2024 04 Koepel April

Page 1

De Koepel

76e JIERGONG no. 4, april 2024

Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten

Redaksje:

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

1

K at en Harke nijs

Sa no en dan meie wy efkes foarsichtich priuwe oan it foarjier tusken en , mar echt sa no en dan, want de rein dy wit somtiden net fan ophâlden. De winter ha we einliks oerslaan, it fielde as in hiele lange hjerst. Eltsenien hat sa ferlet fan de maityd en fan de sinne. Hoopje dat de simmertiid ek simmertiid bringt foar ús allegear!

Wat ek lang duorret is it foarmjen fan in nij kabinet. No ha se in programkabinetynformateur (moai scrabblewurd) yn’e hân nommen. Se geane no foar in ‘nieuwe eigensoortige samenwerkingsvorm’. Kim Putters, de ynformateur sjocht dizze gearwurking mei in tin regearakkoart, de iennige manier om sa ta in nij kabinet te kommen tusken PVV, VVD, NSC en BBB. It fertrouwen yn de polityk is somtiden fier te sykjen, mar hawar we moatte it mar wer ôfwachtsje.

Wêr’t wy wol fleurich fan waarden wie it 12,5 jierrich bestean fan ús Popkoar Wytmarsum. Se ha dit fierd mei in prachtich jubileumkonsert by Fairsound. Popkoar Wytmarsum is oprjochte troch Esther Schippers-Adema en Coby Yntema. Dizze jûn songen se u.o. nûmers fan Queen, Boudewijn de Groot, Aquarius út de musikal Hair, mar ek nûmers fan Robbie Williams, Sleeping Sun van Nightwish, ûnder lieding fan dirigente Baukje Hoogstins. In breed repertoire wat se mei folle nocht en wille nei foaren brochten. De jûn waard op in entûsjaste manier oan mekoar praten troch Aagje Waterlander en Coby Yntema. In tige slagge jûn, mei in gesellige afterparty mei Sipke de Boer.

Tige fertrietlik wie it ûnferwachte ferstjerren fan ús doarpsgenoate LENIE HAGEMAN-ELGERSMA. Leave mem fan

Alie en Ronald, Gerrit en Rixt en Janny ( yn leafdefol oantin-

3

ken) en grutske beppe fan Tessa en Niels, Tim en Hidde. Lenie wie troud mei Harmannus Hageman, dy’t sy al misse moast

sûnt 26 oktober 2004. Sy wenne al 50 jier yn’e Oosterstraat. In grut ferlies foar de bern en beppesizzers.

Eltse moarn sil de wyn wer waaie, fleane fûgels, bloeie blommen op ‘e nij. Dochs sil neat yn it libben wer itselde wêze, want do, do bist der net mear by”.

Op 19 maart lêstlyn ferstoar WILLEMKE LISKJE HOGENHUIS – DE BOER, Willy sa koene wy har allegear yn Wytmarsum. Leave frou en beste maatsje fan Rinze Hogenhuis en de allerleafste mem en (oer-) beppe. Se wiene 57 jier troud. De lêste jierren wennen Rinze en Willy yn Aylvastate.

It ôfskie wie der al, eltse dei in bytsje mear. Hieltyd waard dy wat ûntnommen en dat die ús sa sear. Mar as wy oan dy tinke, betinke wy dyn sykte net. Do wiest in leave frou, mem en (oer-) beppe en sa sitst foar altyd yn ús hert.

In dei letter kaam der in ein oan it libben fan AUKJE DE VRIES-KOOISTRA, in warbere, fleurige en tige soarchsume frou. Sa tinke de bern werom oan harren leave mem, beppe en oerbeppe. Aukje is berne op Kâldhuzum en hat der hast har hiele libben wenne. Se wie 47 jier troud mei Klaas de Vries, nei syn ferstjerren yn 2003 kaam sy te wenjen op Harkesyl oant dat net mear koe en ferhuze se noch nei Wonen bij September.”

As skielk de dei wer dei wurdt, gewoan as alle dagen, elkien syn sin wer hat, nochris oan dy tinkt my flagen, dan gûle wy ús triennen drûch en misse dy noch alle dagen.”

Wy winskje alle neibesteanden in protte sterkte en krêft ta.

En dat it libben twa kanten hat is somtiden wreed mar dat is wol de iennige sekerheid dy’t men hat. Besletten leit yn’t wrâlds bestean ’t kommen, wêzen en wer gean.

4

Op 8 maart lêstlyn kaam op Nasjonale Frouljusdei der by Vincent en Cynthia Popma-Hulskes in leaf famke en suske op’e wrâld, mei de moaie namme YARA. Grutte broer Levi en sus Emily binne net by har wei te slaan. Us lokwinsken!

Do makkest de wrâld sa ljocht

sjoch hoe’t de sinne nei dy laket

Dat Yara har libben wêze mei as de sinne mei waarmte, lok en leafde om har hinne.

No mar op nei de maityd!

Oant de oare kear, Betty

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

aan- en verkoop onroerend goed

5
Molenweg 23 8748 BL Witmarsum tel.0517-531488 fax.0517-532815
info@sprikkeurs.nl
Bemiddeling
e-mail:sprikkeurs@online.nl

orpsbelang Witmarsum

Zie ook pagina 18 en 19. Mochten er nog updates zijn dan worden deze hier met jullie gedeeld. Nieuws en updates worden natuurlijk ook via de website en de Facebook pagina gemeld:

6
Algemene ledenvergadering Maandag 8 april 20.00 uur, Doopsgezinde kerk Arumerweg 38. 1 Opening / Welkom 2 Notulen vorige vergadering 3 Financiën 4 Bestuurssamenstelling 5 Terugblik afgelopen jaar 6 Jeugdzorg 7 Verkeersplan 2024 8 Verslag feestcommissie 9 Koepelverlichting 10 Rondvraag 11 Pauze 12 Na de pauze wordt de presentatie film betreffende de ontmoetingsplek nogmaals gepresenteerd door ‘WitmarsumConnect’.
D
13 Sluiting. dorpsbelang
https://www.witmarsum.com https://www.facebook.com/dorpsbelangwitmarsum

