Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol. 3/2016 (Ogos-November 2016)

Page 1

AMALAN DALAM


"f'oimip-p<;",;P imcgrm ~~ <u>'u

I.cr.j. »n u"' uk "'""'P<fkU 'ul' I<= ",.tgnb

po!g<ln@l1 ,ofh;>d.opnl;>O..."ld." .if.,!.if., '>"MIlI b.;t d,m perIu eIi""",lk,n <>Ic!h ~ ...

di k.1.,,1I"" .ut <Ion!l.1n

;ooivldll ,.,.... m<f'>gIr' '.d~n

t>;,ng<.o. >gam> <!.I n

........JP"" ",....at... """'''''0" H

~"" ~n8>r.h Yoy_..." S>b.1h. ~ Bin HOj; AAm.xI.

Ddt'"'

"I'ri>ffip in'q/ritI ""''',.;''''... p e t _ y...g _ pt'n'"'B. '«ut.>R'\il d.>Iom uuha k~ ..011 ""'''"'~k .t k"" ~ d." k... I" i ~ or~"usi, ~ ..n>l><th ",," iau

logi ,om... Se>i K....:d>"'" Int.grili <lion r. I""",.n I'flllun",," A.duan ~ n YOV'_ '\.>~ pod. 4 01<."",", >.1\6 d i T~"", T"" H.r<><I:m. M.""", , .... M LJ "'~

"ong""""" Mu.on Kumpul,n V. , _

5.>b.h , _ ..1_."",, (>11'1> O.tuk s..p... "

Sfl> Ke.e<l.,.., Inttgr~ ••cl;)h

'.n'.. .

.maI¥>'_"""

ile

b«u.. den!(...

mong",,'l>;I"rn ponA>a~n r><~I<i ......, kOfj. ,ong komp.... ' pa.t. , ~_. da" b.gi ,~; cab'fiIn ,.,ng_pl - . ",~.I. ""'•• ~ , ..... "1.01. ~ or~i"'" ",""",,"' ~~ n ..... rgo k~ "nR komnotd ~ m""'pun," n"~_ob <bl.lm "",nj.;l"nQr> t ug.<> ,.,twi.n dengon n;\;I.;·" I" mum unl"" ~k>t ""n ",u . u~ . ...

mon""'.. .

..

'''''B_ilc.n,

"'fl' M. '.,,!.oPdt pcl."U..... '.ogt<.>h l.ol<" ."..,>11. p"~yel<!_.n. g.....

"'1'0'"

Iw..... -..,.n d." . e .....han

""'k

.""."ib

yong: j~ ........ Tiroo.l.o" Ke"" P~ ... AIhj;ol" (Ptnf,ur>=n &

........ ....., m"",b<ri k",.n ~ . p .,I ~ pomb.on~"""" "'lP"""<i. POI. ngg.v-Ml Irngl<.>h 1ak~"" jug. boI.+> mengu~ " day • ..,;ng ~ •• "",Io"","""n >i.."", """"!>oti

'''''''f'''';''""Iio"",~ 'i<rn"'.....ay. r-~~.".n

ke<;>n ~"""",'

~ ........ ~I.y'i. ,

rnoning'o:..tkon ....... tdIId "p~" "'io>g.,,~

nunab"

V.,,,' Sri l..>k;,ri. so,

d.........,.i... n " I.t. J.ofl...., Prosldcn

H,.

V.,,,,,,,, An,I~"""h

M ....y.;.,

pent"""''''' d,n .""m,.

~<.~

~_..,..,

"" ngLlruun Ad...., a.I.l.tI, ..,I... u"",",

"~n

r . n~,",u"'" Kumi>'J li>I1 s.bM urnuk """"pc<Ir..uo d on _oc1.y.bn Int .gnti dolam ><:t" p tlX1t:" ~" ini. " .... Unyol.

untul<

Y.,.","

Menurut bdi.ou, pt'nubuhan Unit tnttgriti dl Kumpo,lon V'Y"'" s"b.h ......, long" " " ntuk ...."..,nt.pk"" ........ n int.grltl dioI.Im "'lI' ''>'>'; ini. ~ .., • • <lenR,n "",1'1.1

porog''''' ~". ..,.)oII.ibo> m,,,. ny'

b.'.i.. . . . .ag....

~<t.o

!<'''~n8

0.,,,,, s,,_, "g,

~

..""'.

~i n ••«J"gg........ t>=guruWl' """"""""

""'''114" ..........

V"OS." s.;.b.h pIt.., ""<'grill ......m ........ k.,,-j' .d':>"" Mttl'f'>''''' de og_" ~h,.m ker:>j.M ~ I\wIInl ... ~ u un,"

"...,...,.,ri<.>.>k.on

.go,," ~",oiWn. "Maloh,.

. i••

~ ..

in.cgriti (Ii .........

nil" On'og@'''1''''''''''''''',ang

~

m a,lum ~Ioh """" SO.u

dorip.o.I•• ~, ,'""" Ut""'" n;l ~ .sa> pc",ns~'p ""lam pt'ntod b.-"" """'~. Mmi mM'<an>fo,,"'n .,ik." n.gon ini untuk mM~I .._h ""g;tfil Mai" <!.I " t>e1pond.p•• • n 'inggi ~Ion~, ,>hun 'o.".~ "S. ~.

be<h • .-.p <omu. w,'1I" lOfjo Voy""'" s..>b>lt boI"" ;",.griti dol. m.ug.os..on

K~n

bud..,._"""",I"" dan

,..,.,,,0<l\0I

""''''g-m..,ng. • toot.",• .

"",U.m,,, _

j< '" ~ ;.u.

"Son, Kc<Cd.lrnn I",~nti (\;I "

H

l>mb.t!>

D,o" ... Soap,....;

H

Y"'" lit.; !okubn. ,. h,p in'.grtd do"", 0Il'l",1>.><l """" " " " . _ - .. k, ..",•.

b<:,fiO:j. cImgon Iobih

SoU' M:S<:<I.:I,. n ttrSEOO' ,obh """"" ole" hompo< 'IX> or.mg stal Kumpulon V.y.,.n s"bah 'NOO cLoripodo """~ ",,,..,n n;»;ln ..' .. I"'ib.<g.>' prringk.. pogowoi.

,ong

~riu,

fh ."",1," Integ""

boIeh d~ dopa' dij..:l,Un .ebag" buday~ ort:,,,...<l in!. AnIM4 _ _ rang poorl" di' «apk.on do l.", diri k"a odoloh ~"ok_ <loIom mel""n.:",,,, 'UjI,I; dan t ~.tl . ~ng.on me "" n.mk..>n eI<!men "' i d. 1om • .,. "'"

S\:ba ""'II ~n menge,...; In, ogrIti yan, m<'lib.nbn <tal Ko.on>pul.ln Yay....n s" b .~ IxIIctI diUI""'"'n ",.!.... Unit In'~gn !l, A"", '9, MO"'", I"" MUSllpha "t~" mcl.11u1 ...."...,1k~ )"'inte,rltl@"nd.",g."'1at, " "", ' egriti@y~hoo .c ",,, ,


TAHUKAH ANDL~ Ap.lkah kesalahan integriti yang sering d ilakukan oleh staf di '>t'tiap organisasi? Menurut Dato' Sri Zakaria. kesalahan int('grit; yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

- --

-

Melep 3k dl kaJltin semasa ",,,ktll

, Penerimaan hadiah

pejab.:lt

Pergil<luhan

WilklU rehat mo!lebihi daripa(!a ~tu film

Menlalankan lugasan lua. tanp"

kehenaran

Tidak ha<lir bertugas Ulnp<l ~bilb

Membuat p"rnyataan awa m

P<'fryalahgu na iln dadah

Penyal ahgunaan tali"n Internet

"SAlAH LIIU PIRLU DlTlllGIIII SIIIIUM MIIIIIIIMIROsal"l PIGlWIlITU SlNllftl.

ORGAIIISISI W IIEG(IL~ . U,>( o' Sri labri~

. .

R;,h ~ gi,n I't1k ~ mt..n );'l 1l

........ k · I(~l1ak "'Y' , j.. ; diri _ , d>lam

"P,d, ~t

"""

YlCtor ~t"" (;;0". . "

Rt-dw;>" Rapl'

:ton 1Tda1.","" I""'"

ru.. r.",.; Tim", SrIO>lan

"Socb.>g;>i I""'!aw>t _ .....

l,,. ...."'101>

~~" .~' i"i~ \.Ong8""gj4W.l> cia..... ""g,nh.,i mriputl .... .-...;I.i muml ~I ~'i' '''. ,duo."." i<IIL>< mtncnm. . .n "", ••ud inleg'''c p"t.k<.n.." "".gr<l' d; Kuonpul.>n Yay~~n S.bah~' ~ ... dOn Mng;on

""""'''''Y, i , il., io>,; diri y...g

Io.e._,~

1'<1.1<... """" i"'~loW <J; ~ump<u"

. . __.

t-,,.,,,,.,,,,,

~g"" ..... IM,

pengWlk~.n dibwt

dan

_cap .pr ."~grl~ """bu<UJa ~~. w ..S' 1(""",......,

f'I~khf. Sa~.

~

=>v. "".it

ny. .. "~H

keil<~16~1.

kN«b\Ok..".,. k~ '<:Iu>;I". ;om ' ...... boo...,. ber1>'Ig'''K kqo.od.o prinsip Ii""" mo.ocIah dip< , ~~ do" _

....bol>

~''''

"''''rgi,1 m<n.op.lUrl

_.r"" .............

0",.,

bert~i>""n "Ja' •• ik.

ow"" doIp.1t di1Hl1p1<. n,

dih.oy." o3.:l " <1100... '" ~g..,

",1

«"g.ni'osl,

"""p

mumi ."......,., ........ k....... k.n lttj;o. Kump..... n V..,... .... S3/"" "",~n

,,,,,,,",, "'l?"'''''; '"nt: ~ .~ p.-mbil"l!un;)f\

Neg«1!>ob.oh.

<Jlpeo:;OY6i,

YoY"~

""-<gritl, wdofI p",tI ",l.1h 10k" kkir.ny.

d.~' ~"",nb"'>rl

I><',,~r.k.o"

0iclI Ht>.b ;'U. ~, ..._

_'"'''''Y·

"",,sY"."" d.oo, Wegrlti

do'_ YJy","" s.:.b3h. D.'.rn u'""'" rnengu'""gkan ...."

.......L.lh JIe<'.i<te

Kumpul>n

I.:tku. _"",,-,n """ I.n ....-.go. ~'ng, S•• I >k.on Iobih ".,..,. , .~ doIn wujud ,~. ,

.;ta, mum; ddI. ", d;rlsetoop"~ P_~""".,tegf~' di ~"laf d.p.1t

~bk ........ n

~,I<;io"

bcf'orusan.

tnIJ'u ktjo. mefI.1 il<k....

irr>oi org,ni,.,. uo,uk , ."" ""' ngungguli _ kmdmat.x>,""I!: <ern..r1. "~ ~ rak, .. dlN"Sffi 0; S.w"", fIo)'l.' ....... > <knlf.'n ""I Kum[>UI... So/).n laitu Oinomik. 8<-rjlw. Roky". PrII\otin d>n Komit. d."

Y"""'"

H

.,.,mug.

integrili ini I>eri>V'~""


4.=

,2 .

.'.

-

-..

'

rnUiiWHkm ~rn

.

­

!Duke p eluen§

"'og,. ,n C~'~k 1 "~SJ}( ,. I.h di.>dabndi o..w.n ~01 Uba,.... s""""k. n p.d .' ~ h'''IIP I' Ogo, .0,(0. ~I~m prog'~ l~~l>u' ~"",~n Yaya,",n s.ot>;oh d.>n Mail,S Am..... h lI.ky" (M ...AA) ,elah dil>e>, •• "",.n _!)nit P. n . r ~ l ~ log""'" B~",i pu' .,. (IEIlAJU)!!;on Pih,ok Ikftw,"", P~mb.' ngu n.," £I<onoml da n P~l ab'JI.n S_h (SEOI...) unl...... "",ng. nj"'''.n potogr;om ini d; '><o ".! '''.n. r~,...,.,u kelm,m., p~. mojli> itu I.,.h K~".... M~nl .... 1 s:tb.h. D., uk ""ti p,ngl;m. Musa H.j; NO,n. Tu,u' hiod" ~d' ",.jIi. '."ebu. i>l,>h Mert Ke. u. M...,' ...... D.,;n Serf P.ng~ o.otuk Il.j.h h rldoh II., Tu..in d." _Impin-p"",;m",n , ••emp,"

"".000 ot'''~ '~I'h m.nd~p.' m."I." d.rip.>d, pr<'gron, '.".bul." hIO Pe ng.rah Yay...., ~d b.h. O~, .... s:tp.>wi 8 in Ahm.d.

Il.~

Me""M"y.I.gi, pe11>.>R,1 " >aN jugA,el.h dil. ,,,,,",,, un'uk m""",n" p bn pf"IfIN"gun.n modal ,nUn , . ng b ~fk ~mah;'.", berpt'f'l\~'. I'u.n. berl<ebol~ha " ,.,'~ be'd.y~ •• ing u'''uk m~'ebut p.lu.ng P<'lu<tog eII",."ml d.n p"mi'g•• n y.nr. d;..ujudk.n me!.I " i p"lb'~' kerajnn. ""'.,. "" h. y.ng d;I'k".... n '~'ma"" " I .h (>(,nubui>;on Kolel T<'k"i....1 YAJa.. n S.b'~. Un..."i'y Colleg~ 5.>b.h found.tion dan Pu." ~ ... ft.;m~n

"".i.,rf

).b.h. Ant" , 14'M obj<k,rt 1"011'"..... ,nI.d.,.h un 'uk ",,,nlngLotk.n I"' n1." ••n _puW. d.n """""""'; I..., bat>d., d""m ...,I"lI lokoo"",1. Dlu"'plng I'u. "..og'.", Inllug. h<"<1:ulu..... un,uk rnO ";:g.loI.k.n I"'nubu han It>du",t I(Nii dan ...,d.mo... (11($) d.I.", •• k,o,·,...k,ot u'.m. ~ H<.h deng"" nlt"y.I",,,"n m~ k """.' me ng.n.; d ..... I.,""' n. p"mho<>gur>.>n mod.lln..." d.rn ff>I.... ~ in,, ;>( ,1 .«:Ii.> .d. y.ng I. ,,,.

!oeb...,..k \& .~en.I,el;oh m' '' 1ortol p.n....un ",1.)"" tlg' h~rf y.ng teloh m. n yo ~ ;;'''''n I.nd". n k<,p'd.> u,..h_'''·u<> h...." d.n p~""" p,og,.", lni<ui>oto' untuk m.",p.... <"~"" p.oduk/ p' o'O"lpJ~~ P<' ''' i.g•• n k~d. umum. ~,.m.all.000 o'" "g ,el.h mO"1~O" >emln. r ..,mp"n. m.)li. , . ng nwlibatk.n" I<e~ a "ng <!I.... mp,ibn oleh p"1"'~. , 'gen,1 K",Oja'" N.geri don PO(SoC~u' .... n.

i,.

, ,,'to>

"Mel.I,,1 Pej;tb.o, 1'.,.1>.>, lvn Y""l: '.,dapot d i .n .............,,, d,

,".rul, ~.i>.>h. "umpul~" Y.y.",n s.at>.>~ "',,' ;~ , ~ m."'""'...." pot,,!,~m

pem b.ng...... n "". io. konoml.

~~. k,t

;,, 1, I.t>i~ ~ ...."g

P'ogr'm ,~,,,,b ut di,.,... i _ gQ long.n «''''.I.lep." n ,ekol.lh. g,><I,"'" Iep."", uni "«S,li.1Hho d.n I><>ha .. ~nJ •• ,,0, ,u ri ." ..... h.

ul(umpulan Yayasan Sabah senliasa komited dan p.-ihatin terhadap usaha membangunkan usahawan mclalui pclbagai program pembangunan sosialnya yang mcrangkumi program pcndidikan , latihan kcmahiran , . . d an b"lin b'Ingan k eusa h awanan, " motIvasl O"t"k .o;ap.. w; Hi.. II,,;;

AI,,,,,,,,Pe,.n.m

I<. u mpul~n V~,~S;Jn Sab~ h d31~rn m~mbangun~~n

tah~p ,o<io~kOnOml r;lk,~1 dl nege" ini I ~rutam~nya ddl~m bidang k"us;lha.. ~nan lida k bol~1t dlnaflkan. In; terbu k!i dengan '"UltiJn dlln p eluang-p~ luang yang

dihenbn kepJd3 ""3'83 temp i !Jn '1>3' m empunya; k em ~h iran d al~m bid."1:! ke"<a h a"".n." khususnp d3 13m In d us"; Ke e il d." S~dcrh3M (I K5) .

mewuludkan p.,k"ri" an ......diri <eperti menjadi "SlIhllw"n sehligus menyumb... g ~ epa-d" pertumb"han ..konomi neg.... ini. D.13m h.1 ini, K"mp,,1... V3,~ •• " S.!.>.h ",eI . lui P" laba, p Cjaba l Zon d a n jug . Ko lel Tcknika l Yaya," n SabJ h (KTYS) le lah m el. t ih ra mal belia dan b e l i~ w~n i , d a lam bidarr8 k.,u,ah.""a nan.

