2023 06 Koepel Juni

Page 1

De Koepel 75 jier

75e JIERGONG no. 6, juni 2023

Doarpskrante foar

Wytmarsum en omkriten

Redaksje:

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

1

K at en Harke

In tige nijsgjirrich stikje oer ‘Gender neutraal’ fan Wim yn ús foarige Koepel. Eat om oer nei te tinken. Suggestje fan Wim wie sels om it en nijs te feroarjen yn it Tusken it Rôfbist en Syl Nijs. Miskien moatte wy meigean mei de tiid, mar ik bin wat eigenwiis, dus ik fyn; net alle feroaringen binne ferbetteringen, …doch mar gewoan dan dogge je al gek genôch. Dêrtsjin oer moatte we wol besykje respekt te hawwen foar in elts syn miening en gefoel. En dat is somtiden spitigernôch fier te sykjen yn dizze wrâld. Wytmarsum is de ôfrûne moanne wer goed op’e kaart setten. In prachtige muzikale moeting tusken it Eastern Mennonite University Chamber Singers út Pennsylvania en Scheppingsgave (bestiet dit jier 95 jier!!) en it Popkoar yn de Koepeltsjerke. In moeting dy’t de sjongers en besikers lang by bliuwe sil. Yndrukwekkend en hiel bysûnder.

Op 19 maaie wie it feest yn swimbad Mounewetter. Us prachtige swimbad bestiet 50 jier!! Lokwinsken foar it bestjoer en alle frijwilligers. Ik wit noch dat ús mem by de doarren lâns gong om jild op te heljen foar de realisaasje foar ús swimbad. Se krige as tank in moaie simmerstoel. Doe al allegear frijwilligers yn it spier, hjoed de dei kin it swimbad noch hieltiid net sûnder harren frijwilligers. Der wie fan alles te belibjen yn en rûn it swimbad, in stoarmbaan, kliniks en der wiene kreamkes. It swimbad giet ek mei de tiid mei, koartby waarden der 202 sinnepanelen pleatst en 3 warmtepompen ynstalearre.

De besikers komme sels fan oer de Ofslútdyk en hat it ek in sosjale funksje. We hoopje dat ús swimbad noch lang bestean bliuwe mei.

Op 24 maart is berne in prachtich, lyts en leaf famke BENTHE BOS, dochter fan Patrick Bos en Christina Tuinstra. Us lokwinsken!

3

Noch stil fan it bertewûnder

sjogge jimme nei jim famke, sa bysûnder

Dat har libben wêze mei as de sinne

mei waarmte, lok en leafde om har hinne…

Njonken lok wie der ek fertriet. Op 24 april lêstlyn is ferstoarn

HIDTJE SIERKSTRA-BIJLSMA. Leave frou fan Lourens Sierkstra (ús âld mûner) en soarchsume (skoan)mem, beppe en oerbeppe. Hidtje is 90 jier wurden. In protte sterkte foar jimme mei dit grutte ferlies. As skielk de dei wer dei wurdt gewoan as alle dagen, elkien syn sin wer hat, nochris oan dy tinkt by flagen dan gûle wy ús triennen droech en misse dy noch alle dagen…

Oant de oare kear, Betty

4
5

L JOCHTKUIER

LJOCHTKUIER WYTMARSUM

2023 ‘Film en TV’

Zoals we al eerder vertelden, we hebben weer een mooie Ljochtkuier in en om Witmarsum in het vooruitzicht… op vrijdag 13 oktober is het zover! Dit is ook meteen de laatste keer vanuit Witmarsum. Hierna geven we het stokje door aan een buurdorp.

Film en TV is het thema waar de wandelaars dit jaar van kunnen genieten. We zijn al aardig aan het puzzelen met de route en er zijn alweer een aantal buurten enthousiast bezig met ideeen voor de invulling. Wat zien we straks in de straten? Een filmset? Horen we filmmuziek? Zien we bekende acteurs, lopen we langs tv-series of dwars door een tv-quiz? We kijken nu al uit naar alle creaties!

