Page 1

CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL VIII NR. 208

GRATUIT

40 DE PAGINI

31 MAI - 13 IUNIE 2013


S UMAR

31 mai - 13 iunie 2013

de citit film program TIFF business customer XP evenimente

6 8 10 12 13

nimicuri importante interviu servicii utile wedding

16 18 19 20 21

Pe cine? Cristina Iuga Se spune c[ familia ne-o d[ Dumnezeu. Bun[,

Sau nu ne-am str[duit noi suficient.

leg[tura §i dup[ ce plec[m din firm[, cu care

rea, cu calit[\i §i defecte, este unic[, e a noas-

Sunt prietenii care trec peste limitele date de

povestim lucruri personale ce nu au leg[tur[ cu

tr[ §i va fi lâng[ noi indiferent de împrejur[ri.

distan\[ §i timp. Peste chestia aia cu “ochii

munca §i c[rora le facem cadouri nu pentru c[

În unele cazuri mai mult decât în altele, e drept,

care nu se v[d se uit[”. E de ajuns un telefon

trebuie, ci pentru c[ ne dorim. Pe care îi ajut[m

îns[ nu acesta e subiectul textului de fa\[.

din când în când §i e ca §i cum nimic nu s-a

nu pentru c[ au nevoie, ci pentru c[ ne sim\im

Ceea ce ne putem alege în via\[ sunt prietenii,

întâmplat, iar distan\a î§i pierde din kilometri

mai bine dac[ ei sunt mai lini§ti\i. Sigur sunt

iar asta o §ti\i §i voi prea bine. Din diverse

§i timpul se reia de unde a r[mas în conversa\ia

câteva persoane la care v[ gândi\i acum, a§a-i?

motive, facem alegeri care s[ ni se asemene,

trecut[. Ace§ti prieteni sunt îns[ pu\ini la

C[ vorbeam de familie la început, pe ea o iubim

care s[ fie apropiate de noi ca §i caracter sau

num[r §i de obicei sunt prietenii din copil[rie.

de la sine, din clipa în care ne na§tem. Îns[

care s[ aib[ acel “ceva” care nou[ ne lipse§te

În afar[ de ace§tia, mai sunt §i prietenii pe

în cazul prietenilor, alegerea ne apar\ine în

§i astfel, s[ ne completeze. St[ în firea noastr[

care ni-i facem inevitabil la job. ±i nu vorbesc

totalitate. Alegem oamenii dragi cu sufletul §i îl

s[ fim sociabili, s[ cunoa§tem oameni §i s[

aici de acei clien\i sau colaboratori cu care ne

d[ruim. Ne sunt d[ruite în schimb încredere §i

fim apropia\i de unii dintre ei. Leg[m prietenii

în\elegem bine. Vorbesc de oamenii cu care

sprijin. ±i invers.

înc[ din copil[rie, apoi la §coală, în liceu §i

petrecem cel pu\in 8 ore pe zi, uneori mai mult

Cred c[ cea mai mare abilitate pe care o avem

mai târziu în facultate. Unele rezist[, altele nu.

decât cu familia. Oamenii cu care dep[§im acea

to\i este s[ ne facem prieteni.

Înseamn[ c[ nu au fost suficient de strânse.

barier[ de colegialitate. Prietenii cu care \inem

Pe cine? Depinde doar de noi.

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresă: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


4 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z 5


31 mai - 9 iunie 2013 Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

Vineri 31 mai, Festivalul Interna\ional de Film Transilvania debuteaz[ pentru a dou[sprezecea oar[ în inima ora§ului nostru. Pentru anul acesta organizatorii ne-au preg[tit aproape 200 de filme

TIFF 2013

cu care s[ ne delect[m de diminea\a pân[ seara §i o serie de evenimente speciale menite s[ încânte nu doar pe cinefilii înr[i\i. Debutul oficial al festivalului are loc vineri la ora 21:45 în Pia\a Unirii, unde va fi proiectat, în premier[ pentru Rom]nia cel mai nou film regizat de celebrul regizor Pedro Almodovar,

Filme de diminea\a §i p]n[ seara

Los amantes pasajeros. Dac[ nu sunte\i fani ai

Focus, TIFF-ul revine cu rubrica Zilele Filmului Românesc, unde spectatorii pot vedea sau revedea premiatul Pozi\ia copilului, Rocker, O lun[ în Thailanda, Domestic, Deja-Vu §i cel mai nou film regizat de Radu Jude, O umbr[ de nor. Sec\iunea Supernova strânge o serie de filme premiate la alte festivaluri. Capete de afi§ sunt Like someone in love, Francine, Pieta – regizat[ de Kim Ki – Duk unul dintre cei mai aprecia\i regizori asiatici, Lawrence anyways, regizat de cunoscutul Xavier Dolan (Hearbeats) §i Fill regizorului spaniol cunoscut pentru Volver, La Mala

the void.

Competi\ia oficial[ aduce filme noi §i

Education §i The skin I live in, pute\i da o fug[ la

interesante care în mod cert o s[ fac[ valuri

cinematograful Florin Piersic pentru a vedea una

dup[ prezen\a lor la TIFF. Parc[ anul trecut

dintre atrac\iile rubricii Supernova, Like someone

au fost mai multe, dar §i cu mai pu\ine e bine,

in love, o produc\ie care p[trunde `n intimitatea

spectatorii având astfel §ansa de a le juriza mai

societ[\ii japoneze printr-o poveste aparent simpl[.

bine. Printre favori\i se num[r[ Wadjda, primul

A§a cum ne-a obi§nuit în fiecare an, TIFF ne propu-

film din Arabia Saudit[ regizat de o femeie,

ne o c[l[torie în lumea cinefil[ a unor \[ri.

Deturnarea (marele favorit) §i NordVest.

