Parkenblad zomer 2019

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | zomer 2019

Noteer in je ag enda!

vrijdag 30 en za 31 augu terdag stus

IN DIT NUMMER o.a.

› Van Leesmuseum tot Bieb › Eten aan een betonplaat › ‘Een mens is pas vergeten,

wanneer zijn naam is vergeten’ › Mobuur, een nieuwe en duurzame vorm van openbaar vervoer

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


Nu isoleren is duurzaam investeren met een hoog rendement Spouwmuurisolatie Vloerisolatie • Dakisolatie Bodemisolatie • Zonnepanelen Dubbele beglazing

A L M E E R D A N 40 J A A R U W I S O LAT I E S P E C I A L I S T

055 - 30 300 10 info@rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door: Dolf Sijbesma: Voorzitter Peter de Jong: Vice voorzitter Ingrid Kortenhoff : Secretaris Paulus Kosters: Penningmeester Gerjan de Vries: Lid info@deparken.nl

Beste medewijkbewoners, Wat gebeurt er zoal in onze wijk? • De algemene ledenvergadering van 20 februari was redelijk bezocht. ‘Hot item’ was de wijziging van onze statuten, noodzakelijk door de uitbreiding van de wijk met het gebied langs de kanaaloever, een deel van De Vlijt. Dit gaf ons tevens de mogelijkheid om hier en daar wat kleine veranderingen door te voeren. Na enige discussie zijn de nieuwe statuten door de vergadering goed­ gekeurd. Inmiddels zijn ze op onze website en in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel geplaatst.

Zie ook de website www.deparken.nl. Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Bart Schudel

Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Op deze vergadering zijn we weer enigszins bijgepraat over de gang van zaken rond de energietransitie in onze wijk. Er zijn en worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om u op de hoogte te brengen van hoe u uw steentje bij kunt dragen aan een (bijna) energieneutrale wijk. In september wordt er weer een energie­ special van dit Parkenblad uitgegeven, waarin u meer informatie over dit onderwerp vindt. Na dit agendapunt gaf Marjolijn Tillema een presentatie over de Stichting Mobuur, een organisatie voor - zoals zij het noemen ‘Uw vervoer in de wijk’. Mobuur is al enige tijd werkzaam in de wijken De Naald en Kerschoten en wordt nu uitgebreid naar een deel van onze wijk. Verderop vindt u meer hierover. • Verder vraag ik uw aandacht voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze website. • Intussen zijn wij ook alweer begonnen met de organisatie van ons jaarlijkse wijkfeest. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus nabij villa Marialust, net zoals in vorige jaren. Ik wens u een mooie en fijne lente en zomer toe en tot ziens op ons wijkfeest in augustus!!

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

Van links naar rechts: Dolf Sijbesma, hoff Gerjan de Vries, Paulus Kosters, Ingrid Korten en Peter de Jong.

Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

3

Parkenblad


Terug in de tij Van Leesmuseum tot Bieb

De Nieuwe Apeldoornsche Courant liet haar lezers op 1 februari 1911 weten dat in Apeldoorn de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een openbare leeszaal en bibliotheek was opgericht. Initiator en voorzitter van de vereniging J. Esmeijer, ook lid van de gemeenteraad, legde uit waarom dit zo belangrijk was voor het dorp, simpelweg omdat ”de behoefte aan geestelijke ontspanning in steeds breedere kring om bevrediging vroeg’’. De grote vraag waarop nog een antwoord moest worden gevonden, was waar die leeszaal gebouwd zou moeten worden. Tekst: Wim Nijhof, Foto: Bart Schudel.

Er waren diverse mogelijkheden, maar die hadden ook bezwaren. In de villa aan de Paslaan waren de kamers te donker. De Griftstraat was niet ‘op stand’, de Deventerstraat was te ver en de Van Kinsbergenstraat kwam evenmin in aanmerking. Voorzitter Esmeijer, die het blijven zoeken naar een goede plek beu was, hakte de knoop door: “We gaan bouwen!” Twee bestuurders vonden dat te gewaagd en stapten op. Al snel kocht de vereniging een bouwterrein aan de Regentesselaan, op de hoek met de Van Swietenlaan. Architect en plaatsgenoot Henk Wegerif verklaarde zich bereid ”het architectswerk kosteloos te volvoeren ingeval tot bouwen besloten wordt”. Niet alleen ontwierp hij het gebouw, hij maakte ook het plan voor de inrichting. De eikenhouten tafels en stoelen, vervaar­ digd door een plaatselijke meubelfabrikant, hebben ruim zestig jaar dienst gedaan, tot de Bibliotheek in 1974 te klein werd en naar de Kapelstraat verhuisde. Lees- en studiezaal Wegerif had een vierkant gebouw ontworpen, opge­ trokken uit rode bouwstenen, met een blauw leien dak en in het midden een grote vierkante schoorsteen. De leeszaal besloeg het grootste deel van de benedenver­ dieping; er stonden twee lange tafels van blank eikenhout, waar bezoekers kranten en tijdschriften konden lezen, en een tafel voor diegenen die “van ernstiger lectuur” wilden genieten, zo lezen we in een uitvoerige beschrijving over exterieur en interieur van Het Leesmuseum, zoals toen de Openbare Leeszaal en Bibliotheek bekend stond. Had de leeszaal plaats voor 36 personen, de studiezaal telde slechts zes zitplaat­ sen, een aantal dat al snel veel te klein bleek.

