Page 1

A3 Architecten nieuwbouw referentieprojecten

mei 2018


Wim van As

Maaskade 171D Postbus 24325 3007 DH Rotterdam Tel.: 010 411 3630 alg@A3architecten.nl www.A3architecten.nl

“ontwerpen vanuit een sociaal hart�

directeur A3 Architecten Architect

Martijn Graafmans directeur A3 Architecten Architect - Stedenbouwkundige


Introductie Profielschets

Visie

A3 Architecten, maatschap voor stedenbouw, architectuur

In de ruim 27 jaar dat het bureau bestaat is er in de

en bouwtechniek, is een architectenbureau dat momenteel

architectuur en de techniek, maar ook in de maatschappij

uit een 18-tal medewerkers bestaat. De leiding berust bij de

veel veranderd. Binnen deze veranderingen blijven de

eigenaren: Wim van As en Martijn Graafmans.

kernwaarden van het bureau een constante, ze komen in al onze ontwerpen naar voren, en vormen de basis van elk

Het bureau is opgericht in 1988 en gevestigd aan de

nieuw ontwerp:

Maaskade 171d op het Noordereiland te Rotterdam. Vakmanschap en techniek als basis van uitvoerbare projecten Het bureau is actief op alle niveaus van het bouwen. Een

Vakmanschap vormt de basis. Deze komt voort uit de kennis

team van stedenbouwkundigen, (interieur-) architecten en

van techniek, maar vooral ook uit ervaring. Deze ervaring

bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een breed

wordt opgedaan in een sterke betrokkenheid bij het totale

scala aan projecten.

bouwproces. Ook houdt het bureau nauw contact met het onderwijs, en biedt het ruimte aan stagiairs en jonge

Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van

architecten. Hierdoor ontstaat een brede basis van kennis en

stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in

ervaring.

de sociale en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en

Ontwerpen gericht op de dialoog

overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en

Alle ontwerpen dienen een verhaal aan te gaan met hun

recreatieobjecten, winkelcentra, sociaal-culturele centra,

omgeving. Elk ontwerp vertelt op deze manier zijn eigen

kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting.

verhaal, maar is tegelijk verbonden met de context. Dit kan een dialoog oud-nieuw zijn, een dialoog openbaarprivé

Ook in het bestaande vastgoed heeft ons bureau ruime

of bijvoorbeeld individu-maatschappij. Maar ook in

ervaring. Renovaties, grootonderhoud aan bestaand bezit van

het proces staat de dialoog centraal. Altijd wordt gezocht

woningcorporaties en beleggers, maar ook transformaties met

naar een optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit,

functiewijziging.

of bijvoorbeeld naar een dialoog tussen de verschillende belangen van opdrachtgever, gemeente en gebruiker.

In 2015 werd ons ontwerp voor “Einsteinbaan” in Nieuwegein bijvoorbeeld genomineerd voor de Gulden Feniks, de

Ontwerpen vanuit een sociaal hart

Nationale Renovatieprijs. Bij dergelijke opgaven vormt de

Ontwerpen begint bij een sterk bewustzijn van de context.

bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het

Dit is natuurlijk de ruimtelijke context, staat het gebouw

ontwerpproces.

binnenstedelijk of in het landschap, maar het betreft hier ook de sociale context. Voor wie bouwen we, en hoe

A3 Architecten is een bureau wat zoekt naar oplossingen.

kan een ingreep de sociale samenhang binnen een wijk

Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar

versterken. Ook duurzaamheid, de impact van bebouwing

ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek, de

op leefomgeving en maatschappij is een belangrijk aspect

duurzaamheid en de financiële kant te benaderen, realiseren

binnen ons ontwerp. Deze duurzaamheid zit zowel op het

we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde

niveau van flexibel en aanpasbaar ontwerpen tot materiaalen

ook hebben bewezen.

energiegebruik.


Woudagebouw

Nieuwe vaart

ZSW Gouda

De Laren

Bleiswijkstraat

Parkhof Maassluis

ZSW Teldertoren


Inhoud Stedenbouw

Gestapeld

De Laren » Almere 9

De Kwekerij » Utrecht 48

Nieuwe Vaart » Krimpen a/d IJssel 10

Nieuwe Vaart » Krimpen a/d IJssel 51

De Hoogt » Dongen 14

De Stadspoort » Alpen aan de Rijn 54

Patersweg » Dordrecht 17

Zorgcomplex Groenstraat » Tilburg 57

De Binnenhoven » Dongen 19

Schoonhoven-noord » Schoonhoven 58 Guido Gezelle Complex » Bergen op Zoom 60 Duinkwartier » Almere 63

Laagbouw Dudokweide » Utrecht 22 Crispijn van Outgaerden » Dordrecht 24 Bleiswijkstraat » Rotterdam 26 Ééngezinswoningen (ZSW) » Gouda 28 De Laren » Almere 32 Duinkwartier » Almere 37 Putsebocht » Rotterdam 39 De Rik » Brielle 41

De Laren toren » Almere 64 ONS Blok » Rotterdam Noordereiland 69 Neherkade » Den Haag 70 Schipperstraat » Bergambacht 72 Talmalaan » Utrecht 75 Nieuwbouw Mendelweg » Boskoop 77 CPO Maatpak op het eiland » Rotterdam 79 Teldertoren (ZSW) » Gouda 83 Europalaan » Utrecht 84

Patersweg » Oud-Krispijn 43 Groenstraat » Tilburg 45

A3 Architecten

BIM 89 Bewoners 90 Duurzaamheid 93

Dudokweide

ONS blok Rotterdam


6


7

referentieprojecten

Stedenbouw


8

Ensembles

Stedenbouwkundige doorsnede

Zoals we met het stedenbouwkundig plan richten op het versterken van de uitgangspunten en de samenhang, zo doen we dat ook met de architectuur. We creeĂŤren ensembles. De basis voor de ensembles ligt in twee architectonische principes; het vlak met gaten, of het grid. Per blok wordt een principe toegepast, welke het blok bindt, maar tegelijk het

onderscheid tussen de blokken zichtbaar maakt. Deze binding wordt verder versterkt door kleur- en materiaalgebruik. Binnen deze basis is er genoeg mogelijkheid om de parcelering en de individuele expressie tot uiting te laten komen.

