Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol. 4/2016 (November-Disember 2016)

Page 1


Kumpulan Yayasan Sabah akan terus mendokong aspirasi kepimpinan negeri dan mempertingkatkan lagi penjanaan pembangunan, khususnya Negeri Sabah dan rakyatriya serta Malaysia amnya. Demikian menurut Pengarah Yayasan Sa bah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad semasa berucap di Malam Anugerah Kumpulan Yayasan Sabah pada 16 Disember 2016 di The Magellan Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu. Menurut Datuk Sapawi lagi, majlis malam itu bukan sekadar majlis tahunan Kumpulan Yayasan Sabah, tetapi ianya juga untuk keseluruhan staf berkumpul dan beramah mesra dan untuk melihat kembali dan menilai prestasi Kumpulan Yayasan Sabah sepanjang tahun 2016.

Sebagai sebuah badan berkanun negeri yang juga biasa dikenali sebagai Yayasan Rakyat, Kumpulan Yayasan Sabah telah berusaha keras dan sedaya upaya memberi khidmat terbaik kepada rakyat dan negeri meskipun dengan kemampuan yang terhad. "Atas suntikan semangat dan keperihatinan Datuk Seri Panglima Musa Bin Haji Aman, Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan juga sebagai mentor sesuai dengan misi Kumpulan Yayasan Sabah iaitu DINAMIK, BERJIWA RAKYAT, KOMITED DAN PRIHATIN, Kumpulan Yayasan Sabah mengukuhkan tekad dan terus berusaha untuk melaksanakan pelbagai program sosialnya yang disempurnakan melalui bahagian­

bahagian tertentu dan juga di peringkat enam Pejabat Zon," kata beliau. Menyentuh tentang prestasi anak syarikat Kumpulan Yayasan Sabah, Datuk Sapawi berkata, "Seta kat sukuan ke-3, Innoprise Corporation Sdn. Bhd. (ICSB) menunjukkan satu tahap peningkatan yang lebih baik berbanding pada tahun lepas. Penyumbang utama adalah sektor perladangan agro dan sektor pelancongan." "Manakala sektor-sektor lain masih lagi berusaha dengan gigih untuk menambahstabilkan keadaan kewangan dan seterusnya berazam meraih keuntungan yang lebih lagi.


pulangan maksimum dengan risiko yang minimum, meningkatkan komitmen operasi dengan komitmen yang bertahap tinggi, cekap, berkesan dan menghasilkan produktiviti yang tinggi, memperhebatkan lagi usaha pemasaran sama ada tempatan atau luar negara untuk hasillaut, kraftangan, produk pelancongan dan hartanah, mengubah minda staf agar lebih berintegriti, cekap dan profesional serta menjadikan penyelidikan dan pembangunan sebagai pemacu utama dalam sektor peladangan sawit, perhutanan semula, pemuliharaan, kelestarian alam sekitar, agro-bioteknologi dan juga perikanan. Pada majlis tersebut juga, Datuk Sapawi sempat mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Kraftangan Sabah atas kolaborasi bersama Lembaga Kebudayaah Negeri Sabah dan Balai Seni Lukis dalam menghasilkan "Buku 5abah Craft" di Majlis Ulang Tahun Ke-50 Yayasan Sabah dan kepada Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar atas penganjuran seminar bagi membentangkan secara lengkap penemuan kaji selidik hidupan liar dan sumber alam di kawasan konservasi di samping pelancaran

semua staf yang menerima anugerah pada malam tersebut seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, dianugerahkan kep ada mereka yang telah mempamerkan prestasi perkhidmatan yang cemerlang, Anugerah Jubli Perak pula diberikan kepada mereka yang telah berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah bagi tempoh 25 tahun serta Anugerah Jasamu Dikenang disampaikan kepada mereka yang bersara. Bagi anugerah syarikat pula penghargaan diberikan kepada tiga kategori iaitu Anugerah Syarikat Harapan, Anugerah Syarikat Cemerlang dan Anugerah Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Syarikat-syarikat ini dipilih kerana telah menunjukkan potensi untuk cemerlang dan syarikat yang telah mencapai prestasi yang terbaik. Datuk Sapawi turut menyeru kepada semua anak syarikat Kumpulan Yayasan Sabah agar dapat mematuhi pemberian dividen berdasarkan polisi yang telah disediakan . Begitu juga kepada syarikat-syarikat yang telah mendapat pendahuluan atau advance agar dapat membayar balik dalam tempoh yang telah ditetapkan. Beliau juga turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada syarikat-syarikat yang telah menunaikan tanggungjawab dividen pada tahun 2016. Syarikat-syarikat yang dimaksudkan adalah TanjongAru Hotel Sdn. Bhd., NRG Consortium (Sabah) Sdn. Bhd ., Sabah Softwoods Berhad, Benta Wawasan Sdn. Bhd., Norsechem (Saba h) Sdn. Bhd., Borneo Nature Tour, Innoprise Jungle Lodge, YSG Bioscape Sdn. Bhd. dan YSG Landscape Services Sdn. Bhd.

Sebahagian daripada stat yang hadir pada majlis tersebut.

Dalam menghadapi sentimen ekonomi global dan arus perniagaan yang semakin mencabar, ICSB telah merangka halatuju baru untuk mentransformasikan anak syarikat agar ICSB terus mapan dan berdaya maju pad a masa hadapan," tambah beliau lagi. Datuk Sapawi turut menyatakan ballawa ICSB akan terus menambah baik objektif korporatnya melalui beberapa inisiatif dan pelbagai langkah dilaksanakan untuk membina daya tahan kedudukan kewangan ~rganisasi.

Langkah-Iangkah ini adalah seperti penambahbaikan pengurusan kewangan, strategi pelaburan yang menitikberatkan

monograf "Danum Valley The Rainforest" pada 6 Disember 2016 . Seterusnya, beliau juga mengucapkan tahniah atas kejayaan merangkul tempat pertama dalam perbarisan sempena sambutan Hari Jadi Rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah yang diadakan pad a 1 Oktober 2016, dan mendapat tempat kedua perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri pada 31 Ogos 2016 selain merangkul tempat pertama dalam kategori tempatan semasa Sabah International Expo (SIE) pada 15 hingga 18 September 2016. Datuk Sapawi juga merakamkan setinggi­ tinggi tahniah serta terima kasih kepada

"Syukur Alhamdulillah, atas bimbingan, sokongan, kerjasama dan kepimpinan seorang pemimpin yang inginkan pembangunan kepada semua lapisan rakyat Negeri Sabah, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Panglima Musa Bin Haji Aman serta semua Ahli Lembaga Pemegang Amanah atas segala nasihat, sokongan dan dorongan yang amat bernilai kepada Kumpulan Yayasan Sabah," kata Datuk Sapawi. Sesungguhnya kejayaan kita melaksanakan apa yang terbaik selama ini tidak akan tercapai tanpa halatuju yang telah disediakan di bawah kepimpinan Ketua Menteri selaku Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah," jelas Datuk Sapawi lagi. Turut hadir pada majlis terse but ialah Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan Lembaga Pengarah ICSB, rakan-rakan perniagaan serta warga Kumpulan Yayasan Sabah.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


Dari kiri : Samui/ Benjamin (Perhut anan, Tawau), Lat ipah Binti Khamis (Zan PafOl"mCin Sitah Soiking @ Penny Ann (Bdhagian Audit Dalaman), Honsey Bin Pe'1tQdbiirQII). A'"y"n,i"r dan Datuk

.:

.


Sapawi, Jamil Bin Duding (Perhutanan, Kota Kinabalu), Yunis Blrl..S..andadar (Unit Pengurusan Keselamatan), Samson lawrence Komunikasi Korporat), Jovita Francis Keduok (Perhutanan, Kota Kinabal~ Tsen Nyuk Mol (AkarAll..dan P.edshiclmD.tllnKewtmgan), Liza Geoffrey Gakin (Perhutanan, Tawau) dan Jounin Bin Gukung (Unit Pentadblran).

BERITAKUMP


Signing ceremony in progress. From left: WH Vector Sdn. Bhd. Director, Encik Wan Nazri Wan Aria,

Koperasi Agrotek Malaysia Sdn. Bhd. Chairman, Dato' Muhammad Firdaus Bin Azhar, Datuk Sapawi,

Datuk Seri Panglima Musa, Amlnvestment Bank Berhad, Group Chief Executive Officer, AmBank Group, Dato' Sulaiman Mohd. Tahir and Sabah Development Bank Berhad Chairman, Datuk Peter Siaw.

*

MAJLIS M I

E

KOPERASI AGROTEK

MALAYSIA BERHAD

WH VECTOR SON.SHD.

": O,\ G I:t O

Tanjung Aru Re.! K< ) i A KINABAI

M 0U

YSG ENTERS

MULTI-DIMENSIONAL

& SYNDICATED LOAN ARRANGEMENT MANDATE

Yayasan Sabah Group (YSG) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation with WH Vector Sdn. Bhd. and Koperasi Agrotek Malaysia Berhad and a Letter of Loan Syndication Arrangement Mandate with Amlnvestment Bank Berhad and Sabah Development Bank Berhad. Touching on the basis of the syndicated loan arrangement mandate with both Amlnvestment Bank Berhad and Sabah Development Bank Berhad, Yayasan Sabah Director, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad reiterated that YSG has taken a strategic approach based on the Blue Ocean Strategy in managing its activities. One of the projects under this strategic

approach is the development of the Sabah

International Convention Centre (SICC).

When completed, SICC is poised to be an

. engine for the economic growth of the State,

particularly in relation to high-impact tourism.

Datuk Sapawi further acknowledged

YSG's involvements with the local financial

institutions in the development of the SICC

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

project, "In this respect, the agreement today accentuate the overall finandal needs of the project brought about by both Ami nvestment Bank Berhad and Sabah Development Bank Berhad." Commenting on the MoU, Datuk Sapawi said the MoU basically entails the cooperation between YSG and WH Vector Sdn. Bhd. in the Papar Smart City Development with Koperasi Agrotek Malaysia Berhad acting as both consultant and developer for this project. The signing ceremony were later concluded with a Dividend Handover Ceremony, which sees nine of the YSG's subsidiary companies handing over a total of RM44.6 million worth of dividends to YSG. The nine subsidiary companies namely Tanjong Aru Hotel Sdn. Bhd, Benta Wawasan Sdn. Bhd., NRG Consortium (Sabah) Sdn. Bhd, Sabah Softwoods Berhad, Norsechem (Sabah) Sdn. Bhd, Borneo Nature Tour, Innorprise Jungle Lodge, YSG Bioscape Sdn. Bhd. and YSG Landscape Services Sdn. Bhd. handed over their dividend cheques to Datuk Sapawi.

In applauding the financial achievements of the said company, Datuk Sapawi stressed on the ability of the YSG's subsidiary companies in demonstrating excellent Key Performance Index (KPI) for the year 2016. "KPI should be maintained and enhanced to a higher level in ensuring that the subsidiary continues to be relevant not only to the YSG but also to the people and the State Government. Indeed, the dividend will help YSG to actively


I PERJANJIA BAH

a,

ENGAN

ACCOR

••

u

ULAN YAYASAN

NRG Consortium

(Sabah) Sdn.Bhd.

USA MAJ. AMAN PEM EGANG AMANAH YAY.

G

au RESORT &

SP'

continue to carry out its social programmes in improving the people's quality of life in Sabah," concluded Datuk Sapawi. Both MoU Signing and Dividend Handover Ceremonies were witnessed by the Chief Minister of Sabah cum Chairman of the Yayasan Sabah Board of Trustees, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman at Shangri-La's Tanjung Aru Resort and Spa, Kota Kinabalu on 20 ·December 2016.

The agreement signatories displaying their documents. From left: WH Vector Sdn. Bhd. Director,

Encik Wan Nazri Wan Aria, Koperasi Agrotek Malaysia Sdn. Bhd. Chairman, Dato' Muhammad Firdaus Bin Azhar,

Datuk Sapawi, Datuk Seri Musa, Group Chief Executive Officer AmBank Group, Dato' Sulaiman Mohd. Tahir

and Sabah Development Bank Berhad Chairman, Datuk Peter Siaw.

Datuk Sapawi delivering his speech.


PERJANJIAN

Sh~1.nqri -L-"1·S.

Tanjung i\r~

R0S01'1 i< Spa

);'( 11 \ f.l '· \l t \: '\ "u~ 'cm~~"'~ t1, "'~'~ 1

KUMPULAN YAY ASAN SABAH

US RIBU SAHAJA JU1A EMPAl RAl

"'" . RINGGI1 MALAYSIA DUA PULUH DUA

"

,

RM 22.40 0 ,000.00

NRG Consortium (Sabah) Sdn .Bhd.

...... ­ . .~

KU MPUlAN ~ AYASAN SA BAH

KUMPUlAN ~ A~ A.AlI SABAH A RAWS RIBU SAHAJA

RINGGIT MALAYSIA SEMBILAN JUIA SAHAJA

RM 9.000.000.00

RINGGIT MA LAYSI A lI MI\ JUlA LIM

RM 5,500 .000 .00


..: ~ '111

!I.!~l!. KUMPUlAN YAYASAN V.'A\! RINGGi1

.

.-~

~'ALA~SI" wM

Ju tA

5~~ AJA

RM 5.000.000.00

KUMPUlAN YAY ASAN SABAH RINGGIl MAlA

YSIA DUA lU1A

EN AM RA1US SA~AlA

KUMPUlAN YAYASAN SABAH RINGGIT MALAYSIA EMPAT RATUS RI8U SAHAJA

RM 400.000.00

\:.:~~

~ .~=

SElAS RISU

SEMSI~N

RM 2.019.60 0 .00


TVET DI KTYS LAHIRKAN

GRADUAN BERKEMAHIRAN

Bagi memaeu kepesatan pembangunan negeri ini ke tahap yang lebih tinggi, golongan belia perlu memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran. Demikian menurut Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam ueapan beliau sehlpena Majlis Konvokesyen Kolej Teknikal Yayasan Sabah (KTYS) ke-21 yang diadakan pada 15 November 2016 di Auditorium Tun Ahmad Raffae, Menara Tun Mustapha. Ueapan beliau disampaikan oleh Menteri Pelaneongan, Kebudayaan dan AI'am Sekitar merangkap Exeo Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. "Kerajaan Negeri komited untuk meningkatkan potensi pembangunan belia dengan menyediakan halatuju yang jelas, kerjaya dan kemahiran supaya golongan ini berupaya menyumbang kepada pembangunan negeri ini," kata Datuk Seri Musa. Bagi me nyokong usaha ini, Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan yang besar untuk golongan belia. "Bajet yang diperuntukkan bukan sahaja bagi penyediaan kemudahan sukan, teknologi maklumat, perdagangan dan pendidikan, bahkan juga dalam aspek pembangunan belia dan kemahiran," kata beliaulagi. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Latihan dan Pendidikan TeknikallVokasional (NET) di KTYS merupakan platform untuk mengasah kemahiran anak muda Sabah dalam bidang teknikal. Seramai 370 graduan sijil dan diploma telah menamatkan pengajian di KTYS pada 2016. Rata-rata para graduan ini kini melangkah ke alam pekerjaan yang lebih meneabar. Bagi Ng Kian Chuong, pelajar tajaan Yayasan Sime Darby, usaha beliau dalam meneapai keputusan yang eemerlang adalah hasil daripada tunjuk ajar para pensyarah dan sokongan dari keluarga dan rakan-rakan. Graduan Diploma Binaan Bangunan ini merupakan penerima Anugerah Pingat Emas dengan PNGK terakhir 3.96. Anugerah Pingat Emas diberikan kepada pelajar terbaik di akhir kursus pengajian dengan mengambilkira penglibatan luar. "Saya amat bersyukur dan gembira dengan peneapaian ini," kata Kian Chuong.

untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di luar negara. "Saya berharap mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di luar negara. Ini adalah kerana saya ingin menimba pengalaman hidup dan belajar di negara yang berbeza budaya dengan kita di Malaysia," kata beliau. Bagi ibu beliau, Puan Chang Siak Moi, kejayaan anak merupakan kebanggaan ibu bapa. "Saya berasa amat gembira dengan kejayaan anak saya dan amat berterima kasih dengan KTYS yang meneungkil dan mengasah bakat anak-anak muda Sabah," kata beliau. "Saya berharap Kian Chuong akan berusaha dalam meneapai kejayaan demi keiayaan dalam hidup beliau," tambah Puan Chang lagi.

"Kenangan paling indah selama saya menuntut di KTYS ialah ketika saya dan rakan­ rakan sekelas mengukur paras tanah di tepi jalan raya," kata Kian Chuong lagi.

Turut menerima hadiah pada majlis tersebut ialah Hery Frvino Suallih, penerima Anugerah Ketua Eksekutif yang telah meneapai PNGK terakhir 3.89 dalam Diploma Teknologi Automotif. Anugerah Ketua Eksekutif ini diberikan kepada pel ajar yang memperolehi status akademik "Cemerlang" (PNGK 3.7 ke atas) selama enam semester berturut-turut.

Apabila ditanya mengenai peraneangan beliau, Kian Chuong menyatakan harapan

"Saya amat gembira dan bersyukur dengan kejayaan ini," kata Hery.

Kian Chuong merupakan anak bongsu daripada tiga adik-beradik dan berasal dari Sandakan.


8agi Christwelvia Welson, beliau bersedia menghadapi eabaran yang bakal datang dalam usaha untuk membuka spa sendiri. Penerima Anugerah Ketua Eksekutif ini berminat da lam industri spa dan kini sedang mengambil Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang Terapi Spa di Excellence Skill Academy di Putatan. "Minat saya dal am dunia perniagaan mendorong saya untuk meneruskan pengajian dalam Diploma Pengurusan Perniagaan di KTYS," kata Christwelvia . Dengan PNGK terakhir 3.81 , Christwelvia berasa segala usaha yang dicurahkan selama dua tahun setengah ini membuahkan hasil yang eukup memuaskan. "Saya memang minat bidang teknologi automotif dan apabila tamat persekolahan saya teruskan niat untuk menuntut dalam jurusan ini. Pada waktu itu, saya berasa KTYS

merupakan kolej yang mampu membantu saya meneapai eita-eita untuk melanjutkan pengajian dalam jurusan teknologi automotif," kata Hery lagi. "KTYS mempunyai sistem pembelajaran yang baik dan mudah difahami para pelajar. Para pensyarah KTYS juga amat mengambil berat terhadap pre stasi para pelajar," tambah beliau lagi. Hery mHupakan anak bongsu daripada empat adik-beradik dan berasal dari Ranau . Ayah beliau merupakan seorang pemandu dan ibu beliau pula merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. "Saya ainat berterima kasih kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan kepada saya. Tidak lupa juga kepada para pensyarah teknologi automotif yang telah memberi tunjuk ajar kepada saya," kata beliau. Hery turut berkongsi nasihat kepada adik-adik yal1g bakal melangkah ke menara gading. "Sentiasa berusaha dan jangan putus asa . Pilih rakan-rakan yang baik yang anda boleh belajar bersama-sama," nasihat Hery. Nasihat yang serupa turut diberikan oleh seorang lagi penerima Anugerah Ketua

Eksekutif iaitu Mohd. Khairul Bin Ibrahim, "Saya amat bersyukur dengan kejayaan ini. graduan Diploma Teknologi Elektrik dengan Setiap kali saya melangkah kaki ke kolej, PNGK terakhir 3.87.

ingatan terhadap pengorbanan ibu bapa untuk melihat saya berjaya sentiasa terpahat Mohd. Khairul turut berkongsi, " Jangan putus di minda. Bagi saya, ini merupakan dorongan asa dan jangan berhenti berdoa kerana doa yang paling kuat untuk terus fokus dan itu penting. Selain itu, study smart and not berusaha meneapai keputusan yang baik study hard." semester demi semester," kata Christwelvia lagi. Berasal dari Tawau, pengalaman menuntut di KTYS merupakan pengalaman pertama "Saya amat berterima 'kasih kepada kedua Mohd. Khairul merantau luar dari kampung ibu bapa saya yang telah memberi dorongan kepada saya. Terima kasih tidak terhingga halaman beliau. kepada para pensyarah yang telah banyak "Setelah tamat peperiksaan Sijil Pelajaran memberi tunjuk ajar kepada saya. Di saat­ Malaysia, saya meneruskan pengajian di saat saya berasa susah dan menghadapi KTYS . Pada waktu itu, pelbagai eabaran saya eabaran yang hebat, para pensyarah sentiasa hadapi. Namun, berkat usaha dan sokongan menaikkan semangat saya," tambah beliau. dari keluarga, setiap eabaran dapat saya tempuhi. Sokongan keluarga juga banyak Pendidikan merupakan pemangkin kemajuan memberi semangat kepada saya untuk terus diri dan negeri. Dalam mencapai misi menaikkan taraf kehidupan rakyat Malaysia mencapai cita-cita saya," kata beliau . di Sa bah, Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa Mohd. Khairul yang kini bekerja seeara memperkasa pembangunan pendidikan untuk kontrak di PETRONAS ingin melanjutkan melahirkan modal insan yang berkaliber dan pengajian di Institut Teknologi Petroleum boleh menyumbang kepada pembangunan PETRONAS (INSTEP) di Terengganu. negeri khususnya dan negara amnya. "Saya ingin melanjutkan pengajian dalam program-program teknikal yang ditawarkan di INSTEP bagi menambahkan lagi ilmu dan pengalaman. Saya berharap jurusan Diploma Teknologi Elektrik dan Kolej Teknikal Yayasan Sabah akan terus maju," tambah beliau lagi.

Usaha Kumpulan Yayasan Sabah dalam pembangunan pendidikan akan tetap diteruskan bagi melahirkan insan-insan yang akan menggerakkan negeri ini ke arah kemajuan.


Datuk Sapawi bersama para pemenang Kategori-Kategori Anugerah Wartawan Muda 2015.

