Page 1

Editie 1 | Jaargang 1

het enige magazine voor ĂŠn door de Y-generatie

interviews o.a met

artikelen o.a. van

Jelle Wouters

Marieke grondstra

Oprichter van een NGO

De Y-generatie vanuit Y-perspectief

Marjolein de Jong - Hooiveld

Sabine Berben

Oprichter Young Inspiration

Je leven meer beleven

Paul Veth

Petra Kruijt

DJ & Producer

Zin van het werken

Marieke Grondstra

De Y-generatie

Werkzaam bij Berckeley Square

Filmpjes voor inzicht in de Y-generatie


2

Welkom in het Ygenwijs magazine Met trots presenteer ik het allereerste magazine voor

Samen werken met Y’tjes kost geen energie,

én door de Y-generatie! Een magazine tot stand ge-

het levert energie op. Je raakt gemakkelijk in de

komen door samenwerking met inspirerende Y’tjes.

flow en zaken lijken moeiteloos te gaan. Love it!

Typisch gevalletje co-creatie. Als je de Y-generatie

Daar is de totstandkoming van dit magazine een

iets moet meegeven, is het wel dat ze altijd open-

voorbeeld van. Het lijkt wel of dit magazine ‘ge-

staan voor samenwerking. Samenwerking met kruis-

woon ineens’ klaar was. Blijkbaar het resultaat van

bestuiving en synergie als resultaat. Een waardevolle

samen werken met inspirerende Y’tjes!

eigenschap van de Y-generatie! Hoe gaaf zou het zijn als je kan werken vanuit De Y-generatie is grofweg de generatie geboren

talenten en passie. Als je kan zeggen: “I LOVE MY

na 1980, al lopen de definities hierover uitéén.

WORK!” Het mooie is; dat kan jij! Om dat te bewij-

Ben je voor 1980 geboren, be my guest. Laat je

zen, vind je in dit magazine interviews met Y’tjes

door de definitie niet weerhouden om het maga-

die kunnen zeggen “I LOVE MY WORK!”

zine te lezen. De Y-generatie is bovenal een mindset in plaats van een geboortejaar.

Enjoy!

Inspirerende personen zijn er in alle soorten en

Sander Roovers

maten. Ook in de Y-generatie. Of beter; juist in de

Ygenwijs

Y-generatie! Het was eigenlijk bizar hoe makkelijk er inspirerende Y’tjes te vinden waren. Of het nu vanuit ondernemerschap, als medewerker, in het buitenland of puur gefocust op de Y-generatie was, allemaal present. Daarom vind je in dit magazine interviews met vier inspirerende Y’tjes in deze vier werkvelden. Ook vind je artikelen geschreven door Y’tjes die daarin hun eigen wijsheid delen. Om de Y-generatie bewuster te maken en te activeren het verschil te maken voor de maatschappij.

3

Voorwoord | Sander Roovers


4

Inhoudsopgave Voorwoord

2-3

Sander Roovers Artikel: De Y-generatie vanuit Y-perspectief

6-7

Marieke Grondstra

Interview met Jelle Wouters

8-9

Artikel: Geluksmanagement; “Je leven meer beleven…”

12-13

Sabine Berben Interview met Marieke Grondstra

14-17

Artikel: Zin van het werken

20-21

Petra Kruijt

Interview met Paul Veth

24-27

Y-generatie filmpjes

28-29

Interview met Marjolein de Jong - Hooiveld 30-31 Nawoord Sander Roovers

34-35

5


6

De Y-generatie vanuit Y-perspectief neraties en tot welke voelen ze zich het

lijkheid van het werkend bestaan niet

meeste aangetrokken? Wat zien zij als

overeenkomt met hun soms naïeve

mogelijkheden om het samenwerken

beeld van hoe het zou moeten zijn.

te optimaliseren?

Opvoeding en studie bereiden voor op een maakbare ideale wereld, er is

Er is heel veel over Y geschreven door de oudere generaties en nu wil ik eens vanuit het perspectief van generatie Y kijken naar hun eigen generatie en de anderen. Wat ziet deze jonge generatie als de belangrijkste verschillen en overeenkomsten?

7

Marieke Grondstra | De Y-generatie vanuit Y-perspectief

Verder zijn we flexibel, naar onszelf,

queeste online wordt gedeeld is er

maar ook naar anderen. We kun-

altijd wel weer iemand die met een

nen omgaan met onzekerheid en

andere oplossing op de proppen

verandering, we hebben zulke grote

komt en zo wordt de hele communi-

persoonlijke netwerken dat er altijd

ty er wijzer van. En misschien wel het

wel iemand is die een zogenoemd

belangrijkste: we zijn echt, authen-

‘probleem’ kan oplossen, en anders

tiek. Want iets anders kunnen we

hebben we altijd nog good old

niet, we zijn zo gestimuleerd onszelf

“En misschien wel het belangrijkste: we zijn echt, authentiek. Want iets anders kunnen we niet, we zijn zo gestimuleerd onszelf te zijn dat het voelt als toneelspelen als we dat niet doen.”

Feit is namelijk dat de Y-tjes de nieuwe

echter nooit verteld dat die wereld nog

generatie junioren zijn en dat de baby-

een heel eind afstaat van de huidige

‘Google’! En we zijn de jongste ‘lei-

te zijn dat het voelt als toneelspelen

boomers langzaamaan het werkleven

praktijk in tal van organisaties. En dat

ders ooit’; nog nooit was leiderschap

als we dat niet doen. En wij denken

verlaten. Feit is ook dat Y sneller com-

is schrikken. Soms zo heftig dat de

al zo vroeg in de carrière een thema

dat de wereld dat wel een beetje

municeert dan men gewend is, dat ze

generatie die sterker is verbonden

als dat bij onze generatie het geval is.

nodig heeft…

andere manieren van werken hebben,

met zijn emoties als welke voorgaande

We maken al van jongs af aan tiental-

andere tools gebruiken, meer dan ooit

generatie dan ook in een werkelijke

len keuzes per dag, worden vroeg

Marieke Grondstra Generatie Y

weten wat ze waard zijn en dat snel

crisis terecht komt. Helemaal nu op dit

gedwongen zelf na te denken, en

Onbevangen | Intuïtief | Creatief

willen inzetten. Bovenal zijn ze kritisch

moment – in 2011 – de banen niet voor

worden al snel geconfronteerd met

Aanstormend Leiderschap | Coach

ten opzichte van het soort organisa-

het oprapen liggen en er geen keus

onze eigen keuzes. Niet makkelijk,

Generatie STORM | Theatersport

tie en de werkomgeving waar ze aan

lijkt voor generatie Y om zich niet aan

maar het zorgt wel voor een bepaald

Berckeley Square | Gelukkige Organi-

de slag willen: ze moeten de ruimte

te passen aan de vaak logge en onper-

zelfbewustzijn die, in de juiste pro-

saties | Avonturist

ervaren om zichzelf te kunnen zijn en

soonlijke constructies, die ze organisa-

portie, erg van pas komt binnen het

collega’s om zich heen hebben met

ties noemen en die zijn gebouwd door

werkende leven.

wie het klikt.

de vorige generaties. Wat we ook doen is ons onbevangen

Het blijkt belangrijk voor Ytjes om zich

Ze zullen zeker hun best hebben

verwonderen en nieuwsgierig zijn,

te verbinden aan elkaar; om samen

gedaan, maar dat kan toch beter en

dat zorgt voor dynamiek; leven in

sterk te staan en zo met meer energie

anders en gemakkelijker. Al die lagen

de brouwerij. Een ruimte waar niets

aan het ‘werkfront’ te verschijnen.

en schotten en formaliteiten zijn om

‘fout’ maar alles een spannende

Wanneer ze zich bewust zijn van hun

gek van te worden.

