Page 1

I.E.S. PERE D’ESPLUGUES Departament de tecnologia

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ D’IDEES DIBUIX TÈCNIC Rafa Pastor i Fuster

TECNOLOGIA

E.S.O

Font Original de: http://sites.google.com/site/fadultsdocs01/

1r CURS


Introducció Tenim distintes formes de comunicar als altres el que volem transmetre: parlant, per escrit, mitjançant dibuixos o imatges, etc. De totes aquestes tècniques la comunicació oral és la més ràpida, senzilla i econòmica; tot i això no sempre és la més eficaç. Quan volem expressar idees relacionades amb objectes tècnics, encara que poden ser útils altres mètodes de comunicació, és el dibuix és més empleat. Ja ho diu el refrany: “un dibuix val més que mil paraules”. Podem

diferenciar

entre

dibuix

tècnic

i

artístic.

L'artístic

una

intenció

fonamentalment estètica, mentre el tècnic intenta representar de forma clara un objecte per transmetre tota la informació necessària per a la seva construcció. La comunicació d'idees per mitjà del dibuix et va resultar imprescindible per a la realització dels projectes de Tecnologia, ja que hauràs de transmetre les teves idees i dissenys als companys de treball. Al llarg d'aquesta unitat aprendràs a expressar les teves idees mitjançant dibuixos i estudiaràs els instruments que necessitaràs per a això. Llapis Són els principals instruments de traçat. Es fabriquen en fusta i porten al seu interior una mina de grafit barrejat amb argila. Els llapis es diferencien per la duresa de les seves mines, que es troba indicada sobre mateix mitjançant nombres i lletres. Mentre que els llapis blans tenen mines molt negres, que fan traços gruixuts i taquen amb facilitat, els llapis durs tenen mines que no embruten el paper, són més clares i els traços que realitzen són més fins. En la següent taula tens una classificació dels llapis segons la seva duresa i les seves aplicacions en el dibuix tècnic: Nombre 2B

Duresa Molt tova

Utilitat Esbossos sobre cartolina

B

Tova

Esbossos i escriptura sobre paper

HB

Semitova

Croquis

F

Semidura

Escriptura, esbossos i croquis

H

Dura

Croquis i dibuixos al llapis

2H

Molt dura

Dibuixos al llapis delineats

2

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Portamines Instrument semblant al llapis que es fabrica de plàstic o metall i porta al seu interior un dispositiu amb un cap en forma de pinces, que retenen les mines col·locades al seu interior. Aquestes mines poden tenir distints grossors (0.2, 0.3, 0.5, 0.7, i 0.9 mm) i. tenen l'avantatge que amb un mateix portamines es poden emprar mines de distintes dureses i colors.

Goma d'esborrar S'empra per eliminar els traços erronis i auxiliars que es fan mentre es dibuixa. Les gomes que s'empren per esborrar traços de llapis han de ser blanes, flexibles i de color clar o transparent, per no embrutar el paper quan s'esborra. Quant major sigui la duresa del llapis, tant més dura haurà de ser la goma que s'utilitzi per esborrar-lo. Compàs Instrument que s'empra per traçar arcs i circumferències. Està format per dos braços metàl·lics i articulats que s'uneixen mitjançant una peça en forma de ganxo. Aquesta peça acaba en un petit pivot estriat de forma cilíndrica, que és per on s'agafa i es maneja el compàs. Regle graduat Té forma rectangular i es construeix en diferents materials, encara que el més utilitzat és el plàstic. Va graduada en mil·límetres en un dels seus vores i s'empra per mesurar longituds i traçar línies rectes. Hi ha regles de diferents grandàries, sent les d'ús més estès les compreses entre 30cm i 1m. Escaire i cartabó Són dues plantilles de plàstic, normalment transparents, de forma triangular que s'empren principalment per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars. L'escaire té forma de triangle rectangle isòsceles, és a dir, té un angle de 90° i dos de 45°. El cartabó té forma de triangle rectangle en què els dos angles distints del recte mesuren 30 i 60°.

3

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Transportador d'angles És un instrument emprat per mesurar i construir angles. Habitualment és un semicercle de plàstic transparent que està graduat en el seu contorn. El centre del transportador està marcat amb una creu, per la que passa una línia horitzontal que coincideix amb les marques de , 0 ° i 180°.

