2023 12 Koepel December

Page 1

De Koepel

75 jier

75e JIERGONG no. 12, desimber 2023

Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten

Redaksje: Wim Beckers Betty Popma - van Olst Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Gerke Terpstra

2023 | 12 Koepel.indd 1

1

28-11-2023 11:32


2023 | 12 Koepel.indd 2

28-11-2023 11:31


K at en Harke En foardat je it witte is it ek tusken

en

wer âld en nij

en komt der in ein oan it jubileumjier 2023 fan De Koepel. In pracht slagge jubileum al sis ik it sels. Nei it werprintsjen fan de earste Koepel út 1948 kaam de Jeugdkoepel fol mei ferhalen, gedichten en tekeningen fan de groepen 6, 7 en 8 fan ús beide skoallen. En ta beslút fansels de Glossy mei ferhalen en anekdoates fan âld redaksjeleden. Mar dêrnjonken ha wy ek noch in gesellige jûn organisearre foar ús frijwilligers, âld frijwilligers en âld redaksjeleden, in tige slagge gearsit! Mar we binne der noch net! Want der komt noch in ferrassing foar it hiele doarp. Jimme moatte dan net tinke oan wat gruts of spektakulêr’, mar ik kin en wol dêr no noch net safolle oer sizze. Dat hâlde wy noch efkes ûnder de pet, al is it net útsletten dat by it terparse gean fan dizze Koepel, it gjin ferrassing mear is. Ik mei graach yn bybleteken omslaan en strúnend lâns de rekken en kasten mei boeken gean; sa kaam ik ek in boek tsjin mei betsjuttings fan plaknammen yn Fryslân. Ik wit net hoe as it jimme giet, mar dan binne jo fansels tige benijd wat der oer jins wenplak skreaun wurdt. Yn ús gefal fansels Wytmarsum. Yn 1275 wurdt Witmarsum (de hjoeddeiske fariant) al oanhelle. Mooglik dat by it kopiearen fan de tsjerkelist it oan de moderne tiid oanpast is. Staveringen as Witmerzin (1400) en Withmarsum (1456) of Witmersum (1511) wike dêr trouwens net folle fan ôf. Fanôf de 16de ieuw is de stavering oerwagend Witmarsum. De Fryske fariant oan it ein fan de 16de ieuw is Wytmarsom. Ta it doarp hearre neffens in 19de ieuwse opjefte Nes, Rijpend en Vliet. It twadde part fan Wytmarsum betsjut hiem, it earste de persoansnamme Widmar. En dat betsjut ‘wijd vermaard’. Mar ja dat wisten wij mei syn allen al lang fansels. Nee? No ja dan witte jimme it no. 3

2023 | 12 Koepel.indd 3

28-11-2023 11:31


Mar yn ús moaie Wytmarsum is ek drôf nijs te melden. Sa stoar op 9 novimber SAPE TERPSTRA op 87 jierrige leeftiid. Sape waard op 12 augustus 1936 berne. Hij boaske mei Sjoerdje de Beer en hja krigen trije bern en ha seis bernsbern. Sape Terptra hat wurke bij de gemeente Wûnseradiel, earst as haad finânsjes en lette as siktaris. Mar hij bleaun in echte finansjele man. Hij hat mij bygelyks faak útlizze moatten wat it ferskil wie tusken finansiere en dekken, as ik wer ris de ferkearde term brûkt hie. Op in gegeven momint sei er tsjin mij: ‘Ik lis it dij net wer út, do begrypst it dochs net’. En dêr hie er gelyk yn. In warber en soarchsum man is stoarn. Wy winskje Sjoerdje en de bern en bernsbern de sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan. It jubileumjier is hast foarbij en dat wie hartstikke slagge, mar fierder yn de wrâld wie der net safolle posityfs te melden. Op dit stuit jout it op fan geweld, agresje en oarloch. Wêrby safolle ûnskuldige slachtoffers falle, wilens de hege hearen, lykas Poetin en konsorten, feilich yn harren fjouwer dûbeld bewaakte paleizen húsmanje. Der wurdt wolris sein dat der tefolle ûnskuldigen stjerre. Foar mij is elk ûnskuldich slachtoffer

der

ientsje tefolle, want it is ommers ien grut machtsspultsje. In tiid mei fertriet, eangst en pine, hooplik sil bern ea wer dreamen fine. We meie hope dat it takomd jier einliks better wurde sil. Miskien bin der guon dy’t tinke dat it him dat dochs net wurde sil. Miskien is dat sa, mar miskien ek wol net. Wy moatte de hope net opjaan, want as je gjin hope mear ha dan is alles ferlern en dat is wol it lêste wat wij wolle fansels! Sa ha ek grif de omwennenden tocht fan de Spinnekop. Sy bin yn it gewear kommen tsjin it plan om 16 apparteminten te bouwen yn in gebou mei trije boulagen. Fierstinte heech en net passend by ús doarp fine sij. Mar de gemeente tinkt dêr justjes oars oer. Bin benijd hoe’t dit ôfrinne sil.

