Page 1

Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Dărăneşti, în documente oficiale şi imagini inedite

P

arohia condusă de preotul Gabriel Bulf va deschide, din această toamnă, un aşezământ destinat persoanelor de vârsta a treia, aflate în dificultate. Primăria Petroşani a consesionat Bisericii fostul local al şcolii din Dărăneşti pentru ca, prin preotul paroh şi enoriaşii săi, credincioşii ortodocşi să-şi poată desfăşura şi latura caritabilă. Astfel, un local care ajunsese să se degradeze pe zi ce trece se va transforma, din această vară, într-un azil pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. În prezent, într-o latură a clădirii mai funcţionează o grădiniţă pentru copiii din cartierul Bosnia. Aceasta va funcţiona în continuare iar copiii vor putea să şi mănânce, la prânz, din bucatele pregătite în noua bucătărie care va fi deschisă în incinta fostei şcoli generale. Centrul de asistenţă socială “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Dărăneşti va putea primi un număr de 24 de oameni în vârstă. Ei vor cotiza doar cu o parte din pensia lor şi pentru aceasta vor be-neficia de o asistenţă socială permanentă. Părintele Gabriel Bulf are experienţa azilului de bătrâni deschis în satul Râu Bărbat din comuna Pui. Acesta a fost inaugurat în urmă cu câţiva ani cu ajutorul primăriei şi al primarului Victor Tiberiu Stoica. Cum lucrurile bune trebuie multiplicate de câte ori ni se iveşte ocazia, părintele Gabriel - împreună cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi - au reuşit să convingă Consiliul local să dea o nouă destinaţie unui spaţiu ce părea dat defi-nitiv uitării şi bălăriilor. D. primar i-a promis părintelui tot sprijinul său şi lucrurile au început să se mişte. În perioada următoare se vor recompar- timenta sălile de clasă pentru a deveni nişte primitoare camere de oaspeţi. Se vor vor reamenaja spaţiile şcolare în bucătărie, locuri de petrecere al timpului liber iar curtea va deveni o adevărată oază de recreere. Vă prezentăm acum imagini de felul cum arată acum acest fost spaţiu şcolar, lăsat în părăsire după comasarea şcolilor ordonată de ministrul Funeriu. Aceste imagini-document le veţi putea compara, nu după mult timp, cu ceea ce va fi primul aşezământ destinat vârstnicilor aflat în administrarea unei biserici ortodoxe din Petroşani.

Anul 2  Nr. 8  Iunie 2012  Apare în Valea Jiului Publicaţie a Complexului Catedralei “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” din Petroşani


2

S Ă LUĂM AMINTE...

Evangheliile rânduite a fi citite în cadrul sfintelor Liturghii din duminicile lunii iunie 3 iunie / Duminica Pogorârii Sfântului Duh Duminica Pogorârii Sfântului Duh este ziua când s-a împlinit făgăduinţa Domnului Iisus Hristos dată Sfinţilor Apostoli. I se mai zice şi duminica cincizecimii, fiindcă în ziua a cincezecea după Învierea lui Hristos s-a pogorât Sfântul Duh în chip de limbi de foc peste ucenicii Domnului, care umplându-se de harul Sfântului Duh, au început a grăi în felurite limbi măririle lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie începe astfel: „Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat între ei şi a strigat cu glas puternic: de însetează cineva să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar acestea a zis despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce cred într-Însul, căci încă nu era peste ei Duh Sfânt, căci Iisus încă nu se prea mărise. Deci mulţi din norod auzind cuvintele acestea ziceau: cu adevărat acesta este proorocul. Alţii ziceau: oare, din Galilea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din urmaşii lui David şi din Betleem, oraşul lui David? Şi astfel în popor s-a făcut dezbinare pentru El. Unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni nu şi-a pus mâinile pe Dânsul. Deci au venit înapoi servitorii Templului la mai marii preoţilor. Aceştia i-au întrebat: pentru ce nu L-aţi adus? Dar servitorii au răspuns: niciodată n-a grăit vreun om, ca omul acesta. Atunci fariseii le-au zis: nu cumva aţi căzut şi voi în amăgire? Nu cumva a crezut în El cineva dintre fruntaşi sau dintre farisei? Ci numai norodul acesta, care nu ştie Legea, blestemat este. Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus şi care era unul din rândurile lor. Le-a zis: Oare, Legea noastră osândeşte pe un om, până când nu-l ascultă şi nu ştie mai întâi ce a făcut? Dar ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi, că din Galileea nu se ridică prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa lui. Deci iarăşi a grăit lor Iisus, zicând: Eu sunt lumina lumii; cel ce urmeză Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Iisus Hristos nu le-a spus despre Sine că este Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, ci le-a spus că este lumina lumii, pentru ca să le vorbească cu aceleaşi graiuri prin care a vorbit şi proroocul Isaia despre El.

