Berita Yayasan Sabah Vol.6, No.1 (Januari-Februari 1984)

Page 1

1lliRI'TJ\. YAYASAN SABAH Struktur Organisasi Jangka Panjang Giat Diusahakan

"Dalam konteks ini, apa pula peranan dan tanggungjawab Yayasan Sabah dan sejauhmanakah ia dapat mclakukannya? Seawal tahun 1966, Kerajaan Negeri mendapati perlunya bagi menubuhkan sesebuah badan yang buleh berubah-suai, lalu bertindak eekap dalam kawasan dan keadaan keperluan serta mencari eara dan kaedah mengatasi keadaan sedemikian. Dengan itu peranan Yayasan Sabah adalah mengenali masalah dan keperluan tertentu, dimana kerajaan yang mempunyai keutamaannya sendiri, tidak dapat bertindak segera dan mengambil langkah atau mencari cara dan kaedah memenuhi keperIuan tersebut.

MENAMBAH DAN MEMBANTU

Pengarah Yayasan sabah, Tan Sri Datulc Ben Stephens mengatakan beliau bergembira dan berbangga bahawa satu struktur organisasi jangka-panjang yang jelas dan dapat diusahakan yang boleh mengambil-kira keadaan masa kini, menYllsuaikan dengan perubahan dan memenuhi permintaan perkembangan operasioperasi di masa akan datang sedang di laksanakan. Semasa mcmberi ucapannya kepada kakitangan Yayasan Sabah, beliau mengatakan bahawa walaupun mengambil masa selama dua tahun untuk mencarta dan membentangkan asas-asas perjalanan masa depan Yayasan Sabah, beliau sukacita dapat melihat yang kesemua kakitangan memainkan peranan penting dalamnya yang terbukti melalui banyak mesyuarat yang diadakan diberbagai peringkat bagi membahas pokok issu-issu struktur organisasi baru Yayasan Sabah.

SISTEM KOMUNIKASI "Garisan cara melapur yang baru, selaras dengan struktur organisasi baru, yang berkuatkuasa mulai Ihb Januari tahun ini, memperlihatkan sistem komunikasi Yayasan yang sepatutnya. Hanya dengan ketegasan ke atas sistem ini dapat kita mempastikan kecekapan dan keberkesanan pcrjalanan Yayasan di bawah struktur baru ini", tambah bcliau. "Seperti yang kamu akan sedari, perubahan penyelenggaraan akan membawa kcpada pcrubahan dalam' status-quo' yang ujud dalam setengah daripada tugas dan tanggungjawab pegawai-pegawai, dan perubahan tersebut tentu saja mendapat tcntangan dari mereka yang terlibat Dalam hal organisasi kita, saya cukup berbesar hati mcngatakan bahawa mcreka yang terlibat telah pun dengan rela mclcpaskan jawatan dan tugas serta langgungjawab kcpada yang lain untuk kcbaikan organisasi ini. Sekiranya kita terus mcnunjuk dan pcgawaipeg3wai

lain

bertckud

dcngan

mucah

ha Ii

sepanjang bidang kcrjaya kita di Yayasan, saya ~._,_!.- 1• .::..•. • .1_1.. _. __ •• : •• 1•.••.•.•••••• 1.. _n_n"" ••h;

objelctif-objektif organisasi Icita. "Jika kamu mengenang kembali kata pendahuluan Enakmen Yayasan Sabah, 1966, Yayasan Sabah di tubuhkan untuk tujuan mcmperbaiki dan memperluaskan kemajuan pendidikan dan kemudahan-kemudahan pendidikan di Sabah, mcnggalak serta meninggikan semangat kebangsaan, membantu membahagikan hasil kekayaan negeri di kalangan rakyat Sabah dan warganegara Malaysia di Sabah, dan memberi bantuan kepada badan-badan amal "Dalam konteks keseluruhan tujuan Yayasan Sabah seperti yang di nyatakan di atas, Yayasan dengan jelas mengadakan perkembangan sosial serta tugas dalam pembangunan ekonomi. Sementara perkembangan sosial mempunyai tugas untuk mempertingkat\9ln taraf hidup warganegara Malaysia di Sabah, tugas pembangunan ekonomi adalah untuk menyediakan kewangan bagi rancanganrancangan pembangunan sosial Yayasan~ khasnya pendidikan, kc~ihatan dan kebajikan.

