{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

informasjon

MAGASIN FOR

JOBB&UTDANNING TEMABLAD FOR SOTRA ROTARYKLUBB ÅRGANG 33

Vinn en:

iPhone 11 Pro! Sjå meir info på side 4

VEND BLIKKET MOT HAVET!

S. 20

TEMA HAVET: EIT HAV AV MOGLEGHEITER S. 5

CO2-LAGRING I HAVET S. 22

YRKESMESSA

JOBB PÅ FISKEFARTØY S. 41

I SOTRA ARENA, STRAUME IDRETTSPARK FORKL. JOBB 18.00–20.30 & UTDANNING | 2019 TYSDAG 14. JANUAR MAGASIN 2020 —


Innhald 2 Leder 3 Kjære 10. klassing 4 Fakta om Rotary 4 VINN EN IPHONE 11PRO! 5 Eit hav av mogelegheiter 6 Hvilken kompetanse etterspør næringslivet? 7 5 ved konglo 8 Sotra vidaregåande 13 Hva gjør de nå? 15 Skolesammenslåing 18 Digitalisering og yrkesval 19 Fra produksjon til tjenester 20 Vend blikket mot havet! 21 Gode grunner til å velge utdanning innen

helse- og omsorgssektoren

23 CO2-Lagring i havet utenfor Øygarden 27 Mangfoldslederen på Sotra 28 Lærlinger hos Technip FMC 30 Spillutvikler 33 Jobb i vinden? 35 Olje- og gassnæringen i det grønne skiftet 37 Renovasjonsselskapenes rolle 38 Tre gründere 41 Jobb på fiskefartøy 45 Vegar har fått draumejobben 48 Utvekslingsstudentene 2020 49 Ungdomsutvekslingen i Rotary 50 Vinnarane av Rotary Prisen 2019 51 Utstillarkart 52 Straumeidrettspark/parkering

Utgjevar: Sotra Rotaryklubb ved president Anja Bøe Solli Ansvarleg redaktør: Asbjørn Algrøy Grafisk Design: Heidi Fjell Design Marknadskonsulent: Kjersti Jahnsen Forsidefoto: Erlend A. Lorenzen Opplag: 14.500 Vert delt ut gratis til alle husstandar i Fjell, Sund og Øygarden

Utgjeving: Nr. 33 Rotaryklubben sitt temahefte vart første gong utgjeven 14.03.88 og heitte då «Samfunnsengasjment»

Trykk: Bodoni AS Internettside: http://sotra.rotary.no Redaksjonen avslutta: 01.12.2019 Utgjevingsdato: 04.01.2020

2 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

LEDER HILSEN FRA REDAKTØREN:

NY KOMMUNE NYTT FYLKE I over 33 år har Sotra Rotaryklubb arrangert Yrkesmesse for alle elevane i 10.-klasse frå tidlegare Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Frå 1. januar 2020 vart vi alle samla i Nye Øygarden kommune som har nær 38.000 innbyggjarar. Vidaregåande utdanning er ei fylkeskommunal oppgåve og frå 1. januar er det Vestland fylkeskommune som har ansvaret for all vidaregåande utdanning i vår kommune. Dei vidaregåande skulane i Vestland fylke har eit omfattande tilbod av studieretningar. I vår kommune er det Sotra vidaregåande skule som har oppgåva med å gje tilbod om vidaregåande utdanning til deg som no går i 10.-klasse. Øygarden kommune har ein godt utbygd offentleg sektor som treng godt utdanna arbeidskraft innanfor ei lang rekkje fagfelt. Tenk berre på det auka behovet for helsetenester det vil verta ved det nye sjukehuset vårt på Straume, og ved dei ulike helsesentera andre stader i kommunen. Miljøverksemda Øyvar AS, som er eigd av kommunen og leverer reint vatn, reinsar store mengder kloakk og handterer alt avfall frå verksemder og heimane i kommunen. Dei treng fagarbeidarar, ingeniørar, merkantilt personale og leiarar med ulik bakgrunn og erfaring. I vår kommune har vi eit robust og variert næringsliv innan marin og maritim sektor. Sterke næringsklynger veks fram i mange delar av vår kommune. I nordre del vert det arbeida med å etablere verdas fremste anlegg for fangst og lagring av CO2. Dette er eit klima- og miljøprosjekt som vil ha behov for høgt utdanna arbeidskraft i mange tiår. I søre del av kommunen og i Straume næringspark finn vi mange hundre små- og mellomstore verksemder, som kvar for seg representerer spanande jobbmoglegheiter og ulike karrierevegar. Berre på regionsenteret på Straume er det i dag meir enn 1000 arbeidsplassar. Som 10.-klassing skal du snart velja eit utdanningsløp. Kan hende har du allereie bestemt deg for val av yrke og utdanning, men dei aller fleste treng råd både frå foreldre, vener, lærarar og rådgjevarar ved skulane. Sotra Rotaryklubb sin målsetting med Yrkesmessa er å medverka til at du skal kunna gjera eit val som er riktig for deg. Bruk derfor Yrkesmessa til å snakke med representantar frå skulane, fagopplæringskontora, private verksemder og offentlege etatar som politi og brannvesen.

Eg ynskjer alle dagens 10.-klassinger lukke til med val av utdanning og yrkesval for framtida. Asbjørn Algrøy Redaktør


Kjære

10. KLASSING Anja Bøe Solli/ President i Sotra Rotaryklubb

I 2020 arrangerer Sotra Rotary yrkesmessen for 33. gang. Vi ønsker alle elever i 10. klasse, foreldre/foresatte og andre som er interesserte, velkommen til årets yrkesmesse. Magasinet for jobb og utdanning inneholder mye informasjon om noen av mulighetene når viktige valg for fremtiden skal gjøres. Bruk derfor litt tid til å lese gjennom bladet, gjerne i lag med venner eller foresatte. Da vil det gjerne være lettere å finne ut hvilke spørsmål dere kan stille på Yrkesmessen og få svar på det dere lurer på. I magasinet finnes det mange annonser, intervju og artikler som kan være oppklarende når dere skal velge videre utdanning og yrke fremover. På Yrkesmessen vil det bli mulighet til å snakke med mange utdanningsinstitusjoner, yrkesgrupper, bedrifter fra regionen, forsvaret, lærlingekontor og mye mer. Yrkesmessen er derfor en viktig arena for yrkes- og utdanningsvalg for fremtiden.

Utdanning er viktig! Vi håper du, etter besøket på Yrkesmessen, har fått inspirasjon og motivasjon til å starte på en utdanning som bringer deg nærmere det yrket du ønsker skal være ditt i fremtiden. Sotra Rotary, i samarbeid med rotaryklubber over hele verden, kan også tilby deg og andre ungdommer mellom 16 og 18 år studieplass i en rekke land i Europa og verden forøvrig. Sotra Rotary klubb har over 50 medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn. Vi har som motto: «Making a Difference» og «Service above self». «Sammen ser vi en verden hvor folk slår seg sammen og gjør noe for å skape varige endringer over hele verden, i våre lokalsamfunn og i oss selv».

Sotra Rotary kunne ikke laget Magasinet for jobb og utdanning og Yrkesmessen uten bidrag fra alle utstillerne på Yrkesmessen. Vi takker derfor alle skoler, utstillere, annonsører, leverandører og ikke minst medlemmene i Sotra Rotary Klubb, som på dugnad har gjort dette mulig.

PÅ VEGNE AV OSS I SOTRA ROTARY KLUBB ØNSKER VI ALLE 10. KLASSINGER MED FORESATTE VELKOMMEN TIL YRKESMESSEN OG DE VIKTIGE VALGENE SOM SKAL GJØRES. Vennlig hilsen Anja Bøe Solli President i Sotra Rotary Klubb.

3 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


FAKTA OM Rotary er en verdensomspennende organisasjon med mer enn 1,2 Mill. medlemmer fordelt på ca. 35.000 klubber over hele verden. Hvert år nedlegges ca. 16 millioner dugnadstimer til beste for verdenssamfunnet. Sotra Rotary ble stiftet i 1985 og består av personer med bred yrkesmessig bakgrunn som med jevne mellomrom kommer sammen til hygge, fellesskap og faglig påfyll. Navnet Rotary spiller på at vervene i klubben går på rundgang. Dette gjelder både vervet som president og de forskjellige komitelederne. Nøkkelpersoner i klubben deltar hvert år på regionale opplæringsseminar. Er vi på reise oppsøker vi gjerne andre Rotaryklubber og blir alltid tatt imot med åpne armer. Vårt Rotary-distrikt består av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og hvert distrikt ledes av en guvernør som får sin opplæring i USA. Kong Harald er æresguvernør for alle landets distrikter.

I Rotary arbeider vi hovedsakelig til beste for lokalsamfunnet, men vi har også internasjonale prosjekter hvor vi typisk støtter samfunnsnyttige prosjekter i utviklingsland. Det siste prosjektet vi har vært involvert i er rehabilitering av et sykehus i Afrika. På våre ukentlige møter veksler vi mellom interessante foredrag, sosiale sammenkomster, bedriftsbesøk og generell nettverksbygging. Klubben arrangerer fra tid til annen reiser for medlemmene med ledsager, både i Norge og utlandet. I anledning vårt 30-årsjubileum i 2015 reiste vi på jubileumstur til Tyskland. Vi har en vennskapsklubb i Danmark, som vi har kjørt felles prosjekter med. På våre websider sotra.rotary.no kan du lese mer om klubben vår. Der vil du også finne kontakttelefon til presidenten samt e-post adressen vår som er sotra@rotary.no Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker å bli medlem.

Se også gruppen ‘Yrkesmessa – Sotra Rotary’ på Facebook.

en:

Vi

nniPhone 11 Pro! For tredje året på rad gir Rotary vekk toppmodellen av iPhone til en heldig vinner. Det er kun elever som har anledning å delta, så her er det gode vinnersjanser! Ved ankomst får alle utdelt et spørsmålsark. For å klare oppgaven må du stille spørsmål til utstillerne. Når oppgaven er løst fyller du ut navn og mobilnummer og leverer på Politiet sin stand. TREKNING PÅ MESSEN KL 20:00

(Vinneren må være til stede.)

Heldig vinner av iPhoneX 2019 Vinneren i 2019 ble Nora Nesse fra Sekkingstad / Foldnes. Hun er 18 år og

går nå siste året på BPG. Favorittfaget er rettslære. Hun er ikke helt sikker hva hun vil, men lurer på å studere juss. Det er 5 års studie og 2 års praksis. Hva har du gjort med premien, Nora? – Jeg valgte å beholde telefonen og snakker faktisk i den nå. Artig med toppmodellen. Vinneren i 2018 ble Cora Hjelme fra Fjell Ungdomsskole. Hun valgte

å selge telefonen og sette pengene inn på konto. Du valgte jo å begynne på tip VG1. Hva gjør du nå? – Jeg trivdes veldig godt med TIP og har valgt å gå videre til maritime fag på Bergen Maritime. Drømmen er å bli styrmann. Jeg koser meg masse på skolen og føler jeg har gjort det rette valget. 4


NYE ØYGARDEN KOMMUNE

EIT HAV AV MOGLEGHEITER Kva ambisjoner har Nye Øygarden kommune sin fyrste ordførar, Tom Georg Indrevik, for regionen vår? / Intervju: Reidun Brekke /

Ordfører i den nye storkommunen: Tom Georg Indrevik (H)

Du er første ordføraren i den nest største kommunen i Vestland fylke. Kva ambisjonar har du for kommunen vår? Vi bur i en flott kommune med tilgang til havet, naturen, kystkulturen og til mange dyktige innbyggjarar og bedrifter. Saman kan vi som bur i Øygarden sjå moglegheitene som finst i nærområdet vårt innan næring og samfunnsutvikling. Vår nye kommune har unike fordelar og moglegheiter innan energi, teknologi, offentleg tenesteyting, havnæringane og fiskeri. I åra som kjem er det viktig å leggja til rette for å utvikla fleire arbeidsplasser innan disse områda. Saman med tilsette og innbyggjarar ønskjer eg å byggja Noregs mest attraktive kommune. Korleis trur du arbeidsmarknaden vil utvikla seg i regionen? Hav - berekraftig utvikling, olje, Co2-fangst, digitalisering, offentleg sektor osb. Eg trur vi har store moglegheiter for vekst og utvikling. Eg trur vi vil sjå ein stor auke i tal på arbeidsplassar. Det 17. målet for berekrafta i FN vert lagt til grunn for ikkje berre offentleg planlegging, men også utvikling i næringslivet. Gjennom å utnytta våre naturgitte fordelar vil kommunen kunna leggja til rette for etablering av fleire arbeidsplassar i ulike sektorar. Det er fleire prosjekt som vil skapa nye spennande arbeidsplassar, og industri knytt til Co2-lagringsprosjektet vil kunna skapa eit heilt nytt industrieventyr.

Nye Øygarden kommune vert den nest største kommunen i Vestland fylke etter Bergen. Det betyr at vi også innan offentleg sektor vil ha behov for fleire unge menneske som ønskjer å arbeida med å hjelpa dei av innbyggjarane våre som har behov for hjelp, spesielt i pleie og omsorg. Øygarden og Bergen kommunar er ein tett arbeidsmarknad. Kva råd vil du gje ungdomen når det gjeld val av utdanning for framtida? Vel noko du likar å jobba med og noko som det vil vera behov for i framtida. Tenk ut av boksen og vel gjerne noe utradisjonelt. Fremtidige behov for arbeidskraft vil vera stort, men endringane vil også føra til at vi må utdanna oss gjennom heile livet. Det vil ikkje lenger vera slik at du vil kunne jobba med det same i 40 år. Framtida vil spørja etter meir fleksibilitet og endringsvilje hjå den tilsette. Vi håpar at vi kan bidra til å skapa eit variert arbeidsliv som gjer det attraktivt for deg å både arbeida og bu i Øygarden kommune. Kva meiner du ungdom bør engasjera seg i for å vera med å påverka utviklinga i vår unge kommune til å verta den mest attraktive kommunen å arbeida og bu i. Det er viktig at flest mogleg engasjerer seg i lokalsamfunnet. Alle kan gjera ein forskjell for andre gjennom å bidra i frivillige lag og organisasjonar. Ikkje minst er dette viktig for deg sjølv. Det kan også vera viktig med tanke på fremtidige jobbsøknader.