Door parkeren en rijloper in een materiaal te houden ontstaat een rust in het straatbeeld, ondiepe voortuinen zorgen voor een sterke relatie tussen wonen en straat, terwijl de hagen toch voldoende privacy bieden. Door het tweezijdig parkeren wordt het blik “eerlijker� over straat verdeeld. Plekken waar de achterpaden grenzen aan de straat worden geaccentueerd door groenplekken met bomen.


9

locatie Almere opdrachtgever De Alliantie, i.s.m. Trebbe type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 28 appartementen en 74 ééngezinswoningen

De Laren Stedenbouwkundig ontwerp Het plan voor De Laren ligt binnen Almere Haven. Dit deel

vormt het element, maar binnen deze wand, gevormd door

wordt gekenmerkt door haar groene karakter. Hierbinnen

lange blokken, zijn de individuele woningen duidelijk leesbaar.

liggen woonvelden met een kleinschalige, dorpse structuur.

- Intiem karakter van de woonstraten; De woonstraten krijgen in contrast tot het wonen aan het park

De uitgangspunten

een intiem karakter. Smalle profielen en lage gootlijn zorgen

De stedenbouwkundige opzet van de deelgebieden D en F

voor een meer besloten sfeer dan langs de parkrand.

is afgestemd op dit kleinschalig en groen karakter van zijn

- Het groene karakter;

omgeving. Binnen de verschillende deelgebieden zijn een

Grote groene structuren vormen de kamers waarbinnen de

aantal belangrijke bindende factoren aanwezig. Dit zijn:

verschillende velden liggen. Door aandacht voor groene

- Wonen aan het sportpark;

erfscheidingen en hagen worden deze woonvelden verankerd

De woningen langs de rand van het sportpark vormen de

aan de groene hoofdstructuur.

statige overgang tussen park en woongebieden. De wand

De Laren » Almere ˆ impressie ‘dorps straatje’‹ vogelvlucht de Laren ‹ opbouw stedenbouw en ensemble


10

Nieuwe Vaart » Krimpen a/d IJssel ˆ oude stedenbouwkundige situatie ˇ stedenbouwkundige situatie »‹ binnengebied blok 1 en 2 ˇ binnengebied blok 3 en 4 › binnengebied blok 7 en 8


11

locatie Krimpen a/d IJssel opdrachtgever Quawonen type opgave nieuwbouw status opgeleverd, 2012 omvang 186 nieuwbouwwoningen

Nieuwe Vaart

intensiveren van de bebouwde omgeving Het plan “Middenwetering� is een grootschalige

de binnengebieden en legt een sterke relatie tussen het

binnenstedelijke herstructurerings- en verdichtingsopgave.

park en de aangrenzende wijk. Het integrale plan geeft een

Door het doorzetten van het park over de half verdiepte

kwaliteitsimpuls aan openbare ruimte en woonomgeving

parkeerkelders verschuift de parkrand tot tegen de

alsmede aan het woningaanbod.

nieuwbouw. Deze nieuwbouw versterkt de identiteit van


12


13


14

locatie Dongen opdrachtgever WBV Vieya | cascade type opgave stedenbouw status uitgevoerd omvang 44 appartementen en grondgebonden woningen

De Hoogt stedenbouwkundig plan te Dongen Nieuwbouw grondgebonden woningen en appartementen

plan, en zet de looierij op een podium. De invulling van het

gesitueerd rond de behouden looierij binnen het historisch

plan, en zijn hoofdstructuur wordt bepaald door de historische

centrum van Dongen.

structuur van stichten (paden naar de achtererven). De bebouwing sluit aan op de schaal van het achtergebied. De

Samen met Vieya, de Heemkundekring en de gemeente

ontwikkeling van Dongen, van kleinschalig agrarisch naar

hebben wij binnen het historisch centrum van Dongen het

grootschalig industrieel, is in het plan nog duidelijk voelbaar

stedenbouwkundig plan De Hoogt gemaakt.

en waarneembaar.

Binnen het plan neemt de bestaande looierij een belangrijke plek in. Het hiervoor gelegen plein vormt de kern van het De Hoogt  Dongen › impressie totale plan › stedenbouwkundige analyse

randen

zichtlijnen

In deze analyse van de randen wordt het verschillende karakter van de plangrenzen duidelijk. Deze verschillende karakters vormen het uitgangspunt voor de bebouwing van het plangebied langs de Hoge Ham, de Bolkensteeg en de Min. Aalberselaan.

Het plangebied ligt op een markante plek met veel zichtpunten. Deze zichtpunten leveren interessante doorkijkjes vanuit het achtergebied en verankeren het plangebied aan de bestaande omgeving.


15

structuurkaart

In deze kaart zijn de belangrijke elementen uit de analyse verwerkt tot een structuurkaart, welke de randvoorwaarden schetst. De N-Z structuur is dominant en wordt gevormd door de twee stichten. De OW verbinding is hieraan ondergeschikt. (een lv verbinding met de Bolksteeg is wel wenselijk).

inrichting

De looierij en de mansardegevel van de oude ontginningshoeve en woning/ werkplaats vormen twee belangrijke wanden van de openbare ruimte. Ook vormen zij de blikvangers vanaf de Hoge Ham, de Bolkensteeg en de Min. Aalberselaan het plangebied in.


16

locatie Oud-Krispijn opdrachtgever Trebbe iov Gemeente Dordrecht type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 76 eengezinswoningen

De bloei van Krispijn 76 eengezinswoningen te Dordrecht Het plan “de bloei van Krispijn� ligt

naar de woningen vormen. Samen

op een bijzondere plek. Het vormt de

met de diepe achtertuinen worden

overgang tussen de oude binnenstad

deze kwaliteiten maximaal ingezet.

en de nieuwere uitbreidingswijken.

Openslaande deuren naar de voortuin,

Deze bijzondere plek komt tot uiting

een frans balkon op de verdieping

in een bijzondere architectuur. Deze

en dakterrassen op de tweede laag

kenmerkt zich aan de ene kant door

zorgen voor een lichte en ruime

de openheid en lichtheid van de

plattegrond, en een sterke relatie met

naoorlogse woningbouw, en aan

zijn groene omgeving. De dakterrassen

de andere kant een rijkheid aan

in combinatie met de verbijzondering

metselwerkdetails, bijzondere entrees

ter plaatse van de koppen leveren een

en kopgevels met erkers van de

interessant en afwisselend gevelbeeld

vooroorlogse woningbouw. Ook de

op. Ook materiaalgebruik is zorgvuldig

stedenbouwkundige opzet is bijzonder.

afgestemd op de wijk. Het metselwerk is

Op de binnengebieden wordt een deel

fris en tegelijk warm van tint, en door het

van het parkeren opgelost, zodat de

op een verschillende manier verwerken

straten autoluw en groen blijven. Aan

van een steentype ontstaat een mooi en

deze straten liggen de diepe voortuinen,

zorgvuldig palet.

welke een mooie groene overgangszone


17

Patersweg » Dordrecht ‹ situatie plattegrond › geveltekeningen ˇ impressie vogelvlucht


OVERZICHT BASIS

4.2013

18

Beeld: Diederendirrikx architecten

historische structuur en gelaagdheid

structuurkaart

De historische structuur en de ontwikkeling van het plangebied vormen de onderlegger voor de nieuwe structuur. De NZ richting is dominant aanwezig, de OW meer ondergeschikt.