We hebben nog twee oproepjes, die we graag via de Koepel doen:

1. Buurt versieren of een korte film maken met je buurt?

- Heb je zin om de buurt te versieren in Film en TV-sfeer voor deze beleefwandeling en ben je nog niet met ons in contact? Stuur gauw een mailtje, dan kijken we of de straat al in de route is opgenomen of er nog bij kan.

- Gerke Terpstra heeft speciaal dit jaar aangeboden om met buurten een korte film te maken. Kom bij ons of bij Gerke met een idee; wij kunnen ondersteunen bij de regie en het filmwerk. De korte film kan dan voor de wandelaars draaien in jullie eigen ‘buurt-bioscoop’.

2. Hulptroepen in de weken voor de Ljochtkuier

- De eerste weken van oktober, vooral vlak voor 13 oktober, zullen voor ons extra druk zijn met van alles en nog wat. Denk aan: vrijwilligerstasjes vullen, route mee uitzetten en checken, opbouwen van installaties en kaartjes scannen op de avond zelf.

6

Lijkt het je leuk om ons hiermee te helpen? We horen het graag! Geef je op bij één van de comitéleden of via onderstaand e-mailadres.

Een filmachtige groet van het Ljochtkuiercomité 2023 (Freek Algra, Gerben Gerbrandy, Aukje Hibma, Sjors Huisman en Marleen Pennewaard)

- Vragen of ideeën? Mail naar ljochtkuier@gmail.com

- Contact voor overleg om een korte film met de buurt te maken: Mail naar gerke.terpstra@planet.nl

7

M ouneboulers

Nieuws van de Mouneboulers

De weergoden waren ons weer goed gezind, de hele middag lekker buiten ons favoriete spel Jeu de Boule spelen. Er werd weer sportief gestreden, maar de gezelligheid staat voorop. Dit keer de Make Your Day partij, eigenaresse van de schoonheidssalon Petronella Teijema reikte aan het einde van de middag mooie prijzen uit 3 voor de mannen en 3 voor de vrouwen, de gelukkige winnaars gingen na afloop tevreden naar huis. Wederom een zeer geslaagde dag!!

Heren:

1. Bert van Meggelen 3 x winst + 21 punten

2. Jetse Hofstra 2 x winst + 7 punten

3. Sjoerd Nooitgedagt 2 x winst + 6 punten

Dames:

1. Meini Visser 3 x winst + 23 punten

2. Betty Popma 2 x winst + 10 punten

3. Antje Cuperus 2 x winst + 8 punten

Uitslag wintercompetitie 2022/2023

Dames:

1. Antje Cuperus 313 punten

2. Geke Poortstra 269 punten

Heren:

1. Sjoerd Nooitgedagt 332 punten

2. Bert van Meggelen 318 punten

3. Klaas Haitsma 304 punten

4. Rudy Nauta 300 punten

5. Lieuwe Wierda 293 punten

8

B etanke

Har lêste wurden binne skreaun…

Wij wolle elsenien tanksizze foar de leafdevolle en waarme reaksjes nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem, beppe en oerbeppe

Hidtje Sierkstra-Bijlsma

It hat us tige goed dien.

Lourens Sierkstra, bern, bernsbern en oerbeppezizzers.

9

Dry Needling Medische fitness

Functionele osteopathie Bedrijfsfitness

Manuele therapie Streetdance 4 Kids & Teens

Oedeemtherapie Peuter- & kleuterdans

Medische training Spinning

Medical taping

Covid-19 herstelzorg

Hydrotherapie

Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie op fysiowitmarsum.nl

10

M ounewetter

Letters fan Mounewetter

Wat een feest..

Ons zwembad bestaat in 2023 50 jaar én we hebben het energietransitie project (van gas naar zonne-energie) nu bijna afgerond. Het bestuur is op sterkte en we hebben een prachtige ploeg medewerkers en vrijwilligers. Wat wil je nog meer?