zoektocht is. Verder zijn we daad-

Er is heel veel over Y geschreven door

kracht en hetgeen ze binnen een

Wat wij Ytjes komen brengen in orga-

krachtig, we nemen relatief snel een

de oudere generaties en nu wil ik eens

organisatie te brengen hebben kunnen

nisaties is in ieder geval het volgende:

beslissing en proberen heel snel iets

vanuit het perspectief van generatie Y

ze gerichter prikkelen en vernieuwing

een informele sfeer waar mensen met

uit zonder alle voors en tegens te

kijken naar hun eigen generatie en de

brengen. Want naast het ‘dertigers

en om elkaar kunnen lachen. Dat klinkt

overwegen. Dat mondt niet altijd

anderen. Wat ziet deze jonge generatie

dilemma’ rijst nu een nieuw fenomeen

misschien onbelangrijk, maar is voor

uit in het beste resultaat, maar er

als de belangrijkste verschillen en over-

onder nog jongere werkers: de ‘quar-

ons, en waarschijnlijk voor veel mensen

wordt in ieder geval wel iets nieuws

eenkomsten? Hoe kijken zij aan tegen

terlife crisis’. Ytjes die net aan het werk

vooral in hun vrije tijd, essentieel willen

geprobeerd en daar wordt zeker

het samenwerken met die andere ge-

zijn en er achter komen dat de werke-

we met plezier naar ons werk gaan.

van geleerd! Vooral omdat de hele

Deel jouw eigen wijsheid op www.ygenwijs.nl


8

9

Inspirerend&Wereldwijs | Jelle Wouters | Foundation Care For All | 25 jaar | Shiilong, India

“The most important thing in life is not the triumph but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well” – Pierre de Courbetin

Ygenwijs interviewde Jelle Wouters.

advies-functie binnen de organisatie.

Een wereldwijze Y-generatiegenoot die in Nepal een NGO heeft opgericht om het

Waardoor wordt je gedreven om je in

onderwijs een helpende hand te bieden.

te zetten voor FCFA?

jezelf verwonderen over wat er om je

verhalen en visies aan te horen;

heen gebeurd.

velen van hun vormen een bron van

professionele ambities.

inspiratie voor me geworden, dit

Wat is jouw eigen wijsheid?

Wat versta jij onder persoonlijke

alles beschouw ik als een bijzonder

Ik ervaar het als nuttig om mezelf

Het is in de eerste plaats belangrijk

ontwikkeling en in hoeverre ben je

voorrecht.

met regelmaat de vraag te stel-

Omschrijf jezelf in twee regels?

om reële doelstellingen te hebben.

hier mee bezig?

Gedreven, aanhouder, leergierig en

FCFA is niet in staat, noch hebben we

In mijn beleving draait persoonlijke

Wat zijn je ambities?

belangrijk, wat zou nu mijn prioriteit

geïnteresseerd.

de ambitie, om de onderwijssector in

ontwikkeling vooral uit het ontwik-

Op professioneel vlak wil ik me door

moeten hebben? Prioriteiten zijn,

Nepal te veranderen. Dat moeten we

kelen van wie je bent, je karakter en

ontwikkelen binnen de academische

mijn inziens, nimmer stabiel en

Waar ben je op dit moment

ook niet willen; wat wij doen, en waar

persoonlijkheid, meer dan je profes-

wereld. Ik heb ambitie om binnen

veranderen over tijd. Vaak zijn we

mee bezig?

ik mijn passie uit haal, is het bieden

sionele ontwikkeling. Uiteindelijk

enkele jaren te promoveren, door te

met zoveel zaken tegelijkertijd bezig

Ik heb onlangs mijn MPhil Social

van kansen aan hen die geen of slecht

draait het erom wie je bent, en wat je

gaan met publiceren en onderzoek

dat we het oog verliezen op wat echt

Anthropology afgerond aan Oxford

beperkt toegang hebben tot onder-

uitstraalt naar anderen toe, meer dan

te doen. Met FCFA hoop ik dat we

belangrijk is om onze ambities te

University. Nu promoveer ik aan de

wijs. Ik haal mijn inspiratie niet uit sta-

wat je doet op professioneel vlak,

de komende jaren de huidige lijn

verwezenlijken.

North-Eastern Hill University, India.

tistieken; het gaat mij niet primair om

doch persoonlijke en professionele

kunnen doorzetten zodat we jaar

Daarnaast werk ik voor Foundation

hoeveel scholen wij gebouwd hebben,

ontwikkeling zijn soms moeilijk van

in jaar uit kansen kunnen scheppen

Care For All – een NGO werkzaam in de

hoeveel leraren we hebben opgeleid

elkaar te scheiden.

voor jonge mensen. Op persoonlijk

onderwijs sector in Nepal.

of het aantal studiebeurzen hebben

len; wat is op het moment echter

vlak hoop ik dat de komende jaren

uitgedeeld, mijn inspiratie komt uit

Heb je het gevoel je droom na

opnieuw vele bijzondere en inspire-

Hoe ben je betrokken geraakt bij

levensverhalen; uit de verhalen van

te leven?

rende mensen op mijn weg komen

Foundation Care For All?

individuen die door de inzet van FCFA

Ja, ik probeer mijn eigen keuzes te

als gedurende de afgelopen jaren.

Als mede-oprichter ben ik sinds 2006

nieuwe kansen hebben gekregen en

maken en hecht veel waarde aan

betrokken bij FCFA. Na eerder een

deze kansen hebben gepakt.

mijn vrijheid; waarmee ik bedoel

Wat wil je over 20 jaar

de mogelijkheid om tot op zekere

bereikt hebben?

stage te hebben gelopen voor een NGO in Nepal ben ik in contact geraakt

Hoe denk jij dat de young profes-

hoogte mijn eigen tijd in te delen

Om eerlijk te zijn werk ik niet zozeer

met gecommitteerde mensen daar

sionals (in Nederland) achter hun

en deze tijd te besteden aan on-

naar lange termijn doelstellingen.

met welke we de handen ineen heb-

talenten&passie kunnen komen?

derwerpen die me fascineren. Mijn

Ik heb de afgelopen jaren ervaren

ben geslagen om scholen in rurale

Talent en passie is iets ongrijpbaars.

promotie-onderzoek en mijn werk

dat situaties snel en onverwacht kun-

berggebieden een helpende hand te

Ik denk dat je tot op zekere hoogte je

voor FCFA biedt mij deze kansen.

nen omdraaien; en de kunst, volgens

bieden.

bepaalde eigenschappen en skills ei-

De afgelopen vijf jaar heb ik door-

mij, is om het beste uit iedere situatie

gen kunt maken, maar passie en talent

gebracht in Ghana, Nepal, India en

te halen.

Wat is je rol binnen FCFA?

is iets dat door boven zweeft. Wat je

Oxford. Op al deze plaatsen heb ik

De eerste vier jaar ben ik voorzitter ge-

talenten en passies zijn is iets dat je ge-

bijzondere mensen leren kennen en

Wat wil je zeggen tegen alle young

weest, nu ik voor de aankomende jaren

durende je ‘jonge jaren’ en studie dient

hechte vriendschappen gesloten. In

professionals in Nederland?

woonachtig ben in India was deze rol

te ontdekken. Ik denk niet dat hier een

Oxford heb ik het voorrecht gehad

Gedreven en toegewijd zijn aan je

niet langer te combineren met mijn

bepaalde formule of een specifieke tip

om bijzondere en zeer getalenteerde

doelstellingen maar je persoonlijke

promotie-onderzoek. Sinds enkele

voor bestaat, behalve misschien het

mensen en sterke karakters uit de

principes en waarden nimmer onder-

maanden ben ik overgestapt naar een

openstaan naar ideeën en mensen en

gehele wereld te ontmoeten, hun

geschikt maken aan je

www.fcfa.nl


10

SEMINARS | MASTERCLASSES | TRAININGEN NON-PROFIT | PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | YOUNG PROFESSIONAL & STUDENT

