Page 1

TWÓJ PRZEWODNIK PO BEZPIECZEŃSTWIE

BEZPŁATNY MAGAZYN NUMER 01/2017 (29) Styczeń­Luty 2017 ISSN 2084­4123

WWW.SAFETYANDSECURITY.PL

Ochrona zostaje za drzwiami Mikołaj Bułat str. 56

Arlive "PORWANIE"

Swiche zarządzalne str. 14

Spektakl oparty o  prawdziwe wydarzenia str. 56

Ediamax Inteligentna ochrona każdego domu str. 64


Nr 1 (29) Styczeń / Luty2017

06

GUNNERS CUP ­ turniej służb mundurowych w piłce  nożnej Rozmowa z Marcinem Michalakiem

14

Switche zarządzalne Airlive ­ najlepsze połączeczenie ceny i jakości wśród przełączników sieciowych Barbara Trepka

20

Rola i zadania Straży Gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa Tomasz Rachfalski

30

"PORWANIE" Ekipa spektaklu / Pawel Bilko

42

Dobro Powraca ­ Michał Malecki Piotr Jania

46

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych Rozmowa z Radosławem Knapem

56

Ochrona zostaje za drzwiami cz.1 Mikołaj Bułat

64

Ediamax ­ inteligentna ochrona dla każdego domu Barbara Trepka

02 Safety and Security


str. 06

fot. Maciej Gizgier

str. 30

fot. archiwum spektaklu PORWANIE

03 Safety and Security

str. 64


Redaktor naczelny: Paweł Bilko Autorzy: Mikołaj Bułat Barbara Trepka Piotr Jania Tomasz Rachfalski Ekipa "Porwania" Rozmowy: Paweł Bilko Wydawca: SecPress, www.secpress.pl ul. Zwycięstwa 31 D/17 44­206 Rybnik Redakcja: Safety and Security ul. Zwycięstwa 31 D/17 44­206 Rybnik tel. 793 780 030 redakcja@safetyandsecurity.pl www.safetyandsecurity.pl Biuro reklamy: redakcja@safetyandsecurity.pl Średnia ilość czytelników: 6 000 Bezpłatną prenumeratę możesz zamówić poprzez  formularz na stronie www.safetyandsecurity.pl  lub wysyłając maila na adres  redakcja@safetyandsecurity.pl Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść  zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedź nas na:

Redakcja Safety and Security zachęca do wsparcia Fundacji Dobra Wioska 04 Safety and Security


28 lutego 2017 r, Warszawa XV edycja ogólnopolskiej kon­ ferencji 

B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysow­ ych i cyberterroryzm. Do  bezpłatnego  zapraszamy:

udziału

w

konferencji

Nie od dziś wiadomo jak ważne dla  społeczeństwa jest poczucie bezpieczeństwa.  Zagrażające życiu sytuacje wymagają spraw­ nych działań jak i innowacyjnego sprzętu, który  usprawni pracę służb mundurowych. Konfer­ encja ma na celu przedstawić Państwu jak  skutecznie poprawić działania organów, a także  jak odpowiednio reagować w sytuacjach  kryzysowych. 

­ kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów admin­ istracji  publicznej,przedstawicieli  centrów  zarządz­ ania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego  i  wojewódzkiego,  specjalistów  do    zarządzania  kryzysowego. ­ funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żan­ darmerii,  BOR,  AW,  ABW,  Straży  Granicznej,  Służby  Celnej,  Wojska  Polskiego,  Straży  Miejskiej  /Gminnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Służby  Więziennej,  Straży  Ochrony  Kolei  oraz  osoby  Tematyka konferencji: odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  innych  stra­ I. Od edukacji do sprawnej organizacji ­ katastrofa i  tegicznych  dla  państwa  instytucji,  przedsiębiorstw  i  ograniczanie jej skutków. budynków; II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych. ­  koordynatorów  zespołów  ratownictwa  medyczne­ III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspo­ go,  WOPR  oraz  podmiotów  uprawnionych  do  magające procesy decyzyjne w zarządzaniu wykonywania  ratownictwa  wodnego,  Ratownicze  kryzysowym. Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby  ratownicze  1.  Obieg  informacji  i  komunikacja  służb  ­  systemy  chemiczne, radiacyjne łączności, aplikacje 2.  Narzędzia  informatyczne  i  technologie  wspo­ Koordynator Projektu magające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji Klaudia Moskała A.  Zdobywanie,  przetwarzanie,  przechowywanie  i  tel. +48 720 911 820 dystrybucja informacji o zagrożeniu fax.+48 22 244 25 37  ­ technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym ­ per­ e­mail: klaudia.moskala@successpoint.pl  spektywy i zagrożenia  ­ zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej

Safety and Security 05


GUNNERS CUP czyli Turniej Służb Mundurowych  w Piłkę Nożną

Czy inicjatywa zawodowego żołnierza  może zjednoczyć  słuzby mundurowe w  naszym kraju? Rozmowa z Marcinem Michalakiem,  pomysłodawcą turnieju. fot. Maciej Gizgier

Z artykułu dowiesz się m.in.: > Czym jest "Gunners Cup"  > Jakie atrakcje czekaja na każdej  edycji GC > Jak dołączyć do uczestników  turnieju

06 Safety and Security


Rozmawiał: Paweł Bilko ­ SaS Fotografie z turnieju: Maciej Gizgier ­ GS

Safety and Security 07 fot. Maciej Gizgier

fot. Maciej Gizgier


Paweł Bilko:  Co  Cie  skłoniło  do  organizacji pierwszego Gunners Cup? Marcin  Michalak:  Głównym  za­ łożeniem turnieju była integracja wszys­ tkich    służb  mundurowych  tzn.  Policji,  Wojska  Polskiego,  Straży  Pożarnej,  Służby  Więziennej,  Straży  granicznej  oraz  Agencji  Ochrony  ze  społeczeństwem.  Oczywiście  nie  ukry­ wam,  że  chodziło  również  o  reklamę  swojej  agencji  ochrony  czyli  „Gunners 

fot. Maciej Gizgier

Security” oraz promocję rodzinnego miasta Ozorkowa. Paweł  Bilko:  Jakie  były  obawy  i  problemy  przy  pierwszym  Gunners  Cup? Marcin  Michalak:  Obawy  hmmm  ,  no  przede  wszystkim  czy  będzie  zainteresowanie  turniejem przede wszystkim samych uczestników  czyli służb mundurowych oraz oczywiście zaint­ eresowania kibiców, mieszkańców, myślę, ze  to  było  chyba  najgorsze  przed  pierwszym  fot. Maciej Gizgier turniejem.  Przed  każdym  Gunners  Cup­em  jed­ nak  obawiamy  się  przede  wszystkim  pogody  ,  turniej odbywa się boiskach typu ORLK czyli na powietrzu więc zła pogoda na pewno popsuła  by nam turniej. Na szczęście wszystko na razie wypala w 100%

Paweł Bilko:    Kto  może  wziąć  udział w turnieju? Marcin  Michalak: W  turnieju  mo­ gą wziąć udział drużyny szeroko pojętych  służb  mundurowych.  Drużyny  liczą  mak­ symalnie  10  osób  w  tym  6  osób  jest  na  boisku.  Drużyny  są  zgłaszane  na  specjal­ nych  formularzach  podpisanych  przez  swoich  dowódców,  komendantów  potwi­ erdzających  zatrudnienie  w  danej  jed­ nostce  organizacyjnej  aby  wyeliminować  możliwość udziału osób  z poza służb. fot. Maciej Gizgier

08 Safety and Security


Paweł Bilko:  Gunners  Cup  to  nie  tylko  sam  turniej,  ale tez impreza dla całych rodzin. Jakie atrakcje czekały na  odwiedzających dotychczasowe edycje imprezy? Marcin  Michalak:  Z  każdą  edycją  Gunners  Cup  stara­ my się zapewniać coraz więcej atrakcji i to nietypowych atrak­ cji. W ciągu dwóch edycji turnieju uczestnicy oraz ich rodziny  a  także  kibice  mieli  np.  możliwość  skorzystania  z  mobilnej  ścianki  wspinaczkowej,  przejażdżki  wojskowym  pojazdem  BRDM  2  oraz  UAZ,  pokaz  sprzętu  i  wyposażenia  1  batalionu  kawalerii  powietrznej  z  Leźnicy Wielkiej,  pokaz  sprzętu  i  wy­ posażenia  Grupy  Interwencyjnej  Służby  Więziennej  w  Łodzi,  pokaz  ratownictwa  technicznego  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  z Ozorkowa, występy formacji „OZOFIT”z pokazem ZUMBY,  dmuchana  piku­ fot. Maciej Gizgier siowa  zjeżdżal­ nia  dla  najmłodszych,  pokaz  technik  interwencyjnych  ekipy  „Karate  Combat”Macieja  Grubskiego.  W  tym  roku  główną  z  atrakcji  było  na­ jgłośniejsze  auto  w  Polsce  „Ruda  Omega  by  Marian”oraz  możliwość  obejrzenia  sprzętu  i  wyposażenia  firmy  „Rutkowski  Patrol.  Jak  za­ wsze  na  naszym  turnieju  dla  wszystkich  ser­ wujemy  wojskową  grochówkę.  Co  najważniejsze  wszystkie  atrakcja  dla  wszys­ tkich są totalnie za darmo. fot. Maciej Gizgier

Paweł Bilko:    Czyli  oprócz  rywalizacji  turniejowej  jest  dużo  dobrej  zabawy.  Pow­

iedz jak sprawa wygląda z nagrodami? Marcin  Michalak:  Na  naszym  turnieju  żaden  zawodnik  nie  wyjedzie  pustymi  rękoma.  Dla  wszystkich  drużyn  ufundow­ ane są super puchary, dyplomy oraz propor­ czyki  ,  Każdy  zawodnik  otrzymuje  darmowe  wejścia  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  „WODNIK”oraz  dyplomy.  Na­ jlepsza    drużyna  np.  w  tym  roku  otrzymała  całodzienne  karnety  na  „Termy  Uniejów”.  Są  również  nagrody  i  dyplomy  dla  na­ jlepszego  strzelca,  bramkarza  i  zawodnika  w  tym  roku  były  stroj  bramkarski  ,  strój  piłkarski  oraz  piłka  a  także  dodatkowo  panowie  otrzymali    vouchery  do  wykorzys­ tania w Centrum siłowni i fitness „OZOFIT.

fot. Maciej Gizgier

Safety and Security 09


fot. Maciej Gizgier

Paweł Bilko:  Jakie drużyny poza Gunners Security brały do tej pory udział w turnieju? Marcin  Michalak:  Poza  naszą  agencją  czyli  „Gunners  Security”  w  turnieju  brały  następujące  drużyny: Państwowa Straż Pożarna z Ozorkowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Ozorkowa,

10 Safety and Security


fot. Maciej Gizgier

Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Zgierzu  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Zgierzu,  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Łodzi,  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Łęczycy,  Zakład  Karny w Garbalinie, Impel Security, Straż Graniczna w Łodzi, 1 batalion kawalerii powietrznej oraz  1  dywizjon lotniczy z Leźnicy Wielkiej. fot. Maciej Gizgier

