memòria de sostenibilitat, hem portat a terme una anàlisi de materialitat de forma aprofundida per tal d’identificar i valorar els aspectes ambientals, socials i econòmics que tenen més importància per als nostres grups d’interès i per a la sostenibilitat en general.

Els grups d’interès d’ActelGrup i Transalfals inclouen totes aquelles organitzacions i col·lectius que d’alguna manera es veuen afectats o poden afectar les nostres activitats.

- Clients/es - Consumidors - Cooperatives sòcies d’ActelGrup i Transalfals - Socis/es de les cooperatives – productors/es - Personal d’ActelGrup i Transalfals (fix i eventual) - Personal de les cooperatives - Proveïdors i subcontractistes - Sindicats - Organismes, entitats i organitzacions sectorials o empresarials (IRTA, Afrucat, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya...) - Entitats locals (Creu Roja, Aspros, Universitat de Lleida, Ilersis Fundació...) - Administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació General d’Aragó, Ajuntaments, Consells comarcals...) - Distribuïdors - Entitats bancàries

ANÀLISI DE MATERIALITAT ACTEL

GRUPS D'INTERÈS

Resultats econòmics 5 Màrqueting i etiquetatge Competència deslleial Reciclatge de residus Ús materials sostenibles No discriminació

4 3 2

Energia sostenible Salut i seguretat laboral Seguretat alimentària

1

Formació treball. i socis/es Defensa interessos sector Participació en entitats Igualtat i diversitat

0

Privadesa clients Relacions treb. - empresa Desenvolupament local Anticorrupció i ètica

Cond. laborals i rotació Ús sostenible aigua Agricultura ecològica


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

Fruit del procés de treball intern de l’equip directiu i de RSC del grup, hem seleccionat aquests aspectes com els més rellevants.

- Resultats econòmics d’ActelGrup i Transalfals - Competència deslleial - Energia sostenible - Salut i seguretat laboral - Qualitat i seguretat alimentària - Privadesa dels clients - Relació treballadors/es - empresa - Desenvolupament econòmic i social local - Anticorrupció i ètica empresarial - Ús sostenible de l’aigua - Promoció de l’agricultura ecològica - Condicions laborals i rotació del personal - Igualtat d’oportunitats i diversitat - Participació en entitats econòmiques i socials - Defensa dels interessos del sector - Formació de treballadors/es i socis/es - No discriminació - Ús de materials sostenibles - Reciclatge de residus - Màrqueting i etiquetatge veraç - Foment de la vida saludable - Inclusió de persones en situació de vulnerabilitat - Col·laboració amb entitats socials i del cooperativisme

37


38

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

#JuntsSumem


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

39

5.3. Sistema de gestió El nostre sistema de gestió parteix dels Estatuts i documents que defineixen la forma d’organització i les responsabilitats dels diferents òrgans i càrrecs. D’aquests emanen les diverses normes i procediments interns que s’orienten principalment a la qualitat i la seguretat alimentàries dins de cada negoci, a la salut i seguretat de tot el personal, a la satisfacció dels clients, la sostenibilitat i l’eficiència en tots els processos.

El desenvolupament de la cultura de la qualitat és un enfocament integral per aconseguir els objectius de l'organització relacionats amb la qualitat dels nostres productes i serveis i la satisfacció de les necessitats dels clients mitjançant l'autoavaluació, la identificació de punts de millora i els plans de acció a través de la planificació, control, assessorament i millora de totes les activitats amb la participació de tots els implicats.

Aplicant el nostre sistema de gestió, treballem de forma transversal per la qualitat dels nostres productes orientats al client, amb la millora contínua dels nostres processos mitjançant la formació i participació de les persones en la detecció i la satisfacció de les seves necessitats.

Assegurem els estàndards de qualitat i seguretat alimentària de tots els productes i processos i la satisfacció dels nostres clients. Complim els protocols dels nostres clients i també disposem de diverses certificacions de producte, com ara BRC Food, Globalgap, IFS FOOD, Producció Integrada i GlobalGap mòdul Grasp, tal com s’exposa més endavant.


40

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

Des de fa més de 25 anys, hem apostat per les certificacions de producte dels diferents àmbits, per tal de garantir entre d’altres la qualitat i seguretat alimentària dels nostres productes, la sostenibilitat i la salut i seguretat de les persones que treballen al camp. Dins de cada línia de negoci, apliquem els procediments i seguim les pautes necessàries per garantir el compliment dels requisits de cadascuna de les certificacions.

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices) Mòdul voluntari addicional desenvolupat per GLOBALG.A.P. per avaluar les pràctiques socials a les explotacions, que engloba temes específics relatius a la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors/es. És una eina que ajuda als productors/es a demostrar el seu compliment de la legislació laboral. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2013.

5.4.1. Negoci fruita GLOBAL G.A.P. GLOBALG.A.P. és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuària. El seu objectiu és la producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, els minoristes i els consumidors d’arreu del món, millorar el desenvolupament del negoci i reduir el malbaratament de recursos necessaris. Actel disposa d’aquest certificat per fruita dolça des de l’any 2007 i per cítrics des de l’any 2015.

La Norma GLOBALG.A.P. per a la Cadena de custòdia (CoC) identifica l’estat del producte al llarg de tot el procés, des de l’explotació fins al minorista. Estableix requisits estrictes per a la manipulació i segregació dels productes certificats. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2021.

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE CATALUNYA Sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2003.

DOP PERA DE LLEIDA La DOP Pera de Lleida certifica que les varietats de pera llimonera, blanquilla i conference que pertanyen a les categories de qualitat extra i primera compleixen amb les característiques específiques i diferencials d’aquesta Denominació d’Origen Protegida. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2009.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. Tenim certificada la comercialització de fruita ecològica (albercocs i figues) des de l’any 2023.

41

5.4.2. Negoci oli CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. El centre logístic de l’oli va obtenir aquest certificat el 1993.

USDA (United States Department of Agriculture National Organic Program standard)

BRC (British Retail Consortium) Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de la qualitat per satisfer els requisits dels clients. A Actel disposem del certificat per fruita dolça des de l'any 2006 i per cítrics des de l’any 2016.

La certificació orgànica USDA es basa en les Normes de Producció Orgànica per als EUA (NOP-USDA), creades pel Ministeri d’Agricultura d’aquest país. Aquest certificat és necessari i exclusiu per a la comercialització als Estats Units. El Ministeri d’Agricultura del govern d’Estats Units, a través de certificadors com Control Union Certifications, concedeix el certificat, que garanteix que es compleixen aquestes normes.

Interprofesional del Aceite de Oliva Español IFS Food (International Featured Standards) Norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. A Actel disposem d’aquest certificat per fruita dolça des de l’any 2007 i per cítrics des de l’any 2017.

És una organització sense ànim de lucre constituïda per les entitats que representen els diferents agents del sector de l'oli d'oliva (oliverers, cooperatives, industrials, envasadors i exportadors) amb l'objectiu de servir d'eina de millora sectorial. El Centre logístic de l’oli és membre fundador de la Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol.


4244

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

CSQA (Certified Software Quality Analyst)

5.4.3. Negoci extensiu

És una empresa de certificació i inspecció del sector agroalimentari italià acreditada per l’organisme nacional d’acreditació (Accredia) i autoritzada pel Ministeri d’Agricultura per al seguiment de productes amb denominació d’origen (DOP, IGP, TSG). Tots els nostres vinagres balsàmics de Mòdena estan degudament certificats pel CSQA per oferir una garantia total de qualitat i de Denominació d’Origen Mòdena. El centre logístic de l’oli va obtenir el certificat l’any 2010.

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d'autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. Actel està certificat per a la comercialització de cereals des de l’any 2020.

BRC (British Retail Consortium) Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques, que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de qualitat per satisfer els requisits dels clients. El Centre logístic de l’oli va obtenir el certificat aplicable a l'oli i al vinagre l'any 2010.

GMP+

IFS Food (International Featured Standards) IFS Food és una norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. L'any 2018 ens vam certificar amb aquesta norma, aplicable a l’oli i al vinagre, per a obrir nous mercats.

