Page 1

32 DE PAGINI

GRATUIT

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 219

1 - 14 NOIEMBRIE 2013

CLUJ - NAPOCA


S UMAR

1 - 14 noiembrie 2013

de citit smartass filmsinopsis evenimente culturale business

4 6 8 9

customer XP evenimente fashion & the city servicii

10 11 16 17

Superputerea mea inutil[ Z[ineasca Dac[ te ui\i cu mine la un film, ai toate §ansele

s[ caut solu\ia de cur[\at. E l]ng[ mine. M[ duc la

n-a fost a§a cum credeam. A doua zi nu mai §tiu ce

s[ te enervezi. În primele zece minute nu în\eleg

baie §i `i cur[\. În sf]r§it v[d bine. Degeaba, tot nu

film e şi pot lini§tită s[-l rev[d peste c]teva zile.

fix nimic. M[ agit §i încep s[ întreb: da oare [sta

în\eleg la ce ne uit[m. Dar culmea, cu toate astea, am o superputere

e frate-su’, da, stai pu\in, [sta e [la sau cel[lalt? Apoi încep s[ m[ foiesc. Nu-mi g[sesc locul §i m[

Comentez non stop. S[ vezi de nu b[rbosu-i

incredibil[. Dac[ sunt la calculator §i în fundal

enerveaz[ c[ tocmai mi-a amor\it un picior. M[

criminalul. Dintr-o dat[, îmi aduc aminte c[ am mai

merge un film la televizor, în\eleg perfect tot! Î\i

mut. Încep s[ ron\[i popcorn. Mi se face sete §i

văzut unul din actori în alt serial. Aici începe dis-

pot povesti exact toată ac\iunea, recunosc perfect

m[ ridic s[-mi iau ap[. M[ rea§ez. Acum mi-e frig

trac\ia. "Găse§te actorul" e un joc inventat de mine

personajele §i uneori chiar m[ prinde §i mai arunc

§i întrerup iar vizionarea s[-mi iau o p[tur[. Dup[

§i de sora-mea când eram mici §i pe care nu-l prea

c]te o privire c]nd se înt]mpl[ ceva mai palpitant.

înc[ zece minute realizez c[, de fapt, personajul

§tiu juca. M[ macină g]ndul c[ nu re\in în ce serial

Câteodat[ nu m[ uit deloc, doar m[ delectez ca la

principal nu e cel care credeam eu. Apoi m[ trece

a mai jucat §i mă apuc s[-l caut pe telefon. Îmi

teatrul radiofonic.

pi§u. Fug la baie, dar p]n[ revin am uitat ac\iunea.

aduc aminte dup[ alte zece minute de chin. Urlu:

Încep s[ întreb ce am pierdut §i s[-mi imaginez

§tiu!, apoi încep s[-\i povestesc despre ac\iunea

Pot spune c[ am auzit în ultima vreme câteva filme

cum se va termina. Îmi dau seama c[ nu prea v[d

serialului. Am pierdut deja mai mult de jumătate

foarte interesante. P[cat c[ dac[ o s[ le văd nu o

bine pentru c[ îmi sunt murdari ochelarii. Îi §terg

din film §i înc[ nu §tiu despre ce e vorba. A\ipesc

s[ le mai \in minte.

de p[tur[, dar se murd[resc §i mai tare. M[ ridic

pentru c]teva minute. La final sunt dezam[git[ c[

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.zaineasca.ro


smartass Omul este ca un fel de bec vechi, din cele cu filament de wolfram sau hai, cu tungsten. ±i prin om trece Curentul §i `i aprinde sufletul [la mic ca o vibra\ie. Apoi trebuie s[ urmeze un gol. Trebuie s[ urmeze un gol mare, altfel sufletul ia foc §i se rupe §i tot becul trebuie aruncat `n saci de reciclare. Dar dac[ ai un gol mare, e destul de sigur s[ `\i aprinzi filamentul. Nu la toat[ lumea se vede lumina la fel. Unora le vezi doar micu\ul firicel de foc §i at]t. Al\ii au carcasa groas[ care las[ lumina s[ ias[ doar un pic, `n nop\ile `n care ai nevoie ca cineva s[ `\i arate drumul. Oameni de veghe. Exist[ oameni colora\i, exist[ ultraviole\ii care scot `n eviden\[ orice pat[, exist[ oameni at]t de str[lucitori c[ nici nu te po\i uita la ei, `n ochi. Pentru ceva vreme a fost la mod[ neonul. Ciudat[ specie, oamenii neon: primeau un pic de lumin[ din c]nd `n c]nd, hai

