Page 1

CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 211

GRATUIT

32 DE PAGINI

12 - 25 IULIE 2013


S UMAR

12 - 25 iulie 2013

de citit smartass filmsinopsis business

6 8 10

customer XP fashion & the city turism

11 12 14

Goana dup[ concediu Z[ineasca Visez la var[ înc[ din iarn[. Cum apar primele raze

cu ma§inile. De mul\i ani mergem în concediu

prie la un pre\ care s[-i bage în boal[ pe prietenii

de soare §i c[ldura dep[§e§te zece grade, m[

prin agen\ie §i l[s[m totul pe mâna lor. Da, e mai

de pe Facebook – luat[. C[su\a izolat[ de pe

visez pe plaj[. M[ gândesc la concediu înc[ de la

comod §i mai bine din multe puncte de vedere,

insula de vis – luat[. Încet încet, începusem s[ îmi

Cr[ciun §i m-a§ muta mâine pe o insul[ tropical[.

dar sunt §i câteva aspecte negative. Cum s[ pleci

pierd speran\a §i îmi era ciud[ c[ nu am început

Mâine, nu azi, pentru c[ ar trebui s[-mi fac un

din concediu la dou[ noaptea? Ce minte bolnav[

c[utarea mai repede. Toate ofertele aveau câte

minim de bagaj care s[ con\in[ ochelarii de soare,

te rupe din visul de vacan\[ în toiul nop\ii, ca

o problem[ §i crede\i-m[, e greu s[ mul\ume§ti

p[l[ria §i costumul de baie.

să te arunce în realitate la nou[ diminea\a f[r[

§ase persoane. Am continuat s[ caut. Am cotrob[it

Îi înnebunesc pe prietenii mei cu poze cu destina-

cafeaua b[ut[? Dup[ doar cinci zile, din care în

în toate col\urile ascunse ale internetului.

\ii de vacan\[, a§a c[ anul acesta au hot[rât s[ m[

primele dou[ abia te-ai dezmeticit §i în ultima

Dup[ o lun[ de c[ut[ri am g[sit-o. Casa perfect[,

lase s[ planific concediul perfect. În ianuarie. Hai,

ai descoperit plaja perfect[. Nu, anul acesta ne

cu vedere la mare §i gr[din[ de m[slini. La un pre\

surprinde-ne! Cine crezi c[ î§i planific[ atât de

facem noi programul. ±i st[m dou[ s[pt[mâni.

foarte bun. În momentul în care am f[cut într-un

devreme concediul? Dragii mei, a\i fi surprin§i!

S[ ne ajung[! Am început c[utarea din ianuarie,

final glorios rezervarea, am v[zut c[ erau unii care

Aveam loca\ia. Croa\ia. Aveam §i perioada.

cu ajutorul prietenului Google. Un apartament

o rezervaser[ deja pentru 2014! Mai e pu\in pân[

August. Eram §ase persoane §i am decis ca anul

pentru §ase persoane, aproape de plaj[, cu gr[tar

la plecare §i m[ gândesc s[ încep planificarea

acesta s[ nu mai apel[m la o agen\ie, ci s[ ne

§i aer condi\ionat. Sun[ simplu, dar cele mai bune

urm[toarei vacan\e. S[ fie din timp!

c[ut[m o cazare privat[ §i s[ facem un road trip

oferte erau deja luate. Casa perfect[ cu plaj[ pro-

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.zaineasca.ro


4 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

5


smartass C]nd am avut o femeie exact ca maic[-mea, am alungat-o. Era exact ce `mi doream. Ba nu, mint. Era exact ce `mi aminteam. Am alungat-o pentru c[ m[ f[cea s[ g]nguresc, s[ tremur din b[rbie §i s[ `mi §terg nasul cu m]neca. ±i la v]rsta mea devenise u§or penibil. C]nd am avut o femeie exact cum `mi imaginam o iubit[, am alungato. Era exact ce `mi doream. Ba nu, mint. Era exact ce `mi imaginam. Am alungat-o pentru c[ m[ f[cea s[ fiu exact cum `mi imaginam c[ a§ fi dac[ a§ avea o iubit[. ±i nu `nv[\am nimic. Or, la v]rsta mea, devenise u§or t]rziu. C]nd am avut o femeie r[zboinic[, am alungat-o. Era ceva ce nu mai v[zusem, dar o recuno§team ca ceva ce `mi mai fusese `n fa\[. Era exact ce credeam c[ nu-mi doresc. Dar era

