Page 1

Ulafl›m teknolojilerinde ‹stanbul fark› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ulafl›m yat›r›mlar›yla dünya çap›nda takdir toplamaya devam ediyor.

A

vusturya Karayollar› Asfinang fiirketinden ‹stanbul’a ziyarete gelen heyet, LED’li trafik lambalar› baflta olmak üzere ‹BBCep hizmeti, yo¤unluk haritas› ve 7/24 prensibi ile çal›flan ça¤r› merkezi hizmetleri hakk›nda bilgi al›rken hayranl›klar›n› gizleyemedi. Heyette Asfinang fiirketi yönetim kurulu üyelerinden Norbet Deweis, Sabine Vogler ve Berthold Jansen yer ald›.

Misafir heyete ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› Trafik Müdürü M.Necip Ertafl ev sahipli¤i yapt›. Görüflmede Trafi¤in gündelik hayat›m›zdaki belirleyicili¤i, ‹stanbul Trafi¤i ve Trafik Kontrol Merkezi’nde yap›lan çal›flmalar gündeme geldi. fiirket yöneticilerine Teknik altyap›, ‹BBCep hizmeti, yo¤unluk haritas› ve 7/24 prensibi ile çal›flan ça¤r› merkezi hizmetleri hakk›nda bilgi verildi.

Akkor Flamal› Trafik Lambalar›ndan LED’li Trafik Lambalar›n› dünyada ilk olarak kullanan say›l› belediyelerden olan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, gerçeklefltirilen dönüflüm sonucunda her y›l milyonlarca dolar enerji tasarrufu sa¤lad›. Avusturya Karayollar› Asfinang fiirketi’nden gelen heyet bu anlamda yap›lan çal›flmalar› çok baflar›l› bulduklar›n› belirtti.

B‹ZE ULAfiIN 0212

519 32 70

haber@zabita.com Büyükflehir’den Büyük Hizmet

Kimsesiz vatandafllar donmaktan kurtar›ld› • Y›l: 2 • Say›: 23 • Ocak 2010

• HABER AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir:

Zab›ta, g›da ve trafik denetiminde yetkilendirilmeli Zab›ta teflkilat›n›n sorunlar karfl›s›nda daha etkili olabilmesi için, daha genifl yetkilerle donat›lmas› gerekti¤ini belirten Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, özellikle trafik ve g›da denetimleri hususunda ileriye dönük yetki art›r›m›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu kaydetti. Demir, “Zab›ta teflkilat›, alt yap› olarak bu nevi denetimlere en uygun birimdir” fleklinde konufltu. • 8-9’da Hakkari Belediyesi Zab›ta Müdürü Fahri Berkay:

‹BB Avrupa Yakas›’n›n yeni Zab›ta Müdürü Bahtiyar Y›lmaz, Zab›ta Gazetesi’ne konufltu...

er so¤uk gecede onlarca insan›n H donarak hayat›n› kaybetti¤i Avrupa ülkelerinde yaflanan trajedi, ‹stanbul’da zab›tan›n çal›flmalar› sayesinde yaflanmad›. ‹BB Zab›ta, sokakta kalan yüzlerce vatandafla yard›m elini uzatarak, Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Salonu’nda s›cak bir ortamda toplad›, bar›nma, giyecek, yiyecek ve ulafl›m ihtiyaçlar›n› karfl›lad›. 6

Beyo¤lu Zab›tas›’ndan f›r›n denetimleri...

Manisa Turgutlu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feray Kahyao¤lu:

Zab›ta, kendini daha iyi anlatabilmeli...

Zab›ta hala y›pranma pay› bekliyor!..

ab›ta’n›n çal›flmalar›n› vatandaflla paylaflmas› Z gerekti¤ini belirten Hakkari Zab›ta Müdürü Fahri Berkay, yapt›¤›m›z iflleri bas›n ve yay›n yo-

zun zamand›r taleplerin iletilmesine ra¤men, U y›pranma hakk› konusunda bir geliflme olmad›¤›n› belirten Turgutlu Zab›ta Müdürü Kahyao¤lu,

lu ile vatandafllara bildirerek halk›n gözünde zab›tan›n halk›m›z için ne kadar önemli oldu¤unu anlatabilmeliyiz” fleklinde konufltu.

“Zab›ta memurlar› bir an önce ‹tfaiye, Polis, Röntgen mütehass›slar›na tan›nan fiili y›pranma hizmet zamm›ndan yararland›r›lmal›d›r” dedi.

Yozgat Zab›tas›, kasap ve kesimhâneleri denetledi Yenimahalle Zab›tas›, ‘Moral Gecesi’nde bulufltu

4 12

16

11

Isparta Zab›tas›, 36 kifliye ‘Kirlilik Cezas›’ kesti Ayd›n’da y›k›m bitti, gerginlik bitmedi...

5 10

‹zmir Karfl›yaka’da seyyara geçit yok Mersin Toroslar’da felçli dilenci ayakland›

14

4 7


haber

2

ED‹TÖRDEN Y›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› (BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) yilmazlazoglu@zabita.com

23. SAYI ANAL‹Z‹

G

azetemizin 23. say›s›yla tekrar birlikteyiz. Tüm meslektafllar›m› sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Gazetemizin yeni say›s›nda yepyeni röportajlar, dopdolu özel haberler ve köfle yaz›lar› sizleri bekliyor. Geçen say›m›zda Ümraniye Belediye Baflkan› Say›n Hasan Can ile bafllad›¤›m›z belediye baflkanlar› röportajlar›na bu say›m›zda Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir ile devam ediyoruz. Say›n Demir’in g›da ve trafik denetiminde zab›tan›n daha fazla yetkilendirilmesi ile ilgili görüfllerine kat›lmamak elde de¤il. Zab›ta Müdürlükleri bünyesinde g›da mühendisi kadrosu aç›lmak suretiyle zab›ta teflkilatlar›n›n kendi bünyesinde denetim ifllerini daha rahat bir flekilde takip etmesi mümkün k›l›nabilir. Say›n Demir’in de söyledi¤i gibi zab›ta teflkilat›m›z›n bu noktada gerekli alt yap›s›n›n mevcut oldu¤unu düflünüyorum. De¤erli okuyucular gazetemizin yeni say›s›nda röportajlar›na yer verdi¤imiz di¤er yöneticilerimiz Hakkari Belediyesi Zab›ta Müdürü Fahri Berkay ve Manisa Turgutlu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feray Kahyao¤lu. Kendilerine de de¤erli görüfllerini bizlerle paylaflt›klar› için teflekkür ediyorum. Di¤er yandan bildi¤iniz üzere k›fl aylar›n› yafl›yoruz. Yurdumuzun her bölgesinde oldu¤u gibi ‹stanbul da yo¤un kar ya¤›fl›na maruz kald›. Bu süre zarf›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyemizin çal›flmalar›n› takdir etmemek mümkün de¤il. Gerçekten ‹stanbul, çok önemli bir baflar›ya imza att›. Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Say›n Bahtiyar Y›lmaz ile yap›lan bir röportaj› da kapsayan bu konuyla ilgili özel haberi de sizlerle paylafl›yoruz. Haberde de bahsedildi¤i üzere dünyan›n birçok noktas›nda benzer durumlar yafland›¤›nda so¤uktan donarak ölen insanlar›n haberlerini televizyonlardan takip ederken, ‹stanbul gibi büyük bir metropolde donarak ölen kimsenin olmamas› elbette rastlant› de¤il. Binden fazla insan› sokaklardan toplayarak bar›nd›ran, giyiminden sa¤l›¤›na, yeme¤inden ailesine ulaflmas›n›n sa¤lanmas›na kadar bir çok konuda destek veren ‹stanbul Zab›tas›’n› kutluyorum. De¤erli dostlar, gazetemizde de¤erli köfle yazarlar›m›z sizler için vakit ay›rarak yaz›lar›n› yazd›lar. Kendilerine de buradan teflekkür ediyorum. Ayr›ca tüm yazarlar›m›z›n oldu¤u gibi Say›n Sadettin Özyaz›c›, Say›n Ali Seyyar ve Say›n Vahdettin Özcan’›n yaz›lar›n› özellikle okuman›z› tavsiye ediyorum. Ve yine son olarak gazetemize yaz›lar›yla ve haberleriyle destek olan tüm teflkilat mensuplar›m›za teflekkür ediyor, düflüncelerinizi bizlerle paylaflmaktan hiçbir zaman çekinmemenizi diliyorum. Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere hoflçakal›n.

Ocak 2010

ZABITA, en büyük cezay› denizi kirletenlere kesiyor ‹stanbul'un dört bir yan›nda Büyükflehir Belediyesi zab›ta ekipleri taraf›ndan yap›lan denetimler, 'asayifl berkemal' dedirtiyor. Cezalardan en çok nasibini alan ise deniz araçlar› oldu. Büyükflehir zab›ta yetkilileri, gemilere, denizi kirlettikleri için 2 senede 18 milyon TL ceza kesti. stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› ekipler, flehrin dört bir yan›nda usulsüz uygulama ve davran›fllar› gerçeklefltirenlerin korkulu rüyas› haline geldi. Denizlere kaçak at›k b›rakan gemilerden hatal› ifllem yapan toplu tafl›ma araçlar›na, ruhsats›z iflyerlerinden izinsiz reklam asan firmalara kadar dört koldan denetimlerini sürdüren ‹stanbul zab›tas›, para cezas› ve mühürleme ifllemleriyle kentte usulsüz ifl yapanlar›n can›n› yak›yor. Usulüne uygun çal›flmayan kurulufllara denetimler sonucu yüklü miktarlarda cezalar kesiliyor. ‹flyerleri, deniz araçlar›, toplu tafl›ma araçlar›, kontrol noktalan, kaçak hafriyat dökümleri, dilenciler, terminaller, sa¤l›k, seyyar sat›c› ve izinsiz iflgaller ve izinsiz reklam afifli gibi alanlarda denetim yapan görevliler, 3 y›lda 32 milyon 629 bin 137 TL para cezas› kesti. En fazla para cezas› 27 milyon 641 bin 21 TL ile denizi kirleten deniz araçlar›na kesilirken, kaçak hafriyat dökenler ve izinsiz reklam afifli asanlar da denetim sonucu tahakkuk ettirilen cezalardan en fazla nasibini alanlar aras›nda yer al›yor. ‹stanbul'un en önemli sosyal sorunlar›ndan olan dilencilik de zab›tan›n denetimlerinde en fazla önem verdi¤i konulardan bir tanesi. 3 senede 25 bin 607 çocuk, erkek ve kad›n dilenciye mani olunurken, dilencilere verilen ceza miktar› 75 bin 245 TL oldu. Ayr›ca yine bu 3 y›ll›k süreçte dilencilerin cebinden ç›kan 72 bin 117 TL de kamuya aktar›ld›.

2008 - 2009 YILLARINDAK‹ DENET‹M RAPORLARI Denetim say›s› 32.360 62.620 32.377 172.404 503 16.237

‹fiYER‹ DEN‹Z ARAÇLARI TOPLU TAfiIMA KONTROL NOKTALARI KAÇAK HAFR‹YAT D‹LENC‹LER

Ceza (TL) 776.566 18.030.466 213.982 1.533.542 42.042

TERM‹NALLER SA⁄LIK SEYYAR SATICI VE ‹fiGALLER ‹Z‹NS‹Z ‹LAN VE REKLAM GAYRI SIHH‹ MÜESSESE

Denetim say›s› 1.761 6.330 53.430 137.930 2.458

Ceza (TL) 64.747 107.369 378.076 527* *(mühürlenen)

Pendik Zab›ta’dan kasaplara fiOK BASKIN

J

andarma Ekiplerinin bölge kontrolü s›ras›nda vatandafllar›n hayvanlar›n› silahla vurarak, kesmek isterken yakalanan kiflilerin sorgusunu yapan Jandarma Ekipleri etlerin yok pahas›na kasaplara sat›ld›¤›n›n bilgisine ulaflt›. Pendik Zab›ta Müdürlü¤ü’nde yap›lan adres tespitinden sonra Veteriner ‹flleri Müdürlü¤ü ile birlikte söz konusu iflyerine flok bask›n gerçeklefltirildi. ‹flyerinde sat›fla sunulan etlerin faturas›n›n ve dam-

• Y›l: 2 • Say›: 23 • Ocak 2010

‹mtiyaz Sahibi Yavuz ÇAKIR (Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve ‹ktisadi ‹flletme Müdürü) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

gas›n›n kontrolünü yapan Zab›ta Ekipleri gerekli belgelerin ibraz edilememesi üzerine sat›fla sunulan etlere ve son kullanma tarihi geçmifl ürünlere imha edilmek üzere el koyarak, mevcut iflyerini mühürlemek suretiyle faaliyetine son verdi. Zab›ta Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada vatandafllar›n flüphelendi¤i durumlarda Zab›ta Müdürlü¤ü’nün 483 64 68 no’lu telefonuna flikâyetlerini bildirebilecekleri hat›rlat›lm›flt›r.

Genel Yay›n Editörü Y›lmaz LAZO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI Hukuk Dan›flman› Av. Hasan KARADEN‹Z Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

Pendik Zab›ta Müdürlü¤ü’ne gelen flikâyeti de¤erlendiren Zab›ta Ekipleri bask›n düzenledi¤i Kasapta yapm›fl olduklar› denetimde flok görüntülerle karfl›laflt›.

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No: 54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69 Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


‹stanbul

Ocak 2010

3

‹BB Zab›ta 2009 y›l› tüketici flikayet profilini ç›kard› Eyüp Anadolu Lisesi’nde Tüketici Haklar› Semineri Haliç k›y›s›nda bulunan Eyüp Anadolu Lisesi’nde, ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i’nce okulun s›n›flar›nda seminer verildi. Seminerlere ö¤rencilerin ilgisi yo¤un oldu.