Pelba!':ai p ro!!r. m dlre"a densan nila i t .mbah "ntuk menj"",in mcr~ka mcndap;>! p~ke ria3 n scrt a keupa y.. ~n

n.iht ini ditang>l oIeh .alah • ..oo.ng .1""",, I(TVS I.ltu [ncit. Donold Jonlle P...I". ,.ng be, .,.1 d.on Ra""u. B"n.......... nlu.~.n pe"d,dikan d l kol,,! ,~r~u . dengan ..... n8amhil k""u, Diploma Peng""".n T~k""IQgl. (ncik D<>n . ld ..... ""tb~o1 bld.ng ~ ~u<.1ha"'''fn ,ei.k d~n b. ngk u ,,~<>!.~ I.gi. P~ d' "'.u I .p."~. ~el i . u ."ri ng "'~"Q I O"g .y.hny. d i ~. d .; ,,,"cit. Den,.n k~ ",.hi .. n y.ng di p e,ol~ h h..;1d>fi pada pt ng.i i. n d.n p-ong.l.m." Idt ih.n ho nd.·on darl H YS . bel;au kemudi.nn,;o ttI_h meneeh u'i b id. ng <tu.. h.".""n. IIp.obil. ditany. ap.kah ,.baron .....1 J3n~ dih.doopi. wl"u menjelHhn. "KeY'kin'n diti yan, ,endoh, mo<IalYinj( ud.ok menc:ukupi d'n u~u! w,ko<lop;m denvn r)rin~ romal ~ pe,,,,,kiuran kerj. ,.ng _ g ~pa,,"n c.b.un ,""11 ••,. Md.p'. ~ ,,"unya. D"" g.n dor""g.n keluo<g•. l><>li.u ..... "iodlkan k....n·k.aw.n r'''S teloh berJ.y. d.I.", biding ... ~.g.i ",ml)<" impi,.,!. ,. M~I . lu, ku"u, y.ng d'p"I' i.ri di KTVS . '",. mom pe'I);oik i , I"em .kaun d.I.,,, peng u",.an k ~w.ng.n ' td.1 d. n CO " car. be, hdd.p.n dc nR.n poke'l' dan pol.ngg'"." dtm,kian monur". l o<ik I)on.ld l.gl. kCU> ~ ltdw.n.n

P.do m . ... dop.n. b<!lId" InR,n m"",,<"bu,; 1"',,,I.,..n I.ln ~P<"ti ge," m.k.". P"""~'ot. n baiu dan bd.i ,..,;i .e,et•. H,<lh.. !.>t'li.u kep;,<l. y,nll in~n _ne.bun <Io1.m bi<lang hu~ .....nan in, ..101>, - J;ong~n pu'u, ,,~ d.o" ,.lln d~ng." diri ",""'irl. Peml~g..,n d;on lto.o,..h.ow~n.., merne<luk.n kenb~n y"', ....... 1 tinggl. '",.t d~l~m i);d""ll pe<nlag.an p;,<l~ ""ring,,", perm<rl......doolah pe,k.", 1>1;0... N.mun. k.lta beLofA' dMi k~caS3Ian.·

""rI..

(nelk C l o m~"1 Li ~ , . b . ... ' p"l~f"' ju ru,an ~e .... h.w.~. " KI YS yang ber. sal d~,1 Koto K'n.b.l u m~ " y~t 3k " n min,. b~li. u te ,h, d a p b idang p ~'nlag .. n mom bu • • kon b eli.u mend.l.mi ilm,, ·ilmu k.u•• h.w,n. n '~h i ngga b" lay' mc" ubu o".n ,y..I'" pprni.>g•• n •• ndin I.itu G,••" Borneo Qu.. " y,"g b',I,nd. k ,eb.~.i f't"'un<i,ng p"rni.g••n. ··U""uk mernul.""..........tu IJO,n,agaan bu!<anl.h pe,""'. mullah k.,.. .... lila _"..,..!uk.an k~ ••b.un. penga!"""'" ";on pt"nyelirdik.a" r.ng menyelu",1>, • k.a'.",•. l.m""h b<iiau t.gi. "B.befio"" peona..",,,,," uto,m. d.l.m .........ulahn poNfti.g .... n ..l.h .epe"i '.ti;,<l.... mod.l. g.got ","",,3p.! p;nl.m.n ~.n' d.n ,,!.p dalam _lIih ,.k.n pem..g-.rln. - Nomun. I>f-li~" begi." ,e,.d do!am meng~"ung i <ab.can duni. 1"" "i.su" ,,,hlngg'.'" .,.,Ik., !>ell.u mer.ih .ngg.r>n f"'nd'po'an RM '0,000 ;tbul. n.

Stora"g logl

b~ka$

ptLo"" KTYS

;;'I.a~ (iI<

",,1I.h J.m'"@Khoio-uddln_••a!danRan.u.8"liau !.o,e"''' ....""m.'k.n peng_j,.n d l kolej •• ,,,,bu•• bell ... me""ebu,i bidoong k«antikan be,...",. S,_a, loI.rlo f"lKe Bodylinc d.n p"'.... h _apa, ""'uge'aI! ~erJ' Paling P"f"-'Ia, tog.. bul.n bt"uru'-'u,U!. 5.umb<!, fn.pl,..1 d."p;,<l. k••3 k.a •• dol.m II<I.n produk Lore.1. "Dan wan;n "n,"k w.n't.. ke.. "" dirlm .. btcitu be""'arll '·· m. mbuotk.n "'in~' b\:1I.u ",m.k in _ndol.m t.,h.dlp penl.g"" din lI.row... n ~h",u' 1.....1 d.n ke, anti . ,,, Wdn'\4. Por'p.d. pensol.m.n ,.ng d i p~' o leh i. u. kl " l bell.u ' e l,h mc nu buh".n p.rn'~g •• n •• ndlr i ~.n m.ng~mb'n!rk ." p.,"h idm.ta" k.la. dl.ek itar D.o , .~ ~ u d .. .

""'''8''m~

jur..... n

I(.,.....h~w...,.n .

to'"''''''"

S.." .ng I'g, "~k .. pel.jor KTVS y~ng berj',~ dal.m bld.ng .~u ••h.w.na n i.l.h O k Siti Jurrnah a,nti O<n;,on yang b~'h*1 d.n Tow,u . Se!lau . ela~ "'.mul.k.n lIerno.g.. n •••demi ~emah;ra" kou",i' .n, p~mbu."" •• b~n don penj.g• • n d", ,on8 dibe" nama O·Preu, HI".!< Se.ut y C." "e '~'w.1 'a hun , oo~ ,~ I"ngg. kin i. P.O. "hu n '008. belio u bok", j,!"m. deng. n Jo b",n Pem~' '' r.u '' .n K ~m'hi, ... untu k me n i ' I~" k dn 1.11 0. " k~m.~i ' an . Boli.u ,.1,0 mengh.,il kan p,,,d ,, k <endin i.i,u ....·C.".I. bormul~ d." pro,e. pornbu.tan hingg. penlu.l.n pr<>duk. Boli,,, lo ku, ,e,ha<l,p pe,,,I.ga.nny. d.on ,en"au _ngambil p~lu.ng un.u~ mpnth.dl" prog'."'" p'og,.m k"",nUk." baSi m~ ....mbah"",, IImu p.ngetah..." d.olam bi.d.n, ,."g dlt.ol>u,i.


Misi KTYS ialah menawarkan peluang pendidikan

yang berkualiti tinggi dan melahirkan modal insan

selari dengan keperluan industri masa kini .

p~. n D~1»ng H.tI» h Hint! Aw~ng Ja.I." ~ 7. ".,; ~mpung Slm·$im. s..nd. k~ n m~fup~k.n """" " g "'ak...... IKS y.ng d;. em"; S<!m, " P'~gf.m ~ro k IKS SO C 14ng '~I~h di. do . .... dl S;,,'Id~k'n p.do "h,ngg'" 08'" ,o.6Ialu. M~nuru' bth~u .. u~"t i..t, ,ItS t"'a~ ~~ri'Y' m""ul""~~n .. bll..,8"" ""how.n b.,u 1~ng ~ rl:~m ~h,,~n da n I"~' .. 1010 b<:1i.Y. m<ng u b.~ hidup ..rU m.ruli,~.iI<.n

impl'" ~~k ' ", I.m mfftj"" pend,p..." ..n'uk keluarg•. ~~li.;lU mul~ mentcburi ",)!;om bld."~

keu"",w,n.n •• !~p.u p~,um~ k. li me""."" ko,, " , membu" tudu"II'''Jur." Kump ul.o V.r... n Sot.>.h. Ub.>" n be' ;." P''''' I>"rmul.~nny~ ...,~." ke,yk.f>" ...."'" m'''''''patk.n p~l~ogg.n d.n t., I. I" b.ny~k '~ing~M d.f INd~ penl.g.. I. ;o. ·S'Y~

m.n li<

"1' ''.

inlin .... ng~mb."~ .' n P'Omi.lgUh 10M!, Y'''II I~b i h tingg. da" .~gll. " i' I:.:oln, <",~k .~,,~ 'e""~n )'.ns leb;h ei"1lon y.os m,'''Up" ,;"ra.. ~I~nu"'" <.. t~ m<nglkut e'nlk,"

k .uny~.

S"I~;n "'rlP. ~. ; ,~.

pu... Flo<p; ne Mich_l. ~~, da ,i Tan·, .n ~ ......... h.n O' I ~ .. " pul> I>.,~ang , ; b.g.i",.n. ~Ii.u mul, ",enc<bu" bidang ~.~,aba ......n ~ 1 ~I.h -"~;kuti k,,"u, k.. ~ ...h.w....n .njy,..., I<.~mpul . n Y.ya...n 'i.>ba~. I<... u"••o mendap>tkan mod;>l.,;on p~mb~li p,D<luk ~d.l . h <~b~'.n ,. ng dih.dapi oI.,~ b.li.u p.d.> ",",mul 'd n p~m"'g~ .... Mon,.,..'~~

(II..,.h~ o)i

p"".""

«n,ong mo,& d~p . n. b~l i ." """'<><~"lI un,ul ",~lib~'k a n d "i d,I,,,, y. ng nog..i il"li ••". mcl~l u i ~,nj~gun " " UI;.n.,.... '''''ng e '''b~ngi. .n I~K i "e,"i'gun

l>eli~ ".

"K""nlk." p'oduk k ~I~' ... ~rnl~g.,o '~1'" ,~og b. r~oo<.pUo> ",dl,1 ,.I",,,h k.>um y. ng ~d~ dl NO,.,; Sob>h . ..... ",hntu m~n.ri k '~""'i "",h.,i.n ~Iang.n d3ri d.l~m m~hup"n tu", ~ ",cri." 1~la, l>eha ...

5eoung logIl>< k.. pe,.,". p«>g'~m Kumpul... ,.ya•• n 53hah ,<IiII"" Pu>n (>.y~ng 1....11; Amr.i<la Oil.. "-bdu~h 1<.;1'0. 47. d,rI "'l!. 51m Si m. S.nddk..ln y~ng m o"'.... " p<:rnl'gM o mut.. ,~ _ k boll ... ~.; ibuny' . S <I'~ benlmu"~ ,.hun lag; belbv monunjukh.. min~' ,.ngti"fl&ld"""m pemla~>""lnl. ··P.",i>II';on """tia ra n'~n..,..ny.ol ( a b.,an ""11 '.........'hrl .~pc''; ke._.... p~mi klflln yang kledtif ~ lotu. (!;olam ",ti.p a.pK. .., pc ,t; <I'a _ ,... ~>i dong.>n p<lIAngg.,,:· Iol.,..,.~. Me nu", ' JM,1.. u IAgi. I>"lu '''1I 1~ diJM,' i k ~" Ol~ h "u""",lan Y~1 ... n 5-;ob>ll ~al.m p"ru,.h,..n Ini dopa' .....mb. nt u dari "'&I ~k()noml un,uk "'""!.-mbang k.n log! pH.....g.a n JM,II..... "P... n<l"!I-In >;>YO d. l.m

i_nt!<. m.... !,. n j .,,~ Inl,ucWh

'~ n' u

inNn ....."S.mb ."l/k3n P~""'8 •• n

h Ar ... ng.n muti.,. ke '3h.p ''''''" bd'' !'''," uJamy•.

11.1;, ,, lu,> ""'........,; b.k. 1unh.w,n ~ru dg.. pe~. deng... >itu ..lo~o""",,,l. ,Id.k m"""h wrpu,u> .,a ""n m~..."uny'l ke<u"uuhan d,I.,,, p~rnl.g,..n ,'ng "ii.I.,," "".

(\~

John Nichol ~.I4r"t. 15.•"". I~ I I 5o>"".~.n do,l "'g. KUlla S.vi. bOfkO"t"; belioy yang pad. mu l.",. m~tI(~buri d.l.m ~dA"B .eu >. h 'w.n~" iHi <.<~,a kocil· k~il.n rno l.I,,; kul'"ngan . " I~m b-e'ko",e~ k ' n "ad;"; ,~ k " •• um di S-<tbah. B~I;~u kemud,anny> b.korj"'rno d.ng. " Kumpulln 'a, ... o S.b.". Am.n. 1l l~h'l>< M.t.oy.I•• Y'1"'" Ugh. M. ju 'i.>b.h d~n THU N N~"on.1.

""'y

Tr~'JO

~ng.l.>mA"

"S~y.

l>er<yukUl

m~ngemb~ngk.n

d~og.n """"1~

Kurnpul,n V~1 ....n ~. ~ ,obag.ll.nd.,."••• y~ "'p., I.g; hIS" p<oduk "Y ~ dl dal_ m. h up ,,~ lu~' "~Kert." k...ny•.

N.<lh" b~li.u hp.d3 b.l .1 u.. h~ ....n bid,ns pemi . ~an y.n~ dim.,.,•.

>d~l.b

<u!»ya tld.>k

mud.~

b.,p.. 'u.

~, .

dOl.m

,"~n<~bm;


KURSU,S MEGA eUSAH·AWA'N

~5<ri_-"dif-d;f_",",pou

Kursus Mega eUsahawan y3I!g dianjurhn oIeh

KumpuL",

Yay3!." 5.1""", Maili' Per b~ndar.ln ..... Klak3n , Mala~n

D;gItal E(onomy (orpor<l.ion (More) dan i\m"""h Ikh\iar Mal.lysi.l (A IM) tela!> rnc:mberi b3ny~ pengetdh".n kepada P¥3 pes~". Kursus ini leIiIh <laPi. "",,,,,,nti$:. moti".'"

__

Ii~:;iiijj;;;;.;~E~i:j,

k"f>o..... p.Jf3 usal>.lw..,. II....... Meg. "US3h3w;>n dI Dewan Serbagun;llJ);>ran, S;,~1<¥1 ~ ' 3 OktoWr" lOt6 ini .elah dirasmikan oI<:h 0iI1Uk Sen P"rogtima Mu," flap AmarI, Kt1u<1 Ment.,-1 sabah "..,.,..,ngkap r""'g~ Lemb.lg~ Pcrnegans ArNI\ilh v.y. ..."

s.aooh.

Seramai 1,000 ori ng pe>t"fta .elall mengikuti k....us inL Pc"'rt;}-pekrt~

us<oh.w.... kedl bimbinsan 3gensi k""' i"~n

""""pul."

""I>Crtl .... "... TEKUN NilSional. Y~ya...., USlI"" Maju, vilruan s"bah, },)batan I'ertaoian, KCl"l"lCnlerian Bdio d.ln Suhn, Pertut>uh.>n Peladdng. Ji>b<ol¥l r."rika""n, K&fiel"y"'" GIATMAIIA, K(M~ dan juga ~<'ft" Individu, membcrl ~"ndo yang m<:nggAlakbn d¥I rnenunju/<kan ~ngbtan miMI di blangan """yarall.llt d.>I;,m menu~ pe rama,,,,,,, digit al d:ll"m P'1'''''sa,m merelta.

is'''''';

~Me"'lui I_ling"n k~""' ...m. dengan pcmbimbing ulo<O.... w~n d~n po::nyedi.o dan~. ~ umpul;!n Yaya""" S~bah ~ lebih "'maO masyarx~ """nd.lp;JI peluang d~" m~mpu memb;lngu nk<Jn ekooomi m~fe"" motI.:IIuI ~.tivi t i ' ""solhawanan," <!emilei"" ....,..,rut Pengar"h Yay""'" s.abah. Oitluk Silpawi Bin H3ji Allrnad dolam u(. I,~nnya pad3 p<'I;ltKMan te<Wbut.

s..menur:. ftu. Oa''''' s.,,; Musa ""lam uup;>n pelancar.m kurws tencobut b e rl<.lta. HKepen' inga n teknologl dig"'" kin; tidak da~1 dinafihn lag!. ~Iah i;> tclah ~ sebahagian d.:Irl kehidup;>n kita."

.. ~ deflgan Int. program yang d il.>lSllnakan ole!! 1.10(( dal.lm menerap""n ilmu """",,",,,wanan digiI<lI di kaJ'mgJn ra kyat;odalah ""'gat ~n dan bene~tan dalg<H' fT\olSa dan ke~n kib p<>da hari ini Ilmu bid,),,!! i<eusaha,,,,,fW\ digi'''' mi odali!h .....' I:>efmama.l bag! sesiapa sahaj.o ydng berm.,at u""",, """n..>,n!:>ah pen<I:I~ me",". ,el.lin iogin bc<gdar usahawan digitaI. .. t;l,'rIba/1 sen MuS<!.

0;0,,,,,

s"baf\yak Ii"", kerta, kftja teWI dit>cntangi<M> p<>da har; ,,,,,,,,bot. Kert~, I<erja terwbut iaI.lh A,a, Pemi>gJan ole h EndkAwangAmd"Jn 8 1n SM Da...... Pengen.lan k""aoo FxelJook Sin I dan II oIeh Tuan I'(am;trul Saha nn don PenS""" I.,, 1\~3 A<a, Instagram dan I.\log o len €ndk Abdul Aziz l U Ibr.lhim a.~u Iebih dikenall deng;on Pak ""iI.


v..,.....

o.mikion ~ ~. "go<.n Ioab<oh, DOl'" s.~ sm Hoji AIvnad do..... l><op:nty. (I MaJ!. tbO<lM QIo'Nn d... ~ h ~ .........,..... V..,,,,,,,, s.>t>.h _~, ~ '4 SI'pt...- 'O ' ~'4}7H O:IoJw;os"" f>"I""'k~~ ~

l >dil<o lilt. r. . . - belldoJ. «'<i>p

..... ~ yang;t.hb5 _

m."".~ ~n

k "l.Y''''~'

,.ng d"",*",,,"

_....,,1>.1

D....,. "'"iii> t<:R<"but. """...'YoI< ..... ,oI.Jh " " ' _.... ~..,)"CtI"9UthO ... I'<"~ _ _ te<JeN (\;10,.,.; 0lo/"I Tuan H.1jII Gust;".-.w..; ......... ~ k....,pU.on pdapah <1M! Ka ~ II""""" l>I.It. s... , ~ ""t"'a kortl.n kep;Jda......-go ~ ,""","'" v~ s..\>.o l, ",Ion dI>.mop.ool:.>n - . D"", s...pM <en6ri. ~OI"1j .... n

lUdan ~tun l ~am~"Y.Y .'"'" s..b;Jh{aM'VS) _ n o dMlg.>n lI. ri R.y. J\Id;IMho 10...." .. )711 ..... t..ut d _ oIeh f\o>on U<Jjoh (kini D.tult) ~.oti lIojI L.o",,1d. TIrrIbN1l Pong.."" vOY."'" Saboh, Dr. "-"" ~ur1. ~ Kot'poI".t v.,....." ~h n>ffi<lgl<ap aM1YS. tnc.. AAdI Toy""," ~

""''lI'"' '

Ku""""",, "'""'-- Al<. u" "'-' ~

~.

f.,.,

l'<:rl</IkIm;t! ~ n

K_."II....

