Sociaal Huren

Page 1

Dilbeek

Merchtem

Opwijk

Meise

Drogenbos

Grimbergen

Kampenhout

Steenokkerzeel

Wemmel

Zemst

De gemeente heeft geen inzage noch inspraak wat betreft de wachtlijsten of toewijzingen Met behulp van uw kandidatennummer en rijksregisternummer kan u zelf uw positie kennen via de Woonmaatschappij.

Woonmaatschappijen

Woonpunt Zennevallei

Molenborre 26/01, 1500 Halle

02/363.10.50

Providentia

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse

02/452.72.43

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

Bezemstraat 83, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

02/371.03.30

Elk zijn Huis

Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren

02/766 01 70

Vlabinvest

Vlabinvest voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. De focus ligt op betaalbaar wonen voor modale inkomenstrekkers, waarbij een voorrang geldt voor personen die een band kunnen aantonen met het werkingsgebied.

SOCIAAL HUREN

Laatste update juli 2023

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

Lennik Pepingen Asse Bever W o o n p u n t Z e n n e v a l l e i P r o v i d e n t i a G M V o l k s h u i s v e s t i n g E l k z i j n H u i s
K.o.d.B. Londerzeel Galmaarden Gooik Herne
V l a b i n v e s t

Watiseensocialehuurwoning?

Dit is een woning (studio, appartement of gezinswoning) voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kandidaatvooreengemengdproject metVlabinvest(viasociaalhuurstelsel)?

Indien van toepassing ook van uw partner of alle gezinsleden.

Attest van werkgever (sinds wanneer u in dienst bent)

Attest van uzelf waar u school hebt gelopen

Attest waar uw kinderen naar school gaan

Kopie van lidkaarten van soicio-culturele

verenigingen (bv. sportclub, jeugdbeweging, )

Kandidaatvooreeningehuurde woning?

Enkel indien je een laag inkomen hebt en dringend herhuisvesting nodig is (woonnood)

Schriftelijk aan te vragen

Attest woonnood

Inkomensattesten laatste 6 maanden

€2060,13 per maand voor alleenstaanden

€2728,83 per maand voor gezinnen

Voorwaardenvoorinschrijving

U bent minstens 18 jaar (tenzij ontvoogd of begeleid zelfstandig wonen) en u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Uw gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan:

€28.105 voor alleenstaanden zonder ptl*

€30.460 voor alleenstaanden met een handicap

€42 156 voor alle anderen, verhoogd met €2.356 per ptl

Er wordt gekeken naar het meest recente jaar (max. 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is

Opgelet: ligt uw inkomen nét onder bovenstaande bedragen, dan is het mogelijk dat uw inkomen na indexering te hoog is en u toch niet in aanmerking komt voor een sociale woning

U of uw gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben of hebben gegeven Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland

Kreeg u een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heeft u een eigendom met uw ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk Heeft u hierover vragen, informeer dan bij uw Woonwinkel of de woonmaatschappij.

U of één van uw gezinsleden mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of bouwgrond heeft ingebracht.

*ptl = personen ten laste

Hoeinschrijven?

Hoeinschrijven?

Verplichte documenten:

Kopie identiteitskaart

Attest historiek van woonst

Attest samenstelling gezin

Meest recente aanslagbiljet

Inkomsten laatste 3 maanden

Inschrijvingsformulier deel A en deel B

Facultatief, indien van toepassing:

Attest kinderbijslagfonds

Staving stukken woonnood

Attest invaliditeit

Attest voltrokken echtscheiding of inleiding procedure

Vonnis co-ouderschap

Sociaal verslag

Verplichtingen

In de oneven jaren (met uitzondering in 2024) wordt de wachtlijst geactualiseerd Het inkomen wordt opnieuw opgevraagd. Voldoe je niet meer dan word je geschrapt als kandidaat-huurder.

Elke adres- of gezinswijziging dient schriftelijk gemeld te worden aan de Woonmaatschappij

Na afsluiten van een sociale huurovereenkomst moet u zich inschrijven bij VDAB als u nog niet werkt.

jNa twee jaar sociaal huren, dient u een attest van basistaalvaardigehid Nederlands A2 te bezitten.

Huurpremie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmkering komen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.