4

2023 | 12 Koepel.indd 4

28-11-2023 11:31


r

We hienen it krekt oer hope. Wy. redaksje en sutelers fan De

e

Koepel hoopje dat jimme in hiel fredich, lokkich en boppe alles

e

sûn 2024 ha sille! Oant 2024!

s

Wim

j

,

n

p

K erstzang middag Wij nodigen u van harte uit om in onze mooie opgeknapte katholieke kerk, op woensdag 20 december te komen luisteren naar het gezelligheidskoor de Moudekrûpers uit Harlingen.

r

Ze hebben een breed repertoire, maar zo vlak voor de kerstda-

d

gen zullen ze veel kerstliederen zingen van allerlei genre, o.l.v.

n

Anna Bonnema.

.

Zij begeleid het koor op een elektrische piano en Arend van

e

Veen speelt op de accordeon. Vanaf 13.30 uur bent u van harte

-

n

welkom en om 14 uur begint het eerste optreden. Tussentijd zal er een pauze zijn met een kopje thee/koffie en wat lekkers. Om 16 uur sluiten we de middag dan weer af. De toegang is geheel gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage aan het eind op prijs gesteld. We hebben ruimte voor ongeveer 80 mensen, daarom graag

t

opgeven bij Elly v.d. Wei. Zij is te bereiken op 0651778089. U

s

komt toch ook? Namens de locatie H.Nic.v.Tolentijn, Liesan Hettinga, locatievoorzitter 5

2023 | 12 Koepel.indd 5

28-11-2023 11:31


A ylvastate Carla Walstra exposeert in Aylva State Woonzorgcentrum Aylva State exposeert in december 2023 en januari 2024 schilderijen en tekeningen van de Witmarsumse Carla Walstra. Het is haar eerste expositie. “Schilderen en tekenen zijn mijn grootste hobby’s”, zegt Carla. “Ik ben begonnen met portretten, vooral van mijn twee kinderen. Ik wilde hun ontwikkelen vastleggen.” Carla groeide op in een gezin waar veel werd geschilderd en getekend, vooral door haar moeder en haar zus. “Dat heeft mij zeker geïnspireerd om ook zelf aan de slag te gaan.” Inspiratie vond ze ook in het werk van Jopie Huisman, die veel op bezoek kwam in de zaak voor antieke bouwmaterialen van haar vader. Het artistieke proces van Carla heeft een bijzonder begin. “Ik begin altijd eerst met het zoeken naar mooie lijstjes. Als ik er een heb gevonden ga ik bedenken wat daar het beste als schilderij in zou passen.” De laatste tijd maakt ze steeds vaker landschappen en stillevens van bloemen. “Ik vind het leuk om meer in kleur te gaan werken.” Carla is blij met haar expositie in Aylva State, die een overzicht geeft van haar werk tot nu toe. “Maar mijn ontwikkeling als kunstenaar gaat door. Ik ben nog lang niet uitgekeken en

uitgeleerd.”

Meer

informa-

tie is te vinden op

www.carla-

walstra.nl

6

2023 | 12 Koepel.indd 6

28-11-2023 11:31


e

-

n

j

e

k

k

-

n

r

g

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. Wij zijn vanaf 07:00 uur tot 23:00 uur te bereiken en staan voor u klaar met verpleging en verzorging die aansluit op uw wensen en behoeften.

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee! Via ons telefoonnummer of e-mailadres kunt u ons rechtstreeks bereiken. Scan de QR-code voor meer informatie.

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 085 - 1143 213 www.patyna.nl/thuiszorg

7

2023 | 12 Koepel.indd 7

28-11-2023 11:32


G raach Dien GRAACH DIEN (foar eltsenien) Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannúmer: 06-52046445 Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje. Wy binne der foar: - Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs - Ferfier nei de fysioterapeut - Ferfier yn, mar ek bûten it doarp - In boadskipke dwaan - Gau efkes medisinen helje - Hulp by in putsje It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan: Ale Kuperus 0517-531292w 8

2023 | 12 Koepel.indd 8

28-11-2023 11:32


r

i

Ierdappels en sipels te keap!!