In dit plan loopt de openbare ruimte door in de binnengebieden. Deze twee plekken, met elk een eigen karakter, zijn met elkaar verweven. Het huidige parkeerterrein voor de Aldi, met zijn schrale uitstraling, heeft dus ook een impact op het plangebied, maar ook op het centrumgebied.


19

locatie Dongen opdrachtgever WBV Vieya | cascade type opgave stedenbouw status in ontwikkeling omvang 33 appartementen en grondgebonden woningen

De Binnenhoven » Dongen ‹ overzicht totale plan ‹ stedenbouwkundige analyse ˇ impressie

De Binnenhoven stedenbouwkundig plan te Dongen

Een van de belangrijkste elementen van het plan, is dat het

inrichting van belang. Dit plein moet een beslotenheid en een

plan zich niet volledig tot de plangrenzen vult. Dit geeft de

mate van privé uitstralen, maar toch openbaar zijn. Dit kan

mogelijkheid om het bestaande parkeerterrein uit te breiden,

versterkt worden door het situeren van de appartementen in

en om zowel parkeren als ruimtelijke kwaliteit aan de rand

het Gerba Windsor gebouw direct aan de openbare ruimte.

toe te voegen. Op deze manier wordt het plan als het ware verweven in zijn omgeving.

Hoge Ham: Het kavel aan de Hoge Ham krijgt een invulling aansluitend

Binnengebied:

bij het individuele karakter van de panden aan de Hoge

Volume refererend aan de grootschalige historische

Ham. Wel zoekt het aansluiting in volume, materialisatie

bebouwing, georganiseerd rond een besloten binnengebied.

en kapvorm. Het volume van de bebouwing sluit aan op de

Hierdoor krijgt deze plek het intieme karakter van een hofje.

bestaande korrel, twee of drie lagen met (schuine) kap.

Deze plek sluit aan op het gebied rond het gebouw van Gerba

Behoud van Oud:

Windsor. Dit gebied is meer openbaar van karakter. Dit plein

De voorgevel van Gerba Windsor, welke nu een mooi accent

verbindt het plangebied zowel met de Hoge Ham als met

geeft aan het doorzicht vanaf de Hoge Ham het plangebied

het binnengebied naast de Aldi. Met name in dit deel is de

in, blijft behouden.

Beeld: Diederendirrikx architecten


20


21

referentieprojecten

laagbouw


22

locatie Utrecht opdrachtgever Plané Vastgoed type opgave nieuwbouw status opgeleverd omvang 13 patiowoningen

Dudokweide 13 patiowoningen Leidschen Rijn Dertien bijzondere bungalowvilla´s in de stijl van Dudok. Gelegen aan de westkant van de wijk, tegenover een park en in de ’groene vallei’ die dwars door Hoge Weide loopt. De bungalowvilla´s zijn gesitueerd rond een besloten hofje of binnentuin, waar bewoners tevens kunnen parkeren. Deze opzet in combinatie met de architectuur geeft de Dudok Weide een geheel eigen karakter.

Dudokweide » Utrecht ˆoverzicht totale plan › detail van de gevel ˇ overzichtsfoto


23


24

Crispijn van Outgaerden » Dordrecht › interieur ˇ impressie van de ééngezinswoningen


25

locatie Dordrecht - Crispijn opdrachtgever Trivire / Era contour type opgave nieuwbouw status in uitvoering omvang 53 appartementen en ééngezinswoningen

Crispijn van Outgaerden nieuwbouw ééngezinswoningen


26

Bleiswijkstraat » Rotterdam ‹ Overzicht ingrepen ˇ foto van de nieuwbouw


27

locatie Bleiswijkstraat, Rotterdam opdrachtgever Havensteder (PWS) type opgave nieuwbouw & renovatie status opgeleverd (2011) omvang 23 woningen

Bleiswijkstraat renovatie en nieuwbouw 23 woningen Diverse woningen aan de Bergstraat, Bleiswijkstraat en Bergweg stonden (al jarenlang) leeg of werden gekraakt. De leegstand had een zeer negatieve uitstraling op het woonen leefklimaat binnen dit gebied (nabij de Noordsingel). Het plan, met zowel renovatie, restauratie en sloop- nieuwbouw, voorziet in een levendige en gedifferentieerde woonomgeving met woningen voor o.a. gezinnen en studenten.


28

locatie Gouda opdrachtgever Woonpartner Midden-Holland / Trebbe west type opgave nieuwbouw status geplande oplevering 2018 omvang 64 ééngezinswoningen (mix huur & koop)

Zuidelijk Stempel West 42 ééngezinswoningen

Het plangebied is gelegen in Gouda Oost. Deze na-oorlogse wijk bevat met name middelhoogbouw portiek-etage woningen. De blokken liggen in open stempels in het groen. De dragers van het plangebied zijn lange groene assen en waterlopen. De kern opgave voor de ZSW ligt in het handhaven en versterken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten en het geven van een impuls aan de architectuur en woningtypologie. De opgave maakt onderdeel uit van de grotere ontwikkeling om Gouda Oost te revitaliseren, een afgewogen keuze van de op het eerste gezicht tegenstrijdige kernpunten; samenhang en eigen identiteit. De belangrijkste ontwerpopgave lag in een afgewogen keuze van de op het eerste gezicht tegenstrijdige kernpunten; samenhang en eigen identiteit. Naast de voorstellen uit het beeldkwaliteitsplan om de samenhang te bewerkstellingen, zoeken wij aanvullend ook naar een zekere binding in de architectuur. Deze bindende elementen liggen met name op het vlak van materiaalkeuze en detaillering. Het metselwerk wordt ‘om-en-om’ verdiept gemetseld en er wordt gevarieerd met kleur stenen. Deze details komen in alle blokken terug en zorgen zo op subtiele wijze voor extra samenhang tussen de blokken. Tegelijk versterken ze per blok de in het beeld-kwaliteitsplan gevraagde uitgangspunten en daarmee de eigen identiteit van de blokken.