Pentru 2013 organizatorii au propus Grecia §i

Pe lâng[ aceste categorii, TIFF 2013 continu[

Slovacia drept capete de afi§ pentru rubrica Focus.

tradi\ia proiectând o serie de documentare,

La aceast[ categorie recomand P[s[ri, Orfani §i

scurtmetraje §i filme dedicate celor mici. O

nebuni, Soarele prin plas[, The Capsule §i B[iatul

atrac\ie deosebit[ în cadrul festivalului va fi §i

care mânca hran[ pentru p[s[ri. Toate aceste filme ne arat[ frumuse\ea cinematografiei europene cu influen\e specifice celor dou[ \[ri. Al[turi de rubrica

Sec\iunea Umbre aduce filme pentru cei care vor s[ vad[ §i ceva mai ciudat, filme pres[rate cu violen\[ §i moarte. Capete de afi§ sunt: The ABC of Death, un proiect în care s-au implicat 26 regizori, fiecare prezentând o versiune despre un mod de a muri, Cartea Apocalipsei, Flukt §i Outrage. La categoria F[r[ Limit[, cinefilii ar trebui s[ nu rateze trilogia austriac[ Paradis, The act of Killing §i Simon Killer. O sec\iune nou[, extrem de interesant[ intitulat[ Acesta este sfâr§itul, ne aduce filme despre b[trâne\e, moarte, rela\ii aflate pe ultima sut[ de metri, fenomene ciudate, lumi aflate pe cale de dispari\ie. Aici v[ recomand Al cincilea anotimp, S[lbaticii, Nu m[ uita §i Pe Via\[.

6 zcluj.24fun.ro

prezen\a regizorului Stephan Frears, cunoscut pentru premiatul la Oscar, The Queen. În onoarea lui vor fi proiectate 3 filme – Ciuli\i-v[ urechile, Detectivul, Frumoasa mea sp[l[torie - §i în mod sigur regizorul va împ[rt[§i presei câteva din secretele sale §i nout[\i despre viitoarele proiecte. TIFF-ul e cel mai important festival de film din România. Tradi\ia spune c[ cinematografele vor fi pline, a§a c[ merge\i din timp §i v[ lua\i bilete pentru cel pu\in c]te un film pe zi. Noi o s[ fim prezen\i la festival §i o s[ v[ \inem la curent cu tot ce e important. Marian Iuga www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z

7


31 mai - 9 iunie 2013 Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

Zilele Clujului se sf]r§esc, iar locul petrec[re\ilor, gurmanzilor §i devoratorilor de concerte este luat de devoratorii de filme bune, din Transilvania, din Europa sau chiar din `ntreaga lume. ~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m succint programul filmelor §i loca\iile `n care acestea ruleaz[, pentru fiecare zi.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Vineri, 31 mai Ursus Open Air, 21.45, în deschiderea festivalului Aman\ii pasageri Cinema Florin Piersic, 20:30 - Like Someone in Love Cinema Victoria, 19:30 - Opera despuiat[ Cinema Arta 19.30 – Higuita 21:30 - Fata Morgana Casa De Cultură a Studen\ilor 16:00 – Ciuli\i-v[ urechile! Cinema City, 19:30 – C]inele meu uciga§ Odeon Cineplex, 22:30 – Halley, categoria Umbre S]mb[t[, 1 iunie Ursus Open Air, 21:45 - ~n larg Cinema Florin Piersic 21:00 - Cine-concert „Bagdad Fantaisie” Cinema Victoria, 22:30 - Deflorarea Evei van End Cinema Arta, 19:45 - Dincolo de ziduri Casa TIFF, 21:30 - Elena M`ndru Quintet Cinema City, 22:00 – Evadare Odeon Cineplex 20:00 - Specialistul: portretul unui criminal modern Duminic[ 2 iunie Ursus Open Air, 21:45, Samsara

Câteva filme din program Cinema Florin Piersic, 18:00 - Un Episod din Via\a unui Culeg[tor de Fier Vechi Cinema Victoria, 20:00 - Ploaie de vacan\[ Cinema Arta 19:00 - Ultimii pira\i din Marea Neagr[ Casa De Cultur[ a Studen\ilor, 21:30 – Foxfire Casa TIFF 22:00 - Cine-concert „Bagdad Fantaisie” Cinema City, 19:45- Dincolo de ziduri Odeon Cineplex 17:30 - O lume care nu ne apar\ine Luni, 3 iunie Ursus Open Air, 21:45 - Prince Avalanche Cinema Florin Piersic 20:30 - Mult zgomot pentru nimic Cinema Victoria 22:30 - Wadjda Casa De Cultură a Studenţilor 21:00 - Simon Killer Hotel Continental, 21:30, Concert The Tiger Lillies Cinema City 17:00 - Paradis: Speranţa Odeon Cineplex 17:15 - De ce fierbe copilul `n m[m[lig[ Mar\i, 4 iunie Ursus Open Air 21:45 - Nu Cinema Florin Piersic 20:00 - Specialistul: portretul unui criminal modern Cinema Victoria 19:00 - Corabia lui Tezeu Cinema Arta 22:00 - Halley Casa TIFF, 22:00 Concert Gilad Abro Trio Cinema City 21:15 - Laurence p]n[ la cap[t Odeon Cineplex 22:15- Furie Miercuri, 5 iunie Ursus Open Air 21:45 - Goana dup[ ghea\[

Cinema Florin Piersic, 21:00 - Cartea Apocalipsei Cinema Victoria, 20:30 - ~n dormitor Cinema Arta, 19:30 - Trains of Thoughts Casa TIFF, 23:45 - Concert The Nuggers Hotel Continental, 23:00 - Concert Sofa Surfers Cinema City, 22:00 - Condamnat la via\[ Odeon Cineplex, 19:45 - Jaffa, mecanica portocalei Joi 6 iunie Cinema Florin Piersic 19:00 – Domni§oara Christina 21:15 - Ultima oar[ c]nd am v[zut Macao Cinema Victoria 17:15 - Anul Dragonului 19:15 - Exploratorul Cinema Arta 22:00 - Noua via\[ a albumului de familie Casa TIFF, 22:00 - Concert |apinarii Cinema City, 22:00 - ±i eu Odeon Cineplex, 22:00 - Examenul Vineri, 7 iunie Ursus Open Air, 21:45 - Vagabond la Nairobi Cinema Florin Piersic 20:45 – S[tucul meu drag Cinema Victoria, 23:30 - Panihida Casa De Cultur[ a Studen\ilor 18:30 - Creasta Casa TIFF, 22:00 - Luiza Zan & Dan Byron - Live Acoustic Duo S]mbată, 8 iunie Ursus Open Air 21:45 - Un pistol `n fiecare m]n[ Cinema Florin Piersic, 23:00 - 90 de minute Cinema Victoria, 22:00 - Simon Killer Cinema Arta 19:00 - Sunt un Von Höfler Casa TIFF, 22:00 - Concert Autumn Hotel, Cinema City 19:30 - Eterna `ntoarcere a lui Antonis Paraskevas Duminic[, 9 iunie Ursus Open Air, 21:45 - Kon-Tiki Cinema Florin Piersic 20:30 – U§a Cinema Victoria 20:00 – P]ntecele t[u Cinema Arta 17:00 - ~n camera obscur[ Odeon Cineplex 22:00 - Tzvetanka www.tiff.ro