GMP+ és un sistema de gestió de la seguretat ali mentària en pinsos i matèries primes per a alimentació animal. La certificació permet assegurar quees proporciona pinsos - matèries primeres i/o serveis segurs en totes les etapes: producció, emmagat zematge, transport i comerç. L’empresa certificadaha d’establir, mantenir, actualitzar i millorar contínu ament el Sistema de gestió de la seguretat dels pinsos, controlant els seus processos incloent la interacció entre ells. Transalfals & La Vispesa, SCCL (Plantade Bellcaire i Planta de Vispesa) i Iberalfa, SCCL tenim aquesta certificació.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

43

5.5. Codi ètic En l’àmbit del funcionament intern, l’exercici 2022-23 ja hem disposat del Codi ètic d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, aprovat l’exercici passat. Aquest document té per objectiu establir els compromisos ètics, valors, principis i normes en la relació del grup amb la societat. El Codi obliga a totes les persones que formen part d’ActelGrup i Transalfals a actuar de forma legal i honesta i prioritzar els interessos de l’empresa als individuals. Així mateix, també obliga a proveïdors/es, subcontractes, clients/es i qualsevol persona o empresa que mantingui relacions jurídiques amb el nostre grup d'empreses. El Codi ètic estableix en primer lloc els compromisos amb els treballadors i treballadores, entre els quals el respecte a la legalitat i els drets humans, garantir la igualtat de gènere i la no discriminació i la salut i seguretat en el treball. En segon lloc formalitza el compromís amb la protecció del medi ambient, que inclou reduir el consum de recursos i la generació de residus , així com prioritzar les energies renovables. En tercer lloc estableix els compromisos amb l’organització, que inclouen el rigor, la qualitat i seguretat alimentària, la lluita contra la corrupció, el suborn i el tràfic d’influències, contra

el blanqueig de capitals i la protecció de la privacitat i confidencialitat de la informació. A banda d’aquests compromisos, el Codi ètic estableix les pautes bàsiques de comportament en la relació amb els clients/es, proveïdors/es, òrgans de govern i socis/es, comunitat local i institucions. Per últim, recull els mecanismes de compliment, actuació en cas de conflictes d’interès i el canal de denúncies d’incompliment. El darrer exercici no hem detectat ni rebut cap denúncia d’incompliment relacionat amb les qüestions tractades al Codi ètic.


44

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 LA SOSTENIBILITAT AL GRUP

5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals A ActelGrup i Transalfals rebutgem tota forma directa o indirecta de suborn, trànsit d'influències, suborn o corrupció, amb l'ànim d’actuar de manera correcta i mantenir ferma la confiança en les relacions a llarg termini entre els socis/es, clients, proveïdors i institucions. Per això tenim adoptades diverses mesures per prevenir i lluitar contra la corrupció i el suborn, que estan exposades al nostre Codi ètic. Realitzem un esforç continu per detectar operacions, conductes, comportaments, transaccions i operacions susceptibles d'estar vinculades al frau o qualsevol altra tipus d’operació delictiva. La companyia té molt clar quan i com ha d'actuar davant de qualsevol indici de la comissió d'aquest delicte, gràcies a procediments interns com el control de firmes, les auditories internes, el control de factures i albarans o el canal de denúncies, entre altres. Aquest exercici 2022-23 hem seguit vetllant pel compliment de les mesures establertes al nostre Codi ètic, per a la prevenció i la lluita contra la corrupció i el suborn. Aquestes actuacions de seguiment han permès tancar l´exercici sense cap

cas identificat de corrupció, suborn o blanqueig de capitals. Paral·lelament, i com una mesura interna més de la companyia, hem començat a definir un sistema de validació electrònica de documents externs (factures, dietes, despeses…), que implantarem el proper exercici. Aquest sistema permetrà a les persones autoritzades saber de manera ràpida qui ha validat un document per, si fos necessari, demanar explicacions al validador dels motius d´aquella despesa, evitant qualsevol inici de comissió de delicte. Al final de l’exercici 2022-23 ja ho estem portant a terme de manera manual, i aquest nou format ens permetrà la detecció ràpida de qualsevol anomalia.


06El nostre equip humà


46

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6. El nostre equip humà A ActelGrup i Transalfals situem les persones al centre de la nostra activitat. Mitjançant el Pla estratègic Aspira 24, treballem entre altres per promoure unes condicions de treball dignes i satisfactòries, així com per generar un clima laboral engrescador on tothom es senti reconegut i respectat. De l’exercici 2022-23 destaquem l’augment dels contractes indefinits tot i la reducció de la plantilla, l’esforç de formació que s’ha realitzat a tots els nivells, el control de la seguretat i la salut i, molt especialment, les mesures per millorar el clima laboral i la satisfacció del personal. Aquest exercici hi ha hagut una reducció significativa del nombre total de persones contractades respecte l’exercici anterior, degut al descens de la producció pels efectes de les gelades de l’abril del 2022. Per una banda s’ha contractat menys personal eventual i per l’altra el personal fix ha tingut més oscil·lacions que l’exercici anterior, si bé ha augmentat considerablement. Aquest fet també s’ha degut als efectes de la nova normativa de contractació laboral.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA 2022-23

400 350 300 250 200 2022-23 Fixes

150

2022-23 Eventuals

100 50 0 juny

juliol agost

set

oct

nov

des gener febrer març abril maig


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

47

6.1. Distribució de la plantilla Enguany mostrem les dades de la distribució de la plantilla d’ActelGrup i Transalfals en comparació amb l’exercici anterior, en funció del gènere, l’edat, la categoria professional, tipus de contracte i jornada, remuneració i acomiadaments, entre d’altres.

Hem utilitzat la mateixa metodologia que l’any anterior per tal de poder realitzar comparacions. En uns casos mostrem les dades en plantilla mitjana equivalent i en altres en nombre de contractes realitzats.

2021-22

2022-23

PLANTILLA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE¹

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Direcció i comandaments

24

19

43

21

16

37

Tècnics

60

49

109

46

44

90

Comercial

17

5

22

17

4

21

Administratius

12

46

58

11

37

48

Producció/operaris

56

127

183

62

89

151

Total

169

246

415

157

190

347

Com s’indicava anteriorment, l’exercici 2022-23 hi ha hagut un descens d’un 16,4% en el nombre de persones en plantilla mitjana equivalent. Aquest descens oscil·la entre el 13,9% a Direcció i comandaments i el 17,4% a Producció, amb més presència d’operàries dones. Aquest fet té a veure amb la PLANTILLA 2021-22

59,3%

Dones

40,7%

Homes

Tot i que continua havent-hi una presència més gran de dones a la plantilla, la diferència entre homes i dones és menor que en anys anteriors. Hi ha hagut algunes variacions en la distribució per categories professionals, amb un equilibri més gran

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent.

disminució de la producció de fruita i al fet que una part important de la feina de producció és realitzada per dones. La categoria Comercial, que ocupen menys persones, baixa únicament un 4,5%.

PLANTILLA 2022-23

54,8%

Dones

45,2%

Homes

entre homes i dones en el personal Tècnic i el de Producció/Operaris. La categoria de personal Administratiu segueix sent ocupada majoritàriament per dones i Comercial per homes.


48

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

El pes de cada categoria segueix pràcticament igual. Producció/operaris i personal Tècnic són les que ocupen més persones, amb un 43,5% i un 25,9% del total respectivament, mentre que Comercial és la categoria que n’ocupa menys (6%).

2021-22 1

2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

> 50 anys

72

84

156

71

91

162

30 anys – 50 anys

60

125

185

68

90

158

< 30 anys

37

37

74

18

9

27

Total

169

246

415

157

190

347

PLANTILLA PER EDAT I GÈNERE

La disminució de personal a l’exercici 2022-23 respecte l’anterior exercici ha afectat els grups d’edat menors de 50 anys. El grup principal són ara les persones de més de 50 anys seguides a poca distància de les de 30 a 50 anys.

El grup de menors de 30 anys ha baixat a menys de la meitat. Per gèneres, els canvis més destacables són el major equilibri en el col·lectiu de 30 a 50 anys i la menor presència de dones en el col·lectiu de menys de 30 anys.

2021-22

2022-23

PLANTILLA PER MODALITAT DE CONTRACTE I GÈNERE 1

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Indefinit Temps Complet

107

126

233

138

143

281

Indefinit Temps Parcial

7

22

29

3

20

23

Temporal Temps Complet

53

95

148

14

25

39

Temporal Temps Parcial

2

3

5

2

2

4

Total

169

246

415

157

190

347

Si bé s’ha reduït el total de la plantilla respecte l’exercici anterior, ha crescut el nombre de persones amb contacte indefinit a temps complet (80,9% del total) i pràcticament s’ha mantingut el percentatge amb contracte a temps parcial. La plantilla amb contracte temporal a temps complet ha tingut un descens molt important i és

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent.

ara l’11,2% del total. La temporal a temps parcial s’ha mantingut en xifres testimonials. La principal causa d’aquests canvis és la nova normativa laboral, que ha transformat la tipologia de contractes, amb una priorització dels contractes indefinits a temps complet.