Wartawan perlu sentiasa berpegang kepada etika kewartawanan untuk menjadi seorang yang matang dan terarah demi melahirkan masyarakat berhemah, bermaklumat dan harmoni. Demikian menurut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad pada Majlis Anugerah Wartawan Muda pada 13 Disember 2016 di Putera Theatre Ballroom, Kota Ki!1abalu. "Para wartawan perlu sentiasa berhati­ hati agar tidak menjadi penyampai mesej yang memesongkan isu dan menimbulkan kekaeauan . Jadilah wartawan yang jujur, dinamis dan penegak keamanan dan janganlah jadi wartawan yang tidak nasionalistik," tambah beliau. Dalam masa yang sama, Datuk Sapawi yang juga Exeo Penerangan Negeri Sabah menyarankan kepada pengamal media agar mereka mempunyai matlamat mengejar publisiti atau perolehan pendapatan hasil menjual maklumat yang tidak tepat untuk tatapan pembaea.

bahan penulisan dan penyiaran di media massa. Anugerah ini menumpukan kepada penulisan reneana yang berkisar tentang pembangunan negara khususnya di Negeri Sabah, kesedaran sivik, jati diri, pembangunan ekonomi, sosial, kesihatan, pendidikan, keselamatan, pelan congan di samping pemuliharaan hutan yang memberi manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat umum. Penganjuran pertama Anugerah Wartawan Muda ini telah disertai seramai 47 Pengawal media di kalangan wartawan-wartawan muda dan juga jurufoto.

"Ini akhirnya ak an menyebabkan masyarakat kembali bergolak dan saling hilang kepereayaan terhadap apa yang kerajaan raneang untuk membangunkan negeri ini," jelas beliau.

Bagi kategori rencana Bahasa Malaysia, akhbar Utusan Borneo telah berjaya merangkul johan melalui Suraidah Roslan dan S. Connie Pearl dengan tajuk reneana "Keselamatan Sabah jadi keutamaan penambahan aset ketenteraan sedang digiatkan," Tempat kedua Vivi Olviana Najurus , Utusan Borneo yang telah menghasilkan "Mengharungi samudera-pengalaman belayar bersama TLDM ke Pulau Mengalum" dan tempat ketiga adalah Erdiehazzuan Ab Wahid, Harian Metro melalui penulisan "Tunggang santai hirup bayu laut."

Kumpulan Yayasan Sabah dan Jabatan Penerangan Sabah telah menganjurkan majlis tersebut yang bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada wartawan muda yang berumur di bawah 35 tahun yang telah menghasilkan

Kategori reneana Bahasa Inggeris telah dimenangi oleh Mariah Airiens Doksil dari The Borneo Post dengan hasil nukilan bertajuk "Preserving mother nature where others have failed," kedua, Avila Geraldine Samuel Chong mewakili New Straits Times

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

yang menulis "Lost of the Momolian" dan di tempat ketiga, Vesta Vanessa Jsol, New Sabah Times melalui tajuk "Mushroom farming a thrilling venture for two entreprenuers." Radio Televisyen Malaysia (RTM) telah mengungguli kategori penyiaran di mana hadiah utama telah dimenangi oleh Jeannyora Mahin dalam dokumentari "Posmen komuniti: menyampaikan amanah rakyat," kedua, Ritah B. Aloysius yang juga mewakili RTM dengan tajuk "Teknologi Corona 350: SESB," manakala ketiga adalah Gloria Jaymess dari TV3 melalui dokumentari "Hutan Simpan Ulu Segama." Sementara itu, dalam kategori Foto Terbaik, Malai Rosmah Binti Tuah dari New Straits Times Press telah merangkul hadiah utama dengan tajuk, "Sambutan Hari Jadi TYT Meriah" dan juga hadiah ketiga, "Bangga julang Jalur Gemilang," manakala tempat kedua disandang oleh Mohd Nazzlie Bin Zainul dari Berita Harian menerusi tajuk "Berkorban demi ilmu." Para pemenang membawa trofi dan wang tunai RM1,OOO untuk johan, kedua RM750, ketiga RM500, keempat dan kelima menerima RM200 di sam ping sijil. Malam anugerah ini telah diserikan lagi persembahan daripada dikalangan media, Pentarama, sambutan tiket bertuah dan juga pakaian terbaik untuk wanita dan lelaki. Majlis terse but dihadiri oleh Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Kumpulan Yayasan Sa bah.


Pemenang Kategori Penyiaran Dokumentari Terbaik, Jeannyora Mahin menerima hadiah oleh Datuk Sapawi.

Dato Haji Ibrahim Abdul Rahman, Ketua Penerangan Malaysia menyampaikan pemenang Kategori Rencana Bahasa Malaysia, Suraidah Roslan.

Pemenang Kategori Rencana Bahasa Inggeris, Mariah Airiens Doksi/ menerima hadiah dari Encik Francis Fahir, Presiden Persatuan Wartawan Sabah.

Pemenang Kategori Foto Terbaik, Malai Rosmah Binti Tuah yang disampaikan oleh Eneik Azman Sipan, Pengarah Penerangan Wi/ayah Persekutuan Labuan. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


YSG CON$ERVA-"ION EFFOR'{$ remains steadfast in

- DATUK SAPAWI

In pursuant to Sabah rapid growth, Yayasan Sabah Group remains steadfast in conservation efforts and is an advocator of good forest management in its conservation areas, whilst, maintaining balance in other development, said the Director of Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad in his speech at the official opening of the Danum Valley Wildlife and Resources Survey 2016 Seminar and launching of Danum Valley Monograph at Shangri-La's Tanjung Aru Resort and Spa, Kota Kinabalu on 6 December 2016. His speech wa s delivered by Deputy Director of Yayasan Sabah, Datuk Hajah Rosmawati Haji Lasuki. According to Datuk Sapawi, conservation areas under the purview of Yayasan Sabah Group namely Danum Valley, Maliau Basin, Imbak Canyon, Silam Coast and Taliwas River have earned Sabah as a centre for sustainable forest management and leading ecotourism destination. "Apart from general tourists, special interest group such as researchers and scientists as wel:1as nature lovers are the main guest s to these areas," he said . BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

"The existence of these conservation areas demonstrate Yayasan Sabah Group's commitment in developing sustainable ecosystem. We are not only protecting its vast areas but more so we are protecting the quality and ecosystem function of ourforests through rehabilitation and conservation," said Datuk Sapawi. " One of these commitments is the implementation of Danum Valley Conservation Area (DVCA) Wildlife and Resources Survey which wa s held from 15 to 29 August 2016," he added. "The participants were confronted with various challenges throughout the survey, especially for those who explored Mount Nicola and Mount Tribulation for the first time. Participants had to stay in remote areas deep in the rainforest for gruelling 10 days, exposed to wild animal threats as well as surrounding adversities," he said. Datuk Sapawi added, " Without the assistance and support from al'l participants and various agenCies, Yayasan Sabah Group could not have accomplish a wellexecuted survey. Clearly, the survey results will help strengthen the effort in rainforest

preservation and conservation in the country, especially in Danum Valley." Danum Valley is Sa bah's treasure of nature wonders and has been in the spotlight for researchers around the globe and tourists alike. Recendy, Danum Valley was in the limelight again with the discovery of at least 33 tropical trees which are found to be the tallest in the world with heights more than 94.1 meters. World renowned ecologist, Professor Greg Asner from Carnegie Institute of Science, United States of America announced that these trees are among 50 tallest tropical trees in the world. The trees measured approximately 40.3 meters in diameter, evidently showing the age of Danum Valley rainforest. "With an area of 43,800 hectares, Danum Valley has recorded 200 species of tree s in every hectare, habitat to more than 120 species of mammals including ten species of endangered primates and more than 328 species of birds. Since 1985, DVCA has generated more than 290 PhD and Masters thesis and over 450 refereed publications. This makes Danum Valiey as one of the main rainfore st research centre in the world," explained Datuk Sapawi.


"Congratulations to Danum Valley Management Committee for the publication of Danum Valley monograph entitled Danum Valley The Rainforest, depicting researc!l papers which has been conducted in DVCA for 35 years since early 1980s. Well done to Mr. Hans Hazebroek, Tengku Datuk (Dr.) Zainal Adlin and Dr. Waidi Sin un for bringing Danum Valley to limelight by portraying the uniqueness of its flora and fauna as well as its natural beauty. This publication will definitely show the world what Danum Valley is all about," he concluded. During the one day seminar, team leaders from eleven camps presented and shared their survey findings. Inputs gathered during the seminar will be used for mid-term review of the Danum Valley Strategic Management Plan (2010-2020). A total of 112 participants comprises of government departments, non­ governmental organisations, academicians and individuals attended the seminar.

anu y fe C~

A section of the participants. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


lOver 250 exhibitors from 40 countries across the ASEAN region gathered at MATRADE Exhibition Convention Centre (MECC), Kuala Lumpur from 2 to 5 November 2016 to showcase their spectacular collections of premium fashion and lifestyle in conjunction of International Trade Malaysia (INTRADE 2016) featuring Malaysia Fashion Week. This is Pusat Kraftangan Sabah (PKS) / Kristal Handal Sdn. Bhd. (KHSB) second appearance as member of MATRADE since 2014. The delegation was led by Puan Zaiton Bakri, General Manager of KHSB and accompanied by Puan Vivian Evans, Operation Manager, Encik Yuslan Jafri, designer, Puan Merry Piong, Operation Officer and Encik Alfred Paladius. In conjunction with the exhibition, KHSB took the opportunity to participate in the International Sourcing Programme (iNSP) on 2 November 2016. KHSB had eight scheduled business matching by MATRADE business partners during the buyers-sellers meet session. "We had business meetings with Nishaton Enterprise Ltd, Kenya, SJS International Pvt. Ltd., Nepal, Shasmira, Thailand, Tristar Exports, India, Rui Yuan Limited Co., Taiwan, Saiga Ltd ., Japan, Total Care Co ., Qatar and F-Era International Limited, Taiwan," said Puan Zaiton. Through this event, KHSB had the opportunity to witn~ss the fashion show by the country's established and emerging fashion designers which was held exclusively in conjunction with the Mercedes-Benz STYLO Asia Fashion Week. "This opportunity has inspired KHSB to improvise and further enhance the quality of our batiks and ready to have our own batik fashion show in the future," added Puan Zaiton. "We were able to witness fashion shows by reDowned fashion designers like Mr. Bill Keith, Bon Zainal, Zin Kato, Zang Toi among others. Bill Keith has agreed to give consultation and guide PKS/KHSB on batik fashion designs," she explained. "Having the privilege participating in this event, we are proud to lend our support to the INTRADE 2016. This event has provided KHSB yet another platform to bring Sabah Batik and crafts to a greater height. Our participation in INTRADE 2016 has indeed been an enriching experience for all," she concluded.

Mr. Bill Keith, one of the Malaysia renowned fashion designer with officials of KHSB .

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

INTRADE 2016:

A PLATFORM TO VENTURE INTO

NEW MAR E


KENINGAU

ClNNA,MON

INLOND

".." ..........' .

. .. ........

\ .---~

'

~

Interaction between Puan Zaiton and Mr. Ariff from Justivall & Associates Ltd, London about the cinnamon product showcased during Export Acceleration Mission (EAM) business matching session.

Pusat Kraftangan Sabah (PKS) through Kristal Handal Sdn. Bhd (KHSB) was invited by the Malaysia External Trade Development Corporation (MHDC) to participate in the Export Acceleration Mission (EAM) in conjunction with the 1 Malaysia Promotion programme in London from 26 to 28 September 2016. KHSB delegation was led by its General Manager, Puan Zaiton Bakri and Trade and Merchandise Officer, Encik Ebby Azwanshah Manap. KHSB has chosen cinnamon as its promotional product for this event which was held at Kensington Close Hotel, London, United Kingdom. This is a trade event which focused more on business matching and products sampling. One of the potential buyer for the cinnamon is Mr. Ariff F. Idriss from Justivall & Associates Ltd, London. "He is keen to promote our cinnamon especially the bark and the cinnamon powder. KHSB has also managed to get repeat order of 'Takinan' bamboo weaving from a buyer met at Ambiente 2016 in Frankfurt, Germany last February during the event," said Puan Zaiton. "KHSB has received great feedbacks from many potential buyers in this EAM. Most of them were amazed by our products and the uniqueness of the design and shape. We hope that we will be able to further expand our international involvement to promote Sabah abroad," added Puan Zaiton.

Puan Zaiton is seen explaining to Ms. Nurul (middle) from Mimpikita, about KHSB's range of products. Mimpikita is a Malaysian brand that promotes fashion through offline and online store.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


PROGRAM PENGUKUHAN USAHAWAN MELAHtRKAN

USAHAWAN

BERKETERAMPILAN , BERKARISMA TERLAJAK HEBATe Bersesuaian dengan tema program kali ini "Penerapan Karisma Usahawan - Komunikasi dan Keterampilan," Pengasas D'Herbs Holdings, Dato' Aliff Syukri Kamarzaman merupakan penceramah utama Program Keusahawanan anjuran Pusat Kraftangan Sabah (PKS) pada

8 November 2016 bertempat Masyarakat Keningau.

di

Dewan

Program ini penuh dengan input berguna serta sesuai dengan tagline Dato' Alif, "Terlajak Laris!"

Perkongsian daripada Dato' Aliff yang bersahaja, positif, menarik dan interaktif berjaya mendapatkan penglibatan aktif para peserta program. Dalam ucapan penutupan program, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Haji Sairin Karno


menggesa semua peserta peka terhadap isuisu semasa dalam persekitaran ekonomi yang semakin mencabar. Usahawan juga perlu bijak menggunakan maklumat berkenaan dan sentiasa proaktif untuk mendapatkan bantuan dana bagi memulakan perniagaan selepas tamat kursus," katanya dalam teks ucapan yang disampaikan oleh Encik Sahanip Jamil, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.34 Liawan. Seramai 400 peserta menyertai program turut ini. Penganjuran program kali ini mendapat sokongan dan kerjasama daripada beberapa agensi kerajaan seperti MARA, Majlis Penasihat Wanita Sa bah, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan, Kolej Teknikal Yayasan Sabah, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Yayasan Usaha Maju. Agensi-agensi ini turut melibatkan para usahawan seliaan masing-masing menyertai program ini bersama usahawan-usahawan seliaan Kumpulan Yayasan Sabah dan para pelatih/inkubator PKS. Sementara itu, Dato' Aliff Syukri juga berkesempatan melawat ke PKS untuk melawat galeri kraf sambil membeli produk kraftangan untuk hiasan rumah beliau. Beliau sangat tertarik dengan keunikan kraftangan yang terdapat di PKS dan kemahiran seni tangan belia-beliawanis PKS dalam menghasilkan kraftangan yang sangat cantik dan setanding dengan produk keluaran negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand. -

KED j aVl IJ


ALBAN SANDOR@ALFRED

ALI BIN SALLEH

Pegawai Kanan Perkapalan Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd.

Pembantu Hortikultur & Landskap YSG Landscape Services Sdn. Bhd.

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah sebagai Pembantu Pegawai Perkapalan pada 12 Mac 1985.

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pada 15 Februari 1990.

Kumpulan Yayasan Sabah sangat mengambil berat terhadap kebajikan semua staf dengan memberikan faedah dan saraan yang munasabah. Saat paling mencabar semasa berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah selepas fasa VSS (pertengahan 2003 hingga akhir 2004) di mana bilangan staf sedikit dan yang masih ada perlu melaksanakan pelbagai tugasan. Pengalaman yang tidak dapat dilupakan adalah apabila saya menerima pengiktiratan dan dinaikkan pangkat kepada Pegawai Kanan Perkapalan pada 2004. Selepas bersara, saya bercadang untuk menghabiskan lebih banyak masa berkualiti dengan keluarga.

Semasa bekerja banyak pengalaman yang saya pelajari dan ini telah membantu saya membuat kerja dengan lebih efektif. Saya sangat berbangga kerana kesemua kerja yang dipertanggungjawabkan kepada saya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kerja-kerja yang saya kira sangat mencabar adalah yang diarahkan pad a saat akhir atau permintaan bertindih yang menyebabkan situasi kelam kabut. Tetapi syukur kerana adanya pengalaman dan kerjasama dari kawan-kawan dapat menyelesaikan kerja dalam situasi yang sedemikian.

Saya mengucapkan selamat berjaya kepada semua warga dan berharap Kumpulan Yayasan Sabah akan terus maju dan berjaya."

Rancangan saya semasa bersara adalah untuk berehat dahulu dan mungkin membuat sesuatu yang boleh menolong meneruskan kehidupan saya.

ABDUL MAJID BIN DARI BAKAR

Jika dikenang kembali, sudah tentulah saya sangat merindui rakan­ rakan staf kerana segala suka duka telah kami rasai bersama begitu jua dengan rintangan yang dapat kami selesaikan k~tika bersam~. Selain itu juga, saat-saat yang saya tidak boleh lupal adalah apablla terpaksa bekerja lebih masa sehingga larut malam.

Pegawai Hartanah Innoprise Capital Sdn. Bhd . "Syukur Alhamdulilah ke had rat Allah S.W.T kerana atas kebesaran-Nya saya diberi peluang berkhidmat di Kumpulan Yayasan Sabah selama 36 tahun sejak 1980 . Semenjak berkhidmat dengan organisasi ini, Kumpulan Yayasan Sabah telah banyak mengubah kehidupan saya dan keluarga dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang mana anak-anak saya telah berjaya melanjutkan pelajaran sehingga ke menara gading. Pengalaman paling sukar dilupai adalah semasa menyediak~n air tambahan untuk penghawa dingin MTM pada tahun 1980 hmgga 1986 yang mana tekanan air daripada Jabatan Air kurang memuaskan pada ketika itu. Saya bersama-sama dengan stat yang lain bertungkus lumus melaksanakan kerja penyelenggaraan tersebut. Perancangan saya selepas bersara adalah untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada keluarga dan melibatkan diri berpersatuan. Semasa saya berkhidmat di Kumpulan Yayasan Sabah, ramai rakan sekerja telah membantu dan memberikan pandangan demi memajukan organisasi ini. Di samping itu juga, saya akan merindui acara sukan yang disediakan oleh pihak Pengurusan seperti Pesta Sukan Antara Wilayah (PESAWI) dan Pesta Sukan Antara Yayasan Negeri Se-Malaysia (PESAYA) di mana saya merupakan salah seorang staf yang turut terlibat dalam penganjuran acara sukan sebegitu rupa. Kepada semua warga yang masih berkhidmat, say a ingin memberikan sedikit nasihat, berusahalah dengan jujur dan amanah agar Kumpulan Yayasan Sabah terus rei evan dan berkembang maju demi kesinambungan generasi yang akan datang. Akhir sekali saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Pengurusan kerana telah memberi peluang untuk berkhidmat di organisasi yang unggul di Sabah khasnya dan di Malaysia amnya."

Ingin saya meninggalkan pesan kepada warga Kumpulan Yayasan Sabah agar memberikan yang terbaik dan jangan cepat mengeluh tetapi bersyukur kerana dapat menyumbang ke arah mengukuhkan masa depan organisasi ini."

ABDUL RAFI BIN NALAM Penolong Pegawai Keselamatan/Operasi Unit Pengurusan Keselamatan "Saya telah berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah selama 37 tahun bermula pada 1 April 1979 sehinggalah tahun 2016. Aspek terbaik semasa berkhidmat dengan organisasi ini ialah apabila saya dilantik menjadi seorang ketua yang berpangkat Sarjan dan dapat mendidik staf bawahan. Di sini juga saya dapat belajar menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Semasa menjalankan tugas sebagai Pengawal Keselamatan, saya juga pernah berdepan dengan penjenayah dan orang tidak siuman. Saat yang tidak dapat saya lupai adalah semasa berlaku kebakaran kecil di bilik elektrik yang menyebabkan bekalan elektrik terputus semasa majlis sedang berlangsung. Walau bagaimanapun, kami berjaya menyelesaikan masalah ini dengan kadar segera. Saya bercadang untuk membuka kedai makan secara kecil-kecilan di hadapan rumah saya yang kebetulan berhampiran dengan sekolah apabiJa bersara kelak. ApabiJa bersara sudah tentu saya merindui saat-saat bersama rakan sejawat. Nasihat say a kepada semua stat yang masih berkhidmat, bekerjalah dengan ikhlas dan cekap tanpa berkira. Jutaan terima. kasih diucapkan kepada pihak Pengurusan kerana memben peluang kepada saya untuk berkhidmat selama 37 tahun. Saya doakan semoga Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa berjaya."

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ASNAH YASSIN @ HASNAH MOHD YASSIN

ANDREW BERNARD

Pegawai Tajaan Biasiswa Bahagian Pembangunan Pendidikan

Renjer Hutan Perhutanan, Keningau

"Saya mula berkhidmat di Kumpulan Yayasan Sabah pada tahun 1982. Pada era 80-an terse but adalah menjadi kebangaan mendapat peluang bekerja di bangunan yang menjadi mercu tanda Negeri Sabah.

"Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah pada 1 September 1979.

Ketika saya bertugas, saya telah diberikan peluang cuti sambil belajar sebanyak dua kali. Pertama sekali ketika saya mengikuti Diploma Pentadbiran Awam di UiTM pada tahun 1983 hingga tahun 1985 dan Sarjana Muda Pendidikan Major Kaunseling (Kepujian) di Universiti Putra Malaysia pad a 1997 sehinggalah 1999. Semua ini menerusi tajaan Kumpulan Yayasan Sabah dan bergaji penuh. Selama ini juga saya dapat bekerja tanpa terlalu banyak tekanan. Saya diberikan peluang untuk merancang dan melaksanakan program tanpa terlalu banyak kekangan. Apabila bertugas di luar daerah pula, saya berpeluang bertugas sambil melancong di dalam negeri serta mempelajari pelbagai budaya kerja warga organisasi yang terlibat.