Tan Sri Datuk Ben berkala ubjektifobjektif Yayasan sepcrti yang tcrcatit di bawah Enakmcn jelas mcnunjukkan bahawa bidang pendidikan mcnjadi perhatian utama Yayasan. Pihak Yayasan adalah harus bcrusaha ke arah mllninggi dan mempcrluaskan pcluang pendidikan di Sabah serta menumbah dan mcnggalakkan kcmudahan-kcmudahan bagi pendidikan yang Icbih tinggL

"Memandangkan Yayasan Sabah ditubuhkan melalui akta yang di luluskan oleh Dewan Undangan Negeri, dia adalah dibawah kawalan Kerajaan Negeri dan bergcrak sebagai badan untuk kemajuan sosial dan strategi pembangunan ekonomi kerajaan negeri. Yakni peranannya hanyalah bagi menambah dan membantu Kerajaan Negeri dan KeraJaan Persekutuan dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan", kata beliau. "Sekiranya Yayasan Sabah dikehendaki bertindak cekap dalam kawasan dan keadaan keperluan ia haruslah mengekalkan cukup daya pergerakan yang cekap dalam operasinya agar dapat menggerakkan projek-projeknya, mahupun dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan, setelah memulakan dan membimbingnya kepada pihak berkuasa tertentu dan mengusahakan projek baru dimana perlu atau difikir perlu. DALAM CARA INI, YAYASAN SABAH BUKAN SAlA BERFUNGSI DALAM MENAMBAH DAN MEMBANTU TETAP JUGA SEBAGAl AGEN PERUBAHAN.

AGEN PERUBAHAN "Sebagai ringkasan, Yayasan Sabah mcmpunyai tugas dalam kemajuan sosial serla pembangunan ekonomi. Penekanan utama kcmajuan sosial adalah bidang pcndidikan yakni masalah sosial utama ncgeri. mana kala tugas pembangunan ekonomi ialah untuk mcndapatkan kewangan bagi rancanganrancangan sosialnya. Peranan Yayasan Sabah dalam mcnjalankan kcdua-dua tugas ini ialah mcnambah I membantu serta menjadi agen pcrubahan. Oleh dcmikian adalah perlu Yayasan Sabah memelihara kaedah yang bolch diuhahsuai untuk menjalankan rancanganrancangan sosio-ekonomi untuk kebaikan Negeri d:m B.mgsa". jelas beliau.


FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT Manager upon the resignation of the Departmental Head and the following year, July 1982, Puan Susanna was conlIrmed as rinancial Manager.

The Finance and Accounting Department is responsible for recording aJIlInancial transactions (expenditures, receipts, assets and liabilities) accurately and adequately in accordance with standard accounting practice. From these records, the financial position report of the Economic Development Group is prepared for top management. Finance and Accounting Department of the Economic Development Group, Yayasan Sabah, was set up in 1971 when the role of the Yayasan was extended to enable it to undertake economic, industrial and commercial development projects. During the initial years, the Department was managed by an Accountant and two Accounts Clerks. However, with the passing years, the Yayasan roles and activities have since been extended to embrace a far reaching field of endeavours. The Department, too, has expanded by leaps and bounds to handle the mammoth work load.

Today the Department is complimented with 29 staff of which five are executive officers. At the Department's helm is the Financial Manager, Puan Susanna Willie, assisted by two Accounting Officers, Lee Kok Toong and Lo Oi Lun. Puan Susanna is a member of the Australian Sodety of Accountants. She joined the Yayasan as Accountant in January 1978 after four years of service in a public accouting firm. She headed the Department in April 1981 as Acting Finandal

FUND MANAGEMENT Another important aspect of its function is to maximise utilisation of the Group's financial resources through proper fund management. Presently funds are invested in the shortterm money market and also placed in fixed deposit accounts. The Department also processes, approves and makes payment in accordance with proper internal control procedure and in accordance with the general policies of the Group.

The Department is also responsible for organising the preparation of annual budgets for each department. The Departmental budgets are consolidated in the Accounting and Finance Department. From the consolidation, the forecasted fmancial position report for the Economic Development Group is made. The forecasted fmancial position report will assists top management in formulating their plans and strategies for the year. • Apart from actual and forecasted tinancial position reports, the department also produces for each department a report on variances from their expenditure budgets.