4

Parkenblad


Volksverheffing De nagestreefde “algemene volksverheffing” bleef nog een droom, het waren vooral gegoede burgers die boeken kwamen lezen en lenen. Een lid van de gemeenteraad vond in 1916 de leeszaal te deftig, niets voor werklieden. Maar voorzitter Esmeijer zag het anders: “Deftig? ’t Mag waar zijn, maar [...] ’t is er zoo intens gezellig. Niets voor werklieden? Och, dat duurt niet lang. Het is wel eens gebeurd, dat een man met een pet op en een pijp aan naar beneden wilde, maar dan zeggen we: ‘Toe, leg die pijp daar nu neer en zet den pet af.’ En dan hebben we wel eens tegenstand ontmoet, maar dat was zoo iemand dan heel gauw gewend.” Kwalijke invloeden Het bestuur was selectief in het aanbod. Het had in 1912 al besloten dat alle boeken zouden worden geweerd die “maar enigszins aanstoot konden geven.” Niet iedereen was rijp genoeg om kwalijke invloeden te weerstaan, meer ‘ontwikkelden’ konden dat wel. Een bestuurslid wilde zoveel mogelijk onvertaalde werken in de collectie opnemen, waarmee het gevaar werd ingeperkt, ”dat onrijpen naar werken zouden grijpen, die boven hun bevatting zijn”. Politiek Discussie ontstond er in 1938 ook over de ‘richting’ van de boeken. De meeste Apeldoorners waren van protestant-christelijke huize, maar een onpartijdige bibliotheek moest natuurlijk ook boeken bieden uit de rooms-katholieke hoek. In hetzelfde jaar kwam er ook kritiek dat de nationaalsocialistische bladen Volk en Vaderland en het Nationale Dagblad ter inzage lagen.

Wereldboom in De Parken Foto: Folkert Leemans.

Als u dit leest, is misschien de linde in het Verzetsstrijderspark op 18 mei ‘ingezegend’ als Wereldboom of het staat nog te gebeuren. De datum valt in de periode van de Nederlandse Bomendagen, waarin de gemeente bomen in het middelpunt plaatst. Stichting Wereldboom (https://wereldboom. org) heeft aangeboden om hier een bijzondere bijdrage aan te leveren. Deze stichting heeft tot doel om bomen echt oud te laten worden, mede omdat bomen door de eeuwen heen generaties met elkaar kunnen verbinden. Niet voor niets worden bomen geplant om belangrijke momenten te memoreren, ze staan er immers voor ‘eeuwig’. De gemeente Apeldoorn vindt dat de jonge linde in het Verzetstrijderspark in aanmerking komt als Wereldboom, omdat de boom op een ruime en markante lokatie staat, waar de boom volledig kan uitgroeien. Ondertussen hebben we natuurlijk allerlei andere prachtige bomen in onze wijk, zoals deze fantastische magnolia aan het Wilhelminapark.

“Het is wel eens gebeurd, dat een man met een pet op en een pijp aan naar beneden wilde.” Het bestuur verwees naar zijn onpartijdigheid en, niet onbelangrijk, de NSB vertegenwoordigde een staatkundige inrichting. De Nieuwe Apeldoornsche Courant van 17 december 1938 meldde: ”Toch zou ons bestuur er niet aan hebben gedacht zich op de bladen te abonneren, doch nu zij gratis ter leezing aangeboden zijn geworden, was het de plicht van ons bestuur om ten behoeve van de voorstanders van de NSB deze lectuur ter lezing te geven.”

5

Parkenblad


ednaeZdrneadZnraevd snjiahvtasjM ihtaM

nekanmekjiaW m?jigW ido?ngisdiounhtsiruohotvrnoeotvsneitdsnneaivd pnlauvhpelduhu etdfeueHtfeeH ed meodkm aaorpkasfaarpnsefea dnneevdjinlbejvirjivlblejiervhelegenhe gganaergaarg .neke.nrp eksebrpesteb needtenhekdjielehgkojim legom

:nete:nweetetw meotdm eoGdeoG pluhpeldun heeedrncseeegrcnse gernaebewruaobrwteubor,teetbsa,vetnseaev tngejierktguji-rk u netsonkestpsoakhscpsatahacm stdaailm nedeilgnnejeizg rneji-z re ruutcru afuntceaef snleeddsilm edfdaim retfhacraetghicliaevgidlileavatdelb aaute-b u ruu 2rueum2anefm aaenlafameinlaimi-nim -

ekjileedkujiolehdsuiuohhsm iuohtm raotstergatfseeitgafiteiintianiteinei snieseiushi tsiruohotvrnoeotvsneitDsneiD nenenkeenrejikW er.jniW eka.nmekeatm reektjilreedknjieleirdvnsejiirrpvsnjierprenlaeicreolsaipcloushpluh roovrnoeotvsneitdsntefeidehtfteseahantsraanDra.rauDu .rreupu-r,e7p 1€ -,7r1aa€mrakajim lem kjailn eman teh uteehidu)geaidar)vgnaaravpnoaafepiroafte( inraet(sneitdsneerieddenraeedlneav ekloeov skiouohtsiuht ,duo,hdrueodhnroendiu nTon:siulaTo:zslnaeokzanmeknaem nnnueknrneulekbraetlerobfam troocfm neovcenl evel koo rkaoaomrasaiumh sniauah enrauaciedreupcifdoep refpopraekpnpeaek ,ntesnee,itdsnesidsu nlekssnuelek nee .eciv.reecsidvjrietlsadajm itlaeagm idreagaidwrgaoaowhgo feoithafteiliatw atkilanw eek nee

?gido?n gidpolunhpelu kjhiledku jiloehdsuiuoH hsiuH

namelijk namelijk namelijk maar maar maar €€17,17,€ 17,per per per uur. uur. uur. Daarnaast Daarnaast Daarnaast heeft heeft heeft diensten diensten diensten voor voor voor thuis thuis thuis ook ook ook vele vele vele andere andere andere diensten diensten diensten (tarief (tarief (tarief op opop aanvraag) aanvraag) aanvraag) die diedie uuhet u het het leven leven leven comfortabeler comfortabeler comfortabeler kunnen kunnen kunnen maken maken maken zoals: zoals: zoals: Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een een klussendienst, klussendienst, klussendienst, een een een kapper kapper kapper ofnodig? ofpedicure of pedicure pedicure aan aan aan huis huis huis maar maar maar ook ook ook Huishoudelijke hulp een een een kwalitatief kwalitatief kwalitatief hoogwaardige hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. maaltijdservice.