49

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

2021-22 2

2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Indefinit Temps Complet

151

182

333

151

179

330

Indefinit Temps Parcial

9

29

38

9

24

33

Temporal Temps Complet

145

306

451

72

138

210

Temporal Temps Parcial

6

9

15

4

4

8

Total

311

526

837

236

345

581

Indefinit Temps Complet

Indefinit Temps Parcial

Temporal Temps Complet

Temporal Temps Parcial

Total

Direcció i comandaments

41

0

3

0

44

Tècnics

99

16

23

10

148

Comercial

21

1

8

0

30

Administratius

43

12

17

4

76

Producció/operaris

129

9

400

1

539

Total

333

38

451

15

837

Indefinit Temps Complet

Indefinit Temps Parcial

Temporal Temps Complet

Temporal Temps Parcial

Total

Direcció i comandaments

33

5

0

0

38

Tècnics

110

12

2

5

129

Comercial

20

2

2

0

24

Administratius

41

7

5

2

55

Producció/operaris

126

5

201

3

335

Total

330

31

210

10

581

TIPUS DE CONTRACTE PER GÈNERE

TIPUS DE CONTRACTE PER CATEGORIA PROFESSIONAL (2021-22)2

TIPUS DE CONTRACTE PER CATEGORIA PROFESSIONAL (2022-23)2

Des del punt de vista del nombre de contractes realitzats, hi ha una reducció del 30,6% respecte l’exercici anterior. Aquesta dada reflecteix per una banda el descens global de la contractació i, per altra banda, la conversió de contractes temporals en indefinits. En aquest sentit, els contractes temporals es redueixen a menys de la meitat (37,5% del total), mentre que els indefinits passen del 39,8% a 62,5% del total. ² Dades en nombre total de contractes realitzats.

Per categories professionals, les que més disminueixen en nombre de contractes són Producció/operaris, que baixa un 37,8% respecte l’exercici anterior, Administratius (27,6%) i Comercial (20%), mentre que Direcció i personal Tècnic disminueixen un 13,6% i un 12,8%, respectivament.


50

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

Nombre d’acomiadaments per gènere, edat i classificació professional² Durant l’exercici 2022-23 hi ha hagut un total de 19 acomiadaments, 8 homes i 11 dones. La major part corresponen a personal Tècnic i Administratiu i de les edats de més de 50 anys i de 30 a 50. 2021-22 ACOMIADAMENTS PER CATEGORIA I GÈNERE2

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

Direcció i comandaments

4

1

0

1

Comercial

1

0

1

0

Administratius

0

0

0

5

Tècnics

1

0

6

4

Producció/operaris

9

3

1

1

Total

15

4

8

11

2021-22 ACOMIADAMENTS PER EDAT I GÈNERE2

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

> 50 anys

5

0

6

8

30 anys – 50 anys

3

4

1

3

< 30 anys

7

0

1

0

Total

15

4

8

11

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial Els criteris de remuneració d’ActelGrup i Transalfals són els mateixos per a totes les persones i sense cap tipus de discriminació. No obstant, poden haver-hi variacions en funció de les funcions específiques, responsabilitats o antiguitat entre altres aspectes.

Respecte l’exercici anterior, la remuneració per edats mostra un augment en el grup d’edat de més de 50 anys, una petita reducció en el grup de 30 a 50 anys i una reducció més significativa en el grup de menys de 30 anys. Caldria tenir en compte aquí les modificacions en el tipus de contractació que hi ha hagut durant l’exercici. 2021-22

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

> 50 anys

36.055,71

23.641,61

39.186,50

26.012,67

30 anys – 50 anys

26.184,87

21.134,48

25.780,14

20.457,20

< 30 anys

18.626,50

18.225,91

15.436,87

16.214,30

REMUNERACIÓ MITJANA PER EDAT I GÈNERE

² Dades en nombre total de contractes realitzats.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

51

La remuneració per categories professionals mostra una important igualtat en la majoria de categories excepte a Direcció/comandaments, ja que inclou molta diversitat de llocs i responsabilitats. A les categories de personal Tècnic i Producció/Operaris, la diferència és favorable als homes, mentre que a les categories Comercials i Administratius, la bretxa és més favorable a les dones. 2022-23 REMUNERACIÓ PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE 3

Homes

Dones

Bretxa salarial

Directius/comandaments

78.959,47

68.586,75

13,14%

Tècnics

26.086,45

23.742,15

8,99%

Comercials

45.475,35

47.051,38

-3,47%

Administratius

19.770,92

22.248,47

-12,53%

Producció/Operaris

17.530,81

16.799,42

4,17%

²3 Aquesta dada és aproximada, ja que s’han tingut en compte el nombre real de persones i el salari real percebut i en alguns casos de baixa el salari no s’ha ponderat en funció del temps treballat.


52

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6.2. Seguretat i salut en el treball Les pràctiques de seguretat i salut a ActelGrup i Transalfals persegueixen els objectius finals d’evitar accidents, reduir la seva gravetat i assegurar un ambient de treball saludable en tots els àmbits de l’organització.

i representants de l’empresa, es reuneix cada trimestre per analitzar l’evolució dels aspectes de seguretat i salut i la implantació de les corresponents accions de millora. A Transalfals disposem de delegats de prevenció.

El Servei de Prevenció Aliè ens dóna suport en la gestió de la seguretat i la salut, mitjançant l’avaluació periòdica dels riscos de cada lloc de treball, la planificació de les mesures preventives necessàries i el seguiment de la seva aplicació, amb una freqüència mensual.

Cal destacar l’important descens del nombre d’accidents respecte l’exercici anterior, amb una reducció del 27,3% del total d’accidents i un 42,3% del nombre d’accidents amb baixa, fruit dels efectes del COVID el 2021-22, amb un protocol especial del sector frutícola més restrictiu quant a assistència al treball. Tots els accidents han estat lleus i s’han pres les mesures necessàries per evitar la seva repetició.

Dins l’àmbit específic d’Actel, el Comitè de Seguretat i Salut d’Actel, format per delegats del personal

Acc. Jornada

TOTAL 2021-22

Acc. In-Itinere

Malalties professionals

TOTAL 2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Total

Nº AT amb baixa

14

12

26

8

6

0

1

0

0

8

7

15

Nº AT sense baixa

4

3

7

5

4

0

0

0

0

5

4

9

SINISTRALITAT


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

53

6.3. Formació Mitjançant la formació podem millorar el conjunt de l’organització, oferir millors productes i serveis, atendre millor els clients, garantir la màxima seguretat i salut en el treball i tenir una plantilla capacitada per afrontar els reptes actuals i de futur. Les necessitats formatives poden variar en funció de les circumstàncies del mercat, tècniques, legals o de canvis organitzatius. Tot i així, procurem que totes les persones rebin algun tipus de formació, independentment de la categoria, gènere o edat. A l’exercici 2022-23 la nostra plantilla ha realitzat en conjunt un total de 8.050,6 hores de formació. Els continguts han cobert qüestions tècniques, agríco-

les, de qualitat, prevenció de riscos laborals, comercial i d’administració, i molts altres. Cal remarcar que el nou personal rep una formació d’acollida per conèixer ActelGrup o Transalfals, el funcionament de la cooperativa, les funcions del lloc de treball i la informació sobre riscos laborals corresponent. Respecte l’exercici anterior, hem realitzat un 21,7% més d’hores de formació, amb una mitjana molt semblant entre els homes i les dones (22,6 i 23,7 hores de formació per persona, respectivament). A nivell de gèneres, els homes han augmentat les hores de formació per persona un 24% i les dones un 65%.

2021-22

2022-23

HORES DE FORMACIÓ PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Directius/comandaments

1.046,0

943,0

1.989,0

1.107,4

673,3

1.780,6

Tècnics

1.094,6

1.218,0

2.312,6

1.228,5

1.590,2

2.818,7

Comercials

123,1

115,5

238,6

466,5

224,5

691,0

Administratius

131,5

258,6

390,1

373,8

1.538,3

1.912,0

Operaris/producció

682,4

1.000,0

1.682,4

370,4

477,9

848,3

Total

3.077,6

3.535,1

6.612,7

3.546,5

4.504,1

8.050,6

2021-22

2022-23

MITJANA HORES DE FORMACIÓ PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius/comandaments

43,6

49,6

52,7

42,1

Tècnics

18,2

24,9

26,7

36,1

Comercials

7,2

23,1

27,4

56,1

Administratius

11,0

5,6

34,0

41,6

Operaris/producció

12,2

7,9

6,0

5,4

Mitjana

18,2

14,4

22,6

23,7


54

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

6.4. Igualtat d’oportunitats Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, disposem d’una Política i un Pla d’igualtat, així com un Codi ètic, que són aplicables a tots els àmbits d’ActelGrup i Transalfals. El Pla d’igualtat tracta qüestions com la promoció i la formació, la retribució, les condicions de treball i les mesures contra l’assetjament, entre altres.