6 z cluj.24fun.ro

Trei femei Mihai Dobrovolschi O singur[ dat[

de o frumuse\e at]t de puternic[ `nc]t `ngenunchea orice vietate. Am alungat-o pentru c[ era at]t de femeie `nc]t, de c]te ori vedea c[ sunt b[rbat, m[ omora c]te pu\in. Or, la v]rsta mea, devenise u§or devreme. Dar nu sunt singur. Pentru c[, alung]ndu-le, le pot chema acum pe toate deodat[. ±i doar a§a n-o s[ le mai alung: dac[

vin toate trei, iubindu-se, fiind una singur[, fiind una cu mine. Abia atunci n-o s[ mai vrea s[ fie alungat[: c]nd o s[ poat[ chema trei b[rba\i deodat[, un paj, un cavaler §i-un rege s]ngeros din acela§i turn de cetate, una cu ei `n§i§i, unul cu ea. www.dobro.ro


cluj.24fun.ro z 7


filmsinopsis Pacific Rim e un film cu mon§tri, cu creaturi uria§e ca §i Godzilla, King Kong sau cele din Cloverfield, ap[rute brusc din adâncuri pentru a ne distruge. Responsabil cu reapari\ia aces-

Pacific Rim

tor mon§tri pe marile ecrane este Guillermo del Toro, regizorul mexican cunoscut pentru filme ca Pan’s Labirinth sau Hellboy.

Marian Iuga

De data aceasta, Guillermo cre§te propor\iile mon§trilor, le ofer[ ceva aparte §i îi arunc[ într-un r[zboi împotriva omenirii. Ca s[ supra-

Monsters all the way

vie\uiasc[ oamenii construiesc robo\i uria§i, condu§i de câte doi pilo\i conecta\i printr-o

creaturi §i în confrunt[ri între dou[ specii

Godzila, Monsters, Matrix Revolutions

leg[tur[ neural[. Din p[cate, nici cu ajutorul

(vezi Hellboy sau Balde II). CGI-ul este

§i Gwoemul) §i printre sutele de efecte

acestor robo\i omenirea nu are prea multe

de-a dreptul impresionant, 3D-ul fiind

speciale, s-ar putea ca acesta s[ sufere.

§anse. Aproape din fiecare b[t[lie creaturile

doar cirea§a de pe un tort uria§, a§teptat

uria§e ies înving[toare, a§a c[ omenirea

de ceva vreme de c[tre fanii acestui

Filmul intr[ în cinematografe din 12 iulie,

ajunge într-un moment de cotitur[. Singura lor

gen de filme. La capitolul distribu\ie nu

iar succesul lui va depinde de ceea ce

speran\[ este pus[ acum în mâinile a doi pilo\i

avem nici un nume mare §i asta pentru

nu au ar[tat trailerele pân[ acum. Dac[

§i a unui robot dep[§it din punct de vedere

c[ regizorul prefer[ tinere talente sau

dincolo de acestea va exista §i o poveste

tehnic.

actori talenta\i, dar care n-au avut noroc

credibil[, filmul va fi un succes, dac[ nu,

s[ se afirme. Originalitatea pove§tii nu

se va pierde la fel cum au f[cut multe alte

Pacific Rim se anun\[ spectaculos, Guillermo

e punctul forte (prea multe elemente

filme la fel de pompoase.

del Toro fiind recunoscut ca un specialist în

asem[n[toare cu altele din filme ca:

8 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z 9


Am avut norocul ca de mic s[ îmi plac[ s[ fac sport. Am jucat baschet s[pt[mânal, înc[ din §coala primar[ pân[ la terminarea liceului, am urmat cursuri de dansuri timp de 4 ani, iar acum practic fitness de trei ori pe s[pt[mân[. Cred c[ fiecare dintre noi ar trebui s[ facem sport cel pu\in o dat[ pe s[pt[mân[. Pe mine aceste activit[\i m-au ajutat s[ am o rezisten\[ mai mare la efort, iar despre asta vreau s[-\i povestesc în acest articol. O diminea\[ tipic[ pentru mine este s[ m[ trezesc la 6.40, iar la 7.10 sunt la sal[. Pentru înc[lzire, încep cu banda de alergare, iar mai apoi schimb exerci\iul cu unul la banca pentru piept. Acesta este exerci\iul cel mai solicitant, fiind singurul la care am nevoie de ajutor dac[ vreau s[ cresc în mas[ muscular[. În acel moment îmi trece prin gând “pfff cât de greu va fi”, îns[ experien\a m-a înv[\at c[ exerci\iul este greu doar pe finalul repet[rilor, atunci când simt c[ nu mai am putere. Primele ridic[ri sunt de obicei u§oare, dar cu toate acestea, repet[rile care fac diferen\a dintre un exerci\iu care m[ ajut[ s[ m[ dezvolt sau un exerci\iu care doar