N ij Libben

Bedankt

Onze violen en potgrond actie is prima geslaagd. Bedankt voor het kopen van de violen en de zakken potgrond.Het leveren van de potgrond gebeurde iets later dan de bedoeling was maar alle kopers hebben het ontvangen Om onze vereniging gezond te houden zijn regelmatig financiële acties nodig. De kosten van onderhoud en het vernieuwen van instrumenten worden steeds hoger. Maar met onze acties en de bijdragen van onze donateurs zijn wij financieel een gezonde vereniging.

Actie

Onze volgende actie is op zaterdag 25 mei. Wij gaan u dan weer verlossen van al het gespaarde oudijzer. In de Koepel van mei meer informatie.

Optredens

Maar onze doelstelling is muziek maken. Op 9 maart hebben wij deelgenomen aan het Femuza Festival in Nijland. Door deelname van 12 verenigingen een prachtig evenement. Iedere vereniging gaf een concert van 20 minuten met in ieder geval een groot concert werk. De jury eindigde onze beoordeling met de woorden; een goed optreden met een mooi opgebouwd programma.

U kunt ons weer beluisteren op koningsdag en bij de dodenherdenking op 4 mei. Op 5 mei zijn we te gast op het Kazemattenmuseum bij de binnenkomst van het bevrijdings vuur door lopers vanuit Wageningen.U kunt hier bij zijn.

Concours

Tenslotte gaan we op zaterdag 1 juni naar het concours op Schiermonnikoog. Wij spelen daar één groot concertwerk dat wordt beoordeeld door een deskundige jury

7

Onze vereniging

Onze repetitieavond is op donderdag in de kantine van camping Mounewetter. Mocht u vragen hebben over onze vereniging of wilt u donateur worden dan kunt u dit kenbaar maken bij onze voorzitter Willem Veninga. Wij zijn te bereiken op info@nijlibben.nl

St. Koepelconcerten

Wij als bestuur van Stichting Koepelconcerten Wytmarsum zijn blij dat wij de volgende concerten kunnen aankondigen. Noteer alvast in uw agenda. Zeker de moeite waard!

Zondagmiddag 26 mei a.s. ‘de Boer sjongt Bos’

Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Locatie: Koepelkerk Witmarsum

Zie ook aankondiging in verder deze Koepel

Zondagmiddag 14 juli a.s. Theaterconcert O Cielo en gedachten van Menno

Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Locatie: Koepelkerk Witmarsum

Donderdagavond 31 oktober a.s. Rûnsjongjûn mei Gitaarakademy Wytmarsum

Locatie: JK Attractieverhuur, de Tunen 8 Wytmarsum

Vrijdagavond 24 januari 2025 Ierske jûn mei The Old Pipers

Locatie: JK Attractieverhuur, de Tunen 8 Wytmarsum

Houd Facebook, Instagram en de Koepel in de gaten voor meer informatie en aanmelden.

Bestuur

Stichting Koepelconcerten Wytmarsum

8

Zangvereniging "Scheppingsgave" zingt:

”Celebrate the Seasons” en andere liederen

m.m.v

Saxofoonkwartet ” DBGO ”

Zaterdag 20 april

Start 20.00 uur

Inloop 19.30 uur

Entree € 7,50 incl. koffie/thee In de Koepelkerk te Witmarsum

9

G raach Dien

GRAACH DIEN (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannúmer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje..

Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

- Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn, mar ek bûten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan: Ale Kuperus 0517-531292

10

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. Wij zijn vanaf 07:00 uur tot 23:00 uur te bereiken en staan voor u klaar met verpleging en verzorging die aansluit op uw wensen en behoeften.

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee! Via ons telefoonnummer of e-mailadres kunt u ons rechtstreeks bereiken. Scan de QR-code voor meer informatie.

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

085 - 1143 213

www.patyna.nl/thuiszorg

11

T rekkerdei

Beste Historische Tractorvriend Witmarsum, Op 13 april 2024 organiseren wij voor de 9e keer onze “Trekkerdei”.

Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze omgeving!

“Trekkerdei” wordt gehouden op het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij starten om 10:00 uur en het is rond 15:00 uur afgelopen.

Dit jaar hebben wij wederom een aantal sponsoren bereid gevonden ons evenement financieel te ondersteunen. Zonder hen kan het evenement niet georganiseerd worden.

Natuurlijk zijn we, zoals elk jaar, dankbaar voor het gebruik van de locatie LMBW, uit naam van Arjen Willems. Haitsma zorgt elk jaar voor een schone locatie. Dank!

Arjen Beuker (Beuker Events) heeft aangeboden de tent met warme dranken te faciliteren.

Bent Acera accountant groep heeft aangeboden financieel te ondersteunen. Zo ook: Installatie bedrijf Yntema Wons. Specialist in energie vriendelijke installaties.

Elgersma fietsen, u allen bekend, top service in eigen dorp. Dat geldt ook voor:

Frederik Veenstra, specialist in het maken van boot tenten.

Camping Mounewetter, uit naam van fam. Plantenga. Bouwbedrijf Heeringa.

Garage Cats, Eurorepair veelzijdig autobedrijf.

Poiesz Supermarkt stelt appels beschikbaar.

Nice Flavour verzorgt een specifiek “trekker menu” voor een speciale prijs.

12

Onze vrijwilligers verzorgen koffie, thee, koek. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor een klein prijsje kunt u iets kopen waarmee u iets bijdraagt aan de continuïteit van ons evenement. Deelnemers hebben een gratis consumptie.