s

Doré, Bildtstar, Borger en Irene

Ferkeap oan hûs by Hidde en Rieneke de Vries

n

Kâldhústerdyk 4 Wytmarsum Foar fragen en bestellingen 06-51394411 ( Aardappel en uien verkoop aan huis bij Hidde en Rieneke Koudehuisterdijk 4 Witmarsum )

9 i

2023 | 12 Koepel.indd 9

28-11-2023 11:32


T IGE TANK!! Lâns dizze wei wolle wy elkenien betanke dy’t meiwurke hat om fan ús jubileumjier in boppeslach te meitsjen. Yn it foarste plak fansels ús sutelers, want sûnder harren kinne wij net. Dêrom Siebe, Joukje, Pietsje, Catrinus, Coby, Geke, Wiep, Klaas, Rudy, Jaap, Korrie, Durk en Lippie tige tank foar jimme ynset!! Mar fansels moat De Koepel ek printe wurde en we witte dat dat yn de saakkundige hannen is fan Pieter en Margriet en harren meiwurkers. Foar it realisearjen fan de Jeugdkoepel wolle wy de learkrêften en de bern fan ús beide basisskoallen en Anja, Gerbrig, Pleunie, Truida en Klaas tige tanksizze! Foar de Glossy waarden der bydragen makke troch âld redaksjeleden, Griet, Marieta, Geartsje, Janke, Jaap, fotografe Truida en wethâlder Bauke Dam, wylst Evert soarge foar in histoarysk ferantwurde bydrage oer it ferline. Mar fansels kinne jo wol fan alles en noch wat wolle, mar it moat wol betelle wurde. En dat waard mooglik makke troch de stipe fan de gemeente Súdwest-Fryslân, it Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds, Windpark A7 BV en de Stichting tot Nut. En ta beslút fansels ús grutte tank oan jimme as lêzers, want sûnder jimme hawwe wij fansels gjin inkeld besteansrjocht. Nochris tank oan eltsenien en wat ús oanbelanget, op nei it folgjende jubileum! Adri, Betty, Feikje, Gerke, Jelly en Wim 10

2023 | 12 Koepel.indd 10

28-11-2023 11:32


,

r

n

-

En de winner is……

a

k

Yn de glossy Koepel stie in wurdsiker. Wy rôpen jimme op om dizze op te lossen en de oplossing nei ús op te stjoeren. En dy oprop wie net tsjin dôvemansearen sein, want der kamen 46 ynstjoerings binnen!

e

7

t

Alle ynstjoerders stjoerden deselde oplossing yn, nammentlik JUBILEUMKOEPEL. En dat wie goed! Om dy reden moast der lotte wurde om in winner te krijen. De lokkige winner is wurden: Jouke de Jong! Hy hat in weardebon by Nice Flvour fan 25 euro wûn. Jouke fan herte lokwinske mei dyn priis en wy bringe him ynkoarten persoanlik bij dij. 11

2023 | 12 Koepel.indd 11

28-11-2023 11:32


B edankt Hartverwarmend waren de vele bezoekjes, telefoontjes, kaarten, attenties in welke vorm dan ook die ik gekregen heb tijdens mijn ziekte. Hiervoor wil ik iedereen, mede namens Jaap bedanken. Het heeft ons erg goed gedaan! Ik ben er nog niet maar het gaat gelukkig de goede kant op. Yvonne en Jaap Roorda

Yin Yoga Meditatie & Mindfulness Voel je fysiek soepeler en creëer meer balans

Yin Yoga

Yin Stoel Yoga

Mindfulness *

Stap voor stap ontspannen in houdingen. Zittend of liggend. Lettend op je eigen grens. Yin Yoga zorgt voor strekking van het bindweefsel met aandacht voor adem en lichaam.

Bij deze mildere vorm van Yin Yoga werk je aan houding en balans op en rondom de stoel. De bewegingen zijn rustig en veilig. En haalbaar voor iedereen.

In een 8-weekse training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Meer focus. In het nu.

Nieuw! Yin Yoga les op donderdag om 9.00 uur. Meld je aan via janneke@yinlifeart.nl. Kijk voor meer informatie over Yin Yoga en Mindfulness(training) op www.yinlifeart.nl *

Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

12

2023 | 12 Koepel.indd 12

28-11-2023 11:32


Y nstjoerd Bouwplan Spinnekop bij kinderdagverblijf Als omwonenden hebben we op de trom geslagen tegen het plan om twee gebouwen van drie bouwlagen midden in ons dorp op de Spinnekop neer te zetten. Het huidige kinderdagverblijf gebouw is één laag hoog. De nieuwe gebouwen worden meer dan drie keer zo hoog. Ons gezond verstand zegt dat dit gewoon niet past in dit deel van het dorp bij de historisch kern. We lazen in de november Koepel dat Dorpsbelang het ‘dorpse karakter’ wil bewaren, wat ons sterkt. Ook de gemeentelijke regelgeving (welstandsnota) staat dit stadse ontwerp op deze plaats niet toe, omdat in de omgeving veelal vrijstaande woningen staan van één bouwlaag met kap. Onder regie van de projectontwikkelaar is de toetsing van deze regel echter omzeild. Deskundigen vertelden ons dat we terecht bezwaar kunnen maken, tegen de hoogte en tegen het omzeilen. De meeste reacties op het krantenbericht over deze ‘hoogbouw’ in het Bolswards Nieuwsblad spreken gelukkig steun uit aan ons. Een aantal mensen vragen ook hoe we tegen woningbouw kunnen zijn, nu dat zo hard nodig is? We waren inderdaad eerst niet blij met de plannen, het wordt voor ons nooit meer zo ruim en groen als nu. Maar ook wij zien het algemeen belang en zijn bereid in te leveren op ons woongenot met waardedaling van onze huizen, ten gunste van extra woonplekken voor anderen in ons dorp. Een voorstel vanuit de gemeente naar de projectontwikkelaar was te onderzoeken of de kinderopvang op een andere plaats kon komen. Daarop vroegen wij, zou dit niet onderzocht moeten worden om dit onder te brengen in het nieuw te bouwen dorpshuis? Dit betekent namelijk dat de twee woongebouwen in de hoogte beperkt kunnen worden tot twee bouwlagen. Ten opzichte van het ingediende bouwontwerp blijven dan ook de geplande 16 appartementen gewoon mogelijk en zijn dan ook geschikt voor 13

2023 | 12 Koepel.indd 13

28-11-2023 11:32


ouderen. De projectontwikkelaar beweerde op zijn beurt dat de vastgoed eigenaar dan te weinig rendement zou krijgen en heeft het plan met drie bouwlagen doorgezet. B&W heeft de aanvraag, als hamerstuk, d.w.z. zonder zich zelf in de materie te kunnen verdiepen, vervolgens in een Ontwerpbeschikking positief voorgelegd. Wij konden toen alleen nog op de trom gaan slaan en bezwaar maken. De betrokken wethouder is door dit tromgeroffel alsnog met ons in gesprek gegaan. Hij heeft ons toen het vertrouwen gegeven onze inbreng nu wel serieus te gaan nemen bij zijn te maken belangenafweging en onze bezwaren te beoordelen onder zijn motto: ‘recht is recht en krom is krom’. Wordt vervolgd. Woordvoerder Jac Konig, mede namens alle 21 omwonenden Catrien, Petie, Anne Jan, Ruben en Diana, Betty en Anne, Jan en Arita, Dirk en Tjitske, Sjouke en Sietske, Johan en Rinie, Hans, Johannes en Tessa, Gerlof en Hottie.

Y nstjoerd Mijn vriendin, Adri de Vries, uit Witmarsum, stuurde mij het Jubileumnummer van de Koepel. Daar ben ik heel blij mee. Ik feliciteer de redactie met dit Jubileum en het mooie nummer. Mijn man Jelle Yntema ( niet jr. zoals ik las, zijn vader heette Jurre) heeft inderdaad meegewerkt aan de Koepel in het verleden. Ik weet dat natuurlijk. Ook heb ik Hr. Douwe Deinum gekend. Jelle heeft zijn hele leven een abonnement op de Koepel gehad en ik las het ook, want door Jelle kende ik Witmarsum ook. Zoals U weet, is mijn geliefde Jelle op 13 november 2018 overleden, 88 jaar oud. Mijn gezin en ik hebben zijn as uitgestrooid naast de Koepelkerk en ik breng nog elk jaar, in de zomer, met mijn zoon een bezoek aan deze plek. Ik wens jullie nog vele jaren met de Koepel. Dat zal vast wel lukken. Vriendelijke groeten van Marianne Yntema-Koster (Bussum) 14

2023 | 12 Koepel.indd 14

28-11-2023 11:32


Verlengde Oostend 20 Witmarsum 0630396694

W itmarsum en de tram In de Jubileum-Koepel heeft de werkgroep ‘Yn it ferliene’ geschreven over de tram die tussen 1882 en 1947 door ons dorp reed. In het jaar dat de eerste Koepel verscheen werden de tramrails weggehaald. Witmarsum was één van de haltes op de lijn Bolsward, Schettens, Harkezijl, Witmarsum, Lollumerweg, Arum, Kimswerd, Harlingen, Harlingen-Haven (vanaf 1901) De heer Jan Rijksen uit Haarlem (hij verbleef deze zomer in het bungalow park op it Fliet) heeft zich verdiept in de geschiedenis van deze tramlijn. 15

2023 | 12 Koepel.indd 15

28-11-2023 11:32


Hij beschrijft op een levendige manier hoe de tram door ons dorp ging. Bent u nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal en de foto’s? Kijk dan op www.dekoepel.frl

O ndernemend Witmarsum Vrijdag 24 november was de aftrap van het Ondernemerscafé voor alle ondernemers in Witmarsum en omstreken.