E

yüp Anadolu Lise si’nde konferans salonunun olmamas› sebebiyle, okul yönetimi Sal› günleri ders program›nda bulunan rehberlik saatlerini tüketici haklar› seminerine ay›rd›. Dört hafta boyunca süren seminerlere okulda bulunan 21 s›n›f›n hepsi s›rayla kat›ld›. Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri Osman fiavkan, seminerlerde 590 ö¤-

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlay›fl›yla, Tüketicilere hizmet veren ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, 2009 y›l› içerisinde Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i’ne yap›lan tüketici flikâyetlerinin profilini aç›klad›. 009 y›l› içerisinde ‹stanbul Bü- Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire yükflehir Belediyesi’ne 6.752 ki- Baflkan› Mustafa Tahmaz, ç›kan sonuçlar›n ‹stanfli tüketici fiikâyetlerin Tür ve Say›lar› bul’daki tüketisorunlar›yla ilci flikayetlerigili flikâyette Ay›pl› Mal – Hizmet .......................... 1639 Kifli nin derlenmebulunurken, fli- Garanti fiartlar› - Servis Hizmetleri .... 1209 Kifli siyle ortaya ç›kâyetler daha Kap›dan Sat›fl ................................... 1154 Kifli kar›ld›¤›n› ama çok Ay›pl› Mal Etiket – Tarife .................................. 1086 Kifli al›flverifl al›flve Hizmet ile Sözleflme fiartlar› ............................... 821 Kifli kanl›klar› bak›Garanti fiartlar› Banka Hizmetleri ................................ 454 Kifli Di¤er Tüketici fiikâyetleri ..................... 389 Kifli m›ndan tüm ve Servis HizTürkiye’nin bir özeti konumunda olmetleri konular›nda yo¤unlaflt›. du¤unu belirtti. Di¤er yandan istatis“Gençler hakk›n› daha fazla ar›yor” tiklerde, e¤itim seviyesi aç›s›ndan lise Tüketici fiikayetleri Profili ile ilgi- mezunlar›n›n, yafl gruplar›nda ise 25 li de¤erlendirmede buluna ‹stanbul 30 yafl aras›nda bulunanlar›n di¤er

2

renciye ulaflt›klar›n› ve okullarda devam eden bilgilendirme çal›flmalar›yla tüketici haklar›n› bilen, kullanan genç neslin ço¤almas›n› hedeflediklerini söyledi. Okullar›n yan› s›ra çeflitli kurumlarda da s›k s›k tüketici haklar› konulu seminerler düzenleyen Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i’ne yo¤un seminer talepleri gelmeye devam ediyor.

gruplara göre haklar›n› aramak üzere daha fazla baflvuru yapt›¤›n›n saptand›¤›n› kaydeden Tahmaz, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Teflkilat›n›n tüketici haklar› konusunda çok önemli baflar›lara imza att›¤›n› ve tüm ülkeye örnek teflkil etti¤ini söyledi.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz

Büyükflehir Zab›tas›’ndan Otogar’da etiket denetimi Bayrampafla otogar kompleksi içinde hizmet veren Lokanta, fiekerlemeci, Börekçi, Cafe, Büfe, Giyim Ma¤azalar›, Berber ve benzeri çeflitli dükkânlar, tüketicilerden gelen flikâyetler üzerine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› zab›ta ekipleri taraf›ndan denetlendi. 077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 12. maddesi gere¤i fiyat etiket ve tarife denetimleri

4

yapan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i ile otogar›n nizam, intizam ve düzeninden sorumlu

olan Otogar Zab›ta Amirli¤i ortak bir çal›flma program› oluflturarak birlikte fiyat etiket denetimi gerçeklefltirdiler. Daha önce iflyeri ilgililerini bilgilendirme çal›flmas› yapan ekipler, geçti¤imiz günlerde ikinci denetimleri bafllatt›lar. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n iki amirli¤inin ortaklafla yapt›¤› bu çal›flmada otogarda bulunan yeme, içme, giyim ma¤azas›, krosk türü 181 iflyeri denetlenirken satt›¤› ürünlerin ve sundu¤u hizmetlerin fiyat etiketi ve tarifesi bulunmayan 26 iflyeri hakk›nda idari para cezas› ifllemi uyguland›. ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada Otogarda bu tür denetimlerin periyodik olarak devam edece¤i bildirildi.

Büyükflehir Zab›ta’n›n yeni memurlar› 1. y›lda e¤lendi 008 y›l› sonunda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’nda ‹lk defa göreve bafllayan 79. Dönem Zab›ta Memurlar›, teflkilata kat›lmalar›n›n 1. y›l›nda Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Programa Zab›ta Daire Baflkanl›¤› müdürleri ve müdür yard›mc›lar›n›n yan› s›ra zab›ta amirleri ve çok say›da zab›ta memuru kat›ld›. Memuriyete bafllad›klar› ilk günlerden itibaren dostluk ve dayan›flman›n önemini anlayan memurlara tavsiyelerde bulu-

2

nan zab›ta müdürleri, konuflmalar›nda yeni memurlar›n hiçbir zaman dürüstlükten ve çal›flkanl›ktan taviz vermemeleri gerekti¤ini belirttiler. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ve Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n her zaman g›ptayla bak›lan kurumlar oldu¤unun belirtildi¤i konuflmalar memurlardan yo¤un alk›fl ald›. Yemekli olarak organize edilen gecede arkadafllar›yla bir arada olan ve stres atan yeni memurlar, oyunlar oynay›p halay çekerek gönüllerince e¤lendiler.


Türkiye

4

Ocak 2010

Yozgat Zab›tas›, kasap ve kesimhaneleri denetledi... Yozgat Belediyesi Zab›ta Ekipleri, et ve et ürünleri satan ifl yerlerini ve mezbahalar› denetledi. ozgat Belediyesi Zab›ta ekipleri flehir merkezinde bulunan kasaplar› ve kasaplara et temini yapan mezbahalarda denetim yapt›. fiehir merkezindeki kasaplar›n denetimini yapt›ktan sonra kasaplara et temini yapan Yimpafl Holding’e ait mezbahay› denetleyen Yozgat Belediyesi Zab›ta Müdürü Musa Baran, vatandafllara sa¤l›kl› et ve et ürünleri teminini sa¤lamak için denetim yapt›klar›n› söyledi.

Y

Baran, "Özellikle flehrimizde bulunan mezbahada, kesilen hayvanlar›n ne flartlarda kesildi¤i, menflei belgelerinin al›n›p al›nmad›¤› ve veteriner hekim kontrolünden geçip geçmedi¤i kontrol edildi. Burada hayvanlar›n hijyenik ortamda kesildi¤i, belgelerin kontrol edildi¤ini gördük. Kurallara uyan vatandafl›n sa¤l›¤›n› düflünen mezbaha çal›flanlar›na ve yetkililerine teflekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale Zab›tas› esnaf› bilgilendiriyor anakkale Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri Demircio¤lu Caddesi'nde bafllayacak çal›flmalarla ilgili esnaf› bilgilendiriyor. Cumhuriyet Bulvar›'ndaki esnaflar› tek tek ziyaret eden ekipler, yap›lacak çal›flmalar dolay›s›yla vatandafllar›n ve bölge esnaf›n›n en az flekilde etkilenmesi için al›nan tedbirler ve yap›lacak çal›flmalar›n anlat›ld›¤› bildirileri da¤›t›yor. Çanakkale Belediyesi'nin çal›flmalar›n›n yan› s›ra UEDAfi, Telekom, Çanakkalegaz gibi teknik altyap› kurulufllar›yla da gerekli koordinasyonun sa¤land›¤› projenin 6 Ocak tarihinde bafllay›p, 30 May›s tarihinde tamamlanmas› planlan›yor.

Ç

Karfl›yaka’da seyyara geçit yok ‹

zmir Karfl›yaka Belediyesi Zab›ta Ekipleri, seyyar sat›c›lara göz açt›rm›yor. Karfl›yaka’da sürekli yap›lan denetimlerle seyyar sat›c›l›¤›n önüne geçmek isteyen Karfl›yaka Zab›tas›, seyyar sat›c›lar›n mallar›na ve terazilerine el koyarak sa¤l›ks›z koflullarda üretilen g›dalar›n sat›fl›na engel olmaya ve kay›t d›fl›l›¤› engellemeye kararl› olduklar›n› gösteriyor.

Alia¤a Zab›tas›’na ‘Tütün Yasaklar›’ semineri apal› mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullan›m›n› yasaklayan 4207 Say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü hakk›nda Alia¤a Zab›tas› bilgilendirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki seminerde zab›talar› Sa¤l›k Grup Baflkan› Dr. Özkan Orhun ayd›nlatt›. Slayt eflli¤inde bilgi veren Dr. Orhun, özellikle uygulanacak yol ve yöntemlerle ilgili aç›klamalar

K Meram Belediyesi Zab›tas›, bozuk sucuklar› imha etti

K

onya’n›n Meram Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, halk sa¤l›¤›n› tehdit eden son kullanma tarihi geçmifl ve bozuk g›da maddeleriyle ilgili denetimleri aral›ks›z sürdürüyor. ‹lçenin muhtelif mahallelerinde bakkal ve marketlerin denetimlerinde yine hofl olmayan görüntüler ortaya ç›kt›. Bir bakkal›n denetiminde 50 kiloya yak›n küflenmifl ve bozuk sucu¤a el konularak imhas›na karar verildi. ‹lgili firmaya 143 TL

ceza kesilirken, yap›lacak 2. denetimde ayn› manzaran›n tekrar› halinde kapatma cezas› verilecek. Zab›ta ekipleri taraf›ndan el konulan sucuklar Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan muayene sonras› jmha edildi. Meram Belediyesi Zab›ta Müdürü Rahim Kesmez, "Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ümüzde yap›lan muayene sonucu bu maddelerin insan sa¤l›¤›na zarar verece¤i tespit edildi¤i için imhas›na karar verilmifltir" diye konufltu.

yapt›. Orhun, "Yasak mekanlarda sigara içilmesi durumunda içenlere mücavir alan içinde polis, mücavir alan d›fl›nda jandarma, mekanlarda içmeye izin veren yetkiliye zab›tan›n tespiti ile uyar› cezas› vermeye veya 560 lira'dan 5600 lira'ya kadar para cezas› kesme yetkisi belediye encümenine aittir. Ayr›ca yere izmarit veya sigara paketi atanlara da zab›ta 25 Lira cezas› uygulamakla yükümlüdür" dedi.

Urfa - Viranflehir’de kaçak barakalar y›k›ld› anl›urfa'n›n Viranflehir ilçesinde kaçak olduklar› ve imarda yol üzerinde bulunduklar› gerekçesi ile baz› barakalar ve evler belediye ekipleri taraf›ndan y›k›ld›. Y›k›lma karar› al›nan bir manav›n içindeki sebze ve meyveler, y›k›mdan zarar görmemesi içen zab›ta ekiplerince boflalt›ld›. Manav sahibi bayan ise y›k›lan ekmek teknesini gözyafllar› içinde izledi ve belediye yetkililerine tepki gösterdi. Viranflehir Belediye Baflkan Yard›mc›s› Kemal Kudin, söz konusu yerin yol üzerinde oldu¤unu ve bu nedenle y›kt›klar›n› belirtti.

Kepez Zab›tas›’n›n g›da denetimleri sürüyor ntalya Kepez Belediyesi, belirli periyotlarla g›da imalathane ve sat›fl yap›lan yerleri denetliyor. Belediye Zab›ta ekiplerinin bu seferki adresi, ilçede bulunan pastane ve imalathaneler oldu. Zab›ta, pastane iflletmecilerini denetleyerek uyulmas› gereken kurallar› içeren bir broflür de da¤›tt›. ‹lçedeki 120 pastane ve unlu mamül üretimi yapan iflletmeleri denetleyecek olan zab›ta sa¤l›ks›z ürüne aman vermeyecek. G›da mühendisi ile birlikte bugüne kadar 65 imalathaneyi tek tek dolafl›p, kurallara uyulup uyulmad›¤› kontrol edildi.

A


haber

Ocak 2010 Sosyalleflemeyen Kentlerin Genel Görünümü Sosyalleflme kavram›ndan genelde insanlar›n içinde do¤duklar› ve bir üyesi olarak faaliyette bulunduklar› (kent) toplum(un)a tam olarak kat›labilme süreçlerini anlar›z. ‹nsan toplum münasebetleri aç›s›ndan ele al›nan bu sosyal süreçte kentin, daha do¤rusu kent yöneticilerinin (belediyenin) önemli sorumluluklar› ve görevleri vard›r. Kentte yaflayan bir insan›n, sosyal çevresi ile etkileflim içerisinde olabilmesi, yani kendisine toplumda rol üstlenmeyi mümkün k›lacak baz› kabiliyet, de¤er ve normlar edinebilmesi, haddizat›nda sosyal haklar›n bafl›nda gelen bir konudur. Bu çerçevede kiflinin, kent toplumunun faydal› bir üyesi haline gelebilmesi, belediyelerin yöredeki sosyal bar›fl› temin edici kent plân ve stratejilerine sahip olmas›na, bir baflka ifadeyle yerel sosyal politika uygulamalar›na ba¤l›d›r. Belde insanlar›n›n sa¤l›kl› bir ortamda sosyalleflebilmesi ve kent halk› ile bütünleflebilmesi buna ba¤l›d›r. Özellikle varofllarda veya gecekondu mahallelerinde yaflayan yoksul kesimlerin toplum de¤erlerine uygun sosyal davran›fl kal›plar›n› ö¤renmeleri ve kent toplumuna uyum sa¤lamalar› her zaman kolay olmamaktad›r. Sosyal uyum, insan›n baflka insanlarla sosyal münasebetlere giriflebilme yetene¤inin ötesinde, baflkalar›n›n hak ve hukukuna riayet edebilme becerisidir. Bugün baz› mahallelerde en küçük bir olay›n karfl›s›nda kent sakinleri flu veya bu sebepten dolay› toplumsal gerginliklere hatta etnik çat›flmalara itilebiliyorsa, bu o kentte koruyucu yerel sosyal politikalar›n gelifltirilmemifl oldu¤unun bir ispat›d›r. Ayn› kentte bulunan sosyo-ekonomik yönden geliflmemifl mahalleler, kent huzurunu tehdit eden saatli birer bomba gibidirler. Fizikî alt yap› hizmetlerinin yan›nda sosyo-kültürel desteklerden de mahrum edilen mahalleler, sadece gettolafl(t›r›l)mamakta ayn› zamanda kentin sosyal düzenini tehdit eden risk bölgeleri hâline dönüfl(türül)mektedir. Sorunlu mahalleler, genelde iflsizlerin, yoksullar›n, göçmenlerin veya etnik az›nl›klar›n (romanlar›n) yo¤unlaflt›¤› bölgelerdir. Sosyo-ekonomik yönden gittikçe dibe vuran mahalleler, kentleri sadece mimarî-fizikî yönden de¤il psiko-sosyal ve kültürel aç›dan da parçalamaktad›r. Bir kentte baz› mahallelerin gittikçe zenginleflmesi ve çevresel yönden de modern bir çehreye kavuflmas›, o kentin sa¤l›kl› geliflti¤inin bir emaresi olamaz. Sosyalleflemeyen Mahallelerin Genel Sorunlar› Bir yanda alt yap› hizmetlerinin yetersizli¤inden dolay› her yönüyle çöken bir yerleflim bölgesi, di¤er yanda da zenginlerin yüksek hayat standartlar› içinde refah ve bolluk içinde yaflad›klar› modern ve gösteriflli siteler. Ayn› kentte de¤erli (insanc›l-yaflanabilir) ve de¤ersiz (insanl›k d›fl›) adac›klar›n ortaya ç›kmas›, genelde merkezî ve yerel yöneticilerin gösterdikleri ihmallerin bir sonucudur. ‹flsizlik, sosyal adaletsizlik ve sosyal haklar›n eriflilebilirli¤indeki engeller gibi birçok sorun,