11 Safety and Security


Paweł Bilko:  Jakie media były do tej  pory obecne na GC?  Marcin Michalak: Mediów jest sporo,  sa i te lokalne z Ozorkowa i z regionu: TVP  Łódź,  TV  Ozorków,  Wiadomości  Ozorkowskie, gazeta Nasza Okolica, Gmin­ niak,  ELE24,  EZG24,  EKU24,  fot. Maciej Gizgier Ozorków.net  ,  e­Ozorków.net  .  Jest  też   Ogólnopolski  Magazyn  Zawodowców  "Ochroniarz". Mam nadzieję, że nikogo nie  pominołem jeżeli jednak coś mi umkneło to przepraszam. Paweł  Bilko:  Czyli  jest  potencjał  w  tym  wydarzeniu.  Masz  już  plany  jak  do  za­ gospodarować na kolejnych edycjach? Marcin  Michalak:  Hmmm  myślę,  że  jest.  Świadczy  o  tym  ilość  osób,  które  przy­ chodzą na turniej . Ludzie przychodzą nie tylko  z  Ozorkowa  ale  przyjeżdżają  ze  wszystkich  okolicznych  miast.  Przychodzą  na  turniej  nie  tylko  kibice  piłki  nożnej  ale  również  piłkarze  z  całymi rodzinami. Z roku na rok ludzi jest coraz  więcej.    Plany no ba mamy styczeń a ja już się  fot. Maciej Gizgier powoli  zabieram  za  organizację  kolejnej  edycji  GUNNERS CUP 2017. Dużą  atrakcja  bedzie  na  pewno  wylicytowany  na  25  Finale  WOŚP  koncert  Krzysztofa  Rutkowskiego i Fishera. Paweł  Bilko:  Kiedy  odbędzie  się  III  Gunners  Cup,  jak  i  do  kiedy  można  zgłaszać  drużyny? Marcin  Michalak:  III  Gunners  Cup  odbędzie  się  2  września  2017r.  a  ostatecznym  ter­ minem  jest  31.05.2017r.  Oczywiście  zapraszamy  wszystkie  słuzby  mundurowe  jak  i  ekipy  odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  w  których  ktoś  może  potwierdzić  przynależność  członków druzyny do danej formacji.

fot. Maciej Gizgier

12 Safety and Security


Kongres Wykonawców  Zamówień  Publicznych  to  najważniejsze  wydar­ zenie  przedsiębiorców  realizujących  kontrakty  publiczne  w  Polsce.  Tegoroczna  edycja  to  okazja  do  nawiązania  ciekawych  kontaktów  biznesowych,  poznania  wyjątkowych  gości  i  ekspertów,  oraz  możliwość  zdobycia wiedzy w czasie praktycznych warsztatów.  Zapraszamy do rejestracji na: kongres­wykonawcow.pl

Partnerami kongresu są miedzy innymi:

Safety and Security 13


Najlepsze połączenie ceny i  jakości wśród przełączników  sieciowych!

Z artykułu dowiesz się m.in.: > Czym sa swiche zarządzalne? > Kiedy będą dostepne na Polskim  rynku? > Jakie zastosowania znajdziesz w  swojej sieci dla poszczegolnych  modeli?

14 Safety and Security

Autor: Barbara Trepka  Projekt Zero2, epromocja.pl


Rok 2017  dla  firmy Airlive  jest  pod  znakiem  switchy.  Przedstawiamy  nowe  switche zarządzalne które wchodzą do Polski. 

Safety and Security 15


Airlive to  marka  specjalizująca  się  w  rozwiązaniach  sieciowych  już  od  23  lat.  Jako doświadczony gracz na rynku, Airlive  tworzy  najlepsze  rozwiązania  bez  kom­ promisów.  Wysokiej  klasy  zasilacze,  re­ dundantne  wejścia  zasilania,  funkcje  device  guard  i  wiele  innych  rozwiązań  za­ pewnia  stabilną  i  bezpieczną  sieć.  Rozwiązania  do  nadzoru  sieci  są  wypo­ sażone  w  funkcje  Device  Guard,  która  monitoruje  funkcjonowanie  urządzeń  w  sieci,  a  także  jest  w  stanie  zrestartować  kamery  IP,  punkty  dostępu  i  inne  urządzenia  jeśli  kontakt  z  urządzeniem  zostanie  utracony  co  świadczyć  będzie  o  jego  nieprawidłowym  działaniu.  Rozwiąz­ anie  pomaga  obniżyć  koszty  utrzymania  i  zaoszczędzić  czas.  Aktualnie  firma Airlive  oferuje  switche  w  trzech kategoriach. Są to:

Switch POE­GSH2624­370  posiada  również  możliwość  zarządzania  punktami  dostępu i kamerami IP. Dzięki temu można  szybko  wyświetlać  stan  i  konfigurować  bezprzewodowe  punkty  dostępu  lub  podglądać  kamery  IP  naniesione  na  mapy  E­map lub Google Maps.

Zarządzalne switche PoE

dzieło firmy  AirLive.  Umożliwia  ona  switchowi  z  PoE  ciągłe  monitorowanie  stanu  kamer  IP  oraz  punktów  dostępow­ ych. W  przypadku  wykrycia  awarii,  switch  uruchomi  ponownie  niesprawne  urządzenia,  co  w  większości  przypadków  jest  rozwiązaniem  problemu.  Ta  funkcja  zmniejsza  też koszty związane z pracą ser­ wisantów, ponieważ kamery IP i  punkty  dostępowe  są  instalow­ ane  w  trudno  dostępnych  miejs­ cach.

Niezarządzalne switche PoE Switche przemysłowe

Przedstawiamy cztery  nowe  switche  zar­ ządzalne,  które  będą  dostępne  w  Polsce  w  drugiej połowie lutego.   POE­GSH2624­370  to  24­portowy  switch  PoE  z  funkcją  zarządzania  urządzeniami.  Dzięki  diagramowi  topologii  sieci  można  w  łatwy  sposób  zarządzać  wszystkimi  urządzeniami  w  sieci.  Funkcja  graficznego  diagramu  topologii  pozwala  w  jeszcze  łatwiejszy sposób rozwiązywać problemy. 

16 Safety and Security

Przełącznik PoE­GSH2624­370  może  za­ silać  urządzenia  PoE  takie  jak  kamery  IP  lub  punkty  dostępu  za  pomocą  jednego  kabla  RJ­45  z  połączeniem  w  standardzie  Gigabit.  Łączna  moc  wynosi  370W  i  wys­ tarcza  do  zapewnienia  odpowiedniego  za­ silania  na  każdym  porcie.  Przełącznik  jest  także  wyposażony  w  funkcję  Device  Guard.  Funkcja  Device  Guard  to  autorskie 


POE­FSH1008AT to  10­portowy  web  smart  switch,  wyposażony  w  8  portów  PoE  i  2  porty  RJ45/  SFP.  Każdy  z  portów  PoE  za­ pewnia  do  30  W  mocy,  co  jest  wartością  typową  dla  standardu  802.3at/af.  Dzięki  obsłudze  802.3at/af  PoE,  AirLive  PoE­ 1008AT  może  zasilać  dowolne  kamery IP oraz punkty dostępowe  działające  w  standardzie  802.3at/af.  Ponadto,  switch  za­ pewnia  funkcje  zdalnego  zarządzania,  w  tym  włączanie/wyłączanie  portów  PoE,  VLAN,  kontrolę  pasma,  Trunking,  Broad­ cast  Storm  Control  oraz  funkcję  Device  Guard.  Po  włączeniu  i  skonfigurowaniu  funkcji  Device  Guard,  POE­FSH1008AT 

pasywne porty  PoE  24V  wraz  z  wewnętrznym  zasilaniem  i  możliwością  montażu  w  szafie  rack.  Switch  posiada  8  portów  10/100Mb/s  RJ­45  oraz  jeden  gig­ abitowy  port  RJ45  plus  jeden  gigabitowy  port  SFP.  Porty  RJ­45  10/100Mb/s  są  wy­ posażone  w  technologię  pasywnego  PoE  24V,  dz­ ięki  czemu  zarówno  zasil­ anie  jak  i  dane  przesyłane  są  jednym  kablem  Ether­ net.  Jest  to  idealne  rozwiązanie  na  dystrybucję  rozwiązań  bezprzewodow­ ych marki AirLive.

monitoruje status  kamer  IP  PoE  i  punktów  dostępowych.  Gdy  urządzenie  uległo  awarii  i  nie  odpowiada,  Device  Guard  auto­ matycznie  uruchomi  to  urządzenie  ponownie.  Funkcja  ta  utrzymuje  ciągłe  działanie  kamer  IP  i  urządzeń  bezprze­ wodowych  bez  konieczności  wysyłania  kosztownych  tech­ ników. POE­FSH808PW  to  pierwszy  przemysłowy  switch  posiadający 

Safety and Security 17


Dzięki funkcji  pasywnego  PoE,  switch  POE­ FSH808PW może zasilić pasywne CPE czy AP bez  dodatkowego zasilania. Ponadto, pozwala na zdalne  zarządzanie  funkcjami  takimi  jak  włączanie/wyłączanie  PoE.  Switch  posiada  również  możliwość  kontrolowania  VLAN,  tagowanie  VLAN, kontrola przepustowości, Port Trunking oraz  Broadcast  Storm  Control.  Dla  bezprzewodowych  hotspotów  czy  systemów  WISP,  POE­FSH808PW  pomaga monterowi nie tylko poprzez łatwiejsze us­ tanowienie  połączenia,  ale  również  pozwala  na  zaprojektowanie  sieci  bardziej  elastycznej  i  bezpiecznej.

rozwiązanie dla  firm,  które  chcą  wdrożyć  śro­ dowisko sieciowe PoE.

POE­GSH2004L­370 można  skonfigurować  poprzez  przeglądarkę  inter­ netową,  edytując  takie  ustawienia  jak  informacje  o  systemie,  konfiguracje  portów,  ustawienia  VLAN,  ustawienia QoS, RSTP, IGMP,  Snooping,  Mirroring,  SNMP,  Loop  Detection,  backup/odzyskiwanie.  Z  POE­GSH2004L­370  to  20+4­  portowy  Gigabit  dołączonym narzędziem do zar­ Web Smart PoE Switch. Porty od 1 do 24 wspierają  ządzania  przez  WWW  możesz  Power  over  Ethernet  (PoE).  Urządzenie  to  może  odkryć  wszystkie  możliwości  automatycznie  wykryć  obecność  urządzenia  zasil­ konfiguracji Switcha przez In­

anego w standardzie IEEE802.3at/af i zapewnić za­ silanie  przez  port.  Switch  dostarcza  do  30W  na  każdy  port  PoE  i  może  być  używany  do  zasilania  bezprzewodowych  punktów  dostępowych  LAN,  telefonów IP, kamer IP i innych urządzeń zgodnych  ze  standardem  PoE.  Za  pomocą  dodatkowych  dwóch  slotów  Mini­GBIC  można  rozszerzyć  odległości połączenia do więcej niż 200 m dla dod­ atkowych  modułów  Mini­GBIC.  Jest  to  idealne 

18 Safety and Security

ternet, takie  jak  przypisanie  adresu IP, zmiana hasła i pobi­ eranie  nowego  oprogramow­ ania.  Ponadto  z  wyświetlaniem  stanu PoE przez WebUI, można łat­ wo  monitorować  pobór  mocy  switcha,  ograniczać  zasilanie  dla  podłączonych  urządzeń,  a  także  włączyć  lub  wyłączyć  funkcję  PoE  wybranego portu.


Seria przełączników  jest  specjalnie  zaprojek­ towana  do  współ­ pracy  z  urządzeniami  Air­ live.  Są  wyposażone  w  zintegrowany  inter­ fejs  nadzoru  i  punk­ tów  dostępu,  który  sprawdzi  się  w  łatwych  konfigurowaniu  urządzeń Airlive,  w  tym  kamer  i  punktów  dostępu.  Seria  przełączników  oferuje 

graficzny interfejs  monitorow­ ania  urządzeń,  który  pozwala  użytkownikom  zar­ ządzać  instalacjami  i  monit­ orować wszystkie aktywności w sieci, w  tym  kamery  IP,  punkty  dostępowe,  tele­ fony  IP  ­  a  wszystko  to  jeszcze  łatwiej  niż  dotychczas.  Prezentujemy  porównanie  specyfikacji 4 nowych przełączników.

Więcej informacji na temat przełączników  można znaleźć na stronie: www.airlive.com oraz na dedykowanej stronie poświęconej  switchom Airlive:  www.switche­poe.pl a także na: www.airliveblog.pl e mail: info@airlive.com

Safety and Security 19


Rola i zadania Straży Gminnych  w systemie bezpieczeństwa państwa

Z artykułu dowiesz się m.in.: > Czym są straże gminne? > Jakie sa obowiązki i uprawnienia  strazników? > Jakie korzyści przynosza straże  gminne?

20 Safety and Security


W ostatnich czasach jest równie dużo dyskusji o uprawnieniach straży gminnych, co tych na temat ich przydatności.  Poniższy artykuł prezentuje dane na  temat jednych jak i drógich.