- -uu-betaald betaald u betaald veilig veilig veilig achteraf achteraf achteraf middels middels middels een een een factuur factuur factuur Goed om te weten: -- -minimale -krijgt minimale afname afname afname 2betrouwbare 2uur uur 2 uur uminimale een vaste, en gescreende hulp

siuhtsiruohotvrnoeotvsneitDsneiD 82608320630-350530-550 ln.siulnh.tsriouohvtrnoeotvsneitds@ neoidfn@i ofni ln.siulnh.tsriouohvtrnoeotvsneitds.nwew idw .www

Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk Goed Goed Goed om om om teteweten: te weten: weten:maar € 17,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten (tarief op aanvraag) die u het leven comfortabeler kunnen - -uu-krijgt krijgt u krijgt een een een vaste, vaste, vaste, betrouwbare betrouwbare betrouwbare en en en gescreende gescreende gescreende hulp hulp hulp maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, kapper oflidmaatschapskosten pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. -een -erer - zijn er zijn zijn geen geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten - u betaald veilig achteraf middels een factuur - er zijn geen lidmaatschapskosten - minimale afname 2 uur Heeft Heeft Heeft uude de u de hulp hulp hulp van van van diensten diensten diensten voor voor voor thuis thuis thuis nodig? nodig? nodig? Wij Wij Wij maken maken maken

&& &

Henk Henk Henk van van van Veldhuizen Veldhuizen Veldhuizen

Diensten Diensten Diensten voor voor voor thuis thuis thuis 055-3030628 055-3030628 055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

& neziunhedzilu eV hdnleaV v knnaevHkneH

Mathijs Mathijs Mathijs van van van der der der Zande Zande Zande

&

Heeft uen de hulp van diensten voorom thuis graag graag graag en en geheel geheel geheel vrijblijvend vrijblijvend vrijblijvend een een een afspraak afspraak afspraak om om de dedenodig? Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden tetebespreken. te bespreken. bespreken.

Weet je wanneer het tijd is om te verhuizen? Het gaat erg goed met de woningmarkt. Koophuizen zijn nog steeds erg gewild onder onze zoekers! Heb je verhuisplannen? Dan is dit hét moment om de verkoopkansen in kaart te brengen. Maak nu een vrijblijvende afspraak. Bel 055 - 526 08 88 of mail naar apeldoorn@thomapost.nl. Tot snel! Koninginnelaan 69, 7315 BN Apeldoorn 055 5260888 apeldoorn@thomapost.nl www.thomapost.nl


Huizennamen

...en de achtergrond ervan

Vooraanzicht Oranjelaan 9 Beekpark.

Serre van Hasseltlaan 25

Tekst: Klaaske de Vos, Foto’s: Bart Schudel

Vredeoord en Klein Vredeoord Het huis van Tom Wichers aan de Oranjelaan 9, waar we eerder over schreven, heeft sinds kort zijn naam terug: Vredeoord. Het huis had bij de bouw in 1878 eerst geen naam, maar de tweede bewoner noemde het in 1884 Villa Hermina (de naam van de vrouw des huizes). Daarna gaven twee dames die er vanaf 1885 woonden het huis een andere naam: Villa Jeaceka. Van 1902 tot 1922 bewoonde de familie Schoch het huis, dat vanaf die tijd Vredeoord heette. Wanneer

de naam is verdwenen is niet duidelijk. In elk geval is hij nu in ere hersteld, ook al kunt u de geschilder­ de naam niet zien vanaf de straat. Het huis stond namelijk aanvankelijk op een kavel die tot aan de Regentesselaan liep; de ingang van het huis is daarop gericht. Vader Schoch liet later voor zijn dochter(-s) een huis bouwen aan de van Hasseltlaan 25; dit werd Klein Vredeoord genoemd, een naam die nog steeds pronkt op de serre.

Eten aan een betonplaat De eerste toeristen zijn al gesignaleerd aan de picknicktafel in het Verzetsstrijderspark. Sinds 20 februari staat de tafel met bijpassende stoelen er mooi te wezen. En het is een 100% gerecyclede set. Het tafelblad is namelijk gemaakt van voormalige betonplaten uit de Van Heutszlaan, en de tafelpoten en zitjes zijn de restanten van een gesneuvelde boom. De picknickplaats staat daarmee symbool voor de duurzaamheid die de gemeente en aannemer Roelofs vanaf het begin voor ogen hadden bij de herinrichting van De Parken. Met de onthulling wordt de eerste oplevering van het project gemarkeerd. De tafel en zitjes zijn gemaakt door mensen van het Apeldoornse leer-/werkbedrijf.

7

Parkenblad


8

Parkenblad


Parkenportret Hans en Carla van Geel, Bas Backerlaan 28 Tekst: Klaaske de Vos Foto: Bart Schudel