5

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

SOSYAL KENTLEfiME POL‹T‹KALARI sadece toplumsal dengeleri altüst etmemekte ayr›ca kentlerin sosyal ve mekânsal parçalanmalar›na da yol açmaktad›r. Pahal› semtlerde ikamet edip de iflsiz kalanlar, belirli bir süre sonra ekonomik imkâns›zl›klar›ndan dolay› kiralar›n düflük oldu¤u az geliflmifl mahallelere göç edecektir. Maddî durumlar› müsait olanlar ise dezavantajl› hâle gelen mahalleleri terk ederek, daha az sorunlu veya prestijli mahallelere ak›n edecektir. Hanelerin sosyo-ekonomik yönden gerilemesi veya ilerlemesi, kent içindeki mekânsal de¤iflikli¤e yol açaca¤› gibi ayn› zamanda kentlilerin sosyo-kültürel yönden birbirinden uzaklaflmas›na da sebebiyet verecektir. Bu süreçte özellikle geri kalm›fl veya b›rak›lm›fl mahallelerin kentsel imaj› daha çok zarar görecektir. Bu mahallelerde yaflayan insanlar, normal cemiyet hayat›ndan uzaklaflt›r›lmalar› halinde kent kültürüne ve hemflerilik duygular›na da yabanc› kalacakt›r. Sosyal d›fllanma ile birlikte öz sayg›lar›n› yitirecek olan mahalle sakinleri zamanla moral de¤erlerini de kaybedecektir. D›fl dünyadan kopar›lan mahalleler, gittikçe daha çok varofllafl(t›r›l)arak, kentlerin sürekli olarak sosyal sorun üreten merkezleri hâline dönüflecektir. Müspet sosyal modellerin ve örnek flahsiyetlerin olmad›¤› bir mahallede yetiflen çocuk ve gençlerin çevresel sosyal ö¤renme ve alg›lama biçimleri de olumsuz bir flekilde geliflecektir. Sosyal gerginlikler, vandalizm, madde ba¤›ml›l›¤›, çeteleflme, fuhufl, alkolizm, kültürel ve ahlâkî erozyon, gelecek endiflesine ba¤l› korku, yaln›zlaflma, yabanc›laflma ve ümitsizlik, özellikle yerel sosyal politikalar›n uygulanmad›¤› büyük kentlerde s›kça görülen sosyal hastal›klard›r. Sosyal Kentleflme Politikalar› Kentlerin, sosyal, ekonomik ve(ya) kültürel (etnik-dinî) sebeplere ba¤l› çat›flmalar›n oda¤› haline gelmesi istenmiyorsa kent planlamas› konseptlerinde sosyoekonomik ve kültürel yönden kaynaflt›r›c› unsurlar›n yer almas›na mutlaka dikkat edilmelidir. Onun için mekânsal yap›lar›n flekillendirilmesine yönelik mimarî plânlar›n yan›nda toplumsal kriz, gerginlik ve çat›flmalar› önleyen bütüncül yerel sosyal politika konseptlerine de ihtiyaç vard›r. Fizikî ve sosyal parçalanmalara yol açan kent yap›lanmalar›n›n önüne geçebilmek için, özellikle geri kalm›fl mahallelerin sa¤l›kl› bir flekil-

de geliflebilmelerine imkân tan›yan kamu destekli özel sosyal projelerin gelifltirilmesi kaç›n›lmazd›r. Sosyal kentleflme süreci, iyi bir yönetiflim anlay›fl› ve sürdürülebilir yönleriyle baz› temel esaslar do¤rultusunda ele al›nmal›d›r. Bir baflka ifadeyle sosyal kentleflme politikalar›n›n bafll›ca unsurlar› flunlar olmal›d›r: a) Kapsaml› Bir Kent Planlama Modeli Oluflturulmal›d›r: Mahallelerin mesken durumu ve fizikî flartlar›n›n iyilefltirilmesinin yan›nda sosyo-ekonomik zeminin sa¤lamlaflt›r›lmas› ve iyilefltirilmesine yönelik lokal plan ve programlar, bir bütünlük içinde ele al›nmal› ve kentin bütün mahallelerinin sosyo-ekonomik yönden eflit geliflmelerine imkân tan›mal›d›r. b) Geri Kalm›fl Mahallelerin Rehabilitasyonuna Öncelik Verilmelidir: ‹hmal edilmifl belirli semtlerin u¤rad›¤› imaj kayb›n›n yeniden restorasyonuna yönelik olarak semt sakinleri için bilgi ve becerilerini gelifltirebilecekleri meslekî ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetleri sunulmal›d›r. Risk bölgelerinin huzurlu bir ortama kavuflturulabilmesi için, bir yandan halkla iliflkiler kapsam›nda imaj tazeleme çal›flmalar› yap›lmal›, di¤er yandan da mahalleler aras› sosyal kaynaflmaya dönük moral art›r›c› sosyal projeler üretilmelidir. c) Mahalle Konseyleri Oluflturulmal›d›r: Sosyal kentleflme sürecinin aktörleri sadece yerel yöneticiler olmamal›d›r. Mahallenin imamlar›, ö¤retmenleri, esnaf›, ev han›mlar›, gençleri ve STK temcilcileri, çevresel ve sosyal sorunlar›n çözümünde kat›l›mc› demokrasi anlay›fl› çerçevesinde etkin bir rol alabilmelidir. d) Mahalle Merkezleri Aç›lmal›d›r: Mahallelerin sosyal geliflimine katk› sa¤layacak olan merkezler, halka yak›n idareciler, ehil sosyal hizmet uzmanlar› ve koordinatörler taraf›ndan yönetilmelidir. Mahallelerde gençler, kad›nlar, yafll›lar ve di¤er sosyal kesimler için oluflturulacak olan sosyal merkezler bir bütünlük içinde ve birbirleriyle entegreli olarak çok fonksiyonlu bir yap› ile faaliyetlerini sürdürebilmelidir. e) Sosyal Projeler Plânl› Olarak Belirlenmelidir: Entegreli sosyo-kültürel eylem plan ve programlar› kapsam›ndaki hedefler, tedbirler, yöntemler ve sinerji yans›malar› gibi aç›l›mlar ve beklentiler yaz›l› olarak belirlenmeli ve halk›n denetimine aç›k bir flekilde s›k s›k de¤erlendirilmelidir. f) Kentsel Dönüflüm Projelerinin Sosyal Boyutu ‹hmal Edilmemelidir: Kentsel dönüflüm gibi bölgenin fizikî ve mimarî yönden yeniden yap›land›r›lmas›, mahallenin sosyo-ekonomik yap›s›na ve mahalle insan›n›n birlikte yaflama modeline bir katk› sa¤lamal›d›r. Mahallede huzurlu yaflaman›n yan›nda çal›flma imkânlar›n›n oluflturulmas›na ve iflyerlerinin sürdürülebilirli¤ine yönelik stratejiler belirlenmelidir. g) Sosyal Kentleflme Projelerine Destek Verilmelidir: Yerel sosyal proje konseptlerinin genel çerçevesi ve içeri¤i hem mahallî, hem de merkezî yönetim taraf›ndan yörenin özel flartlar›na uygun bir flekilde belirlenmeli ve malî yönden de desteklenmelidir.

Isparta Zab›tas› 36 kifliye Kirlilik Cezas› kesti... Isparta Zab›tas› Ekipleri taraf›ndan, 16 apartmana hatal› yak›mdan, ikisine de kalorifer temizli¤inin ehliyetsiz kiflilerce yap›lmas›ndan dolay› 280'er TL ceza kesildi. sparta Belediye Zab›ta Müdürü ‹smail Cemil Aydo¤du, Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü'nde hava kirlili¤i konulu toplant›da bugüne kadar yap›lan çal›flmalara iliflkin bilgiler verdi. Isparta'ya 150 ton kaçak kömürün girdi¤ini ve bunu flehir d›fl›na naklettiklerini kaydeden Aydo¤du, Mahalli Çevre Kurulu'nun (MÇK) kararlar›nda asla taviz verilmedi¤ini bildirdi. 18 apartman›n yöneticisi ile kalorifer yakan veya temizleyenler olmak üzere 36 kifliye cezai ifllem uyguland›¤›n› belirten Aydo¤du, kifli bafl›na 140'ar TL ceza kesildi¤ini hat›rlatarak, "13 apartmana da uyar› yap›ld›. Belediye olarak di¤er kurumlarla koordineli çal›flmaya devam ediyoruz. MÇK karalar›n› Çev-

I

re ve Orman ‹l Müdürümüzle beraber ortaklafla yürüterek çal›flmalar›-

m›za devam ediyoruz. Bu do¤rultuda iyi sonuçlar›n al›nmas› bizleri se-

vindirdi. Say›n Valimiz ve Belediye Baflkan›m›z, hava kirlili¤i denetle-

Isparta Belediyesi Zab›ta Müdürü ‹smail Aydo¤du, Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü'nde düzenlenen toplant›da yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirdi.

me konusunda taviz verilmeyece¤inin talimat›n› verdi" dedi. Kente girifl yapan kömürlerden MÇK kriterlerine uymayan yaklafl›k 150 ton kömürün flehir d›fl›na ç›kar›ld›¤›n› kaydeden Aydo¤du, "‹limizde yak›lmas›, sat›lmas›, depo edilmesi yasak olan kömürlerin girifli yap›ld›¤› tespit edildi¤inde uyar›larak, flehir d›fl›na naklediliyor. Ayr›ca temiz hava seferberli¤i konusunda bize destek olan apartman yöneticiler, kömürcüler ve kaloriferciler de daha özen göstermeye bafllad›. Amac›m›z zab›t tutarak ya da ceza yazarak hava kirlili¤ini önlemek de¤ildi" diye konufltu. Ayr›ca Aydo¤du toplant›da, Kömür Analiz Laboratuvar›'n›n da kuruldu¤u müjdesini verdi.


özel haber

6

Ocak 2010

Kimsesiz vatandafllar donmaktan kurtar›ld›

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, yaflanan yo¤un kar ya¤›fl›nda ve so¤uk gecelerde kimsesiz vatandafllar›n yan›nda, toplumsal dayan›flman›n en güzel örne¤ini sergiledi.

Özel Haber

Zafer Tahmaz

er so¤uk gecede onlarca insan›n donarak hayat›n› kaybetti¤i Avrupa ülkelerinde yaflanan trajedi, ‹stanbul’da zab›tan›n çal›flmalar› sayesinde yaflanmad›. Büyükflehir Zab›ta, sokakta kalan yüzlerce vatandafla yard›m elini uzatarak, Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Salonu’nda s›cak bir ortamda toplad›, bar›nma, giyecek, yiyecek ve ulafl›m ihtiyaçlar›n› karfl›lad›. ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› Avrupa Yakas› ve Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlüklerince Afet Koordinasyon Merkezi’yle (Akom) birlikte gerçeklefltirilen çal›flmalar kapsam›nda köprü alt›, ATM’ler, otobüs duraklar› ve parklarda so¤uktan donmak üzere olan vatandafllar toplanarak, oluflturulan acil durum merkezlerinde a¤›rland›. S›cak bir ortamda yatak, banyo, yemek, yeni k›yafetler ve daha sonra da gidecekleri yerlere ulafl›m konusunda yard›m edilen va-

H

tandafllar ‹stanbul Büyükflehir Belediye Zab›tas› sayesinde ihtiyaçlar›n›n giderilmesinin mutlulu¤unu yaflad›. Konuyla ilgili görüfltü¤ümüz ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Bahtiyar Y›lmaz, 5393 say›l› kanunda afet durumlar›nda tedbir al›nmas›n›n belediyelerin görevleri aras›nda bulundu¤unu söyledi. Vatandafllara nas›l ve hangi yöntemlerle ulaflt›klar›n›n da bilgisini veren Bahtiyar Y›lmaz, AKOM, Zab›ta Komuta, 112 H›z›r Acil, ilçe belediyeleri, emniyet birimleri, ‹BB Avrupa ve Anadolu Yakas› zab›ta birimlerine ulaflan bilgileri her ilçede haz›r bekletilen ekipler vas›tas›yla de¤erlendirdiklerini belirtti. Vatandafllara en k›sa sürede ulaflarak zab›ta araçlar›yla toplanma merkezlerine tafl›nd›¤› bilgisini veren Y›lmaz, vatandafllar›n s›¤›nd›klar› yerleri di¤er vatandafllar taraf›ndan yap›lan ihbarlar sonucu da ö¤rendiklerini söyledi. Bahtiyar Y›lmaz flöyle konufltu: “‹stanbul’un her

ilçesinde konuflland›rd›¤›m›z Zab›ta ekiplerimizce, ma¤dur durumda olan, sokaklarda, köprü altlar›nda, otobüs duraklar›nda, parklarda, havalar›n afl›r› so¤umas› nedeniyle vapur iskeleleri, otogarlar, tren garlar›, harabe veya metruk binalara, atm’lere, polis karakollar›na ve hastanelere s›¤›nan vatandafllara, gerek ekiplerimizin kontrolleri gerekse zab›ta komuta merkezimize yap›lan ihbarlar, hatta ma¤dur vatandafl›n bizzat kendisinin bildirmesiyle ivedi bir flekilde ulafl›larak ma¤duriyetinin giderilmesi yönünde gerekli tüm müdahaleleri yap›yoruz.” Onlarca araç, yüzlerce personel gece gündüz çal›flt›… Çal›flmalar›n ne kadar süreyle ve ne kadar personel ve araçla yap›ld›¤› konusuna da de¤inen ‹BB Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Bahtiyar Y›lmaz, Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’nca Belediye Afet ve Acil Durum Plan›nda belirtilen günlerde 24 saat esas›na göre yap›lan çal›flmalarda, her gece 20 araç

‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Bahtiyar Y›lmaz

ve 90 personel gündüzleri ise 25 araç ve 125 personel ayr›ca gerekti¤inde görevlendirilecek flekilde bölge ekiplerinden takviye edilen ekiplerle dokuz gün boyunca çal›flmalar›n aral›ks›z devam etti¤ini belirtti. 1.017 vatandafla hizmet verildi Yap›lan çal›flmalarda de¤iflik yafl gruplar›ndan aralar›nda bayan ve aileler de olmak üzere toplam bin 17 vatandafla ulafl›ld›¤›n› aç›klayan Y›lmaz, vatandafllar›n s›k›nt›lar›n›n giderilerek, konaklama, bar›nma, sa¤l›k ve di¤er ihtiyaçlar›n›n karfl›lanaca¤› ilgili yerlere ulaflmalar›n›n sa¤land›¤›n› söyledi. Bahtiyar Y›lmaz flöyle devam etti: “Belediyemiz Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›nca oluflturulan ve zab›ta ekiplerimizce toplama merkezlerine ulaflt›r›lan vatandafllar›n, gerekli temizlik, tedavi, yiyecek, giyecek ve bar›nma ihtiyaçlar› karfl›lanarak, fiziksel ve sa¤l›k durumlar› göz önünde bulundurulmufl, bundan sonraki hayatlar›n›n belli bir düzene sokulmas› amac›yla kendi aralar›nda s›n›fland›r›lmaya gidilmifltir. Bu itibarla toplanan 1.017 vatandafltan ayn› merkezlerde bar›nmaya devam edenler olmakla beraber, bir k›sm› da kendi iste¤iyle ayr›lm›fl, bir k›sm› ilgili hastanelere sevkedilmifl, bir k›sm› da masraflar› belediyemizce karfl›lanmak suretiyle memleketlerine gönderilmifltir. Sa¤l›k durumu elveriflli olan aileler ve flah›slar otellere ve daha önce kald›klar› kurumlara teslim edilmifl, ailelerine ulafl›lanlar da ailelerine teslim edilerek bu ma¤duriyetlerin giderilmesi yolunda gerekli görevler, tüm birimlerimizin özverili ve eksiksiz çal›flmalar›yla yerine getirilmifltir.”


haber

Ocak 2010

D

e¤erli meslektafllar›m; bu ve bundan sonraki birkaç yaz›mda özellikle iflyeri mevzuat›nda karfl›lafl›lan ve zaman zaman bu konuda taraf›ma iletilen sorulardan yola ç›karak naçizane baz› aç›klamalarda bulunmaya çal›flaca¤›m. Hepimizin malumu oldu¤u üzere ülkemizde, herhangi bir ticari faaliyette bulunmak isteyen özel veya tüzel kifliliklerin ba¤l› bulunduklar› belediyelerden ruhsat alma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu zorunluluk 3572 say›l› “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulüne Dair Kanun” ve bu Kanuna istinaden 2005 y›l›nda ç›kar›lan 9207 say›l› “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik” ten kaynaklanmaktad›r. 3572 say›l› “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulüne Dair Kanun” un 5. Maddesi ve yine bu Kanuna istinaden ç›kar›lan 9207 say›l› Yönetmeli¤in 6. Maddesi do¤rultusunda iflyerleri ruhsatland›r›lmaktad›r. 9207 say›l› Yönetmeli¤in 6. Maddesi “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› al›nmadan iflyeri aç›lamaz ve çal›flt›r›lamaz. ‹flyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler d›fl›nda di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile ilgili meslek kurulufllar› taraf›ndan özel mevzuat›na göre verilen izinler ile tescil ve benzeri ifllemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kald›rmaz. ‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat› al›nmadan aç›lan iflyerleri yetkili idareler taraf›ndan kapat›l›r.” hükümlerini tafl›maktad›r. Bu durumda belediye s›n›rlar› içerisinde aç›lacak olan her türlü iflyeri ilgili belediyesinden ruhsat almak zorundad›r. Dikkat edilecek olursa hem Kanun ve hem de Yönetmelik çok aç›k bir flekilde her türlü iflyerinin belediyelerden ruhsat almak zorunda oldu¤unu göstermektedir. Görüldü¤ü üzere Kanun ve Yönetmelik “iflyeri”

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

‹flyeri Mevzuat›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar -1ifadesini kullanm›fl ve bu do¤rultuda düzenlemeler yapm›fl, ancak burada kavram karmaflas›na ve anlam zorlu¤una sebep olan “iflyeri” kelimesinin tam karfl›l›¤› her iki mevzuattada izah edilmemifltir. Peki o zaman bizler iflyeri tan›m›ndan ne anlayaca¤›z? Yapt›¤›m araflt›rmalar neticesinde iflyeri kelimesinin aç›klamas›n›n, Vergi Usul Kanunu’ nun 156. maddesinde yap›lm›fl oldu¤unu tespit ettim. Söz konusu maddeye göre: “‹flyeri; ticari, s›nai, zirai ve mesleki faaliyette, ma¤aza, idarehane, muayenehane, imalathane, flube, depo, kahvehane, e¤lence ve spor yerleri, çiftlik ve hayvanc›l›k tesisleri, dalyan ve voli mahalleleri, maden ve ocaklar›, inflaat flantiyeleri ve vapur büfeleri gibi ticari ve mesleki bir faaliyetin icras›na tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullan›lan yerdir." Görüldü¤ü gibi iflyeri kavram›nda önemli olan konu “ticari, s›nai ve mesleki bir faaliyet”in yap›l›yor olmas›d›r. ‹flte, ne 3572 say›l› Kanun ve ne de Yönetmeli¤inde iflyeri izahatinin aç›k bir flekilde yap›lamamas› bu Kanun ve Yönetmeli¤in hangi tür iflyerlerine uygulanaca¤› noktas›nda çeliflkilere sebep olmaktad›r. Bu

7 karmafladan istifade etmek isteyen baz› ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kendilerinin bu yönetmelik kapsam› d›fl›nda oldu¤unu iddia ederek belediyelerden ruhsat almaya yanaflmamakta ve bu anlamda da belediyelere ruhsat harc› ödemek istememektedirler. Ama bu durum onlar›n hakl› oldu¤u durumunu da ortaya ç›karmamaktad›r. Zira iflyerlerinin izahat› Vergi Usul Kanunu’ nun 156. maddesinde yap›lm›fl durumdad›r. Hal böyle olunca, bu durumda olan baz› iflyeri sahipleri (Eczane, hastane, muhasebe bürolar› vb.) 9207 say›l› Yönetmeli¤in 6. Maddesinin yürütmesinin durdurulmas› ve iptali için davalar açm›fllar, bu davalar sonucunda önce yönetmeli¤in bu maddesinin yürütmesi durdurulmufl ancak daha sonra Yönetmelikte kapsaml› bir düzenleme yap›larak (bugünkü hali) itiraz gerekçeleri ortadan kald›r›lm›fl ve tüm iflyerleri belediye ruhsat›na tabi tutulmufltur. Görüldü¤ü üzere, belediye s›n›rlar› içerisinde ticari faaliyette bulunan her türlü iflyeri özel mevzuat›na göre ruhsatland›r›lsa dahi, ilgili belediyesinden iflyeri çal›flma ruhsat› almak zorundad›r. Birkaç örnek verecek olursak; muhasebe bürolar›, özel hastaneler, dershaneler, özel okullar, turizm bürolar›, reklam ajanslar›, doktor yaz›haneleri, döviz bürolar›, ganyan, toto-loto bayileri, ticari faaliyette bulunan her türlü bürolar, fatura tahsil merkezleri, medikal ma¤aza ve iflyerleri, bankalar, avukatl›k bürolar›, hal› sahalar, spor salonlar› ve benzerleri gibi bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Bir belediye, beldesinde ticari faaliyette bulunan iflyerlerinin envanterini tutmak zorundad›r. Dolay›s› ile bu iflyerlerini de kay›t alt›na almak zorunda oldu¤u için ve ayr›ca o beldede ticari faaliyette bulunarak bir gelir elde ettikleri için bu iflyerlerinden harç bedeli almas› gerekmektedir. Bu konuda hiçbir yasal engel bulunmamaktad›r.

Mersin’de Toroslar Belediyesi Zab›ta ekipleri taraf›ndan götürüldü¤ü hastanede bir anda aya¤a kalk›nca çevredekiler flaflt› kald›...

Felçli dilenci ayakland›! Fethiye’de polis ve zab›taya iletiflim e¤itimi Psikoloji Bilim Uzman› Ö¤retim Görevlisi Kader fiarlak, polis ve zab›taya halkla iletiflim dersi verdi. u¤la’da, Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu Ö¤retim Görevlisi, Kad›n Meclisi Baflkan› Psikoloji Bilim Uzman› Kader fiarlak taraf›ndan Fethiye Emniyet Müdürlü¤ü Polis ekipleri ile Belediye Zab›ta görevlilerine iletiflim konulu konferans verildi. Fethiye Emniyet Müdürü Harun Drama'n›n polis olan efli ile birlikte izledi¤i iletiflim konulu konferans› emniyet müdür yard›mc›lar› ile birlikte Belediye Zab›ta Müdürü Halime Ok da izledi.

M

SÖZLÜ ‹LET‹fi‹M Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin iletiflim konusunda zaman zaman k›sa skeçler de sergiledi¤i konferans sonunda; iletiflimin önemi, empati kurabilme, etkin dinleme yapabilme, sözlü iletiflim tekniklerinin uygulanabilmesi konular› örneklerle anlat›ld›. Psikoloji Uzman› Sa¤l›k MYO Ö¤retim Görevlisi Kader fiarlak, güne merhaba ile bafllaman›n önemini de anlat›p, "Merhaba kelimesi vurgulanarak söylenmeli ki iletiflim iyi kurulabilmeli" diye konufltu.

Mersin'de, belden afla¤›s› felçliymifl gibi sürünerek dilenen 21 yafl›ndaki genç, zab›ta ekiplerince götürüldü¤ü hastanede bir anda ayaklan›nca ekipler flaflk›na döndü. Gencin üzerinde yap›lan aramada 103 TL para ç›kt›. oroslar Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'nün düzenledi¤i dilenci operasyonunda, ekiplerin elinden kaçmay› baflaran A.A. isimli dilenci, uzun takipler sonucunda yakaland›. Ancak belden afla¤›s› tutmuyormufl gibi sürünüp, duygu sömürüsünde bulunarak haks›z kazanç elde eden A.A., kontrol amac›yla götürüldü¤ü hastane önünde ayaklan›nca, zab›ta ekiplerini hayrete düflürdü. "Köyümüzün mesle¤i dilencilik" diyerek itirafta bulunan 2 dilenci ile birlikte dilenen 21 yafl›ndaki A.A., her gün annesiyle, Adana Kozan'dan dilencilik yapmak amac›yla, Mersin'e gidifl gelifl yapt›klar›n› söyledi. Akbelen Mahallesi'nde kurulan semt pazar›nda yakalanan genç, zab›ta ekiplerine, engelinin yüzde 80 oran›nda ve aya¤a kalkamayacak durumda oldu¤unu söyledi. Buradan al›narak sa¤l›k kontrolünden geçirilmek üzere Mersin Devlet Hastanesi'ne götürülen dilenci genç, hastane kap›s› önünde birden aya¤a kalkt› ve zab›ta ekiplerinin, "Peki neden seni, semt pazar›nda yakalad›¤›m›zda engelli oldu¤unu söyledin" sorusu üzerine ise, "Vatandafllar›n dövmesinden korktum" yan›t›n› verdi. Mersin Devlet Hastanesi Polis Noktas›'nda gerekli tahkikat›n yap›lmas›n›n ard›ndan Toroslar Belediyesi Zab›ta Karakolu'na götürülen gencin üzerinde yap›lan aramada 103 TL para ç›kt›. Geçim kaynaklar›n›n dilenmek oldu¤unu belir-

T

ten genç, iyi bir ifl bulunmas› halinde al›nteri ile para kazanmak istedi¤ini kaydetti. A.A.'ya, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden tutanak tutularak, para cezas› kesilirken, üzerinde nüfus cüzdan› ç›kmamas› nedeniyle de ‹l Emniyet Müdürlü¤ü yetkililerine teslim edildi. Toroslar Belediyesi Zab›ta Müdürü Ergün Kayhan ise, vatandafllardan, duygu sömürüsü yaparak haks›z kazanç elde eden dilencilere yard›m etmemelerini istedi. Kayhan, "Vatandafllar›m›z yard›m yapmak istiyorsa, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlar› tespit etsinler ve onlara yard›m ellerini uzats›nlar" dedi.


r

ORTA SAYFA

Fatih Belediye Baflka

Röportaj

Zafer TAHMAZ

 Özellikle zab›ta teflkilat›n›z›n yap›s› ve zab›tan›z›n çal›flmalar› hakk›ndaki düflüncelerinizi ö¤renmek için buraday›z. K›saca zab›ta biriminizle ilgili bilgi verir misiniz? - Belediyemizin zab›ta teflkilat›, tarihi bir kentin sorumlulu¤u ve bilinciyle ‘sa¤l›kl› bir kent’ oluflturmak ve içinde yaflayan insanlar›n mutlulu¤unu sa¤lamak amac›yla hizmet vermektedir. Zab›ta Müdürlü¤ümüz halk›m›z›n mahalli ve müflterek ihtiyaçlar› karfl›lamay›, nizam ve intizam› sa¤lamay› en önemli görev addetmifltir. Bünyesinde 5 Bölge Karakolu, 2 Seyyar Ekip, Pazar Ekibi, Denetim Ekibi, Trafik ve Haz›r Ekip bulunmaktad›r ve 7 gün 24 saat görev yapmaktad›r. Belediye suçlar› bak›m›ndan ilçenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? - ‹stanbul’un en köklü yerleflim merkezi olan ve sahip oldu¤u dünya kültür miras›na ait hazinelerle sadece ‹stanbul’un de¤il, dünyan›n da gözbebe¤i say›lan Fatih, 29 Mart 2009 yerel seçimleri sonras› Eminö-

nü ilçesi ile resmen birleflmifl ve böylelikle hizmet alan›m›z genifllemifltir. ‹lçemizin bu yeni co¤rafyas›nda en önemli sorun olarak, Eminönü Bölgesi’ndeki kangren haline gelmifl olan iflgal ve seyyar iflporta problemi öne ç›kmaktad›r. Bu problemi çözmek için Zab›ta Müdürlü¤ümüzün ekip say›s› artt›r›lm›fl; seyyar ve iflgal faaliyetleri ile özverili bir flekilde mücadele verilmifltir. Bu konuda ekiplerimizin baflar›l› çal›flmalar gerçeklefltirdi¤ini söyleyebilirim. Eminönü ilçesiyle birleflmenin di¤er birimlerinizde oldu¤u gibi zab›ta çal›flmalar› konusundaki art›lar› ve eksileri nelerdir? - Biliyorsunuz, Eminönü ve Fatih, Suriçi ‹stanbul’dur ve gerçekte de bir bütündür. Ancak, Eminönü bölgesi zaman içinde yap›sal de¤iflikli¤e u¤ram›fl ve yerleflimin hemen hemen hiç kalmad›¤›, ticari iflletme a¤›rl›kl› bir bölgeye dönüflmüfltür. Dolay›s›yla bu bölge, zab›tan›n görev alan›na giren, yüzlerce, binlerce ticari iflletmenin bulundu¤u, mutlaka denetim alt›nda olmas› gereken bir bölge haline gelmifltir. Öte yandan, Fatih, 2009 Yerel Seçimleri

Ben dâhil, tüm ekibim, Fatihlileri can kula¤› ile dinliyor ve onlar›n isteklerini dikkate al›yoruz...

