Rechten en plichten bij (ver)huren

Page 1

Klachten?

Instanties die je kunnen helpen

Huurder Verhuurder

Huurdersbond

Tiensevest 106, 3000 Leuven

016 25 05 14 of info@hbvlb.be

Gratis voor inwoners uit Grimbergen, Steenokkerzeel en Kampenhout.

Jurist 3Wplus

0499 64 04 57 of huurvragen@3wplus be

Verenigde eigenaars

Dreefstraat 8, 3001 Heverlee

02 880 60 24

Gemeente Kampenhout is lid, vragen via woonconsulent

Jurist 3Wplus

0499 64 04 57 of huurvragen@3wplus be

Meer info over de het huurcontract, woonkwaliteitsnormen, ... www.vlaanderen.be

Laatste update februari 2023

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

0 Het Vlaams woninghuurdecreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten in Vlaanderen. De federale Huurwet
voor
is van toepassing op woninghuurcontracten
1 januari 2019.
RECHTEN
BIJ (VER)HUREN
& PLICHTEN

Rechten

De verhuurder moet de woning afleveren in een goede staat en moet het ongestoord genot kunnen verzekeren. Onderhoudswerken en herstellingen dienen op voorhand te gebeuren.

De verhuurder blijft verantwoordelijk voor verborgen gebreken

Tijdens de huur mag de verhuurder geen nietdringende werken of die het uitzicht van de woning veranderen laten uitvoeren zonder toestemming van de huurder

Zonder toestemming van de huurder mag een verhuurder de woning niet betreden Hij heeft dit recht wel één keer per jaar om na te gaan of de woning goed onderhouden wordt

Plichten

De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader

Een huurwaarborg betalen (van max 3 maanden) die vermeldt staat in het huurcontract indien van toepassing

Stipte betaling van de maandelijkse huur.

Meldingsplicht aan de verhuurder bij het vaststellen van gebreken

De huurder is verplicht dringende werken toe te laten die nog meer schade voorkomen

Bij samenwoning meldt de huurder dit best aan de verhuurder. Er mag evenwel geen verhoging van de huurprijs volgen. Onderverhuren mag niet zonder toestemming van de verhuurder en is vaak in strijd met stedenbouwkundige voorschriften.

Andere verplichtingen in het huurcontract.

Welke 10 zaken mogen zeker niet ontbreken?

De identiteitsgegevens van huurder en verhuurder.

Een precieze omschrijving van wat je gaat huren (type woning, adres, en beschrijving woning)

Looptijd van de overeenkomst

Voorwaarden bij het vroegtijdig beëidigen van het huurcontract (opzegtermijn, vergoeding, )

De huurprijzen, eventuele lasten en afspraken over het indexeren van de huurprijs.

De huurwaarborg

Een plaatsbeschrijving die beschrijvend is en eventueel ondersteund is door middel van foto's.

Indien er nog herstellingswerken of renovatiewerken dienen te gebeuren, worden deze best genoteerd. Hierbij wordt ook best genoteerd wie de kosten hiervan draagt.

Afspraken met betrekking tot verzekeringen die genomen dienen te worden

Extra zaken die toegevoegd kunnen worden:

Een regeling wanneer potentiële nieuwe huurders de woning kunnen bezoeken; De offciële registratie van het huurcontract

Het huurbedrag vrij bepalen, jaarlijks indexeren en dit met de huurder overeenkomen

Een huurwaarborg vragen van maximaal 3 maanden huur

Wanneer de huurder bepaalde verplichtingen niet nagaat kan u maatregelen nemen. De verhuurder brengt de huurder via aangetekend schrijven op de hoogte en kan nadien naar het vredegerecht gaan

Bij schade waarvoor de huurder aansprakelijk is, kan de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen.

Een bijdrage vragen aan de huurder voor de gemeenschappelijke lasten.

Plichten

De woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen.

Een zoekertje online, in een krant, op affiche of via een makelaar: het is verplciht om de energiescore of het EPC-label te vermelden

Appartementsgebouw met 5 of meer wooneenheden? dan is een EPC

Gemeenschappelijke Delen ook verplciht Vanaf 1/01/2024 is dit verlicht vanaf 2 wooneenheden.

Bij het selecteren mag de verhuurder kandidaathuurders niet weigeren op basis van geslacht, origine of financiële achtergrond, Tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst dient er een plaatsbeschrijving te gebeuren.

Grote herstellings- en onderhoudswerken die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage zijn voor de rekening van de verhuurder

H U U R D E R V E R H U U R D E R
H E T H U U R C O N T R A C T
Rechten

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.