Bovenstaande bedrijven en vrijwilligers heel erg bedankt!

Wij heten graag vele dorpsgenoten welkom op 13 april.

Dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 1980. Meedoen kan. Geef je snel op!

Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres: trekkerdei@hotmail.com

Jacob Heeringa, telefoonnummer: 0517-53 17 38 (tussen 18:00 uur en 20:30 uur)

Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388

Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl

13

Dialoogtafel Witmarsum - wie ben ik als mens op aarde?

Witmarsum, Hoekstien, woensdag 24 april, 19.30 – 21.30 uur In de Hoekstien wordt een dialoogtafel georganiseerd rond het thema “Wie ben ik als mens op aarde?” Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk, en daarover met elkaar in gesprek, dat is interessant en spannend en inspirerend.

De methode van de dialoog gaat uit van een gesprek. Er is geen discussie, geen gelijk, alleen een delen van persoonlijke verhalen. Zo kom je misschien tot een nieuw inzicht of krijg je begrip voor het verhaal van een ander.

Elke dag horen we berichten over hoe de aarde, de plek waar wij leven, is en wordt beschadigd of hoe ze veerkracht toont. Wie zijn wij eigenlijk hier op deze aardbol? Een mooi woord over wie we hier zijn, is het misschien wat ouderwetse begrip ‘rentmeesterschap’. Hierover nadenkend vonden we wat Jan Van der Stoep, van de universiteit in Wageningen, hierover schrijft. “Een rentmeester heeft de taak om het land in een goed staat aan de volgende generaties door te geven”. Goed beheren, goed zorgen betekent dat de aarde en alles wat daarop leeft kan bloeien, ja tot z’n recht kan komen. Wat is daar de plek van de mens? Kent de mens zijn plek? Staan we boven de natuur? Kunnen we wel zonder de aarde, zonder de planten en de dieren? Zijn we niet onlosmakelijk verbonden met de aarde, zelf ook in en in aards?

Ben je geïnteresseerd om mee te doen, laat het horen:

Grytsje Veltman 06-10727960

Flora Visser – van Enkhuizen 06-46112678

14
P KN
15

Tsjerkepaad/Gouden Land

Aan alle inwoners van Witmarsum en omgeving

Wij zoeken mensen, die 1 of meer dagdelen per week beschikbaar op afroep willen zijn om bezoekers te ontvangen in de Koepelkerk.

Of je nu “van de kerk” bent of helemaal niet, of je in Witmarsum geboren en getogen bent of er pas woont de Koepelkerk in het centrum van het dorp is niet te missen. Dit imposante gebouw staat er al meer dan 10 eeuwen. We noemen het nu de Koepelkerk, maar de kerk is bij de stichting gewijd aan de heilige Bonifatius.. Aan onze generatie de taak om de geschiedenis levend en het kerkgebouw in stand te houden. De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Trijeris Ien. Echter de kerkelijke gemeente vergrijst en krimpt en het wordt steeds moeilijker om het onderhoud van het gebouw te bekostigen. Om deze reden is een aantal jaren geleden besloten om een deel van het kerkgebouw ter beschikking te stellen aan de stichting Gouden Land om een expositie over de kerkhervormer Menno Simons in de kerk te maken. Vorig jaar is deze expositie officieel geopend. Doel is om via deze expositie extra inkomsten te krijgen voor het onderhoud van de kerk. Daarvoor is het wel nodig dat er bezoekers komen en dat deze bezoekers worden ontvangen.

U begrijpt het al. Hiervoor zijn enthousiaste mensen nodig, die 1 of meer dagdelen per week beschikbaar zijn om als gastheer of gastvrouw op te treden. Hoe meer vrijwilligers hiervoor beschikbaar zijn hoe gemakkelijker het is om een haalbaar rooster te maken.

In de februari Koepel gaven we al aan dat er diverse groepen komen uit meerdere landen. Deze volgelingen van Menno Simons zien Witmarsum en Pingjum als bedevaartsoord. Iedere

16

zomerperiode is er de actie Tsjerkepaad en dan is de kerk al standaard open op zaterdagmiddag (van juli t/m begin september).

Ter ere van 20 jaar Tsjerkepaad heeft de organisatie een boekje met “Rondjes om de kerken” laten maken. Hierin staan 26 wandelroutes van ongeveer 15 kilometer. Ook de Koepel- of Bonifatiuskerk is opgenomen in dit boekje. Dit betekent dat er ook buiten de Tsjerkepaadperiode wandelaars langs kunnen komen, die de kerk en de expositie willen bezoeken. Het zou mooi zijn als we de deuren van de kerk wat vaker open kunnen zetten óf op een paar vaste dagdelen of op afroep via een telefoonnummer bij de ingang van de kerk.

Lijkt het je wat om een steentje bij te dragen aan het vaker openstellen van de Koepelkerk meld je dan aan via e-mail: marijkebaarda@ziggo.nl. Ook ben je welkom op: zaterdag 25 mei a.s. om 10.00 uur in de Koepelkerk voor nadere informatie en overleg.

Werkgroep Tsjerkepaad en bestuur Gouden Land

17

W itmarsumConnect

Witmarsum wil ontzettend graag een mooie verbindingsplek!

Woensdag 27 maart 2024 was het zover, de ideeën die door inwoners van Witmarsum een jaar geleden op papier werden gezet zijn vertaald naar een concept plan en worden aan het dorp gepresenteerd. Voorzitter Paul van Steijn van stichting WitmarsumConnect (ontstaan uit Dorpsbelang Witmarsum) begint met een enthousiaste inleiding, waarin hij benadrukt het belang van een plek om te verbinden. Dit geldt voor jong en oud. Om de jongeren een plek te bieden waar ze zich kunnen vermaken en een doel te hebben. Om de ouderen een plek te geven om samen te komen, dit geldt zeker ook voor de eenzame ouderen die niet hun huis meer uit kunnen of durven. Een plek waar we mensen die het moeilijk hebben weer naar een sociale omgeving, en eventueeel weer naar een werkproces,

18

kunnen begeleiden. En natuurlijk een plek met de mogelijkheid om meerdere verenigingen te huisvesten.