Op 19 mei hebben we dit alles maar eens goed gevierd met een spetterende feestdag in het zwembad, met gratis entree voor iedereen. Het was geweldig, we hadden een emotionele en mooie overdracht van de voorzitter - eigenlijk toch wel ‘Mister Mounewetter’ - Roel Bijlsma, naar het nieuwe voorzittersduo Rigtsje Hooghiemstra en Boudien Jorna. En verder… veel bezoekers, een enthousiaste toespraak van wethouder Bauke Dam en ook voor deze dag waren er bijdragen van sponsoren en iedereen die ons zwembad een warm hart toedraagt. Over warm hart gesproken, weet u dat we met onze donatieactie al meer dan € 10.000,- hebben opgehaald in Witmarsum en de omliggende dorpen? Indrukwekkend. Iedereen die heeft gelopen met de collectebus en iedereen die heeft bijgedragen, bedankt!

Ook willen we graag benoemen dat we voor het energieproject enorme hulp hebben door begeleiding van het technische gedeelte door Herman Doedel, Henk Posthumus, Paulus Cuperus, Sietse Menage, Wiggle van de Witte en Willem de Boer. En er zijn nog de klussen door onze eigen én extra vrijwilligers. Alle beetjes helpen. Door werkzaamheden zelf te doen, besparen we zeker veel kosten.

De totale investering van het energieproject van € 550.000,- is

11

nog niet gedekt. We kunnen altijd nog hulp gebruiken (zie ook onze website en donatieknop), maar we zijn vooral heel blij met alle ontvangen steun vanuit fondsen, overheid, bedrijven en bewoners.

Wij als bestuur, medewerkers en vrijwilligers hebben zin in dit jubileumseizoen 2023. Jullie hopelijk ook! Iedereen, van spelers en zonaanbidders tot baantje-zwemmers, van campinggasten tot leszwemmers… heel hartelijk bedankt voor de ondersteuning en van harte welkom in zwembad Mounewetter!

12

Yin Yoga

Stap voor stap ontspannen in houdingen. Zittend of liggend. Lettend op je eigen grens. Yin Yoga zorgt voor strekking van het bindweefsel met aandacht voor adem en lichaam.

Yin Yoga Meditatie

& Mindfulness

Voel je fysiek soepeler en creëer meer rust

Yin Stoel Yoga

Bij deze mildere vorm van Yin Yoga werk je aan houding en balans op en rondom de stoel. De bewegingen zijn rustig en veilig. En haalbaar voor iedereen.

Een proefles yoga volgen? Dat kan.

Mindfulness *

In een 8-weekse training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Meer focus. In het nu.

Mail naar janneke@yinlifeart.nl. Kijk voor meer informatie over Yin Yoga en Mindfulness(training) op www.yinlifeart.nl

13
* Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

D orpsbelang

Witmarsum wil ontmoetings- en verbindingsplek terug!

Witmarsum mist door de sluiting van De Gekroonde Roskam - de laatste kroeg van het dorp - een ontmoetingsplek, een plek om te verbinden, een plek om een feest of evenement te organiseren, een plek om met elkaar een kop koffie of een drankje te nuttigen, een plek om te vergaderen, eigenlijk te veel om alles hier te benoemen. Initiatiefnemers uit het dorp hebben afgelopen maand de initiatiefnota: een ontmoetingsplek met een dorpshuis gecombineerd met een uitgebreide gymzaal, overhandigd aan wethouder Bauke Dam. Gemeente SúdwestFryslân wil dit idee van Witmarsum verder onderzoeken.