Ondernemend WITMARSUM

Powered bij Ondernemers Vereniging Witmarsum

Ondanks het gure weer wisten toch zo’n kleine 30 ondernemers de Tunen bij familie Kelderhuis te vinden. Met een hapje en een drankje werd het een bijzondere bijeenkomst. De organisatie was blij met deze opkomst met als doel elkaar te ontmoeten en het netwerk te vergroten. Een mooie mix van jonge en oudere ondernemers. Het initiatief is genomen door de OVW (ondernemersvereniging Witmarsum). Ons dorp en omstreken heeft meer dan 100 ondernemers uit diverse branches. Ben je daar één van? Kom dan binnenkort naar ons Ondernemerscafé. De bedoeling is ons café een aantal keren per jaar te openen zodat wij 16

2023 | 12 Koepel.indd 16

28-11-2023 11:32


d

.

elkaar in de toekomst wat vaker ontmoeten. De uitnodiging voor de volgende Ondernemerscafé middag/avond op 1 maart 2024 valt binnenkort weer op de mat van de ondernemers in Witmarsum!

D orpsbelang Witmarsum

dorpsbelang

VANDALISME IN WITMARSUM Via diverse kanalen bereiken ons steeds meer berichten over vandalisme en mensen die lastig gevallen worden door jongeren. Ben jij slachtoffer meld je dan bij de politie: wijkagent Arema 0900-8844, of het algemene nr. van de politie 0800-8844 (geen spoed, wel politie) of bij de politie anoniem op 0800-7000. Overlast? Meld je dan op één van bovenstaande nummers! Ben je nog geen lid van Dorpsbelang Witmarsum? Word dan lid! De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar, als je ons machtigt voor automatische incasso, dan heb je er geen omkijken meer naar. Stuur een mail met jouw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com, onder vermelding dat je lid wilt worden. Nieuwe bestuursleden Wij zijn als Dorpsbelang Witmarsum ook doorlopend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je zin om je in te zetten voor de doelen en uitgangspunten van Dorpsbelang Witmarsum (www.witmarsum.com), stuur dan een mailtje naar dbwitmarsum@outlook.com

.

e

Herhaalde oproep: Nieuwjaarsborrel 13 januari 2024 samen met OVW

e

Sipke de Boer hebben we kunnen vastleggen om er samen een leuk feestje van te maken: een spetterend begin van het nieuwe jaar! De

n

nieuwjaarsborrel is op 13 januari van 15.00 tot 18.00 op de Tunen 6-8

r

(bij Kelderhuis Attractieverhuur). Stuur een mailtje - uiterlijk 4 januari

e

2024 - naar feestcommissie@witmarsum.com om je aan te melden en met hoeveel personen jullie denken te komen. 17

2023 | 12 Koepel.indd 17

28-11-2023 11:32


N ijs fan Nij Libben Solistenavond Het was een gezellig muzikaal gebeuren op de onderlinge solistenavond op donderdag 26 oktober in de kantine van Mounewetter Alle muzikanten van het korps, individueel of in groepjes, lieten hun beste muzikale talenten horen. Met een aantal verrassende optredens. Een zeer geslaagde avond en naast inspanning was er ook veel gezelligheid. Dit kan zeker herhaald worden. Optreden Op zondag 12 november was voor ons orkest een drukke dag. Om 10.00 uur spelen in de Koepelkerk bij de “eredienst anders” .Een dienst met veel zang en muziek samen met Zangvereniging Scheppingsgave. Om 16.00 uur een koffieconcert in De Hoekstien. Even uit de repetitie ruimte om dorpsgenoten te laten luisteren naar mooie fanfare muziek. Muziek van de Lion King, Les Miserables en een stuk over de twee reuzen uit Akkrum waren te beluisteren. Ook onze jongste muzikanten, Hidde Herrema en Amarins Gietema, hebben o.l.v hun leraar Andries Kramer een prachtig nummer laten horen op trompet. Proficiat. Uitnodiging voor ons kerstconcert.op 17 december Dit concert is in de Koepelkerk en begint om 15.30 uur. Wij organiseren dit concert samen met het popkoor uit ons eigen dorp. Naast muziek voor de kerst spelen we ook eigentijdse composities, ook zullen we gezamenlijk met het popkoor optreden. U bent van harte welkom. Er is geen entree. Wel een collecte bij de uitgang Op 24 december mogen wij de kerstnachtdienst begeleiden. En wellicht hoort u ons op 25 december vroeg in de ochtend. Wilt u meer weten over onze vereniging of hebt u vragen neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging Willem Veninga 0517-531635. 18

