Premies - Verbouwen en renovaties

Page 1

Wie? Fluvius

Aanvragen via www.fluvius.be/premies

EPC-labelpremie

Wat? Voor eigenaars van (collectieve) woongebouwen na grondige energetische renovatie

Belangrijk? Start-EPC mag niet ouder zijn dan 2019. Nieuw EPC opgemaakt na 1/01/2021 en binnen de 5 jaar t.o.v. start EPC

Bedrag?

Woning

Zonnepanelen (indiensname na 1/01/2021)

Belangrijk? Omvormvermogen ≤ 10 kVA.

Eerst aanmelden op fluivus.be!

Bedrag? 150 EUR/kwp + 75 EUR/kwp (indien 4kwp tot 6 kwp). Max. 750 EUR en max. 40% van de investeringskost excl. btw

Dak- of zoldervloerisolatie doe het zelf (tot 30 april 2023)

Belangrijk? Voor facturen tussen 1/07/2022 en 30/04/2023. Isolatiewaarde min. 4,5m² K/W

Bedrag? 6 EUR/m² tot 12 EUR/m²

Asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing zonnepanelen

Belangrijk? Voor facturen tussen 1/01/2022 en 31/12/2025.

Bedrag? 12 EUR/m² en max. 50% van de kostprijs excl. btw

Gescheiden afvoersysteem

Wat? Scheiden van rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater om afwatering beter te voorzien en een efficiëntere zuivering. Belangrijk? Omgevingsvergunning woning van voor 2005.

Bedrag? 500 EUR

PREMIES EN SUBSIDIES

0
Verbouw- en renovatiepremies Laatste update januari 2023 V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse F L U V I U S
naar
C
EUR naar label B naar label A Appartement 3750 EUR 5000 EUR nvt 2500 EUR 3750 EUR
Labelpremie
label
2500

Wie? Wonen Vlaanderen

Aanvragen via www.vlaanderen.be/premies-voorrenovatie

Mijn VerbouwPremie

Wat? Allesomvattendepremie voor renovatie en energiebesprende investeringen onderverdeeld in 10 categorieën van werken.

Belangrijk? Het gebouw moet min. 15 jaar oud zijn of de omgevingsvergunning min. 5 jaar bij zonenboiler, warmtepomp en warmtepompboiler.

Factuurbedrag min. 1000 EUR excl. btw per categorie.

Bedrag? Afhankelijk van het gezinsinkomen ensamenstelling, en van het gebouwtype (residentieel of niet-residentieel)

Vlaamse aanpassingspremie

Wat? Voor (inwonende) 65-plusser die een woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de node van het ouder worden. Twee categorieën van werken: technische installaties of hulpmiddelen of verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen. Belangrijk? Factuurbedrag min. 1200 EUR per categorie van werken.

Combineerbaar met aanpassignspremie van de provincie.

Bedrag? 50% van de kostprijs incl. btw met een maximum van 1.250 EUR per categorie

Wie? Vlaams Energie- en klimaatagentschap Aanvragen via www.vlaanderen.be/veka

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij tot eind maart 2023

Wat? Kleine producenten kunnen hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken. Bedrag? max. 850 EUR en max. 40% van de investeringskost

Eerst zonnepanelen en thuisbatterij aanmelden op Fluvius.be!

Sloop- en heropbouwpremie (tot eind 2023) Wat? Afbraak en heropbouw van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest indien 21%.

Belangrijk? Aanvragen uiterlijk 3 maanden nadat gecombineerde vergunningsaanvraag werd goedgekeurd en ten laatste op 30 juni 2024. Bedrag? 10.000 EUR

Wie? Provincie Vlaams-Brabant

Aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-ensubsidies

Aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap Wat? Voor (inwonende) 65-plusser OF erkend persoon met een handicap die een woning in Vlaams-Brabant functioneel wil aanpassen.

Belangrijk? Combineerbaar met Vlaamse aanpassingspremie.

Bedrag? 50% tot 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 EUR

Wie? Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Aanvragen via www.vaph.be/hulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen

Wat? Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie.

Bedrag? Afhankelijk van werken.

V L A A M S E O V E R H E I D V L A A M S - B R A B A N T
G E M E E N T E

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.