Autor: Tomasz Rachfalski

Safety and Security 21


Straże Gminne  (Miejskie)  jako  samorządowe  formacje  dbające  o  bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny  na  stałe  już  wpisały  się  w  krajobraz  zarówno  społeczności  lokalnych,  jak  i  systemu  bezpieczeństwa  wewnętrznego  Polski.  Formacja  ta  podlega  założycielskim  or­ ganom  samorządu  terytorialnego  (wójtowi,  burmistrzowi  bądź  prezy­ dentowi  miasta),  nie  obowiązuje  w  niej  zasada  podległości  oraz  zależności  (ozn­ acza  to,  iż  na  przykład  jednostki  wojew­ ódzkie  nie  nadzorują  jednostek  gminnych),  a  ich  „ustrój”  jest  odwzorow­ aniem  tego,  który  odnosi  się  do  całości  samorządu  terytorialnego  –  cechuje  go  autonomia  oraz  niezależność  w  rozwiązy­ waniu  problemów  i  spraw  społeczności  lokalnych, w granicach swych uprawnień.  Straż  Gminna  (Miejska)  jest  to  samorządowa,  umundurowana  formacja  utworzona  do  ochrony  porządku  pub­ licznego  na  terenie  gminy  (miasta).  Nadzór  nad  nią  sprawuje  wójt  (burmistrz,  prezydent),  a  w  przypadkach  dotyczących  ewidencji  etatów,  wyposażenia,  wyników  działań,  użycia  broni  palnej  i  środków  przymusu  bezpośredniego  oraz  wykony­

22 Safety and Security

wania uprawnień  wskazanych  przepisami  ustawy  –  wojewoda  przy  pomocy  właś­ ciwego  terytorialnie  ko­ mendanta  wojewódzkiego  (stołecznego) Policji.  Zadania  Straży  Gminnych  (Miejskich)  w  zakresie  ochrony  porządku  publicznego  regulowane  są  poprzez  ustawy  (w  szczegól­ ności  poprzez  ustawę  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  Strażach  Gminnych),  a  także  akty  prawa  miejscowego.  Do  ustawowych  zadań  Straży należy:


1) ochrona  spokoju  i  porządku  w  miejscach publicznych; 2)  czuwanie  nad  porządkiem  i  kon­ trola  ruchu  drogowego  –  w  zakresie  określonym w przepisach o ruchu drogowym; 2a)  kontrola  publicznego  transportu  zbiorowego  –  w  zakresie  określonym  w  art.  45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010  r.  o  publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1440,  1753,  1890  i  1893); 3)  współdziałanie  z  właściwymi  pod­ miotami w zakresie ratowania życia i zdrowia  obywateli,  pomocy  w  usuwaniu  awarii  tech­ nicznych  i  skutków  klęsk  żywiołowych  oraz  innych miejscowych zagrożeń; 4)  zabezpieczenie  miejsca  przestępst­ wa,  katastrofy  lub  innego  podobnego  zdar­ zenia  albo  miejsc  zagrożonych  takim  zdarzeniem przed dostępem osób postronnych  lub  zniszczeniem  śladów  i  dowodów,  do  mo­ mentu  przybycia  właściwych  służb,  a  także  ustalenie,  w  miarę  możliwości,  świadków zdarzenia; 5)  ochrona  obiektów  komunalnych  i  urządzeń użyteczności publicznej; 6)  współdziałanie  z  organizat­ orami  i  innymi  służbami  w  ochronie porządku podczas  zgromadzeń  i  imprez  publicznych; 7)  doprowadzanie  osób  ni­ etrzeźwych  do  izby  wytrzeźwień  lub  miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby 

te zachowaniem  swoim  dają  powód  do  zgor­ szenia  w  miejscu  publicznym,  znajdują  się  w  okolicznościach  zagrażających  ich  życiu  lub  zdrowiu  albo  zagrażają  życiu  i  zdrowiu  in­ nych osób; 8) informowanie społeczności lokalnej  o  stanie  i  rodzajach  zagrożeń,  a  także  inic­ jowanie  i  uczestnictwo  w  działaniach  mają­ cych  na  celu  zapobieganie  popełnianiu  przestępstw  i  wykroczeń  oraz  zjawiskom  kryminogennym  i  współdziałanie  w  tym  za­ kresie  z  organami  państwowymi,  samorzą­ dowymi i organizacjami społecznymi; 9)  konwojowanie  dokumentów,  przed­ miotów  wartościowych  lub  wartości  pienięż­ nych dla potrzeb gminy. Strażnicy gminni (miejscy) wykonując  swoje  zadania  mają  prawo  do  udzielania  pouczeń,  zwracania  uwagi,  ostrzegania  oraz  stosowania  innych  środków  oddziaływania  wychowawczego, legitymowania osób w uza­ sadnionych  przypadkach  celem  ustalenia  ich  tożsamości,  ujęcia  osób  stwarzających  bez­ pośrednie  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  ludzkiego, a także dla mienia i  niezwłoczne­ go  doprowadzenia  do  najbliższej  jednostki  Policji,  dokonywania  kontroli  osobistej,  przeglądania  zawartości  podręcznych  bagaży  osoby  w  przypadku  istnienia  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  czynu  zabronionego  lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że  dana osoba posiada przy sobie

Safety and Security 23


n i e b e z p i e c z n e p r z e d m i ot y,   n a kł a d a ni a   g r z y w i e n   w   p os t ę po w a ni u   m a nd a t o­ w ym ,   us uw a n i a   p o j a z dó w   i   i c h   un i e r u­ c ha m i a n i a   popr z e z   b l ok ow a ni e   k ół   –  n a   z a s a da c h  o kr e ś l on yc h  w   u s t a w i e   P r a w o   o  r u c h u   d r og o w ym ,   w y da w a ni a   p o l e c e ń ,  d oko ny w a ni a   c z y nn oś c i   w y­ j a ś n i a j ą c y c h ,  k i e r ow a n i a   do   s ą dów   w ni o s k ów   o  uk a r a ni e ,  os ka r ż a ni a   p r z e d   s ą de m   or a z   w nos z e n i a   ś r od ków   o d w o ł a w c z yc h  ( n a   z a s a d a c h  ok r e ś l o­ n y c h   p r z e pi s a m i   K od e ks u  p os t ę po w a­ n i a   w   s p r a w a c h   o   w y kr o c z e ni a ) .  S t r a ż ni c y   gm i nn i   m a j ą   t a kż e   p r a w o  ż ą­ d a n i a   ni e z b ę d ne j   p o m o c y  od    i n s t y t u­ c j i   p a ń s t w ow yc h   i   s a m or z ą do w y c h  o r a z   z w r a c a ni a   s i ę   o  pom o c   do   j e dn o­ s t e k   gos p oda r c z yc h,   org a ni z a c j i   s p o­ ł e c z n y c h   l u b  ka ż d e j   os o by  –  z g odni e   z   u s t a w ą   o  P ol i c j i .   S t r a ż ni c y   g m i n n i   ( m i e j s c y)   m a­ j ą   t a k ż e   p r a w o   s t o s ow a ć   ś r odk i   pr z y­ m u s u   b e z poś r e d ni e g o  w   po s t a c i   s i ł y  fizycznej  ( t e c hn i k i   t r a n s por t ow e ,  o b r on y  or a z   o be z w ł a d­ n i e n i a ) ,  k a j d a ne k   z a kł a­ d a n y c h  n a   r ę c e ,  pa ł k i   s ł u ż b ow e j ,   ps a   s ł uż bo­ w e g o ,   r ę c z nyc h   m i ot a­ czy  c he m i c z n yc h   s ub s t a n c j i   ob e z w ł a dni a­ j ą c yc h   or a z   p r z e dm i o­ tów  s ł u ż ą c yc h  do   o b e z w ł a d n i a ni a   z a   po­ m o c ą   e n e rg i i   e l e kt r yc z­ n e j .   S t r a ż ni c y   m a j ą  

24 Safety and Security

r ów n i e ż pr a w o  uż yc i a   b r on i   pa l n e j   w   pr z yp a dk a c h :   a)   od p a r c i a   b e z p o ś r e d n i e g o  z a­ m a c h u  na   ż yc i e ,   z dr ow i e   l u b  w o l n oś ć   s t r a ż ni k a   l u b  i nn e j  o s o by b )   od p a r c i a   b e z p oś r e d n i e g o  z a­ m a c h u  na   w a ż ne   o bi e k t y,   u r z ą d z e ni a   l ub  o b s z a r y   ­   or a z   k on i e c z n o ś c i   pr z e­ c i w d z i a ł a ni a   c z yn n oś c i o m   z m i e r z a j ą­ c y m  b e z po ś r e d ni o  d o  t a k i e g o  z a m a c hu c )   o dp a r c i a   be z po ś r e dn i e g o   z a­ m a c h u  n a   b e z p i e c z e ń s t w o  ko n w oj u   l ub  do p r o w a dz e n i a d )   k on i e c z n oś c i   z a a l a r m o w a ni a   l ub  w e z w a ni a   po m oc y e )   un i e s z k od l i w i e ni a   z w i e r z ę c i a   z a g r a ż a j ą c e g o  ż y c i u   l ub   z dr ow i u   s t r a ż ni k a   l u b  i nn e j  o s o by f )   k on i e c z no ś c i   o d da n i a   s t r z a ł u   os t r z e g a w c z e g o S t r a ż e   G m i nn e   ( M i e j s k i e )   pr z y   r e a l i­ z a c j i   s w oi c h  z a da ń  ś c i ś l e   w s p ół p r a c u­ j ą   z   P o l i c j ą .   W  t ym   c e l u  w ój t   ( bu r m i s t r z ,   p r e z yd e nt )   j e s t   u p ow a ż­ n i o n y  d o   z a w a r c i a   u m o w y  z   w ł a ś c i­ w ym   t e r y t o r i a l n i e   ko m e n d a n t e m   P o l i c j i   d ot yc z ą c e j   w s p ół p r a c y   o bu   s ł u ż b . 


Oprócz wspomnianych wyżej ustawowych zadań,  strażnicy  gminni  (miejscy)  wykonują  również  obowiązki  wynikające  z  przepisów  prawa  miejscowego.  Do  ich  zadań  w  tym  zakresie  należy  między  innymi  patrolowanie  newralgicz­ nych punktów i miejsc na terenie gminy (miasta)  –  samodzielnie  lub  wspólnie  z  Policją,  prze­ ciwdziałanie  spożywaniu  alkoholu  w  miejscach  gdzie  jest  to  zabronione,  prowadzenie  kontroli  dotyczących  utrzymania  porządku  i  czystości,  przeprowadzanie  kontroli  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  sprawdzanie  dopełnienia  obowiązku  szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, kontro­ lowanie prawidłowości oznakowania ulic, likwid­ owanie  dzikich  wysypisk  odpadów  komunalnych,  egzekwowanie  odśnieżania  oraz  usuwania  śliskości  na  chodnikach,  prowadzenie  profilaktyki  szkolnej  czy też kontrolowanie gminnych  (miejskich)  placów  targow­ ych  pod  względem  za­ kazu  handlu  w  miejscach  do 

tego nieprzeznaczonych.  Katalog  zadań  i  obowiązków realizowanych przez Straże Gminne  (Miejskie)  na  podstawie  aktów  prawa  miejscowego jest bardzo szeroki i niejed­ nolity – każda gmina (miasto) może  nakładać  na  straże  właściwie  dowolne obowiązki, o ile nie  wykraczają  one  poza  ustawowe  regulacje  dotyczące  tej  formacji. 