4 z cluj.24fun.ro

Becuri Mihai Dobrovolschi Chiar s[ faci din om neon? s[ spunem o f[r]m[ de-adev[r, §i o plimbau `ntre propriile capete dus §i-ntors de p[reau cu totul §i cu totul lumina\i. Dar dac[ puneau m] na pe tine erau reci. P]n[ §i lumina lor era rece, pe tonuri alb[strii, de vene goale. Dar a cam trecut, din fericire, vremea lor. Au ap[rut ni§te becuri mai noi, eterice, cu substan\e noi. Vidul a fost `nlocuit cu gaze fine §i citite care

nu ard filamentul, dar `i preiau din c[ldur[, radiind `n jur. Apoi sunt din cele cu vapori. Sunt leduri electrice, colorate §i juc[u§e. |ine\i minte secolul vitezei? Acum totul e mai rapid. Dar p]n[ la urm[ nimeni nu poate sta indiferent c]nd prive§te un foc de lemne.

www.dobro.ro


cluj.24fun.ro z 5


filmsinopsis Pe 31 octombrie când americanii §i o mare parte din restul lumii s[rb[toresc Halloween-ul, cinematografia româneasc[ mai realizeaz[ o premier[ a§teptat[ de ceva vreme. Cu ocazia

Domni§oara Christina

acestei s[rb[tori comerciale, regizorul Alexandru Maftei (cunoscut pentru Bun[, Ce faci?), aduce pentru prima dat[ pe marile ecrane un film horror românesc. Unul 100% românesc,

Marian Iuga

pentru c[ Strigoi, apărut în urmă cu câ\iva ani a beneficiat de finan\are str[in[ §i a fost regizat

Primul horror românesc

de un cineast american. Filmul lui Alexandru Maftei, adaptat după nuvela Domni§oara Christina scrisă de Mircea Eliade, promite s[

răscoalelor din 1907. Egor este atras

Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Ioana

impresioneze printr-un scenariu bine pus la

într-un mod inexplicabil de portretul

Anastasia Anton, iar pelicula poate fi

punct §i printr-o vestimenta\ie de epoc[ ce e

domni§oarei Christina §i începe s[ o

v[zut[ dup[ noaptea de Halloween în toate

menit[ să ne aducă aminte de ni§te vremuri

viseze. Ni§te vise bizare, în care irealul

cinematografele din \ară. Domni§oara

apuse, dar frumoase.

§i realul sunt foarte greu de delimitat.

Christina ne aduce mai aproape de

Curând îns[ grani\a între vis §i realitate

folclorul nostru, de pove§tile frumoase §i

Povestea începe dup[ ce t]n[rul pictor Egor

se estompează, iar domni§oara Christina,

de supersti\iile trecutului. Sfatul meu e s[

Pa§chievici sosit la conacul familiei Moscu

îndr[gostit[ de Egor, este adus[ înapoi

nu-l rata\i, mai ales dacă vre\i s[ vede\i ce

împreună cu iubita lui, Sanda, observ[ că

la via\[ prin ritualuri oculte chiar de c[tre

poate face cinematografia rom]neasc[ cu

întreaga ei familie o venereaz[ pe domni§oara

familia ei.

acest gen.

Christina, mătu§a ei, ucis[ în împrejur[ri neclare pe când avea doar 20 de ani, în timpul

6 z cluj.24fun.ro

Din distribu\ia filmului fac parte Tudor

www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z

7


TEATRUL MAGHIAR DIN CLUJ-NAPOCA Str. Emil Isac 26 – 28 Tel. 0264 593 469 Social Error Cu traducere în limba română Interzis tinerilor sub 12 ani! Duminică 3 noiembrie, 20.00 Luni 4 noiembrie, 20.00 Buzunarul cu pâine De Matei Vişniec Cu supratitrare în limba română Mar\i 5 noiembrie, 20.00 Joi 14 noiembrie, 20.00 L-am servit pe regele Angliei De Bohumil Hrabal Cu supratitrare în limba română Interzis tinerilor sub 12 ani! Miercuri 6 noiembrie, 20.00 Plugarul şi moartea De Johannes von Tepl Cu supratitrare în limba română Interzis tinerilor sub 14 ani! Joi 7 noiembrie, 20.00

Cariera unui so\ De László Szabédi Luni 11 noiembrie, 19.00

La răscruce de vânturi după Emily Brontë Joi 14 noiembrie, 19.00

Zoo la Cluj - Ardealul închipuit Spectacol lectură Lansare de carte în prezen\a autorului Luni 11 noiembrie, 20.00

STUDIO EUPHORION

Plugarul §i moartea Cu supratitrare în limba română Interzis tinerilor sub 14 ani! Mar\i 12 noiembrie, 20.00

Swing - premieră Un spectacol de: Vava ±tefănescu Vineri 1 noiembrie, 19.00 Cealaltă moarte a Ioanei d’Arc de Stefan Tsanev Joi 7 noiembrie, 19.00

TEATRUL NA|IONAL LUCIAN BLAGA Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel.: 0264 597 175

