Page 1

Dare to be wise!

Deset doporučení pro podporu účasti starších lidí na společenských platformách Pokyny pro provozovatele platforem 50+ a univerzit třetího věku


Předmluva Anne-Sophie Parent, generální tajemnice AGE Platform Europe

Platforma AGE byla oddaným stoupencem evropského projektu “PEER – Odvažte se být moudří!” již od jeho počátku. Tento projekt usiluje o zatraktivnění platforem 50+ pro neformální studenty a skutečnost, že tyto nové pokyny pro nástroje Web 2.0 podporují lidi starší padesáti let v používání sociálních sítí za účelem učení, platforma AGE vítá. Šíře těchto pokynů se týká jak techniky, tak učení. Pokyny podporují výměnu informací a přenos vědomostí a zkušeností mezi jednotlivými uživateli, což je činí obzvláště relevantními a přátelskými k uživatelům, pro školitele i pro starší uživatele Internetu. Pokyny rovněž reflektují fakt, že lidé nad padesát jsou rozmanitou skupinou s různým stupněm zvládání nových technologií a internetových nástrojů jako jsou ty, jež jsou rozvíjeny tímto projektem. Platforma AGE zejména vítá to, že klíčovými prvky učení v prostředí nástrojů Web 2.0 jsou též umístění studenta do středu procesu, což chápeme jako vítaný posun od tradiční výuky k učení, ve kterém leží odpovědnost na studentovi. Navíc klademe důraz na použití přehledného pojetí “designu pro všechny”, jakož i na inkluzivní přístup při používání těchto nástrojů tak, aby byly stejně přístupné i osobám s postižením. Vítáme též příležitosti, které nám tyto nástroje poskytují k usnadnění dialogu, diskusí a debat o tématech, která uživatele zajímají. Platforma AGE s potěšením propaguje používání nástrojů Web 2.0 mezi svými členy a svým širším okruhem kontaktů a podporuje je v poskytování pravidelné zpětné vazby, neboť věříme, že to umožní provozovatelům platformy vylepšit její design způsobem, jenž odráží potřeby uživatelů a jejich vlastní uživatelskou zkušenost.

1


Úvod

Starší lidé jsou stále více nadšení učením na Internetu. Nástroje Web 2.0 coby interaktivní a kolaborativní prvky Internetu jim mohou umožnit získávání vědomostí anebo jejich přenášení ostatním, udržování kognitivních schopností, jakož i rozvíjení zájmů v řadě oborů. Hlavní výzvou provozovatelů je podpora členů platforem v jejich zájmu při získávání a sdílení vědomostí. Tyto pokyny si kladou za cíl podpořit kroky směrem k přerodu vaší služby pomocí návrhu dospělým nad padesát let, aby používali nástroje Web 2.0 ke studijním účelům na internetových sociálních sítích. Jsou určeny provozovatelům internetových platforem pro dospělé nad padesát let, jakož i univerzitám třetího věku nabízejícím spolupráci po Internetu a dalším zainteresovaným institucím. Pokyny z poloviny sestávají z doporučení týkajících se techniky (doporučení 1-5) a z druhé poloviny z doporučení týkajících se učení. Vcelku vzato pokyny poskytnou vhled do nástrojů, jež podporují aktivity na dané platformě tím, že podporují výměnu znalostí a učení mezi staršími dospělými. Pokyny vycházejí z výzkumných aktivit pořádaných v rámci evropského projektu “PEER – Odvažte se být moudří!” (2011-2013). Účelem projektu PEER je zatraktivnit neformální učení a zejména virtuální výměnu informací na platformách určených dospělým nad padesát let (tzv. “peer-to-peer learning”). Sledujte projekt PEER na stránkách projektu http://www.peer-learning-50plus.eu

2


1. doporučení

Odkaz: • výběr podpůrných nástrojů Web 2.0: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP3_D6.pdf

3


Podpořte dospělé nad padesát let nástroji Web 2.0, jež naplňují jejich potřeby

Vaše internetová platforma se může stát interaktivním prostředím pro učení díky pouze drobným změnám, které přináší nástroje Web 2.0. Tyto nástroje podporují schopnost jednotlivců vyjádřit se, předat zkušenosti a znalosti, a umožní jim důstojnost, ocenění a uznání. Dobře navržené, uživatelsky cílené nástroje Web 2.0 jsou podpůrné tím, že poskytují strukturovaný přehled o toku informací. Účastníky propojují s okolním světem mimo váš bezpečný systém.