2023 | 12 Koepel.indd 18

28-11-2023 11:32


-

l

t

e

n

s

-

Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein) Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

r

n

-

-

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl 19

2023 | 12 Koepel.indd 19

28-11-2023 11:32


24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar! Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt. Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

0515 - 46 18 81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

20

2023 | 12 Koepel.indd 20

28-11-2023 11:32


Z wembad Mounewetter In 2023 vierden wij ons jubileum, 50 jaar zwembad Mounewetter! December lijkt ons een maand om nog even terug te blikken naar het begin en te vertellen over nu en het nieuwe seizoen. Op de foto’s ziet u het zwembad door de jaren heen. In 1973 is het zwembad geopend. Het lag nog in een kale omgeving. Niet veel later werd er een camping aangelegd bij het zwembad. De nieuwbouw aan deze kant van het dorp (de zogenaamde ‘molenwijk’ met De Tsjasker, De Mounts en De Spinnekop) volgde eind jaren ’70, net als het bos. Het zwembad werd goed onderhouden, kreeg nu en dan een nieuw likje verf en in 2005 werd het uitgebreid met een grote waterspeeltuin. Er werden door de jaren heen al eerder pogingen gedaan om energie te besparen en duurzame energie op te wekken, onder andere met zonnepanelen en een kleine, eigen windmotor (zie foto). Ook is later een proef gedaan met waterstofcellen die tot CO2-reductie konden leiden. Prachtige ontwikkelingen, maar ze zijn voor het zwembad niet haalbaar gebleken. Het bestuur moest weer aan de slag, want de verwarmingskosten stegen de pan uit en dat wilden we niet doorrekenen in de zwemlessen en entreekaartjes. In 2023 is dan ook onze energietransitie “Zwembad Mounewetter van het gas af” in gang gezet: We hebben zonnepanelen aan laten leggen en warmtepompen aangeschaft. Wij hebben geweldige bijdragen ontvangen van fondsen, sponsoren, dorpsbewoners en anderen die ons een warm hart toedragen. We zijn een heel eind op streek met de dekking en gaan ervan uit dat we tegenover de eigen investering op een goede besparing in de energiekosten kunnen rekenen, de komende jaren. Zo hopen we ons mooie zwembad nog lang in stand te houden, met een betaalbare entree, voor iedereen die er graag komt. Wie weet nóg wel 50 jaar… Het bestuur bedankt de medewerkers en vrijwilligers, die zich zoals altijd – en zelfs nog een tandje extra - hebben ingezet 21

2023 | 12 Koepel.indd 21

28-11-2023 11:32


in 2023. Verder nogmaals onze grote dank aan de sponsoren, donateurs en uiteraard de zwemmers in dit jubileumseizoen. Graag tot ziens in 2024 in zwembad Mounewetter! (Foto’s uit de archieven, met dank aan Titia Banga en Evert Zwier)

22

2023 | 12 Koepel.indd 22

28-11-2023 11:32


,

.

V &O V&O Gymnastiekvereniging Halverwege november is het reeds, het eerste deel van het nieuwe seizoen zit er weer op. Niet alleen starten wij in september, er zijn dan ook meerdere activiteiten. Wat is het voor de kinderen dan fijn om uiteindelijk een weekje vrij te hebben. Voorafgaand aan de herfstvakantie zijn er gelukkig nog meerdere activiteiten geweest in het dorp, waaronder de ljochtkuier. Wij kijken als bestuur en leden terug op een geslaagde ljochtkuier, mede door de inzet van onze leden en leiding. Het is niet alleen maar feest en gemak, er zal ook echt gewerkt moeten worden. Hiermee doel ik op de wedstrijden die ook dit jaar zeer kort na onze start gepland stonden en wel al op 11 november jongstleden in Stiens. Lanterfanten was er dit jaar dus niet bij voor een aantal van onze leden. De uitslagen zijn als volgt. Junior 4: Vannesa Krol 2de plaats Sinne Riesenkamp 3de plaats Rixt Menage

