2023 07 Koepel Merke

Page 1

De Koepel 75 jier

Doarpskrante foar

Wytmarsum en omkriten

Redaksje:

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

1
75e JIERGONG no. 7, Merke 2023

K at en Harke

Wat wie alles tusken en droech om ús hinne. Sân stode alle kanten út en dat wie ek oan it uterlik fan de auto’s te sjen. By de bite-opslach oan de Kâldehústerdyk kamen grutte wolken jin soms te mjitte as men dêr omsloech. Sokke waarme dagen siket men ferkuolling en dan is swimbad “Mounewetter”in fertroud adres. Dêr ha al wer in soad besikers gebrûk fan makke. Dat is in daalders plakje mei dit waar! Der falt sa no en dan ek reinwetter om alles wat op te fleurigen. En dêr hat de natoer lang om let ferlet fan. Mar ek wy kinne dan wer genietsje fan in noflike temperatuer. Waar om wat wurk te fersetten. Wat de simmer ús wat it waar oanbelanget bringe sil, bliuwt ôfwachtsjen.

Sa’n daalders plakje ha wy yn it winterskoft net yn ús doarp. Der ûntbrekt in doarpshús om dan by elkoar te kommen en mei elkoar te genietsjen fan gesellichheid en gearkomsten. Dit feit is rûnom yn Nederlân bekend. Yn “De Volkskrant”stiet der in grut artikel oer. Yn de grutste gemeente fan ús lân is it by ús yn it doarp klearebare earmoed wat de sosjale kant oanbelanget. Mar Wytmarsum liedt de needklok en komt mei in tige goed ûnderboud ûndersyk, skriuwt in plan en kloppet hjirmei by de gemeente oan. Doarpsbelang is net foar ien gat te fangen! De need is heech mar de rêding is tichteby. Wy binne grutsk op jimme en sjogge út nei in nij multyfunksjoneel ûnderkommen. Sukses tawinske!

Mei de Merke stiet der altyd in tinte foar ús klear om elkoar dêr te moetsjen en gesellich by te praten. It probleem is hjoedtedei om genôch frijwilligers te finen, dy ‘t de saken draaiende hâlde. Us maatskippij kin net mear sûnder harren. Betelle krêften binne djoer en faak ek net beskikber. Wy hoopje dat dit ek dizze simmer wer slagget. It waar ha wy net yn’e hân. Wy hoopje dat ek dit in boppeslach wêze sil.

Besite krije kin tige gesellich wêze. Meastal is eltsenien fan

3

herte wolkom. Wat de besite fan woansdei 7 july oanbelanget, giet dit net op. Poly komt mei in soad geraas en hurde wyn lâns. Tûken brekke samar ôf en beammen stoarte ûntwoartele del. Sokke besite ha wy gjin ferlet fan. No falt it by ús noch wol wat ta. Yn Noard-Hollân hat men der gâns mear lêst fan. In siswize seit:”Een gast brengt altijd vreugde aan. Is het niet bij het komen, dan wel bij het gaan.”Dat lêste is hjir fan tapassing.

Siket men in hûs yn Wytmarsum en is men in ynwenner fan dit doarp, dan kriget men foarrang. Wenningkorporaasje Elkien giet de helte fan de frijkommende wenningen oan minsken ferhiere, dy’t al in jier oanienwei yn it doarp wenje of der yn de ôfrûne tolve jier minimaal seis jier wenne ha. Sokke hierders hawwe bining mei it doarp. De oare helte fan de frijkommende wenningen bliuwt beskikber foar oare minsken. It is in proef dy’t twa jier duorret. Neist de bining is ek de ynskriuwtiid fan belang by it tawizen fan in wenning. Minister De Jonge foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering wol dat dit ek jilde sil foar minsken dy’t in hûs keapje wolle. De Twadde Keamer sil ynstimme moatte mei dizze wiziging. Ôfwachtsje dus. Sa kin de jongerein hjir wenjen bliuwe.

Dat is net fan tapassing op Joost Schotanus. Dy wennet mei Melinda Alders yn Ljouwert. Pake Frans Schotanus en beppe Marieta van Zelst moatte dêrhinne ride om harren bernsbern DAAN te bewûnderjen. Sy binne op 20 juny 2023 foar de twadde kear opa en oma wurden. Kira hat in lyts broerke krige. Wat in seine binne Kira en Daan, allerearst foar de âlders, mar ek foar opa Frans en oma Marieta! Mei de auto is de ôfstân mar in hoannestap. Allegearre Fan Herte Lokwinske mei de berte fan dizze lytse poppe. Wy hoopje dat de beide bern yn sûnens opgroeie sille, mei leafdefolle famylje om harren hinne.

Der stiet wol een wenning leech oan de Gysbert Japikswei. Dêr hat CHRISTINA FREDERIKA HOFSTRA-NAUTA wenne.

De lêste 3 moanne is sy leafdefol fersoarge yn “De Spiker”yn

4

Harns. Op 3 juny 2023 is sy rêstich ferstoarn yn de âldens fan 86 jier. Sy hat op ferskate plakken yn Wytmarsum wenne. Mei 6 bern hat men mear romte nedich as yn it begjin fan har houlik. It grutste hûs wie ek har lêste wenplak yn it doarp .Har libben hat net altyd maklik west. Nei de skieding fan Tseard Hofstra bruts der in drege tiid oan. Efkes de sinnen fersette die sy troch in rûntsje te fytsen. Stien Hofstra hat oan in hege leeftiid ta in soad mei har fyts ûnderweis west. En dit sûnder ûndersteuning. Har kondysje wie dêryn boppe gemiddeld. Hast alle bern binne yn Wytmarsum delstrutsen. En dan is beppe tichteby en wol ek wolris op har, doe, lytse beppesizzers passe. Dêr koe sy sa fan genietsje.

“Lief - Zorgzaam - Behulpzaam” stiet der boppe de roukaart. Sa bliuwt sy yn ús oantinken. Oan it âlderlik hûs is in ein kaam. Wy winskje har bern, bernsbern en oerbeppesizzer sterkte ta by it ferwurkjen fan dit ferlies.