Durant l’exercici 2022-23 hem treballat en diversos àmbits mitjançant la Comissió d’igualtat del grup, que es reuneix cada quadrimestre. En concret, hem treballat especialment en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral i personal, amb la creació d’una Comissió que analitzarà la situació actual i proposarà accions de millora. També hem treballat en el desenvolupament del Protocol d’actuació davant dels casos d’assetjament.

Entre els objectius del Pla d’igualtat hi ha:

- Portar a terme una Política d’igualtat transversal a tota l’organització - Fomentar les polítiques d’igualtat dins de l’empresa i entre els nostres grups d’interès - Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i la formació a l’empresa - Vetllar perquè el nostre equip pugui gaudir d’un equilibri de la vida personal i laboral - Garantir entorns de treball saludables, lliures de situacions conflictives o d’assetjament - Fer ús d’un llenguatge inclusiu tant en la comunicació interna com externa


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

55

6.5. Persones amb discapacitat

6.6. Convenis col·lectius

Per tal de contribuir a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, durant l’exercici hem tingut en plantilla 10 persones amb algun tipus de discapacitat. A més, hem comprat productes com els lots de Nadal a Aspros i hem fet clauers amb la Fundació privada Ilersis.

A ActelGrup i Transalfals tenim 4 convenis, segons l’activitat que realitza cada centre de treball: - Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç a Lleida. - Conveni col·lectiu de treball del sector de l’emmagatzematge i manipulació de fruites i verdures de Lleida.

Per altra banda, a les nostres instal·lacions de Térmens i de Les Borges Blanques disposem d’un enclavament laboral de la Fundació Privada Aspros, on diverses persones amb discapacitat treballen en els àmbits de producció i neteja.

- Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli de Lleida. - Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de fabricació d'aliments compostos per a animals. En els òrgans de treball i representació corresponents realitzem el seguiment de cada conveni i intentem millorar les condicions establertes en els àmbits que és possible.

6.7. Benestar i clima laboral A ActelGrup i Transalfals treballem per al benestar de la nostra plantilla i per tenir un bon clima laboral. Per això realitzem una enquesta bianual a totes les persones treballadores i apliquem accions per millorar aquells aspectes menys valorats per la nostra plantilla. Àmbits tractats a l’enquesta: COMPROMÍS

LIDERATGE

GESTIÓ DEL TALENT

EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA

• Organització

• Estratègia i cultura

• Gestió de persones

• Desenvolupament

• Implicació

• Empoderament

• Formació

• Instal·lacions i recursos

• Fidelitat

• Reconeixement

• Acollida

• Col·laboració

• Feedback

Innovació • Orientació al client • Comunicació interna

FACTORS HIGIÈNICS

• Retribució i beneficis • Conciliació i flexibilitat • Igualtat


56

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

Accions desenvolupades durant l’exercici 2022-23: 1. Creació de CLIM LAB, un equip multidisciplinar intern per treballar en els aspectes més rellevants a millorar de l’enquesta de clima. CLIM LAB ha treballar sobretot en la comunicació interna. En aquest sentit les accions que s’han dut a terme han estat les de:

> Creació de la revista digital ACTEL NEWS, amb notícies sobre ActelGrup i Transalfals, com assistència a fires, incorporacions, naixements, jubilacions, activitats, formacions, sostenibilitat, pla estratègic, esdeveniments, etc. El nou portal del personal ha suposat també un avenç en la comunicació amb cadascuna de les persones que formen el grup. > Projecte Ens coneixem més?, una activitat de team building per a que tot el personal conegui millor els negocis, les plantes productives i els productes d’ActelGrup i Transalfals. > Pla d’acció de millora de l’enquesta de clima específic de cada negoci i àrea, amb 1 o 2 aspectes a millorar, entre els que han sortit menys valorats a l’enquesta. > Creació del mapa d’Employer Experience de cada treballador/a durant la seva trajectòria a Actel, per saber quins punts de l’experiència es poden millorar.

2. Projecte de Beneficis socials: durant l’exercici s’ha donat la possibilitat a tot el personal de poder adquirir amb descomptes els productes dels nostres socis/es productors/es, com fruita i oli. També s’ha engegat un programa de retribució flexible que permet gaudir de beneficis fiscals mitjançant la contractació de productes com ara una assegurança de salut a un preu més econòmic.

3. Pla de formació per a comandaments intermedis per millorar les seves competències, crear interacció amb els comandaments intermedis de l’empresa i créixer professionalment.

4. Pla de gestió per competències, dins del Pla estratègic del grup, per tal d’establir un sistema objectiu de valoració de les persones i millorar les competències necessàries per cada lloc de treball. Aquest exercici s’ha implantat una plataforma d’avaluació.

5. Actel activa’t: un programa de caminades pel territori lleidatà adreçades a tot el personal, familiars i acompanyants per millorar la salut i el benestar personal a través de l’exercici físic.


07Medi ambient


58

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

7. Medi ambient Des d’ActelGrup i Transalfals treballem per protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos naturals, tant a les activitats pròpies com de manera indirecta per part dels socis/es productors/es. La nostra activitat i els nostres objectius empresarials estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i cada any implantem mesures de millora en aquest sentit. Les instal·lacions d’energia fotovoltaica representen una de les principals mesures per reduir el nostre impacte, junt amb diverses accions en l’àmbit de l’aigua, els residus i els cultius, entre altres.

ASPECTES AMBIENTALS Els principals aspectes ambientals que comporten les activitats realitzades

Consum d’aigua

60.209 m3 Consum d’energia elèctrica i combustibles

11.871,3 MWh Emissions atmosfèriques i canvi climàtic

1.005,8 tones de CO 2 Generació de residus

281,9 tones


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

ACTIVITATS REALITZADES

2022 2023

Des dels centres inclosos en aquesta Memòria de sostenibilitat realitzem les següents activitats:

Serveis corporatius d’ActelGrup, àrea agrotècnica, subministraments i servei al soci i gestió d’ajuts.

Centre logístic de Térmens Centre logístic de les Borges Blanques Centre logístic de Bell-l oc d’Urgell Planta de Bellcaire d’Urgell de Transalfals Producció i comercialització de fruita, magatzem de fitosanitaris.

Envasat, emmagatzematge i comercialització d’oli d’oliva, olives i fruits secs.

Producció i comercialització de cereals, blat de moro i colza.

Emmagatzematge, deshidratació a partir de gas i biomassa i empacat o granulat dels farratges.

Planta de Binèfar de Transalfals

Emmagatzematge, deshidratació a partir de gas i biomassa i empacat o granulat dels farratges.

6159


60

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

7.1. Consum d’aigua i altres recursos La situació de sequera que patim ha posat l’aigua en un primer pla i, com en tota activitat, tenim l’exigència de fer un ús responsable d’aquest recurs. Des d’ActelGrup i Transalfals portem a terme diferents mesures de reducció del consum, tant a nivell de les nostres activitats com de la pròpia activitat agrària dels socis/es productors/es. De tota l’aigua que consumim, el 91,3% l’utilitzem al Centre de Térmens per a la neteja de la fruita, de les instal·lacions i altres usos sanitaris. Als centres de Transalfals consumim un 7,3%, a les oficines de Lleida consumim l’1,3% i al Centre de Borges el 0,02%.

L’exercici 2022-23 hem reduït el consum d’aigua un 5,2% respecte l’exercici anterior. Aquest fet es deu en part a la reducció de l’activitat i també a l’aplicació de mesures d’estalvi d’aigua. Les aigües residuals van totes al clavegueram municipal corresponent i presenten un nivell de contaminació baix segons els paràmetres legalment establerts.

Pel que fa al seu origen, al Centre de Térmens l’aigua prové de la xarxa i d’una bassa que capta l’aigua del canal de rec i on també van les aigües pluvials. A la planta de Bellcaire utilitzem aigua de rec i de xarxa i als altres centres prové de la xarxa. Realitzem un seguiment constant i reutilitzem l’aigua dels diferents processos per tal de ser més eficients.

CONSUM D'AIGUA (m3)

70.000 60.000

61.206 55.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

626

0 Centre Térmens

800

Oficines Lleida

2021-22

10

11

Centre Borges

2022-23

1.700

4.398

Transalfals


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

Altres recursos utilitzats per a les nostres activitats són envasos i materials per a la fruita, l’oli i altres productes, com ara bosses, safates, caixes, palets, cistelles RPET, embalatges per al farratge, etc. En la mesura del possible, introduïm envasos menys contaminants, com ara alvèols de cel·lulosa per a la fruita, cistelles de plàstic reciclat (RPET), caixes de cartró certificat FSC o bé cartró reciclat. Quan és possible prioritzem la reutilització dels envasos. A les oficines també prioritzem el consum de productes més ecològics, com el paper reciclat o FSC, cartró, plàstic reciclat, tòners de tinta (no làser) i materials d’oficina ecològics, entre d’altres.