Er wordt de laatste paar jaar veel verhuisd in de Parken, merk ik. Regelmatig zie ik nieuwe ‘te koop’- bordjes opduiken, die weer snel verdwijnen: het huis is verkocht. Het zal te maken hebben met de hoogconjunctuur en voor een deel met oudere bewoners die vertrekken naar een kleinere woning. Ook aan de Bas Backerlaan 28 zijn nieuwe bewoners: Hans (55) en Carla van Geel (55), hij geboren en getogen in Apeldoorn, zij geboren in Vaassen en getogen in Apeldoorn. Ze hebben drie zoons en zijn trotse grootouders. Hans heeft een kapsalon in Beekbergen, Carla werkt bij de belastingdienst. Hiervoor woonden ze in nieuwbouwhuizen, ooit begonnen in Zevenhuizen, daarna de Maten en Klarenbeek. De laatste plaats bracht hen niet wat ze hoopten en zo zochten ze opnieuw een huis in Apeldoorn, nieuwbouw dus. Maar min of meer toevallig zag Hans het huis aan de Bas Backerlaan 28 te koop staan en besloten ze toch even een kijkje te nemen. Twintig minuten later is het beslist: dit wordt hun huis, ze kiezen voor oudbouw! In september 2017 trekken ze erin en ze voelen zich er direct thuis. Wat is er prettig aan jullie huis? “De sfeer van het huis, veroorzaakt door de ouderdom: het hoge plafond, de ornamenten, de schoorsteen, de granieten gang. En natuurlijk de plek: rustig, dichtbij de stad, ruimte om je hond uit te laten.” Is er ook een minpuntje? “Eigenlijk niet, de lastige dingen accepteren we, die horen erbij. Bijvoorbeeld de klok van de kerk aan de van Lijndenlaan, die aan onze achtertuin grenst. Er is een afspraak met de omwonenden dat de klok niet vaker mag luiden dan 245 keer (!), dat duurt ’s zondags een kwartiertje, zowel om 9.45 als om 16.30. Daar word je wakker van, en ’s middags als je in de tuin zit, houd je je mond even.” Hans: “Een ander minpuntje zijn honden, of beter gezegd: hun bazen. Gelukkig zijn hier in de wijk genoeg uitlaatplekken, maar we merken dat er toch

mensen zijn die de rommel van hun hond achterlaten in de berm en dat irriteert mij. Dus dan hang ik een brief op die plek met een vriendelijke verzoek…” Wat weten jullie van de geschiedenis van jullie huis? “Het huis heeft een oude geschiedenis, daar weten we nog niet veel van. Wat betreft de periode 1940-1945: afgelopen winter zijn hier gedenkstenen gelegd, dat was voor ons een bijzondere gebeurtenis, waar we bij betrokken zijn geweest. (zie artikel op pagina 10) We vinden het belangrijk dat het verhaal van de Joden in de tweede wereldoorlog niet vergeten wordt. Met de stenen voor ons huis wordt het gezin Philipse herdacht, vader Jozua, moeder Alida Anna en hun zoon Simon. Ze zijn alle drie in Sobibor omgebracht op 9 juli 1943; hun verhaal heeft veel indruk gemaakt. Het schijnt dat er nog meer bewoners hebben gewoond, maar dat moeten we nader onderzoeken.” En wat vind je van de buurt, de gemeenschap? “De mensen zijn hier meer op zichzelf dan in een wijk als de Maten, men leeft wat meer op een eilandje. Daar moeten we aan wennen. Maar iedereen is vriendelijk en de meeste bewoners van de straat hebben onze housewarming party bezocht, dus we hebben de mensen uit de straat leren kennen. We zijn één keer geweest bij de borrel in Marialust, dat was gezellig, maar tegelijk was het een beetje lastig om aansluiting te vinden bij de andere aanwezigen.” Als ik weer bij de borrel in Marialust ben, hoop ik Hans en Carla daar te ontmoeten; dan praten we verder over de geschiedenis van hun huis en over al het moois in de Parken.

9

Parkenblad


Doorbraak op het gebied van e-bikes Bij ons krijgt u 5 jaar garantie ook op de accu en motor ! Vraag naar de voorwaarden.

Koninginnelaan 54 7315 BT Apeldoorn

Telefoon 055-5212582 www.profilejanssen.nl

Ve Verschillende Vele T

er! nliefh ber! wijnlie fhebebb adi voorr de wij t par adijsjsvoo HeHe t par js voor de wijnliefhebber! Het paradi

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Wijnkoperij Henri Bloem Wijnkoperij Henri Bloem Asselsestraat 52 | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 Henri Bloem Asselsestraat 52 | Wijnkoperij 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70 E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl E-mail: | www.henribloem.nl Asselsestraat 52apeldoorn@henribloem.nl | 7311 EN APELDOORN | Tel.: + 31 55 522 14 70

0224784.pdf 1

E-mail: apeldoorn@henribloem.nl | www.henribloem.nl 1-3-2019 16:17:51

Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032


komt er weer aan! Inmiddels – gelukkig - een terugkerend vast moment in onze wijk: het Parkenfeest. Ook dit jaar hebben we niet wezenlijk aan de formule gesleuteld: op vrijdagavond de borrel voor de volwassen bewoners, op zaterdag de kermis voor jonge kinderen, uiteraard mét poffertjes! Houd voor de laatste stand van zaken onze website en nieuwsbrief in de gaten,. De data: vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus.

Geen leges-kosten meer voor zonnepanelen! Overweegt u zonnepanelen op uw woning? Vanwege het feit dat De Parken beschermd stadsgezicht is, moet hiervoor een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl. Maar met ingang van 1 januari 2019 zijn de legeskosten (€ 400,-) hiervoor komen te vervallen. Een goede reden dus om

eventueel zonnepanelen aan te laten leggen, maar uw dak moet daar wel geschikt voor zijn. Om snel te controleren of dat het geval is, kunt u bijvoorbeeld op de website www.zonatlas.nl kijken. Hier vult u uw postcode en huisnummer in, en het systeem berekent of het dak geschikt is.

11

Parkenblad


‘Een mens is pas vergeten, wanneer zijn naam is vergeten’ Tekst: Klaaske de Vos, Foto’s: Bart Schudel en Folkert Leemans

Gedenkstenen Joods Apeldoorn herdenkt de Joodse slachtoffers van het naziregime die vanwege hun (vermeende) ras zijn vermoord, door het plaatsen van een gedenksteen bij hun laatste woning in Apeldoorn. Zondag 31 maart waren er steenleggingen aan de Deventerstraat 43 en de Canadalaan 4. Bij de plechtigheid was er veel belangstelling van mensen uit de wijk, leden van de Werkgroep Gedenkstenen Apeldoorn en familie van de omgekomen mensen.