Ny godshamn på Ågotnes vil også kunna tilføra oss nye arbeidsplasser.

5 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


HVILKEN KOMPETANSE ETTERSPØR NÆRINGSLIVET? For mange unge på vei ut i voksenlivet er det mange valg å ta. Det er ikke alltid like lett å velge utdanning. Hva skal man bli? Hvilken utdanning er det lurt å velge?

/ Av Tom Knudsen, NHO / – Jeg vil oppfordre unge som skal velge utdanning til å begynne i den andre enden av dette spørsmålet, sier Tom Knudsen, som er regiondirektør i NHO (Nærings-livets Hovedorganisasjon) Vestlandet. – Det er de gode bedriftene som gir grunnlag for høy levestandard i et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn. Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet ved at bedrifter, eiere og ansatte betaler skatter og avgifter som igjen finansierer velferden vår. Når bedriftene i Norge går godt, ja, da går også AS Norge godt, forklarer Knudsen.

For at bedriftene skal gå godt og drive med det de kan slik at de vokser og går med overskudd, er de avhengig av å få tak i de flinke folkene som de trenger å ha med på laget sitt. –Derfor skal ungdom heller spørre seg hvordan de ser for seg sin framtidige arbeidshverdag og velge utdanning ut fra hvordan den ser ut, mener Knudsen.

Hvordan ser du som er ung i dag for deg at din framtidige arbeidshverdag skal være? Jobber du alene eller i team? Jobber du med ord eller med tall? På kontor eller i friluft? Jobber du med hendene? Reiser du mye? Treffer du nye mennesker? Uansett hva som er svarene dine på disse spørsmålene så vil en yrkesfaglig utdannelse eller en teknologiutdannelse være et godt valg, mener han. NHOs Kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehovet i NHOs medlemsbedrifter. Her svarer hele 6 av 10 bedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2019. Det er alvorlige tall, mener regiondirektøren, som understreker at mange

bedrifter taper markedsandeler fordi de ofte har et udekket kompetansebehov.

Hvilken kompetanse er det bedriftene trenger? 6 av 10 bedrifter har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring. 5 av 10 har behov for fagskoleutdannede. Teknikk og industriell produksjon, bygg- og anlegg og elektrofag og er de yrkesfaglige utdanningene det er størst behov for de neste fem årene. NHO vil derfor oppfordre flere unge til å velge yrkesfag. Fagarbeideren er grunnmuren i norsk næringsliv, sier Tom Knudsen. Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Riktig kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, med fagbrev i hånden har du også krav på å kunne ta allmenn påbygging.

Regiondirektøren ønsker alle 10. klassingene lykke til med valg av utdannelsen og avslutter med: – vi sees i næringslivet om noen år!

SARTOR TANNLEGESENTER Lenge siden du har vært hos tannlege? Vi tar imot nye pasienter. Vi holder til i 3 etg. ved Extra Leker. Tannlegene: Bjørn Vegard Skoge, Anette T. Sundal, Kathrine Ekanger Risa, Odd Nesse, Pål Drange og Tora Hovland. Endospesialist: Dan Grigorescu Tannpleierne: Stine Andreassen og Kristin H. Clausen. Oral kirurg: Ala Ammin. Periospesialist: Sundus Saad Al- Zubaydi.

SARTOR TANNLEGESENTER DA www.sartortannlegesenter.no Telefon: 56 33 11 30 Mandag-torsdag 08.00-20.00 Fredag 08.00-16.00

6 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019


{5

VED KONGLO}

Vi har spurt fem hyggelige tilfeldige forbipasserende ved Sotras mest kjente møteplass – den flotte konglo ved Sartor Storsenter. / Intervju: Tony Vik Schei /

- Hvilke råd vil du gi til avgangselevene på ungdomsskolen om videreutdanning og senere yrkesvalg?

/ Linda Fortes, Storetveit, Bergen / SVAR: Følg interessen din. Ta gjerne en yrkesfaglig utdanning innen noe du trives med. Høyere utdanning kan man ta senere etter å ha fått erfaring innen faget. Da er det ofte mer interessant å lære mer.

/ Vibekke Nekkøy, Forland /

/ SHivan Merza Ali, Bergen /

SVAR: Finn deg en jobb som gjør at du har lyst å stå opp om morgenen og gleder deg til å gå på jobb. Bruk tid på å finne ut hva som er dine interesser og muligheter.

SVAR: Ungdom i Norge er heldige som får gratis utdanning. I mange land må du betale for å ta utdanning. Bruk muligheten til å ta høyere utdanning.

/ Thor Ørland, Forland /

/ Nancy Gjervik, Straume /

SVAR: Velg noe du er interessert i! Jeg studerte økonomi og ble bankmann. Det har for så vidt vært et greit yrke, men jeg angrer på at jeg ikke studerte språk og ble bibliotekar eller forfatter. Nå har jeg blitt pensjonist og har fulgt drømmen og gitt ut diktsamlingen «Sammensurium»!

SVAR: Velg yrkesfag. Med et fagbrev er du garantert jobb, og ikke så utsatt som f.eks. jobb innen data, hvor jobbene kan gjøres fra utlandet. Særlig jenter bør tenke på å velge de tradisjonelle mannsyrkene. De er fortsatt ofte bedre betalt og har bedre betingelser enn de tradisjonelle kvinneyrkene. MAGASIN MAGASINFOR FORJOBB JOBB&&UTDANNING UTDANNING || 2020 2019

7


SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE - Ein skule for framtida!

Sotra vidaregåande har sju yrkesfaglege og to studieførebuande utdanningsprogram. Skulen vil også i framtida ha eit breitt og variert utdanningstilbod, for å møta forventningane frå lokalmiljøet. Sotra vidaregåande skule - avdeling Sund

SVÆRT GODT LÆRINGSMILJØ Sotra vidaregåande skule er lokalisert på to stader, på Bildøy og i Skogsvåg. Totalt tilbyr skulen om lag 900 elevplassar, og har 150 tilsette som gjer det dei kan for at elevane både skal trivast og få eit godt læringsutbytte den tida dei går på skulen. – Vi skårar svært høgt på trivsel i den årlege Elevundersøkinga. Elevene har valt ut dette som det beste med skulen, og det er vi sjølvsagt svært stolte av. Trivsel er grunnleggande skal ein få til gode læringsmiljø, seier rektor. I tillegg har tilsette og elevar saman kome fram til at motivasjon for læringsarbeidet er viktig, og skulen arbeider aktivt med å involvere elevane i det kontinuerlege arbeidet med å utvikle skulen. – Ikkje alle er like motiverte for å gå på vidaregåande skule. Det har vi respekt for, og saman med elevane vil vi framover satsa endå meir på å finne motivasjonen hjå kvar enkelt elev. Vi skårar bra på dette i dag, men her meiner vi at vi aldri kan bli gode nok, seier rektor. Arbeidet med elevundersøkinga har munna ut i ein verdiplattform som heng i alle klasserom på skulen.

8 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019

– Verdiplattforma vår skal ligge til grunn for alt vi gjer på skulen, og gjeld både elevar og tilsette, seier rektor. For å involvere elevane meir i utviklinga har skulen sett av ein heil time i veka til noko dei kallar «Klassens time». I denne timen har ingen klassar vanleg undervisning. Timen vert i staden brukt til andre tema enn dei reint faglege. Det kan vere sosialpedagogiske tiltak leia av kontaktlærar, elevrådsmøte, møte mellom tillitselevar og lærarar, sosiale aktivitetar eller besøk frå ulike organisasjonar. For å skape eit godt læringsmiljø frå første dag, arbeider skulen også med programmet VIP makkerskap. Dette er eit skulestartprogram som sikrar at alle elevar blir godt kjende med kvarandre, som gode arbeidskollegaer. GODE VERKSTADER OG UNDERVISNINGSLOKALE Sotra vidaregåande skule starta opp på Bildøy hausten 1978, og det vil seie at det er 40-årsjubileum i år. Skulebygget i Sund vart opna hausten 2003, og er eit moderne bygg med svært gode fasilitetar. Der har elevane store, trivelege klasserom og fellesareal, og på bygg og anleggsteknikk t.d. meiner rektor at dei antakeleg har fylkets flottaste verkstader og fasilitetar. I år


Sotra vidaregåande skule - avdeling Bildøy

har også helse og oppvekst-elevane fått flotte, nye undervisningslokale med topp moderne sengepostar. – Det har sine utfordringar å drive to skulestader, og vi ser heilt klart fram til at Sotra vidaregåande skule skal få ny lokalisering sentralt på Straume. Det fortener ungdommen på Sotra, ivrer rektor.

tider i oljebransjen, så ser vi no at dette er i ferd med å snu. I haust hadde vi ein auke i talet på søkjarar til Vg2 industriteknologi, og der fekk vi gjenoppretta ein klasse. Næringslivet er tydelege på at dei vil trenge fleire ingeniørar i tida framover, omtrent på same tid som våre elevar er ferdig utdanna på høgskule og universitet, seier rektor.

SATSAR PÅ NY TEKNOLOGI Også teknologilinja på skulen har fått eit noko revidert innhald. Her er det lagt meir vekt på teknologi og forsking. Elevane på teknologilinja arbeider med store og spennande prosjekt. Dei er innom ein del element frå programfag innanfor elektro og industri, men brukar det meste av tida på eigne prosjekt knytte til programfaget teknologi og forskingslære. Av moderne teknologi arbeider dei med 3D-print, robotar og droner. – Sjølv om vi ser at arbeidsmarknaden i nokre år no har vore prega av nedgangs-

NÆRT SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET Skulen har mange yrkesutdanningar, som alle gir fagbrev eller sveinebrev. Skulen har eit unikt samarbeid med næringslivet i vest, og opplever god etterspurnad etter lærlingar. Alle elevane på yrkesfag har praksis i bedrift gjennom skuleåret, anten ein dag i veka i ein lengre periode, eller på fulltid i kortare periodar. Elevane er i praksis i dei store næringane på Ågotnes og Straume, og i kommunane i området, og mange elevar held fram i lære i bedrifta der dei hadde praksis. Sotra vidaregåande skule er, som ein av fem skular i Hordaland, med i prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære». I samband med prosjektet er Ingrid Beate Lægreid tilsett som yrkesfagleg koordinator. Ho arbeider med å kvalitetssikre og følgje opp det tette samarbeidet skulen allereie har med bedriftene om praksisplassar og læreplassar. Yrkesfagkoordinatoren er i tillegg tett på elevane i overgangen mellom skule og arbeidsliv. 22. januar arrangerer skulen difor ein eigen læreplasskonferanse, «Ditt val – di framtid»,

for eigne yrkesfagelevar på Vg2 og Vg3. Her kjem det utstillarar og føredragshaldarar frå ulike bransjar, lærebedrifter og andre. Dette fungerer som ein «kick-off» for elevane i høve til å søke læreplass og vidare utdanning. – Vi klarer å skaffe lærlingplassar til så og seie alle våre elevar som ønskjer det, seier Lægreid stolt. Nokre gonger lyt vi arbeide litt med saka, men det løyser seg stort sett alltid. Det er klart at vi er avhengige av næringslivet skal vi vere gode på yrkesfag, og det er ikkje å kome unna at vi også kan bli råka av hendingar i næringslivet som er utanfor vår kontroll. Men vi gir ikkje opp så lett, seier Lægreid. INNFØRINGSKLASSE FOR MINORITETSSPRÅKLEGE Sotra vidaregåande skule har også ein innføringsklasse for minoritetsspråklege. Dette er eit tilbod for minoritetsspråklege som har ungdomsskule frå heimlandet, men som treng å auke norskkompetansen for å kvalifisere seg til inntak til vidaregåande skule i ordinært klasse. Dei har flest timar i norsk og samfunnsfag, men også naturfag, matematikk, engelsk og kroppsøving. Hovudfokus i alle fag er norskspråkleg kompetanse. VAKSENOPPLÆRINGSSENTER Sotra vidaregåande skule er også vaksenopplæringssenter for region vest, som omfattar kommunane Askøy og Øygarden. Skulen har lange tradisjonar med vaksenopplæring innan helse og 9 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019


oppvekstfaga, men har dei seinare åra utvida tilbodet. Undervisninga føregår delvis på dagtid og delvis på kveldstid. For å få plass til det utvida tilbodet på dagtid, har skulen leigd lokale på Sotra Arena.

tilbakemelding, presiserer Valkner. Ho legg vidare til: - Vaksenopplæring er eit tilbod som er tilpassa vaksne og som kan føre fram

INTERNASJONALISERING Skulen har lange tradisjonar med internasjonalisering, og har per i dag fleire prosjekt gåande. Mellom anna kan ein få praksis i utlandet gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+. Kokk- og servitør-elevane på Vg2 kan søke på praksisplass anten på Malta eller i Frankrike, medan byggfagelevane kan reise til Danmark. Dette er eit populært tilbod, og i tillegg til eit minne for livet er det ein fin detalj å ha på CV-en også. Vi har også ekskursjonar til utlandet i ulike andre fag: realfagselevane på Vg3 reiser til CERN i Geneve, tyskelevane reiser til Berlin, byggfag

«Ungdommen fortener eit breitt tilbod, og nærings- og arbeidsliv etterspør arbeidskraft med eit mangfald av kvalifikasjonar,» seier rektor.