61

Per altra banda, estem compromesos en l’ús responsable dels productes fitosanitaris, tant per part d’ActelGrup com dels nostres socis/es. Des del magatzem de fitosanitaris de Térmens i el servei atec: oferim un servei integral al soci/a productor/a de les cooperatives cerealistes, fruiteres i farratgeres, alhora que vetllem per un ús sostenible dels productes fitosanitaris.


62

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

7.2. Consum energètic A ActelGrup i Transalfals consumim energia elèctrica per al funcionament de les instal·lacions, gas natural i biomassa per a l’assecatge dels farratges i combustible per als carretons i vehicles de l’empresa. L’energia renovable generada a la instal·lació solar fotovoltaica del Centre de Térmens i de les plantes de Binèfar i Bellcaire arriba al 24,5% del consum total d’electricitat. Altres mesures implantades són la realització d’auditories energètiques, la conversió gradual a il·luminació LED i el control de tots els consums.

L’exercici 2022-2023 hem reduït el consum total d’electricitat un 21,7%, fruit en part al descens de l’activitat i també a les mesures d’eficiència introduïdes. Cal indicar també que hem generat un 15,9% més d’energia fotovoltaica, gràcies a la nova instal·lació de Transalfals.

Consum (kWh) Electricitat consumida

Electricitat generada (solar)

2021-22

2022-23

Dif.

2021-22

2022-23

Dif.

Centre Térmens

3.906.340

3.781.790

-3,2%

1.430.076

1.341.814

-6,2%

Oficines Lleida

184.759

169.034

-8,5%

Sitges Bell-lloc

98.674

5.522

-94,4%

Centre Borges

77.557

78.646

1,4%

Magatzem fitosanitaris Térmens

1.588

1.479

-6,9%

Centres Transalfals

4.371.019

2.729.992

-37,5%

0

316.214

100%

Total Grup

8.639.937

6.766.463

-21,7%

1.430.076

1.658.028

15,9%

ORIGEN ELECTRICITAT 2021-2022

16,6%

ORIGEN ELECTRICITAT 2022-2023

24,5%

75,5%

83,4%

Xarxa

Fotovoltaica

Xarxa

Fotovoltaica


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

Pel que fa als combustibles, l’exercici 2022-2023 hem reduït un 41,7% el seu consum, que ha passat a 11.917,16 MWh. Cal destacar la reducció del consum de gas natural i biomassa dels forns d’assecatge de Transalfals (71,5% i 26% respectivament), així com del consum de gasoil dels vehicles de transport, tècnics i comercials. Aquesta reducció

63

es deu sobretot al descens de l’activitat i en part a la substitució d’alguns vehicles de gasoil per vehicles de benzina. Així mateix, hem augmentat el consum de gasoil per a la caldera del Centre de Térmens.

Quantitat (litres o tones)

Quantitat (MWh)

2021-22

2022-23

Dif %

2021-22

2022-23

Dif %

Gasoil vehicles

111.083

80.937

-27,1%

1.139,71

830,42

-27,1%

Benzina vehicles

6.575

15.077

129,3%

60,69

139,16

129,3%

Gasoil carretons

10.678

5.993

-43,9%

109,56

61,49

-43,9%

Gasoil caldera

35.517

48.001

35,1%

364,40

492,49

35,1%

Gasoil maquinària Transalfals

115.874

86.592

-25,3%

1.188,87

888,43

-25,3%

7.692,03

2.189,78

-71,5%

9.883,88

7.315,39

-26,0%

20.439,14

11.917,16

-41,7%

Gas natural Biomassa Total Grup

2.428

1.797

-26,0%


64

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

CONSUM DE COMBUSTIBLE 12.000,00

9.884

10.000,00

7.692

8.000,00

7.315

6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00

1.140

2.190 830

61

139

110

364

61

Gasoil vehicles Benzina vehicles Gasoil carretons

492

Gasoil caldera

2021-22

2022-23

Des d’ActelGrup i Transalfals contractem serveis de transport per a la fruita, l’oli, els subministraments, els cereals i els farratges. Tot i ser un consum indirecte, el calculem per conèixer millor el nostre impacte ambiental i, si és possible, adoptar mesures de minimització. De manera aproximada, hem calculat que durant l’exercici 2022-2023 aquest transport ha consumit un total 4 de 1.340.957 litres de gasoil, que suposa un 12,6% menys que l’exercici anterior. En la línia dels anys anteriors, seguim treballant per augmentar l’energia d’autoconsum amb la instal·lació de plaques solars als diferents centres i amb la substitució de part dels combustibles fòssils per biomassa.

²4 Estimació realitzada a partir dels costos del transport contractat

1.189

888

Gasoil maquinària Transalfals

Gas natural

Biomassa


65

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic Les emissions directes (Abast 1) de gasos d’efecte hivernacle provenen del consum propi de combustible per al transport, els desplaçaments d’empresa, la calefacció i sobretot per als forns d’assecatge de farratges. L’exercici 2022-2023 hem emès 1.005,85⁵ tones de CO2 equivalent, un 52,7% menys que l’exercici anterior. El consum de biomassa ha suposat unes emissions de 2.084,64 tones de CO2, tot i que no es tenen en compte per al còmput global d’emissions de gasos d’efecte hivernacle pel fet de tenir un origen renovable. El consum d’electricitat de xarxa ha suposat la 6 generació indirecta de 1.008,16 tones de CO2 (Abast 2). Per la seva banda, l’energia renovable generada a les instal·lacions fotovoltaiques de Térmens, Bellcaire i Binèfar han suposat deixar 6 d’emetre 327,26 tones de CO2 aproximadament. A les nostres instal·lacions frigorífiques utilitzem amoníac com a gas refrigerant, que no comporta emissions de gasos d’efecte hivernacle.

EMISSIONS DE CO2 (t)

1.600,0

1.399,9

1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

299,4

214,8

Gasoil vehicles

310,5 101,9 137,8 Gasoil caldera 2021-22

398,5 232,1

14,8 33,6 Benzina vehicles

Gasoil maquinària Transalfals

Gas natural Transalfals

2022-23

²5 Calculat amb els factors de conversió de 2,471 kg CO2/l (gasoil vehicles), 2,87 (gasoil caldera) i 2,23

(benzina vehicles), segons la Calculadora d’emissions de GEH de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

²6 Calculat amb els factors de conversió de les tres companyies contractades, segons l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per al 2022, que suposen una mitjana del 0,195 kg CO2/kWh.


66

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

EMISSIONS DE CO² DIRECTES I INDIRECTES

2021-22

2022-23

Consum de combustible propi (Abast 1)

2.126,6

1.016,8

0,0

995,9

Consum de gasoil transport contractat (Abast 3)

3.770,7

3.313,5

TOTAL EMISSIONS

5.897,3

5.326,2

Consum d’electricitat (Abast 2)

Si tenim en compte la perspectiva del cicle de vida dels nostres productes, les emissions inclourien de manera indirecta la producció agrícola i el transport del producte des dels productors/es a les nostres instal·lacions, i d’aquí cap als clients. Com s’ha indicat anteriorment, únicament disposem de dades d’una part del transport (el contractat).

Aquest consum de gasoil ha generat unes 3.313,5 tones de CO2, de manera molt aproximada. Per tant, en conjunt ActelGrup i Transalfals hem emès un 9,7% menys de gasos d’efecte hivernacle que l’exercici anterior, comptant les emissions directes i indirectes.

7.4. Generació de residus L’exercici 2022-2023 hem generat 281,90 tones de residus, un 8,4% menys que l’exercici anterior. Aquest descens es deu principalment al descens de l’activitat i a les mesures implantades. La distribució per centres segueix molt semblant a l’exercici anterior. RESIDUS GENERATS PER CENTRE (t) 60,0% 50,0%

50,8%

54,2%

40,0% 32,3% 30,0%

30,3%

20,0%

16,5%

15,0%

10,0% 0,4%

0,0% Centre Térmens

Centre Borges 2021-22

0,6%

Oficines Lleida 2022-23

Plantes de Transalfals


67

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

2022-23 Centre

Paper i cartró

Centre Térmens

46,06

Centre Borges

30,2

Oficines Lleida

1,2

Plantes de Transalfals

2,44

Total Grup

79,9

Vidre

Orgànics inadequats

Rebuig

58,68

47,06

Plàstic

54

54

58,68

Ferralla

Fusta

Llots fossa

Perillosos

Total

1,0

152,8

1,1

85,3

0,4

1,6

1,14

11,82

3,56

48,2

13,32

3,56

0

15,8

7,43

42,19

15,8

8,43

281,89

La distribució per tipus de residus, respecte l’exercici anterior, mostra una reducció important de la ferralla, el vidre i el rebuig, seguits dels orgànics inadequats, la fusta i els residus perillosos. Per contra, han augmentat els llots de fossa i el plàstic, degut aquest últim a una millor separació. Els residus més generats són el paper i cartró dels envasos de fruita i altres productes (28,3%), els materials orgànics inadequats (20,8%), provinents de restes vegetals i de producte del Centre de Térmens, el vidre (19,2%) i el rebuig (17,1%). Els residus perillosos, tan sols un 3% del total, inclouen oli de motor usat, filtres d’oli, envasos contaminats i bateries, entre d’altres.