10 zcluj.24fun.ro

În business ca în fitness No pain, no gain. între\ine condi\ia fizic[ actual[, sunt exact acele ultime ridic[ri. La fel este §i în business, ca în cazul exerci\iilor pentru piept. Dac[ dorim s[ cre§tem afacerile sau s[ cre§tem profesional, este important s[ ne alegem proiecte care s[ ne provoace. Prima reac\ie pe care o vom avea este “pfff cât de greu va fi”, dar de fapt greutatea nu va fi în startul proiectelor, ci în acele sarcini pe care va trebui s[ le realiz[m atunci când „nu mai avem puteri” §i dorim s[ renun\[m. Partea

frumoas[ este c[ exact acele sarcini §i momente le \inem minte §i tot ele ne ajut[ s[ devenim mai buni. În timp ne form[m o rezisten\[ mai mare la efort §i cre§tem nivelul proiectelor pe care le realiz[m. Data viitoare când vei alege urm[torul proiect, gânde§te-te la urm[toarea vorb[ “no pain, no gain”. C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro


Am citit recent o povestioar[ care mi-a pl[cut mult §i pe care am s[ v-o împ[rt[§esc, nu doar pentru lectur[ ci §i pentru a trage câteva înv[\[minte din ea. Povestea „pe§telui g[tit” are `n centru o feti\[ care î§i urm[rea mama într-o zi, în timp ce preg[tea un pe§te pentru cin[. Înainte de a-l pune în tigaia pentru pr[jit, aceasta `i taie capul §i coada pe§telui. Feti\a curioas[, î§i întreab[ mama de ce a procedat a§a cu pe§tele, înainte de a-l g[ti. Mama r[mase pu\in pe gânduri, dup[ care `i spuse feti\ei: „Nu §tiu, cred c[ pentru c[ astfel proceda §i bunica ta de fiecare dat[”. Feti\a nemul\umit[ de r[spunsul primit, merge în vizit[ la bunica ei ca s[ afle motivul pentru care este t[iat pe§tele înainte de a fi g[tit. Bunica st[ de-asemenea pu\in pe gânduri §i dup[ un timp îi r[spunde:”Nu §tiu. Mama mea îl g[tea mereu astfel.” Feti\a `mpreun[ cu bunica ei, merg s[-§i viziteze str[bunica pentru a afla dac[ aceasta are r[spunsul la curioasa întrebare. Str[bunica se gânde§te atent §i la un moment dat le r[spunde senin[ celor dou[:”F[ceam mereu a§a pentru c[ tigaia mea era prea mic[ ca s[ încap[ pe§tele.”

Beneficiile provoc[rii status quo-ului Totul sub semnul întreb[rii Dincolo de un zâmbet, pe care sper c[ povestioara vi l-a provocat, a§ vrea s[ ne gândim ce corela\ii are aceasta cu experien\ele noastre de zi cu zi, atât în modul în care ne derul[m activitatea cât §i `n cel prin care suntem trata\i ca §i clien\i. Cred c[ putem fiecare s[ d[m mai multe exemple de companii care transmit senza\ia c[ opereaz[ în secolul XXI la fel cum operau în secolul XX. Ra\ionamentul de baz[ este adesea „a§a am lucrat dintotdeauna, de ce am schimba ceva?”. De§i departe de mine gândul de a contesta un set de bune practici, transmise

din genera\ie în genera\ie, a te limita la atât, la a nu c[uta constant c[i §i mai bune de a livra servicii excelente §i de a nu-\i adresa întreb[ri care s[ te provoace, e o cale sigur[ spre stagnare în cel mai fericit caz. Suntem într-o er[ în care chiar §i cel mai fidel client se va entuziasma la orice m[sur[ mai eficient[ §i mai inovativ[ de a fi tratat. Ast[zi avem tig[i de toate dimensiunile §i pentru toate scopurile, deci folosi\i-le corespunz[tor! Stelian Burduhos