8 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

9


Cristi, directorul de marketing, dore§te s[ afle care este statusul proiectului de branding pentru noul produs pe care îl vor lansa pe pia\[. Pân[ în acest moment s-a f[cut o cercetare de pia\[ §i s-a trimis către agen\ie brieful proiectului. S[pt[mâna aceasta, Cristi ar dori s[ afle care sunt propunerile agen\iei, care concept a fost ales §i s[ afle argumentele din spatele deciziei. Pentru a fi eficient acesta stabile§te o §edin\[ cu Andrei, brand managerul §i Alina, account managerul agen\iei de branding. Din p[cate a omis s[ men\ioneze cât va dura întâlnirea §i care sunt a§tept[rile de la cei doi. Ace§tia se întâlnesc luni, cu o or[ înainte de masa de prânz. Din cauza traficului, Alina întârzie 15 minute. Între timp, Cristi cu Andrei au început deja s[ discute despre preg[tirea evenimentului de lansare, f[r[ nici o leg[tur[ cu subiectul întâlnirii. Când ajunge, Alina î§i cere scuze de întârziere §i întreab[ care este scopul §edin\ei. Andrei, în\elegând c[ Alina a ajuns nepreg[tit[, încearc[ s[ o ajute, ar[tând conceptele par\iale pe care le-a primit pe e-mail din partea agen\iei. Mai apoi începe o lung[ discu\ie despre propunerile ar[tate f[r[ a se ajunge la versiunea aleas[ în final. Dup[ 45 de minute f[r[ vreo concluzie, Cristi se gr[be§te

10 zcluj.24fun.ro

O situa\ie des întâlnit[ Despre §edin\e r[pitoare de timp s[ ajung[ la o întâlnire cu un partener important §i trebuie s[ p[r[seasc[ întâlnirea. În final, to\i trei au pierdut cel pu\in o or[, f[r[ a se clarifica conceptul final sau a se lua o decizie cu privire la pa§ii urm[tori. ±edin\a este reprogramat[ peste trei zile.

lor celor invita\i, în momentul anun\[rii acesteia; Specificarea timpului alocat §edin\ei; Amintirea participan\ilor de întâlnire, cu o or[ înainte, pentru a ajunge la timp; În timpul §edin\ei, concentrarea discu\iilor pe luarea de decizii la subiect.

Ce s-ar putea face ca acest tip de întâlniri s[ nu mai aib[ loc §i s[ iroseasc[ timpul tuturor?

În compania ta, cât de eficiente sunt §edinţele §i cum pute\i s[ le îmbun[t[\i\i? C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro

Câteva recomand[ri: Clarificarea scopului §edin\ei §i a roluri-


cluj.24fun.ro z

11


Una dintre persoanele pe care le urm[resc cu pl[cere este Don Peppers, antreprenor, autor §i LinkedIn influencer. Adic[ din categoria celor care au mereu ceva relevant de spus. Iar acest principiu, pe care Peppers îl nume§te al „pe§ti§orului de aur” mi s-a p[rut interesant de împ[rt[§it. Anumite specii de pe§ti tropicali nu au deloc o memorie teritorial[. Asta poate pentru c[ au populat oceane unde teritoriul nu a jucat un rol important. Indiferent de motiv, ideea este c[ ace§ti pe§ti nu vor recunoa§te niciodat[ un loc pe unde au înotat anterior. Avantajul pentru ei este probabil c[ totul li se pare nou §i captivant, îns[ nu am o specializare în gândirea vertebratelor acvatice. Uitându-ne în jurul nostru, putem vedea cum multe companii ac\ioneaz[ pe principiul pe§ti§orului de aur, când vine vorba de clien\ii lor. Companii care au r[mas blocate în perioada în care nu exista tehnologia necesar[ pentru a re\ine fiecare client individual, cu preferin\ele §i nevoile lui. Un furnizor care `\i cere toate datele din contract pentru a te identifica sau care î\i trimite sms cu o scaden\[ de plat[, achitat[ de ceva vreme §i cu textul „dac[ a\i f[cut plata, ignora\i acest mesaj”, se orienteaz[ evident dup[ acest principiu. Prima situa\ie poate fi u§or solu\ionat[ cu un cod de

12 zcluj.24fun.ro

Principiul pe§ti§orului de aur Detaliile fac diferen\a client unic §i de§i un reminder este benefic, îmi provoac[ nevoia verific[rii suplimentare a pl[\ii. Asta îmi transmite o lips[ de interes §i o oarecare incompeten\[, greu de scuzat într-o er[ cu aplica\ii §i sisteme informatice care mai de care mai complexe. Totu§i, dincolo de sisteme informatice, atât în companii mici sau mari, oper[m cu oameni ce de\in harduri de stocare interne, respectiv memoria lor. Singura provocare este s[-i educ[m în a prelua §i gestiona corect orice reper important despre clien\ii cu care interac\ioneaz[. În facultate am

lucrat ca §i osp[tar, iar pe lâng[ aten\ia general[ la detalii, îmi asumam un risc cu clien\ii fideli, de a le duce b[utura preferat[ înc[ dinainte de a lua comanda. Reac\iile nu au fost niciodat[ negative, ci dimpotriv[. Ca §i în bancuri, pentru a v[ `ndeplini dorin\ele §i a avea succes pe termen lung, v[ recomand s[ arunca\i pe§ti§orul de aur înapoi în ap[. Stelian Burduhos


cluj.24fun.ro z

13


Vrei s[ ai parte de o experien\[ frumoas[ în vara aceasta, care s[ aib[ un impact pozitiv în via\a ta? AIESEC a început perioada de promovare a proiectului Global Citizen. Prin intermediul acestui program ai ocazia s[ pleci în schimb de experien\[ timp de câteva s[pt[mâni, în oricare lun[ a sezonului estival, într-una din \[rile disponibile pentru voluntariat, cum ar fi: Africa, Brazilia, India, China, Egipt, Polonia, Cehia, Serbia sau Ucraina. Programul Global Citizen este o experien\[ care schimb[ vie\i, deoarece aduce studen\ilor puternice provoc[ri, punându-i în contextul de a-§i lua un rol în dezvoltarea social[-global[ §i comunitar[ §i, în acela§i timp, îi provoac[ la o altfel de concep\ie. De asemenea, prin aceast[ experien\[ te dezvol\i atât din punct de vedere profesional, pentru c[ vei contribui la dezvoltarea comunit[\ii în care vei lucra, dar §i personal, deoarece î\i vei petrece timpul al[turi de oameni interesan\i care î\i vor împ[rt[§i din ideile lor.