RESIDUS GENERATS PER TIPOLOGIES (t) 90 80

79,6 79,9

70

65

60

62,3 54

58,68

55,58 48,2

50 40 30 20

8,4

10

13,32

17,76

15,8 3,56

0 Paper i cartró

Vidre

Orgànics inadequats

Rebuig

Plàstic 2021-22

2022-23

Ferralla

2,84

5

11,1

8,43

0

Fusta

Llots fossa

Perillosos


68

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 MEDI AMBIENT

Fruit de les mesures de segregació de residus als diferents centres, el 74,3% del total de residus han estat destinats a reciclatge, envers el 25,7% que s’ha destinat a eliminació, unes xifres semblants a les de l’exercici anterior. RESIDUS PER DESTÍ 2021-2022

RESIDUS PER DESTÍ 2022-2023

Eliminats 23,3%

Eliminats 25,7% Reciclats 74,3%

Reciclats 76,7%

7.5. Envasos posats al mercat Per tal de poder emmagatzemar i distribuir els nostres productes amb les millors condicions, utilitzem diversos tipus d’envasos, que són gestionats pels nostres clients una vegada utilitzats. L’exercici 2022-2023 ActelGrup i Transalfals & La Vispesa hem posat al mercat un total de 216,1 tones d’envasos i 331.088 envasos unitaris. 350.000

ENVASOS POSATS AL MERCAT (kg)

331.088

300.000 250.000 200.000 150.000

123.866

100.000

70.924

50.000 0

0 Vidre (unts.)

0 Vidre ActelGrup

10.080 Plàstics

2.789 2.740 Metalls

Transalfals & La Vispesa

0

5.710 Fusta

21 Altres

0


08Acció social


70

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 ACCIÓ SOCIAL

8. Acció social Per naturalesa, ActelGrup i Transalfals som una organització vinculada al territori i a tot el sector agrari de les nostres comarques. A través de la nostra activitat, treballem per aconseguir un desenvolupament econòmic i social que generi oportunitats i ajudi a millorar les condicions de vida de la gent. Per una banda, donem suport als socis/es productors/es en la millora de les seves explotacions i del producte, la formació, l’accés a subministraments i en la gestió de les explotacions. Per altra banda, col·laborem amb nombroses institucions, entitats i projectes socials de les nostres comarques per contribuir a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables. Finalment, participem i col·laborem amb organitzacions sectorials o de l’àmbit cooperatiu, per tal de defensar els interessos dels nostres associats i del sector en general.

8.1. Cooperatives i socis/es agricultors/es La comunicació amb les cooperatives i socis/es productors/es és un element bàsic de la nostra activitat, per tal de conèixer millor les seves necessitats i donar-los una resposta ràpida i eficaç. També desenvolupem diverses activitats socials i culturals, que van més enllà del dia a dia de l’activitat econòmica. Disposem de diversos canals de comunicació: la web, la newsletter, la revista Actualitat, App Soci, mailing i les xarxes socials, entre altres. Aquests canals ens serveixen per compartir la informació que genera la nostra activitat i que pot ser d’interès, tant a nivell productiu, econòmic, laboral, formatiu, social, etc. L’objectiu és fomentar la idea de comunitat Actel i el sentit de pertinença. Tots els socis i sòcies d’ActelGrup i Transalfals tenen accés a l’app del soci, en la que tenen a disposició nombrosa informació relacionada amb les seves explotacions i assegurances així com també novetats del sector i ajuts als que poden acollir-se, entre d’altres. És una app dissenyada segons les necessitats dels associats/des i la següent fase és l’ampliació del contingut d’alfals.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 ACCIÓ SOCIAL

La formació de socis/es productors/es representa un recurs important per ajudar a la millora de les explotacions. Aquest exercici s’ha dut a terme la segona edició del pla AgroActiva’t iniciat al 2021. Aquest pla de formació de millora professional a 3 anys vista pretén millorar les habilitats professionals dels productors/es mitjançant accions formatives útils i atractives. Gràcies al Pla s’han format 69 socis/es, s’han portat a terme 11 accions formatives amb una valoració global de 8,8 amb la formació rebuda.

FORMACIONS REALITZADES: - Contractació en camp: aplicació pràctica de la nova reforma laboral - Tècniques de poda en cirerer intensiu - Enemics naturals i microorganismes en extensius i fruiter - La fertilització en fruiters: analitzem i trenquem mites - El que no s’explica sobre l’arrendament de finques: punts clau - Poda i formacions planes de presseguer/nectarina - Cultiu lleguminosa en gra per a consum humà - Cultiu i cata de poma fruit futur HOT-084 - Un any complicat, píldora de positivitat. Enfortir la ment davant les adversitats - Nova DUN: rotació de cultius - Poda pomera: sistemes superintensius

Com a complement del pla AgroActiva’t, també duem a terme altres sessions formatives i informatives que bé tenen lloc de manera individualitzada a les cooperatives o es celebren en grup per a totes les cooperatives a la seu ActelGrup, entre les que podem destacar: > PAC/DUN 2023 > Assajos de varietats i ús de drons a l’agricultura

71

> Jornades informatives sobre la situació actual del mercat i relació de l’Alfals amb la pròxima PAC > Com planificar les sembres a la nova PAC > Novetats asseguradores a la nova campanya de fruita > Campanya contractació Assegurances Agràries 2023 > Novetats en la normativa sostenible de productes fitosanitaris Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les cooperatives i socis/es productors/es amb la gestió de les diferents àrees i negocis d’ActelGrup, hem realitzat l’enquesta de satisfacció anual amb una participació global del 37%. Els resultats han estat d’un 7,4 sobre 10 en el cas de les cooperatives i d’un 6,6 en el cas dels socis/es productors/es. Les àrees més ben valorades han estat les àrees transversals i les de serveis. Les menys valorades han estat fruita i extensius. Aquesta enquesta ens serveix per detectar les àrees d’Actel on convé incidir amb accions de millora, sempre per millorar la satisfacció dels socis/es.

8.2. Col·laboració amb l’entorn En el marc de la responsabilitat social corporativa portem a terme una sèrie d’accions d’acord amb el nostre compromís ètic i social; projectes i accions socials que redundin en unes millors condicions de vida per persones amb risc d’exclusió social. Col·laborem habitualment amb Aspros, Creu Roja, Banc dels Aliments, Down Lleida, Donants de Sang del Segrià, Arrels de Sant Ignasi, La Marató de TV3, entre d’altres.

Conveni Aspros Disposem d’un conveni de col·laboració amb Aspros, entitat que treballa per impulsar la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, principalment amb discapacitat intel·lectual i


72

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 ACCIÓ SOCIAL

malaltia mental. Comptem amb treballadors/es als nostres centres logístics de Térmens i Les Borges Blanques i també tenim externalitzat el servei de jardineria dels diferents centres de treball amb Aspros. Mitjançant aquesta col·laboració cobrim i anem més enllà dels requisits de la normativa d’integració de persones amb discapacitat. Durant l’exercici 2022-2023, a més, hem contractat serveis de manteniment i neteja. En total el valor és de més de 100.000€.

Conveni Creu Roja Disposem d’un Conveni de col·laboració amb Creu Roja, mitjançant el qual participem en accions adreçades a nens i nenes en risc d'exclusió social. Durant l’exercici 2022-2023 hem realitzat donacions de fruita i oli per valor de més de 900€, hem participat en la campanya de nadal de recollida de joguines solidàries i hem lliurat lots de productes als nens i nenes en dates nadalenques.

Banc dels Aliments Aquest exercici hem seguit col·laborant regularment amb el Banc d’Aliments, mitjançant donació de fruita per ser distribuïda entre les persones que ho necessiten.

Associació Down Lleida El novembre de 2022 vam rebre el premi de la XVII edició dels premis Integra XXII de Down Lleida, per la nostra implicació amb l’associació. Down Lleida treballa per promoure la igualtat d’oportunitats entre les persones amb diferents capacitats, amb l’objectiu de la normalització i la inclusió social de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Donants de Sang del Segrià Aquest exercici hem signat un conveni amb l’associació de Donants de Sang del Segrià amb l’objectiu de col·laborar en la millora de les reserves de sang a Catalunya, fent difusió de la importància i necessitat de contribuir en la donació de sang i organitzant jornades de donació.

