2023 11 Koepel November

Page 1

De Koepel

75 jier

75e JIERGONG no. 11, novimber 2023

Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten

Redaksje: Wim Beckers Betty Popma - van Olst Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Gerke Terpstra

2023 | 11 Koepel.indd 1

1

31-10-2023 08:40


2023 | 11 Koepel.indd 2

31-10-2023 08:40


K at en Harke De Koepel bestie yn oktober 75 jier! Dit kinne jimme op de foarkant fan eltse nije útjefte lêze, yn it read skreaun. Mar jimme krigen ek wat spesjaals yn de oktobermoanne. Der waard in Glossy útbrocht. Dêr stiene bysûndere ferhalen yn oer wat west hat en wat komt, oer it doe en no. In lange rige frijwilligers hat somtiden jierrenlang meiwurke om De Koepel fan teksten te foarsjen en wat ek tige wichtich is, rûn te bringen yn ús doarp. Dan wienen der ek noch de saneamde Koepeltearders oan it wurk! Der moast fansels ek op it jild past wurde, mar earst moast de pot wol folle wurde. De ponghâlder wist wat him te dwaan stie. Dit en noch folle mear is yn de Glossy te lêzen. Mar der stiet ek fan alles yn om te besjen. In moai nûmer om troch te nimmen, mar miskien ek om te bewarjen, liket my ta. Wy hoopje dat jimme der tige fan genoaten hawwe. En dan no op nei de 100 jier. Mar oft dy dan noch sa op papier ferskine sil bliuwt foar ús no noch in fraachteken. Wy witte no ek noch net hoe âld as De Koepel wurde sil fansels. Wy winskje him in lang libben ta en wy moatte mei elkoar mar goed op him passe. Wat wol foar de lêste kear organisearre is, wie de Ljochtkuier op 13 oktober. Yn Hoi 21 binne tige moaie opnamen te sjen fan de tocht. It liket op “Lêst Bêst”. Wat is hjir in protte wurk ferset troch de ynwenners fan Wytmarsum. Prachtige ferljochte strjitten, elk mei in eigen tema, binne rinnende wei te bewûnderjen. Men kin sels oer de reade loper rinne as in echte stjer. De Alvestêdetocht is foar eltsenien te heljen dizze kear. De tocht troch it bosk is yn it tsjuster tige spannend. Ik moat efkes tinke oan in ferske dat wy wol songen ha: “In het bos zijn de wilde dieren, in het bos, in het bos. Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos...” Ljocht fan in bûslampe is dan tige noflik. Dy hâldt fansels ek de bisten op ôfstân. Wat in boppeslach is dizze tocht! It waar like earst net sa bêst mei 3

2023 | 11 Koepel.indd 3

31-10-2023 08:40


rein en hurde wyn. Mar it is prachtich waar en wilens de ljochtkuier bliuwt it droech! Men kriget wat men fertsjinnet, wurdt der wolris sein. Wy binne dik tefreden. Tige tank oan alle frijwilligers, dy’t dit jierrenlang fersoarge ha. Takom jier kinne wy yn Kimswert teplak. Yn novimber binne der wer oare eveneminten. Op 11 novimber is it wer de dei fan Sint Maarten. Ek dan sille der wer ljochtsjes yn de ferskate strjitten te sjen wêze. En as it goed is, mei sjongen derby. Sukses tawinske en hooplik droech waar. Novimber is ek in spannende moanne foar ús “Groencentrum”. Sy dinge mei 6 oare bedriuwen mei nei de haadpriis: De titel “Onderneming van Súdwest-Fryslân 2023”. De ornearre bedriuwen wurde besocht en sa taksearre. De einútslach is op 28 novimber. Tuskenyn falle der earst noch 3 bedriuwen ôf. Tige spannend dus. Wy winskje jimme alle sukses ta en sille foar jimme tomkje! Droech waar winskje wy fansels Sinteklaas mei syn Pieten ek ta mei harren yntree. Dan sil der grif wer by de skoarstien songen wurde as men dy noch hat. Mar Sinteklaas syn earen is neat mis mei. Ek it gesang by in rút as doar kin hy noch tige goed hearre. En dan moatte wy syn Pieten fansels ek net ferjitte! Ek dit jier komt it wol wer klear. Wolkom yn Wytmarsum! Der sit ek in fernijing yn ús doarp oan te kommen. Op it plak fan it hjoeddeistige bernedeiferbliuw oan de Spinnekop moat in nij ûnderkommen komme mei apparteminten der boppe. It plan wurdt oanpast troch de gemeente, sadat bewenning tastien wurdt. It grutste beswier fan de buorlju tsjin dit plan is de tredde boulaach. It Kolleezje stelt dat dit mar op de helte oanwêzich is. Dêrom sjogge sy gjin beswieren. Der is ôfstân genôch fan harren en it is yn in wenwyk wol gebrûklik. Wy wachtsje de útkomst mar efkes ôf. 4

2023 | 11 Koepel.indd 4

31-10-2023 08:40


Wy libje yn in frij lân en kinne rûnom nei fan alles tagean, dat

t

foar ús as publyk organisearre wurdt. Dit is in geskink, dat wy

-

tige wurdearje kinne. En net te beteljen is. It nijs fan hjoedtedei

y

wurdt oerhearske troch ferhalen en bylden fan de oarlochsgebieten. Dêr is it libben tige dreech om steande te bliuwen. Foar ús net te befetsjen. Dan sjocht in wike der tige oars út as by ús!

r

.