14 zcluj.24fun.ro

Sari peste hotare cu AIESEC! O experien\[ frumoas[ vara aceasta

A§adar, dac[ e§ti student sau tocmai ai absolvit facultatea §i ai pân[ în 30 de ani, alege domeniul în care vrei s[ dobânde§ti experien\a practic[ §i aplic[ pentru acest tip de internship pân[ în 9 iunie, pe www.myaiesec.ro. Mai jos ve\i putea citi m[rturisirea Timeei, una dintre fetele care a plecat prin acest program: ,,Înainte de a pleca în internship am crezut c[ life-changing e ceva truc de a capta aten\ia oamenilor. Apoi

am ajuns în Cehia, Brno §i mi-am dat seama c[ nici pe departe nu e glum[. Am mers în timpul §colii, înainte s[ împlinesc 20 de ani. Am avut curajul s[ fac acest lucru, ca s[ v[d unde îmi sunt limitele §i dac[ pot s[ m[ înfrunt cu §coala. Pe lâng[ acestea, mi-am f[cut prieteni de peste m[ri §i \[ri (prietenii pe via\[), mi-am dezvoltat cuno§tin\ele de limba englez[ §i public speaking ‘’ Petru\a |ulig[


cluj.24fun.ro z

15


„Un bile\el scris de mân[ este ca o cin[ la lumina lumân[rilor în loc s[ aprinzi becurile, ca §i cum ai face un cadou în loc s[ comanzi ceva prin po§t[, ca o plimbare pe jos în loc s[ mergi cu ma§ina.”- Margaret Shepherd Îmi amintesc de una din primele nun\i organizate, o nunt[ cu tema c[l[toria, care a avut loc la Conacul Secuiesc, din jude\ul Alba. Fiind o nunt[ mic[, am preg[tit foarte multe lucruri personalizate pentru fiecare invitat în parte. Am preg[tit un cuf[r cu bile\ele colorate, pixuri §i un panou cu plicuri cu numele fiec[rui invitat în parte pe câte un plic. Invita\ii au fost încânta\i de ideea de a scrie mesaje altor nunta§i, wedding plannerului sau DJ-ului. Drept urmare, am primit chiar §i eu multe mesaje în plicul cu numele meu. Mesajele scrise de invita\i au fost care de care mai diverse §i nebunatice: „Îmi place de tine.” „Fain[ rochia.” „Mi-a pl[cut muzica, po\i pune §i melodia Chiquitita de la Abba?” O alt[ serie de bile\ele scrise de mân[ care

16 zcluj.24fun.ro

Bile\ele cu pete de cerneal[ Când ai scris ultima dat[ un bile\el de mân[? ar putea fi potrivite pentru un colec\ionar de momente, ar fi: bile\elul trimis colegei de banc[, bile\elul trimis unui necunoscut de la masa de al[turi, bile\elul scris cameristei, pe lâng[ bac§i§, bile\elul l[sat diminea\a pe mas[ iubitului, bile\elul l[sat colegilor de apartament pe frigider (pentru a nu uita s[ cumpere lapte sau pentru a le ura o zi bun[), bile\elul l[sat pe parbriz unei persoane dragi etc. Sunt convins[ c[ atunci când a\i citit

exemplele v-a\i imaginat situa\iile §i a\i retr[it exact senza\ia pe care a\i sim\it-o atunci când a\i primit un bile\el trimis de un coleg de breasl[ în dosarul cu facturi sau acte de rezolvat. Sau poate senza\ia pe care a\i avut-o diminea\[ când voi a\i fost cei c[rora le-a fost l[sat un bile\el pe noptier[ în care li se ura o zi bun[ §i se semna cu un „Te iubesc”? Cu drag, Geta www.getaungurean.ro


cluj.24fun.ro z

17


~n acest num[r al revistei Cristian Fertea, un sus\in[tor al curajului §i al dezvolt[rii personale §i autor al c[r\ii ±i TU Po\i ne-a r[spuns la c]teva `ntreb[ri legate de brandul ce d[ numele c[r\ii §i de Turneul Na\ional de Dezvoltare Personal[ “±i TU Po\i”. 1. V[ rug[m s[ ne spune\i câteva cuvinte despre dumneavoastr[ §i despre ce `nseamn[ “±i TU Po\i”. M[ consider o persoan[ obi§nuit[, un fost muncitor, care dup[ foarte mult[ munc[, gre§eli §i e§ecuri, a reu§it s[ ob\in[ o via\[ împlinit[. “±i TU Po\i” este un brand dedicat dezvolt[rii personale §i antreprenoriale prin intermediul c[ruia dorim s[ aducem o schimbare pozitiv[ în societatea româneasc[, datorit[ contribu\iei noastre la evolu\ia personal[ a fiec[rui individ. 2. Cum putem intra în contact cu brandul “±i TU Po\i”? Exist[ o mul\ime de posibilit[\i prin care persoanele interesate pot intra în contact cu noi. În primul rând îi a§tept[m la Turneul Na\ional de Dezvoltare Personală “±i TU Po\i” §i le recomand[m cu drag cartea “±i TU Po\i”, precum §i taberele de dezvoltare personal[. De asemenea, în curând vom lansa Clubul “±i TU Po\i” Cluj-Napoca, adresat tuturor persoanelor interesate de propria evolu\ie §i dezvoltare. 3. Spune\i-ne mai multe detalii despre Turneul “±i TU Po\i”. Turneul Na\ional “±i TU Po\i” prezint[ un concept unic de dezvoltare personal[ pe acorduri muzicale §i va avea loc `n intervalul iunie - octombrie al acestui an. Clujenii au oportunitatea de a se bucura în premier[

