Page 1

ESTRUTURA INTERNA DA PALABRA LEXEMA

MORFEMA

(significado léxico)

(significado gramatical)

LEXEMAS INDEPENDENTES

LEXEMAS DEPENDENTES

MORFEMAS DEPENDENTES

MORFEMAS INDEPENDENTES

Cando é o único constituínte da palabra: Xosé, nunca...

O lexema necesita ser completado con morfemas gramaticais: galeg-; com-

Non poden constituír palabras por si sos.

Son as preposicións, determinantes, conxuncións.

MORFEMAS DERIVATIVOS OU AFIXOS

MORFEMAS FLEXIVOS OU DESINENCIAS xénero e número, desinencias verbais.

PREFIXOS

INTERFIXOS OU INFIXOS

re-conducir

can-c-iño, nai-c-iña

SUFIXOS

ALTERATIVOS Diminutivos Aumentativos Despectivos

PALABRAS SIMPLES: PALABRAS DERIVADAS: PALABRAS COMPOSTAS:

DERIVATIVOS libr-eiro, libr-aría

1 lexema acompañado ou non de morfemas gramaticais (dor, negr-as, cant-a-sen) 1 lexema e 1 ou máis morfemas derivativos (libr-eir-o, dura-mente) Máis dun lexema (xir-a + sol), pero tamén aquelas formadas por morfemas gramaticais e non léxicos (estoutro = este + outro; dunha = de + unha). PALABRAS PARASINTÉTICAS: Prefixación e sufixación a un tempo (prefixo + lexema + sufixo: des-camp-ado), ou composición máis derivación ao tempo (bota + fum-eiro)

Estrutura interna da palabra  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you