Isaac Isaacson, (geboren in Letland in 1875), zijn vrouw Flora Isacson-Masur en haar zus Bella Carmusin-Masur, (geboren in Polen in 1876 en 1882) wonen begin 20e eeuw in Gelsenkirchen. Zij zijn vermogende zakenlieden, al hun bezittingen worden hen in de periode tussen 1933 en ’37 ontnomen. In 1937 trekt het echtpaar naar Velsen, (schoon)zus Bella trekt in 1938 bij hen in, haar man is het jaar daarvoor overleden. In 1940 woont ook hun zoon Herbert bij hen, samen met zijn vrouw Hildegart Isacson-Philipps en het echtpaar Josef Philipps en Rieka Philipps-de Levie, de ouders van Hildegart. Deze familie komt ook uit Gelsenkirchen.

12 Parkenblad

Circa twintig familieleden uit België, de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland waren ook aanwezig. De families waren aan elkaar gelieerd, doordat de zoon van Isacson getrouwd was met een dochter van Philipps (zie inzet). Leden van de familie leverden fundamentele bijdragen door een in memoriam voor te lezen, aangevuld met eigen overdenkingen. Een mannelijk lid van de familie zei of zong het Jizkor,

In de herfst van 1940 verhuizen de families Isaacson en Philipps naar de Deventerstraat 43. In oktober 1941 verhuist het echtpaar Isaacson, samen met (schoon)zus Bella naar de Marialaan 4 (nu Canadalaan 4). Hildegart verhuist begin 1942 naar Arnhem, waarschijnlijk noodgedwongen. Als verpleegster had ze mogelijk kost en inwoning en nog wat inkomsten voor de achterblijvers. Herbert Isacson en het echtpaar Philipps blijven aan de Deventerstraat wonen. Tijdens de razzia in november 1942 worden de bewoners van de Deventerstraat 43, het echtpaar Philipps en hun schoonzoon Herbert Isaacson, opgepakt. Datzelfde gebeurt met de bewoners van de Canadalaan 4, het echtpaar Isaacson en hun (schoon)zus Bella.


Wandeltheater Beleef Kerst De zomer moet nog beginnen, maar toch alvast deze oproep: De nakomelingen van de families Isaacson en Philipps.

het gebed ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers. De steenleggingen in de Parken zijn nog niet afge­ rond. Mij heeft het meemaken van enkele ervan diep geraakt. De namen en personen van de vermoorde Joden zijn daardoor tot leven gebracht. U wordt van harte uitgenodigd om hier ook een keer bij aanwezig te zijn. Zie www.gedenkstenen-apeldoorn.nl

Ze worden allen gedeporteerd naar Westerbork. Hildegart wordt eveneens in november 1942 in Westerbork geregistreerd, waar ze samen met Herbert nog 15 maanden geĂŻnterneerd is.

In 2017 is de eerste editie van het Wandeltheater Beleef Kerst georganiseerd door De Koningshof en de Barnabaskerk. We bereiden ons nu voor op de derde editie op 21 december 2019. Er waren vanuit De Parken veel enthousiaste reacties. Daarom hopen wij dat Parkenbewoners zich aanmelden als muzikant, acteur, solist, medewerker rekwisieten, geluid/licht, catering, etc. Alle handen en hoofden zijn welkom, maar gewoon meewandelen kan natuurlijk ook!

Hebt u interesse? Mail: beleefkerst@barnabaskerk.nl of bel Geri van As op 06 1378 6593.

Bella Carmusin-Masur wordt op 17 december 1942 omgebracht in Auschwitz. Isaac Isacson en zijn vrouw Flora Isacson-Masur komen om in Sobibor op 28 mei 1943. Josef Philipps en Rieka Philipps-de Levie worden vermoord op 19 september 1943 in Auschwitz. Hildegart Isacson-Philipps komt om in Bergen-Belsen op 8 april 1944 door geallieerd vuur. Herbert overleeft zijn internering in Bergen-Belsen en emigreert naar de Verenigde Staten.

13 Parkenblad


Na

Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Dagen ennacht nacht Dag Dag en nacht bereikbaar op bereikbaar op bereikbaar op 055-2032243 055-2032243 055-2032243 06-40871862 06-40871862 06-40871862 Mijn naam naam is is Marcel Marcel van Kesteren. Mijn Kesteren. Ik Ikkan kanuu Mijn naam is Marcel van Kesteren. Ik kan u helpen om, om, samen samen met u en helpen en uw uw familie, familie,een een helpen om, samen met u en uw familie, een persoonlijk en en betekenisvol betekenisvol afscheid persoonlijk afscheidvan vaniemand iemand persoonlijk en betekenisvol afscheid van iemand van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. Ook kunt kunt u, u, geheel geheel vrijblijvend, Ook vrijblijvend, een een afspraak afspraak Ook kunt u, geheel vrijblijvend, een afspraak maken om al uw vragen over uw eigen afscheid maken omalaluw uwvragen vragenover over uw uw eigen eigen afscheid afscheid makenom te stellen. tetestellen. stellen.

WESTRA KERSCHOTEN WESTRA WESTRA KERSCHOTEN KERSCHOTEN

Maak gebruik van onze handige services. Gewoon bij jou om de hoek! Maak Maak gebruik gebruik van van onze onze handige handige services. services. Gewoon Gewoon bij bij jou jou om om de de hoek! hoek! Bij Primera Westra Kerschoten kun je terecht voor: Bij Westra kun voor: Bij Primera Primera Westra Kerschoten Kerschoten kun je je terecht terecht voor: Stomerijservice Western Union Rekeningen betalen Rokersbenodigdheden

Stomerijservice Stomerijservice Kansspelen Kansspelen Kansspelen Tabak Tabak Tabak Gifts Gifts Gifts

Western Union Union Western Wenskaarten Wenskaarten Wenskaarten E-sigaretten E-sigaretten E-sigaretten Zoetwaren Zoetwaren Zoetwaren