Lee Kok Toong and Lo Vi Lun The FinandaJ Manager further stated that her Department is also responsible for receiving and collecting receipts for the Group in accordance with proper internal can trol procedures. "All tax matters of the Group is also referred and handled here", she said.

FINANCE AND BUDGET COMMITTEE Asked on how the finances of the two Social and Economic groups arc co-ordinated. Puan Susanna informed that a rinance and Budget Committee has been sel up for the purpose of consolidating and reviewing the annual budgets and cash !lows for the two groups. She added that the committee has also other functions - the more inlportant ones being reviewing departmental budgets and their variam;cs and carrying ou t a cost minimisa tion exercise


YAYASAN STUDENTS

G.O.%~PASSES

SCORE

The Yayasan's best student, Robert Malangkig of Penampang, studying at Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah, obtained seven distinctions. He scored distinction I in Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris (English) , Sejarah (history), Geografi (Geography), Hisab Moden (Modern Maths), Pelajaran Perdagangan (Commerce), Sains Paduan (Integrated Science), and a pass 7 in Lukisan (Art). Next best student was Clarence Kissol of Pen am pang, of Sekolah Menengah Sains Kelantan, who also obtained seven distinctions. He scored distinction 1 in Bahasa Inggeris (English), Sejarah (History), Geografi (Geography), Hisab Moden (Modern Maths), Pelajaran Perdagangan (Commerce), Sains Paduan (Integrated Science), a distinction 2 in Lukisan (Art) and a Credit 3 in Bahasa Malaysia.

Twm Syed Gha/ur. Queer Guidlllrce and Sports Hostel.

COll1fJlefling

Of/1t:er. Yayam SaboIr.

B, one Grade C and seven Grade S. An increase of six percent passes over the 1982 results.

Yayasan Sabah's Sijil Rendah Pelajaran (SRP) students in Peninsular Malaysia have scored 96 percent passes in the recent SRP examinations.

The 152 students who obtained Grade A will return to Peninsular Malaysia to resume their studies at Form

A total of 164 students sat for the examination: 152 obtained Grade A, four Grade

ARTHUR WINS AWARD ARTHUR MARCUS, a staff of the Yayasan Sabah Public Relations Department is a fourth quarter Advertising Design student at the Art Institute of Fort Lauderdale, Florida. He is a member Institu te.

of The

Design

Group

at the

Art

Arthur's design for the school's Christmas card won a 1982 Addy award from the Advertising Federation of Greater Fort Lauderdale.

Arthur's work showing PUmQ keys' running through it was one of the runners up {or the Fort LQuderdalelBroward County Chamber of rlu",,"prrp

nuhlirntinn

rrmpr

dp~;an

tJddremng

nudents at the

Four under the sponsorship of the Yayasan Sabah.

Students who obtained Grade B and C will also return to Peninsular Malaysia to continue their studies at vocational schools there.

Before their departure Federal capital, the attended a two-day tion at the likas Complex hostel.

for the student orientaSports

During the orientation, they were addressed by senior officials of the Yayasan on several important topics.


VISITORS

Gem Asildo, a Public Rellltions personnel from the Public Rellltions Department explllining to Interact Qub members from SMJK St. Cecelill, Sandokan, the Yayf1Sll1lactivities.

\

Yayf1Sll1lDirector, Tan Sri Datuk Ben Stephens welcoming the Director General of the British Council in London, Sir John Burgh at his office recently.

.)Yayasn Public Rellltions Manager, Encilc Edward Sung JlIIrorrgoh briefing KGBS teachers from Papar and Sora_k on the YaytUtllf activities.

Assistant Press Limon Officer. Geo,ge Dingle showing students from SMK Abdul Rahim, Kudat a model of the Yayasan Headquarters ••..•:1,,/;..,.,

Public ReJotions Manager, Encik Edward Sung Burongoh showing visitors from the Radio Television Brunei Spons and CUlture Club around the Tun Fuad Research Library .


