Informe verificació EINF 2022-2023

Page 1

ACTEL, S.C.C.L. (Grup ACTEL) Informe de verificació independent de l’Estat d’Informació No Financera consolidat (EINF) Exercici 2022/2023Firmado

40850781K digitalmente por ALBERTO 40850781K ALBERTO PRADO PRADO (R: (R: B25284282) 2023.10.27 B25284282) Fecha: 11:29:29 +02'00'


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL

2022 / 20232 La cooperativa ............................................................................................5 2.1. Presentació d’ACTEL ..................................................................................5 2.2. Xifres i fets destacats 2022-23 ...................................................................6

3 El nostre model de gestió .........................................................................8 3.1. Missió, visió i valors .....................................................................................8 3.1.1. Missió ..................................................................................................8 3.1.2. Visió ....................................................................................................8 3.1.3. Valors ..................................................................................................9 3.2. Organigrama ............................................................................................9 3.3. Sistema de govern d’Actel ......................................................................11 3.4. Direcció i gestió corporativa ...................................................................12

4 La nostra activitat...................................................................13 4.1. Àrees de negoci i serveis .........................................................................13 4.1.1. Fruita .................................................................................................13 4.1.2. Oli .....................................................................................................14 4.1.3. Extensius ...........................................................................................15 4.1.4. Subministraments .............................................................................16 4.1.5. Assessorament tècnic integral ..........................................................17 4.1.6. Servei al soci/a i gestió d’ajuts ..........................................................18 4.2. Els nostres socis i sòcies ...........................................................................19 4.3. Els nostres clients .....................................................................................19 4.4. Els nostres proveïdors ..............................................................................20 4.5. Innovació i sostenibilitat ..........................................................................20 4.6. Transformació digital ...............................................................................22

5 La sostenibilitat a Actel ..........................................................23 5.1. Compromís de sostenibilitat ...................................................................23 5.2. Anàlisi de materialitat .............................................................................25 5.3. Sistema de gestió ...................................................................................28 5.4. Les nostres certificacions .........................................................................29 5.4.1. Negoci fruita .....................................................................................29 5.4.2. Negoci oli .........................................................................................29 5.4.3. Negoci extensiu ................................................................................31 5.5. Codi ètic .................................................................................................32 5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals ...............33

SUMARI

1 Presentació de l’informe no financer d’Actel, SCCL .........................4


6.1. Distribució de la plantilla ....................................................................35 6.2. Seguretat i salut en el treball ..............................................................40 6.3. Formació ........................................................................................... 41 6.4. Igualtat d’oportunitats ........................................................................42 6.5. Persones amb discapacitat ...............................................................43 6.6. Convenis col·lectius ...........................................................................43 6.7. Benestar i clima laboral ......................................................................44

7 Medi ambient ................................................................... 45 7.1. Consum d’aigua i altres recursos ........................................................46 7.2. Consum energètic .............................................................................48 7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic.............................................50 7.4. Generació de residus .........................................................................51 7.5. Envasos posats al mercat .........................................................................53

8 Acció social ..................................................................... 54 8.1. Cooperatives i socis/es agricultors ......................................................54 8.2. Col·laboració amb l’entorn ................................................................55 8.3. Col·laboració amb entitats i institucions .............................................56

9 Gestió econòmica ........................................................... 58

SUMARI

6 L’equip humà d’Actel ........................................................34


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 PRESENTACIÓ DE L’INFORME NO FINANCER D’ACTEL

Presentem per segon any consecutiu l’informe no financer d’Actel SCCL 2022-23, un document elaborat en compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovada per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 2/2015 de 20 de Juliol, d’auditoria de comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat. Aquest informe no financer, com a tal, té com a finalitat donar a conèixer quina és la situació actual de l´empresa en relació a aspectes no financers. Es detalla quina trajectòria s’està portant a terme en aquest exercici en qüestions tant importants com les polítiques i recursos enfocats a la sostenibilitat, fent un anàlisi dels objectius i mitjans per aconseguir-los, els riscos identificats i l’impacte ambiental i social, entre d´altres. Des d’Actel SCCL, (en endavant Actel), volem que aquesta eina sigui important per informar als nostres grups d’interès (cooperatives sòcies, personal, clients, proveïdors, sindicats....) sobre la trajectòria no financera de l´empresa i el seu compromís amb la sostenibilitat. Per aquest motiu, en les següents pàgines detallem les mesures portades a terme per l’empresa en qüestions mediambientals i socials, sobre respecte als drets humans, en qüestions vinculades al nostre personal, on s’obrin oportunitats entre dones i homes, i en la no discriminació i la igualtat de tracte, com a fets més destacables. El nostre exercici 2022-23 comprèn tota l’operativa portada a terme des de l’1 de juny del 2022 fins a 31 de maig del 2023. L’activitat d’Actel es desenvolupa en diferents centres de treball, que comprenen les oficines ubicades a Lleida, per la part administrativa, i per la part logística i de gestió, el Centre Logístic de fruita ubicat a Térmens, el Centre de cereals ubicat a Bell-lloc d’Urgell, el Magatzem de subministraments ubicat a Térmens i la Planta envasadora d’oli ubicada a Les Borges Blanques. Aquest informe ha estat verificat per un auditor extern, i s’ha comptat amb la firma auditora Audiequip, S.L.P. amb CIF B25284282. Finalment, exposar que des de fa anys Actel està molt compromesa amb la sostenibilitat i cada any es marquen uns objectius que, una vegada aconseguits, aniran a sumar al compromís inicial.

04


2. La cooperativa 2.1. Presentació d’ACTEL La cooperativa de cooperatives ActelGrup, junts sumem ActelGrup és una empresa cooperativa nascuda de la il·lusió i el treball d’un grup d’agricultors que van unir les seves forces fa més de 40 anys amb un objectiu comú: la creació de la cooperativa de segon grau, avui dia líder en el sector agroalimentari català i un referent a nivell nacional. ActelGrup és fruit del desig participatiu de les nostres cooperatives, els nostres productors i productores i els nostres treballadors i treballadores. Actualment ActelGrup és una empresa cooperativa de segon grau que té associades 102 cooperatives a les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura i València. El nostre objectiu és donar un servei integral a les cooperatives, des del camp fins a la comercialització, per aconseguir la millor valoració de la produc-

05

ció dels nostres socis i sòcies a les seccions de fruita i extensius, així com la millor oferta des de la secció de Subministraments, amb la venda de tots els productes necessaris per als associats i les seves explotacions. A ActelGrup treballem per aconseguir una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, vetllant pel futur dels nostres joves agricultors i agricultores i la continuïtat de la terra. ActelGrup és una filosofia de vida i de treball, som agricultors/es i cooperativistes. El compromís amb les persones, amb els resultats socials, mediambientals i econòmics, la responsabilitat, l’eficiència i la cooperació es troben al nostre ADN.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA COOPERATIVA

2.2. Xifres i fets destacats 2022-2023 L‘exercici 2022-23 ha estat fortament marcat per les gelades d’abril del 2022 a Lleida i a les Terres de l’Ebre, molt similar a les gelades de 1991, que ha afectat directament al negoci de fruita, amb reduccions de collita del 70% en pinyol i 35% en fruita de llavor, sobre una collita normal. Aquest fet ha afectat una part molt important de les activitats d’Actel i s’ha reflectit als resultats econòmics de l’exercici.

Des d’Actel hem continuat treballant per estar més a prop dels socis/es, el personal i els clients, amb la introducció de noves eines que agilitzen i faciliten la gestió diària. Igualment, hem introduït mesures per millorar els nostres productes i els serveis, mitjançant la innovació, la formació i els serveis tècnics als socis/es.

A l’àmbit laboral, l’aplicació de la nova normativa de contractació ha suposat transformar un important percentatge de contractes temporals en indefinits, que ha resultat en un augment de la plantilla fixa.

XIFRES DESTACADES

102 5.000 245 43 288 243 45

cooperatives de primer grau unitats familiars contractacions indefinides contractacions eventuals

218.302 41.646 206.840 68.332 773.631 77.862

milers d´euros facturació d’Actel tones de fruita comercialitzada tones de cereal comercialitzat milers d’euros, facturació de subministraments litres d’oli envasat kg oli a granel

persones de mitjana de la plantilla persones fixes de mitjana persones eventuals de mitjana

06


Fets destacats Beneficis socials Dins del pla estratègic Aspira24, hem impulsat dos beneficis socials per al personal: > Compra de fruita i oli: el personal d’ActelGrup pot realitzar la compra de la nostra fruita i oli des dels centres de treball de Lleida i Térmens, mitjançant unes pantalles tàctils que agilitzen la compra i el pagament de les comandes. > Retribució flexible – assegurança de salut: oferim una assegurança de salut per treballadors/es i familiars directes. És una pòlissa de contractació col·lectiva com a grup amb preus i serveis avantatjosos per la plantilla d’ActelGrup. ActelActiva’t Apostem per millorar el benestar de totes les persones que formem part d’ActelGrup i per això durant l’any programem diferents caminades no competitives on preval el repte personal, la germanor i la solidaritat entre tothom que hi participa. 2ª edició Programa de formació AgroActiva’t El mes de novembre del 2022 vam realitzar la 2ª edició del programa de formació per a socis/es AgroActiva’t amb sessions relacionades amb els diferents àmbits de l’agricultura.

07

Nou servei ITEAF Des de l’àrea de Servei al Soci hem engegat el nou servei d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris, per tal d’oferir un nou servei i facilitar les gestions dels socis/es. Digitalització revista Actualitat La revista Actualitat evoluciona, perquè ens adaptem als nous temps, més digitals, més immediats i més connectats. Canviem el format de revista Actualitat que estàvem fent fins ara en paper i d’edició quadrimestral, per publicar el contingut en un butlletí bimensual. Més àgil, directe i sostenible. Nova PAC Enguany iniciem la nova PAC 2023-2027, sens dubte un nou cicle, especialment rellevant donat els canvis que suposarà pels agricultors i ramaders. Des d’ActelGrup hem dut a terme diverses jornades per informar als socis/es d’aquestes novetats. atec: Introducció d’un equip automatitzat en pomeres. Sant Jordi sostenible El 2023 hem celebrat un Sant Jordi sostenible, que ha consistit en portar llibres per intercanviar-los entre tot el personal d’ActelGrup.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3. El nostre model de gestió El model de gestió d’Actel situa les persones al centre de tota l’activitat, amb una vocació de servei a les cooperatives i als socis/es productors/es. Es basa en la participació de les persones sòcies en el govern de la cooperativa i en les decisions que afecten les seves activitats, amb la implicació dels nostres treballadors i treballadores.

A través de la nostra actuació, contribuïm a dinamitzar el teixit econòmic i social de les comarques on som presents, des del compromís i la responsabilitat social. La vinculació i l’arrelament al territori són la nostra raó de ser i defineixen la nostra manera de fer. Com a cooperativa de segon grau, compartim i fem créixer els principis i valors del cooperativisme i l’economia social.