Safety and Security 25


Z powyższego  zestawienia  zadań  i  obowiązków  jakie  wykonują  Straże  Gminne  (Miejskie)  jasno  wynika,  iż  ich  wpływ  na  bezpieczeństwo  wewnętrzne  jest  znaczący  i  nie  powinien  być  kwestionowany.  Formacja  ta,  real­ izując  swe  zadania  samodzielnie  lub  razem  z  Policją,  aktywnie  wpływa  na  poprawę  oraz  utrzy­ manie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  wśród  społeczności  lokalnej.  I  w  moim  odczuciu  nie znajdują uzasadnienia opinie często wygłaszane  przez  obywateli,  jakoby  Straże  Gminne  (Miejskie)  były  niepotrzebne  i  stanowiły  li  tylko  obciążenie  budżetu  danej  gminy  bądź  miasta,  pozostając  bez  wyraźnego  wpływu  na  bezpieczeństwo  lokalne.  Wśród osób kwestionujących zasadność i sens istni­ enia  tych  formacji  często  przeważa  argument,  że  pieniądze  konieczne  do  utrzymania  Straży  Gmin­ nych  (Miejskich)  można  przeznaczyć  na  dofin­ ansowanie  Policji,  w  tym  między  innymi  zwiększenie ilości etatów, co będzie miało korzyst­ niejszy  wpływ  na  bezpieczeństwo  lokalne.  Pam­ iętać  jednak  należy,  iż  koszt  utrzymania  jednego  etatu policyjnego jest o wiele wyższy niż strażnika  gminnego (miejskiego), poza tym strażnicy gminni  wykonując  zadania  „lżejszego  kalibru”  w  zakresie  zapewniania  porządku  publicznego  odciążają  Policję,  przez  co  jej  funkcjonariusze  mają  auto­ matycznie  większe  możliwości  realizowania  poważniejszych zadań, do których strażnicy nie ma­ ją  uprawnień.  Kolejnym  argumentem,  który  moim  zdaniem  przemawia  za  istnieniem  Straży  Gmin­ nych  (Miejskich)  jest  popularne  powiedzenie,  że  „Policja  nie  może  być  wszędzie”.  Jakkolwiek  banalnie  ono  brzmi  i  często  jest  powtarzane  na  wyrost, to jednak nie można odmówić mu prawdzi­ wości.  Jednostki  Policji  nie  są  w  stanie  zapewnić  bezpieczeństwa na całości administrowanego przez  siebie  terenu,  toteż  funkcjonowanie  nawet  niew­ ielkich  liczebnie  oddziałów  Straży  Gminnych  (Miejskich) jest jak najbardziej zasadne.  W  celu  wskazania  praktycznych  korzyści  wynikających  z  funkcjonowania  Straży  Gminnych  (Miejskich), a także ich wpływu na bezpieczeństwo  lokalne  postanowiłem  posłużyć  się  ewidencją  wyników  działań  Straży  Miejskiej  w  moim  rodzinnym  mieście  Jaśle  za  lata  2012  –  2014.  Ewidencja  ta  obejmuje  rodzaje  ujawnionych  wyk­ roczeń, zastosowanych kar i środków (środki oddzi­

26 Safety and Security

aływania wychowawczego  –  art.  41  kodeksu  wykroczeń,  mandaty,  wnioski  do  sądu),  ich  liczbę, informacje dotyczące charakteru współ­ pracy  Straży  z  Policją  oraz  tak  zwane  „po­ zostałe  wyniki  działania”,  na  które  składają  statystyki dotyczące między innymi ilości os­ ób ujętych i przekazanych Policji, ilości osób  doprowadzonych  do  izb  wytrzeźwień  lub  miejsca  zamieszkania,  ilości  ujawnionych  przestępstw,  zabezpieczenia  miejsca  przestępstwa,  katastrofy,  odnalezionych  pojazdów czy też ilości dokonanych kon­ troli osobistych.  W  roku  2012  jasielska  Straż  Miejska  ujawniła  ogółem  26  747  wykroczeń,  z  których  najwięcej  bo  nieco ponad 22 000 dotyczyło wyk­ roczeń przeciwko bezpieczeństwu i  porządkowi  w  komunikacji.  Po­ zostałe  dotyczyły  wykroczeń  przeciwko  urządzeniom  użytku  publicznego  (ponad  500),  bezpieczeństwu  osób  i  mienia  (blisko  400),  porządkowi  i  spoko­ jowi publicznemu (258), ustawie o wy­ chowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (201),  ustawie  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu  i  wyrobów  tytoniowych  (150),  a  także  wykroczeń  przeciwko  osobie,  zdrowiu,  obyczajności  publicznej.  Ponadto  w  analizowanym  roku  Straż  Miejska  w  Jaśle  ujawniła 12 przestępstw, ujęła i przekazała Policji 7  osób,  jej  funkcjonariusze  290  razy  zabezpieczali  miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podob­ nego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdar­ zeniem.  Współpraca  z  Policją  polegała  na  prowadzeniu wspólnych patroli (72 prewencyjne i  12  drogowych  –  patrole  mieszane),  akcji  prewencyjnych  (9  razy  –  „Trzeźwy  poranek”,  „Bezpieczny  weekend”,  itp.)  oraz  na  za­ bezpieczaniu  imprez  masowych  na  terenie  miasta, w których udział brało w zależności  od potrzeb od 2 do 20 funkcjonariuszy. 


Safety and Security 27


terenie miasta Jasła.  W  roku  2013  Straż  Miejska  w  Jaśle  ujawniła  ogółem  19  293  wyk­ roczenia  i  ponownie  najwięcej  z  nich  dotyczyło  bezpieczeństwa  i  porządku  w  komunikacji  (blisko  13  000).  Nieco  pon­ ad  700  dotyczyło  wykroczeń  przeciwko  urządzeniom  użytku  publicznego,  a  blisko  500  to  wykroczenia  przeciwko  bezpieczeństwu  osób  i  mienia.  W  porównaniu  z  2012  rokiem  wzrosła  wykrywalność  wykroczeń  przeciwko  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (ujawniono  413  takich  wykroczeń).  Jasielscy  strażnicy  ujawnili  w  tym  okresie  8  przestępstw,  ujęli  i  przekazali  Policji  8  osób  oraz  131  razy  za­ bezpieczali  miejsca  przestępstwa,  kata­ strofy  lub  innego  podobnego  zdarzenia  albo  miejsca  zagrożone  takim  zdar­ zeniem.  Ponadto  jasielska  Straż  Miejska  wspólnie  z  Policją  przeprowadziła  42  patrole  (prewencyjne  i  drogowe  –  miesz­ ane),  brała  udział  w  5  akcjach  prewencyjnych  oraz  realizowała  zadania  z  zakresu  zabezpieczania  imprez  masow­ ych na terenie miasta.  Rok  2014  w  statystykach  jasiel­ skiej  Straży  Miejskiej  to  15  196  ujawnionych  wykroczeń,  w  tym  nieco  ponad  9  000  dotyczących  bezpieczeńst­ wa  i  porządku  w  komunikacji,  ponad  700  dotyczących  porządku  i  spokoju  publicznego,  a  niemal  500  –  wyk­ roczenia  przeciwko  ustawie  o  wychow­ aniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Jasielscy  strażnicy  miejscy  w  analizowanym  okresie  ujęli  i  przekazali  Policji  20  osób,  ujawnili  6  przestępstw  i  blisko  50  razy  brali  udział  w  zabezpieczaniu  miejsca  przestępstwa,  katastrofy  lub  innego  podobnego  zdar­ zenia  albo  miejsca  zagrożonego  takim  zdarzeniem.  Razem  z  Policją  prze­ prowadzili  32  mieszane  patrole  –  prewencyjne  i  drogowe,  brali  udział  w  6  akcjach  prewencyjnych  oraz  za­ bezpieczaniu  14  imprez  masowych  na 

28 Safety and Security

Przytoczone powyżej  statystyki,  mimo  iż  dotyczą  tylko  jednego  miasta  oraz  są  zawężone  czasowo,  wskazują  na  pozytywny  wpływ  Straży  Gminnych  (Miejskich)  na  bezpieczeństwo  wewnętrzne  na  szczeblu  lokalnym.  Formacje  te  jako  wspomagające  i  odciążające  Policję  pełnią  bardzo  ważną  i  pożyteczną  dla  lokalnej  społeczności  funkcję.  Jest  to  przede  wszystkim  funk­ cja  porządkowa  oraz  prewencyjna,  jed­ nakże  z  punktu  widzenia  problematyki  lokalnego  bezpieczeństwa  bardzo  pożądana.  Dzięki  temu  większe  siły  Policji  mogą  zostać  zadysponowane  do  realizacji  poważniejszych  zadań,  co  automatycznie  przyczynia  się  do  poprawy  bezpieczeństwa  nie  tylko  w  obrębie  danej  gminy  (miasta)  ale  roz­ ciąga się na obszar powiatu.  Przytoczone  powyżej  statystyki,  mimo  iż  dotyczą  tylko  jednego  miasta  oraz  są  zawężone  czasowo,  wskazują  na  pozytywny  wpływ  Straży  Gminnych  (Miejskich)  na  bezpieczeństwo  wewnętrzne  na  szczeblu  lokalnym.  Formacje  te  jako  wspomagające  i  odciążające  Policję  pełnią  bardzo  ważną  i  pożyteczną  dla  lokalnej  społeczności  funkcję.  Jest  to  przede  wszystkim  funkcja  porządkowa  oraz  prewencyjna,  jednakże  z  punktu  widzenia  problematyki  lokalnego  bezpieczeństwa  bardzo  pożądana.  Dzięki  temu  większe  siły  Policji  mogą  zostać  zadysponowane  do  realizacji  poważniejszych  zadań,  co  automatycznie  przyczynia  się  do  poprawy  bezpieczeństwa  nie  tylko  w  obrębie  danej  gminy  (miasta)  ale  rozciąga się na obszar powiatu. 


Jak zatem z powyższego wynika wpływ Straży  Gminnych  (Miejskich)  na  bezpieczeństwo  lokalne  jest  wyraźny i nie powinien być on poddawany pod wątpli­ wość. Powoływanie do życia  tego typu formacji jest w  moim  odczuciu  słuszne  gdyż  gminy  (miasta)  zyskują  formację zwalczającą drobne wykroczenia, odciążającą  Policję oraz wspomagającą ją, na miarę swoich możli­ wości, w wykrywaniu przestępstw, dbającą o  bezpieczeństwo lokalnych imprez 

masowych, bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny,  a  także  skutecznie  egzek­ wującą prawo miejscowe. Mimo  tego co jakiś czas słyszy się o oby­ watelskich  próbach  likwidacji  tychże  formacji  w  drodze  lokalnego  referendum.  Jest to spowodowane tym, iż większość obywa­ teli postrzega Straże Gminne (Miejskie) jako skuteczne  narzędzie  w  rękach  władz  lokalnych  do  zasilania  miejskich czy gminnych budżetów wpływami z man­ datów. Takie  opinie  pojawiały  w  szczególności  wtedy,  gdy  Straże  posiadały  uprawnienia  do  korzystania  z  urządzeń  rejestrujących  wykroczenia  drogowe  (foto­ radary).  Liczne  kontrowersje  z  tym  związane,  a  także  niejednolite opinie ekspertów ds. bezpieczeństwa, Policji  oraz  polityków  doprowadziły  do  zmian  w  prawie,  których efektem było odebranie Strażom Gminnym tych  uprawnień,  co  w  pewnym  stopniu  wyciszyło  dyskusje  dotyczące likwidacji Straży, ale nie zakończyło ich defin­ itywnie. Problem  nie  leży  jednak  moim  zdaniem  w  samej istocie funkcjonowania Straży w danej gminie czy  mieście,  ale  odpowiedniego  wyznaczania  zadań.  Uważam,  że  Straże  Gminne  (Miejskie)  powinny  mieć  prawo  do  korzystania  z  urządzeń  rejestrujących  wyk­ roczenia drogowe i wystawiania na tej podstawie man­ datów,  jednakże  powinny  prowadzić  patrole  drogowe 

jedynie w najbardziej newralgicznych miejscach (oko­ lice  szkół,  drogi  o  dużym  natężeniu  ruchu  sam­ ochodowego i pieszego). Główny nacisk Straże Gminne  (Miejskie)  powinny  położyć  na  realizację  zadań  z  za­ kresu  pieszego  patrolu  w  miejscach  szczególnie  niebezpiecznych  (patrole  samodzielne  lub  mieszane  z  Policją),  dbanie  o  ład  i  porządek  publiczny  poprzez  wykrywanie i usuwanie dzikich wysypisk śmieci, kon­ trole dotyczące utrzymywania porządku i czystości, kon­ trole  dotyczące  prawidłowego  parkowania  samochodów,  niedopuszczania  do  prowadzenia  handlu  w  miejs­ cach  do  tego  nieprzezn­ aczonych,  dbanie  o  bezpieczeństwo  im­ prez  masowych, 

d oprowadzanie osób  nietrzeźwych  do  izb  wytrzeźwień  lub  miejsca  zamieszkania,  prowadzenie  akcji  profilak­ tycznych z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i zakła­ dach pracy, a także zabezpieczenie miejsca przestępstwa,  katastrofy albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem.  Działania Straży Gminnych (Miejskich) powinny mieć  głównie charakter porządkowy i prewencyjny. Ponadto  formacje te powinny prowadzić działania informacyjno  –  edukacyjne,  z  zakresu:  szkodliwości  stosowania  np.  środków  odurzających  (narkotyki,  „dopalacze”,  alko­ hol), rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom pe­ dofilii,  prawidłowego  zachowania  się  w  sytuacjach  niebezpiecznych,  czy  też  reagowania  w  sytuacjach  kryzysowych oraz udzielania podstawowych informacji  i instruktażu z zakresu pierwszej pomocy. 