Cristian Fertea Secretul din spatele unei vieţi împlinite de prima edi\ie a evenimentului, care se va desf[§ura în data de 27 iunie, între orele 17:00 - 22:00, la Hotel Golden Tulip. 4. Cu ce se diferen\iaz[ acest turneu de alte evenimente de dezvoltare personal[? Evenimentul propus de noi este diferit prin prisma faptului c[ prezint[ un concept unic - dezvoltare personal[ pe acorduri muzicale. Acesta se bucur[ de o profunzime deosebit[ dat[ de combina\ia special[ dintre muzic[, proiec\ii video §i elementele de discurs §i interac\iune, facilitând momentele de introspec\ie. 5. Putem s[ afl[m mai multe detalii despre durata §i programul evenimentului? Desigur. Întregul eveniment se va întinde pe o durat[ de 5 ore. Pe tot parcursul lui vor alterna momente muzicale sus\inute de cvartetul Academiei Succesului cu momente de discurs. În plus, va exista o parte de discursuri interactive, în care participan\ii vor avea posibilitatea de a adresa întreb[ri. Spre finalul evenimentului va avea loc lansarea oficial[

a c[r\ii de dezvoltare personal[ “±i TU Po\i”, urmat[ de un cocktail de închidere. 6. C[ tot a\i adus vorba de cartea “±i TU Po\i”, care este povestea ei? Am scris cartea de-a lungul a 4 ani, într-o perioad[ foarte dificil[ pentru mine, în care via\a mea era un dezastru §i nu m[ consideram împlinit din niciun punct de vedere. Am hot[rât atunci s[-mi schimb via\a §i mi-am propus c[ indiferent cât timp îmi va lua, voi ajunge s[ fiu un model pentru cei din jur. Cartea prezint[ etapele prin care am trecut §i problemele cu care m-am confruntat. Chiar dac[ înc[ nu am reu§it pe deplin s[ devin un model, am decis s[ public aceast[ carte pentru c[ îmi doresc ca orice persoan[ care se confrunt[ cu probleme similare s[ poat[ vedea cum s-a descurcat altcineva în acele situa\ii. 7. Cine poate participa la evenimentul “±i TU Po\i”? Evenimentul se adreseaz[ tuturor persoanelor care doresc s[ se autodep[§easc[, s[-§i înving[ temerile §i îndoielile, s[ capete mai mult curaj §i încredere pentru a-§i atinge obiectivele personale, indiferent dac[ se afl[ la început de carier[ sau au deja o afacere. 8. Pân[ acum sun[ foarte bine. Cum putem s[ ne înscriem la eveniment? M[ bucur s[ vad reac\ii pozitive. Pentru mai multe detalii legate de eveniment §i înscriere, v[ invit s[ accesa\i website-ul www.situpoti.ro §i pagina de facebook Si TU Poti. Mul\umim pentru interviu §i v[ dorim succes! Echipa 24-FUN

18 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

19


Fie c[ e§ti student în c[utarea unui pre\ bun, fie c[ \i-ai deschis o nou[ afacere §i cau\i produse personalizate ori sfaturi pentru promovarea afacerii, ai ajuns unde trebuie! Imprimeria Printflex Studio î\i ofer[ servicii complete de design: design de logo, c[r\i de vizit[, web design, afi§e, meniuri, invita\ii de nunt[, felicit[ri, etichete, bro§uri, calendare sau doar servicii de print (bannere, printuri de mari dimensiuni), idei noi §i pre\uri bune, pe toate le g[se§ti la noi! Dragi studen\i care v[ scrie\i lucrarea de licen\[, ce face\i când v[ da\i seama c[ ea trebuie predat[ la facultate copertat[ sau spiralat[? Întreba\i peste tot §i afla\i: acolo e aglomerat, dincolo e scump, unde §i-a legat un coleg nu mai preiau cereri. ±i aici venim noi în ajutorul vostru! Iar dac[ ave\i fotografii în cuprins, nu v[ face\i griji, avem §i hârtie foto, iar lucrarea va ar[ta exact a§a cum v[ dori\i! În aceea§i situa\ie se afl[ §i cuplurile ce urmeaz[ a se c[s[tori §i au nevoie de invita\ii de nunt[, meniuri, numere de mas[. Dragilor, orice idee a\i avea, noi v[ vom ajuta s[ o pune\i în valoare! Oferim variante personalizate, venim cu idei noi §i g[sim varianta cea mai bun[ pentru hârtie, astfel încât rezultatul s[ fie peste a§tept[ri. În cazul în care nu §ti\i exact ce

20 zcluj.24fun.ro

Printflex Studio

Cum vorbe§te h]rtia despre tine dori\i, catalogul nostru v[ st[ la dispozi\ie §i pute\i alege un model care s[ v[ reprezinte. O carte de vizit[ cu un design mai special §i o calitate mai bun[ nu va fi aruncat[ niciodat[ §i uitat[ într-un col\. Putem tip[ri c[r\i de vizit[ pe hârtie mat[ sau lucioas[, laminat, cu col\uri rotunjite §i finisaje deosebite, iar cu ajutorul lor ve\i face o prim[ impresie favorabil[. Dori\i s[ pune\i bazele unei afaceri §i nu §ti\i cum s[ v[ crea\i o imagine proprie? Ave\i idei §i nu §ti\i cum s[ le pune\i în apli-

care? Haide\i cu ele la noi! Prin intermediul serviciilor de design §i al celor de print v[ ajut[m s[ vorbi\i despre voi §i s[ crea\i identitatea firmei care vre\i s[ o deschide\i. V[ a§tept[m pe str. Memorandumului, nr. 4 de luni pân[ vineri de la 10.00 la 18.00. Sau trimite\i-ne cererea pe adresa contact@printflex.ro §i v[ trimitem imediat oferta personalizat[! Anca Printflex Studio