Trilogia Aureliu Manea de Aureliu Manea Duminic[ 10 noiembrie, 19.00 Miercuri 13 noiembrie, 19.00

Bolnavul închipuit de Molière regia: Sanda Manu Duminică 3 noiembrie, 19.00

CASA UNIVERSITARILOR Str. Mihail Kog[lniceanu 3

Sânziana §i Pepelea de Vasile Alecsandri regia: Alexandru Dabija Mar\i 5 noiembrie, 19.00

Corul §i Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” ~n program: Giuseppe Verdi, Messa da Requiem Vineri 1 noiembrie, 19.00

Nu pot trăi fără muzică De Zsigmond Móricz Cu supratitrare în limba română Vineri 8 noiembrie, 19.00

Hamlet de W. Shakespeare Sâmbătă 9 noiembrie, 19.00

Recital cameral Beethoven, Ernst, Debussy, Enescu Mar\i 5 noiembrie, 19.00

Bolero Cu supratitrare în limba română Sâmbătă 9 noiembrie, 20.00 Duminică 10 noiembrie, 20.00

Cântărea\a cheală de Eugène Ionesco un spectacol de: Gábor Tompa Mar\i 12 noiembrie, 19.00

Popovici, Bruch, Sibelius Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” Vineri 8 noiembrie, 19.00

8 zcluj.24fun.ro

OPERA MAGHIAR{ DIN CLUJ-NAPOCA Str. Emil Isac 26 – 28 Tel. 0264 593 468 Undeva în Europa Titrat în limba română Sâmbătă 9 noiembrie, 17.00 Duminică 10 noiembrie, 17.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel. 0264 597 175 D’ale carnavalului Spectacolul are două pauze §i se încheie în jurul orei 21.30 Miercuri 6 noiembrie, 18.30 Hänsel §i Gretel Spectacolul are o pauză §i se încheie în jurul orei 12.30 Sâmbătă 9 noiembrie, 11.00 Olandezul zburător Spectacol interpretat în limba germană Spectacolul are două pauze §i se încheie în jurul orei 21.30 Duminică, 10 noiembrie, 18.30 Seară dedicată coregrafei Gabriela Taub Darvash Gală extraordinară de balet În program selecţiuni din baletele Corsarul, Faust Coppélia, Aida, Lacul lebedelor Miercuri, 13 noiembrie, 18.30


~nainte s[ `ncep s[ lucrez ca specialist de marketing, am avut multe alte joburi în diferite domenii §i din fiecare am încercat s[ înv[\ lucruri noi care m[ vor ajuta pe termen lung. Unul dintre domeniile conexe marketingului în care am lucrat a fost cel de client service. În orice business este bine s[ existe cel pu\in o persoană care să reprezinte vocea clien\ilor în companie. În continuare m[ ocup §i de acest aspect la Zonga §i cred c[ orice manager de marketing ar trebui s[ cunoasc[ feedback-ul venit direct de la clien\i. Câteva aspecte pe care le-am învă\at din acest domeniu: În primul rând este important să §tim s[ facem diferen\a între un feedback important pentru to\i clien\ii §i doar o dorin\[ a unui singur client. Uneori, unele sugestii m-au ambi\ionat §i m-au f[cut s[ cred c[ acestea trebuie implementate c]t mai repede pentru c[ sunt cele mai importante, îns[ cu timpul am realizat c[ cifrele valideaz[ nevoia unei modific[ri importante. Acum încerc cât de mult s[ transform orice sugestie primit[ într-o unitate m[surabilă §i recomand ca orice feedback §i sugestie s[ fie conectate

Joburi conexe Ce am înv[\at din client service cu un obiectiv de business. Doar astfel vom putea monitoriza cel mai bine impactul modific[rilor pe care le vom face în urma feedbackului primit. În al doilea rând, fiecare client câ§tigat sau pierdut este important, dar există clien\i care au mai mult[ putere de influen\are dec]t al\ii, iar ace§tia pot s[ ajute sau s[ pun[ în dificultate un business, în func\ie de cum sunt trata\i. Nu vom §ti niciodată cu exactitate care sunt ace§ti clien\i, iar de aceea este bine s[-i trat[m pe to\i cu aceea§i importan\[.

