2023 10 Koepel Oktober

Page 1

De Koepel 75 jier

75e JIERGONG no. 10, oktober 2023

Doarpskrante foar

Wytmarsum en omkriten

Redaksje:

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

1

K at en Harke

In lette fakânsje foar my dit jier, mar dy pakte dit jier net sa gek út, in lang wykein op ús favorite eilân Skylge yn in smûk hotel, hearlik fietse, terraskes en ús sels ferwenne troch lekker út iten te gean. Mar ja it wie net de hiele fakânsje feest, der moast ek noch skildere wurde, tsja en dan kin je krekt de sinne net brûke, we geane der no mar fanút dat we noch wol in pear moaie dagen krije om it ôf te meitsjen.

Nei de merke wie der noch fan alles te belibjen yn Wytmarsum.

Op 9 septimber wie it Open Monumentendei, mei in tentoanstelling Menno Nu yn de Koepeltsjerke, gesellige streekmerk mei suvel, griente, bierbrouwerij Brouwdok, klankskalen, iis, hearlikheden fan mefrou de Molenaar en noch folle mear.Yn de menniste tsjerke wie der in workshop ‘wolvilten’. Ek koene je in besite bringe oan de korenmolen “de Onderneming”. Yn Penjum wie der in tentoanstelling fan Pietie Buijs en in film oer Menisten. Yn de Victoriustsjerke draaide de film De Pionier en je koene in diel fan de tentoanstelling Menno Nu besjen. Fierder koene je fietse en kuierje. In prachtige dei en it waar wurke mei, wat wolle je noch mear!

In dei letter wie it feest yn Wytmarsum, foar de 10e kear de triatlon. Foar dat de triatlon út ein sette wie der in tige slagge Kidsrun, mei in protte entûsjasme kamen de bern, mei reade gesichten, beswit en toarstich oer de finish. Ofkuolje mei in kâlde wiete spûns, wat drinken en in lekkere ijsko. Ik fyn it knap!!

Sa’n 150 dielnimmers doarden it oan om ûnder tige waarme temperatueren mei te dwaan oan de 10e triatlon fan Wytmarsum. Der wiene 2 ekstra wetterposten ûnderweis.

By de finish wie der genoch wetter om ôf te kuoljen en hearlik fruit. In tige slagge evenemint!

En no op nei it Oktoberfest, mei op freed 13 oktober de Ljocht-

3

kuier as start fan dit jierlikse feest. In protte strjitten binne drok yn it spier om der wer wat moais fan te meitsjen foar de kuierders. It tema dit jier is Film en TV.

Sa koart nei it ferstjerren fan harren mem en beppe moasten Yfke, Sietske en Foppe, partners en pakesizzers harren warbere (skoan)heit en pake TEUNIS RAUWERDA misse. Teunis is berne yn Penjum op 13 febrewaris 1935 en ferstoarn yn Wytmarsum op 15 augustus 2023. Hy wie 60 jier troud mei Janke

Rauwerda-Hofstra. In protte sterkte tawinske mei dit ferlies.

SHIRLEY BEETS, âld Wytmarsumse hat safolle mooglik út it libben helle, oant dy lêste keatspartij, dy’t folslein ûnferwachts har lêste feest blyk te wêzen. Dit stie yn In Memoriam fan de Ljouwerter krante. Noch mar 29 jier, noch in hiel libben foar har, sa gelokkich en noch sa folle plannen. Soks is net te befetsjen en sa ûnearlik. Wy winskje har freon Tsjitse, Klaas en Ria, Melissa en Max en Michael en Ruby en fierdere famylje in protte sterkte om dit grutte ferlies in plakje te jaan.

Ik ûnthâld dy, sûnder wurden, yn de stilte fan elts momint Ik ûnthâld dy, bin dy ferlern mar wit datsto noch tichtby my bist

Oant de oare kear, Betty

4

G raach Dien

GRAACH DIEN (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje..

Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

- Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn mar ek buten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus 0517-531292

5

D e Laatste Eer

Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”

Dorpsgenoten, We weten allemaal dat de tijd niet stil staat. Soms gaat hij snel, maar hij kan ook tergend langzaam gaan. Toch komt er voor iedereen na elke dag weer een avond, een nacht en een nieuwe dag.

Tenminste… tot een tijd. Want we weten dat voor ieder mens eens een einde aan dit ritme komt. Eens komt ieder mens te overlijden.

Wanneer een dierbare is overleden, moeten er door de nabestaanden veel keuzes worden gemaakt. Zij moeten o.a. beslissen over: begraven of cremeren, de rouwbrief en/of advertentie en de uitvaartplechtigheid.

Onze bode, dhr. Casper van Veen (0517-851909/06-46351620), wil u bij deze keuzes graag behulpzaam zijn. Hij kan u helpen bij de voorbereidingen van zowel begrafenis- als crematieplechtigheid. Ook kan hij de praktische zaken rond een uitvaart voor u regelen.

Dorpsgenoten die geen lid zijn van onze vereniging kunnen ook gebruik maken van de diensten van de bode. Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van de materialen.

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden van onze vereniging. Contributie voor alleenstaanden is €17.50,per jaar, Voor een gezin betaald u € 35,00 per jaar,hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met dhr.

K. Kroontje, tel. 531963, of neem eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl.

6

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 0517-532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 0517- 531963)

Mevr. A.Posthumus secretaris (tel 0615353229)

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker lid

Mevr. C.Yntema lid

Ynstjoerd

Ontmoetingsplek Witmarsum

Beste bewoners van Witmarsum, Wij als ondernemers van JK Attractieverhuur hebben een ontmoetingsplek gecreëerd in Witmarsum op De Tunen 8. Hier kunt o.a. biljarten, poolen, darten of gezellig een drankje komen doen.