PRINCIPIS COOPERATIUS 1. Adhesió voluntària i oberta 2. Gestió democràtica per part dels socis/es 3. Participació econòmica dels socis/es 4. Autonomia i independència 5. Educació, formació i informació 6. Cooperació entre cooperatives 7. Interès per la comunitat

3.1. Missió, visió i valors 3.1.1. Missió

3.1.2. Visió

Som un equip de persones que constituïm un projecte socioempresarial en l’àmbit de l’agroalimentació. Treballem per optimitzar la rendibilitat dels nostres socis/es, promoure el desenvolupament professional dels nostres treballadors/es, oferir als clients el millor servei i assegurar la sostenibilitat i la millora del territori.

Tenim l’ambició de ser referents en el sector agroalimentari com un grup empresarial cooperatiu, sòlid, innovador, socialment responsable i compromesos amb la seguretat alimentària i amb el medi ambient. El projecte que representi la millor opció per al productor/a.

08


3.1.3. Valors Transparència

Austeritat

Volem ser reconeguts pel nostre comportament transparent i honest, mereixedors de la confiança dels nostres socis/es, col·laboradors/es, clients/es i treballadors/es.

Som conscients que els recursos son un bé preuat i en molts casos, limitats. És necessari mostrar-se prudent en aquelles conductes i/o actituds que no son commensurades en la gestió dels recursos naturals, personals, materials i/o econòmics.

Rigor

Comunicació bidireccional

Treballem amb exemplaritat i vocació de servei als nostres socis/es, treballadors/es, proveïdors/es, grups d’interès i clients/es, desenvolupant la capacitat dels nostres equips per buscar solucions eficients i innovadores.

Els socis/es productors/es formen part activa del nostre projecte empresarial, mitjançant la comunicació bidireccional ens informem constantment reforçant el nostre vincle i generant uns resultats més beneficiosos tant pels socis/es com per l’organització.

3.2. Organigrama

Òrgans de gestió d’Actel SCCL Assemblea general

Consell rector

Junta rectora de fruita

09

Junta rectora de subministraments

Junta rectora d’extensius


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

Organització de l’empresa Assemblea general

Consell rector

President Josep Maria Codina

Directora general Teresa Teixiné

Àrees transversals

Unitats de negoci

Directora de qualitat i IT

Director d’oli

Directora de persones i organització

Director d’extensius i farratges

Directora de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts

Director de fruita

Director de subministraments Director financer, compres i desenvolupament corporatiu

Responsable industrial corporatiu

Responsable de servei tècnic atec:

10


3.3. Sistema de govern d’Actel La cooperativa de segon grau consta de 3 seccions (Fruita, Subministraments i Extensius) representades per les cooperatives de primer grau escollides per l'assemblea general. Alhora, les cooperatives que representen les seccions són les que democràticament mitjançant votació escullen els representants de cadascuna de les seccions (fruita, subministraments i extensius) al Consell rector de la cooperativa de segon grau.

Assemblea general

Un cop escollides les cooperatives membres del Consell rector, aquestes voten democràticament l’elecció de les cooperatives que ostentaran la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria d’Actel.

El Consell rector del grup es reuneix quinzenalment. Són reunions on la Direcció de l'empresa trasllada, informa i comparteix els aspectes relacionats amb els negocis de l'empresa (fruita, extensius, subministraments, oli i assegurances) així com de les àrees transversals (Qualitat i IT, Persones i organització, atec:, Finances, Compres i Desenvolupament Corporatiu, Comunicació, Servei al Soci i Gestió d'Ajuts, Àrea industrial corporativa).

El propòsit de la cooperativa, així com l’organització i règim de funcionament es regula en els Estatuts d’Actel.

Es reuneix com a mínim un cop a l’any. Aprova els comptes anuals i l’informe de gestió, així com els documents generals de la cooperativa com els Estatuts o el Pla estratègic de la cooperativa, l’assignació o revocació dels auditors/es, entre altres.

Consell rector

Juntes rectores Les Juntes rectores del grup es reuneixen un mínim de 4 cops l'any. S'hi informa i aprova l'estat de comptes de les seccions, així com s'informa i es prenen decisions respecte a aspectes del seu àmbit (fruita, subministraments i extensius).

11


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

3.4. Direcció i gestió corporativa La direcció i gestió corporativa de la cooperativa es porta a terme des de les Oficines centrals de Lleida. S’hi troba la Presidència, la Direcció general, l’Àrea de finances, compres i desenvolupament corporatiu, Servei atec:, Subministraments, l’Àrea de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts, l’Àrea de persones i organització i l’Àrea de qualitat i IT. La Presidència de la cooperativa ostenta la seva màxima representació a tots els nivells: de cara a les cooperatives sòcies i als agricultors/es associats/des, de cara al personal d’Actel, les institucions, i en general tots els grups d’interès.

L’exercici 2022-23 ha estat el segon any del Pla estratègic Aspira24, d’una durada de 3 anys. El Pla conté 96 projectes organitzats en 5 focus estratègics relacionats amb innovació, clients/es, sòcies/es, processos i persones.

Oficines centrals Actel Ctra. Vall d’Aran, km 3 25196 - Lleida

La Direcció general és la màxima responsable de la cooperativa a nivell executiu i coordina l’acció de tots els departaments d’acord amb el Pla estratègic i les pautes establertes per l’Assemblea general i el Consell rector.

12


4. La nostra activitat Des d’Actel desenvolupem un ventall molt ampli d’activitats, d’acord amb la nostra funció de servei a les cooperatives associades i als seus socis/es. El nostre negoci es desenvolupa en quatre grans àmbits: fruita, oli, cereals o extensius i subministraments. A més, també oferim un assessorament tècnic especialitzat i prestem diversos serveis de gestió per als socis/es.

4.1. Àrees de negoci i serveis 4.1.1. Fruita Confeccionem i comercialitzem diferents tipus de fruita dolça i cítrics i la distribuïm als nostres clients nacionals i internacionals. Estem presents en 40 països, des d’una posició de lideratge en fruita de pinyol i pera. Amb una capacitat productiva de més de 600 tones diàries, oferim als nostres clients la fruita produïda pels nostres associats durant tot l’any. Garantim d’aquesta manera una aproximació a l’origen del producte amb la major garantia en qualitat i seguretat alimentària. Els processos de treball inclouen la recepció, emmagatzematge, neteja i selecció i confecció de la fruita segons les preferències dels nostres clients, realitzant els controls de qualitat necessaris en cada moment. Centre logístic de Térmens Superfície: 66.632 m2 Ctra. C-13, km 19 25670 - Térmens (Lleida)

13

PRODUCTES - Pera - Poma - Préssec - Nectarina - Paraguaià - Platerina - Pruna - Albercoc - Cireres - Figues - Cítrics


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.2. Oli Des del nostre centre de Les Borges Blanques, envasem i comercialitzem olis, olives, fruits secs, vinagres i altres derivats. Els nostres olis estan elaborats amb oliva arbequina, una varietat originària d’Arbeca, a la mateixa comarca de Les Garrigues. Sota les marques Germanor i Románico, venem els nostres productes a nivell nacional i internacional.

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i envasat dels diferents productes. Des del mateix centre es porten a terme les tasques de comercialització i la venda al detall dels diferents productes.

Centre logístic i oficines de Les Borges Blanques Superfície: 3.000 m2 C/ Verge de Montserrat, 29 25400 - Les Borges Blanques (Lleida)

GERMANOR

ROMÁNICO

- Oli d’oliva verge extra - Vinagre de garnatxa - Olives - Fruits secs

- Olis d’oliva verge extra - Vinagres de Mòdena i de garnatxa - Cremes de vinagre balsàmic - Olives - Fruits secs

14


4.1.3. Extensius Des del nostre centre de Bell-lloc d’Urgell, emmagatzemem i comercialitzem cereals, blat de moro, colza i altres oleaginoses per al consum animal (fabricació de pinsos), per alimentació humana i per ús industrial. Comptem amb més de 30 centres de recepció de producte i treballem amb diverses cooperatives associades per donar resposta a tots els agricultors que necessitin aquest servei. Els mercats principals són Catalunya, Aragó i tot el territori espanyol, a més de França i altres països del mediterrani. Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i conservació dels cereals i altres productes, amb una capacitat per a 8.000 tones de gra. La innovació i la logística juguen un paper molt important per poder garantir la producció i el subministrament. Sitges de cereals de Bell-lloc Via Fèrria, 47 25220 - Bell-lloc d’Urgell (Lleida).

15

PRODUCTES - Ordi - Blat - Blat de moro - Blat dur - Triticale - Sègol - Civada - Blat de moro (consum humà) - Sorgo - Pèsols - Oleaginoses - Sèmola - Proteïna vegetal - Subproductes - Aliments fibrosos - Proteïnes - Greixos - Olis


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.4. Subministraments La línia de negoci de subministraments comercialitza i distribueix fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Per tal de donar servei i reduir costos als agricultors/es associats/des i altres clients, actuem com a central de compres i distribuïdors de les principals marques. Com a infraestructura comptem amb el magatzem de fitosanitaris de Térmens i en el cas de combustibles o altres productes ens encarreguem de gestionar la logística i el transport fins al client final. Magatzem de productes fitosanitaris de Térmens Superfície: 900 m2 Ctra.C-13, km 19 25670 - Térmens (Lleida)

FERTILITZANTS

LLAVORS

- Cereal d’hivern, secà i regadiu - Blat de moro - Alfals - Fruiters - Vinya - Olivera - Matèries primeres

Multiplicadors autoritzats de: - Civada - Colza - Alfals - Blat - Veça - Pèsols - Triticale - Raigràs - Farratges varis

FITOSANITARIS

COMBUSTIBLES

- Insecticides de sòl i foliars - Herbicides - Fungicides - Fitoreguladors i correctors - Feromones de control i seguiment de plagues - Productes residu zero i aptes per l’agricultura ecològica

- Gasoil A,B,C - Benzina S/P 95

16


LUBRICANTS

PELLETS

- Agrícoles - Hidràulics - Per motor de camió - Per engranatges - Greixos industrials - Anticongelants - Refrigerants - Neteja-parabrises

Pellets procedents de serradores, amb fusta provinent de gestions forestals sostenibles, amb certificació PEFC.

4.1.5. Assesorament tècnic integral El servei atec: és una àrea transversal dins d’Actel, la seva funció és donar un servei d’assessorament agronòmic al soci/a productor/a de les nostres cooperatives cerealistes, extensives i fruiteres. El personal d’atec: treballa des de les oficines d’Actel a Lleida i sobre el terreny a les finques i a les cooperatives.

Serveis oferts Atenció a cooperatives i productors: presència periòdica a la zona Assessorament tècnic i econòmic als productors: seguiment de plagues, malalties i males herbes, suport en l’elecció de varietats, orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda. Prospecció i visites de camp: vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris.

Quaderns de camp: redacció i revisió per un tècnic/a acreditat/da del quadern de camp. Preparació d’inspeccions i certificacions: suport acreditat en la preparació de documentació i requisits per auditories. Selecció, producció i comercialització de llavors: assessorament en funció de la rotació del cultiu, característiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, alfals, etc. Actel és a més productora de llavors certificades de cereal. Xerrades formatives i informatives: formació en tots els aspectes agraris i de gestió. Seguiment de collita: mostreig de residus, seguiment de calibres, control de paràmetres de maduració per determinar el moment òptim de collita.