Ééngezinswoningen (ZSW) » Gouda ˆ stedenbouwkundige situatie › impressie blok 2 ˇ impressie blok3a


29


30


31


32

locatie Almere opdrachtgever De Alliantie, i.s.m. Trebbe type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 28 appartementen en 74 ééngezinswoningen

De Laren nieuwbouw van 74 ééngezinswoningen Ensembles

De woningen in de “Dorpse straatjes” refereren aan

De uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan zijn

de groene dorpsstraatjes in de oude tuinsteden.

sterk; Het voornaam karakter van de rand, intiem karakter

Verspringende gootlijnen, een plint in een mooie steen, rijke

woonstraat, een zorgvuldige inbedding in het groen en een

metselwerkverbanden bij entreepartij, luifels en dakkapellen

goede aansluiting op de omliggende structuren. Het is

geven een los en informeel karakter aan het blok, zonder dat

echter maar een klein plan, wat deels over twee locaties ligt.

dit uit elkaar valt in losse elementen.

Geen details, maar juist het stedenbouwkundig plan vormt

De woningen langs het sportpark krijgen een voorname

de basis van de kwaliteit. Door dit stedenbouwkundig plan

uitstraling. Hier is de balans gezocht tussen de

te optimaliseren, en de architectuur ingetogen te houden,

stedenbouwkundige wand langs het sportpark, en de

worden de geformuleerde ambities op een heldere manier

perselering van de woningen. Door te spelen met goothoogte,

zichtbaar gemaakt, zonder dat de samenhang verstoord wordt

luifels en raamkaders ontstaat een levendig gevelbeeld, wat nog steeds als wand naar het sportpark functioneert.

De Laren » Almere ˆ ˆ vogelvlucht de Laren ˆ impressie › impressie » impressie ‘laanwoningen’


33


34


35


36

locatie Almere opdrachtgever Trebbe type opgave nieuwbouw status in uitvoering

Duinkwartier Nieuwbouw woningen Almere


37

Duinkwartier » Almere « stedenbouwkundige situatie › Impressie ˇ impressie


38


39

locatie Putsebocht, Rotterdam opdrachtgever | afnemer RIZ Bouw | Woonstad Rotterdam type opgave nieuwbouw status opgeleverd omvang 50 woningen

Putsebocht

vervangende nieuwbouw

Aan de Putsebocht te Rotterdam zijn de bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor in totaal 50 woningen. De woningen zijn verdeeld over 2 stroken bebouwing. De hoeken zijn verbijzonderd met hoogte accenten en franse balkons. Parkeren gebeurd in hoven binnen de blokken, verscholen achter een gemetselde erfafscheiding met een poort.

Putsebocht » Rotterdam ˆ accentuering van de entrees in de gevel › plattegronden van een tussen woning ‹ rijk gedetailleerd metselwerk


40

locatie Brielle opdrachtgever | afnemer did vastgoedontwikkeling en Van Omme & De Groot type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 21 woningen

De Rik Hofwoningen

Op een beschut veldje naast de Bedevaartkerk Martelaren van Gorcum te Brielle is een plan ontworpen dat voorziet in 21 woningen, gelegen rond een autovrij gemeenschappelijk hof. De woningen zijn met grote open delen zoveel mogelijk op de hof georiĂŤnteerd. Parkeren is aan het begin van het kavel gelegen, zoveel mogelijk in de hoeken, verscholen achter het groen. Op een enkele plaats zijn de woningen verbijzonderd. De hoekwoningen aan het begin van de hof zijn iets hoger en staan iets verder naar voren. De middelste twee woningen in het achterste blok, in de as van de hof, hebben een dwarskap en staan iets de hof in. De woningen zijn uitgevoerd in een sjieke witte steen en staan op een plint van donker bruin metselwerk. Dit metselwerk wordt ook gebruikt in de brug en het hekwerk met toegangspoort tot de hof. De kozijnen hebben een donker grijze kleur, evenals het gietijzeren hek en de toegangspoort


41

De Rik » Brielle ‹ schets ontwerp ˇ impressie


42

locatie Oud-Krispijn opdrachtgever Trebbe iov Gemeente Dordrecht type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling

Patersweg, Oud-Krispijn Nieuwbouw van ....... woningen Onze visie geldt niet alleen voor de 6

activiteiten voor de wijk, en is opgezet

kavels. Ook de samenhang met de rest

vanuit de bewoners.

van de wijk is van groot belang. Op dit moment zijn er al aantal initiatieven

De stedenbouwkundige structuur blijft

gericht op de samenhang en het

gehandhaafd. De bebouwing aan de

toevoegen van kwaliteit in de wijk. Een

zuidzijde en de stratenstructuur blijven

belangrijke hierin is BV-Patersweg. In

gehandhaafd, terwijl de invulling van

dit initiatief wordt een sterke nadruk

de kavels en de noordzijde langs de

gelegd op ruimte, groen, en spelen, vol

Patersweg vrijkomt.


43

Patersweg » Oud-Krispijn « Bestaande kavel › Impressie stedenbouwkundige situatie ˇ impressie stedenbouwkundige situatie


44

locatie Tilburg opdrachtgever ASVZ type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 10 woningen

Groenstraat nieuwbouw 10 eengezinswoningen in Tilburg Op het terrein van de Groenstraat zal een 10- tal grondgebonden woningen worden gerealiseerd waardoor ook de woonfunctie aan de Groenstraat wordt versterkt. Deze woningen zullen in verkoop/verhuur worden gebracht. De inrichting van het terrein krijgt het karakter van een woonhof met veel groen en voldoende parkeergelegenheid.


45

Groenstraat » Tilburg ‹ gevelaanzicht totaal ˇ impressie


46


47

referentieprojecten

gestapeld


48

locatie Utrecht opdrachtgever SSH type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 318 studentenwoningen

De Kwekerij

nieuwbouw van 318 studentenwoningen Samen met SSH ontwikkeld A3 Architecten Gebouw 1 van de

zal daarom als ondervloer voor de nieuwe funderingsplaat

campus ‘De Kwekerij’ op het voormalige KPN terrein langs de

dienen.