Vanaf donderdag 3 november gaat het open. De openingsdagen zijn donderdag en vrijdag van 20 uur tot 24 uur.

Ook is de locatie tevens te huur voor feestjes of andere gelegenheden.

Om impressie te krijgen hoe het eruit ziet hebben wij een Facebook-pagina “ Ontmoetingsplek Witmarsum “. Like onze pagina en geef het door!!!

Groetjes, Jeroen en Chantal Kelderhuis

JK Attractieverhuur

06-83042093

7

L jochtkuier

LJOCHTKUIER WYTMARSUM 2023 ‘Film en TV’

Vrijdag 13 oktober al in de agenda? Jullie beginnen toch allemaal het Oktoberfest met de Ljochtkuier?

Heel welkom om te genieten van prachtig versierde straten, muziek, toneel en andere verrassende acts, deze laatste keer

Ljochtkuier in Witmarsum!

Het thema ‘Film en TV’ zal in het hele dorp te zien zijn. Alle deelnemers lopen deze keer dezelfde route van 8 kilometer door en rondom Witmarsum. De buurten waar we doorheen komen, weten ervan en wat zijn er al veel Witmarsumers enthousiast aan het voorbereiden... Geweldig!

Wij zouden zeggen, hoe meer wandelaars, hoe gezelliger de Ljochtkuier! Trommel vrienden, familie, collega’s op om mee te gaan en kom vooral in je favoriete film outfit of als bekende tv-persoonlijkheid! We delen prijzen uit voor de meest originele en de best gelijkende deelnemer..

Kaartjes zijn te koop via www.surprisewitmarsum.nl

Extra leuk, het kaartje voor de Ljochtkuier geeft ook nog toegang tot het Oktoberfest op vrijdagavond! Met dit jaar De Hûnekop & Oele Plop en De Doelleazen.

We hopen jullie te zien op 13 oktober!

Het Ljochtkuiercomité 2023 (Freek Algra, Gerben Gerbrandy, Aukje Hibma, Sjors Huisman en Marleen Pennewaard)

PS We hebben al veel vrijwilligers, maar kunnen altijd nog een paar handen gebruiken. Wil je met ons meedoen in de week voor 13 oktober of op de avond zelf? Geef je op bij één van de comitéleden of via ljochtkuier@gmail.com

8

Meubelspuiterij Zuidwest Friesland

Wilt u een nieuwe frisse keuken voor een aantrekkelijke prijs

Laat uw folie los , of heeft de keuken een verkoop update nodig

Wij spuiten keukens vak kundig over met een verbluffend resultaat

We regelen alles en komen graag geheel vrijblijvend langs voor een offerte.

Meubelspuiterij zuidwest Friesland info@meubelspuiterijzuidwestfriesland.nl

Van Osingaweg 72 8744 EX Schettens 06-40371223

9

N ij Libben

Waar woorden tekort schieten speelt de muziek.

Op donderdag 10 augustus is overleden Rindert Baarda. Hij was erelid van onze vereniging en daar was hij trots op.

Een groot deel van zijn leven heeft hij gespeeld bij Asaf uit Lollum en Nij Libben uit Witmarsum.

Ook heeft hij vele jonge muzikanten de kennis bijgebracht van het notenschrift en hoe je die kon laten klinken op een instrument.

Rindert was een zeer trouwe muzikant. Altijd op tijd op de repetitie. Verjaardagen op donderdag waren niet mogelijk, want dan moet ik naar de muziek.

Toen de vingers het lieten afweten en het moeilijker werd de bas te bespelen is hij gestopt. Zijn credo was “ik doe het goed of ik doe het niet”.

De laatste jaren was hij een trouwe bezoeker bij al onze optredens in het dorp. Ook op de jaarvergadering was hij aanwezig.

Op donderdag 16 augustus konden wij zijn laatste wens in vervulling laten gaan en hebben we bij de uitvaartdienst in de Koepelkerk met muziek afscheid genomen van Rindert. Wij zijn dankbaar dat we deze taak voor hem en de familie hebben kunnen uitvoeren.

Wij wensen Marijke, de kinderen en kleinkinderen voor de komende tijd veel sterkte.

Muziekvereniging Nij Libben

10
11

M ouneboulers

Nijs fan de Mouneboulers

Dit mooie Zomertoernooi Simmer yn Fryslan op 19 augustus is weer 1tje voor in de boeken. Wat een gezellige middag hebben we met zijn allen gehad. We kregen van Omrop Fryslan mooie brillen en petten, die we onder de leden hebben verloot.

De leden kregen een heerlijke cocktail aangeboden door de vereniging. En Melissa Koning zorgde voor heerlijke zelfgemaakte taart. Wat een verwennerij , maar er werd natuurlijk ook gespeeld met veel plezier. De prijswinnaars deze keer:

1. Betty Popma 3x winst + 20 punten

2. Lieuwe Wierda 3x winst + 20 punten

3. Melle vd Witte 3x winst + 8 punten

4. Melissa de Koning 3x winst + 6 punten

Op zaterdag 16 september jl. het Ald-Wûnseradiel toernooi. Een grote opkomst bij het Ald-Wûnseradiel toernooi vandaag, maar liefst 53 deelnemers uit Schettens, Burgwerd, Hieslum, Parrega, Lollum, Pingjum, Exmorra en Witmarsum. Er waren mooie prijzen gesponsord door Draaierij Posthumus uit Burgwerd! Hieronder de prijswinnaars;

1. Nannie Haitsma 3 x winst + 19 punten

2. Mevr. F. Reitsma, 3 x winst + 18 punten

3. Geke Poortstra, 3 x winst + 17 punten

4. Minke de Boer, 3 x winst + 11 punten

5. Jan Bouma, 2 x winst + 16 punten

6. De heer R. Peelen, 2 x winst + 15 punten

Prijswinnaars Zomercompetitie 2023

1. Klaas Haitsma 364 punten

2. Sjoerd Nooitgedacht 350 pnt

3. Lieuwe Wierda 314 pnt

4.Bert van Meggelen 337 punten

5. Sietse Haitsma 308 punten

1. Hinke Koopmans 318 pnt

2. Antje Cuperus 289 pnt

3. Jellie Joustra 287 pnt

4. Loes Pollema 284 pnt

5. Reinette Nooitgedagt 272 pnt

6. Roelie Griek 226 pnt

12

Yin

Yoga Meditatie & Mindfulness

Voel je fysiek soepeler en creëer meer balans

Focus op jezelf! Hoe doe je dat nou echt?