Wyk Oersjoch

l

8

Der hinget driging yn’e loft. Macht en ûnmacht stride mei ûngrypber tsjustere krêften.

r

a

Der wurdt fergadere nachten troch. Wize machthawwers diele ûnfrede oer frede.

n

-

h

Der klinkt út safolle mûlen soarch om de ierde en har minskebern mei net te bedjipjen wûnen. De wrâld ropt ek hjoed de dei: ierdebern, wêr binne jim dochs, Bring yn fredesnamme leafde foar dat it is te let... Lit ús dêr allegearre oan meiwurkje, Oant de oare kear, Jelly.

e

5

2023 | 11 Koepel.indd 5

31-10-2023 08:40


L jochtkuier Wytmarsum LJOCHTKUIER WYTMARSUM 2023 ‘Film en TV’ Beste allemaal, Wat een creativiteit komt er naar boven zodra wij een Ljochtkuier organiseren, dit jaar met het thema ‘Film en TV’! De ruim 500 wandelaars konden genieten van een Ljochtkuier langs superhelden, piraten, Willy Wonka’s chocoladefabriek, Vikingen, soldaten, Flodder, horror, Hollywood-sterren, nonnen in het klooster, western en filmmuziek, lichtshows, Marilyn Monroes in een Cadillac... te veel om op te noemen. En allemaal even mooi en de moeite waard! We mogen de weergoden dankbaar zijn; de wind was een uitdaging en heeft een aantal creaties en acts iets omgebogen (of verbogen), maar de regen liet gelukkig op zich wachten tot de laatste wandelaars binnen waren. Iedereen kon na een stevige wandeling nog warm en droog in de tent blijven feesten bij het Oktoberfest. Tja, het weer heb je ook weer niet in de hand. De inzet voor zo’n wandelfeest juist wel. Wij hebben de aanzet gegeven en heel veel buurten en locaties hebben er wat verrassends van gemaakt. Kijk op onze Facebook voor de fotoreportages en een linkje naar Hoi!21 met een filmimpressie. Wij willen iedereen die heeft meegebouwd, gezongen, gespeeld en ook de sponsors, EHBO-ers, filmers, fotografen én de deelnemers hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en creativiteit! Na drie keer in Witmarsum vonden we het tijd om het stokje door te geven. We konden al een voorproefje zien bij de laatste locatie: daar stond de reus Grutte Pier. Volgend jaar organiseert het dorp Kimswerd de Ljochtkuier, met een enthousiast, nieuw comité. Nogmaals bedankt en maar lekker kuieren in Kimswerd in 2024! Het Ljochtkuiercomité 2023, onder de vlag van Toneelvereni6

2023 | 11 Koepel.indd 6

31-10-2023 08:40


r

ging Surprise en in samenwerking met Oars as Oars en Gerke Terpstra (De Byldbakker), Freek Algra, Gerben Gerbrandy, Aukje Hibma, Sjors Huisman en Marleen Pennewaard

O BS De Utskoat

n

-

Geslaagd Floraliafeest Op vrijdag 6 oktober j.l. vierde OBS De Utskoat haar jaarlijkse Floraliafeest. Dit keer stond de avond in het teken van de kinderboekenweek ‘Bij mij thuis in de boekenkast’.

e Het feest begon op het plein waar onze ‘masked reader’ vertelde uit het boek ‘Broccoli in mijn ijs’. Daarna begon het raden naar wie er in het oranje leeuwenpak zou zitten. Dit bleek de

r

voorleeskampioen van het vorig schooljaar te zijn, namelijk

n

Sinne Riesenkamp.

n

Vervolgens werd iedereen door juf Evelyn welkom geheten en uitgenodigd om het feest in school verder te vieren.

d

-

In school waren allemaal spelletjes te doen, waaronder een

-

boekenlegger maken, sjoelen maar ook de vaste activiteiten zoals touwtje trekken en juf/meester gooien.

e De afgelopen weken zijn de leerlingen ook op school aan de

-

slag geweest met boek vouwen tot egeltje of muis, een ingericht

,

huis maken van een schoenendoos, huis maken van papier, etc.

!

Al deze kunstwerken waren te bewonderen in de patio. Net zoals de foto’s van de kinderen met hun favoriete boek, soms op prachtige locaties tijdens de zomervakantie gemaakt! 7

2023 | 11 Koepel.indd 7

31-10-2023 08:40


Voor een hapje en een drankje konden de bezoekers terecht in het restaurant. Er was volop keuze uit lekkere taarten, hartige hapjes, een kop soep, etc. Tijdens het feest werd een verloting gehouden, waarbij er spectaculaire prijzen te winnen waren. Veel bezoekers gingen naar huis met een mooie prijs. De Floralia werd mede mogelijk gemaakt door heel veel sponsors uit Witmarsum en omstreken! Wij willen hen bedanken voor hun bijdrage aan het feest. De opbrengst van het feest en de bijdragen van de sponsoren komen dit jaar ten goede aan tafeltennistafel, buitenspeelgoed en meer groen in school. We willen het hele team van De Utskoat, alle vrijwilligers en natuurlijk ouders en kinderen bedanken voor het gezellige feest! We hopen dat u volgend jaar ook weer aanwezig zult zijn tijdens de Floralia! Wij hebben er alvast zin in! De Floraliacommissie + floralia foto

8

2023 | 11 Koepel.indd 8

31-10-2023 08:40


n

i

Ierdappels en sipels te keap!! Doré, Bildtstar, Borger en Irene

Ferkeap oan hûs

n

by Hidde en Rieneke de Vries

Kâldhústerdyk 4 Wytmarsum Foar fragen en bestellingen 06-51394411 ( Aardappel en uien verkoop aan huis bij Hidde en Rieneke Koudehuisterdijk 4 Witmarsum )

i

9

2023 | 11 Koepel.indd 9

31-10-2023 08:40


G raach Dien GRAACH DIEN (foar eltsenien) Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju helpe wy graach. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer: 06-52046445 Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje. Wy binne der foar: - Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs - Ferfier nei de fysioterapeut - Ferfier yn mar ek bûten it doarp - In boadskipke dwaan - Gau efkes medisinen helje - Hulp by in putsje It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan: Ale Kuperus 0517-531292 10

2023 | 11 Koepel.indd 10

31-10-2023 08:40


.

n

11

2023 | 11 Koepel.indd 11

31-10-2023 08:40


E redienst Anders Eredienst Anders op 12 november 2023 Op 12 november a.s. is er een bijzondere kerkdienst in de Koepelkerk: een ‘Eredienst Anders’ met deze keer veel muziek en zang. Het thema is ‘Houd je lamp(je) brandend’. Je/u bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren. We beginnen om 10 uur, de inloop is vanaf 9.30 uur met een kopje koffie. Aan de dienst werken Nij Libben èn Scheppingsgave mee en de kinderen mogen hun Sint Maarten lampion meenemen naar de kerkdienst. Tot de 12e! Hieke de Jong, Jan Visser en Grytsje Veltman

