Page 1

A3 Architecten.nl

www.

REFERENTIEPROJECTEN november 2012


Inhoud Profielschets | A3 Architecten Referentieprojecten | stedenbouwkundig “Oude Westen” te Rotterdam “Overvecht” te Utrecht “Herstructurering sportvelden” te Capelle a/d IJssel “De Dalen” te Rozenburg “Middenwetering” te Krimpen aan den IJssel “Mosselman” te Piershil Referentieprojecten | appartementen (gestapeld) “Parkhof” te Maassluis “De Dalen” te Rozenburg “De Dalen” 2e fase (hoogbouw) te Rozenburg “Kalishoek” te Rozenburg “El Mundo” te Rotterdam “Trompertswal” te Schoonhoven “De Vlaemsche Hoeve” te Vlijmen Ontwikkeling BV

- Woonstad - Mitros - AM - Ressort Wonen - QuaWonen - Panagro Vastgoed

- Heijmans IBC Vastgoed/ WSM - Ressort Wonen - Ressort Wonen - Ressort Wonen - OMO projecten - Quawonen - De Bonth van Hulten/ HRA

Referentieprojecten | woningen (laagbouw) “De Dalen” 1e fase (laagbouw) te Rozenburg “Vrijheidsakker” te Barendrecht “Brehm-Coenen” te Rotterdam “Berg- /Bleiswijkstraat te Rotterdam “Roggeveenstraat” te Den Haag

- Ressort Wonen - Vestia groep/ Estrade - Particulier opdrachtgeverschap - PWS Rotterdam - Kristal / Haag Wonen

Referentieprojecten | renovatie “De Toekomst” te Vlaardingen “De Componist & De Dirigent” te Schiedam “Boezemanflats” te Maassluis “Talmaweg” te Dordrecht “Mixx Inn” te Den Haag “Weegbreeflat” te Soest “Korrelbeton” te Hoek van Holland “Isabellaland” te Den Haag “4 galerijflats” te Monster "Zeeheldenkwartier" te Den Haag “Dekkenplan” te Zoetermeer

- WaterwegWonen (WaWo) - WoonPlus Schiedam - MaasDelta Spijkenisse - Woonbron - Haag Wonen - Portaal Projectontwikkeling - WBV Hoek van Holland - Haag Wonen - Arcade Wonen - Haagwonen - Vestia Zoetermeer

A 3 Ar ch itec ten

Maa skad e 171d Pos tbu s 24 32 5 30 07 DH Rot ter da m tel : 01 0 - 41 1 36 30 ww w.a3 ar ch itec ten .nl

Referentieprojecten | opplussen & entreeverbeteringen “de Platen” te Rozenburg - Ressort Wonen “Delflandseweg” te Schiedam - WoonPlus Schiedam “Charloisse Hoofd” te Rotterdam - Woonstad “Populierendreef” te Voorburg - Vesteda Referentieprojecten | restauratie & renovatie “Florijncollege” te Breda - Het Florijncollege Breda "Paulusschool" te Wassenaar - Wassenaarsche Bouwstichting Ontwikkeling BV “Fahrenheitstraat” te Den Haag - Metterwoon Den Haag “Celsiusstraat” te Den Haag - Metterwoon Den Haag “Reaumurstraat” te Den Haag - Metterwoon Den Haag “Grote Visserijstraat” te Rotterdam - ComWonen “Volmarijnstraat” te Rotterdam - diverse particuliere opdrachtgevers Referentieprojecten | verduurzamen “Kraayenstein“ te Den haag “Kagerplein” te Sassenheim “Boulevard complex” te Rozenburg “Open boten centrum” te Bruinisse

- Staedion - Woningstichting De Vooruitgang - Ressort Wonen - Aquavitesse

Referentieprojecten | multifunctionele ruimte “Lengweg” te Hoogvliet - Vestia / ASVZ “Paviljoen Mozartflat” te Delft - Kristal / Delftwonen


A3 Architecten |

profielschets


Profielschets W. van As Architect AVB/BNA

J.A.A.M. Gijzen Architect AVB/BNA, Interieurarchitect

A 3 Architecten, maatschap voor architectonische vormgeving en bouwtechniek, is een architectenbureau dat momenteel uit een 20-tal medewerkers bestaat. De leiding berust bij de vier eigenaren: Wim van As, Hans Gijzen, Martijn Graafmans en Arno van Wezel ondersteund door een secretariaat, een stedenbouwkundige, architecten en bouwkundigen. Het bureau is opgericht in 1988 en gevestigd aan de Maaskade 171 d op het Noordereiland te Rotterdam. Het bureau is actief op alle niveaus van het bouwen. Een team van architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een breed scala aan projecten.

ir. M.M. Graafmans Stedenbouwkundige, Architect BNA/BNSP

ir. A.B.J van Wezel Architect b.i./BNA

Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in de sociale en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, winkelcentra, sociaal-

culturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting. A 3 Architecten is een bureau wat zoekt naar oplossingen. Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek en de financiĂŤle kant te benaderen, realiseren we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde ook hebben bewezen.


Visie I n de 23 jaar dat het bureau bestaat is er in de architectuur en de techniek, maar ook in de maatschappij veel veranderd. Binnen deze veranderingen blijven de kernwaarden van het bureau een constante, ze komen in al onze ontwerpen naar voren, en vormen de basis van elk nieuw ontwerp: Vakmanschap en techniek als basis van uitvoerbare projecten

Ontwerpen gericht op de dialoog

Ontwerpen vanuit een sociaal hart

Vakmanschap vormt de basis. Deze komt voort uit de kennis van techniek, maar vooral ook uit ervaring. Deze ervaring wordt opgedaan in een sterke betrokkenheid bij het totale bouwproces. Ook houdt het bureau nauw contact met het onderwijs, en biedt het ruimte aan stagiairs en jonge architecten. Hierdoor ontstaat een brede basis van kennis en ervaring.