P~"""

Kumpul.tn «'<Q ..... g. Ku","""lo" Voynon Sob>h­

,r'

"i'"", .,


Kunjun g a n H o rmat

PERSATUAN PEKERJA WANITA

KUMPULAN YAYASAN SABAH

kc

'."g Dlponu. P~ ..alu.n P~~~<'i' W.nl!> K.. mpul . n l.y..... Slobah y. ng i.. g. Timb.l. n Po n~~(~" n S.h ....... , .. Ibl'" (~ini D.' ''~ ) R"'m.... h Holl L.. u~1 d.n roml)<)o'go" •• 1." menBO>d.k.n k .. nj""g.n ""rmot kop .(I~ lu" Pv.n Oltuk So,; I'""gl,m. It'j.k Nutlid." 81nh T. n Sti O.'u~ R,M J.sni. i"etl Tu.n vlng Teru•• m. U"! di . P~" ... Negerl p.d. l> Sep'"ml>''' '0.6.

'.y...

\

Oi' .... .,I.el"p.. kunjung'" hotm..

t.".lOu•• Pu.n H' i.h ( ~ Inl D.luk) Ro.m .....; ~,btl. ""Kumpul ... '"1"" " s..1>. .. . m.t mcnA.I.... luk.n pen.,..,..... gulong.n b~li. ml"upu n Icp.. ~n ... kola" d.l.m in d .. "'i kraft.nll"n ke,,". pro<luk. produk kr.ft,"g.n bole" dih. sl lka .. wol.u""n b.rod. di rum.h. k,.. "y •. H

T.m h . .. be"... lagi. I~'~ k .. Ini lebik d.rlpod. >0.000 pe l'I I" '010" menerlm. I.U.... " d..ip.d. ~ump u l.n Y'Y'5." S.b... d.n both.,.p mend'p.' l.b; h tlm,llagi p~r;,ti" b.gl mom.juk... bid."g h.fung.n d; .. eg.tll.. i .


Datuk Hajah Rosmawati Haji lasuki

~ ~ Y>ya<an Sa!>oO don l1!rO>obn

1U!t... ~.wo/ ~ lGe. Doluk l\ofloh

-"wKlII>jII..nul<l, , .... ,"",o,og~ ~ ~ _ ~«Is..bohioltu~ ~ ~ K;nx.aIu(PGOI()png_. ~ 'OfluI,.' """'P"N ...-.r....... ~_ I.M) Tw.. Yonc T......... vans ~ Hqe<t

_

p.odo • 01.'- >0>6.

~btIacI.oI ~tla1oh~

m_

\Iinuooc- """S>' ~ PleBe-! Soboh ..,Ion

~_

ell _

Nql;eri pood>. No

'0,6.

TAILIMAT

PENGURUSAN KEWANGAN

~

_ "'"'11'

on_. . '""lin

~wmpul.oolo

Yay_

SAbooh ,olin menr- , _ . ~ ..

k_....

_to ,kwnubM/ boS'

t ...

'0,6.

r . t _ ........ ~ .. _d~

ptA_an I(ew.",an /III ,fioh dlaclM... pad. '4 Ok._ '0.6 benemp.t III T..... T"" lIamd.n. An•••a I . ObI<!ktlf

,"IcJ""", Inll<lolalo

wn,wk _mu,lkln ~u""""'''' Va)"> •• " SM>aI1_ma,u,," ,,"a'~n t owa"p" ~anl

.t_n,

1>""""....."

' tlan diIIu..',.... o ... Kawa'a ..

1>"",.......... sepenl b'I." ~ ~I.",""",.

>bun ........... k...............a", "",,,,",, ..... ck..... ,I •• $8 . .ot. Un<\.raa ... ~tKnn.,... ~man ..... .,.,..."...

t_.""...

~h 'I'l\011l ~ Ja"l 1M\I"' ~. wn.1Ik _ b'lIl 1>'0.... POf\Cl"KII'on Y""I ...... dijal._ 01....

".p"

J...., ... """" ~.n~ k_a.., ... In! ....n dillt1"i "..".ala.. ,""h k.. elu<vhan yang

1>0""_......

.On dibert k.ptd.

~ump wl .n

Yaya",n

Sablh.

T.klima, .erM!>"' ••I.n di""""'on P..... "oriI.. ,,'n.' D.wlklfll don En<lk

0""

M_ PI 'U m l in " " M""'m",.d "01'1

J.b...n A""" Nq.....


p",~,

P(RM"'''

l'in'~t

D•• "()f,ah Mohd. I,h,k

"eg.. ~ , ang

di k~tu.i

~I.~u Peng.,~r.

oleh

p,,,f.

D.\u ~

P"s;o' "ERMA' A

Pi", .. Hega,. ber<...... bebe'op. pell~w.i d.d unIYer<1t1 ~e b~ng.un Mala".. (UKM). KemM'e"an p"ndi<llhn Molo,sl. dan un,ver<ld M"'y,i. SaINh .el.r. m"mb..,. ~ "",uns.n hOfm., ~ ~pfd. Pt..g••• h Vo,••o .. S4ba,.. Datu" S'p. wi Bin l!ai l Ahm.~ pOd> '4 S.ptomb~' >0 1(,.

AnU,. obje k,;t ~uniunlP" ho,ml' , •••• bu' ~d ~la h b ogl """"b,,,,,.nJkan p""'j" '" kepad. m .. rld m ..,id ",;.kin ,.ng menpkutl P,oR,am Pft khem.h.n C... ! S"k",.h di U KM. BanK> d.n me..... klumk... pel..an, .. n',,~ me "g.d.""" PfOg"'''' P e"'h ~m"h" .. W" ~ k ol.h;", dl Sablh.

I""

f.,."

~ ..mpul.n v.,..... Sab.h tel.h rn"ng.dd k.n k .. ni"nK"" ho",.., kep.d. SNiou•• h, le..p Kernen' e,i.n p,,'.n<ong.n,

K.h"d,y.... d., .. AI.", Se~i ' .r SOb. h. O.'u Ro>rt>odl O,tu

S.. I~I, pod"9 Sop'.mbor J0 1 ~ ,

T"'ut ~ .dlr p,d. kunjung." hOfrn" te"ebu' Pe"s..,,,' S.,., l.m~.g' rel.n conK' " S.b.h, ~n<ik Gordo n V.pp d.n POr1O I O"~ reS.w . ; Tad bir Komcn.t , ion P<I.nw ngan. K<budaya,n d.n AI~m Se'"'' S, b.to , Pu.n Mon i.. G...lin,

~ ..nj .. n8~ ~ ho...... ' 'c,><b .. , be"~iu~ " un.uk mtmb,nt»ngk~n

dt"~.n lebih "'''iu, mtnKcn~, p~nub~han S<lb.h COMt,,"on

Roml>ong~n Kumpul~n

B...uu (Sce).

V."",n S.b~h don ....'" d"ertal olth Entlk Pet", Fun&. Peng.. , .. , ~.n.n Un't Pengunoll" I'rore k S'C(.

h,. .. " S, b,ih di~t'u~1 oleh p... n

H~i.h (kin! O,.uk) lIo..... wlti H ~Jlla'uki. T;mb~lan "eng••ah


Kum;>uI .... V.yaun SdI:>ah ",.,..;>1.. p""" Xfilft ....g.>" Si>b. h (PXS) """~.n Nippon P,int (S.b.h) Sdn. Ilhd_. .. buah I",k

" ria'""'"

.y""" r ...t>.>darnn Pembangun;>n Ek""""'; NCgCfi :\.;ol:>:oh (Sfl)(O). meng~k'pre<ik.ln ko~lbag;>ian d.n k.r..rmon;;.n kf~" ;';'1 ido. ~ luki",,, "''''.. Mot~ Elm Neg..n '">ab.h.

met"''" Hio,

M"""""t P..ng;w... Voy• .."., S.:lb.>h, D:otu.k ';;If»wi Bin ~. """'~ ........ , pelb;>gol ...rOk dMl bud_)'> di neg.,; ini yang ~ dol..,., k• .,&"n hMmoni dan <.:>l<ng horm;o'.mrogt>ormo'i -..... .. t~ ....... ~ .. """,up."" I<eurOl.dn Nq;:"'; ~

"",."'-4Io!,.,,,.. Y""I: mdup &~m

k~~. dapaI ....,.....;I:. ~ ....... i peIonc.,.-,g kc ""8"; .... " UUo Mul. Soop.""

<inding ..... "'" ...... _ _ 1..­ AI.naod 1tofI.., <Ii M....... I.., ..",t3pI>o. N~ (s..t>;,t,) ____ .-up.obn ~ d;Jbm proieS ~ IYIUI':.I m;, "iN> beI"",­ " M",. ini

~<'<ibn ~

QI'

"M"'...... ~ motd

"'*"

potI""g;o;""" uum y;ong tord.op.M.

<Ii SooboII. MutiI_ ,enebut digaI>ung!>..Jo ~ ~ .........,...., - . dan buday;I. =to keharmonian peI>;>g;>i ~ <Ii noge<t lni, "1MnbMI ~

"9ui.>,.... ['UI;t, p..&. ~ .~ RU:aI.~ ~ngbn Ku"',>lJ.on Y"I'''''''' 5.1b.oh ~ ~ d.Jri.~ M..,....

lun Mu.t.>pl"" M......,. omp.' •• ,~ yong ""'''3eiilingi l>uI,ta" !r".bu' ad...."" <~ ; k wkoo>gon dM , tomb""!:.., yong 0Itl1 Kumpulon V.,.,..." s..wt> k<1'i'd. ",,",V.t Mol.)"", di _ da l ~' n ~~....- ...g.r; Inl," .... ,."Y•.

Cibe<,....,

"1'01'1"_ w'. ..... ~m d.n putih .d.l;>h ...,.~ w."". .... k~d.ln~~""'~w.>ma~n

!.imboI1l< ""~boR_ b.n> dMo ct .... <Ii s...b>oIl. ~"UUI\." " will".......... , ... >ti>ut jug. mengg«nb;)r!Qn kC<Jn/kon ,.,., ""!tori IrM Ya/'lll hicIup pm.ip k....."...t....' (bI>m k~" k.", [):O,uk s..p.wi.

_...un

o.t! .... s.poa.oI """'I!~ ,erm. U>ih k~ lOW- _

(s.x..h) S<IrI. Bhd. ~ ,~<IQI .. ~ ... npuIoto V~~, s.NII in. ~ 1<I;ppon P:oont ~ p<o,tk n om>! k;vni h.:!Jjr;';

.,as

- b J I K'"""PUb<IV.,....... ~ d>n I<I""""P.... _

08""" d>n Sy<IIIIo.ao ~ ~" ~~

H

,...-

beUu.

lukI>;on .......... lnIooUbh u.:aho be<ten.rHn ~ V.y.... ~ <!:Ibm ..... mtIINr.o I><Wy> ' - " ' " ogor _!opuk <!:Ibm orus ~wma!.&. ,...,.......... ~~~~

peI>w.' "..~ bMo.~ ke "'...... r.... "'''''.'''''''''-''''

_lJL

~ooog dori ~ ~ ..... noe:g.,.; ""'.... '"""'~ pmb.>r kononpn.,.. ............... ~y .... W<i<o>n

tn"""" _

....... lnI ...... [nell< YusI¥> Bin lun&o,lh P!\S d>n~. <Iobanlu _

I~fri,

_

cLon

poUI~

PKS­

KEUNIKAN NEGERl SABAH

URAL


Bua' jul ung bl inya Pe nga,.h Jabotan per!>Utdnd f1 S.b.h, D.,"), hcr~ unjung ~ ~ Pu<ot Kr.fI. ng.n Sab.h ( rKS) ,eb'g.1 ,,,,,h " t u pt"!:,,,n, k ~' j . b",,~mp"'n. deng.n M.jl i, Penyo,.h .n W.'ibh Pe l.n';" n dan S'ornJarJ Operoting rru«Jute ~~n j er Kel,(u ",.l ~u\.n yang 1~I.h d;. d,kon di Dowan S.'ingk.wang, PKS p.d.,6 Jul . 1 >01 0 .

>am Mann,n 'c ,.h

xebb.. " Dot l'k S.m don , omlxwf,a " 'ol.h d i,ambu' oleh r enguru> P KS. ru ,n VI.ian Evans . Ro mbong.o le". h,,' ,. ,.h dib .wa melawot ,.kl"r b. ng un .n PKS bormul. da ~ G .I~'; S.ging, Garn bus Rot"il ShOp, Sut ik B.' ik dan ",'eru<nya ke b<!ng k el 'h . " g k~ 1 p mg,.m I.lih.n k '."."g~n ""'uk mel iha' ,.ndi,i (.,;l i' i yang ada s ~na program'program yang d il ak,.". k. " oleh PKS,

"","" >om '"'t;umdtng.., ~--. prod........ "',flog.",

Jo.-;p,do "",-, , , s;p;,"",­

II

BERlTA KUMPUlANVAV4SAMSA8AH

>cpa nj. ng lawot. n lo«.but Dotuk Sam ,. rta rOm bong." hg um deng,n p'","," o, y,ng te,6'r" dl P ~S ,~rt. ~.un i k.n dan k ~h . l u<an hasil k,aflang.n pe ngu,.h.,pengu>dn. k,al ydng d;p~mc'l.an,

Me"u''' ' Pu' " V;, i,,,, "Ku"j,mg.l " <epefti in i merupaKan s>tu pengh"g.an ~~p.d. I'K$ khu ,u>nYd ~. n Kumpl' la " v.y. "n S,b.h ,m ny. dalam usoh. m ~nj a l in""n hubungan b.ik d i j .h.,,~ . j.b"'.n ke,a jaa n dem i memba ngunkan indu",; l.r,1t4ngd" ~; Nege'i S. b.n,"

.nt...


m e ningkatkan

Pendapatan Keluarga'

Oen1l~iin anggapan PUin Verolyni 8in!; KaY3, n .•eorang p<!ngu.aha krill hull "mba ~ras ..shn buluh

yang berlSal dari Kg. Panta; Baru,

buluh ini telah memberikan inspi,aSi yang mendorong SlY' unwk tcrus menceburt bldang Inl," umbah bellau lagi.

.el.h dil.k<anakan sem.ta·ma.a untuk mdengkaphn din dengan ilmu penge!ahu.n d.lam b idang ini," jell< Puan Verolyna.

Keningau. Behau meojadi (ump"'" pelawat dl geral pameran K"mpula" Vavasan Sabah semasa Sabih IntcrnatiGnai E~p o 20,6 (SIE 2016) yang diadakan pada 15 !lingg. ,8 Septem~r 1016 dl The Magell.n Sutera, Sutera Harbour Resort, Kota

Sebelum menyertal PUSilI Krilltangan Sabah (pKS), ibu kepad. dua orang anak inl pernah dilatih oleh Pe'badan.n I\"maj,,"n Kraft.ngln Millaysla yang mengendalikan sesf la lihan dl balal ,aya kampllng pada

Klnabillu. 01 pameran terse but.

1001.

Menyentuh p",anc.ngan rna•• d epan. anak kel.hiran Sipit.ng be"'etu"m~n lundayeh-Dusun inl ~cd ta ·dt3 untuk menjadi ,eor.ng uSilhawan yang berjaya (dart ,ero ke hero) dan ingin memanlaMkan b.ntuan te knik. 1 m. hupun khidm., na,iha, yang d ibcrlkan oleh Kumpulan Yayasan Sabah deng.n seb.i K-b.ikny •.

beliau bukln IIhala menun]ukk.n hmahl'in menganyam tetap1luga mempilmerhn bakul·bakul yang dipanggil 'takin.n ' hasll .raf rimba

be,ni'.'" bu luh.

POJiln Vero lyna merupakan seorang yang s.nga t positil dan tidak kcbcr.tan untuk berkongsl senl kraftangan dengan gener.ul muda Ilka dlberl kesempaun.

"Pengllbatiln aWil l "'Yil dalam bldang krafla ligan inl adalah dengan menglkutl ku,sus-kunu. ',afungan ylng dlanlurhn o ien Pejilbat Zon

Pedalaman Utara. Pelbagill caba'in telah saya hadapl antaranyl 1IIIh kuu karan untuk mendapatkan be kalan bahan menUh dl sekltar kampung," katl Puan Verolyna. Sell"u Ju ga mcncmpuh pclbagill cab"ran yang dihildapl dengan mengambil iktibar da,i kesilapa" dan memperbliklnya.

"Saya ingin memberl 50kong8n dan dorongan k~pada ",kan rakan dan orang kampung yang bermln~t le,hadap senl kra lungan unluk me nerus kBn minlt dengan saba r, kr~~tlj dan b~r!ungguh·sungguh," kala be liau dengan penuh se mJng.t. Be l13u amat berterlm. hslh ata~ us~ha murnl yang diberlk~n o leh Kumpul~n Y&y.san Sabah dalam pembangunan mod_I in,.,n. yons dlberikan kepoda kami sBngat berharga ker.na pelbag.1 program keunhawanan

"I'~ndcdohon

"IMnat yang mendal.m da l.m biding krofungon ."nl anyom~n

Menyelami isl ha !i pengu,aha ' ral Inl, bellau menyimp.n h.<r.t untuk mempu ny ai bengk~1 s~ndiri bag i meneru.k.n poerus.h3an beliau di rumah untuk menjana pend.pat.n ke lu3rga. H.<r•• Kumpu l:... Vay><.n S.b. b pula .dol.h untuk me lihat bdia ·beliawan is dan ibu·lbu yang berk~m.hir.n, be«lik.ri <er!" herday,,·s.ing d.13m indu.trl pcmbu.tan kraltangan d i ncgerlln!. KUmpu l3n Vayas.n Sabah juga berh.rap ,emu" be k.s pe l•• ih PKS memanf.atk.n s~ga l . kemahiran png d iperoleh ,em.,a mengikuti kursus dem; rna.. depan yang lebih <"rah.


On,) June 2016, Galleria Anisan rC(civ~d" vi, it from l h ~ M ~ I ~y, i ~ [xtemol rr~de Developmen. (urporatio" (MATRADE) which wa<led by it< Dire<!or of lifestyle Unit, Enc i ~ Abu Ba"" r Yusof. Acco rdin g to E"eik Abu Baka r, .he vi,it wa, p~n of MATRADE', promot ional outreach on s~le<tcd ,omp.nie, . MATRAOE olso highl ighted their upeomlng INTRADE programme as we ll .. the 20.6 MalaySian Fa,hion W<!<' ~ ev~nt. Both ~.en" will ~ p.rtldpal~d by Pusa t Kraitangan Sabah (PKS). Pu~n h it on B,kri, the Gene,,1 M"n~ger of Kri ,tal Handal Sdn. Bhd., the mao1<eting company of PKS, expre«ed her deepest gratitude fM the visit. "We f(>"lIy ~ppr""i~te the vi<it by MATRAOf and ar~ willing to p"nidpat~ in promotional events organised by MA1RAlJ(., th~ ... ~v~nt' would b";ng g,,~at benefiU to PKS,H said Puan Zaiton.