Sejak bekerja di organisasi ini, saya telah banyak menimba pengalaman dan pengetahuan. Saya juga mempelajari betapa pentingnya penjagaan alam semula jadi dan keperluan untuk mengambil berat tentangnya untuk generasi akan datang. Semasa bekerja memang terdapat masalah namun semua membantu membina jati diri yang akhirnya dapat memajukan diri sendiri apabila sebarang kerja yang dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semasa bersara saya berpeluang untuk berehat di samping mengamalkan cara hidup yang sihat dan bijak dalam mengurus kewangan saya. Peristiwa yang tidak dapat saya lupai semasa berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah apabila mengalami kemalangan jalan raya sewaktu bertugas yang turut mengorbankan isteri saya di tempat kejadian tersebut.

Rawatan perubatan percuma yang ditanggung oleh Kumpulan Yayasan Sabah juga merupakan salah satu insentit mulia yang diberikan oleh organisasi ini sepanjang perkhidmatan saya.

Sebelum mengundur diri, saya ingin berpesan kepada warga Kumpulan Yayasan Sabah agar melaksanakan tugas-tugas anda dengan hati gembira, bijak dan sentiasa menjClga kesihatan.

Namun demikian, bertugas menjadi Ketua Seksyen Kaunseling yang tidak mempunyai stat merupakan salah satu cabaran yang saya hadapi ketika bertugas dahulu. Saya terpaksa melakukan program/seminar/bengkel di pusat-pusat yang dipilih sendiri tanpa bantuan. Bagaimanapun syukur kepada Allah S.W.T kerana cabaran-cabaran yang dihadapi dapat dilalui dengan cekal dan membuat diri lebih kuat dari segi mental dan emosi serta bertambah matang menghadapi apa jua situasi. Dalam keadaan terdesak, saya sentiasa dipermudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sentiasa ada rakan-rakan yang prihatin menghulurkan tangan membantu. Saya amat berterima kasih kepada semua rakan-rakan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah kerana memberikan saya peluang menyumbang kepada organisasi ini."

Sekadar perkongsian, saya percaya setiap individu mempunyai potensi yang berbeza dari segi kebolehan dan kemahiran, mempunyai kelebihan dan kekurangan yang boleh diperbaiki. Ini yang menjadikan individu itu unik dan perlu ditangani secara individu. Hidup ini ibarat roda. Sebelum membuat sebarang tanggapan, keputusan atau tindakan ada baiknya menyelidik punca masalah. Kalau perlu menegur biarlah bersemuka dan teguran hendaklah spesifik mengenai perkara yang perlu ditegur sahaja. Menggunakan bahasa yang halus dan didengar oleh yang ditegur sahaja adalah lebih baik. Bahasa dan intonasi mencerminkan nilai dan budaya diri. Persekitaran tempat kerja yang selesa amat penting. Namun kesejahteraan emosi setiap individu di tempat kerja juga sama penting dan perlu dipupuk setiap masa. Tidak memerlukan ganjaran berbentuk material, memadai sekadar senyuman ikhlas dari hati yang murni, bahasa lembut atau ungkapan terima kasih sudah memadai. Elakkan membawa masalah peribadi ke tempat kerja kerana tindakan ini akan menyebabkan suasana di tempat kerja menjadi keruh. Untuk mengeratkan hubungan baik di antara warga Kumpulan Yayasan Sabah, majlis makan malam perlu diadakan secara santai di persekitaran Menara Tun Mustapha (Sunset Plaza) serta kehadiran tidaklah dihadkan kepada stat sahaja. Di awal persaraan saya akan berehat dahulu setelah hampir 40 tahun bekerja."

ASNIH BINTI HIRAYAT Pembantu Tadbir Zon Pantai Timur Selatan "Saya mula berkhidmat bersama Kumpulan Yayasan Sabah pada 1 Mei 1989. Aspek yang terbaik bekerja dengan organisasi ini ialah peluang terlibat dalam penganjuran pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Zon Pantai Timur Selatan. Saya secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang memerlukan. Namun, apabila Pejabat Yayasan Sabah di Semporna ditutup dahulu, ia sememangnya menyukarkan saya yang tinggal di Semporna kerana terpaksa berulang-alik ke Tawau setiap hari. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada keprihatinan dan tunJuk ajar Tuan Haji Sulaiman Haji Osman, Pengurus Kumpulan Zon Pantai Timur Selatan kepada semua stat termasuk saya terutama sekali dari segi keagamaan (mengaji AI-Quran) pada setiap hari Jumaat. Saya amat menghargai itu semua. Lain-lain saat indah semasa bekerja di organisasi ini yang sukar untuk saya Il upai ialah ketika menjadi KetuCi Pasukan Pembahagian Amanah Rakyat Sabah dan apabila mengalami kemalangan kecil semasa mengikuti Kursus Induksi. Saya ingin berpesan agar semua staf bekerja dengan baik. Anggaplah masalah yang datang sebagai satu cabaran kerana kejujuran dan kesedaran adalah rahmat dan berkat dari Allah SW.T."

BERITA KUMPULAN YAYASAN-5ABAH


"': .

ABDUL SABAR B'IN MALAK

BARETTY @ SITTAH BIN LAISOH

Renjer Hutan Perhutanan, Lahad Datu

Pembantu Tadbir Kanan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

"Saya mula berkhidmat dengan organisasi ini pada 1Jun 1981 sebagai Penjaga Sempadan Konsesi Yayasan Sabah. Sememangnya bekerja di lapangan seperti di dalam hutan amat mencabar sekali kerana kami terpaksa berhadapan dengan pelbagai risiko yang datangnya daripada faktor keadaan kerja itu sendiri termasuklah cuaca, ancaman haiwan buas, kesihatan serta keselamatan.

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pada 16 September 1980. Antara aspek terbaik selama bertugas dengan organisasi ini adalah melihat Kumpulan Yayasan Sabah berkembang dengan pesatnya serta bantuan yang diusahakan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat negeri ini terutama sekali bantuan pendidikan, sosial dan budaya. IM!'iltfllllllll

Pada sekitar tahun 2012, saya serta kawan-kawan telah diserang oleh sekumpulan gajah di Hutan Simpan Ulu Segama-Malua di Daerah Lahad Datu . Mujur kami berjaya melarikan diri ketika itu. Saya am at merindui kawan-kawan saya yang bersama-sama menghadapi segala macam pahit dan manis ketika bertugas di Kumpulan Yayasan Sabah dahulu. Mudah-mudahan saya dapat bertemu semula dengan mereka pada satu masa nanti, Insya' Allah. Setelah bersara kini saya menjalankan perniagaan kecil-kecilan di Kundasang, Ranau.

Saat-saat yang tidak akan saya lupakan ketika bekerja di Kumpulan Yayasan Sabah ialah apabila kebajikan saya sebagai warga organisasi ini sentiasa terpelihara kerana diberikan peruntukan perubatan dan ganjaran serta lain-lain insentif daripada pihak Pengurusan. Setelah bersara, saya memang merindui rutin harian dan beroperasi di luar pejabat sambil meneroka pelbagai kawasan serta daerah di negeri ini bersama rakan-rakan sepejabat. Kini, saya mengusahakan tanah mi1ik saya sendiri.

Akhir kata, saya ingin berpesan kepada semua staf yang masih berkhidmat agar menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab serta dedikasi dalam menjalankan tugasan setiap hari. Saya juga ingin mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sabah .

Khas buat seluruh warga Kumpulan Yayasan Sabah yang masih bertugas di organisasi yang besar ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan berharap generasi ini dapat meneruskan usaha perjuangan warga yang telah bersara. Bekerjalah dengan jujur, ikhlas dan komited dengan apa juga kerja yang dilakukan dalam mencapai visi dan misi organisasi ini."

BIKOlOS BIN BAINDANG

BUNDOI BIN EMIN

Renjer Hutan Kanan Perhutanan, Keningau

Pengawal Keselamatan Unit Pengurusan Keselamatan

"Saya mula berkhidmat bersama Kumpulan Yayasan Sabah pada 1975. Pada masa itu, saya menerima gaji hari. Lepas itu pada 1976, saya menerima gaji bulan.

"Saya mula berkhidmat di Kumpulan Yayasan Sabah pad a 16 Jun 1980. Selama 36 tahun berkhidmat, Kumpulan Yayasan Sabah telah banyak menyediakan kemudahan kepada saya, antaranya kemudahan perubatan, subsidi perumahan, kenderaan, bonus dan banyak lagi.

Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas serta tanggungjawab harian. Jika digamit segala aspek yang paling sukar ketika bertugas di organisasi ini, ikhlas saya katakan bekerja selama 20 tahun dalam hutan untuk membuat inventori merupakan salah satu tugas yang paling sukar. Ada juga rakan-rakan saya yang dipatuk ular semasa menjalankan tugas lalu kami terpaksa mengusung mereka keluar dari hutan. Ini semua merupakan antara aspek paling sukar yang saya pernah hadapi ketika berkhidmat dahulu. Buat masa sekarang, saya sibuk melakukan kerja sendiri serta bercucuk tanam . Kadangkala, saya rasa rindu juga untuk bangun awal serta bersiap untuk pergi kerja dan berpakaian kemas. Saya turut merindui rakan-rakan sepejabat saya dahulu. Akhirsekali, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru agar semua staf Kumpulan Yayasan Sabah bekerja dengan penuh semangat."

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Selama berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah, saya tidak mengalami sebarang kesulitan dalam menjalankan tugasan. Aspek yang saya akan rindui selepas bersara ialah menerima gaji setiap penghujung bulan serta kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh Kumpulan Yayasan Sabah. Nasihat saya untuk rakan-rakan dan juga staf Kumpulan Yayasan Sabah yang lain adalah sentiasa bekerjasama bagi memupuk kerja yang cemerlang."


HAJAH NORSIAH BINTI OSMAN

JUSTIN BIN LlNSAYAN

Pegawai Ekonomi Zon Pantai Barat Utara

Penolong Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kanan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

"Saya mula menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pada 20 Oktober 1990.

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah sejak Mae 1990. Ikhlas dari saya, aspek terbaik bekerja di organisasi ini adalah apabila bertugas dengan pegawai-pegawai profesional dan yang berjawatan tinggi kerana saya telah banyak mempelajari ilmu dari mereka.

Aspek terbaik bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah adanya panel klinik bagi mendapatkan rawatan perubatan untuk staf dan keluarga dan juga pemberian imbuhan ketika persaraan. Aspek yang paling sukar sepanjang bekerja adalah menjalankan tugas di luar kawasan, sama ada di laut atau di darat. Staf terdedah kepada pelbagai risiko. Namun demikian, tugasan seperti ini telah memberikan pengalaman dan kepuasan bekerja. Apabila bersara kelak, saya meraneang untuk berkecimpung dalam bidang perusahaan keeilan bagi menjana pendapatan untuk menampung perbelanjaan diri sendiri. Aspek yang akan saya rindui adalah suasana bekerja dalam pejabat dan di luar kawasan bersama rakan-rakan sekerja. Saat yang tidak akan dilupakan adalah ketika bertugas di luar kawasan bersama staf Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak serta Paramedik. Rombongan kami telah sesat dalam hutan selama lebih kurang sembilan jam, sehinggalah bertemu jalan yang betul menuju ke Kg. Salarom, Pensiangan. Selain daripada itu, menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pad a tahun 2008 juga adalah saat yang penuh kenangan manis. Nasihat saya untuk semua staf dan Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah agar menunaikan tanggungjawab kerja dengan penuh dinamik, berjiwa rakyat, prihatin dan komited demi memartabatkan Kumpulan Yayasan Sabah agar sentiasa unggul di mata masyarakat khasnya dan dunia amnya."

Aspek yang paling sukar bertugas di organisasi ini dahulu adalah apabila diberikan arahan menjalankan tugas seeara tiba-tiba yang mengakibatkan kesulitan untuk mengumpul semua bahan keperluan tugasan. Namun semua ini telah menguji keeekapan saya dalam menjalankan tugas. Aspek yang tidak dapat dilupakan adalah apabila rakan-rakan bertugas saya iaitu Encik Grey Denis Sempongan, Encik Madrus Haji Kassim dan saya sendiri dikelilingi sepuluh ekor gajah di jalan raya semasa kami pulang dari bertugas di Borneo Rainforest Lodge, Lahad Datu. Nasihat saya kepada semua staf yang masih bertugas adalah bekerjalah dengan bersungguh-sungguh kerana dari sanalah kita miliki ilmu pengetahuan, pengalaman dan manfaat untuk keperluan semasa persaraan di samping mendapat pendapatan bulanan. Kini saya berehat dan berdoa agar diberikan tubuh yang sentiasa sihat. Terima kasih Kumpulan Yayasan Sabah."

JALALI

@ JALALEE BIN

KEMEL

@ KAMEL

Pengawal KeseJamatan Unit Pengurusan Keselamatan

JOLIANIS BIN LAMPOG Pegawai Perkhidmatan Produk Kanan Perhutanan, Kota Kinabalu "Saya mula berkhidmat pad a November 1988 sebagai Pegawai Pemasaran di RBJ Sandakan. Sepanjang bersama organisasi ini,·saya bersyukur kerana Kumpulan Yayasan Sabah amat mengambil berat tentang kebajikan para pekerjanya. Pelbagai kemudahan telah disediakan yang telah membantu saya serta keluarga seperti subsidi pinjaman perumahan, elaun perumahan, elaun kenderaan serta kemudahan perkhidmatan klinik swasta ketika sakit. Bereakap tentang pengalaman manis bekerja di organisasi ini, saya tidak dapat lupa apabila dipindahkan dari Daerah Keningau kembali ke Kota Kinabalu. Perpindahan balik ke Kota Kinabalu telah menguatkan lagi semangat saya untuk terus berbakti kepada Kumpulan Yayasan Sabah demi melihat organisasi ini maju ke hadapan. Setelah bersara, saat yang paling saya rindui ialah kemesraan dan kerjasama sesama staf benar-benar menunjukkan kita memang berjiwa prihatin. Akhir kata, saya ingin menasihatkan semua staf yang masih berkhidmat agar terus bekerja bersungguh-sungguh."

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pad a 3 Oktober 1990. Bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah suatu yang membanggakan kerana ia adalah sebuah organisasi yang unggul, sentiasa menitikberatkan kemajuan Negeri Sabah bukan sahaja dari sudut ekonomi tetapi juga dari aspek pembangunan sosial. Kumpulan Yayasan Sabah akan kekal sebagai organisasi yang sentiasa relevan. Raneangan semasa persaraan adalah untuk berniaga seeara kecil-kecilan. Aspek yang akan saya rindui adalah semasa bertugas dengan rakan-rakan sekerja dan juga bersukan bersama mereka. Saat yang tidak akan dilupai adalah ketika bertugas di sebelah pagi yang memerlukan masa untuk bersiap seawal 4:00 pagi dan tidak dinafikan juga apabila menerima gaji pada penghujung bulan. Nasihat kepada semua rakan dan pihak Pengurusan adalah sentiasa bekerja dengan kesungguhan, ikhlas, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kesemua eiri-eiri ini meneerminkan keperibadian dalam melaksanakan tugasan seeara beretika. Akhir kata, diharap semua staf dan pihak Pengurusan akan sentiasa melihat ke hadapan di ambang Wawasan 2020, menempuhi dunia tanpa sempadan dengan pemikiran global dalam suasana yang semakin mencabar agar obor keeemeriangan perkhidmatan akan terus bersinar demi kepentingan rakyat dan organisasi ini."

BERlrA KUMPUI=AN ¥A-Y:A-SAN~ASAH


KAHAR BIN ALUM

LlMAH @ FATIMAH BINTI OBI NG @ ABDULLAH

Operator Telefon Unit Pentadbiran

Pembantu Tadbir Sahagian Konservasi & Pengurusan Alam Sekitar

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sa bah pad a Julai 1980. Saya ingin menyatakan di sini, saya amat gembira dengan segala layanan yang diberikan oleh pihak Pengurusan yang tidak pernah membeza­ bezakan keadaan fizikal seseorang staf, baik yang normal mahupun Orang Kelainan Upaya (OKU). Terima kasih sekali lagi saya ueapkan kepada pihak Pengurusan.

"Alhamdulillah, syukur ke had rat Allah S.W.T, saya amat berterima kasih kepada Kumpulan Yayasan Sabah kerana memberi peluang kepada saya untuk berkhidmat di organisasi ini dan saya berasa amat gembira, bersyukur dan bertuah.

Sagi saya tidak ada yang sukar ketika bekerja dengan organisasi ini walaupun kadang-kadang dalam tugasan saya seringkali mendapat panggilan orang awam yang kurang sopan, kasar dan bermaeam karenah. Di sebalik semua panggilan ini, saya anggap adalah perkara biasa bagi diri saya. Sertugas selama 36 tahun, sememangnya meninggalkan banyak kenangan. Antaranya saat saya menerima Anugerah Jubli Perak. Saya akan rindui selamanya terutama pergaulan dengan rakan sekerja, rakan di pejabat lain, dan saya merasakan tidak pernah dipandang dan dibeza-bezakan oleh teman-teman sebagai seorang OKU. Semasa ketiadaan saya ini, saya ingin berpesan agar ingat diri kita sendiri bahawa yang kita hidup dalam dunia bukan kita seorang sahaja. Jangan selalu anggap diri kita lain dari staf lain. Sentiasa merendah diri, menghormati sesama insan dan saling memberi teguran.

Saya mula bertugas pada 1984 di Perpustakan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens sebelum ditugaskan di Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar pada 2003 sehingga saya bersara wajib. Sepanjang berkhidmat di organisasi ini, banyak kemudahan serta kebajikan yang telah saya nikmati. Perubahan kehidupan saya dan keluarga juga agak selesa dan baik, Alhamdulillah. Saya akan merindui rakan-rakan sekerja dan mengueapkan berbanyak terima kasih kerana memberi tunjuk ajar kepada saya semasa menjalankan tugas seharian. Saat-saat manis yang tidak luput dari ingatan semasa bersama-sama dengan rakan sekerja kumpulan bunga manggar, menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 1997, Majlis Khatam AI Quran 2007 dan menerima Anugerah Jubli Perak 2009. Setelah bersara, saya kini berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Kepada staf yang masih berkhidmat, jalankanlah tugas anda dengan baik, sabar, jujur dan ikhlas. Akhir kata, semoga Kumpulan Yayasan Sabah terus teguh, maju dan kekal selamanya. Ribuan terima kasih kepada Kumpulan Yayasan Sabah."

Semoga Kumpulan Yayasan Sabah terus maju dan sentiasa memberikan laluan kepada OKU untuk sama-sama memajukan organisasi keramat rakyat Negeri Sabah ini."

LlNGSANG BIN SAMBULING

MINONG BINTI AGANG

Pengawal Keselamatan Unit Pengurusan IKeselamatan

Penolong Pengasuh Sahagian Perkembangan Kanak-Kanak

"Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah pada 1 Disember 1979. Selama 37 tahun perkhidmatan saya, Kumpulan Yayasan Sabah banyak menyediakan kemudahan kepada stafnya.

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pad a 1 April 1990. Antara aspek terbaik bekerja di organisasi ini adalah keprihatinan pihak pengurusan mengenai kebajikan staf.

Antaranya ialah rawatan perubatan dan kemudahan-kemudahan lain di samping keprihatinan pihak Pengurusan kepada stafnya.

Saya merindui rakan-rakan terutama di Sahagian Perkembangan Kanak-Kanak yang telah banyak membantu semasa bekerja di Kumpulan Yayasan Sabah. Saat-saat yang tidak dilupai adalah bergaul dengan rakan­ rakan sepejabat.

Aspek yang paling saya rindui dan tidak dapat lupakan ialah rakan­ rakan saya. Kami bekerja dalam suasana gembira dan kenangan tersebut amatlah sukar untuk saya lupai. Aspek kedua adalah ketika saya menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Jubli Perak Kumpulan Yayasan Sabah.

Saya kini sedang berehat sambil menjaga eueu-cicit saya. Saya juga ingin meninggalkan nasi hat untuk semua staf organisasi ini agar kekal bersabar menghadapi eabaran bertugas dan agar Kumpulan Yayasan Sabah terus maju demi generasi akan datang."

Kini, saya berhasrat untuk mengusahakan kebun buah-buahan saya."

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


MARY CHONG @ CHEE FUN

SUNSUBIN BIN LlNAUN

Operator Telefon Unit Pentadbiran

Renjer Hutan Perhutanan,Sandakan

"Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pada 23 Jun 1980. Setelah menyertai organisasi ini, saya sedar ramai rakan­ rakan yang memahami keadaan saya. Mereka sangat baik serta membantu dan yang mustahak sekali, organisasi ini tidak menganggap kami sebagai Orang Kelainan Upaya (OKU). Mereka sangat memahami dan inilah antara aspek terbaik bekerja dengan organisasi ini. Aspek yang paling sukar semasa bekerja di sini ialah berkaitan dengan pelbagai gelagat pemanggil . Saya pernah dimarahi, dimaki ham un dan dilenting tetapi saya tetap menerima semuanya itu sebagai satu inspirasi kerjaya. Yang pasti, saya rasa bersyukur kerana pihak Pengurusan telah memberikan peluang kepada saya berkhidmat di organisasi ini sehingga mencapai umur persaraan. Setakat ini saya masih belum ada perancangan lagi, namun yang pasti saya akan merindui kerja serta rakan-rakan khususnya yang banyak membantu selama saya bekerja di organisasi ini. Untuk staf yang masih bertugas, kalian seharusnya bersyukur kerana dapat berkhidmat dengan organisasi ini yang telah banyak membantu kebajikan staf selain membantu rakyat di negeri ini.

"Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah pad a 18 Mei 1981 dan bersara pada 11 April 2016 selepas berkhidmat selama 34 tahun 10 bulan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah kerana memberikan peluang kepada saya untuk menjalankan tugasan serta tanggungjawab harian saya sehinggalah saya bersara pad a awal tahun ini. Sudah tentu saya merindui bekerja di organisasi ini terutama sekali rakan-rakan staf dahulu sebab kami semua telah melalwi segala liku-Iiku alam pekerjaan bersama dan tidak mudah untuk melupai kesemuanya itu apabila memiliki rakan-rakan sebaik mereka. Saya rasa bersyukur dapat bekerja bersama mereka dan saya doakan agar mereka semua sihat dan panjang umur. Sekarang ini saya banyak meluangkan masa bersama keluarga saya dan ini merupakan sesuatu yang dapat membuat saya gembira setiap hari. Sebelum mengundur diri, izinkan saya berpesan kepada kalian semua agar menjadikan Kumpulan Yayasan Sabah terkenal di seluruh dunia menerusi kecekapan serta ketrampilan stafnya.

Terima kasih saya ucapkan kepada Kumpulan Yayasan Saba h."

SAPAR BIN JURUP Juruteknik Penyejuk Udara Unit Pentadbiran - Penyelenggaraan Hartanah

MUSA BIN LAWAKI Pengawal Keselamatan Perhutanan, Tawau "Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah pada 6 Disember 1984 dan telah bersara wajib pada 12 Jun 2016. Antara aspek terbaik bekerja di Kumpulan Yayasan Sa bah ialah segala kebajikan saya dijaga dengan baik.

• Aspek yang paling sukar pula ketika bertugas ialah apabila terpaksa berjauhan dengan isteri dan anak terutama sekali ketika betugas di Kern Kalabakan.

"Saya mula bertugas pada 2 Mei 1980. Aspek terbaik bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah dari segi kebajikan dan juga saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ini telah dapat memupuk semangat kerjasama antara satu sarna lain bersama staf yang bernaung di bawah Kumpulan Yayasan Sabah. Aspek paling sukar semasa bertugas adalah memikul dan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Pengurusan. Hasrat masa depan adalah untuk terus bekerja dan menimba lebih banyak pengalaman untuk menyara kehidupan.

Setelah bersara, saya mengusahakan kebun di kampung saya.

Aspek yang saya akan rindui apabila bersara adalah suasana di tempat kerja (Menara Tun Mustapha) dan juga rakan-rakan seperjuangan yang selama ini bersusah payah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Saat yang tidak dapat dilupakan ialah apabila diterima bekerja di organisasi ini dari tahun 1980.

Saya menyeru agar semua warga kerja Kumpulan Yayasan Sabah yang masih lagi berkhidmat dengan organisasi ini untuk menikmati setiap pengalaman serta segala peluang yang diberikan oleh pihak Pengurusan. Kejujuran adalah penting di samping bertekad untuk menyumbangkan yang terbaik untuk Kumpulan Yayasan Sabah."

Akhir sekali, nasi hat untuk semua rakan-rakan dan pihak Pengurusan agar dapat melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan amanah selaras dengan slogan DINAMIK, BERJIWA RAKYAT, PRIHATIN dan KOMITED, dengan harapan hari ini akan lebih baik dari semalam."

Ketika masih berkhidmat bersama Kumpulan Yayasan Sabah, saya telah dianugerahkan Sijil Kehormat (S.K) Negeri Sabah dan ini masih lagi kekal di dalam memori saya sehinggalah kini.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


SALMAH HAJI MOHO lORIS Pembantu Tadbir Bahagian Pembangunan Pendidikan "Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah sejak Jun 1999. Saya amat bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dapat bertugas dengan organisasi ini. Bagi saya aspek terbaik organisasi ini adalah menjadi platform dalam meningkatkan taraf kehidupan rakyat Negeri Sabah terutama dalam bidang pendidikan dengan menaja pelajar-pelajar ke menara gading sehingga menjadi doktor, jururawat, pensyarah, peguam dan sebagainya. Aspek yang paling sukar ketika bertugas ialah apabila organisasi ini terpaksa mengurangkan staf pada 2003. Sudah semestinya saya akan merindui saat-saat manis ketika bertugas bersama rakan-rakan yang sudah saya anggap seperti keluarga tanpa mengira bangsa dan agama. Saya juga sangat menghargai dan pasti tidak akan melupakan kebajikan Kumpulan Yayasan Sabah kepada warga staf seperti saya melalui peruntukan perubatan yang diberikan berserta insentif-insentif lain. Semasa bersara, saya akan berehat dan jika ada rezeki lebih saya akan membuat perniagaan kecil-kecilan. Sebelum mengundur diri, saya ingin memberi nasihat khas buat semua warga Kumpulan Yayasan Sabah, bekerjalah dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab, ikhlas, jujur dan amanah. semoga visi dan misi Kumpulan Yayasan Sabah akan tercapai dengan jayanya."

TUAN HAJI MOHO BAHAR BIN KAHAL @MOHOKAHAR Pengurus Kanan Perladangan & Pemuliharaan Hutan Perhutanan, Kota Kinabalu "Saya mula bertugas pada Disember 1994. Saya ini boleh dikira produk Kumpulan Yayasan Sabah tulen. Kami merupakan pelajar pertama MRSM di Malaysia di bawah tajaan Kumpulan Yayasan Sabah pada tahun 1972. Selepas tamat sekolah menengah, saya mendapat biasiswa Kumpulan Yayasan Sabah dan seterusnya melanjutkan pengajian ke Universiti Pertanian Malaysia (kini Universiti Putra Malaysia). Tidak dapat dinafikan, saya bangga diberikan kepercayaan pihak Pengurusan dalam menjalankan tugas-tugas harian. Selain itu, hubungan baik serta kerjasama antara wilayah memudahkan tugasan serta kualiti kerja di lapangan. Kini, saya menumpukan perhatian kepada diri dan keluarga sambil berkhidmat kepada masyarakat di kampung saya di Semporna. Sesudah bersara, tidak dinafikan saya rindu dengan kawan-kawan yang bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjayakan program­ program Kumpulan Yayasan Sabah . Melalui organisasi ini juga, saya banyak belajar realiti kehidupan. Banyak kenangan manis sepanjang 21 tahun berkhidmat bersama Kumpulan Yayasan Sabah. Antaranya apabila diberikan peluang mengikuti pengajian siswazah serta melibatkan diri dalam program Yayasan Sabah Bersama Rakyat. Saya juga ingin melahirkan rasa kesyukuran kerana anak saya turut mendapat tajaan pengajian pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah. Kini, anak saya, Dr. Farhana Harzila Bin Haji Mohd Bahar bertugas di Queen Elizabeth Hospital. Walaupun pelbagai cabaran ditempuhi sepanjang bersama organisasi ini, saya sangat bersyukur kerana dapat menabur bakti kepada masyarakat melaiui Kumpulan Yayasan Sa bah. Saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sabah terus wujud dan dapat diuruskan dengan lebih cemerlang demi generasi akan datang."

WONGSETMEE Pegawai Perkhidmatan Produk Perhutanan, Lahad Datu "Saya menyertai Kumpulan Yayasan Sabah pada 16 November 1981 . Ikhlas saya nyatakan di sini saya sememangnya berbangga berkhidmat untuk Kumpulan Yayasan Sabah selama 35 tahun dan telahpun berkhidmat dengan dinamik, prihatin dan komited sepanjang berada bersama organisasi ini. Saya berasa sedih untuk bersara namun saya harus menerima kenyataan ini. Saya merancang untuk melancong sejurus bersara. Pengalaman bekerja serta persahabatan yang telah terjalin ketika masih bertugas merupakan saat-saat yang sukar untuk saya lupakan ketika berada di organisasi ini. Saya berharap Kumpulan Yayasan Sabah akan terus maju demi pembangunan Negeri Sabah."

WAHIMIN BIN JATI Pegawai Pentadbiran Kanan Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd. "Saya mula berkhidmat dengan organisasi ini pada 8 Mac 1989 dan bersara wajib pada 3 Februari 2016. Selama bertugas, saya amat gembira dengan layanan semua staf dan pihak Pengurusan. Saya juga berpengalaman menjadi Pengurus Pasukan Bolasepak Kumpulan Yayasan Sabah selama lapan tahun ketika berkhidmat dengan organisasi in\. Saya berharap agar semua staf terus bekerja dengan jujur, cekap dan amanah bagi mengekalkan kesinambungan organisasi in\'''

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


-..

WAHAB BIN LALA I

KUOYINTET

Pengawal Keselamatan Perhutanan,Sandakan

Internal Audit Internal Audit Division

Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah pada 4 Oktober 1979.

"I joined Yayasan Sabah Group in January 1987. The best aspects of working with Yayasan Sabah Group were to be able to associate with and contribute towards achieving the primary mission of the organisation, Le. to uplift the quality of life of Malaysians in Sabah.

Memang tidak dapat dinafikan banyak aspek pekerjaan yang baik ketika saya berkhidmat dengan organisasi inL Antaranya ialah pendedahan kepada Sistem Pengurusan MS ISO. Pengalaman paling sukar pula ialah ketika saya bertugas di Unit Kaji Selidik yang melibatkan kerja inventori di Hutan Simpan Kumpulan Yayasan Sabah yang penuh cabaran dan rintangan. Saat yang akan saya rindui ialah ketika beramah mesra dengan pegawai atasan dan rakan-rakan seperjuangan serta kerjasama di sam ping bantuan ikhlas yang telah diberikan dan juga kemudahan seperti perubatan, insuran kemalangan dan pakaian seragam oleh organisasL Kini setelah berkhidmat selama 36 tahun, saya berehat sambil meluangkan masa sepenuhnya dengan keluarga sambi! menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Akhir kata, saya ingin berkongsi kepada semua warga kerja Kumpulan Yayasan Sabah agar bekerja dengan penuh amanah, disiplin dan penuh semangat serta hormati rakan-rakan di pejabat.

BENEDICJ ONG LIP YIN Human Resource Officer Human Resource Management Unit "I joined Yayasan Sabah Group way back in 1977 as a General Clerk. Working with Yayasan Sabah Group for the past 39 years has strengthened and developed my career and of course made lots of friends . I did not encounter any difficulties whilst working here except demanding situations, for example meeting deadlines and urgent things needed in a very short period. Now that I am retired, I am spending time with my family. I surely miss my precious job in Human Resource Management Unit, even though I have encountered difficulties in doing it. I am going to miss my long-time friends and colleagues, especially those who always seeking advice from me. I hope that staff of Yayasan Sabah Group will work hand in hand for a better tomorrow especially for our younger generation and to enhance our image for the years to come."

Through Yayasan Sabah Group, we witnessed the progressive growth of our State in social, economic and education environments. All aspects in work were difficult but not unbearable. Difficulties alone would show the value of our efforts. Besides, spending time on leisure activities, e.g. travelling and gardening, I would like to gain more knowledge on latest computer technology. I will miss the disciplined working lifestyle and will always treasure the precious time spent with my audit teams especially during the outstation trips. My advice to all, live up to your own and other person's expectations with no regrets later on."

LIM MEE VAN @ CHRISTINA BINTI ABDULLAH Secretary Forestry, Sandakan "I started working with Yayasan Sabah Group on 22 November 1976. Working with this organisation made me a better person by being efficient and confident. I do have my fair share of unpleasant memories though, especially with aggressive and hostile costumers. Now I am spending my time with my family and I'm enjoying every bit of it. Nevertheless, I do miss my colleagues. The friendship we've built throughout the years has brought me memorable moments beyond mere words could describe. The day I bid them farewell last April were rather sad, but they knew I had to leave after being with this organisation for nearly 40 years. To all the staff of Yayasan Sabah Group, please remember we are the heart of this organisation. Continue working as a team whilst maintaining good relationship in order to do work successfully and with peace of mind ."

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ALEXANDER BIN CLEMENT

JOHNNY ANDAU

Perhutanan, Tawau

Kerani Kanan Perhutanan, Kota Kinabalu

"Saya mula bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah pada 1 Mac 1991 dan tanpa disedari telah genap 25 tahun berkhidmat di organisasi ini. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Pengurusan yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berkhi.dmat di organisasi ini sehinggalah sekarang.

"Saya sangat bersyukur dan,gembira kerana Kumpulan Yayasan SabCjh te,lah menjadi sumber periuk nasi saya selama 25 tahun ini. Organisasi ini juga .telah memberikan tanggungan perubatan staf yang terbaik. Organisasi ini turut menjadi sumber inspirasi dan telah menguba.h kehidupan saya menerusi pemberian pengalaman yang luas.

Selama bekerja di organisasi in~, saya telah mendapat pengalarria n baru dalam pekerjaan serta mendapat peluaog unt uk men'imba i1mu pen.getahuan melalui kursus dan seminar yangtelah saya ikuti. la banyak memberikan manf aat dan sedikit sebanyak mengubah corak kehidl:Jpan saya selainmenjadi t empat punca rezeki saya sekeluarga.

Selama saya bekerja di organisasi ini, K!Jmpulan telah mengasah semangat saya sehingga dapat pelajaran ke peringkat universiti. Saya mendapat ijazah kerana bantuan pinjaman Kumpulan V'H,:>c:> n """'f,,,h sebarang bayaran faedah .

Dalam masa 25 tahl!lOakan datang, saya berharap Kumpulan Yayasan Saba.n akan t erus maju dan berdiri teguh sebagai sebuah organisasi yang terulung untuk generasi akan datang."

HENRY GIMPIN

Saya berharap Kumpulan Yayasan Sabah akan lebi/'l 'maju dan berdaya saing dalam dunia globalisasi serta menja,~ i saluran pembangunan ekonomi yang maju untuk raRyat s:~ pah. Harapan saya, Kumpulan Yayasan Sabah, 25 tahun akan da·tang akan lebih maju lagi daripada yang ada hari ini. Sabah boleh/;·•. Kumpulan Yayasan Sa bah boleh ... Saya sangat bersyukur, teMma kasih Kumpulan Yayasan Sabah," I

Mekanik Perhutanan, Sandakan " Saya sangat bersyukur kerana dapat berkhidmat selama 25 tahun dengan Kumpulan Yayasan Sabah. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada pihak Pengurusan kerana telah memberikan saya peluang ini. Memang tidak dapat dinafikan lagi sejak bekerja dengan organisasi ini, ia telah banyak mengubah corak kehidupan serta hasil pendapatan saya sekeluarga. Saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus teguh dan maju serta berbakti kepada rakyat Negeri Sabah."

JAMIL BIN DUDING Perhutanan, Kota Kinabalu "Saya arnat bersyukur kerana dapat bertugas dengan Qrganisasi ini selama 25 tahun. Selama bekerja di organisasi ini, kehidupan saya telah banyak ben.lbah dari aspek kehidupan, kewangan clan ,keperibadian. Saya amat bersyukur kerana telah diberikan peluang berkhidrn.a t di Kumpulan Yayasan Sabah. Saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sa bah terus maju ke hadapan."

HONSEY BIN UDING Pegawai Pentadbir Unit Pentadbiran " Saya sangat bersyukur dan berasa bangga kerana menjadi salah seorang warga Kumpulan Yayasan Sabah sejak 25 tahun yang lalu. Pengalaman 25 tahun berkhidmat dan membina kerjaya di organisasi ini telah memberikan banyak pengalaman yang mematangkan saya dan juga mengajar bahawa setiap warga itu mempunyai nilai dalam menyumbang kepada kemajuan sesebuah organisasi. Di sam ping itu juga, bekerja di sini telah banyak mengubah kehidupan saya dari segi perkembangan kerjaya, keluarga dan juga kematangan sebagai seorang warga. Saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus maju dalam mengharungi apa juga cabaran di masa akan datang dan mampu merealisasikan visi dan misinya. Dua puluh lima tahun bersama Kumpulan Yayasan Sabah, dengan pengalaman pahit dan manis telah menjadi warna-warni kehidupan yang tidak akan dilupakan. Terima kasih Kumpulan Yayasan Sabah."

JOVITA FRANCIS KEDUOK Penolong Pegawai Perkhidmatan Prod uk Perhutanan, Kota Kinabalu "Saya amat bersyukur dan berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah. Selama perkhidmatan 25 tahun, pelbagai pengalaman manis dan pahit telah saya lalui. Segala pengalaman tersebut telah menjadikan saya lebih sabar, tabah dan matang dalam menjalankan tugas. Tidak dinafikan bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah telah mengubah kehidupan saya ke tahap yang lebih baik. Saya berharap Kumpulan Yayasan Sabah akan terus berkembang maju dan menjadi organisasi yang sentiasa menyumbang kepada kebajikan rakyat negeri ini."


JOUNIN BIN GUKUNG

I,JZA GEOFFREY GAKIN

Kerani Kanan Unit Pentadbiran

I?~rhutanan,

"Perasaan saya bekerja di Kumpulan Yayasan sabah selama 25 tahun adalah sangat gembira terutama sekali dengan tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya. saya beranggapan bahawa bekerja di Kumpulan Yayasan sabah sebagai satu keutamaan dalam kehidupan saya. Memang selama bekerja di Kumpulan Yayasan sabah telah banyak mengubah kehidupan saya. Menerusi gaji dan faedah lain, saya dapat memberi pendidikal'l kepada anak-anak saya sehinggalah ada yang masuk ke kolej dan Universiti Malaysia sabah. Saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus berusaha dengan kuat agar lebih berdaya saing dan kekal.selamanya."

Tawau

"S'aya mula bekerja dengan Kumpulan ya,yasan Sa bah sejak 2 Oktober 1991 dan taMpa menyedari telah genap 25 tahun be~sama organisasi ini. Pelbagai suka dan dwka telah saya harungi semasa be~khidmat dalam Kumpulan Yayasan Sa&ah. Namun, saya tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Pengurusan yangtelah memberikan saya peluang untuk berkhidmat di organisasi ini sehinggalah sekarang. Oalam perjalanan di pentas dan arena pekerjaan, begitu banyak sekalipengalaman pahit dan manis saya alami seperti pernah diamanahkan memangku tugas pegawai. Pengalaman seumpama inilah yang banyak mengubah corak kehidupan saya selaras dengan peredaraf1l masa dan keadaan. Dalam masa, 25 tanun akan datang, saya berharap Kumpulan Yayas'an Sal:iah akan ter us gah, maju dan berdiri teguh sebagai sebuah organis'asi ya/ilg ul'lggul, seterusnya menjadi kebanggaan anak-f,nak Sabamclengan melahirkan ramai warga kerja kelahiran Bumiputera dalam merealisilsikallmisi serta visi organisasi ini."

LATIPAH BINTI KHAMIS

SITAH SOIKING @ PENNY ANN

Pembantu Tadbir Zon Pedalaman Selatan

Setiausaha Bahagian Audit Oalaman

"Syukur Alhamdulillah, perkhidmatan saya sebagai staf Kumpulan Yayasan Sabah kini sudah mencapai 25 tahun. Saya rasa sungguh gembira, selesa dan sangat beruntung menjadi salah semang staf organisasi ini sampailah sekarang.

"Saya sangat bersyukur dan rasa bertuah kerana telah diberikan peluang untuk berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah.

Harapan saya untuk Kumpulan Yayasan sabah dalam masa 25 tahun akan datang agar terus maj-u berkembang seiring pereda ran zaman dan teknologi tinggi. Saya juga mendoakan agar Kumpulan Yayasan Sabah terus menjadi gah pad a pandangan umum dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

selama 25 tahun berkhidmat dengan organisasi ini, saya telah memperoleh pendapatan yang telah menjamin kesejahteraan saya sekeluarga. la juga telah memberikan peluang untuk meningkatkan kerjaya saya menerusi bantuan pinjaman pelajaran. Harapan saya semoga organisasi ini akan terus unggul dan berkembang maju agar dapat terus membantu rakyat negeri ini."

Bekerja di organisasi ini sesungguhnya telah memberikan impak yang cukup besar di dalam kehidupan saya, di mana sejak di alam sekolah menengah lagi saya berada di Asrama Yayasan Sabah Sipitang.

SAMUIL BENJAMIN Selepas bersekolah, saya pernah mengikuti beberapa siri programl kursus yang dianjurkan oleh Kumpulan Yayasan Sabah untuk belia di Sipitang dalam Program Pembangunan Insan (1990-an), sehingga saya dilantik menjadi staf Kumpulan Yayasan Sabah. Bekerja di organisasi keramat ini telah mengubah kehidupan saya kerana banyak kemudahan yang diterima seperti rawatan perubatan sehinggakan saya selalu mengutarakan ungkapan, 'YAYASAN SABAH 01 HATIKU,' di mana jua saya berada."

Keselamatan Konsesi

Perhutanan, Tawau

"saya sangat bersyukur dan bangga

kerana dapat berkhidmat selama 25

tahun dengan Kumpulan Yayasan sabah.

saya juga sangat-sangat berterima kasih

kepada pihak Pengurusan kerana telah

ntemberikan peluang ini.

Memang tidak dapat dinafikan lagi sejak bekerja dengan organisasi ini, ia telah banyak mengubah corak kehidupan sert~ hasil pendapatan saya sekeluarga. Saya berharap aga'r Kumpulan Y.,yasan Saba'h akan terus teguh dan maju serta berbakti kepada rakyat NegeriSabah."