In een 8-weekse Mindfulness training leer je je aandacht te richten, ook op jezelf, je lichaam en je mind. Meer begrijpend wat er in je omgaat. Mees focus. In het nu. Kijk voor meer informatie en trainingsdata op yinlifeart.nl of stuur een e-mail naar janneke@yinlifeart.nl.

Een proefles Yin Yoga of een Stiltedag volgen?

Dat kan. Kijk voor meer informatie, actuele data of aanmelden op www.yinlifeart.nl

13
* Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training

Y nstjoerd

Kom je ook bij Pingpop spelen in een band en optreden, een instrument leren spelen (drums, bas, gitaar of keyboards) of zinge, de studio in om een liedje op te nemen met je band en een clip maken?

Wij vinden het leuk om het je te leren. Wat telt is de liefde voor muziek! Vanaf september beginnen we bij voldoende interesse met geven van bandlessen in Witmarsum voor jongeren vanaf 8 jaar en volwassenen. Wil je meedoen? Voor meer info mail naar studiopingpop@gmail.com of bel naar Emilie: 0653472345. Of meld je meteen aan via www.pingpop.nl

Sinds 2019 volgen kinderen en volwassenen uit Pingjum en omstreken bandlessen popmuziek in Pingjum. Bij voldoende aanmeldingen gaan we de lessen ook in Witmarsum aanbieden. We kunnen hiervoor gebruik maken van de repetitieruimtes van Fairsound, De Tunen 12 in Witmarsum. We hebben plek voor nieuwe leerlingen van alle leeftijden (vanaf 8 jaar) en niveau. We delen iedereen in bij een band die het beste bij ze past. Dit afgelopen lesjaar hebben de PingPop kids in maart een televisie optreden gedaan bij Noardewyn Live van Omrop Fryslan. We hebben drie optredens gedaan in Pingjum met als hoogtepunt het optreden op festival Pingfest en we gingen de studio in om een nummer op te nemen en een clip te maken. Als gezellige afsluiter hebben we in Amsterdam gerepeteerd en opgetreden samen met de kids van de A’DAM Music School. Het was machtig om te zien wat een muzikale groei iedereen doormaakte. Dit lesjaar hebben we weer een heleboel leuke plannen. We gaan naast de lessen weer dezelfde leuke activiteiten doen als vorig jaar en meer! Er staan al een aantal optredens gepland in Pingjum en Harlingen en er stromen meer uitnodigingen binnen.

Neem een kijkje op de website voor ons aanbod, ook de lesdata van de bandlessen vanaf september staan er op (www.pingpop.nl).

14
15

T riatlon Witmarsum

Jubileumeditie Triatlon Witmarsum groot succes!

Zondag 10 september stond in het teken van de 10e editie van Triatlon Witmarsum! Na twee jaren met minder deelname, stonden er nu ruim 200 deelnemers ingeschreven.

Doordat het weekend erg warm was, hadden zich van tevoren al enkele deelnemers om die reden afgemeld. Maar op de dag zelf bleken er toch nog ruim 160 deelnemers aan de start te staan.

Voorafgaand aan de triatlon werd er door Loopgroep Witmarsum weer een Kidsrun georganiseerd, met ruim 30 fanatieke (tri)atleetjes aan de start! Voor hun werd het een warm rondje hardlopen maar iedereen haalde voldaan de finish. Na afloop een verkoelende traktatie om weer op temperatuur te komen en een mooie medaille als herinnering!

Klokslag twee uur ging dan het triatlonfestijn van start: vier groepen van zo’n 40 deelnemers in de vaart en 13 deelnemers zwommen hun 500 meter in zwembad Mounewetter. Voor ruim 30 deelnemers was dit de tweede triatlon voor de Súdwest Fryslân Triatlon Cup, na de triatlon van Workum een week eerder.

Na het zwemmen werd de fiets gepakt voor een rondje Pingjum – Zurich – Cornwerd – Witmarsum en daarna volgde voor de bikkels nog een benauwd warme ronde lopen in en rond Witmarsum. Gelukkig had iedereen zich aan de omstandigheden aangepast, zodat de EHBO weinig te doen had. Uiteindelijk was bij de heren Matthijs Koopman uit Leeuwarden de snelste in 59:58 minuten. Bij de dames was Liesbeth Hiddema uit Jirnsum de snelste in 1:09:04. Bij de teams ging de overwinning

16

naar Team FC Zijlstra uit Franeker. Zij legden in estafette de triatlon af in 1:06:01.

Na afloop van de triatlon werd er nog gezellig nagezeten, waar de belevenissen van de dag werden gedeeld. Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers, sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en sportieve inzet, zéker gezien de warme omstandigheden! Triatlon Witmarsum 2023 was zeer geslaagd!

B etanke

Wy wolle eltsenien tanksizze foar alle leave en waarme reaksjes nei it ferstjerren

fan myn man, ús heit en grutske pake

Rindert Dirk Baarda

It hat ús tige goed dien.

Marijke Baarda-Postma, bern en bernsbern.