Burgemeester Fockema Andreaelaan. De campus is bestemd voor de huisvesting van studenten en starters in diverse

De toren ‘Gebouw 1’ bevat in totaal op de verdiepingen

gebouwen. De campus is een verzameling van gebouwen

318 zelfstandige woonunits en 32 collectieve keukens. De

welke met een alzijdig geprogrammeerde plint een actieve

begane grond wordt voorzien van facilitaire functies met

buitenruimte creëert onder andere met horeca, studieruimten

een hoofdentree aan het toekomstige campus plein en een

en andere algemene voorzieningen.

verhuisentree aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan. De kelder bevat stallings- en techniekruimten. Op de begane

Gebouw 1 is het eerste gebouw dat ontwikkeld wordt.

grond en in de kelder is 2 maal een ruimte van 150 m2 voor

Oorspronkelijk was het plan opgezet als transformatie van

KPN bestemd.

de bestaande KPN toren. Dit idee is losgelaten. Er wordt een nieuw plan gemaakt waarbij de fundering van de bestaande toren hergebruikt wordt. Het grondwaterpeil ligt ongeveer

De Kwekerij » Utrecht

gelijk aan de bestaande keldervloer van de KPN toren en

› impressie van de nieuwbouw › plankaart (SVP stedenbouw)

Pelkwijklaan Burgemeester Ter

Burgemeester Fockema Andreaelaa


49


50


51

locatie Krimpen a/d IJssel opdrachtgever Quawonen type opgave stedenbouw, nieuwbouw status opgeleverd omvang 186 nieuwbouwwoningen

Nieuwe Vaart nieuwbouw van 186 appartementen

Het plan “Middenwetering” is een grootschalige binnenstedelijke herstructurerings- en verdichtingsopgave. Door het doorzetten van het park over de half verdiepte parkeerkelders verschuift de parkrand tot tegen de nieuwbouw. Deze nieuwbouw versterkt de identiteit van de binnengebieden en legt een sterke relatie tussen het park en de aangrenzende wijk. Het integrale plan geeft een kwaliteitsimpuls aan openbare ruimte en woonomgeving alsmede aan het woningaanbod.

Nieuwe Vaart » Krimpen a/d IJssel ‹ appartementen gezien vanaf de Rondweg » ‹ galerij en trappenhuis » ˘ overzicht gezien vanaf de Rondweg » › entrees gelegen aan de binnengebieden


52


53


54

locatie Alphen aan de Rijn opdrachtgever | afnemer Roosdom Tijhuis | Syntrus Achmea type opgave nieuwbouw status realisatie in 2017 omvang 50 appartementen

De Stadspoort nieuwbouw van 50 appartementen Op de hoek van de Oranje Nassausingel en de Thorbeckestraat, de nieuwe entree voor het centrum van Alphen aan den Rijn, komt een nieuw appartementenblok. Het blok is opgebouwd uit drie volumes, welke aansluiten bij hun omgeving. Het middelste blok gaat hoger op, en vormt de aansluiting met de nieuwbouw aan de overzijde. De driedeling wordt ondersteund door de verschillende kleuren metselwerk, en door de verschillende architectuur van de bouwdelen. De mooie ruime entree over twee lagen en de uitkragende en verspringende buitenruimtes op de kop van het overhoekse blok geven een extra verbijzondering.

De Stadspoort » Alpen aan de Rijn ˆ plattegrond eerste verdieping › impressie


55


56

locatie Tilburg opdrachtgever Prince Projecten type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 32 zorgappartementen

Zorgcomplex Groenstraat 32 zorgappartementen te Tilburg Aan de Groenstraat in Tilburg zijn momenteel een vijftal bedrijfshallen gesitueerd welke in 2018 plaats gaan maken voor een zorgcomplex met een medisch centrum en 10 grondgebonden woningen. Het zorgcomplex bestaat uit een medisch centrum op de begane grond en 32 zorgappartementen op de 1e en 2e verdieping. De begane grond is ingericht voor zorggerelateerde bedrijfsruimten.


57

Zorgcomplex Groenstraat » Tilburg ‹ gevelaanzicht totaal ˇ impressie


58

locatie Schoonhoven-noord, Schoonhoven opdrachtgever | afnemer Van Wijnen | Qua Wonen type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 8 eengezinswoningen 48 appartementen

Schoonhoven vervangende nieuwbouw

Schoonhoven-noord » Schoonhoven ˆ context › vogelvlucht impressie ˘ impressie

Op de plaats van de oorspronkelijke langgerekte bebouwing

gesitueerd, langs de aanwezige langzaam verkeers routes.

langs het plein, hebben wij in ons ontwerp gekozen voor

De tussenblokken en de laagbouwwoningen hebben hun

drie korte blokken. Hierdoor wordt het plein en de daar

entree’s aan de straatkant. Deze geven een mooie ritmiek

gesitueerde functies sterker verbonden met de wijk. De

en herkenbaarheid aan de straat. De woningen hebben als

blokken openen zich naar het plein met mooie grote

verbijzondering een frans balkon boven de entree, waardoor

buitenruimtes, terwijl de straat wand geslotener is. Op

een grote mate van openheid naar de straat ontstaat.

de koppen van de buitenste blokken zijn de entree’s


59


60

Guido Gezelle Complex » Bergen op Zoom ˆ plattegrond noord-gebouw ‹ plattegrond zuid-gebouw › impressie zuid-gebouw ˇ impressie binnengebied


61

locatie Bergen op Zoom opdrachtgever Dura Vermeer type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 80 appartementen

Guido Gezelle Complex nieuwbouw van 80 appartementen Langs de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom worden

het maaiveld grenzen. De blokken zelf zijn alzijdig ontworpen,

80 appartementen gerealiseerd in twee volumes. Deze

met mooie open koppen en grote buitenruimtes. Het

volumes vormen de scheiding tussen het Groene Gordijn,

opgetilde maaiveld loopt tot tegen de woningen, waardoor de

het stadspark, en de achterliggende woonwijk. De

samenhang tussen landschap versterkt. Door de toepassing

landschappelijke inpassing van de blokken is dan ook een erg

van een lichte en een donkere tint metselwerk trappen de

belangrijk element. Het parkeren is onder de blokken, in het

blokken als het ware af richting de parkkant.

landschap opgelost, terwijl de mooie hoge entrees direct aan


62

locatie Almere opdrachtgever Trebbe type opgave nieuwbouw status In ontwikkeling omvang 21 Appartementen