Alle ontwerpen dienen een verhaal aan te gaan met hun omgeving. Elk ontwerp verteld op deze manier zijn eigen verhaal, maar is tegelijk verbonden met de context. Dit kan een dialoog oud-nieuw zijn, een dialoog openbaar-privĂŠ of bij voorbeeld individu-maatschappij. Maar ook in het proces staat de dialoog centraal. Altijd wordt gezocht naar een optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit, of bijvoorbeeld naar een dialoog tussen de verschillende belangen van opdrachtgever, gemeente en gebruiker.

Ontwerpen beginnen bij een sterk bewustzijn van de context. Dit is natuurlijk de ruimtelijke context, staat het gebouw binnenstedelijk of in het landschap, maar het betreft hier ook de sociale context. Voor wie bouwen we, en hoe kan een ingreep de sociale samenhang binnen een wijk versterken. Ook duurzaamheid, de impact van bebouwing op leefomgeving en maatschappij is een belangrijk aspect binnen ons ontwerp. Deze duurzaamheid zit zowel op het niveau van flexibel en aanpasbaar ontwerpen tot materiaal- en energiegebruik.

PROFIELSCHETS EN VISIE


referentieprojecten |

stedenbouw


OUDE WESTEN stedenbouwkundige studie te Rotterdam A3 Architecten / Woonstad

In een zorgvuldige aanpak van een kwetsbaar stuk historisch stadcentrum zoeken we de condities van de informele stedelijke dynamiek langs zijn randen, met het doel deze dynamiek verder het plangebied in te trekken. Dit vergt aanpassingen van binnenuit van het niveau van openbare ruimte, via woningorganisatie en typologie tot de schaal van het architectonisch detail.

plangebied bestaande situatie


aanpassen grid

ingrepen typologie

overzicht totale aanpak

Analyse van de gridstructuur in relatie tot aanwezige functies en voorzieningen- voorstel voor evt aanpassingen in grid voor stimuleren van vestigingscondities functies (school, sport, etc)

In kaart brengen woontypologieen in relatie tot openbare ruimte: Hoe kan het aanpassen van typologieen leiden tot een betere sociale controle, en is er ruimte voor binding dmv PCO

Analyse van architectuur en bouwkundige staat: Wat is waardevol, en waar ontstaan mogelijkheden voor een stedebouwkundige acupunctuur.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN ROTTERDAM

BAJONETLOCATIE


OVERVECHT Stedenbouwkundige studie te Utrecht A3 Architecten / Mitros i.s.m. gemeente Utrecht Stedenbouwkundige studie op wijkniveau naar het scheppen van een heldere structuur van de wijk waarbij het binden van openbaar groen en het geven van identiteit aan het woonklimaat in de wijk de belangrijkste thema’s zijn.

groenstructuur

bebouwing

ringweg

impressie van de collectieve haag aan de tuinzijde langs de Tigrisdreef

schaal van de buurt

impressie van de entreezijde met de toegangen tot de tuinen en accentuering van de collectieve zone binnen de buurt


STEDENBOUWKUNDIG PLAN UTRECHT

OVERVECHT


HERSTRUCTURERING SPORTVELDEN stedenbouwkundige studie te Capelle aan de IJssel A3 Architecten / AM Programma: Samenvoegen en kwaliteitsimpuls voor sportverenigingen, studie naar vrijkomende woningbouwlocaties AM Zuid-Holland Zuid heeft, tezamen met Grontmij te Waddinxveen en A3 Architecten te Rotterdam, een haalbaarheidsstudie verricht naar de 3 mogelijkheden om een vijftal sportparken in Capelle aan den IJssel te herstructureren en te moderniseren. Voornoemde studie is in nauwe samenwerking uitgevoerd met de plaatselijke sportverenigingen en CSF. Uiteindelijk met als doel om realistische en haalbare herinrichting en modernisering van de sportparken in de toekomst mogelijk te maken.

(bijschrift)


SPORTVELDEN CAPELLE AD IJSSEL

HERSTRUCTURERING


DE DALEN Stedenbouwkundig plan te Rozenburg A3 Architecten / Ressort Wonen Programma: sloop van 7 flats 94 woningen nieuwbouw renovatie van 116 appartementen optoppen bestaande flats Het plan De Dalen omvat het slopen van 7 flats om plaats te maken voor grondgebonden nieuwbouwwoningen. Van de drie te handhaven flats, die worden gerenoveerd, wordt er één opgetopt. Op de kop en in de 'oksel' van de gerenoveerde flats worden nieuwe appartementen gerealiseerd.

‘UW I’ | sociale koop

oude situatie

‘UW II’ | sociale huur

‘kalishoek’ | appartementen

‘UW III’ | sociale koop


‘Blok D’ | appartementen

‘UW IIa’ | appartementen en woon- werkwoningen luchtfoto nieuwe situatie

‘De Blencken’ | appartementen STEDENBOUWKUNDIG PLAN ROZENBURG

DE DALEN


NIEUWE VAART Stedenbouwkundig plan te Krimpen a/d IJssel A3 Architecten / QuaWonen Programma: renovatie van 288 bestaande woningen bouw van 186 nieuwe appartementen Het plan “Middenwetering� is een grootschalige binnenstedelijke herstructurerings- en verdichtingsopgave. Door het doorzetten van het park over de half verdiepte parkeerkelders verschuift de parkrand tot tegen de nieuwbouw. Deze nieuwbouw versterkt de identiteit van de binnengebieden en legt een sterke relatie tussen het park en de aangrenzende wijk. Het integrale plan geeft een kwaliteitsimpuls aan openbare ruimte en woonomgeving alsmede aan het woningaanbod.