17
“De ûngetiid is dien”

Y nstjoerd

Toneelvoorstelling en Verhalen avond

Toneelvoorstelling: Een ontmoeting met gevolgen. 19 november, in de Victoriuskerk in Pingjum:

Aanvang 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee. Entree is 10 euro, incl.koffie en thee.

Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment (rond 1550) een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd wegens de Reformatie. De andere vrouw - een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt - heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:

• Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.

• Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke onderwerpen gaan haar aan het

18

hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente

• Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets van te merken?

Verhalen avond over Menno Simons: WIE IS Die MENNO TOCH?

Maandag 6 november, 19:30 uur. Doopsgezinde kerk, Witmarsum (hoek Arumerweg en Menno Simonsstrjitte).

Hoe vaak rijdt u niet door de Menno Simonsstrjitte en vraagt u zich af: wie is dat toch? Of als u een groep mensen door het dorp ziet lopen, soms de vrouwen met bloemetjesjurk en een kapje. Wat komen die mensen toch doen in dit kleine dorp. Heel goede vragen, want Menno Simons is een BW’er, een beroemde Witmarsumer. Ongeveer 2 miljoen mensen verspreid over de wereld noemen zich Mennonite, naar hem. Ook komen er jaarlijks mensen naar Witmarsum en Pingjum op zoek naar hun roots. Niet alleen komen zij naar de geboorteplaats van Menno Simons, maar vooral naar het gebied waar hun voorouders uit vertrokken zijn op zoek naar een plek om hun geloof te leven. Wilt u wel eens wat meer weten over Menno Simons? Op maandag 6 november vindt er een avond plaats met verhalen en ruimte voor gesprek in het gebouw van de doopsgezinde gemeente in Witmarsum. Aanvang 19.30 uur.

Kosten voor deelname zijn € 7,50, dat is inclusief koffie en thee.

COMBIVOORDEEL: als u naar deze avond komt en naar de voorstelling wilt betaalt u € 15,00.

19

O ktoberfest.

De lêste, de bêste!

En voor je het weet zijn we weer toe aan het laatste grote tentfeest van deze zomer. Voor de 11e keer hebben de mensen van OarsAsOars de tenten weer besteld en kan het feest losbarsten op vrijdag 13 oktober a.s.

Rond 19.30 uur zal de eerste groep op pad gaan voor de 3e Ljochtkuier. Als alle groepen lopers zijn vertrokken zullen de bands ; De Hûnekop met Oele Plop en De Doelleazen het podium beklimmen. Voor De Hûnekop is dit al de tweede keer dat ze het Oktoberfest aandoen, en op veler verzoek zijn ze weer in de programmering opgenomen.

De zaterdagmiddag is weer ingevuld door de oktoberfest jongerein. Behalve het springkussen en de schminksters staat er dit jaar een heuse rodeostier. Voorts is er muziek, zang, dans en theater spektakel met de COOLKIDS PARTY en natuurlijk ranja. Voor deze middag is de toegang gratis.

En zo komen we aan bij het hoogtepunt van het feest, te weten de zaterdagavond. Ook hier is niet op de sfeerbrengers bezuinigd. Om sfeergarantie te kunnen bieden zullen The Royal Beat, De Lawineboys en Charly Lownoise hun beste muzikale kunsten laten zien en horen!

Op zondagmorgen is het bijkomen met koffie, koek en een kerkdienst van dde gezamenlijke kerken. Tent open vanaf half 11.

Om half 4 s’middags gaat de tent open voor het zondagmiddag matinee. Ook deze zondag gaat het weer op z’n OarsAsOars.

20

De ‘Fototainers’ komen langs uit het oosten van het land met, de naam zegt het al, om u / jou / jullie te vereeuwigen op een hele speciale manier. Meer vertellen we even niet. Daarnaast gaan we dansen op de muziek van vinyl uit het discotijdperk met de oud-Veronica DJ Louis van der Tuin en Drive-In-Show Flash. Deze middag en avond wordt afgesloten door de band LYNX.

Alles bij elkaar weer genoeg ingrediënten voor een spetterend feestweekend.

Namens bestuur, vrijwilligers en sponsoren een mooi weekend toegewenst.

Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

21
Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl
22
23

T ennisclub Witmarsum

Tennisseizoen 2023

Wat hebben we nu al een prachtige tennisjaar achter de rug. Het jaar is nog niet afgelopen en er zijn heel wat ballen geslagen en zweetdruppeltjes in het rond gevlogen! Met niet te vergeten, ook enorm veel gezelligheid daarbij!

Onze leden zijn zowel recreatief als in competitieverband heel erg actief. Recreatief wordt er veel gebruik gemaakt van de banen voor vrij tennissen en natuurlijk is iedereen altijd welkom op de wekelijkse instuif op maandag. Daar kunnen alle leden terecht om zich even sportief uit te leven. Daarnaast zijn de competitiespelers ook heel druk. Maar liefst 8 teams deden mee in de voorjaarscompetitie – met twee kampioenschappen als resultaat - en vier teams gaan nog even door in het najaar.

Clubkampioenschappen 2023

Het Clubkampioenschap is inmiddels een vast en populair onderdeel op de tenniskalender van TCW.

Dit jaar zijn de clubkampioenschappen anders van opzet: in één week is er één categorie die speelt om het CK 2023, gekoppeld aan een leuk thema, zodat sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. De nieuwe wedstrijdcommissie heeft dit met veel flair en energie opgezet.

In juni werden het Dames Dubbel- en het Heren Dubbelkampioenschap gespeeld.

Bij de dames speelden zeven teams, verdeeld over twee poules, om de titel. Er waren mooie partijen en er is sportief en spannend getennist. De dames waren erg aan elkaar gewaagd. Op zondag is de finale gespeeld tussen de twee poulewinnaars: het was een spannende strijd met mooie rally’s en regelmatig deuce momenten. Fenneke en Anneke trokken aan het langste eind en mogen zich de clubkampioen van 2023 noemen.