10 iunie / Duminica întâi după Pogorârea Sfântului Duh / Duminica tuturor Sfinţilor Cu multă evlavie cinsteşte marele prooroc David pe prietenii lui Dumnezeu, zicând: „Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei”. Pentru aceasta odată în an noi prăznuim pomenirea tuturor sfinţilor şi cu evlavie cinstim pe toţi cei ştiuţi şi neştiuţi. „Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Oricine Mă va

mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Celui din ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de dânsul înaintea Tatălui Meu, Celui din Ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cel care nu-şi ia crucea şi nu-mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine. Atunci răspunzând Petru, a zis Lui: iată, noi am lăsat toate şi Te-am urmat pe Tine; oare ce va fi nouă? Iisus a zis către ei: Adevăr grăiesc vouă, că voi, cei ce M-aţi urmat pe Mine, la naşterea din nou a lumii, când va şedea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat fraţi sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau moşii, sau case, pentru numele Meu, însutit va lua şi viaţa veşnică va moşteni. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă şi pe urmă vor fi întâi.” Cei dintâi au fost iudeii, fiindcă ei, cei dintâi, au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, iar cei de pe urmă au fost neamurile păgâne, deoarece mai înainte erau închinători la idoli, credincioşi în Sfânta Evanghelie făcându-se mai pe urmă. Deci mulţi dintre iudei nu vor mai fi întâi, pentru că nu au crezut în Hristos, ci vor fi pe urmă, adică scoşi din Împărăţia lui Dumnezeu.

Acest nou număr al publicaţiei creştine CUVÂNTUL PAROHIAL vă este oferit, în luna iunie 2012, de către preotul paroh Gabriel Bulf, cu binecuvântarea Episcopului nostru, Gurie. Noi, Mihai Barbu (redactor-şef) şi Rolland Szedlacsek (DTP), împreună cu cei din Asociaţile “Fire de iarbă” Petroşani, Rosa Multiflora şi Clubul Copiilor si Elevilor Petrila, ne-am străduit să mijlocim, apariţia numărului 8/2012. La realizarea acestui număr redactorii noştri s-au călăuzit şi au consultat “Tâlcuirea evangheliilor şi cazanii la toate duminicile” alcătuită de Patriarhul Iustinian (Bucureşti, 2005), “Predici la duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale Sfinţilor şi la Sfinţi români” de pr. prof. dr. Mircea Păcurariu (Bucureşti, 2000). Ne puteţi citi on-line, în format pdf pe adresa www.clubulcopiilorpetrila.ro Fotografiile aparţin lui Constantin Barbu şi Geza Szedlacsek.


D U MN EZEULE, E ZEULE, MILOS TIV F II CU MINE PĂ C Ă TOSU L

3

Evangheliile rânduite a fi citite în cadrul sfintelor Liturghii din duminicile lunii iunie 17 iunie / Duminica a doua după pogorârea Sfântului Duh