Duinkwartier 21 appartementen te Almere In het Olympiakwartier-West verrijst een

De horizontale banen in wit metselwerk geven een

nieuwe woonwijk; Duinpoort. De architectuur,

frisheid en fijnheid aan de gevel, en verbinden de

materiaalgebruik en de landschappelijke

raampartijen tot een geheel. De zelfde detaillering

inrichting zijn gebaseerd p het thema duin. Voor

vormt een mooie beĂŤindiging van het blok. De

de architectuur betekend dit zandkleurige tinten,

woningen worden ontsloten door een galerij op de

witte accenten. Deze elementen komen in ons

noordkant, waardoor alle woningen op het Z-O, het

ontwerp duidelijk naar voren. De verspringende

Z of het ZW georiĂŤnteerd kunnen worden.

raampartijen en buitenruimtes geven een speels en dynamisch gevelbeeld, en verbeteren de dachlichttoetreding in de woningen.


63

Duinkwartier » Almere › Plattegronden ‹ gevelbeeld ˇ Impressie


64

locatie Almere opdrachtgever De Alliantie, i.s.m. Trebbe type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 28 appartementen

De Laren nieuwbouw van 28 appartementen De appartementen zijn opgezet met

een verticale geleding. Op deze manier

5 woningen per laag. De oriëntatie

wordt het hoofdvolume van het blok

is alzijdig, en elke woning heeft een

opgeknipt in kleinere elementen,

buitenruimte. In het ontwerp van de

uiteindelijk terugkomend tot de

gevel is de woningindeling leesbaar.

menselijke schaal. Het aanzicht van het

Elke woning heeft een groot venster

blok verandert hierdoor afhankelijk van

met uitzicht in de woonkamer, en

de afstand en de hoek waaronder het

een centrale buitenruimte. De gevel

waargenomen wordt. Het hoofdvolume

organiseert zich rond deze elementen.

met de gelaagde metselwerkvlakken en de grotere gevelopeningen geven

Het hoofdvolume bestaat uit

de landmark uitstraling, terwijl de

metselwerk, waarbij banden een

leesbaarheid en de fijnheid van detail

horizontale geleding aangeven. De

voor een zorgvuldige aansluiting op het

gevelopeningen geven leesbaarheid.

maaiveld zorgen.

Het metselwerk in laagjes zorgt voor

De Laren toren » Almere ‹ plattegrond › impressie van het appartementenblok


65


66

locatie Dordrecht - Crispijn opdrachtgever Gemiva type opgave nieuwbouw status in uitvoering omvang 20 appartemente

Crispijn van Outgaerden nieuwbouw van zorgwoningen te Dordrecht Trivire werkt sinds 2001 samen met de gemeente aan verbetering en vernieuwing van de wijk Oud Krispijn, met aandacht voor wonen, leven en werken. Dit project is ĂŠĂŠn van de vele bijdragen daaraan. Voor het project zijn verouderde woningen afgebroken. De hiervoor terug gebouwde appartementen voor de Gemiva-SVG Groep bieden woonruimte aan een kwetsbare doelgroep: mensen met een handicap. De woningen zijn dan ook zeer ruim opgezet voor mensen met een rolstoel. Op locatie wordt ook 24-uurs zorg geleverd door Gemiva-SVG.


67

‚ galerijzijde van de appartementen en hoekwoning ˇ impressie van de appartementen


de samenhang in architectu ook om een bijzonder plan, geeft aan een hedendaagse

neggemaat | detaillering daklaag | ritmiek | spek in geglazuurde steen | steenkeuze | verhoudingen | stuclagen | differentiatie | bouwstijl

68

gevelaanzichten

locatie Rotterdam opdrachtgever Woonstad type opgave nieuwbouw, renovatie status Schetsontwerp omvang 50 woningen

Van der Takstraat

Burgemeester Hoffmanplein

ONS blok

vervangende nieuwbouw met 50 woningen “Ons Blok” staat op het Noordereiland in Rotterdam. Dit is Tulpstraat

een bijzonder stukje stad. Het is een stukje stad met een zeer

Prins Hendrikkade

doorsneden

herkenbare structuur van gesloten bouwblokken, gesitueerd langs kades rond een openbare centrale as waar ook het Burgemeester Hoffmanplein op ligt. Het contrast tussen kade en plein is enorm, maar toch is er een zeer sterke samenhang binnen het eiland.

Langsdoorsnede AA’

Langsdoorsnede BB’

Dwarsdoorsnede CC’

referentie ‘Ber

A3 Architecte


Programma: vervangende nieuwbouw met ruim 50 woningen en appartementen op het Noordereiland te Rotterdam

69

ONS Blok » Rotterdam Noordereiland › oude situatie ‹ gevelbeeld ˇ Impressie

Dit ligt met name geborgen in het feit dat het een eiland is, en situatie

de bewoners van het eiland dit ook sterk zo voelen. Maar de samenhang wordt ook versterkt door de architectuur. Ondanks dat de architectuur ontstaan is in een periode van grofweg 40 jaar, is er een sterke samenhang in korrelgrootte, geleding, vorm, materiaalgebruik en ritmiek. Voor de aanpak

van de nieuwbouwopgave van Ons Blok vinden wij het uitermate belangrijk dat deze samenhang in tact blijft. De doelstelling is dat de bewoners van het Noordereiland na voltooiing van het plan, nog steeds de naam “Ons Blok” gebruiken.

o


70

Neherkade » Den Haag › oude situatie ˇ Nieuwe situatie « stedenbouwkundige schets


71

locatie Den Haag opdrachtgever | afnemer Coltavastgoed type opgave nieuwbouw status in ontwikkeling omvang 200 woningen

Neherkade

optopping op hoogte te Den Haag

Aan de rand van het Laakhavengebied

optimaliseert de licht- en zontoetreding

maken wij een woningbouwplan

tot het binnengebied. De hoge kant sluit

op een bestaande supermarkt en

aan op de wand van de Neherkade,

parkeergarage. Het plan is zo ontwikkeld

en op het hoogstedelijk gebied van de

dat de supermarkt tijdens de bouw open

Laakhaven, terwijl het lagere deel mooi

kan blijven, en een groot deel van de

aansluit op het oudere stedelijk weefsel

parkeergarage in gebruik kan blijven.

van Oud Rijswijk. De lichte constructie

De hogere kant langs de Neherkade

is door vertaald naar de gevels. Grote

vormt een geluidswand naar een rustig

glasvlakken creĂŤren ruime woningen,

en groen binnengebied. De getraptheid

terwijl de lamellen de nodige privacy

bied ruimte voor royale dakterrassen, en

bieden.