Dit voorjaar was een viertal dames gestart met ‘Maak Kennis

24

Met Tennis’, waarbij beginnende spelers de basistechniek van het tennisspel leren. Dat deze dames aanleg voor tennis hebben werd snel duidelijk bij de wedstrijden die ze tijdens het CK speelden in een eigen poule. In drie partijen met steeds een andere partner en tegenstanders was te zien dat er snel progressie is gemaakt met mooie slagen, smashes, volleys en rally’s. Ook het plezier spatte er vanaf en uiteindelijk kwam Sjoukje als winnaar uit de strijd. Een mooi teken dat tennis een sport is die je snel kunt oppakken. Het publiek kwam iedere avond kijken en kon genieten van het spel met een Mexicaans hapje en drankje erbij. Vooral de Desperado-biertjes waren populair. Zelfs het weer paste zich aan aan het Mexicaanse thema; het was de hele week zonnig en warm.

In juni is ook het Heren Dubbelkampioenschap gespeeld. Een week die net als bij de dames in het teken van een thema stond. Deze keer was het Hollands. Op de tennisbaan wapperden de oranje vlaggetjes, er klonk Hollandse muziek en naast kaas en worst werden de spelers en publiek getrakteerd op oer Hollandse bitterballen. Er deden vijf teams mee die gedurende de week tegen elkaar hebben gespeeld. Het publiek kon genieten van mooie en soms spannende partijen. In de finale kwamen Alex en Jerry als winnaars uit de strijd. Ze zijn de terechte winnaars, ze hebben alle partijen gewonnen en mogen zich nu een jaar lang de clubkampioenen TCW noemen. Gefeliciteerd mannen! Tot slot is in september het Mixkampioenschap gespeeld. Het werd een week in Italiaanse sfeer en met Italiaanse temperaturen. Zo warm dat het drukke speelschema met 10 deelnemende koppels moest worden aangepast om in wat koelere omstandigheden te spelen. Het duo dat er na een prachtige finale wedstrijd met de beker vandoor is gegaan, bestaat uit Willy en Alex. Van harte!

Namens de wedstrijdcommissie en het bestuur; alle deelnemers bedankt voor jullie enthousiaste deelname deze zomer. En ook een applaus voor de fans en het publiek langs de banen, die de wedstijden week na week bezochten.

25

De hete zomer is achter de rug, maar tennissen kan altijd!! We kijken uit naar de rest van de competitie, de winterlessen en leuke toernooien. En zoals we al eerder hebben gemeld, dat kan tegenwoordig het jaar rond, dankzij de all-weather banen die vrijwel altijd bespeelbaar zijn. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de tennisclub? Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram om te zien wat er gaande is ��.

Contact en informatie

Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW, we hebben verschillende soorten lidmaatschappen. En als je geïnteresseerd bent om te gaan lessen, ook dat is mogelijk -voor beginners en gevorderden - als er genoeg deelname is. Informatie vind je op de site of neem even contact op via info@tennisclubwitmarsum.nl of 06-51891216.

We wensen iedereen alvast een warm en sportief herfst- en winterseizoen! Het bestuur van TCW

C ollecte Spierfonds

In week 37 is de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Ik wil graag uit naam van het Prinses Beatrix Spierfonds alle gulle gevers en geweldige collectanten heel hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben in 4 dorpen gecollecteerd: Longerhouw, Schettens, Schraard en Witmarsum.

De totale opbrengst, inclusief QR-code, is € 1276,72.

In Longerhouw is € 45,92 gedoneerd, in Schettens € 221,75, in Schraard € 57,- en in Witmarsum € 952,05.

Met de opbrengst kan er verder onderzoek gedaan worden naar verschillende spierziektes en de gevolgen daarvan.

Nogmaals hartelijk dank voor een ieders inzet.

Griet Bosch

26

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

27
- 46 18
0515
81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

V &O

V&O Gymnastiekvereniging

De kop is eraf en we zijn weer gestart. Witmarsum komt weer in beweging, hoewel een heleboel Witmarsummers ook in de zomerperiode echt niet stilstaan.

Aan het begin van een seizoen is het toch altijd even puzzelen. Leden die toch niet meer komen en nieuwe leden. Ook voor de leiding is het dan weer even wennen, bekende en onbekende gezichten.

Voor ons als gymnastiekvereniging is het nu weer tijd om onze leden de basis en soms wat extra ritmische beweging bij te brengen. Een deel van onze leden wil graag aan de wedstrijden mee gaan doen, en is het dus de kunst aan de leiding om deze klaar te stomen voor de wedstrijden.

Als bestuur hebben we het besluit genomen om te investeren in een saltogordel. Vanuit de leiding was de behoefte hier aan aangegeven. Zowel de gemeente als de leverancier hebben hierin meegedacht, wat de best mogelijke optie zou kunnen zijn. Wij hopen deze in het nieuwe jaar in gebruik te kunnen nemen.

- En wat staat er dan nog op de planning. Allereerst nemen wij ook dit jaar weer deel aan de Ljochtkuier op 13 oktober aanstaande.

- Verkopen van loten voor de grote clubactie samen met andere verenigingen. Let op. Dit kan met een QR-code of contant.

- Chocolade actie 17 t/m 26 november.

- Jaarvergadering V&O 29 november om 20:00 in MFC t ’Fliet.

28

We hadden gedurende de zomerstop alles helemaal rond. Tijdens onze bestuursvergadering ontvingen wij het leuke nieuws dat 1 van onze leidsters zwanger is. Uiteraard van harte met de zwangerschap en we hopen dat deze maar goed mag verlopen. En dan kunt u het wel raden. Wij zoeken een tijdelijke vervanger vanaf ca. januari om de springgroep en de freerunners tijdelijk les te geven. Lijkt je dit wat of ken je iemand die dit zou kunnen doen laat het ons even weten.