Tan Sri ON "EHWAL SEMASA .. :' Our Director, Tan Sri Datuk Ben Stephens was invited recently to appear on RTM's "Ehwal Semasa Di Sabah" programme over the local channel.

was interviewed by Government media personnel from the Information Department, RTM and Bernama on the "Roles of Yayasan Sabah in the Development of Sabah".

NURI LANDS ON H.Q. The RMAF NUri, one of the airf orce largest helicopter landed on our headquarters buildLTlg helipad recently. This is the fIrst time that a helicopter with a load han.dling capability of about 9,000 kilograms and a rotor span of 21.6 metres (almost the size of the landing pad)having landed on the building. It is by far the largest helicopter to have landed at the Yayasan Headquarters building. The fIrst helicopter landing was in March 1978.

Staff of the Yayasan Sabah Social Development Group has started wearing their uniform effective January 1, this year.

civif service personnel and that of Statutory bodies and Government agencies. to have a common outlook in their mode of dressing.

The compulsory wearing of uniform was in response to the State Government call for all

Yayasan Sabah welcome the idea and to date most of the personnel are seen donning the uniform.

THERESA RETURNS Theresa Kinson Balakrishnan, a Secretary from the Amanah Department returned from Australia recently. Theresa took up a one-year diploma course in Secretarial studies at the Swanston Business College, Melbourne, Australia.

TO YAYASAN SABAH Effective January 1, this year, all correspondences (English and Bahasa Malaysia or any other languages) will use the I1\!me "Yayasan Sabah" instead of "Sabah Foundation". Kasmet Ibrahim and SOfiah

Russin

Two Yaya.~n couple tied the nuptial knot recently at Kampong Libs, Kota Kinabalu and Beaufort respectively. Kasmat Ibrahim, 25, from the Finance and Accounting Department and SofIah Hussin, 22, from the Real Property Department, both of the Economic Development Group were married at Kampong Likas in December. At another ceremony, Masrin Bin Sidim from our Social Services branch office at Beaufort was married to Darirnab Dte Manan at the bri-le'. residence in Beaufort.in January.

"This is to create one corporate identity with one distinct name",

annou~ced the Director, Tan Sri Datuk Ben Stephens. The name "Sabah Foundation" should only be used to explain the name "Yayasan Sabah" to foreign 'ri~itors (if '1.ecessary).


1'_11

SIE3

I

I

al~

I

I

alE3

I

I EJIE3I

I alE3

I

I alE3

I

~-ll

m[;lcao [1(3[1C!J[;lca®La m ~ O~aG ~ m

rn

mAll

r

I, 1984 (tentatll1e )

rn

lAC3C3[:) U[J}n~~~W ~ llctC3C3 llc::>ct ~[][] UCllC3 ~ llC!l(]l Wc::>C!lCS~(]l q}C3U ~~~ ~ ~

rn

ffi

Il-II

alE:3 E

I alE3

I

I

alE3

I

~t's Back 10 Sch.ooL Aqain After a long break, its back to school again for the tots at Tadika Ria. Some welcome the idea especially to renew acquaintances and exchanging stories while the new pupils loathed the idea. Being taken away from the security of a home and family and placed in the midst of strangers in a strange

environment is not something most kids look forward to. The beginning of the term saw 60 new kids to compliment the 70 "old" pupils. Before term ends last year, 50 pupils "graduated". Children admitted into the Tadika Ria ranges between 4 - 6 years old.

I alE3

I

I alE3

I

I alE3

I [••

II


and drags on past the hour when everyone is going off at 12.45 p.m. It is bound to end up in restlessness, and communication among members becomes strained. Most of them present would glance secretly at their watches and pay less and less attention to what is being discussed. Very little can actually be achieved.

)1n my artlc . I e In . t h e prevIous .

However, an orator or a poet uses words and phrases with greater skill to add vividness and beauty while driving home a point. Let us look at these, for example:-

issue of this periodical, I ended by giving you five (5) factors affecting effective communication, namely: 1. Language 2. Timing 3.Medium 4. Attitude and 5. Willingness. Now, lets look into each of the above in greater detail.

1. LANGUAGE Language does not merely refer to the voice medium used by various races across the boundaries of states and nations, such as mother tongues, dialects. To add to these are now various technical terms be it in the spoken or written form. Language also includes gestures (body language) and illustrations (such as road signs, graphs, charts, maps etc. ).