În ultimul rând, întotdeauna este mai bine să prime§ti feedback direct (pozitiv sau negativ, felicit[ri, critici, probleme sau sugestii) dec]t s[ nu prime§ti nicio reac\ie. Fiecare business ar trebui să înve\e din ac\iunile pe care le lansează în pia\[, iar reac\iile clien\ilor sunt unul din aparatele importante de m[surare care ne indică dacă facem ceea ce trebuie. C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro

cluj.24fun.ro z

9


Dic\ionarul explicativ al limbii române define§te simbioza ca formă de convie\uire reciproc avantajoas[ între dou[ specii diferite de organisme. Dac[ ar fi s[ transpunem acest termen în mediul de business, este rela\ia ideală pe care o companie §i-ar putea-o dori în raport cu clien\ii ei §i viceversa. Biologia împarte acest tip de rela\ie în dou[ tipuri, respectiv: simbioză constructiv[ §i simbioză destructivă. Dacă facem din nou o analogie cu lumea afacerilor, vom reg[si foarte multe asem[n[ri prin modul în care acestea se manifest[. În cea constructiv[, numit[ §i mutualism, cele dou[ p[r\i implicate se accept[ a§a cum sunt §i au o preocupare sincer[ fa\[ de bun[starea reciproc[. În acest caz reg[sim companiile care î§i construiesc produsele §i serviciile pe nevoi reale, au oameni dedica\i pe zona de customer care, iar în schimb clien\ii se revan§eaz[ prin investi\ia lor, precum §i prin exprimarea suportului §i recomandarea în re\eaua lor de contacte. În schimb, simbioza destructiv[ se manifest[ printr-o lipsă de interes a uneia dintre p[r\i, de obicei cea dominant[, fa\[ de interesele §i nevoile celeilalte. Adesea, aceasta se

10 zcluj.24fun.ro

Simbioza în mediul de business Despre avantaje manifest[ printr-o oarecare competi\ie §i dorin\[ de dominare, prin exercitarea de presiune §i setarea unor a§tept[ri care se pot îndeplini doar contrar nevoilor §i intereselor partenerului. ~n mediul de business actual, rolul dominant jongleaz[ `ntre companii §i clien\ii lor. Sunt situa\ii în care cei dint]i î§i impun propriile condi\ii §i genereaz[ frustr[ri, dar `n acela§i timp, volumul de informa\ii §i canalele de comunicare pe care clien\ii le au la dispozi\ie, le pot conferi o pozi\ie de control, aspect în genere pozitiv. Totu§i, nu sunt pu\ine cazurile, în care clien\ii î§i folosesc aceast[ pozi\ie pentru

a impune condi\ii contractuale nerealiste, preocupa\i strict de propriile nevoi. În jocul rela\iilor cu clien\ii, pentru o simbioz[ constructiv[ §i de lung[ durat[, trebuie s[ cre[m împreun[ un mediu reciproc avantajos. În timp ce mul\i s-au resemnat cu varianta destructiv[ §i legile acesteia, depinde de fiecare dintre noi s[ recunoa§tem alternativa §i s[ facem pa§i pentru ea. Stelian Burduhos


Una dintre cele mai valoroase voci de jazz ale României, Teodora Enache, î§i dă întâlnire cu chitaristul-virtuoz Stanley Jordan în fa\a publicului clujean, în cadrul proiectului-eveniment „Hymns for Voice & Fingers”. Creativitatea spontană, improviza\ia §i tehnica unică de interpretare la chitara electrică vor fi vedetele spectacolului din 10 noiembrie, de la Filarmonica din Cluj-Napoca. Teodora a sedus marile scene de jazz ale lumii prin voce, talent §i o creativitate spontană excep\ională. Cu un rafinament vocal rar întâlnit, o discografie impresionantă §i colaborări prestigioase, cântărea\a este ambasadorul muzical al jazz-ului românesc. La rândul său, Stanley s-a impus în lumea muzicală prin tehnica inovatoare touch, în care folose§te contrapunctic ambele mâini pe griful chitarei, §i prin interpretarea simultană la chitară §i pian. Dedicat terapiei prin muzică §i cu un palmares care include patru nominalizări la Premiile Grammy, chitaristul a început colaborarea cu Teodora în 2004, la

Stanley Jordan §i Teodora Enache Chitară, voce §i muzică pentru suflet

Festivalul de Jazz din Montreal. „Hymns for Voice & Fingers” îl aduce pe scena românească după o absen\[ de opt ani, iar proiectul lucrat cu migală, dragoste de muzic[ §i frumos va ajunge în inimile tuturor spectatorilor. „Un dialog în care improviza\ia curge natural, ritmurile sunt reinventate §i îmbog[\ite, iar bucuria de a cânta – enormă” – Teodora Enache, despre concertul cu Stanley Jordan