Seminar: Vital Leadership® - De weg naar innerlijke kracht – 21 januari 2012

10.00 – 16.00 | Utrecht | € 42,50 | www.4youngpeople.nl | 030 – 29 19 888

To live your purpose… follow your heart and live your dreams

11

Advertentie | 4YoungPeople - Met Kracht Op Pad


12

Geluksmanagement; “Je leven meer beleven…”

13

Sabine Berben | Geluksmanagement; “Je leven meer beleven”

wel afschieten. Vooral omdat ik niet

Het moment dat je bewust bent, ben

wist hoe ik dat dan in hemelsnaam

je hier en NU. Betekent dat, dat je

moest doen en zij mij de indruk ga-

nooit meer ‘toen’ of ‘straks’ kunt zijn?

ven dat het zo gemakkelijk was. Wat

Nee! Betekent dat, dat je nooit meer

betekende genieten van het hier en

ongelukkig bent? Nee! Als je wilt

NU in vredesnaam, wat was de truc?

ervaren wat geluk is, zal je ook ‘moe-

“Één ding staat voor mij echter als een paal boven water; je kunt als leidinggevende pas verwachten van je medewerkers de verantwoordelijkheid te nemen bewustgelukkig te zijn, als je dat zelf ook doet..”

ken om te overleven. Geluk is de bonus

en “geluk” medewerkers verleidt dit

die ons daartoe verleidt.’ Verderop in

te doen? Waar houdt je eigen verant-

het artikel wordt zijn stelling aange-

woordelijkheid dan eigenlijk op en

haald dat mensen gelukkig worden als

waar begint die van de leidinggeven-

ze datgene doen waar ze goed in zijn:

de? En is “geluk” eigenlijk wel

Vanaf dat moment begon mijn

ten’ ervaren wat ongeluk is tenslotte.

alleen dan kunnen ze zinvol samenwer-

zo gemakkelijk te realiseren?

(bewuste) zoektocht naar de essentie

Toch ben ik van mening dat de mate

van het leven en de kunst van het

van ongeluk door bewust(lief)ZIJN

Ik kan me het moment nog herinneren

geluk. Twaalf jaar later kan ik zeggen

wel beperkt kan worden in je verdere

dat ik, boven op mijn kamer bij mijn

dat ik gevonden heb wat ik zocht. Ik

leven. Ik realiseer me volkomen dat

Op het moment echter dat hij me-

ouders, mezelf de vraag stelde waarom

verslond tientallen boeken, artikelen

bovenstaand nog steeds abstract

dewerkers gaat categoriseren in drie

mensen zelden kunnen genieten van

en concentreerde me met name op

klinkt en makkelijker lijkt dan het is.

persoonlijkheidsgroepen (rood, blauw,

het hier en NU en veelal onderweg zijn

genietende mensen om mij heen

Dat is namelijk ook zo. Tijdens mijn

groen) en beweert dat – wanneer

naar het volgende of blijven hangen

en observeerde hun non-verbale

werk als loopbaanadviseur heb ik me

leidinggevenden hun medewerkers

in het verleden. Uiteraard kwam die

communicatie. Ik concludeerde dat

steeds weer verbaasd over hoe wei-

kunnen indelen in deze drie groepen -

vraag voort uit het besef dat ik dat

genietende mensen meer straalden;

nig mensen eigenlijk weten wie ze

vertrouwen, motivatie en dus (?) geluk

zelf niet kon. Dat moment was het net

met hun ogen, hun mond en soms

zijn, wat ze kunnen en laat staan wat

het gevolg is, begint mijn nekhaar

uitgegaan met mijn toenmalig vriendje

zelfs groter leken te zijn dan mensen

ze willen. Het is ook niet voor niks

aardig overeind te staan. Los van de

en ik zocht naar een verklaring van dat

die non-verbaal verveling, ongenoe-

dat er jaarlijks bakken met geld ver-

typologieën die hij hanteert en de

breekpunt. Eigenlijk wist ik al lang dat

gen, verdriet, haast of angst uitstraal-

diend wordt aan loopbaancoaching,

voor mij onbegrijpelijke scheidslijnen,

hét er niet meer inzat (en er nooit in

den. Ik ontdekte dat, hoe meer ik

persoonlijke ontwikkelprogramma’s

verbaas ik me over zijn simplistische

had gezeten) maar omdat vriendjelief

kennis nam van de wetenschap over

en spirituele ontdekkingsreizen.

formule tot geluk. Is het genereren

dat ook inzag en het ook nog eens

geluk – en hoe meer ik me concen-

Vandaar ook de nekharen… Hoe kan

van vertrouwen en dus geluk echt zo

uitsprak, deed ik maanden mijn uiter-

treerde op genietende mensen, hoe

een leidinggevende iemand nou

Het artikel verwijst naar het boek P&O

simpel? Gaat geluk niet wat verder dan

ste best interessant genoeg te blijven

eenvoudiger het leek te zijn.

indelen in de genoemde groepen…

als businesspartner, geschreven door

de juiste rol vervullen binnen een or-

omdat ik niet kon verkroppen dat ik

Baarda. Baarda stelt dat mensen alleen

ganisatie? Eerlijkheidshalve heb ik het

niet goed genoeg meer was voor hem.

Op het moment je “geluk” namelijk

zelf!?! Dat je dat proces faciliteit als

gelukkig kunnen worden als ze een zin-

boek nog niet gelezen en kan het dus

Lang hield ik het natuurlijk niet vol;

conceptueel benadert en het begrip

leidinggevende onderschrijf ik van

volle bijdrage leveren aan een groter

goed zijn dat Baarda zijn stelling nader

er was niets meer… We genoten niet

afpelt tot zijn kern, kan je het ook

harte maar de verantwoordelijkheid

geheel. ‘Samenwerken is een evolutio-

toelicht maar het artikel zette me wel

meer van elkaar en van het moment.

makkelijker ervaren en er vervol-

ligt naar mijn idee toch altijd nog bij

nair principe’, zegt hij.

aan het denken. Is een leidinggevende

We leefden enkel nog in de herinnerin-

gens naar leven. Voor mij is die kern

de medewerker zelf.

‘Alleen redden wij het niet. De omge-

inderdaad verantwoordelijk voor het

gen of keken uit naar wat er eventueel

‘bewust(lief)ZIJN’; Bewust zijn van

ving verandert voortdurend, terwijl ons

geluksgevoel van zijn medewerkers?

nog zou komen. Op het moment dat

wie je bent, wat je kan maar bovenal

Deel jouw eigen wijsheid op

talent voor een groot deel vastligt.

Zelfs in een tijd waarin samenwerking

mensen tegen me zeiden dat ik wat

wat je wil (geven) en daarna leven

www.ygenwijs.nl

We zullen daarom moeten samenwer-

(verbinding) een noodzakelijk goed is

meer moest genieten van NU, kon ik ze

zonder angst, gedreven door liefde.

ken. Tot dusver ben ik het stellig eens met vriend Baarda.

Onlangs werd ik getriggerd door een artikel dat ik via (langleve) Twitter onder ogen kwam. De titel van het artikel “Zo maakt u uw medewerkers gelukkig” deed vermoeden dat het artikel een hapklare oplossing zou bieden voor de grote mate van onvrede binnen bedrijvend Nederland (Europa).