STEDENBOUWKUNDIG PLAN KRIMPEN

NIEUWE VAART


MOSSELMAN Stedenbouwkundig plan voor Piershil A3 Architecten/ Panagro Vastgoed Door het verdwijnen van een grote aardappelschuur aan de rand van Piershil kan de historische kade hersteld worden.

structuur - dragers

Door het doorzetten van het historisch bebouwingslint krijgt deze haven zijn gevelwand terug. Langs de rand naar de polder wordt voor een meer transparante bebouwing gekozen. Op deze manier wordt de historische kern niet afgesloten van de polder, maar blijft deze door aanwezigheid van zichtlijnen en langzaam verkeersroutes sterk met de polder verbonden.

elementen - karakters

ontwerp - uitgangspunten

ontwerp - ontsluiting


referenties t.b.v. uitwerking

STEDENBOUWKUNDIG PLAN PIERSHIL

MOSSELMAN


referentieprojecten |

woningbouw gestapeld


PARKHOF Appartementencomplex te Maassluis A3 Architecten / Heijmans IBC Vastgoed / WoningStichting Maassluis Programma: ca. 100 koopwoningen ca. 90 huurwoningen begeleid wonen diverse zorginstanties Parkhof maakt onderdeel uit van het herstructureringsplan voor de Componistenbuurt-zuid te Maassluis. Het herstructureringsplan bestond onder andere uit het renoveren en optoppen van 3 bestaande flats en het slopen van 108 woningen (2 flats) om plaats te maken voor het nieuwbouwcomplex Parkhof. De ruimtelijke ontwikkeling van Parkhof met de binnenhoven direct grenzend aan het park, zorgt ervoor dat het gevoel van wonen aan het park overal kan worden beleefd.


NIEUWBOUW COMPLEX MAASSLUIS

PARKHOF


DE DALEN Herstructurering te Rozenburg A3 Architecten / Ressort Wonen Programma: sloop van 7 flats 94 woningen nieuwbouw renovatie van 116 appartementen optoppen bestaande flats Het plan De Dalen omvat het slopen van 7 flats om plaats te maken voor grondgebonden nieuwbouwwoningen. Van de drie te handhaven flats, die worden gerenoveerd, wordt er één opgetopt. Op de kop en in de 'oksel' van de gerenoveerde flats worden nieuwe appartementen gerealiseerd.

locatie nieuwbouw “De Blencken”

“De Kalishoek” “De Dalen 2e fase”

“De Blencken” “Blok D”

plangebied


plattegrond 5e verdieping

HERSTRUCTURERINGSPROJECT ROZENBURG

DE DALEN


DE DALEN Herstructurering te Rozenburg A3Architecten / Ressort Wonen

aansluiting van de nieuwbouw op de gerenoveerde flats

locatie nieuwbouw “Blok D”


plattegrond 9e verdieping

HERSTRUCTURERINGSPROJECT ROZENBURG

DE DALEN


De Dalen 2e fase Woningbouw te Rozenburg A3Architecten / Ressort Wonen Programma: 10 woonwerkwoningen 12 appartementen Een onderdeel van de uitwerking van het herstructureringsplan de Dalen 2e fase is de realisatie van een tiental woonwerkwoningen en 12 appartementen. Boven de drie verdiepingen hoge woonwerkwoningen zijn twee lagen met ruime appartementen gesitueerd. Zodoende ontstaat een woongebouw van 5 lagen wat de door sloop ontstane opening, weer mooi opvult. Qua architectuur is er aansluiting gezocht bij zowel de gerenoveerde flats als de nieuw te bouwen eengezinswoningen aan de westzijde.


WONINGBOUW ROZENBURG

DE DALEN 2e FASE


KALISHOEK Appartementencomplex te Rozenburg A3 Architecten / Ressort Wonen Programma: 23 koopappartementen met eigen parkeerplaats en een gemeenschappelijke ruimte

De Kalishoek is het eerste gebouw uit het herstructureringsplan “De Dalen”. Het ontwerp markeert de overgang tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing. Waar het met zijn materialisatie refereert aan de bestaande bouw, sluit het qua vormentaal aan op het nieuwe herstructureringsplan van De Dalen. In zijn stedenbouwkundige situatie vormt het de sluitsteen tussen oud en nieuw. Dit komt ook in de architectuur tot uiting. De verschuiving in hiërarchie tussen de Eikenlaan en de Laan van Nieuw Blankenburg is af te lezen aan de gevels, en de sterk uitkragende kop richt zich als een kijkdoos op de nieuwe planontwikkeling.


APPARTEMENTENCOMPLEX ROZENBURG

KALISHOEK


EL MUNDO Woningbouw te Rotterdam A3 Architecten / OMO projecten / Heijmans / Woonbron Programma: 24 stadswoningen, 39 appartementen en 91 parkeerplaatsen Een variatie van woningtypes in de stedelijke vorm van een gesloten bouwblok. Architectuur en materiaalgebruik versterken de hoofdmassa. Ritme en materiaalgebruik versterken het karakter van het stedelijk bouwblok. Door een subtiele detaillering zijn de individuele woningen aan de gevel af te lezen. Het blok bevat 3 woningtypes, levensloopbestendige appartementen, stadswoningen en maisonnettes. Alle woningen voldoen aan de 'basiskwaliteit' van de Rotterdamse Kwaliteit. Het blok heeft twee hoofdtrappenhuizen met lift. Deze trappenhuizen geven vanaf het maaiveld zowel aansluiting op de parkeergarage als op het begane grondniveau en de bovengelegen galerijen.