cluj.24fun.ro z

11


Cred c[ nu exist[ nici m[car o zi `n care s[ nu vorbim despre mod[, tendin\e & Co. Nu bine ne obi§nuim cu trendurile sezonului c[ se §i schimb[, ba avem Fashion Week `n prim[var[-var[, ba e cel din toamn[iarn[ (nu mai amintesc de Haute Couture, etc). Ba trebuie s[ purt[m topuri care ne ascund abdomenul, ba trebuie s[-l afi§[m prin celebrele tricouri/bluze t[iate. Ba ne ascundem genunchii §i gleznele (§i ne bucur[m pentru lucrul acesta), ba "se cere" s[ purt[m fuste scurte, plisate, `n diferite culori. Ba purt[m alb/negru, ba culori puternice. E clar c[ moda e pentru fiecare, fie c[ lucrezi ca §i contabil[, farmacist[ sau doar la un magazin de haine din centrul ora§ului, fie c[ e§ti designer sau doar mam[ cu norm[ `ntreag[. Pentru fiecare dintre noi exist[ un stil aparte, care se potrive§te at]t ie§irilor prin mall (doar cu iubitul la bra\), cocktailurile destul de t]rzii cu prietenele pe teras[, c]t §i plimb[rilor lungi `n parcul mare cu copiii. Important e s[ ne g[sim/reg[sim stilul, s[ ne sim\im bine `n hainele pe care le

12 zcluj.24fun.ro

Tendin\e & Co Haina face pe om?

alegem, s[ nu uit[m s[ purt[m \inute care ne avantajeaz[, chiar dac[ purt[m o rochie cu nestemate §i trei straturi de dantel[ sau doar scoatem `n eviden\[ outfitul printr-un accesoriu potrivit. S[ adaug[m ceva ie§it din comun \inutei banale, chiar dac[ sunt doar bucle lejere (sau retro, de ce nu?) p[rului care oricum nu st[tea nici cum, rujul corai §i parfumul preferat. S[ asort[m cel mai frumos z]mbet de care suntem `n stare §i s[ nu uit[m c[ `n cele din urm[ noi purt[m hainele §i nu

ele pe noi. Suntem liberi s[ alegem ce vrem §i ce ne place, ce ne reprezint[ §i caracterizeaz[. M[ `ntreb mereu dac[ moda e `ntr-o continu[ schimbare, sau doar noi, oamenii, suntem `ntr-o continu[ schimbare §i moda doar \ine pasul cu noi? O fi omul cel care vrea schimb[ri sau doar arta cere schimb[ri prin intermediul omului? Ioana Chişiu www.fashionspot.ro


cluj.24fun.ro z

13


Dulcea\a este deliciul perfect cu care te po\i delecta oricând vrei s[ te r[sfe\i cu ceva bun, incredibil de dulce, delicios §i hr[nitor. La micul dejun, al[turi de o can[ de ceai sau un pahar de lapte, o felie de pâine uns[ cu dulcea\[ este un adev[rat r[sf[\ §i o surs[ de energie pentru întreaga zi. Savurat[ într-o pr[jitur[, dup[ prânz ori cin[ sau ca o gustare între mese, ea este totodat[ §i desertul special cu care î\i po\i servi prietenii ap[ru\i pe nea§teptate în vizit[. Te invit[m s[ încerci dulce\urile natrale §i delicioase din C[mara de la Munte, preparate dup[ re\ete tradi\ionale, din fructe ce provin din flora spontan[ de la munte. Oricare sortiment ai alege dintre meri§oare, afine, m[ce§e, zmeur[, fragi §i c[p§uni, vei fi cucerit de gustul lui unic §i des[vâr§it. Fiecare tip de dulcea\[ are secretele ei, în func\ie de specificul fructelor, iar procesul de fabrica\ie este artizanal, seriile de produc\ie sunt mici, de unde rezult[ §i aroma deosebit[ a produselor noastre. ±i dac[ î\i place §i zacusca, mierea sau ceaiul din plante de la munte, afl[ c[ le vei g[si §i pe aceastea pe rafturile din C[mar[. La fel de naturale §i delicioase precum dulce\urile, siropurile sunt folosite atât ca