Suports per dibuixar Els suports són tots aquells materials sobre els quals es realitzen els dibuixos i dissenys. En dibuix tècnic el suport més utilitzat és el paper. El paper es fabrica amb fibres entrellaçades de cel·lulosa que s'extreu de la polpa de la fusta. Es presenta en forma de fulls de diversos grossors, textures i grandàries. Els tipus de paper utilitzats amb més freqüència en dibuix tècnic són: •

El paper opac, de color blanc i que pot tenir un acabat rugós, per a dibuixos al llapis, o amb acabat llis, per a dibuixos a tinta.

El paper vegetal, que és transparent, impermeable i dur. S'utilitza per calcar plànols a tinta i després reproduir-los fàcilment.

El paper mil·limetrat, que és opac i està dividit en quadrats d'un mil·límetre. És molt útil per a la realització de gràfics.

El paper per a croquis, això és per a esborranys, que sol ser de baixa qualitat, molt rugós i d'un color groguenc

Formats En dibuix tècnic tots els dibuixos es fan sobre un paper de mesures fixes, denominat format. Per designar un format (grandària del paper) s'empra una lletra majúscula seguida d'un nombre. En l'il·lustració siguiente pots veure les grandàries de cadascun dels formats. Observa que la superfície de cada format, començant pel A0, és la meitat de l'anterior.

4

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Format

Amplària (mm)

Longitud (mm)

UNE A-0

841

1189

UNE A-1

594

841

UNE A-2

420

594

UNE A-3

297

420

UNE A-4

210

297

UNE A-5

148

210

Esbossos, croquis i plànols Dins el procés de disseny d'un producte, podem emprar diferents tècniques de dibuix per aconseguir definir la nostra idea gràficament, perquè pugui ser entesa per altres, i arribi a construir-se. Esbós Els esbossos són els primers dibuixos que es fan d'una idea. Es realitzen de manera aproximada, sense gaires detalls i sense seguir cap norma, per representar de forma senzilla les distintes solucions inicials del disseny d'un objecte. Els esbossos són dibuixos a mà alçada, és a dir, s'efectuen a pols sense l'ajuda d'instruments auxiliars de dibuix, només amb el llapis i la goma. A continuació pots veure els distints esbossos realitzats per al disseny d'un llum:

5

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Croquis El croquis és també un dibuix realitzat a mà alçada, que conté informació completa sobre la dimensions (mesures) i la forma de l'objecte, perquè pot ser fabricat. És una representació gràfica molt més detallada que l'esbós i la seva execució requereix més precisió i claredat. Observa el croquis de la solució triada pel llum: Plànols Els plànols són dibuixos delineats, es realitzen amb ajuda d'instruments de dibuix (escaire, cartabó, regle, compàs, etc.), per aconseguir una representació a escala d'un objecte; és a dir, un dibuix les mesures del qual estan en proporció amb l'objecte en la realitat.

A continuació pots veure el plànol delineat realitzat per al disseny d'una copa:

6

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Representació mitjançant vistes Es denominen vistes a les distintes imatges que d'un objecte percep un observador quan se situa en distints llocs al voltant d'aquest (al davant, al darrere, dalt, sota i pels costats). Les vistes són el resultat de projectar perpendicularment

a

l'objecte

sobre

plans paral·lels a les seves cares. En total podem obtenir fins a sis vistes d'un objecte, encara que les tres principals són: planta, alçat i perfil. •

Planta: Vista des de dalt.

Alçat: Vista de front.

Perfil esquerre: Vista lateral esquerra

A l'hora de dibuixar les vistes deuen seguir la següent distribució sobre el paper:

Acotació L'acotació és l'operació d'anotar les mesures que un objecte té en la realitat, sobre una representació d'aquest i d'acord amb una sèrie de normes, regles i convencionalismes prèviament establerts. En acotar una figura podem distingir els elements següents:

1. Línies de referència o auxiliars de cota. 2. Línies de cotes. 3. Fletxes de cota. 4. Xifres de cota.

7

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Normes bàsiques d'acotació 1. Les cotes es col·locaran sempre de la forma més clara possible. 2. Mai s'ometran mesures, ni es repetiran innecessàriament. 3. Les cotes es col·loquen preferentment per l'exterior de la peça. Poden col·locar-se a l'interior si amb això no es perd claredat. 4.