SAMSON LAWRENCE Pegawai Audio-Visual Bahagian Komunikasi Korporat "Selama 25 tahun bertugas di organsasi ini saya merasakan satu kebanggaan yang sukar untuk diucapkan dengan kata-kata_ Saya telah mendapat pelbagai pengalaman selama berkhidmat di organisasi ini. Menerusi Kumpulan Yayasan Sa bah saya dapat melihat dunia luar. Selain itu dapat berkenalan dengan begitu ramai staf di Glrgansasi ini. Bekerja selama 25 tahun di organsasi ini juga sedikit seban yak telah mempengaruhi kehidupan saya. Dari seorang baru mengenali alam pekerjaan hinggalah ke hari ini Kumpulan Yaya san Sabah telah banyak membantu kehidupan saya terutamanya dari sudut dispilin kerja, sukan, kemanusiaan dan aspek ekonomL Saya optimis organisasi ini akan terus maju dan menjadi sebuah organsasi yang dikenali di Malaysia mahupun di dunia. Sebagai sebuah organsasi rakyat yang terawal di Negeri Sabah, saya percaya organisasi ini bakal terus bertahan demi menghadapi cabaran di masa akan datang. Majulah Kumpulan Yayasan Sabah!'

YUNIS BIN SANDADAR Pengawal Keselamatan Unit Pengurusan Keselamatan "Perasaan saya selama bekerja di Kumpulan Yayasan Sabah selama 25 tahun i alah sangat gembira dan teruja kerana tidak menyangka dapat berkhidmat begitu lama bersama organisasi ini. Sebagai seorang insan yang sentiasa ingin organisasi ini terus maju, saya berharap Kumpulan Yayasan Sa bah kekal meneruskan matlamat penubuhannya iaitu membantu meningkatkan tahap pendidikan belia tempatan di sam ping mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan rakyat Il uar bandar sesuai dengan misi Kumpulan Yayasan Sabah meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia di Negeri Sabah. Selama saya bekerja di Kumpulan Yayasan Sabah telah sedikit sebanyak mengubah kehidupan sekeluarga dengan adanya bantuan yang disediakan oleh organisasi yang terkenal dengan visi sebuah organisasi yang Dinamik, Berjiwa Rakyat, Prihatin dan Komited."

FUM SU CHIN @ SANDRA Senior Payroll Clerk Human Resource Management Unit "I feel great and thankful. Working with Yayasan Sabah Group has big impact on my life and has given me the opportunity to enrich my knowledge and experience tremendously.

SOKIM @ SUIUM BINTI TOUNTING Administrative Assistant Accounts and Financial Services "I feel fortunate and blessed to be able to work for 25 years with Yayasan Sabah Group. I hope Yayasan Sabah Group will continue its noble mission of uplifting the quality of life of Malaysians living in Sabah and also will continue to playa positive role in generating contributions to the state and the people. Working in Yayas an Sabah Group has certainly given me the opportunity to enrich my all-round experience."

TSEN NYUK MOl Accounting Officer Accounts and Financial Services "Twenty five years is a long time to go through. I feel blessed and grateful that I have been with Yayasan Sabah Group for 25 years. I have learnt and gained a lot through working with this organisation and it has been a great and challenging experience for me . Working with Yayasan Sabah Group has given me many benefits besides opportunities to learn and expand my knowledge. I hope Yayasan Sabah Group will grow into a better organisation and maintain its objectives especially for our younger generation in education and welfare."

VINCENT MOJIUS Senior Accounts Clerk Accounts and Financial Services "I feel extremely fortunate and blessed to be able to work for 25 years with Yayasan Sabah Group. I hope and wish Yayasan Sabah Group will continue to excel in the years to come. Working with Yayasan Sabah Group has given me the opportunity to expand my vision and knowledge in life."

YUNIN @ CHRISTINA BINTI UBOD Senior ClerklTypist Forestry, Kota Kinabalu "I would like to thank the Almighty God for His grace and opportunity given to me for the past 25 years I've been working with this organisation. I am thankful that I have been able to work with many wonderful people and gained a lot of working experience over the years. Despite the many challenges, Yayasan Sabah Group is still strong­ willed in bringing about benefits to the people. I would also like to take this opportunity to congratulate the Group for the recent 50th Anniversary celebration commemorating the establishment of the Group. I hope the Group will remain progressive in striving and pursuing its mission and vision for the betterment of th e lives of the people of Sa bah for the next 25 years and beyond. The road to life is always paved with adversity; being here working w ith Yayasan Sabah Group somehow has lightened the burden of life. It is akin to the adage, from nobody to somebody! Thank you."


Discussion in progress, from right: Puan Georgina,

Encik Gordon, Puan Mary, Datu Rusmadi, Datuk Hajah Rosmawati,

Puan Rosemary and Puan Susan.

II

ESTABLISHMENT OF - Datuk Hajah Rosmawati Haji Lasuki

seEB

The establishment of Sabah Convention and Exhibition Bureau (SCEB) is critical said the Deputy Director of Yayasan Sabah cum Deputy Chief Executive Officer of ICSB, Datuk Hajah 'R osmawati Haji Lasuki during the meeting with the Permanent Secretary, Ministry of Tourism, Culture and Environment, Datu Rusmadi Datu Sulai on 19 December 2016. The meeting was held at the Ministry of Tourism, Culture and Environment, Wisma Tun Fuad Stephens Karamunsing. According to her, SCEB will expedite and focus on the growth of the MICE industry, which is one of the major economic components ofthe country. SCEB will assist local organisations in presenting competitive bids to attract more conventions, meetings and exhibitions to be held in the upcoming Sabah International Convention Centre (SICC).

VITAL

II

The meeting also discussed in details on the set-up of the SCEB. A cabinet paper is currently being prepared by the Research and Tourism Development Division, Ministry of Tourism, Culture and Environment with inputs from the Sabah Tourism Board and Yayasan Sabah Group. Among those present in the meeting were Head of Research and Tourism Development Division, Puan Mary Malangking, General Manager of Sabah Tourism Board, Encik Gordon Yapp, Deputy General Manager of Sabah Tourism Board, Puan Noredah Othman, MICE Manager of Sabah Tourism Board, Puan Georgina Jinu, Acting Executive Assistant to Deputy Director of Yayasan Sa bah, Puan Rosemary Lim and Senior Officer of Corporate Communications Division, Puan Susan Malagob.


Encik Burhan (front, left) giving feedback during group presentation presented by Encik Juhirin Kantis, Manager, Research & Economic Development Division.

Yayasan Sabah Group (YSG) move to the new version of Quality Management System MS ISO 9001:2015 effective 15 December 2016 . The transition has been assisted by 51 RI M STS Sdn. Bhd . More than 120 Group Managers, Senior Managers, Managers and Officers of YSG attended 17 days (spread out during the last eight months) of consultancy and workshops on MS ISO 9001:2015 starting May and ended on 6 December 2016.

-

The courses were Understanding and Implementing MS ISO 9001:2015, Consultation on Development of Document, Understanding and Implementing Risk Assessment, Internal, Audit, Consultation on Management Review and Risk Assessment. The training was conducted by SIRIM STS Sdn. Bhd. Consultant and Trainer, Encik Burhan Noor Bin Din. He is a Lead Assessor for ISO 9000 with 16 years of experience as consultant and trainer.

;

f

t . KUMPULAN YAYASAN SABAH"

Encik Burhan (second, left) assisting participants to the new Malaysian Standard MS ISO 9001:2015.


"PENGURUSAN KUMPULAN YAYASAN SABAH

MENYOKONG PEN INGKATAN

SISTEM PENGURUSAN

KUALITI MS ISO"

Pihak Pengurusan Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa menyokong program khusus ke arah meningkatkan sistem pengurusan kualiti MS ISO Kumpulan Yayasan Sa bah dan Ini merupakan komitmen pihak Pengurusan sepertimana yang telah digariskan di bawah piawaian MS ISO 9001:2015. Demikian menurut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad semasa merasmikan Majlis Peiiutupan Bengkel Persediaan Pejabat­ Pejabat Zon Transisi M5 150 9001:2008 ke versi 9001:2015 anjuran bersama Pejabat Pengarah, Urusetia MS ISO Zon serta Unit Pembangunan Sumber Manusia pada 25 Novemb.er ~ 2016 bertempat di The Palace Hotel, Kota Kinabalu. "Pengurusan kualiti adalah satu fokus utama oleh mana-mana jabatan, organisasi, termasuk syarikat-syarikat gergasi yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan atau produk kepada pelanggan. Pengurusan kua'liti adalah suatu perkara yang rumit,

oleh kerana pengurusan kualiti tidak boleh dipisahkan daripada jaminan efisiensi, keberkesanan dan kepuasan pelanggan . Matlamat ISO 9000 secara umumnya ialah meningkatkan kualiti, mengurangkan kos yang berlebihan, serta menjamin kualiti proses dan produk. Semua komponen ini harus diurus secara keseluruhan, justeru istilah Sistem Pengurusan Kualiti," jelas Datuk 5apawi. Bengkel yang diadakan pad a 24 hingga 25 November 2016 tersebut adalah bertujuan bagi memantapkan lagi pemahaman serta keperluan standard MS ISO 9001:2015 di kalangan Pengurusan serta warga kerja Kumpulan Yayasan Sa bah yang bertugas di Pejabat-Pejabat Zon di seluruh negeri ini.lanya juga dianjurkan bagi menyemak semula semua prosedur kerja Pejabat-Pejabat Zon agar bersesuaian dengan konsep penilaian risiko dan pengurusan risiko (risk assessment and risk management) di samping mengemaskini

semua prosedur kerja seperti Pelaksanaan Program Zon; Biasiswa Menengah Yayasan Sa bah; Pengambilan Pelajar Asrama Daerah Yayasan Sa bah; Penyelenggaraan Kenderaan di Peringkat Zon serta Pemantauan Program Zon. Seramai 46 orang peserta yang terdiri dari Pengurus-pengurus Kumpulan Zon, Timbalan Pengawal Dokumen, Timbalan Juruaudit, Ahli-ahli Jawatankuasa Pelaksana MS ISO Pejabat Zon serta Urusetia MS ISO peringkat Zon telah menyertai bengkel terse but. Kumpulan Yayasan Sabah telah mula mendapat pensijilan MS ISO IQ Net I SIRIM QAS International bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) sejaktahun 2003. Kini, Kumpulan Yayasan Sabah secara amnya dalam proses peralihan daripada menggunakan 5istem M5 ISO 9001 :2008 ke versi MS ISO 9001:2015 yang bermula efektif 15 Disember 2016.

Encik Burhan Bin Noordin (tengah) dari SIRIM STS Sdn. Bhd., Kuala Lumpur menyemak prosedur kerja Pejabat-Pejabat lon.


Gombar berkumpulan.

Garis Panduan Skim Pinjaman Peniaga Keeil (SPPK) diperkukuh bagi menjadikannya lebih eekap dan relevan dengan keperluan masa kini dan masa depan, kata Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad pad a majlis perasmian Bengkel Garis Panduan SPPK yang diadakan di Kundasang pada 1 November 2016. "Dalam menghadapi eabaran dalam persekitaran yang pesat berubah, kita perlu mengubah SPPK ini. Ini termasuklah kriteria, mekanisme dan skop pelaksanaannya. Transformasi kita sebenarnya lebih inklusif dan menyeluruh dengan menjadikannya sebuah program yang lebih besar yang kita sebut sebagai YS Niaga," kat a Datuk Sapawi.

Skim Pinjaman Peniaga Keeil Wanita (SPPKW) telah dijalankan untuk meningkatkan garis panduan TPW dan ini membawa kepada pelaksanaan sepenuhnya skim itu pada tahun 2011. Adalah diharapkan melalui skim baru ini, Kumpulan Yayasan Sabah akan dapat menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat untuk meneeburi perniagaan kecil-keeilan. Bengkel ini telah dikendalikan oleh pegawai-pegawai Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Ekonomi Kumpulan Yayasan Sabah.

Teks ueapan beliau dibaeakan oleh Setiausaha Korporat Yayasan Sabah, Dr. Karim Samsuri. Bengkel dua hari ini dianjurkan dengan objektif untuk memperhalusi garis panduan pelaksanaan dan modul yang diperlukan bagi SPPK yang baru. Seramai 30 peserta yang terdiri daripada staf Pejabat-pejabat Zon telah menghadiri bengkel dua hari ini. Menurut Datuk Sapawi, sejajar dengan Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah 20132023, SPPK merupakan salah satu daripada tiga komponen YS Niaga di bawah agenda pembangunan sosio-ekonomi yang diraneang bagi tempoh tujuh tahun akan datang. Sebelum pelaksanaan SPPK, skim kredit mikro telah diperkenalkan pada tahun 1993 yang ketika itu dikenali sebagai Tabung Pembangunan Wanita (TPW). Pada tahun 2007, projek perintis BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Antara peserta yang hadir.


VAVASAn SABAH Sempena dengan Ulang Tahun Yayasan Sabah ke-50, Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat-pejabat Zon dan Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar telah menyertai pameran di pelbagai acara yang diadakan di Negeri Sabah.

INTERNATIONAL t!ONRRENt!E

ON HEART OF BORNEOl

ICOTA ICINABAlU

Pada 8 hingga 11 November 2015, Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai "International Conference on Heart of Borneo: Enabling and Empowering Conservation Through Science-Policy Interface, Conservation Finance and Community Engagement," bertempat di Magellan Sutera, Sutera Harbour Resourt. Penyertaan Kumpulan Yayasan Sabah dalam persidangan ini memberi peluang kepada organisasi ini menghebahkan usaha-usaha konservasi yang dikendalikan sepanjang 50 tahun penubuhannya. Selain itu, penyertaan ini juga bertujuan untuk mempromosikan kawasan-kawasan konservasi di bawah seliaan Kumpulan Yayasan Sabah.

DatuK Hajah Rosmawati menerangKan aKtiviti-aKtiviti Konservasi Kepada salah seorang pelawat yang mengunjungi pameran Kumpulan Yayasan Sabah.

Majlis perasmian program telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Pada majlis perasmian itu juga, Kumpulan Yayasan Sabah melalui Sabah Softwoods Berhad telah menyumbangkan sejumlah 1,067 hektar tanah di sekitar Hutan Simpan Ulu Kalumpang dan Ulu Segama untuk dibangunkan menjadi pusat hutan semula jadi.

>REST CORRIDOR - A GIfT TO HEART OF BORNEO BY SABAH ;:::'......,,_ .•._,_... .

SOFTWOODS BERHAt>

.........(- .•- •.- ""........,';. ~-;:;;'::!' ; ~:::::::.::;: -

Di samping itu, Kumpulan Yayasan Sabah juga telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) yang bertujuan menguatkan lagi kerjasama konservasi dengan beberapa organisasi tempatan dan luar negeri. Persidangan tiga hari ini merupakan anjuran Jabatan Perhutanan Sabah dan merupakan kali ke lapan diadakan sejak tahun 2009.

EneiK Dominic Dambu/, Ketua Pegawai Operasi, Sabah Softwoods Berhad menerima sijil penghargaan daripada DatuK Seri Musa sambil disaKsiKan oleh DatuK Sam Manan (Kiri), Pengarah Perhutanan Sabah.

o Ac.d.my 01 S"I.fl«'1M11.eYJI.

Memoranda of Understanding (MoU), Memorandum of Intent (Mol) & Agreement

-­~

Imb.k C.nyon

Manl,_ml'nt CornmltlN

FGV

••41

PFRMIAN

• • GLOBAL

,.Ido GIob.oI V.nUlle Holdl",. Btrllod

(i~ Un\Y'trlIU M.t,11Y1'a S4bIJI

WWF

WWF

I/0Il1.".10

'n' .Natll re ~ COMen'JllCy ~

1'11_

~., UNI:

ConietYlI1'\Ity

~

/ / /'"/ ? 'I(lSP1antol\on Sdtl 8hd

~

KilJL

KOPEL Bhd.

DatuK Hajah Rosmawati Haji LaSUKi, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah (lima, Kiri) menandatangani MoU dan MoA bagi pihaK Kumpulan Yayasan Sabah. Maj/is tandatangan ini turut disaKsiKan oleh DatuK Seri Musa (enam, Kiri) dan DatuK Sam Manan, Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah (tujuh, Kiri). BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


KARNIYAL MY MM.lID DAN SAMBWAN MAAl HURA'II.. LAHADDAnI

Pada 1 hingga 3 Oktober 2016, bersempena dengan Karnival My Masjid dan sambutan Maal Hijrah Peringkat Daerah Lahad Datu, Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai karnival ini yang diadakan di perkarangan Masjid Ar Raudah, Lahad Datu. Karnival tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Haji Mohammad Yusof Bin Apdal, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah N.50 Lahad Datu.

Pengurus Kumpulan, Zon Pantai Timur selatan, Tuan Haji sulaiman Haji Osman (dua, Kanan) menyampaikan hadiah kepada salah seorang pemenang kuiz sempena Roadshow Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sabah.

R.TIYAL KOTA MARIIDII Seterusnya Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai Festival Kota Marudu yang telah diadakan di Padang Pekan Kota Marudu pada 5 hingga 6 November 2016. Pesta tersebut bertujuan untuk mempromosikan Daerah Kota Marudu menerusi pelbagai aktiviti seperti persembahan kebudayaan, makanan tradisional, kraftangan, hiburan , pameran dan acara sukan. Festival anjuran Pejabat Daerah Kota Marudu tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Malaysia .

Datuk seri Dr. lVIaximus (dua, Kanan) meninjau informasi yang terdapat di pameran Kumpulan Yayasan sabah.

KARNIYAL KOKURIKIILIIM .CKOLAH KCBANG~N PCKAN K.MAN .... PAPAR Pada 18 hingga 19 November 2016, bersempena dengan Karnival Kokurikulum SK Pekan Kimanis 2016, Kumpulan Yayasan Sabah juga tidak ketinggalan dalam menyertai karnival ini. Karnival dua hari yang telah dirasmikan oleh Datuk Mohamad Haji Alamin, Ahli Dewan Undangan Negeri N.23 Bongawan tersebut banyak menyediakan aktiviti menarik antaranya, pameran sektor kerajaan dan swasta, pertandingan melukis, sesi temu bual dan pertandingan menghias kek. Menerusi pameran Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sa bah, pengunjung pameran telah diberikan gambaran sejarah serta pencapaian Kumpulan Yayasan Sabah selama 50 tahun ia ditubuhkan. Sebahagian dari pengunjung pameran meneliti informasi sumbangan pendidikan Kumpulan Yayasan Sa bah.

, I

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


TillE ~ROeKirR IRANGIE FlEtTlYAl#

KIEN.NGAU

Pada 24 hingga 27 November 2016, Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai pameran bersempena dengan The Crocker Range Festival 2016 yang diadakan di Padang Perbandaran Keningau. Festival anjuran Pejabat Daerah Keningau tersebut diadakan untuk memperkenalkan kebudayaan masyarakat luar bandar serta membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi tempatan di samping memberikan peluang kepada penduduk desa memasarkan hasil pertanian mereka.

Endk Victor Petrus Gansau, Pegawai Kawasan Keningau (kiri) daripada Pejabat Zon PedaJaman Utara menerangkan kepada sekumpuJan peJajar mengenai fungsi Pusat Kraftangan Sabah.

.IEMINO KIEUUIIAWANAN# TUBAN Seterusnya pada 7 Disember 2016, Kumpulan Yayasan Sabah telah mengadakan pameran Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sabah bertempat di Dewan Seri Sulaman, Tuaran yang diadakan sempena Program Jom Jadi Usahawan. Pada pameran tersebut, Kumpulan Yayasan Sabah telah memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada para pengunjung mengenai aktiviti-aktiviti pendidikan, sosial, konservasi dan komersil serta Program Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah. Pameran tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Jahid Jahim, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparuli selaku wakil kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.10 Sulaman.

Datuk Jahid (kanan) meJawat pameran KumpuJan Yayasan

Sabah diiringi oJeh Endk Hanafjah Diman,

Pengurus KumpuJan Zon Pantai Barat SeJatan.

ICARNIVAl KIr••HATAN# PAPAR Pad a 17 hingga 18 Disember, pejalbat Zon Pedalaman Selatan telah menyertai pameran sempena Karnival Kesihatan di Dewan Masyarakat Papar. Majlis pelancaran telah dirasmikan oleh Datuk Hajah Rosnah Binti Abdul Rashid Shirlin, Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen P175 Papar. Pelbagai acara telah diadakan antaranya pertandingan masakan tradisional, larian amal, derma darah, pertandingan nyanyian bagi kanak­ kanak dan pemeriksaan kesihatan dan gigi bagi orang dewasa dan kanak-kanak. Pameran ini turut disertai KTYS, UCSF dan Pusat Kraftangan Sabah.

Antara pengunjung yang datang meJawat.


ON

P~DAlAMAN ~~lATAN

Program Gotohg-RoYOhg Membaiki POhdok Dapur Zon Pedalaman Selatan telah berjaya me'laksanakan aktiviti kemasyarakatan melalui program gotong-royong membaiki pond ok dapur surau AI-Hikmah, Kampung Gimba, Kuala Penyu pada 22 Oktober 2016 . Peralatan baru seperti zink ini telah disumbangkan

Kerja pemasangan atap zink.

Program Pehyampaiah Wahg .aku

Pelajar Asrama Yayasah .abah

ZPS telah menganjurkan majlis penyampaian wang saku pelajar asrama Yayasan Sabah, Sipitang yang diadakan di Asrama Yayasan Sabah Sipftang pada 23 Oktober 2016 . Bantuan kewangan tersebut telah disampaikan oleh Tuan Haji Gulam Hassan Hapil, Pengurus ZPS kepada 40 orang pelajar.

oleh Kumpulan Yayasan Sa bah, ZPS . Seramai 50 penduduk setempat terlibat dalam kerja muafakatan ini. Turut hadir ialah Encik Ganilin Haji Hasim, Pegawai kawasan Kuala Penyu, ZPS.

Gam bar kenang an penduduk Kg . Gimpa, Kuala Penyu bersama

Encik Ganilin Haji Hasim (t engah, baju kuning).