En ook benoemt hij nog eens nadrukkelijk dat dit een concept is - zo zou het kunnen worden - en dat de uiteindelijke uitvoering er anders kan komen uit te zien. Dit alles heeft te maken met de financiële middelen en uiteindelijk het besluit van de raad van gemeente Súdwest Fryslân.

Wat een mooie avond! Het draagvlak groeit! Met zo’n kleine 180 genodigden, waarvan de helft jongeren en de helft ouderen, wordt na het verhaal van de voorzitter de presentatiefilm gestart. In deze film komen enthousiaste mensen aan het woord over de behoefte aan een verbindingsplek in Witmarsum. Mooie beelden van Witmarsum en sportende kinderen. Maar ook wordt er een concept idee van een gebouw (gymzaal met dorpshuis) gepresenteerd.

Er wordt erg positief gereageerd door de aanwezigen met aan het slot van de presentatiefilm een daverend applaus. Wat een fijn gevoel is dat: de plannen bedacht door het dorp zijn goed vertaald naar het concept plan! Op de financiële vragen die worden gesteld wordt geantwoord dat alles nog in een te vroeg stadium is om daar concreet op te antwoorden.

Ontzettend bedankt aan iedereen die heeft meegedaan aan de presentatiefilm, chapeau!

En Witmarsum, jullie ook super bedankt voor jullie warme reacties!

Het bestuur van WitmarsumConnect bestaat uit: Marlon Engelsman, Clarie Waterlander, Rens Bolkestein, Paul van Steijn en Pieter van der Zee (afgevaardigde namens dorpsbelang).

Met een enthousiaste groet namens

Stichting WitmarsumConnect en Dorpsbelang Witmarsum

Pieter van der Zee

19

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

0515 - 46 18 81

TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl

mijnantonius.nl/thuiszorg

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

20

Z wembad Mounewetter

Op zaterdag 27 april is het zo ver... dan is de opening van het zwemseizoen 2024!

Op zaterdag 27 april wordt het zwembad om 13.30 uur feestelijk geopend. Om 14.30 uur gevolgd door het traditionele ‘stuivertje duiken’.

NLDoet een succes!

Op 16 maart hebben we het zwembad met de NLDoet actie weer klaargemaakt voor het seizoen. Vaste vrijwilligers, extra vrijwilligers en ook wethouder Sport en Bewegen, Bauke Dam zijn druk bezig geweest. Meer dan twintig stel handen aan het poetsen, wieden en vegen… Geweldig! Tussendoor was er tijd voor een gezellig bakje koffie en rond twaalven stonden de broodjes en soep klaar als afronding van de goed bestede ochtend. Bedankt allemaal voor de hulp!

PRIISFRAACH

Om de Fryske taal yn ús swimbad te befoarderjen binne wy op syk nei in Frysk gedicht.

Dit moat fansels gean oer swimmen. It mei maksimaal 16 rigels befetsje.

Stjoer jo gedicht foar 12 april nei bestuur@zwembadmounewetter.nl en meitsje kâns op in 10 badenkaart. It winnende gedicht krijt fansels ek in moai plakje yn ús swimbad.

Aanmelden zwemlessen:

Nieuwe leskinderen voor het zwemdiploma ABC kunnen zich aanmelden via info@zwembadmounewetter.nl o.v.v. Naam, Geboortedatum, Emailadres en Telefoonnummer.

Alle kinderen die vorig jaar ook bij ons op zwemles hebben gezeten krijgen persoonlijk bericht via de mail.

Voor deelname aan Aquafun, Reddend Zwemmen of Aquafit

21

doelgroepen voor volwassenen kun je je aanmelden tijdens de voorverkoopweek.

Leszwemmen & doelgroepen

Openingstijden

Het seizoen 2024 loopt van 27 april tot en met 7 september.

Voorverkoop

Haal voordelig je abonnement tijdens onze voorverkoop van maandag 22 april tot en met vrijdag 26 april tussen 9.00 en 15.30 uur . Zaterdag 27 april tussen 14.00 en 16.30 uur. Wacht niet tot de laatste dag. Tijdens de voorverkoop is alleen betaling met de pin mogelijk.

Kijk voor meer informatie op onze website www.zwembadmounewetter. nl

22

Werken in het zwembad

Lijkt het je leuk om in het zwembad te werken? Wij zoeken nog een kassamedewerker en een toezichthouder. Kijk op de website www.zwembadmounewetter.nl voor alle informatie!

(fotograaf LC Niels de Vries)

23

Bij ons kun je terecht voor:

Dry Needling Medische fitness

Functionele Osteopathie Bedrijfsfitness

Manuele therapie Dansen 4 Kids & Teens

Medical taping Spinning

Valpreventie*

Op werkdagen geopend vanaf 8 uur

3 avonden fitness per week

* Nieuw in ons aanbod!

Van Aylvaweg 16, Witmarsum

0517 – 53 19 01

info@fysiowitmarsum.nl

www.fysiowitmarsum.nl

24

D e Laatste Eer

Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 11 April 2024 in ‘De Hoekstien’, aan de van Aylvaweg 37. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening .

2. Vaststellen agenda.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 6 April 2023.

4. Jaarverslagen secretaris: 2023

5. Jaarverslagen penningmeester: 2023

- Voorstel is om de ledenkorting te verhogen voor een volledig lid.

6. Verslag kascommissie.

7. Benoeming nieuw kascommissielid.

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing: Dhr Sjouke Elgersma herkiesbaar.