De wens van Witmarsum

Met het in 2020 sluiten van De Gekroonde Roskam, dat de rol vervulde van ‘dorpshuis’, verloor Witmarsum een belangrijke ontmoetingsplek voor haar inwoners. Tevens heeft de gymzaal in het dorp, daterend uit de jaren ’60, zijn beste tijd gehad. Dit geldt ook voor de gymzaal in Arum. Renovatie wordt even kostbaar als nieuwbouw. De gemeente heeft het afgelopen jaar samen met Dorpsbelangen en mensen uit de dorpen onderzocht wat de gebruikswaarde van de gymzalen is. Uit dit onderzoek blijkt dat de gymzalen voor beide dorpen van belang zijn als ruimte voor bewegingsonderwijs, binnensport, cultuur en evenementen.

Breed draagvlak bij jong en oud

Dorpsbelang Witmarsum heeft daarop het initiatief genomen om samen met gemeente Súdwest-Fryslân een project op te starten voor de combinatie van de bouw van een dorpshuis met een uitgebreide gymzaal. In maart 2023 is over dit plan in een dorpsbijeenkomst met 120 aanwezigen uit Witmarsum met veel

14

enthousiasme een eerste brainstorm gehouden over de invulling ervan. Hieruit bleek een breed draagvlak bij jong en oud in het dorp. Dorpsbelang Arum volgt in een later stadium met het invullen van hun plan. Een plan dat in sterke mate afhangt van de toekomst van hun laatste kroeg Herberg de Gekroonde Leeuw.

De kracht van ontmoeten

Voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Paul van Steijn: “Na het sluiten van De Gekroonde Roskam ontbreekt er in Witmarsum een ontmoetingsplek. En juist daar hebben de inwoners zoveel behoefte aan. Witmarsum wil weer een plek om te verbinden en om de “mienskip” te versterken!”

Overhandiging van de initiatiefnota, v.l.n.r. dorpsadviseur Jac Konig, Paul van Steijn Dorpsbelang Witmarsum, wethouder Bauke Dam, Pieter van der Zee Dorpsbelang Witmarsum en Ambtelijk Sportadviseur Natasja Lavric

15

T sjerkepaad 2023

Op 31 mei a.s. is er een bijeenkomst met de vrijwilligers van Tsjerkepaad. We bespreken dan de plannen voor het komende seizoen. Vanaf 1 juli tot en met 9 september 2023 staan de deuren van de kerken in Witmarsum en Pingjum op zaterdagmiddag weer open van half 2 tot 5 uur. Het gaat om de Koepelkerk en de Doopsgezinde kerk in Witmarsum en de Victoriuskerk en it Skûltsjerkje in Pingjum.

In de Doopsgezinde kerk in Witmarsum zal gedurende de hele Tsjerkepaad periode ‘kunst’ te zien zijn van gemeenteleden en dorpsgenoten van uiteenlopende aard, zoals schilderijen, beeldhouwwerk, quilten, gedichten, verhalen enz. De betreffende ‘kunstenaars’ zullen zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn om over hun werk en hun hobby te vertellen. Ook in it Skûltsjerkje te Pingjum is kunst te bewonderen van Pietie Buijs.

Op zaterdag 15 juli zal er muziek te beluisteren zijn in de Doopsgezinde kerk te Witmarsum van blokfluit, cello en klavecimbel. De muzikanten zijn: Judith Oost, cello, Jannie de Groot, klavecimbel, Ali Geel en Marijke Baarda, blokfluit. Aanvang 14.00 uur.

In de Koepelkerk is de expositie “Menno Nu” te bekijken. Op de websites van de kerken houden we u op de hoogte als er nadere bijzonderheden zijn te melden. Ga hiervoor naar www. pknwitmarsum.nl of www.dgdelytsestreek.doopsgezind.nl. Gedurende de zomerperiode kan ook de toren van de Koepelkerk weer worden beklommen en wel op 8 juli, 5 augustus en 2 september (begeleiding Gelf Spijksma en Jan Visser).

Op 29 juli, 19 augustus en 2 september wordt het orgel in de Koepelkerk bespeeld tussen 15.30 uur en 16.00 uur (op elke datum 1 organist).