72

locatie Bergambacht opdrachtgever | afnemer RIZ Bouw | Quawonen type opgave nieuwbouw omvang 13 eengezinswoningen 19 appartementen

Schipperstraat vervangende nieuwbouw

Net achter het oude centum van Bergambacht ligt de Secr. Schipperstraat, waarlangs dit nieuwbouwplan ligt. De locatie vormt een schakelstuk tussen het centrum en de meer seriematige uitbreidingswijken. Voor dit plan hebben wij gekozen voor een ingetogen, zorgvuldige architectuur welke aansluit bij de omliggende wijk. Door de toepassing van afwisselend liggend en staand metselwerk voegt de gevel zich naar de menselijke maat. Erfscheidingen zijn mee ontworpen en lopen door in de kopgevels, wat de eenheid binnen het plan versterkt. De straatgevel is uitgevoerd in donker metselwerk. De binnengevels openen zich naar een collectief groengebied en zijn in licht zandkleurig metselwerk uitgevoerd.

Schipperstraat » Bergambacht ˆ impressie appartementen › vogelvlucht impressie ˇ impressie rijwoningen


73


74


75

locatie Schemerhornstraat en Oudlaan, Utrecht opdrachtgever Plané Vastgoed type opgave nieuwbouw status geplande oplevering 2017 omvang 18 appartementen en ???

Talmalaan appartementencomplex Twee programma’s worden zichtbaar gemaakt in een hoofdvolume; kleinere appartementen met een mogelijk zorgprogramma, en appartementen. De twee programma’s hebben ieder een eigen entree, en een eigen ontsluiting. Door de twee compacte ontsluitingen is een optimale indeling van de woningen mogelijk. Ook ontstaat hierdoor een mooie alzijdig georienteerde gevel. De parkeerplaatsen zijn half onder het gebouw aan de N-zijde gesitueerd, waardoor de zuidkant op een mooie manier met woningen aansluit op het parkje. De appartementen hebben ruime buitenruimtes, de (zorg) woningen franse balkons. De programma’s zijn herkenbaar aan de sprong in het volume, en aan de twee steenkleuren. De donkere lijnen in de gevel gene een mooie horizontale geleding, en binden de twee delen tot een geheel.

Talmalaan » Utrecht ˆ plattegrond van appartementen ‹ Het appartementencomplex


76


77

locatie Boskoop opdrachtgever | afnemer Van WIjnen | Trifolium type opgave nieuwbouw omvang 35 appartementen

Mendelweg nieuwbouw te Boskoop Langs de westrand van de Mendelweg,

los te houden van elkaar, en door de

tussen wijk en spoorzone, liggen drie

architectuur van het aan te pakken blok

flats. Het middelste woongebouw was

anders te benaderen dan de overige

gedateerd en voldeed niet meer aan de

twee blokken.

eisen van deze tijd.

De buitenruimte van de woningen

In de uitvraag van Trifolium

zijn dan ook bewust niet uitgevoerd

werd er gevraagd om zowel een

als loggia´s. Doordat ze gedeeltelijk

sloop- nieuwbouwvariant als een

binnen en buiten de massa is geplaatst,

renovatievoorstel te onderzoeken.

ontstaat er een betere relatie met de

De drie flats vormen, ondanks hun

omgeving, zonder dat dit tenkoste

verschillende typologie, een sterke

hoeft te gaan van meer beschutting.

eenheid met elkaar. De samenhang

De balkons zijn gesitueerd voor de

tussen de drie blokken zit met name

slaapkamers. Dit zorgt enerzijds

in de stedenbouwkundige context.

voor meer privacy in deze kamers,

Ondanks dat de blokken een eenheid

maar zorgen ook voor optimale

vormen, is het van belang dat hun

daglichttoetreding in de woonkamers.

eigen identiteit houden. Deze eigen

Ook is ervoor gezorgd dat de balkons

identiteit versterken we op twee

bereikbaar zijn vanuit de woonkamers.

manieren; door de blokken fysiek Nieuwbouw Mendelweg » Boskoop ‹ imprerssie nieuwbouw ˇ fragment impressie nieuwe gevel


78


79

locatie Rotterdam, Noordereiland opdrachtgever Particulier type opgave woongebouw particulieren CPO status studie omvang afhankelijk van afnemers

Maatpak op het Eiland CPO project op het noordereiland

Het kavel aan de Ruyterstraat 36

Programma van eisen

in het blok, waardoor een

gelegen op het noordoostelijke

Het gehanteerde PvE is een mogelijke

3Dverkavelingsmodel ontstaat. De

gedeelte van het Noordereiland is

variant. Er zijn uiteraard vele varianten

beschikbare bouwenveloppe biedt meer

een ideale plek om met een kleine

mogelijk, maar voor deze studie is

ruimte dan nodig voor het PvE Het is

groep particulieren (bouwgroep) een

uitgegaan van: 8 woningen voor 55+

hierdoor mogelijk grote openingen in

woongebouw te maken.

huishoudens (GBO woning ca. 1 15-

het gebouw te maken. Naast dat deze

160m2), 1 logeerwoning, 1 atelier aan

sparingen de ruimtelijke beleving van

Er kan aan diverse doelgroepen

woning ca. 80m2, bedrijfsruimte ca.

het binnengebied versterken, worden

gedacht worden, bijvoorbeeld acht 55+

90m2, ca. 70m2 collectieve

er tevens verschillende ‘stappen’ van

huishoudens. Doordat de bouwgroep

binnenruimte (bijvoorbeeld relax/

collectief naar privé gecreëerd Om

direct opdrachtgever wordt, biedt

sport), 8 inpandige parkeerplaatsen en

nog meer licht en ruimte te geven aan

dit de °kans om zowel specifieke

bergingen.

het binnengebied is er gekozen voor

bewonerswensen als ‘het collectieve’

een relatief ondiep woningtype van ca.

in het woongebouw extra aandacht te

Het complex

geven.

De bewoners kiezen hun plek

CPO Maatpak op het eiland » Rotterdam ˆ oude situatie ‹ opbouw van het kavel ˆ‹ nieuwe situatie achterkant » nieuwe situatie straatgevel

7,5m.


