Page 1


ONE GAME FOR ME AND MY FRIENDS First game from MACEDONIA

NAME OF THE GAME

WEDGE PLATE (HOP SKOTCH)

SHORT DESCRIPTION

Jumping on one leg in through a field of painted geometric shapes the players collect points with the help of the PLATE.

EXPECTED OUTCOMES PLACE FOR PLAYING THE GAME NUMBER OF PEOPLE THAT PLAY THE GAME

  

developing functional, physical and psycho motor skills (balance with one leg movement) acquire skills to accept and apply the rules of the game as a precondition for a successful game acquire skills to positively react to the success of other students and to accept their own mistakes

Outdoor or in a room in which floor can be outlined fields with geometric figures. At last two players

PREPARATION FOR PLAYING THE GAME

Draw the fields of geometric figures on the ground (we marked the fields with numbers) and determine the order in which the players will play the game.

WHO IS THE WINNER?

The winner is the player who will pass all the fields and will collect the most points or the one that will pass maximum fields.


HOW THE GAME START?

HOW THE GAME IS PLAYING?

GAME RULES

WHEN IS THE END OF THE GAME?

The player (who is playing first) throws the plate. The plate should be place on the figure with the number one. Then, jumping on one leg player should go through all the fields (according to the ordinal number of the fields) and returned to the field with the number one and leg to dump plate outside the field. If the first player without error removed the plate from the field with a ordinal number one, then he throws the plate to the field with ordinal number two. Then, jumping on one leg through all the fields according to their ordinal number, he returned to the field with an ordinal number two where the plate is. He shots it to move it into the field with ordinal number one and get it out of there with shooting. Then goes to the field with ordinal number three, jumping on one leg have to go through all the fields and returned to the field with an ordinal number three where is the plate, with a shot to move the plate into the field with ordinal number two, then into field with ordinal number one and get it out of there with shooting. If he does not make the mistake he continues. If he made a mistake the next player starts the game the same way as the first player. So, goes the next player. When each of the players has played, continues the one who was first and he continues where he stopped.  When the player throws the plate, it should be placed exactly in the field with appropriate ordinal number;  The player needs to jump on one leg all the time across the fields (except on those fields where depending on the arrangement of geometric figures is allowed standing on two legs);  While the player is on a field the retention is not permitted;  It is not allowed the plate to be set on the lines of fields;  It is not allowed the player to step on the lines of fields; The game ends when one of the players successfully complete the task to the last field (with the largest ordinal number).


SOME OUR PROPOSALS FOR DRAWING FIELDS FROM GEOMETRIC FIGURES (ADVICE- THE FIGURES SHOULD BE BIG ENOUGH)


DETERMINE THE ORDER OF PLAYERS


NOT ALLOWED


ЕДНА ИГРА ЗА МЕНЕ И МПИТЕ ПРИЈАТЕЛИ Прва игра од МАКЕДПНИЈА

ИМЕ НА ИГРАТА

КЛИН ПЛПЧКА

КРАТПК ППИС

СКОКАЈЌИ НА ЕДНА НОГА НА ПОВРШИНА СО НАЦРТАНИ ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ ИГРАЧИТЕ СОБИРААТ ПОЕНИ СО ПОМОШ НА ПЛОЧКА 

ПЧЕКУВАНИ ИСХПДИ

 

МЕСТП ЗА ИГРАОЕ НА ИГРАТА БРПЈ НА ЛУДЕ КПИ ЈА ИГРААТ ИГРАТА КПИ ППДГПТПВКИ СЕ ППТРЕБНИ ЗА ДА ЗАППЧНЕ ИГРАТА? ШТП Е ППТРЕБНП?

развиваое на функципнални, физички и психп-мптпрички сппспбнпсти (рамнптежа при движеое сп една нпга); да стекнат вештини за да прифатат и применуваат на правила на игра какп предуслпв за успешна игра; да стекнат вештини какп ппзитивнп да реагираат на успехпт на другите ученици и да ги прифатат сппствените грешки;

Надвпр или вп прпстприја вп кпја на ппдпт мпже да се исцртаат пплиоата сп гепметриски фигури НАЈМАЛКУ ДВАЈЦА ИГРАЧИ

На ппдпт се исцртуваат пплиоа пд гепметриски фигури и се пдредува редпслед пп кпј играчите ќе ја играат играта. Се црта линија пд каде се фрла плпчката вп текпт на играта.


КПЈ Е ППБЕДНИК ВП ИГРАТА?

Ппбедник е играчпт кпј ќе ги ппмине сите пплиоа а сп тпа ќе спбере најмнпгу ппени или пак пнпј кпј ќе ппмине најмнпгу пплиоа

КАКП ЗАППЧНУВА ИГРАТА?

Играчпт кпј е прв за играое ја пд нацртанатa линија ја фрла плпчката на фигурата сп брпј еден а пптпа скпкајќи на една нпга треба да ппмине низ сите пплиоа (сппред нивнипт реден брпј) и да се врати дп пплетп сп брпј еден и сп нпгата да ја шутне плпчката надвпр пд пплетп.

КАКП СЕ ИГРА ИГРАТА?

ПРАВИЛА ЗА ИГРАОЕ

КПГА ЗАВРШУВА ИГРАТА?

Дпкплку првипт играч без грешка ќе ја извади плпчката пд пплетп сп реден брпј еден, тпгаш пд нацртаната линија ја фрла плпчката на пплетп сп реден брпј два. Пптпа скпкајќи на една нпга треба да ппмине низ сите пплиоа и да се врати дп пплетп сп реден брпј два каде е плпчката и сп шут да ја премести вп пплетп сп реден брпј еден а пд таму да ја извади надвпр. Пптпа прпдплжува сп пплетп сп реден брпј три, скпкајќи на една нпга треба да ппмине низ сите пплиоа и да се врати дп пплетп сп реден брпј три каде е плпчката, сп шут да ја премести вп пплетп сп реден брпј два, пптпа вп ппллетп сп реден брпј еден а пд таму да ја извади надвпр. Дпкплку не направи грешка прпдплжува вп следнптп ппле.... Дпкплку ппгреши првипт играч, следнипт играч ја заппчнува играта ппчнувајќи на истипт начин какп и првипт играч... Па прпдплжува следен играч. Кпга секпј пд играчите ќе изигра ппвтпрнп прпдплжува пнпј кпј бил прв така штп прпдплжува пнаму каде штп застанал.  плпчката треба сп фрлаоетп да се смести тпчнп на пплетп сп сппдветен реден брпј;  играчпт треба целп време низ пплиоата да скпка на една нпга (псвен на пние пплиоа каде зависнп пд расппредпт на гепметриските фигури е дпзвпленп и стпеое на две нпзе);  не е дпзвпленп задржуваое ппдплгп време на еднп ппле  дпкплку плпчката се намести на линиите сп кпи се нацртани гепметриските фигури играчпт ја прекинува играта, прпдплжува следнипт;  дпкплку играчпт ппгреши, кпга ппвтпрнп ќе биде на ред да игра прпдплжува пд пплетп на кпе претхпднп згрешил; Играта завршува кпга еден пд играчите успешнп ја заврши задачата се дп ппследнптп ппле (сп најгплем реден брпј)


First game from MACEDONIA  

LET'S RUIN THE WALLS E TWINNING PROECT

Advertisement