It is, therefore, necessary for the sender to ascertain that the message encoded is in the "language" that the recipient can understand. The sender must make sure that even a grunt is interpreted correctly if the message is to get across.

In verbal communication, simple vocabulary and construction are employed among colleagues and friends.

I

(a) "Long range planning does not deal with future decisions, but with the future of present decisions." - Peter Drucker. (b) "There is nothing so very unequal as the equal treatment of unequals." Harringhurst. (c) "Life is but a walking shadow," a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more." Shakespeare.

The above examples are thought provoking, and stimulating. Figures of speech such as puns, metaphors, alliterations, hyperbols are put to effective use. However, every writer, poet or orator must identify his segment of listerners or readers. Otherwise, it would be a case of "pearls cast before a swine", and ccmmunication become a dismal failure.

__ 2o_T_I_M_IN_G_1 To begin with, let us consider the time of day. Just consider a meeting is called for at 11.00 a.m. on a Saturday

Secondly, I refer to time of convenience. Imagine someone going into the Corporate Secretary's office to get his approval for a perscnal loan when he is busy preparing the agenda for a Board of Directors' meeting which is to be held in an hour's time. If he willingly signs his approval with a smile, right then and there, he deserves a medal for the best boss of the century.

13. THE MEDIUMI Routine matters, such as the venue, date and time of the finals of Bakat Safond may be put up on a notice board which could be a good medium for communicating with the people concerned.

However, if the message is to reach a greater number of people, an in·house magazine could be employed. If a discreet message is needed to be given to someone who habitually comes to work late, the notice board should be the last place to display his name. Hence, for best effects, a manager has to determine what appropriate medium to use, whether it should be a memo, a letter, telephone, telex, the public address system etc.

[ 4. ATTITUDE One of the decisive features in affecting effective commu· nica::ion is the attitude of the sender and the receiver. As human beings, we are sus-

ceptible to emotions and prejudices, and these to a great extent, could colour the attitude of the sender and consequently that of the receiver.

For example, if employees are mistrustful of their superiors, then however hard the management tries to communicate effectively with them, resentment and doubt would creep in and colour the workers' reactions. Conversely, enthusiasm and eagerness could lead a worker to go beyond the intention of his superiors.

Willingness (or unwillingness) to communicate, of course, stems' from one's attitude. Unwillingness, especially, is the result of complete mistrust or animosity. E.C. Eyre says, often "it arises out of prejudice born of social or workday contact with others."

Eyre recommends that his attitude must be prevented from forming in the first place. Top management must bear in mind that once it has developed, there is little that can be done to remedy the situation. It is of utmost importance that Top Management should make it obvious of its honesty and integrity from the beginning.

In conclusion, one who encodes the message must take into account who the listener is. He should be prepared to take into consideration the kind of responses that would follow. He has to adjust his language, tone of voice, facial expressions, gestures, proper eye-contact and timing in order to attain the most positive result.

By: Syed A _Ghafur


BINTANG SAFOND

Tetamu khas- pada malam itu ialah Pengarah Y. Bhg. Tan Sri Datuk Ben Stephens dan Tengku Datuk Zainal Adlin dan Datin.

Yayasan Sabah, Puan Sri, Y.M.

Daerah Kata Kinabalu Sekali lagi SAFOND berjaya mencungkil bakat-bakat terpendalTl Yayasan Sabah. Serama i tujuh orang peserta dan tiga kumpulan padura memasuki peringkat akhir Malam Bintang SAFOND pada 23hb Disember 1983. Awang Ribin dari Bahtyian Keselamatan muncul sebagai Juara Bahagain Solo. Se'te1ah mencuba beberapa kali akhirnya berhasil juga. "Say a cukup persediaan dan penuh tekad serta azam untuk mendapat tempat di peringkat akhir ini", kata Awang Ribin. Nyatalah dengan keputusan para pengadil bahwa cita-cita yang diidamkan berserta ketekunan ini dikabulkan juga. Beliau turut merasa bangga kerana dapat mewakili Yayasan Sabah Kota Kinabalu ke peringkat daerah nanti. Bahagian Padura di menangi oleh Opong Group setelah menewaskan dua kumpu!an yang lain. Bila ditanya mengenai persediaan mereka jawabnya, "tidak ada, cuma nak ikut-ikut seta kat menghibur, kalah-menang tidak menjadi soal". Beginilah telatah keempat anak seni yang terpaksa bergegas ke Dewan Masyarakat setelah beradu bakat di Mini Theatre.