Avdelingsleiar Natalia Valkner merkar at etterspurnaden er aukande, både frå bedrifter og privatpersonar: - Målet vårt er å bli eit større vaksenopplæringssenter i tillegg til vidaregåande skule, og senteret er i stadig vekst. I år reknar vi med å passere 200 elevar.

- Vi ønskjer å bidra til kompetansen samfunnet i vest har behov for. Eit fagbrev aukar moglegheitene for å få seg arbeid, og kompetansen er viktig for arbeidsplassane. Vi samarbeider også med kommunane og med NAV, seier Valkner. - Tilboda skulen gjev kan variere frå år til år, det er etterspurnaden som bestemmer, så her er det viktig at du gjev skulen 10 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019

til fagprøve, fagkompetanse eller studiekompetanse. Det er også mogeleg å få studievegleiing og hjelp til vurdering av realkompetansen din.

VAKSENOPPLÆRINGSSENTER: SKULEN HAR REKORDMANGE FAG I ÅR, HEILE ÅTTE ULIKE TILBOD: • Barne- og ungdomsarbeidarfaget • Helsearbeiderfaget • Reinhaldsoperatørfaget • Tømrarfaget • Logistikkfaget

• Salsfaget • Logistikk og transportfaget • Sjømatproduksjonsfaget • Studiespesialiserande fag over to år


reiser til Århus og kjøretøy reiser til Gøteborg. Idrettselevane har treningsleir på La Santa, Lanzarote. Desse turane gjev heilt unike mogelegheiter for læring og gode opplevingar for elevane som er med. Dei som ønskjer meir informasjon om skulen og utdanningstilboda blir oppmoda om å sjekke skulens nettsider. - Her er alle elevar hjarteleg velkomne. Hjå oss vert alle tekne godt i mot uansett kvar dei kjem frå, kva slags bagasje dei har i ryggsekken og kva slags utfordringar dei har, seier rektor.

11 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


12 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


?

{HVA GJØR DE NÅ}

Vi har tatt et tilbakeblikk og snakket med noen av de vi har portrettert i tidligere utgaver av magasinet, for å sjekke hva de gjør i dag. / Av Asbjørn Algrøy /

/ Helga Glesnes Sangolt - student / Etter ungdomsskulen gjekk vegen vidare til Knarvik Vidaregåande skule og TAF-linja. På TAF kombinerer dei allmenne og tekniske fag. Eg var heldig å få jobb hos Aker Solutions, der eg tok fagbrev som industrimontør samstundes som eg fekk studiekompetanse med realfag. I løpet av mitt andre år på Knarvik vidaregåande fekk eg moglegheit til å delta på teknologiveka på NTNU i Trondheim. Etter dette besøket var det ingen tvil, her ville eg studere teknologi. I dag studerer eg Kybernetikk og Robotikk på NTNU og stortrivest! Her lærer eg å kontrollere og styre kompliserte system, ved å ta i bruk matte, programmering og fleire andre spennande teknologiar. Så langt i studiet har eg blant anna programmert ein lego-segway, ein heis og ein modell av eit helikopter. Kybernetikk brukas i dei fleste bransjar, som fiskeri og havbruk, fornybar energi, medisin, petroleum og prosessindustri. Moglegheitene er mange og da blir spennande å sjå kvar eg ende opp etter studiet. Trondheim er ein super studentby der det skjer noko gøyalt heile tida, så anbefalast å studere her uansett kva ein ynskjer å studere. På t-skjorta mi er det bilete av logoen til linjeforeininga mi, Omega. Det er ei foreining som arrangerer mykje sosialt og fagleg som alle på studiet kan delta på. (Omtalt i magasinet i 2014)

Helga Glesnes Sangolt

/ Knut Joachim Pedersen (35) – Glesvær / Knut Joachim Pedersen gikk ut fra Sund Ungdomsskole i 2000. Vi hadde ett kort intervju med han i 2019. Hva gjorde du etter Ungdomsskolen Knut Joachim? Etter ungdomsskolen dro jeg rett ut på fiske med egen sjark. Deretter gikk jeg på Fiskarfagskulen i Austevoll. Etter endt skolegang reiste jeg igjen ut på fiske. Denne gangen med kystsnurparen «Slettholm». Først som kokk og så som maskinist og senere som styrmann, som er jobben min i dag også. Jeg trives som fisker og miljøet i denne næringen.

Knut Joachim Pedersen

Utenfor arbeidstiden spiller jeg i danseband med gode venner. Til sommeren skal jeg delta i «Ekspedisjon Lotepus» Ekspedisjonen starter 1. juni i Odda og går rundt Nordpolen via Nordøst-passasjen og Nordvest-passasjen og så tilbake til Odda. Turen vil ta ca. 4 måneder. Dette gleder jeg med voldsomt til. I tillegg driver jeg et lite firma innen reparasjon og vedlikehold av skip og båter. Min bakgrunn som fisker har gitt meg denne muligheten. (Omtalt i magasinet i 2012)

13 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Med kurs for fremtiden! SE VÅR KOMPLETTE BROSJYRE https: //bit.ly/2rJusGi

Kontakt vår rådgivere Helge: 55 34 98 63 helge.ove.halvorsen@hfk.no Marie: 55 33 75 16 marie.hoyvik@hfk.no

STUDIETILBUD VG1: TIP, Byggfag, Elektro og Elektro med spesiell studiekompetanse (3-årig) VG2: Byggteknikk, Elenergi, Kjemiprosess, Brønnteknikk, Maritime fag og Automasjon VG3: Automasjon og Maritim elektriker

Velkomen til open dag 10. februar Kl. 09.00 – 14.00

• Studiespesialiserande • Kunst, design og arkitektur • Helse- og oppvekstfag • barne- og ungdomsarbeidar • helsefagarbeidar • Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse • Yrkesfagleg grunnutdanning • Arbeidslivstrening • Kvardagslivstrening Presentasjon av fagtilbod, omvisning, lett servering Kontaktinfo: Tlf.: 55 51 14 00 post.olv@hfk.no http://olv.hfk.no

14 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Eler fra Bergen Maritime

SKOLESAMMENSLÅING FRA HØSTEN 2020 Laksevåg vgs

+

Bergen Maritime vgs

=

SANT

/ Intervju: Gunnar Fjell / Laksevåg vgs og Bergen Maritime vgs går sammen fra skolestart 2020. Dette betyr at Bergen og ikke minst Bergen vest får en videregående skole med flere unike tilbud innenfor utdanningsprogrammene TIP (teknikk og industriel produksjon), BA (bygg og anlegg) og Elektro, sier avdelingsleder for TIP og Elektrofag på Laksevåg vgs, Tore G. Kleppe. Vi vil være den eneste skolen i Bergen som tilbyr programområdene Maritime fag, Brønnteknikk og Kjemiprosess på VG2 nivå, fortsetter Kleppe som er tydelig både stolt og begeistret. I tillegg vil vi videreføre vårt 3-årige utdanningsløp innen Elektrofag med spesiell studiekompetanse, sier han.

i nåværende Bergen Maritime sine lokaler. Planen er at det fra 2024 skal stå ferdig et nytt skolesenter på Laksevåg. Dette skal inneholde både Teknisk fagskole og videregående skole. Dette vil ha sine fordeler, smiler Kleppe. Først og fremst vil det gi et helhetlig yrkesfaglig tilbud fra videregående skole til fagskoleutdanning. Dette vil gi større muligheter for sambruk av lokaler. En skole med maritim og en rekke andre yrkesutdanninger vil på mange måter komme nærmere bedrifter som Sjøkrigsskolen og Marinebasen Haakonsvern med u-båtbasen. Kort avstand vil det også være til bedrifter både på Sotra og på Askøy, hevder Tore G. Kleppe, avdelingslederen for TIP og Elektrofag på Laksevåg vgs.

Skolen vil få navnet Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande skule. Skolen blir fra 2020 lokalisert sentralt i Bergen sentrum, 15 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


TEVOLL LL

stø kurs mot n y e horisonta r

Vg2 Akvakultur Vg2 Fiske og fangst Vg1 Teknikkog industriell produksjon Vg2 Maritime fag

Vg1 Studiespesialiserande program Vg1 Helse og oppvekst

Fø l g o s s p å

Fa c e b o o k!

au st e vol lvgs.no Søknadsfrist 1. mars 56 18 20 0 0 | p ost .au s@h f k.no

GI DEG SELV ET FORSPRANG! • • • • • •

Midt i sentrum Engasjerte lærere En inkluderende skole Din egen mentor Din egen mac To fag per dag

BPGs utdanningsprogram: • Medier og kommunikasjon • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering

#bpgfolk

16

www.bpg.no

|

05 246

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Nordic – Office of Archite cture

Benja min Hjortt

Den mest moderne yrkesfaglege skulen i Hordaland! VOSS VIDAREGÅANDE SKULE HAR FYLGJANDE UNDERVISNINGSTILBOD:

• Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Restaurant- og matfag • Teknikk og industriell produksjon • Naturbruk (landbruk, hestefag, villmarksliv, anleggsgartnar & idrettsanlegg og studiekompetanse • Tilrettelagt opplæring Kvardagslivstrening - Arbeidstrening • Internat

STEND VIDAREGÅANDE SKULE - en aktiv skolehverdag

KONTAKT OSS FOR NÆRARE INFORMASJON tlf: 57 30 76 00 – epost: nye.voss.vgs@hfk.no www.nyevoss.vgs.no – Følg oss på facebook! VOSS VIDAREGÅANDE SKULE

ta koNtakt: Tlf. 55 91 88 00 eller www.stend.no

Kombiner din interesse for dyr, friluftsliv og idrett med generell eller spesiell studiekompetanse! Programområder skoleåret 2018/2019: Vg 1 Naturbruk: Dyrefag, Friluftsliv, Hestefag, Anleggsgartner Vg 2 Naturbruk: Dyrehelse, Hundefag, Friluftsliv, Hestefag Vg 1 service og samferdsel: Drift, Kommunikasjon, Planlegging Vg 2 salg, service og sikkerhet: Markedsføring, Økonomi, Administrasjon Vg 3 Påbygg til generell studiekompetanse Vg 1 – Vg 3 Idrettsfag: Topp- og Breddeidrett, Friluftsliv

Voss vidaregåande skule

kunnskap med begeistring! Nordic – Office of Archite cture

åpen dag 10. FEBRUAR velkommen til oss i lars hilles gate 17

• 99 % fullfører • 590 elever • gratis mac med adobe-pakke • egen mentor og privatlærer • blokkdager (ett fag per dag) • hordalands største toppidrettslinje • våre utdanningsprogram: - studiespesialisering - toppidrett - medier og kommunikasjon - service og samferdsel - ikt-servicefag - påbygg • kun kr. 16.000 i skolepenger per år Benja min Hjortt

V I D E R E GÅ E N D E

metis.no metisvideregaendebergen metis_videregaende_bergen

17 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


DIGITALISERING & YRKESVAL Vi høyrer stadig vekk om digitalisering av samfunnet - kva er no det? Etter kvart som datamaskinene har blitt

kraftigare og elektronisk kommunikasjon (telefoni, mobilnett, internett etc.) har blitt raskare, vil desse elementa medføra at vi endrar samfunnet og måten vi organiserar oppgåver og tenester. Conrad Hansen, grunnlegger av Acos AS

/ Av Conrad Hansen / Mens vi tidlegare samla data, arkiverte dei og rekna ut tilstandsrapportar, vil det no vera naturleg å sjekka fakta «on the fly». Eit eksempel: Du lurer på avstanden mellom jorda og månen. Wikipedia seier 384.400 km. Dersom du brukar ein anna søkemotor (Wolfram Alpha) vil du få eit svar mellom 356.400 og 406.700 km. Årsaka er at Wolfram Alpha reknar ut eksakt avstand frå akkurat der du står og akkurat i det du spør – altså eit mykje meir nøyaktig svar. Den nye teknologien opnar og for nye måtar å organisera tenester på. Mobile applications, eller berre kalla «App» kan opna for å organisera verksemder på nye måtar. Dei mest kjende internasjonale publikum-systema som brukar dei nye mogelegheitene er Uber og Airbnb. Desse selskapa har medført at transportbransjen og utleige/hotell-bransjen er blitt vesentleg endra i heile verda. Vi vil få mange slike eksempel framover. Innanfor transport-

bransjen kan vi venta oss store endringar i åra som kjem. Her vil vi få store laste-skip som fraktar varer nærast utan mannskap. Vi vil få lastebilar, varebilar og personbilar som kan køyra utan sjåførar. Vi reknar med at dette vil redusera talet på dødsulukker i trafikken med 90% og talet på bilar kan reduserast med 70-80%. For ein ungdom av i dag er slikt som papiraviser, mobiltelefonar med knappetastar, papirkart, tidsavgrensa TV-program og papirbaserte buss- og fly-bilettar noko pussige, gammaldagse greier på linje med parafinomnar og utedoar. Sjølv om dei teknologiske nyvinningane alt er på plass, tek det svært lang tid før desse nyvinningane fører til store omveltningar i samfunnet vårt. Skal dette skje må vi få leiarar som har sterk vilje til «Digital mestring».