Elaboració del programa de fertilització i reg: plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua.

Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup: enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’Actel que requereixi.

Presentació de butlletins: entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives.

Servei Postcollita: suport a la conservació de la fruita amb la màxima qualitat des que surt del camp fins al consum final.

17


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.1.6. Servei al soci/a i gestió d’ajuts Des d’aquesta àrea d’ActelGrup oferim serveis especialitzats dissenyats per a les nostres cooperatives sòcies i productors/es. Aquests inclouen l’assessorament, la tramitació, presentació i seguiment de l’expedient, així com la resposta a requeriments i/o al·legacions. Disposem d’una llarga experiència i d’un equip de professionals titulats i especialitzats en cada un dels temes, que treballen des de les nostres oficines a Lleida. La nostra missió és oferir el millor servei als nostres socis/es i clients i per això disposem d’un catàleg de serveis que anem ampliant a mesura que van sorgint noves necessitats al sector.

Serveis oferts DUN (Declaració Única Agrària) i PAC (Política Agrària Comú): presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes i altres tràmits relacionats com estudis de viabilitat d’Explotació Agrària Prioritària, gestió expedient FotoDUN, gestió de l’ajut per aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, tramitació de cessions de dret de pagament bàsic i del certificat de variació de béns. DAN (Declaració Anual de Nitrogen): gestió i tramitació de la declaració de l’origen i destí de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació. CGE (Contracte Global d’Explotació): assessorament, gestió i tramitació dels ajuts dirigits a l’explotació agrària dins del programa Contracte Global d’Explotació entre els que podem trobar: primera instal·lació de joves, millora de la competitivitat, mitigació del canvi climàtic. ITEAF (Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris): estació d’inspecció autoritzada per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó per a realitzar inspeccions en aquestes dues comunitats autònomes.

Tràmits ROMA: tramitació i gestió d’expedients en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola segons les necessitats dels productors en cada moment. Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris: tramitació i gestió d’expedients de sol·licitud i/o renovació del carnet, així com la possibilitat de formació per la seva obtenció. Pla Agroambiental: comunicació del Pla de gestió agroambiental, per titulars d’explotacions que han sol·licitat ajuts agroambientals. Gestió de programes operatius (OPFH): gestió íntegra del programa operatiu de l’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH). Quaderns de camp i llibres de fertilització: document on es registren tots els tractaments fitosanitaris que s’han realitzat a l’explotació. Gestió de tràmits de ramaderia: tramitació dels diferents expedients en l’àmbit de la ramaderia com el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes i el Balanç de Nitrogen en Granja. Ajuts Next Generation: assessorament, gestió i seguiment d’expedients de les diferents línies d’ajuts que es convoquen des dels fons europeus. Devolució de l’impost sobre hidrocarburs: tramitació i gestió de la sol·licitud de devolució de l’impost especial d’hidrocarburs. Assessorament i tramitació d’altres ajuts: gestió d’expedients dels diferents ajuts als que poden accedir els productors segons les particularitats de cada campanya. Xerrades formatives i informatives en l’àmbit de l’agricultura.

18


4.2. Els nostres socis i sòcies

4.3. Els nostres clients

A nivell econòmic, la nostra activitat gira entorn de les persones sòcies de les cooperatives d’Actel. A les seccions de fruita i extensius, els socis/es són els principals proveïdors. En canvi, a la secció de subministraments, són els principals clients.

Els clients d’Actel tenen una tipologia diversa que varia en funció de l’àrea de negoci. A la de fruita, oli i extensius tenim distribuïdors, grans superfícies, majoristes, fabricants de productes alimentaris per a persones o per animals, fabricants de productes no alimentaris i comerços.

En definitiva, a Actel portem a terme les actuacions necessàries per donar el màxim valor afegit als productes dels socis/es de les cooperatives, començant per la comercialització i seguint amb la innovació, la qualitat, la seguretat, etc. Els socis/es de les cooperatives actuen, doncs, com a propietaris, proveïdors i clients d’Actel.

L’àrea de Subministraments s’adreça a altres clients productors, a banda dels propis socis/es. Les àrees Agrotècnia i de serveis al soci i gestió d’ajuts s’adrecen primordialment als socis/es de les nostres cooperatives. Per últim, tot i no tractar-se de clients directes, tenim molt present que tots els nostres productes s’adrecen en última instància a uns consumidors i consumidores finals. Per això disposem dels canals necessaris per rebre qualsevol tipus de queixa o reclamació, ja sigui per qüestions de seguretat alimentària o de qualitat dels nostres productes. Des de l’àrea de Qualitat registrem les reclamacions que hi pugui haver i en fem un seguiment, analitzant-ne les causes i establint les mesures correctores necessàries. Durant l’exercici 2022-23 s’han reduït les queixes de qualitat per part dels clients, que equivalents a aquests volums de producte comercialitzats: > Negoci Subministraments: 1,05% dels kg/l comercialitzats > Negoci Oli (inclou oli, vinagre, olives i fruits secs) : ...0,66% dels kg/l comercialitzats > Negoci Fruita: 3,06% dels kg comercialitzats > Negoci Cereals: 0,53% dels kg comercialitzats

19


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.4. Els nostres proveïdors

4.5. Innovació i sostenibilitat

Els proveïdors d’Actel són els productors de fruita, oli, extensius i els altres productes que venem, que com s’ha dit són principalment els socis/es de les nostres cooperatives. També disposem de proveïdors no socis/es, amb els quals col·laborem per poder donar resposta a la demanda del mercat i també a la necessitat de sortida del producte.

La innovació es troba a l’arrel de la nostra cooperativa i es treballa de forma transversal, per tal de generar idees, serveis i productes que suposin un valor afegit, tant a nivell econòmic com mediambiental.

En l’àrea de subministraments els nostres proveïdors són els fabricants o distribuïdors de productes fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Col·laborem de manera estable amb les principals marques de cada àmbit per tal que els nostres socis/es i clients disposin de subministrament dels millors productes amb les màximes garanties. Per dur a terme les nostres activitats, també necessitem de proveïdors d’equips, materials, accessoris, productes diversos i serveis per als centres de producció i les oficines. Procurem aplicar criteris de proximitat i de compra social i ecològica sempre que és possible, com en el cas dels envasos de fruita, les caixes de cartró o el material d’oficina.

Durant l’exercici 2022-23, hem posat a disposició de tot el personal una bústia d’innovació on qualsevol persona pot aportar les seves idees innovadores perquè posteriorment el Comitè d’innovació pugui realitzar una valoració de la mateixa i definir si es podria implementar o no. Durant aquest exercici hem rebut un total de 12 propostes de diferents àmbits d’actuació, com per exemple digitalització, beneficis socials, etc. Totes elles han estat valorades i s’estan treballant. D’altra banda, col·laborem en diferents projectes d’investigació per tal de desenvolupar innovacions que es puguin transmetre als nostres associats: > Crackcirera: les prediccions del canvi climàtic apunten a una freqüència creixent de precipitacions excessives que probablement augmentaran la incidència de cracking en cireres. Per aquest motiu el projecte iniciat al juliol del 2022 té com a objectiu principal la reducció del cracking de la cirera mitjançat l’adopció de diferents estratègies que afecten múltiples mecanismes involucrats en el seu desenvolupament. Aquest projecte es duu a terme conjuntament amb l’IRTA i SAT BEPA. > GO Sanitat vegetal en cítrics: disseny d’estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citrí i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae. L’objectiu principal d’aquest projecte és minimitzar l’impacte mediambiental i sobre la salut humana dels mètodes de control. Aquest projecte és coordinat per la FCAC (Federació de Cooperatives de Catalunya) i hi participem juntament amb les següents cooperatives: Cítrics Terres de l’Ebre, SAT 1521 CAT i Exportadora d’Agris Alcanar, SCCL. En col·laboració amb Soldebre, SCCL.

20


ActelGrup som socis accionistes de la societat FruitFutur, una associació que busca desenvolupar noves varietats fructícoles per donar resposta a tots els reptes plantejats pel canvi climàtic. Al febrer del 2023 i coincidint amb Fruit Logistica de Berlin, hem presentat la primera varietat de poma obtinguda específicament per a climes càlids. Aquesta varietat ha estat seleccionada específicament per desenvolupar-se en condicions de calor i produir una poma cruixent, deliciosament lleugera, de pell vermella brillant i sabor exquisit, dolç i fresc. El nom varietal d’aquesta nova poma és HOT84A1 i els socis/es productors/es d’ActelGrup ja disposen d’aquesta nova varietat del grup FruitFutur.

21

També cal destacar que hem participat en les VIII Jornades d’Innovació i Transferència en Cultius Extensius d’Hivern GENVCE 2023 organitzades per l’IRTA, en les quals es van realitzar diferents ponències sobre els nous reptes en la millora genètica de cultius i visites a 17 hectàrees d’assajos de cultiu, acompanyades de xerrades tècniques a la mateixa finca. GENVCE és una xarxa consolidada d'assajos d'avaluació varietal de post-registre; actualment, els assajos comprenen el cereal d'hivern (blat tou, ordi, blat dur, triticale, civada i sègol), la colza i el blat de moro per gra.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA NOSTRA ACTIVITAT

4.6. Transformació digital Des d’Actel treballem per aprofitar al màxim els avantatges que comporten les noves tecnologies, tant a nivell de comunicació amb els socis/es, com amb el personal o les administracions.

PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ:

App de soci/a: Amb l’objectiu de millorar i agilitzar la comunicació amb els socis/es, des d’ActelGrup hem continuat treballant per oferir una app del soci/a més completa. Durant aquest exercici n’hem ampliat el contingut i hem presentat les noves funcionalitats als socis/es. Veu IP: Hem implantat a tot el grup la veu IP, que és una tecnologia que permet realitzar i rebre trucades de veu a través d’Internet, realitzar videoconferències, entre altres. aquesta tecnologia permet agilitzar la comunicació i facilita el treball col·laboratiu. Nou portal del treballador/a: Durant aquest exercici hem implantat un nou portal del treballador/a, més intuïtiu i amb noves funcionalitats, per tal de poder facilitar els diversos procediments interns i la comunicació interna. MDM: Amb la finalitat de gestionar més fàcilment tots els dispositius mòbils del grup, hem implantat un Mobile Device Management (MDM). Aquesta eina ajuda a garantir la seguretat i protecció de les dades de l’empresa i permet aplicar més àgilment les polítiques de seguretat establertes i monitoritzar i actualitzar aplicacions, entre altres. Paper 0: Des de l’exercici 2021-22, treballem per reduir el paper a les nostres instal·lacions, per tal d’esdevenir una oficina sense papers. Per això hem redissenyats processos per ser més eficients i millorar els resultats de negoci i per a l’entorn. En aquest sentit, hem implantat un software de gestió i autentificació d’usuaris. Durant l’exercici 2022-23 hem reduït el consum de paper un 20% respecte a l’exercici 2021-22, en el qual ja havíem reduït el consum de paper un 29% respecte a l’anterior.