Hadiah Bahagian Solo disampaikan Bahagian Padura oleh Datin Mariam. Bintang SAFOND peringkat awal suku tahun ini.

daerah

oleh

Puan Sri manakala

di· jangka

berla'1gsung

SOLO Awang Ribin

- Johan

Ann Otigil

- Naib Johan

Rose Lim

- Ketiga

Piala, Hamper, Tiket pergibalik ke Tawau, dan sijil penyertaan. Piala, Hamper, tiket pergi-balik ke Labuan dan sijil penyertaan. Piala, Hamper, dan sijil penyertaan.

KUMPULAN Opong Group

- Johan

Friends

- Naib Johan

Pam Trio

- Ketiga

Pial a, Hamper, Makan tengahari percuma di Sri Kayangan dan sijil penyertaan. Pial a, Hamper, dan sijil penye taan. . r-

Hamper, Plaque dan sijil penyertaan.

Di antara yang hod;', dori kiri ke kanan, Puan Sri Emily, Darin Marit!m, Tan Sri Ben, Tengku Adlin dan Eneik Safari.


i

SUKAN ANTARA VARSITI Seramai lebih kurang tiga ratus dua puluh orang pelajarpelajar S'lbah di Institusi Pengajian Tinggi di Semenanjung Malaysia bai"U-baru ini telah mengadakan Pesta Sukan ?iantara Varsiti.yfng telah dl langsungkan dr Complex Sukan Campus, Universiti Malaya, Institusi

yang mewakil

adalah dari Universiti Pertanian, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Institusi Kesihatan Umum dan Kolej Tunku Abdul Rahman.

Universiti Kebangsaan dan Naib Johan ialah Universiti Pertanian Malayaia. Pada malam terakhir di adakan Malam Sabah yang bertempat di Wisma Yayasan Sabah, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Untuk menyerikan Malam Sabah, beberapa orang menteri Sabah seperti YB Datuk Dr. James Ongkili, Datuk dan Datin William Lye serti! YB Encik Ahmad Shah Tambakau, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan ikut hadir sama. Pegrrwai PentlJdbiran, Tuan Haji Zaini bin Hj.Ahmad menyampaikan cende1Tl1TUlta kepada Menteri Dalam labatan PerdaNl Menteri, Datuk Dr. lames OngkiJi.

) Aturcara sukan yang diper· tandingkan ialah: bola sepak, bola jaring, bola tampar, bola keranjang, bulu tangkis, hoki, sepak takraw dan ping pong. Pesta sukan antara varsiti diadakan pada tiap-tiap tahun secara bergilir·gilir di Universiti tempatan. Tujuan pesta sukan adalah untuk memupuk jiwa kesukanan dan mengujudkan kesefahaman diantara pelajar-pelajar Sabah yang mengikuti kursuskursus di Universiti tempatan. Johan pesta sukan antara varsiti pada tahun ini ialah

) KELAB SUKAN SABAH SOFTWOODS TAWAU MELAWAT KOTA KINABALU

serangan untuk menembusi kubu pihak lawan. Ternyata dalam minit ke 12 pasukan Kelab SAFOND dengan kombinasi yang baik telah menghasilkan gol pertamanya apabila saorang pemain SAFOND merembat bola dari luar kotak penalti. Pasukan Softwoods juga beberapa kali mendapat peluang keemasan, tetapi tendangan tidak tepat pada sasaran dan tidak menghasil· kan gol walaupun penjaga gol SAFOND sudah tertewas.

Naib Presiden SAFOND SRC, Encik Kama AU memberi tIIklimat mengenai kegiotan SAFOND.

Pasukan bola sepak dari Sabah Softwoods Tawau telah membuat lawatan ke Kota Kinabalu baru-baru ini. Semasa berada di sini pasukan terse but telah mengadakan perlawanan persahabatan

dengan Kelab SAFOND SRC.