Dat kan toch alleen de medewerker

Sabine Berben “OrganisatieSociologe” 3.0 | Digitale Evolutie | HumanCapital | Leergierig Vooruitstrevend Creator | Spiegel | Adviseur Persoonlijk Leiderschap | Moeder van twee Persoonlijke Marketing Democraat Kritisch Vermogen


14

15

Inspirerende medewerker | Marieke Grondstra | Berckely Square | 27 jaar | Amsterdam

“We shall not cease from exploration and the end of all our exploring will be to aririve where we started and know the place for the first time.” – T.S. Elliot

Ygenwijs interviewde Marieke Grondstra.

ject betrekken of om advies vragen

Waardoor wordt je gedreven?

grotere organisaties zijn daar niet op

wanneer nodig. Daardoor ontwikkelt

Ik wil anderen graag bewust maken

ingericht, waardoor medewerkers bij

Hoe lang werk je bij Berckeley Square?

iedereen zijn/haar eigen specialisme.

van hun kracht en ze activeren om

zulke organisaties vaak niet de ruimte

Ik werk er nu iets meer dan twee jaar,

Het idee is dat je maximaal vier jaar

daar iets mee te doen. Ik wil mensen

krijgen om iets met hun talenten te

vanaf juli 2009.

bij Berck in dienst bent en dan in

ook stimuleren om hun eigen leider-

doen. Gelukkig zijn er steeds meer

zoverre bent gespecialiseerd dat je

schap op te pakken en niet te wach-

organisaties die hier wel de ruimte

vaker voor wordt gevraagd.

Een Y-generatiegenoot die bij Berckeley Square in Amsterdam werkt. Kan je jezelf in twee regels omschrijven? Intuïtief, avontuurlijk, uitprobeerster,

Welke opleiding heb je gedaan?

zelf je broek kan ophouden en als

ten tot anderen dat voor jou doen.

voor bieden, maar dat zijn er nog niet

creatief, harmonieus, nieuwsgierig en

Ik heb de Master Veranderingsmanage-

freelancer verder kan gaan. Eigenlijk

Neem zelf de lead vanuit je persoon-

veel. Dus ga er bewust mee aan de

ongeduldig.

ment behaald in Rotterdam. Daarvoor

wordt je klaargestoomd voor onder-

lijke leiderschap. Het mooiste zou

slag en werk aan jezelf, bijvoorbeeld

heb ik de Bachelor International Busi-

nemerschap.

zijn als mensen daarmee ook meteen

d.m.v. leiderschapstrajecten, deel

de wereld een beetje beter maken!

je ervaringen met gelijkgestemden,

Waar werk je en in welke job?

ness gedaan in Maastricht.

Ik werk bij Berckeley Square in Am-

maar ook met je manager! Hoe ‘nor-

Wat vind je belangrijk in een job?

sterdam. Eigenlijk heb ik niet echt een

Wat maakt jouw werk zo gaaf?

Vrijheid, zelfstandigheid en ruimte

Heb je het gevoel je talenten&passie

maler’ het wordt om met je talent en

functienaam. Je zou me een Organisa-

Mijn mate van eigen verantwoorde-

om mezelf te ontwikkelen. Niet

optimaal in te zetten?

passie bezig te zijn, hoe makkelijker

tiebouwer kunnen noemen. Ik noem

lijkheid en het feit dat ik alleen afge-

vanuit een bepaald stramien, maar

Op dit moment wel. Ik heb hiervoor

het wordt om echt te ontwikkelen en

mezelf in ieder geval geen Adviseur,

rekend wordt op het resultaat. Het

op een manier die het beste bij mij

bij Accenture gewerkt en toen had ik

je potentie waar te maken.

want daar heb ik het beeld bij dat zij

proces, de weg er naar toe, bepaal ik

past . Daarnaast vind ik het belangrijk

dat gevoel niet. Dat kwam omdat al-

alleen vertellen hoe het moet en het

zelf en ik kan zo creatief zijn als ik wil.

dat een organisatie een hoger doel

les volgens een vast stramien moest

Wat versta jij onder persoonlijke

verder los laten.

Daarnaast heeft iedere collega bij Berc-

nastreeft. Zoals de filosofie “Bouwen

verlopen. Totaal geen ontwikkeling

ontwikkeling en in hoeverre ben je

keley Square zijn of haar eigen specia-

aan gelukkige organisaties”, van

op maat. Iedereen legde zich daar

hier mee bezig?

Ik ben veel bezig met cultuurveran-

lisme en bepaalt iedereen zelf wie hij

Berck. Wij zijn voornamelijk actief

ook bij neer, zodat er een algehele

Altijd. Continu. Werk en privé zijn

deringtrajecten en het stimuleren van

waarvoor vraagt of inschakelt op een

in de zorgsector, het onderwijs en

statische cultuur heerste. Dat was

voor mij hetzelfde. Ik ben mezelf

ondernemerschap op de werkvloer.

project. Het is je eigen verantwoor-

binnen de overheid. Daar valt veel

voor mij te weinig dynamisch en ik

constant aan het ontwikkelen. Wat

Daarnaast probeer ik medewerkers

delijkheid om genoeg projecten in je

te verbeteren én daar hebben grote

stond stil in mijn ontwikkeling.

ik in mijn werk leer, pas ik privé toe

weer zo te laten voelen als op de eerste

portefeuille te hebben en lekker aan

groepen mensen baat bij.

Daarnaast spraken de diensten mij

en vice versa. Voor mij is mezelf niet

dag dat ze hun organisatie binnen lie-

het werk te zijn. Mocht dat niet lukken,

Het voelt erg nuttig om hieraan bij

ook niet aan; ik vond ze te weinig

ontwikkelen en daar niet aan werken,

pen en ze zo bewust te maken van hun

dan trek je aan de bel.

te dragen en veel mensen direct en

toegevoegde waarde hebben. Nu

hetzelfde als met mijn ogen dicht

indirect te kunnen helpen.

bij Berck zit ik wel volkomen op mijn

lopen. Dat is gewoon niet natuurlijk!

plaats.

passie en datgene waar ze echt energie van krijgen. Ook tracht ik medewerkers

Wat ook heel gaaf is, is dat ze bij Berck

In hoeverre wordt daar aan voldaan

actief bewust te maken van de rol die

(zo noemt Marieke, Berckely Square,

in je huidige job?

zij vervullen in hun organisatie.

red.) een leerling-meester-gezel sys-

Helemaal. Dat komt omdat ik mijn

Hoe denk jij dat de young professio-

leven?

Daarnaast besteed ik mijn tijd aan coa-

teem hanteren. Het idee is dat de ju-

eigen baan vorm geef. Ik was de

nals in NL achter hun talent&passie

Ja! Ik vind het geweldig om men-

ching, teamcoaching en management

nior in de lead is en de meeste uren bij

eerste junior bij Berck, dus ik heb het

kunnen komen?

sen samen te brengen en er samen

development. Ik doe ook steeds meer

en met de klant doorbrengt. De junior

leerling-meester-gezel pad zelf mede

Door er met elkaar over te praten, je

voor te zorgen dat dromen, realiteit

projecten op het gebied van gene-

is de spil van de organisatie en het spin

vormgegeven. Ik heb veel vrijheid,

talenten en passie te delen en elkaar

worden.

raties. Ik merk wel dat ik een eigen

in het web en weet het beste wat er

zelfstandigheid en ontwikkel me op

te inspireren. Deel met een ander

specialisme aan het ontwikkelen ben

nodig is binnen het project. Een junior

mijn eigen manier. Dus ik zit goed op

wat jij belangrijk vindt, los van wat

m.b.t. generatieleren en daar steeds

kan een gezel of meester bij een pro-

mijn plaats!

de omgeving van je verwacht. Veel

Heb je het gevoel je droom na te


16

Geloof je in roeping?

is dat mijn nieuwe project ‘Aanstor-

Ja! Ik geloof bijvoorbeeld dat ik met

mend leiderschap’, een leervaring

een reden bij mijn ouders geboren

voor aanstormend talent, op den

ben, omdat ik ontzettend veel van

duur ‘normaal’ wordt gevonden. Nor-

hun kan leren. Dingen die ik nodig

maal in de zin dat het gangbaar en

heb om mijn belofte waar te maken.

gebruikelijk wordt om al op ‘jonge’

Mijn moeder is heel idealistisch inge-

leeftijd bewust met je persoonlijke

steld en mijn vader is commerciëler.

leiderschap om te gaan. Daarnaast

Ik ben niet uitgesproken idealistisch

wil ik Young Professionals meer

of commercieel. Ik zit er tussenin en

bewust maken van hun eigen kracht

heb van allebei een deel meegekre-

en de impact die dat kan hebben

gen wat ik goed kan inzetten. Ik denk

binnen hun organisatie en omge-

dat iedereen op aarde iets ‘te doen’

ving, het zou schitterend zijn als

heeft en daar een leven lang de tijd

hun omgeving daar actief naar zou

voor krijgt. Het is aan iedereen om de

vragen om wezenlijk te innoveren.

signalen en hulplijnen op je pad op te pikken en daar iets mee te doen.