It is simmer en dan wurdt der wer keatst. Dat giet al jierrenlang sa. Ik eindigje dêrom ek mei in gedicht út “De Koepel ropt” fan febrewaris 1949. De nammen fan de dichter is net bekend.

‘As de simmer winkt mei syn fortier, Komt ringen ek de tiid fan keatsers oan. Har blide rop, dy klinkt wer hein en fier, En mannich priis is foar Wytmarsums soan. Dat wie ús âlde eare, lange jierren.

De Koepel struit syn klanken út oer ús. Wytmarsums bern, al teagen se om fieren

,Hja fiele har yn’t eigen doarp wer thús’

Yn dizze tiid is der ek mannich priis foar Wytmarsums keatsende dochters, fansels.

Wy winskje jimme moaie simmermoannen ta.

Oant de oare kear, Jelly.

5

T sjerkepaad

Tsjerkepaad in Witmarsum en Pingjum. In juli, augustus en september 2023 elke zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. U kunt bezoeken De Koepelkerk in Witmarsum, de Doopsgezinde Kerk in Witmarsum, het Schuilkerkje in Pingjum en de Victoriuskerk in Pingjum

Activiteiten:

In de Koepelkerk: de tentoonstelling Menno Nu van Het Gouden Land en muziek. https://www.pknwitmarsum.nl; https:// goudenland.frl In de Doopsgezinde kerk: wekelijks wisselende kunsttentoonstelling en muziek. https://www.dgdelytsestreek. doopsgezind.nl In het Schuilkerkje: een tentoonstelling van de kunstenares Pietie Buijs uit Franeker. https://doopsgezindemonumenten.nl; https://www.pietiebuijskunstinzicht.nl

In de Victoriuskerk: een deel van de tentoonstelling Menno Nu, over het leven van Menno Simons; De Experience-film ‘Pionier’, om 16.00 uur met mogelijkheid tot nagesprek. https://www.victoriuskerkpingjum.nl; https://nieuwatlantis.com/pionier/

Er zijn diverse wandelingen en een fietsroute in de verschillende kerken verkrijgbaar voor wie het gebied van het Gouden Land wil verkennen. U maakt dan kennis met het landschap, de geschiedenis en u kunt het graan Red Turkey Wheat op het veld zien rijpen. Dit graan wordt eind augustus geoogst.

In de kerken van Arum en Kimswerd zijn ook exposities. In Arum zijn er graftrommels en schilderijen van leden van vrouwenvereniging Mei Elkoar Ien onder leiding van kunstschilder

Louis Hagen uit Arum. Op enkele zaterdagen worden korte orgelconcerten gegeven. In de kerk van Kimswerd: werk van Meindert Bijlsma en tegels van Sjoukje Tijssen.

In de kerken van Witmarsum en Pingjum is een stempelkaart

6

verkrijgbaar. Bezoekers, die alle 4 kerken hebben bezocht krijgen een zakje bloemzaad.

Zie voor de activiteiten per week de Koepelagenda. We blikken alvast vooruit naar de Open Monumentendagen op 9 en 10 september a.s.

Zaterdag 9 september – kerken open vanaf 10.00 uur – 17.00 uur: Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu, het orgel wordt bespeeld, 15.30 uur, toren beklimmen

Doopsgezinde kerk: wandkleed van Claudi Jongstra

Schuilkerkje: tentoonstelling Pietie Buijs

Victoriuskerk: 16.00 uur film De Pionier

Bij de Doopsgezinde kerk in Witmarsum van 10.00 – 16.00 uur Streekmarkt en demonstraties met wol door het team Claudi Jongstra en schilderen in de tent voor kinderen door Junior Art Academie.

Zondag 10 september – Jan Timmerdei in Kimswerd

Nadere informatie over 9 en 10 september a.s. en de laatste zaterdagen van september in de volgende Koepel. De kerken zijn n.l. in september ook nog open i.v.m. de Landschapstriënale – https://landschapstriennale.com

Gastvrouw/heer in de Koepelkerk

Al meer dan 10 eeuwen staat de Koepelkerk in het centrum van ons dorp. De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente maar ook belangrijk voor onze dorpsgemeenschap.

Ook is de kerk een bedevaartsoord voor de doopsgezinden. De kerk wordt jaarlijks bezocht door mensen uit vrijwel alle windstreken. Vooral nu er een permanente tentoonstelling is over de grondwaarden van Menno Simons.

In de maanden juli en augustus is de Koepelkerk en de Doopsgezinde kerk elke zaterdagmiddag open voor het publiek in het kader van Tsjerkepaad. De bezoekers worden ontvangen door gastvrouwen en/of gastheren. Deze enthousiaste groep vrijwil-

7

ligers heeft regelmatig versterking nodig en ook zouden we de kerkdeuren graag vaker open willen doen.

Hierbij nodigen wij dorpsgenoten uit om op één van de komende Tsjerkepaad zaterdagen, van 2 juli t/m 9 september, de kerk te bezoeken en kennis te maken met dit mooie vrijwilligerswerk. Misschien ook iets voor jou?

De kerk is open van 13.30 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. Wilt u meer informatie bezoek dan de website, www. pknwitmarsum.nl/agenda of neem contact op met Lieuwe

IJpma telefoon 0614851679.

Namens werkgroep Tsjerkepaad

M. Baarda en L. Ypma

Hoi!

Hoi! gaat met zomervakantie. Maar niet zonder eerst alle bijzondere, leuke, aardige, enthousiaste mensen (en dieren) te bedanken die de eerste helft van dit jaar voor onze lens verschenen om te laten zien en te vertellen wat ze bezighoudt. En jullie als kijkers ook bedankt. We hopen dat jullie evenveel hebben genoten van het kijken naar Hoi! als wij van het maken er van. Sinds de start zijn onze programma’s meer dan 30.000 keer bekeken. Een stimulans om na de zomerstop de draad in september weer op te pakken met onze twintigste aflevering. Wil je zelf ook voor onze camera? Of heb je een tip voor ons? Laat het ons weten via hoi-wytmarsum@hotmail.com

In moaie simmer tawinske en oant Hoi!