4de plaats

Eline de Wild

6de plaats

Junior 5: Marrit van Balen

7de plaats

Lysanne Elgersma 8ste plaats Junior 6: Immy Leijendekker 2de plaats 23

2023 | 12 Koepel.indd 23

28-11-2023 11:32


Pupil 5: Jelisa Haringa 2de plaats Iris Menage 3de plaats Pupil 6: Monique Elgersma 8steplaats Anke Hooghiemstra 15de plaats. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie overwinning en op naar de volgende wedstrijden in het nieuwe jaar. Als ik dit dan allemaal zit te tikken, dan denk ik; dit is allemaal reeds geweest en wat komt er nu nog meer. Tussen het ter perse gaan van de Koepel en het schrijven van een stukje zit nog wat tijd. De grote Clubactie is afgerond met hier en daar toch het verzoek van onze inwoners of er ook de mogelijkheid van contant betalen is. Vanuit de gymvereniging zullen wij dit inbrengen bij de andere deelnemende vereniging en trachten hierin meer mogelijk te maken voor 2024. In de resterende tussentijd hebben wij als gymvereniging onze jaarvergadering gehad, en zijn onze leden bij u langs geweest voor de chocolade actie. Wij willen graag een ieder bedanken die in de afgelopen periode op welke wijze dan ook zijn bijdrage heeft geleverd aan de gymnastiekvereniging, of andere vereniging binnen en buiten ons dorp. Namens V&O wil ik u alvast fijne feestdagen en een zeer gezond 2024 toewensen. En mocht u nou denken na de feestdagen er moet iets gebeuren, schroom dan niet om ons te contacten voor een proefles. Namens gymnastiekverenging V&O Remco Gaastra 24

2023 | 12 Koepel.indd 24

28-11-2023 11:32


Bij ons kun je terecht voor:

l

e

r

e

t

Dry Needling Functionele Osteopathie Manuele therapie Fysiotherapie voor ouderen* Medical taping Valpreventie*

Medische fitness Bedrijfsfitness Dansen 4 Kids & Teens Spinning

Op werkdagen geopend vanaf 8 uur 3 avonden fitness per week

-

n

* Nieuw!

d

Van Aylvaweg 16, Witmarsum 0517 – 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl

-

>> 25

2023 | 12 Koepel.indd 25

28-11-2023 11:32


M ouneboulers Snerttoernooi 18 november 2023 Het laatste toernooi van het seizoen. We starten met koffie,thee en oranjekoek. Voorzitter Klaas Haitsma verwelkomt ons allen en ook Henk en Clarie Waterlander, ons erelid Jellie Elzinga was helaas verhinderd. De weergoden zijn ons wel eens beter gezind geweest. We besluiten dan ook met zijn allen om

2 rondes te spelen en

daarna lekker aan de heerlijke snert met roggebrood met spek en broodjes, klaargemaakt door onze Reinette Nooitgedagt. De leden hebben gesmuld. De eerste ronde hielden we het droog, maar al vrij snel in de 2e ronde begon het te regenen en is het ook niet meer droog geweest. Maar echte bikkels gaan door en als je dan naar binnen mag, smaakt de snert extra lekker. Het

snerttoernooi

werd

dit jaar gesponsord door Schildersbedrijf

Draais-

ma/Anton

Draaisma

uit

Nunspeet.

De

voorzitter

bedankt

Anton

hiervoor

en zijn vrouw ontvangt een mooi bos bloemen. De andere sponsoren krijgen de bloemen thuisbezorgd. Voor Reinette was er een ook een mooie vaas met bloemen. De prijswinnaars zijn: 1.

Klaas Haitsma, 2 x

winst 22 punten 2.

Jetze Hofstra, 2 x winst 15 punten

3.

Lieuwe Wierda, 2 x winst 12 punten

26

2023 | 12 Koepel.indd 26

28-11-2023 11:32


4.

Gerard Hovener, 2 x winst 11 punten

5.

Grietje v.d. Witte, 1 x winst 9 punten

Foto Rudy Nauta

e

e

n

Y n’t ferline

k

.