Arrels de Sant Ignasi Hem col·laborat en l’organització del 13è Xup Xup Solidari amb l’aportació de fruita. Arrels Sant Ignasi és una fundació social dedicada a acollir, acompanyar i defensar les persones en situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida i els seus entorns.


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 ACCIÓ SOCIAL

Participació a la Marató de TV3 Com cada any, el 2022 dues persones d’Actel han participat en l’atenció de trucades telefòniques i hem fet donació de fruita a tot el personal voluntari del centre d’atenció de trucades.

Altres donacions Com a part de la nostra acció social, hem participat amb la donació de fruita per a diverses activitats lúdiques d’escoles, associacions i cooperatives sòcies que ens ho han sol·licitat.

Contractacions i formació Un any més, des d’ActelGrup i Transalfals hem col·laborat amb entitats socials i centres de formació amb la contractació de personal per a la campanya de la fruita i la realització de pràctiques laborals. > Entitats socials Aspros, Incorpora, Aspid i Reintegra: aportació de persones dels seus programes d’ocupació per treballar durant la campanya de la fruita a Térmens. > Reintegra: un projecte per a la inserció al món laboral de persones en risc d’exclusió, amb la visita per conèixer l’entorn productiu a Térmens i com poden accedir a les ofertes laborals que oferim.

73

> Institut Municipal d’Ocupació de Lleida: hem col·laborat amb la contractació de personal per a la campanya de la fruita. > Universitat de Lleida: una persona de pràctiques de la Facultat de Relacions laborals i una persona de la Facultat de Medicina (Dietètica i nutrició). > Escola del Treball: hem tingut una persona fent pràctiques de FP Dual que finalment hem incorporat en plantilla i també hem incorporat a la plantilla una estudiant que vam tenir la campanya anterior. > INS Vallverdú de les Borges Blanques del CFGM d’Oli: vam acollir una persona de formació dual pel nostre centre de les Borges. Per part dels socis/es productors/es, també proporcionen feina a persones en situació social vulnerable, com ara persones amb baix nivell de formació, persones immigrades o amb altres problemàtiques.


74

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 ACCIÓ SOCIAL

8.3. Col·laboració amb entitats i institucions El nostre compromís amb el sector agroalimentari ens porta a participar en diferents associacions i iniciatives, per tal de treballar conjuntament pels diferents reptes del sector, contribuir a un millor desenvolupament d’aquest i poder fomentar la cooperació entre les empreses que el formen. Aquest exercici hem treballat en el Grup Operatiu CÍTRICS, que ha desenvolupat un projecte pilot amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector citrícola català mitjançant l’obtenció de fruits d’alta qualitat a partir del disseny d’estratègies de control de plagues amb mètodes que minimitzin l’impacte mediambiental i sobre la salut humana. Hi ha participat les cooperatives Cítrics Terres de l’Ebre, Exportadora d’Agris Alcanar i Actel. La FCAC ha coordinat el projecte. ActelGrup i Transalfals també hem col·laborat amb la FCAC en l’organització de dues jornades informatives. Una d’elles ha explicat les novetats del Pla Estratègic de la Política Agrària Comunitària (PAC) 2023-2027 i l’altra ha informat sobre les principals novetats en la gestió i transport de mercaderies perilloses, així com sobre la gestió sostenible de productes fitosanitaris i la seva comercialització i emmagatzematge.

En un àmbit més específic, hem col·laborat amb AFRUCAT en la central de compra d’energia, a fi i efecte d’obtenir preus més competitius i compensar l’augment del preu de l’energia. D’una manera més general, col·laborem amb Ajuntaments, Consells comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya i altres institucions en iniciatives econòmiques, socials o educatives que puguin contribuir al desenvolupament local. En aquest sentit, hem participat al projecte AgroBioFood b.Ponent, destinat a impulsar la transformació del model econòmic actual del territori de Ponent, cap a l’economia verda, millorant la capacitat de resiliència del sector. Més concretament, hem participat en el taller de validació dels models on s’ha posat a debat quins són els models que es podrien adaptar més fàcilment al nostre entorn. Estem associats a: > Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) > Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) > Federació Aragonesa de Cooperatives Agràries (FACA)


09Gestió econòmica


76

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 GESTIÓ ECONÒMICA

9. Gestió econòmica Aplicar un control econòmic i financer rigorós i un alt nivell de transparència són elements clau per mantenir la confiança dels socis/es i de la resta de grups d’interès. Per això mensualment presentem els comptes al Comitè de direcció i al Consell rector d'ActelGrup i de Transalfals & La Vispesa i anualment a l'Assemblea general corresponent. En el cas d’ActelGrup, també els presentem trimestralment a les Juntes rectores de secció i anualment a les Assembles de secció. A tancament d’exercici, les juntes rectores de cada secció i el Consell rector d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa formulen els comptes. Una vegada formulats es rep l’informe de l’auditoria i seguidament, si no hi ha cap canvi significatiu, es proposa la seva aprovació per part de les corres-

ponents assemblees de seccions i per l’assembla general ordinària d’ActelGrup i de Transalfals. Suposant que hi hagi algun canvi significatiu entre la formulació de comptes i l’auditoria procediríem a reformular els comptes abans de les assemblees pertinents. L’exercici 2022-2023 ha estat marcat per les gelades d’abril del 2022 a Lleida i a les Terres de l’Ebre, molt similar a les gelades de 1991, que ha afectat directament al negoci de fruita, amb reduccions de collita del 70% en pinyol i 35% en fruita de llavor, sobre una collita normal. A continuació publiquem les principals dades econòmiques de l’exercici 2022-2023.

DADES EXERCICI 2022-2023 ACTELGRUP

Import

Resultat brut de l’exercici 2022-2023

-755 milers d’euros

Impost sobre beneficis a compensar

215 milers d’euros

Subvencions públiques rebudes

DADES EXERCICI 2022-2023 TRANSALFALS & LA VISPESA, SCCL

1.061 milers d’euros

Import

Resultat brut de l’exercici 2022-2023

673 milers d’euros

Impost sobre beneficis a compensar

80 milers d’euros

Subvencions públiques rebudes

12 milers d’euros


annex Taules GRI


78

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 TAULES GRI

Declaració d'ús

ActelGrup i Transalfals & La Vispesa han presentat la Memòria de sostenibilitat utilitzant com a referència els Estàndards GRI, per als períodes compresos entre: ActelGrup: 1 de juny del 2022 fins a 31 de maig del 2023 Transalfals & La Vispesa: 1 d’abril del 2022 al 31 de març del 2023

GRI 1 utilitzat

GRI 1. Fonaments 2021

Estàndard GRI

Ubicació capítol/ pàgina/ resposta directa

GRI 2: Continguts Generals 2021 L'ORGANITZACIÓ I LES SEVES PRÀCTIQUES DE PRESENTACIÓ D'INFORMES 2-1 Detalls organitzacionals 2-2 Entitats incloses als informes de sostenibilitat de l'organització

2-3 Període objecte de l'informe, freqüència i punt de contacte

ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, S.C.C.L. (5, 8, 14, 20) Ctra. Vall d’Aran, km.3 - 25196 Lleida ActelGrup i Transalfals & La Vispesa estan obligades a formular els respectius comptes anuals i l'informe de gestió consolidats (16) Període de la Memòria (coincident amb Informe financer): ActelGrup: 1 de juny del 2022 fins a 31 de maig del 2023 Transalfals & La Vispesa: 1 d’abril del 2022 al 31 de març del 2023 Freqüència: Anual Contacte per a qüestions relacionades amb la Memòria: actel@actel.es

2-4 Actualització de la informació

Sense actualitzacions rellevants al període. En cas d'actualització de la informació s'indica al llarg del document.

2-5 Verificació externa

Hi ha hagut verificació externa de l'Informe no financer d'Actel SCCL, entitat principal d'ActelGrup.

ACTIVITATS I TREBALLADORS 2-6 Activitats, cadena de valor i altres relacions comercials

La nostra activitat (20-30)

2-7 Plantilla

El nostre equip humà (46-56)

GOVERNANÇA 2-9 Estructura de governança i composició

El nostre model de gestió (14-18)

2-10 Designació i selecció del màxim òrgan de govern

Sistema de govern (17)

2-11 President del màxim òrgan de govern

Josep Mª Codina (ActelGrup) i Marcel·lí Piró Reñé (Transalfals & La Vispesa, S.C.C.L.)