8
Anja Feenstra, Jannita van der Veer, Wim Beckers, Gerke Terpstra

Meubelspuiterij Zuidwest Friesland

Wilt u een nieuwe frisse keuken voor een aantrekkelijke prijs

Laat uw folie los , of heeft de keuken een verkoop update nodig

Wij spuiten keukens vakkundig over met een verbluffend resultaat

We regelen alles en komen graag geheel vrijblijvend langs voor een offerte.

Meubelspuiterij zuidwest Friesland info@meubelspuiterijzuidwestfriesland.nl

Van Osingaweg 72 8744 EX Schettens 06-40371223

9

Y nstjoerd

Menstruatie Uitgifte Punt (MUP)– Weggeef-kast

De diaconie van de kerk Arum-Kimswerd is uitgiftepunt geworden van menstruatie-artikelen voor meisjes/vrouwen die dit niet kunnen betalen. Het Armoedefonds heeft een landelijke actie opgezet omdat in Nederland bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven, thuis geen geld is voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via zogenoemde MUP’s (Menstruatieproducten Uitgifte Punten). Meisjes en vrouwen kunnen uit verschillende producten kiezen die bij hen passen en die zij comfortabel vinden. Er worden verschillende soorten, maten en merken maandverband en tampons aangeboden. Met al deze MUP’s bereikt het Armoedefonds nu zo’n 150.000 meisjes/vrouwen in Nederland.

De MUP-kast in Arum staat tegenover de ingang van Het Lokaal, Sytzamaweg 46 en is altijd geopend. Er liggen menstruatie-artikelen in, die de diaconie zoals gezegd aangeleverd krijgt vanuit het Armoedefonds. Er is ook nog ruimte voor weggeefproducten, die men ook gratis mee mag nemen. Houdbare producten zoals houdbaar voedsel (macaroni, blikgroenten etc.) of drogisterij-artikelen, bijvoorbeeld shampoo, douchegel, wasmiddel. Als u houdbare producten over heeft, kunt u ze hierin zetten.

Deelwinkel Arum

Sommige mensen kennen misschien de Deelwinkel aan de Sytzamaweg 46 in Arum al. Voor diegene die deze nog niet kent, kort wat informatie hierover.

De Deelwinkel is bedoeld als ontmoetingsplaats voor iedereen die hier behoefte aan heeft en als plek waar artikelen een tweede leven kunnen krijgen. Dus gewoon even rondkijken,

10

doelgericht iets mee te nemen of een gezellig praatje met een kopje koffie of thee.

Er worden veel spullen gebracht en (gelukkig!) ook weer spullen meegenomen. Van alles is er te vinden: naast kleding, servies, vazen, spellen en nog veel meer ook een ruim assortiment boeken in allerlei genres van voorleesboeken, kookboeken, (misdaad)romans tot tijdschriften!

Ook voor kinderen leuke spelletjes om eens mee te nemen en thuis met elkaar een bordspel te spelen, of kom een “nieuwe” leuke trui of broek uitzoeken.

Eén van onze vrijwilligers zet regelmatig nieuw binnengekomen of grotere artikelen op onze Facebookpagina (“Deelwinkel Arum”), houd deze pagina in de gaten! Hierop kunnen ook diensten worden aangeboden. Wil je bijvoorbeeld eens iemand helpen de tuin te schoffelen, gitaarles geven, chauffeur zijn voor een ziekenhuisbezoek, dan kun je dit ook kenbaar maken via deze pagina. Neem hiervoor contact op met Griet Sijtsma, 06 1292 1558.

De openingstijden van de Deelwinkel:

• Dinsdag 9.30 - 11.00

• Zaterdag 10.00 -12.00

• Eerste dinsdag van de maand 16.00 - 17.30.

• Op deze eerste dinsdag van de maand staat ’s morgens De Kledingbus van Súdwest Fryslân tegenover de Deelwinkel. In deze bus zijn ook allerlei kledingstukken te vinden die prima een tweede leven kunnen leiden.

Kom dus op een van deze tijden eens langs voor een gezellig praatje, snuffel wat rond in de winkel, drink een kopje koffie of thee en neem iets mee naar huis.

Van harte welkom!

11

G RAACH DIEN

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlje helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje..

Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

- Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn mar ek buten it doarp

- In boadskipke dwan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus 0517-531292

12

Yin Yoga

Stap voor stap ontspannen in houdingen. Zittend of liggend. Lettend op je eigen grens. Yin Yoga zorgt voor strekking van het bindweefsel met aandacht voor adem en lichaam.

Yin Yoga Meditatie

& Mindfulness

Voel je fysiek soepeler en creëer meer rust

Yin Stoel Yoga

Bij deze mildere vorm van Yin Yoga werk je aan houding en balans op en rondom de stoel. De bewegingen zijn rustig en veilig. En haalbaar voor iedereen.

Een proefles yoga volgen? Dat kan.

Mindfulness *

In een 8-weekse training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Meer focus. In het nu.

Mail naar janneke@yinlifeart.nl. Kijk voor meer informatie over Yin Yoga en Mindfulness(training) op www.yinlifeart.nl

13
* Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

L jochtkuier

Beste Witmarsumers, Jullie doen toch ook mee op vrijdag 13 oktober? Versier het dorp, help met de drukte en loop natuurlijk ook lekker mee met de Ljochtkuier!

De route hebben we, veel buurten zijn al bezig met het thema ‘Film en TV’.. Wat zien we straks in de straten? Een filmset? Horen we filmmuziek? Zien we bekende acteurs, lopen we langs tv-series of dwars door een tv-quiz? We kijken ernaar uit!

Wie helpt ons nog even mee in oktober?

De eerste weken van oktober zijn extra druk. Denk aan: de vrijwilligerstasjes vullen, route uitzetten en checken, installaties opbouwen, kaartjes scannen op de avond zelf. Lijkt het je leuk om ons hiermee te helpen? We horen het graag!