16

In de kerken in Witmarsum zijn wandelroutes verkrijgbaar. Er kan een wandeling in Witmarsum worden gemaakt met historische informatie en een wandeling over een deel van de Pingjumer Halsbân. Bij een bezoek aan alle 4 kerken en een volle stempelkaart krijgen bezoekers een zakje bloemzaad cadeau. Kortom weer veel te zien en te beleven tijdens Tsjerkepaad. De gastheren en -vrouwen heten u graag welkom en de koffie en thee staat klaar.

Namens de werkgroep Tsjerkepaad, Marijke Baarda

Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

17
Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl

Bedankt

Na 22 jaar plezierig wonen in Witmarsum,is het tijd voor verandering.

Ik ben per 22 April kleiner gaan wonen aan de Lycklamastr.33 in Franeker, en beeindig hierbij mijn lidmaatschap van de Koepel.

De mooie plek en de vriendelijkheid van buren en dorpsgenoten zal ik zeker missen.

Hartelijk dank voor al die mooie jaren.

Met vriendelijke groeten en Oan’t sjen.

Tine Hilarides.

18

G ouden Land

EMU Chamber Singers uit Amerika in Witmarsum!

Een concert in Witmarsum op 11 mei j.l. van het Amerikaanse Eastern Mennonite University Chamber Choir, met medewerking van de lokale koren Scheppingsgave en Popkoar Wytmarsum werd een sprankelende en devote muzikale ontmoeting van hoge kwaliteit. Een breed samengesteld publiek, samen met de koren 190 mensen, beleefden dit met elkaar in de Koepelkerk. Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek en Stichting het Gouden Land kunnen daarmee terugzien op een geslaagd concert van dit EMU Chamber Choir, die op hun European Tour 2023 achtereenvolgens optraden in Amsterdam, Utrecht en Witmarsum dus! Hierna vervolgden zei hun 14-daagse toer met onder andere optredens in Leipzig, München en Ingersheim bij Colmar in Frankrijk.

Vanuit Witmarsum organiseerden en vergezelden vrijwilligers de twee dagen van de Amerikaanse koorleden in Witmarsum en Pingjum, dorpen verbonden aan de in Witmarsum geboren kerkhervormer Menno Simons. Zij startten hun ‘pelgrimstocht’ bij het Afsluitdijk Waddencenter, met vervolgens een bezoek in Witmarsum aan het Menno Simons monument met het contourenkerkje, de molen van Mevrouw de Molenaar, bakster van het Mennobrood en bezichtiging van de Menno Simons’ expositiepanelen in de Koepelkerk. Voor de Mennonitische zangers was het bijzonder daar te zijn en te lopen waar letterlijk Menno Simons dat 500 jaar eerder deed.

De koorleden konden voor de overnachting terecht bij gastgezinnen in Witmarsum. Op de vertrekdag zijn zij ten westen van Pingjum naar het afgelopen winter ingezaaide perceel ‘oergraan’ gegaan, graan wat eeuwen geleden ook gebruikt werd, waarmee ook voor de Amerikanen het verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’ tot leven kwam. Met een kippenvel gevend dankgezang in het Schuilkerkje in Pingjum namen de jonge

19

enthousiaste koorleden afscheid en vervolgden hun toer op weg naar Duitsland. Het concert is vastgelegd door Gerke Terpstra van Ekspedysje Wytmarsum en te vinden op Youtube kanaal Witmarsum in beeld https://youtu.be/hM9t4v6C5xE. Margriet Faber van DG De Lytse Streek: “Wat hebben we genoten van alles. Zingen verbindt!”

Vrijwilligers stonden klaar om het geheel, inclusief de slaapplaatsen, in te vullen. Stichting tot Nut, en Doperse Fondsen zorgden voor financiële armslag.

20

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met:

• Verpleging en verzorging

• 24-uurs alarmering

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee!