Rokersbenodigdheden Rokersbenodigdheden Tijdschriften Tijdschriften Tijdschriften Cadeaukaarten Cadeaukaarten Cadeaukaarten Game-tegoeden Game-tegoeden Game-tegoeden

Bij ons Postkantoor kun je terecht voor: Bij ons ons Postkantoor Postkantoor kun kun je je terecht terecht voor: voor: Bij Kentekendiensten RDW

Kentekendiensten RDW RDW Kentekendiensten Postzegels Postzegels Postzegels Brieven Brieven Brieven Pakketten ophalen en verzenden Pakketten ophalen Pakketten ophalen en en verzenden verzenden Aangetekende verzending Aangetekende verzending Aangetekende verzending OV-Chip oplaadpunt OV-Chip OV-Chip oplaadpunt oplaadpunt

PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl

Rekeningen Rekeningen betalen betalen Boeken Boeken Boeken Kantoorartikelen Kantoorartikelen Kantoorartikelen Very Important Baby Very Very Important Important Baby Baby

Mercatorplein 26-28, 7316 HL Apeldoorn – Mercatorplein 7316 HL HL Apeldoorn Apeldoorn –– Mercatorplein 26-28, 26-28, 7316

facebook.com/primerawestra – Tel. 055-5218758 facebook.com/primerawestra –– Tel. Tel. 055-5218758 055-5218758 facebook.com/primerawestra


Samen oud worden: dat is het uitgangspunt van wonen in het Sophiahuis aan de Mariannalaan 8. Formeel heet het Wooninitiatief Villande, maar de prachtige villa waar Jeroen de Hulster en Bas Volkers samen met tien andere jonge mensen wonen, heet nu eenmaal Sophiahuis, en dat vinden ze een mooie naam.

Jong in De Parken

Tekst en Foto: Herma van Eijk

Bas (27, links op de foto) en Jeroen (25) zijn bewoners van het eerste uur. Inmiddels is er ook een vestiging van Villande aan de Koninginnelaan, maar op 1 juli 2015 betrokken zij de villa aan de Mariannalaan. En het is hún huis, dat willen ze meteen gezegd hebben. Bas: “Wij hebben een hekel aan het woord ‘cliënten’, want wij wonen hier gewoon, net als onze buren. De staf is eigenlijk te gast bij ons. Maar er is wél altijd iemand van de begeleiders in huis, onder andere om ons te helpen met de roosterdiensten die we in huis draaien voor het schoonmaken, koken – onder leiding van een kok - en het onderhoud van de tuin. Onze was doen we zelf.” Werk Maar er is meer te doen. Zo wordt er bij het werven van nieuwe medewerkers en bewoners een sollicitatiecom­ missie gevormd, waarin uiteraard ook bewoners zitten. En net als de meeste Parkenbewoners werken ook Jeroen en Bas, deels vrijwillig, elders in Apeldoorn. Beiden hebben meerdere banen. Jeroen heeft op het Spelderholt in Beekbergen gewerkt, en werkt nu twee dagen per week bij Villa Astra (van Stepping Stones) aan de Bas Backerlaan en op vrijdag in het restaurant bij FSG Academy. Ook doet hij een dag per week huishoudelijk werk in het Sophiahuis. Bas werkt ook bij FSG en schenkt koffie en thee op de polikliniek in het Gelre ziekenhuis. Donderdag is hun ‘educatiedag’, waar ze van alles leren en beleven. Soms worden daarvoor ook gasten uitgenodigd, zoals onlangs een Syrische vluchteling. En verder is dinsdag hun vaste sportdag, maar een individueel lidmaatschap van een sportver­ eniging kan natuurlijk ook. Zelfstandig Het is wel eens zoeken naar de balans tussen zelfstandigheid en rekening houden met elkaar. Jeroen zegt lachend: “Afspraken maken en je eraan houden is soms wel lastig.” Bas is heel stellig: “Voor

Bas en Jeroen mij was juist een van de redenen om voor deze woning te kiezen, dat er niet teveel ouderinitiatieven zijn. Ik wil zoveel mogelijk alles zelf kunnen regelen.” Maar die grens ligt voor iedere bewoner weer anders, en daarvoor zijn er de persoonlijke begeleiders. Daarbij is het adagium: ‘Overleggen doe je met iedereen, afspraken maken alleen met je persoonlijk begeleider.’ Buren Hoe is het contact met de buren? Ze komen niet bij elkaar over de vloer, maar “we kennen elkaar wel”, aldus Jeroen. “En op straat wordt altijd gegroet. Als we een feestje hebben, nodigen wij hen uit, en wij worden uitgenodigd voor de buurtborrel.” Nieuwe bewoners in het Sophiahuis komen eerst logeren. Dan wordt bekeken of het klikt met de bewoners en met de begeleiders. Hun logeerkamer is een van de vele kamers in het mooie pand. Jeroen en Bas laten trots hun eigen kamers zien: menig student zou ervoor tekenen! Weliswaar hebben ze geen eigen sanitair, op een wastafel na, maar wel gezellige kamers die ze helemaal naar hun eigen smaak hebben ingericht. Dus in het ene geval een grote TV, in het andere grote posters van fantasyfilms en games. Wonen Hun plek in De Parken vinden Jeroen en Bas allebei prachtig. Lekker dicht bij de stad, maar toch rustig. Op zomeravonden wandelen ze regelmatig naar het Oranjepark. Het Sophiahuis is dan ook echt een thuis voor hen geworden. Maar eenmaal per jaar laten ze het huis voor wat het is, wanneer ze met z’n allen op vakan­ tie gaan. Met des te meer plezier komen ze daarna weer thuis. Toch blijft niet iedereen er wonen om samen oud te worden. Zo ligt voor Bas in de nabije toekomst een nog meer zelfstandige vorm van wonen in het verschiet, maar voorlopig heeft hij het – samen met Jeroen en hun andere huisgenoten – prima naar zijn zin in De Parken.