Zab›ta teflkilat›n›n sorunlar karfl›s›nda daha tih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, özellik maz oldu¤unu kaydetti. Demir, “Zab›ta teflk

sonras›nda, ‹stanbul’un ve hatta Türkiye’nin en önemli turistik ve ticari merkezi olmufltur. Fatih Belediyesi olarak, hem vatandafllar›m›z›n, hem turistlerin hem de al›flverifl için gelenlerin memnun olaca¤› bir hizmet vermemiz gerekir. Zaten ekip arkadafllar›m›z da bu bilinçle, tam bir uyum içinde çal›flarak, görevlerini yap›yorlar. Mevcut problemlerin de en k›sa zamanda giderilmesine çal›fl›l›yor. Zab›ta teflkilat›n›n bugünü ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Öncelikle geçmifl y›llara göre zab›ta teflkilat›n›n daha kurumsal oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü art›k zab›ta teflkilat› gerek araç-gereç ve donan›m, gerek k›l›k-k›yafet ve tek kimlik kullan›m› konusunda mesafe kat etmifl, dolay›s›yla ça¤›n gereklerini bir bir yerine getirmeye bafllam›flt›r. Ancak zab›ta teflkilat›n›n sorunlar karfl›s›nda daha etkili olmas› için daha genifl yetkilerle donanmas›

gerekmektedir. Özellikle trafik ve g›da denetimleri hususunda ileriye dönük yetki art›r›m› kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Belediye suçlar›n›n önlenmesi noktas›na hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? - Söyledi¤im gibi Fatih ilçemiz, ‹stanbul’un en

önemli ticari merk Bölgede binlerce ti makta. Bu iflyerlerin aliyetlerini yasal o gayri yasal faaliyet de vard›r. Bunun ö kontrol sistemi uygu r›c›l›k olmal›d›r. Mes lerinde zab›tan›n yet


röportaj

Ocak 2010

an› MUSTAFA DEM‹R:

a etkili olabilmesi için, daha genifl yetkilerle donat›lmas› gerekti¤ini belirten Fakle trafik ve g›da denetimleri hususunda ileriye dönük yetki art›r›m›n›n kaç›n›lkilat›, alt yap› olarak bu nevi denetimlere en uygun birimdir” fleklinde konufltu.

kezlerinden biridir. cari iflletme yer alnin büyük k›sm› faolarak sürdürürken, gösteren iflletmeler önüne geçmek için ulamalar›nda cayd›sela g›da üretim yertkileri oldukça k›s›t-

 Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - fiimdi geçmiflte, zab›ta imaj›yla ilgili genel anlamda olumsuz bir alg›lama vard›. Amac›m›z zab›tay› bu imajdan kurtarmak ve yeni bir vizyon gelifltirerek, teknik donan›m bilgisine sahip, yabanc› dil bilen, daha aktif bir profil oluflturmak... Fatih Belediyesi olarak, biz de halk›m›za iyi ve kaliteli bir hizmet vermeyi ilke edinen Zab›ta teflkilat›m›za Bilgisayar, Halkla iletiflim, ‹nsan Psikolojisi ve Empati konular›nda seminerler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. E¤itimlerimiz sayesinde hedefimize büyük ölçüde yaklaflt›¤›m›z› söyleyebilirim.

netimi personeli çok k›s›tl› olan ‹l Tar›m Müdürlü¤ü’nün denetiminden al›n›p zab›taya b›rak›labilir. Bence, zab›ta teflkilat›, alt yap› olarak da bu nevi denetimlere en uygun birimdir.

l›d›r. Zab›talar imalathaneleri ve g›da üretim yerlerini sadece sa¤l›k, veteriner vs. gibi yerlerden eleman al›p denetleyebilmektedir. Oysaki 1608 say›l› yasada ve zab›tay› ilgilendiren di¤er kanunlarda farkl› düzenlemelere gidilerek, Zab›ta Müdürlü¤ü bünyesine G›da Mühendisi kadrosu verilip bu sorun çözülebilir. Yani g›da imalathanelerinin de-

 Son dönemde birçok araflt›rmada memnuniyet düzeyi en yüksek ilçe olarak ilan edildiniz. Bize k›saca yönetim anlay›fl›n›zdan bahseder misiniz? - Samimi olmak, gönülden çal›flmak, iyi bir ekibe sahip olmak, projeyi üretirken de uygularken de sürekli halkla iç içe olmak, halk›n düflüncelerini almak, onlar› gerçekten önemsemek… Bunlar bizim yönetim anlay›fl›m›z›n gere¤i olan prensiplerimiz. Bunlar› yap›nca baflar› zaten geliyor. Ne mutlu bize ki, halk›m›z da ilk dönem yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›z› takdir etti ve 29 Mart 2009 seçimlerinde teveccüh göstererek bizi yine bu göreve seçti. Elbette ben bu baflar›y› flahs›m olarak de¤il, belediye personelimizin baflar›s›na ve hizmetlerimizden duyulan memnuniyete ba¤l›yorum. Biz, Fatih Belediyesi olarak gerçekten çok çal›fl›yoruz. Ben dâhil, tüm ekibim, Fatihlileri can kula¤› ile dinliyor ve onlar›n isteklerini dikkate al›yoruz. Çünkü zaten burada bulunma amac›m›z halk›m›za hizmet etmek. Biz bu düflünceden hareketle hiçbir zaman halktan kopuk ifl yapmad›k. Her yapt›¤›m›z projede o bölgede oturan ve kullanan insanlar›n fikrini ald›k, projelerimizi onlar›n istekleri ve beklentileri do¤rultusunda flekillendirdik. Olabildi¤ince fleffaf olduk. Hesap verebilirli¤i esas ald›k. Bence baflar›n›n temellerini bunlarda aramak gerekir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz hedefiniz nedir? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Bu topraklar, bize Fatih Sultan Mehmet’in emaneti… Bu nedenle, görevde oldu¤um bu dönemi de en iyi flekilde de¤erlendirmek, gelecekte çocuklar›m›z›n yapt›¤›m›z ifllerden dolay› bizden raz› olaca¤› ifller yapmak istiyorum. Bugün bize kadar ulaflmay› baflarm›fl, binlerce y›l›n de¤erlerini gelecek kuflaklara aktaramazsam, onlar için daha ayd›nl›k, daha müreffeh bir Fatih b›rakamazsam, sadece günü kurtarm›fl olurum ki, bu bizim yönetim anlay›fl›m›za uygun bir yaklafl›m de¤ildir. O zaman omuzlar›ma ald›¤›m bu sorumlulu¤u hakk›yla yerine getirememifl olurum ki, bunun hesab›n› kendime bile veremem. Bu nedenle, fark›ndaysan›z, ekiplerimiz durmaks›z›n çal›fl›yor. Fatih’i daha ayd›nl›k, daha müreffeh bir hale getirmeye gayret ediyor. Yar›nlar›m›z olan çocuklar›m›z› daha

donan›ml› olarak yetifltirmek için okullar›m›z›n ihtiyaçlar›n› asli görevimiz olmamas›na ra¤men, gidermeye çal›fl›yoruz. Mesela, Ocak ay› bafl›nda tan›t›m›n› yapt›¤›m›z Ak›ll› Tahtalar› hat›rlay›n. ‹lçemizdeki tüm ilkö¤retim okullar›n›n 1 ve 2. s›n›flar›n› ak›ll› tahta sistemi ile donatt›k. 2 y›l içinde de Fatih’teki tüm ilkö¤retim okullar›na ak›ll› tahta sistemi kuraca¤›z. Çünkü çocuklar›m›z›n iyi yetiflmesini istiyoruz. Onlarca tarihi eseri, restore ediyor ve yok olup gitmemesi ve gelecek kuflaklara tafl›nmas› için, büyük çaba sarf ediyoruz. Zab›ta teflkilat›na gelince; ben zaten Fatih Belediyesi zab›tas›n›n örnek bir zab›ta oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü pek çok belediye ile k›yaslan›nca, hizmet yükü en a¤›r bölgelerden birinde hizmet verdiklerini görebilirsiniz. Elbette, Fatih Zab›tas›’n›n da eksikleri vard›r. Bunlar zaman içinde çözülebilecek eksikliklerdir. Ama zab›ta teflkilat›n›n içinde yabanc› dil konuflan, gerekli e¤itimleri alm›fl çal›flanlar›n say›s›n›n artmas›n› isterim.

Mustafa Demir kimdir? 1959’da Diyarbak›r’da do¤dum. Orta ve lise e¤itimimi Kahramanmarafl’ta tamamlad›m. 1983 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi’nden mezun oldum. 1983 y›l›ndan beri, difl hekimi olan eflimle birlikte Fatih’te serbest difl hekimi olarak çal›flt›m. Ancak Fatih Belediye Baflkan› seçildi¤im 2004’ten beri difl hekimli¤ine ara verdim. Difl hekimli¤im döneminde ‹stanbul Difl Hekimleri Dostluk ve Dayan›flma Derne¤i Kurucu Baflkanl›¤›’n› yapt›m. 1998-2000 y›llar›nda Demokrat Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› olarak

 Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z›n (Zab›ta Vakf›) ve Zab›ta Gazetemizin çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Öncelikle, Zab›ta Gazetesi’ne çok teflekkür ederim. Tüm Türkiye’de binlerce zab›tam›z›n ilgiyle takip etti¤i gazetenizde çal›flmalar›m›zdan bahsetme f›rsat› bulduk. Ayr›ca bu ziyaretiniz s›ras›nda Zab›ta Vakf›’n› da daha yak›ndan tan›ma imkan› bulduk. Vakf›n›z›n ve gazetenizin çok önemli bir misyon üstlendi¤ini düflünüyorum. Bence, gazeteniz, web siteniz de dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm zab›talar›n sesi olmufl durumda. Biz Fatih Belediyesi olarak gazetenizdeki yaz›lardan çok yararlan›yoruz. Kim bilir, bizim çal›flmalar›m›z da baflka arkadafllara ›fl›k tutabilir. Bu anlamda da çal›flman›z›n çok önemli yararlar› oldu¤unu düflünüyorum. Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum. Sizin arac›l›¤›n›zla, tüm zab›talar›m›za ifllerinde kolayl›klar dilerim. görev yapt›m. Ak Parti ‹stanbul ‹l Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Haziran 2003’te yap›lan Ak Parti ‹l Kongresi’nden sonra Ak Parti ‹stanbul ‹l Baflkan Yard›mc›l›¤›, Halkla ‹liflkiler Baflkanl›¤› görevinde bulundum. 28 Mart 2004 tarihinden bu yana Fatih Belediye Baflkan› olarak görev yap›yorum. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde yeniden Ak Parti’nin Fatih Belediye Baflkan Aday› oldum. Halk›m›z da teveccüh gösterdi ve beni yeniden bu göreve lay›k buldu. Fatih Belediyesi tarihinde ikinci kez seçilen ilk baflkan oldum. Evli ve iki çocuk babas›y›m.


haber

10 Merhabalar; Bu ayki yaz›mda sizlere tüketici haklar›ndan bahsetmeye çal›flaca¤›m. Zira ister zab›ta, ister doktor, ister mühendis, isterse ev han›m› olal›m genifl kapsamda hepimiz tüketiciyiz ve gerek flahs›m›z›n gerekse ailemizin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için her gün al›flverifl yapmakta, sat›c›larla muhatap olmak durumunda kalmaktay›z. 4077 say›l› 'Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun' ekonominin gereklerine ve kamu yarar›na uygun olarak tüketicinin sa¤l›k ve güvenli¤i ile ilgili, ekonomik ç›karlar›n› koruyucu, zararlar›n› tazmin edici, ayd›nlat›c› ve e¤itici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik giriflimleri düzenlemektedir. 4077 say›l› kanuna göre; a. Ambalaj›nda, etiketinde, tan›tma ve kullanma k›lavuzunda ya da reklam ve ilanlar›nda yer alan veya sat›c› taraf›ndan bildirilen veya standard›nda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli¤i etkileyen niceli¤ine ayk›r› olan b. Tahsis veya kullan›m amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar› azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ay›pl› mal olarak kabul edilir. Tüketici, mal›n teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ay›b› sat›c›ya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici malda bulunan ay›b› 30 günlük süresi içinde sa-

HUKUK KÖfiES‹ Av. Hasan KARADEN‹Z hasankaradeniz@gmail.com / hasan@hasankaradeniz.av.tr

TÜKET‹C‹ HAKLARI t›c›ya bildirdi¤inde; a. Bedel iadesini de içeren sözleflmeden dönme, b. Mal›n ay›ps›z misliyle de¤ifltirilmesi c. Ay›p oran›nda bedel indirimi ya da ücretsiz onar›m isteme haklar›na sahiptir. Tüketici yukar›da belirtilen haklar›ndan herhangi birini tercih etti¤ini sat›c›ya bildirdi¤i takdirde sat›c› bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. ‹malatç›, bayi, acente ve ithalatç› yukar›da belirtmifl oldu¤um seçimlik haklardan dolay› tüketiciye karfl› müteselsilen sorumludur. Tüketici bu seçimlik haklar›ndan biri ile birlikte ay›pl› mal›n neden oldu¤u ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullan›mdaki di¤er mallarda zarara neden olan hallerde imalatç›-

Ocak 2010 dan tazminat isteme hakk›na da sahiptir. Maldaki ay›b›n gizli olmas› ve kullan›lma sureti ile sonradan ortaya ç›kmas› durumunda ise sat›c›ya bildirimde bulunma süresi 30 günden iki y›la ç›kmaktad›r. Baflka bir ifade ile tüketiciye karfl› sorumlu olan kifliler daha uzun bir süreli¤ine taahhütte bulunmam›fllar ise mal›n tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren iki y›l içinde ortaya ç›kan gizli ay›plar› gidermek, tüketicinin seçimine uygun hareket etmek mecburiyetindedir. Ancak; Sat›lan ürünün üzerinde sat›ld›¤› s›rada ürünün ay›pl› oldu¤unu gösterir bir ibare mevcut ise baflka bir ifade ile tüketici mal›n ay›pl› oldu¤unu bilerek ürünü sat›n alm›flsa yukar›da belirtilen haklar› kullanabilmesi mümkün olmamaktad›r. Ürünün sat›n al›nd›¤› dükkân sadece ay›pl› ürün satmakta ise veya ürün dükkân›n ay›pl› ürünlerin sat›fl›na ayr›ld›¤› tüketici taraf›ndan bilinebilecek bir bölümünden sat›n al›nm›flsa ürünün üzerinde ay›pl› oldu¤unu gösterir herhangi bir etiket mevcut olmasa dahi tüketicinin yukar›da belirtilen seçimlik haklar›n› kullanabilmesi kanunen mümkün olmamaktad›r. Zira tüketici mal›n ay›pl› oldu¤unu bilerek sat›n alm›flt›r. Sözlerimi ay›pl› ç›kan mallara iliflkin olarak kanuni haklar›n›z› kullanmaktan çekinmemenizi ve herhangi bir flekilde sat›c›n›n kanuni haklar›n›z› kullanman›za engel olmas› durumunda konuya iliflkin olarak Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebilece¤inizi hat›rlatarak bitirmek istiyorum. Sayg›lar›mla...