10. Afscheid van Dhr. Jorna (drager)

11. Rondvraag

12. Sluiting Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende: Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op te worden genomen met de bode van de vereniging: Dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits

25

ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen:

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 531963)

Mw. A. Posthumus secretaris (tel. 0615353229)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid

Mw. C. Yntema lid

Y nstjoerd

Bêste doarpsgenoaten,

Hjirby wol ik jimme witte litte dat ik, as gefolch fan myn sûnenssituaasje, ferhuze bin nei fersoargingshûs Bloemkamp yn Boalsert.

Graach wol ik fan dizze gelegenheid gebrûk meitsje om jimme allegear te betanken foar de moaie tiid dy’t ik trochbringe mocht yn Wytmarsum. De freonlikens, stipe en belangstelling fan buorlju, freonen en kunde ha my altyd tige goed dien en ik sil de moaie oantinkens oan dit doarp altyd bij mij drage.

Hoewol’t ik myn yntrek nim yn in nije omjouwing, betsjut dat net dat ik jimme net graach sjen bliuwe wol. Besite yn myn nije keamer is altyd wolkom, selskip sil myn dagen seker opfleure.

26

Myn nije adres is:

Dhr. H. Anema

Bloemkamp / Ôfdieling Jasmijn blauw / Keamer 24

Floridus Campuslaan 1

8701 AK Bolsward

Foar wa’t graach kontakt mei mij opnimme wol, myn tillefoannûmer is: 0515 - 21 11 40

Hertlike groetnis, Henk Anema

S t. Koepelconcerten

´De Boer Sjongt Bos´ komt nei Wytmarsum!

It prachtige wurk fan Stef Bos yn it Frysk

In zijn nieuwe tour met liedjes van Stef Bos in het Fries doet de Liphúster troubadour Adri de Boer ook Witmarsum aan op zondagmiddag 26 mei om 15:00 uur in de Koepelkerk.

Kaarten bestellen via harree@live.nl vol is vol!

Het idee om werk van Stef Bos te gaan hertalen en vertalen naar het Fries, ontstond op basis van de treffende overeenkomsten tussen de twee muzikanten en liedjesschrijvers beiden in dezelfde levensfase. Dit programma wordt gebracht door Adri de Boer en zijn multimuzikant Sido Post.

Stef Bos zelf is vanaf het eerste begin enthousiast over dit Friestalige project van Adri de Boer. Beide mannen hebben elkaar een paar keer ontmoet om over het project te spreken.

27

Over Adri de Boer

Al meer dan een halve eeuw maakt Adri de Boer deel uit van het noordelijke muzieklandschap. De afgelopen 35 jaar doet hij dat als Friestalig troubadour. In zijn muzikale carrière won De Boer drie maal het Friestalig Songfestival ‘Liet’. Daardoor vertegenwoordigde hij Friesland op het internationale minderhedensongfestival ‘Liet International’ in het Engelse Beverly en in het Deense Tønder.

28

Koningsdag 2024

Zaterdag 27 april organiseert Feestcommissie Witmarsum Koningsdag 2024 op het, onlangs geasfalteerde, terrein van Loonbedrijf Haitsma!

We openen de Koningsdagfestiviteiten om 10.00 uur:

• Feestelijke opening met optreden van muziekvereniging “Nij Libben”

• Een gezellige oranjemarkt waar je lekker kan sneupen onder het genot van een kopje koffie met een stukje oranjekoek.

Opgeven hiervoor kan later deze maand

• Speciaal voor de stoere kids komt de brandweer langs!

• Witmarsum’s got talent 2.0

• Schminken en glittertattoos

• Twee springkussens (voor de kleinsten en de iets grotere kinderen)

• Nieuw!! opblaasbaar voetbalveld (voor de jeugd)

• Nieuw!! opblaasbaar voetbalsjoelen (voor de jeugd)

• Draaiend rad

• Grabbelton

• Spelletjes voor de allerkleinsten

• Bingo met wederom spectaculaire prijzen

• Live muziek van Bobline

We eindigen de festiviteiten om 20.00 uur!

De gehele dag staat Beuker Events voor u klaar met koffie, thee, limonade en andere (non) alcoholische versnaperingen. Daarnaast bakken Hugo en Boudien weer lekkere snacks in de foodcorner.

Kortom; net stinne, mar d’r hinne!

29

K V Pim Mulier

Koekactie

Op woensdag 17 april gaan we langs de deuren van Witmarsum met heerlijke koeken om onze vereniging te steunen. Voor slechts €3,50 per koek of €6 voor twee koeken kun je onze vereniging helpen groeien en bloeien. Steun ons en geniet van een lekker tussendoortje!

Vacature Voorzitter

Het kaatsseizoen is nog niet eens begonnen, maar toch brengt onze kaatsvereniging een belangrijke mededeling naar voren: onze huidige voorzitter, Sjoerd Atze de Jong zal na dit seizoen zijn rol als voorzitter neerleggen.

Daarom zijn we op zoek naar een enthousiast persoon die deze cruciale rol als voorzitter wil vervullen. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor leden en externe partijen, en zorg je voor structuur binnen het bestuur. Ben je bovendien gek op gezelligheid en weet je als geen ander hoe je een positieve sfeer binnen de vereniging kunt creëren, dan zoeken we jou!

Ben jij geïnteresseerd in deze rol? Stuur dan een e-mail naar kvpimmulier@gmail.com voor meer informatie en om je kandidaat te stellen. We kijken uit naar jouw enthousiasme en betrokkenheid!

Start van het Nieuwe Kaatsseizoen

Het nieuwe kaatsseizoen staat voor de deur en we zijn er helemaal klaar voor!