22


5. La sostenibilitat a Actel La sostenibilitat es troba a les arrels de la nostra cooperativa; l’entorn social i l’entorn ambiental. Vam néixer per posar en valor el treball dels productors i productores de les nostres comarques i contribuir així al desenvolupament social i econòmic des del territori i per al territori. Per això col·laborem amb els nostres grups d’interès com a part fonamental del nostre model cooperatiu. La nostra feina parteix del medi ambient i necessitem preservar-lo per poder proporcionar aliments sans i de qualitat a la societat i per garantir el futur de les properes generacions.

23

5.1. Compromís de sostenibilitat Els principis socials d’Actel integren la responsabilitat social corporativa, que forma part del nostre model de gestió. El funcionament diari de la nostra cooperativa es basa en les pràctiques responsables i sostenibles, per tal de fomentar una cultura ètica i de compliment de la llei alineats amb els cinc eixos de desenvolupament sostenible: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances. Durant l’exercici 2022-23, hem seguit treballant per millorar la sostenibilitat d’Actel d’acord als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, l’Agenda 2030. Dels ODS més directament relacionats amb la nostra activitat, hem analitzat què estem fent i què hem millorat. D’aquest exercici destaquem especialment la millora en eficiència energètica i l’impuls a les energies renovables.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL

ODS 1 Garantir la protecció social de les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

ODS 2 Accés de totes les persones a aliments saludables, nutritius i suficients, per combatre la fam i millorar la salut.

ODS 5 Aconseguir la igualtat real de dones i homes, un principi jurídic universal dels drets humans.

ODS 6 Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones i per al manteniment dels ecosistemes.

ODS 7 Garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna, aplicant totes les mesures d’estalvi possibles.

ODS 8 Reduir la taxa d'atur, millorar les condicions laborals i augmentar la productivitat laboral, especialment per a joves i grans sense formació.

ODS 9 Desenvolupament d'infraestructures i indústries sostenibles i de qualitat per al creixement econòmic, la creació d'ocupació, l'equilibri territorial i la cohesió social.

ODS 12 Promoure la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals, reduir la generació de residus, minimitzar l’ús de productes químics i promoure estils de vida més harmònics amb la natura.

ODS 13 Implantar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, mitjançant la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació al canvi climàtic.

ODS 15 Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible de les zones forestals, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat.

ODS 17 Treballar de manera conjunta amb altres organitzacions i institucions per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

24


5.2. Anàlisi de materialitat En aquesta segona edició de l’Informe no financer, hem portat a terme una anàlisi de materialitat de forma aprofundida per tal d’identificar i valorar els aspectes ambientals, socials i econòmics que tenen més importància per als nostres grups d’interès i per a la sostenibilitat en general.

Els grups d’interès d’Actel inclouen totes aquelles organitzacions i col·lectius que d’alguna manera es veuen afectats o poden afectar les nostres activitats.

- Clients/es - Consumidors - Cooperatives sòcies d’Actel - Socis/es de les cooperatives – productors/es - Personal d’Actel (fix i eventual) - Personal de les cooperatives - Proveïdors i subcontractistes - Sindicats - Organismes, entitats i organitzacions sectorials o empresarials (IRTA, Afrucat, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya...) - Entitats locals (Creu Roja, Aspros, Universitat de Lleida, Ilersis Fundació...) - Administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació General d’Aragó, Ajuntaments, Consells comarcals...) - Distribuïdors - Entitats bancàries

ANÀLISI DE MATERIALITAT ACTEL

GRUPS D'INTERÈS

Resultats econòmics 5 Màrqueting i etiquetatge Competència deslleial Reciclatge de residus Ús materials sostenibles No discriminació

4 3 2

Energia sostenible Salut i seguretat laboral Seguretat alimentària

1

Formació treball. i socis/es Defensa interessos sector Participació en entitats Igualtat i diversitat

0

Privadesa clients Relacions treb. - empresa Desenvolupament local Anticorrupció i ètica

Cond. laborals i rotació Ús sostenible aigua Agricultura ecològica

25


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL

Fruit del procés de treball intern de l’equip directiu i de RSC d’Actel, hem seleccionat aquests aspectes com els més rellevants.

- Resultats econòmics d’Actel - Competència deslleial - Energia sostenible - Salut i seguretat laboral - Qualitat i seguretat alimentària - Privadesa dels clients - Relació treballadors/es - empresa - Desenvolupament econòmic i social local - Anticorrupció i ètica empresarial - Ús sostenible de l’aigua - Promoció de l’agricultura ecològica - Condicions laborals i rotació del personal - Igualtat d’oportunitats i diversitat - Participació en entitats econòmiques i socials - Defensa dels interessos del sector - Formació de treballadors/es i socis/es - No discriminació - Ús de materials sostenibles - Reciclatge de residus - Màrqueting i etiquetatge veraç - Foment de la vida saludable - Inclusió de persones en situació de vulnerabilitat - Col·laboració amb entitats socials i del cooperativisme

26


27


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL

5.3. Sistema de gestió El sistema de gestió d’Actel parteix dels Estatuts i documents que defineixen la forma d’organització i les responsabilitats dels diferents òrgans i càrrecs. D’aquests emanen les diverses normes i procediments interns que s’orienten principalment a la qualitat i la seguretat alimentàries dins de cada negoci, a la salut i seguretat de tot el personal d’Actel, a la satisfacció dels clients, la sostenibilitat i l’eficiència en tots els processos. Aplicant el nostre sistema de gestió, treballem de forma transversal per la qualitat dels nostres productes orientats al client, amb la millora contínua dels nostres processos mitjançant la formació i participació de les persones en la detecció i la satisfacció de les seves necessitats. El desenvolupament de la cultura de la qualitat és un enfocament integral per aconseguir els objectius de l'organització relacionats amb la qualitat dels nostres productes i serveis i la satisfacció de les necessitats dels clients mitjançant l'autoavaluació, la identificació de punts de millora i els plans de acció a través de la planificació, control, assessorament i millora de totes les activitats amb la participació de tots els implicats. Assegurem els estàndards de qualitat i seguretat alimentària de tots els productes i processos i la satisfacció dels nostres clients. Complim els protocols dels nostres clients i també disposem de diverses certificacions de producte, com ara BRC Food, Globalgap, IFS FOOD, Producció Integrada i GlobalGap mòdul Grasp, tal com s’exposa més endavant.

28


Des de fa més de 25 anys, la nostra cooperativa ha apostat per les certificacions de producte dels diferents àmbits, per tal de garantir entre d’altres la qualitat i seguretat alimentària dels nostres productes, la sostenibilitat i la salut i seguretat de les persones que treballen al camp. Dins de cada línia de negoci, apliquem els procediments i seguim les pautes necessàries per garantir el compliment dels requisits de cadascuna de les certificacions.

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices) Mòdul voluntari addicional desenvolupat per GLOBALG.A.P. per avaluar les pràctiques socials a les explotacions, que engloba temes específics relatius a la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors/es. És una eina que ajuda als productors/es a demostrar el seu compliment de la legislació laboral. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2013.

5.4.1. Negoci fruita GLOBAL G.A.P. GLOBALG.A.P. és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuària. El seu objectiu és la producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, els minoristes i els consumidors d’arreu del món, millorar el desenvolupament del negoci i reduir el malbaratament de recursos necessaris. Actel disposa d’aquest certificat per fruita dolça i cítrics des de l’any 2007.

La Norma GLOBALG.A.P. per a la Cadena de custòdia (CoC) identifica l’estat del producte al llarg de tot el procés, des de l’explotació fins al minorista. Estableix requisits estrictes per a la manipulació i segregació dels productes certificats. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2021.

29

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE CATALUNYA Sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2003.

DOP PERA DE LLEIDA La DOP Pera de Lleida certifica que les varietats de pera llimonera, blanquilla i conference que pertanyen a les categories de qualitat extra i primera compleixen amb les característiques específiques i diferencials d’aquesta Denominació d’Origen Protegida. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2009.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL

BRC (British Retail Consortium) Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de la qualitat per satisfer els requisits dels clients. A ACTEL disposem del certificat per fruita dolça i cítrics des de l'any 2006.

USDA (United States Department of Agriculture National Organic Program standard)

IFS Food (International Featured Standards) Norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. A ACTEL disposem d’aquest certificat des de l’any 2007.

La certificació orgànica USDA es basa en les Normes de Producció Orgànica per als EUA (NOP-USDA), creades pel Ministeri d’Agricultura d’aquest país. Aquest certificat és necessari i exclusiu per a la comercialització als Estats Units. El Ministeri d’Agricultura del govern d’Estats Units, a través de certificadors com Control Union Certifications, concedeix el certificat, que garanteix que es compleixen aquestes normes.

Interprofesional del Aceite de Oliva Español

5.4.2. Negoci oli CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. El centre logístic de l’oli va obtenir aquest certificat el 1993.

És una organització sense ànim de lucre constituïda per les entitats que representen els diferents agents del sector de l'oli d'oliva (oliverers, cooperatives, industrials, envasadors i exportadors) amb l'objectiu de servir d'eina de millora sectorial. El Centre logístic de l’oli és membre fundador de la Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol.

30


CSQA (Certified Software Quality Analyst)

5.4.3. Negoci extensiu

És una empresa de certificació i inspecció del sector agroalimentari italià acreditada per l’organisme nacional d’acreditació (Accredia) i autoritzada pel Ministeri d’Agricultura per al seguiment de productes amb denominació d’origen (DOP, IGP, TSG). Tots els nostres vinagres balsàmics de Mòdena estan degudament certificats pel CSQA per oferir una garantia total de qualitat i de Denominació d’Origen Mòdena. El centre logístic de l’oli va obtenir el certificat l’any 2010.

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)

BRC (British Retail Consortium) Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques, que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de qualitat per satisfer els requisits dels clients. El Centre logístic de l’oli va obtenir el certificat en l'any 2009 aplicable a oli i vinagre.

IFS Food (International Featured Standards) IFS Food és una norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. L'any 2018 ens vam certificar amb aquesta norma, aplicable a oli i vinagre, per a obrir nous mercats.

31

La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d'autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. El Centre logístic de l’oli va obtenir aquest certificat fa més de 25 anys.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL

5.5. Codi ètic En l’àmbit del funcionament intern, l’exercici 2022-23 ja hem disposat del Codi ètic d’Actel, aprovat l’exercici passat. Aquest document té per objectiu establir els compromisos ètics, valors, principis i normes en la relació d’ActelGrup amb la societat. El Codi obliga a totes les persones que formen part d’ActelGrup a actuar de forma legal i honesta i prioritzar els interessos de l’empresa als individuals. Així mateix, també obliga a proveïdors/es, subcontractes, clients/es i qualsevol persona o empresa que mantingui relacions jurídiques amb el grup d’empreses d’Actel.

A banda d’aquests compromisos, el Codi ètic estableix les pautes bàsiques de comportament en la relació amb els clients/es, proveïdors/es, òrgans de govern i socis/es, comunitat local i institucions. Per últim, recull els mecanismes de compliment, actuació en cas de conflictes d’interès i el canal de denúncies d’incompliment. El darrer exercici des d’Actel no hem detectat ni rebut cap denúncia d’incompliment relacionat amb les qüestions tractades al Codi ètic.