Du"ng tm. vi'it, the deleg ~t <'"S we<e gi.~n a 10tI< around Galleria Artisan. '"MATRAOE i, delighte<l with the wor!< thot Colleri. Arti,an ha, done in Mdcr to uphold the t>aooicraft mar ~et dOO bring fo<w~rd ,ignifi<;~nl chong,..; towards the ;oou,try landSGII"'," said [ndk Abu SakaL He al'" ex pr",,>e<\ hi, hope. Ihallh~ <ontinuo"," relationship between thc's~ two ag~nd~s p<omi ... ~ wideropportunil, in U~ Iong.run.


The Next

Tourist

Gal le ria Artisan, a newly fo und ~ ttraction to r tou r;, \,

w~l<"mcd

402 .Ielego le. ot

th ~

11th

S~b~h

IntcmMlon.1 Fo lklor" Fest ival (SIH) on 2$ July 1.0.6. The ~Is it was made possible through coli abo. at ion belwe~n P"'31 " ,a/t angan S~bah (PitS) and Sal:><>h Tourist Guides A"ociation. Delegates from Australia, Ireland. Thailand. Sri unkil

~nd

Indi.. we....."lightened with «11ft sp-e<:ially prepared f or till' ViSIt,

demOnstr~tion.

while Ihe batik wori<shop brough'" rl!/r6hlng conc~pt of batik moti fs. highlight ing 11\(> Bajau ethnic group of s.>bah .

Puan Zaoton 8akri, General Manager 01 Kristal lIanda l Sdn . BoI>(I., the ma rketing company 01 PKS co" .... y.. <1 her me .. ag~ 01 3pp re<i"tion~ for Ihe vis it . "The visit does not onlVpromote S~bah's h.ndlnafn and batik products, it a lso sh3re Our loca l cultural background and way of liv ing," t"id Pu.n Zaiton,

",,-.oW, XI~""""" ""

....., • •_PI.OI.AHy........... _


CM'7 "'"I"st '0.6, ' 09 port"'pon" fro m v~,lcu. go.~'n""'nt .gon<l..... w~ lI .. the pm.. t ~ .e<lo, att~n<lfd. __ d', ...d.... '""I.,~",~ o"onlnd by y"l..,. SIDlh G.oup. The 1...... 11 conI....",.. wI. held II Th. Pacific Sut,,1 s.rt•• llllI>Oudl... on. KlI\abalu. Tlwee P"P"" _ .. p".. >t<>ted liMed ' 0 disc_l>ow I.~ <... tH! mort .. In n~tlnJ hi• ...,. <ompIu global Ind 110... thei< individull ........ ,..."p .IUII••hroulh _ . , _ , ...., .-..11<'<1...... 1wIw' own indiYid...... ~P"rI""" •• and .. tior't$.

1<0'.',

Ko,"

tiK."'.

I

'''''''onmtfIt

The opelk.... w~ Dr.

Mk~

C........ DiI"tC' .... oI

Mllly.o.n ("'1"0\'''' r-"at\o<l .... ...,...,." ..1>0 ,"'~fOi ~I now .1MI1 It ....... del...... , ....It. In lime. '" ""'t'lIi"". Ht loud>t-cI on the ;"'plja.ioI"L oIl~ TPP.... BRUIT and ...... ' Otn.c:... M •. Tim "'>qulth, AI""'1Inl PII"Int<, [nl"lt (on...It...,. ,1'01<. on ;...:..ac.. lnll leldenhip tmptuIskInJ on 1e.... rshIp ....u .. IOClo<• .o.notlwlr <lislin«""~d opc",,". Dr. [dwln ""'0. (lOfroon hfl>tl~ l • ...-,; SdrI. 8hd. .aII!f<l1bout ,omodIllinJ ""........ ~ In ..... P''''I to • dl""l'ri•• bu>inn • .....,....,pe. Abo 1"........ Win M .. ~

1n,"pIt,

l>eful)'l. the

~ ~usttt

.. wdnn.~,

...., ~ <....,,_I~f<I the tonI ... enc. _

... ic:tb<tll<... ...., I snsiOO"t on ~t

,w, I~'S ttwoush 'M _01~ .... In ontlrtt" ,he eoo>I.._ ............,ed the ...~.,n _ _ _ on lhe -..lIn"",, of the ,01. of "'ldenhlp in drMntI.lfK'Iv. perl"""",,,, .. d...n..c ct.a.......... time•• <Ie"<dop Iw....""" 01 •...., k<:y qull,• ...,. 01 tll.(\,. .

<h.>nJ. In I...d....h,p. IcIenloty .... ,~ for devtIoping

po-opIe ,It,ough _ <amP<'I.. ""Ie., acQ.........," 10 .... ~t dK.......... ",,"-.IN_p .IUII.. dlsc ....... new

OI>proacht. to leldlna: In timn of uncertaint, _

au,•• Cull..... 01 inttgflty.

II _T..._ . .

~_

I..... n 10


<-- - ­ J;131 j@ffi'il\\

"There is a glass ceiling but it can

be broken"

Shored the !)ep<J.y 0;,-",:<0< of V")''''''''' 5;>b.oh '''''' ~ty C~ u'OC"''''' OfIker of 108, Pu<>n H.iol' (now l..,ui<) ~""n/lW"" Ho(i lowld durlnl\ the t.un<I>r<>n T.lk w ith NCO. on 10 ~.....,., 10.6 ., Wi""" W.>nII•• KoI. Klo;>bolu,

.

- ,­

SIMI ,.._ b<>QIo.

_

'" '993. "'''' bought .I>ock ...,t; ,~ .• ~

.t '-"><1<", tho

,,,,,'onI, """""'l: "'~ "gIo>. criing" whIth ref..... to "" 1rMs;t)lc: to oppo<t ..... tio:s ..>thO, .., 0<1><"_...., 1><"'<"""'" 10 _ . , , . """"""" "' ..,. a ~t of the -',",.of)'.- """ wid.

......-If"", ;w!.~ It>. r.;grbfolc... pI <C'6ng ... my first job

w.,., ..

"To br<">k Ihrough II", "gbs.s '~-.""~"'" ~ ..... ~. li.ey~ _ ;oI;gr> """'" <ompo1ondn woch the O<prowtJOn',

J!OIII<. II ;0"'" Onpo<l.onIIO ........... .....twu<k ond "'l"JUlIon...:l...., ......... I..now our toght.." w.~ 'II>r _ ..... """" who,..,

1'"""8 ,lot "p;t>, <.-.g- >houId I;eq> in mind tNt gIa.. o:e;I;ng <"" 1M> ~tt<ed ~ <:w"o" .1. .", ~ hard _Ioog.......".. She Moo invil"" tho 0U<litn<;"'0 c"""",,, .. ..,..ng. .....,., ""'" "'" ''''I> Ie......... ~

......,ev<!<...,

1>;0.., learnt will ,-""", oI""""~

W"""...,..., to . to!>

Ie.-.g." she~. Thoe l u nd~ , ..k which w;n ocgoni,.ro b)' tl'l<: Wort\C<l ",1(1 Me<.! .. Con>mlu.... Sob..., W"""'" Mvirory U>ul'Kil 'UN,""" ~, mort ,!un )OC IT"", NGlli, goverrrnen. 'gon<i<>' >rid ir>d<,od.u~

p;o,tkip_.

w.,


r~ S,~t~ """""'''''''''

0<><<' ,~ ~O"'" it< >eoou>ne>.

0"<1 '0""""'_ in ,<,,,,...,,, with t~ ,omlll<,.ion ol,h"

new S<i<'fItoli< Ubor~'OfY BUildiflg in [)~n,,", V~ rlfld (~,,~ (OVf"q The building which 4.08. million w~, .omple'~ on J""" '016. Th<' ",0;.,.:' was fund<'<l undo< Ihf: 'Olh

cos, "'"

"'oIa,SOIO PI,..,. The bulldln, con"'!> 01 ~ """n blMldlttg. <hf:mio;~1 <ton>. I>Hborium ;one! lOb, d..,.o< fully <'quipop<"<! .,...;.h two ""'.. 01 <~roop) gon'~" (,oo~v,) ~nd ~ laboralory.

The 1""1'0'" .ddi.;ono( IKiliU .. I. Ie ",,,,,Ode .00 IU'u,t re..,archers f'I'\01'e .UPI>O" ";,h 'hf:ir re<<,""h.n<< d~"~of>'Yltn ' prog"mme•.

'Uf'<'fl'

of .""

A ""ng -'enown«! , ....,, " '<'''' re. [)vH. I"" .It, .<t~~ nl.>n, lo<a1 ond forC"lsn r.... ~rthf:'" "'om M"'~1''''. S<>u!l>e." "',i• • ,></ tur""". I!O'" .~8~ '0 10'''. "V<:' 100 ,.",...d, ~. ho,e ~n

P'Q<lU(t(I.

A, 'h~ offlcl.:ll op<'I1lnS 01 me new building on " "'-'!IuS! 10,6. D.'"k Sam M>lnnan. OorN.or'" ~h f.,....,,'J D<>~"....n. ,..." "I hop: .hi, •..,... lob wi! """'" " moo-e ,ondu<i.. .. 1<1 cornforuble lor r...."d~" to work ... ordtr for to>

product bt,,*,

,r...n

rnu~ > .·

... <o'~"'>Ct>O<r woth tho: 01(,,;"1 """ninK. • M""",,~ndu'" ot lJn<I<'<<lonc!inIl wa, al", "gnNl ~~h ~or~"..,. Dc-p.v.m<:", ,nd Ya" ..," S"Dah (.roup ~) to " " _ both pM';.' to i><I'f>,\'. Ie"""'y .E'N'm",,' wi. h,,, ~. """"h•• wl"<h will .lIow YSG to O<'''VY th" ~ u il d ,n~ to<)O ,,,.,,.

""'wN'n

" Wi.th the additional racilities,

it will provide current and ruture

researchers more support with

thei r research and d e velopmen t

programmes in Danum Valley."

l)ar",' 5<1", />fmmQr,discovered during Danum Valley Wildlife and Resources Survey

"The survey findings certainly strengthen our efforts to conserve this truly unique rainforest. If we lose the species, we will be losing untold riches." Dco'.... SopowI5in Hajj Mmod '1M [Qo...., Va lley _~ ~nd I\(>«>ut,.. .. s.n~ '0.6 .......... 0<1 ....,._ mN'*>gfuI ""'00" I", 0 .......... V...., eons"",,>tion hu (OVeA). iI« <><mog.o ..... Dir,,'o< 01 V.,iM¥> ~b-oh, D" " k s..:.~ S.. H'~ M m.>d, a 'ot>l 01 ' )0 fIor~ .r>d I....,. r.......e"..... 'ompri<ing .'~"" P"-""'OfU'et h om .....",.I It"" ...nmen, d . ~rt"....., .. ,nO .g""'~

•. •d"",a~I In"~ut ""' • • r>d NGO> ~"' k~lf<l ., ", '"

>lJrvey. wlO<h w•• ,.",.,d out 10< ' ",0 ....« k. Dl'giMlns ' $ AlJgu"

l~ "...".0<1 tr~.",.sing 0"'" ro..gl'l_ unl~ .err......

>u<h'" " '0"";" M •. Tf""'~'''''' ~ OO M•. Nicola, The>. "'..... ""~

neve< ~ . xplo<ed. ""<o<m<>g t o 0., ,,,, ~wI. Mt. Tl'IbuLltion,

~ be<""", of II> rugg.-.! and ""'l.ot. ,err_. >Outhw.. t of DV<A .oo M' . N;c ",. ""'-"t ed north of PVCA. '1M",

."rny ""'-"tiom I>av~ .......'" \>H" . xplored, 0... 0' ,,,.

10<.,..,

,..-0

I"' ,t i< ~ "', . E",," Alim

"Th~

'"UI".d

w., «".,ic .,

~ ing

,.... fir$1 _

. xp",. ,..... r....

' 0,&. ''T I", re",."h(,rs ond wlldHI . .. ,""'. yo... .. . f.., .p.t00;,'I: " ~.y< ' ''r' 'ng ,,,),,, .... "" h ln~ " .. p<istin<: I",... 01 D. n"m V.II.y dr'" ,t> ' 0 '<xordio~ I" r.wb<I:.,u, '00 be.uty os p.rt 01 'i'oe ,uf'l~y, " n• .,Id,

8O.>n 01 s..b-oh P......., . "'ad.". of t .... '~.m

'S,ign<:d to M•. TritJ.ul.tion.

MI.

."'w

oT thoe 'UfroUndiOg

Tr l t>u l ~' ''' n

Pflstin. lote " l rom ."" top Of

;< . "",, ;ng '" ,.;d

[ n<;\< Alim

"""""'''''''g

" Mo>t 01 tt...

t~dm " "",,.,...

w.,e >I>IJ,,<<J

.I>o"' ''' ~

n'''''lCfOU, slgn' of ...ndAy and k-«I> ~te< on their ':ICe<. .nd leg•. from tho: OUtcomes of ,.....""",y, ho_.~r, 'hOs co.-u inly (!;d <lO' M .< "...." " ..... Ik"ng ,,,.,,. w<lfl.... 0Kkled D;oUlk ;<Jp.lwl

'f''''

"'(>1

"Thf. "''''~ ro-qu.."" ,"" """"II<!« ,n ••" up c.1mera .It Iou~"", ............ d>fH ~ Mt~ of mo.-t

''''''''''19<

than J-S _ekm r-"', ~ngoingM fMM ~ 106 ~ m from ,he;c bMe C""'P. condu<. I'«« w;)ll,.s day..-.l nigh' to OO~ 1>0<1...... w ildlilc;ond SCI ~ min "'m to trap !>ifd<. Which ....,.., rde."'" .. <OM~' tI>ey were Idt!nl mod .nd _o<<Ied........ pt~

"'~_ _

1I1""""""'V_of_.......

(no], _ " " " " " " .""'" _ " ' .... """"

... "'"'.

to


Dr. ~ tliluf 01 ~ FOO'tsltY~..-.c. ..... r;,.. .~~, "*"mo~un _. of I><on& "'"' firs• ....-..,,, Mt. Nl(oIa. Ihry ~~tfOMOly_~ot<! ~ _h"", " " ' _ oqtt.. _ ......."'" from ~ to hoth ...... ~ oItt-..fit '->t

,,"'*""

KMr>'''''''' M.. 1'11(01.0.

-

0.0.. s.p..; ................. all p.>n~' ""

or,.,.. ............,,_

n.........,. orp_ "., v.,.. . . ~ Gro..p w" 'P"'_"" """""" ' ' o.¢> U>e o.n..m Vollq­

,hot ~tHh Wildl<ff Dtpoonn\fO\ _

~""'....- (ornmot,,,,, (OYAA() wIlidIl. - " " " " In ~

Also <~ on ""'"'" was ~

_.oisI"" .....u 1>11"" ....

'I>e ~"""

/igI>' betw""",,, SI.rn.l..... poll viper :anc!" ... leu!.>,"" ~ython. "I' was "","oal. ~~ I "''''''.· · .aid [nd. [GO,," Nom.>O 01 ItlITAN _KCXP........ w~' 11-", w.iKko for s..r-~y Camp 1\ou,t<! a. Kual. YntIom. ...,...~><l Of fWCA.

'e""

"''''''Y...,,,.....

In the <hort 'ime d'llnS 1M leonl< .nod '.ro wi4<lllo <f"'C;" wMO '1"'''<'<1. phot"8r... ht~ or <>ugh' "" ur.....-. Mam"oa l. _ I>ygr"y ~"j. ~ !e<.op.d•• Co. ,'11 ",..... :><>0' b<an, n..t Moded <0110; bnl. ~'. 110m.." bri.. ieN:>d. Pitt... c.r.... "'lI.... IkIw..... p/'o<""""i -'f>KIt< m.>y be ...".. \0 " .."'. _ ...".. re<OO'd 10< OV(.O.. ~,these ~ r<1 to be H<oM.. notd I)y ~'~j. Se>.... 1o<f"", ,i'foI_ ..... ....,O<~ ... potenti,ol «<>twri>m produ<,..

"'P'.

..,.,...11<><,

at:tMt""''' r1<ICA.

M~ of ,loP ..""", (ornpri<.M '" v.,.,"",~"" (".m,op. S.... h

, ....... try i)oP<"'tr,,,,,,,. 5.ot>.oI, w,kllOf. CotlciC~

s"b.oh f"",,>()a,>On. Sib... P.1Io.., Un!.ff>I,1M>iJ,W Sab>h. FO<foIl

~ •••~n:h I".tltu,. M'I.>,....,. U.......... ,tl lc""noIogl MAfIA, ~

-""~t, Ce<1'ro. Ministry of N>tur. ' nod ~, (M.... ..,....'~ .M.... KOCP. wwr M.m,w.. ~b"" Cnvir""'TlI'nI~ JuI.... N........ I'.,k>. U"''''',II K,""',~"""" ......, .... U' ; ""''''i

M...,...., untv... ltl Sult.n Z.In>II\bIdin. T.,,,,,",,,,,,.

......" n (0<1 Aoill Rlinfo<e<l R.",,.,b P"'''''''''''P (S~RP~ """ I" .. n~tc f", oe.eIop!ntt" ~!...,...> (!.ob.oI'l.

0..,""""''''....... _>i1, R<!."""'....

T"",.

'''engs_.

0I'UI1s ""''''IIed by vay..... _ Group . . . . the HJIs of lITo DVAA( _ h InducII>d .......... 5,••""",, r"""'>1 Gcwc.......,.,. dfoo.>rt_~

.... rt,~kon<...., H<'.O< _h kif......"

,,,,,,,... <.h ... od< _ _ c

In_t

<....>ffitd .... CIn,1 (I'f<>t«_l r......' tt.o_ by !he s..boI< SI.tc

,fft'I

The pMtIcIpont. _ ."'not<! I)y the " - ...- , , of ..... ."., ,he _....."..... of Olft....,." 'TP'" of ¥I'IIe,""", wf'Oth • ro """",,_mgdi~I)y~,~_ The......w.,di..:~ tho! ~1 new /lor. ~ - the 8qonI.o.

"""""",e r....

om.

DVCA Is • pbystouncI k..--...IIcIifc _ • """ of the t.... 1oc.>tons In ~ ............ _ ..... .." ........ n'oed of ....""lI _,~ ............."'" tho. D......" V.....,. ArId C......._"'" , ......... . world-,~>ownotd ic"';"lI fitld 'obC'<I!lh lUI"", on .h" t,O\OOU. "', 1><" ";!h II¥ro C~ """" Ito P......... ""'" Y SdY. 8ooIoCIuI Sutlon In Cos", RIco• (,0... " ' ..',' In
DING

va1~.~n S3bll> c...oup wM "'Iudgw 'M mo," O<I"t;ond;ng boo, h during thO: S.bal> 'n'~m.Ii<>rI.'lr... ~1 fai, (SHn '0.6 I>cI<I I111M: Oceanu. Woterl'or>l MillI, Ko•• Ki~b.luffom l~ t" 30 OctoM'

10,6. 5tH ,,,.6 Intu,.. mo.!!y ~. ~ ;bit."... from III<: ..ovo l .rod ',.m Il'I(IuSlriH IS w~1I IS .he .upply <h.ln, ,u<h.s and u.n.pottatfon,. I\ome,',y" \ourl,m hand i" ,.ft., '1" '''''''', IIolel, .nd 1'1,,'111<• ..,.