24 iunie / Duminica a treia după Pogorârea Sfântului Duh

Purtarea de grijă şi iubirea de oameni, care In aceste învăţături evanghelice ale Mânînseamnă pronia divină, sunt două însuşiri ale tuitorului nostru, vedem mai întâi cum trebuie să fie sufletul omului, pentru ca să nu-l stăpânească patima iubirii de argint. După aceea, dumnezeiescul Învăţător înalţă inima omenească de la grijile faţă de lucrurile pământeşti, care o frământă adesea atât de mult, şi aprinde în suflet încrederea desăvârşită în iubirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru om. „Şi a zis Domnul: Luminătorul trupului este ochiul: deci, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat: iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina, care este în tine, este întuneric, dar întunericul, cu atât mai mult? Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt nu-l va îngriji; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea, zic vouă: nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi marelui Dumnezeu şi Ziditorul făpturii. Dom- mânca şi ce veţi bea; nici pentru trupul vostru, nul nostru Iisus Hristos are împreunate şi cu ce vă veţi îmbrăca; au nu mai este viaţa mai nedespărţite aceste două însuşiri. „Pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon, care se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. A zis lor: Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vânători de oameni. Iar ei lăsându-şi mrejile, în clipa aceea, au mers după Dânsul. Şi de acolo mergând mai înainte, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor.” Prin Moise s-a dat Legea; prin Iisus Hristos ni s-a dat harul şi adevărul, de care să rugăm pe Milostivul Dumnezeu să ne învrednicească şi pe noi, cei ce mărturisim şi credem învăţăturile Evangheliei Sale.

mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului, că nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât acestea? Şi cine din voi, oricât şi-ar pune mintea, poate să adauge la statura sa un cot? Iar de haină de ce să vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului, cum cresc; nu se ostenesc, nici nu torc. Şi totuşi, vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Deci, dacă pe iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe voi, o, puţin credincioşilor? Deci nu duceţi grijă, zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Căci după toate acestea se străduiesc păgânii; ştie doar Tatăl vostru cel ceresc, că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.” Dacă vom cere de la Dumnezeu să ne dea Împărăţia Lui şi să ne învrednicească să săvârşim fapte bune, el făgăduieşte să ne dea pe deasupra hrană şi băutură şi îmbrăcăminte, zicând: Creştine, caută cele cereşti şi Eu îţi voi da ţie nu numai cele cereşti ci şi cele pământeşti.


4

A LT F E L D E S P R E . . . S F Â N T U L M A R E M U C E N I C PA N T E L I M O N

Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice, în documente oficiale şi imagini


A LT F E L D E S P R E . . . S F Â N T U L M A R E M U C E N I C PA N T E L I M O N 5

Centrul “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, la kilometrul zero

Întrucât în luna iulie vor începe lucrările de amenajare şi dotare a Centrului de îngrijire pentru vârstnici “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, preotul paroh Gabriel Bulf face un apel de suflet către toţi enoriaşii şi oamenii de bine din Valea Jiului şi din judeţ să contribuie, financiar sau material, la acest îndrăzneţ proiect social. Centrul va funcţiona sub purtarea de grijă a Parohiei Sfântul Prorooc Ilie. Nădăjduim că prin parteneriatele cu instituţii şi societăţi comerciale din Valea Jiului acest proiect se va desfăşura în folosul spiritual al celor mai nevoiaşi şi mai greu încercaţi oameni din comunitate. Aşa arată azi, la încheierea ediţiei noastre de pe luna iunie 2012, viitorul Centru de îngrijire a persoanelor vârstnice “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. Acesta se va deschide, în această toamnă, pe malul Jiului de Est. Din acel loc binecuvântat se văd crestele semeţe ale Roşiei şi Turnul de apă (vie) de la confluenţa pârâului Roşia cu Jiul. În locul fostei şcoli generale nr. 3 din Dărăneşti va renaşte un centru în care enoriaşii din parohia părintelui Gabriel Bulf se vor îngriji atât de cei aflaţi la vârsta a treia, cât şi de foarte tânăra generaţie din Bosnea. Imaginile-document pe care vi le prezentăm în această pagină sunt punctele de plecare ale ambiţioasei transformări care va face dintr-o şcoală părăsită - un centru parohial ce se va îngriji atât de cei tineri, cât şi de cei în vârstă.

Ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit ca numirea d-lui Costel Avram în funcţia de director general al Apa Serv Valea Jiului să fie un prilej de a-l simţi mai aproape în toate proiectele din cadrul Complexului Catedralei noastre. Sperăm că, în această pauză politică de patru ani, va simţi căldura sufletelor tuturor oamenilor care nădăjduiesc în ajutorul şi implicarea dumnealui în toate proiectele comunităţii noastre. Aşa cum samarineni veneau la fântâna lui Iacob spre a-şi potoli setea, tot aşa, credincioşii parohiei Sfântul Ilie se vor bucura, de acum înainte, de binefacerile apei peste care acum veghează prietenul nostru, Avram.


6

LUMINA EVANGHELIILOR

24 iunie / Naşterea sfântului Ioan Botezătorul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în popor şi sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Există o lungă perioadă din viaţa Sfântului Ioan Botezatorul despre care nu avem informaţii. Cunoaştem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viaţă de aspre nevoinţe, până în momentul în care a primit porunca să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci şi acela de a-L descoperi lumii ca Mesia şi Fiul lui Dumnezeu. Ioan este nume iudaic - "Iohanan" prescurtare din Iehohanan şi înseamnă "Dumnezeu s-a milostivit".

Ioan Botezătorul - "cel mai mare între cei născuţi, cel mai mic în împărăţia cerurilor" Textul din evanghelia de la Matei 11, 11: "Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el" (Matei 11, 11), este mărturisirea lui

Înţelesul duhovnicesc al îmbrăcămintei şi hranei Sfântului Ioan Botezătorul

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - data sărbătorii Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplător ca zi a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar - loc în care numai arhiereul intra o singură dată pe an, în luna a şaptea, ziua a 10 a (cf. Levitic 16, 29). Această lună din calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie şi alta din octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfantului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naştere. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că după solstiţiul de vara din 21 iunie, ziua începe să scadă şi noaptea să crească. De aici putem înţelege că Sfântul Ioan Botezătorul, persoana care reprezintă Legea Veche, se naşte într-un timp când ziua se micşorează, ca semn că Legea Vechiului Testament începe să apună pentru că vine Legea Harului, Legea lui Hristos. Să nu uităm că Naşterea Mântuitorului este prăznuită pe 25 decembrie, după solstiţiul de iarnă din 22 decembrie, când ziua începe să crească.

urmă în viaţa viitoare e mai mare decât cea de aici". De aici reiese că orice cunoaştere a lui Dumnezeu în această lume, este doar "în parte" sau "ca în oglindă, în ghicitură", pe când în lumea de dincolo, cunoaşterea va fi "faţă către faţă", "deplină", după cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 13, 12). Al treilea înţeles pe care îl oferă Sfântul Maxim Mărturisitorul este rezumat la cuvintele: "Cel ce stă pe treapta cea mai de pe urmă în vieţuirea evanghelică e mai mare ca cel înălţat în treapta Legii". De aici reiese că Sfântul Ioan Botezătorul, neîmpărtăşinduse de harul revărsat la Cincizecime, neprimind "botezul cu Duh Sfânt şi cu foc" este "mai mic decât cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu".

Hristos despre Ioan. Nu există contradicţie în cele afirmate de Hristos. Ca să înţelegem că Ioan Botezătorul este "cel mai mare între cei născuţi din femei”, ne este de ajuns să ştim că a săltat în pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se întâlneşte cu Fecioara Maria atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul, că a vieţuit în pustie precum un înger, ca L-a botezat pe Hristos la râul Iordan, etc. Iar ca să înţelegem ce înseamna cuvintele "cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el", ne vom opri asupra tâlcuirii pe care o dau Sfinţii Părinţi. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că "teologul cel mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă dintre îngeri". El face această afirmaţie pentru că rezumă "împărăţia cerurilor" la lumea îngerilor, căci Împărătia cerurilor nu era încă deschisă oamenilor în vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic decât orice înger. O altă tâlcuire a Sfântului Maxim Mărturisitorul este aceasta: "Fiindcă se credea că Ioan a dobândit prin contemplaţie toată cunoştinţa îngăduită aici, cunoştinta cea mai mică şi cea mai de pe