Pro využití ke vzájemnému učení členů vaší platformy na Internetu jsou doporučovány tyto druhy nástrojů Web 2.0: • bezpečný archiv souborů určený ke skladování souborů v různých formátech a druzích médií • nástroje ke sdílení souborů pro nahrávání a stahování sdíleného obsahu • nástroje pro komentáře určené k diskusi a výměně znalostí, zkušeností a názorů • nástroje pro audio a video konference, jež mají usnadnit skupinové učení • nástroje plánování schůzek a jiných událostí • nástroje záložkování pro organizaci relevantních informací • nástroje spolupráce k společné práci na vybraném tématu.

Nezapomeňte vysvětlit výhody nástrojů Web 2.0 vašim členům!

4


2. doporučení

5


Pochopte, co starší uživatele od techniky zrazuje Důvěra, bezpečnost a spolehlivost jsou klíčové pro motivování starších uživatelů ke sdílení informací, zejména osobních údajů. Ačkoli by každý z nástrojů Web 2.0 měl být důvěryhodný, pro dospělé nad padesát je nejdůležitější pocit bezpečí při jejich používání. Poskytnutí odpovídajících informací o technologii a zacházení s obsahem zvýší pocit bezpečnosti u vašich uživatelů. Spolehlivost infrastruktury • Stabilní nástroje Web 2.0, jež budou přístupné 24 hodin denně, jsou prioritou při udržení motivujícího prostředí, jehož účelem je učení. • Jasné stanovení hlavního cíle nástrojů Web 2.0 by mělo být zveřejněno proto, aby jste se vyhnuli nedorozuměním. • Výuková videa, informační texty, zprávy o změnách softwaru a vysvětlení veškerých nových vlastností, stejně jako uživatelská podpora, mohou být nápomocné a přispět k lepšímu porozumění, a tedy i většímu využití nástrojů. • Vyhnutí se právnické či technické hantýrce povede k porozumění, a tím ke zvýšení spolehlivosti. Spolehlivost informací • Měly by být uváděny pouze ověřené odkazy a informace o využití příspěvků. • Je zapotřebí zaručit, že osobní údaje budou vůči třetím stranám v bezpečí a že existuje možnost anonymity, pokud si ji členové přejí. • Uživatelé by si měli být vědomi možnosti smazání zveřejněných informací a jejich plné kontroly (a odpovědnosti) nad informacemi, které na Internetu vytvoří a sdílejí.

6


3. doporučení

Odkazy: • Pokyny pro přístupnost webového obsahu 2.0: http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211 (odkaz byl kontrolován v lednu 2013) • Porozumění WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-UNDERSTANDING-WCAG20-20120103 (odkaz byl kontrolován v lednu 2013) • Techniky pro WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103 (odkaz byl kontrolován v lednu 2013)