- Geef je op bij één van de comitéleden of via onderstaand e-mailadres.

Eind augustus start de ticketverkoop; houd de website van Surprise Witmarsum of onze Facebook in de gaten!

Het Ljochtkuiercomité 2023 (Freek Algra, Gerben Gerbrandy, Aukje Hibma, Sjors Huisman en Marleen Pennewaard)

- Vragen of ideeën? Mail naar ljochtkuier@gmail.com

- Wil je nog graag een korte film met de buurt maken? Mail naar gerke.terpstra@planet.nl

14
LJOCHTKUIER WYTMARSUM 2023 ‘Film en TV’
15

oopgroep Witmarsum

Doe mee met: Loop je fit.

Loopgroep Witmarsum begint op zaterdag 16 september om 09.00 uur een nieuwe cursus Loop je fit!

In 10 weken bouw je op van 1 naar zo’n 30 minuten hardlopen en je leert ook alle trucs voor beginners. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdagochtend op voor een energieke en vooral leuke training in het dorp, het bos of omgeving.

Ik ben niet sportief en/of heb nog nooit hardgelopen. Kan ik meedoen?

Ja, natuurlijk! Loop je fit is juist een loopprogramma voor iedereen. Mannen en vrouwen, jong en oud, totaal ongetraind of al de best wel sportievelingen. De trainers van de loopgroep zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau traint. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën.

Wie heeft er dan nog een excuus om op de bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten!

Twijfel je nog? Doe dan mee aan de eerste les om te zien of het wat voor je is. Ben jij niet degene die mee wil doen, maar ken je wel iemand die interesse heeft, zegt het voort!

Zien we jou op zaterdag 16 september!

Kosten: 10 lessen voor 75 euro.

Minimum leeftijd: 16 jaar

Loop je fit trainers: Janny Yntema, Willy Brouwer en Yvonne

Sieswerda

Voor meer informatie: Janny Yntema

Telefoon: 06-12328305

Aanmelden: jannyyntema@gmail.com of loopgroepwitmarsum@hotmail.com

Kijk ook eens op onze website www.loopgroepwitmarsum

16
L

Levering van zand en tuinaarde

Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

17
Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl

K V Pim Mulier

De merke 2023 een dorpsfeest waar veel te beleven is en waar talloze herinneringen worden gemaakt voor het leven. Een feest waar heel veel vrijwilligers voor in het spier zijn. Samen met de PC maken we er elk jaar weer een geweldig feest van. Even een terugblik naar vorig jaar, 100 jaar PC en wat hebben we dat gevierd! Een prachtige merke die ook goed bezocht was. Als we het hebben over de merke dan hebben we het ook over kaatsen, bijna alle dagen van de merke wordt er gekaatst. Wij trappen het kaatsen af met op zaterdag de Pier Elgersma partij, dit is traditiegetrouw een afdelingspartij. De jongens willen graag in Witmarsum kaatsen, er wordt namelijk gekaatst om klokjes. Deze prachtige prijzen kunnen wij aanbieden in samenwerking met Juwelier Kramer. En het is een van de laatste partijen voor de Freule, de jongens partij van het jaar.

Op de zondag start de dag met een bakje koffie van het Haye Rijpma Fonds, waar verhalen van het verleden verteld worden, om de geschiedenis levendig te houden. En dan is het de beurt aan zowel de Dames als Heren hoofdklasse. En combinatie waar wij trots op zijn, want zowel de heren als dames verdienen evenveel aandacht voor de prestaties die zij leveren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gelijk is, daarom

hebben wij al een aantal jaren het prijzengeld gelijk bij de dames en heren. Vorig jaar is daar ook nog een prachtige Koninginnen prijs bij gekomen. Deze wordt

zeer gewaardeerd door de dames en hier zal ook dit jaar verwacht ik weer volop om worden gestreden.

Op de maandag is het dan, na een paar dagen feest, tijd

18

voor de ledenkaatsers om te strijden voor de eer van het winnen van de Merke partij. Een prestatie die bij elke kaatser wel op het lijstje staat! Met al die hoogtepunten van het weekend is misschien de maandag wel het mooist om te zien. Waar er een ieder zijn beste beentje voorzet en er ondanks een druk weekend toch het beste uit wil halen. Als kaatsvereniging krijgen wij uit veel hoeken ondersteuning om dit allemaal mogelijk de maken. Van de veldleggers, die in alle vroegte ervoor zorgen dat de velden er weer klaar voor liggen, tot de mensen die achter de bar staan. En natuurlijk nog veel meer, zonder vrijwilligers kunnen wij niet. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen een steentje bijdragen aan de merke.

Wij wensen iedereen een geweldige Merke!

Namens de Kaatsvereniging Pim Mulier, Sjoerd Atze de Jong

Een jaar is zomaar voorbij. De herinnering aan prachtig weer, vele drankjes en dansjes, leuke muziek en een spetterend einde staat bij ons nog in het geheugen gegrift. Wij willen iedereen bedanken die het 100-jarig bestaan met ons gevierd hebben en voor de vele positieve reacties. Wij zetten die positiviteit graag door naar dit jaar! Op 4 t/m 7 augustus is het tijd voor de 102e editie van de Witmarsumer Merke! Wederom met een nieuw thema. Het soms grauwe Witmarsum wordt omgetoverd tot de Costa del Witmarsum. Wij zorgen voor de zomerse drankjes, de leuke muziek en het Spaanse gevoel. Dan komt de zon hopelijk vanzelf. Om het dorp extra feestelijk te maken, zou het mooi zijn als er allerlei vlaggetjes bij ieder thuis buiten wapperen!