Din Evanghelia după Marcu, aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat în haina din păr de cămila, încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Cămila poate simboliza atât curăţia, cât şi necurăţia. Dacă în Vechiul Testament ea putea fi privită ca un animal curat pentru că era rumegător, ea putea fi văzută şi ca necurată, dacă ţinem seama că avea copita despicată. Dacă rămânem la prima semnificaţie, cea de animal curat, cămila simbolizează poporul ales, în timp ce necurăţia prefigura neamurile păgâne. Faptul că Ioan purta o haină din păr de cămilă, simbolizează chemarea evreilor şi a păgânilor la Hristos. Cureaua, provenită de la un animal mort, semnifică prin încingerea cu ea, omorârea patimilor. Cât priveşte hrana sa, trebuie să ştim că albinele şi lăcustele erau considerate a fi curate în Vechiul Testament, semn că Ioan se hrănea doar cu cele plăcute Domnului.

Sărbătorile închinate Sfântului Ioan Botezatorul Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima şi a doua aflare a capului lui (24 februarie) şi a treia aflare a capului său (25 mai). Adrian Cocoşilă


LUMINA DIN LUMIN~

7

29 iunie / Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Cei doi mai misionari şi propovăduitori ai noii învăţături creştine sunt prăznuiţi împreună pentru că au suferit o moarte martirică la Roma, în aceeaşi zi: 29 iunie, în anul 67. Sfântul Apostol Petru era fiul pescarului Iona din Betsaida şi frate cu Andrei, “cel întâi chemat”. Numele său real era Simon dar Mântuitorul i-a dat numele simbolic de Petru sau Chefa (care înseamnă “piatră”). Înainte de a-L cunoaşte pe Iisus a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. Mântuitorul l-a chemat să devină “pescar de oameni” alături de fraţii Iacov şi Ioan. Era cel mai în vârstă dintre apostoli şi Domnul i-a spus: “Tu eşti Petru (piatra) şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui”(Matei 16, 18) De la Sfântul Apostol Petru au rămas două epistole soborniceşti iar în cartea Faptele Apostolilor sunt incluse opt dintre cuvântările sale, începând cu ziua Pogorârii Sfântului Duh până la Sinodul de la Ierusalim. Sfântul Apostol Pavel-numit la naştere Saul - era iudeu din seminţia lui Veniamin, originar din oraşul Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mică. A fost, la început, un înverşunat prigonitor al creştinilor. Cere de la arhiereu permisiunea de a merge la Damasc de

unde să-i aducă la Ierusalim, spre a fi judecaţi şi condamnaţi la moarte. Era prin anii 34-35. O lumină puternică l-a învăluit, i-a luat vederea, a căzut la pământ şi din cer un glas a grăit: “Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” La întrebarea lui “Cine eşti, Doamne?” I s-a răspuns: “Eu sunt Iisus pe Care tu Îl prigoneşti!”. Iisus îi spune că l-a ales să fie trimis “apostol” la alte neamuri. Acelaşi glas i-a poruncit să meargă la Damasc, unde a fost botezat de un

“ucenic” cu numele Anania, i-a revenit vederea şi a început să predice noua învăţătură. Începe o activitate misionară de trei decenii, fiind numit “Apostolul neamurilor”. Antiohia a fost locul din care Apostolul Pavelcum se va numi după convertire - a plecat în cele trei mari “călătorii misionare”. În ultimii ani ai vieţii are parte de mari suferinţe. A fost închis doi ani în Cezareea Palestinei. Fiind cetăţean roman cere să fie judecat la Roma, unde este găsit nevinovat. În anul 66 este arestat din nou şi dus la Roma, în a doua captivitate. La 29 iunie 67, în timpul domniei împăratului Nero este martirizat, prin tăierea capului. De la Sfântul Apostol Pavel au rămas 14 epistole pe care teologii le numesc “Pauline”. Cele mai frumoase pagini le găsim în capitolul 13 al primei Epistole către Corinteni, un adevărat imn al iubirii creştine, care se încheie astfel: “Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, iubirea. Dar cea mai mare dintre ele este iubirea”. Sfântul Apostol Pavel este considerat cel mai de seamă misionar al tuturor veacurilor. El însuşi spunea despre sine: „M-am ostenit mai mult decât ei toţi; dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. Să medităm la acest praznic la cuvintele pe care i le-a adresat Sfântul Apostol Petru Mântuitorului: „Chiar de-ar trebui să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine” (Matei 26, 35)