Program Fardhu tellayah

Behgkel Pehgurusah Jehaaah

ZPS melalui program sosiobudaya telah menganjurkan program Fardhu Kifayah - Bengkel Pengurusan Jenazah di Taman Mawar, Kinarut, Papar pada 30 Oktober 2016. Bengkel ini bertujuan menguatkan lagi ilmu dan keimanan para peserta mengenai kehidupan yan g wajid dalam Islam. Seramai 40 peserta terlibat dengan bengkel ini yang dilatih oleh Ustaz Ro zaili Dining. Turut hadir ialah Encik Mohd Fairuz Moihd Yussof, Pegawai Kawasan Papar, ZPS.

DLJ

Gambar kenangan para penerima wang saku pelajar.

Tuan Haji Gulam (empat, kanan) menyampaikan bantuan kewangan kepada pelajar. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Tunjuk ajar pengurusan jenazah secara amali.


ON P£DAlAMAN

~£lATAN

PROGRAM COCIOEKONOMI

Behgkel Asas Mehguhtihg Rambut Pada 16 dan 17 November 2016, ZPS telah menganjurkan Bengkel Asas Menggunting Rambut yang diadakan di Dewan Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Daerah Papar. Seramai 25 orang peserta di kalangan belia telah mengikuti bengkel terse but.

Para peserta Bengkel Asas Menggunting Rambut bersama

Tuan Haji Gulam Hasan Hapi! (duduk empat, kanan).

Bengkel ini telah dikendalikan oleh jurulatih Puan Norsyafikah Abdullah dari Institut Kecantikkan Nuvis, Sabah. Turut hadir ialah Tuan Haji Gulam Hasan Hapil, Pengurus ZPS dan juga Puan Ani Mohd Ridzuan, Pengetua Institut Kecantikan Nuvis.

Latihan amali cora menggunting rambut.

Program Rafting Padas River Pada 20 Oktober 2016, ZPS telah mengadakan Program Rafting Padas River di Sungai Pedas, Beaufort yang menglibatkan kepada 30 peserta belia dari Kg, Tengah, Sipitang. Aktiviti ini diadakan bagi menggalakkan para belia mencintai alam sekitar dan seterus memupuk semangat satu pasukan.

Gambar kenangan peserta Program Rafting Padas River.

Peserta program mengharungi Sungai Pedas. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON PEDAlAMAN UTAR

PROGRAM P~MBANGqNAN M~ARAKAT (PPM) Zon Pedalaman Utara (ZPU) telah melaksanakan 13 program di bawah Program Pembangunan Masyarakat (PPM) sepanjang bulan November 2016.

MAJll. ANUG~RAH P~lAJAR e~M~RLANG# URANA IBU BAPA

DAN HARI B~RT~MU P~LANGGAN

ZPU telah menganjurkan Program Ceramah Ibu bapa sempena Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang, Sarana rbu bapa dan Hari Bertemu Pelanggan SMK Sepulut, Nabawan pad a 5 November 2016 dengan kerjasama SMK Sepulut, Nabawan. Seramai 250 orang ibu bapa hadir pada program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada ibu bapa mengenai cabaran dan keperluan pendidikan anak-anak masa

Datuk Bobbey menyampaikan ueapan perasmian.

PROGRAM GOTONG-ROYONG Program gotong-royong bersama pemimpin anjuran ZPU dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat (UPPM) N.35 Melalap tel ah diadakan di Kg. Ulu Saga, Tenom pada 5 November 2016. Program ini turut disertai oleh jabatan dan agensi kerCljaan seperti Pejabat Daerah Tenom, Jabatan Kesihatan Tenom dan Jabatan Penerangan Tenom. Objektif program ini adalah untuk menyampaikan maklumat dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai isu-isu semasa, peranan jabatan dan agensi yang terlibat, memelihara budaya gotong-royong dan mengekalkan semangat perpaduan di kalangan penduduk kampung dan agensi yang terlibat. Antara aktiviti yang diadakan adalah gotong-royong membersihkan kawasan kampung, ceramah berkenaan penjagaan kesihatan dan kawalan penyakit berjangkit, khidmat saringan kesihatan, sukaneka kanak-kanak dan han kebuda ~lii:!IJ~~~""'~!m

Datuk 5eri Panglima Radin Ma/Jeh, Menteri Pembangunan Luar Bandar 5abah merangkap ADUN N.35 Melalap, membakar sampah sebagai simbolik penutupan program gotong-royong.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

kini. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada ibu bapa dalam memberi dorongan kepada anak-anak dalam pembelajaran untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Majlis ini disempurnakan oleh Datuk Bobbey A. Suan, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah merangkap ADUN N.38 Nabawan.

Encik Teo Guan Leek, Pengurus Kumpulan ZPU menyampaikan anugerah kepada salah seorang pelajar.

KUMU.

M~MBUAT K~K

a.

D~KO~I# M~MBUAT K~ROPOK

l~KOR .~RTA M~MPRO.~.

MI KUNING

~AH

Kursus Membuat Kek dan Dekorasi, Membuat Keropok Lekor dan Memproses Mi Kuning Basah telah diadakan di Balai Raya Kg. Mempulut Sook, Keningau pada 5 dan 6 November 2016. Objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan dan kemahiran kepada peserta mengenai kaedah memproses makanan dengan betul demi menghasilkan produk yang berkualiti dan boleh dikomersialkan. Program ini disertai oleh 30 peserta yang terdiri daripada Jiran Wanita KRT dari tiga buah kampung iaitu Kg. Mempulut, Kg. Membulu dan Kg. Kuala Punteh, Sook, Keningau.

Latihan amali peserta membuat mi dan kek.


ON C~MINAR

P~DAlAMAN qTA~

IBII BAPA

Seminar Ibu bapa 2016 anjuran ZPU ber.sama dengan SK Tenom telah diadakan di SK Kemabong, Tenom pada 10 November 2016 dengan kehadiran 60 orang ibu bapa. Profesor Dr. Morni Kambrie telah dijemput untuk menyampaikan eeramah pada sesi seminar tersebut. Eneik Teo Guan Leek, Pengurus Kumpulan ZPU turut menyampaikan ueapan pada seminar tersebut.

KIIHIIC

M~MBIIAT K~K

8-

D~KORAeI# M~MBIIAT K~ROPOK l~KOR C~RTA M~MPROC~C

MI KilNING BACAH Kelas Asas dan Dekorasi Kek telah diadakan di Kg. Baru Jumpa, Tenom pad a 11 hingga 12 November 2016. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Daerah Tenom. Objektif program ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta tentang kaedah betul membuat kek moden yang boleh dikomersialkan dan membantu meningkatkan motivasi peserta untuk meneeburi bidang keusahawanan (pembuatan kek) di samping menjana pendapatan untuk keluarga. Peserta terdiri peniaga daripada golongan wanita serta suri rumah manakala tenaga pengajar adalah daripada KEMAS Daerah Tenom.

Latihan am ali peserta da/am kaedah membuat kek.

BIDANG JAHITAN

P~NJANA

P~NDAPATAN Klinik Usahawan Dr. Azizan Osman Sabah 2016 telah diadakan di Hotel Klagan, Kota Kinabalu pada 13 November 2016. ZPU telah menghantar 24 peserta yang terdiri daripada peniaga-peniaga kecil dari Daerah Tambunan untuk menyertai program ini dengan kerjasama Pusat Kraftangan Sa bah. Objektif program adalah untuk membantu peserta mengetahui teknik memulakan perniagaan Era-Digital, kaedah pemilihan produk perniagaan dan klinik mengenalpasti segmen pasaran.

\

Tenaga pengajar sedang memberi tunjuk ajar kepada para peserta.

KllNIK IICAHAWAN Kll inik Usahawan Dr. Azizan Osman Sabah 2016 telah diadakan di Hotel Klagan, Kota Kinabalu pada 13 November 2016 . ZPU telah menghantar 24 peserta yang terdiri daripada peniaga-peniaga keeil dari Daerah Tambunan untuk menyertai program ini dengan kerjasama Pusat Kraftangan Sabah. Objektif program adalah untuk membantu peserta mengetahui teknik memU'lakan perniagaan Era-Digital, kaedah pemilihan produk perniagaan dan klinik mengenalpasti segmen pasaran.

Para peserta Kursus Menjahit dan Menyu/am Pakaian Tradisi Tinombunan .

Gambar berkumpu/an peserta.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON

P~DAlAMAN

PROGRAM GOTONG-ROYONG Program gotong-royong bersama pemimpin telah diadakan di Kg. Kuala Punteh, Sook, Keningau pad a 18 November 2016. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Kg. Kuala Punteh, Sook, Keningau. Objektif program adalah untuk memupuk semangat kerjasama.

IITAR

KUUU.

M~MBUAT K~K

DAN

D~KO~I, M~MBUAT K~ROPOK

l~KOR .~RTA M~MPRO.~.

MI KUNING BAlAN Kursus Membuat Kek dan Dekorasi, Membuat Keropok Lekor serta Memproses Mi Kuning Basah telah diadakan di Dewan Serbaguna Kg. Patikang Ulu, Keningau pada 19 hingga 20 November 2016 . Program ini telah disertai oleh 30 peserta yang terdiri daripada Jiran Wanita dan Jiran Muda KRT dari dua buah kampung iaitu Kg. Patikang Ulu dan Kg. Bulu Silou, Keningau. Objektif program ialah untuk memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran kepada peserta berkenaan kaedah memproses makanan dengan betul bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan boleh dikomersialkan.

Membersihkan kawasan dan tempat awam seperti ja/an kamp ung dan memotong rumput di kawasan /apang.

P~MBINAAN

PONDOK TAGAl

Program gotong-royong membina pondok Tagal telah diadakan di Kg. Rugading Pegalan, Tambunan pada 21 hingga 25 November 2016 yang memberi manfaat kepada 171 orang kumpulan sasar.

"Membersihkan kawasan dan tempat awam seperti ja/an kampung dan memotong rumput di kawasan /apang.

KUUU. D~KO~I,

M~MBUAT ~K

DAN

M~MBUAT

DAN

BI.KUT

Latihan amali peserta membuat mi dan kek

Kursus Membuat Kek dan Dekorasi, dan Membuat Biskut anjuran ZPU dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat (UPPM) N.32 Tambunan telah diadakan di Kg. Pomotodon, Tambunan pada 23 hingga 24 November 2016 melibatkan penyertaan 20 peserta . Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta mengenai kaedah yang betul dalam membuat kek dan biskut moden yang boleh dikomersialkan serta mampu membantu meningkatkan motivasi golongan wanita meneeburi bidang keusahawanan (pembuatan kek) di samping men jana pendapatan untuk keluarga. Peserta terdiri daripada peniaga keeil wanita dari Kg. Pomotodon, Kg. Mogong dan Kg. Lintuhun Tambunan. Tenaga pengajar merupakan peniaga berpengalaman dari Cindy' s Homebaked Cakes, Tambunan . BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON P£DAlAMAN UTAR"

PROGRAM GOTONG-ROYONG Program rotong-royong membina tandas di Kg. Labang, Sepulut, Nabawan telah diadakan pada 26 November 2016. Pembinaan

M~MBINA

TANDb

tandas ini memberikan manfaat kepada 300 orang penduduk kampung tersebut.

Proses pembinan sedang dijalankan (kiri) dan tandas yang telah siap dibina (kanan).

GOTONG-ROYONG

M~MBAIKI

JAMBATAN TITI

Gotong-royong membaiki jambatan titi bersama Sukarelawan ZPU telah diadakan di Kg. Toboh Laut, Keningau pad a 30 November 2016. Seramai 16 Sukarelawan telah menyertai program ini dengan objektif memupuk semangat kerjasama dan mengeratkan silaturahim antara ahli Sukarelawan, staf ZPU dan masyarakat

B~R.AMA .UKAR~LAWAN

ZPU

setempat melalui aktiviti gotong-royong. Seramai 150 orang penduduk kampung menerima manfaat daripada program ini yang mana turut sama disertai oleh Eneik Teo Guan Leek, Pengurus Kumpulan ZPU dan Encik Justin Petrus Gilob, Penyelaras Sukarelawan ZPU.

Keadaan jambatan/titi sebelum (kiri) dan selepas (kanan) .

.PIROGRAM DSeA eSMElRlANG " BEIRINOVAeI (PDeBJ P~RTANDINGAN ~B~UIHAN DAN

K~e~RIAAN

~

KAMPUNG

ZPU telah menganjurkan pertandingan kebersihan dan keeeriaan kampung PDCB Kg. Sinaron, Sook, Keningau pada 4 November 2016. Objektif program adalah untuk memberi perangsang kepada penduduk kampung untuk menjaga dan seterusnya meneeriakan kawasan halaman rumah dan blok masing-masing, memupuk semangat kerjasama antara penduduk kampung, menarik minat kampung-kampung lain untuk berkunjung di kampung tersebut dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan penduduk kampung. Dua kategori yang dipertandingkan adalah kebersihan dan keeeriaan halaman rumah, serta kebersihan dan keeeriaan kawasan blok yang melibatkan lima kawasan blok di kampung terse but. Pengadil terdiri daripada kakitangan ZPU. ~awasan

Encik Francis Kitingon (kanan), Pegawai Penyelidik ZPU menyampaikan hadiah

kepada wakil pemenang kategori kebersihan dan keceriaan

kawasan halaman rumah.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON

P~DALAMAN LAWATAN .AMBII

UTAR"

B~lAJA.

Seminar Kepimpinan untuk melahirkan usahawan telah diadakan pada 28 November 2016 di Pejabat ZPU, Keningau.

berinovasi serta manjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

Objektif program adalah membantu menin g katkan kesedaran serta kefahaman peserta mengenai peranan warga kampung dan Jawatankuasa Pentadbir di peringkat kampun g, serta membantu meningkatkan kesedaran dan menilai potensi diri untuk lebih

Profesor Dr. Morni Haji Kambrie, Pengerusi Sidma College City Campu s dijemput menyampaikan ceramah sementara Puan Mary Binti Jim, salah seorang pengusaha tempatan yang berjaya telah memberi perkongsian pengalaman beliau.

-

I'IIIOCIItIUIDllA CP1UIlAHG6

.

Puan Mary Jim berkongsi pengalaman dengan para peserta.

LAWATAN .AMBII

Taklimat kepada peserta di PKS disampaikan oleh Eneil< Rayner Goluhing (kanan), Pegawai ICT PKS.

Law atan ke mini ladang t ernak mesra Kg. Kota Ayangan, Keningau.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

xu.PUU.... YAYASJ;... ~ lON~UTAItA·IIINIrtGAU

Profesor Dr. Morni menyampaikan ceramah beliau.

Seramai 27 orang peserta PDCB telah membuat lawatan sambil belajar ke Pusat Kraftangan Sabah (PKS), Keningau, Kebun Sayur

~

Semiuar Kcpimpinan

.~ . lJaIam M('J-:'~:'!:.:'ln Usahllwan

B~lAJAR

dan Buah Kg. Ansip, Keningau, Mini Ladang Ternak Mes ra Kg. Kota Ayangan, Keningau dan Pusat Pengumpulan Produk Kayu Manis Kg. pada 29 November 2016 . Tudan Baru,

Lawatan di kebun dayur dan buah Kg. Ansip, Keningau .

Law atan ke pusat pengumpulan produl< l<ay u manis

Kg. Tudan Baru, Keningau .


ON

P~DAlAMAN

Majlis Konvokesyen kali ke-4 Tadika Yayasan Sabah Kg. Sanang, Dalit, Sook telah diadakan pada 22 November 2016. Seramai tujuh daripada 19 orang pelajar telah berjaya menamatkan sesi pembelajaran mereka di tadika tersebut dan menerima sijil yang disampaikan oleh Puan Florence Yap, Guru Tadika daripada Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak, Kumpulan Yayasan Sabah, Kota Kinabalu.

Sebahagian pelajar dan ibu bapa yang hadir.

UTAR

Turut hadir adalah Encik Victor Gansau, Pegawai Kawasan ZPU, Puan Helen Laurentius, Guru Tadika Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak, Kumpulan Yayasan Sabah, Kota Kinabalu, Encik Lingkungan Sarah, Pengerusi Tadika Yayasan Sabah Kg. Sanang, Dalit, Sook, guru-guru Tadika dan ibu bapa.

Puan Florence Yap (tengah) menyampaikan sijil tamat persekolahan kepa· da pelajar sambal disaksikan oleh Encik Victor (dua, kiri) dan Encik Lingkungan Sarah (kiri).

BANTUAN BENt!ANA AlAN PENYAMPAIAN BANTUAN KEPADA MANGU BENeANA Dalam bulan Oktober dan November 2016, ZPU telah menyampaikan bantuan bencana alam kepada 21 mangsa kebakaran rumah, iaitu 19 mangsa di Kg. Pegalungan Ansip, Sook, Keningau dan dua mangsa di· Kg. Baru, Durok, Keningau.

Keadaan Dewan SK Ansip, Keningau yang menjadi pusat pemindahan dan penempatan sementara mangsa kebakaran di Kg. Pegalungan, Ansip, Sook, Keningau.

Sumbangan kewangan melalui Program Bantuan Bencana Alam ini bertujuan meringankan bebanan yang dihadapi oleh mangsa bencana. Di samping itu, lawatan ini juga adalah selaras dengan keprihatinan Kumpulan Yayasan Sabah melalui tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat.

Encik Teo menyampaikan bantuan kepada salah seorang mangsa kebakaran yang melibatkan tujuh buah rumah di Kg. Pegalungan Ansip, Sook, Keningau sambil disaksikan oleh Encik Janim Charles Ikang (empat, kiri), Pemimpin Pembangunan Masyarakat (PPM) Kawasan N.37 Sook yang mewakili Datuk Ellron Alfred Angin, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah merangkap ADUN N.37 Sook.

Encik Justin Gilob, Pengurus ZPU menyampaikan bantuan kepada dua mangsa kebakaran yang melibatkan dua buah rumah di Kg. Baru, Durok, Keningau.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


. ..•.

• ZON PANTAI BARAT

~l"lATAN

PROGRAM P5MBANGUNAN .O.I05KONOMI Kllrsus Pernprosesah Makahah

Kursus Mehgait Rehda Pakaiah Tradisiohal

Seramai 20 orang wanita dari Kampung Nountun, Inanam telah mengikuti Kursus Pemprosesan Makanan anjuran Zon Pantai Barat Selatan (ZPBS) pada 20 September 2016 di bawah bimbingan Puan Patricia Ginsu.

Seterusnya, pada 21 hingga 22 September 2016, ZPBS telah mengadakan Kursus Mengait Renda Pakaian Tradisional bertempat di Kg. Pulutan, Manggatal. Seramai 16 orang wanita dari kampung tersebut telah mendapat faedah daripada kursus tersebut. Kursus ini telah dibimbing oleh Puan Esther Felecianus.

Sebahagian daripada peserta kursus menyiapKan hasil tangan renda untuK dipasang pada pakaian tradisional sambil diperhatiKan oleh Puan Esther (baju merah jambu).

Puan Patricia (baju T ungu) menunjukkan demo memproses makanan kepada para peserta.

Kurslls Mernbllat Kek dah Tat ZPBS telah menganjurkan Program Membuat Kek dan Tat bertempat di Kampung Kepayan, Kepayan pada 24 September 2016. Kursus terse but telah dihadiri oleh seramai 35 orang wanita di bawah bimbingan Puan Patricia Ginsu.

Puan Patricia (baju T kuning) menunjukKan Kaedah menghasilKan Kuih tat te/ur Kastard kepada peserta kursus .

• KIM BANTUAN KH~ Di bawah program Skim Bantuan Khas (SBK), ZPBS telah menyerahkan sumbangan kepada seramai 71 orang pelajar SK Tenghilan yang kurang berkemampuan pada 5 Oktober 2016 bertempat di SK Tenghilan, Tamparul i. Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.9 Tamparuli, Datuk Jahid Jahim turut hadir di program ini bagi menyerahkan sumbangan yang meringankan perbelanjaan persekolahan pelajar tersebut.

Datuk Jahid (dua, Kanan) menyerahKan sumbangan Kewangan Kepada salah seorang pelajar SK Tenghilan sambil disaKsiKan oleh Pengurus Kumpulan ZPBS, Encik Hanafiah Diman (tiga, Kiri).


~

ON PANTAI BARAT

.

.-

~£LATAN-

Program Pemantapan Keplmplnan Datam Pembangllnan Masyarakaf Pada 15 Oktober 2016 bertempat di Hotel Yaho, Sembulan, ZPBS telah menganjurkan Program Pemantapan Kepimpinan dalam Pembangunan Masyarakat di bawah program SBK bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N.17 Tanjung Aru. Program yang melibatkan seramai 106 orang peserta dari kawasan Tanjung Aru tersebut telah dirasmikan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.17 Tanjung Aru, Datuk Ir. Edward Yong Oui Fah.

Manakala pada 29 Oktober 2016, Program Pemantapan Kepimpinan dalam Pembangunan Masyarakat diteruskan lagi di Hotel Platinum, Putatan. Seramai 104 orang peserta telah menghadiri program ini yang terdiri daripada Ketua Anak Negeri, Ketua-ketua Kampung serta Ahli-ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dari seluruh Daerah Putatan. Program ini telah dirasmikan oleh Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Industri Makanan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.18 Petagas.

Encik Hanafiah (duduk, tiga Kanan) bergambar bersama Datuk Ir. Edward Yong (duduk, empat Kanan) serta sebahagian daripada peserta program .

Datuk Seri Panglima Haji Yahya (duduk, empat Kanan) serta sebahagian daripada peserta program.

• eminar Kellsahawanan Belia Pada 5 November 2016, ZPBS dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.31 Paginatan telah menganjurkan Seminar Keusahawanan Belia bertempat di Dewan Masyarakat Ranau. Seminar yang dihadiri oleh seramai 103 orang para belia

dari seluruh Daerah Ranau terse but telah dirasmikan oleh Datuk Siringan Gubat, Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.31 Paginatan .

Datuk Siringan (lapan, kiri) bergambar bersama peserta kursus.