El Codi ètic estableix en primer lloc els compromisos amb els treballadors i treballadores, entre els quals el respecte a la legalitat i els drets humans, garantir la igualtat de gènere i la no discriminació i la salut i seguretat en el treball. En segon lloc formalitza el compromís amb la protecció del medi ambient, que inclou reduir el consum de recursos i la generació de residus , així com prioritzar les energies renovables. En tercer lloc estableix els compromisos amb l’organització, que inclouen el rigor, la qualitat i seguretat alimentària, la lluita contra la corrupció, el suborn i el tràfic d’influències, contra el blanqueig de capitals i la protecció de la privacitat i confidencialitat de la informació

32


5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals A Actel rebutgem tota forma directa o indirecta de suborn, trànsit d'influències, suborn o corrupció, amb l'ànim d’actuar de manera correcta i mantenir ferma la confiança en les relacions a llarg termini entre els socis/es, clients, proveïdors i institucions.

Paral·lelament, i com una mesura interna més de la companyia, hem començat a definir un sistema de validació electrònica de documents externs (factures, dietes, despeses…), que implantarem el proper exercici.

Per això tenim adoptades diverses mesures per prevenir i lluitar contra la corrupció i el suborn, que estan exposades al nostre Codi ètic. Realitzem un esforç continu per detectar operacions, conductes, comportaments, transaccions i operacions susceptibles d'estar vinculades al frau o qualsevol altra tipus d’operació delictiva.

Aquest sistema permetrà a les persones autoritzades saber de manera ràpida qui ha validat un document per, si fos necessari, demanar explicacions al validador dels motius d´aquella despesa, evitant qualsevol inici de comissió de delicte. Al final de l’exercici 2022-23 ja ho estem portant a terme de manera manual, i aquest nou format ens permetrà la detecció ràpida de qualsevol anomalia.

La companyia té molt clar quan i com ha d'actuar davant de qualsevol indici de la comissió d'aquest delicte, gràcies a procediments interns com el control de firmes, les auditories internes, el control de factures i albarans o el canal de denúncies, entre altres. Aquest exercici 2022-23 hem seguit vetllant pel compliment de les mesures establertes al nostre Codi ètic, per a la prevenció i la lluita contra la corrupció i el suborn. Aquestes actuacions de seguiment han permès tancar l´exercici sense cap cas identificat de corrupció, suborn o blanqueig de capitals.

33


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

6. L’equip humà d’Actel A Actel situem les persones al centre de la nostra activitat. Mitjançant el Pla estratègic Aspira 24, treballem entre altres per promoure unes condicions de treball dignes i satisfactòries, així com per generar un clima laboral engrescador on tothom es senti reconegut i respectat. De l’exercici 2022-23 destaquem l’augment dels contractes indefinits tot i la reducció de la plantilla, l’esforç de formació que s’ha realitzat a tots els nivells, el control de la seguretat i la salut i, molt especialment, les mesures per millorar el clima laboral i la satisfacció del personal. Aquest exercici hi ha hagut una reducció significativa del nombre total de persones contractades respecte l’exercici anterior, degut al descens de la producció pels efectes de les gelades de l’abril del 2022. Per una banda s’ha contractat menys personal eventual i per l’altra el personal fix ha tingut més oscil·lacions que l’exercici anterior, si bé ha augmentat considerablement. Aquest fet també s’ha degut als efectes de la nova normativa de contractació laboral.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA 2021-23 400 350 300 250

2021-22 Fixes 200

2021-22 Eventuals

150

2022-23 Fixes

100

2022-23 Eventuals

50 0

juny

juliol

agost

set

oct

nov

des

gener

febrer

març

abril

maig

34


6.1. Distribució de la plantilla Enguany mostrem les dades de la distribució de la plantilla d’Actel en comparació amb l’exercici anterior, en funció del gènere, l’edat, la categoria professional, tipus de contracte i jornada, remuneració i acomiadaments, entre d’altres.

Hem utilitzat la mateixa metodologia que l’any anterior per tal de poder realitzar comparacions. En uns casos mostrem les dades en plantilla mitjana equivalent i en altres en nombre de contractes realitzats.

2021-22

2022-23

PLANTILLA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE¹

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Direcció i comandaments

17

17

34

16

14

30

Tècnics

53

42

95

38

36

74

Comercial

13

4

17

12

3

15

Administratius

9

37

46

10

27

37

Producció/operaris

40

124

164

46

86

132

Total

132

224

356

122

166

288

Com s’indicava anteriorment, l’exercici 2022-23 hi ha hagut un descens d’un 19,1% en el nombre de persones en plantilla mitjana equivalent, de les quals un 9% corresponen al personal de producció,

PLANTILLA 2021-22

PLANTILLA 2022-23

37,1%

42,4% 57,6%

62,9%

Homes

Dones

Tot i que continua havent-hi una presència més gran de dones a la plantilla, la diferència entre homes i dones és menor que en anys anteriors. Hi ha hagut algunes variacions en la distribució per categories professionals, amb un equilibri més gran entre el personal Tècnic i una menor diferència a

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent. 35

principalment operàries dones. Aquest fet té a veure amb la disminució de la producció de fruita i al fet que una gran part d’aquesta feina és realitzada per dones.

Homes

Dones

les categories de personal Administratiu i Producció/Operaris, ocupades majoritàriament per dones. Comercial és l’única categoria amb una presència majoritària d’homes.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

El pes de cada categoria segueix pràcticament igual. Producció/operaris i personal Tècnic són les que ocupen més persones, amb un 45,8% i un 25,7% del total respectivament, mentre que Comercial és la categoria que n’ocupa menys.

2021-22 PLANTILLA PER EDAT I GÈNERE¹

2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

> 50 anys

49

74

123

50

79

129

30 anys – 50 anys

47

114

162

46

89

135

< 30 anys

35

36

71

16

8

24

Total

132

224

356

112

176

288

La disminució de personal a l’exercici 2022-23 respecte l’anterior exercici ha afectat els grups d’edat menors de 50 anys. El grup principal continua estant format per les persones de 30 a 50 anys però a poca distància hi ha les de més de 50.

El grup de menors de 30 anys ha baixat a més de la meitat. Per gèneres, els canvis més destacables són el major equilibri en el col·lectiu de 30 a 50 anys i la pèrdua del pes de les dones en el col·lectiu de menors de 30 anys.

2021-22 PLANTILLA PER MODALITAT DE CONTRACTE I GÈNERE¹

2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Indefinit Temps Complet

82

110

192

88

135

223

Indefinit Temps Parcial

5

15

20

3

20

23

Temporal Temps Complet

43

97

140

14

25

39

Temporal Temps Parcial

2

2

4

2

1

3

Total

132

224

356

107

181

288

Si bé s’ha reduït el total de la plantilla respecte l’exercici anterior, ha crescut el nombre de persones amb contacte indefinit a temps complet (77,4% del total) i pràcticament s’ha mantingut el percentatge amb contracte a temps parcial. La plantilla amb contracte a temps complet ha

tingut un descens molt important (13,5% del total) i la de temporal a temps parcial s’ha mantingut en xifres testimonials. La principal causa d’aquests canvis és la nova normativa laboral, que ha transformat la tipologia de contractes, amb una priorització dels contractes indefinits a temps complet.

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent. 36


2021-22

2022-23

TIPUS DE CONTRACTE PER GÈNERE²

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Indefinit Temps Complet

117

167

284

120

161

281

Indefinit Temps Parcial

6

23

29

4

18

22

Temporal Temps Complet

137

304

441

72

137

209

Temporal Temps Parcial

6

7

13

3

3

6

Total

266

501

767

199

319

518

Indefinit Temps Complet

Indefinit Temps Parcial

Temporal Temps Complet

Temporal Temps Parcial

Total

Direcció i comandaments

33

0

3

0

36

Tècnics

87

14

22

9

132

Comercial

17

1

6

0

24

Administratius

34

9

17

4

64

Producció/operaris

113

5

393

0

511

Total

284

29

441

13

767

Indefinit Temps Complet

Indefinit Temps Parcial

Temporal Temps Complet

Temporal Temps Parcial

Total

Direcció i comandaments

29

2

0

0

31

Tècnics

89

10

2

4

105

Comercial

18

1

2

0

21

Administratius

34

5

5

2

46

Producció/operaris

111

4

200

0

315

Total

281

22

209

6

518

TIPUS DE CONTRACTE PER CATEGORIA PROFESSIONAL (2021-22)²

TIPUS DE CONTRACTE PER CATEGORIA PROFESSIONAL (2022-23)²

Des del punt de vista del nombre de contractes realitzats, hi ha una reducció del 32,5% respecte l’exercici anterior. Aquesta dada reflecteix per una banda el descens global de la contractació i, per altra banda, la conversió de contractes temporals en indefinits. En aquest sentit, els contractes temporals es redueixen a més de la meitat (52,5%),

² Dades en nombre total de contractes realitzats. 37

mentre que els indefinits pràcticament no varien (3,2%). Per categories professionals, les que més disminueixen són Producció/operaris (38,4%), Administratius (28,1%) i personal Tècnic (20,4%), mentre que Direcció i Comercial disminueixen en un 13,9% i un 12,5%, respectivament.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

Nombre d’acomiadaments per gènere, edat i classificació professional² Durant l’exercici 2022-23 hi ha hagut un total de 19 acomiadaments, 8 homes i 11 dones. La major part corresponents a personal Tècnic i Administratiu i de les edats de més de 50 anys i de 30 a 50. 2021-22 ACOMIADAMENTS PER CATEGORIA I GÈNERE²

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

Direcció i comandaments

2

1

0

1

Comercial

1

0

1

0

Administratius

0

0

0

5

Tècnics

1

0

6

4

Producció/operaris

8

3

1

1

Total

12

4

8

11

2021-22 ACOMIADAMENTS PER EDAT I GÈNERE²

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

> 50 anys

3

0

6

8

30 anys – 50 anys

3

4

1

3

< 30 anys

6

0

1

0

Total

12

4

8

11

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial Els criteris de remuneració d’Actel són els mateixos per a totes les persones i sense cap tipus de discriminació. No obstant, poden haver-hi variacions en funció de les funcions específiques, responsabilitats o antiguitat entre altres aspectes.

Respecte l’exercici anterior, la remuneració per edats mostra un augment en el grup d’edat de més de 50 anys, mentre que a la resta de grups disminueix en major o menor intensitat. Caldria tenir en compte aquí les modificacions en el tipus de contractació que hi ha hagut durant l’exercici. 2021-22

2022-23

Homes

Dones

Homes

Dones

> 50 anys

34.856,63

23.557,85

38.810,01

28.685,70

30 anys – 50 anys

25.239,36

21.015,26

24.510,48

18.540,60

< 30 anys

18.647,41

18.250,35

15.417,34

16.262,39

REMUNERACIÓ MITJANA PER EDAT I GÈNERE

² Dades en nombre total de contractes realitzats. 38


La remuneració per categories professionals mostra una important igualtat en la majoria de categories excepte a Direcció/comandaments i sobretot al personal Tècnic, ja que inclouen certa diversitat de llocs i responsabilitats. En el cas de les categories Comercials i Producció/Operaris, la bretxa és lleugerament favorable a les dones. 2022-23 REMUNERACIÓ PER CATEGORIA 3 PROFESSIONAL I GÈNERE

Homes

Dones

Bretxa salarial

Directius/comandaments

54.590,35

51.992,40

4,76%

Tècnics

24.416,99

20.815,03

14,75%

Comercials

46.078,76

46.265,11

-0,40%

Administratius

21.021,59

20.462,12

2,66%

Producció/Operaris

15.672,35

16.029,10

-2.28%

²3 Aquesta dada és aproximada, ja que s’han tingut en compte el nombre real de persones i el salari real percebut i en alguns casos de baixa el salari no s’ha ponderat en funció del temps treballat.