19
PC

We trappen het weekend op vrijdagavond 4 augustus af met een ware Merke Witmarsum Pubquiz. Tijd om je goede vriend/buur/ oma/zus op te zoeken en de koppen bij elkaar te steken! Met 50 verschillende vragen, een foto- en muziekronde wordt alle kennis getest. Lees je dus nog goed in en wie weet winnen jullie de hoofdprijs! Opgave kan tot en met donderdag 3 augustus met een team van max. 5 personen. Opgave is €5,- per persoon. De avond wordt daarna begeleid door de band Alice Springs. Deze band kan jullie bekend voorkomen, want ze hebben ons al meerdere malen weten te vermaken. Met een dikke show van opzwepende folk/feestsongs in compleet eigen stijl knallen de violen en banjo’s je letterlijk om de oren. Dus zoals zij zeggen ‘Lets Folk’!

Er wordt dit weekend natuurlijk ook weer volop gekaatst. De eerste wedstrijd is op zaterdag 5 augustus. Dit is de KNKB-wedstrijd Jongens Afdeling + Door Elkaar Loten. Verder kunnen op zaterdagochtend de paarden en koetsen weer bestegen worden, want voor alle jeugd is de draaimolen zaterdagochtend weer geopend. Als je het echt niet kunt laten als ouder mag je ook een rondje meedraaien. Of het voor ‘de kater’ slim is, kom je dan wel achter. Daarnaast zullen de dames van de Merke Kids Crew weer zorgen voor een zaterdagochtend gevuld met leuke activiteiten voor de jongste feestgangers. Alle kinderen van 0 tot en met 13 jaar zijn welkom in de feesttent. Kom dus vooral langs en dan zorgen Daphne, Froukje, Mirjam, Moniek en Wietske voor een gezellige ochtend! Dit geeft de ouders ook een kans om bij te komen van de eerste avond. Aan allen ouder dan 13 jaar wordt ook gedacht. In de middag is het tijd voor een sportieve wedstrijd. Er kan gestreden worden voor de winst tijdens het Volleybal Fiësta! Of je nu een beginner bent of al een aardig balletje kan slaan. Iedereen is welkom. Er zijn verschillende prijzen te winnen, zoals ook voor het best verklede team. Dus trek jullie gekste zomerse outfit uit de kast en wie weet winnen jullie dan die prijs! Opgave kan in teams van 5 personen en is €10,- per team. In de avond wordt de muziek verzorgd door DJ All tha Fokk en Bad Shoes. Stil staan is dus geen

20

optie. Op al deze hits kan je niets anders dan dansen! Op zondag 6 augustus is er om 10.00 uur traditiegetrouw koffiedrinken van het Haye Rijpma Fonds. Dit jaar wederom in de doopsgezinde kerk (Arumerweg 38 Witmarsum). Om 12.00 start de wedstrijd Heren en Dames Hoofdklasse. In de loop van de middag zijn er cocktails te verkrijgen, want deze mogen niet ontbreken bij de Costa del Witmarsum! Vanaf 17.30 uur krijgen we muziek te horen van ‘De Faam’ en ‘Daredevils’. ‘De Faam’ bestaat uit drie jongens die met hun goede energie er een waar feestje van weten te maken! De ‘Daredevils’ bestaat uit zes bandleden en ze spelen ontelbaar veel herkenbare hoogtepunten verpakt in flitsende medleys. En dat doen ze verdraaid goed! Kom dus gezellig naar de tent om een dansje te wagen!

Maandag 7 augustus is alweer de laatste dag van de Merke. De dag begint met de Ulbe Hiemstra Partij voor de leden van KV Pim Mulier. Eens kijken wat voor kaatsvaardigheden nog getoond kunnen worden na drie dagen feest. Na afloop zal om 18.00 uur de BBQ weer worden aangestoken, traditiegetrouw met varken aan ’t spit. Daarna zal de laatste band van het weekend optreden. ‘Joop Obama & the Presidents’ zullen er met hun energie en enthousiasme alles aan doen om de tent op zijn kop te zetten. Het volledige programma is op de volgende pagina’s te vinden en kijk voor meer informatie op de website (www.merkewytmarsum.com), op onze Facebookpagina (Merke Wytmarsum) of onze Instagram (@merkewitmarsum).

Wij hebben er zin in en zien jullie graag terug op het Merkeveld op 4 t/m 7 augustus. Tot dan!

Namens de gehele Permanente Commissie, Bart Reijenga

PS. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Permanente Commissie. Lijkt dit je wat of ben je benieuwd wat het inhoudt? Schroom dan niet op ons aan te spreken op het veld of stuur een mail met jouw vragen naar merkewitmarsum@gmail.com.

21
22
23

T riatlon Witmarsum

NIEUWS VAN TRIATLON WITMARSUM

De voorbereidingen voor de jubileumeditie van Triatlon Witmarsum zijn weer in volle gang, er zijn al ruim 70 inschrijvingen binnen!

Op 10 september gaat het feest vanaf 14.00 uur los! Net als vorig jaar is er weer de mogelijkheid om het zwemgedeelte in de vaart of in zwembad Mounewetter af te leggen. In het zwembad hebben we maximaal 30 startplaatsen beschikbaar, welke al bijna voor de helft zijn vergeven. Dus wil je liever in het zwembad zwemmen? Schrijf je dan snel in!

De routes en afstanden zijn gelijk aan voorgaande jaren, dus 500 meter zwemmen – 20 km fietsen – 5 km hardlopen. Mocht dat allemaal wat teveel van het goede voor je zijn, dan kun je je ook met één of twee teamleden inschrijven. Zo houden we de triatlon zo laagdrempelig mogelijk en kunnen er zoveel mogelijk mensen meedoen! Dus wil je de strijd aangaan met familie, vrienden of klasgenoten? Schrijf je dan snel in! De minimale leeftijd om mee te kunnen doen is 13 jaar en de inschrijving sluit op zondag 3 september.

Elke deelnemer die zich vóór 21 augustus inschrijft, ontvangt dit jaar het unieke jubileumshirt van Triatlon Witmarsum!