Erzincan’da Sa¤l›k Ekipleri ve Zab›talar, kasaplar› denetledi Erzincan Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ve Veteriner ve Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan flehirdeki bütün kasaplar ve sakatatç›lar denetlendi. rzincan genelinde et ve et ürünleri satan esnafa yönelik yap›lan denetlemelere Veteriner ve Sa¤l›k ‹flleri Müdürü Veteriner Hekim Muammer Bulut ve Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Salih Çiçek bizzat kat›ld›lar. Denetlemeler sonucu küçük baz› eksiklikleri olan esnaf bu eksikliklerin giderilmesi için uyar›ld› ve kendilerine 1 hafta süre tan›nd›. Süre sonunda denetlemeler tekrarlanacak ve bu küçük aksakl›klar›n giderilip giderilmedi¤i kontrol edilecek. Konu hakk›nda bir aç›klama yapan Erzincan Belediyesi Veteriner ve Sa¤l›k ‹flleri Müdürü Muammer Bulut son günlerde televizyonlarda ülke genelinden çeflitli et imalathaneleri konusunda kötü haberlerin yay›ld›¤›na dikkat çekerek, Erzincan’da yap›lan denetlemeler neticesinde bu tür olumsuzluklara rastlanmad›¤›n› tespit ettiklerini söyledi. Bulut sözlerine flöyle devam etti: ‹flyerlerimizin tamam› sa¤l›k flartlar›na uygun. Sat›lan etlerin tamam› mühürlü ve sa¤l›kl›. Erzincan halk› gönül rahatl›¤› ile bu etleri sat›n alabilir. ‹limizdeki kasaplar›n tamam›nda sa¤l›k aç›s›ndan hiçbir probleme rastlayamad›k. Bu denetlemelerimiz devam edecek. Hemflehrilerimiz et

E

al›rken üzerinde mühür olup olmad›¤›na dikkat etsin. Ayr›ca etin nerede kesildi¤ine dair iflyerlerinde belgeler olmal›. Bu belgeleri kontrol etsin. Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Salih Çiçek de belirlenen fiyatlar›n denetlemelerinin de yap›ld›¤› söyleyerek, fiyat belirlemede art›k belediyenin de¤il kasaplar odas›n›n yetkili oldu¤unu, belediyenin sadece oda

fiyatlar›n›n uygulan›p uygulanmad›¤›n› denetlemekle yükümlü oldu¤unu hat›rlatt›. Çiçek flunlar› söyledi: Halk›m›z gönül rahatl›¤› ile ilimiz s›n›rlar› içerisindeki kasaplardan al›flverifl yapabilirler. Zab›ta olarak uygunsuz ortamda sa¤l›ks›z et sat›fl›na izin vermiyoruz. Ruhsats›z kesimlerin ilimizde sat›lmas› mümkün de¤il.

Ayd›n’da y›k›m bitti, gerginlik bitmedi... yd›n Belediyesinin Gençlik Caddesi'nde y›kt›¤› ifl yerlerinin sahiplerinden bir k›sm›n›n açt›¤› seyyar tezgahlar› kald›rmak isteyen zab›ta ekipleri ile iflyeri sahipleri aras›nda arbede yafland›. Sözleflmesi sona eren, bir k›sm› da mahkeme karar›yla boflalt›lmas› gereken 23 iflyerinin y›k›m› s›ras›nda yaflanan gerginli¤in ard›ndan ertesi gün de olaylar ç›kt›.Gençlik Caddesi üzerinde seyyar tezgahlarda ikinci el cep telefonu satmaya bafllayan ifl yeri sahip-

A

lerine, Ayd›n Belediyesi Zab›ta ekipleri müdahale etti. Tezgahlar› kald›rmak isteyen ekiplere direnen iflyeri sahipleriyle zab›ta memurlar›n›n aras›nda arbede yafland›. Bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri, arbedeyi büyümeden önledi. Seyyar tezgahlar ve cep telefonlar› zab›talar taraf›ndan toplan›rken, olaylara kar›flan iki ifl yeri sahibi ise gözalt›na al›nd›.Ayd›n Belediye Baflkan› Özlem Çerçio¤lu'na tepki gösteren ifl yeri sahipleri, Çerçio¤lu'nun verdi¤i sözleri tutmad›¤›n› iddia ettiler.


röportaj

Ocak 2010

11

Hakkari Belediyesi Zab›ta Müdürü Fahri Berkay:

Zab›ta, kendini daha iyi anlatabilmeli... Zab›ta’n›n çal›flmalar›n› vatandaflla paylaflmas› gerekti¤ini belirten Hakkari Zab›ta Müdürü Fahri Berkay, yapt›¤›m›z iflleri bas›n ve yay›n yolu ile vatandafllara bildirerek halk›n gözünde zab›tan›n halk›m›z için ne kadar önemli oldu¤unu anlatabilmeliyiz” fleklinde konufltu.

Röportaj

Zafer Tahmaz

 Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Zab›ta Teflkilat›m›zda 1 Müdür, 2 Zab›ta Komiseri, 2 Trafik Memuru ve 19 Zab›ta Memuru olmak üzere toplam 24 kiflilik ekibimizle görev yapmaktay›z. Müdürlü¤ümüz bünyesinde 1 adet Pikap arac›m›z bulunmaktad›r. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Neler yap›yorsunuz? - ‹limiz, köyden kente yo¤un göç ald›¤›ndan dolay›, nüfusun 3 – 4’e katland›¤› çarfl› merkezinde seyyar sat›c›lar›n ço¤almas› büyük sorunlar ortaya ç›kar›yor. Zab›ta Müdürlü¤ümüz seyyar sat›c›larla etkin mücadele için gereken çal›flmalar› yap›yor. Yap›lan zab›ta çal›flmas›nda çarfl› merkezinde cadde ve yaya kald›r›m›nda bulunan seyyar sat›c›lar›n çarfl›dan ç›kar›lmalar› için belediye pazar› ad› alt›nda küçük çapl› yap›lan dükkanlara yerlefltirilerek çarfl› merkezinden ar›nd›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - ‹limizin en büyük sorundan biri bafl›bofl Büyükbafl hayvanlarla mücadeledir. Hayvanlar›n Meralara ç›kmad›¤›ndan dolay› çarfl› merkezinde dolaflmalar› kente görüntü kirlili¤ine sebebiyet vermektedir. Müdürlü¤ümüzce bu bafl› bofl hayvanlarla mücadelemiz devam etmekte olup il d›fl›na araçlarla ç›karmalar› sa¤lanm›flt›r. Belediyemizin imkanlar› do¤rultusunda bafl› bofl hayvanlara bar›nma yerleri yap›lmas› düflünülmektedir.

Fahri BERKAY kimdir? Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Zab›ta Teflkilat› 184 y›l önce kurulmufl olmas›na ra¤men mevzuat› olmad›¤› gibi yeteri kadar yetki ve önem verilmemektedir. Di¤er tüm kolluk kuvvetlerine verilen özlük haklar zab›taya tan›nmal›d›r. (Silah ve y›pranma pay› vs.) Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Zab›ta sosyal haklar› konusunda öncelikle y›pranma hakk›n›n verilmesi ayr›ca teflkilat›m›z y›pranma

hakk› verilen yerlerden ne daha az çal›fl›yor ne de az riskli konumdad›r. Zab›ta teflkilat› resmi olarak görev yapan bir birimdir. Giyecek yard›m yönetmeli¤inde belirtilen giyim eflyalar› memurlara verilecek giyecek eflyalar›n›n y›ll›k azami birim fiyatlar›n› geçmemektedir. Belirtilen fiyatlarda giyim kuflam ve aksesuarlar al-

Net mevzuatlarla t›r›m görev yapan ve yap e gücü en üst düzeyd zab›ta teflkilat›na dir. ulaflmak hedefimiz

mamaktad›r. Bu haklar›m›zdan feragat ederek zaruri kulland›¤›m›z ürünleri alabilmekteyiz. Zab›tan›n trafikteki yetkilerinin art›r›lmas› konusundaki çal›flmalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sizce zab›ta trafik denetiminde yetkili olmal› m›? - Hakkari cadde ve sokaklar›nda gezdi¤imizde kald›r›mlar›n yayalara ait oldu¤u ve seyyar tabelac›lar›n olmad›¤› kent esteti¤i yününden temiz bir Hakkari de baflard›¤›m›za inanmaktay›z. Trafik teflkilat›n›n Belediyelerde olmas›n›n daha uygun olaca¤› düflüncesindeyiz. Belediyemizde trafik teflkilat›n›n bir an önce kurulmas› için çal›flmalar›m›z sürmektedir. Özellik baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - ‹limizde öncelikli olarak Zab›ta Trafik Teflkilat›n› kurmak ve seyyar sat›c›lardan kurtulmam›z için mahalle semt pazarlar›n› kurmakt›r. Net mevzuatlarla görev yapan ve yapt›r›m gücü en üst düzeyde zab›ta teflkilat›na ulaflmak hedefimizdir. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - Zab›tan›n beldede izinsiz seyyar sat›c›lar› faaliyetten men

1963 Hakkari do¤umlu yum ilk orta lise ve yüksek ö¤renimimi Hakkari de tamamlad›m. Evli ve 5 çocuk babas›y›m. 27 y›ldan beri Zab›ta müdürlü¤ü görevi yapmaktay›m. etme görevi mevcuttur. Bunun yan›nda idealimiz, kent esteti¤i, çevre kirlili¤i, gürültü kirlili¤i, dilenci ile mücadele flehrin yabanc›s› veya yolunu bulamayacak durumda olanlara yard›m etmek ve benzeri konularda çal›flma yapt›¤› iflleri bas›n ve yay›n yolu ile vatandafllara bildirerek halk›n gözünde zab›tan›n halk›m›z için ne kadar önemli oldu¤unu vatandafla anlatmakt›r. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetemizin çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n yaln›zca ‹stanbul de¤il, tüm yurtta zab›tan›n tek çat› alt›nda birleflece¤i bir kurum haline gelmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Zab›ta Gazetesi’nin yeni ç›kacak zab›ta yasalar›n› ve belediye cezalar›n› daha fazla ön plana ç›karmas› ve yer ay›rmas› gerekiyor. Bütün belediyelere gönderilen bu gazetemizin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Çal›flmalar›n›zda üstün baflar›lar diliyorum.


haber

12

5

944 say›l› 2010 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2009 tarihli ve 27449 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. An›lan Kanunla birlikte mali hükümler yan›nda, personel ifl ve ifllemlerine iliflkin yeni ve önemli hükümlerde bu yeni y›lda çal›flma hayat›m›za girmifltir. Öncelikle ana bafll›klar›yla bu önemli hususlara de¤inilecektir. A- Üçüncü bölüm de mali politika hükümler bafll›kl› 8.maddede yat›r›m harcamalar›na iliflkin olarak, (1) 2010 Y›l› Yat›r›m Program›na ek yat›r›m cetvellerinde yer alan projeler d›fl›nda herhangi bir projeye harcama yap›lamaz denilerek s›n›rlama getirilmifltir. B- Üçüncü bolümde ayr›ca resmi tafl›tlara iliflkin hususlar 9.maddede yer alm›fl ve flu hükümlere yer verilmifltir. (1) Bu Kanuna ba¤l› (T) iflaretli cetvelde yer alan tafl›tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas›r olmak kayd›yla ilgili bakanl›¤›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar› ile edinilebilir. (2) Vak›f, dernek, sand›k, banka, birlik, firma, flah›s ve benzeri kurulufl veya kiflilere ait olup 237 say›l› Kanun kapsam›nda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmufl di¤er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulufllar›nca kullan›lan tafl›tlar›n giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullan›lan tafl›tlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir flekilde ödeme yap›lamaz. … (4) Emniyet Genel Müdürlü¤üne ait tafl›tlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde (T) iflaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks›z›n, cinsi ve adedi ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n talebi ve Maliye Bakanl›¤›n›n teklifi üzerine al›nacak Bakanlar Kurulu karar›nda belirlenmek kayd›yla 4/1/2002 tarihli ve 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununa tâbi olmaks›z›n mübadele yoluyla yenileri ile de¤ifltirilebilir. Aradaki fiyat fark›, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teflkilat›n› Güçlendirme Vakf› gelirlerinden karfl›lan›r. C- Dördüncü bölüm 10. maddede bütçe uygulamas›n›n aktarma ve ekleme ifllemleri ne iliflkin hükümler yer alm›fl ve flu düzenlemeler yap›lm›flt›r. ... (2) Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap›lacak tertipteki ödene¤in yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas› yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen di¤er her türlü kurum içi aktarmalar›n› yapmaya Maliye Bakan› yetkilidir. 2010 Y›l› Program›n›n Uygulanmas›, Koordinasyonu ve ‹zlenmesine Dair Karara uy-