Vi kan definera dette som: Digital mestring = forretnings- og teknologiforståelse x vilje og evne til forandring. Om nokre år vert det interessant å sjå korleis de som er unge i dag vurderar dei organisasjons-formene, beslutningsstrukturane og arbeidsprosessane vi brukar i dag. Eg trur nok mange vil le av dei tungvinte rutinane og arbeidsmetodane som er vanlege i dag. Eit godt råd til alle ungdommar i dag vil vera å følgja med på samfunnsutviklinga. Den utdanninga du gjennomfører i dag, og det arbeidet du førebur deg på, vil endrast vesentleg dei neste 50 åra. Dette gjeld alle typar arbeid. Å vera samfunnsengasjert og førebudd på endringar i arbeidslivet vil derfor vera eit vesentleg pluss for all utdanning uansett yrke.

Har du lærevansker eller psykiske/ fysiske utfordringer?

Vi hjelper deg å lykkes!

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en videregående opplæring? Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et trygt miljø.

Søknadsfrist 30. mars. 18 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

• • • • •

Elektrofag Salg, service og reiseliv IKT-servicefag Påbygg til generell studiekompetanse Informasjonsteknologi og medieprodusjon www.krokeide.vgs.no facebook.com/krokeidevgs firmapost@krokeide.vgs.no


Espen Lyngbø, ble ansatt i Bodoni etter endt læretid som grafisk ferdiggjører. Her instrueres Malick Jeng som er ny ansatt lærling.

FRA PRODUKSJON TIL TJENESTER / Av Bjarte Hordnes, Bodoni / Helt siden Bodoni så dagens lys i 1914 under navnet Centraltrykkeriet, har bedriften engasjert lærlinger. Den gang, for over 100 år siden, produserte bedriften trykksaker. I dag er Bodoni et av landets største grafiske produksjonsmiljø. Fortsatt tar vi inn lærlinger i produksjonen på Straume. I tillegg har vi lærlinger knyttet til grafisk design og til salgs- og kundearbeid i Bergen sentrum. Historien om Bodoni er historien om nødvendig omstilling og tilpasning til et marked i kontinuerlig endring. Ved årtusenskiftet sto vi overfor et valg. Vi kunne fortsette som før i en verden der en stadig mer omfattende digitalisering ga utsikter til et papirløst samfunn, eller omstille bedriften ved å bygge produkter og tjenester rundt trykkerivirksomheten.

Valget var enkelt. Vi satset hardt på å bygge opp et sterkt fagmiljø som kunne levere innhold og design av høy kvalitet. Ved å produsere det meste innomhus, kunne vi få grep om hele verdikjeden – fra idé til ferdig produkt. Designavdelingen ble bygget opp fra bunnen, og senere investerte vi i virksomheter som kunne utfylle og spisse de tjenestene vi bygget opp internt. Det overordnede målet med omstillingen var å øke andelen tjenester. Det har vi klart. Et drøyt tiår etter at vi startet prosessen, har Bodoni gått fra en tjenesteandel på praktisk talt null, til godt over 50 prosent. Samtidig har vi også hatt en betydelig aktiv-

itetsøkning i trykkeriet på Straume. Både fordi tjenestene vi leverer skaper et større behov for trykksaker, og som en følge av kraftig effektivisering. For Bodonis del vil omstillingen fortsette som en kontinuerlig prosess. I fremtiden blir vår viktigste jobb å levere relevante tjenester og produkter til våre kunder. Det betyr en betydelig økt bredde i våre leveranser. Vi må være villige til å ta i bruk ny teknologi og være forberedt på at knapt noen bransjer endrer seg like hurtig som mediebransjen. Det kommer til å kreve fornyelse og utvidelse av vår kompetanse. Og vi kommer fortsatt til å trenge lærlinger.

LITT OM BODONI Bodoni er en del av Bodoni Gruppen. Bodoni Gruppen består av ulike virksomheter som samlet utgjør en verdikjede innen mediebransjen.

Dette er Bodoni: Mannheimer, Haltenbanken, Voss Prenteverk, Angerman – forlag for sikkerhetsopplæring og Bodoni Forlag.

Bodoni Gruppen har 76 ansatte og vil i 2019 omsette for ca. 160 mill. NOK.

19 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Havforsker på sjøen Foto: Erlend A. Lorenzen

Havforskningsdirektør Sissel Rogne Foto: Paul S. Amundsen

VEND BLIKKET MOT HAVET! / Havforskningsdirektør Sissel Rogne / Det er vanskelig å spå – især om fremtiden. Jeg føler meg likevel trygg på én ting; havets betydning for livet på jorden vil stadig bli tydeligere. Vi mennesker er helt avhengige av rike og rene hav for å leve gode liv. Havet er vår ene lunge, jordens termostat og matfat. Nesten uansett hvilke interesser eller talenter du har, så kan de blomstre i havnæringene. På Havforskningsinstituttet talte vi nylig de ulike yrkesgruppene vi har blant våre vel 1000 ansatte. Vi visste at mangfoldet er stort, men tallet kom likevel som en liten overraskelse: det stoppet først på 90! Hos oss arbeider sjøfolk og annet marint personell, teknikere, jurister, samfunnsvitere, økonomer, ingeniører og IT-utviklere, og selvsagt et vell av forskere – biologer, kjemikere, fysikere, oseanografer, genetikere, ernæringsfysiologer, statistikere og matematikere, for å nevne noen. For ti år siden var det enda litt «science fiction» med genredigering, selvgående fartøy og kunstig intelligens. I dag gjør denne teknologien oss mer effektiv og – ikke minst – gir den oss ny kunnskap. Til havs har vi bokstavelig talt snudd oss opp ned, og plassert observasjonsteknologi på havbunnen. Droner tas i bruk over, på og under vann. Disse hjelperne tar aldri fri, og forsyner oss med enorme mengder data døgnet rundt.

Om få tiår er det 10 milliarder mennesker som skal mettes med nok og riktig næring. For å klare det må vi høste langt, langt mer fra havet. Ta for eksempel de enorme mengdene fisk, maneter, små krepsdyr, reker, krill, og blekksprut som lever helt ned til 2000 meter. De fiskes knapt i dag, men representerer dyrbare proteiner og marine oljer. Først må vi imidlertid vite hvordan vi kan fiske disse artene, hvor de finnes i stort mon og forsikre oss om at uttaket er bærekraftig. Vi trenger dere kloke hoder som kan bearbeide og bruke datamengdene vi samler inn på tokt, i feltarbeid og fra de mange laboratoriene våre. Dere kan skaffe oss ny kunnskap om sammenhengene i havet. For det er store spørsmål vi skal svare opp. Hvor mye vi kan høste av de ulike bestandene? Hvordan får vi bærekraftig bruk av alle havets ressurser til mer og sunn mat? Hvordan påvirker klimaendringene livet i havet? Hvilken risiko følger av oljevirksomhet, gruvedrift og oppdrett? Jeg er sikker på at vi skal finne gode svar – og kan med hånden på hjertet anbefale en utdannelse innen marine fag. De som vender blikket mot havet får en givende, innholdsrik og betydningsfull arbeidshverdag!

VIL DU ARBEIDA I FRAMTIDAS NÆRING? Me treng lærlingar og fagarbeidarar i Akvakultur og høgskulekandidatar innan biologi, teknologi og økonomi.

FOR MEIR INFORMASJON GÅ INN PÅ:

leroyseafood.com 20 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


«..Aldri før har vi fått lese en mer underholdende historie om norsk sykepleiervirkelighet. Tegnehanne, kjent fra sin blogg med samme navn, er blitt et kjent navn for en hel generasjon av unge kvinner. Gjennom tegninger og tekst utleverer hun opplevelser, meninger, sorger og drømmer.»

Tonje Tangen Alvsvåg, daglig leder ved Øygarden Lokalmedisinske senter.

Gode grunner til å velge

UTDANNING INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN / Intervju: Reidun Irene Brekke / Vi har snakket med Tonje Tangen Alvsvåg, daglig leder ved Øygarden Lokalmedisinske senter. Hun er utdannet innen helse og ledelse og har lang erfaring fra helse- og omsorgssektoren. Hvorfor mener du at flere ungdommer bør velge å ta utdanning innen helse og omsorg? – Ungdom har ingen lett oppgave med å finne sin retning i livet. Noen få vet, de fleste famler i blinde. Valgmulighetene er så uendelig mange, og jeg forstår alle de som ikke vet. Derfor pleier jeg å si til de som ikke vet, og som lurer på om helsevesenet kan være en vei, at det er et klokt valg, sier Tonje. Tonje forteller oss videre historien om Hanne Torbjørnsen, mer kjent som TegneHanne, som er utdannet sykepleier. Hun var usikker på om hun skulle slutte som sykepleier og satse fullt på tegning og skriving. Dette skriver hun i boka «Blod, svette og Tress-is»: «Jeg elsket jobben min, men sluttet for å få tid til å skrive og tegne dette du leser nå. Jeg sluttet også med vissheten om at jeg alltid kan gå tilbake. Jeg har hørt snakk om sykepleiermangel og eldrebølgen

så lenge jeg kan huske. Derfor vet jeg at jeg har en av de mest verdifulle utdanningene i landet akkurat nå. Ikke verdifull som i penger, åpenbart, det er en grunn til at de sier vi får lønn i himmelen, men i disse tider hvor oljeprisen er lav og digitaliseringen gjør mange jobber overflødig, er det en stor trygghet i å vite at jeg har en uerstattelig kompetanse» Helsevesenet er mye mer enn sykepleie. Dette vesenet trenger helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, radiografer, sosionomer, forskere, psykologer, ernæringsfysiologer og mange andre yrker. Summen av alle disse profesjonene gir innbyggerne i Norge tilgang til et fantastisk velferdstilbud. En av de viktigste oppgavene framover, vil være å utdanne gode og profesjonelle helsearbeidere, som kan hjelpe mennesker med langt framskreden demenssykdom. Dette arbeidet vil i

hovedsak skje i kommunen der folk bor. I sykehusene blir oppgaven først og fremst å redde liv og legge til rette for at kommunen kan hjelpe folk der de bor. De aller fleste vil med livreddende hjelp, opptrening og tilrettelegging klare å leve livet videre, uten innblanding fra det offentlige, fortsetter Tonje. – Sykepleiere pleier å si at de er som poteten, og kan brukes til alt. TegneHanne hadde kanskje ikke turt å satse på skrivekarriere, dersom hun ikke hadde en utdanning i bakhånd. Utdanning er en form for forsikring, og utdanning innen helse er en veldig god forsikring. TegneHanne valgte tegning og skriving. Andre velger å reise til utlandet innen bistand, noen prøver seg i frivillige organisasjoner, noen innen ledelse og noen innen legemiddelbransjen, avslutter Tonje. 21

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Din lokale entreprenør i Øygarden og på Sotra. Leverer også sand, singel og knuste masser frå eige På vei mot knuseverk, samt jobb... Du finner oss på Yrkesmessen 2020 solda jord. • Arbeid / arbeidspraksis innen en rekke ulike bransjer • Godkjent lærebedrift www.trigger-as.no

id

er arbe

stykk www.harkestadentreprenor.no Et godt 22 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Prosjektleder Sverre Overå, Equinor

Slik kan CO2-mottaksterminalen for det nye anlegget se ut i fremtiden.

CO2-LAGRING I HAVET UTENFOR ØYGARDEN / Intervju: Trygve Ågotnes / – Hvis Northern Lights blir vedtatt bygget, vil det bli verdens første lager for industrielle CO2 utslipp. Det vil være et viktig bidrag til å redusere globale utslipp samtidig som det betyr starten på nye industrielle muligheter lokalt i Øygarden, og for Norge, sier Equinors prosjektdirektør Sverre Johannesen Overå. Oljeselskapene Equinor, Total og Shell har allerede lagt ned mye arbeid i å utvikle og forberede et mottaksanlegg for CO2 i kommunen vår. Den endelige beslutningen om utbygging kan først bli vedtatt under behandlingen av statsbudsjettet i 2020. Boring av brønn for lagring av CO2 er derimot godkjent, og startet opp med Boreriggen West Herkules. Denne brønnen blir satt i et område det ikke har vært boret noe særlig i før, like sør for Trollfeltet. Resultatet her er derfor veldig spennende, siden det vil gi føringer for det videre arbeidet og kan muligens også påvirke beslutningsprosessen. Dagens klimautfordringer gjør at sikker lagring av CO2 haster, og prosjektet arbeider derfor på flere fronter samtidig. Planen er å komme i gang med sprengningsarbeider på industriområdet i Øygarden så snart det eventuelt foreligger en formell godkjenning. De beregner at det vil ta nesten ett år å klargjøre tomten på ca 30 mål. Det vil også bli bygget kaier, mottaksanlegg og det som skal til for å injisere CO2 i Utsira

formasjonen i Nordsjøen. Prosjektdirektøren er veldig godt fornøyd med samarbeidet de har med CCB og Øygarden kommune i den forbindelse. Anleggets første fase forventes ferdigstilt i 2023. Landanlegget blir bygget for å kunne behandle 1,5 millioner kubikkmeter. Det vil sannsynligvis også første brønnen kunne ta unna. Rørledningen ut i Nordsjøen og undervannsanlegget der blir dimensjonert for 5 millioner kubikkmeter CO2. Dette viser at det forventes utvidelse av anlegget i takt med fremtidige behov. I første fase vurderes mindre gasstankere med anløp annenhver dag. Dagens anlegg blir helautomatisert, og vil bli styrt fra kontrollrommet på Kollsnes eller Sture, mens undervannsanlegget på havbunnen vil bli styrt fra kontrollrommet på Oseberg feltsenter. Selv om det i første omgang ikke blir så mange nye arbeidsplasser på selve CO2-anlegget utenom vedlikehold og å betjene skipstrafikken, vil dette anlegget legge grunnlaget for mange arbeidsplasser i tilstøtende industri, og

kunne gi store ringvirkninger som f.eks. hydrogenanlegg for maritim trafikk i de samme områdene. Sett i den sammenhengen kan det derfor tilføre veldig stor positiv effekt i det ‘grønne skiftet’, ref. dagens klimadebatt. Northern Lights prosjektet har allerede stor interesse både fra norsk og utenlandsk industri. Denne interessen, og antall besøkende, vil erfaringsmessig øke betraktelig i en eventuell bygge- og igangkjøringsfase, noe som igjen kan gi nye ideer og føre til nye muligheter, flere arbeidsplasser og store inntekter for kommunen vår. Link til video om CO2 lagring: https://youtu.be/pAAb1S4bqks

23 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Fra du er 18 år har du fullt ansvar for egen økonomi

ER DU KLAR FOR DET? Hva kan du gjøre i de neste årene for å få en god start, og ikke havne i økonomiske problemer? Stikk innom vår messestand for en prat om å arbeide i bank, eller om din økonomi! Kundeservice 02002, www.sr-bank.no

Liker du å jobbe ute?