Z ONNEBLOEM

Activiteit Zonnebloem Witmarsum. Maandag 11 DECEMBER 2023 is er weer een gezellige ochtend in het kerst versierde Groencentrum van Witmarsum van 9.45 tot 11.30. Het Groencentrum Witmarsum is ook dit jaar weer gastlocatie voor de Zonnebloemgasten van Witmarsum. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers is het gezellig om na een lange tijd weer bij elkaar te zijn en wat bij te praten. Ook is er gelegenheid om door het Groencentrum te wandelen en ideeën op te doen voor de komende kerstdagen. Kosten zijn 6 euro per persoon. Opgave t/m 01 december 2022. Informatie en opgave bij: Fokje Bouma tel. 0517-532244 Jelly Fokkema tel. 0517-531830

12

2023 | 11 Koepel.indd 12

31-10-2023 08:40


-

.

e

Yin Yoga Meditatie & Mindfulness Voel je fysiek soepeler en creëer meer balans

Focus op jezelf! Hoe doe je dat nou echt? In een 8-weekse Mindfulness training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Mees focus. In het nu. Kijk voor meer informatie en trainingsdata op yinlifeart.nl of stuur een e-mail naar janneke@yinlifeart.nl.

Een proefles Yin Yoga of een Stiltedag volgen? Dat kan. Kijk voor meer informatie, actuele data of aanmelden op www.yinlifeart.nl *

Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

e

t

j

n

13

2023 | 11 Koepel.indd 13

31-10-2023 08:40


14

2023 | 11 Koepel.indd 14

31-10-2023 08:40


O arsAsOars Het zit er weer op voor dit jaar. Het Oktoberfest 2023. Even dreigde de regen en harde wind roet in het eten te gooien, maar door enkele aanpassingen kon het alsnog doorgaan. Immers, de organisatie is zich er terdege van bewust dat je met een feest in oktober nou eenmaal de kans loopt dat het weer zich van zijn beste en guurste herfstkant kan laten zien. Op vrijdagavond werd er voor de derde keer afgetrapt met de inmiddels geroemde Ljochtkuier. Complimenten gaan uit naar de organisatoren die het op hun beurt weer voor elkaar wisten te krijgen om de diverse buurten enthousiast te krijgen om er een waar spektakel van te maken. Intussen zat men in de feesttent ook niet bepaald stil, wat heet, de Hûnekop en de Doelleazen wisten een ongekend aantal bezoekers te trekken en stelden de menigte zeker niet teleur. Op zaterdagmiddag had het Oktoberfest Jeugdbestuur alle registers opengetrokken om de jongsten in de feeststemming te betrekken. Dit slaagde met de gebruikelijke schmink sessies, een heuse rodeo stier en de Cool Kids Party. De zaterdagavond werd muzikaal gevuld met de superband Royal Beat, De Lawineboys en een stampende afsluiter van Charly Lownoise. De zondag blijft altijd een organisatorisch probleem. De kerkdienst is echter nooit een discussie, maar wat doe je nog op die zondagmiddag? Toch menen we dat we een feestje moeten bouwen op deze middag, ondanks dat de meeste mensen zich al 2 dagen ten beste hebben gegeven. Mede hierom werd in de voorgaande jaren ook besloten om ons te richten op de oude15

2023 | 11 Koepel.indd 15

31-10-2023 08:40


re leeftijden, echter het blijkt dat het gros van de 60+-ers met geen stok het huis uit te krijgen zijn. Edoch, toch maar weer geprobeerd dit jaar met een afgestofte Veronica drive-in-show DJ Louis van der Tuin met Disco Flash. Maar de Pake’s en Beppe’s lieten zich niet verleiden tot een dansje op de aloude discoclassics. Wel gingen jong en oud uitgebreid op de foto bij de Fotota!ners die daarvoor een reis maakten vanuit Eindhoven. Het feest werd afgesloten door de band Lynx. Terugkijkend, zijn we er trots op dat er wederom meer mensen dan vorig jaar de gang naar Witmarsum wisten te vinden. Met name de vrijdagavond overdonderde ons in positieve zin. Waar we ook bijzonder trots en dankbaar voor zijn, is het enthousiasme en het grote aantal vrijwilligers dat jaarlijks paraat staat om er een echt volksfeest van te maken. Soms hebben we het idee dat er bijna “gevochten” wordt om een plekje achter de bar. Grote, hele GROTE dank aan jullie en we hopen dat we in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. Maar daarmee zijn we er niet natuurlijk, want hoewel we niet om financiële steun vragen, zijn we zeer ingenomen met de materiële steun van een groot aantal ondernemingen. Te weten: Heeringa Bouw - LMB D Kuipers - Schildersbedrijf Elgersma - Pier de Hovenier- Beuker Events - Fam. Politiek - Fa. Klaas Haitsma - Afke Huitema (AHT) - Sneek Recycling - Hofstra Bouw - Ruwvoerhandel S A de Vries - SV Mulier - Folkert van der Wei - Org. De Ljochtkuier - De verkeersregelaars - MW Rentals - Truida Sluiman - Rispens & Jonker Machineservice Rust gunnen we onszelf niet, want er wordt alweer druk gebrainstormd

en gewerkt aan het programma van volgend

jaar. En we stellen het bijzonder op prijs als u / jij zich hiermee wilt bemoeien! U weet ons te vinden. Grote dank namens St.OarsAsOars; Cees, Anneke, Leslie, Jan, Egbert, Niels, Egbert Jan en Eppie 16

2023 | 11 Koepel.indd 16

31-10-2023 08:40


t

w

Bij ons kun je terecht voor:

t

t

-

e

n

.

t

Dry Needling Functionele Osteopathie Manuele therapie Fysiotherapie voor ouderen* Medical taping Valpreventie*

Medische fitness Bedrijfsfitness Dansen 4 Kids & Teens Spinning

Op werkdagen geopend vanaf 8 uur 3 avonden fitness per week * Nieuw!