Safety and Security 29


Spektakl teatralny "PORWANIE". Wyjątkowo spędzony czas w  wyjątkowym gronie.

Z artykułu dowiesz się m.in.: > Czym jest spektakl  "PORWANIE"? > Dlaczego warto promować ten  niecodzienny spektakl? > Kim jest reżyser, zapewne go  znacie. Autor: Ekipa"Porwania" Paweł Bilko 30 Safety and Security


Ten spektakl powinien służyć jako reklama profesjonalnych usług ochrony  osobistej, ponieważ sprowadza na ziemie najwiekszych twardzieli. (próbka juz na kolejnej stronie) Tym czasem służy celom o wiele lepszym bo wspiera podopiecznych  Fundacji Jesteśmy Blisko. ­ P.B.

Safety and Security 31 fot. archiwum spektaklu PORWANIE


32 Safety and Security


Safety and Security 33 fot. archiwum spektaklu PORWANIE


PORWANIE” – spektakl  oparty na prawdziwych wydarzeniach Spektakl został stworzony dzięki  zaangażowaniu  grupy  wyjątkowych ludzi, którzy real­ izując  swoje  pasje  i  marzenia  jednocześnie  pomagają  innym. Całkowity dochód ze  sprzedaży  biletów  przezn­ aczają  na  rzecz  trójki  podopiecznych  Fundacji  „Jesteśmy  Blisko” . O czym jest ta historia? Młoda,  niewinna  kobieta  trafia  w  ręce  bezwzględnych  porywaczy  i  spędza  z  nimi  kilka  dni  z  dala  od  ludzi  i  wszelkiej  pomocy.  Przetrzymywana  wbrew  swojej  woli,  całkow­ icie bezbronna, odarta z godności i narażona na  śmiertelne  niebezpieczeństwo  musi  przetrwać  za  wszelka  cenę.  Brutalne  sceny  przemocy  i  seksu,  szokujący  finał  i  bezlitosne  statystyki  kończące  przedstawienie  sprawiają,  że  spektakl  zapada w pamięć i każe oddać się głębokiej re­ fleksji  nad  znaczeniem  słowa  „wolność”,  które  nagle nabiera kolosalnego znaczenia.  Co powinieneś wiedzieć? Ze  względu  na  charakter  przedstawionych  wydarzeń  oraz  sceny  przemocy  spektakl  przeznaczony  jest  wyłącznie dla widzów powyżej 16 lat.  Spektakl  jest  debiutem  reżyserskim  Grzegorza  Mikołajczyka – komandosa i byłego antyterrorysty  To  próba  zwrócenia  uwagi  na  problem  porwań  w  Polsce i przedstawienie prawdziwych wydarzeń Spektakl  ma  wymiar  charytatywny  –  aktorzy  i  muzycy  zrzekli  się  honorarium,  dochód  ze  sprzedaży  biletów  zostanie  przeznaczony  na  rzecz  trójki  podopiecznych  Fundacji  „Jesteśmy  Blisko”,  chorych  dzieci  –  Mai  i  Igora  oraz  Mariusza  –  strażaka,  który  na  skutek  wypadku  złamał kręgosłup W rolę porywaczy wcielają się prawdziwi policjanci Mocnej  i  kontrowersyjnej  fabule  towarzyszy 

34 Safety and Security

muzyka, którą  stworzyli  młodzi  artyści  by  wesprzeć  tą  niecodzienną inicjatywę. Obsada aktorska: Adrianna  Jendroszek,  Robert  Kaczorowski,  Konrad  Korpyś,  Marek  Gos,  Marcin  Siwek,  Damian  Popczyk  Emil  Drozdowski,  Sebastian  Bartosz Reżyseria:  Grzegorz Cichy Mikołajczyk Scenariusz:  Grzegorz Dębowski Scenografia: Sylwia Oracz Voca:l Paweł Rydz  Muzyka: Tomasz Aleksander  Jańczak,  zespół  Mock  up, zespół White Flow, Marta Solecka& Dominik Ka­ liszewski Producent:  Grzegorz Cichy Mikołajczyk Organizator  Villa  Aromat:  515  116  497,  515 116 043 Project Manager Spektaklu Porwanie: Sylwia  Oracz 515 116 043  Więcej informacji: https://web.facebook.com/PorwanieSpekta klTeatralny/


jaliści z  branży  bezpieczeńst­ wa,  ZA  DARMO,  bo  całe  pieniądze  które  spektakl  zara­ bia  idzie  na  pomoc  podopiecznym  fundacji.  Całe  dotychczasowe  życie  poświęcali  pracy  dla  bezpieczeństwa  innych,  a  teraz  poświęcają  swój  czas  na  próby,  organiza­ cje  i  granie  spektaklu  dla  potrzebujących  pomocy.

Na wstępie  napisałem,  że  spek­ takl  powinien  być  pro­ mowany  jako  reklama  profesjonalnej  ochrony  osób,  a  nap­ isałem to nie bez powodu.  Jak  wielu  z  Was,  Waszych  współpra­ cowników,  znajomych,  albo  klientów  zdaje  sobie  sprawę  jak  wygląda  walka  o  życie  osoby  porwanej?  Bo  dokładnie  o  tym  jest  ten spektakl. Najlepszą  reklama  są  opinie  ludzi  którzy  obejrzeli, wypowiadane na gorąco po spek­ taklu.  Zdecydowanie  lepiej  dotrze  do  osób  zagrożonych  niż  jakiekolwiek  tłumaczenie  czy  ulotki  jakie  dostają  osoby  zagrożone.  Po  obejrzeniu  tez  zupełnie  inaczej  pode­ jdziecie  do  kwestii  bezpieczeństwa  swoich  bliskich. To  co  jest  w  nim  najważniejsze  to  fakt  że  spektakl  oparty  na  faktach,  realizują  spec­

Ponadto przedstawiciele  spektaklu  „Porwanie”  przekazali  na  licytacje,  na  rzecz  pomocy  choremu  na  SM  ochroniarzowi  Panu  Michałowi  Maleckiemu  ze  Słupska   v ouchery  na  spektakl.  Organizator  spek­ taklu  „Porwanie”  „Villa  Aromat”  z  Włoszczowej  przekazał  na  w/w  licytacje  voucher  na  pobyt  w  hotelu  i  spa,  a  Fun­ dacja  „Jesteśmy  Blisko”  dwa  kalendarze.  Ponadto  przedstawiciele  spektaklu  uświet­ nili  swoją  obecnością  licytacje  w  dniu  04.02.2017  roku,  która  odbyła  się  w  Częstochowie  podczas  gali  „Media  Pro  Społeczne”.  Za  co  chciał  bym,  w  imieniu  Pana Michała serdecznie podziękować.

Paweł Bilko Organizator spektaklu: http://villaaromat.pl/ Fundacja: http://www.jestesmyblisko.pl/

Safety and Security 35


36 Safety and Security fot. archiwum spektaklu PORWANIE


Safety and Security 37 fot. archiwum spektaklu PORWANIE


38 Safety and Security fot. archiwum spektaklu PORWANIE


Safety and Security 39 fot. archiwum spektaklu PORWANIE


40 Safety and Security fot. archiwum spektaklu PORWANIE


Safety and Security 41


Z artykułu dowiesz się m.in.: > Kim jest Michał? > Dlaczego potrzebuje właśnie  Ciebie? > Co już udało sie zrobić?

42 Safety and Security


Dobro powraca – Michał Malecki

Michał jest zwykłym, wieloletnim pracownikiem ochrony, wysokim dobrze  zbudowanym. Brał również udział w  zabezpieczaniu imprez masowych,  koncertów czy meczy koszykówki drużyny Czarnych Słupsk. Wszystko  toczyło się tzw. ochroniarskim życiem, praca na śmieciówkach i tak w kółko.

Autor: Piotr Jania ­ Floki Polskie Stowarzyszenie Pracowników  Ochrony

Safety and Security 43


Dodał również  ,  że  wypłacana  kwota,  mogła  stanowić  ostatnie  pien­ iądze  osoby,  która  ich  nie  odebrała. 

Kilka miesięcy  temu  Michała    spotkała  wielka  tragedia.  Zdiagnozowano  u  niego  chorobę  jaką  jest   s twardnienie  rozsiane.  Za  prosto  by  było  zrobić  kopiuj­wklej  z  Wikipedii.  Ale  zacytuje  to  co  Michał  opublikował  na  face­ booku  bo  on  sam  wie  co  to znaczy.   fot. Michał Malecki

O Michale  zaczęło  być  głośno  kiedy  to  w  lipcu  2012  roku  pracując  na  jednym  z  obiektów  zobaczył  jak  z  banko­ matu  wystaje  900  zł.  Co  zrobił  Michał  ?  W  ochroniarskiej  nomenklaturze  można  by  powiedzieć  „zabezpieczył  towar”  a  na  drugi  dzień  przekazał  policji.  Wszyscy  wiemy  ile  zarabiają  pracownicy  ochrony  na  dyskontach.  Na  tamten  czas  900  zł,  kiedy  na  sklepach  zarabiało  się  tak  strzelając  5­6  zł  za  godzinę  czyli  trzeba  by  było  około  150­180  godzin  przepra­ cować  na  obiekcie  ­  to  była  ogromna  suma  pieniędzy.  Można  by  rzec,  że  etat  gratis  w  ciągu  jednej  chwili.  Ale  Michał  postąpił  inaczej.  Pokazał  coś  czego  brak­ uje nam na co dzień­ uczciwości. Podczas  korespondencji  z  Michałem  zadałem  mu  pytanie  czy  warto  być  dobrym  człowiekiem  .  Odpowiedzi­ ał:

„Czy warto  być  dobrym  człowiekiem  ­  co  to  w  ogóle  za  pytanie!.    To  tak  jak  byś  spytał  głodnego czy by coś zjadł”. 44 Safety and Security

„Znikam. Każdego  dnia  po  tro­ chu.  Zjada  mnie  SM  ­  stwardnienie  rozsiane,  nieuleczalne,  przewlekłe  schorzenie  ośrodkowego  układu  ner­ wowego,  polegające  na  tym,  że  komórki  nerwowe  ulegają  degeneracji  i  przestają  przewodzić  impulsy  ner­ wowe.  SM  zaczęło  mnie  jeść  dopiero  w  2016  roku,  ale  ma  ogromny  apetyt.  Mimo,  że  choruję  krótko,  to  spus­ toszenia,  jakie  spowodowała  choroba  są  już  ogromne.  Mam  pecha  znajdować  się  w  małej  grupce  osób,  u  których  choroba  przybiera  dramatyczny  prze­ bieg  ­  to  stwardnienie  pierwotnie  postępujące.  Objawy  choroby  są  rozsi­ ane  w  całym  organizmie,  nie  cofają  się  i  nieuchronnie  wyłączają  jego  funkcje.  Moje  mięśnie  są  coraz  słabsze,  pogor­ szył  mi  się  wzrok  i  pamięć,  tracę  równowagę,  mam  coraz  gorszą  koor­ dynację ruchów. Rok  temu  byłem  zdrowym,  młodym  człowiekiem,  pracowałem,  po­ magałem innym.