39


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

6.2. Seguretat i salut en el treball Les pràctiques de seguretat i salut a Actel persegueixen els objectius finals d’evitar accidents, reduir la seva gravetat i assegurar un ambient de treball saludable en tots els àmbits de la cooperativa. El Servei de Prevenció Aliè dóna suport a Actel en la gestió de la seguretat i la salut, mitjançant l’avaluació periòdica dels riscos de cada lloc de treball, la planificació de les mesures preventives necessàries i el seguiment de la seva aplicació, amb una freqüència mensual. Dins l’àmbit específic d’Actel, el Comitè de Seguretat i Salut d’Actel, format per delegats del personal i representants de l’empresa, es reuneix cada

TOTAL 2021-22

trimestre per analitzar l’evolució dels aspectes de seguretat i salut i la implantació de les corresponents accions de millora. Cal destacar l’important descens del nombre d’accidents respecte l’exercici anterior, amb una reducció del 19% del total d’accidents i un 43% del nombre d’accidents amb baixa, fruit dels efectes del COVID el 2021-22, amb un protocol especial del sector frutícola més restrictiu quant a assistència al treball. Tots els accidents han estat lleus i s’han pres les mesures necessàries per evitar la seva repetició.

Acc. Jornada

Acc. In-Itinere

Malalties professionals

TOTAL 2022-23

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Total

Nº AT amb baixa

11

10

21

6

5

0

1

0

0

6

6

12

Nº AT sense baixa

2

3

5

5

4

0

0

0

0

5

4

9

SINISTRALITAT

40


6.3. Formació Mitjançant la formació podem millorar el conjunt de l’organització, oferir millors productes i serveis, atendre millor els clients, garantir la màxima seguretat i salut en el treball i tenir una plantilla capacitada per afrontar els reptes actuals i de futur. Les necessitats formatives poden variar en funció de les circumstàncies del mercat, tècniques, legals o de canvis organitzatius. Tot i així, procurem que totes les persones rebin algun tipus de formació, independentment de la categoria, gènere o edat. A l’exercici 2022-23 la nostra plantilla ha realitzat en conjunt un total de 5.955,6 hores de formació. Els continguts han cobert qüestions tècniques,

agrícoles, de qualitat, prevenció de riscos laborals, comercial i d’administració, i molts altres. Cal remarcar que el nou personal rep una formació d’acollida per conèixer Actel, el funcionament de la cooperativa, les funcions del lloc de treball i la informació sobre riscos laborals corresponent. Respecte l’exercici anterior, hem realitzat un 24,5% més d’hores de formació, amb una mitjana pràcticament idèntica entre els homes i les dones (20,8 i 20,6 hores de formació per persona, respectivament). A nivell individual, els homes han augmentat les hores de formació per persona un 33,4% i les dones un 69,2%.

2021-22

2022-23

HORES DE FORMACIÓ PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius/comandaments

542

583,5

738,9

598,3

Tècnics

920,1

878,6

889

1.240,70

Comercials

98

71

269,5

157,5

Administratius

87,5

201,6

367,3

950,3

Operaris/producció

410,2

992,7

271,9

472,4

Total

2.058

2.727

2.536,50

3.419,10

2021-22

2022-23

MITJANA HORES DE FORMACIÓ PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius/comandaments

31,9

34,3

46,2

42,7

Tècnics

17,4

20,9

23,4

34,5

Comercials

7,5

17,8

22,5

52,5

Administratius

9,7

5,4

36,7

35,2

Operaris/producció

10,3

8

5,9

5,5

Mitjana

15,6

12,2

20,8

20,6

41


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

6.4. Igualtat d’oportunitats Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, disposem d’una Política i un Pla d’igualtat, així com un Codi ètic, que és aplicable a tots els àmbits de la nostra organització. El Pla d’igualtat tracta qüestions com la promoció i la formació, la retribució, les condicions de treball i les mesures contra l’assetjament, entre altres. Entre els objectius del Pla d’igualtat hi ha:

- Portar a terme una Política d’igualtat transversal a tota l’organització - Fomentar les polítiques d’igualtat dins de l’empresa i entre els nostres grups d’interès - Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i la formació a l’empresa - Vetllar perquè el nostre equip pugui gaudir d’un equilibri de la vida personal i laboral - Garantir entorns de treball saludables, lliures de situacions conflictives o d’assetjament - Fer ús d’un llenguatge inclusiu tant en la comunicació interna com externa

Durant l’exercici 2022-23 hem treballat en diversos àmbits mitjançant la Comissió d’igualtat, que es reuneix cada quadrimestre. En concret, hem treballat especialment en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral i personal, amb la creació d’una Comissió que analitzarà la situació actual i proposarà accions de millora. També hem treballat en el desenvolupament del Protocol d’actuació davant dels casos d’assetjament.

42


6.5. Persones amb discapacitat

6.6. Convenis col·lectius

Per tal de contribuir a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, durant l’exercici hem tingut en plantilla 10 persones amb algun tipus de discapacitat. A més, hem comprat productes com els lots de Nadal a Aspros i hem fet clauers amb la Fundació privada Ilersis.

A Actel tenim 3 convenis, segons l’activitat que realitza cada centre de treball:

- Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç a Lleida

Per altra banda, a les nostres instal·lacions de Térmens i de Les Borges Blanques disposem d’un enclavament laboral de la Fundació Privada Aspros, on diverses persones amb discapacitat treballen en els àmbits de producció i neteja.

- Conveni col·lectiu de treball del sector de l’emmagatzematge i manipulació de fruites i verdures de Lleida - Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli de Lleida

En els òrgans de treball i representació corresponents realitzem el seguiment de cada conveni i intentem millorar les condicions establertes en els àmbits que és possible.

6.7. Benestar i clima laboral A Actel treballem per al benestar de la nostra plantilla i per tenir un bon clima laboral. Per això realitzem una enquesta bianual a totes les persones treballadores i apliquem accions per millorar aquells aspectes menys valorats per la nostra plantilla. Àmbits tractats a l’enquesta:

COMPROMÍS

LIDERATGE

GESTIÓ DEL TALENT

EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA

• Organització

• Estratègia i cultura

• Gestió de persones

• Desenvolupament

• Implicació

• Empoderament

• Formació

• Instal·lacions i recursos

• Fidelitat

• Reconeixement

• Acollida

• Col·laboració

• Feedback

Innovació • Orientació al client • Comunicació interna

43

FACTORS HIGIÈNICS

• Retribució i beneficis • Conciliació i flexibilitat • Igualtat


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL

Accions desenvolupades durant l’exercici 2022-23: 1. Creació de CLIM LAB, un equip multidisciplinar intern per treballar en els aspectes més rellevants a millorar de l’enquesta de clima. CLIM LAB ha treballar sobretot en la comunicació interna. En aquest sentit les accions que s’han dut a terme han estat les de:

> Creació de la revista digital ACTEL NEWS, amb notícies sobre Actel, com assistència a fires, incorporacions, naixements, jubilacions, activitats, formacions, sostenibilitat, pla estratègic, esdeveniments, etc. El nou portal del personal ha suposat també un avenç en la comunicació amb cadascuna de les persones que formen Actel. > Projecte Ens coneixem més?, una activitat de team building per a que tot el personal conegui millor els negocis, les plantes productives i els productes d’Actel. > Pla d’acció de millora de l’enquesta de clima específic de cada negoci i àrea, amb 1 o 2 aspectes a millorar, entre els que han sortit menys valorats a l’enquesta. > Creació del mapa d’Employer Experience de cada treballador/a durant la seva trajectòria a Actel, per saber quins punts de l’experiència es poden millorar.

2. Projecte de Beneficis socials: durant l’exercici s’ha donat la possibilitat a tot el personal de poder adquirir amb descomptes els productes dels nostres socis/es productors/es, com fruita i oli. També s’ha engegat un programa de retribució flexible que permet gaudir de beneficis fiscals mitjançant la contractació de productes com ara una assegurança de salut a un preu més econòmic.

3. Pla de formació per a comandaments intermedis per millorar les seves competències, crear interacció amb els comandaments intermedis de l’empresa i créixer professionalment.

4. Pla de gestió per competències, dins del Pla estratègic d’Actel, per tal d’establir un sistema objectiu de valoració de les persones i millorar les competències necessàries per cada lloc de treball. Aquest exercici s’ha implantat una plataforma d’avaluació.

5. Actel activa’t: un programa de caminades pel territori lleidatà adreçades a tot el personal, familiars i acompanyants per millorar la salut i el benestar personal a través de l’exercici físic.

44


7. Medi ambient Des d’Actel treballem per protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos naturals, tant a les activitats pròpies com de manera indirecta per part dels socis/es productors/es. La nostra activitat i els nostres objectius empresarials estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i cada any implantem mesures de millora en aquest sentit. La instal·lació d’energia fotovoltaica representa una de les principals mesures per reduir el nostre impacte, junt amb altres accions en l’àmbit de l’aigua, els residus i els cultius, entre altres.

Des dels centres inclosos en aquest Informe no financer realitzem les següents activitats: - Oficines centrals d’Actel (Lleida): serveis corporatius del grup Actel, atec:, subministraments i Servei al soci i gestió d’ajuts. - Centre logístic de Térmens: producció i comercialització de fruita, magatzem de fitosanitaris. - Centre logístic de Les Borges Blanques: envasat, emmagatzematge i comercialització d’oli d’oliva, olives i fruits secs. - Centre Logístic de Bell-lloc d’Urgell: producció i comercialització de cereals, blat de moro i colza. Els principals aspectes ambientals que comporten aquestes activitats són:

- Consum d’aigua - Consum d’energia elèctrica i combustibles - Emissions atmosfèriques i canvi climàtic - Generació de residus

45


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 MEDI AMBIENT

7.1. Consum d’aigua i altres recursos La situació de sequera que patim ha posat l’aigua en un primer pla i, com en tota activitat, tenim l’exigència de fer un ús responsable d’aquest recurs. Des d’Actel portem a terme diferents mesures de reducció del consum, tant a nivell de les nostres activitats com de la pròpia activitat agrària dels socis/es productors/es. De tota l’aigua consumida a Actel, el 98,5% l’utilitzem al Centre de Térmens per a la neteja de la fruita, de les instal·lacions i altres usos sanitaris. A les oficines de Lleida consumim l’1,4% i al Centre de Borges el 0,02%. Pel que fa al seu origen, al Centre de Térmens l’aigua prové de la xarxa i d’una bassa que capta l’aigua del canal de rec i on també van les aigües pluvials. Als altres centres prové de la xarxa. Realitzem un seguiment constant i reutilitzem l’aigua dels diferents processos per tal de ser més eficients. L’exercici 2022-23 hem reduït el consum d’aigua un 9,8% respecte l’exercici anterior. Aquest fet es deu en part a la reducció de l’activitat i també a l’aplicació de mesures d’estalvi d’aigua. Les aigües residuals van totes al clavegueram municipal corresponent i presenten un nivell de contaminació baix segons els paràmetres legalment establerts. CONSUM D'AIGUA (m3) 70.000 60.000

61.206 55.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

626

Centre Térmens

800

Oficines Lleida

2021-22

10

11

Centre Borges

2022-23

45


Altres recursos utilitzats per a les nostres activitats són envasos i materials per a la fruita, l’oli i altres productes, com ara bosses, safates, caixes, palets, cistelles RPET, etc. En la mesura del possible, introduïm envasos menys contaminants, com ara alvèols de cel·lulosa per a la fruita, cistelles de plàstic reciclat (RPET), caixes de cartró certificat FSC o bé cartró reciclat. Quan és possible prioritzem la reutilització dels envasos. A les oficines també prioritzem el consum de productes més ecològics, com el paper reciclat o FSC, cartró, plàstic reciclat, tòners de tinta (no làser) i materials d’oficina ecològics, entre d’altres.