W

Van Aylvaweg 16, Witmarsum 0517 – 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl

d

,

17

2023 | 11 Koepel.indd 17

31-10-2023 08:40


N ij Libben Bedankt Op donderdag 5 oktober werden we verrast door een medewerker van de Rabobank met een check van € 752.00 in het kader van Rabo Club Support. Dank aan allen die op ons gestemd hebben Na ons optreden bij de ljochtkuier staan de volgende optredens op het programma. Eredienst anders Zondag 12 november om 10.00 uur spelen we in de Koepelkerk bij de eredienst anders. Deze dienst heeft als thema: Houd je lampje brandende. Samen met Zangvereniging Scheppingsgave veel zang en muziek. Zeker de moeite waard om deze dienst bij te wonen. Koffie concert Wij nodigen u uit voor ons koffieconcert op 12 november in De Hoekstien in Witmarsum. Aanvang is om 16.00uur en tussentijds is er een pauze waarbij er koffie wordt geschonken. De toegang is gratis. Het belooft een gezellige en muzikale middag te worden. U bent van harte welkom! Kerstconcert Zet ook alvast in uw agenda het kerstconsert op 17 december samen met het Popkoar uit Witmarsum. We beginnen om 15.30 uur Wij brengen u mooie eigentijdse muziek. Het is zeker de moeite waard deze optredens bij te wonen Wilt u meer weten over onze vereniging of hebt u vragen neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging Willem Veninga 0517-531635. 18

2023 | 11 Koepel.indd 18

31-10-2023 08:40


Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein) Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl 19

2023 | 11 Koepel.indd 19

31-10-2023 08:40


Y nstjoerd Op zaterdag 11 november houdt PingPop van 15.00 - 17.00 een Open Dag met optredens van de PingPop kids, -tieners en -volwassenen en gratis proeflessen voor jong en oud. Kom kijken en meespelen! Lokatie: Te Plak, Pibemalaan 11, 8749 GR Pingjum Luister je graag naar popmuziek? Blèr je wel eens mee met de radio? Herken je jezelf in de teksten of ga je los op beats? Je kan ook zelf muziek maken, zingen, spelen of produceren! Samen repeteren in een band en met elkaar het repertoire bepalen? Bij PingPop maken we ons eigen geluid, werken met elkaar naar optredens toe en gaan we een dag de studio in om op te nemen. Ook als je nooit een instrument hebt gespeeld kan je meedoen. Wat telt is plezier maken en liefde voor muziek. Wil je ook meedoen in een band (drums, bas, gitaar of keyboards en/of zingen)? Wij vinden het leuk om het je te leren. Vanaf november beginnen we bij voldoende interesse met geven van bandlessen bij Fairsound, De Tunen 12 in Witmarsum voor jongeren vanaf 8 jaar en volwassenen. Voor meer info mail naar studiopingpop@gmail.com of bel naar Emilie: 0653472345. Of meld je meteen aan via www.pingpop.nl Het afgelopen lesjaar hebben de PingPop kids in maart een televisie optreden gedaan bij Noardewyn Live van Omrop Fryslan. Ze hebben veel opgetreden in Pingjum en omstreken en gingen de studio in om een nummer op te nemen en een clip te maken. Ook hebben ze in Amsterdam gerepeteerd en opgetreden samen met de kids van de A’DAM Music School. Het was machtig om te zien wat een muzikale groei iedereen doormaakte. Dit lesjaar hebben we weer een heleboel leuke plannen. En … er staan al een aantal optredens gepland in Pingjum en Harlingen. 20

2023 | 11 Koepel.indd 20

31-10-2023 08:40


n

-

n

t

?

!

e

t

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

m

n

-

.

t

-

r

:

n

p

n

p

-

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

t

0515 - 46 18 81

-

TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl

-

mijnantonius.nl/thuiszorg

m

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt. Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

21

2023 | 11 Koepel.indd 21

31-10-2023 08:40


B etanke Al duorret Jorn syn behannelingstrajekt noch oant 2024, dochs wolle wy eltsenien alfêst tank sizze foar de geweldige protte kaarten, tekeningen, blommen, presintsjes en omtinken dy’t wy krigen ha en ûnderfine no’t Jorn libje moat my de diagnoaze Leukemie. It hat ús tige goed dien. Ek út namme fan Jorn, tank je wol! Lieuwe, Marieke, Emmy, Amarins en Jorn Gietema

S cheppingsgave Op 5 september zijn we weer begonnen met de koorrepetities. Daar dirigente Jannie Kramer 25 jaar ons koor dirigeert, wilden we haar verrassen op de eerste repetitieavond. We hadden een toepasselijk lied voor haar ingestudeerd; dus toen Jannie binnenkwam moest ze door een erehaag van koorleden die al zingende haar vertelden, hoe blij ze zijn met haar inzet en enthousiasme. Jannie stond helemaal verbaasd, want zelf had ze de jaren niet bijgehouden. Ze ontving uit handen van voorzitter Gerrit Tol een glazen sculptuur en ieder koorlid had een bloem voor haar. Dit werd een groot boeket van allerlei soorten bloemen. Gelukkig had Marijke een extra grote vaas gekocht. Bestuurslid Jan Lammertsma had als aandenken een dirigente van staal gemaakt, wat erg in de smaak viel. Ook had ieder koorlid een stukje voor Jannie geschreven in een boek met daarin foto’s van optredens van al die 25 jaar. Na deze feestelijke happening dronken we koffie of thee met een lek22

2023 | 11 Koepel.indd 22

31-10-2023 08:40


ker stukje oranjekoek. We hopen dat Jannie ook ons 100-jarig jubileum in 2027 mag meemaken. En natuurlijk hopen we daar zelf ook allemaal nog bij te zijn. Na deze gedenkwaardige repetitie moesten we aan de slag voor het korenfestival van de KCZB op zaterdag 14 oktober in Sneek. Maar liefst 46 koren uit noord Nederland hadden zich opgegeven. Dat hield in dat er ruim 1200 leden van allerlei soorten koren optraden in 5 verschillende locaties. Scheppingsgave moest ’s morgens optreden in het Witte Kerkje aan de Julianastraat en ’s middags in het Scheepvaartmuseum. Twee heel verschillende locaties, maar we hebben twee goede optredens verzorgd. In tussentijd kon men luisteren naar andere koren; er waren popkoren, mannenkoren, traditionele koren en een Byzantijns koor. Een leuke afwisseling. Scheppingsgave verleent op zondag 12 november samen met een groep muzikanten van Nij Libben medewerking aan de Eredienst Anders in de Koepelkerk. U ziet het, ons koor is wel bijna 100 jaar, maar nog jong van hart en altijd wel in voor iets nieuws.