Maya Fashion

Rochiile de siren[ E§ti îndr[gostit[ de rochiile de mireas[ în stil Siren[? I\i propunem o colec\ie de rochii revisante pentru ziua în care vei fi mireas[! Colec\iile Salonului nostru surprind universul feminin contemporan, dar totodat[ `mbin[ elemente de elegan\[ §i stil. Notele clasice se `mbin[ m[iestrit cu detaliile avangardiste, rezultatul fiind o colec\ie surprinz[toare prin rafinament §i distinc\ie. Crea\iile Maya Fashion pleac[ de la linia clasic[ §i sunt aduse în tendin\e prin accente de ultima or[. Calitatea rochiilor este rezultatul armoniei dintre linie, material §i, nu în ultimul rând, execu\ie. Tiparele sunt astfel concepute încât \inuta s[ ofere confort la purtare - încredere în sine - design cu impact asupra privitorului. Te a§tept[m în salonul nostru de pe Bulevardul Eroilor nr. 12, ap. 7 A, la etajul 1 cu o colec\ie impresionant[ de rochii de mireas[ marca Maya Fashion create de designerul vestimentar Mariana Florea, Atelier Diagonal – brand prezentat de grupul Pronovias §i Demetrios by Illisa. Modelul prezentat în imagine apar\ine colec\iei Luxury – Maya Fashion, semnat[ Mariana Florea. Este o încânt[toare crea\ie ce se transform[ odat[ îmbracat[, într-o adev[rat[ declara\ie de stil. Ea este creat[ dup[ tipul siren[, din cel mai fin voal cu aplica\ii discrete de dantel[ vene\ian[. Talia §i liniile gra\ioase ale siluetei feminine sunt eviden\iate într-un mod elegant, iar croiul sofisticat al acestei rochii o transform[ într-o \inut[ de-o senzualitate des[v]r§it[. Aceste rochii de mireas[ stil siren[ au modele sculpturale, care pun accentul pe silueta filiform[ §i delicat[. T[ieturile drepte, decupajele minimaliste, dar feminine §i senzuale, sunt principalele atribute ale acestei rochii de mireas[ modern[ §i neconven\ional[. ~n crearea acestei rochii somptuozitatea crinolinei §i volanurile diafane au fost `nl[turate, l[s]nd loc unei alte c[i de exprimare a elegan\ei §i a rafinamentului: armonia simplit[\ii. Urm[ri\i noul num[r al revistei cu un nou articol despre o alt[ crea\ie Maya Fashion! Raluca Breban

cluj.24fun.ro z

21


cluj.24fun.ro z

19


30 PLUs Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AfteR eiGHt Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

www.clubalegria.ro Deschis zilnic CLUB BAMBOO CLUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro CLUB eMPiRe Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

eLeMents COCKtAiL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eCLiPse CLUB LOUnGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 fLYinG CiRCUs PUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00

BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BeRMUDA’s PUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00

Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro

CLUB PHi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro

JAnis CLUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro

CLUB tHe One P-ţa Unirii 21 Tel. 0749 037 953 M-S 22:00-06:00 www.clubthe1.ro

JAnis LA stUf Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro

Ce? PUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

KHARMA eMOtiOn COUtURe P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00

LA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro

CLUB ALeGRiA Str. Pasteur 75

DieseL Pia\a Unirii 17

Le GeneRAL CAffe PUB Bd. Eroilor 18, et. 1

BOiLeR CLUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BOOHA BAR Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro

18 zcluj.24fun.ro

Tel. 0751 019 315 MiDi CLUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY CLUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro RinG CLUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro VeRtiGO iGnitiOn P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

Xen CULtURe PLACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00


Terasele au fost inundate la propriu de oaspe\i `nc[ de c]nd soarele a `nc[lzit atmosfera, iar unele cocktail-uri §i b[uturi mixate ocup[ din nou capul de afi§ `n preferin\ele noastre. Abunden\a de fructe de sezon §i plante aromatice ne ofer[ oportunitatea de a g[si o larg[ varietate de Limonade. Baza acestora nu se schimbă: suc citric (l[m]ie, lime, portocal[, grapefruit), `ndulcitor (sirop de zah[r de orice tip, miere de albine, diferite siropuri home made), ap[ (natural[ plat[, carbogazoas[, tonic[) §i bine`n\eles ghea\[ din abunden\[. Apoi dup[ caz, se mai pot ad[uga fructe (mango, pepene, pere, fructe de p[dure, c[p§uni, ananas, portocale, mandarine, l[m]i, maracuja, lime, etc) §i/ sau de ce nu, plante aromatice (busuioc, ment[, rozmarin, cimbru, ghimbir). Urmeaz[ Fresh Ice Tea-urile. Acestea sunt preparate proasp[t, infuzate pe loc, la alegere de la clasicele fructe de p[dure, fructe tropicale, verde, goji, acai, cranberry, ment[ p]n[ la diferitele amestecuri, la care apoi se adaug[ un `ndulcitor §i foarte mult[ ghea\[, iar dup[ caz §i fructe sau plante aromatice.

Barmani & Cocktail-uri

Summer Cocktails Cocktail-urile Frozen se diferen\iaz[ de celelalte prin textura foarte dens[ datorit[ faptului c[ ingredientele `mpreun[ cu mult[ ghea\[ se omogenizeaz[ cu ajutorul blenderului. Ele mai pot fi servite §i `n fructe: ananas, pepene, grapefruit, pepene ro§u, nuc[ de cocos. ~n mare vog[ sunt Strawberry Margarita, Mango sau Lychee Daiquiri, Passion Kamikaze §i binecunoscutul Pina Colada, plus multe altele. De departe cel mai “c[utat” este Mojito, care azi `l g[sim pretutindeni, at]t `n

forma sa clasic[ c]t §i “`mbun[t[\it” cu diverse piureuri de fructe proaspete de sezon. Aperol Spritz §i Hugo sunt `nc[ de anul trecut `ntr-o continu[ ascensiune `n preferin\ele iubitorilor de vin spumant §i nu numai §i tot `n aceast[ categorie se `ncadreaz[ §i Italian Gipsy, crea\ie de succes a colegului nostru C[lin “Chelu” Ioaniciu. Sergiu Biri§

cluj.24fun.ro z

17


COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 L-V 07:00 -20:00, S 09:00-20:00, D 10:00-18:00 www.coffeeoclock.com

Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401 www.hanul-dacilor.ro JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231, 0371 382 003 CRAMIN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203 CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00 DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598 FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459

16 zcluj.24fun.ro

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; www.napoca15.ro

SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065 L-D 10:00-22:00

MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39, Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com

SIMON’S PLACE Str. I. M. Klein 23 Tel. 0757 880 227

O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro KHARMA LOUNGE SPIRIT CAFE P-ţa Lucian Blaga 1-3 Tel.: 0740 616 106

REY B-dul Eroilor 15 Tel. 0751 975 806 L-V 10:00-02:00; S-D 12:00-02:00 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00 PLAY CAFE Str. Victor Babe§ 33 A Tel.: 0743 516 030

SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607 TIME CAFE Cl. Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570 VENT CAFE Str. Gh. Marinescu 34-36 Tel. 0364 262 183 VERTIGO IGNITION Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987 ZOrki OFF THE RECORD Str. Ioan Ra\iu 10 Tel. 0264 595 970