47

Per altra banda, estem compromesos en l’ús responsable dels productes fitosanitaris, tant per part d’Actel com dels nostres socis/es. Des del magatzem de fitosanitaris de Térmens i el servei atec: d’Actel oferim un servei integral al soci/a productor/a de les cooperatives cerealistes i fruiteres, alhora que vetllem per un ús sostenible dels productes fitosanitaris.


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 MEDI AMBIENT

7.2. Consum energètic A Actel consumim energia elèctrica per al funcionament de les instal·lacions i combustible per als carretons i vehicles de l’empresa. L’energia renovable generada a la instal·lació solar fotovoltaica del Centre de Térmens arriba al 33% del consum total d’electricitat. Altres mesures implantades són la realització d’auditories energètiques, la conversió total a il·luminació LED, que es fa de manera gradual, i el control de tots els consums.

L’exercici 2022-23 hem reduït el consum total d’electricitat un 5,4%, fruit en part al descens de l’activitat i també a les mesures d’eficiència introduïdes. Cal indicar també que s’ha generat un 6,4% menys d’energia fotovoltaica, que oscil·la en funció de les condicions climàtiques.

Consum (kWh) Electricitat generada (solar)

Electricitat consumida 2021-22

2022-23

Dif.

2021-22

2022-23

Dif.

Centre Térmens

3.906.340

3.781.790

-3,2%

1.430.076

1.341.814

-6,2%

Oficines Lleida

184.759

169.034

-8,5%

Sitges Bell-lloc

98.674

5.522

-94,4%

Centre Borges

77.557

78.646

1,4%

Magatzem fitosanitaris Térmens

1.588

1.479

-6,9%

4.268.918

4.036.471

-5,4%

1.430.076

1.341.814

-6,2%

Total Actel

ORIGEN ELECTRICITAT 2021-22

ORIGEN ELECTRICITAT 2022-23

33,5%

33,2% 66,5%

Xarxa

66,8%

Fotovoltaica

Pel que fa als combustibles, l’exercici 2022-23 hem reduït un 8,8% el seu consum, que ha passat a 143.457 litres. Cal destacar la substitució de part de la flota de vehicles a gasoil per vehicles de benzina, que ha comportat una reducció del consum de

Xarxa

Fotovoltaica

gasoil dels vehicles de transport, tècnics i comercials i dels carretons i un augment del consum de benzina. Així mateix, ha augmentat el gasoil per a la caldera del Centre de Térmens. Quantitat (litres)

2021-22

2022-23

Dif %

Gasoil vehicles

104.579

74.386

-28,9%

Benzina vehicles

6.575

15.077

129,3%

Gasoil carretons

10.678

5.993

-43,9%

Gasoil caldera

35.517

48.001

35,1%

Total Actel

157.350

143.457

-8,8% 48


CONSUM DE COMBUSTIBLE (L)

120.000

104.579

100.000 80.000

74.386

60.000

48.001 35.517

40.000 20.000

6.575 Gasoil vehicles

15.077

10.678

Benzina vehicles

2021-22

Gasoil carretons

2022-23

Des d’Actel contractem serveis de transport per a la fruita, l’oli, els subministraments i els cereals. Tot i ser un consum indirecte, el calculem per conèixer millor el nostre impacte ambiental i, si és possible, adoptar mesures de minimització. De manera aproximada, hem calculat que durant l’exercici 2022-23 aquest transport ha consumit un 4 total de 1.299.950 litres de gasoil, que suposa un 11,6% menys que l’exercici anterior. En la línia dels anys anteriors, seguim treballant per augmentar l’energia d’autoconsum amb la instal·lació de plaques solars als diferents centres i amb la substitució de part dels combustibles fòssils per biomassa.

²4 Estimació realitzada a partir dels costos del transport contractat 49

5.993 Gasoil caldera


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 MEDI AMBIENT

7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic Les emissions directes (Abast 1) de gasos d’efecte hivernacle provenen del consum propi de combustible per al transport, els desplaçaments d’empresa i la calefacció. L’exercici 2022-23 hem emès 370⁵ tones de CO2 equivalent, un 7,5% menys que l’exercici anterior. El consum d’electricitat de xarxa ha suposat la 6 generació indirecta de 786,9 tones de CO2 (Abast 2). Per la seva banda, l’energia renovable generada a la instal·lació fotovoltaica de Térmens ha 6 suposat deixar d’emetre 261,7 tones de CO2 aproximadament. A les nostres instal·lacions frigorífiques utilitzem amoníac com a gas refrigerant, que no comporta emissions de gasos d’efecte hivernacle.

EMISSIONS DE CO2 (t)

300,00

283,42

250,00 200,00

198,62 137,76

150,00 101,93

100,00 50,00

14,76 Gasoil vehicles

Gasoil caldera

2021-22

33,62

Benzina vehicles

2022-23

²5 Calculat amb els factors de conversió de 2,471 kg CO2/l (gasoil vehicles), 2,87 (gasoil caldera) i 2,23

(benzina vehicles), segons la Calculadora d’emissions de GEH de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

²6 Calculat amb els factors de conversió de les tres companyies contractades, segons l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per al 2022, que suposen una mitjana del 0,195 kg CO2/kWh.

50


EMISSIONS DE CO² DIRECTES I INDIRECTES

2021-22

2022-23

Consum de combustible propi (Abast 1)

400,1

370,0

Consum d’electricitat (Abast 2)

0,0

786,9

Consum de gasoil transport contractat (Abast 3)

3.614,7

3.212,2

TOTAL EMISSIONS

4.014,8

4.369,1

Si tenim en compte la perspectiva del cicle de vida dels nostres productes, les emissions inclourien de manera indirecta la producció agrícola i el transport del producte des dels productors/es a Actel, i d’Actel cap als clients. Com s’ha indicat anteriorment, únicament disposem de dades d’una part del transport (el contractat).

Aquest consum de gasoil ha generat unes 3.212,12 tones de CO2, de manera molt aproximada. Per tant, en conjunt Actel hem emès un 8,8% més gasos d’efecte hivernacle que l’exercici anterior, comptant les emissions directes i indirectes.

7.4. Generació de residus L’exercici 2022-23 hem generat 239,7 tones de residus, un 6,7% menys que l’exercici anterior. Aquest descens es deu principalment al descens de l’activitat i a les mesures implantades. La distribució per centres segueix pràcticament igual a l’exercici anterior. RESIDUS GENERATS PER CENTRE (t) 70,0% 60,0%

60,9%

63,7%

50,0% 38,7%

40,0%

35,6%

30,0% 20,0% 10,0% 0,5%

0,0% Centre Térmens

Centre Borges 2021-22

51

2022-23

0,7%

Oficines Lleida


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 MEDI AMBIENT

2022-23 Centre

Paper i cartró

Centre Térmens

46,06

Centre Borges

30,2

Oficines Lleida

1,2

Total Actel

77,46

Vidre

Orgànics inadequats

Rebuig

58,68

47,06

Plàstic

54

54

58,68

47,06

Perillosos

Total

1,0

152,8

1,1

85,3

0,4

1,6

1,5

1,0

239,7

La distribució per tipus de residus segueix de manera molt similar la de l’exercici anterior, amb una reducció important del vidre i dels orgànics inadequats, seguits del paper i cartró. La resta de fraccions s’han mantingut pràcticament igual. Els residus més generats són el paper i cartró dels envasos de fruita (30,2%) , els materials orgànics inadequats (22,8%), provinents de restes vegetals i de producte del Centre de Térmens, i el vidre (21%). Els residus perillosos, tan sols un 0,4% del total, inclouen oli de motor usat, filtres d’oli, envasos contaminats i bateries, entre d’altres.

RESIDUS GENERATS PER TIPOLOGIES (t) 90 80

79,6

77,46

70

65

62,3

60

58,68

54 47,5

50

47,06

40 30 20 10 1,4

1,5

0 Paper i cartró

Vidre

Orgànics inadequats

Rebuig

2021-22

2022-23

Plàstic

1,1

1

Perillosos

52


Fruit de les mesures de segregació de residus als diferents centres, el 79,9% del total de residus han estat destinats a reciclatge, envers el 20,1% que s’ha destinat a eliminació. RESIDUS PER DESTÍ 2021-22

RESIDUS PER DESTÍ 2022-23

Eliminats 20%

Eliminats 19%

Reciclats 80%

Reciclats 81%

7.5. Envasos posats al mercat Per tal de poder emmagatzemar i distribuir els nostres productes amb les millors condicions, utilitzem diversos tipus d’envasos, que són gestionats pels nostres clients una vegada utilitzats. L’exercici 2022-23 Actel hem posat al mercat un total de 197,6 tones d’envasos i 331.088 envasos unitaris. ENVASOS POSATS AL MERCAT (kg) 140.000 123.866

120.000 100.000 80.000

70.924

60.000 40.000 20.000 2.789

0

53

Vidre

Plàstics

Metalls


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 ACCIÓ SOCIAL

8. Acció social Per naturalesa, Actel som una organització vinculada al territori i a tot el sector agrari de les nostres comarques. A través de la nostra activitat, treballem per aconseguir un desenvolupament econòmic i social que generi oportunitats i ajudi a millorar les condicions de vida de la gent. Per una banda, donem suport als socis/es productors/es en la millora de les seves explotacions i del producte, la formació, l’accés a subministraments i en la gestió de les explotacions. Per altra banda, col·laborem amb nombroses institucions, entitats i projectes socials de les nostres comarques per contribuir a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables. Finalment, participem i col·laborem amb organitzacions sectorials o de l’àmbit cooperatiu, per tal de defensar els interessos dels nostres associats i del sector en general.