14 zcluj.24fun.ro

Comori delicioase din C[mara de la Munte Savureaz[ dulce\urile §i siropurile din fructe de p[dure din C[mara de la Munte! b[uturi r[coritoare, cât §i ca remedii §i mijloace de preven\ie pentru diverse afec\iuni. Gama de siropuri naturale este creat[ special pentru a oferi o experien\[ unic[ §i savuroas[. Alegem sortimentele astfel încât s[ ne putem bucura de un gust r[coritor, dar §i de un con\inut s[n[tos. Siropurile de pe rafturile C[m[rii de la Munte au principii active §i multe vitamine, reprezint[ surse naturale de s[n[tate pentru noi to\i, indiferent c[ avem o afec\iune sau ne dorim înt[rirea sistemului imunitar. Dac[ \i-am f[cut poft[ de dulce\uri §i

siropuri naturale din fructe de p[dure, f[cute dup[ re\etele bunicii, ori vrei s[ faci o surpriz[ unei persoane apropiate care iube§te dulce\urile §i siropurile din fructe de p[dure, te a§tept[m în magazinul din Cluj-Napoca al C[m[rii de la Munte, de pe str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21. Iar dac[ faci cump[r[turi de cel pu\in 150 lei, prime§ti cadou un Sirop de muguri de brad 300ml. A§adar, v[ poftim la cump[r[turi dulci! Cristina Iuga


CITY PLAZA HOTEL***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

HOTEL OPERA PLAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

HOTEL BEST WESTERN TOPAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

HOTEL PREMIER**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

HOTEL CAPITOL*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

PENSIUNEA CLUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro VILA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

HOTEL CENTRAL*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro HOTEL CONFORT*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro HOTEL GOLDEN TULIP**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

VILA EUROPA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro VILA ROSA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro WEST CITY HOTEL**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro

cluj.24fun.ro z

15


16 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

17


cluj.24fun.ro z

15


30 plUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AFter eiGht Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

www.clubalegria.ro Deschis zilnic ClUB BAMBoo ClUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro ClUB eMpire Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

eleMeNtS CoCKtAil BAr Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eClipSe ClUB loUNGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 FlYiNG CirCUS pUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00

BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BerMUdA’S pUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00

Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro

ClUB phi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro

JANiS ClUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro

ClUB the oNe P-ţa Unirii 21 Tel. 0749 037 953 M-S 22:00-06:00 www.clubthe1.ro

JANiS lA StUF Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro

Ce? pUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

KhArMA eMotioN CoUtUre P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00

lA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro

ClUB AleGriA Str. Pasteur 75

dieSel Pia\a Unirii 17

le GeNerAl CAFFe pUB Bd. Eroilor 18, et. 1

Boiler ClUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BoohA BAr Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro

14 zcluj.24fun.ro

Tel. 0751 019 315 Midi ClUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY ClUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro riNG ClUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro VertiGo iGNitioN P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

XeN CUltUre plACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00


NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; www.napoca15.ro

SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065 L-D 10:00-22:00

MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39, Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com

SIMON’S PLACE Str. I. M. Klein 23 Tel. 0757 880 227

O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00 REY B-dul Eroilor 15 Tel. 0751 975 806 L-V 10:00-02:00; S-D 12:00-02:00 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00 PLAY CAFE Str. Victor Babe§ 33 A Tel.: 0743 516 030

SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607 TIME CAFE Cl. Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570 VENT CAFE Str. Gh. Marinescu 34-36 Tel. 0364 262 183 VERTIGO IGNITION Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987 ZOrki OFF THE RECORD Str. Ioan Ra\iu 10 Tel. 0264 595 970

cluj.24fun.ro z

13


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318 L-D 09:00-01:00 (café), V-D 22:00-06:00 (pub) www.atmosphera-cafe.ro BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel. 0732 155 177 L-V 09:00-23:00, S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 www.baracca.ro BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro

COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 L-V 07:00 -20:00, S 09:00-20:00, D 10:00-18:00 www.coffeeoclock.com CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231, 0371 382 003 CRAMIN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203 CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00 DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943 Non-stop www.janis.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 BLUE JAY Str. Gh. Marinescu 26 Tel. 0728 339 493 CAFENOAR LOUNGE BAR Str. Regele Ferdinand nr. 36 Tel. 0757 353 762 L-J 08:00-02:00; V 08:00-03:00; S 12:00-03:00; D 12:00-02:00 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Tel.: 0731 339 259 Non-stop CASA TIFF Restaurant & Cafenea Str. Universi[\ii 6 Tel. 0753 478 893 L-M 9:00-02:00; J-S 9:00-04:00, D 9:00-02:00 COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712