Program Pemberian .lImbangan Wang Tllnal

Menerusi Program Pemberian Sumbangan Wang Tunai, ZPBS telah menyerahkan sumbangan kewangan kepada seramai 71 orang murid SJK (C) Anglo Chinese School, Luyang yang terpilih pada 9 November 2016.

Datuk Agnes Shim Tshin Nyuk, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.16 Luyang menyerahkan sumbangan KumpuJan Yayasan Sabah kepada salah seorang daripada 71 murid SJK (C) Anglo Chinese School yang terpilih sambil disaksikan oleh Endk I-Ianafiah (duo, kiri).


ON PANTAI BARAT

Encik Hanapah (duduk, empat Kanan) bergambar bersama Endk Tan (duduk, lima Kanan) serta stat SM St. Francis Convent.

Sementara itu pada 18 November 2016, ZPBS telah menyalurkan sumbangan yang serupa kepada seramai 50 orang pelajar kurang berkemampuan yang menuntut di SM St. Francis Convent. Penyampaian sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Encik Tan Pho Hing, Pegawai Kemajuan Masyarakat N.15 Api-Api.

t~LATAN

Datuk Chin (duduk, tengah) bergambar bersama penerima bantuan Program Pemberian Sumbangan Wang Tunai.

Seterusnya pada 21 November 2016, ZPBS telah menyumbangkan bantuan kepada seramai 71 orang murid kurang berkemampuan di SJK Chung Hwa Likas. Bantuan wang tersebut telah disampaikan oleh Datuk Chin Shu Ying, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.14 Likas. Dengan adanya sumbangan tersebut, diharapkan dapat meringankan sedikit bebanan keluarga murid-murid yang datangnya daripada keluarga yang kurang berkemampuan.

Pehyatnpaiah Pel'alatah .ekDlah Pada 16 November 2016, ZPBS telah menyampaikan beg sekolah, bekas makanan, botol air dan makanan ringan kepada 100 orang murid kurang berkemampuan di SK Termunong, Tuaran.

Penerima sumbangan dari SK Termunong, Tuaran.

Seterusnya pad a 17 November 2016, seramai 100 orang murid kurang berkemampuan dari SK St. Anthony, Penampang telah menerima bantuan yang serupa daripada ZPBS.

Penerima sumbangan dari SK St. Anthony.

PI'Dgl'atn Petnahtapah Kepitnpihah ZPBS telah mengadakan Program Pemantapan Kepimpinan Siri 2 pada 26 November 2016 bertempat di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Daerah Ranau. Program tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.30 Karanaan, Ranau. Seramai 69 orang peserta telah mendapat manfaat daripada program terse but.

Datuk Seri Panglima Masidi menyampaikan ucapan.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


·

ON PANTAI BARAT

~.'

~~LATAN

PROGRAM PEMBANCUNAN MAeYARAKAT Pl'ogl'atn Pel'fa"ia"

lada Hitatn daft ~e"dawa"

Pl'ogl'atn Tek"ik Me"jawab Pepel'lksaa" _PM ZPBS telah menganjurkan Program Teknik Menjawab Peperiksaan SPM Fasa 2 bertempat di SMK Badin, Tuaran pada 22 hingga 23 September 2016. Program ini telah dihadiri oleh seramai 150 orang pel ajar SMK Badin.

Pada 28 september 2016, ZPBS telah menganjurkan Program Pertanian Lada Hitam dan Cendawan : Peluang dan Potensi bertempat di Dewan Perpustakaan Penampang. Seramai 112 peserta dari seluruh Daerah Penampang yang terdiri daripada masyarakat setempat telah menyertai program yang dirasmikan oleh Encik Alvin Lee, Pegawai Pembangunan Masyarakat N.20 Moyog.

Pelajar-pelajar SMK Badin mendengar taklimat menjawab

peperiksaan SPM.

Pl'ogl'atn Kepitnpi"a" Belia ZPBS dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.13 Inanam telah menganjurkan Program Kepimpinan Belia bertempat di Hotel Puri 36, Inanam pada 29 September 2016. Seramai 82 orang peserta telah menyertai program tersebut.

Peserta program khusyuk mendengar taklimat.

Encik Alvin (berdiri, lima kiri) bergambar bersama peserta.

Kul'.cu.c Ba" daft Kek ~awa" Seramai 80 orang wanita dari Kg. Kibouvang, Kepayan telah berpeluang mengikuti Kursus Ban dan Kek Cawan anjuran ZPBS pada 15 Oktober 2016. Para peserta dibimbing oleh Puan Hajah Salmeeyah Zainal Abidin.

Puan Hajah Salmeeyah (kanan) menunjukkan cora menghasi!kan ban kepada peserta kursus.

Pl'ogl'atn Petnel'ka.caa" JKKK daft Bena ZPBS telah menganjurkan Program Pemerkasaan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Belia pad a 18 Oktober 2016 bertempat di Dewan Serbaguna Tamparuli. Seramai 108 peserta telah menyertai program tersebut yang dirasmikan oleh Datuk Jahid Jahim, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.9 Tamparuli.

Encik Hanafiah (dua, kanan) menyampaikan sijil penyertaan kepada salah seorang peserta program sambi! disaksikan oleh Datuk Jahid (tiga, kanan).

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON PANTAI BARAT

Program Pemprosesah dah Pembllhgkllsah Makahah

Program Membllat Kllih Kllklls Pada 20 Oktober 2016, ZPBS telah menganjurkan Program Membuat Kuih Kukus di Pekan Kiulu, Tuaran. Program ini telah disertai oleh 35 orang wanita dari sekitar Kiulu .

~ElATA

ZPBS telah menganjurkan Program Pemprosesan dan Pembungkusan Makanan di Masjid Ubudiyah, Tamparuli pada 22 Oktober 2016. Program ini telah disertai oleh seramai 64 orang wanita dari sekitar Tamparuli.

Peserta kursus sibuk menyiapkan kuih kukus. Para peserta Program Pemprosesan dan Pembungkusan Makanan mendengar takIimat memproses dan membungkus makanan.

Program Galakkah Pertahiah Tahamah Pisahg Berahgah

Gotohg-RoYOhg

ZPBS telah menganjurkan Program Galakan Pertanian Tanaman Pisang Berangan bertempat di Pekan Kiulu, Tuaran pad a 24 Oktober 2016. Program ini telah disertai oleh seramai 126 orang peserta dari sekitar Kiulu .

ZPBS telah menganjurkan gotong-royong membersihkan kampung bertempat Kg. Babah-Bunduon, Penampang pada 29 Oktober 2016 yang telah disertai oleh seramai 47 orang penduduk kampung berkenaan. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung berkenaan. Manakala pada hari dan tempat yang sama ZPBS turut menganjurkan Kursus Membuat Tat yang melibatkan seramai 30 orang kaum wan ita dari kampung tersebut.

-

Pwa peserta mendengar takIimat mengenai potensi pertanian pisang.

Kursus Keusahawahah Membllat Mi Kllhihg ZPBS dengan kerjasama Kawasan Rukun Tetangga/Jiran Wanita Pasir Putih Putatan dan Pejabat KEMAS Putatan telah menganjurkan Kursus Keusahawanan Membuat Mi Kuning bertempat di Dewan Serbaguna Pasir Putih Putatan pad a 3 November 2016. Kursus ini telah dihadiri oleh seramai 65 orang kaum wan ita sekitar kawasan tersebut.

Penduduk yang terlibat da/am gotong-royong dan kursus membuat tat.

Sebahagian daripada peserta kursus.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON PANTAI BARAT Pl'ogl'am Pema.dapah Wahtta .ihat dah AhggUh Seramai 58 orang wan ita dari Penampang dan Kepayan telah menyertai Program Pemantapan Wan ita Sihat dan Anggun di Hotel Eminent, Penampang pada 3 November 2016.

~~lATAN

Kul'sus Membuat Kel'ohgsohg dah Tempat Pih Tuduhg Pada 9 November 2016, ZPBS dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Muhibbah, Petagas telah menganjurkan Kursus Membuat Kerongsong dan Tempat Pin Tudung di Dewan Kg. Muhibbah Petagas. Kursus ini dihadiri oleh seramai 52 orang kaum wan ita dari kampung tersebut.

Eneik Hanafiah (duduk, dua kiri) bergambar bersama peserta Program Pemantapan Wan ita Sihat dan Anggun.

Pl'ogl'am Wahtta AhggUh ZPBS telah menganjurkan Program Wanita Anggun di Mount Heritage Resort & SPA, Kundasang pada 10 November 2016. Program"ini telah dihadiri oleh seramai 51 orang wanita dari daerah Kundasang, Ranau .

Encik Hanafiah (dua, Kanan) meneliti hasil pembuatan tempat pin tudung yang dihasilkan o/eh peserta Kursus.

Kul'sus Membuat Pie Tee dah NOha Mahis ZPBS telah menganjurkan Kursus Membuat Pie Tee dan Nona Manis pada 10 November 2016 bertempat di Dewan Muhibbah, Sembulan. Seramai 76 orang wanita telah mengikuti kursus tersebut.

Encik Hanafiah menyampaikan sijil penyertaan kepada salah seorang peserta kursus.

Para peserta kursus sedang berlatih membuat pie tee.

Pl'ogl'am Asas Pl'otokol ZPBS telah menganjurkan Program Asas Protokol bertempat di Mount Heritage Resort & SPA, Kundasang pada 19 November 2016. Program ini disertai oleh seramai 53 orang.

Peserta program asas protokol mendengar taklimat.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


~ZON

PANTAI BARAT

~~lATA

PEMBIIDAYAAN KEII.AHAWANAN DI KAlANGAN MMYARAKAT Program untuk membudayakan aspek

keusahawanan di kalangan masyarakat

perlu diteruskan. Demikian menurut Menteri

Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah

merangkap ADUN N.10 Sulaman, Datuk Seri

Panglima Haji Hajiji Haji Mohd. Noor. Beliau

berkata demikian pada Majlis Perasmian

Program Jom Jadi Usahawan pada 7

Disember 2016 di Dewan Seri Sulaman,

Tuaran. Progam tersebut dianjurkan oleh

ZPBS.

"Usaha seperti ini dapat membantu bakal

usahawan untuk lebih mengenal potensi

diri masing-masing sebelum masuk ke

dunia keusahawanan yang penuh dengan

cabaran," katanya .

Ucapan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji

telah disampaikan oleh Datuk Jahid Jahim,

Pemimpin Kemajuan Masyarakat, Tamparuli.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah

Pengurus Kumpulan ZPBS, Encik Hanafiah

Diman dan pemimpin-pemimpin masyarakat.

Menurut Datuk Hajiji, dalam persekitaran

ekonomi yang pesat membangun ini bakal

usahawan perlu bersedia untuk menjejakkan

kaki ke dunia perniagaan yang sebenar

dengan cabaran yang lebih besar.

Beliau menyeru kepada para peserta untu k menjadikan program ini sebagai platform dalam memulakan perniagaan. "Saya berharap agar saudara dan saudari menggunakan peluang ini dengan sebaiknya dan mengambil sebanyak mungkin maklumat yang disampaikan oleh empat orang penceramah iaitu Profesor Dr. Morni Haji Kambrie (Pengerusi Lembaga Pengarah Kolej SIDMA Sabah dan Sarawak), Encik Mohd. Kamal Mohd. Sirun (Pembiayaan Tekun Nasional), Puan Razimah Binti Mohamad (Pembiayaan MARA) dan Encik Awang Amdan SM Darus (Coach Aggy)," katanya . "Saya menyeru kepada semua peserta untuk merebut pe luang menyertai program­ program keusahawanan yang dianjurkan oleh mana-mana agensi supaya dapat menambah pengetahuan secara berterusan dan mendapat maklumat yang terkini, " tambah Datuk Hajiji. "Diharapkan agar para peserta memperoleh kefahaman yang lebih mantap tentang hala tuju masing-masing terutamanya dalam bidang keusahawanan demi memperkasakan lagi ekonomi Bumiputera," ujarnya.

Antara lain, objektif program ini adalah untuk memberi maklumat mengenai jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh pelbagai kementerian dan agensi untuk memulakan dan memperkasakan perniagaan serta memberi pendedahan tentang eUsahawan. Sementara itu, Encik Hanafiah berkata, "Kumpulan Yayasan Sabah telah melaksanakan lebih 20 kursus untuk meningkatkan status sosioekonomi penduduk di daerah tersebut pada 2016. Keusahawanan adalah salah satu cara untuk menambah baik taraf kehidupan rakyat di mana Kumpulan Yayasan Sabah aktif sebagai fasilitator program. Kami memberi bantuan dan bimbingan kepada usahawan," katanya. Tambah beliau, "Kumpulan Yayasan Sabah telah menyediakan skim pinjaman asas bagi usahawan kecil yang hendak mengembangkan perniagaan mereka." Seramai 200 orang peserta dari daerah Tuaran, Tamparuli dan Kiulu menyertai program ini.

IOMJID'US "lAHSlIHUN DI$(lmpUrna ~

l I'lIngl""aftsl

~::'!~':.r:pm.~ Professor Dr. Morni (gam bar atas), salah seorang penceramah semasa prog ram Jom Jaw Usahawan berlangsung dan sebahagian daripada peserta yang meng ikuti prog ram berkenaan.

Datuk Jahid (tengah) menerima cenderakenangan daripada Encik Hanafjah sambil disaksikan oleh Encik Kumin Gabpai, Pemimpin Pembang unan Masyarakat Kiu/u.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

1Disal1lber

DeW3n Sari Silian


ON PANTAI BARAT Pl"ogl"arn Kesejahtel"aah Masyal"akat Pada 20 November 2016, ZPBS dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.18 Petagas dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Tombovo, Putatan telah menganjurkan Program Kesejahteraan Masyarakat bertempat di Kg. Tombovo, Putatan. Seramai 118 orang penduduk kampung tersebut telah terlibat dalam program berkenaan .

Encik Hanafiah menyampaikan ucapan kepada penduduk Kg. Tomboyo .

. PROGIIAM

~~lATAN

KlIl"slis Keeahtikah dah

Pernakahah .ihat

Pada 29 November 2016, seramai 58 orang wanita dari Inanam, Manggatal dan Telipok telah mengikuti Kursus Kecantikan dan Pemakanan Sihat anjuran ZPBS bertempat di Hotel Puri 36, Inanam.

Peserta kursus melihat demo kecantikan yang dilakukan oleh salah seorang pakar kecantikan.

D~CA

t!~M~RlANG

DAN

B,RINOVAeI (PDt!BJ

t!el"arnah Pehglll"usah

Pl"otokol M.ns

ZPBS telah menganjurkan Ceramah Pengurusan Protokol Majlis bertempat di Kg. Singgaron Baru, Ranau pada 27 September 2016. Program ini telah disertai oleh seramai 2i orang penduduk kampung berkenaan termasuklah Ahli­ ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Para peserta mendengar ceramah pengurusan protokol.

PROGRAM .qKAR~lAWAN M.lis Pehyarnpaiah .lIrnbahgah

Mahgsa Kebabl"ah

Pad a 10 November 2016, ZPBS dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.17 Tanjung Aru telah menganjurkan Majlis Penyampaian Sumbangan Mangsa Kebakaran Kg. Sembulan Tengah yang melibatkan seramai lapan keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Encik Hanafiah Diman .

Encik Hanafiah (duduk, tengah) bergambar bersama penerima sumbangan wang tunai mangsa kebakaran di Kg. Sembu/an Tengah.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


y

YAYASAn SABAH

YAH DATUM SERI

PAniiIIMa,r'mUSA HAJI AMAM

. Kelua Menler; Sabah merangkap Pengerusl Lembaga Pemegang Amanah YClYClsan Sabah

16

I

Auditorium Tun Raffae, Menara Tun MustaphaON PANTAI BARAT UTAR

Kejoh.ft.ft Plftg-Poftg Tetfutllp

Peserta kejohanan ping pong tertutup bergambar beramai·ramai dengan Endk Jikim Rumanggun (duduk, empat kiri), Pegawai Kawasan ZPBU mewakili Pengurus Kumpulan ZPBU. Program anjuran Sukarelawan Zan Pantai Barat Utara ZPBU ini telah diadakan pada 1 Oktober 2016 bertempat di Pusat Ping Pong, Taman Seri Aujana, Pulau Banggi Kudat.

Gotoftg-Royoftg Perd.ft. Sukarelawan Zon Pantai Barat Utara (ZPBU) telah mengadakan gotong·royong perdana berserta dengan pelancaran Hari Sukan Negara di kawasan Pekan Karakit pada 8 Oktober 2016. Lebih kurang 200 orang telah menyertai program terse but. Datuk Mijul Unaini, Ahl(Dewan Undangan Negeri N.1 Banggi telah merasmikan program tersebut. Turut hadir ialah Encik Sabrin Sindan, Pengurus Kumpulan ZPBU dan pegawai-pegawai ZPBU.

Penduduk kampung dan pasukan sukarelawan turut menyertai gotong·royong perdana di Pekan Karakit.

Endk Jikim (tengah) menyampaikan hadiah kepada pemenang kejohanan ping pong tertutup anjuran Sukarelawan ZPBU.

Encik Nayar Bin Mourinting seorang penduduk dari Kg. Mompilis, Matunggung dan juga ahli Sukarelawan ZPBU yang sedang sakit mendapat perhatian dan sokongan moral daripada pengurusan ZPBU. Beliau mendapat bantuan berupa bahan makanan dan wang tunaL Pengurus ZPBU, Encik Zainurin Sahat yang mewakili Pengurus Kumpulan ZPBU menyampaikan bantuan terse but pada 29 Oktober 2016. Turut hadir adalah Sukarelawan ZPBU.

Encik Zainurin (kanan, tiga) menghu/urkan bantuan kepada Encik Nayar (dua. Kanan).

Gotoftg-Royoftg Kg. Polod, Pitas Gotong-royong bersama pemimpin membaiki Dewan Kg. Pungiton, Polod, Pitas di kawasan N.1 Banggi pada 29 November 2106 telah dirasmikan oleh Pegawai Pembangunan Masyarakat N.1 Banggi, Encik Masikun Magital. Turut hadir adalah Encik Jikim Rumanggun, Pegawai Kawasan ZPBU dan Encik Sanior Soludin, Penolong Pegawai Kawasan ZPBU merangkap sebagai penyelaras gotong­ royong terse but.

Antara aktiviti yang dilakukan. BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


ON PANTAI TIMUR UTAR

- DATUK SERIMUSA

Para belia harus menumpukan perhatian dan foku's kepada pendidikan dan aktiviti­ aktiviti yang bermanfaat termasuklah berkaitan pemantapan jati diri, sahsiah dan kepimpinan. Demikian menurut Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sa bah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah semasa merasmikan Seminar Memperkasa Kepimpinan Belia pada 25 November 2.016 di Dewan Serbaguna Libaran, Sandakan. "Aspek ini amat penting kerana apa juga dasar dan inisiatif serta peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk para belia tidak akan mencapai matlamatnya tanpa adanya sokongan, penglibatan dan komitmen para belia sendiri," tegas beliau. Tambah Datuk Seri Musa lagi, para belia perlu mempunyai pend irian dan jati diri yang teguh dalam menghadapi apa juga cabaran

apatah lagi ketika zaman kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat masa kini. Setiap isu yang dibangkitkan mestilah dilihat dari perspektif yang sebenar dengan mendapatkan penjelasan supaya para belia dapat membuat dan penilaian yang tepat. " Pada pembentangan Bajet Negeri 2.017, Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan RM95.81 juta untuk pembangunan belia, wanita dan sukan sementara RM219.84 juta untuk pembangunan modal insan," jelas Datuk Seri Musa. Justeru itu beliau menges a para belia untuk mengambil peluang yang diberikan oleh kerajaan dengan menyertai program­ program pembangunan belia demi menyuntik semangat, menyemai nilai-nilai positif dari segi kepimpinan seterusnya memperkasa sahsiah untuk menjadi generasi

Tuan Sheikh Haji Ismail memberikan kata-kata semangat kepada para peserta seminar.

belia yang cemerlang. Sementara itu, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad, Pengarah Yayasan Sabah turut melahirkan harapan yang tinggi terhadap para belia. "Saya berharap para belia akan memanfaatkan peluang menimba ilmu melalui seminar ini," nasi hat Datuk Sapawi. Beliau turut menyifatkan program seumpama ini merupakan sebahagian daripada program yang dirancang oleh Kumpulan Yayasan Sabah bersama agensi rakan strategiknya bagi menyediakan diri para belia menerajui kepimpinan masa depan. Seramai 600 belia telah menyertai seminar ini yang disampaikan oleh Tuan Sheikh Haji Ismail Hashim, seorang penceramah bebas dan juga mantan Pengarah Yayasan Dakwah Malaysia.

Datuk Sapawi (berdiri, berbaju biru) mendekati an tara para be/ia yang mengikuti seminar tersebut. Turut kelihatan Puan Hajah Rasinah Haji Abd. Main, Pengurus Kumpu/an Zan Pantai Timur Utara (berdiri, bertudung hitam).


ON PANTAI TIMUR

UTAR~

PROGRAM .EMARAK KACIH JIRAN .SKAMPUNG

Sepanjang bulan November 2016, Zon Pantai Timur Utara (ZPTU) telah menganjurkan beberapa siri Program Semarak Kasih Jiran Sekampung bertempat di Kampung Banting pada 15 November 2016; Kampung Pangkalan Gum-Gum, Kampung Satura dan

Stesen Pertanian, Ulu Dusun Batu 30 pada 16 November 2016;

dan Kampung Pantai Boring, Beluran pada 19 hingga

w20 November 2016.