Di antara sukan yang diadakan ialah bola sepak dan sepak takraw. Dalam perlawanan bola sepak, kedua-elua pasukan menunjukkan permainan yang baik dan bersih. Sebaik saja permainan dimulakan kedua pasukan mengatur

Sebelum permainan tamat dalam masa pertama SAFOND menambahkan satu gol lagi, ini nyata pasukan SAFOND menguasi permainan dalam separuh masa. Dalam separuh masa kedua walaupun ketinggalan dengan 0·2 tetapi pasukan Softwoods

tidak berputus asa akhirnya dapat menjaringkan dua gol bagi menyamakan kedudukan. Permainan bertambah rancak apabila kedudukan 2·2, kedua·dua pasukan cuba bertahan namun serangan untuk mendapatkan gol kemenangan masih berkobar· kobar, akhirnya Kelab SAFON D dapat menyumbat· kan gol kemenangan. Sehingga tamat permainan kedudukan Kelab SAFOND 3 dan Sabah Softwoods 2. Dalam perlawanan sepak takraw pula, kedua-dua sama handal, masing-masing menunjukkan taringnya untuk memperolehi kemenangan. Kedua-dua pasukan menurunkan tiga regu di mana perlawanan ini dimenangi oleh Kelab SAFOND dengan kiraan 2 berbalas 1.


seketika gadis manis berambut ikal mayang dipaparkan kali ini, siapakah agaknya .... "Kalau saya katakan, saya berasal dari Papar memang ramai yang tidak percaya kerana saya dibesarkan di Sandakan tetapi mengikuti bapa yang bertugas disini, kebetulan saya pun dapat kerja disini", kata Zai memanjang.

Sekali imbas bila dilihat dari dekat memang ramai yang kenai apa tak lagi kalau satu

PERLAWANAN PERSAHABATAN Baru-baru ini pasukan bola sepak wanita SAFOND SRC telah merayakan Hari Krismas mereka dengan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Persatuan Kebudayaan Sabah (PKS) di Padang Pusat Latihan Telekom,lnanam. Sebelum bermain mereka bertekad untuk mencapai kemenangan, begitulah semangat pasukan SAFOND bila menghadapi lawannya.

Dalam perlawanan itu pasukan SAFOND telah menepati janji mereka dengan mengalahkari pasukan PKS satu gol tanpa balas. Gol kemenangan itu dijaringkan dalam minit kedua separuh masa pertama oleh Cik Cathrine Marcos.

pejabat dengannya. Tapi bagi mereka yang tidak kenai tentu menatapi wajahnya

Sebaik saja whistle dibunyikan menandakan permainan dimulakan, pasukan SAFOND mengatur serangan kilat. Hasil dari serangan itu SAFOND memperolehi gol tunggalnya menerusi Cathrine apabila menerima hantaran dari rakannya dan menewaskan tiga pertahanan PKS terus menendang dengan kencangnya kira-kira 10 meter dari pintu gol PKS.

Orangnya pendiam tetapi lemah lembut, sekali sekala menjawab bila ditanya, apalagi kalau belum ia kenai, susah juga tanya namanya. Walaupun demikian, kalau kita bersopan santun, saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lain, berbudi bahasa, maka kita disegani malah kita disayangi dan disanjung tinggi, begitulah prinsip yang ada pada gadis belasan tahun yang bertugas sebagai Kerani di Bahagian Pentadbiran, Pejabat Yayasan Sabah, Sandakan.

cuba menapis bola tetapi jelas tidak terdaya. Tiga minit kemudian sekali lagi pasukan SAFOND dapat menembusi pintu gol PKS tetapi malangnya tidak dikira kerana salah seorang pemain SAFOND lebih awal masuk dalam kawasan pihak lawan. Pasukan PKS juga membuat beberapa serangan mengejut tetapi dengan mudah dipatahkan oleh pertahanan SAFOND.

Nama gad is ayu sebenar Cik Zaiton Hj. Ibrahim, atau lebih senang di panggil Zai atau Ton. Zai menghabiskan pendidikan rendahnya di Sekolah Rendah Sungai Anib dan sekolah menengahnya di Sekolah Saint Cecelia Convent di Sandakan. Anak kedua dari Japan orang adik beradik mempunyai ketinggian sederhana tapi bila memakai baju kebaya, Zai kelihatan lebih tinggi. Zai meminati fesyen up-todate tapi tidak keterlaluan. Di masa lapangnya , Zai suka mendengar radio and menolong ibu memasak dan mengemas rumah.