7


Nabídněte dospělým nad padesát let přístupné a využitelné nástroje Web 2.0! Přestože se dospělí nad padesát let ve svých schopnostech a potřebách liší, nabídnete-li jim nástroje Web 2.0, jež jsou snadno pochopitelné, upravitelné, přizpůsobitelné a jež mají atraktivní design, zvýší se tím velice jejich účast a motivace k učení. Jednoduchá orientace a dobře uspořádané uživatelské rozhraní jsou pro vaše členy rovněž důležitými aspekty přístupných nástrojů Web 2.0. Přijměte pojetí “Designu pro všechny” za svůj princip. Hlavní kriteria využitelnosti, jež by nástroje Web 2.0 měly splňovat, jsou tato: • nástroje Web 2.0 bez registrace • poskytnutí jednoduchého návodu a pokynů pro používání nástrojů, pokud možno vysvětlených ve video ukázkách nebo na obrázcích • alternativy pro volbu zasílaných informací a vzkazů, jež jsou jednoduše vztaženy k osobním zájmům; funkce, jež zaznamenávají strukturu interakce • milosrdnost: nástroje musí být „milosrdné“, což znamená, že omyly při jejich používání nesmějí vést k zablokování či restu nástroje • zábava při používání • překonejte jazykovou bariéru tím, že uživatelům umožníte vyjadřovat se a číst v jeho/jejím jazyce. Hlavní kriteria přístupnosti, jež by nástroje Web 2.0 měly splňovat, jsou tato: • zajištění jasné a logické struktury • vyhnutí se technické hantýrce při poskytování pokynů • vyhýbání se alternativám se stahováním tam, kde je to možné, jak u funkcí navíc, tak u informací • snadno rozpoznatelné odkazy • ve stylu s nejméně 12bodovým fontem písma a se snadným přístupem ke změně velikosti • vysoký kontrast textu • všechny informace by měly být k dispozici na první pohled. Čím větší je využitelnost a přístupnost vašeho nástroje, tím lépe se uživatelé cítí a jsou více nadšeni pro jeho používání!

8


4. doporučení

Odkaz: • Studijní balíček PEER: http://www.peer-learning-50plus.eu/results/peer_learning_package

9


Zahrňte dostupné přizpůsobené nástroje do vaší platformy Ústředním cílem v rámci projektu PEER je poskytnutí sady vybraných nástrojů Web 2.0, jež jsou přizpůsobené potřebám starších studentů. Jsou poskytovány zdarma a splňují několik požadavků dospělých nad padesát let. Na stránkách projektu PEER jsou nabízeny přizpůsobené nástroje coby “studijní balíček PEER” v podobě stahovatelného souboru, který může být začleněn do existujících platforem: • Sharedocs je bezplatná služba pro hosting souborů, jež nabízí krátkodobý úložný prostor, synchronizaci souborů a klientský software. Prostřednictvím internetové sítě je po registraci na platformě umožněn k nástroji přístup. Nástroj členům platformy zprostředkuje ukládání dat o velkém objemu, například fotografií a videí, a jejich sdílení s přáteli či kolegy. Tento nást roj je zcela bezpečný a pouze členové naší platformy mají k dokumentům a souborům přístup. • Polly je nástroj internetového plánování, jenž umožní uživatelům „udělat průzkum“ mezi určitým počtem lidí tak, aby zjistili, zda jsou k dispozici pro setkání nebo událost. Uživatelé vytvoří soubor nabídek dat a časů, ze kterého si účastníci vybírají. Rovněž je možné hlasovat o různých možnostech. • Meet&Share je nástroj, jenž umožňuje uživatelům přístup k softwaru pro tvorbu audio/ video konferencí i okamžité založení internetové konference. Uživatelé mohou používat mikrofon a/nebo webové kamery, sdílet dokumenty na psacím panelu nebo též mohou sdílet svoji obrazovku a zaznamenávat setkání. • Talkmaster je funkce chatu, jež umožňuje uživatelům vstoupit do přímého kontaktu a vzájemně spolu komunikovat. Je možné ji využít pro výměnu informací při učení, pro přímé otázky či jiná témata, která je zapotřebí probrat přímo. Na stránkách projektu PEER naleznete pokyny ohledně způsobu instalace nástrojů do vaší platformy!

10


5. doporučení

Odkazy: Metody pro zapojení dospělých nad padesát let do zpětné vazby lze nalézt zde • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP2_workshop_methodology.pdf • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D7_Assessment_Workshop_Methodology.pdf Co se týče zabezpečení kvality, projekt PEER nabízí přehled nástrojů, jakož i pokynů: • nástroje Web 2.0 a starší lidé – přehled nástrojů zabezpečení kvality http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/D14_quality_instruments.pdf • rámcová pravidla pro kontrolu kvality http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/Peer_D15_final.pdf

11


Podporujte zpětnou vazbu pro další rozvoj nástrojů Web 2.0

Zapojení vašich členů do dalšího vývoje nástrojů Web 2.0 na vaší platformě zvyšuje účast a pocit sounáležitosti. Zapojení členů je rovněž výhodou pro příležitost provozovatele platformy utvářet ji podle potřeb uživatelů.