Vil du være med å bygge landet?

Vi hjelper deg med fagbrev! Ta kontakt via www.okab.no

24 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Sartor vvS GODKJENT RØRLEGGERFIRMA Idrettsvegen 51 A, Postboks 230, 5342 STRAUME

Alt i VVS-installasjoner

Ring oss først!

Tlf. 56 31 29 90 www.sartor-vvs.no firmapost@sartor-vvs.no

Ω 25 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


“I love to solve demanding industry challenges and learn from the best” As an apprentice at TechnipFMC, I surround myself with people driven by knowledge, enthusiasm and ambition every day. I get to learn from the best and gain industry-standard qualifications in my chosen field. With my mentor by my side, I work with world leading products and develop critical skills that prepare me for my future career. My apprenticeship is a fantastic opportunity, opening doors to exciting career paths across the world.

Want to become an apprentice like Tonje? Experience TechnipFMC now.

Tonje

Apprentice

TechnipFMC.com

MER ENN ET KJØPESENTER Mange får sin første erfaring fra arbeidslivet på Sartor Storsenter Se ledig stilling på sartorstorsenter.no

SARTOR STORSENTER 26 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Tone Polden Lunde

TONE POLDEN LUNDE

MANGFOLDSLEDEREN PÅ SOTRA / AV Tone Polden Lunde, TechnipFMC /

Tone Polden Lunde er leder for mangfold i TechnipFMC. Det globale oljeteknologiselskapet har et mål om mer mangfold i organisasjonen og ledelsen. I første omgang med fokus på en bedre kjønnsbalanse.

ansatt som deltar i en times felles vandring i arbeidstiden. I år gikk pengene til «Frihuset på Ågotnes» og «Dale Oen Experience». I tillegg til det får hver ansatt 3 timer til å jobbe med en veldedig sak sammen med avdelingen sin.

— Det er en utrolig givende og spennende stilling og det er flott å få anledning til å jobbe med fokus på mangfold og inkludering.

Vi er glade for at vi kan bidra til noe positivt for vårt nærmiljø, og det er gledelig å se at ansatte engasjerer seg, i tillegg bidrar det veldig positivt til arbeidsmiljøet.

Hvordan er det å jobbe i TechnipFMC? TechnipFMC er en spennende og stor arbeidsplass med mange muligheter. Men en ting jeg vil fremheve er engasjementet for nærmiljøet vårt. Hvert år arrangerer vi iVolunteer, der vi blant annet har Charity Walk, en veldedighetsaksjon der TechnipFMC donerer ett visst beløp per

Dere har økt fokus på kjønnsbalanse, hva med aldersbalanse? Vi har også fokus på aldersbalanse i bedriften og trenger flere unge arbeidstakere, vi ansetter bla. hvert år lærlinger fra flere forskjellige fag. De beriker miljøet vårt og er fremtiden vår, les videre så får du møte flere av våre dyktige lærlinger.

27 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Havbunnslærlinger ved TechnipFMC på Ågotnesi fremtiden.

Lærlinger hos

Technip FMC

ADRIAN HAUGRO ALVHEIM OG KRISTOFFER DREVSJØ EIKÅS Å være havbunnslærling i TechnipFMC er utrolig kjekt. Man lærer utrolig mye om hvordan ting og utstyr i Nordsjøen fungerer. Man får jobbe med mange fantastiske arbeidskollegaer, og det er et godt sosialt miljø. Den største overgangen fra skole til arbeidsliv er at man må bli voksen fort. Du har mye mer ansvar, og alt er opp til deg selv. Du må jobbe for din egen læring. Det er utrolig gøy å jobbe for et så stort firma som TechnipFMC er. Man får representere et stort firma både på land og offshore. Mange kjekke og hjelpsomme kollegaer som gjør alt de kan for at vi skal trives og får lære så mye som mulig.

/ AV Tone Polden Lunde, TechnipFMC /

Anbefaler alle å søke hos TechnipFMC. Det er en fantastisk fin og god arbeidsplass for alle. 28 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


REBECCA KINSEY EKERHOVD Det å være lærling som automatiker hos TechnipFMC syns jeg er spennende, utfordrende og lærerikt. Arbeidsoppgavene mine her består for det meste av å skrive ned sertifikat på utstyr, kalibrering, isolasjonsmåling av diverse kabler og mye mer. Den største overgangen fra skole til arbeidslivet er det at man må være mye mer selvstendig og ta ansvar for egen læring. Men om det er noe jeg lurer på får jeg alltid hjelp av de andre ansatte i bedriften. Det er også utrolig mange gode tilbud for meg som lærling i TechnipFMC.

PER KRISTIAN TRENGEREID Det å være industrimekanikerlærling hos TechnipFMC er veldig kjekt, jeg lærer mye nytt og har stor variasjon i arbeidshverdagen min. Jeg jobber mest med verktøy og utstyr som brukes på havbunnen. En vanlig arbeidsdag for meg består gjerne av montering og demontering av utstyr, samt inspeksjon, preservering og dokumentasjon. Vi har et godt arbeidsmiljø, så dagene går fort. For meg var det et naturlig valg å gå yrkesfag for så å bli lærling, jeg er praktisk anlagt og er i mitt ess når jeg får skrudd og mekket litt. Så - er du som meg og er ute etter en spennende og variert arbeidsdag i utdanningen din vil jeg absolutt anbefale deg å søke industriteknologi. Kanskje er du heldig og får læreplass her hos TechnipFMC?

TONJE HELLE Jeg er lærling i logistikkfaget i TechnipFMC. Som lærling jobber jeg etter en opplæringsplan, der jeg er innom ulike avdelinger innfor logistikkfaget. Arbeidsoppgavene er varierte, det består blant annet av varemottak, vareplukk, pakking av forsendelser, planlegging av transport og klargjøring av transportdokumenter. En av de sidene jeg liker best ved å være læring i TechnipFMC er at det er allsidig. Dagene er svært varierte med ulike arbeidsoppgaver, og ikke minst ansvarsområder. TechnipFMC tilbyr også en rekke kurs og mulighet for å ta nødvendige sertifikater, hvilket gir meg den kompetanseutviklingen jeg trenger. Som lærling får jeg både arbeidserfaring og en god utdannelse. For meg har kombinasjonen av praksis og teori gitt en bratt læringskurve, hvilket jeg finner motiverende og kjekt.

VILDE BJORØY Det å være lærling er kjempelærerikt! Det kan til tider være utfordrende, men jeg er veldig glad for at jeg valgte å gå denne veien. Jeg er lærling i Kontor- og administrasjonsfaget hos TechnipFMC på Ågotnes. Allerede første dagen fikk jeg en plan for lærlingeløpet, jeg fikk tildelt en faglig leder samt en mentor på hver av de seks ulike avdelingene jeg skal innom som lærling her. Arbeidsoppgavene er varierte, og jeg har til nå gjort ulike registreringer, verifiseringer, arkivering og vært i resepsjonen. Den største overgangen fra skole til arbeidslivet har vært å tilpasse meg et helt nytt arbeidsmiljø i stedet for et klassemiljø. Å jobbe for TechnipFMC er fantastisk! Alle er veldig inkluderende og jeg har blitt en del av et veldig godt arbeidsmiljø. 29 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Spillet Dirttbit - Fun Run

Spillutvikler

YRKE:

SPILLUTVIKLER / Anette Ståløy, Dirtybit /

Mange drømmer om å lage spill - og det er mange spennende muligheter for de som har kunnskap om spillteknologi, både i spillindustrien, men også i en rekke andre bransjer. Global spillindustri er i sterk vekst, med mer enn 2.5 milliarder mennesker som spiller spill verden rundt. Inntektene som kommer fra salg av spill er høyere enn inntekter fra musikkindustrien og filmindustrien til sammen. UTDANNELSE Det finnes mange ulike utdanningstilbud innen spillteknologi, f. eks spillprogrammering, game design, art, storytelling, animasjon. Også andre studier er relevant dersom man skal jobbe med spillutvikling, f.eks innen interaksjonsdesign, programmering, dataanalyse, markedsføring og ledelse.

HVORDAN FÅ JOBB Norsk spillbransje er i vekst, men sammenlignet med andre land er bransjen fortsatt liten. Det kan være sterk konkurranse om drømmejobbene, og mange reiser utenlands for å få erfaring, eller etablerer egne selskap. Det er uansett viktig å ta en aktiv rolle i prosjektene man jobber med under studiene, og å jobbe med egne prosjekter på fritiden. Det er absolutt en fordel om man er vant til å jobbe i team, og erfaring fra spillplattformen Unity vil også være en fordel. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? Det finnes ikke én enkel oppskrift til suksess, og det finnes store spillsuksesser utviklet av både små, mellomstore og større selskaper. Mange starter i det små med et lite team, for så å utvide. Det er viktig å tenke på at det ikke er nok å ha en god spillidé, man må

30 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

også bygge et godt team, finne gode måter å jobbe på, lede og drive prosjektet. Man må også ha noen i teamet som kan representere selskapet utad, som kan selge inn både teamet og spillprosjektene til potensielle samarbeidspartnere og investorer. SPILLSUKSESSEN FUN RUN Dirtybit er et spillteknologiselskap som jobber med både utvikling og publisering av mobilspill. Selskapet ble etablert av studenter i 2011, og spillene deres i Fun Run serien har mer enn 120 millioner nedlastinger over hele verden. Ved kontoret i Bergen jobber det i dag 20 ansatte, der alle er involvert i spillutviklingen. “Vårt team består av jenter og gutter med ulik utdanning og bakgrunn. Vi har ulike oppgaver og ansvar, og jobber med alt fra utvikling av ideer og konsepter, programmering, spilldesign, art, analyse, sosiale medier, support, markedsføring og ledelse. Alle er viktig for selskapets suksess.” sier Anette Ståløy, som er markedssjef i Dirtybit. Når Dirtybit skal ansette, ser de etter prosjekterfaring og teamarbeid. Dersom man er nyutdannet og ennå ikke har opparbeidet seg så mye jobberfaring, teller det positivt om man har deltatt i game jams og vært aktiv på andre bransjerelaterte events. “Det aller viktigste i jobbsøknaden og intervjuet er å vise at du er motivert og har veldig lyst på jobben!” sier Anette.


Vil du være med å utvikle fremtidens havindustri? Vår region har et av verdens sterkeste fagmiljø på undervannsteknologi, og vi vil trenge flere dyktige medarbeidere som kan bidra til å videreutvikle petroleumsnæringen, skape nye havnæringer og forme fremtidens arbeidsplasser. HVA ER HAVTEKNOLOGI?

MANGE SPENNENDE JOBBMULIGHETER

Havteknologi omfatter all teknologi som benyttes i havindustriene; olje og gass, offshore fornybar energi (vind-, bølge- og tidevannskraft), sjømat, maritim transport, utvinning av marine mineraler og havforskning.

Industrien trenger fortsatt mange flere kloke og kreative hoder innen mange områder; enten de er ingeniører, fagarbeidere, markedsførere, advokater, økonomer eller annet.

Ved å utdanne deg innen havteknologi kan du få være med på å utvikle fremtidens teknologi for fjernstyring, selvstyrende enheter og teknologi for å lede operasjoner i ekstreme miljøer. Det kan være nettopp du som finner de nye løsningene som ingen har tenkt på før. Subseaindustrien i vår region vil i lang tid fremover tilby spennende, utfordrende og internasjonalt fokuserte jobber for kvalifiserte og motiverte personer. Installasjoner under vann er fremtiden for olje- og gassindustrien. Havbunnsinstallasjoner, innen olje og gass, supplerer og erstatter tradisjonelle oljeplattformer, og i fremtiden vil mer og mer av utvinningen av olje- og gassressurser på norsk sokkel skje gjennom undervannsbrønner. Norsk subseaindustri har verdensledende kompetanse på subseautstyr og -teknologi, og har en markedsandel på over 50 prosent av det totale globale subseamarkedet. Innen enkelte produkter dominerer disse selskapene markedet fullstendig.

En jobb i denne industrien gir deg mange spennende muligheter innen en rekke felt i havindustriene, men du kan også få jobb i annen industri. Du kan få jobbe med verdensledende selskaper i ulike størrelser, bransjer og land over hele verden. Det finnes en egen utdanning for havteknologi blant annet på Universitetet i Bergen, hos Høgskulen på Vestlandet (HVL) og hos Sjøkrigsskolen. Der finnes også petroleumsteknisk utdanning hos Fagskolen i Hordaland.

MER INFORMASJON? Mer informasjon om utdanning innen havteknologi og petroleumsfag finner du hos: UTDANNING.NO Fagskolen i Hordaland Opplæringskontoret for oljerelaterte fag (OOF.NO ) Opplæringskontoret for Sotra og Øygarden, Live 2 Learn (121.NO )

HAVTEKNOLOGI GIR NYE MULIGHETER Verden trenger norsk kompetanse på havteknologi for å utvikle voksende næringer som sjømatindustrien, fornybar energi offshore og helt nye næringer, som utvinning av mineraler fra havbunnen.