Wat wil je zeggen tegen alle young

Niets gebeurd voor niets.

professionals in Nederland? Verenig je met elkaar en doe wat

Wat is jouw bijdrage aan de maat-

je echt belangrijk vind. Heb het lef

schappij en wat wil je na laten?

om te doen wat er voor jou echt toe

Ik kan niet tegen verspilling. Ik vind

doet!

het onwijs zonde als mensen hun potentie niet (kunnen) benutten.

Wie is jouw inspiratiebron?

Ik wil na laten dat mensen bewust

Dat zijn er veel! Ik heb veel gesprek-

omgaan met elkaar, elkaars potentie,

ken gevoerd met inspirerende men-

maar bijvoorbeeld ook met kennis,

sen. Ik heb niet zozeer één persoon

geld, water etc. Ik wil stimuleren dat

als inspiratiebron. Ik vind mensen

mensen de wereld duurzamer achter

gewoon inspirerend die zichzelf zijn

laten. Uiteindelijk zou ik het heel gaaf

en niet aan een bepaald plaatje pro-

vinden als ik een beweging op gang

beren te voldoen. Ook mensen die

kan brengen, waarbij mensen geluk

onzekerheid niet camoufleren, maar

met elkaar delen en elkaar daardoor

zich kwetsbaar durven opstellen. Dat

inspireren hun dromen na te jagen.

vind ik enorm inspirerend om te zien!

Wat zijn je ambities?

Wat is jouw favoriete boek?

Dat is lastig. Ik ben niet zo’n planner.

De Celestijnse Belofte van James

Maar wat ik wel graag wil bereiken

Redfield, naast rijen andere!

www.berckeleysquare.nl

17

Inspirerende medewerker | Marieke Grondstra | Berckely Square | 27 jaar | Amsterdam


18

Dance4life Dance4life inspireert jongeren om de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. En dat is hard nodig! Wereldwijd leven ongeveer 5 miljoen jonge mensen met hiv en elke dag komen daar nog zo’n 3000 bij. Tijd om in actie te komen dus! dance4life geeft jongeren de juiste informatie over seks, hiv en aids en leert hen hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Uit onderzoek van UNAIDS blijkt namelijk dat slechts 34 procent van alle jongeren de benodigde informatie over hiv en aids heeft. Steun dance4life : http://www.dance4life.nl/nl/ dance4life-nl/home/

19

Ygenwijs supports | Dance4life


20

Zin van het werken “Op school ging het om leren en leren doe je om ‘later’ te kunnen werken. Als je dan ook nog een talent in je schoot geworpen krijgt, moet je wel gek zijn om daar niet al je pijlen op te richten. En ik ben een heleboel, maar niet gek” na mijn afstuderen had ik een baan,

boeken zou kunnen zien als secundaire

weer een halfjaar later besloot ik mijn

(voor sommige mensen zelfs tertiaire

eigen bedrijfje te beginnen. Dat ging

of nog verderiaire) levensbehoeften,

allemaal voorspoedig. Toch begon ik

verbeeld ik me niet dat ik de enige ben

me steeds vaker af te vragen: waar doe

die daarin kan voorzien.

ik het nu voor? Oké, je moet ergens van

Ik denk dat ik niet de enige twintiger ben die een groot deel van haar ‘zin van het leven’ zoekt in werk.

leven, maar om ervan te leven hoef je

Zo bezien heeft mijn werk wel heel

geen vijftig tot zestig uur per week te

weinig zin. Ik kan net zo goed kassa-

werken. Komt nog bij dat ik boeken

meisje bij de Trekpleister worden, en

ging schrijven, en iedereen die wakker

niemand wordt er minder van. Op één

is geschud uit de jeugddroom van het

persoon na – ikzelf. Ook al word ik van

schrijverschap, weet dat je dáár in ieder

mijn werk geen miljonair, ook al help

geval niet van kunt leven.

ik er geen kinderen in Afrika mee, ook al is het soms een worsteling om me

Behalve gek is er nog iets wat ik niet

te onderscheiden van de vele andere

ben, en dat is nobel. Of buitenge-

schrijvers: ik houd ervan. Het maakt me

Al van jongs af aan heb ik daarnaartoe

woon medemenselijk. De mensheid

gelukkig. En als geluk geen zin aan het

gewerkt. Natuurlijk, er waren de rolmo-

zou goed zonder mijn werk kunnen.

leven geeft, wat dan wel?

dellen die me lieten zien dat een goed

Misschien zijn er een paar mensen die

huwelijk heel belangrijk is en dat je als

het jammer zouden vinden, en dat zou

het even kan ook heel gelukkig wordt

ik dan weer erg prettig vinden, maar

met een paar kinderen, maar dat waren

hun geluksniveau zal er niet dusdanig

slechts bijverschijnselen.

onder lijden dat ik me heel belangrijk hoef te voelen. Ik douche geen oude

Dus ik ging naar de School voor

mensen, ik laat geen komkommers

Journalistiek. Daar zou ik beter leren

groeien, ik bouw geen huizen: ik

schrijven en na vier jaar zou ik met

voorzie met mijn werk op geen enkele

een diploma op zak meteen aan de

manier in een essentiële levensbehoef-

slag kunnen. Inderdaad: een maand

te. En hoewel je kwalitatieve teksten en

Deel jouw eigen wijsheid op www.ygenwijs.nl

21

Petra Kruijt | Zin van het werken


22

23

Advertentie | Aanstormend Leiderschap

Aanstormend Leiderschap START: JANUARI 2012

Krachtvoer voor jonge leiders

Aanstormend Aanstormend Leiderschap Leiderschap

Opgelet; het orkaanseizoen is weer aangekondigd! En die orkaan dat ben jij. Misschien nu nog verkapt als een briesje, maar zeker met de potentie van een storm.

Als young professional heb je ongelooflijk veel te brengen binnen je organisatie, een berg kennis, innovativiteit, moedig enthousiasme en een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties tegenwoordig wel een shot van kunnen gebruiken! We gaan ervoor zorgen dat jij je talenten zo optimaal mogelijk in kan zetten binnen jouw organisatie zodat jij groeit, maar de organisatie ook.

Krachtvoer voor jonge leiders Opgelet; het orkaanseizoen is weer aangekondigd! En die orkaan dat ben jij. Krachtvoer leiders Misschien nu nog voor verkaptjonge als een briesje, maar zeker met de potentie van een storm.