g

Alwer de lêste koepel fan it jier, wat giet de tiid hurd. Mar foar ‘t wy 2024 skriuwe,ha we earst noch Sinteklaas, de krystdagen en âld en nij. Wat barde der yn de lêste moannen fan it jier 1923. Op 7 novimber dat jier wurdt de middeis om 3 oere yn it kafee fan Jan Kuperus, sate en lannen “De Gouden Klopper”, publyk ferkocht. Dat bestiet út twa oannimlike kavels, alhiel frij fan tsjinstberheden fan tredden en besteande út in grut, goed ûnderhâlden stjelphuzing mei hiem en tún. In weinhûs en hokken, twa arbeiderswenten en ferskate yn útstekkende steat fan kultuer ferkearende greide en boulân. Boekjes mei kaart binne te krijen by de notaris, op de sate, of by de opropper Jan van der Eems yn Wytmarsum. De Gouden Klopper, is de pleats oan de arumerwei 97. De famylje Meekma buorke hjir, no sit Van der Schaaf Bouw op de pleats. Op freed 21 desimber 1923 wurdt jûns om 7 oere, by Bruinsma te Wytmarsum, twa arbeiderswenten mei bleek, oan de sulverstrjitte te Wytmarsum, yn hier by Murk Kamstra en Klaas Osinga, ferkocht. Men sil wol tinke dat de Sulverstrjitte net yn it doarp leit, mar wat doe Sulverstrjitte neamd waard, wurd in pear jier letter tranendal neamd, en by beneaming fan strjitnammen yn 1934, Oostend en yn 1948 waard it Verlengde Oostend. 27

2023 | 12 Koepel.indd 27

28-11-2023 11:32


De iisferiening hâldt har jiergearkomste op sneon 1 desimber by de hear Hoite Bruinsma. De gearkomste wurdt goed besocht, dat komt mei troch in ferlotting fan in pear Fryske trochrinners. Dizze redens binne makke troch de smid Hendrik Topma en de timmerman Anne Koopmans, it bestjoer hie noch in pear oankocht foar de preemje by de lotting. De lokkigen wiene foar de selsmakke, Jan Annes Reitsma en de preemje foar Sjoerd Rijpma. Ek ha we yn begjin desimber, by ûnderskate famyljes, in útbraak fan ‘e mûzels, mar it wie lykwols net kwea-aardige. Ek yn 1923 hawwe de boeren yn desimber need om de lêste biten fan it lân te krijen. Dat wie doe net troch wetteroerlêst mar lei der op 8 desimber in tsjok pak snie op de lannen. Op de foto in moai wintersk plaatsje, mei sicht op de koepeltsjerke. Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte. Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

28

2023 | 12 Koepel.indd 28

28-11-2023 11:32


.

A genda

r

6 december

,

Lezing KBO/PCOB

d

14.00 uur, Het Anker, Buren 18, Makkum. Lieuwe IJpma ver-

,

telt over de bouw en inrichting, de mobilisatie en de meidagen

.

1940 van het Kazematten Museum Kornwerderzand.

e 11 december Zonnebloem 9.45-11.30 uur, Groencentrum, gezellige ochtend 12 december Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen

e

17 december

a

Kerstconcert Popkoar Wytmarsum en muziekkorps Nij Libben 15.30 uur, Koepelkerk 19 december Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen 20 december Kerstzang Katholieke Kerk Witmarsum 14.00 uur 13 januari Nieuwjaarsborrel Dorpsbelang/OVW zie info pag 17 Tip Ga je in de komende maanden iets organiseren? Kijk dan eerst even op www.dekoepel.frl/agenda En meld je activiteit alvast via agenda@dekoepel.frl We zetten het dan in onze digitale agenda. Een melding in de agenda van de Koepel vergroot je bereik en is een mooie aanvulling op je berichten via social media. Gerke Terpstra, agenda- & webbeheerder 29

2023 | 12 Koepel.indd 29

28-11-2023 11:32


30

2023 | 12 Koepel.indd 30

28-11-2023 11:32


K olofon Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: PCOB Wûnseradiel PKN Wytmarsum St. Koepelconcerten St. Oars as Oars Popkoar Wytmarsum Gymnastiekver. ”V. en O.” Muziekver. ”Nij Libben” Toneelver. ”Surprise” Perm. Commissie” Kaartclub “Elk wat Wils” E.H.B.O. Bejaardensoos ”De Koepeldûnsers” K.V. “Pim Mulier” Sportvereniging ”Mulier” Ver. voor Dorpsbelangen Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub IJsclub Sticht. Zwembad ”Mounewetter” Zangver. ”Scheppingsgave” Vogelwacht Graach Dien Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers” Begr.-Crematiever. “De laatste Eer” Triatlon Witmarsum ZorgcentrumAylva State Stichting Ekspedysje Wytmarsum MFC It Fliet Loopgroep Witmarsum Trekkerdei Witmarsum Stichting Gouden Land Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 15 desimber ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum. Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe­steand adres of fia de mail. Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl Tariven 2023 Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,e15,Bertekaartsjes De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne. Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201 Internet Homepage: www.dekoepel.frl E-mail adres: redactie@dekoepel.frl Facebook: webmaster@dekoepel.frl 31

2023 | 12 Koepel.indd 31

28-11-2023 11:32


Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage? Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, ma dan maken we vooraf een 3D-ontwerp. Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland. Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l 2023 | 12 Koepel.indd 32

28-11-2023 11:32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.