-

n

t

d

i

s

23

2023 | 11 Koepel.indd 23

31-10-2023 08:40


D orpsbelang nieuws Sint Maarten 11 november Ook dit jaar mag op 11 november jouw lichtje branden. Loop mee met de Sint Maarten optocht. We beginnen om 18.00 uur in de speeltuin aan It Griene Plak. Hier zal het korps enkele liedjes spelen en lopen we een rondje om de speeltuin. Daarna mogen jullie met je lampion langs de deuren om snoep op te halen, nadat jullie natuurlijk eerst een Sint Maarten liedje hebben gezongen. We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 11 november! Groetjes namens de feestcommissie, Judith en Femke PS: We willen alle dorpsbewoners vragen om deze avond hun mooiste lichtjes aan te doen. Bestuurswisseling In september heeft Paul van Steijn afscheid genomen van het bestuur van Dorpsbelang Witmarsum. Hij wil meer tijd en aandacht gaan spenderen aan de ontmoetingsplek (dorpshuis) met daarbij de nieuwe gymzaal aangevuld met een dorpsmoestuin. Over de ontmoetingsplek volgt snel meer nieuws! We hebben Frank Goedemans bereid gevonden om als interim-voorzitter het stokje over te nemen. Hieronder even een klein introductie door Frank zelf: Ik ben Frank Goedemans, werkzaam bij Defensie en woon in het mooie dorp Witmarsum met mijn vrouw Renata en hond Goof. Ik ben geen stamboom Fries maar voel dat wel zo. Graag tot ziens in de toekomst en Tsjoch op ons! Op dit moment heeft het Dorpsbelang Witmarsum de volgende bestuursleden: Frank Goedemans (interim voorzitter), Eppie Otter (secretaris), Femke Epeme-de Haan (penningmeester), Remko Boonstra (bestuurslid), Arnold Bergsma (bestuurslid), Sandra van de Witte (bestuurslid) en Pieter van der Zee (bestuurslid). 24

2023 | 11 Koepel.indd 24

31-10-2023 08:40


n

t

Feestcommissie Sinds begin dit jaar heeft het Dorpsbelang ook weer een feestcommissie in het leven geroepen (voorheen WOK) om leuke activiteiten voor het dorp te organiseren. Eigenlijk is dit vorig jaar al ontstaan na het geslaagde jubileum gevierd op Koningsdag. De Koningsdag dit jaar is wederom door de feestcommisie georganiseerd, hier hebben we ook weer zeer positieve reacties op gehad. Dit heeft ons gemotiveerd om na te gaan denken om nog wat meer activiteiten en festiviteiten te gaan organiseren. Hiernaast hebben we al Sint Maarten genoemd en we zijn aan het onderzoeken of we volgend jaar eventueel een wandelavondvierdaagse kunnen organiseren. Daarover later meer. Nieuwjaarsborrel 13 januari 2024 samen met Ondernemers Vereniging Witmarsum (OVW) Als feestcommissie leek het ons erg leuk om een nieuwjaarsborrel te organiseren. We hebben de OVW benaderd om te polsen of zij ook wilden meedoen, en dat was het geval. Superleuk! De nieuwjaarsborrel is op 13 januari van 15.00 tot 18.00 op de Tunen 6-8 (bij Kelderhuis Attractieverhuur). Wij heten jullie daar van harte welkom om samen te genieten van een drankje en een hapje, de eerste 2 consumpties per persoon worden u aangeboden door de feestcommissie en OVW. Aan de kinderen is ook gedacht en zijn er leuke spelletjes. Wel vragen we jullie om aan te geven of jullie willen komen op 13 januari, dit in verband met de catering en eventueel het regelen van extra ruimte wanneer er meer mensen zich aanmelden dan er plek is bij Kelderhuis. Stuur een mailtje - uiterlijk voor 22 december

t

2023 - naar feestcommissie@witmarsum.com om je aan te melden en met hoeveel personen jullie denken te komen. Sipke de Boer hebben we kunnen vastleggen om er samen een leuk feestje van te maken: een spetterend begin van het nieuwe jaar! Wij willen de Ondernemers Vereniging ont-

r

zettend bedanken voor deze mooie samen>>

werking! 25

2023 | 11 Koepel.indd 25

31-10-2023 08:40


>> Koningsdag 2024 Hier gaan we natuurlijk ook weer een mooi feest van maken. Meer informatie over Koningsdag 2024 volgt begin volgend jaar! Op dit moment heeft de feestcommissie de volgende bestuursleden: Femke Epema-de Haan (voorzitter), Pieter van der Zee (secretaris), Corlaine Lemstra (lid), Ed Thuis (lid), Sandra van de Witte (lid) en Renata Hogervorst (lid). Judith Lemstra ondersteunt de feestcommissie bij diverse onderdelen. Frisse ideeën of wil je helpen bij onderdelen Wanneer jullie nog ideeën hebben voor leuke activiteiten stuur dan een mailtje naar feestcommissie@witmarsum.com. Ook als je denkt dat het je leuk lijkt om te helpen bij één of meerdere activiteiten kan je ook een mailtje sturen naar het eerder genoemde mailadres. Nieuwe bestuursleden Wij zijn als Dorpsbelang Witmarsum ook doorlopend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je zin om je in te zetten voor onderstaande doelen en uitgangspunten, stuur dan een mailtje naar dbwitmarsum@outlook.com Het doel van Dorpsbelang Witmarsum Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op: • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum; • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving. Uitgangspunten van Dorpsbelang Witmarsum Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid: • bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan; • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven; • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit. 26

2023 | 11 Koepel.indd 26

31-10-2023 08:40


e

We zien niet alles Dorpsbelang wil de belangen van alle inwoners in Witmarsum behartigen. Wij als bestuur zien veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar Dorpsbelang aandacht aan kan besteden, meld het ons! Schroom niet. Stuur een mail naar dbwitmarsum@outlook.com

e

t

m

Ben je nog geen lid van Dorpsbelang Witmarsum? Word dan lid! Van de Vereniging voor Dorpsbelang Witmarsum zijn al veel huishoudens lid. Als lid kan je meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee als lid in jouw belang en van jouw eigen woonomgeving. De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar, als je ons machtigt voor automatische incasso, dan heb je er geen omkijken meer naar. Stuur een mail met jouw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com, onder vermelding dat je lid wilt worden. Zodra wij jouw aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met je op. Doe mee en word lid!