1><:>.,"',

." ,iM.

V,yos.n Sab.1> Group" ,hOw'''ed ,.. p,od ucl... nging fr om t he u!><om lng S.b.1> International Con <e"';on CC" If. (SlCej, t he .w.rd-wlnnlng 60",eo R"nfo, e,llodg" L. Crui s. and P3nda n Panda" ,,,."" in KOI> 8clu ~. 'he Danum R. inf"r" n lodge In Lah.d D., u, the five <on.erv" ;on . r ••• n we ll os t he batib and h.nd,raft. produ,"" by PU,.\ K,afUongan Sabah .

"'''''g~~"...; M ~~'"

' 05 pt'I<oJ¥ pru.... oI~lt. lbu

I»~ d~n

...... o..ng gu'u d¥~

S~

s.:r.....p T<Qr... tel.>h membu;o, ,_.,..., ~mbil beIoj.. h

Tun M ""ta~ pad"9 Se9,embet",0'6.

Rombongan ",I.1t diberi

>1:""'"

'~kbm;.. "","~c~i Kumpul.>n v"Y_n Soot..olt ...,~ny. progr....

'"",• bi.n ..

w. d." pinj . m~n lOn1l PU'" H.,.h

di>;)mp~ ik. n oI~ h

M.. rulim 8.. ...,. .. . Pem.ngk.. r ~nguru>.

,oj"",.

U" i. Bah.gi.n P~mb."gun.n P~n<lid ikan.

Rnmhong.n inl k"",udi.nny. m~ l . w •• k ~ P"pust".a n P~n , . lIdik .n B"m ~ " Tun H.ji Mohd. ru. d S'eplten. y.ng t ~I. 1t dl. r.1t p.ndu ol.h P,,>I.k.w.n

d ib .......

K.nan. Endk Et.n En).It.

Bengkel Literasi Maklumat ......-.... » peIol. UnI.enlty (<>kge Sabalt foundation dan

""n<arilr" m.klu,"".,

""'~ Te~

mem~"'4p1<.."

V.y...." s.ot>4h , tI.h "",ngh.odin llengktl lite""i Maid ....... , .ni..... n Perpu.",kun Penyelklikan Borneo Tun H>ji Mohd. r uad Stephc.... be"''''''~' di Bil'" U ' '''"'' I(T. ""'Pu,y........ beru...... ",..<1;1 ' 7 Ok..ober 10 .6 . ~ktif brngtel ini .d.l..,. un'uk .... _ p.efNhaman ke~d' ",,>en. ,enung >UIIII>e< .............. """","clahan d..... d.ni.

I

"""Uu""." b. ...." "'juk.n ...., .......

d . ~ pmy.m,,"''' ,umber "",klu",;" d.n ....hl. <I;ol.m peniI... n m.:rklum.:r•. llengkd ",Iran I.. ,....It diusmlkan .....It (II(ik l.ainuddin Sotldi, Ketuli I'u>' ol.ow.n, P'"'l'...",ka.., Peny.limk." Ik>meo Tun H>ji Mohd. r ...d S'ept..m.

ku.liti IM'ndklil;;on


I'f'ogr.", I'<",ob"og"""" J>CncIId!lult1 K'-""f'UI"" Voyo..,n Sabot. tutu\ ~ J>Cf'1"'Jfl <131~ ~tbn k~ r:lky'" nqm In! >$I< ~ , ....... .,........0I1ni <J;tu~ Peng.v.oh Y~H>O ~~ .. o;;,paw; Bin Kii"""""" ~.s.a..m \oempoI\ SO 00un, po",,"" ~ I(umpI.QrI YI,..... s..boh .Nt> ber\ol.

,..-at

.. ~~ pon>,...... ~

.....w~p."'i"opin.~ d¥l~ _

prasek""'" ~blIg;li !-OI"" ...'u tol<... 1li<Ut1~ K~.<il'n U,Jrn.!

...e-g.... (N.""""" K,.,. R~mll "",,,.-(N KIIA) pencJdd(3<l .... g..... sq.;. ~ itu

iu!:I'. 1401opubn Vay=>n ~ ""'" ~ ~

-,.,.. t~

pcmb.3ngun:In ~ ~ peringkat po"""""""'" IQt.

folw<'ersebut

"Y''''''

M .......... "1.

t><tt..........,~te ~ ~&>ggI.

b!\I. •• ~ "..._

"""" ,..", •.-.cojo<II

"Hokika',,,.. (\;lI;>m 'empoh SO U"un, KUfT1>Ulln !.ot>6!, ~Y' """'gut>/th d..... """""gM'~'" f ' cl'O<Ivpon ...yot ""Set! i";''' i<.1UOy. p.od.o "",jis ~ pr.~ h dM'I k<>n:<et\ kanak· '~.H. 6..Ih.lgIM ~ ~~ (8Pl<:Kj. Kumpolan Y"Y''''" 50_ <Ii _i,«tum T.., AIwnad RaIl ..... MM>r:I

"",uto,m",,, k~ K....-.puI.:>n Y'Y...... ~, <131.... """'" urnuk men;"gIQ\I..on ,...-.of ' ."""'pan r.>ky.>\ ""g"; Q."

T.., MuSUtph.> p;>d;> ,8

~~

,...

'""""'"

(lk'_ >0,(,.

~ dengan ~u ~

D-<tuk s..p.,w; t>e<narap dg.or ibu ~ """

0<II0:0ng>n k<pa<\.> _ _ _ ...-ei<.1 "",uk

---

,_'.ninggi. K.MMtJ'SOI<ong.>n

~h.

itu jug.

~pood.tPOOW ... n-progr>om~,"""S~

M ~•• l.ejo'. ." ...... .,."""ooog KumpuI.-.n y~ SoI>3I\ '.n".'...... ~IUnUUh.> ,~~"" P..... T~omW BM;K yong " .. ~k"" J>C"io~ >tm\>Ia

....=

"~, Y~a<oon s..bah ....'" ~ UUh.> yang <N.kulM,

<>Iclt guru ""n be<tt.."P "'""" =to>..........g.. ~k itu d i ~ ;ftgk.,...., c\;Jri wrn<I"" I<c t :>"T1b.t>ny~ ..gc

w=.., ...

TamI»My' 1>81, pen>bui"'" ~", I,u """",,",,1.>0 pl.,h ""u

Iw<rotmro IUlmpubnVaV_ ~ d.>I.lm ~,~ seuri mon-,cturuh

y.-.g t..<mU. <IOt;p...;!o ~ " ' . . ­

_

'<ru>

......... pad.o rr»jIi< \~\ t~ rOl'll>:lbo-t ~

V~ s.tr.I>,~ .... H.;.h Ilo<m.1w;Jtl

HIii UW<I. ~

- . - . ""~, penpJ..-> tinggL

I<G<pOr.It .....,.,..., s.otr.JoI> """ _ tgLap ~ PltIG IWI<I<. Dr_K>rm

~ yang kit.> Iolukion in

........~[nciIo. ....... f.K. TOJO'Il,.~~1WOa:.1'\un

oIO.I>bh"""" ~ d>s.; Unja3I'I ........... Ktmonttri.:ln r"odOdbo. yang ~Un I"'ododik¥>

s..-.;.

~~I(on;wo..........,cbn_

IIosrtW-oi ~ danw>rp K~ YooY_~ $tJU iIlu b.lpo.
I

• ~mwmfJ~mJ:Bn'hml!lllmll>lJ~ :KmJJmM?flmJ :& :Ilfm:KmJfJ'lP]wJJfih ~giJJJJnfJ B.hagi. n Perkcmb.ngan Kanok_Ka n.k (BPKK) t~l. h menganju, kon H. ri Potc n, ; pod. g O~tol:><>f '0'6 be'''''''pe "" M ,, ~n ProS"'" P..... y••n Bu l.n Memb"o. ~ em erdek ••n don H.ri !<.lIn" -K.n. ' S<:dun i. '016. d eng,l n p.ogr.m ini, BPKK Nloh m.~!ti'~o~.n peft.ndinga n po ring"'" ,.,.ing. n d ~n .k hi r Mrmula pada 9 hin g£:' '9 September ' 016. ~mpen a

Pelb'g.i .kl;. ;!; tcl"n di,da' on • • ntar. nya . d,l.h pertandingan ; ~.yj (~fi . 0.". 3 bula n - 2 tohun), mewam. (ru." T,an51'; T. h. p 1, Tod ik. T.hu n , &. T..k. 3-4 tohun ), w, jah (T,.ka Ri. &. Kri>tol Ri.), be",.ntun (la," Ria &. Krist>1 ~ i.). c/w,",jng rhym~' (To< " Ri. &. Kri",,) Ri.),t"yen k. n,k-' .n, k (T.s" Ria &. Krhtal Rio), ~m ..cj'ol (lodi"" T.nun ,-,). momb,c. r~nc.n. (T,d"'" T. nlln ,), c ~ r. k m.t e matik(T, dik, Tahun 1 ,). ,o k. Lip"

""i,.,

(Ke)., Tron.;,; (" Tad ik. T, hun ,., ), mengub.h im<j (Tad i • • ,).

it right (Ke )., Trom ;,i Tahap I ll, lem!"" geta h (Kel., congbk (Pm ., T .~ n'i. i).

<~ II

T" ~ 'i.;)

do n


-s.:>WI d~ns'n p<ogr~no ,,,,,,,but u.... <1i >Mr>ping: " >en,,,,,,,,, >iUs> ....... "",mb.><:. <erU ~n"m;oi ~t ~'riotik di UIf"&M' a""k-''''~_ kit<> "'i'~ ~i I>"~' p.I ~. ~ ".~ly.ng d ii .lan~¥Ojug.> .d.lan ""'uk ~ k.'k.n po ,~,,_ k . ",,~ · ""n~ >t'I¥>. <leng ......"., kit. UT1'uk ....... ~ k"".imb."",n <101_ d;,i "",'Ok., - .n....... I... "".?On """R""" ....u"'pul... 8PKK, PuJn ~o, "' i ni Simln, <II MojIi< P... " ,....,..., lI.n Pot~nj,j ,~r<cbut.

.w.',

"S.y. _<4,> u...,,,. un,"" ........p r>;url<~n pr<>R'.... H... i Pot ... ,1

_njKII

00""'''''''' ioJ-oIs""". "Pad;, ........

~ k..>n.>t y.ng ."""

S."",.si 1>"'..... ""'<II Mp.n n~g.,. ki'•. /\p. , ...g poling

in. ""«itu

pontlng . ~al.h ~1.Oh"" da .. ~~n yang ,,"" ......,,'" sem>... ~~ poI"'g,," . U ;.., ; dAn

y_

l)uIo:.n."""".......... un,",

""''''.''''"" P<"f;oOO;.. g.n di=t,;," t~"'h>h boNo. I""" h.<I<c i.1.... 11I'Ilt>.>1'n ~ng~ 1"18« IWKK, I'v.><> noah """'.n,

-

~ \

\

-­- -. --­

'-­

\

,~

_--.......­ --

---

-"""'..... H...' Pot.,..; ... ~ menmglo.>_l<ompoten<l me<.... cr; peringkat ...... 1.gI. D.I.......... , . . . . QIN lug. iolinon ell.""", goKU <An Ibu " - _n~ _ _• """ .... 1<CpocIo II;ou ~,"'" ~ ~ .m.. yang bet........... nsk. K' ...... R.i> """ Ta0k3 Ri. ~ Y.,.~ Soboto ~.., ..... _~...... kM>oI<...... k , ...., ~ prOll'""'"l""OC">""~' """'"" " " " , , _ .\ivill ~". ~ulurn _ ... Nq.wo <An JuII..................ngan K~ ~ menglku. ~ oIoh botbet>p;o '-Ion buI<.n toni-< ..... J.tooton K.....ata>n- T....SO Jo,og' - . - tiki· ., .....; _ . dipIom;o hingp ...,.....".

J_

"",p-_ ...... P""II......,..

....... SOfD, W"'-TUt t.aI>UU.AH

"""" ...... lriIUI_

ut_"" " . .

un,uk _ _ .... k••• <I<a ini ~ k.............. ,~. in! t..-j_ ....... ~ say> bol~~ belojar""'" Kndiri- ~a ~ "'P"Y> ..-.g............. _ ""'feU "" 12<1<0 Ilol k..-.-.. 1101 be.-.:I.;ofto< denC",-", Ke"'·

....... M .. y..-okal mempuny" _ MS 'SO ~_."

"Say.

~ih

,ang og..

.....,..,u,.... _ """'!uK'

PUAN _ U l MYtOQII< MMV ~ MOo ..... H

...........................

_.,1


ROADSHO

SemiX''''' <kngan

UI~~& T.

"u " V'p<OIn

~h

k,,·so, e..~n ~ om u nik.,i "Ot~ .. d.n .... ,;obot-poj;>bot 20n ldoh

1'""""'"

-"yfff.i di ~Ib.g. i P"'run Y'''' d,;wI.k.n d i d • ...-.h-dH"h , ong "''''!>iIih eli ,.~g. n S.b.h. Pad. 10 hines. I. 01.'" " .." piJme;o-.n ""fg~r.k

,,,,,.!lul . , 1.10 men,.,... ..

Pe,ta Rumbo.o do D......h Koal'''enyu. P.m<'r'n Kumpu'- Voy.>." S.bal> tnt"'luI ""j.b., Z""" Pod.I.",." Sci••," (lPS) Ini tu rut <Ii •...,.. olen Xolel T"knik.1 Yay..." Sab.to ( K1YS). U",-"ity (oHr-ge S.t>ah f""nd.don (u(..Sr) <Ian 8.h'gi.n Kon><fV.si dan Pe ng""'''" ""'''' Sek i,.,. P."to RumIIi> i,. ,.1. 10 di,.""'...... 01, 10 Dat u. K..... oii" 5in H'i; Ombl, p....,!>.ont u '''<"'eri ,...I.neon",,,. Kobud., ..... do" .....'" Se kiu,.

.,mik.>n

'~I~h dl r oIch D.',,,, .... b.ng. Pemb.mu Mm'.,1 PomMng""'" Lu... B,nd .. iii o..w>t\ St, Kun.k """'....gk.p "'DU N N.5' Kun....

S-em~'" dong • ., prog."" Hart p.,.<I>ng. r • ."",n.k d ~., NOliy," Pering"" N.g.... s...bah dan ROo~ 10 MAnA >016. Kump"l.n V.yu~n Soboh m . ' ~lui P'!i.b.t Ze o 1'10,,1 S"., SroIat... (l P8S) ,.I.oh ",.nyo""

S.,,,,,,.n1' Kumpulan V.y.U" S.b.>h , ....... "' ~ .,y ....i I""""'~ K.rn 'v, ' KomUNti 1 M~"r>" I><"rir>8ta' N"Geti S.boIhMt,emp" ~I 0 ...., ... Eopl.n.~' S i prt.ng~.' h'''Gg. ~ ""ptomWr lO ,6 . Komi.., ' .... hMll ni tel.h dl~urb<r "'th r ...... t 0 ......... Slplt.ng de~" hrl*,.m. b_.n P~n."n~." ..... 'gen'i ' g~n .. K~"" N~gori d.m re."" "u'u.n. U .......>Ilni tol. " dir.""ik.n oleh D"u k Sed ".ngll.... Dr . l1ail MoM S.>Ilch Tu" $.ood K......k. M, nt.ri Komunll<><i oj.n Mu l ';mNl ~ Mol."I•.

pame..n y~ng bermul. d.rI, "'''"0 '' SeP' .m~ '0'&, ""'!Cmp_' <Ii r_ng Mdjli, D."...h ""t"'~n. prOK,.n, tig;o h><1 y.ng d"osm;~.n _ Datu . Sert p.ngb..... Mu,", H41' limon Ini bertemobn "M.\....n KJU. M.... ~pan 1Vu." An.... p,eg.,m Y'nA ' ..... h dl,u, un '~rmo"'" lu,l,n ''''~.Un, b""h bu.h.n d ... p.m., ~".

F.>tinl ~gro m>~.n.o d.n .u....... ... turut

d;.d"on I>.>Si "",mt n.hhn prog.om

"",e but.

I"'og'~m

ini

Ni l w~!Iin

Kumpul...

Va,.,..., S.Mh, rneneru.;

~ jab.t

Susul.n d" ;~ .d. pen,p<t••" p.rnO(." <Ii .t....

yuh.

d i p<lt,i.t~n

Kump"I." v.youn ~"b .h mo l,l ui ~.b" Ion ro nU I

nmu' SeI.>, ... (lrTS) donl;'" "",...,.e".; !'rogrom S<>mor.k M. r<!<k. U"U'" di Kun. k p.d.>] 080. '"'6·

Zon P~l"'.n uu.. (~I'IJ) ",g, 'ol.h mrnye<t;o; p.m..,.n ..,rope,,", ...-nbul. " H.ri W.n," "e,;ngb, Neg~ s.b.Ih dll>l'''''''ng.o., !>ow. n M.,y• .,k..lt K..... ng.U pad. >6 h'''88''7 011"'" M .... ' ... ...,b ut ,.I.h di''''..... . " ol.h

,,,,ti.

D•• "" s... Pong li m, MU" H";;_.n.

Kc'.' "'em"" Soh 'h.

Sejun.rs

'~I~p~, prog'~m

d l 31...

K umpto~n

V'y,... n Sob.h me l.lu ; peia b.. Zon r.n,"; Bar .. Ut.ra (ZI'8U) 'ol.h

m.ny....., pam~ .. ~

"'' 'pc-n> P'og"'"

C;... k

I.S SOC 20 ,6 '''Iuran SEDIA. p'og"'" In! bt-rmui. d~ri 1~ 1Wtgg. 2' ~ptemb-ef '0'6 be ..e mp .' d; Dew," Komu~;,i K",. M~,udu. Moi'l, P'!'_~'.n pres..", .",..but tel~h ~".mpum.ou.. ol~ O.tuk Ani•• B.... n'l~g. Pemb.."u M ......' P~ mb .ngun .... M.,y... kot d~ 11.1 Ehw.1 P~nggyn~.