Teraz czuję  się  jak  80­letni  star­ zec,  chodzę  wyłącznie  z  balkonikiem  i  teraz  to  ja  proszę  ludzi  o  pomoc.  Po  kilkumiesięcznym  załamaniu  po  dia­ gnozie  wstałem  i  chcę  walczyć.  Walczę,  bo  chcę  żyć.  Jest  to  już  zupełnie  inne  życie  niż  to,  które  prowadziłem  przed  chorobą, ale jest tak samo cenne. Aby  spowolnić  objawy  choroby  leczę  się  farmakologicznie  i  rehabilituję  się.  Robię  co  mogę,  ale  potrzebuję  pomocy  w  zakresie  sfinansowania  rehabilitacji  stacjonarnej  i  wyjazdu  na  turnus  re­ habilitacyjny  w  Centrum  Rehabilitacji  dla  Osób  Chorych  na  Stwardnienie  Rozsiane  w  Bornem  Sulinowie.  NFZ  re­ funduje  tam  zabiegi  rehabilitacyjne,  jednakże  pobyt,  wyżywienie  i  dojazd  pacjent  musi  opłacić  sam.  Koszt  turnusu bez rehabilitacji to 3200zł. Będę  wdzięczny  za  każdą,  nawet  najskromniejszą wpłatę.

Na początku  lutego  w  Częstocho­ wie  odbyła  sie  gala"  Media  Pro  Społecz­ ne"  zorganizowana  przez  fundacje  "MULTI  MULTUS  ­  Wiele  dla  Wielu"a  na  niej  odbyła  się  gentelmeńska  licytacja  różnych  rzeczy  przekazanych  przez  ludzi  dobrego serca.  Fundacja  "Ochrona  i  Pomoc"  zało­ zona  przez  pracodawców  branży  ochrony  przekazała  pieniądze  na  pierwszy  turnus  rechabilitacyjny  Pana  Michała,  ale  wie­ my,  że  aby  powstrzymac  postepy  choro­ by  takie  turnusy  musi  mieć  co  najmniej  dwa w roku. Jak  na  początku  napisałem,  Mi­ chał  jest  zwykłym,  pracownikiem  ochro­ ny  tak  na  zakończenie  dodam,  że  jak  dla  mnie  jest  on  NIEzwykłym  człowiekiem,   k tóry  pokazał  jakie  wartości  w  życiu  człowieka są najważniejsze. 

Nr konta fundacji Dobro powraca: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 DZIĘKUJĘ Michał”

Fundacja na  rzecz  Chorych  na  stwardnienie rozsiane:  95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 W tytule przelewu wpisać: MICHAŁ  MALECKI.

fot. Michał Malecki

Safety and Security 45


Rozmowa na  temat  szeroko  pojetego  bepieczeństwa  obiektów  handlowych,  wysnutych  wniosków  i  planów  z  zakresu bezpieczeństwa na przyszłość.

Z artykułu dowiesz się m.in.: > Jaki cel miał Kongres  Bezpieczeństwa Obiektów  Handlowych. > Jakie przyniósł skutki. > Co dalej ze swiadomościa na temat  bezpieczeństwa.

46 Safety and Security


Rozmowa z  Radosławem Knapem,  prezesem Polskiej Rady Centrów  Handlowych.

Rozmawiał: Paweł Bilko Fotografie: archiwum Polskiej  Rady Centrów Handlowych

Safety and Security 47 fot. archiwum Polskiej Rady Centrów Handlowych


Paweł Bilko: Witam panie Radosławie. Może  na  początek  zapytam  co  skłoniło  Polską  Radę  centrów  Handlowych  do  organizacji  kongresu poświęconego bezpieczeństwu?

kluczem do  poprawy  bezpieczeństwa  w  centrach  handlowych,  które  odwiedza  milionowa rzesza klientów. Warto także dodać,  że  Kongres  Bezpieczeństwa  Obiektów  Hand­ lowych  był  pierwszym  takim  wydarzeniem  w  Polsce  dedykowanym  właścicielom,  zarząd­ com, deweloperom, najemcom oraz przedstaw­ icielom firm zajmujących się ochroną obiektów  handlowych. I mam nadzieję, że nie ostatnim…   

Radosław Knap:  Polska  Rada  Centrów  Hand­ lowych  jest  stowarzyszeniem  not­for­profit,  zrzeszającym  ponad  240  firm  działających  w  branży  nieruchomości  handlowych.  Naszym  celem jest wspieranie firm i ludzi w tej branży,  również  ich  edukacja  i  krzewienie  dobrych  praktyk.  Tematy  bezpieczeństwa  są  Paweł  Bilko:  Jak  wyglądał  dobór  prele­ niezwykle  istotne  zarówno  dla  właścicieli  gentów  i  panelistów?  Bo  muszę  przyznać,  centrów  jak  i  ich  najemców.  Jako  Polska  że  na  mnie  jako  słuchaczu  wiedza  i  Rada współpracujemy także z instytuc­ doświadczenie  w/w  osób  zrobiło  jami  zrzeszającymi  firmy  ochrony,  naprawdę pozyty­ które  również  były  zaangażowane  wne wrażenie. w  prace  nad  kongresem.  Ścisła  współpraca  pomiędzy  firmami,  organizacjami  czy  instytuc­ jami publicznymi  jest  moim  zdaniem 

48 Safety and Security


Radosław Knap:  Dziękuję  bardzo,  jest  mi  niezwykle  miło  to  słyszeć,  szczególnie  od  osoby  związanej  blisko  z  branżą  ochrony  i  mającą  duże  doświadczenie w tym temacie. Bardzo duży wkład w  dobór  tematyki  i  prelegentów  oprócz  pracy  naszego  zespołu  miała  rada  programowa  Kongresu. W  skład  rady  weszło  17  przedstawicieli  różnych  firm  i  in­ stytucji  dbających  o  bezpieczeństwo.  Oprócz  przed­ stawicieli  zarządców  centrów  handlowych  i  firm  ochrony w nich działających mogliśmy liczyć na ws­ parcie  funkcjonariuszy  Centralnego  Biura  Śledczego  Policji,  pracowników  Biura  Bezpieczeństwa  i  Zar­ ządzania  Kryzysowego,  Urząd  m.st.  Warszawy  czy  Centrum Badań nad Terroryzmem. Paweł  Bilko:  Do  kogo  w  zamyśle  było  kierowane  to  jak  na  razie  jedyne  w  naszym  kraju wydarzenie poświęcone  bezpieczeństwu  obiektów  hand­ lowych i osób w  nich  pracują­

cych oraz je odwiedzających? Radosław  Knap:  W  pierwszej  kole­ jności  spotkanie  kierowaliśmy  do  przedstawicieli  branży  centrów  hand­ lowych,  zarówno  osób  odpowiedzial­ nych  za  zarządzanie  centrami  jak  i  przedstawicieli  sieci  handlowych,  którzy powierzchnię w galeriach wyna­ jmują.  Bardzo  ważna  była  dla  nas  obecność przedstawicieli firm ochrony,  którzy  czuwają  nad  bezpieczeństwem  w  centrach.   Jednak  z  racji  na  poruszaną  tematykę nie zamykaliśmy drzwi  przed  żadnymi  uczestnikami  wi­ erząc,  że  bezpieczeństwo  jest  naszą  wspólną  sprawą.

Safety and Security 49 fot. archiwum Polskiej Rady Centrów Handlowych


Paweł Bilko:  Czy  w  Pana  ocenie  kongres  wpłynął  pomiędzy stronami, tak aby w przyszłości rozmowy na  na świadomość uczestników o wadze bezpieczeńst­ temat bezpieczeństwa i współpracy pomiędzy zarząd­ wa obiektu w wyniku finansowym? cami a firmami ochrony mogły być kontynuowane z  pełnym zrozumieniem drugiej strony. Radosław  Knap:  Liczę,  że  tak.  Zakres  tematyczny,  który  poruszaliśmy  podczas  spotkania  miał  na  celu  Paweł  Bilko:  Sporą  część  osób  na  kongresie  poruszenie  najważniejszych  dla  stanowili  ludzie  z  agencji  ochrony  i  firm  dorad­ branży  tematów.  Oczywiście  czych, którzy z moich z nimi rozmów „na gorąco”  bardzo  trudno  a  wręcz  przyjęli  ta  inicjatywę  bardzo  pozytywnie,  a  jak  niemożliwe  jest  przyjęli  kongres  handlowcy  i  administratorzy  wyczerpanie  tych  za­ obiektów? gadnień w ciągu kilku  godzin.  Kongres  miał  być fundamentem pod  budowę  dalszego  dia­ logu  i  próbą  do  nawiąz­ ania  bliższych  relacji 

50 Safety and Security


Radosław Knap:  To  dla  nas  bardzo  dobra  wiadomość. Przedstawiciele branży handlowej  obecni  podczas  Kongresu  również  wyrażali  przekonanie,  że  to  potrzebna  inicjatywa  i  tematy związane z poprawą bezpieczeństwa to  priorytet.  Paweł  Bilko:    Czy  wiadomo  Panu  coś  na  temat wyciągniętych wniosków i wdrażania  odpowiednich  zmian  w  systemach  bezpieczeństwa,  zarówno  tych  istniejących  jak i tych projektowanych, obiektów hand­ lowych? Świadomość właścicieli centrów i osób  odpowiedzialnych  za  zarządzanie  i  bezpieczeństwo w tych obiektach stale  rośnie.  Zdecydowana  większość  obiektów  posiada  specjalne 

procedury, jednak  wraz  ze  wzrostem  świadomości  i  zmieniającego  się  otoczenia  muszą one być sprawdzane i  aktualizowane.  Edukacja  jest  tu kluczem, stąd też działania  podejmowane  przez  Polską  Radę  Centrów  Handlow­ ych  takie  jak  Kongres  Bezpieczeństwa  Obiektów  Handlowych  czy  szkolenia  z  zakresu  zabezpieczeń  anty­ terrorystycznych,  które  prowadziliśmy  wspólnie  ze  służbami  podległymi  MSWiA. 

Safety and Security 51 fot. archiwum Polskiej Rady Centrów Handlowych


52 Safety and Security


Safety and Security 53 fot. archiwum Polskiej Rady Centrów Handlowych


Dotarła do  mnie  informacja,  że  po  jednym  ze  szkoleń  zarządcy  postanowili  udostępnić  swoje  obiekty  handlowe  lokalnym  jed­ nostkom  policji  aby  zrobiły  rekones­ ans  w  galerii  i  zapoznały  się  z  planami  budynków,  co  może  być  kluczowe w sytuacji kryzysowej.  Paweł  Bilko:  Czy  w  ocenie  Polskiej  Rady  Centrów  Handlowych  event  był  potrzebny  i  czy  są  plany  zrobienia  z  niego  wydarzenia  cyklicznego,  lub  edukowania  Państwa  sektora  na  temat  bezpieczeństwa w inny sposób? Radosław  Knap:  Zdecydowanie  Kongres  Bezpieczeństwa  Obiektów  Handlowych  był  wydarzeniem  potrzebnym,  co  więcej  był  odpowiedzią  na  oczekiwania  rynku.  Zwięk­ szająca  się  świadomość  potrzeby  poprawy  bezpieczeństwa,  wszystkich  stron  działają­ cych  w  branży  handlowej  napawa  mnie  dużym  optymizmem.  Jednocześnie  jako  Polska  Rada  Centrów  Handlowych  nadal  będziemy  kontynuować  działania  na  rzecz  edukowania  i  zwiększania  świadomości  na  temat  tego  jak  ważne  jest  bezpieczeństwo  i  odpowiednio  skoordynowana  współpraca  wszystkich uczestników rynku.

54 Safety and Security


Safety and Security 55 fot. archiwum Polskiej Rady Centrów Handlowych


Ochrona Zostaje za Drzwiami –  czyli patologie Polskiej branży  ochrony cz.1.

Z artykułu dowiesz się m.in.: > O autora poczatku problemów z  pewnym muzeum. > O podstawie prawnej pracy z  bronią palną. > Jak ignorowane są zasady  funkcjonowania prawa.