Cum iau bilet? Concertul va avea loc în 10 noiembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica de Stat Transilvania (str. Em. de Martonne, nr. 1). Biletele costă între 28 §i 98 de lei §i pot fi cumpărate de la birourile Diesel Club (Piaţa Unirii, nr. 10) §i online, în re\eaua Eventim (www.eventim.ro). Echipa Diesel Events

cluj.24fun.ro z

11


Pe 27 octombrie a fost ultima zi în care cei interesa\i au putut să se înscrie în AIESEC Cluj-Napoca. Campania de recrutare a purtat numele ,,Treci pe albastru!” §i s-a adresat studen\ilor care vor ca, pe lângă educa\ia formal[ pe care o primesc în cadrul facult[\ii, să se implice în proiecte complexe ce promoveaz[ schimbul intercultural. Începând cu luna noiembrie, AIESECerii ,,vechi” î§i vor lua în primire noii membri, pe care îi vor îndruma §i a c[ror experien\[ vor s[ o transforme într-una c]t mai înalt calitativ[. Campania de recrutare din toamna aceasta a fost un succes, având în vedere num[rul mare de aplican\i, peste 350, oameni care au rezonat cu mesajul transmis de organiza\ie §i oameni care sunt interesa\i ca viitorul lor s[ fie cât mai profi cu putin\[. AIESEC îi felicit[ pe cei care au luat ini\iativ[, care au ap[sat butonul de aplicare §i care §i-au asumat ,,riscul” de a evolua profesional §i personal. Pentru ceilal\i tineri care nu s-au înt]lnit cu Omule\ul Albastru prin Pia\a Unirii, care nu au accesat pagina de Facebook sau care, poate, nu au perceput mesajul recrut[rii, AIESEC Cluj-Napoca nu î§i închide por\ile. Pentru cei care vor s[ se înscrie ca membri, a§teptarea

12 zcluj.24fun.ro

Înscrierile în AIESEC au luat sfâr§it! Tu ai trecut pe albastru?

poate fi ceva mai lung[, îns[ oportunit[\ile de internship-uri pl[tite §i de voluntariat în peste 100 de \[ri din toat[ lumea le stau oricând la dispozi\ie. AIESEC este despre oameni, cu oameni, pentru oameni. Experien\ele cu adev[rat memorabile sunt realizate de oameni frumo§i, cărora frica de e§ec le este acoperit[ de dorin\a de a încerca. Evenimente precum „Career Up” sunt dovada vie a acestui lucru, o serie de workshop-uri pe teme ca Public Speaking, Social Media, Personal Branding,

Comunicare Nonverbal[ sau Tehnici de Negociere. Prin AIESEC po\i vedea lumea §i lumea te poate vedea pe TINE. Acestea fiind spuse, reamintim c[ ,,por\ile” deschise ale AIESEC Cluj-Napoca sunt atât tangibile, cât §i online: www.myaiesec.ro AIESEC.ClujNapoca Cristina Dochia


cluj.24fun.ro z

13


A lucrat ca farmacist timp de zece ani, dar apoi a sim\it că alta e calea ei. Născută în Boston, SUA, într-o familie de nigerieni, Iyeoka î§i pune sufletul pe tavă prin muzică §i poezie. Are un stil unic, care te cuprinde pe nesim\ite §i de care pur §i simplu te îndrăgoste§ti, un amestec boem de soul, R&B, rock, hip hop §i jazz. Prin arta ei, Iyeoka transmite pove§ti pline de speran\ă §i de for\ă interioară, daruri emo\ionale complexe către publicul cu care comunică de fiecare dată altfel. Premiată atât pentru poezie, cât §i pentru muzică, Iyeoka a ajuns §i pe scena selectei conferin\e TED Global, locul de întâlnire al personalit[\ilor care inspiră §i schimbă mii de vie\i. În 2010, a inovat industria muzicală odată cu lansarea albumului ”Say Yes”, prin conceptul unui „album care evoluează”. ”Say Yes” este o colec\ie care, odată cumpărată, se îmbogă\e§te permanent §i oferă acces la noi piese §i con\inut exclusiv Iyeoka tot timpul, fiind practic „împrospătat” mereu.

14 zcluj.24fun.ro

Iyeoka Artista cu muzica în suflet pentru prima dată în România

După succesele interna\ionale cu hituri precum ”Simply Falling”, ”Say Yes” sau ”The Yellow Brick Road Song” (cunoscut §i de pe genericul serialului ”How to Make It in America”), Iyeoka ajunge §i în România, unde va concerta la Bucure§ti §i Cluj-Napoca. „M-am întrebat ce vreau să fac cu via\a mea. Sufletul mi-a răspuns: vrei să fii un rătăcitor, un cântăre\, un poet, vrei să comunici cu lumea întreagă” - Iyeoka

Cum iau bilet? Iyeoka va sus\ine la Cluj-Napoca două concerte, în 7 noiembrie: de la ora 19.00 la Teatrul Na\ional §i de la ora 22.00 la Diesel Club. Biletele costă de la 38 de lei §i sunt disponibile online pe eventim.ro, la birourile Diesel Club (Pia\a Unirii, nr. 10), în Polus Center (la Diesel Cafe) §i în Iulius Mall (la Info Desk). Echipa Diesel Events


cluj.24fun.ro z

15


M[ g]ndesc de foarte multe ori la `ntrebarea asta §i de mult timp mi-am propus s[ fac o list[. Am mai `nceput s[ fac asta §i mi-am dat seama c[ de cele mai multe ori, lucrurile m[runte ne fac cei mai ferici\i. Azi mi-am luat inima `n din\i §i am `nceput s[ scriu, pe foaie ca s[ fiu sigur[ c[ nu-mi scap[ nimic.