P,d.,

l(U~ KvmP\' l,n m¢I.I", ZPTS .~I,~ mcnye"~1 p.m~,"n ....,.,I"'n. r"'g,.m M,......>jIcl d.~ M;uIIl'I,.h '''}~ II 1""0ngI<"' D.cun Loh..d D•• u ~""''''''P''' di I"'r~",.nt .., Ma<jHI ...1Ro ud.h, Uc.s. 'ur,,, m.mp,_i~." .""".·k"",,. y.nr, d;,.w.rt.n. Ahli """'a n !lnd.lngan tleg~'1 tI.Se lal'>Od Do'", Doto' H";; Mch;>mm.d Vusof B,n "P<Io>IIClah "",1.-. p.m",3n K_pulon Vly...n S..... h <l.>n dl..mbut oleh r...n flail Sulaim ... I1.~ a<m.n, P~ngu, u> Kun",....n. 2PTS , honU~

V.ya...n

p.m~"n

-I Ok.obi!r

s..b ~h

",ml"'na P~'" C""II M.tm,"_ ,cl.>h diad.~.n podo l ~ hi,,"" >9 OI<'nb~r 10,6. I'e>l. Y' ''K d;..d.k.an ,,,,I.p .,11",,;,,; bc-nulwn unluk "",mp,omo,I.,n Indu",-; I*"'bu."n sons don pclb'Sall<raft.ng, ,, k<,p.d. ""I.",:<,"~ d; .. mp;~ m. nS • • , I• • n w,rt..n 1>\1<1.>,. "g.>' '~"P ,",,,,,Iih..-• .

P_'~n ~um~u l.n

yay...., Sdb.h

meneru,i p . i .b~' 2P8U 5nI 'uru'

<Ii..,,,..

,.,-,ebut

(lk,h KTYS d.n u(~r, """. 'Nh d'r~lm ; •• n oleh Datu k ~c,; P~"~I;m., H'~ H.jlll H,ji MOI>d. tlcor, M.."erll<.... ~I .. n T~ml"' .. n ""n P~'"m~lun.

Semp<:n. do ng.n pelanc..-... lorn" Be.., KI'll '.Iud '016. ~umpul .... Y~y.>""~h metolull"'i.b•• ll'8U !cl.>h mo nyo,.oo' ~m.r."

p.d.» hin!:!:~', O"'~r '1',6 !>e'temp.' <Ii P..... Te,l>uk~ M, jli, peIon....n ,. Ioh dir.>mik,on OIeh

K",. _"d.

!>,'uk S«i r.ngl lm. Or. H.~ MoM S.lieh 1un 5.-;.1 I(.,.-u.'. r.me<an I 'u...,\ dl• ..-tiOl ""''' ~ TYS don UCSf,

''''''''!>"

P~lb.gal ..... If!.>h d;~ d' .." ~nt .. -any~ p<:" . nding.>n pe... l." no l ay~n. ""'m--.g. "~Y'" Ur;ooke d. n .¥i~

>Otb.

poj.b., ZPS

,eI," ",."y.....,

p.m ... ,~'_n~ P~"a tI.ldYo" M'mumbo~ d, lop'.. p~", tiel;»"." M.mp....... Me~um~k.

,uk."

P.",....." In! ,",,,, di<~ ....1U YS , unr d>n B.h'gl.n K.............; d. n Peng"""'" ""m ,ok;' ...

d,"<miltan o"'~ H"'h AzI",h Bin,l D'luk So-ri r.ngion>. HOji MoM. Dun, 'lmb.I,,, M~nt.rt P.mb.ngu"",, w"nI,•• K. I"'''g> """ ....,y..... " M.I;»""".

Po".

tI~l.y.n Inj '~Id h

D"u~

Pad:! l<e><h""t..nnJ' porn.,.n '~I'h

.....b" <e... llpo"" ,3 honKll' 30 Ol"ob.-.

,.It.

tel'''''''''

dopo. _!>eo'! pondHl.han monS"""i .ktivi\i Kun,pul'n Y'1~ ••n S.N" '.pe,,; po ndidik.n. '0>101. """.ofVit">', ~ome"i>1 d>n lug. Prug•• ", l,an,form.,I.
l I

-


Se,"~ } l o ..ng p." g . .........."'" dll.ln81 01.., ~m orang g uru .... ri ~ MK T~"'.n"ong oatuk Lawa; Jou, L""1I S.n, B••• "" Miritel.h _",bu>tla..atan ke M~n.,o Tun MuStap~' p. d. I Sep.......ber ' 0 16. Toy.nS"" vld~ o mongo"~ OP"r." Kumpulon Vaps." s.b. h tel . ~ dif!4'rl.",D.nk.n, diikllli dongo" .al<Jl"",. oI~h Ia~.g i ." Komunik.<l M.pou. <erla .. kl im.t mtngtl\"; ••j»n ~umpulan yay....n s.b.h (IIcI> Puan Hun.h Mohd. V."in . Mtu. s.. ".n K.unsoHng. B.hlIg;." P~mbanguna n Po ndidiko". P""S~"" dllt1"".~ an deng.n tI"I .... ," t ...... I.rl Tun MU'''pha dan ~rp"", a ~., n l'eny.lid ik. n Borneo I.... Haji 101011<1 . Fu"" Slep hen,. Pene..npn la njut telah <Ii... mp,I ' >n oleh Endk Eto n ~n i.h. ~ o 'u. unit PorkhOdm..." 11'110""..1 d.n Dolu",e",.>I, P~".ka." Pony_ikan 80""'0 Tun ". ~ MOIId. ~u 'd Slophon•.

Worn>, ~ I o r.ng pol";', Ptndid ik." Kltu Inttgrni Sekol.oh M_"gah Kel»"g<>.n Jel.wit, Kel..,tan y. ng lo,dlrl d~. d. 12 p_lajI', 11 guru do" tujuh o.."g ibu bop"eloh m.mbu•• I.......n k. G. I.ri lu" M""'ph. dan P~ ....'.kHn

P~ny.lldiko n 80"''''0 Tun llaP 101011<1. ~u'd S,ophon. p...,.,6 S ~ ptO<nM' 10'6 r~' '' m •• Irl.h dh..mp. ;".n <>Ie" l»<ik Eton Enjah, K..... UnI\ Pe,khldm".n Imo r",..1d ... ~"menta<i, ronyelldi",," Bornoo Tun Holl 10101><1. Fu.d 5,ephtn$.

"""",,,,".n


P£DAlAMAN UTA

PROGRAM PDeB M.larn An........II(g. *,..ar_~ took

IF'U ........ mrng><l....n P<"S""" M.oI _ _ ~ _

..... p.>t (I; e..a.;

~. "&- 5.i........... - . K~ P..... '1 Ogo> >011>. ~ "" ....liboIlUn ,."....... 75 ""'ng ......... ~ y>ng , _ ""r<p,oda """"". ..._ .... n jugoo Q, b.op.o di k.ompung'~ Obj~tif

progr ..... io'II iobh ""I..... _unJkil. ~ NI:.ot.s..n rnc:n:unt»I\ i.<'y.k","" dm _ _ Kg. ,......." ''­

kr~'tMtj

=

"'''0'' '~';";h ~~"8 ,,;p.n""""'a..... od.oI.h t>c«.ma dal.", s......... 0..>"". n1..,,.;.... I¥\a<1 kdlud.y•• ~ 0...",", "",ode. I."",,; " j,k ~ ~ m b.:J c a

d,la", Bah".

I ngg~ •.

s..<., • •• ,.I..-uhoooy., ~g'om Ini mcmbe~ ma nl." k o~.

1"'. ~,e ru ,erut:.rn>ny, ~ ...... rnc:mt>c<i pt:n<k<.i,,".n tJ,e,ken ..n ~n <l>n ~'k""""~~

p«,""""'g.... rii '_ping '¢I<ong«n lni lid.... ~'f:""'!! -..gerato.:.n Iogi htlbung.., ..... turalWn am"'ll ~~ k.>mpung.

d>rip;>d.> Ib<I

t.;,p.>.

sc.o::""

PROGRAM lATIHAN KRAFTANCAN ~ ..arn

F__ Pwogr1lM dl Kg. III... Keritah. TehOrn

54>'"",,,,y' ZI'IJ t~1ah .....l:Ik"""'Un "'<>grdm

1.;0_ .,. .

Itons"" (PU) <,.I'{,,~

~n g""t

be<mul, <Wi fa,. ~" .."" hingg, fa.. k....... m b<'n~~. di Kg. Ulu Kerf,, ". Teoom boo ,,, ,,, I. ,8 Jul.1 hlnu. >6 OSo< '016.

_tl<¥>

kt(l..... tw.gg.o !.... '<'Ilma pull p.-Ib.;!R'" <ai. don k~""'m ><I,l> h 1."lIIon """"h,,"' .... m, k,nan dan minum' " . bt;t,,.,",,,~ takl~.n

f,,,,,

r~ (1<."'(: ~.~'~d~d~.~ukK~

l'rog,am ;m ~" ; u.1 n Un'"" ..... f'I">t><ti 1,,11;;)0 'c......,1 k~ p.o'" I'<'''''rtl "",ng."..; k.><d>h "',,''' m""lC~n produk I<r~t yong _u;oIitJ""~ men&ikul

U.... K~oit .... f"'" ~ mdipull t.olihoo1

'~<i

PTogr.m ;"i ~b"k"" ' ....arM;

memb"" .ny_ _ J.M ...... ........""'" I.w

yong d~napUn.

Pms'''''' ... ""... _ . n b..1g1 mem~.nt~ """,t ",.ft.ngan S.>b..1h d:>I.m ""''''mt>o~

b<long.n pemoo.I/f>""p,ui~I " kr .h.~~." '~mp."' n ~",.l""'n h.lh,n m'm,.h temp",n "'1""'; 00 1" 1> d." "" IIMg~'w,ng.

"""...,

K."'lo.o"vt\iInn,~.

~

progr.m In!

btlll.n kem.t>;r~n k~ p.or. P<"""'~ uot"k ....... ,gh.o>ilk ..... prod"k kn/tang>r> Y""II be<1<~, doon memp""i'~1 ... t.;,;~.


N P£DAlAMAN

IABAII a~RCAMA RAKYAT (vcaR)

IPl} 6<>nS'" ketj.l ....... Job.t.n Kcmoi""" "'''y''''I<.:I, T........ (KEMASj tl'i,h """'~"".n p<,,!;r.m Kcl"" i\s3, Mcm b..a1 ~ " ~

bcncmp.\" l)ew." Kebud.y., n Boli, da n

S"' .n, r~nom p.od.

f"fog'''''' .. dMnJI ole/> 40 O<""K w.nito (!; ""M., 0 .... 11 T~ _m~~ ~ .n • • k<'Pod. po ", ""'n~"'.i n'~mbu.t ke k ~n da n ~<'h

""tII"",

Obj< k,;1 program ini ;wI>I.,h un,,,k

P''''''''

k•.w.h

dikorner,il••.,.

' 9 hin(;g4)0 08.,..10 , 6 ,

Projek Perrtbt.......... Rumah

11'lJ '<:I>h ~"""'n l)embin..:>;,n <1... _ ,.".""h dI_;>/I1'ro&'- VS8R

,,,,6

~ bul,on Jun <I:In Ogo< ~­ ...."nll <Ii d_~h K~ d"" T~

M'''''''aIo tf><i< rmp P'ngk.>Ion d..otl

bIlK m;ondi don - . . h t"- doonSon kos d.>n di .....'hUto k""""'" keduo-dWl ~ p;od, 5 5c'p'~ 10'6.

,,,~,,, 1-""'" ,angmompunyol "'""' orong ,,,,,"....,ga" tebh dic<>d:lngk.>n

Pr<>ic~ ino

rurna/\ ~IIR. ~ ~ ibu '''''WI ...... ~ 'ujuho.-ang ... ~

1U040,O<>O tt'lah >lop _

Kg.

!:>.low"" II'~ Inl, ~ ""n s..n<.lh Binti Re<Ii<1 dati Kg . R."".ng.n P""""n, K<f1 ing. u tol.h Ci<;0<3.,ngl<> n nl<'h PPj.l!xtt D..,,,, h K onln~"" ~b;i~~, poeMrlnlil barnu.:m

0;

(rd'

<>l.,t!1'<!j.t»t " .."nh Toml>un.ln ~n',,''''''

_--"".,.."

''''''''' """""""'.......... '~Do'''' ..."""""" Y'"~ Mo>o)'Ot'4k.. s;"p.:.r (.... """.,...

rtJJ

b. ntu." rumoh YSBR.

Rum. h yM B <J;l>in. 1><><l~1 ....", n ~oo "K; I""".~ ""1'''1><1''1''; (1):. bil;k t ;~"' .'-

J.., c.uoro 1.«" (,'t<- ."rom) _ _, .."'"

roof;

"""'8'"

IOn).

"""'-'P<I""" ..L,, ~ ...tu "".h,

Ku mpvl... Yay",.n '>ab.h d.>1.m """,01<01< t.m!»h "<.no keraj"n b.gi m<m"",i ke.ele=n dan m<.'niIik ,,.,-,1 k';,.lup.", ,okyot khu"'-<ny. ~ kawa"", I.... ' b.ln<l4 "


P£DAlAMAN UTA

" ........ Me.......... N ....,

K~ropak

leiter

.... Me....proses Mi K_l"9 a-... lPU ~ ketj.I....... emp.I' ~"

""""" Tet"'"" (KRT)~'u lUll .,.~ KilT ..-ang~ 8<Jru, KIn ........ ot II.vu ¢In ~~T

K;kJ'~n leI.>h ""'"S"""'",n Kun.u, Mem_ 1(0;;., K('(<>pO' lel<or d<!" Memptoso< MI K"'*'g 8••• 1> di B~>i R~y~ Kg. Kirol<oI 83"" ~ ."'nR'u pod. a dan'~ S<-ptember ,0,1>. P'~"inI_"_ ,.".diti.,..;~

}o<W>ong ... ni~ yang

w... w..... K RT <Uri ~ ~

~ IIItu "8_ ~ng;> 1I.vu.1<4- "'_ IIMu 4MI Kg. UO'-.... I\enirIg.....

Ob\eI<tH P'I>g'_ .... 011 un.uk memboll

P<"'<Icd.>l»n. ~S"''''''''''' 4MI k!'<'MiI;,,,,,

k~p>d. pe~ ru

mempr.,..>,n.k' n~n

Mrkt"....' ka<>d>h

deng'" b.'vl b.gl

mcn,hI~ I "n prod ... yang eli kome<'Si .1"" ...

~",,,,, Ii tl

dan WeI.

lPU tel"" _ " " du.I buM> jo""'""~"1 ell ~ En.1m y3ng mtmbt<I ~~, kopad;> ~ So.,~ pe_bmpung don dl Kg. L.Irn:I. ,..b.owan y~ng """,bet! ~Iu, ~p"" 'So ...-.."g

po!'<'IdOOok. Pembina.., ~;,,; """"""~ .......... Kconpul.vl

Vay._ s..b,oI, dal.>m "'tflOlok p~k.,.-~n_

,.mb.VI k<'l1lU<bh.>n

pt~

olth


P£DA1AMAN U

PROGRAM

IUKAR~lAWAN

S~p'nj;mg l>ul.n Jul>i hingg. Sept ombef >0\6, Subrol.w.n y'y....n $.t><>h 'doh "",nyort .. t>cbcr.p•• 1:,;";, ; k~m"YOf.k.la n (\;In ......u, rcm.nt.p.n ,uK.,ej,w,n.

60f0ng-Royong Pe"d.". Kempe.. Kawai... NVarnuk Aedes Peri~kaf baerah Ke.. i~au dir....... ik.n olch Dolu): It.j; s.<>;riol H';; I(;IffiQ, Pomb.n\u Mentcr; P~rt.roian

dan l<'d uWi M.:l',n.n Sab.h

m"'Mg\<~p

ADUN " .)4

Li.owan.

Do,,.. ''''i' s.om _ _ _ P""!!",m So,""'~.".,... <I<rpl ~""_

Gotor.g-Royong Mernbel'sih Kawasan Persekitara..

Balai Ray. Kg. Toboh lalit

&engke. A.as: K.uhSelihg eli Kern Bi_ Neg.ra, Ku..dasahg. Ran...

-""""",.~

...

~~

BERIT A KUMPUlAN YAY""'N ..,SAH


ON

P~I)AlAMAN

II

B~NeANA AlAN hnyaMpaiara .....tu.II kepada Naftg.a Benea... 'Neb.lu.....,,)

BAIVT1IAN

ZPU tel.>h

meny.>mJ"'ibn I!>ntu;m 1I<n<;l... AI..., i«'p.l<I.> ........'

m;ong~ ~~ ~

.......

£nc. M,,~ II... t.i->1o>ng@

'.-'It.un E....;~ M@J.....,.;IIi... Urn.,.,.,:d;or!Kg.MumiNob;.!w."

<bda""" J>.xL:> <) Sept""''''''' lOll>.

Su~

k......"pn """"'111 "'~ Ibm..,," s.,nca"" '-I>m

;,,; ~_ """~,, ~ rang <Ii~ oIM> ......c'" I>o<><om. Dlwmpmg n.... boon,,,,,.. IN ..,t",ft ~

""""'h

koptlho_ Kumpul>n

v"""'.."~ mebIuI ""'Uunsl>w.b

. . - , . . kep.>d;o frQSyor.>U\.. .\.et~"""Y. ~1omp;t .. n

bon'....... k~ In<;j, MUf";" 11m l~oIi <Ii Kg. Togo. dan [ndk ';im Ke. r"h@'l.k)h""1SIm<l1 Kg. 8.,u n. J"'n T"""",. K<1l;ng... ~bn ~" S<or>•....,1>et }"./.,

_ """",,...."....""" . . """.. . _l>rr......"

~_I'"

~ duo "'«'fI~ "''''''''''' ~, .. don IS ,J/iuo. r..... ' ..... £11<1> ~""'" Iit1 """. -..... ",,",m~ (JUri)..., ,,,,.. ~ ~ ,...""""" ~<Ii _ _ _ ,,,,,

r_

1II<iI ........ ~........ ......... . "'"*'I " .." ••• ,.-... __ _ UV (t. .. ,_EtdoOOkhod.

~

-"" ..... .... _T""" .......'-."'-...-.,.. __

_SoM_ (""",Ion)

~

~.~"'-ml

Sobol\.


ON P£I)AlAMAN

PROGRAM ZP\.I

P~MBANGqNAN

MAlYARAICAT

.cIon mcj.k"""""n lop.., p<ogram <Ii ~w>h Pfogr.... Pombo"ll""'" "osy...kat (PPM) '~pmj;ong t>uI.:on 0,00 )0 ' &.

~e",'"", "..,ny •• PPM

5«00..

yang dbk<aAAl<.n ,""'" ml'mI>Ori manfu, kep.d. ,~g~ong"" """y....., ttnrtom.loy' ~ dIn

mc<"".