Berte ohled na postoje a zkušenosti uživatelů a dovolte jim se zúčastnit: • vyzvěte členy, aby vám dali zpětnou vazbu k vaší stávající nabídce; • vyzvěte je, aby podali návrhy pro rozvoj nového obsahu, struktury, aplikací, designu a podpory; • další možností je poskytnutí nástrojů pro zpětnou vazbu k dané službě jako jsou hlasování a osobní komunikační formy. Zapojení koncových uživatelů bylo ústředním přístupem, jenž projekt PEER zaujal. V průběhu pracovních dílen s možností účasti navrhovali uživatelé užitečné aplikace, sdíleli své nápady a komentovali navrhované řešení s velkým nadšením a zaujetím.

Vklad vašich uživatelů bude cenný!

12


6. doporučení

13


Zajistěte existenci pravidel chování

Klíčovým ohledem, jenž je pro dospělé nad padesát let důležitý, je způsob přenášení a přijímání komunikace. Stejně jako při osobním styku, dospělí často dávají přednost zdvořilé interakci. Totéž platí o virtuálním styku. Navrhujeme proto určitou internetovou etiketu ohledně užívání zdvořilého jazyka a komunikačních vzorů vyjadřujících respekt.

Vytvořte si pravidla chování a zajistěte jejich dodržování: • Vzkazy ze systému platformy by měly těmto pravidlům odpovídat. Měly by být zdvořilé a srozumitelné a jejich obsah přesný a jasný. • Měla by být jmenována a uživatelům oznámena pověřená osoba, s níž se budou moci spojit v jakýchkoli nepříjemných situacích jako jsou nedorozumění či interpersonální spory. Navíc by tato osoba měla usnadňovat dodržování pravidel chování v případech nevhodného obsahu a měla by být zodpovědná za sledování platformy ve věci jejího zneužívání. • Pravidla by mohla být doplněna internetovou etiketou, jež by mohla být vytvořena samotnými členy při příležitostech výměny informací a společného učení.

Dejte vašim členům pocit sebevědomí při vzájemné výměně informací, abyste jim coby členům platformy pomohli cítit se příjemně.

14


7. doporučení

15


Dejte dospělým nad padesát let pocit, že vaše nástroje Web 2.0 jsou personalizované

Dospělí nad padesát let jsou různorodou skupinou, a to více než jakákoli jiná skupina! Proto dávají přednost možnostem personalizace nastavení nástrojů Web 2.0 při jejich používání.

Nabídněte na vaší platformě flexibilní nástroje Web 2.0, například: • seznámení s lidmi stejného naladění ve studijních skupinách; • vytvoření jiných forem personalizované a osobně zacílené komunikace. Dospělí nad padesát let by měli mít pocit, že mají plnou kontrolu nad svými údaji a soubory: • Proto se doporučuje nabídnout jasný proces správy dat, jenž bude vysvětlen krok za krokem včetně informací o způsobu, jak je možné soubory ukládat, měnit a mazat. • Je rovněž důležité učinit transparentním fakt, které osoby budou mít přístup k datům.

Dejte uživatelům příležitost personalizovat svůj proces učení tak, aby spoluutvářeli úspěšné, osobně cílené a individualizované učení!

16


8. doporučení

17


Reflektujte na motivační aspekty učení u dospělých nad padesát let

Hlavní motivací dospělých nad padesát let je sdílení zážitků a informací s ostatními způsobem, o kterém mají pocit, že je spojuje a přináší jim pozornost komunity a správců.