56 Safety and Security

Autor: Mikołaj Bulat SECURCOM


Jest to początek serii artykułów na temat rużnego rodzaju problemów z  organmi państwowymi jakie maja ludzie z branży, spowodowanymi   czynnikami począwszy od braku dobrej woli, a skończywszy na  niekompetencji.

Safety and Security 57


Tytułem wstępu  do  tego  artykułu  przytoczę  fragment  często  pojawiającej  się,  podobnie  brzmiącej lub niemal identycznej  treści w róż­ nych  pismach  wychodzących  z  MWSiA  lub  KGP,  jako  jedną  z  podstaw  funkcjonowania  branży  ochrony  i  absurdu  opisanego  tu  prob­ lemu  w  kontekście  stanowiska prezentow­ anego  przez  nadzór  nad  branżą,  nad  którym  ma  pieczę  KGP i MSWiA.

swój publiczno  prawny  charakter,  który  łączy  się z przekazaniem do wykonywania przez pod­ mioty  sektora  prywatnego  zadania  publicznego  leżącego  w  zakresie  odpowiedzialności  władzy  publicznej — zapewnienie ładu                    i  bezpieczeństwa  publicznego  została  poddana  koncesjonowaniu  przez  organ  właściwy  do  spraw  wewnętrznych.  Przedsiębiorca,  który  ubiega  się  o  koncesję  lub  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  podstawie  koncesji  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  za­ kresie  usług  ochrony  osób  i  mienia  powinien  gwarantować zapewnienie właściwej ochrony  osób i mienia, zgodnej z przepisami prawa.  Co  więcej  taki  przedsiębiorca  oraz  osoby  go  reprezentujące  powinien  przestrzegać  obowiązującego  prawa.  Dotyczy  to  także  pracowników  zatrudnionych  przez  przedsiębiorcę,  którzy  bez­ pośrednio  realizują  zadania  ochronne. Z uwagi na specyfikę wykony­ wanych zadań, wiążących się z  dużym  ryzykiem  oraz  koniecznością  zagwarantowania  za­ ufania publicznego, zawód pracownika ochrony  powinien  odznaczać  się  szczególną  przejrzystością, a osoby go wykonujące winny  być  transparentne  i  uczciwe.  Z  tego  też  powodu  prawo  do  wykonywania  zawodu  pra­ cownika ochrony podlega re­ glamentacji  (poprzednio  licencje  pierwszego  i  drugiego  stopnia  pra­ cownika  ochrony  fizycznej  oraz  pra­ cownika  zabezpieczenia  technicznego,  a  obecnie  wpis  na  listę  kwalifikowanych  pra­ cowników  ochrony  fizycznej  i  wpis  na  listę  kwalifikowanych  pracowników  zabezpieczenia          Fragment korespondencji z dnia 21 grud­ technicznego  dokonywany  przez  właściwy  or­ nia 2015r. pomiędzy Polską Izbą Ochrony (Izba  gan Policji), a przesłanki cofnięcia tego upraw­ gospodarcza  branży  ochrony)  a  MSWiA  (z  nienia  reguluje  akt  prawa  powszechnie  pisma  MSWiA  sygn.  DZiK­II­6610­ obowiązującego w randze ustawy. 1212/2015/MT): Z uwagi na fakt, iż wykonywanie zawodu pra­                           „  ….Działalność  gospodarcza  w  za­ cownika ochrony ma ścisły związek ze sferą  kresie  usług  ochrony  osób  i  mienia  z  uwagi  na  bezpieczeństwa i porządku publicznego…”

58 Safety and Security


O ile sformułowania przytoczone powyżej w  świetle intencji Ustawodawcy i oczekiwań co do  tego czym ta branża powinna się zajmować i jakie są  i powinny być jej zadania nie budzą wątpliwości, o  tyle kwestia opisana w dalszej części artykułu w  kontekście tego wstępu oraz roli jaką branża pow­ inna mieć i ma do spełnienia w społeczeństwie  pozwala wątpić we wmawiany powszechnie slogan  iż jesteśmy jako Państwo bytem demokratycznym i  praworządnym…          Poniżej jedna z form realizowania ochrony os­ ób i mienia, wynikająca wprost ze wskazanych  artykułów Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia  22 sierpnia 1997r. z póź. zm. czyli stałe i bezpośred­ nie działanie ochrony jako SUFO, mające na celu  zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i ni­ etykalności osobistej.         Przytoczę przepisy Ustawy o Ochronie Osób  i Mienia.

„…Art. 2. 1. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania  środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są: 

Art. 41. Pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni  palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w za­ kresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu­ blicznego, podczas trwania masowych imprez  publicznych…”

1) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa We­ wnętrznego;  2) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;  3) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 4) funkcjonariusze celni;  5) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyj­ nego;  6) inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej;  7) strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej;  8) strażnicy Państwowej Straży Rybackiej;  9) funkcjonariusze Policji;  10) funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywia­ du Wojskowego;  11) funkcjonariusze Służby Więziennej;  12) funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu  Wojskowego;  13) strażnicy straży gminnych (miejskich);  14) funkcjonariusze Straży Granicznej;  15) strażnicy Straży Leśnej;  16) strażnicy Straży Marszałkowskiej;  17) funkcjonariusze straży ochrony kolei;  18) funkcjonariusze Straży Parku;  19) żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojsko­ wych organów porządkowych;  20) pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub  wykorzystania środków przymusu bezpośredniego  lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2));  21) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.  2. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania  środków przymusu bezpośredniego są:  1) członkowie służby porządkowej, o których mowa  w ustawie z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bezpieczeń­ stwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611); 

Z Ustawy o Środkach Przymusu bezpośred­ niego i broni palnej:

2) pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla  nieletnich  lub  młodzieżowych  ośrodków  wycho­ wawczych.”

„…Art. 2. Pkt. 4) ochrona osób – działania mające na celu za­ pewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykal­ ności osobistej. Art. 40. Pkt. 1. Pracownik ochrony nosi, z zastrzeżeniem art.  41, przydzieloną broń palną tylko wtedy, gdy wystę­ puje w umundurowaniu lub ubiorze używanym  przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. Pkt. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku,  gdy pracownik ochrony wykonuje zadanie ochrony  osób w miejscu publicznym.

Safety and Security 59


60 Safety and Security


Rodzajem miejsca publicznego, który wy­ mienia Art. 40 pkt.2 Ustawy z dnia 22 sierp­ nia 1997 r. o ochronie osób i mienia, jest  obiekt użyteczności publicznej. Co jest ta­ kim obiektem wynika wprost z /§3 Rozpo­ rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  2002.75.690 ze zm./.). Ponieważ niema 

stał się co najmniej palący, żeby nie użyć  określenia absurdalny… bardziej dosadne  określenia sobie podarujemy. Kwestia doty­ czy pracownika ochrony poruszającego się w  przestrzeni publicznej z przydzieloną bronią  na okaziciela (czyli tzw. bronią obiektową…  nie wiedzieć czemu tak właśnie potocznie  nazywaną), realizującego zadania ochrony  osób na podstawie Art. 40. Pkt.2 Ustawy o  ochronie osób i mienia.

osobnej definicji miejsca ani obiektu  użyteczności publicznej, sądy często  przyjmują i opierają się na zapisie  wskazanym w poprzednim zdaniu. 

Przez ostatnie ponad dwa lata, od kiedy pró­ bowałem zwrócić uwagę na ten istotny i pod­ stawowy dla branży problem, ku mojemu  poważnemu zdumieniu okazało się że spora  część przedsiębiorców oraz  pracowników  ochrony nie bardzo potrafi zrozumieć samą  Poniżej opisany przypadek dotyczy  istotę zagadnienia.  podstaw funkcjonowania prawa dla te­ A opisywany tu problem polega na zakazy­ go rodzaju działalności. Dotyczy to za  waniu kwalifikowanym pracownikom ochro­ równo firm działających w ramach  ny reprezentującym podmioty działające w  tzw. SUFO (Specjalistycznych Uzbro­ ramach SUFO wstępu i poruszania się w  jonych Formacji Ochronnych) które  miejscach użyteczności publicznej, w któ­ jak powszechnie wiadomo mogą dzia­ rych obowiązuję zakaz wchodzenia z bronią  łać po uzyskaniu niezbędnych konce­ i niebezpiecznymi narzędziami na podstawie  sji w toku weryfikacji przez Państwo  regulaminów wewnętrznych wydanych w  czy dany podmiot będzie działał zgod­ oparciu o inne regulacje prawne, i jest egze­ nie z obowiązującym prawem i nie  kwowany najczęściej przez inną ochronę. będzie stanowił zagrożenia dla Pań­ Przykładem takich miejsc mogą być muzea,  stwa i obywateli, oraz pracowników  banki, urzędy publiczne… problem polega  ochrony (obecnie kwalifikowanych  na tym że większość wprowadzających i eg­ , wcześniej posiadających stosowną  zekwujących te zapisy nie wie że nie może  licencję), również weryfikowanych  ich egzekwować w przestrzeni publicznej w  i to w okresach tak krótkich że od­ odniesieniu do osób które posiadają broń bo­ noszę wrażenie że raczej chodzi o  jową i środki przymusu bezpośredniego wy­ przychody z tych weryfikacji niż o  dane w trybie odrębnych przepisów, czyli na  faktyczną potrzebę jej przeprowa­ podstawie Ustaw które regulują to w odnie­ dzania. sieniu do katalogu uprawnionych wymienio­ nych w ujednoliconej Ustawie o Środkach  Osobom i firmom zajmującym się  przymusu bezpośredniego i broni palnej. tą branżą kwestia jest znana i wra­ ca od czasu do czasu jak przysło­ wiowy bumerang, jednakże w  ciągu ostatnich dwóch lat problem 

Safety and Security 61


„Posmak” absurdu, nie­ wiedzy i niekompeten­ cji jaki wyłonił się  praktycznie od same­ go początku kiedy  postanowiłem zająć  się tą kwestią, poka­ zuję z jednej strony  dlaczego branża  ochrony jest w takim  stanie w jakim jest…  czyli opłakanym… a z  drugiej ile jest do popra­ wienia i zmiany aby funk­ cjonowanie tej branży  dostosować tak, aby rzeczywiście  spełniała ona swoje zadanie a bezpie­ czeństwo publiczne było podnoszone do akcep­ towalnego poziomu, przy współudziale sektora  prywatnego.  Dotychczasowy bieg spraw związanych z pro­ blemem który tu poruszam, pozwala mi przyjąć  formę w której nie będę silił się na przekonanie  kogokolwiek do mojej argumentacji. Bierze się  to stąd że osoby które mają odmienne zdanie  zwyczajnie nie przyjmują żadnej logicznej ar­ gumentacji, opartej na przepisach prawa, obo­ wiązujących w tym zakresie… więc równie  dobrze mógłbym rzucać grochem w przysło­ wiową ścianę…  c.d.n.

W kolejnych  numerach bedzie kontynuacja  walki autora o poszanowanie prawa na pod­ stawie którego pracują tysiące ochroniarzy  różnego szczebla. Kontakt do aurora: securcom@securcom.net.pl http://www.securcom.net.pl

62 Safety and Security


Jako PSPO  bralismy  i  bierzemy  udział  w  konsultacjach  społecznych,  interweniujemy  tam  gdzie  prawo  branżowe  jest  złe,  jest  niewłaściwie  interpretowane  lub zmieniane na gorsze i szkodliwe.

Interweniujemy też  tam  gdzie  pracownik  ochrony  jest  traktowany  przedmiotowo,  niezaleznie  od  tego  czy  takie  podejście  do  ludzi  z  branzy  przejawiaja  pracodawcy  czy  urzednicy  państwowi różnego szczebla.

Safety and Security 63


Iinteligentna ochrona domu dla  każdego.

Nowości w ofercie.

Z artykułu dowiesz się m.in.: > ... > Jakie są różnice w zastosowaniu  > ... kamer? > ... > Jaką rolę pełni wzmacniacz  sygnały w domowej instalacji? > Jakie zalety niesie zastosowanie  ekspanderra Wi­Fi?