YMIS k'''''ng 1>etIo:..... ~

Mtrtggu Kualitf; lnovasi dan ICY ftfI

=

An.."" p<ogr>m PPM Y'"I <bdJ1<an ~ M',,"" ~o.oII 'ti. inO'<';w dan KoI<>j V~ (KV) SkI .....-.but .... II<.Yn ~@b>ongl-lan di KoI~ V~ I<c>n;ng>u p.>$ 'S hingl ,6 OS'" '0,6. ObjeI<tlf 1"'''1'''' , 0 " ' - - ~ kc<lo"'''''' KoIej VoIQ-" K~ng.... ~I"" UMYk "",'.ohir\.on peI:ojjor Y¥IC bt<'lfWlO usool>iw.n md,>lui ~ dan _ , ~ y.ng ~ mo<""""'3 ........ <I<V- """" metnuI>I>k pe'l"'dwn ""'n ont.Un ~._ ~I S'>" <>nng ~ . ...... .......,~ I'«'V-- ini.

oemonsot

at_,

"""obe",,,,,

MajO. Bae.... Do_ U..",k Pelajar.lPM d ... "PM .INK K~m.borog; TeJMIm ,.,....1< doo toagl ..... mbe<1cotl pelti¥ SPM dan STPM, SMK ~ ""'boo& T....,... ,.,.." dia<I.1~ de",.n k";'Ymi 100 B_ dan GUflJ SMK "'f!T'o3bong. r~fIOm ~ ' 4 dan 's Ogo> lOll,.

I'e<w,,,,,,,

'"

.

Progr ......... bo<1'tuju.>n un,uk mendap.t ","u dan be......, dMi~ hi b..,.. gunt-gunJ dan ''''g ...1\0 w mengl<Ull<eperCJy..n .S....... "....;ng ""'sinl rneI.lui do. ~ k~y ...n ~ ...

pNj;tr yang 3U<J ~ ~n. M.~" 1nI.N/> dih~ri ...eI> }80 o.-....g ~ dan lbu ... ~


N P£DAlAMAN

GofGng-Royo..g SekampQhg Program gOl on8 rO)'ong ""k,mp"ng di Kg. Tinu,"" Kemot>ong, Tenom t ol,h d;a<la ' .n p.d, >7 080' "0,6 deng.n ko~. " m. Unit Pom impin P~mwng " "" n "'",.,,,.,, (UPPM) N_'16 Kom,bong. [ 'nom , Gotons-<oyong in; melibM ' .n kemt>CI.h,n pt........, d;

kampung "'perti pembaik. n p.ip gr.vrtl. m ~ mw ; ki jdlan-j.>l.n .warn ,~pert i p' d,ng ' .n,h ~ r.lh d, n momber>ihb n dan bal, ; "y', Sor,m.i So or.lng ~ r.dud"k kampung teJ.h

'.w.","

""'''1"" . i p'0grom f,oton8-r01o ng h,i.

Mobile Team Kenlngau

"""y"'"

ZPU run'! Mooil<' T,.,m Ke,..;ng.u p;w. '3 rongg. 15 Ogo, >0 16. F'rogram aniu,", " r . j.b>t [)• • ",h Keni ng, " benui""" untu. ""' ''gen.1 p",i kumpul,n "",,,,n ,oc.r, di pefillS' . t • • " urn!:' dol.." """h. "",mb"""; kem;,k;,,"n teS"'_ 0.1"", p'"!:,,m In;, ZPU tum' meny. mp"ikan ,um b4ng.n _ up" wa ng t unai kep,d. 30 <)tong Pl",","nd,

",,,os

Do ,u.i<

.,. -t._"""

"'"' ""., "'" """'" P<mbontu Ment"" fOOw>,,' ""'''''__ (k""""JSoboJ, ,,~"'"' " "_ """"-'g"" ..........n ",ran _ " . "doripodo .,._

y~

~

Progt'aJn-Pt-G9"lJn Moflvasi dHR ZO' 6 Progra m-program Mot i,,'; UPSR '016 tu'ut oj;..:Iakan d i betx><apa bua h ",kol.h d i Td mbuoan . "n' .,.ny. eli SK Ki.w.y;m. Tambu nan p.>d. ' 9 Ogos '016 o.,ng,n , .h<ld~'n '7 ora ng kum pula n "'''. oj; SK Kin,I".n. Tamblrl.n pada '0 Ogo' '016 dc l1 ~ n ' oh.:><lu-.n l7 o ra ng 'u mpul.n ",,, d,n di SK T1kolod, T .m~u n.:ln pad, '9 0go, >oHi d ih.ldifi " ".....147 ,"",ng kumpul.n , ......

=

Program goto ng-foyoog memb.ik pulih B, la i BkHl .y. oj; Kg_Mum; D, "ab.>wa n t. l.h d iad,k,n p,d, '0 Og'" 1016 , Prog,.m ini .. I,h di'~rt.i oI.h >0 onng P\'Mudu' 'ampung ,

BE"ITA KUMPIII.AH YAY",,""H SARAH


P£DAlAMAN

ZPU tebh meldk ... ""k¥> ~I .... p<ogrnm <Ii

_""'''11 bul;>n Sq>,.,.,t>er l¢,6. (Ii (>"". . h f~".

!>.ow"" PPM

Sct""""T.

Pfog,;><n Sif..-'i.1Iah .... u ",.iplin".., _ 0 Sudi

IUpoku. Tombunonp.><1"9 s..p,_ >016. f'To ~r_ , . . . . - triah ditwtOri"""" t\cJ o<~ng kumpol., ~ m~~ l'Iop." ... w.IT....... S dlSKrck.... T.....t.unMJ ~ 30~"'­ ,..." ~ga" k~ .., ,,6 Of 00, kuonpoj;>n ""''', ~di ~

tog. prognm Pl'M ,,1,, 1> <Iia<IoUrI1'atIfI

rneli\>a.u.. k~m" ~g." pi/WI. ~~Ol .h OOU """""" Moti.nl

polojlSl'Md.n PT, diSMK 51. Martin , "' _ Program terkbut loI.>h di"",,"'" p.><Ia,6 <Ian '7 SoepI_ ,0'6 ~,

_

-. ,,8 "'"""II ~1.> n <''';':If.

c.otong-roy",,~ """'~

pulih B.a1.1 ~""'Y' dl Kg. S'n<ingon.

Sot!luIvI p.da '0"" " 5<'pt_ 1<>16 din ,ot""g-royong

o;Ii;o(l"k.n pN.> 1) d.I " '" Sept",,*, '0,6 m<fiJp.OUn duo progr.m PPM ~ '~h dil.k ............ di D_"" N,b.>w..., d ...... bul.n

" " ' _ .. ..<1>. di~. Su,uon. p _ _•

Se!>,..... I>e<.

N.b.,...., yont:


P£I>AlAMAN

III O;M,..,h ~erirIpu.

,,,,,,..,,foyot>t,

~

Solanggo.ng

bobump.. ~n ~~U .... I'cMompih p~ .......... ",_......M (UPPM) N.n &..1«1«>< <I Kl- ~ K~ IN/>

s...~ u ,ny •• rPM ,~ t .h ,td.k",,,,,k.n <Ii O~r.ln T~ t ""n "'''u K<i<>h.n"" ruu" ltl,oki !erbu.... yang ,Ii_.n di Cd.\"U""S fUU31 h k.n T.....,.., p;w!o '0 d." " s.-p~ '~'6.

A.m.1,...-

_

... "..... ,. ~ ...,....~

.o , ~

.............. Prog.... Me,,",,"'"

111M.... di SM SooIo.. ~ ~~ do",....

k~

~

,6 s.p..,..- '0.6

....89 1><'.....;0.

K<'joII.""" ' ef~bu , ' el.lh d..,.,.u'H,\ t..!t""," Kel.b 6ell. PP~.~ 1"""", ~ . t1 <If>,ert;Ji _ '0 d.lf! d . ..."" Tonom, K~""*", dan Ko<. Kln.~.

1»""'''''


N P£DAlAMAN

OJ baw,h pr<>grdfTl PPM Do~ ,.h Ten""" I PU tc lah monycrtoi Mo!>ile T",,,, Teoom p. d ~ ,6 hingga >S ~ pt ~ m ~ r 2016. Progrom • n juran

r~ j.lb "

O, erah Tenom im bertuj."," un tuK

.....,... ><:,~ro , .. u> <J; I"'';ng' . '

s~"'.

d . ..

m~ n gen .1

post;

. ....lun.oMMy., PPM yang dil....." ••• " I .~.n

lcg;or.

D~"m

program ;no, Kumpula" V'y'''''' S.b. h

uml>i dal.m u>aha memb.,mj

d~ng.n

.«1'""", jabat. n ~.n .g~n'l 1><'''''. ;\On ",r.h memb<!oi m, rtf•• t kep.da p"lb.g.ll"'. ing kot

k orrOsl:. in ~n

' oru' mony, mp,ika n , umb<lngon kcw. ng. n kcpod. 30 """g ",,"..-im. di 'ow,san N_35 "'~I.I. p don N.36 Kemaoong .

pelajar,

~ Ii . ,

m"y. ","'" ""mpung d,n golong." ya ng ku"ng

lx:r!;:cm. mJ>ll.n.

"""y"" k", ,epert i GoIong.n BERITA KUMPUlAN YA.",",H ......AH


N P£f)AlAMAN ~ .....buhI.. ~ utr1I)oot... _

Kemer<ld<a.n,

~bol

~£lA

........ Ke....'d.kaa..

Progr.... be<k_ ttl>~ ~ _ _ 01 90"'"", yong

Ion P..,..........

.,.,.. , ~ (IPS) '~I.>h ~Un .. mbo,rQn ~ .... Ko!t_<.IfI~ ...... di Pt=. K.gi"'" W_41\g_ Ptio.... , St,;m, S/pIt;Ing !»do ~8 OCO' 1016.. i'rogr""' teneb~t , ....... diacI.obn bog! .. oe.,..."",.u..n

_ n p t k...-""~ <II kaLmpn ~ ... ~......... """" P<'I'd_.

.«<Iift <brlp.>d.1 ~","'.j(""" Oon ~ud"" Kg. , ...."'" Sbn. ...... ..... "",!WIt! Jan! teb~ dlloI_n .......... ~r~f'lding.>n mew.>m.J, perUndinpn d.>n kOfWOi M .. d~"'.

f",.....

Ptogt.'" Gotcn.g-Royang l'a...h Perlwbur.......'" Pad. 10 September 'O lb, IPS t~l.h ..-god.kan ?,ogr~m gOI()l"l~ rayong I"',.uh ur.n 1,Iom Kg. Kebulu dl S~, • • Su ufo',. S.,..m .i 60 o ..ng 1.n~ It,diri (larlp><.la f>("ndu(!,,' k.m(>""g d.ln , .., ZPS '~I"" bd,ofj ... m. uRlu' mcrnh<'r>I~.n kow...n

,.""h

p.erkul>\J rd f1

\ef> ~ t>ut.

, ~nIM' ;h" P"'" " S<:pto",be< 10.6. p4'..,~>t IPS leLlh meng ..... +<an Maili. P<:"It<all.on Sumi»ng." •."...,. k_g.o Y6l" ku.."11 ~rk ..",,"'I>'J'."" M>flI.I_bul </1"'; •••" >em~ ~>rI

E!.lgl """'l'Cffi¥.u.,n -&Ot ...... M.co""" eli bl..,pn I"'nduduk _ _ t, I PS ,uno! . _ ""'U"SP.... ......god. . . i>'<'II"'m """burnn H.vi M~" ~. >6 ~,_ '001,. Prognm • ....,b:rt t ....... di.><\.1bn dO Kg. ~ Beau!....

dO ............. maI ~O(J """"3 pendoxU< 'eLah _ ...... 1ogI

I"og.-.", ,~,_ "'lMti ''''*'~ d'.......... n ........

""'uk

po<ton<J;tlg3n

AnI..-. po""''''' ,",,,,,am.

!lo,.

Ndbdha.


ON P(DAlAMAN

~(lATA

,,,,6.

1'.><1> ,I> '>eptomWr IPS ........ md.>w.........,' 1'Wbi.oI>_

Samit di K8- NaIIIJ..... ""(Ii',,,,&- ~ Rubi.lh merup.>bn oe<><""f\ ibu -1IlI.1 rang "..,..,punyai f<I'IP>' on~~ ..... ~ ~ wah >eor.>ngJlJ' .d.ibII Or.i"3 K........... ~~ (OKV). lui""" low..."

,.....,bu, _ ..h ""'. . mtmtHnton""" ~"".~ ,""uk memb.on'u

~

_~_.

-.... PYa.. Rubiah.

'_Z_, .s... "0/ Har _

~ " _II'S, " - - . - {tip. _ !

lI'S.

(......". """"'J """""'"

P><I. '9 Stptcm!.>t, '0 ' 1> pula, IPS t.l.h ..... ng.d;>IQn Program Zl>r,,~ don 8on'''' '' ~.pad.1Ibu· 1bu ' U"U'" bo l" da n ... ,sa """". PrOS''''' diad...... bag' ..... ~r>doduk .. kita, Kg.

'ers<!bu'

mt.""'u

,ungg."

,.. 'uy.n. Slpit~nR ""Il It.d" d¥+~ lbu b.." don warp ...,., ~gan pemt>tri6n bar;tns.n k~ ...., S<'perIi guI•• <Ian "'n~oIn. S<-r."...; 0t'I"II ~....,.;.m mend.p.:l' m>nt"", d>l'il»d> t~but. D«........ _~Al>VH,.,&-....( ........ loinl"K'*.. ,........

'_II

f'OI!'-

.0

,.,..h

. ._""'''-_.. . ._'''''''_.. .=­ l>'!o. ...... ,

- '(tp.rn).

Pwllgr_'" C.I... g-• • y ..... P;odo S 0 10.1_ 1016 puI,o, IPS ,ob/! me<opdobn P'ogr...... gOI""1t..-oyong I>o!rUfna warp ~,. QnC», BoeoufO<t. O;"'-..... i 10<1 or.", .,end_ Kg.llanC" tWt> beker!...-.. _~_I<ompoogt_bu\ ,

___

""""""_J.........

....,<It'rltI......,,.,.,.~....,.crl_

Kd- ' , _ . _

"'*"5<00<.--.. (_ _ don ..........""10«_ tKl< l"'hoIo1l~"...) _~ ~ ~. ~

'""'""

S~t.t u "'y. p"', 6 OI:.lnt>c!, ,o.6,I>f."omp., 0' D<>w.n Mini P.",.,,,.kun Slp!1.ng. IPS m."s.<>ju, k." 8a>i< To Advane< Makeup

W<>ri<l1lOp _

••

"""''«'';I.>t..

m. ~IY c... (~ ·

~k.'

,.b<.rt.

SerllmollQ

"r.ng "",on. t.l...

,,,pa.;on

, .. lI<!ng\<," Ini ..... prosum .,.. k ~'" ptnampl¥> di~ ~rtl c.... l>erp.>k.,.... d.n mo'~~_

1

I

KIII'A • ..,.....",...,

''''AYoH_


N

P~DAlAMAN ~~lA

PlI'ogr.m lCaMpuhg 1'...pa • • mp.h

I'od""

OIct_ 21"6. lPS ,..... """,«~n PrOgram 1<MrIf>uo"& 1onp3 S"n"".h '" tJ.ow.h Pro,.,." On" \:omeriong ~ _.,11 (POCS) <Ii "&- l>imbWn. "'......­

Set."".n", p_ 'S

ra....... KIf;>yah ~h~~

010.._ ''''6. IPS

tobh rneng><l.1bn

~

PmgtIruQn )_.ah <Ii ....... J>M" ~

<lff>g<>n , ......:.... moncIIon "","uh yang

be,""

~ ,,",,,,,,,,,, ,el.h doad....... dO "&- SiJWmpOUn. don - . ,.. _ '00 O<:Inl! p.ondud" karnpung.

~....,

!'<!nyu

"'i

P.d3 16 ag"" 20'6, IPS teW> rnmpdlok.o" Program Mo.i...1 K~pnn <Ii SK 6ong... ~ P~,. i 120 OtlIng I'floeni ,0'" .wIIt! d.oip;od;o ibJ ~ d.l ~ tcl.>h ~ progriltn l_buL I'rogr.m t"'~buI ~ .... U _.~,k¥t hut>ungon k~k""'""G"'" _ .......... .,.., ibJ bap.o >erla """""Son am... 1bu bolN _ pih;Jk ~h. In! ltd-. un..... mem_>IoIc>bn me<el<a meng_1Ii u,.n I'en ~ Nn SKoI.>h Rendall.

s.r.....


N PANTAI BARAT

z..... r""".. II.o<;>t VI"'~ (ZP8U) dongan Urj=",.. Pe=I.... n lbu

s..b<o~

lUI><' .un ('.utu (PlBG) SMK IIongkoI. Pitas

Q<~"t boo ~.

~ .... _

t~w.

_ng.>d.okan

Ktibub;oPNO'l p..:Io '0 <>gos 1016_

s.._ ,ang IN/> die............. oIm hg;>..~i p"oo;.j~ ~.oh I'it~.

Od< Abdul (.hanl Bon

,,,;y..n y>ng

mew~k;~

oat"'- Il0l'''"''

Hoi! I....... _ t u M<'nteri ~'I'<oind"'fNn Negeoi

(",/10

...... ~ ADUH '1. 1 PiUs tel.oh _

(IIeh ...........,; '0<;

Ob,eI<,H _~.II.II! IHltuk me<IIngbIk;Jn ke<e<L>r.ln di k..a;.np> ibu ""1>1 dan Juga ~kan~ ....... do u'-'gon gtnJ-gUrU ""kola/\. PflIc ............. ~.........wo ino ........ ~......., ... ioo/1 NanI., o.man, P"PWai H"""",,- l P8V.

SoI><*>"""" ~''''''''''''"' '''''''(duo. ""'""'J H~ ' "'''' '.., ' ' ' - . ' ' ' ' ' ' ..."..,., [rOk """'" """"'"

ZPBU \e-Ioh ~r\.on Hliviti KOlong-royong ~ ~ Kampun, Songkol, I'IU< ~ ''J Sq>t"""""" 'Ote.. Prog ...... ;n; dns...... n - . p",ogu'''' ~~I¥o ZPBU, En<ik SabOn Ili<1

Sio>cbn. ~ ,tS or~", I""d~ ~ 1IongIwI. Pita> ....""