Zoals u ziet zitten we dus niet stil. Wij hopen dat we er met zijn allen weer een mooi seizoen van mogen maken. Uiteraard blijven wij u erop attenderen dat indien uw kind of u zelf graag mee wil doen aan de gymnastiek, 18+, springgroep of het freerunnen het altijd mogelijk is om 1 a’2 proeflessen te nemen. Neem even contact op met 1 van onze bestuursleden of stuur een mail naar: gymnastiekverenigingveno@gmail.com

Remco Gaastra

29
Namens gymnastiekverenging V&O

S urprise Nijs

It liket noch fier fuort, mar dochs is it samar 21 jannewaris, 15:00 oere 2024. De Emigrant fan Pier21 wurdt dan spile bij Fairsound oan de Tunen yn Wytmarsum en wij hoopje fansels dat jim dan ek komme.

In Fryske Emigrant stekt in lytse 60 jier lyn de oseaan oer nei Kanada en komt nea werom nei syn heitelân. Werom net, wat is syn ferhaal? Mei Freark Smink yn ‘e haadrol, dan is sukses fersekere!!!!

Jim kinne kaarten bestelle fia www.pier21.nl, klik op kaarten, dan op “de Emigrant”, sykje de datum fan 21 jannewaris op en klik op kaarten. Doch dat op tiid, want fol is fol. As jim help nedich ha bij it bestellen fan de kaarten kinne jim Coby Yntema belje (06-15522596)

It interim bestjoer fan Surprise;

Menno de Vries

Marieke Gietema-Zeinstra, Betty Popma-van Olst, Christiaan van der Werf en Coby Yntema

30
in moaie simmer tawinske!
10JIER - 10JAAR 2013-202
Tekst: Romke Toering Regy: Jos Thie Spilers: Freark Smink, Theo Smedes en Amin Ait Bihi Fan oktober 2023 o.m. jannewaris 2024 rûnom yn ‘e provinsje - pier21.nl
31 Bij ons kun je terecht voor: Dry Needling Medische fitness Functionele Osteopathie Bedrijfsfitness Manuele therapie Dansen 4 Kids & Teens Fysiotherapie voor ouderen* Spinning Medical taping Valpreventie* Op werkdagen geopend vanaf 8 uur 3 avonden fitness per week * Nieuw! Van Aylvaweg 16, Witmarsum 0517 – 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl

M ounewetter

Letters van Mounewetter

En dan zit het seizoen 2023 er al weer op. Na een prachtige maand mei en juni was het weer in juli en augustus regenachtig en zo nu en dan best wel fris. Hierdoor liepen de bezoekersaantallen achter.

Gelukkig wist men het zwembad toch te vinden en mochten we op 21 juli de 25.000ste bezoeker verwelkomen. Dit was mv Circkens uit Makkum. Zij kreeg van onze kassière Anna Tolsma een 10 baden kaart.

Op 3 september mochten we de 40.000ste bezoeker verwelkomen. Dit was dhr. J. Hannema uit Arum. Dhr. Hannema is een trouwe bezoeker van het zwembad. Uit handen van Joke van der Vliet kreeg hij een abonnement voor het volgende seizoen aangeboden.

Maar het weer had nog een cadeautje achter de hand. De laatste 2 weken dat het zwembad open was schoten de temperaturen nog even flink omhoog. We zijn zelfs een dag langer open gebleven. Uiteindelijk zijn er ruim 46.000 bezoekers geweest in het zwembad. Toch nog een mooi slot van het zwemseizoen. Ondertussen zijn de vrijwilligers alweer hard bezig om het zwembad winterklaar te maken en waar nodig reparaties aan het verrichten.

Zwem4daagse

In de laatste week van augustus werd de zwem4 daagse georganiseerd. Er waren in totaal ruim 80 deelnemers die dit jaar mee deden. Bets Stallinga heeft voor de 45e keer mee gedaan met de zwem4daags. Een

32

hele prestatie. Bets zwemt elke dag haar baantjes en is vrijwilligster bij het zwembad.

Diploma

Ook dit jaar hebben veel kinderen hun zwemdiploma gehaald.

In juli zijn geslaagd:

Voor diploma A:

Thijs de Wild, Emma Ykema, Lieke Visser, Femke Willems.

Voor diploma B:

Thijn de Boer, Myrte Kuiper, Jilke Hoekstra, Benny Meekma, Famke Visser, Rubin de Valk, Susan Herrema, Silke Knol, Boaz Beenen, Ezra van Kordelaar en Ivan Cuperus.

Voor diploma C:

Abel v.d. Veen, Jildou Reinsma, Elisa Huitema, Daimen Bos, Lisanne Okkema.

In september zijn geslaagd:

Voor diploma A:

Brent Zandbergen, Marinus v.d. Gaast, Willem Jacobus Kooistra

Voor diploma B:

Femke Willems, Emma Ykema, Thijs de Wild, Lieke Visser

Voor diploma C:

Thijn de Boer, Benny Meekma, Bois de Boer, Susan Herrema, Jilke Hoekstra

Allemaal gefeliciteerd en veel zwemplezier.

Award

Zwembad mounewetter is op weg naar een rookvrije generatie.

Ons zwembad is genomineerd voor de Rookvrije Generatie

Award Fryslân 2023. Akke Hofstee heeft ons vanuit de GGD de award gebracht.

Hopelijk tot ziens in het volgend zwemseizoen.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

33

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met:

• Verpleging en verzorging

• 24-uurs alarmering

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee!