Fericirea `n ochii mei

Fericirea o g[sesc `n momentele petrecute cu familia mea, `n ochii de un albastru intens al copiilor mei §i gropi\ele din obraji care le apar la fiecare privire aruncat[ pe furi§. Fericirea `nseamn[ z]mbetul persoanei iubite ascuns printre cear§afuri, parfumul lui §i barba pu\in crescut[ care m[ zg]rie pe g]t. Gustul dulce - amar al cafelei din fiecare diminea\[, micul dejun luat `n familie, serile petrecute `n fa\a televizorului cu oameni dragi, la un pahar de vin. Amintiri §i vise pe cale s[ se realizeze, \eluri atinse §i impliniri profesionale.

Apusul soarelui, undeva la mare, piesa preferat[ ce se aude `n surdin[ la radioul vecinului. Ploaia §i calmul care `l aduce odat[ cu ea. Dimine\ile lungi, petrecute `n pat cu g]ndul la noaptea de ieri. O cea§c[ de vin fiert cu scor\i§oar[ `ntr-o zi de iarn[, cu multe prea multe grade sub zero afar[.

iubite c]t de mult m[ iube§te, `mbr[\i§area copiilor mei, glasul lor suav c]nd m[ strig[ ‘mama’, un g]nd, o `mbr[\i§are. Mirosul mamei §i glasul lini§titor al tat[lui. Camera copil[riei §i podul casei p[rinte§ti care ascunde at]tea amintiri, pove§ti, secrete. Prima iubire, primul s[rut, primii fulgi de nea.

Sunt at]t de multe lucruri care m[ fac fericit[… mirosul de prim[var[, c]mpiile `nflorite §i parcul de un verde crud.

Dar cel mai mult m[ bucur c]nd §tiu c[ am adus un dram de fericire altcuiva, c]nd pot citi `n ochii persoanei

Pe tine ce te face fericit?

16 zcluj.24fun.ro

Ce `nseamn[ fericirea pentru tine?

Ioana Chişiu www.fashionspot.ro


cluj.24fun.ro z

17


cluj.24fun.ro z

15


30 plUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AFter eiGht Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BerMUdA’S pUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00 Boiler ClUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BoohA BAr Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro Ce? pUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231 ClUB AleGriA Str. Pasteur 75 Deschis zilnic www.clubalegria.ro ClUB BAMBoo ClUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro ClUB eMpire Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

ClUB phi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro dieSel Pia\a Unirii 17 Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro eleMeNtS CoCKtAil BAr Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eClipSe ClUB loUNGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 club.eclipsecluj.ro

14 zcluj.24fun.ro

FlYiNG CirCUS pUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00 www.flyingcircus.ro hArd ClUB Str. Republicii 110 Tel. 0264 439 359 JANiS ClUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro JANiS lA StUF Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro KhArMA eMotioN CoUtUre P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00 www.clubkharma.ro lA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 le GeNerAl CAFFe pUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315 www.legeneral.ro Midi ClUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY ClUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro riNG ClUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro the Shelter P-\a Unirii 25 Tel. 0742 193 977 VertiGo iGNitioN P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

XeN CUltUre plACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364 147 318 L-D 09:00-01:00 (cafe) V-D 22:00-06:00 (pub) BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943, Non-stop BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Tel.: 0731 339 259, Non-stop COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712 COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 CRAM IN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203 CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00 DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598 FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401

JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647, L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39, Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00 SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065, L-D 10:00-22:00 SIMON'S PLACE Str. I.M. Klein 23 Tel. 0757 880 227 SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607

cluj.24fun.ro z

13


d&M piZZA pe VAtr{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

FASt & FUrioUS piZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

piZZA teXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MAdo - iUliUS MAll Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

piZZA trepoNti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MAdo-polUS CeNter Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

12 zcluj.24fun.ro

ShANGhAi eXpreSS Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro SUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com lA liGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012 loS treS BANdidoS Str. Ion Ghica 9 Tel. 0742 637 182

lUNCh BoX CitY Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 13-15 Iulius Mall, Polus Center Tel. 0264 442 400 (City), 0264 555 445 (Iulius), 0264 504 793 (Polus) L-D 07:30-22:00, S-D 10:00-22:00 (City), L-D 10:00-22:00 (Malluri) MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590 lUGANo Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 NApoCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 o’Beer iriSh pUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 operA reSto & CAFFe P-\a ±tefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476 L-V 08.00-20.00; S-D 09.00-18.00 piG&pepper Str. Ion Raţiu 2

Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 reStAUrANt VieNA Str. Pite§ti 11 Tel. 0264 450 556 L-S 08:00-24:00, D 12:00-23:00 www.restaurant-viena.ro SAMSArA FoodhoUSe Raw vegan food Str. ±tefan Ludwig Roth 5 Tel. 0364 889 278 ShANGhAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 www.restaurantshaghai.ro SiNAiA B-dul 1 Decembrie Tel.: 0264 354 840 toKYo deliVerY SUShi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro toUloUSe CAFe-BrASSerie Piaţa Unirii 12 Tel. 0730 112 354 L-D 08:00-04:00 www.toulouse.ro

WoK’N roll Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

WASABi rUNNiNG SUShi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WASABi SUShi BAr Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WASABi SUShi Shop Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro

cluj.24fun.ro z

11


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476 agape Str. Iuliu Maniu 6 Restaurant cu autoservire Tel.: 0264 406 523 L-V 11.00-19.00 AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro BIG BELLY Cl. Mănă§tur 68 Tel. 0754 234 235 www.bigbelly-cluj.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366

10 zcluj.24fun.ro

L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314 BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213 BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615 CAMINO Piaţa Muzeului 4 Tel.: 0749 200 117 CASA vikingilor Str. Ha§deu 70, Al Vlahuţă 41A Tel. 0264 595 280, 0264 588 032 www.casavikingilor.ro CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop www.janis.ro CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062

CHICAGO’S Str. Govora 6 Tel.: 0264 426 431 www.restaurant-chicagos.ro CULINA NOSTRA B-dul 21 Decembrie 14 Tel.: 0753 551 596 www.culinanostra.ro RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00 DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 EVIA GREEK FOOD Str. Baba Novac 19 Tel. 0742 889 318 EXCLUSIV CATERING B-dul 21 Decembrie 1989 nr 128-130 Tel.: 0264 453 141 L-D 10.00-17.00

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005 HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. INDIGO Restaurant cu specific indian Str. Piezi§ă 10 Tel. 0364 142 306 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro


8 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

9


cluj.24fun.ro z

7


CitY plAZA hotel***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

hotel operA plAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

hotel BeSt WeSterN topAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

hotel preMier**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

hotel CApitol*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

peNSiUNeA ClUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro VilA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

hotel CeNtrAl*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro hotel CoNFort*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro hotel GoldeN tUlip**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

6 zcluj.24fun.ro

VilA eUropA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro VilA roSA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro WeSt CitY hotel**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro


Elite Academy Învaţă de la profesionişti! Pentru a fi cu un pas înaintea celorlalţi şi pentru a fi cel mai bun în domeniul în care activezi trebuie să te informezi, să înveţi şi să iei lecţii de la profesionişti. În momentul în care te decizi să urmezi un curs este foarte important să culegi cât mai multe informaţii legate de furnizorii de aceste servicii, de cât de mult te pot ajuta ei să devii ceea ce ţi-ai propus să fii. Pentru ca tu să devii un bun profesionist, am decis ca noi, alături de formatorii noştrii, ce au o vastă experienţă în domeniu şi un înalt grad de pregătire, să organizăm cursuri în care practica să predomine în procent de 90% din toate activităţile desfăşurate, iar toate echipamentele, accesoriile şi consumabilele să fie Gratis. Noi, ca şi voi, ne-am dorit să fim cei mai buni şi am participat la training-uri, cursuri şi seminarii naţionale şi internaţionale, care ne-au ajutat să dobândim informaţia corectă şi extrem de valoroasă pe care vrem să v-o oferim vouă. Printre cursurile profesionale pe care le oferim se numără: manichiură – pedichiură, stilist protezist unghii tehnice, machiaj, coafor, cosmetică, masaj anticelulitic şi de relaxare, masaj reflexoterapeutic, terapeutic şi gimnastică de recuperare. Cursanţii la coafură beneficiază de participare gratuită la seminariile Wella, timp de un an, iar la finalizarea tuturor cursurilor lor se primeşte diploma acreditată de Ministerul Muncii şi cel al Educaţiei, valabilă şi în U.E. Pe lângă experienţa noastră în ceea ce priveşte cursurile profesionale, ne mândrim şi cu calitatea serviciilor pe care le oferim. Fie că vă pregătiţi pentru un eveniment şi vreţi să aveţi un machiaj şi o coafură impecabile sau vă preocupă un aspect îngrijit de zi cu zi, Elite Academy vă vine în ajutor. Atunci când vorbim de aspectul nostru, ne referim şi la îngrijirea mâinilor - cartea noastră de vizită. Manichiura şi pedichiura spun mai multe despre o femeie decât o mie de cuvinte. Tot timpul la vedere, atingând ceva sau pe cineva, lumea observă o manichiură bine îngrijită, cu unghii tehnice sau naturale, dar bine întreţinute. Pentru un aspect exterior de excepţie care să arate respectul pentru voi înşivă şi pentru cei cu care intraţi în contact zi de zi, Elite Academy este aliatul vostru de nădejde. Echipa Elite Academy

cluj.24fun.ro z

5


Aphrodite Salon înfrumuseţare Calea Moţilor 93 Tel. 0264 439 402 www.salon-aphrodite.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro Atelier de coiffure Iulia Burci Hair-design Str. Crişan 9 Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro

FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 FOTOEPIL Salon de epilare §i tratamente IPL Str. Memorandumului 23 Tel. 0753 848 859 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777

BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224

GIMMY Sport şi dans Str. Nicolae Titulescu 2 Tel 0734 417 777 www.gimmy.ro

BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigfitness.ro

HEADMASTERS Hair-design/school/shop Str. Napoca 8 Tel. 0364 115 724 www.headmasters.ro

BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 BOULEVARD STUDIO Str Constantin Br]ncu§i 109 Tel: 0364 145 603 CASA MARCHIZEI Remodelare corporal[ §i cosmetică Str. Memorandumului 17 Tel. 0751 962 306 www.casamarchizei.ro CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 Coquette Clinică de epilare definitivă Str. I.C. Bratianu 17 Tel. 0264 430 064 www.coquette.ro DAVID STUDIO Salon de `nfrumuse\are Str. Septimiu Albini 15 Tel. 0740 234 002

4 zcluj.24fun.ro

EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026

LONDON EYE Beauty center Str. Viilor 54B Tel. 0364 101 392 www.londoneye.ro LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24 Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro


S UMAR

1 - 14 noiembrie 2013

loca\ii frumuse\e §i sănătate turism restaurante

4 6 10

fast food cafenele, baruri cluburi

12 13 14

Loading Cristina Iuga E o dup[-amiaz[ de duminic[, stau acas[ §i m[

ce se găsesc acum pe faimoasa platforma. Prea

carte, în schimb. Să pui piesele la un puzzle, ori

gândesc despre ce s[ v[ scriu în revista pe care

mul\i oameni se joacă astfel de jocuri.

să stai la pove§ti la telefon cu cineva cu care n-ai

deja o ave\i în mână. Evident, nu-mi vine nicio

Nu-mi plac jocurile pe calculator, prefer să fac alt-

mai vorbit demult. E mult mai fun decât să pui 2

idee, că doar creierul a plecat în vacan\[ pentru 2

ceva cu timpul meu liber, îns[ î\i în\eleg nevoia de

bomboane laolalt[, crede-mă.

zile §i a luat cu el §i toate ideile. ±tiam eu că tre-

a-\i pierde timpul nefăcând nimic. Pentru c[ poate

buie să las treaba asta cu scrisul până în ultimul

tu ai impresia c[ adunând bomboane, câ§tig]nd

Din p[cate dependen\a de jocurile online nu se

moment, când panica î§i va spune cuvântul §i va

vie\i, dând de mâncare la animalele virtuale sau

vindec[ u§or §i oricâte alternative \i-a§ oferi, nu

redacta singură un editorial.

crescând o fermă la fel de ireal[, faci ceva anume,

te pot convinge s[ renun\i, dar în momentul în

dar î\i spun eu, nu faci nimic. E§ti doar un tip sau

care vei visa cum une§ti bomboanele §I cum te

±i ce face omul când nu are inspira\ie §i nici chef

o tip[ (sper totu§i c[ nu!) care stă în fa\a unui

mănâncă animalele virtuale pe care le-ai crescut

să-§i pună mintea la contribu\ie? St[ pe facebook.

calculator §i î§i risipe§te energia, când ar putea

cu atâta dăruire, te vei opri.

Deci asta o s[ fac §i eu. Intru §i v[d că am o nouă

face altceva mult mai productiv.

notificare, `nc[ o invita\ie de a juca faimosul

Cred că §i tu, cel care cite§ti aceste rânduri te

Candy Crush Saga, sau Bomboane mâncătoare de

joci măcar unul din jocurile care se pot juca pe

timp liber §i energie, în traducere proprie. ±i asta

Facebook. Te plictise§ti §i nu ai ce să faci? Î\i

Semnat: un fost jucător de Diablo II, cu vise pline

e doar una dintre multele invita\ii la multele jocuri

recomand să ascul\i muzică. Sau să cite§ti o

de gândaci ce explodau.

±tiu despre ce vorbesc.

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 219

GRATUIT

32 DE PAGINI

1 - 14 NOIEMBRIE 2013

24-FUN Cluj nr. 219  
24-FUN Cluj nr. 219  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 219

Advertisement