Op dit moment zijn we nog in overleg met Loopgroep Witmarsum of er ook weer een Kidsrun georganiseerd wordt voor de toekomstige (tri)atleten. Aanmelden voor de Kidsrun kan wel alvast door een mail te sturen naar loopgroepwitmarsum@hotmail.com. Op 10 september kan er vanaf 11.15 uur ter plekke ingeschreven worden. De start van de kidsrun is om 12.00 uur in de Pingjumerstraat. Kijk voor meer informatie op www.loopgroepwitmarsum.nl

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

24

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en afbreken van het finishgebied, het regelen van verkeer of het bemannen van een drinkpost in het dorp.

Dus doe je niet mee op 10 september maar wil je tóch betrokken

zijn bij de triatlon en de sfeer proeven? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of meld je aan: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 3 september via www.triatlonwitmarsum.nl.

Houdt voor de laatste ontwikkelingen onze facebookpagina en website in de gaten.

Voor alle sportieve kinderen uit Witmarsum en omstreken.

WIJ HEBBEN LEUK NIEUWS!

Dit jaar is er op zondag 10 september weer een KIDSRUN voorafgaand

aan de jubileum editie van de triathlon. Te gek toch !

Er zijn 2 afstanden, ben je 6,7 of 8 jaar oud dan ren je een ronde van bijna 1 kilometer. Ben je 9,10,11 of 12 jaar dan is ren je een ronde van 1500 meter! De start en de finish is in de Pingjumerstraat.

Alle deelnemers ontvangen een medaille voor hun prestatie en voor de snelsten is er direct na afloop van de kidsrun een prijsuitreiking.

Meedoen is gratis, maar je moet je wel even inschrijven via loopgroepwitmarsum@hotmail. com of van 11.15-11.45 uur

voor de start ter plekke. We beginnen om 12.00 uur. Zien we jou op 10 september?

Loopgroep Witmarsum

25

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

26
- 46
0515
18 81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

B edankt

Tige tank!!

Op 28 febrewaris 2022 like myn libben in negative swaai te nimmen. Mar mei

troch de protte besites, kaartsjes, blommen en oprjochte belangstelling bin ik

wer hielendal “de âlde”.

Dêrom wol ik tsjin elkenien dy’t my it ôfrûne oardel jier stipe hat sizze:

tige tank!!

Groetnis, Ineke Lemstra

Lieve allemaal

Hartelijk dank voor de belangstelling, de kaarten en de bloemen en de lieve

woorden van troost die wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve

moeder, schoonmoeder en beppe

Corrie Driebergen - Huistra

Het heeft veel voor ons betekend.

Dirk-Jan, Britt, Meije en Jeppe

27

Z wembad Mounewetter

Het jubileumseizoen 2023 is goed van start gegaan voor ons zwembad in Witmarsum. Na de opening en de goedbezochte feestdag op 19 mei was het eerst nog vrij fris en daardoor een beetje rustig. Maar de afgelopen weken hebben dit alweer goedgemaakt. Met het zomerse weer weten de zwemmers (en zonnebaders) ons bad te vinden. Op 11 juni mochten wij al onze 10.000ste bezoeker ontvangen, de familie Donker uit Workum. Zij kregen 4 vrijkaartjes uitgereikt door bedrijfsleidster Joke van der Vliet. Deze mijlpaal was vroeger in het jaar dan in vorige seizoenen. Intussen staat begin juli de teller al op 21.000 bezoekers. De zwemmers genieten van de zon en… de zon is tegelijk goed voor ons energieproject. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd en leveren stroom!

De totale investering van het energieproject is nog niet geheel gedekt. De ontvangen bijdragen zijn te zien in de subsidiemeter. We zijn echt ontzettend blij met alle steun vanuit fondsen, overheid, bedrijven, Dorpsbelang en bewoners. Zo bracht de donatieactie in Witmarsum en omliggende dorpen al meer dan € 10.000,- op. Iedereen die ons hiermee helpt, bedankt!

Op www.zwembadmounewetter.nl staat een ‘donatieknop’ om bij te dragen aan een zwembad met verwarming door zonneenergie in plaats van door gas.

In de zomervakantie 24 juli t/m 2 september zijn wij op weekdagen open van 9.30-20.30 uur en in het weekend 10.00-17.00 uur. De zwemlessen schuiven in de zomer naar de ochtenden.

Volg onze Facebook en website voor nieuws over het energieproject, de openingstijden, extra activiteiten en meer. En vooral, kom zwemmen en genieten bij Mounewetter.

We wensen iedereen een fijne zomer!

28

S u b s i d i e m e t e r e n e r g i e p r o j e c t

Rabobank ; €20.000,00

Iepen Mienskips Fûns ; €35.000,00

Stichting tot Nut ; €50.500,00

Fonds BolswardDronrijp ; €4.548,00

Buwalda Stichting ; €5.000,00

Donatie actie t/m mei ; €10.368,65

Poiesz Emballage actie ; €483,35

vrijwilligersuren ; €7.000,00

ISDE regeling ; €26.225,00

BOSA regeling ; €120.000,00

Opbrengst jubileumdag ; €1.544,00

Stichting Zwembad Mounewetter

Bouwbedrijf Heeringa ; €2.500,00

Dorpsbelang Witmarsum ; €1.000,00

Eigen bijdrage ; €261.831,00

Totale kosten € 546.000,00

29
1 juli 2023

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met:

• Verpleging en verzorging

• 24-uurs alarmering

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee!

U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

30

Dry Needling

Functionele osteopathie

Manuele therapie

Oedeemtherapie

Medische fitness

Bedrijfsfitness

Streetdance 4 Kids & Teens

Peuter- & kleuterdans

Medische training Spinning

Medical taping

Covid-19 herstelzorg

Hydrotherapie

Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie op fysiowitmarsum.nl

31

N ij Libben

Concert Zeewolde

We hebben er meer dan twee jaar op moeten wachten. Maar op zaterdag 10 juni was het dan zover. Op het zonovergoten kerkplein een concert samen met de algemene muziekvereniging Zeewolde. Op 10 november 2019 was dit fanfare korps te gast in Witmarsum voor een koffie concert in De Hoekstien. Dat het tegen bezoek zolang heeft geduurd heeft alles te maken met het bekende virus.