Opgelet; het orkaanseizoen is weer

Als young professional heborkaan je ongelooflijk aangekondigd! En die dat benveel jij. te brengen binnen je organisatie, Misschien nu nog verkapt alseen eenberg briesje, maar kennis, innovativiteit, moedig enthousiasme en zeker met de potentie van een storm. een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar organisaties tegenwoordig wel van Als young professional hebeen je shot ongelooflijk veel kunnen gebruiken! We gaan ervoor zorgen dat te brengen binnen je organisatie, een berg jij je talenten zo optimaal mogelijk in kan kennis, innovativiteit, moedig enthousiasme en zetten binnen jouw organisatie zodat jij groeit, een flinke dosis onbevangenheid. Zaken waar maar de organisatie ook.

organisaties tegenwoordig wel een shot van kunnen gebruiken! We gaan ervoor zorgen dat Aanstormend is een programma jij je talentenLeiderschap zo optimaal mogelijk in kan waar young professionals zich aan kunnen zetten binnen jouw organisatie zodatlaven jij groeit, en waar hun werk-wereld zich tegoed aan kan maar de organisatie ook. doen. Het is een ontdekkingsreis voor

veelbelovende starters van generatie Y en de pragmatische generatie, waar de ‘reisbegeleiding’ zal fungeren als Lonely Planet: te Aanstormend Leiderschap is een programma raadplegen als het kompas op tilt is of bij waar young professionals zich aan kunnen laven behoefte aan inspiratie. Deze reis zal zorgen en waar hun werk-wereld zichhet tegoed aan kan voor vertrouwen in eigen talenten; doen. Hetdeze is een ontdekkingsreis vermogen talenten om te zetten invoor daden; en de kracht om op basis van intuïtie een Y en de veelbelovende starters van generatie eigen-zinnige koers te varen.waar de ‘reispragmatische generatie,

begeleiding’ zal fungeren als Lonely Planet: te raadplegen als het kompas op tilt is of bij behoefte aan inspiratie. Deze reis zal zorgen voor vertrouwen in eigen talenten; het vermogen deze talenten om te zetten in daden; en de kracht om op basis van intuïtie een eigen-zinnige koers te varen.

Krachtvoer voor organisaties

Aanstormend Leiderschap is een programma De focus ligt op constructief waarsamenwerken young professionals zich aan kunnen laven waarbij de kracht van eenieder effectief wordt en waar hun organisaties werk-wereld zich tegoed aan kan Krachtvoer voor ingezet; waar de overeenkomsten verschillen doen. Het én is een ontdekkingsreis voor tussen generaties bewust benut worden. Het van generatie Y en de veelbelovende starters De focus ligt op constructief samenwerken gaat om de innovatie diepragmatische zorgt voor versnelling generatie, waar de ‘reiswaarbij de kracht van eenieder effectief wordt van de ontwikkeling van begeleiding’ het individu en zal de fungeren als Lonely Planet: te ingezet; waar de overeenkomsten verschillen organisatie. Kwaliteiten als verbinden raadplegen alsenhet kompas én op tilt is of bij uitwisselen tussen worden hierin steeds belangrijker. generaties bewust benut worden. Het behoefte aan inspiratie. Deze reis zal zorgen Want degene metom de meeste zinvolle contacten gaat devoor innovatie die zorgt voor versnelling vertrouwen in eigen talenten; het kan delen en daar wordt vermogen mee gedeeld. daar om te zetten in daden; deze van de ontwikkeling vanEntalenten het individu en de wordt uiteindelijk de hele organisatie beter en de kracht om opvan. basis van intuïtie een

organisatie. Kwaliteiten als verbinden en eigen-zinnige condities koers te varen. Wij zorgen voor de zinnenprikkelende uitwisselen worden hierin steeds belangrijker. die garanderen datdegene de deelnemers Want met deworden meeste zinvolle contacten uitgedaagd, uit hun comfort zone worden kan delen en daar wordt mee gedeeld. En daar gehaald om uiteindelijk als krachtige leiders wordt uiteindelijk de hele beter van. hun organisaties binnen te stormen zodat organisatie de creativiteit van de muren spat en nieuw talent zorgen voor de zinnenprikkelende condities aan de deurWij staat te dringen.

die garanderen dat de deelnemers worden uitgedaagd, uit hun comfort zone worden Dus wat levert het op?! gehaald om uiteindelijk als krachtige leiders organisaties binnen Krachtigehun leiders met een frisse blik te stormen zodat de creativiteit van de muren spat en nieuw talent Inspiratie en beweging in de tent aan de deur staat te dringen. Duurzame organisatie ontwikkeling Ultiem leereffect door max 12 personen

Dus wat levert het op?!

Meer informatie is te vinden op: www.aanstormendleiderschap.nl Krachtige leiders met een frisse blik

Inspiratie en beweging in de tent Duurzame organisatie ontwikkeling

Ultiem leereffect door max 12 personen

Meer informatie is te vinden op: www.aanstormendleiderschap.nl

Krachtvoer voor organisaties

De focus ligt op constructief samenwerken waarbij de kracht van eenieder effectief wordt ingezet; waar de overeenkomsten én verschillen tussen generaties bewust benut worden. Het gaat om de innovatie die zorgt voor versnelling van de ontwikkeling van het individu en de organisatie. Kwaliteiten als verbinden en uitwisselen worden hierin steeds belangrijker. Want degene met de meeste zinvolle contacten kan delen en daar wordt mee gedeeld. En daar wordt uiteindelijk de hele organisatie beter van.

START: JANUARI 2012

START: JANUARI 2012

Wij zorgen voor de zinnenprikkelende condities die garanderen dat de deelnemers worden uitgedaagd, uit hun comfort zone worden gehaald om uiteindelijk als krachtige leiders hun organisaties binnen te stormen zodat de creativiteit van de muren spat en nieuw talent aan de deur staat te dringen.

Dus wat levert het op?! Krachtige leiders met een frisse blik Inspiratie en beweging in de tent Duurzame organisatie ontwikkeling

Ultiem leereffect door max 12 personen

Meer informatie is te vinden op: www.aanstormendleiderschap.nl


24

25

Inspirerende ondernemer | Paul Veth | DJ & Producer | 29 jaar | Breda

“Make it a night you won’t forget. Not one you can’t remember.” Ygenwijs interviewde Paul Veth, DJ en

heb ik een eigen draaitafel gekocht

lende cafés gaan draaien en toen

alleen aan het dansen zijn, maar

Of er werk van durft te maken. Maar

Producer. Paul is hard aan de weg aan

en daar een aantal uur op geoefend.

kwam ik echt achter mijn passie voor

compleet uit hun dak gaan. Als de

dat is doodzonde.

het timmeren om van zijn hobby, zijn

Via via kreeg ik toen het aanbod om

muziek.

handen de lucht in gaan, als ze mee-

beroep te maken.

te komen proefdraaien bij De Lendte,

zingen, ga zo maar door. Het maakt

Wanneer verwacht je van je hobby je

ook in Breda. Ook daar mocht ik na het

Waardoor wordt je gedreven als DJ?

mij overigens niets uit of er dan tien

werk te kunnen maken?

Kun je jezelf in een aantal trefwoorden

proefdraaien, op vaste dagen komen

Als het publiek helemaal los gaat

bezoekers zijn of tienduizend

Binnen nu en twee jaar. Dan ben ik

omschrijven?

draaien.

tijdens een mix of plaat van mij. Mu-

voor vijftig procent aan het draaien

ziek is gekoppeld aan herinneringen.