En niet te vergeten Van het geld wat jullie als leden allemaal inbrengen worden, zoals je hier kunt lezen, allemaal leuke activiteiten en festiviteiten georganiseerd en betaald.

n Houd onze website www.witmarsum.com en onze Facebookpagina www.facebook.com/dorpsbelangwitmarsum/ in de gaten voor actueel nieuws Met een warm (Dorps) hart groeten wij jullie! Dorpsbelang Witmarsum, Dorpsbelang Feestcommissie en Ondernemers Vereniging Witmarsum

dorpsbelang

-

ONDERNEMERS VERENIGING WITMARSUM 27

2023 | 11 Koepel.indd 27

31-10-2023 08:40


l e p e o K e D

r rante foa Doarpsk um en omkriten s r a Wytm

3 2 0 2 48

r e i 75 j

DeDK eoKeop eeplel Wu I rdsik J N L U er T S E V

19

P

A

N

K

K

A

E

F

N

E O

I

A

T

I

M

L

D M

E N

R

B

R N

G E

I

K

U

A

R

R

M

U

AYLV A BON K MO BOS ELDER LE MUL N GRIE N E E V IER NEP E N O M L NIJ LAK GYS V IJ W LIBB S K B E A EN P E RT L OER ITFL K G T GRA T U IE L S AN N PAN E O JEU T I A G K Z Y O D J EKE E E M N POP E M N KAA BOULE EN U L O K N I A O TSE S R T S O P A N EDA AR KAT E R O V T N P PN CTIE G E ENH K K B SCH IJ I R E ARK T KOE F G I B EPP L E H PEL AP N E B I IN S O K K T G ML C I R KOP ERK IKE SGA IE L D K NK R G B IJ S VE N N O TEN L U R A R B LAN N A K NIS E A O E M E U AYLV E DT EE M UTS T K KO C O P L BO A MEN ONG E N KOA O I A E AN K T DNK NO T E T A VIN MO N T E T B OL BOS ELDE P ER LEN EA IL G D I S E P K T S RMULI GRIE ZWE N O E E NV L ER EN E N O R I MM NIJ LA GYS EPR H K I M S V IJJ W LI J EN P E N DOK E E A ITFL BERT K KOERG BBEN L loss A G L T U Uepop T U RAA RIE lo S T N SLssin PAN E N N inVA JEU T K ggki E O G E reda K ZD Y

K

O

O

I

De K oep

T

C

P

I

D

T

O

E

N

P

K

O

B

A

T

A

E

I

T

S

el

De K oep

el

N EE ctEie@de nn E E M P KAATDEBOULE EPOPK OEKEN TMe jo O st ko N B I I A L SEN S RED OAR el.fr R joer F FoN P A IR ep BOe neN KAT AC A Nar deK P EO Bl GO EN A Ii IJ K Mw ne E R B T U KOEP HARK KSCHEP TIE K L E wPat lekk inDG H G O r leLit R L ELKER E STIK PINGSG N L er N C U N KOP RI B E K TE EL A AI sRút te sy deNrKin ka AVE IJ S A K U BAY O O E M do E boE M LAN S NNIS LV K C T OE kjen DTO EA EE L U ea K bij Nice On klA O P r om N B TS N I M N O G T D NK EN KOAT T TE N KA TFlavou AE MO NO VIN O BOSE ELDER PL S E G B E r. LE IL K EA D O I P R R T N S EG MULI N ZWEM N E RIEN E V ER J E MEN N O E MI R EP LH A NIJ Oplos IJ V W LIBB SE N K R GYSBER KLAK A EN sing P EU D L OER T ITFLK K G T GRA T E UE P L S AN N PAN E B O L JE IET E A G KOEK Z UDEB Y O E M N A O PO E M EN E20 O N I AU L KAATSE KULES R PKOAR R O P A N ED K AT N A O N EEN P CTIE G K B SCH IJ SRK E T KOEP HA G EP B L E H ELK P STIK PINGSG L O C I KOP ERK EL I K N AVE B IJ S TEN R O K B LAN NIS E E E E DTO E UTS T K NG P L MEN N KOAT E A E D NO V L N IN T L E EA S G E K R ZWEM O R N E J MEN H I R Oplos E E A K U N sing R D E K E P E B L O A U K L E S P

K

De oplossing fan de Glossypuzzel kin oan’t 17 novimber ynstjoerd wurde. 28

2023 | 11 Koepel.indd 28

31-10-2023 08:40


D e wasknijper Earder dit jier, soks yn it ramt fn 75 jier De Koepel, ha jimme in Jeugdkoepel ûntfongen. Dizze Koepel wie fuld mei alderhande ferhalen, strips en gedichten makke troch basisskoalle learlingen. No soenen jo tinke kinne dat nea earder omtinken foar de jeugd yn De Koepel west hat, mar dat is net wier. Los fan it feit dat yn it begjin fan ús blêd der út en troch wolris wat stie foar jeugdige lêzers, makke Irma Tolsma my der op attint dat Pepijn Tolsma en Feiko Beckers fan 2001 oant 2003 in jeugdrubryk hienen .Te moai om neat mei te dwaan. Yn dizze rubryk, dy’t de hearen “De Wasknijper” neamden, namen hja gjin blêd foar de mûle. Der wie hiel wat mis mei it jeugdbelied fan doetiids de gemeente Wûnseradiel en dat mocht eltsenien ek wol witte. De gemeente en dan mei namme de boargemaster fan doe, Theunis Piersma, moast it geregeld ûntjilde. In sitaat oer in enkête foar de jeugd: De enquête droeg de titel: De gemeente wil weten wat jij wilt. Het zal wel bij ‘willen weten’ blijven, want acties zullen er toch niet ondernomen worden. Al met al kunnen we dus vaststellen dat het weggegooid geld is. Mar de skriuwers wienen ek saakkundich op it mêd fan ‘Ruimtelijke ordening’. Sa fregen se sich ôf wat de funksje wie fan it ‘koekblik’, in mysterieus gefaarte, boppe op it gemeentehûs. En sa skreaunen se in priisfraach út: ‘Waarvoor denkt u dat het koekblik dient? Het orgineelste antwoord zal worden beloond met een pak gevulde koeken.’ Yn de folgende Koepel stiet te lezen: ‘Helaas is het goede antwoord niet bij ons binnengekomen. Ondergetekenden hebben zeer genoten van het pak gevulde koeken.’ De mannen fine Wytmarsum oersaai, al komme se op harren tocht wol in stel fraaie posters fan de horeka tsjin en de kon29