Vaše členy prostě nezajímají otázky a odpovědi, ale spíše dialogy, diskuse a debaty na témata, která je oslovují. Je tudíž důležité reagovat na konkrétní motivace, jež sahají od hledání informací na stránkách komunity, přes hledání, poskytování rad, vedení a názorů, po účast ve smysluplné diskusi a utváření nových vztahů s ostatními. Proto, abyste identifikovali to, co vaše členy motivuje: • Pokuste se zjistit, jaké mají zájmy, nároky a očekávání, například tak, že založíte prostor pro hlasování a otázky a budete v diskusi vyhledávat nápady, jež jsou pro vaši službu relevantní. • Berte na vědomí obraz vašich členů o sobě, o jejich schopnostech, kompetencích i doved nostech a sociálních vazbách.

Nabídněte členům témata, jež se vztahují ke skutečnému světu a spojte se s dalšími uživateli, kteří mají zájem a kteří by rádi diskutovali a debatovali!

18


9. doporučení

19


Přizvěte dospělé nad padesát let ke studijním aktivitám, jež jsou výzvou

Pokud jsou výukové aktivity smysluplně vztaženy k jejich každodennímu životu, mají dospělí nad padesát let větší sklon k zabývání se novými věcmi, či dokonce riskování a učení se novým věcem pomocí nástrojů Web 2.0. Klíčovými prvky učení v prostředí nástrojů Web 2.0 jsou též umístění studenta do středu procesu učení, což je vítaným posunem od tradiční výuky směrem k učení. Může být užitečné vědět, že dospělí nad padesát let: • oceňují výměnu znalostí v interaktivním skupinovém prostředí; • zajímá je, kdo jsou ostatní uživatelé – to znamená, že chtějí získat vhled do profilu ostatních členů platformy; • dávají přednost výměně znalostí s lidmi, kteří jsou aktivními „účastníky výměn“ a nejen pasivní „konzumenti“ příspěvků jiných; • dávají přednost řešení problémů kreativním způsobem, s vedením od moderátora či „pověřené osoby“; Proto navrhněte aktivní a vzájemnou výměnu informací mezi uživateli: • pěstováním zájmu o učení s nástroji Web 2.0; • vytvářením studijních aktivit, jež jsou poutavé, různorodé a přitažlivé; • navrhováním smysluplných, relevantních a náročných témat studia a nabízením různých aktivit; • tím, že jim umožníte tvarovat a vytvářet studijní aktivity; • tím, že uživatele přizvete ke společné četbě a výměně knih/literatury;

Umožněte uživatelům, aby se cítili nejdůležitější součástí vaší studijní nabídky!

20


10. doporučení

21


Nabídněte podporu s osobním puncem a pěstujte přístupy vzájemného učení Technická i sociální podpora je ústřední pro posílení pocitu bezpečí, důvěry a při pěstování komunity. Je důležité členům platformy poskytnout přímou technickou podporu, nejlépe prostřednictvím výměny emailů s uživatelskou podporou platformy. Další alternativou je dostupnost poradce po větší část dne; to však může být drahé z hlediska času zaměstnanců. Technická podpora by měla být poskytnuta do 24 hodin. Často kladené dotazy v mnohých případech dobře fungují. Podpora ve formě „kamaráda“ může rovněž zvyšovat sebevědomí starších dospělých při používání nástrojů, stejně jako tak může činit i spolehlivost platformy. Podpora by však neměla být poskytována pouze skrze samotnou platformu. Dospělí nad padesát let též ocení technickou podporu přicházející z internetové komunity samotné, například na panelu vzkazů. Ve vztahu k moderaci procesu výměny znalostí je doporučován přístup vzájemného učení: • Je proto nezbytné vyškolit starší dospělé, kteří chtějí přispět službě platformy jak didaktickým a metodologickým, tak technickým způsobem, aby zaručili odbornou studijní podporu. • Školitelé vzájemného učení nabízejí formu dobrovolné služby a mají potřebu uznání a ocenění jak ze strany provozovatele, tak od ostatních uživatelů. Objevte způsoby, jak zajistit určité ocenění. • Je též užitečné pořádat pravidelná setkání a aktivity pro vzájemnou osobní výměnu zkušeností a znalostí mezi členy. • Založení určitého počtu moderovaných skupin, jež budou lidem pomáhat při poskytování vzájemné podpory, je vřele doporučováno.