gevelfragment appartementen

levensloopbestendige appartementen

gevelfragment stadswoningen

stadswoning

dwarsdoorsnede

WONINGBOUW ROTTERDAM

EL MUNDO


APPARTEMENTEN EN STADSWONINGEN Levensloopbestendige woningen te Schoonhoven A3 Architecten /QuaWonen status: in ontwikkeling programma: 3 stadswoningen 12 appartementen Binnen het historisch centrum van Schoonhoven wordt een invullingsplan gerealiseerd wat zich op zeer subtiele wijze voegt naar de historische structuur. Ook in woningtypologie wordt aansluiting gezocht op de bestaande structuur. Dit leidt tot een aantrekkelijke differentiatie binnen het plan. Het plan maakt gebruik van het niveauverschil op de locatie. Door het optillen van de woningen ontstaat ruimte voor bebouwd parkeren. Hierdoor blijft het binnengebied open voor collectieve functies.


WONINGBOUW SCHOONHOVEN

WOONCOMPLEX


DE VLAEMSCHE HOEVE Appartementencomplex te Vlijmen A3 Architecten / De Bonth van Hulten en HRA Ontwikkeling BV Programma: 112 appartementen en maisonnettes Bijzonderheden: woningbouwproject gerealiseerd op een geluidbelaste locatie

rijksw eg A5 9

De oriĂŤntatie van het woongebouw is dusdanig, dat de bezonning en het verkeerslawaai op dezelfde gevel zijn gesitueerd. Dit zorgde voor een lastige ontwerpopgave. Als oplossing is gekozen voor een lage aarden wal waarin de bergingen en garages zich bevinden gecombineerd met een geluidsscherm van staal en glas aan de woningen. Deze oplossing reduceert de geluidsbelasting op de woninggevel tot een maximum van 55 dB.


APPARTEMENTENCOMPLEX VLIJMEN

DE VLAEMSCHE HOEVE


referentieprojecten |

woningbouw laagbouw


De Dalen 2e fase Woningbouw te Rozenburg A3Architecten / Ressort Wonen Programma: 7 eengezinswoningen Op de plaats waar sombere flatblokken stonden worden grondgebonden woningen gerealiseerd in verschillende categorieĂŤn. Van middeldure koopwoningen tot enkele blokjes huurwoningen. Een aantal woningen zijn heel individueel ontworpen, bijna als geschakelde villa's, terwijl andere juist opgaan als eenheid in een langer blok.

tweede verdieping

De grote verscheidenheid levert een gedifferentieerde wijk op met naast de verschillende architectonische uitstralingen, ruimte voor groen en water.

eerste verdieping

begane grond


WONINGBOUW ROZENBURG

DE DALEN 2e FASE


VRIJHEIDSAKKER Woningbouw te Barendrecht A3 Architecten / Vestia groep & Estrade Projectontwikkeling Programma: 141 koop- en huurwoningen consumentgericht bouwen en een zorgfunctie. In het plan Vrijheidsakker staat de vrije keuze van de consument centraal. De consument wordt al in een vroeg stadium bij het proces betrokken, wat een grote woningdifferentiatie met diverse keuzemogelijkheden vergt. De verschillende keuzes van de kopers of huurders zorgen uiteindelijk weer voor variĂŤrende gevelaanzichten.


WONINGBOUW BARENDRECHT

VRIJHEIDSAKKER


BERG-/ BLEISWIJKSTRAAT Nieuwbouw en renovatie te Rotterdam A3 Architecten / PWS Rotterdam Programma: Renovatie van 6 herenhuizen, nieuwbouw van 5 stadwoningen, 10 studenenwoningen, 2 appartementen en een commerciële ruimte. Diverse woningen aan de Bergstraat, Bleiswijkstraat en Bergweg stonden (al jarenlang) leeg of ze werden gekraakt. De leegstand had een zeer negatieve uitstraling op het woon- en leefklimaat binnen dit gebied (nabij de Noordsingel). Het plan voorziet in levendige en gedifferentieerde woonomgeving met o.a. stadswoningen voor gezinnen. In totaal zijn er 13 eengezinswoningen,10 studentenwoningen, 2 bovenwoningen en één winkel gerealiseerd door 11 panden te renoveren en 7 nieuwbouwpanden te realiseren.

situatie achtergevel nieuwbouw Bleiswijkstraat

start bouw: eind 2009 / oplevering: 2011. renovatie 2 appartementen

nieuwbouw 5 studentenunits

renovatie winkelruimte nieuwbouw 5 stadswoningen renovatie 2 herenhuizen

Ble isw ijks traa t

renovatie 5 studentenunits

renovatie 6 herenhuizen

Be rg

str aa

herinrichting binnengebied t


achtergevel renovatie Bergstraat

gevelaanzicht Bleiswijkstraat

RENOVATIE & NIEUWBOUW ROTTERDAM

BERG- BLEISWIJKSTRAAT


V. DIJCKSTRAAT Nieuwbouw te Den Haag A3 Architecten / Haag Wonen Programma: EĂŠngezinswoningen in de Schilderswijk te Den Haag

situatie

impressies


gevelaanzicht

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

NIEUWBOUW DEN HAAG

V. DIJCKSTRAAT


De Dalen 2e fase Woningbouw te Rozenburg A3Architecten / Ressort Wonen Programma: 9 eengezinswoningen Op de plaats waar sombere flatblokken stonden worden grondgebonden woningen gerealiseerd in verschillende categorieĂŤn. Van middeldure koopwoningen tot enkele blokjes huurwoningen. Een aantal woningen zijn heel individueel ontworpen, bijna als geschakelde villa's, terwijl andere juist opgaan als eenheid in een langer blok.