........ ~.oi al<tMI; gotong.,oyong t...sebul,


~£lATAN_

__ZON PANTAI BARAT PROGRAM

P~MBAIIIGQNAIII

SOtlOBQDAYA

""'at

K... "'" P"",.n!>p:.n tb.d.h oj; b.w,h Progr.", Pem\>onS"'U" So<io ~u<l. p, Z "" ra nt'; !W' d' 5(,10"." (ZPB5) , ....... ~kMI <Ii M.sjid nrdau,. !\g. !oI11'1tI>dan, "'~ ...n p~ . 4

OC.,. '0'(,. ~u ..'" n

Pondon

&10000 oIeh So "'.... pendudy~ K,i\- ~;

defIC.... ~ \lStouh Ljis

M"",anI d.vt Jab.>'''' Hoi

(!>w.t ~"'" I~ Neg.,.; 5abah (JH(AI"S~

.i<,

ZP8S leloh menpniuO..n t..t>e<.p.t Kuo'W; p~......., len,,, ." ~n~n!( bot"" Ogo. '0,6. Ku"",-k...u. \..oeM (\omul.1Qn

p><la 7 ogo. 'o,~ """ ."'p"

d i Su,.u AJ _ M u~r"'l.

Kg.

K .I;'", ~. u ,

'''sjid Oacr.h P",,,,,n cbn .kIlO- >l'k3li

M',,".to1, " Og." ,016~ ; ~ IS og~ 20,6 ~..".,.,

oj;

M• ..,.

'_.Put''''''"'

~r.>maI

"J ",onS t~l.h moOO.:t~t f..<I.h <I.~ ,..,...g...;u..."

' "rsus te<'kbu\ Y' ''g OO\uiu.l n ""'UK ..... mbeft ~.h.n kep3d. p.'" p"..,n. ,,,nt ong ~ ngur u,"n j......" yong don ," iring "'mg'" <y.o.", ~>m <Ii ,",wah bimbing,ar> !"<.'II NS.

'''P''

I

p...,.

'0 0g(K lO'fo.i'eog""" It_pul¥l ZPB~, End; II.... Ji.JI> Dom,n ttl.... "'""Y"'f.hk¥l _ng.>n.m.>I bcrboot..... leruU rod;! k...,,,,,,,..0;1< F,"" GaIo.ok yont:~ ...... -.""" ......, <Ii Kg_

Bongo!. r....,p''lIIi. lldik Eric" "",ngl<b~ ~va"~ 1;,1.:,,..,.,,,, dan mtng,l,mi m.,,,,I,h

'id.:I ~ b<>I.~

1><<1"' 0 ~,~ ke<iI .

K .....IR .Jahlla..

Aksesori Baj.. Kebud.ya.h D>ol.>m u...... _~ ~nI.1n <!.1n ~ ...... ~ ..... rnenj...., .... ...-.oo1 ""ju I<cbud.rra;>n Kiulu <Ii Pej.:>ba, unit Pembangunon 1.I.up_ IWIu J"'cb IS don 16 Ogoo )0,6. KUDU5 ri , - . ~ .. okh ,8 ""'n,g ~vd" ,""-rt.. I(iulu.

1(..... ZP85 ~ .... m<-ng;onlurit... K........ Jollit.m ~ Il101'1 ~a.1n

;ESORIBIJU En.

Pc,oj,,,,,.,


~ZON

PANTAI

BA~AT ~£lATAN_

PROGRAM P~MBANGUNAN .OtlO~KONOMI

K"""", Mombwt MI ~ 4~'" Proc,.... P~ ....... ~

,d.h ~ _

Zf'6S deng.w> kefl>""""

J_'", K(MA$ ~.h Pum..., dl Kg. Kesuap.>n. ""..... c..o,,, p;1da 'I OS'" la.6. $<'<"""; ~9 pe.>dudul< k.ompung ,.bh men""t.oi~ ....... , ....n..t~.

IClirStU: Petnproses... N.ka..... (Asa.. IpDhge~ Deko d... Cc#p ~.Itft Sotr-~

) 7 Of¥18 pendo.dJk d.1oi

R_' .........

kMnf>un« brnf>un« ...,I.it.............

td.Jh......ng;brtl~.~~(_

~. Dcko <Ion C<opUrloe)....,...... ZPSS dI

R"","" Rehat lW»u

pad.> '1 SoeIM_ >01(,.

_ _~"' ... K~~"E.""

M,n~"""~.>d:.o

" doll' '4

,,,,,,"_-...

s.,",mb,,, >O lb, zrBS to l,h

""'"g_nju,lwn Kurs", Pemr>r"..,,,n "',",n.n T,<><l;,; di Kg. r.ul<oli. TUN.... Y""& ttl"h diwruoi _ , e romai '7 ""'''!! w_~

<I;ort lutmpung I .. ....,...~

ZPIIS jugoo teloh ~ - . . . " " <iri K~ M~ KuitI ~k _ " d .... lWI<... (I; _ ' "

So<i<;:oe' ononli. Kurw>

Prog'_ P~ .......

<II Iltc- s..WL1~ ';omp.lM ini tolah <bon", <>I<'h " "'''''II ","""3 m.1I\OII;... dl Kg. M....,~ T""~ J¥IS dO""""-" 'J ,,,,6 ,_ _ _ _""",I '5 or",,! w.nU•.

Pl'"

Y''''' ,N/1dOa&bn ~ ''> '""1"_ '0.6 S<>p,,,-

.. •

--

.,,,,",,,

,


"'ZON PANTAI BARAT

~£lATAN_

I(uu;".. Pemprosesah Malta..."

(Metnb.... IC.dh Pau. 1'at dart B.n)

Ku".... . ' .... ,p.o"'_ M,bn..,("",_' K.. I> p.~. Tat 4.1" &.on) t.I.lh d"nl.... Qn <II {)(>w~ p,,='uan ~_jtoIl'QI'. (Pt.RK£P~ lbu vq..baT I'oIi> 0-.01, ",,","'u pad.>,6 ogo> zo.6. K _ ini ",1;>/\

m,....,.,;

'*" '4 ....

d"';"~~IHI

_~ ,ong W(I;ri d.o~ .nggota """'" "'.......

pol.. D - . . h _

J:KIM BANTIIAN KHM

P'owam Pon~""".n da n ~em. " up. n Orl\o""" i dl toow¥> Prognm Skitn ~ " .. n K"".. zrs, bog; N. I, ""'"nib,,,,,,.. ,elm di.onjurbn I><'di ,(, O(I:os >0'6 di I)ew"" l.a,;t,,,,, 1'",in(l",\tiM> k¥"",buM. Ptogt¥";"i 'elm

'",,'i'"'

dir.'~

oIeh

o.:.tuk H.;..t. l ....b D....... S«1I'...gI""" .... ~ A)'\d, Menton ~ M.><yar..... '

AlII;

d..,H.1 0....1~ .......""&bP

o.-.n Vn<!;ong.n Negeri N." K.;or~nilunai. ~ <)II

""one ,...;Itt ~ Y¥18 \erdrrt d.".,.d4 1«'1.......... N<'IIm. ~e<u. ~ ~,tn.><I (!;In S<'t~h> Jaw.Jtankua>.> ~ t~ K",01.>....""" K¥npung <Ioori ....,"'''' N. " KoIr"",b ...... '

~

P,"1Ir.I'" " .... guru..," dan fema"'.p"n O<~""<a 'i dl b,w,h I ,,~ .. m s,." B""".,, Kha> tel.:>t> dianj<ri..., (ll(:h lP9S <1<-ng.n ~e$>;I"", Un" _"""n PNlIb.n8un.>" M••yonbl 1'1 .1) '''''''''''' dl Hotel I'u<t )6. '",,"om """" ') Og.,. ><>'6. Scr.I".... !H PC""" ~ ptogram" , .... & '~,6ri ~ Ke"", ""... N"t..... K<'Iu> Kampung. reng...... dan ~ .... J~., ~

lei.,.

......

,....,.._ d,oo, KtI.(:I"wn...," K.>mpung <brt >dIAJh N. 'llrw>o",­ Program ... teI.II> dot~"""n""'" (nc;k f .......... I. B.o<Igon.

"""""""' PfmI>>ngun>" M...., ....'"" 1'1 .1) '''''''''''',

PR06RAM DUA eEMERlAN6 DAN BERINOYMI

....ogtam Kepltnpirta.... Org...ls.s1

Progratn Petnprosesart

Baja Kotnpos: a. Ta...tna.. Fertlg••1

ASP JOp<! Bin A.Oduil1;wnid <bri lbo p<j;Ib.;tt "<>Ii> 0...",." R.., ... ,""'" """'Y..,..,.,ilUo> < = h k.,..,j......""" _I'>"ogr....

s.;,,,, progrom ~rnp<'OH"" B.1io K"",I'<'> don ' .....",In f~'P~ ' d oh di,lnjo6koon d( Nw.h I'f<>gram Do=> (~ng <bri &erino.....

K~ ~ OrV"""" - ~ ~lMn.1tan dan K.....,..ht........ ""' ........ 'It tJ; ~ ~"" 8¥U, ~ p..u '7

(PlX 8 l";~. S<nggoron fbco.... ~ 1 '0,1>. F'rogr"'" n \<!WI dih.td1l1 oI.tJ 1<) ",.ng penduduk ... ~

c>g... 10.6, PrOS'.m". d~ olell S9 ou"C penduduk KjI,.

SanJ. Pn>g>-_ ini d~nrurt<aon PlX8 Kit- Sinf,gof"" .,...., don J>b.>t.1n Pen.n;"n R;onou.

Singp",,~

"""'",,,be< dong.n kOtjo....... J_"-",,,,

a......


~ZON

PANTAI TlMIIR

~£lATAN_

PROGRAM INTtL~K " ;.;.M,;,;I, N;~ DA=~r_

"'j."-" P ...Mig1l'ta qHR zo,,. 1'odoo14 os... 1<).6 yang 13'u, Zanl'...... , ................ n(~PIS) t~oh ~I<.an ptOIJr_ I\nj>k;>n P""",igm. U~R <II SIC. 1_ _• ~""->d ~t ...

me. k~ a""'"Pn8 POS'' ' "",I.n lJP'lR serl. """"bef,tuk <!.tn "",n'Q , poto"'; ,,,,,,OJ ilgar

ObIekIW prop"'" lnI >d.>!.>h _ ~ ...... ~ ...,.... mcn;~;

,. .

pHHIe<I.>I»" m OOd dong.., .eknik "",njowob

;".;," ,>ng _i>,> d>n ,""""' n8

c.... m;I~ .,1dl>. " 'V. .... " oIeh E<Xik .... j.lru~i EOn l'j.NrI, I( >"",~O!" ~ej.b>l Pondidik.n O~ rah Lah.>d 0","_ s.<.mO; 80 ~i'jat do " gu"" , 00, h m("'!l1>adiri « r-unall in;.

.eminar KeUtoab.p••" prongk.;>. o..tu dm TungIw tel.., di.oclA.on ~'S Of!o< '0,6 <j; ~.... r"" Mus'-"!>h;>, L1/>.>d D.:o.... Pros'_ ... _ ....... ~"'''k.>n lOKi _ . . - <Ii .....", pe/oIior, gJJnI. .... ~.,." st.>l zr,s, I•• utI" n~nbe<i pcnd<:<I.lh;>n • Jbu b.pa tMtlg.... <>n y..-.g t~b.>ik k."....... """" """" apr ~ ........ ng

SenW\,y lC.oribub;,...... ~ Mlo~ .. ~_ ai.1<isw.

0...'>1'1

L>~

P"'_

...,.<1.

yang ,.......nang dabm .......... bdong. Pt:n<~h ",~~,n ;'" ioI.lh , ...... S<h.oO,,; !<on H';i Ejip, Pen<:oIool! F'<'np..... ~bol.., ~ M"""sb, ~c .. ~""""",, _

Sc<;)On:" S"" pc<ert.o yang ...din d;uipao. iOO b,p., gu,\O (\;In p<ll.1"'" ,~ ... """,, ~rta i """,;".. inl, P«>g.. m 11'11 ~..,m p" ."""" ,, ~h lwa " Hal' J", ,,;, ,,,,, J'miI. Pe,>OIong 1·"I~" w . 1 D••"h y.ng ,,",W'kili

S1!kOlah

D>!o' H>II Mcohamma<l v"KoI8,n """"", ",OUN ~ .5C U h2<l Datu,

Semi"... Peeutan Akhir UHR lPTS , ... .to ""'''!'njori.an ~ P""ut;Jn A'd'" U!'Sll pada '6 Og.,. '0'('''; SIC. T.",""II P...~ ~ [};)U1, Ser-amoi 76 pdJlo' '~h rnengN<Jrt >e<nirwr in.. MU<~

ob,ek.,1 .......... lnI..s:.t.h membe<i.ut;.-; Iu: .... h y• ..g

"""to! <1>10", Pf'Ii'lI><"I.>iM>n muriel <I.... ~00e<!_ k.poodoo leI<niI< meoWw.t> >o.I_>o.~ pt1)efik....n UI'SR­ s.-m;n ... ;"; d,um~~ .... oIeh End; lai>n.di em f'<!i;ob.ot

~hori, '"'~

""nr.Ii<Wu" D.",,oh loON<! o..'u.

PROGRAM SOSIO BIIDAYA Pernirnpift Be....rn. Raky.. M>ji;s pe<1yampai.Jn Sl<im !<an...." ~ h .. ,.~, ~ ...... ~ '5 ogo, 10'~ d; 0.-.,.... ~"aban 5empom.J. Objel<lif progr........ """h unlu~ _~~ P¥~ pe<ettaunl. . ~.p.ol .... n hutoungan 6enpn ""', ..,.... , ..-..ngut..-naUn .......... ulohW>h

""'miolo

.." .. ~ ......""'" d;xo muslimim b.>gi men"bn.o Io.n.otuan dolom ~ ,~'" ..... ,y..-. .I ....,~

meng....atk.vo Ioubunpn

.......nh... di ~nt..-a pemompn dan rdk,M. ~.om.oI

'5-<> _ _ a I....... ~m pro""", In! yone 1"'<Iwl

iboJ b.>p.>, guru-guru dan pN,ao"pNjar 08_. M;>jlt> n <l,"""pwnobn olelo Ene. "bdul /01",.." HOI> '-"IV~ UMNO o.~

B~"S.mpomo ,

"'RIT" KU............. ' A '~SAH SA...."


//(/n -'("Ii /«l'>IIU ItkQI )(1/11/


H~!ll v"'~

• .. "",ng~1 I><:'p"ukan, kom;.m.n dan d"iplln y.ng !OI.~ (!ilunjukka" O)k;:h .tth .""1",,....

Ya y".n Sob;oh .<bh ......f>i;odi joh.n p.. rb.,l<an Ha.i I~d. R~""i T.... n Y~ng '<wl .m. Yang dl· PN''''' Hog",i Soobah ,~n)( k ~-63 p.o. , ""tOM' 1016. ,''' ........ Nn". ~ .n K,,",pulan Yaya..n SaDlh ,.ng ....... ~,oi j>ffNri~n 1~ ...b", untuk p<'<1..ma Whny" "',n•••'. perb>ri•• n HO>ri ""b.ongs;o;,n I»d. 3' Ogo> 1016. Kumpul.n Vay.. on 5.abah .~"h m~n<L>r" '..... p.r k~d ..... ~"",pul. n

Ikutl .~m",.m.h 8~rit.l Kumpul.... Vay'"'''' S;obo>h b~'~"" ""li·~hI; 'qnlini<n Kum"",on V.y.>''" S.>b>l! .......11""'; ~I."..n d.on 1>",......" m~<6. ""P'I"long penyet1;un d.l.... pern..ri"m ••n.t...••

"Saya bera!oo1 amat gembira dan banllga keranJ dapat me njadi

sa tah sco rans ah li kontinjen perbar;s.an Kumpulan Vayas"" SJbJh

dan h ~rp~t"a ng mendalMt johan dalam perbar isan Ha r; Jadl Ra,m i

Tva" Yang Terutama yang ke -03 unluk p~'lama ka llnya. Saya juga

a kan berusaha dengan Icblh lagl unluk mening katkan I m~j Kumpulan

Va~aSAn S~bah dan se!e,usnya dapa! menge ka lkan k~jua,aan

perb.arl!oo1n bagi kontinjen Kumpulan Yayasan Sabah

untuk lahun 2017 . H

Abdul Rahman Zuhairi Bin Madrll5 (Bah.lg;an Pembilll9unan PendidilcdnJ " Saya berasa sanga! ~dlh apablla Kumpulan Vayasan Sab<lh mendapa\

nalb johan pada pNba-isan Harl Keb<lng!oo1a n 2010, namun de ngan

kom,! men dan ke r ja kera, kami semas.a latiMn kawad Imluk ~rsiapan

perl)arisan Hari Jadl Ralm i Tuan Yang Terutama ke-03, untuk pert ama

ka llny a KlJ mpu lan Yayasan Saba h telah ber jaya n'en juara i perbar;,,,n

terse blJt.ln! n' Nupakan pellqalaman ,allY lidak akan saya lupa kan

5c!elah ber)aya merampa) keju3taan lerseDut daripada penyandang

juara scllt l"m ini. In,yaAlla h, saya akAn tern$ berJ"~ng untuk

~rsedi aa" lahun Mdapan,N Sudirman Bin 5.lrman

(Ka lej Telmikal Yayasan Sabah)

"Sa,a sangal kecewa apablla diumumkan KumPtll an YayJsan Sabilh

f1I('ndapal Mib johan pada perbarisan Had Kebangsaa n 2010, namun

<lemi keyaklnan dan dlslplin, kam; berja,a men;ad! johan pada

perba,l!an Hari Jadi Rasmi Tu a n Yang Tc,utam a untuk pertama

kalin,a , Pcngaiaman ,emasa menyerla l kedua -d ua petbarisa" Inl,

saya berpeluang berkena lan Mngan ahli-ahli konl ln]en ya n9 la in dan

juga mem pe la jM I perat"ran dan cara berkawad yang bel ul. Ha,apan

saya un\Uk tahun hadapan adalah untuk mengekatka n pr estall tatihan

J)erkawad 1ang dllrlngi dcngan mu:ik agar renlak kawad ""rb~",an

dapat dtttng katkan"

MarH(/IlJ Pl us

(Kolej Telmikar Yayasan SdbahJ


"-,

O_H..... _ _ H.. ~.J.P.

--­.

SI"""' " ' ' TOO'' ' $om S. o:.omo~

~[K~ ~N'rv.

& <USUH ATUII Arth.. . . ... ~ ""'boIo.~

....... .............

...... -'""'­ -,...

\<>mind> "pin

lliRUGAMBAIt

,

-~~

".,.

.........

-~-

su.......(aI< ."'C:""'A

~'W

"o1Pojob><......... 1.oo

"", ....... !CnIunpn ...,..,

..."~

..

Ah_~""_

...... ~-loju;

""""

..M ............,

T,,"",TAN

. . . _ .....u..u.; """""..

ltumpul,"

n.....,...,..,

. -.....,.....

...-.,'5 ......... ..,..,,.........

,bu P<job>\ _ .. n SoUl>

. "'.

T _ t ..........1 ""'" Kin>boIu

101, ou usnl/ "b. OU '~1S4(;

......... .........",............

_:_:fI_~_p·

__..


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.