Obecně chápejte vaše členy nejen jako pasivní konzumenty, ale též jako aktivní účastníky, kteří mohou přispět k úspěchu vaší platformy pro lidi nad padesát let!

22


Další informace Evropská krajina platforem nad padesát let Pokud byste se pro inspiraci rádi podívali na jiné platformy, využijte prosím Evropskou krajinu platforem nad padesát let, jež byla vyvinuta v rámci projektu PEER. Jsou v ní do mapy zaneseny všechny země EU, přičemž na každý stát můžete kliknout a objeví se vám seznam platforem nad padesát let, které tam existují. Odkaz: http://www.peer-learning-50plus.eu/fiftyplusplatform/map

Motivování starších lidí k využívání platforem nad padesát let Tyto poznámky vycházejí ze zprávy “Motivování starších lidí k užívání platforem nad padesát let pro společné učení.” Odkaz: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D3_Summary.pdf Internetová příručka třetího věku V rámci projektu “Třetí věk po Internetu” (TAO - Third Age Online) byla na stránkách Wikiversity uvedena příručka o způsobech zapojení starších dospělých do aktivit komunity. Příručka je dostupná v angličtině. Odkaz: http://en.wikiversity.org/wiki/TAO/Handbook

Doporučení od W@ve 2.0 Doporučujeme též přečíst si a) pokyny “Web 2.0 - Správná praxe pro starší občany” vyvinuté v rámci projektu W@ve 2.0. Rovněž byl proveden průzkum potřeb lidí nad 55 let využívajících nástroje Web 2.0, jenž je vyhodnocen v b) zprávě o průzkumu. A navíc byly vytvořeny c) pokyny pro projekty vzdělávání dospělých: mapa využití sociálních sítí pro starší občany. Všechny tři dokumenty jsou k dispozici v angličtině na stránkách W@ve 2.0: Odkaz: http://www.wave2project.eu/wave2project/index.jsp?idPagina=17

eLiLL kriteria správné praxe Jedním z výsledků projektu “e-Learning v pozdějším životě” (eLiLL - e-Learning in Later Life) představoval pokyny pro kriteria při používání IT. Pokyny jsou k dispozici v angličtině a němčině. Odkaz: http://www.elill.net/pdf/kriterien_fuer_gute_Praktiken_EN_DE.pdf

23


O projektu PEER – Odvažte se být moudří! Trvání: od 10/2010 do 12/2013 Sdružení: Zentrum fuer Soziale Innovation / ZSI (koordinátor) University of Science and Technology, Centre of e-learning / AGH University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning / UoS Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education / ZAWiW Aidlearn Podporující partneři Age Platform Europe / AGE Ja Kobieta – Fundation for Women‘s Issues „I am a woman“ / Forum 50+ Universities of the Third Age Network Association / RUTIS Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener / ViLE e.V. Poděkování Sdružení PEER děkuje níže uvedeným odborníkům, kteří přispěli k těmto pokynům: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences, CH Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, BE Andreas Hollinek, www.50plus.at, AT Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association, PT Hanna Nowakowska, www.forum50.org, PL

Sapere aude! Odvažte se být moudří! - Projekt PEER je financován s podporou Evropské komise.Tato publikace reflektuje pouze názory autorů a Komise nezodpovídá za jakékoli možné použití informací v ní obsažených.

24


Impresszum: Kiadó: PEER projekt konzorcium Szerzők: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Fordítás: SPS Traduções Szerkesztés: Manuela Meyer, www.meyermitey.at Fényképek: „Internet goes Ländle”, a 3. oldalon „i-Stock“ Bécs 2013 www.peer-learning-50plus.eu

Deset doporučení pro podporu účasti starších lidí na společenských platformách  

http://www.peer-learning-50plus.eu/en/object/publication/103

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you