Sisters Cafea, cu gust de poveste Orice cafea începe cu o poveste... la fel cum orice poveste interesant[ începe la o cafea. Una care te încânt[, te face s[ râzi în hohote, s[ meditezi în t[cere sau una care chiar te intrig[. Fie c[ te treze§ti cu chef de a savura o cafea bun[ de diminea\[, fie c[ ai nevoie urgent[ de o can[ de cafea pentru a te trezi, sau din contr[ înc[ nici nu ai apucat s[ dormi prea mult dup[ o noapte petrecut[ prin ora§, Cafeneaua Sisters de pe Str. Universit[\ii, nr. 2, este cea mai bun[ alegere. Te a§teapt[ înc[ de la 7 diminea\a cu zâmbete, cafea bun[ §i mici gust[ri (sandwich-uri, croissante, brio§e), iar în weekend te po\i bucura de toate acestea începând cu ora 10:00. ±i cum o poveste interesant[ te face s[ ui\i de toate, s[ pierzi vremea §i s[ nu te mai gânde§ti la cât de multe ai de f[cut, ziua de r[sf[\ este completat[ de celebrele macarons – aceste mici delicatese rotunde care î\i coloreaz[ ziua - §i pe care acum le po\i servi la Sisters al[turi de un Flavour Cappucciono cu arome diverse: ment[, ar\ar, migdale, banane, vanilie, caramel, scor\i§oar[ etc. Pentru dup[-amiezile cu mult soare, recomand Ginger Tonic, Mentolada sau unul dintre cele 30 de sortimente de ceai, servite în varianta „iced”, iar pentru serile relaxante, acompaniate de muzic[ bun[, Sisters ne-a preg[tit, pe lâng[ clasicele cocktail-uri Cuba Libre, Mojito sau Long Island §i preferatele casei: Aperol Spritz §i Disaronno Lilly. În cazul în care e§ti mereu pe fug[ §i nu ai timp s[ te bucuri de atmosfera prietenoas[ din cafenea sau dac[ vremea frumoas[ de afar[ te îmbie la o plimbare prin parc, po\i savura produsele din meniu §i în varianta To-Go. Pentru a fi la curent cu toate sortimentele noi de cafea, alte b[uturi §i bun[t[\i cu care Sisters ne încânt[, te invit s[ intri pe pagina de Facebook a cafenelei: Sisters §i s[ te preg[te§ti s[ fii plăcut surpins/ă. Alina Mureşan

cluj.24fun.ro z

15


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943 Non-stop www.janis.ro

ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318 L-D 09:00-01:00 (café), V-D 22:00-06:00 (pub) www.atmosphera-cafe.ro

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel. 0732 155 177 L-V 09:00-23:00, S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 www.baracca.ro BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro

14 zcluj.24fun.ro

BLUE JAY Str. Gh. Marinescu 26 Tel. 0728 339 493 CAFENOAR LOUNGE BAR Str. Regele Ferdinand nr. 36 Tel. 0757 353 762 L-J 08:00-02:00; V 08:00-03:00; S 12:00-03:00; D 12:00-02:00 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Tel.: 0731 339 259 Non-stop CASA TIFF Restaurant & Cafenea Str. Universi[\ii 6 Tel. 0753 478 893 L-M 9:00-02:00; J-S 9:00-04:00, D 9:00-02:00 COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712


cluj.24fun.ro z

13


D&M PiZZA Pe VAtR{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

fAst & fURiOUs PiZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

PiZZA teXAs Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MADO - iULiUs MALL Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

PiZZA tRePOnti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MADO-POLUs CenteR Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MARtY sOCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARtY BOULeVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARtY WestsiDe Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MARtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

12 zcluj.24fun.ro

sHAnGHAi eXPRess Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YAnG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro sUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


CitY PLAZA HOteL***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

HOteL OPeRA PLAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

HOteL Best WesteRn tOPAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

HOteL PReMieR**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

HOteL CAPitOL*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

PensiUneA CLUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro ViLA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

HOteL CentRAL*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro HOteL COnfORt*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro HOteL GOLDen tULiP**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

ViLA eUROPA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro ViLA ROsA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro West CitY HOteL**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro

cluj.24fun.ro z

11


10 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

9


MiKO Str. Clinicilor 23 Restaurant cu specific unguresc Tel. 0741 194 212, 0264 460 312

WOK’n ROLL Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

nAPOCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 O’BeeR iRisH PUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 PiG&PePPeR Str. Ion Raţiu 2 Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 sHAnGHAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 tOKYO DeLiVeRY sUsHi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro VinnY’s Bd. Eroilor 29 Tel. 0730 619 193

8 zcluj.24fun.ro

WAsABi RUnninG sUsHi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WAsABi sUsHi BAR Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WAsABi sUsHi sHOP Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YAnG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476 AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00

BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062

BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro

RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00

BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314 BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213

HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. www.hanul-dacilor.ro HUBERTUS Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 22 Tel. 0264 596 743 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00

ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416

JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005

LA LIGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012

LUGANO Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590

MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY WESTSIDE Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

cluj.24fun.ro z

7


Vrei mai mult[ coordonare §i anduran\[ de la antrenamentul t[u zilnic de aerobic? Vrei s[-\i antrenezi corpul într-un mod gra\ios pentru o var[ incendiar[? Înseamn[ c[ e§ti pregatit[ pentru o nou[ provocare: GlideXpress! GlideXpress este un antrenament complex, ce î\i pune în mi§care grupe de mu§chi pe care nu îi utilizezi zilnic, dezv[luind un corp tonifiat, preg[tit pentru o var[ în costum de baie! Discurile utilizate în cadrul antrenamentului aduc nenum[rate beneficii §i schimb[ri corpului t[u. Confec\ionate din poliester, discurile create de Mindy MyIrea imit[ mi§carea de alunecare din schi, îmbun[t[\indu-\i astfel echilibrul, for\a §i rezisten\a muscular[, stabilitatea, coordonarea §i gra\ia. Mi§c[rile efectuate lent, cu mult[ precizie, permit utilizatorului s[ aib[ un control mai bun asupra propriului corp. Cu fiecare mi§care, mu§chii coapselor, fesele §i abdomenul sunt antrenate pentru a elibera gr[sime, ajutându-te astfel s[ pierzi în greutate, l[sându-te supl[ §i tonifiat[. Principalele beneficii ale antrenamentului GlideXpress te vor convinge s[ î\i dore§ti s[ începi antrenamentul chiar azi: Discurile permit efectuarea unor mi§c[ri line, gra\ioase care s[ î\i remodeleze §i tonifieze întregul corp;