2-12 Paper del màxim òrgan de govern en la supervisió de la gestió dels impactes

2-13 Delegació de la responsabilitat de gestionar els impactes

El nostre model de gestió (17-18) La sostenibilitat al grup (34, 39) El nostre model de gestió (17-18) La sostenibilitat al grup (34, 39)

2-14 Funció del màxim òrgan de govern als informes de sostenibilitat

La direcció de l'organització delega al Comitè de RSC la responsabilitat per a l'elaboració de la Memòria de Sostenibilitat.

2-15 Conflictes d'interès

Codi ètic (43)

2-16 Comunicació d'inquietuds crítiques

El nostre model de gestió (17)

2-17 Coneixements col·lectius del màxim òrgan de govern

El nostre model de gestió (14-18)

2-18 Avaluació de l'exercici del màxim òrgan de govern

El nostre model de gestió (14-18)

2-19 Política de remuneracions

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial (50)

2-20 Procés per determinar la remuneració

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial (50-51)


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 TAULES GRI

Estàndard GRI

79

Ubicació capítol/ pàgina/ resposta directa

ESTRATÈGIA, POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES 2-22 Declaració sobre l'estratègia de desenvolupament sostenible

Presentació de la Memòria (5) La sostenibilitat al grup (34-35)

2-23 Política de compromisos

La sostenibilitat al grup (34-44)

2-24 Incorporació dels compromisos

La sostenibilitat al grup (34-44) Sistema de govern (17)

2-25 Processos per posar remei als impactes negatius

Sistema de gestió (39) Els nostres clients (29) Benestar i clima laboral (55-56)

2-26 Mecanismes per sol·licitar assessorament i plantejar inquietuds 2-27 Compliment de la legislació i normatives 2-28 Afiliació a associacions 2-29 Enfocament de la participació de les parts interessades 2-30 Acords de negociació col·lectiva

Sistema de govern (17) Benestar i clima laboral (55-56) ActelGrup i Transalfals & La Vispesa no ha rebut multes o sancions no monetàries per incompliment de legislació o normativa. Col·laboració amb entitats i institucions (74) El nostre model de gestió (14-18) Grups d'interès i anàlisi de materialitat (36-37) Convenis col·lectius (55)

GRI 3: TEMES MATERIALS 2021 3-1 Procés per determinar els temes materials

Grups d'interès i anàlisi de materialitat (36-37)

3-2 Llistat de temes materials

Grups d'interès i anàlisi de materialitat (36-37)

GRI 201 (2016): ACOMPLIMENT ECONÒMIC 201-4 Assistència financera rebuda del govern

Gestió Econòmica (76)

GRI 203 (2016): IMPACTES ECONÒIMICS INDIRECTES 203-2 Impactes econòmics indirectes significatius

Acció social (70-74)

GRI 205 (2016): ANTICORRUPCIÓ 205-1 Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la corrupció

Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals (44)

205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció

Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals (44)

205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses

No s'ha identificat cap cas identificat de corrupció, suborn o blanqueig de capitals en el període cobert per la Memòria de sostenbilitat.

GRI 206 (2016): COMPETÈNCIA DESLLEIAL 206-1 Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial i les pràctiques monopòliques i contra la lliure competència

No hem participat en pràctiques de competència deslleial, monopolistica o contra la lliure competència en el període cobert per la Memòria de sostenibilitat.

GRI 301(2016): MATERIALS 301-1 Materials utilitzats per pes o volum

Consum d'aigua i altres recursos (60-61) Envasos posats al mercat (68)

GRI 302 (2016): ENERGIA 302-1 Consum d'energia dins de l'organització

Consum energètic (62-64)

302-2 Consum d'energia fora de l'organització

Consum energètic (62-64)

302-4 Reducció del consum energètic

Consum energètic (62-64)


80

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 TAULES GRI

Estàndard GRI

Ubicació capítol/ pàgina/ resposta directa

GRI 303 (2018): AIGUA I EFLUENTS 303-1 Interacció amb l'aigua com a recurs compartit

Consum d’aigua (60)

303-2 Gestió dels impactes relacionats amb l'abocament d'aigua

Consum d’aigua (60)

303-3 Extracció d'aigua

Consum d’aigua (60)

303-4 Abocament d'aigua

Consum d’aigua (60)

303-5 Consum d'aigua

Consum d’aigua (60)

GRI 304 (2018): BIODIVERSITAT 304-1 Llocs operacionals en propietat, arrendats o gestionats ubicats dins de o al costat d'àrees protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat fora d'àrees protegides. 304-2 Impactes significatius de les activitats, productes i serveis en la biodiversitat

Les instal·lacions del grup es troben fora de les àrees protegides o de gran valor per a la biodiversitat. Compromís de sostenibilitat (34-35) Les nostres certificacions (40-42)

GRI 305 (2016): EMISSIONS 305-1 Emissions directes de GEH (abast 1)

Emissions (65-66)

305-2 Emissions indirectes de GEH en generar energia (abast 2)

Emissions (65-66)

305-3 Altres emissions indirectes de GEH (abast 3)

Emissions (65-66)

305-5 Reducció de les emissions de GEH

Emissions (65-66)

GRI 306 (2020): RESIDUS 306-1 Generació de residus i impactes significatius relacionats amb els residus

Residus (66-68)

306-2 Gestió d'impactes significatius relacionats amb els residus

Residus (66-68)

306-3 Residus generats

Residus (66-68)

306-4 Residus no destinats a eliminació

Residus (66-68)

306-5 Residus destinats a eliminació

Residus (66-68)

GRI 401 (2016): OCUPACIÓ 401-1 Noves contractacions d'empleats i rotació de personal

El nostre equip humà (46-50)

GRI 402 (2016): RELACIONS TREBALLADOR/A-EMPRESA 402-1 Terminis d'avís mínims sobre canvis operacionals

Es compleixen els terminis mínims legalment establerts.

GRI 403 (2016): SEGURETAT I SALUT 403-1 Sistema de gestió de la salut i la seguretat a la feina

Seguretat i salut en el treball (52)

403-2 Identificació de perills, avaluació de riscos i investigació d'incidents

Seguretat i salut en el treball (52)

403-3 Serveis de salut a la feina

Seguretat i salut en el treball (52)

403-4 Participació dels treballadors, consultes i comunicació sobre salut i seguretat a la feina

Seguretat i salut en el treball (52)

403-5 Formació de treballadors sobre salut i seguretat a la feina

Seguretat i salut en el treball (52) Formació (63)

403-6 Foment de la salut dels treballadors

Benestar i clima laboral (55-56)

403-7 Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la seguretat dels treballadors directament vinculats amb les relacions comercials

Seguretat i salut en el treball (52)


MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022-2023 TAULES GRI

Estàndard GRI

Ubicació capítol/ pàgina/ resposta directa

403-8 Cobertura del sistema de gestió de la salut i la seguretat a la feina

El sistema de gestió de la salut i seguretat cobreix el 100% de la plantilla del grup.

403-9 Lesions per accident laboral

Seguretat i salut en el treball (52)

403-10 Dolències i malalties laborals

Seguretat i salut en el treball (52)

GRI 404 (2016): FORMACIÓ I EDUCACIÓ 404-1 Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat

Formació (53)

404-2 Programes per desenvolupar les competències dels empleats i programes d'ajuda a la transició

Formació (53)

GRI 405 (2016): DIVERSITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS 405-1 Diversitat en òrgans de govern i empleats

El nostre equip humà (47-49) Igualtat d'oportunitats (54)

405-2 Ràtio del salari base i de la remuneració de dones davant homes El nostre equip humà (50-51) GRI 406 (2016): NO DISCRIMINACIÓ 406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses

No s'han detectat casos de discriminació.

GRI 413 (2016): COMUNITATS LOCALS 413-1 Operacions amb programes de participació de la comunitat local, avaluacions de l'impacte i desenvolupament

El nostre model de gestió (14-15) Acció social (70-74)

GRI 415 (2016): POLÍTICA PÚBLICA 415-1 Contribució a partits i/o representants polítics

No s'han fet aportacions

GRI 416 (2016): SEGURETAT DELS CLIENTS/ES 416-1 Avaluació dels impactes de les categories de productes i serveis en la salut i la seguretat dels clients

La sostenibilitat al grup (39-42)

416-2 Casos d'incompliment relatius als impactes de les categories de productes i serveis en la salut i la seguretat

La nostra activitat (29)

GRI 417 (2016): MÀRQUETING I ETIQUETATGE 417-1 Requeriments per a la informació i l'etiquetatge de productes i serveis

No n'hi ha hagut

417-2 Casos d'incompliment relacionats amb la informació i el etiquetatge de productes i serveis

No n'hi ha hagut

GRI 418 (2016): PRIVADESA DEL CLIENT 418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privadesa del client i pèrdua de dades del client

No n'hi ha hagut

81


ActelGrup - Ctra. Vall d’Aran, km.3 - 25196 Lleida (+34) 973 700 800 www.actelgrup.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.