GCE Ocean Technology har mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og leverer innovativ havteknologi innen et bredt spekter – les mer på GCEOCEAN.NO.

Løsninger fra olje- og gassindustrien brukes nå til å videreutvikle andre næringer. For eksempel blir sensorer og kameraer fra denne næringen nå brukt til å hjelpe oppdrettere med å kontrollere fiskelus og vannkvalitet, og til å utvikle fornybar energi i havvindparker.

VISSTE DU AT •  Havet dekker ca. 70% av jordens overflate og har en gjennomsnittsdybde på ca. 4000 meter.

•  Olje og gass vil være sentralt som energikilde i flere tiår fremover, for å møte verdens energibehov.

•  Norge er verdensledende på havteknologi.

•  Kompetanse og havteknologi blir sentralt for å utvikle fremtidens industrier og arbeidsplasser.

•  70% av Norges eksportinnekter kommer fra havindustriene. •  En jobb i havindustriene kan gi deg muligheten til å jobbe internasjonalt, fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia. •  Norge har 6 ganger større havareal enn landareal.

•  Norge har halvparten så store CO2-utslipp knyttet til olje- og gassproduskjon som gjennomsnittet i verden. •  Havbaserte næringer kan doble sitt bidrag til den globale økonomien frem til 2030 (OECD).

31 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


VI TILBYR

Små klasser Stor voksentetthet To-lærer system i mange timer Gratis lunsj til alle elever hver dag Individuelt inntak uavhengig av karakterer SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER

VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon VG2 IKT-servicefag VG1 Teknikk og industriell produksjon VG2 Industriteknologi VG1 Frisør, blomster- og interiørdesign VG1 Helse- og oppvekstfag VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

VG1 ELEKTROFAG VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg2 Elenergi/Data og elektronikk/ Vg2 Byggteknikk. Internasjonal klasse i Erfurt, Tyskland. VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG PRODUKSJON Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag/ Vg2 Industriteknologi Helsefagarbeider KLASSER MED REDUSERT VG1 STUDIESPESIALISERING ELEVTALL Vg2 + Vg3 Studiespesialisering: Bygg- og anleggsteknikk Realfag, Språk, samfunnsfag og Helse- og oppvekstfag økonomi. Breddeidrett. Teknikk og industriell produksjon Vg2 Studiespesialisering i Erfurt, Les mer på: Tyskland. http://skole.hfk.no/askoyvgs

SE HOPVGSKOLE.NO FOR MER INFO Haugane 9, 5307 ASK - 56 15 78 00 - post@hopvgskole.no

Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø, Tel.: 57 30 78 00, E-post: post.asv@hfk.no

“VI BYGGER GRÅTT OG GRØNT” • Anleggsgartnermester Askeland AS er fjerde generasjon anleggsgartner. • Vår virksomhet er knyttet til bygge-bransjen på Vestlandet. • Arbeidsområdet omfatter utomhusarbeider, nyanlegg, drift og vedlikehold.

32 MAGASIN FOR JOBB JOBB & & UTDANNING UTDANNING| |2019 2020


Jobb i vinden? Vil du være med på fremtidens energieventyr? Tror du at vind og solenergi vil bli det foretrukne supplementet til vannkraften vår i fremtiden? Da bør du satse på å bli energioperatør.

Vindteknikere

Dalane videregående skole har som eneste videregående skole i Norge utdanning i vindkraftteknologi på videregående nivå. For å komme inn på denne linja må du ha vg1 elektro og vg2 elenergi. Deretter tar du vg3 energioperatør i skole 1 år før du blir lærling hos ett av vindkraftselskapene. Dalane videregående skole ligger i Egersund. Skolen har ca 700 elever og er en kombinert skole med yrkesfag og studiespesialiserende. Vi har egne lokaler med tre turbiner som elevene jobber med. Lokalene ligger like ved kaia der delene til vindmøllene i Rogaland blir losset. Et stort verksted gjør at undervisningen blir praktisk og virkelighetsnær. Hovedtema i undervisningen er elektro, automasjon, mekanikk, aerodynamikk og hydraulikk.

og elektriske gjenstander, og samtidig er sprek i gym og tåler å gå i høyden, da er vindkraft noe for deg. Teknologisk går utviklingen veldig fort, og de første elevene fra linja er nå kommet ut i offshore-vindparker. De er helt i starten av et nytt kapittel i norsk industrihistorie: Havvind. Det kan bli avløseren til den store bølgen av oljearbeidere som reiste ut på rigger i Nordsjøen eller andre steder på 70-tallet i Norge. Nå skal det satses på grønn og bærekraftig teknologi, og vindkraft til havs er det nyeste på området. BESØK TIL VINDKRAFTENS HJEMLAND Hver vår reiser elevene til Tyskland, vindkraftens hjemland, for å se og oppleve den alle nyeste teknologien på nært hold.

Elevene blir også sertifisert som gjør at de kan arbeide i høyden, ikke bare i Norge, men i hele verden. - Jeg skal jobbe i en bransje som bare kommer til å vokse i fremtiden, sa en av elevene energioperatørelevene i et intervju. I en tid preget av robotisering og automatisering, er energioperatørutdannelsen ved Dalane videregående et bevis på at skolen er nyskapende og fremtidsrettet slik at elevene får seg en sikker jobb. Velger du å jobbe med vindkraft, har du valgt en jobb for fremtiden. Verden roper etter grønne løsninger på klimaområdet, og vindkraftindustrien vil ha behov for mange flere ansatte i fremtiden.

Vedlikeholdsarbeid på eit hav-vindkraftverk

Hva skal til for å bli en god vindkraftoperatør? Hvis du er glad i å fikse på motorer

FAKTA OM VINDKRAFTOPERATØR: • Dalane videregående skole, Egersund • Vindkraftlinjen ble etablert i 2012 og er et tilbud for elever som har gått vg2 elenergi

• Norge og Europa vil i fremtiden ha behov for flere tusen ansatte i vindkraft

• Regjeringen satser nå også på vindkraft til havs. Nyttige linker: http://www.dalane.vgs.no/ https://youtu.be/SpDnZ9Tg2CA KONTAKT: Ole Garpestad / tlf: 51923875 ole.garpestad@skole.rogfk.no

33 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


ANNONSE

PÅL (27) STORTRIVES I SJØFORSVARET:

– GIR MEG UNIKE ERFARINGER

OG OPPLEVELSER! Pål Narum (27)

SØK UTDANNING I SJØFORSVARET! • Lederutdanning og profesjons utdanning som kombinerer teori og praksis • Ingen studielån • Garantert jobb Les mer på Forsvaret.no/utdanning Følg Sjøforsvaret på Facebook

SJØKRIGSSKOLEN TILBYR FØLGENDE LINJER: Sjøkrigsskolen tilbyr følgende linjer:

Med Sjøkrigsskolen i skipssekken har Pål Narum fått jobb på verdens mest moderne og høyteknologiske fartøy.

P

ål Narum har en bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Marine våpensystemer, elektronikk og data. Nå jobber han på Fregatten KNM Roald Amundsen som Systemtekniker i undervannsdetaljen. – Å kunne kombinere et liv med vann under beina med en utfordrende og opplevelsesrik hverdag er det som motiverte meg til å søke Sjøforsvaret, forteller Narum. I de kommende årene kan utdanningen føre han hvor som helst i verden, for eksempel til Adenbukten for å sikre handelsfartøy, til Hawaii for å samtrene med andre land og til Nord Norge. For ikke lenge siden seilte en av fregattene til Sjøforsvaret hele østkysten av Spitsbergen.

Norges beste lederutdanning

Sjøkrigsskolen kombinerer fagspesifikk utdanning med lederutvikling. Utdanningen er skreddersydd mot den jobben som venter etter utdanningen. Med ingeniørutdanningen fra Sjøkrigsskolen kan Narum jobbe

med elektronikk, data- og våpensystemene om bord. Og målet er å kvalifisere seg til stillingen som Våpenteknisk Offiser. Gjennom et første fellesår går kadetter fra forskjellige linjer ved Sjøkrigsskolen sammen gjennom en rekke utfordringer. Lederutviklingen gjør studentene gode til å mestre vanskelige situasjoner og holde hodet kaldt når det trengs. Lederutdanningen er regnet for å være landets beste og tar i bruk både nasjonale og internasjonale forelesere. – Du lærer mye om å samarbeide i team og hvordan du påvirker andre. Utvikling av den enkelte står i fokus, sier han. Et tre måneder seilas med seilskipet Statsraad Lehmkuhl er fast på programmet det andre halvåret. På veien over Atlanterhavet til USA blir kadettene godt kjent og sammensveiset. Det sosiale på skolen er en viktig del av tiden på Sjøkrigsskolen og kameratskapet tar man med seg videre i tjenesten i Sjøforsvaret. Etter fellesåret spesialiserer kadettene ved Sjøkrigsskolen seg innen sjømakt og militær navigasjon, våpensystemer, elektronikk og data, elektro, maskin eller militær logistikk. Under utdannelsen mottar kadettene noe lønn og utdanningen gir ikke studielån. Det er også mulig å få

FOTO: JAKOB ØSTHEIM / FORSVARET

34 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

dekket enkelte kostnader knyttet til bolig. Mange av kadettene bor på Sjøkrigsskolen i Wallemsviken i Bergen under utdannelsen og der ligger alt godt til rette med idrettshall, kadettforeningen Valkyrien og en studentpub. Sjøkrigsskolen har også egen barnehage.

Garantert spennende jobb

Skoleplassene på Sjøkrigsskolen er en direkte bestilling fra fartøyene og kadettene er sikret jobb etter utdannelsen. At utdanningen er så godt rettet mot den jobben den enkelte skal ha om bord, gjør de svært relevante etter utdanningen og man kommer fort inn i organisasjonen ombord. En felles bakgrunn fra Sjøkrigsskolen, kombinert med tidligere erfaringer skaper en trygghet i forhold til en lang karriere i Sjøforsvaret. Begynnelsen på karrieren viser at det er mange muligheter i Forsvaret. – Si ja til utfordringer og vær engasjert, så vil du sitte igjen med unike erfaringer og opplevelser; er rådet fra Narum til de som ønsker en karriere i Sjøforsvaret.

• Bachelor i militære studier (BA) med fordypning i ledelse • Marineingeniør elektro (Varighet 3,5 + 3,5 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fordypning i matematikk R2 og fysikk F1 (alternativt FKI).

• Bachelor i militære studier (BA) med fordypning i ledelse • Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data (Varighet 3,5 + 3,5 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fordypning i matematikk R2 og fysikk F1 (alternativt FKI)

• Bachelor i militære studier (BA) med fordypning i ledelse • Marineingeniør maskin (Varighet 3,5 + 3,5 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fordypning i matematikk R2 og fysikk F1 (alternativt FKI)

• Bachelor i militære studier (BA) med fordypning i ledelse • Sjømakt og militær navigasjon (Varighet 3 + 3 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse, ønskelig med fordypning i matematikk R1 (eller S2) og fysikk F1 (alternativt FKI)

• Bachelor i militære studier (BA) med fordypning i ledelse • Militær logistikk (Varighet 3 + 3 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse


Johan Sverdrup-feltet

OLJE- OG GASSNÆRINGEN

i det grønne skiftet / Adm. Dir. Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology /

En omstilling til et grønnere- samfunn og industri er en pågående evolusjon. Omstillingen er i full gang og i energisektoren bygger den i dag i stor grad på kompetanse og teknologi som vi har utviklet i norsk olje- og gassindustri. Det skal den også gjøre framover. Mange av selskapene som for få år siden kun opererte i olje- og gassbransjen, er nå i ferd med å vokse seg inn i nye, relaterte markeder og nye vekstmarkeder. Forskning fra bla. Høgskulen på Vestlandet viser at mulighetene for å lykkes er størst når selskapene beveger seg inn i såkalte relaterte markeder. Dette er områder hvor de kan bruke- og videreføre sin eksisterende kompetanse, men det krever også at man jobber annerledes og smartere enn tidligere. Slik bruker selskapene i GCE Ocean Technology sin verdensledende kompetanse og teknologi fra subseanæringen til å utvikle nye og grønnere næringer. Nye, grønnere energiformer som havvind og bølgekraft vil bli stadig viktigere for en bærekraftig framtid og for å nå FN’s klimamål. Havvind vokser raskt og her har «teknologimuskelen» fra olje og gass sektoren bidratt betydelig. Uten denne og kompetansen som følger med den, hadde vi verken hatt økonomi-, teknologieller HMS-erfaringen til å utvikle flytende havvind, som Equinor gjør i dag.