64 Safety and Security


Inteligentny dom  już  dawno  przestał  być  obco  brzmiącym  pojęciem.  Rozwój  technologii  sprawił,  że  dziś  tego  typu  urządzenia  są  proste  w  obsłudze  oraz  instalacji,  dzięki  czemu  każdy  może  uczynić  swój  dom  bardziej  „smart”.  Tym  samym  nasze  życie  staje  się  nie  tylko  wygod­ niejsze,  ale  przede  wszystkim  bardziej  bezpieczne.  Edimax  posiada  w  swojej  ofercie  produkty,  które  sprostają  nawet  największym  wymaga­ niom.

Autor: Barbara Trepka  Projekt Zero2, epromocja.pl

Safety and Security 65


66 Safety and Security


Kamera IC­3210W IC3210W jest innowacyjną kamerą, która pozwala  na  instalację  w  dowolnym  miejscu.  Czy  wolisz  postawić  ją  na  statywie,  czy  zamontować  na  ścianie – wybór należy do Ciebie. Dzięki zasilaniu  bateryjnemu i magnetycznemu chwytowi kamera  IC­3210W  jest  w  100%  bezprzewodowa.  Kable  nie  stanowią  już  przeszkody  czy  zagrożenia  dla  małych  dzieci,  zwierząt  domowych  czy  osób  starszych. Kamera IC­5170

Kamera umożliwia  dwukierunkową  transmisję  dźwięku  i  oferuje  tryb  nocny,  dzięki  któremu  możesz  rejestrować  materiał  24  godziny  na  dobę,  mając pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze.  Nagrywany obraz można w każdej chwili podgląd­ nąć za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji,  zaś  jego  zapis  jest  możliwy  na  karcie  mi­ croSD/SDHC lub na serwerze NAS, dysku Google  Drive czy Dropbox.

Kamera IC­5170  została  wyposażona  w  obiektyw  typu  „fishe­eye”,  który  zapewnia  szersze  pole  widzenia niż tradycyjna optyka. Jedna kamera po­ trafi objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu koszty  ulegają  redukcji.  Wysoka  rozdzielczość  Full  HD  (1920  x  1080  pikseli)  oraz  tryb  nocny  gwarantują  wyraźny  obraz  24  godziny na dobę. Za  pomocą  aplikacji  EdiLife  można  zobaczyć  podgląd  z  kamery na żywo na  ekranie  swojego  smartfona lub table­ tu.

Safety and Security 67


IC­5170 współpracuje  z  czujnikami  zwięk­ szającymi  bezpieczeństwo  naszego  domu  –  czujnikiem  ruchu,  czujnikiem  otwarcia  drzwi  lub  okna  oraz  czujnikiem  temperat­ ury i wilgotności.

blokuje promi­ eniowanie  podczer­ wone,  co  powoduje,  że  obraz  zachowuje  Kamera IC­9110W naturalne  bar­ Ochrona  domu  to  nie  tylko  monitorowanie  wy. zajść wewnątrz, ale i również wokół niego.  Z  myślą  o  nadzorze  zewnętrznym  Edimax  IC­9110W  ob­ sługuje  rozbudow­ aną  funkcję  wykrywania  ruchu.  Po  wykryciu  zdar­ zenia  kamera  automatycznie  wysyła  film  ze  zdarzenia  na  serwer  FTP  lub  adres  email  lub  zapisuje  je  lokalnie  na  karcie  microSD/SDHC.  Ponadto  wysyła  powiadomienie  Push  na smartfona. Aby  zapewnić  pracę  na  najwyższym  poziomie,  IC9110W  została  wypo­ sażona  w  obudowę  odporną  na  czyn­ niki  zewnętrzne.  Certyfikat  IP66  gwarantuje  szczelność  kamery  przed  deszczem  czy  pyłem.  Z  kolei  umieszczenie  przewodu  w  uchwycie  zapobiega  jego  uszkodzeniu  lub  prze­ cięciu,  a  także  ułatwia  instalację  kamery.

stworzył kamerę  IC­9110W,  którą  wypo­ sażono  w  szerokokątny  obiektyw  2.0  mm  (139°).    Może  ona  działać  zarówno  prze­ wodowo,  jak  i  bez  okablowania  dzięki  wbudowanemu  modułowi  bezprzewodowemu.  Urządzenie  zapewnia  rejestrację  w  rozdziel­ czości  HD  (1280  x  720  pikseli)  do  30  klatek  na  sekundę.  Kam­ era  została  wyposażona  w  diody  podczerwieni,  dzięki  którym  możliwe jest uzyskanie czystego  i  wyraźnego  obrazu  w  słabych  warunkach  oświetleniowych.  Zaimplementowany  filtr  ICR 

68 Safety and Security


Safety and Security 69


Kamera IC­5160GC IC­5160GC  jest  in­ nowacyjną  kamerą  IP,  która prócz monitorowania  przestrzeni  wokół  oferuje  również  kontrolę  drzwi  garażowych  dzięki  funkcji  Geofencing  współpracującej  z  Mapami  Google.  Umożli­ wia  ona  stworzenie  wirtual­ nego  ogrodzenia  wokół  garażu,  co  pozwala  na  otwieranie  i  zamykanie  drzwi  garażowych  za  pomocą  smartfonu.  Dzięki  temu  użytkownik może w każdej chwili się upewnić, czy  drzwi garażowe są na pewno zamknięte. Co więcej,  IC­5160GC wysyła powiadomienie Push po wykry­ ciu ruchu. Kamera zapewnia panoramiczny obraz o kącie 180°  w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Na­ grania  mogą  być  przechowywane  na  karcie  mi­ croSD, NAS lub w chmurze. Wzmacniacz Wi­Fi RE11 Zestaw do roamingu w domu Gemini RE11 składa  się z dwóch dwuzakresowych eskpanderów RE11S i 

70 Safety and Security

u możliwia zwiększenie zasięgu  i  możliwości  sieci  bezprze­ wodowej  bez  potrzeby  wymiany  routera  na  nowy.  Zazębiające  się  sieci  ekspanderów  RE11S  umożli­ wiają roaming w obrębie sieci bezprzewodowej o tej  samej nazwie. Automatycznie przełączą podłączone  urządzenia do punktu dostępu o najlepszym sygnale,  bez  utraty  połączenia  czy  przełączania  między  sieciami.


RE11 jest  zgodny  ze  standardem  802.11ac  i  pozwala  uzyskać  połączenie  z  prędkościa  do  1200Mb/s  (300Mp/s  w  2.4GHz  +  867Mb/s  w  5GHz).  Ekspander  RE11S  może  pracować  w  jednym  z  trzech  trybów,  jako  ekspander,  punkt  dostępu  lub  most  bezprzewodowy,  w  zależności  o wymagań Twojej sieci bezprzewodowej. Szybki  roaming  automatycznie  przełącza  urządzenia,  połączone  z  siecią  bezprzewodową,  między punktami dostępu RE11S, mającymi taką  sama nazwę sieci. Ekspandery RE11S sprawdza­ ją  jakość  sygnału  sieci  bezprzewodowej  urządzeń  i  zapewniają  połączenie  z  siecią  o  na­ jlepszym sygnale. RE11S  może  pracować  w  jednym  z  trzech  trybów.  Jako  punkt  dostępu,  ek­ spander  lub  most  bezprze­ wodowy.  A  dz­ ięki  funkcji  iQ  Setup jego kon­ figuracja  jest 

łatwa i  szybka.  RE11S  wyposażony  jest  w  dwie  odłączane  dwyzakresowe  anteny  3dBi,  co  za­ pewnia  wysoką  wydajność  sieci  bezprze­ wodowej. RE11S  posiada  wbudowany  przełącznik  sieci  bezprzewodowej, który pozwala w łatwy sposób  zmienić siłę sygnału sieci bezprzewodowej lub ją  wyłączyć.  W  trybie  oszczędzania  energii  ek­ spander  zużywa  nawet  do  25%  mniej  energii.  Ekspander  RE11S  wyposażony  jest  diodę  syg­ nalizującą  poziomu  sygnału,  co  umożliwia  znalezienie najlepszego miejsca dla optymalnego  pokrycia sieci.

Ekspander Wi­Fi EW­7438AC EW­7438AC  to  kompaktowy  ekspander  sieci  bezprzewodowej.  Jest  łatwy  w  użyciu,  eliminuje  „martwe  punkty”  sieci  bezprze­ wodowej  i  zwiększa  jej  pokrycie.  iQ  Setup  pozwala na łatwą i szybką konfigurację jednego  z  trzech  trybów  pracy:  punkt  dostępu,  ek­ spander lub most WiFi.

Safety and Security 71


bezprzewodowej, który  pozwala  w  łatwy  sposób  zmienić  siłę  sygnału  sieci  bezprze­ wodowej lub ją wyłączyć. W trybie oszczędz­ ania energii ekspander zużywa nawet do 25%  mniej energii.

A  dzięki  zgodności  ze  standardami  802.11ac  i  802.11a/b/g/n  ekspander  zapewnia  prędkość  przesyłania  danych  jednocześnie  do  300Mb/s  w  paśmie 2.4GHz i do 433Mb/s w paśmie 5GHz. EW­ 7438AC współpracuje z aplikacją na urządzenia mo­ bilne,  EdiRange,  która  umożliwia  konfigurację  urządzenia  i  udostępnia  listę  okolicznych  sieci  bez­ przewodowych. EW­7438AC jest zgodny z bezprzewodowy standar­ dem nowej generacji 802.11ac, który umożliwia szyb­ sze  przesyłanie  danych  w  pasmach  2.4GHz  i  5GHz  jednocześnie,  osiągając  prędkość  do  300Mb/s  w  paśmie 2.4GHz i do 433Mb/s w paśmie 5GHz. EW­7438AC  w  łatwy  sposób  zwiększa  zasięg  i  jakość  sieci  bezprzewodowej  w  domu  lub  biurze,  eliminując  przy  tym  "martwe  punkty".  Wystarczy  włączyć ekspander do gniazdka elektrycznego, by w  kilka  chwil  zwiększyć  zasięg  swojej  sieci.  EW­ 7438AC może pracować w jednym z trzech trybów.  Jako  punkt  dostępu,  ekspander  lub  most  bezprze­ wodowy. A dzięki funkcji iQ Setup jego konfiguracja  jest łatwa i szybka. Do  konfiguracji  i  zarządzania  EW­7438AC  można  wykorzystać  EdiRange,  aplikację  na  smartfony.  Udostępnia  ona  przejrzystą  listę  okolicznych  sieci  bezprzewodowych  wraz  z  siłą  ich  sygnału,  dzięki  czemu  możliwy  jest  wybór  kanału  dającego  jak  na­ jlepszą  wydajność  połączenia  bezprzewodowego.  Dodatkowo  aplikacja  pozwala  skonfigurować  har­ monogram czy skonfigurować sieć typu "Gość". EW­7438AC  posiada  wbudowany  przełącznik  sieci 

72 Safety and Security

Dzięki zastosowaniu  technologii  cross­band,  EW­7438AC  wykorzystuje  oba  pasma  jed­ nocześnie, co zapewnia maksymalną prędkość  przesyłania  danych.  Dane  wysyłane  są  w  jednym  paśmie  a  odbierane  w  drugim,  co  eliminuje spadek prędkości w urządzeniu EW­ 7438AC  jest  idealnym  rozwiązaniem  do  przesyłania  obrazów  w  jakości  HD  i  dużych  plików. Ekspander EW­7438AC wyposażony  jest diodę sygnalizującą poziomu sygnału, co  umożliwia  znalezienie  najlepszego  miejsca  dla  op­ tymalnego pokrycia sieci. Ekspandera  ma  możliwość  skonfigurowania  har­ monogramu  włączania  i  wyłączania  sieci  bezprze­ wodowej,  dzięki  któremu  można  zar­ ządzać  dostępem  do  sieci  bezprzewodowej,  jak  i  zużyciem  energii  przez EW­7438AC.

Więcej informacji  o  nowościach  firmy  Edimax  na  temat  przełączników    można  znaleźć na stronie:  www.edimax.pl Osoba kontaktowa: Ewa Szymańska ewa@edimax.pl


Safety and Security 73


http://safetyandsecurity.pl/images/wydania/pdf/safetyandsecurity12017.pdf  

http://safetyandsecurity.pl/images/wydania/pdf/safetyandsecurity12017.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you