tweede verdieping

De grote verscheidenheid levert een gedifferentieerde wijk op met naast de verschillende architectonische uitstralingen, ruimte voor groen en water.

eerste verdieping

begane grond


WONINGBOUW ROZENBURG

DE DALEN 2e FASE


ROGGEVEENSTRAAT Nieuwbouw te Den Haag A3 Architecten / Kristal / Haag Wonen Programma: 11 eengezinswoningen in het Zeeheldenkwartier in Den Haag

situatie

impressies

verkaveling


2e verdieping

1e verdieping

begane grond

NIEUWBOUW DEN HAAG

ROGGEVEENSTRAAT


referentieprojecten |

renovatie


DE TOEKOMST Herstructurering te Vlaardingen A3 Architecten / Waterweg Wonen Programma: herdifferentiatie optoppen toevoegen nieuwe entree’s gevelvernieuwing oude toestand De opdracht voor de wijk Holy Zuid-Oost te Vlaardingen bestaat uit cascorenovatie van 6 flatgebouwen, waarvan 2 flats worden voorzien van een laag optopwoningen. De ingrepen bestaan verder o.a. uit het vernieuwen van de entrees, het plaatsen van extra liften en het compleet vernieuwen van de gevels van de woningen, gecombineerd met balkonvergroting. differentiatie oud / nieuw


HERSTRUCTURERING VLAARDINGEN

DE TOEKOMST


DE COMPONIST & DE DIRIGENT Cascorenovatie te Schiedam A3 Architecten / WoonPlus Schiedam Programma: herdifferentiatie 20 optopwoningen entreeverbetering gevelvernieuwing

Na herverdeling en samenvoegingen van bestaande woningen en het optoppen daarvan, bestaat de nieuwe woningdifferentiatie per flat uit 2 maisonnettes, 4 woon-werk woningen, 28 driekamerappartementen en 10 optopwoningen. De ingrepen omvatten o.a. cascorenovatie met compleet nieuwe gevels, balkonvergroting, liftbijplaatsing, galerijophoging en optoppen.

oude toestand

differentiatie oud / nieuw


CASCORENOVATIE SCHIEDAM

DE COMPONIST


BOEZEMANFLATS Burgermeesterswijk te Maassluis A3 Architecten / MaasDelta Spijkenisse Programma: Renovatie van 4 flatgebouwen met een opsplitsing van de 8 aanwezige maisonnettes naar 16 appartmenten. Oude situatie 104 woningen Nieuw situatie 112 woningen impressie nieuwe situatie

Volledige aanpak van het exterieur van 4 flatgebouwen en herinrichting van de binnengebieden.

oude situatie

nieuwe situatie


RENOVATIE MAASSLUIS

BOEZEMANFLATS


TALMAWEG Renovatie te Dordrecht A3 Architecten / Woonbron

De opdracht bestaat uit de transformatie van een bouwblok uit de jaren '60 tot een eigentijds woongebouw waarin zowel gewoond als gewerkt kan worden. Stedenbouwkundig moet het gebouw de scharnierfunctie gaan vervullen naar de achterliggende wijk Crabbehof. Woonbron heeft de ambitie om deze strategische ligging beter te benutten, in het kader van de beoogde transformatie van het gebied. Conform de wijkvisie ‘Kansen voor Crabbehof’ liggen de kansen in het zogenaamde springplankmilieu.

huidige situatie

nieuwe trappenhuis extra woningen

+ = + kantoorplint


impressie gevelaanzicht

impressie nieuwe situatie

nieuwe differentiatie

RENOVATIE DORDRECHT

TALMAWEG


VIJVERZICHT / MIXX-INN Renovatie te Den Haag A3 Architecten / Haag Wonen Programma: diverse huisvestingsdoelgroepen hotelfunctie leerprojecten horeca kinderdagverblijf begeleid wonen Een voormalig bejaardentehuis wordt omgebouwd tot een shortstay facility met diverse functies. De gevel is uitgevoerd in zink en geĂŤmailleerd glas met kleuraccenten eveneens in geĂŤmailleerd glas.

oude situatie


RENOVATIE DEN HAAG

VIJVERZICHT / MIXX-INN


WEEGBREEFLAT Renovatie te Soest A3 Architecten / Portaal Projectontwikkeling Programma: nieuwe galerij- en balkonhekken, ophogen galerijen en balkons, vernieuwen en uitbreiden entree, nieuwe kopgevelbekleding Kortom, een totale restyling van de flat met in totaal 72 woningen aan de Weegbree te Soest.

oude situatie


til a

ve n

til a

kl e

st er

p

ro o tie ve n

til a

til a

nieuwe situatie

ve n

ro o

p

tie

kl e

til a

tie

st er

til a

ro o

ve n

tie

tie

kl e

p

til a

tie

st er

ce nv roo st nt o e e ra rl l e uc r ve ht rw ar m in g

aa

tie til a

til a ve n

ve n

tie u r m itbl oos ec a a t ha sr er ni oo sc st he er ve n

ve n

p

tie

kl e

til a

tie

ve n

ve n

huidige situatie huidige situatie

galerij balkon

galerij

nieuwe situatie

balkon

overzicht ingrepen

RENOVATIE SOEST

WEEGBREEFLAT


KORRELBETON Nieuwbouw & renovatie te Hoek v. Holland A3 Architecten / WBV Hoek v. Holland Programma: stedenbouwkundige studie ca. 160 woningen renovatie ca. 100 woningen sloop- nieuwbouw Na een stedenbouwkundige analyse van de situatie is een stedenbouwkundig framework opgesteld waarbinnen renovatie en sloopnieuwbouw mogelijk is. Voor de 6 flats gebouwd in het korrelbetonsysteem, zijn de mogelijkheden tot hergebruik en verduurzamen onderzocht. Door verschillende ingrepen en toevoegingen, zijn diverse woningtypen te realiseren. huidige situatie impressie nieuwe situatie