8.1. Cooperatives i socis/es agricultors/es La comunicació amb les cooperatives i socis/es productors/es és un element bàsic de la nostra activitat, per tal de conèixer millor les seves necessitats i donar-los una resposta ràpida i eficaç. També desenvolupem diverses activitats socials i culturals, que van més enllà del dia a dia de l’activitat econòmica. Disposem de diversos canals de comunicació: la web, la newsletter, la revista Actualitat, App Soci, mailing i les xarxes socials, entre altres. Aquests canals ens serveixen per compartir la informació que genera la nostra activitat i que pot ser d’interès, tant a nivell productiu, econòmic, laboral, formatiu, social, etc. L’objectiu és fomentar la idea de comunitat Actel i el sentit de pertinença. Tots els socis i sòcies d’ActelGrup tenen accés a l’app del soci, en la que tenen a disposició nombrosa informació relacionada amb les seves explotacions i assegurances així com també novetats del sector i ajuts als que poden acollir-se, entre d’altres. És una app dissenyada segons les necessitats dels associats/des i la següent fase és l’ampliació del contingut d’alfals.

54


La formació de socis/es productors/es representa un recurs important per ajudar a la millora de les explotacions. Aquest exercici s’ha dut a terme la segona edició del pla AgroActiva’t iniciat al 2021. Aquest pla de formació de millora professional a 3 anys vista pretén millorar les habilitats professionals dels productors/es mitjançant accions formatives útils i atractives. Gràcies al Pla s’han format 69 socis/es, s’han portat a terme 11 accions formatives amb una valoració global de 8,8 amb la formació rebuda.

FORMACIONS REALITZADES: - Contractació en camp: aplicació pràctica de la nova reforma laboral - Tècniques de poda en cirerer intensiu - Enemics naturals i microorganismes en extensius i fruiter - La fertilització en fruiters: analitzem i trenquem mites - El que no s’explica sobre l’arrendament de finques: punts clau - Poda i formacions planes de presseguer/nectarina - Cultiu lleguminosa en gra per a consum humà - Cultiu i cata de poma fruit futur HOT-084 - Un any complicat, píldora de positivitat. Enfortir la ment davant les adversitats - Nova DUN: rotació de cultius - Poda pomera: sistemes superintensius

Com a complement del pla AgroActiva’t, també duem a terme altres sessions formatives i informatives que bé tenen lloc de manera individualitzada a les cooperatives o es celebren en grup per a totes les cooperatives a la seu ActelGrup, entre les que podem destacar: > PAC/DUN 2023 > Assajos de varietats i ús de drons a l’agricultura

55

> Jornades informatives sobre la situació actual del mercat i relació de l’Alfals amb la pròxima PAC > Com planificar les sembres a la nova PAC > Novetats asseguradores a la nova campanya de fruita > Campanya contractació Assegurances Agràries 2023 > Novetats en la normativa sostenible de productes fitosanitaris Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les cooperatives i socis/es productors/es amb la gestió de les diferents àrees i negocis d’ActelGrup, hem realitzat l’enquesta de satisfacció anual amb una participació global del 37%. Els resultats han estat d’un 7,4 sobre 10 en el cas de les cooperatives i d’un 6,6 en el cas dels socis/es productors/es. Les àrees més ben valorades han estat les àrees transversals i les de serveis. Les menys valorades han estat fruita i extensius. Aquesta enquesta ens serveix per detectar les àrees d’Actel on convé incidir amb accions de millora, sempre per millorar la satisfacció dels socis/es.

8.2. Col·laboració amb l’entorn En el marc de la responsabilitat social corporativa portem a terme una sèrie d’accions d’acord amb el nostre compromís ètic i social; projectes i accions socials que redundin en unes millors condicions de vida per persones amb risc d’exclusió social. Col·laborem habitualment amb Aspros, Creu Roja, Banc dels Aliments, Down Lleida, Donants de Sang del Segrià, Arrels de Sant Ignasi, La Marató de TV3, entre d’altres.

Conveni Aspros Disposem d’un conveni de col·laboració amb Aspros, entitat que treballa per impulsar la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, principalment amb discapacitat intel·lectual i


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 ACCIÓ SOCIAL

malaltia mental. Comptem amb treballadors/es als nostres centres logístics de Térmens i Les Borges Blanques i també tenim externalitzat el servei de jardineria dels diferents centres de treball amb Aspros. Mitjançant aquesta col·laboració cobrim i anem més enllà dels requisits de la normativa d’integració de persones amb discapacitat. Durant l’exercici 2022-23, a més, hem contractat serveis de manteniment i neteja. En total el valor és de més de 100.000€.

Conveni Creu Roja Disposem d’un Conveni de col·laboració amb Creu Roja, mitjançant el qual participem en accions adreçades a nens i nenes en risc d'exclusió social. Durant l’exercici 2022-23 hem realitzat donacions de fruita i oli per valor de més de 900€, hem participat en la campanya de nadal de recollida de joguines solidàries i hem lliurat lots de productes als nens i nenes en dates nadalenques.

Banc dels Aliments Aquest exercici hem seguit col·laborant regularment amb el Banc d’Aliments, mitjançant donació de fruita per ser distribuïda entre les persones que ho necessiten.

Associació Down Lleida El novembre de 2022 vam rebre el premi de la XVII edició dels premis Integra XXII de Down Lleida, per la nostra implicació amb l’associació. Down Lleida treballa per promoure la igualtat d’oportunitats entre les persones amb diferents capacitats, amb l’objectiu de la normalització i la inclusió social de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Donants de Sang del Segrià Aquest exercici hem signat un conveni amb l’associació de Donants de Sang del Segrià amb l’objectiu de col·laborar en la millora de les reserves de sang a Catalunya, fent difusió de la importància i necessitat de contribuir en la donació de sang i organitzant jornades de donació.

Arrels de Sant Ignasi Hem col·laborat en l’organització del 13è Xup Xup Solidari amb l’aportació de fruita. Arrels Sant Ignasi és una fundació social dedicada a acollir, acompanyar i defensar les persones en situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida i els seus entorns.

Participació a la Marató de TV3 Com cada any, el 2022 dues persones d’Actel han participat en l’atenció de trucades telefòniques i hem fet donació de fruita a tot el personal voluntari del centre d’atenció de trucades.

Altres donacions Com a part de la nostra acció social, hem participat amb la donació de fruita per a diverses activitats lúdiques d’escoles, associacions i cooperatives sòcies que ens ho han sol·licitat.

56


Contractacions i formació Un any més, des d’Actel hem col·laborat amb entitats socials i centres de formació amb la contractació de personal per a la campanya de la fruita i la realització de pràctiques laborals. > Entitats socials Aspros, Incorpora, Aspid i Reintegra: aportació de persones dels seus programes d’ocupació per treballar durant la campanya de la fruita a Térmens. > Reintegra: un projecte per a la inserció al món laboral de persones en risc d’exclusió, amb la visita per conèixer l’entorn productiu a Térmens i com poden accedir a les ofertes laborals que oferim. > Institut Municipal d’Ocupació de Lleida: hem col·laborat amb la contractació de personal per a la campanya de la fruita. > Universitat de Lleida: una persona de pràctiques de la Facultat de Relacions laborals i una persona de la Facultat de Medicina (Dietètica i nutrició). > Escola del Treball: hem tingut una persona fent pràctiques de FP Dual que finalment hem incorporat en plantilla i també hem incorporat a la plantilla una estudiant que vam tenir la campanya anterior. > INS Vallverdú de les Borges Blanques del CFGM d’Oli: vam acollir una persona de formació dual pel nostre centre de les Borges. Per part dels socis/es productors/es, també proporcionen feina a persones en situació social vulnerable, com ara persones amb baix nivell de formació, persones immigrades o amb altres problemàtiques.

8.3. Col·laboració amb entitats i institucions El nostre compromís amb el sector agroalimentari ens porta a participar en diferents associacions i iniciatives, per tal de treballar conjuntament pels diferents reptes del sector, contribuir a un millor desenvolupament d’aquest i poder fomentar la cooperació entre les empreses que el formen. 57

Aquest exercici hem treballat en el Grup Operatiu CÍTRICS, que ha desenvolupat un projecte pilot amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector citrícola català mitjançant l’obtenció de fruits d’alta qualitat a partir del disseny d’estratègies de control de plagues amb mètodes que minimitzin l’impacte mediambiental i sobre la salut humana. Hi ha participat les cooperatives Cítrics Terres de l’Ebre, Exportadora d’Agris Alcanar i Actel. La FCAC ha coordinat el projecte. ActelGrup també hem col·laborat amb la FCAC en l’organització de dues jornades informatives. Una d’elles ha explicat les novetats del Pla Estratègic de la Política Agrària Comunitària (PAC) 2023-2027 i l’altra ha informat sobre les principals novetats en la gestió i transport de mercaderies perilloses, així com sobre la gestió sostenible de productes fitosanitaris i la seva comercialització i emmagatzematge. En un àmbit més específic, hem col·laborat amb AFRUCAT en la central de compra d’energia, a fi i efecte d’obtenir preus més competitius i compensar l’augment del preu de l’energia. D’una manera més general, col·laborem amb Ajuntaments, Consells comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya i altres institucions en iniciatives econòmiques, socials o educatives que puguin contribuir al desenvolupament local. En aquest sentit, hem participat al projecte AgroBioFood b.Ponent, destinat a impulsar la transformació del model econòmic actual del territori de Ponent, cap a l’economia verda, millorant la capacitat de resiliència del sector. Més concretament, hem participat en el taller de validació dels models on s’ha posat a debat quins són els models que es podrien adaptar més fàcilment al nostre entorn. Estem associats a: > Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) > Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) > Federació Aragonesa de Cooperatives Agràries (FACA)


INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2022-23 GESTIÓ ECONÒMICA

9. Gestió econòmica Aplicar un control econòmic i financer rigorós i un alt nivell de transparència són elements clau per mantenir la confiança dels socis/es i de la resta de grups d’interès. Per això mensualment presentem els comptes al Comitè de direcció i al Consell rector, trimestralment a les Juntes rectores de secció i anualment a les Assembles de secció i a l’Assemblea general. A tancament d’exercici, les juntes rectores de cada secció i el Consell rector d’Actel formulen els comptes. Una vegada formulats es rep l’informe de l’auditoria i seguidament, si no hi ha cap canvi significatiu, es proposa la seva aprovació per part de les corresponents assemblees de seccions i per l’assembla general ordinària d’Actel.

DADES EXERCICI 2022-23 Resultat net de l'exercici 2022-23 després d'impost

Suposant que hi hagi algun canvi significatiu entre la formulació de comptes i l’auditoria procediríem a reformular els comptes abans de les assemblees pertinents. L´exercici 2022-23 ha estat marcat per les gelades d’abril del 2022 a Lleida i a les Terres de l’Ebre, molt similar a les gelades de 1991, que ha afectat directament al negoci de fruita, amb reduccions de collita del 70% en pinyol i 35% en fruita de llavor, sobre una collita normal. A continuació publiquem les principals dades econòmiques de l’exercici 2022-23.

Import -658 milers d’euros 278 milers d’euros

Subvencions públiques rebudes

1.059 milers d’euros

58


Actel, SCCL - Ctra. Vall d’Aran, km.3 - 25196 Lleida - t. (+34) 973 700 800 www.actelgrup.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.