Jeugd

Vanaf 15 april starten de trainingen voor de jeugd, gevolgd door het competitiekaatsen vanaf 9 mei. Met maar liefst 5 ledenpartijen en het kaatskamp op 20 en 21 juli belooft het een actief en leuk seizoen te worden voor onze jeugdleden.

30

Junioren en Senioren

Ook voor de junioren en senioren is er genoeg te beleven het komende jaar. De eerste ledenpartij vindt plaats op 12 mei, gevolgd door de eerste competitieavond op donderdag 16 mei. Gedurende het seizoen zullen er in totaal 7 ledenpartijen plaatsvinden, inclusief het nacht-en pearkekaatsen. Noteer ook alvast de gewijzigde datum voor de verwende vrouwen en mannen partij op zaterdag 15 juni.

Kortom, er staat een boeiend kaatsseizoen voor de deur bij Kaatsvereniging Pim Mulier! We kunnen niet wachten om samen met jullie de kaatsvelden te betreden.

Met sportieve groet, Namens het bestuur van Kaatsvereniging Pim Mulier, Colin Baarda

S V Mulier

Interesse in Walking Football?

Walking Football wordt steeds populairder. Wij als bestuur van SV Mulier vragen ons af of hier ook vraag naar is bij SV Mulier. En zo ja, op welke dag/dagdeel?

Walking Football (wandelvoetbal) is een aangepaste vorm van voetbal gericht op 50-plussers. Meedoen, bewegen en elkaar ontmoeten staan hierbij voorop.

Enkele verschillen ten opzichte van voetbal zijn dat je niet mag rennen; er is geen lichamelijk contact en slidings zijn niet toegestaan. De bal mag niet boven heupniveau gespeeld worden. Het spel wordt gespeeld met 6 spelers zonder keeper. De training bestaat uit een warming up gevolgd door allerlei oefeningen die als basis gelden voor Walking Football en wordt afgesloten met een partijtje.

31

Na de training kan er in de kantine nog even nagebabbeld worden onder het genot van een kop koffie en/of een drankje want de derde helft moet zeker niet vergeten worden.

Heb je belangstelling in Walking Football? Schroom niet en meld je bij onze secretaris Matteke Feenstra via matteke86@ hotmail.com. Bij voldoende belangstelling zal dit dan in het volgende seizoen opgezet worden.

Ynstjoerd

Open middag Schuilkerkje Pingjum

Op zaterdagmiddag 13 april is het Schuilkerkje in Pingjum open voor ieder die daar eens wil kijken. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom!

Het is natuurlijk al lang geleden, maar weet u dat 500 jaar geleden, in 1524, Menno Simons, een boerenzoon uit Witmarsum, in Pingjum zijn loopbaan in de kerk begon als kapelaan?

Deze Menno zou een aantal jaren later een leidende rol spelen bij de beweging van de wederdopers in een gebied dat zich uitstrekte van Amsterdam tot Rostock in Duitsland. In Friesland sloot een groot deel van de bevolking zich aan bij de wederdopers. Het was een beweging van bevrijding, eigen keuzes maken en emancipatie. Niet alleen dus iets van de kerk en geloof, maar ook van verandering in de maatschappij.

Alleen al in onze omgeving waren er gemeenten in Pingjum, Arum en Witmarsum. Na een moeilijke periode van vervolging kwam er wat rust in de samenleving. De gemeenten die ontstaan waren, mochten kerken bouwen, als ze maar niet het standaard uiterlijk van een kerk hadden. Zo werd rond 1600 een schuilkerk gebouwd in Pingjum. En dat staat er nog steeds. Het is natuurlijk leuk dit kerkje eens te bekijken. Misschien bent u er wel eens langs gelopen en hebt u gedacht: wat is dit

32

voor gebouw? Niet alleen dat gebouw is interessant, ook de verhalen die daar gedeeld worden. Ook voor mensen van nu.

Hoe is het om je eigen keuzes te maken en na te denken over wat waar is? Of hoe is het om alles wat vertrouwd was los te laten en een heel nieuwe weg in te slaan?

Dit soort keuzes hebben mensen uit ons gebied de hele wereld over gedreven. Hun nazaten – nu wonen ze in Duitsland, Canada, Verenigde Staten, Mexico, Colombia, Brazilië -, komen terug om te kijken waar ‘ze vandaan komen’. Dat maakt het schuilkerkje in Pingjum een plek van bijzondere ontmoetingen. Graag ontmoeten wij u ook eens!

Meer informatie zie: www.doopgezindemonumenten.nl

Of mail naar: doopsgezindemonumenten@gmail.com

Ynstjoerd

Kijkhut N!X dingt mee naar landelijke prijs ‘Gouden Pit’

Kijkhut N!X heeft in 2023 de Kern met Pit-prijs voor het beste bewonersinitiatief in de provincie Friesland gewonnen. Nu dingt N!X ook mee voor de landelijke prijs. Daarvoor kan men tot 10 april online stemmen op N!X. “Met het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is willen we nog meer doen met de vele verhalen die verbonden zijn met de Gouden Halsband”, zeggen Sjoukje Tijssen en Jelle Tolsma, die de kijkhut hebben gerealiseerd. Kijkhut N!X is één van de activiteiten van stichting Het Gouden Land, een samenwerkingsverband van dorpen in het Marneslenkgebied.

Pingjumer Gouden Halsband

Kijkhut N!X ligt op de Gouden Halsband, een eeuwenoude binnendijk in het gebied tussen de dorpen Pingjum, Arum, Witmarsum, Kimswerd en Zurich. De dijk heeft tot 1892 nog dienst

33

Dgedaan als ‘slaperdijk’. Gelukkig is het grootste deel bewaard gebleven, waardoor er een unieke plek is ontstaan waar wandelaars volop kunnen genieten van de natuur.