SÃNÃTATE PRIN POST - Cuvânt în Postul Apostolilor Sfinţii Părinţi apreciază grija deosebita pentru sănătatea trupului, cunoscându-se faptul că numai un trup sănatos poate posti şi poate sluji cum se cuvine scopului pentru care a fost creat, boala fiind o urmare a păcatului. Părinţii îşi îngrijeau sănătatea, cu toate că nu făceau din aceasta un scop în sine, boala şi răbdarea în boală fiind o formă ascetică la fel de apreciată ca şi postirea celui sănătos. Potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, hrana nu este generatoare de viaţă, ci este un dar de la Dumnezeu. Hrana este doar mijlocitoarea vieţii: ”Nu numai cu pâine va trăi omul…” spune Mântuitorul subliniind că cel care consideră viaţa dependentă de pâine (hrană), nu face altceva decât afirmă că prin aceasta este dependent de moarte. Gastrimarghia sau dorinţa de a mânca de

Debut la Cuvântul Parohial

dragul plăcerii este o problemă actuală, care a fost îndelung explicată de către Sfinţii Părinţi. Aceştia arată că excesul de mâncare îmbolnăveşte trupul, lipseşte mintea de tărie, o invadează de gânduri pătimaşe, aduce dezechilibru pentru întregul organism, pricinuind moartea. Soluţia oferită de Sfinţii Părinţi, practicată de la începutul creştinismului, este una singură: înfrânarea, postul, echilibrul: ”Dacă vrem ca trupul să ne rămână liniştit şi netulburat de mişcările pătimaşe pe care le aduce umplerea pântecelui, trebuie să veghem ca nu dorinţa de plăcere, ci nevoia trupului să fie măsura purtării noastre cumpătate”. (Sfântul Grigorie cel Mare). Preot Pavel Simulescu Parohia Petrosani I


8

D I N JUDE[UL NOS TRU { I DIN [AR A SF# N T ~

D R A G I P R I E T E N I ª I C O N C I TA D I N I , Vã mulþumesc tuturor celor ce credeþi în mine! Vã mulþumesc pentru cã mi-aþi reconfirmat încrederea de care am avut nevoie pentru a putea continua ceea ce este de fãcut pentru Petroºani. Vã multumesc pentru cã aþi

Stimaþi cetãþeni ai judeþului Hunedoara, Vã mulþumesc tuturor celor ce aþi avut încredere în mine ºi mi-aþi acordat votul pentru încã un mandat în fruntea Consiliului Judeþean. Acest lucru demonstreazã încã o datã cã cetãþenii judeþului nostru au apreciat seriozitatea ºi performanþele celor din echipa execu-

fost în numãr aºa de mare prezenþi la vot. Vã mulþumesc pentru cele 65 de procente obþinute la scrutinul din 10 iunie. Vã mulþumesc pentru toate voturile pe care le-aþi dat ºi echipei mele de consilieri, cu care voi putea lucra în urmãtorii 4 ani. Vã mulþumesc pentru tot ceea

tivã pe care o conduc ºi totodatã m-au convins cã drumul pe care l-am ales pentru dezvoltarea întregului judeþ este cel potrivit. Vã asigur cã vom continua atragerea fondurilor europene ºi vom finaliza cu succes proiectele începute. Cu profund respect, Mircea Ioan Moloþ – Preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara

ce sunteþi ºi pentru tot ceea ce împreunã putem face! Cu prietenie ºi responsabilitate pentru urmãtorii 4 ani, Primarul vostru, TIBERIU IACOB-RIDZI

Cuvantul Parohial - nr. 8  
Cuvantul Parohial - nr. 8  

Cuvantul Parohial - nr. 8 ISSN 2286 – 4539. Anul 2. Nr. 8. Iunie 2012. Apare în Valea Jiului. Publicaţie a Complexului Catedralei “Sf. Proor...

Advertisement