ZABITA Vahdettin ÖZCAN Mülkiye Baflmüfettifli

2010 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Önemli Hükümleri (1) gun olarak 2010 Y›l› Yat›r›m Program›na ek yat›r›m cetvellerinde yer alan projeler aras›nda aktarma yap›lmas› halinde bu aktarman›n gerektirdi¤i tertipler aras› ödenek aktarmas› ifllemleri 5018 say›l› Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan s›n›rlamalara tâbi olmaks›z›n bu f›kra hükümlerine göre yap›l›r. Söz konusu ifllemlerle s›n›rl› olmak üzere bu f›krada yer alan yüzde 20 oran› yüzde 100 olarak uygulan›r. (3) Genel bütçeli idareler, 13/12/1983 tarihli ve 180 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›na yapt›raca¤› ifllere iliflkin ödeneklerini Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› bütçesine aktarmaya yetkilidir. D- Mahalli idarelere yap›lacak hazine yard›mlar› ayn› bölümün 13. maddesinde yer alm›fl ve flu düzenlemeler gerçeklefltirilmifl bulunmaktad›r. (1) Maliye Bakanl›¤› bütçesinin; ... b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyap›s›n›n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam›nda köylerin altyap› ihtiyaçlar› için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kulland›r›l›r. Bu f›kra kapsam›nda ilgili idarelere yap›lan Hazine yard›mlar› haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci f›kran›n (b) bendinde yer alan ödene¤in, 2010 Y›l› Yat›r›m Program›nda belirlenmesini müteakip il baz›nda da¤›l›m›, kulland›r›lmas›, izlenmesi ve denetimine iliflkin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan karara ba¤lan›r. E- Üçüncü k›s›m da kamu personeline iliflkin hükümler yer alm›fl ve bu bölümde kadrolar›n kullan›m›na iliflkin esaslar 22.maddede düzenlenmifltir. Buna göre, (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 say›l› Genel Kadro ve Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci

Ocak 2010 maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulufllar›; serbest memur kadrolar›na 2009 y›l›nda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayr›lan memur say›s›n›n yüzde 50’sini geçmeyecek flekilde aç›ktan veya di¤er kamu idare, kurum ve kurulufllar›ndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu s›n›rlar içinde memur ihtiyac›n› karfl›layamayacak söz konusu idare, kurum ve kurulufllardan yüksekö¤retim kurumlar› için ilave 4.000 adet, di¤erleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir. (2) Hakimlik ve savc›l›k meslekleri ile bu meslekten say›lan görevlere ve T›pta ve Difl Hekimli¤inde Uzmanl›k E¤itimi Yönetmeli¤i uyar›nca asistan kadrolar›na yap›lacak atamalar, Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›n›n ilgili mevzuatlar› uyar›nca vergi ve sosyal güvenlik alanlar›nda münhas›ran teftifl, denetim ve soruflturma görevlerini yerine getirmek amac›yla ihdas edilmifl kadrolar›ndan yard›mc› ve stajyer kadrolar›na yap›lacak atamalar, 657 say›l› Kanunun 53 üncü maddesine göre yap›lacak özürlü personel atamalar›, 27/7/1967 tarihli ve 926 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri Personel Kanunu kapsam›nda veya di¤er ilgili mevzuata göre yap›lacak askeri personel atamalar›, emniyet hizmetleri s›n›f›nda bulunan kadrolara yap›lacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyar›nca yap›lacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 say›l› Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›nda Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyar›nca yap›lacak personel nakilleri birinci f›krada yer alan s›n›rlamalara tâbi de¤ildir. (3) ‹kinci f›krada s›n›rlamalara tâbi olmaks›z›n atama yap›labilece¤i belirtilen kadrolardan ayr›lanlar›n say›s› birinci f›krada öngörülen yüzde 50 s›n›r›n›n hesab›nda dikkate al›nmaz. (4) Birinci f›kra kapsam›nda 657 say›l› Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyar›nca yap›lacak aç›ktan atamalar için Devlet Personel Baflkanl›¤›ndan izin al›nmas› zorunludur. ... (9) 1/1/2010 tarihi itibar›yla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar› aflm›fl olan belediyeler ve bunlar›n kurduklar› müessese ve iflletmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran› aflm›fl olan mahalli idare birliklerinin bofl memur ve sürekli iflçi kadrolar›na yap›lacak atamalar hakk›nda 5393 say›l› Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulan›r. Devam edecek...

Yenimahalle Zab›tas›, moral gecesinde bulufltu Ankara Yenimahalleli zab›talar gönüllerince e¤lendi. Gece gündüz demeden ilçede görev yapan ve vatandafllar›n huzurunu sa¤layan Yenimahalle Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü çal›flanlar›, kendileri için düzenlenen gecede moral buldu. enimahalle Zab›ta Müdürlü¤ü taraf›ndan Yenimahalle Belediyesi ‹lk Ad›m Dü¤ün Salonu'nda düzenlenen dayan›flma gecesine Yenimahalle Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Baflar Bal, Baflkan Yard›mc›s› fienol Balaban, Baflkan Yard›mc›s› Hakan Aç›l ve meclis üyelerinin yan› s›ra çok say›da Zab›ta Memuru kat›ld›. Zab›ta'lar›n zorlu bir görev yapt›klar›n› belirten Yaflar, "7 gün 24 saat görev yapan Zab›talar›m›z, halk›m›z›n güvenli¤ini sa¤l›yor. Zorlu görevlerinizin ard›ndan burada bir arada olmak ve e¤lenmek hakk›n›zd›r" dedi.

Y

AMAÇ YÜZÜ GÜLDÜRMEK CHP Yenimahalle ‹lçe Baflkan› Kayhan Yüre¤ir'in de kat›ld›¤›, Zab›ta Müdürlü¤ü'nün düzenledi¤i dayan›flma gecesinde mesai arkadafllar› ile bir arada olmaktan mutluluk duydu¤unu söyleyen Fethi Yaflar,

"Yenimahalle'nin ve Yenimahallelinin yüzünü güldürecek ve daha iyi hizmet edecek olan zab›ta arkadafllar›mla bunlar› paylaflmak gurur verici. Ekonomik s›k›nt›larla bo¤ulmufl olan halk›m›za kanunlar çerçevesinde elimizden gelen yard›m› yaparak yüzlerini güldürmek için buraday›z. Tek amac›m›z var o da hizmet" diye konufltu. YEN‹MAHALLE EL ELE HEP DAHA ‹Y‹YE Hiç kimsenin al›n terine el sürmeden en iyi projelerle gelecek sene de yollar›na devam edeceklerinin alt›n› çizen Baflkan Yaflar, "Yenimahalle'yi her alanda çok farkl› noktalara birlikte tafl›yaca¤›z" dedi. Yap›lan kura çekilifli ile dizüstü bilgisayardan mini f›r›na birçok hediye belediye çal›flanlar›n›n olurken, Ali Ekber Eren'in türküleriyle renk katt›¤› gecede birlik ve beraberlik vurgusu yap›ld›.


Ocak 2010

bas›ndan

13


röportaj

14

Ocak 2010

Manisa Turgutlu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feray Kahyao¤lu:

Zab›ta hâlâ y›pranma pay› bekliyor Uzun zamand›r taleplerin iletilmesine ra¤men, y›pranma hakk› konusunda bir geliflme olmad›¤›n› belirten Turgutlu Zab›ta Müdürü Kahyao¤lu, “Zab›ta memurlar› bir an önce ‹tfaiye, Polis, Röntgen mütehass›slar›na tan›nan fiili y›pranma hizmet zamm›ndan yararland›r›lmal›d›r” dedi.

Röportaj

tu mesai az ve yetersizdir. Zab›ta çal›flanlar›n›n tamam›n›n ayn› statüde olmas› gerekmektedir. Yani hepsi 657 say›l› kanuna tabii olmal›d›r. Türkiye genelindeki bu durumun en k›sa sürede giderilmesi gerekmektedir. Zab›ta memuru devaml› sahada görev yapan ve toplumun her kesiminde çok zor flartlarda görevi olan kiflilerdir. Zab›ta memurlar› bedenen y›prand›¤› gibi psikolojik olarak da y›pranmaktad›r. Bu nedenle zab›ta memurlar›na fiili hizmet zamm› hakk›n›n verilmesi ve kadro derecelerinin düzenlenmesinin personel üzerinde olumlu etki yarataca¤› kanaatindeyim. Uzun zamandan beri taleplerin iletilmesine ra¤men, y›pranma hakk› konusunda bir geliflme olmad›. Zab›ta Memurlar›, ‹tfaiye, Polis, Röntgen mütehass›slar›na tan›nan fiili y›pranma hizmet zamm›ndan en k›sa sürede yararland›r›lmal›d›r.

Zafer Tahmaz

 Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? - Turgutlu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü; 1 Birim Müdürü, 1 Bafl komiser, 2 Komiser ve 17 Zab›ta Memuru olmak üzere toplam 21 memur olarak görev yapmaktad›r. Ayr›ca 2 adet fioför, 1 adet uydu yay›nlar›nda görevli ve 1 adet de ruhsat yaz›flmalar›nda görevli olmak üzere 4 kadrolu iflçisi bulunmaktad›r. Bunlara ilave olarak 3 kifli idari büroda, 3 kifli de araçlarda floför olmak üzere 6 personel hizmet al›m› ile çal›flt›r›lmaktad›r. Dolay›s›yla Zab›ta Müdürlü¤ü’nde 21 Memur, 4 iflçi, 6 hizmet al›m› olmak üzere toplam 31 personel hizmet vermektedir. Müdürlü¤ümüz bünyesinde; 1 adet 2007 model BMC Minibüs, 1 adet 1997 model Ford Transit Minibüs, 1 Adet 2000 model Mazda Çift Kabin ve 1 adet 2010 model Renault Kango olmak üzere 4 adet araç ve 1 adet motosiklet bulunmaktad›r. Biraz da çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz? Neler yap›yorsunuz? - Turgutlu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü olarak göreve bafllad›¤›m günden itibaren öncelikle çok önemli oldu¤una inand›¤›m arfliv kay›tlar›n›n yeniden düzenlenmesi konusunda çok yo¤un çal›flmalar›m›z olmufltur. Zab›ta Müdürlü¤ü kay›tlar›n›n çok sa¤l›kl› olmad›¤›n› düflündü¤üm için öncelikle evrak kay›t, gelen evrak giden evrak ile evrak ak›fl› ve sonuçland›r›lan evraklar›n dosyalanmas› ve arflive kald›r›lmas› konusunda ifl ak›fl flemas› oluflturularak yap›lan tüm ifllemlerin kay›t alt›na al›nmas› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca ilçemizde kurulan 4 büyük pazaryerlerinin tezgah sahiplerine teker teker sicil kart› düzenlenerek listeler oluflturulmufl hem bilgisayar ortam›nda hem de manüel olarak her tezgah için bir dosya düzenlemek suretiyle pazaryerleri kay›tlar› güncel ve düzenli hale getirilmifltir. ‹flyeri açma ve Çal›flma ruhsatlar› konusunda titiz bir çal›flma içine girerek, ilçemizdeki iflyerlerinin kontrolü sa¤lanm›flt›r. Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - ‹lçemizin ekonomisi tar›ma ve k›smen toprak sanayine dayal› bir ekonomi oldu¤undan özellikle son 15 y›lda yo¤un göç alm›fl ve almaya devam etmektedir. Göç ilçemizin sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Bu nedenle olsa gerek ilçemizde seyyar sat›c›lar oldukça fazla görülmektedir. Ancak görevli ekiplerimizin titiz davranmalar› ve gerekli yasal ifllemleri uygulamas› sonuç vermektedir. Gerek motorize

gerekse yaya ekiplerimizin seyyar kontrolleri devaml› ve rutin olarak devam etmektedir. Zab›ta Müdürlü¤ü Ekiplerimizin görev esnas›nda en çok karfl›laflt›¤› sorunlar›n bafl›nda; Kald›r›m iflgali, Seyyar Sat›c›lar, Dilenciler, Ruhsats›z ‹flyerleri, F›r›nlarda Eksik Gramaj, Kaçak Yap›lar ve bunlara ilave olarak yak›n zamanda yürürlü¤e giren 4207 Say›l› Tütün ve Tütün Mamullerinin Tüketilmesi ile ilgili kontrol çal›flmalar› gelmektedir. ‹lçemizi görev stratejisi olarak 4 ayr› sektöre ay›rarak 2 adet yaya, 2 adet motorize olmak üzere bölgelerde görev süresince etkin sonuç almak için sürekli devriye gezmek suretiyle bölgeler kontrol alt›nda tutulmaktad›r. ‹lçemizde çok s›k karfl›laflt›¤›m›z sorunlardan biri de di¤er il ve ilçelerden gelen dilenci sorunudur. Bununla ilgili olarak gerek ekiplerimizin tespit etti¤i gerekse dairemize gelen ihbarlar an›nda de¤erlendirilerek müdahale edilen dilencilere yasal ifllemler uygulan›p, ilçe d›fl›na ç›kar›lmaktad›r. Bu uygulamalar neticesinde çok k›sa zamanda kesin sonuca ulaflm›fl bulunmaktay›z. Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Zab›ta teflkilat›n›n konum olarak hak etti¤i yerde oldu¤u kanaatinde de¤ilim. Bu nedenle zab›ta teflkilat›n›n hak etti¤i konuma gelmesinde biz zab›ta memurlar›na çok büyük ifller düflmektedir. Takdir edersiniz ki zab›ta yapt›¤› görev ile sorumluluklar› göz önüne al›nd›-