Kursus Pehgurusah Jehazah dah Perfahdihgah Mehghafaz .urah-.urah Di bawah Program Semarak Kasih Jiran Sekampung, ZPTU telah menganjurkan Kursus Pengurusan Jenazah dan Pertandingan Menghafaz Surah-Surah Lazim pada 15 November 2016 di Masjid Kampung Banting, Sandakan. Program ini telah dirasmikan oleh Pemimpin Pembangunan Masyarakat Gum-Gum, Encik Kamal Said yang mewakili Pembantu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri

Pengurus Kumpulan ZPTU, Puan Hajah Rosinah Haji Abd. Moin (tiga, Kanan) menyampaiKan hadiah kepada salah seorang peserta pertandingan hatazan surah.

Sabah merangkap ADUN N.41 Gum-Gum, Datuk Zakaria Haji Mohd. Edris. Program ini dihadiri oleh seramai 90 orang daripada Kampung Sungai Beruang, Kampung Dandulit, Kampung Kuala Gum-Gum Keeil dan Kampung Banting selaku tuan rumah. Selain daripada kursus Pengurusan Jenazah, Pertandingan Hafazan Surah turut diadakan.

Sebahagian daripada peserta yang hadir.

PrograM t!eraMah dah Mihi KOhvokesyeh Tadika Tahjuhg Papat Di bawah Program Semarak Kasih Jiran Sekampung, ZPTU telah menganjurkan Program Ceramah Motivasi dan Mini Konvokesyen Tadika Tanjung Papat pada 15 November 2016 bertempat di Sabah Hotel, Sandakan .

Puan Hajah Rosinah menyampaikan cenderakenangan kepada Encik Wong.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Program ini telah disempurnakan oleh Eneik Wong Chea Kiat, Pemimpin Pembangunan Masyarakat N. 46 Tanjung Papat wakil kepada ADUN N46. Papat dan juga Timbalan Ketua Menteri/ Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Seri Panglima Raymond Tan.

Antara ibu bapa yang hadir.


ON PANTAI TIMUR UTAR Program Pemimpih Bersama Rakyat Seramai 80 orang penduduk Kampung Pangkalan Gum-Gum Bt. 16 Sandakan telah menghadiri sesi ramah me sra bers ama ADUN N.41 Gum-Gum yang juga merupakan Pembantu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sabah, Datuk Zakaria Haji Mohd. Edris pad a 16 November 2016 bertempat di Kampung Pangkalan Gum-Gum Batu 16, Sandakan . Program Pemimpin Bersama Rakyat merupakan salah satu program di bawah Program Semarak Kasih Jiran Sekampung.

Sebahagian daripada peserta yang hadir.

Melalui program ini, para pemimpin turun padang melawat kawasan masing-ma sing untuk mengetahui keadaan diakar umbi. Program ini memberi peluang kepada penduduk kampung beramah me sra bersama ADUN mereka . Pada program itu juga, Pengurus Kumpulan, ZPTU , Puan Hajah Rosinah Haji Abd . Mo in telah menyampaikan ceramah yang bertajuk "Permuafakatan membawa berkat" .

Datuk Zakar ia sedang menyampaikan ucapan.

Program .emihar Perahah Iflu flapa dalam Pehdldlkah Pada 16 November 2016 yang lalu, ZPTU telah menganjurkan Seminar Peranan Ibu bapa dalam Pendidikan bertempatdi Kampung Satura, Sandakan. Program ini telah disempurnakan oleh Pembantu M enteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sabah merangkap ADUN N041 Gum-Gum, Datuk Zakaria Haji Mohd . Edris .

Datuk Zakaria (lima, kanan) dan Puan Hajah Rosinah (enam, kanan) bergambar beramai-ramai bersama masyarakat kampung.

Pad a sebelah pagi, program dimulakan dengan acara sukaneka. Sebanyak lima aktiviti sukaneka telah dilaksanakan. Pada sebe lah petang pula, Pengurus Kumpulan, ZPTU, Puan Hajah Rosinah Haji Abd . Moin telah menyampaikan ceramah motivasi kepada para ibu bapa yang hadir.

Sebahagian daripada peserta yang hadir.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


..... .

ON PANTAI TIMUR UTAR

Kursus Mehgguhfjhg RaMbut Oi bawah Program Semarak Kasih Jiran Sekampung, ZPTU telah menganjurkan Kursus Menggunting Rambut pada 16 November 2016 . Program terse but mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk di sekitar Stesen Pertanian, Ulu Ousun Batu 30 dengan penyertaan seramai 40 orang peserta. Fasilitator kursus didatangkan dari N Hair Beauty Saloon, Sandakan. Oi samping kursus ini, ZPTU juga telah menganjurkan acara sukan rakyat untuk kanak-kanak dan para belia di sekitar kampung tersebut. Majlis penutupan program ini telah disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sabah, Oatuk Zakaria Haji Mohd. Edris .

Puan Asim Moi Binti Chin (empat, kanan) dari N Hairy Beauty Saloon . menunjukkan kepada para peserta cara-cara yang betul untuk menggunting rambut.

Antara gelagat peserta mempraktikkan teori menggunting rambut.

PrograM Mehghubuhg dah Mehyatu ZPTU dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Sabah cawangan Sandakan telah melaksanakan Program Menghubung dan Menyatu Connecting to the Unconnecting pada 19 hingga 20

November 2016 bertempat di Kampung Pantai Boring, Sandakan.

Salah seorang peserta yang menyertai pertandingan karaoke.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH

Program dua hari ini diisi dengan aktiviti ceramah, pertandingan

karaoke dan sukaneka.

Pengurus Kumpulan ZPTU, Puan Hajah Rosinah Haji Abd. Moin menyampaikan hadiah kepada salah seorang peserta pertandingan hafazan surah.


ON PANTAI TIMUR PI'Ggl'am

~el'amah

UTAR~

dah Majlls KGhVGkesyeh tahUh eK Pasil' Putih, eahdakah

ZPTU dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Pasir Putih, Sandakan telah menganjurkan Hari Konvokesy en tahun Enam dan Ceramah Motivasi pada 22 November 2016 bertempat di SK Pasir Putih, Sandakan. Ceramah Motivasi telah disampaikan oleh Pengurus Kumpulan ZPTU, Puan Hajah Rosinah Haji Abd. Moin.

Puan Hajah Rosinah menyampaikan cerama h motivasi.

~ham

Ceramah tersebut bertujuan untuk m emberi kan motivasi kepada para pelajar tahun enam yang bakal melangkah ke tingkatan Satu pad a tahun 2017 dan juga motivasi kepada para ibu bapa.

Sebahagian daripada ibu bapa, guru·guru dan para pe/ajar yang hadir.

Gambar kenangan Puan Hajah Rosinah (empat, kanan) bersama guru-guru SK Pasir Putih, Sandakan.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


I

~ZON PANTAI TIMIiR ~~lATAN

PROGRAM INTSISK DAN MINDA .erninal' SrDwi"g rhrDugh Mi6lake

Para peserta seminar, Pada 26 Oktober 2016, seramai 1,000 pelajar SPM dan STPM yang meliputi SMK Madai, SMK Kunak Jaya, SMK Kunak dan SMU Kunak mengikuti Seminar Growing Through Mistakes di SK Kunak 1, Kunak.

Seminar terse but telah dira smikan oleh Datuk Haji Nilwan Bin Kabang, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.51 Kunak. Sesi ceramah seminar tersebut telah disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Imbarine Bin Bujang, Pensyarah Universiti ifeknologi Mara, Kota Kinabalu ,

PROGRAM PSMBANGUNAN MArlARAKAT Bengkel Trtian Ilrnu dan Pernbentangan Arnalan Pernbel~al'an dan Peng~al'an Tel'baik ZPTS telah melaksanakan Bengkel Titian IImu dan Pembentangan Amalan Pembelajaran dan Pengajaran Terbaik - Pemulihan Khas, peringkat Daerah Tawau pada 25 hingga 27 Oktober 2016 di Pusat Perhutanan Luasong (PPL), Tawau.

Antara objektif program tersebut adalah untuk memantapkan penguasaan kemahiran pedagogi yang lebih berkualiti demi

meningkatkan tahap keyakinan dan motivasi guru-guru ,

Program ini telah dirasmikan oleh Encik David Yong, Pegawai Pemasaran Kanan, PPL dan dihadiri oleh seramai 80 orang guru serta masyarakat setempat PPL.

Para peserta yang hadir pada bengke/ tersebut,

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


~ZON

PANTAI TIMUR

~~lATAN-

PROGRAM .O.I05KONOMI

.elninal' Keusahawanan Seramai 269 orang masyarakat dari Daerah Kunak telah mengikuti Seminar Keusahawanan - Menuju Usahawan yang Berkaliber dan Berketerampilan bertempat di Dewan Masyarakat Tawau pada 17 Oktober 2016. Penceramah jemputan di seminar tersebut adalah Encik Awang Amdan Bin SM Darus dan Encik Abdul Aziz Ibrahim dari Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Program ini adalah sebagai motivasi kepada usahawan di Daerah Kunak yang bertujuan memberikan pendedahan mengenai aspek keusahawanan . Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dalam proses pembuatan dan pembungkusan produk dan memberikan dorongan kepada para belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Program tersebut dirasmikan oleh Encik Johan Angkee, Pegawai Pembangunan Masyarakat Kunak mewakili Datuk Haji Nilwan Bin Kabang, Pembantu Menteri

Peserta yang hadir pada seminar tersebut di Semporna.

Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri, N.51 Kunak. Di Daerah Semporna pula, ZPTS telah menganjurkan Seminar Keusahawanan - Menuju Usahawan yang Berkaliber dan Berketerampilan pad a 18 Oktober 2016 bertempat di Dewan Perpustakaan Semporna . Seramai 428 peserta dari daerah berkenaan telah mengikuti seminar tersebut . Ceramah seminar ini disampaikan oleh Encik Awang Amdan Bin SM Darus dan Encik Abdul Aziz Ibrahim dari MDEC dan dirasmikam oleh Datuk Haji Ramlee Haji Marahaban, Pembantu Menteri Kewangan Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N.54, Bugaya, Semporna .

Majns Gl'aduasi dan Makan Malam

Gam bar kenangan Majlis Graduasi d an Makan Malam Pr a·Universiti STMP 2016.

Pad a 21 Oktober 2016, ZPTS telah mengadakan Majlis Graduasi dan Makan Malam Pra-Universit i STMP 2016 SMK Ja'lan Apas , Tawau bertempat di Hotel Emas, Tawau. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar

tentang pengurusan sesuatu majlis serta mengeratkan ikatan silaturahim antara pel ajar, pihak pengurusan serta tenaga pengajar pra-universiti.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


LAWATAN SK BAMBAN, TENOM

Encik Stephen sedang memberi taklimat aktiviti-aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah.

Seramai 11 pelajar dan empat orang guru daripada SK Bamban, Tenom telah melakukan lawatan sambil belajar ke Menara Tun Mustapha termasuklah Galeri Tun Mustapha pada 10 November 2016_ Semasa lawatan, para rombongan telah diberi taklimat

mengenai aktiviti Kumpulan Sabah oleh Encik Stephen Jilimin, Bahagian Komunikasi Korporat dan program biasiswa dan pinjaman oleh Puan Hasnah Mohd. Yassin, Ketua Seksyen Kaunseling, Bahagian Pembangunan Pendidikan. Semasa lawatan

itu juga, rombongan juga mengunjungi Galeri Tun Mustapha yang telah diarah pandu oleh Encik Etan Enjah, Pustakawan Kanan, Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens.

LAWATAN SK KEBANGSAAN, GUAKON BARU

Encik Stephen ~konl{$i mak/umat mengenai • peranan Kumpul"" Yayasan Sabah.

SK Guakon Baru yang merupakan sebuah Sekolah Kluster Kecemerlangan di Daerah Tuaran telah mengunjungi Menara Tun Mustapha pada 21 November 2016. Seramai 63 rombongan yang terdiri daripada kalangan guru-guru, murid-murid dan juga ibubapa telah menyertai lawatan tersebut. Program ini merupakan aktiviti pendedahan kepada murid-murid tersebut bagi mengetahui lebih lanjut program pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah serta latar belakang penubuhan Kumpulan Yayasan Sabah. taklimat Rombongan telah diberikan aktiviti Kumpulan Yayasan Sabah oleh Encik Stephen Jilimin daripada Bahagian Komunikasi Korporat, program pendidikan ole'h Encik Patrick Angkee, Pegawai Kanan, Bahagian Pembangunan Pendidikan manakala taklimat mengenai Galeri Tun Mustapha telah disampaikan oleh Encik Etan Enjah, Pustakawan Kanan, Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens.

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH I


....

i

SMKSERIPATIAMBUNLIMBANG Seramai 50 orang guru dan pelajar SMK Seri Patiambun, Limbang telah membuat kunjungan ke Menara Tun Mustapha pada 29 November 2016.

LAWAT MTM

Lawatan ini bukan sahaja bertujuan untuk memberi pengalaman dan pengetahuan baru kepada para pelajar tetapi juga turut membantu mereka mengisi masa lapang

dengan aktiviti lebih beriaedah pad a waktu (uti sekolah di sam ping mendedahkan mereka kepada sejarah masyarakat Negeri Bawah Bayu ini.


ROMBONGAN

KG. SINGGARON BARU

KE MENARA TUN MUSTAPHA

Rombongan dari Program Oesa CelTlerl~rt dan Berinovasi (PDCB) Kg. Singgaron Baru, Ranau yang terdiri dari 19 orang pel ajar dan empat orang pengiring telah melawat Menara Tun Mustapha pada 30 November 2016.

Satu taklimat mengenai operasi serta tajaan pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah telah diadakan di BUik Multlvision. Rombongan kemudiannya dibawa melawat sambi! diberi penerangan mengenai Gateri Tun Mustapha

dan Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens oleh Encik Etan Enjah, Ketua Unit Perkhidmatan Informasi dan Dokumentasi. Rombongan juga telah mengunjungi Galleria Artisan.

Kumpulan Yayasan Sabah telah menerima kunjungan dari SMK Tungku, Lahad Datu yang terdiri daripada lapan orang guru dan 30 murid pada 6 Disember 2016. Lawatan ini merupakan inisiatif SMK Tengku bagi memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar tingkatan Lima dan Enam untuk mengetahui program pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah. Rombongan ini telah diberi taklimat melalui video korporat Kumpulan Yayasan Sabah d~ln disusuli dengan sesi soal-jawab yang dikendalikan oleh Encik Stephen Ji!imin, Eksekutif Kanan Bahagian Komunikasi Korporat, manakala program pendidikan telah disampaikan oleh Encik Mohd. Redzuan Mohd. Zin, Pegawai Bahagian Pembangunan Pendidikan dan mengenai Galeri Tun Mustapha telah disampaikan oleh Puan Nani Ambun, Pustakawan, Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd Fuad Stephens.


menjadi tuan rumah Pesta Sukan Antara Ke-12, (PESAYA) dari 11 hingga 18 November 2016. Pesta sukan tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Haji Tawfiq Bin Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Belia dan Sukan Negeri Sa bah pada 11 November 2016 di Auditorium Tun Ahmad Raffae, Menara Tun Mustapha, Kota Kinabalu.

PESAYA kali ini disertai oleh 13 yayasan-yayasan negeri iaitu Yayasan Pelajaran Johor, Yayasan Selangor, Yayasan Perak, Yayasan Negeri Sembilan, Yayasan Wilayah Persekutuan, Yayasan Islam Negeri Kedah, Yayasan Kelantan Darulnaim, Yayasan Melaka, Yayasan Pahang, Yayasan Islam Perlis, Yayasan Sarawak, Yayasan Terengganu dan Kumpulan Yayasan Sabah selaku tuan rumah.

"Saya berbangga Negeri Sabah menjadi tuan rumah untuk PESAYA ke-12 ini. Saya percaya melalui PESAYA, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan staf yayasan-yayasan negeri di samping berkumpul dalam suasana muhibah dan juga dapat menyemarakkan semangat kesukanan di kalangan staf," kata Datuk Haji Tawfiq.

PESAYA ke -12 melibatkan 13 jenis sukan iaitu bola sepak, futsal terbuka dan veteran, ping-pong, boling, dart, karom, badminton, bola jaring, petanque, bola tam par lelaki dan wanita serta golf. Kesemua acara telah diadakan di Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah kecuali petanque di Universiti Teknologi MARA, Kuala Manggatal, bola tam par di Politeknik Kota Kinabalu, boling di CPS Bowl, Centre Point dan golf di Sabah Golf & Country Club.

S~Mall<l\l'Sla

Dalam pad a itu Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sapawi Bin Haji Ahmad berkata Kumpulan Yayasan Sabah sangat kagum dengan PESAYA tahun ini kerana ia disertai oleh 13 yayasan negeri dengan seramai 808 atlet dan pegawai.

Selepas 26 tahun, PESAYA ke-12 merupakan kali yang kedua dianjurkan sejak pertama kalinya pada 1990 Kumpulan Yayasan Sabah menjadi tuan rumah. Penganjuran ini adalah bersesuaian dengan sambutan Ulang Tahun ke-50 Yayasan Sabah.

"Melalui pesta sukan ini, kami berharap dapat memberi peluang kepada pegawai-pegawai dan staf dari setiap yayasan negeri untuk mengenali dan bertukar pengalaman dalam pelbagai bidang terutamanya dalam pembangunan pendidikan," kata beliau.

"PESAYA ke-12 ini menjadi satu memori indah yang akan tertulis dalam sejarah Jubli Emas Yayasan Sabah," kata Datuk Sapawi.

Kumpulan Yayasan Sabah telah memperkenalkan Badak Sumatra sebagai maskot PESAYA ke-12 yang dikenali dengan gelaran 'RHINOBf\H', yakni gabungan kata badak dalam Bahasa Inggeris iaitu "Rhino" dan "Bah" yakni kata yang biasanya dituturkan oleh masyarakat di Sa bah yang membawa maksud kata penyudah untuk menguatkan ekspresi kata.

Majlis Penutupan telah disempurnakan oleh Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar mewakili Ketua Menteri Sabah pada 18 November 2016 di Grand Ballroom, The Magellan Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu. Yayasan Pelajaran Johor telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan PESAYA ke-12 dengan mengumpul 52 mata diikuti oleh Kumpulan Yayasan Sabah dengan 51 mata dan Yayasan Pahang di tempat ketiga dengan 40 mata.
-_.. PES"In Negeri S8-Malavsia [PESAYA) ke-12

aID

..

, ::~~;~

~

~A

f'.!'S AjA

~A


AH

81

I ,

Johan Boling keseluruhan - Yayasan Pahang (baju sukan putih/oren).

~

~,

fAYASAN PAHANG --,--.


KUMPULAN YAYASAN SABAH

Pasukan Bola Tampar (Lelaki) Kumpulan Yayasan Sabah. ~

(

/

BERITA KUMPULAN
-----.,,- ,

~

• - - ; S A'"

.::

~~s.e'~

.P~~ ,r .1Qra YayaSaO Negeri Se·Malavsla IP ~~YAI ke-12

~ ~-;I

" "' )

<o j

BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH


BERITA KUMPULAN YAYASAN SABAH
4

--­

P£SAYATimbalan Pengarah Yayasan Sabah merangkap Timbalan Ketua Pengerusi Eksekutif ICSB, Datuk Hajah Hosmawati Haji Lasuki telah mel'akukan lawatan kerja ke ladang sawit Benta Wawasan Sdn Bhd (BWSB) di Tawau pada 30 November 2016. Turut sama pada lawatan tersebut ialah Pengurus Kumpulan Bahagian Pembangunan Perniagaan Korporat, Encik Douglas Joinol. Rombongan sempat meninjau kilang kelapa sawit CPO Mill, BWSB . Objektif lawatan tersebut khususnya adalah untuk memantaukemajuan serta perkembangan perusahaan perladangan kelapa sawit termasuklah aspek pembangunan organsasi dan modal insan serta infrastruktur dan pentabdiran ladang-Iadang milik BWSB di sam ping mendapatkan maklumat Penunjuk Prestasi Utama (KPI) syarikat milik penuh Kumpulan Yayasan Sabah tersebut. Di samping itu juga, beliau turut menilai sendiri prestasi serta aliran kewangan BWSB di samping menyeru secara langsung agar BWSB lebih berdaya saing, berbelanja dengan berhemah dan berpandangan jauh dalam menguruskan operasinya.


EDITORIAl

PENASIHAT

Datuk Hajah Rosmawati Haji Lasuki, J.P.

SIDANG EDITORIAL

Sam S. Karnail

Rosly R.T. Jr

Mohd. lizham Bin Datuk Haji Majin

Bashir Nawab Khan

SUMBANGAN RENCANA

Staf CCD

Staf Pejabat-pejabat Zon

Staf Pusat Kraftangan Sabah

REKA BENTUK & SUSUN ATUR Arthur E. Lee Ahmad Fauziee Bin Wasimin Alastair Nicholas Peter Juliana Lim JURUGAMBAR Samson Lawrence Bertille Alex Boyou Ahmad Fauziee Wasimin Denis Patrick Lojui Zairulazrin Delin Mawi Haji Hassan Lylian Perez Annielydah Peter Hamidon Bashir Nawab Khan

Rosly R.T. Jr Staf Pusat Kraftangan Sabah Staf Pejabat-pejabat Zon TERBITAN Bahagian Komunikasi Korporat Kumpulan Yayasan Sabah Tingkat 15, Menara Tun Mustapha Ibu Pejabat Yayasan Sabah Teluk Ukas, 88817 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia Tel: 088 435112 / Faks : 088421546 Laman Web: http://www.yayasansabahgroup.org.my E-mel: ysinfo@ysnet.org.my

Editorial Berita Kumpulan Yayasan Sabah mengalu-alukan sumbangan rencana daripada Bahagian/Zon/Unit untuk diterbitkan.

Rekab~ntuk

& letak oleh Bahagian Komunikasi Korporat . Dlcetak oleh Percetakan Demasuco Sdn. Bhd. (467054-K) Tel: 088 436111 / 088 436555.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.