6 zcluj.24fun.ro

Shape Express

Noul trend in aerobic: GlideXpress Utilizarea discurilor adaug[ intensitate §i rezisten\[ antrenamentului t[u, m[rind dificultatea exerci\iilor obi§nuite prin antrenarea mai multor grupe musculare; Încorporeaz[ tonifiere, echilibru, flexibilitate, stabilitate §i cardio într-un singur antrenament; Discurile pot fi pozi\ionate sub palme sau t[lpi pentru a oferi un antrenament complex; GlideXpress este un antrenament care stimuleaz[ producerea de endorfine (hormonul fericirii), cre§te oxigenarea, stimuleaz[ regenerarea \esuturilor, men\ine tinere\ea §i este eliberator de stres;

Discurile sunt potrivite pentru toate nivelurile de antrenament; Este un antrenament u§or de înv[\at §i distractiv de efectuat! Dac[ e§ti în c[utarea unui antrenament complex, care s[ combine utilul cu pl[cutul, este posibil s[ fi g[sit arma ta secret[. Include chiar azi discurile în antrenamentul t[u zilnic pentru o schimbare sigur[ §i eficient[! Simo, Instructor de aerobic


cluj.24fun.ro z

5


Sun Extasy The Caramel Club Hot Caramel, pentru un bronz delicios! Cau\i un salon unde s[ te po\i r[sf[\a cu un bronz sexy, o manichiur[ superb[ §i un masaj relaxant? Vino la Sun Extasy, unde vei întâlni un personal tân[r §i dedicat care, împreun[ cu serviciile de calitate §i pre\urile mici, te vor convinge c[ Sun Extasy are într-adev[r cele mai bune saloane din Cluj-Napoca! În loca\ia noastr[ g[se§ti cele mai bune tuburi de pe pia\[, cunoscute sub denumirea de Tuburile de Caramel - Hot Caramel, realizate cu cea mai nou[ tehnologie american[. Cel mai mare avantaj al acestora este că ele nu ard pielea, ba din contr[, ele ofer[ un bronz sexy, auriu §i foarte intens. Iar dup[ o singur[ vizit[ la Sun Extasy rezultatele vor fi vizibile, întrucât sunt necesare doar 6 minute pentru ca pielea voastr[ s[ capete un bronz de invidiat. Al[turi de tuburile de caramel, v[ oferim §i o gam[ variat[ de creme/lo\iuni pentru bronzare: Australian Gold, Peau D’Or, Tannymax, Scyn, Hawaiiana, Sunmaxx – acestea având un standard de calitate ridicat. Saloanele noastre sunt cele mai cunoscute §i apreciate în Cluj-Napoca, iar loca\iile unde ne g[si\i sunt: M[n[§tur - Calea Flore§ti, nr. 60, sc.3, nr.: 0758596042, Str. Bucegi, nr. 9 (vis-a-vis de brut[ria Vatra de Aur); Grigorescu: Str. Mir[sl[u, nr.4, incinta salii de fitness Fit Life, complexul Fortuna; M[r[§ti: în incinta Pie\ei M[r[§ti, parter (vis-a-vis de Carrefour). Program[ri §i informa\ii la nr.: 0758295527; Centru: Str. Piezi§[, nr.2A. Printre serviciile pe care vi le punem la dispozi\ie în loca\iile noastre se num[r[: solar, manichiur[, pedichiur[, masaj, infrasaun[. Pentru mai multe detalii despre produsele noastre v[ invit[m s[ vizita\i site-ul www.sunextasy.ro, unde ve\i g[si toate informa\iile de care ave\i nevoie, toate loca\iile, serviciile §i tarifele noastre! De asemenea, pe pagina noastr[ de facebook solariumsunextasy pute\i afla ultimele nout[\i, promo\ii §i concursuri marca Sun Extasy The Caramel Club! Echipa Sun Extasy

4 zcluj.24fun.ro


S UMAR

31 mai - 13 iunie 2013

de citit frumuseţe şi sănătate sport & fun bartending&ospitalitate

loca\ii 4 6 17

restaurante turism fast food cafenele, baruri cluburi

7 11 12 14 18

Stress is regress Mihai Dobrovolschi Back to track. Am avut ni§te s[pt[m]ni teribile. Ultimele examene la facultate, `nainte de o licen\[ pentru al c[rei proiect am depus destul de mult efort §i `nc[ nu e gata. Formarea mea, care dureaz[ de diminea\a p] n[ seara, a picat tot acum, grupul de terapie azi §i m]ine, poim]ine mai am un examen, dup[ care trebuie s[ finalizez `n c]teva zile partea teoretic[ a lucr[rii de licen\[ §i s[ m[ apuc de `nv[\at pentru partea de examen. Mai pune\i ni§te lucr[ri prin cas[, emisiunile zilnice la radio `n care `mi deschid s]ngeros sufletul,

dou[ §edin\e de analiz[ junghian[ §i ave\i, `n principiu, un om cu o problem[: battery low, low de tot. Interesant este c[ ieri, c]nd probabil am atins punctul maxim de tensiune, mi-am dat seama c[ ori tac, ori o s[ spun ni§te r[ut[\i furioase unor oameni care nu le merit[. “Dar noi parc[ rezolvaser[m problemele cu furia, Dobro drag[!?!”. Da, §i eu §tiam la fel, dar uite c[ aveau dreptate englezii: Stress is regress. Curba stresului, a§a cum a trasat-o Hans Selye, are dac[ nu ai grij[, un punct

`n care organismul clacheaz[. Readaptarea organismului la stimuli noi cere energie §i la un moment dat se termin[. A§a m[ sim\eam eu, ieri. Ceea ce m[ face s[ postulez: munca `n exces duce la regres. Reaprinzi probleme pe care le `nchise§e§i. ±i, paradoxal, ai muncit degeaba. Cumva, dac[ alergi prea repede spre nimic te dep[rtezi de tine. ±i trebuie s[ te opre§ti, s[-\i tragi sufletul ca pe-o coard[ de alpinism pe care c] nt[ `n[l\imile.

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresă: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.dobro.ro


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL VIII NR. 208

GRATUIT

40 DE PAGINI

31 MAI - 13 IUNIE 2013

24-FUN Cluj nr. 208  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 208.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you