Wat is je hoogtepunt tot nu toe

in de clubs en voor de andere vijftig

Met café Dinges erbij had ik nu vijf vas-

Ik wil dankzij mijn muziek zorgen

als DJ?

procent maak ik muziek als producer.

te dagen. Vooral in De Lendte is mijn

voor mooie herinneringen tijdens

Toen ik draaide tijdens Hed Kandi

Wat doe je momenteel?

passie voor house-muziek geboren.

een nummer. Hoe tof zou het zijn als

in Hotel Arena. Ik draaide toen van

Heb je het gevoel je talenten&passie

Ik ben artiest: DJ en producer. Daar-

In 2005 ben ik ook in de Spock gaan

iemand zegt: ‘Ik heb mijn vrouw ten

01.00 uur tot 02.00 uur. Toen ging het

optimaal in te zetten?

naast werk ik 24 uur per week bij een

draaien (hier is Tiësto ook begonnen

huwelijk gevraagd toen jouw num-

publiek helemaal los en er hing echt

Nog niet. Simpelweg omdat ik nu

telecombedrijf om in mijn levenson-

red.) In de Spock ben ik me volledig

mer opstond.’ Naast het koppelen

een top vibe!

nog drie dagen in de week werk om

derhoud te voorzien. Alleen muziek

gaan toeleggen op house-muziek en

van muziek aan herinneringen, is mu-

draaien en maken levert momenteel

ik draaide sindsdien dan ook niets

ziek ook een gevoel. Ik wil bezoekers

Wat is je hoogtepunt tot nu toe als

stelt met betrekking tot het dj-en en

nog niet voldoende op. Ik werkte

anders.

een goed gevoel bezorgen, door een

producer?

producen, dan krijg je een volmon-

goed gevoel over te brengen. House

Mijn eigen track ‘Clap’ die dit jaar

dig ja!

is a feeling!

is uitgekomen, stond op de mix-

Positief, enthousiast, sympathiek, kritisch en perfectionistisch.

voorheen 32 uur, maar ben nu een dag minder in de week gaan werken. Dat

Welke opleiding heb je gedaan?

is positief en het bewijs dat het goed

Heeft die keuze iets met je drive

gaat.

voor muziek maken?

rond te komen. Maar als je de vraag

compilatie van The Beachclub en is

Wat versta jij onder persoonlijke

Hoe probeer je jezelf op de kaart te

gerecenseerd door Veronica. Daar-

ontwikkeling en in hoeverre ben je

Ik ben aan de opleiding HBO Chemie

zetten en te onderscheiden als DJ?

naast draaide Hardwell de track op

hier mee bezig?

Wanneer ben je begonnen met muziek

in Etten-Leur begonnen. Tijdens het

Ik stel wekelijks een eigen mix samen

Slam! FM tijdens Hardwell On Air.

Producen is kilometers maken.

maken?

eerste jaar van de opleiding werd

en stuur deze mix per e-mail naar

‘Make You Feel Alright’ is ook dit jaar

Het vergt oefening en nog meer oe-

Ik ben begonnen toen ik achttien jaar

ik echter geveld door de ziekte van

mijn volgers. Daarnaast maak ik

uitgekomen en is gedraaid op Radio

fening. Ik heb me ook ingeschreven

was. Toen heb ik een mixer en een

Pfeiffer. Door dit signaal en ook andere

eigen producties. Deze platen draai

538, tijdens de Powermix. Daar ben ik

bij de muziekschool om op een pro-

cd-speler gekocht en ben ik thuis mijn

signalen, zoals ziek zijn tijdens exa-

ik zelf ook. Ook maak ik goed gebruik

toch wel trots op!

fessionele manier muziek aangeleerd

eerste plaatjes gaan draaien. Niet kort

mens, ben ik toen gaan nadenken.

van social media. Maar het belang-

daarna heb ik een dubbele cd-speler

Tijdens de opleiding deed ik al pro-

rijkste is en blijft er zelf plezier aan

Hoe denk jij dat de young professio-

gemaakt, maar goed: kan altijd beter.

gekocht en een vriend langs laten ko-

motiewerk voor clubs en feesten en ik

beleven. Als jij er plezier aan beleeft,

nals in NL achter hun talent&passie

Wat muziek maken betreft: op hoe

men om te vragen wat hij ervan vond.

kwam bijvoorbeeld ook backstage bij

is het makkelijker om het plezier aan

kunnen komen?

meer plaatsen je komt en met hoe

Naast een aantal tips heb ik mijn eerste

Extrema Outdoor terecht. De scene,

anderen over te brengen. Ik draai

Ben niet bang om te vertellen wat

meer verschillende soorten publiek

klus aan hem te danken. Ik mocht

vibe en mensen bevielen mij erg goed.

altijd, of het nu 22.00 uur of 04.00 uur

jouw talenten en passie zijn en

ik in aanraking kom, des te meer leer

proefdraaien in café Dinges in Breda

In de periode dat ik ziek was heb ik

is, alsof het mijn laatste set is!

schroom niet om daar iets mee te

ik ervan. Door deze ervaringen krijg

en dat beviel kennelijk, want daarna

toen voor het eerst DJ-apparatuur

doen. Ik kan me voorstellen dat je

ik inzicht in flows, hypes en dansstij-

mocht ik drie vaste dagen in de week

aangeschaft. Ik ben toen gestopt met

Wanneer heb jij een geslaagde

vanwege de sociale controle of door

len, waardoor ik me blijf ontwikkelen.

draaien. Dat was natuurlijk een bewijs

mijn studie en heb de Propedeuse niet

avond?

wat als wenselijk wordt gezien, niet

Uiteraard blijf ik ook op de hoogte

dat ik er wel iets van kon. Vervolgens

afgemaakt. Daarna ben ik bij verschil-

Als het publiek los gaat. Als ze niet

durft te vertellen wat je dromen zijn.

van nieuwe muziek en muziekstijlen.

te krijgen. Ik heb het mezelf nu eigen


26

Part of the game.

Wat wil je zeggen tegen alle young professionals in Nederland?

Heb je het gevoel je droom na te

Luister naar je hart. Geloof in jezelf.

leven?

Wacht niet af, onderneem actie. Nu.

Ja!

Ook al geloof ik in roeping, je moet wel zelf actie ondernemen om zaken voor

Zie je muziek draaien en maken als een

elkaar te krijgen.

roeping? Zeker. Door signalen vanuit mijn jeugd

Wie is jouw inspiratiebron?

wist ik al snel dat ik niet verder wilde

Ik heb geen inspiratiebron. Ik geloof

met mijn opleiding Chemie. Ik was er

in mezelf. Ik ben anders dan anderen.

wel goed in, maar ik werd er niet warm

Door je op te trekken aan anderen,

van. Daarnaast ben ik van kleins af aan

wordt je nooit beter dan de ander. Ik

altijd bezig geweest met muziek. Ook

bepaal mijn eigen norm.

het draaien ging me erg gemakkelijk af. Dit samen maakt dat ik muziek draaien en maken als mijn roeping zie. Wat is jouw bijdrage aan de maatschappij en wat wil je na laten? Als DJ: het publiek onvergetelijke avonden bezorgen en relaxte dagen vol mooie herinneringen na de feesten. Als producer: tracks maken en koppelen aan mooie herinneringen en gevoelens voor de luisteraars. Wat zijn je ambities? Ik wil leven van de muziek en ieder weekend draaien op leuke feesten. Dan ben ik helemaal tevreden. Wat wil je over twintig jaar bereikt hebben? Dan is alles gericht op muziek draaien. Ik wil wel eigen producties blijven maken, maar dat zal in lijn en ondergeschikt blijven met muziek draaien.

www.djpaulveth.com

27

Inspirerende ondernemer | Paul Veth | DJ & Producer | 29 jaar | Breda


28

29

Inzicht in de Y-generatie


30

31

Inspirerend Y-generatie initiatief | Marjolein de Jong - Hooiveld | Young Inspiration | 25 jaar | Utrecht

“Verbind met elkaar. Wissel kennis en ervaringen uit. Doe projecten samen en maak gebruik van elkaars talenten.” Ygenwijs interviewde Marjolein de Jong

partijen, zoals bakkers en tandartsen,

Wie zijn je klanten?

Hoe breng je Young Inspiration in

trainingen en workshops. Enerzijds

bandenhandel opgezet. Dat is hem

- Hooiveld, de oprichtster van Young

die schippers extra welkom heten.