Sjoukje Tijssen: “Via de kijkhut willen we kinderen en hun (groot) ouders op een speelse manier laten genieten van de prachtige natuur en laten ontdekken hoe het landschap in de loop van de eeuwen is gevormd door mens en natuur. Een echte ontdekplek.”

Stemmen op N!X

Wie de landelijke prijs wint wordt bepaald door een vakjury en door online stemmen.

“Daarom roepen we iedereen in Friesland op om vóór 10 april op N!X te stemmen.”, zegt Sjoukje Tijssen. Stemmen op N!X kan op www.kernmetpit.nl

odenherdenking 2024

Programma dodenherdenking Witmarsum op 4 mei 2024

19.40-19.45 uur

• Klokgelui: verzamelen op het Kaatsplein

19.50-19.57 uur

• Stille tocht om het kerkhof

• De militairen met de krans voorop, daarachter de 2 leerlingen en de overige aanwezigen

34

19.57 uur

• Kranslegging door leerlingen van de basisschool “de Bonkelder”

19.58 uur

• van “The Last Post” door Muziek Vereniging “Nij Libben”

waarbij de soldaten in de houding staan

20.00 uur

• Klokslagen waarna 2 minuten stilte

20.02 uur

• Spelen van Nederlandse en Engelse volkslied door Muziek Vereniging “Nij Libben”, gevolgd door een voorwoord van Korry Spiekstra gevolgd door de voordracht van een gedicht door leerlingen van “de Bonkelder”. Hierna is er gelegenheid voor eenieder om bloemen op de graven te leggen.

• Vervolgens lopen we door en zal bij het graf van Bauke Wijbenga een bloemstuk worden neergelegd door één der militairen.

Wie was Bauke Wijbenga?

Bauke Wijbenga 1901 – 1944

Bauke wordt geboren op 18 april 1901 in het Friese Witmarsum en woont in Nieuwendijk, gemeente Almkerk, waar hij directeur is van een zuivelfabriek. Ten tijde van de Duitse bezetting sluit hij zich aan bij het verzet in het Land van Heusden en Altena. Daar is hij lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en de Knokploeg die zich met name in het najaar van 1944, als het zuiden van Nederland als is bevrijd, met de smokkel van wapens naar het noorden en het vervoer van onderduikers en spionnen naar het zuiden.

Uiteindelijk wordt Bauke het slachtoffer van oorlogsgeweld, als hij op 12 december 1944 in Nieuwendijk bij Werkendam dodelijk wordt getroffen door granaatvuur. Daarbij komt ook verzetskameraad en plaatsgenoot Aart Scheerens om het leven.

Bauke is 43 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op de Nederlands-Hervormde begraafplaats in Witmarsum.

35

V &O Gym.vereniging

Het is eind maart als ik dit schrijf. Nog een paar lessen en dan zit het seizoen voor ons erop. De keurgroep blijft nog wel even doorgaan de overige groepen stoppen eind april. Ik besef me dan, dat de tijd soms wel heel hard gaat. Zo was het ook met de wedstrijden.

In maart hebben verscheidene leden deel genomen aan de 3 wedstrijden van Turn on Tour. Als verenging hebben we een behoorlijke afvaardiging gehad qua deelnemers aan deze wedstrijden. Ik heb deze keer de winnende leden alleen genoemd met de door hen hoogst gehaalde notering.

De uitslagen van 2 maart jongstleden zijn als volgt:

Pupil 6 Fleur Krol 3de plaats

Senior 5 Jantina Spoor 6de plaats

Junior 3 Vanessa Krol 3de plaats

De uitslagen van 9 maart jongstleden zijn als volgt:

Mini 10 Rivka Lap 1ste pl. Emma Ykema 2de plaats

Instap 9 Myrthe Kuiper 1ste pl. Jelte Veenstra 3de pl.

Norah Reinsma 4de pl.

Junior 9 Jelaney van Coevorden 3de plaats

Instap 8 Bente Hibma 2de pl. Minke Kuipers 3de pl.

Pupil 7 Eva Sijbesma 1ste pl. Maud Elgersma 2de pl.

Junior 7 Lise van Balen 5de plaats

De uitslagen van 16 maart jongstleden zijn als volgt:

Instap 9 Isa Milou Dijkstra 1ste plaats

Pupil 9 Berber Piersma 1ste pl.

Chloe van Zwietering 2de pl.

Femke Reinsma 3de plaats

Junior 9 Anke Herrema 1ste pl.

Brecht v/d Heide 2de pl.

Mirjam Dijkstra 3de plaats

36

Pupil 8

Ilse Marije Epema 8ste plaats

Bo Dijkstra 9de pl.

Tessa de Wild 10de plaats

Junior 5 Marrit van Balen 5de pl.

Anke Hooghiemstra 7de pl.

Monique Elgersma 8ste pl.

Immy Leijendekker 11de pl.

Junior 4 Iris Menage 3de pl.

Eline de Wild 5de pl.

Jelisa Haringa 6de pl.

Lysanne Elgersma 7de pl.

Junior 3 Rixt Menage 21ste plaats

Damens en heren, allemaal van harte gefeliciteerd, en wij zijn maar wat trots op jullie prestaties.

Uiteraard verdient de leiding ook een pluim, mede dankzij jullie kunnen wij trots zijn op de behaalde resultaten. Alle deelnemers en de begeleiders bedankt voor de deelname, en het op de kaart zetten van de gymnastiekvereniging en Witmarsum als sportdorp. En als we het dan toch over het sportdorp hebben. 27 maart jongst leden was er dan dus de bijeenkomst met de presentatie van het concept “Ontmoetingsplek Witmarsum”. Voorafgaande zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig geweest met zijn allen. Wij hopen dat het plan goed zal landen binnen onze gemeenschap en daarna ook op het stadhuis van de gemeente Sudwest-Fryslan.