15 Parkenblad


Uw auto altijd op de 1e plaats

• APK • Airco Service • Banden en velgen • Technische diagnose • Volledig onderhoud

• Verkoop nieuw en gebruikt • Schadeherstel • Trekhaken • Uitlaten

AutoFirst Saab Apeldoorn Sleutelbloemstraat 71 7322 AJ Apeldoorn 055 – 366 32 32 autofirst-apeldoorn.nl


Nieuwe nachtvlinder in de Parken

Tekst: Paulus Kosters, Foto’s: Vlinderstichting

Deze zomer kwamen we een mooie vlinder tegen in onze tuin; het bleek de buxusmot te zijn. De buxusmot legt haar eitjes op buxusstruiken, en de rupsen eten vervolgens de buxusblaadjes. De mot (Cydalima perspectalis) komt uit Azië (Japan, Zuid-Korea, China). Vermoedelijk is deze nachtvlinder rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via import van buxus uit Azië. Vlinders De eerste vlinders verschijnen in april of mei. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun zwart-witte teke­ ning en leven circa acht dagen. In die tijd planten ze zich voort door hun eitjes te leggen op buxusblaadjes. Uit de eitjes komen mini-rupsjes die tot 4 cm lengte groeien. In augustus is er ook spinsel te zien. Via het popstadium verschijnt in september de nieuwe generatie vlinders. Deze vlinders leggen eieren, de rupsen gaan wel of niet ingesponnen in winterslaap. Rupsen De rupsen leven op diverse buxussoorten. In het voorjaar worden ze actief en beginnen ze met het eten van de bladeren. De rups van de buxusmot is te herkennen aan de groenige kleur met over de lengte van de rups dikke zwarte en dunne witte strepen. Opvallende symptomen aan de struik zijn dode en aan elkaar gesponnen blaadjes en ‘bladskeletten’. Soms blijft er niets van de struik over. Buxus kan prima herstellen van weinig vraat, maar bij herhaalde massale vraat kan de buxus sterven. Vervang! De meest effectieve manier om kale heggen te voorkomen is door buxus te vervangen door een struik die niet gevoelig is voor vraat. Denk bijvoorbeeld aan de liguster, struikkamperfoelie (Lonicera), kleine hulstachtigen zoals Japanse hulst (Ilex crenata), aardbeiachtige struiken (Potentilla fruticosa) of inheemse vogelkers (Prunus). Voordeel

is ook dat deze struiken in de zomer bloeien en daarmee voedsel voor vlinders en andere insecten opleveren. Bij het Loo is gekozen voor Ilex crenata als vervanger van de buxushagen. Of verwijder! Je kunt ook systematisch de rupsen en eventueel poppen uit de struiken verwijderen en zo de vervolgschade klein houden. Dit kan heel effectief zijn. Daarnaast komen er ook vanzelf natuurlijke vijanden die regulerend optreden. Er zijn waarnemingen van kauwen, eksters en mussen die

Gebruik geen gif, maar je handen foerageren in een buxushaag, en ook koolmezen hebben de rupsen en poppen ontdekt. Als zij er hun jongen mee voeren verdwijnen er flink wat rupsen in de nestkastjes. De Vlinderstichting is fel tegen (bio)gif om de buxusmot te bestrijden. Dat doodt immers ook andere dieren, zoals bijen, lieveheersbeestjes en rupsen van andere vlinders. Ook dood je er sluipwespen mee die een rol spelen bij de bestrijding door te parasiteren op rupsen. Dus nooit met gif bestrijden, maar ‘pluk’ ze met de hand. Uitgebreide informatie is op de site van de Vlinderstichting te vinden: www.vlinderstichting.nl/ buxusmot. Daar staan ook filmpjes met vogels die rupsen eten op buxusstruiken.

17

Parkenblad


Duurzame Parken Geef De Parken nieuwe energie

In dit blad schrijven we vaak over de overgang naar duurzame energie. Ook nu weer, want ons ultieme einddoel is namelijk om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Na de zomer krijgt u weer een energiespecial op de mat, maar hieronder alvast onze ambities op een rij. Zoals u ziet kiezen we daarbij voor een stap-voor-stap aanpak, met een herkenbaar resultaat na 3, 10 en 25 jaar. Tekst: Albert van Dam, energieregisseur De Parken

Over 3 jaar: verbonden door duurzame energie We starten met het isoleren van onze huizen. Daardoor heb je minder energie nodig, en het zorgt voor een besparing op de energierekening, meer comfort en een beter energielabel. Het isoleren van onze woningen gaan we gezamenlijk aanpakken, omdat we geloven dat je samen veel meer bereikt. We delen dan ook onze erva­ ringen met het isoleren van oude huizen. Naast energie besparen is ons isolatieprogramma ook een geweldige manier om elkaar te ontmoeten en ons te verbinden met het thema. Zo wordt een eerste stap gezet op weg naar woningen met een energielabel B of C. Het resultaat na 3 jaar is dat ons gezamenlijke energieverbruik (gas en stroom) met minimaal 9% is afgenomen t.o.v. 2018. Over 10 jaar: onze toekomstige warmtevoorziening is beschikbaar Onze grootste opgave is om een alternatief te vinden voor onze huidige warmtevoorziening, waarbij bijna volledig gebruik wordt gemaakt van aardgas. Er zijn alternatieven waarvan we de geschiktheid voor onze wijk stuk voor stuk gaan onderzoeken. Daarbij gaan we uit van goed geïsoleerde huizen met een energielabel B of C. Gelet op de huidige situatie van onze wijk, gaan we ook nadrukkelijk onderzoeken in hoeverre de huidige gasinfrastructuur in onze wijk kansen biedt. We denken daarbij aan de inzet van duurzaam gas. Het resultaat is dat we als wijk binnen 10 jaar een keuze hebben gemaakt voor onze warmtevoorziening, en dat het gekozen alternatief dan beschikbaar is. En ondertussen hebben we ons gasgebruik met minimaal 25% verminderd ten opzichte van 2018. Over 10 jaar: stroom We gaan in 10 jaar ook ons stroomgebruik volledig duurzaam maken. Dit doen we allereerst door, waar

18 Parkenblad

mogelijk, in onze wijk de stroom zelf op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen. En wat we dan nog te kort komen gaan we in de omgeving van onze wijk opwekken. Over 25 jaar : missie geslaagd Alle stroom die we gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk worden niet meer verwarmd met aardgas. Niet alleen Deze aanpak in de Parken wordt ondersteund door de gemeente Apeldoorn met de inzet van een energieregisseur en een opdracht aan deA. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ideeën uit landelijke ontwikkelingen .