Na een ontvangst met soep en broodjes hebben we een drie kwartier durend concert gegeven onder grote publieke belangstelling. Er was door de dirigent een gevarieerd programma samen gesteld waardoor we veel waardering kregen van het aanwezige publiek.

De middag is afgesloten door de beide muziekverenigingen met begeleiding van een carillon. Een prachtige dag.

Optredens.

Ook ons eigen dorp zijn wij niet vergeten. Op donderdag 13 juli hebben we een openlucht concert gegeven in de tuin van Aylva State.

Op 15 juli hebben we deelgenomen aan het openlucht festival in Heidenschap. Fanfare “Studio” uit Heidenschap viert dit jaar hun 125 jarig bestaan.

Donateurs.

Dank aan al onze donateurs voor de jaarlijkse bijdrage. Wij zijn erg blij met uw financiële steun. Instrumenten onderhoud en het vervangen van oudere instrumenten kosten veel geld.

Daarom is uw financiële steun zo belangrijk.

Muziek dipoma’s

En dan tenslotte nog een feestelijke mededeling: Lysanne

32

Elgersma heeft met veel succes haar A-diploma op bugel behaald. Zij speelt nog niet bij het korps en daarom is bij haar thuis een roos bezorgd. Goed gedaan Lysanne.

Aan Ilse en Jantine werd een zilveren hangertje in de vorm van een achtste noot uitgereikt. Zij zijn beide voor hun B-diploma geslaagd. Een mooi resultaat. Beide dames hebben voor een lekkere traktatie gezorgd in de pauze. Alle drie van harte gefeliciteerd.

We gaan nu even met vakantie om nieuwe energie te verzamelen voor het nieuwe seizoen. We hopen u dan weer te ontmoeten tijdens onze optredens.

G ouden Land

Pingpop komt naar Witmarsum toe. Kom je ook spelen bij Pingpop?

Vanaf 10 september 2023 beginnen we met bandlessen in Witmarsum en Pingjum. Wil je ook in een band zingen of spelen en optreden, samen rock en popliedjes uitkiezen die je wilt oefenen met ons, één of meer instrumenten leren spelen (drums, bas, gitaar of keyboards), de studio in om een liedje op te nemen met je band en een clip maken? Wij vinden het leuk om het je te leren en hebben instrumenten en apparatuur in bruikleen om thuis op te oefenen. Wat telt is de liefde voor muziek.

Sinds 2019 volgen kinderen en volwassenen uit Pingjum en omstreken bandlessen popmuziek in Pingjum. Het derde PingPop-jaar zit er op en in september gaan we weer verder met repeteren. Bij voldoende aanmeldingen gaan we de lessen ook in Witmarsum aanbieden. We kunnen hiervoor gebruik maken van de repetitieruimtes van Fairsound, De Tûnen 12 in Witmarsum. Wil je ook in een band (leren) spelen en pop- en rockmuziek maken? We hebben plek voor nieuwe leerlingen van alle leeftijden en niveau. We delen iedereen in bij een band die het beste bij ze past.

33

Dit afgelopen lesjaar hebben de PingPop kids in maart een televisie optreden gedaan bij Noardewyn Live van Omrop Fryslan. We hebben drie optredens gedaan in Pingjum met als hoogtepunt het optreden op festival Pingfest en we gingen de studio in om een nummer op te nemen en een clip te maken. Als gezellige afsluiter hebben we in

Amsterdam gerepeteerd en opgetreden samen met de kids van de A’DAM Music School. Het was machtig om te zien wat een muzikale groei iedereen doormaakte.

Voor aankomend lesjaar hebben we weer een heleboel leuke plannen. We gaan naast de lessen weer dezelfde leuke activiteiten doen als vorig jaar en meer! Er staan al een aantal optredens gepland in Pingjum en Harlingen en er stromen meer uitnodigingen binnen voor optredens.

Neem een kijkje op de website voor ons aanbod, ook de lesdata van de bandlessen vanaf september staan er op (www.pingpop.nl).

Opening Zuricher Oord Polder en Menno tentoonstelling Witmarsum

Vanuit de Stichting Gouden Land zetten bestuur en werkgroepen zich, samen met de inwoners van de dorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich, in voor een duurzame toekomst van hun eigen gebied. Dan gaat het vooral over het zichtbaar maken van de rijke cultuurhistorie en de ontwikkeling van een duurzaam landschap. Ook de agrariërs zetten zich in om historisch belangrijke landschapselementen en de biodiversiteit voor toekomstige generaties te bewaren.

Op vrijdag 16 juni 2023 zijn twee nieuwe deelprojecten van “Gouden Land op weg naar de toekomst” geopend. Genodigden werden die vrijdagmiddag eerst ontvangen in het dorpshuis van Zurich en daarna meegenomen naar de Zuricher Oord

Polder waar het prachtige landschapskunstwerk Leesbaar landschap met muzikale omlijsting werd geopend. Dit kunstwerk is bedacht en aangelegd door Laboratorium voor Microklimaten.

34

In de herstelde veldschuur werd de in de maak zijnde film over dit gebied getoond.

In de tweede helft van de middag was er de opening van de Menno tentoonstelling in de Koepelkerk te Witmarsum. Aan de officiële opening door burgemeester Jannewietske de Vries werd medewerking verleend door Nynke Laverman met prachtig bijpassende liederen.

We hopen dat veel mensen uit onze eigen dorpen en toeristen deze zomer een kijkje zullen nemen bij deze twee bijzondere projecten.

Tijdens de Tsjerkepaadperiode (van 1/7 t/m 30/9/2023) zijn de kerken in het Gouden Land elke zaterdagmiddag open van 13.30 – 17.00 uur.

In de Koepelkerk word je uitgenodigd om te reflecteren op de toekomst met als leidraad het gedachtengoed van Menno Simons. In de Menno tentoonstelling van LokaalWerk worden de basiswaarden van deze moedige voorganger uitgediept: geweldloosheid, eigen verantwoordelijkheid, respect voor elkaar en zorg voor de aarde. Vanuit deze basiswaarden inspireert de tentoonstelling je na te denken over en in te voelen, hoe jij je tot de ander en je omgeving verhoudt.