U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

34

G oudenLand

“Open Monumentendagen” in het GoudenLand op 9 en 10 september 2023

Wat was het prachtig weer en wat was er veel te zien en te beleven in het GoudenLand. Op zaterdag 9 september konden bezoekers vanaf 10.00 uur terecht op de Streekmarkt in Witmarsum. In een 20-tal kramen werd weer van alles te koop aangeboden, van biologische producten tot handgemaakte artikelen. Zo was er o.a. koffie en koek van de Doopsgezinde gemeente, ijs van ijsboerderij De Mar en brood van Mevrouw de Molenaar. Verder speciaal bieren van het Brouwdok, groenten van een kwekerij uit Koudum, honing, schapenkaas en eigen gemaakte jam en nog veel meer. In een stand van LTO werd aandacht gevraagd voor onze boeren en in de tent was er een demonstratie van wolvilten van het team van Claudy Jongstra. In deze tent konden kinderen schilderen onder begeleiding van de Junior Art Academie. De opdracht was om jezelf uit te beelden met je hobby. ’s Morgens was het gezellig druk, maar na 13.00 uur werd het wat rustiger. Waarschijnlijk omdat het erg warm was en een plekje in de schaduw of een bezoek aan het zwembad een goed alternatief was. Om ongeveer 14.15 uur kwam de bus van Atrium on tour langs. Een 6-tal danseresjes gaf een dansdemonstratie en de band Funky Stuff speelde enkele swingende nummers. Zo was het ook in de middag nog best gezellig. In de Doopsgezinde kerk kon men werk van Claudy Jongstra bewonderen en Dries Dalstra en Sjoukje de Boer op accordeon en trekzak zorgden de hele dag voor een vrolijke noot. In de Koepelkerk kon men 100 bezoekers verwelkomen, waarvan er 25 de moed hadden om de Koepeltoren te beklimmen. Er waren wandel- en fietsroutes beschikbaar. In Pingjum konden de Victoriuskerk en it Skûltsjerkje worden bezocht. Ook voor deze kerken was veel belangstelling.

Op zondag 10 september was Kimswerd het “GoudenLand

35

Dorp” met speciale aandacht voor Jan Timmer, een boer uit Kimswerd die diverse coöperaties oprichtte en o.a. het Friese paard van de ondergang redde. De dag begon met een themadienst in de Laurentiuskerk door ds. T. Hibma. Daarna kon men luisteren naar een tweetal lezingen in Piers Stee van Jaap Floor en Marten de Jong over de uitdagingen van de landbouw vroeger en nu. Gespreksleider was Eelco Galama. Ter afsluiting kon worden genoten van “sipelsop, brea mei griene tsiis en potstro” met een knipoog naar de tijd van Jan Timmer. Om 13.00 uur arriveerde ‘Jan Timmer in eigen persoon’ onder begeleiding van de muzikale klanken van OKK in een mooie oldtimer. Jan Timmer was de eerste inwoner van Kimswerd met een auto en een telefoonaansluiting. Hij zorgde er eveneens voor dat heel Kimswerd elektriciteit kreeg. ’s Middags was er van alles te doen in Kimswerd: Oudhollandse kinderspelen, een markt op de Buren, oude trekkers en landbouwvoertuigen, een muziektheatervoorstelling, een saxofoonkwartet en een dwarsfluitorkest en een verteller in Heemstra-State. Teveel om op te noemen. Men kon de diverse onderdelen lopend of fietsend bezoeken, maar ook een ritje maken met de paardentram. Al met al een zeer geslaagd Open Monumentenweekend in het Gouden Land. Hulde aan alle organisatoren en inwoners van de dorpen, die hun medewerking gaven om er een prachtig weekend van te maken. Dit smaakt naar meer, volgend jaar in een ander GoudenLand Dorp.

Bestuur Gouden Land.

36

T sjerkepaad

Terugblik op Tsjerkepaad 2023

Flora Visser, predikant van de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek schrijft:

In de maanden juli en augustus was onze vermaning open voor bezoekers. Thema voor Tsjerkepaad was ‘kunst in de kerk’. We hadden veel kunst in de kerk. Bijna elke week iets anders: schilderijen, beelden, vogeltjes, gedichten, handwerken en muziek. Het was werkelijk prachtig. En alle kunstenaars kwamen uit Witmarsum of waren op de een of andere manier verbonden met Witmarsum. Het is bijzonder erachter te komen hoe creatief mensen zijn!

We werkten ook deze zomer samen met de Koepelkerk (tentoonstelling Menno Nu en muziek), het Schuilkerkje (tentoonstelling Pietie Buijs) en de Victoriuskerk (deel van Menno Nu en film De Pionier) in Pingjum. Dat is een goede samenwerking. Er borrelen ideeën en steeds weer verwijzen we bezoekers naar elkaar.

De mensen die binnenkwamen waren heel verschillend. Soms lopen mensen binnen en meteen er weer uit. Anderen komen omdat ze doopsgezind zijn en een praatje willen maken. Of omdat ze interesse hebben in onze gemeente. Hoe vaak ik wel niet de vraag heb moeten beantwoorden of er nog wordt gevierd in de vermaning…. En er waren natuurlijk ook mensen die geïnteresseerd waren in de tentoonstellingen. Al met al een leuke mix en veel leuke gesprekken, soms tot ver na vijf uur. Publiciteit was er via de website van Tsjerkepaad, onze eigen site en via Facebook. Het blijft lastig een groot publiek te bereiken. Toch, de vlag uit en de deur open zijn al heel uitnodigend. We kunnen terugkijken op een mooie zomer!