80


81


82


83

locatie Gouda opdrachtgever Woonpartner Midden-Holland / Trebbe west type opgave nieuwbouw status geplande oplevering 2018 omvang 22 appartementen

Teldertoren Appartementencomplex

De Teldertoren is een onderdeel van

woningen. De blokken liggen in open

het plangebied Zuidelijk Stempel West

stempels in het groen. De dragers van

in Gouda. Het blok is alzijdig ontworpen

het plangebied zijn lange groene assen

in een schakering van bruine tinten

en waterlopen. De kern opgave voor de

baksteen. De kozijnen zijn in een

ZSW ligt in het handhaven en versterken

streng ritme geplaatst. Om de entree

van de aanwezige landschappelijke

te benadrukken in de gevel is deze

kwaliteiten en het geven van een impuls

uitgevoerd in een afwijkende kleur en

aan de architectuur en woningtypologie.

materialisering en voorzien van een

De opgave maakt onderdeel uit van de

luifel met de naamsaanduiding van de

grotere ontwikkeling om Gouda Oost te

flat.

revitaliseren, een afgewogen keuze van

Het plangebied is gelegen in Gouda

de op het eerste gezicht tegenstrijdige

Oost. Deze na-oorlogse wijk bevat met

kernpunten; samenhang en eigen

name middelhoogbouw portiek-etage

identiteit.

Teldertoren (ZSW)  Gouda ˆ plattegrond van appartementen ‚ Het appartementencomplex


86


87

A3 Architecten


A3 Architecten & BIM voorbeelden van planuitwerking in BIM A3 Architecten werkt met het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met zowel nieuwbouw- als ook renovatie- en transformatie-projecten is hiermee de nodige ervaring opgedaan. De BIM-modellen worden met behulp van het programma Revit opgezet en uitgewerkt. Het werken met BIM is een methode die zorgt voor centraal beheer van data (tekening, berekeningen, inzichtelijk documenten, hoeveelheden, gebruiksaanwijzingen en berekeningen, etc.) en centrale communicatie. Het voordeel hiervan is dat meer inzicht voordat de bouw start voor alle partijen zoals de opdrachtgever, architect, constructeur, installateur en alle overige relevante bouwpartners. Alle knelpunten kunnen vooraf inzichtelijk worden gemaakt, worden besproken en direct worden opgelost, ondersteund door een uitgebreid 3D-model. BIM protocol Bij het opzetten van een BIM project dient vooraf een BIM protocol opgesteld te worden. In dit protocol komen o.a. de volgende zaken aan bod: - Projectinformatie - Projectdoelen en BIM ambities - Projectpartners en contactpersonen - Organisatie project - BIM proces - BIM informatie niveau componenten - Procedure samenwerking - Afspraken BIM model - Kwaliteitscontrole

BIM ‚ nieuwbouw SSH studentehuisvester Utrecht › voorbeeld van een BIM protocol


A3 Architecten & bewoners betrekken van bewoners bij het proces Bewoners van de aan te pakken woningen spelen voor ons een cruciale rol in het proces van besluitvorming. Goede voorlichting naar de bewoners is uiteraard van essentieel belang. Overleg met klankbordgroepen, planteams met bewoners, informatieavonden, inloopmiddagen, excursies tot aan workshops met bewoners behoren tot ons dagelijks werk. Afhankelijk van de instandhoudingtermijn, de exploitatietermijn en de staat van het onderhoud, worden plannen gemaakt voor de woningbouwcomplexen. Door de jaren heen heeft A3 Architecten veel ervaring opgedaan in het aanpakken van woningen in bewoonde staat. Het met elkaar bepalen van de ingrepen en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast, maar ook het benoemen van de overlast, zijn op de bewonersbijeenkomsten belangrijke punten.

Bewoners ˆˆ excursie | Nieuwe vaart, Krimpen a/d IJssel ˆ klankbordgroep | Weegbreeflat, Soest › workshop | De Toekomst, Vlaaringen ˆ› pannelsessies | Dekkenplan, Zoetermeer ˇ› informatie avonden | Isabellaland, Den Haag


A+

A+

NOM


A3 Architecten & Duurzaamheid uitgaan van behoud Een belangrijke vorm van duurzaamheid is behoud. Dus niet slopen, maar hergebruiken wat goed is en aanpassen waar nodig. Inmiddels hebben we diverse transformatieprojecten uitgevoerd waarbij het bestaande gebouw zoveel mogelijk wordt behouden en toch d.m.v. allerlei ingrepen woningen met een energielabel A+ zijn gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het transformatieproject Brinkwal in Nieuwegein. Energielabelverbetering Een andere voor de hand liggende manier van duurzaamheid is het besparen van energie door het na-isoleren van bestaande woningen, eventueel i.c.m. het aanbrengen van zonnepanelen of andere duurzame ingrepen. Het resultaat is een energielabelverbetering van de bestaande woningvoorraad. Soms gebeurd dit met maar met enkele stappen, zoals het project Isabellaland in Den Haag. De woningen zijn van een gemiddeld label E/D naar een energielabel B gegaan. Maar het kan ook zeer rigoureus, bijvoorbeeld in een ‘Slim en Snel’ traject van platform 31. Het project Sens in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van zón traject dat we hebben doorlopen. Deze woningen zouden uiteindelijk naar een A+ label zijn gegaan. Nul-op-de-meter nog een stap verder gaat het ‘nul-op-de-meter concept’. Voor onder andere woningcorporatie Mitros en SSW de Bilt deden we mee aan trajecten om gestapelde woningen ‘Nul-op-de-meter’ te krijgen.

Duurzaamheid ‹ˆ Transformatie | Brinkwal, Nieuwegein ˆ Slim & Snel | Krimpen a/d IJssel ‹‹Nul-op-de-meter | SSW, De Bilt ‹ labelverbetering | Isabellaland, Den Haag


Maaskade 171D Postbus 24325 3007 DH Rotterdam Tel.: 010 411 3630 alg@A3architecten.nl www.A3architecten.nl

A3 Architecten - Woningbouw  

Bureauprofiel van A3 Architecten en voorbeelden van verschillende woningbouwprojecten #stedenbouw #nieuwbouw #woningbouw #ééngezinswoningen...

A3 Architecten - Woningbouw  

Bureauprofiel van A3 Architecten en voorbeelden van verschillende woningbouwprojecten #stedenbouw #nieuwbouw #woningbouw #ééngezinswoningen...

Advertisement