2023 | 11 Koepel.indd 29

31-10-2023 08:40


klúzje is dan al gau lutsen: ‘Deze poster kunnen maar één ding betekenen. Om de teloorgang van Witmarsum tegen te gaan slaat de horeca de handen ineen door met merkwaardige plannen op de proppen te komen. Dus niet de gemeente, maar de horeca zorgt voor leven in de brouwerij. De tijd lijkt rijp voor een nieuwe enquette….’ De gemeente betinkt dat der in hingplak komme moat foar de jeugd, wilens der ek noch in kreaze jeugdsoos is, mar dy is sletten. Mar de mannen fan de Wasknijper ha de oplossing: ‘De gemeente heeft zelf nog een mooie grote zaal over. Op een drukke vrijdagavond kunnen er al gauw zo’n 150 jongeren in.’ Ja de skriuwers bin net foar ien gat te fangen en spylje iepen kaart: ‘Al was de ruim 500 euro smeergeld , voor het niet plaatsen van ons vorige stukje een welkome aanvulling op ons karige hongerloontje. De hangplek moet er komen, anders wordt het weer een zaak voor onze oude bekende Pieter Storms’. De Wasknijper tinkt graach mei de gemeente mei as it om it opnij ynrjochtsjen fan ús doarpssintrum giet. En as de gemeente basisskoallebern freget om wat hjirfoar te betinken, makket ek De Wasknijper in makette,mar: ‘Helaas weigerden twee potige portiers voor de ingang van het gemeentehuis ons de toegang, terwijl basisschoolkinderen met hun beplakte closetrollen en schoenedozen zo door mochten lopen. Hoe durft de gemeente de heren van De Wasknijper af te wijzen? Wij als doorgewinterde specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, voelen ons op ons tedere kinderzieltje getrapt. Wat denkt de gemeente hiermee te bereiken? Laten ze kleine kinderen soms de plannen bedenken omdat ze deze nog in toom kunnen houden? Deze peuterpolitiek is niet aan ons besteed. Daarom hebben we besloten onszelf verkiesbaar te stellen en wel onder lijst 11, De Wasknijper. Wij rekenen op u!’ Yn de folgjende ôflevering melde de hearen dat harren plannen (‘ons juweeltje’) dochs foar in lyts part út it jiskefet opdûkele 30

2023 | 11 Koepel.indd 30

31-10-2023 08:40


g

binne. Lykwols in leugenbankje is it ienigte wat bij de boarge-

n

master op tafel komt. Plannen foar in pool- en dartkafee, bun-

e

gee-jumpen fanôf de Koepeltsjerke, in wyldwetterbaan yn de Bottefeart en in reuzenrâd bin yn de ôffalferwurkings ûne yn reek opgongen. Mar, sizze de mannen ienriedich: ‘De gemeente moet niet denken dat ze klaar zijn met ons, want het partijprogramma van Lijst 11 is zo weer uit de kast gehaald. Als we straks onze wasknijpers uitdelen op de hoek van de Arumerweg

y

weet u hoe laat het is!

n

As de mannen ferhúzje nei resp. Grins en Ljouwert wurdt de

tafier fan kopy minder en ferdwynt De Wasknijper út De Koepel. Hartstikke spitich, mar as der op in gegeven momint al kni-

-

pers útdield wurde op de hoeke fan de Arumerwei,dan witte

e

jim tenminste hoe let it is.

t Wim

t

-

t

j

e

-

n

e 31

2023 | 11 Koepel.indd 31

31-10-2023 08:40


S V Mulier ING EN SV MULIER GAAN VOOR 3 JAAR EEN SAMENWERKING AAN De komende drie jaar is ING trotse sponsor van onze vereniging! SV Mulier gaat voor drie jaar een samenwerking aan met ING. Dit nieuwe sponsorcontract is per 1 augustus van dit jaar ingegaan. In totaal gaat ING 625 amateurvoetbalverenigingen sponsoren. SV Mulier is blij met het vertrouwen van ING om de komende drie jaar te werken aan de groei en de ontwikkeling van het amateurvoetbal. Voorzitter Jetze Spijksma van SV Mulier: “We zijn ontzettend trots op de nieuwe samenwerking met ING, juist in deze tijd. Met behulp van de sponsoring door de bank kunnen wij het meiden- en damesvoetbal nóg beter op de kaart zetten en de jeugdafdeling van de vereniging verder versterken. We kijken uit naar een mooie samenwerking met ING in de komende jaren.” “Iedereen die dat wil, moet kunnen voetballen”. Daarom blijft ING zich samen met de amateurvoetbalverenigingen onverminderd inzetten voor de ontwikkeling en groei van het amateurvoetbal, in het bijzonder het meiden- en vrouwenvoetbal. Naast de actieve bijdrage die we gezamenlijk leveren aan het Niemand Buitenspel-programma om zo voetbal ook toegankelijk te houden voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarin is de samenwerking met SV Mulier en andere clubs essentieel en bevestigt eens te meer hoe belangrijk amateurvoetbal is voor onze samenleving,” zegt Steffen van Iersel, manager Sponsoring & Events bij ING. SV Mulier bedankt ING voor het vertrouwen en we kijken uit naar een mooie samenwerking de komende jaren. 32

2023 | 11 Koepel.indd 32

31-10-2023 08:40


-

:

t

e

e

G

-

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. Wij zijn vanaf 07:00 uur tot 23:00 uur te bereiken en staan voor u klaar met verpleging en verzorging die aansluit op uw wensen en behoeften.

.

t

-

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee! Via ons telefoonnummer of e-mailadres kunt u ons rechtstreeks bereiken. Scan de QR-code voor meer informatie.