stedenbouwkundig plan nie

o pb dak

ou

i jd erw wv

ere

e g ev

erw ls v

schema: aanpak casco

e

pbo

uw

n

: eel i o n o uw opt uitb ren ijde

uw

o d ak

ni

e eu w

el

gev

ta be s

e a nd

co cas nie

u

g we

e ve

ls : eel j ion galeri op t

RENOVATIE EN NIEUWBOUW HOEK VAN HOLLAND

KORRELBETON


DUYVENVOORDESTRAAT e.o. Renovatie te Monster A3 Architecten / Arcade Programma: ‘upgraden’ van 4 flats met in totaal 176 woningen. Van de 4 flats worden de kopgevels opnieuw bekleed, galerijen en balkons opgehoogd, galerij- en balkonhekken vervangen en wordt de entreesituatie omgedraaid en volledig vernieuwd. huidige situatie

impressie nieuwe situatie

impressie interieur


at tra en vo or de s Du yv

huidige entree

nieuwe entree

impressie entree

impressie balkongevel

RENOVATIE MONSTER

DUYVENVOORDESTRAAT e.o.


ISABELLALAND Renovatie te Den Haag A3 Architecten / Haag Wonen Programma: restylen van 3 flats met in totaal 216 woningen In de integrale aanpak van de 3 flats worden de kopgevels ge誰soleerd en opnieuw bekleed, galerijen en balkons ingepakt, galerij- en balkonhekken vervangen en de entrees volledig vernieuwd.

luchtfoto huidige situatie

impressie kopgevel


impressie interieur

impressie nieuwe entree

RENOVATIE DEN HAAG

ISABELLALAND


ZEEHELDENKWARTIER Kluswoningen A3 Architecten / Haagwonen / Kristal Binnenstedelijke herstructurering binnen het historisch centrum van Den Haag (Roggeveenstraat, Westerbaenstraat en Veenkade) status: in uitvoering

Opdracht ontstaan uit een gewonnen prijsvraag. De opgave bestond uit het geven van een visie op het gebied Zeeheldenkwartier. Aan de hand van analyses van specifieke sociale structuren, architectonische kenmerken en bouwkundige staat is per straat een specifieke analyse opgesteld. Gebruik makend van gereedschappen als restauratie, renovatie, cascosamenvoegingen en sloop/ nieuwbouw wordt per straat een aanpak opgesteld. Op dit moment zijn huisbezoeken en bouwkundige opnames afgerond, en is een aanpakvoorstel uitgewerkt. Locatie kluswoningen: - Roggeveenstraat 12 eengezinswoningen - Waterbaanstraat 24 appartementen - Veenkade 9 appartementen


VISIE EN AANPAK

ZEEHELDENKWARTIER


DEKKENPLAN Herinrichting woondek te Zoetermeer A3 Architecten / Vestia Zoetermeer Woondekken zijn kenmerkend voor de woonwijk Buytenwegh in Zoetermeer. Na 25 jaar laat de leefbaarheid en het beheer van deze woondekken echter te wensen over. Bewoners ervaren een toenemend gevoel van sociale onveiligheid, mede veroorzaakt door de vormgeving van de complexen en de ondergelegen openbare parkeerruimte. Uitgangspunten als gevolg van veranderende context: - Dek heeft betekenis als doorgaande route verloren; - Versterken relatie wonen/ dek, door benadering dek als plek; - Versterken identiteit per woondek door inrichting; - Herkenbare hoofdentrees per dek, binnen de wijk; - Tegengaan dwaalwijk-karakter door aanbrengen oriĂŤntatiepunten en lijnen (hoofdstructuur, hiĂŤrarchie in ontsluiting, herkenbare plekken) - Langzaam verkeersroute op maaiveld, structuur en binding tussen versnipperd groen en water; - Aanpakken erfscheidingen, versterken relatie wonen en openbare ruimte.

1

1

3 2

3 2


dek 1 impressie

5 dek 2 impressie

4

dek 3 impressie

5 4

dek 4 impressie

dek 5 impressie

HERINRICHTING WOONDEK ZOETERMEER

DEKKENPLAN


referentieprojecten |

opplussen & entreeverbeteringen


DE PLATEN Renovatie te Rozenburg A3 Architecten / Ressort Wonen Programma: herindeling woningplattegronden afsluiten galerij bijplaatsen balkons De opdracht bestond uit het renoveren van 144 woningen. De galerijen werden afgesloten d.m.v. glazen panelen gevat in houten liggers. Daarnaast zijn nieuwe balkons geplaatst en de woningplattegronden aangepast aan de moderne woonwensen.

oude toestand

de nieuwe afgesloten galerij


de balkonvergoting aan de achterzijde

RENOVATIE ROZENBURG

DE PLATEN


DELFLANDSEWEG Opplussen te Schiedam A3 Architecten / WoonPlus Schiedam Programma: nieuwe galerijhekken, ophogen galerijen en het verbeteren van de entreesituatie Drie flats in schiedam zijn in opdracht van WoonPlus Schiemdam opgeplust. De galerijen zijn opgehoogd en voorzien van nieuwe hekwerken met geperforeerde metaalplaten. Daarnaast worden de verouderde entrees vernieuwd. De deels gesloten gevel wordt vervangen door een volledig glazen gevel.