Owe Hagesæther

På samme måte skyldes den raske utvikling i havbruksnæringen at vi gjør bruk av kompetanse og teknologi fra subseanæringen som f.eks offshorestrukturer, for å lage neste generasjons havbruk. Dette medfører at de fremvoksende næringen som havvind og havbruk vokser og utvikler seg raskere og bedre enn de ville ha gjort uten tilgang på kompetanse fra spesielt norsk subseaindustri. ENERGISELSKAPER OG OCEAN INDUSTRIES Vi vil trenge olje og gass i mange tiår framover, fordi vi ikke klarer å produsere nok fornybar energi for å tilfredsstille verdens energibehov enda. Energiselskapene og leverandørselskapene utvikler og leverer løsninger til produksjon av ulike energikilder. Våre tidligere olje- og gasselskaper er nå blitt energiselskaper fordi de vil bidra til det grønne skiftet. Equinor er i ferd med å ta posisjon som en av verdens ledende havvindselskaper. Leverandørindustrien leverer nå kompetanse og teknologi til olje og gass, havvind og neste generasjons havbruk. Til dette trenger de alle mange dyktige, unge, nye ansatte fremover. Mye av det vi lever av i dag skal i også leve av i framtiden, og mye av det vi omstiller oss fra vil vi også ta med oss når vi omstiller oss til en grønnere industri. Norsk olje og gass fortsetter å utvikle ny teknologi i takt med fornybare energimarkeder og slik akselererer man bærekraftig utvikling og bidrar til gjennombrudd for det grønne skiftet. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

35


SYGNA VGS

KRISTEN VIDAREGÃ…ANDE INTERNATSKULE

Tlf.: 56 33 65 50 - www.vex.no

Idrettsfag

Helse- og oppvekstfag Kunst, design og arkitektur

@sygnavgs www.sygna.vgs.no

Studiespesialisering

36 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


RENOVASJONSSELSKAPENES ROLLE INNENFOR KILDESORTERING OG BEKJEMPELSE AV PLASTFORSØPLING Espen Elstad, Fagsjef renovasjon.

/ Av Espen Elstad, FjellVAR / Plast produseres og brukes i stort omfang. I 2018 kastet norske husholdninger noe sånt som 75 000 tonn plast. Denne plasten har fram til i dag blitt brent, havnet på deponi eller i naturen og noe er blitt resirkulert. I Norge har vi i flere tiår samlet inn husholdningsplast og sendt denne til gjenvinning. De prosentene av plasten vi har klart å samle inn har vi fått avsetning på gjennom «Grønt punkt». Renovasjonsselskapene har en sentral rolle i innsamlinga av plasten og sikrer at den sendes videre til et gjenvinningsanlegg. Etter hvert som flere og flere land de senere år har innført sorteringsordninger øker tilgangen på gjenvinnbar plast på verdensmarkedet. Dette har ført til at det har blitt vanskeligere «å bli kvitt» den plasten som samles inn. Dette er en av renovasjonsbransjens hodepiner og utfordringer i dag. Hvordan sortere og behandle plasten på en måte som gjør at markedet vi ha den? Plasten har fått økt fokus etter det store fokuset på forsøplingen i havet. Mange frivillige har deltatt i ryddeaksjoner og sett de store utfordringene forsøplingen fører til. I Norge øker derfor mengdene med innlevert plast, samtidig som det blir vanskeligere å selge den. For et lokalt renovasjonsselskap som Fjellvar AS har det vært viktig å møte det store engasjementet lokalt, og gjøre det vi kan for å få samlet inn og levert plasten. Det har vist seg at mye av det som

samles inn er gammelt og av en kvalitet som gjør den vanskelig å nyttiggjøre med dagens teknologi og materialstrømmer. Det er her det kreves både nye tanker rundt produktutvikling og innovasjon knyttet til utvikling av nye produkter. Renovasjonsbransjen er så mye mer i dag enn bare å samle inn avfall. Vi trenger smarte og nytenkende hoder for å finne løsninger på flere av de store utfordringer som verdenssamfunnet står overfor. Dette gjelder blant annet for plasten sin del, hvordan vi skal klare å gjøre avfall til attraktivt råstoff til nye produkt? Skal folk sortere hjemme i kjøkkenbenken eller skal vi håpe på at teknologien løser dette for oss og at store sorteringsanlegg kan gjøre utsorteringen godt nok. Det gjør de ikke i dag. I Norge ligger vi langt framme når det gjelder avfallshåndtering og nedstrømsløsninger. Mange tror at våre erfaringer og kunnskap kan bli viktig eksportvare i framtiden, men da trenger vi unge motivert og engasjerte medarbeidere i årene som kommer. En vei inn i renovasjonsbransjen er å ta fagbrev i gjenvinningsfaget.

37 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


TRE GRÜNDERE / Lone Kalvenes (22) / LK Productions / 1. Studiespesialiserande på Sotra Vidaregåande Skule. Etter eit friår etter vidaregåande starta eg på den private fagskulen Noroff og studerte filmproduksjon i eit år. 2. Filmproduksjon på Noroff var eit toårig studie, men då studiet førte meg i ein annan retning enn eg ønska, valde eg å ikkje fortsette det neste året, og heller starte for meg sjølv. Eg visste at eg hadde angra om eg ikkje hadde tatt sjansen. Å kunna driva med film og video har vore min største draum sidan eg var lita jente. 3. Etter at eg kom inn i Gründerparken Vest for litt over eit år sidan begynte verkeleg ting å skje for meg. Det beste valet eg har tatt så langt i karrieren mi er å bli ein del av dette unike miljøet. Eg har kome tett på næringslivet på Sotra og har jobba med både store og små kundar. 4. Om tre til fem år ønskjer eg at LK Productions har vakse seg stort, og er leiande innan film og video i Nye Øygarden kommune. Kanskje til og med i heile Bergensområdet! Eg ser for meg at eg har eit par tilsette. Eg drøymer også om å ein dag kunna produsere ein eigen dokumentarserie for Netflix, TV2, NRK eller andre.

BRANSJE: Innen media, som film,

video og fototenester

/ Mariann Sangolt Nistad (31) / Invid AS /

1. Eg gjekk Allmenne, økonomiske og administrative fag før eg starta på økonomi og administrasjon på BI Bergen. Etter kort tid skifta eg linje til marknadsføring, og spesialiserte meg innan sal. 2. Eg har alltid hatt ein draum om å drive for meg sjølv, men har ikkje hatt nokon idé om kva eg skulle starte opp. Eg har vakse opp i ei transportbedrift på Sande i Sunnfjord, og det var til dei systemet eg har i dag blei laga. Eg blei spurt om eg kunne tenke meg å jobbe med dette, og svaret var enkelt. 3. Eg har drive for meg sjølv i sju år, og har heile tida hatt kontor heime. Då eg fekk barn begynte eg å tenke at eg måtte skilje heim og jobb. Fellesskapet er veldig viktig, og ein merka det spesielt godt etter mange år på heimekontor. Her trivs eg veldig godt. BRANSJE: InVid er ei nett-teneste

for transportbedrifter som gjer arbeidsoppgåvene til sjåførar og leiinga enklare.

38 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

4. Slike spørsmål syns eg er veldig vanskelige. Men dei er viktige! Eg svarer at InVid er blitt ein organisasjon med 5-8 tilsette og omsetninga er 5-10 dobla i forhold til 2018!


Spørsmålene som ble stilt 1. Kva

utdanning tok du etter ungdomsskulen?

2. Kvifor

valde du å starte for deg sjølv?

3. Korleis 4. Kor

trivs du i Gründerparken Vest?

ser du bedrifta di om tre til fem år?

/ Intervju: Anders Ekanger, Vest Næringsråd /

/ Mariann Persson (34) / Bergen Fjord Adventures /

1. Eg gjekk på Økonomiske og administrative fag på Sotra vidaregåande skule. Deretter tok eg bachelor i Retail Management på Handelshøyskolen BI. 2. Eg har alltid hatt ein gründer i magen med eit ønske om å starte for meg sjølv. Etter ein del års jobberfaring i ulike bransjar var eg veldig klar for nye utfordringar, og klar for å starte for meg sjølv. 3. Eg trivs veldig godt i Gründerparken Vest! I vår og sommarhalvåret er eg mest på fjorden med kundar, men i lågsesong er det utruleg godt å ha det fellesskapet som vi har der. Samhaldet vi har der, med dyktige og gode med-gründerar, betyr mykje for meg. 4. Då har eg forhåpentleg klart å fortsetja den gode veksten, og har eit bra team med tilsette. I tillegg har eg utvida båtpark, for å fylla kundane sine behov.

BRANSJE: Turisme – leverer fjord-

og skjergardsturar med aktivitetar og mat ute i naturen. Skreddarsydd for små eller store grupper.

OM GRüNDERPARKEN: Målet er at vi skal utvikle et inkubatormiljø og kompetansesenter, som består av etablerte, livskraftige og samfunnsengasjerte næringer. Formålet er å øke innovasjonen for levedyktige bedrifter, som vil kunne gi arbeidsplasser og økte skatteinntekter for den nye storkommunen. Gründerparken Vest har et tett samarbeid med Nyskapingsparken/BTO i Bergen.

• Etablert i mars 2017, som eit tilbod til gründerar og vekstskaparar. • Initiativet kom frå Sartor Storsenter og dei tre vertskommunene Fjell, Sund og Øygarden – saman med Vest Næringsråd. • Flytta til Straume Teknologisenter i 2018, og fekk med det eit stort løft. • 16 verksemder deler no kontorfellesskap med fellesareal og møterom. • Til saman har 25 tilsette sitt daglege virke i parken. • Målsettinga er å skapa ein felles arena for gründerskap og innovasjon som eit vesentleg element i utviklinga av Nye Øygarden kommunes nærings- og arbeidsliv i framtida. • Fungerer som ein møteplass mellom gründermiljøet i regionen og det lokale næringslivet, representert gjennom Vest Næringsråd.

39 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019


40 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


På jakt etter ein jobb som bidrar til det grøne skiftet, og sikrar berekraftig mat for alle? Det finns eit hav av moglegheiter innan fiske. Bokstavleg talt.

Det nye flaggskipet til Liegruppen, «Libas» blir verdas mest miljøvenlege fiskefartøy.

JOBB PÅ FISKEFARTØY / Av Gunhild Lie Skålevik /

Frå Liaskjeret på Sotra har det vore drevet med fiske i meir enn 150 år. Mykje har skjedd sidan folk rodde med trebåtar frå kaien for å hiva ut fiskenøter som vart trekt opp igjen for hand. Ny teknologi og større båtar gjer at yrket ikkje er like fysisk krevjande som for 150 år sidan. Yrket tiltrekker ungdom som draumer om eit annleis yrke, i jakt på fiskestimar på opne hav. Mange som velgjer ein yrkesveg innan fiske er meir eventyrlystne og likar ein arbeidsdag som alltid byr på nye utfordringar og mykje spenning. Slagordet vårt «Tradisjon og innovasjon» forklarer godt Liegruppen si satsing innan fiskenæringa. Fiske har djupe røtter i den lokale kystkulturen på Sotra. For Liegruppen er det viktig å ta vare på denne tradi-

sjonsrike næringa, samtidig som nyskaping og innovasjon har vore nødvendig for å skape ei moderne og berekraftig bedrift. Det nye flaggskipet til Liegruppen, «Libas», blir verdas mest miljøvenlege fiskefartøy. Fiskebåten blir ein av verdas første fiskebåtar som går på flytande naturgass. Den vert også ein hybridbåt, som kan bruke batteri når den ligg til hamn. Slik vil båten få store reduksjonar i klimagassutslepp. Nye, meir moderne og berekraftige fiskebåtar skapar behov for kunnskap frå fleire yrker. Alt frå fiskarar som handterer nytt utstyr, maskinistar som kan vedlikehalde avanserte hybridmotorar, og skipparar som kan manøvrere moderne fiskebåtar. Som redar i Liegruppen, Peder O. Lie sjølv har sagt det: «Havet har alt: Mat, energi og plenty nok for mennesket å forske på. Dei som får jobbe med fiske er heldige».

41 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

www.LAB.no

«Gjennom høy kunnskap og godt samarbeid skaper vi gode og varige løsninger for alle våre kunder» LAB AS er et lokalt og solid selskap med aktive eiere som gjennom mange år har utført utallige store og mindre byggeprosjekter i Bergen og omegn. Med en årlig omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner og 440 motiverte og engasjerte medarbeidere, så er vi alltid beredt til å tjene våre mange faste og nye oppdragsgivere.

LAB ENTREPRENØR AS Kanalveien 105B, Mindeparken Postboks 3 Kristianborg, 5822 Bergen Tlf: 55 20 62 00

42 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


KIWI ØYGARDEN

Slik salat skal lagast!

B i Tømrer Ønsker du deg en

og

’’

variert

aktiv

’’

arbeidsdag?

En tømrer må ha godt håndlag, og kunne bruke både hodet og kroppen!

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. En ting er sikkert – jobber du som tømrer er ingen dager like!

EN FRAMTID I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? BYGGOPP Hordaland er et naturlig utgangspunkt for elever innen bygg- og anleggsteknikk som skal ut i jobb. Vi er også en viktig samarbeidspartner for kvalitetsbevisste bedrifter på jakt etter dytige og motiverte lærlinger.

www.blitømrer.no

Trenger du lærlingplass må du bare ta kontakt!

Byggmestrenes Servicekontor AS, Opplæringskontor for tømrerfaget Kanalveien 88, Bergen ■ Tlf. 55 28 20 00 www.byggmesterservice.no

www.facebook.com/blitomrer

BYGGOPP - Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Veiten 3 • 5012 Bergen • Tlf. 55907250 • Fax. 55901512 www.byggopp.no/hordaland

43 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Vi utfører alt innen maling, tapetesering og gulvlegging. Tar oppdrag innen industri, vedlikehold, rehabilitering og nybygg. Vi kan tilby lærlingeplasser. Bildøybakken • 5353 Straume • Tlf: 56 32 00 90 • E-post: lonas@online.no • OrgNr: 930 144 584

44 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Vegar Anglevik Gjeitanger på jobb

VEGAR HAR FÅTT

DRAUMEJOBBEN / Intervju: Bjørn Arvid Straume /

Vi har snakket med Vegar Anglevik Gjeitanger (21), som jobber på kystbasen på Ågotnes. Var det enkelt for deg å velja kva utdaning du skulle ta? – På slutten av ungdomskulen var eg lei av allmennfag, og kunne ikkje tenka meg å sitja i 3 år med lesefag, og då var det yrkesfag som var alternativet.