Les mesures s'expressen generalment en mil·límetres. Quan fa falta una altra

unitat fa falta clarament. 5.

Les línies de cota i les de referència mai han d'interceptar-se entre si. Per a això

les cotes es col·locaran per l'exterior ordenades de major a menor. 6.

Les circumferències i arcs majors de 180è s'acoten amb el seu diàmetre. Els arcs

iguals o menors de 180è s'acoten pel radi. 7. Acotació de mesures petites:

8. Formes de acotar:

8

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


Activitats Aquestes activitats no són obligatòries, però et serviran per assolir tot allò que has aprés i per a preparar-te l’exàmen del tema.

1. Assenyala, de les següents característiques, quins s'identifiquen amb el dibuix tècnic: • És emprat per descriure amb precisió idees tècniques. • S'utilitza per expressar històries i emocions. • La informació transmesa ha de ser clara i precisa. • Té una intenció fonamentalment estètica. • No està subjecte a cap norma, el resultat últim depèn de l'artista. • Per a la seva realització és necessari l'ús d'instruments de mesurament i traçat.

2. Classifica de menor a major duresa els llapis següents:

2B, HB, H, 2H, F i B NOMBRE

DURESA Molt tova Tova Semitova Semidura Dura Molt dura

9

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


3. Identifica els següents útils de dibuix amb el seu nom:

4. Anota en cada vèrtex l'angle que correspongui:

ESCAIRE

10

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.

CARTABÓ


5. Relaciona cadascuna de les frases següents amb l'instrument de dibuix a què fa referència: Definició

Instrument

Es fabriquen en fusta i porten al seu interior una mina de grafit barrejat amb argila. Plantilla de plàstic en forma de triangle rectangle isòsceles (un angle de 90° i dos de 45°). Semicercle de plàstic transparent graduat en el seu contorn per mesurar i construir angles. Instrument que s'empra per traçar arcs i circumferències. S'empren per eliminar els traços erronis i auxiliars que es fan mentre es dibuixa. Instruments que es fabriquen de plàstic o metall i porten al seu interior un dispositiu amb un cap en forma de pinces, que retenen amb les mines col·locades al seu interior.

6. Relaciona cadascun dels següents tipus de paper amb la frase corresponent: Definició

Paper

Sol ser de baixa qualitat, molt rugós i d'un color groguenc És de color blanc i que pot tenir un acabat rugós, per a dibuixos al llapis, o amb acabat llis, per a dibuixos a tinta És transparent, impermeable i dur. S'utilitza per calcar plànols a tinta i després reproduir-los fàcilment. És opac i està dividit en quadrats d'un mil·límetre. És molt útil per a la realització de gràfics.

11

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


7. Completa la taula següent amb les mesures corresponents als principals formats de paper utilitzats:

Format

Amplària (mm) Longitud (mm)

UNE A-0

841

UNE A-1

1189 841

UNE A-2

420

UNE A-3

297

UNE A-4 UNE A-5

148

8. Identifica de les següents característiques quins corresponen a un esbós: • És un dibuix delineat, es realitza amb ajuda d'instruments de dibuix. • Es realitza de forma aproximada, sense gaires detalls i sense seguir cap norma. • Primer dibuix que es realitza d'una idea. • Les mesures del dibuix han d'estar en proporció exacta amb l'objecte real. • Es realitza a mà alçada, sense ajuda d'instruments auxiliars de dibuix. • Ha de contenir informació completa sobre les dimensions de l'objecte a fabricar.

9. Identifica de les següents característiques quins corresponen a un croquis: • És una representació més detallada que l'esbós, la seva execució requereix més precisió i claredat. • Les mesures del dibuix han d'estar en proporció exacta amb l'objecte real. • Primer dibuix que es realitza d'una idea. 12

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.


• Es realitza de forma aproximada, sense gaires detalls i sense seguir cap norma. • Es realitza a mà alçada, sense ajuda d'instruments auxiliars de dibuix. • Conté informació completa sobre les dimensions de l'objecte a fabricar.

13

1r ESO. Dibuix Tècnic. Tema complet.

Tècniques d'Expressió: dibuix tècnic  

Tema "Tècniques d'expressió i comunicació d'idees: dibuix tècnic" de 1r curs de l'ESO. Agost 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you