oude situatie

impressies van de nieuwe entree


detail van de galerijophoging en de nieuwe hekken

de nieuwe galerijhekken

OPPLUSEN SCHIEDAM

DELFLANDSEWEG


CHARLOISSE HOOFD Entreeverbetering te Rotterdam A3 Architecten / Woonstad Renovatie van de 5 entrees van het wooncomplex Carloisse Hoofd.

oude toestand


ENTREEVERBETERING ROTTERDAM

CHARLOISSE HOOFD


POPULIERENDREEF Entreeverbetering te Voorburg A3 Architecten / Vesteda Programma: verbeteren entreesituatie

De samenvoeging van de twee aparte toegangen leverde een nieuwe ruime entreehal op. In de entreehal hebben alle ouderen een boodschappen kast. Wanneer via internet een bestelling wordt gedaan, wordt de bestelling hierin afgeleverd. Door gebruik te maken van warme materialen en zachte vormen, is een aantrekkelijke en overzichtelijke entreehal ontstaan.

oude toestand


ENTREEVERBETERING VOORBURG

POPULIERENDREEF


referentieprojecten |

renovatie & restauratie


FLORIJNCOLLEGE Renovatie- en nieuwbouwproject te Breda A3 Architecten / Het Florijncollege Breda i.s.m. Dhondt Adviesbureau te Breda Programma: renovatie van een deel van een voormalig ziekenhuis twee nieuwe vleugels met leslokalen, aula en garderoberuimte Nieuwbouw en renovatie van een deel van het voormalige Ignatius ziekenhuis ten behoeve van het Florijncollege. Het bestaande deel van het Ignatius ziekenhuis is gerenoveerd en bestemd voor lerarenkamers en stafruimten. In de kappen zijn twee collegezalen ontworpen. Aan de bestaande bebouwing zijn twee vleugels geformeerd met leslokalen. Deze vleugels hebben een architectuur die qua materiaalgebruik en schaal verwijst naar de bestaande voorbouw. In het middengebied is een nieuwe aula geplaatst met corridors naar de vleugels en een verbinding d.m.v. een garderobe en hal met de bestaande bouw. Deze aula heeft een eigentijdse architectuur met een gevelbekleding van metalen geprofileerde platen.


RENOVATIE- EN NIEUWBOUWPROJECT BREDA

FLORIJNCOLLEGE


PAULUSSCHOOL Restauratie en herbestemming school te Wassenaar A3 Architecten / Wassenaarsche Bouwstichting Ontwikkeling BV Programma: 11 koopwoningen, carports en bergingen, een collectieve tuin en gemeenschappelijke ruimte Bijzonderheden: herontwikkeling van historisch rijksmonument In een oude school in Wassenaar zijn elf koopwoningen gerealiseerd. EĂŠn van de karakteristieke elementen van de school is een lange gang met geglazuurde tegels, die in het ontwerp behouden is en dient om de woningen te ontsluiten. De woonlaag bevindt zich op de begane grond, in de voormalige klaslokalen. Op de zolderverdieping bevinden zich de slaapkamers.


HERONTWIKKELING / RESTAURATIE WASSENAAR

PAULUSSCHOOL


FAHRENHEITSTRAAT e.o. Renovatie te Den HaagA3 Architecten / Metterwoon Den Haag

ca. 70 woningen en bedrijfsruimtes - bouwkundige opname - gevel- en inpandige renovatie

oude toestand - Fahrenheitstraat


oude toestand - Celsiusstraat

oude toestand - De Reaumurstraat

RENOVATIE DEN HAAG

FAHRENHEITSTRAAT


GROTE VISSERIJSTRAAT Renovatie te Rotterdam A3 Architecten / Com Wonen

ca. 20 woningen - bouwkundige opname - gevelrenovatie - inpandige aanpassingen

oude toestand

plattegronden (huidige situatie) huidige toestand


RENOVATIE ROTTERDAM

GROTE VISSERIJSTRAAT


VOLMARIJNSTRAAT PWV te Rotterdam A3 Architecten / diverse particuliere opdrachtgevers ca. 45 woningen en bedrijfsruimtes - bouwkundige opname - gevelrenovatie - funderingsherstel - inpandige verbetering Volmarijnstraat 36-40 (oude toestand) Volmarijnstraat 36-40 (huidige situatie)

Volmarijnstraat 84-88 (oude toestand)

Volmarijnstraat 84-88 (huidige toestand)


Volmarijnstraat 76 (oude toestand)

Volmarijnstraat 60-62 (huidige situatie)

Volmarijnstraat 76 (huidige situatie)

Volmarijnstraat 60-62 (oude toestand)

Particuliere Woning Verbetering ROTTERDAM

VOLMARIJNSTRAAT


referentieprojecten |

verduurzamen


KRAAYENSTEIN Groot onderhoud te Den Haag A3 Architecten / Staedion Programma: Groot onderhoud & kleuradvies aanpak van 247 woningen, brengen van energielabel E naar A/B

structuur gevels/daken van grof naar fijn: basisvorm (zadeldak)

lessenaarsdak naar straatzijde slapen op de zolder

begane grond terugliggende gevel vorm? of programmascheiding?

hoofddragers: metselwerk kopgevels en penanten verticale stijlen begane grond en verdieping strokend? verticale stijlen begane grond aangepast aan programma

verticale houten luiken benadrukken de verticaliteit horizontale slanke elementen, zijn het minst aanwezig tegengaan van langgerekte blokken


huidige situatie

GROOT ONDERHOUD DEN HAAG

KRAAYENSTEIN


KAGERPLEIN Ingrijpende verduurzaming in Sassenheim A3 Architecten / Woningstichting Vooruitgang Programma: Het werk omvat het ingrijpend verduurzamen van 114 appartementen aan het Kagerplein te Sassenheim. De opgave was het terugbrengen van de woningen van energielabel E naar A. In de planvorming zijn wij echter ambitieus te werk gegaan. Mogelijkheden zijn onderzocht om de flat energie-neutraal uit te voeren.