Zodra deze Koepel door u gelezen zal worden is er bijna een eind gekomen aan de jeugdsponsor actie van de Poiesz. Op het moment van schrijven hebben wij al een mooi aantal munten mogen ontvangen. Via deze weg wil ik een ieder die de gymnastiekvereniging een steuntje heeft gegeven hartelijk bedanken. En heeft u nu toch een muntje bij een andere vereniging in de pijp gedaan, dan wil ik u alsnog hartelijk danken voor de steun aan onze verenigingen.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra

37

D e Koepel Stypje

Bêste Koepellêzers,

Foar de koepelfinânsjes lokkich gjin soargen. Wol ha wy 2023 net mei in positief saldo ôfslúte kinnen. Mar dat komt troch de ekstra kosten die’t wy hiene troch ús 75 jierrich jubileum

Hiel fijn dat wy ek sponsere binne troch ferskate ynstânsjes.

Dat binne:

Gemeente Sudwest- Fryslan

Windpark A7 BV

Stichting tot Nut

St. het Cultuurlfonds

En de ekstra jeften fan ús Koepelfreonen

Tige Tank derfoar!

Dit jier hoopje wy mei ûs freonen, stipers, advertearders en ferienings De Koepel wer in positief saldo jaan te kinnen…

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan ’t jier harren frywillige bydrage al wer oermakke hawwe.

Mochten jo it noch fergetten wêze, dan kin de bydrage noch oermakke wurde nei rekkennûmmer: NL23 RABO 03715 56 201 û.f.f.” Freon fan de Koepel”.

Foar de nije ynwenners fan ús doarp is it ek mooglik om foar € 10,00 yn’t jier Freon fan de Koepel te wurden. Oanmelde kin fia ús mailadres: redactie@dekoepel.frl

Alfêst tige tank

De Koepelredaksje.

38

Y n’t ferline

Yn april 1924 stiet yn de Boalserter krante it folgjende: “Zaterdagavond trad, in het logement van den heer Bruinsma, de Heer J. Hoving van Amsterdam op met het onderwerp: als er geen God is, wat dan? De vergadering is belegd op initiatief van de vereeniging De Dageraad, en was matig bezocht.” De gearkomste waard dus hâlden en it kafe fan Hoite Bruinsma, eardere winkel fan Ruurd Menage. De Dageraad waard oprjochte yn 1856 en krige yn 1957 de namme fan De Vrije Gedachte, en is in ateïstische-humanistische vereniging.

Jan Hoving is berne yn Frederiksoord, op 5 juny 1877, hy wie in sprekbuis fan de Nederlânske frijtinkerij. As frijtinker en as sosjalist bestried er it nazisme en antysemitisme ûnder it ynterbellum (dat is it tiidsbestek fan 1919 oant en mei 1939) . Fan berop wie er koermakker - en meubelmakker. Hy wie dêryn autodidakt, dat is immen dy ‘t syn kennis troch selsstúdzje krigen hat.

Evert van Zandbergen set yn de Boalserter krante in advertinsje dat er noch plusminus 600 korf rapen te keap oanbied. Evert van Zandbergen wie in gernier, tsiiskeapman en frachtrider en wenne op de hoeke fan de Arumerwei en de Mauritsstrjitte.

Dit hûs is yn 1959 ôfbrutsen, efter syn hûs stie syn tsiispakhûs. Dizze is yn 1973 ôfbrutsen en wie foar Brucht Bijker in toanseal, it gehiel is no in parkearplak.

Pieter de Vries, biedt in romme griene bernewein oan, it is in nij model en is ôf te heljen oan de Vlietsterdyk.

Kapper Lieuwe Wierda hat flaggen te hier, foar in billike priis, foar brulloften en feestkommisjes en ek hat hy noch feestartikels.

Ek de skuonmakker bliuwt net achter: Ondergetekende maakt aan de Ingezetenen van Witmarsum en omstreken bekend dat hij ruim is voorzien van alle soorten Schoenwerk. Schoenen in verschillende soorten, ook voor kinderen. Ruime voorraad.

39

Ongekende lage prijzen. Prima kwaliteit. Vriendelijk aanbevelen voor alle schoereparatiën. Sjouke Faber, schoenhandel, Witmarsum. Sjouke Faber wennet dan op Arumerweg nûmer 36.

Op de foto twa jonges ferklaaid as in stel jagers, foar it stek by de koepeltsjerke. Wy wolle graach fan jo hearre wa ‘t it binne, wannear en wêrom ‘t se sa klaaid binne.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

40

A genda april

41
6 april Mouneboulers 13.30 uur, Loonbedrijf Haitsmatoernooi 8 april Jaarvergadering Dorpsbelang 19.30 uur, Doopsgezinde kerk 11 april ‘De Laatste Eer’ 20.00 uur, De Hoekstien. Algemene ledenvergadering 9 april Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen 12. Slotavond 13 april Trekkerdei Wytmarsum 10.00 – 16.00 uur, erf LMBW, Witmarsum 17 april Koekactie KV Pim Mulier 20 april Concert Scheppingsgave ‘Celebrate the Seasons’ 20.00 uur, Koepelkerk. In samenwerking met saxofoongroep DBGO 24 april Dialoogtafel ‘Wie ben ik als mens op aarde? 19.30-21.30 uur, De Hoekstien. 27 april Koningsdag 10.00 uur, terrein Loonbedrijf Haitsma 27 april Start zwemseizoen 2024 Mounewetter 13.30 uur, vanaf 14.30 uur stuivertjeduiken 4 mei Dodenherdenking19.40 uur, verzamelen op Kaatsplein
t/m 5 mei Festival
4
Kunst Achter Dijken. In en rondom Pingjum. Zie www.kunstachterdijken.nl
42

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 19 april ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2024

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl

Facebook: webmaster@dekoepel.frl

43
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.