De organisatie en de vrijwilligers van de Koepelkerk kunnen

37

deze woorden van harte beamen. Ook in de Koepelkerk was Tsjerkepaad een succes. In de maand september bleef de kerk nog open vanwege de Landschapstriënnale in het Waddengebied. Ook deze maand kwamen er nog steeds bezoekers. Tot en met 16 september zijn er 380 bezoekers geweest. Een mooi aantal, vooral op 9 september (Open Monumentendag) was het druk met bijna 100 bezoekers. Veel mensen komen af op de expositie over Menno Simons. Dit was goed te merken op de zaterdag na het artikel hierover in de LC. Er kwamen toen 52 bezoekers. Ook het aantal groepsbezoeken uit binnen- en buitenland blijft gestaag toenemen. We vinden het fijn om onze kerken en de expositie aan de bezoekers te kunnen laten zien en te kunnen vertellen over onze historie. We hopen dat steeds meer bewoners van onze dorpen zich hierbij betrokken gaan voelen of zoals het in het projectplan voor Het GoudenLand Festival stond omschreven:

“Wat het Gouden Land in het verleden zo bijzonder maakte qua cultuur, bodem, waterhuishouding en landbouw wordt de leidraad voor de toekomst. Het streven is om voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare omgeving te creëren. Met genoeg leefruimte, eten, drinken en energie voor allen, inclusief flora en fauna. Ons motto vrij naar Menno Simons:

“Neem niet meer van het land dan je nodig hebt”

Alle Gouden Land projecten worden bedacht, gedragen en uitgevoerd door de lokale bewoners met waar nodig een beetje hulp van buitenaf. In het jaarlijkse Gouden Land Festival brengen we afgeronde en nieuwe projecten onder de aandacht”.

M. Baarda en Flora Visser

38
Namens de werkgroep Tsjerkepaad

Y n’t ferline

Hûndert jier lyn stie der yn it Algemeen Handelsblad, fan 16 augustus, it folgjende oer it keatsen. KAATSEN. Nederlandsche Kaatsbond. Gisteren werd te Franeker de eindwedstrijd van den Nederlandschen Kaatsbond gehouden, waaraan deelnamen de 18 parturen, die op de vóórwedstrijden als prijswinnaars waren uitgekomen. Het weer had een ongunstige wending genomen en de voortdurende regenbuien waren vooral op het bezoek van nadeeligen invloed. Toch zijn er enkele prachtigen, buitengewoon spannende partijen gespeeld. Die tusschen Franeker en Witmarsum, eindigend op 5/5 en 4/6, was wel het neusje van de zalm. Eerste prijs, Zilveren Wandbal, van den Heer Mulier, plus Lauwerkrans de gemeente Franeker enz., werden ten slotte behaald door Witmarsum met Zijlstra, Reitsma en IJntema, die de premiewinnaars Bosma met gebroeders Zijlstra uit Beetgum, sloegen op 5/4 en 6/2. Derde werd Franeker met Vlietstra, Smidts en Werkhoven; vierde Schalsum met Dijkstra, Kieffer en Nauta; vijfde Leeuwarden.

“We geane noch efkes werom nei de Hepkema fan 8 juny, dêryn stie in ferslach yn oer in rêding.” WITMARSUM, 6 Juni. Hedenavond geraakte een klein meisje van bakker A. Visser spelend te water, Door den sterken stroom dreef ze onmiddellijk naar het midden. De arbeider A. Lemstra die het ongeval bemerkte, sprong direct gekleed te water en mocht het genoegen smaken het kind te redden.” Anne M. Visser wie bakker en wenne op de Keatsbuorren 11, yn in bakkerij dy ‘t hjir al stiet fan 1784 ôf. De dochter dy ‘t yn it wetter kaam sil Gettje west ha dy ‘t doe hast 6 jier wie. De rêder sil Arjen Lemstra wêze dy ‘t yn de Bakkersteeg nr. 2 wenne.

Wy hawwe ek noch in bliid berjocht fan de feestkommisje:

Jubileumfeesten te Witmarsum op Maandag 10 en Dinsdag 11

39

September. Maandag:Kinderfeesten en Bal-Champêtre.Dinsdag: Optochten, Volksspelen. ‘sAvonds 8 uur Lampion Polonaise-Dansen van 100 kinderen, onder leiding van den weled. Heer L.S. Hilarides te Pingjum. Daarna Schitterend Vuurwerk van de firma Schuurmans. Het feestterrein ,,De Hartenkamp” wordt electrisch verlicht.” Dy bal-champêtre is in dreech wurd mar is neat oars as dûnsje yn de iepen loft. Op de foto in hynstekeuring op de Keatsbuorren.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte. Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

40

A genda oktober 2023

6 oktober Floralia OBS De Utskoat 17.00-19.00 uur. Thema: ‘Bij mij thuis in de boekenkast’

13 oktober Ljochtkuier Meer info en kaarten: www.surpsisewitmarsum.nl

13 t/m 15 okt.Oktoberfest Programma: zie deze Koepel

14 oktober Mouneboulers: Palingtoernooi 13.30 uur

17 oktober Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound, De Túnen. Competitie

6 november Verhalenavond over Menno Simons 19.30 uur, Doopsgezinde kerk Witmarsum

7 oktober PCO/KBO: Dag van de ouderen. 15.00 uur, Aylva State, met Shantykoor ‘Tusken Wâl en Skip’ uit Workum. €5,00, inclusief koffie met wat lekkers, en na afloop een drankje met een hapje.

11 oktober KBO/PCOB 14.00 uur, Het Anker, Buren 18, Makkum, Jelle en Carla Wesselius uit Bantega vertellen over hun reis naar Santiago de Compostella, wandelend en per fiets.

Tip

Wil je weten wat er de komende maanden op de agenda staat?

Kijk dan op www.dekoepel.frl/agenda Wil je een activiteit melden die je later in het jaar of volgend jaar hebt gepland? Mail dan naar agenda@dekoepel.frl

Gerke Terpstra, agenda- en websitebeheer

41
42

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 20 oktober ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2023

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl

Facebook: webmaster@dekoepel.frl

43
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.