galerijgevel (bezond)

Tegelijk worden met name elementen als plattegrond en buitenruimte verbeterd. Deze verbeteringen dienen ter verhoging van gebruik en duurzaamheid, maar tegelijk ook als een architectonische impuls voor het gebouw en de directe leefomgeving.

galerijgevel

balkongevel


groene daken ruime galerijen collectieve installaties

gebruikmaken van zonne- en windenergie extra isoleren

kopgevels bekleden

bijbouwen multifunctionele ruimte uitbouwen woonkamers nieuwe balkons bijbouwen appartementen

impressie nieuwe situatie

DUURZAAMHEIDSAANPAK SASSENHEIM

KAGERPLEIN


BOULEVARD COMPLEX Groot onderhoud te Rozenburg A3 Architecten / Ressort Wonen Programma: complex 113 en 116 aan de boulevard Voor de gevels van het complex aan de boulevard is een kleuradvies gemaakt. Hierbij is voor de in de schaduw gelegen straatgevel gekozen voor een warme uitstraling. Voor de achtergevel is een rustigere kleurstelling gekozen.

oude situatie impressie kleuradvies


GROOT ONDERHOUD TE ROZENBURG

BOULEVARD COMPLEX


OPEN BOTEN CENTRUM Nieuwbouw te Bruinisse A3 Architecten / Aquavitesse

ca. 160 meter

3

Begin 2009 is A3 Architecten uit Rotterdam gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden voor een Open Boten Centrum te Bruinisse, op De Grevelingendam.

ca. 90 meter

Deze ambities rijken echter verder dan de zeilschool. Met een breder programma word op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van de plannen voor een Open Boten Watersportcentrum, waarbij verschillende duurzaamheidsapecten centraal staan.

4

Bruinisse

9

2

on

to

a eg

e nk

ca. 100 meter

r i ge ng ste helli g e r nl le aa trai en gras

r ve

P

bossag

es

P botenstalling

Fietsro

b o ss

age

s

ute

huidige situatie

5

locatie

Er word hierbij gedacht aan een cluster van watersport gerelateerde functies, allen gericht op het open boten zeilen. De Grevelingendam zou hiervoor een prima mogelijkheid bieden.

e eo lijk

6

1

nieuwe situatie

7


8

1

zeilschool

2

sporthotel

ca. 650 m2 ca. 950 m2

3

Klimaatgevel

zeilschool/ sporthotel

Warmtebuffer

Windenergie

kelderbak/ grevelingen

wandelpier

Zonne-energie

Natuurlijke ventilatie door vorm

boten botenhuis

Regenwater

botenhuis

botenopslag

strandtent ca. 150 m2 regen

4

water-speelplek

5

info-centrum natuur, recreatie en duurzaamheid

ca. 150 m

2

ca. 75 m2

hergebruik als spoelwater boten afspoelen

6

strand ca. 1000 m2

botenstalling ca. 3000 m2 (waarvan ca. 800 m2 overdekt) 8 winkel/ watersport 2

7

afkoelen/ opwarmen ventilatielucht

zonneboiler

ca. 10ยบ

infiltratiezone opslagtank

Energieopslag

overzicht duurzaamheidsaspecten

ca. 130 m

9 trailerhelling

STUDIE BRUINISSE

WATERSPORTCENTRUM


referentieprojecten |

multifunctionele ruime


Programma: Renoveren van de flat en het bijbouwen van een ontmoetingsruimte met buitenruimte en kantoorruimte. Het gebouw wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor begeleid wonen i.s.m. ASVZ.

LE NG W EG

LENGWEG Renovatie te Hoogvliet A3 Architecten / Huisvesting woongroep Lengweg HE

SS EL IN G ST RA

AT

locatie Hoogvliet

oude situatie

gevelaanzicht

galerij afsluiting


overzicht nieuwbouw

RENOVATIE HOOGVLIET

LENGWEG


PAVILJOEN MOZARTFLAT Multi-functionele ruimte te Delft A3 Architecten/ Kristal/ Delftwonen De multi-functionele ruimte is gepositioneerd in de groene zones tussen de na-oorlogse hoogbouw. Deze hoogbouw bevat ruime appartementen, maar het voorzieningenniveau in de buurt is zeer laag. Door het ontwerpen van dit centraal gepositioneerd paviljoen word een service- en ontspanningsruimte toegevoegd, waarvan de omringende flats gebruik kunnen maken. Het paviljoen is opgebouwd uit twee delen. In het gesloten steenachtige deel zijn keuken, toilet en katoorruimtes gesitueerd. Deze zone fungeert als buffer tussen de flat en de glazen box, een transparante ruimte met houtconstructie, welke zich opent naar de openbare ruimte. Het optillen van het terras tot net boven maaiveld versterkt het idee van de lichte en transparante glazen box en geeft een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het paviljoen.


MULTI-FUNCTIONELE RUIMTE DELFT

PAVILJOEN MOZARTFLAT


A 3 Ar ch itec ten

Maa skad e 171d Pos tbu s 24 32 5 30 07 DH Rot ter da m tel : 01 0 - 41 1 36 30 ww w.a3 ar ch itec ten .nl

referentieprojecten A3 Architecten | november 2012

Referentieprojecten A3 Architecten  
Referentieprojecten A3 Architecten  

bureauprofiel en projecten

Advertisement