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 085 - 1143 213 www.patyna.nl/thuiszorg

t 33

2023 | 11 Koepel.indd 33

31-10-2023 08:40


Y n’t ferline Op 18 oktober 1923 hâld de feriening,,Elk Wat Wils “ wer de earste gearkomste, ûnder lieding fan Pasma de foarsitter. It wurdt hâlden yn it hotel Meijer, en waard besocht troch in grutte skare leden. Klaas Westra wurdt werbeneamd wylst Douwe Wijbenga, dy ‘t jierrenlang bestjoerslid west hat, betanke as bestjoerslid. Oan it spul sels wurdt noch wat tafoege, it âlde saneamde krúsjassen. No ‘t it keatsseizoen ôfrûn is, komme de priiswinners yn de krante, net mei in behelle punterige, mar mei de wûne prizen. Teade Zijlstra wint oan prizejild tusken de 300 en de 250 gûne, en in gouden medalje, de Aninga-priis, in sulveren earekrús, 2 sulveren medaljes, in sulveren leppel, in sigarekoker mei gouden plaatsje, 2 lúkse foarwerpen, 1 kado, earste priis Ynternasjonale Ljouwert. Jan Annes Reitsma wint oan prizejild tusken de 200 en 150 gûne, in grutte sulveren medalje, in sulveren leppel, in lúkse foarwerp en in keunstfoarwerp. Dan stean der noch twa doarpsgenoaten yn it klassemint, Jurre Yntema en Djurre van der Eems, prizejild tusken 30 en 20 gûne en in sulveren medalje. Op Initiatyf fan ds. F. H. Bruins, is hjir in lêsselskip oprjochte ynearsten mei 23 leden. In portefúlje sil rûn gean wêryn opnommen binne sa folle mooglik de bêste tydskriften en yllustraasjes. Dominee Frederik Herman Bruins hat hjir sels net sa lang fan genietsje kinnen, want yn maart 1925 giet hy nei Koatstertille. De gemeente docht in oprop foar sollisitanten om gemeente fjildwachter te wurden. De jierwedde is ƒ 1550 (foartidich fêststeld ). Fergoedingen unifoarm ƒ 80, foar it brûken fan in fyts ƒ 40. Bernejild ƒ 52 it bern ûnder 16 jier, fan it 3e bern ôf. Pensjoenbydrage 7 prosint, fan de mei ƒ 1200 fermindere grûnslach. Eventueel byslach op wenning hier. Fersegele sollisitaasjes, mei wiidweidige ynljochtingen. Sijbren Menage hat it fleanend drok en siket in smidsfeint, 34

2023 | 11 Koepel.indd 34

31-10-2023 08:40


t

dizze moat net allinnich bekend wêze mei boerewurk mar ek mei hoefbeslach. Foar lotting militêre tsjinst, -sy lieten it lot bepale oft je oproppen waarden foar tsjinst of net-, de folgjende doarpsgenoaten: Jan Andringa, Tjitte Blanksma, Wopke Bosch, Dirk Buma, Douwe Deinum, Ulbe Faber, Rein de Groot, Rinze Louwsma, Douwe Visser en Pieter v.d. Witte.

e

s

Op de foto de âlde draaibrêge mei it suvelfabryk op de efter-

e

grûn, de foto is naam yn 1946.

e

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

,

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

-

-

e

-

.

-

s

.

, 35

2023 | 11 Koepel.indd 35

31-10-2023 08:40


A genda 6 november Verhalenavond ‘Wie is die Menno toch?’ 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk Witmarsum 8 november KBO/PCOB 14.00 uur, KC Het Anker, Buren 18, Makkum. Lezing over de Alde Feanen door Jan de Boer, vrijwilliger bij het Fryske Gea. 10 november Tennisclub Witmarsum 19 uur, Wintertoernooi 11 november Open Dag PingPop 15.00 - 17.00 uur, Te Plak, Pibemalaan 11, 8749 GR Pingjum 11 november Optreden Popkoar Wytmarsum 20.00 uur, Dorpshuis Lollum, muzikale avond 12 november Eredienst Anders 10.00 uur, Koepelkerk 12 november Koffieconcert Nij Libben 16.00 uur, De Hoekstien

36

2023 | 11 Koepel.indd 36

31-10-2023 08:40


14 november Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen 18 november Mouneboulers: Snerttoernooi 10.00 uur 17 t/m 26 november Chocolade-actie V&O 19 november Toneelvoorstelling ‘Een ontmoeting met gevolgen’ 15.00 uur, Victoriuskerk, Pingjum 25 november Intocht Sinterklaas 14.00 uur 28 november Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen 29 november Jaarvergadering V&O 20.00 uur, MFC It Fliet Tip Ga je in de komende maanden iets organiseren? Kijk dan eerst even op www.dekoepel.frl/agenda En meld je activiteit alvast via agenda@dekoepel.frl We zetten het dan in onze digitale agenda Gerke Terpstra, agenda- & webbeheerder

37

2023 | 11 Koepel.indd 37

31-10-2023 08:40


38

2023 | 11 Koepel.indd 38

31-10-2023 08:40


K olofon Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: PCOB Wûnseradiel PKN Wytmarsum St. Koepelconcerten St. Oars as Oars Popkoar Wytmarsum Gymnastiekver. ”V. en O.” Muziekver. ”Nij Libben” Toneelver. ”Surprise” Perm. Commissie” Kaartclub “Elk wat Wils” E.H.B.O. Bejaardensoos ”De Koepeldûnsers” K.V. “Pim Mulier” Sportvereniging ”Mulier” Ver. voor Dorpsbelangen Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub IJsclub Sticht. Zwembad ”Mounewetter” Zangver. ”Scheppingsgave” Vogelwacht Graach Dien Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers” Begr.-Crematiever. “De laatste Eer” Triatlon Witmarsum ZorgcentrumAylva State Stichting Ekspedysje Wytmarsum MFC It Fliet Loopgroep Witmarsum Trekkerdei Witmarsum Stichting Gouden Land Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 17 novimber ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum. Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe­steand adres of fia de mail. Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl Tariven 2023 Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,e15,Bertekaartsjes De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne. Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201 Internet Homepage: www.dekoepel.frl E-mail adres: redactie@dekoepel.frl Facebook: webmaster@dekoepel.frl 39

2023 | 11 Koepel.indd 39

31-10-2023 08:40


Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage? Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, ma dan maken we vooraf een 3D-ontwerp. Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland. Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l 2023 | 11 Koepel.indd 40

31-10-2023 08:40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.