12 zcluj.24fun.ro

FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401 www.hanul-dacilor.ro JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro KHARMA LOUNGE SPIRIT CAFE P-ţa Lucian Blaga 1-3 Tel.: 0740 616 106


cluj.24fun.ro z

11


d&M piZZA pe VAtr{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

FASt & FUrioUS piZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

piZZA teXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MAdo - iUliUS MAll Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

piZZA trepoNti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MAdo-polUS CeNter Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

10 zcluj.24fun.ro

ShANGhAi eXpreSS Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro SUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


Se spune c[ starea de bine spre care tindem este dat[ de mâncarea din via\a noastr[, dar mai ales de „via\a” din mâncarea noastr[. Preocuparea pentru un regim alimentar s[n[tos a devenit în ultimii ani mai mult decât un trend. Raw vegan-ismul (diet[ pe baz[ de alimente crude, proaspete), vegetarianismul §i alte forme similare de alimenta\ie care înlocuiesc carnea, sunt tot mai prezente în stilul nostru de via\[. Ast[zi, mai mult ca oricând, vegetarienii au o gam[ larg[ de mânc[ruri din care putem alege diverse preparate pe care acum le g[sim §i la Samsara Foodhouse - singurul restaurant vegetarian & raw din Cluj-Napoca. Situat în centrul Clujului, nu departe de faimoasa ceain[rie Samsara Teahouse, pe Str. Ludwig Roth, la num[rul 5 (col\ cu Emil Racovi\[), restaurantul Samsara îi a§teapt[ atât pe vegetarieni cât §i pe cei care doresc s[ serveasc[ o gustare s[n[toas[. Meniul este variat §i cuprinde de la supe §i ciorbe, antreuri, salate, paste, orez pân[ la diverse specialit[\i precum: cu§cu§ verde de spanac marinat, dovlecel cu brânz[ §i legume la cuptor, chiftelu\e de legume §i alte bun[t[\i. Ave\i poft[ de paste? V[ recomand paste raw din dovlecel §i sos de ro§ii.

Samsara Foodhouse The house where food lives La Samsara Foodhouse v[ pute\i delecta cu delicioasele brownies, bombonele de cocos cu ghimbir sau pannacota (smânt]n[, lapte, fructe) §i neap[rat trebuie s[ încerca\i gustul inedit al diferitelor torturi raw cakes (vanilie §i fructe de p[dure, ciocolat[ §i ment[ sau l[mâie§i mac). Dac[ v-am stârnit curiozitatea, v[ invit s[ trece\i pragul acestui loc primitor, cu un decor cald, luminos §i s[ descoperi\i vitalitatea §i dinamismul prezent în restaurant §i pe chipurile oamenilor prieteno§i de acolo.

Samsara Foodhouse v[ a§teapt[ s[-i `ncerca\i preparatele at]t `n restaurant c]t §i pe terasa de var[, de luni pân[ duminic[, între orele 11.00 §i 23.00. Pentru mai multe informa\ii legate de meniu §i de specialit[\ile casei intra\i pe pagina lor de Facebook: Samsara Foodhouse: A§adar, s[ m]nc[m s[n[tos! Alina Mureşan

cluj.24fun.ro z

9


MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590 lUGANo Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 NApoCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 o’Beer iriSh pUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 piG&pepper Str. Ion Raţiu 2 Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 ShANGhAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 toKYo deliVerY SUShi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro

8 zcluj.24fun.ro

WoK’N roll Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

WASABi rUNNiNG SUShi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WASABi SUShi BAr Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WASABi SUShi Shop Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro


cluj.24fun.ro z

7


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476

BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005

AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00

BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615

BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00

CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop

HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. www.hanul-dacilor.ro

BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro BIG BELLY Cl. Mănă§tur 68 Tel. 0754 234 235 www.bigbelly-cluj.ro

CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062 RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00

BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314

ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416

6 zcluj.24fun.ro

HUBERTUS Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 22 Tel. 0264 596 743 INDIGO Str. Piezi§ă 10 Tel. 0364 142 306 www.indigorestaurant.ro JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar

japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro

MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY WESTSIDE Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com LA LIGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012


cluj.24fun.ro z

5


Aphrodite Salon înfrumuseţare Calea Moţilor 93 Tel. 0264 439 402 www.salon-aphrodite.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro Atelier de coiffure Iulia Burci Hair-design Str. Crişan 9 Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro

FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 FOTOEPIL Salon de epilare §i tratamente IPL Str. Memorandumului 23 Tel. 0753 848 859 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777

BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224

GIMMY Sport şi dans Str. Nicolae Titulescu 2 Tel 0734 417 777 www.gimmy.ro

BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigfitness.ro

HEADMASTERS Hair-design/school/shop Str. Napoca 8 Tel. 0364 115 724 www.headmasters.ro

BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 BOULEVARD STUDIO Str Constantin Br]ncu§i 109 Tel: 0364 145 603 CASA MARCHIZEI Remodelare corporal[ §i cosmetică Str. Memorandumului 17 Tel. 0751 962 306 www.casamarchizei.ro CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 Coquette Clinică de epilare definitivă Str. I.C. Bratianu 17 Tel. 0264 430 064 www.coquette.ro DAVID STUDIO Salon de `nfrumuse\are Str. Septimiu Albini 15 Tel. 0740 234 002

4 zcluj.24fun.ro

EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026

LONDON EYE Beauty center Str. Viilor 54B Tel. 0364 101 392 www.londoneye.ro LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24 Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro


S UMAR

12 - 25 iulie 2013

loca\ii frumuseţe şi sănătate restaurante fast food

4 6 10

cafenele, baruri cluburi

12 14

Ce s[ faci când nu §tii ce s[ faci Cristina Iuga Cu siguran\[ v-a\i aflat într-un anumit moment

facultatea pe care dore§ti s[ o urmezi s[ nu te

Dragilor, orice propunere a\i aduce în discu\ie, nu

într-o situa\ie în care a trebuit s[ lua\i o decizie.

ajute cu nimic în viitor, asta-i alt[ discu\ie.

ve\i avea de câ§tigat, a§a c[ fi\i de acord cu pink/

Pe ce drum s[ o iau? La stânga sau la dreapta?

neon/corai-ul partenerei §i ve\i evita lungi dis-

Cum e mai bine: a§a sau invers? S[ fac un

Ce s[ faci când nu §tii unde s[ mergi în concediu

anumit lucru sau s[ nu îl fac? Hot[rârile sunt

sau vacan\[. Aici e u§or. Evident, undeva unde

greu de luat, indiferent de ce natur[ ar fi ele.

n-ai mai fost. Asta dac[ nu e§ti tradi\ionalist §i

În general, când nu §tii ce s[ faci, cum s[ rezolvi

±i, dac[ sunte\i ca §i mine, care cânt[resc de

vrei s[ revii în locurile în care te-ai sim\it bine în

o problem[ sau s[ treci peste o situa\ie, prima

zece ori o situa\ie înainte de a lua o decizie,

trecut. Dar astfel s-ar putea s[ pierzi noutatea

solu\ie care `\i trece prin minte este întotdeauna

atunci urm[toarele rânduri v[ vor fi de folos.

§i s[ te complaci în rutin[, chiar §i în vacan\[. ±i

cea mai bun[! Cu cât stai §i te gânde§ti mai mult,

atunci, despre ce concediu vorbim?

cu atât confuzia devine mai mare! Un strop de

Ce s[ faci când nu §tii la ce facultate s[ mergi.

cu\ii în contradictoriu.

impulsivitate nu stric[! Lucrurile nu sunt chiar

O alegi pe aceea care î\i place. În ora§ul care

Ce s[ faci când nu §tii ce culoare s[-\i redecorezi

atât de complicate. St[ în natura noastr[ s[

î\i place. Nu cea la care merge prietena cea mai

pere\ii. ±i aici e greu, dac[ trebuie s[ \ii cont de

facem din \ân\ar-arm[sar.

bun[ sau iubitul/iubita. Pân[ la urm[, nu ei vor

p[rerea altcuiva gen prieten/[ sau so\/so\ie.

trebui s[ dea examene în locul t[u, nu? Aceea§i

Dragelor, întreba\i-v[ partenerii ce culoare

situa\ie §i în caz de masterat. C[ s-ar putea ca

prefer[, ca s[ nu se simt[ l[sa\i pe dinafar[.

Gânduri bune v[ doresc! ±i decizii u§or de luat!

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 211

GRATUIT

32 DE PAGINI

12 - 25 IULIE 2013

24-FUN Cluj nr. 211  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 211

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you