Warna rose merah adalah di antara warna yang paling diminatinya. Mengenai dengin cita-citanya, Zai merahsiakan tapi tunggu dan lihat jika perubahan berlaku itulah cita-cita murninya.

Permainan kedua-dua pasllkan dijangka lebih rancak lagi jika keadaan padang tidak becak. Walaupun begitu, kedua-dua pasukan sanggup bermandi lumpur kerana semangat kesukanan yang ada pad a mereka.

"SYABAS ATAS KEJA Y AAN PASUKAN WANITA SAFOND"


Aktiviti Akhir Safond Bagi Yahuo 1983 Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Yayasan Sabah (SAFOND) telah mengadakan perlawanan persahabatan dengan Kelab Sukan dan Rekreasi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (SLDB) baru-baru ini. Perlawanan secara persahaba· tan ini merupakan aktiviti akhir kelab SAFOND bagi tahun 1983.

Yayasan Saban Sertai Perarakan rnaulud nabi Pada tiap-tiap tahun sudah menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh D unia berhimpun menyambut kelahiran pemimpin dan pejuang yang teragung Nabi Muhamad s.a_w. Vmat Islam dari semua peringkat sarna-sarna merayakan perhimpunan dan perarakan dim ana ia diadakan_ Di Kota Kinabalu, perhimpunan dan perarakan telah diadakan di Padang Perbandaran dan telah berakhir di Masjid Negeri di Sem bulan.

yang dihadiri oleh lebih 10,000 orang umat Islam itu diketuai oleh TYT. Tun Hj. Mohd. Adnan Robert dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Harris Mohd. Salleh dan para pemimpin yang beragama Islam.

Kakitangan Yayasan Sabah yang beragama Islam tidak ketinggalan untuk tUTUt serta dalam perhimpunan dan perarakan itu. Kontinjen seramai 100 orang itu diketuai oleh Tim balan Pengarah, Tengku D atuk Zainal Adlin dan pegawaipegawai yang lain.

Tujuan utama kelab SAFON D mengadakan perla· wanan secara persahabatan dengan kelab SLDB ialah untuk menjalin persaudaraan silaturahim dan muhibah diantara ahli·ahli kelab dengan yang lain disamping meningkatkan lagi mutu permainan para ahli-ahlinya. Dalam perlawanan secara persahabatan In! sebanyak lapan jenis sukan di pertandingkan. Antaranya ialah bola sepak, sepak takraw, bola tam par, bulu tangkis, ping pong, darts, carrom dan tennis. Kesemua jenis sukan yang di pertandingkan disapu bersih oleh kelab SAFOND kecuali ping pong. Turut serta dan mengetuai permainan bulu tangkis ialah Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Tengku Datuk Zainal

Adlin, yang mana permainan ini dengan mudah dimenangi oleh kelab SAFOND, yang diadakan di gelanggang Sekolah Chung Hwa, Likas. Majlis penutupan dan penyampaian cendramata telah diadakan pada sebelah malamnya di Kantin Kafeteria Yayasan Sabah. Perasmian penutupan dan penyampaian telah dilakukan oleh Timbalan Pengarah, Tengku Datuk Zainal Adlin. Dalam ucapan, beliau mengucapkan terima kasih kepada kelab SLDB kerana sudi mengadakan perlawanan persahabatan dengan kelab SAFOND. Beliau seterusnya mengatakan akan sentiasa mengadakan perlawanan-perlawanan seperti ini demi memperdekatkan lagi jalinan perhubungan muhibah antara ahli-ahli kelab. Katanya lagi keluarga juga harus sama-sama turut serta dalam majlis suaikenal ini dan anggaplah ia satu keluarga yang besar yang sama-sama bergembira menyerikan lagi majlis. Daiam majlis itu beberapa aturcara telah diadakan seperti nyanyian, tari-menari dan lain-lain yang disumbangkan oleh kedua-dua ahli kelab.


GAMES

DAY

Tennis Badminton

Saturday Thursday

COURT NUMBER

2· 2-