¤›nda çok zor ve a¤›r flartlarda çal›flan kiflilerdir. Ancak flartlar ne olursa olsun zab›ta memuru kendini yenileyen, gelifltiren, bilgili ve örnek kifliler olmal›d›r. Amac›n›n vatandafla hizmet oldu¤unun bilincinde olarak görevini dürüst, kararl› ve kendisine objektif ölçüyü benimseyip kanunlar çerçevesinde icra ederek sayg›nl›k kazanmal›d›r. Hal böyle oldu¤unda eminim ki zab›ta teflkilat› kamuoyunda ve Devlet organlar› gözünde hak etti¤i yere mutlaka gelecektir. Ayr›ca Zab›ta Memurunun görev bak›m›ndan devaml› sahada olmas› nedeniyle Belediyenin bir anlamda aynas› olmas› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. Bu nedenle Zab›ta Memuru baflta k›l›k ve k›yafeti olmak üzere davran›fllar› ile de örnek bir kiflilik hüviyetinde olmas› kaç›n›lmaz bir gerçektir. Zab›ta 7/24 saat görev bafl›nda, hayat›n devam etti¤i her safhada dinç ve dinamik olmak durumundad›r. Zab›tay› di¤er birimlerden ay›ran en büyük özelli¤i Belediye ile ilgili her konuda hemen hemen hepsinde görevi ve sorumlulu¤u olmas›d›r. K›saca bir anlamda “Belediye eflittir Zab›ta” denilebilir. Bu nedenle; Zab›ta Memuru devaml› kendini yenileyen, kanunlar› iyi bilen ve en önemlisi insan iliflkileri bak›m›ndan ikna edici, diksiyonu düzgün ve kendine özgüveni olan kifli olmal›d›r. Takdir edersiniz ki Zab›ta personeli görev esnas›nda istenmeyen olaylarla karfl›laflmas› olas›l›¤› oldukça yüksektir. Bu nedenle zaman zaman Zab›ta Personeline psi-

kolojik destek verilmesi çok faydal› olacakt›r. ‹tfaiye Personelinde oldu¤u gibi Zab›ta Personeline de fiili hizmet zamm› verilmesinin uygun olaca¤›n› düflünmekteyim. Görüldü¤ü üzere çok önemli sorumluluklar› olan Zab›ta Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere; Zab›ta Memuru yetifltiren en az›ndan 2 y›ll›k Mesleki Okulunun olmas›, burada akademik e¤itim alan mezun olan kiflilerin yetifltirilmesi gerekmektedir. Özetlemek gerekirse Zab›ta Memuru kendine güveni olan, bilgili, ahlakl›, disiplinli ve örnek bir kiflilik olmal›d›r. Bunun yan› s›ra vatandafl›nda kendisinin huzuru, refah› ve güveni için çal›flan Zab›ta Memuruna yard›mc› ve en büyük destekçisi olmal›d›r. Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Zab›ta memurlar›n›n çal›flma saatleri ve almakta olduklar› mak-

 Özellik baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Görevde bulundu¤um süre içerisinde amac›m Turgutlumuzda yaflayan insanlar›n huzuru, güveni ve refah› için var gücümüzle çal›flmay› hedef alarak Turgutlumuzu yaflanabilir örnek bir ilçe haline getirmektir. En büyük amac›m vatandafl›m›z›n zab›ta ile tek vücut ve omuz omuza iç içe olmas› en büyük hedeflerim olacakt›r. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetemizin çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Zab›ta Gazetesinin ülkemizin en küçük belde ve belediyelerine kadar ulaflmas›n› sa¤layan tüm çal›flanlar›na teflekkürü bir borç biliyorum. Zab›ta Vakf› ve Zab›ta Gazetesi, yapt›¤› çal›flmalar ile daima takdir ve övgüye lay›kt›r. Özellikle son üç y›ld›r kendilerinden temin etti¤imiz k›yafetlerin yönetmeli¤e uygun ve kaliteli oldu¤unu tespit etmifl bulunmaktay›z. Bu nedenle kendilerine teflekkür ediyor ve bundan sonra yapacaklar› tüm çal›flmalarda kendilerinin en büyük destekçileri olaca¤›m›z› bilmelerini istiyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Feray Kahyao¤lu kimdir? 11.08.1972 Ayd›n Nazilli do¤umluyum. ‹lk ve orta ö¤renimimi Nazilli’de tamamlad›m. Bal›kesir Polis okulunda 1 y›ll›k e¤itimimi tamamlayarak 1993 y›l›nda Manisa Turgutlu’da polis memuru olarak göreve bafllad›m. 1997 y›l›nda flark görevim nedeni ile fianl›urfa’ya tayin oldum. Yine 1997 y›l›nda Turgutlu Belediyesine Zab›ta Memuru olarak naklen geçifl yapt›m. Bu arada Anadolu üniversitesi ‹flletme Bölümünü bitirdim. 2004 y›l›ndan itibaren Zab›ta Müdürü olarak görev yapmaktay›m. Evli ve iki k›z çocu¤u babas›y›m.


aktüel

Ocak 2010

G

ünümüzün ekonomik flartlar› zab›ta mesle¤ini gün geçtikçe zorlaflt›rmakta zab›tan›n yükünün daha çok a¤›rlaflmas›na sebep olmaktad›r. Yasalar›n uygulanam›yor olmas› sokak ile yasalar aras›nda s›k›fl›p kald›¤›m›z›n bir gerçe¤idir. Bu durumun en belirgin örne¤i ise sokaklarda seyyar sat›c›l›k yaparak evine eli dolu gitmek isteyen, yasay› ve yönetmeli¤i umursamayan bir insan profiline müdahale etti¤iniz zaman ortaya ç›kan kargafla hatta kavga ortam›d›r. Birde bunun yan›nda, yaflanan olaylar karfl›s›nda vatandafllar›m›z›n bize karfl› cephe almas› yapt›¤›m›z iflin zorluk derecesini artt›rmaktad›r. Mahkemelerde yaln›z b›rak›lmam›z ve al›nan nakdi para cezalar›n›n zab›ta memurunun kendisine ödetilmesi de ayr›ca çözüme kavuflturulmas› gereken önemli sorunlar›m›zdan biridir. Yasa koyucular›n›n zab›ta yönetmeli¤i ve uygulamalar›n› haz›rlarken yaln›zca teoride de¤il ayn› zamanda zab›tan›n pratikteki flartlar›n› da göz önünde bulundurmalar› gerekmektedir. Di¤er bir konu ise zab›ta personelinin özlük hakla-

M‹SAF‹R YAZAR Ertan UZA‹R Karfl›yaka Belediyesi Zab›ta Müdürü

Metropolde Zab›ta Olmak r›d›r. Kademe ve derece ilerlemesinde yüksek okulu bitirmifl bir zab›ta memuru 1/4 derecesinden maafl almas›na ra¤men 5. dereceden afla¤›s›na inemiyor ve hakketti¤i dereceyi alam›yor. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Zab›ta personelinin terfi uygulamas›nda ise yerinde yönetim flekli olan Belediye Baflkanl›klar›ndan birim müdürlerinin de görüflü al›narak terfilerinin -yani amirliklerin- verilmesi daha uygun olacak-

M

rum" diyen genç, "Dilenmek suç mu?" diye kendini savundu. Zab›ta ekipleri taraf›ndan yakalanan ve sokak ortas›nda teflhir edilen M.Y., tan›nmamak için bafl›ndaki bereyle yüzünü kapatt›. M.Y.'nin üzerinden 15 TL para ç›kt›.

Güzelbahçe Zab›tas›’ndan çiçekli teflekkür

G

Geçirdi¤i elim bir kaza sonucu yaflam›n› yitiren Adana Seyhan Belediyesi’nde görevli Zab›ta Amiri MUH‹TT‹N ÇEL‹K’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm zab›ta teflkilat›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

Sürekli geliflim içinde olan insanlar›n uza¤›nda kalmamak, sorunlara en iyi çözümü getirebilmek için meslek aç›s›ndan daha verimli, toplumun gözünde zab›tam›z› daha onura edebilmek ad›na özlük haklar› için gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› özlük haklar› al›n›ncaya kadar mücadelenin verilmesi zaten onurlu olan mesle¤imizin toplum gözünde de daha da onura edilmesi için çal›flmalar›n yap›laca¤›n› umuyor Tüm zab›ta teflkilat›m›za baflar›lar diliyor sayg›lar sunuyorum.

ersin'de üzerinde tafl›d›¤› 'sa¤›r ve dilsiz' yaz›s›yla vatandafllar›n duygular›n› sömürerek dilencilik yapan 17 yafl›ndaki genç, zab›ta ekiplerini görünce hem duymaya hem de konuflmaya bafllad›. "Avrat almak için dileniyo-

üzelbahçe Belediye Zab›ta Amiri Filiz Bozbey ve ekipler, y›lbafl› öncesi ilçede içkili restoranlar› denetledi. Zab›ta ekipleri kurallara uymayan ve sa¤l›k koflullar›na uygun hizmet vermeyen iflletmeler hakk›nda

BAfiSA⁄LI⁄I

t›r. Zab›ta da pratikte sokakta hiçbir varl›k gösteremeyen memur arkadafllar›m›z›n görevde yükselme s›nav›nda iyi puan almas›yla ekip amiri veya k›s›m amiri yap›lmas› hiçbir fayda getirmeyecektir. Memurlar aras›nda hangi memurun amirli¤e ve yönetici adayl›¤›na haiz oldu¤unu Müdürleri ve Amirlerinden daha iyi hiç kimse bilemeyecektir. Bizim iflimiz olay yerinin polisi, savc›s› ve hakimi olmakt›r. Yani, amir aday› olacak arkadafllar›m›z pratik zekal›, olumlu karar verebilen, ekibindeki personeli çok iyi yönlendirebilen amirlerine karfl› güven verebilecek ve sürekli kendini yenileyen bir bilgi donan›m›na sahip olmak durumundad›r.

Zab›tay› gördü, bülbül kesildi!

KINAMA Kemeralt› Çarfl›s›’nda kendini bilmez baz› esnaflar›n sald›r›s›na u¤rayan ‹zmir Konak Belediyesi Zab›ta Memuru MURAT HAYDARO⁄LU’na geçmifl olsun dileklerimizi iletiyor, halk›m›z›n huzuru için 7 gün 24 saat canlar› pahas›na çal›flan zab›ta teflkilat› mensuplar›m›za yap›lan her türlü sald›r›y› k›n›yoruz.

15

HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

tutanak tuttu, uyar›larda bulundu. Zab›ta Amiri Bozbey, kurallara uyan ve sa¤l›k koflullar›na uygun hizmet veren iflletme sahiplerine de çiçekle teflekkür etti. Bozbey, çiçekli teflekkür uygulamas›n›n sürece¤ini belirtti.

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹

Dilenci: Belediye memuru geçti, ne bekliyorsun, çorapba¤› tahtas›n›n arkas›n› çevirip dilenmeye tekrar bafllasana!

Karagöz, 20 Mart 1929


bize ulafl›n! Zab›ta ile ilgili yaz› ve haberlerinizi foto¤raflar›yla birlikte bize ulaflt›r›n, yay›nlayal›m... • Y›l: 2 • Say›: 23 • Ocak 2010

• HABER AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

EPosta: zabitagazetesi@gmail.com ‹nternet: www.zabita.com Tel. & Faks: (0212) 519 32 70

Beyo¤lu Zab›tas›’ndan f›r›n denetimi Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü ekipleri, f›r›nlar› kontrol ederek hijyen ve ekmek gramaj› hususunda denetim yapt›. Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah Demircan, “Halk›m›z›n sa¤l›¤› birinci önceli¤imiz” dedi. eyo¤lu Belediyesi Zab›ta ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü ekipleri, f›r›nlar› tek tek gezerek temizlik kurallar›na uyulup uyulmad›¤› ve ç›kan ekmeklerin gramajlar›n›n do¤ru olup olmad›¤› konusunda denetim çal›flmas› yapt›. Ekipler, ayn› zamanda f›r›nlarda genel temizlik, portör ve sa¤l›k muayene cüzdanlar›n›n da kontrolünü gerçeklefltirdi. Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah Demircan, “Halk›m›z›n sa¤l›¤›n› korumak için f›r›nlarda rutin olarak denetimler gerçeklefltiriyoruz. Beyo¤lu halk›n›n talepleri ve flikayetlerini de dikkate al›yoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassas›z. Halk›m›z›n

B

Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah Demircan

sa¤l›¤› bizim birinci önceli¤imiz. Kurallara uymayan f›r›n ve imalathanelerin tamam›n› istenilen standartlara getirmek için de, çal›flmalar›m›z tüm h›z›yla devam ediyor. Belediyemizin zab›ta ekipleri s›k s›k denetimlere ç›k›yor. Kurallara uymayan iflletmelere ise gerekli cezalar uygulan›yor. Bundan sonra da denetimlerimiz sürecek” fleklinde konufltu.

‹Z‹NS‹Z ‹fiGALLER KALDIRILDI Öte yandan Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta Ekipleri, ‘4207 say›l› tütün ürünlerinin zararlar›n›n önlenmesi ve kontrolü’ ile ilgili kanun kapsam›nda kapal› alanlarda sigara denetimlerini de s›klaflt›rd›. Beyo¤lu ilçe s›n›rlar› içinde özellikle ‹stiklal Caddesi ve ba¤lant›l› sokaklar›nda faaliyet gösteren iflletmeler denetlendi. ‹flletmeler, müflterilerinin sigara içmelerini sa¤lamak için hava flartlar›n› da bahane ederek naylon ve branda gibi malzemelerle oluflturduklar› izinsiz kapal› alanlar, Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤› Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerince kald›r›ld›. Cadde ve sokaklar izinsiz iflgallerden ar›nd›r›ld›. Yasa¤a uymayan iflletme sahiplerine ve flah›slara ise cezai ifllem uyguland›.

Eyüp Belediyesi Zab›ta Birimi yeniden yap›lan›yor...

Eyüp Zab›tas›’na yabanc› dil deste¤i

E

yüp Belediyesi, Zab›ta Mü dü rlü ¤ü ’n de yen iden yap›lanmaya gidiyor. fiubat ay›nda bafllayacak ve 3 ay sürecek kurslarla, Belediyede görev yapan zab›talara iletiflim, davran›fl ve mevzuat e¤itimi konusunda dersler verilecek. Kurslar sonunda s›nava tabi tutulacak zab›talara, ald›klar› puanlara görev da¤›l›m› yap›lacak. Özel bir dan›flmanl›k firmas›ndaki pro-

fesyonel ekip taraf›ndan e¤itilen zab›talardan Eyüp Sultan Merkez’de görev yapacak olanlara hem yabanc› dil, hem de ilçenin tarihi dokusunu kapsaml› bir flekilde anlatan kültür/tarih dersleri verilecek. S›navlarda baflar›l› olamayan zab›talar, belirli puan› alana kadar e¤itim görmeye devam edecek. Zab›talar belli dallardaki kurslar d›fl›nda hizmetiçi e¤itim konusundaki seminerlere de kat›lacak.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mahallesi, Sar›güzel Caddesi, No: 54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

OCAK 2010  

zabıta gazetesi ocak 2010 sayısı

OCAK 2010  

zabıta gazetesi ocak 2010 sayısı

Advertisement