Du hadde gode karakterar, og hadde fleire moglegheiter, men valde yrkesfag, kan du begrunna valet ditt? – Eg jobba godt i ungdomsskulen for å få gode karakterar. Då eg likar betre å jobba med å fiksa maskiner enn å lesa, og ved å velja yrkesfag, kunne eg få ei utdaning utan å måtte ta opp studielån. Eg ville då kunna koma meg ut i jobb og tena pengar, lenge før enn om eg valte allmennfag.

Var du innom Rotarys Utdanningsmesse, og fekk du tips der som du har hatt nytte av? – Eg var innom messa og var på standene til Forsvaret og Equinor, men det var så mange andre der samtidig, og det tok så lang tid å koma til der, at det vart ikkje tid til å koma rundt til dei andre skulane og utstillarane.

Kan du fortelja litt om utdaninga di etter Ungdomsskulen? – Eg gjekk først på TIP på Mekanisk, og likte det, men gjekk over til Automasjon andre året. Då måtte eg læra elektro som eg ikkje hadde på VG1, og sleit dei første månadane. Men eg knekte koden til slutt, og då gjekk det lettare. Då det var vanskeleg å få læreplass, valde eg å ta VG3, og deretter var læretida 1 ½ år, og den hadde eg hos Technip FMC på Ågotnes, men då dei ikkje hadde så mykje automasjon, fekk eg ny jobb i PSW på Ågotnes, som driv med automasjon.

Enkelte meiner at yrkesfagutdaning ikkje gjev status nok, kva meiner du om det? – Eg er stolt over utdaninga mi, og har aldri opplevd at nokon har sett ned på meg av den grunn.

Kan du tenka deg å anbefala nye elever å ta ei yrkesfagutdaning? – Ja, det vil eg absolutt gjera, for eg har fått draumejobben med denne utdaninga, og det er ikkje sikkert eg hadde fått med ei anna utdanning.

45 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Om Byggm. Turøy & Algrøy AS Turøy & Algrøy ble etablert i 1986 og er totalt 25 ansatte. Vi er hjemmehørende i en av Norges største vekstkommuner, Fjell, men firmaet har minst like mange oppdrag i Bergensområdet. Turøy & Algrøy har bygget skoler og eldreboliger for Fjell Kommune, men de fleste byggeprosjektene våre er i

privat regi. Om lag halvparten av virksomheten vår retter seg mot boligbyggelag eller boligfelt. Alt fra prosjektering til selve byggingen blir utført av oss. Vi utvikler i tillegg boligprosjekter i egen regi. Helt i fra oppstarten har vi vært godkjent lærebedrift, vi tar inn 2-3 lærlinger pr. år. Du er velkommen til å søke læreplass hos oss.

meeting clients´needs

+47 56 32 30 00 • post@ccb.no • ccb.no 46 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


Tellehus AS bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med over 60 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen. Les mer om oss på www.tellehus.no eller kontakt oss: firmapost@tellehus.no - 56 31 20 80.

Tlf. 56 33 03 30 - www.sartor-elektro.no MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

47


Jens reiser på utveksling til Argentina høsten 2020

Thea reiser på utveksling til New Zealand skoleåret 20-21

UTVEKSLINGSSTUDENTENE 2020 / Intervju: May Almhjell / Høsten 2020 skal Sotra Rotary klubb sende ut to utvekslingsstudenter: Thea Omland Dyrøy og Jens Gullaksen Elvestad. De går nå i 1. klasse på Amalie Skram vgs og Sotra vgs. Hvorfor ønsker dere å ta et skoleår i utlandet? Thea: Jeg ønsker å bli kjent med nye kulturer og så høres det veldig gøy ut. Jens: Jeg vil lære spansk, få venner i flere deler av verden, få et større verdensbilde. Hvor vil dere dra og hva gjør at dere ønsker å reise akkurat dit? Thea: Jeg vil dra til New Zealand fordi jeg har hørt at skolene der er opptatt av sport og har tilbud innenfor dans - noe jeg elsker. Jens: Jeg vil til Sør-Amerika – helst Argentina - og oppleve noe annerledes og skape muligheter for fremtiden. Hva ser dere mest frem til? Thea: Vanskelig å si – jobbe med engelsk litteratur og dans på skolen. Få nye venner og en ny familie. Jens: Møte en ny kultur, urfolk, få se ulike deler av landet.

48 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019

Hva tror dere kan bli utfordrende for dere? Thea: Det blir veldig rart å ikke ha familie og venner rundt meg. Jens: Å snakke spansk, forstå folk og normene som gjelder. Kommer dere til å lengte hjem? Thea: Tror det er mulig, men facetime hjelper. Jens: Sikkert av og til. Hvordan tror dere erfaringene fra et skoleår i utlandet vil påvirke dere fremover? Thea: Jeg tror jeg blir litt forandret – tryggere på meg selv og mer selvtillit. Jens: Tror jeg kommer tilbake som en nesten ny person med flere jobbfordeler i fremtiden og øket selvtillit. Hvilket yrke tenker dere at dere har om 10 år? Thea: Vet ikke helt – kanskje danser eller fysioterapeut eller lege. Jens: Kanskje ingeniør – jeg går jo på teknologilinjen!

Lykke til med et spennende skoleår i New Zealand og Argentina!


UNGDOMSUTVEKSLINGEN I ROTARY: ETT ÅRS SKOLEGANG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I ET AV LANDENE DER ROTARY HAR UTVEKSLING Rotary har flere utvekslingsprogram rettet mot ungdom. I Norge brukes to programmer: Ettårs utveksling og Camps/Roundtrip.

45.000. Vertsklubben gir deg 100 dollar i lommepenger pr. mnd – noen vil kanskje trenge mer til eget bruk. Du bor og spiser gratis i vertsfamiliene, skolepenger, bøker og all transport til skole og aktiviteter blir dekket.

NÅR KAN DU REISE? PROGRAMMETS FORMÅL: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene. Du bor hos Rotaryfamilier i vertsklubben i det landet du reiser til. Du får også en fast kontaktperson i klubben som hjelper deg under hele oppholdet.

HVEM KAN SØKE? • • • • •

Du må være 16-18 år Ha avsluttet 1. eller 2. klasse på videregående skole Være skolemessig blant klassens beste tredjedel Være sosial og utadvendt All ungdom som kan anbefales av en Rotary klubb.

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/ februar. Mottakerlandet fastsetter datoen. Vertsklubben din sender i samme periode en student til din lokale Rotary-klubb som intervjuer deg, velger deg ut og hjelper deg med søknaden til Rotary sentralt i Norge. I Fjell, Sund og Øygarden er det Sotra Rotary Klubb.

INTERESSERT? Send en kort søknad med opplysninger om deg selv og kontaktinformasjon til Sotra Rotary Klubb ved May Almhjell – mayalm@online.no. Mer info og første søknadsskjema for ungdomsutvekslingen finner du på www.rotary.no/no/utveksling

HVOR KAN DU REISE? Rotary har utveksling med land der det er klubber som driver med utveksling. Rotary i Norge vurderer i tillegg sikkerheten i landet generelt. For tiden er det utveksling med disse landene: Belgia, Frankrike, Portugal, Sveits, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Australia, Canada, USA, Japan, Taiwan, Thailand, Filippinene, Sør-Afrika, Argentina, Brasil, Mexico og Ecuador

HVA KOSTER DET? Kostnadene vil variere avhengig av hvilket land du reiser til og hvilke ekstrareiser du ønsker å delta på. I Europa må du regne med ca. 25.000, utenfor Europa ca.

Rotary Youth Exchange tur til Luxor i Egypt

ROTARY SOMMERCAMPS ROTARY SOMMERCAMPS

DE FLESTE CAMPENE ER I EUROPA.

Hvert år tilbyr Rotary sommercamps/ferieutveksling for ungdom i alderen 15-25 år i perioden juni, juli og august. Campene har tilbud om ulike aktiviteter / evt. kort rundtur i vertslandet. I 2018 var det blant annet tilbud om sykling, tennis, padling, seiling, klatring, riding, fjellturer, musikk/fotocamp, egyptologi, vikingcamp, natur/ miljø-camp, internasjonalt hjelpearbeid.

Oversikt over tilbudet for 2020 finner du på http://www.rotary.no/ no/utveksling i februar/mars. Her finner du også søknadsskjema og mer informasjon om tema og eventuell deltakeravgift. Vær rask med påmelding – det er begrenset antall plasser på hver leir! Husk å få med en liten gave fra Sotra Rotary Klubb til arrangørklubben hvis du får plass. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2019

49


2019

ROTARY-PRISEN «ÅRETS ELEVER» DANIEL STURE SOLBERG vant Rotary-prisen 2019 for mest kvalifiserte elev ved yrkesfaglig programområde ved Sotra Videregående Skule. MARIUS MORK GROTLE vant Rotary-prisen 2019 for mest kvalifiserte elev ved studiespesialiserende programområde ved Sotra Videregående skole.

Fra venstre: Daniel Sture Solberg, yrkesfaglig programområde, Håkon Lie, daværende president i Sotra Rotary, Magnhild Hakestad, daværende rektor ved Sotra vgs og Marius Mork Grotle, studiespesialiserende programområde

KRITERIENE FOR Å FÅ PRISEN SOM ÅRETS ELEVER:

Kriteriene for å få prisen som årets elev er: Eleven må vise stor

Sotra vgs har blitt en god samarbeidspartner for Sotra

å inspirere andre.

interesse for faget, ha lite fravær og være initiativrik. Eleven må ha bred fagkunnskap, vise lederegenskaper og ha evne til

Rotaryklubb i arbeidet med bl.a. Yrkesmessa, Magasin for Jobb og Utdanning og den årlige utdeling av Rotary-Prisen. En representant fra yrkesfaglig programområde og en fra studiespesialiserende programområde får prisen hvert år. Hver av kandidatene får høytidelig tildelt diplom og en pengesum. For 2018 fikk de kr. 7.500,- hver. Idéen med prisen er å stimulere elevene ved skolen til å arbeide grundig med fagområdet sitt, samtidig som man viser gode holdninger overfor sine medelever og på den måten kan være gode rollemodeller. Ny prisutdeling kjem i 2020!

Sotra vgs står for utvelgelsen av Årets Elev, en elev fra studiespesialiserende- og en fra yrkesfaglig programområde. Sotra Rotaryklubb finansierer prisen som deles ut av presidenten i klubben ved skoleavslutningen i juni.

ROTARY-PRISANE BLEI I 2019 UTDELT FOR SJUENDE GONG OG GJEKK TIL: MARIUS MORK GROTLE - studiespesialiserande programområde. DANIEL STURE SOLBERG - yrkesfagleg programområde.

KLIMA RØR

ELEKTRO

50 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020

KLIMA


Kafé

SPAREBANKEN VEST

IKT

BI ELEKTRO

ELEKTRO

OPPLÆRINGSKONTOR

ACOS

IFOS LIVE2LEARN L2L

TORSVIK ELEKTRO

SOTRA VGS

MOWI AS LERØY / SJØTROLL BERGEN PRIVATE GYMNAS

AUSTEVOLL VGS STEND VGS

DANIELSEN VGS RØRENTREPENØRENES OLK SARTOR VVS MURMETRENES OLK

VOSS VGS

OLSVIKÅSEN VGS LAKSEVÅG VGS & BERGEN MARITIME VGS SYGNA VGS

BRØDRENE ULVESETH BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR STRAUME MESTERBYGG

KROKEIDE VGS ASKØY VGS

TRIGGER

KNARVIK VGS (TAF)

TURØY & ALGRØY SARTOR MASKIN

ØYGARDEN KOMMUNE

KOMMUNALE TENESTER

BYGG OG ANLEGG

BYGGOP

NATURBRUK

VATN, AVLØP OG RENOVASJON

ØYVAR

YRKESMESSA 2020 – UTSTILLARAR OG YRKESRETTLEIARAR

FORSVARET/ SJØKRIGSSKOLEN

SOTRA ARENA, STRAUME IDRETTSPARK

SPAREBANK 1 SR-BANK

TYSDAG 14. JANUAR , FRÅ KL 18.00-20.30

HOVUDINNGANG SOTRA ROTARY KLUBB

METIS VGS FUSA VGS (TAF) EQUINOR TECHNIP FMC

OFFSHORE INDUSTRI

HOP VGS

TIDE BUSS

SARTOR STORSENTER

SOTRA & ØYGARDEN LENSMANNSKONTOR

BUTIKKFAG

MEKANISK

OLK FOR ANLEGGSTEKNIKK

ØYGARDEN BRANN OG REDNING

51 MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2020


YRKESMESSA 2020 Årets messe avholdes tirsdag 14. januar i Sotra Arena og er åpen mellom 18.00 og 20.30. Vi håper at flest mulig av 10. klassingene i regionen kommer – ta gjerne med foreldre/foresatte. Nedenfor ser dere noen bilder fra forrige Yrkesmessen i Sotra Arena.

STRAUMEIDRETTSPARK/ PARKERING

Turnhallen

Sotra Arena

Parkeringsvakter vil være utplassert og anvise hvor det skal parkeres. Det vil foregå andre aktiviteter i hallene i Straume idrettspark samtidig og det er derfor viktig at alle følger anvisningene fra parkeringsvaktene. Hovedparkeringen vil være på grusplassen ved Sotra Bil. Det kan også parkeres på angitte plasser i bakken mot Straume Teknologisenter i Trollhaugmyra. NB! Parkeringsplassen rett foran hovedinngangen til Sotra Arena kan ikke benyttes da den er beregnet for de som har trening og andre aktiviteter i hallene samtidig som Yrkesmessen pågår. Her vil det kun være av- og påstigning.

in ved Ho

ng nga

Fotballhall

Skogavatnet

Profile for Yrkesmagasinet

MAGASINET FOR JOBB & UTDANNING 2020