U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

21

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat. 0515

22
- 46 18 81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

Y n’t ferline

It is maaie 1923, yn de krante steane der in pear advertinsjes oer de ferkeap fan in motorfyts. De earste komt fan Piet IJpeij, dizze hat in Harley Davidson fan 7 pk, elektrysk en noch mar oardel jier beriden. Piet IJpeij wenne dêr ‘t no Theo de Groot wennet oan de fan Aylvawei 18. Hy wie keapman en hie in hannelsmaatskippij yn granen, sieden en ferpakte pûlfruchten. De twadde advertinsje komt fan A. Westenberg, dizze hat in “ Indian “ fan 9 pk, mar dizze is net elektrysk. J. P. de Haas hat in fiskersboat te keap, dy is tige geskikt by in tichtsetting. In tichtsetting is yn de sleat in oerdwers spand net, mei fûken yn lingte fan it wetter dat befiske wurdt.

Pieter Jogchum Straatsma troud op 17 maaie mei Taetske Bangma fan Penjum, Pieter is oannimmer. Mar in wike letter stiet der yn de Ljouwerter krante dat er ferhuze is nei It Hearrenfean, Dracht 338, dêr ‘t er berikber is op telefoan nûmer 214. Op 16 maart is it 40 jier lyn dat Pater Rouma, fan de oarder fan St. Augustinus, de hillige prysterwijing ûntfong, fanwege syn swakke sûnens hat er it langstme jûn, oan dy betinking gjin feestlik karakter te jaan. Pater Rouma hat yn 1902 de stichter west fan de roomsk-katolike tsjerke en it kleaster yn Wytmarsum, en wie dêr de earste prior en pastoar fan. Fiif jier letter waard er pastoar yn Amsterdam, dy funksje hat er sawat tolve jier ferfolle. Doe kaam hij as rêstend geastlike werom nei syn dierbere stichting te Wytmarsum, dêr ‘t er noch gâns jierren yn in lokkige âlderdom ferbliuwe mocht. It is begjin maaie dat de firma fan de gebroeders Werkhoven, fergunning ferliend is troch B en W, ta it oprjochtsjen en yn wurking stellen fan in automatyske benzinepomp, ferbûn oan in ûndergrûnske benzine tank fan 1000 liter. Dizze pomp sil neist de garaazje pleatst wurde op in sichtber plak, en jûns ferljochte wêze.

23

Te keap in boargerhûzing oan ‘e haad- en tramwei. It hûs bestiet út: keamer, grutte keamer, gong, keuken, bykeuken en frije wurkpleats mei steech. Boppe: oerrin, trije sliepkeamers en berchsouder. Fierdersoan: twa lokalen, plusminus 100 m², oan ferhurde wei. It pân is poerbêst foar in bedriuw en foar in soad doelen geskikt. Te befreegjen by de eigener C. Rauwerda. Dy wenne doe op nûmer 375, wat no Arumerweg 45 is. Op de foto de Arumerweg út de jierren 30.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

24

A genda juni en juli 2023

14 juni Mouneboulers 13.30 uur, gezamenlijk toernooi met Deunby fan Easterein

23 juni Tennisclub Witmarsum

19 uur, Midzomertoernooi

1 juli t/m

9 september Tsjerkepaad Witmarsum en Pingjum

13.30 – 17.00 uur. Zie het bericht in deze Koepel

8 juli Toren Koepelkerk beklimmen

15 juli Mouneboulers 13.30 uur, Campingtoernooi

15 juli Muziek in de Doopsgezinde kerk Witmarsum

14.00 uur, Judith Oost (cello), Jannie de Groot (klavecimbel), Ali Geel en Marijke Baarda (blokfluit)

29 juli Orgelbespeling in de Koepelkerk

15.30 – 16.00 uur

Wie heeft de eendeneieren uit het Flietsterbosk meegenomen?

Met vriendelijke groet, Klaas Haitsma en Fetze Elgersma

25
Oprop
26

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 7 july ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2023

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl

Facebook: webmaster@dekoepel.frl

27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.