Yvonne Willems van LokaalWerk heeft een prachtig boek bij de expositie gemaakt. Dit boek is ook te koop in de Koepelkerk en kost € 22,50.

Tijdens Tsjerkepaad is de expositie gratis te bezoeken. Wel wordt een vrijwillige bijdrage in de collectebus op prijs gesteld. Deze bijdragen zijn bestemd voor de instandhouding van de kerk.

In de Victoriuskerk te Pingjum is een ander deel van de Menno tentoonstelling te zien en elke zaterdagmiddag om 16.00 uur zal de film “De Pionier” worden gedraaid. Ook deze activiteiten zijn tijdens Tsjerkepaad gratis. In de Doopsgezinde kerk te Witmarsum en it Skûltsjerkje te Pingjum is kunst te bewonderen en muziek te beluisteren. Zie voor het complete program-

35

ma het stukje over Tsjerkepaad.

In de kerken in Witmarsum en Pingjum is een fietsroute verkrijgbaar voor een tocht langs de dorpen en bijzonderheden van het GoudenLand.

Hierbij komt u ook langs de Zuricher Oord Polder en kunt u de oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen bewonderen.

De prachtige lichtval in de polder, de bijzondere dijkstructuren, de herstelde Dobbe en allerlei vogels die graag gebruik maken van dit beschermde gebied zijn een bezoek aan de polder zeker waard! Om iedereen een rustpunt te bieden is de oude veldschuur hersteld. Zie voor activiteiten van het Gouden Land de Facebookpagina of https://goudenland.frl

Namens werkgroep Menno Nu

M. Baarda

36
37

Maak kans op een Biosalon

lichaamsmassage twv 59,-!

Stuur de oplossing voor

1-sept-23 door naar:

info@debiosalon.nl

*Door mee te doen krijg je

automatisch de Biosalon

nieuwsbrief per mail

toegestuurd.

Succes!

Y n’t ferline

De Wytmarsumer merke is wer oansteande, mar hoe ferrûn dy yn 1923.

De Ljouwerter Krante skriuwt yn syn ferslach dat de jierlikse grutte keatspartij yn de Hertenkamp, dêr ‘t 9 partoeren oan meidiene, begeunstige waard troch in prachtich simmers waar en waard bywenne troch in talryk publyk. It grutste ferslach fan de partij stiet frjemdernôch net yn in Fryske krante mar yn de Telegraaf. Dy hat it benammen oer it partoer 2, besteande út de Wytmarsumers Sijtze Kooistra en Catrinus Werkhoven mei de Snitser hynsteslachter Andre Rienstra. Net dat de manlju gjin namme hiene yn it keatsen, mar hjir gie it benammen om de âldens. Benammen Sijtze Kooistra, dizze wie de 42 al passearre en Catrinus Werkhoven waard hast 39 jier. Andre Rienstra wie de jongste fan it stel en wie noch mar 27 jier. Allinnich tsjin de lettere priiswinners koene sy it net hâlde en ferlearen se mei 6 -2 en 6 -6. De partij om priis en preemje, wie in tige spannende striid. Hjir wurdt noch wol de opmerking makke dat Taede Zijlstra, dy ‘t as achterynse spile, wol de swakste skeakel wie. De earste priis wurdt dan ek wûn troch it partoer fan Ids Roukema, Harns, Klaas de Jager, Harns en Michiel Miedema fan Frjentsjer mei 3 -5 en 4 -6 doe ‘t de Jager de keats passearre. De twadde priis wie foar Taede Zijlstra, Jan Annes Reitsma en Ids Roukema fan Wommels en de tredde priis foar Werkhoven, Kooistra en Rienstra. Op moandei 6 augustus wurdt de grute jongeskeatspartij fan 13 oant en mei 16 jier ûnder lieding fan de permaninte kommisje hâlden. It binne 24 partoer, Holwert wûn de earste priis, Boalsert de twadde en Wommels waard tredde.

Op tiisdei 7 augustus wurdt de ledepartij ferkeatst, al de prizen binne húshâldlike foarwerpen. Wa ‘t hjir de útslaggen fan witte wol kin it neilêze yn “ Yn ‘e krânse “.

39

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje

Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

Artiesten Matinee foarstelling

A ginda

Zaterdag 22 juli

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu en saxofoonkwartet om 14.30 uur Doopsgezinde kerk: naaldwerken M. van der Meer en saxofoonkwartet 15.30 uur

Schuilkerkje Pingjum: tentoonstelling Pietie Buijs (t/m 2 september) Victoriuskerk Pingjum: 16.00 uur film De Pionier (t/m 2 september)

40

Zaterdag 29 juli

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu, het orgel wordt

bespeeld 15.30 uur

Doopsgezinde kerk: beeldhouwwerk van Ruurd Menage

Zaterdag 29 juli Tennisclub Witmarsum Campingtoernooi

4 t/m 7 augustus Merke Wytmarsum

Zaterdag 5 augustus

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu; toren beklimmen

Doopsgezinde kerk: workshop tasjes maken

Zaterdag 12 augustus

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu

Doopsgezinde kerk: schilderijen en lettertekenen Ali Geel

Zaterdag 19 augustus Mouneboulers: Zomertoernooi 13.30

Zaterdag 19 augustus

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu; het orgel wordt bespeeld 15.30 uur

Doopsgezinde kerk: keramiek van Geert Schuurman

Zaterdag 26 augustus

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu

Doopsgezinde kerk: gedichten van Janke Nicolai

Zaterdag 2 september

Koepelkerk: tentoonstelling Menno Nu; het orgel wordt bespeeld; 15.30 uur, toren beklimmen

Doopsgezinde kerk: gesloten in verband met voorbereiding

Open Monumenten Dag

41
uur
42

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de septimber Koepel moat uterlik 18 augustus ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2023

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl

Facebook: webmaster@dekoepel.frl

43