Poznaj Mszę Świętą. Zadania kreatywne i aktywizujące - fragment

Page 1

Mólmy się

Czytania z Pisma Świętego i psalmy

Uzupełnij brakujące słowa. Liczba kreseczek odpowiada liczbie literek w brakującym słowie. Podczas Mszy Świętej słuchamy Słowa Bożego, aby poznać dzieje Boga i Jego ludu. Pismo Święte to inaczej ❶ . Pierwsza część tej wielkiej księgi to ❷ ❸ , który opowiada o stworzeniu świata i człowieka oraz o dziejach narodu zwanego Izraelem. Ze Starego Testamentu pochodzi pierwsze czytanie. Po pierwszym czytaniu kantor lub organista śpiewa lub czyta ❹ . Tradycja śpiewania psalmów zakorzeniona jest w starożytnym mieście, które istnieje po dziś dzień, a którego nazwa brzmi: ❺ . Najbardziej znanym autorem psalmów jest Dawid, król i poeta – jedna z bardziej znanych postaci biblijnych. ❻ Testament to druga część Biblii, z której pochodzi drugie czytanie. Główną postacią Nowego Testamentu, w którego skład wchodzą cztery ❼ oraz listy do pierwszych chrześcijan, jest ❽ . A

B

E

G

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

Z

j

Chwała na wysokości Bogu!

r

Ewangelie i ewangeliści

y

E

L

L

L

A A U

J

Wierni wstają i dwa lub trzy razy powtarzają lub śpiewają słowo: Jezus powiedział do swoich uczniów…

W N

E

A

E

G

I

L

I

Następnie kapłan odczytuje tekst

Ewangelie, których autorami są Mateusz, Marek , Łukasz i Jan, należą do Nowego Testamentu. Opowiadają nam historię Jezusa i przekazują Jego nauczanie.

Rozwiąż krzyżówkę: zastąp znaki literkami z powyższego klucza. 2

Czytanie z Księgi Wyjścia

5

Następnie kapłan objaśnia wiernym Słowo Boże, którego wysłuchali, aby lepiej zrozumieli Boże orędzie. Objaśnienie to to inaczej

6 3

O

I

A M H

L

I

Symbole ewangelistów 8

Ewangeliami nazywamy cztery księgi Nowego Testamentu, które opowiadają nam o życiu Jezusa i przekazują Jego słowa. Autorami Ewangelii są: Mateusz, Marek , Łukasz i Jan. Czy rozpoznajesz, który obrazek symbolizuje którego ewangelistę?

 1

4

z

Niech serce ich raduje się, którzy szykają Boga

Za św. Hieronimem przyjęło się uważać, że symbolami czterech ewangelistów są cztery postaci występujące w ostatniej księdze Nowego Testamentu: Apokalipsie św. Jana (Ap 4, 7). Człowieka przypisuje się Mateuszowi, lwa – Markowi, cielca – Łukaszowi, a orła – Janowi. To tradycyjne przedstawienie to:

y

7

T

T

A M R

E

R

A O

F

12

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.