Op dit moment zijn het voornamelijk

contact met de jongeren?

om er zelf van te leren. Zo heb ik

gelukt door te werken vanuit passie,

klanten in de non-profit sector. Ho-

Door actief plaatsen waar veel

bijvoorbeeld trainingen gevolgd op

vanuit de overtuiging dat je het kan

Inspiration. Young Inspiration is een schoolvoorbeeld van hoe ondernemen

Heeft het effect?

gescholen, gemeenten, stichtingen,

jongeren komen te bezoeken, zoals

het gebied van timemanagement

en door hard te werken. Daar heb ik

samen kan gaan met bijdragen aan de

Ja! Er liggen meer schepen op de

verenigingen (bijv. sportvereniging)

scholen, jongerencentra en sportcen-

en effectief communiceren. Aan de

veel respect voor!

maatschappij. Want bijdragen aan de

ligplaatsen. Schippers gaan vaker de

en de Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn

tra . Zo creëer ik mogelijkheden om

andere kant volg ik ook trainingen en

maatschappij doet Marjolein zeker.

wijk in en er is minder overlast. Daar-

we bezig om nu de stap te maken

Young Inspiration in contact te bren-

workshops om te kijken en te leren

naast borgen we het door scholen les

naar de profit-sector.

gen met jongeren. Ik merk dat een

hoe de trainers het aanpakken. Ook dat is erg leerzaam.

Wat doet Young Inspiration?

te geven m.b.t. dit thema. Ook zijn er

boodschap rechtstreeks en face-to-

Young Inspiration brengt organisa-

10 jongeren verantwoordelijk voor

face overbrengen het krachtigste is!

ties in contact met jongeren. Orga-

de kade. Een soort ambassadeurs

nisaties praten vaak over, maar niet

van de kade. Zij ontvangen de schip-

Waardoor wordt je gedreven om

gen bezig te zijn?

met jongeren. Ik breng ze in verbin-

pers en je ziet ze regelmatig samen

invulling te geven aan Young

Ja absoluut. Ik sta helemaal achter

ding met elkaar en geef jongeren

voetballen met de schippers!

Inspiration?

mijn visie en doelen. Ondanks critici

Er wordt teveel over jongeren

die zeggen dat het verstandiger is

Heb je het gevoel met de juiste din-

een stem en laat organisaties leren van jongeren. Dit doen we d.m.v.

Hoe ben je op het idee gekomen

gepraat en te weinig met jongeren.

om in loondienst te gaan werken,

advies, workshops en jongerenon-

voor Young Inspiration?

Ik wil ze juist met elkaar in contact

weet ik zelf gewoon dat ik met de

derzoek.

Toen ik op de NHTV, Toeristisch

brengen en van elkaar laten leren.

juiste dingen bezig ben. Als ik zie hoe

management&consultancy studeer-

Dat is mijn drive.

alles zich ontwikkeld, is dat alleen

Kan je een voorbeeld van een

de, kwam ik in contact met vakken

Hoe kom je in contact met

maar een bevestiging dat ik op de

project geven?

over cultuur. Op dat moment wist

potentiële klanten?

goede weg ben.

Een voorbeeld is een project bij de

ik dat ik daarna Antropologie wilde

Ik bepaal eerst welke organisaties

Rijkswaterstaat. De Rijkswaterstaat

gaan studeren.

ik als klant wil hebben. Vervolgens

Wat zijn je ambities?

is o.a. verantwoordelijk voor de

Na de vierjarige opleiding op de

zoek ik uit welke contactpersoon ik

Organisaties naar jongeren laten

veiligheid op schepen. Echter in de

NHTV, ben ik naar de Universiteit van

daarvoor moet benaderen. Dan ga

kijken en luisteren. Jongeren meer

Kanaaleilanden zorgden jongeren

Utrecht gegaan en daar Culturele

ik gewoon bellen en probeer ik de

betrekken bij de projecten en meer

voor overlast op de binnenvaart-

Antropologie gaan studeren. In het

contactpersoon te overtuigen om

samen met jongeren doen. Jongeren

schepen, waardoor de schippers

laatste jaar van mijn master, ben ik

op gesprek te mogen komen. Ik ben

teams inzetten om te ondersteunen

zich niet veilig voelden. Toen werd

onderzoek gaan doen naar burger-

voorstander van een directe bena-

Heb je het gevoel je talenten&passie

bij de projecten en aandacht geven

ik benaderd om deze twee groepen,

schap onder jongeren.

dering en merk dat koud bellen hele-

optimaal in te zetten?

aan jongeren. Grootste compliment

maal niet erg is. Ik heb juist erg leuke

Ik krijg ontzettend veel energie van

van jongeren is als ze zeggen: het is

de schippers en de jongeren, met elkaar in contact te brengen. Toen

Dit vond ik meteen een erg leuke

gesprekken tijdens het koud bellen.

waar ik mee bezig ben en wil dit ook

leuk om voor Young Inspiration te

zijn we bijv. de groepen 5 t/m 8 mee

onderzoeksgroep. Meteen na het

Ze vinden het vaak hartstikke leuk

vooral blijven doen. Dus zeker!

werken omdat jij mij aanhoort en een

gaan nemen op vaartochten, schip-

behalen van mijn master, ben ik

waar ik mee bezig ben en willen daar

pers werden uitgenodigd in de klas,

Young Inspiration begonnen. Ik wilde

graag meer over horen. Dankzij koud

Wat versta jij onder persoonlijke

schippers werden uitgenodigd om

blijven werken met jongeren en jon-

bellen heb ik veel leuke gesprekken

ontwikkeling en in hoeverre ben je

Wie is jouw inspiratiebron?

gratis bij families in de wijk te komen

geren een stem geven en in contact

gevoerd en veel leuke klanten erbij

hier mee bezig?

Mijn opa. Hij heeft vanuit een boe-

eten. Daarnaast zijn er verschillende

brengen met organisaties.

gekregen!

Voor mij persoonlijk; het volgen van

renachtergrond, een grote auto-

stem geeft!

Bekijk het artikel op www.ygenwijs.nl


32

33


34

Tot slot... In het voorwoord het ik het gehad over de waarde-

@Sabine, @Mark, @Remco, @Laura voor het spar-

volle eigenschap ‘samen werken’ van de Y-generatie.

ren over het magazine en een kritische blik op de

Zonder samenwerking met inspirerende Y’tjes was

content en vormgeving van het magazine!

dit magazine er nooit gekomen. @pa&ma: voor het scheppen van een omgeving Thanks:

waarin alles mogelijk was. Er is niets zo lekker als

@Hans voor alle hulp m.b.t. de website en het

in alle vrijheid te kunnen opgroeien!

moeten aanhoren van al mijn wensen! @Iris (Iris Ontwerpt) voor de fantastische vorm-

Stiekem ben ik ook wel een beetje trots op me-

geving van het magazine. Zonder jou was het

zelf. Voor het concreet vormgeven van een idee.

magazine niet meer dan een Word document

Voelt goed! En dit is pas de eerste editie.

geweest. Ook bedankt voor je geduld, want ik kan

Er volgen nog vele mooie edities!

me voorstellen dat je weleens hebt gedacht “Wil hij nu weer iets anders?!”

Thank you all Y’tjes!

De inspirerende Y’tjes die ik mocht interviewen:

Sander Roovers

@Paul

Ygenwijs

@Marieke @Marjolein @Jelle Keep up the good work! @Sabine @Petra

Ps: Heb je tips, opmerkingen of vragen, dan mag je altijd mailen naar sander@ygenwijs.nl Ook als je meer informatie wilt over adverteren in het Ygenwijs magazine!

Inspirerend magazine? Check Ygenwijs op Facebook en Twitter!

@Marieke De Y’tjes die de tijd hebben genomen om een

Ygenwijs facebook fanpage

Ygenwijs op Twitter

gastblog te schrijven voor het magazine. Ben jullie dankbaar! Blijf jullie eigen wijsheid delen!

35

Tot slot... | Sander Roovers


I

MY WORK

Ygenwijs magazine Jaargang I Editie I  

Het eerste en enige magazine voor en door de Y-generatie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you