Meer informatie? Kijk op: www.energiekapeldoorn.nl Of kom naar een informatieavond voor de buurtbewoners: 21 mei: Zonnepanelen op je dak! 25 september: Van warmtecamera naar warme voeten: ervaringsverhalen van Parkenbewoners. 10 oktober: Dag van de Duurzaamheid. 19 november 2019: Drie mogelijke warmteoplossingen in de wijk; werkgroep Alternatieve Warmteoplossing. 22 januari 2020: Kleine maatregelen, grote besparingen


19 Parkenblad


Ideaal voor een ritje naar de kapper of om (zware) boodschappen te doen.

Mobuur, een nieuwe en duurzame vorm van openbaar vervoer Mobuur biedt een nieuwe vorm van openbaar vervoer, waarmee u gehaald en gebracht wordt vanaf ieder gewenst adres in ons werkgebied (zie de kaart op onze website: www.mobuur.nl). Wij rijden duurzaam met elektrische auto’s, en onze chauffeurs zijn vrijwilligers. Hoe werkt het? Wilt u ergens met de auto naartoe binnen ons werkgebied? U belt en binnen 15 minuten staat de auto bij u voor de deur. Reserveren van te voren is dus niet nodig. Een ritje kost ₏ 1,50. Gaat u binnen het uur weer terug? Dan betaalt u niets extra. Let op: We brengen u dus alleen van en naar een adres in ons werkgebied! In de komende Parkenblad-special rondom energietransitie leest u meer over Mobuur.

20 Parkenblad

Mobuur rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 06 3047 8979 Meer informatie op: www.mobuur.nl Email: contact@mobuur.nl


De Rietbloem open in voorjaar en zomer Atelier /galerie De Rietbloem aan de Anna Paulownalaan nummer 1 opent de komende tijd elke eerste zondag van de maand de deuren van 14.00 tot 17.00 uur. Te zien zijn o.a. objecten van papier en pastels met fineliner in perspex. Bloem over haar werk: “Ik zie het als een kortstondige ordening in de chaotische merkwaardige wereld, waarin ieder bestaan onzeker, doch mogelijk is. We maken er een hele interessante expositie van... Het is als vanouds bij De Rietbloem: sfeervol en verrassend.”

De data: 5 mei / 2 juni / 7 juli 4 augustus / 1 september Meer informatie bij Riet Bloem: 055 8443158 of 06 5106 3436.

Burgerhulpverleners in de wijk Tekst: Karen Swart

Voor De Parken zijn een aantal AED’s (automatische externe defibrillator) 24/7 beschikbaar. Eén hangt aan de kerk de Koningshof (hoek Wilhelminapark / Generaal van Heutszlaan). Die AED is kosteloos beschikbaar gesteld door de kerkelijke gemeente. Zodra in de wijk iemand 112 belt vanwege een bewusteloos slachtoffer met mogelijke hartstilstand, zal de Meldkamer zorgen dat er getrainde burgerhulpverleners (BHV-ers) in actie komen met de instructie waar en hoe zij de AED kunnen ophalen. In de Parken zijn meer bedrijven en scholen die een AED hebben. Deze zijn wel aangemeld bij de Meldkamer, maar niet allemaal 24/7 beschikbaar. Op onze website en in de wintereditie van het Parkenblad komt een overzicht te staan van de 24/7 beschikbare AED’s in onze wijk, en hoe de procedure van de Meldkamer is na een 112 melding. Vragen? Stel ze via de projectgroep AED De Parken: k.h.m.swart@chello.nl . Hoe meer aangemelde BHV-ers, hoe beter! Wilt u ook BHV-er worden? Meld u dan aan bij hetzelfde mailadres.

Kent u onze nieuwsbrief (nog) niet? Sinds begin van dit jaar brengt het bestuur met vaste regelmaat een – digitale – nieuwsbrief uit. De reacties zijn positief, dus we gaan daar zeker mee door. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in onze wijk, abonneer u dan via de website www.deparken.nl op de nieuwsbrief! Op de homepage kunt u zich rechts onderaan aanmelden.

21 Parkenblad


Advertorial

Vacuümglas nieuwe oplossing voor monumenten. Wil je een woning goed isoleren, dan kan het slim zijn je glas te vervangen. Wordt het dan HR++ glas of triple glas? En welke mogelijkheden zijn er als je glas-inloodramen hebt, of een monument bezit? Bij Glashandel La Paloma BV uit Apeldoorn kunt u terecht voor advies en hulp. Eigenaar Jerry Kers schetst nieuwe mogelijkheden, zoals dubbel glas dat dezelfde isolatiewaarde heeft als triple glas. Hij heeft zelfs een primeur: “Voor monumenten is er nu een super isolerend, dun (en mooi) vacuümglas op de markt, dat wij gaan leveren.” Het glas heeft een dikte vanaf 6mm, maar met een isolatiewaarde van 0.7W/(m2K) dus dezelfde waarde als triple glas. Soms is het in bijzondere gevallen lastig te kiezen voor isolerend glas, omdat dit ten koste gaat van esthetische factoren. “Bij glas-in-loodramen bijvoorbeeld, is een

voorzetraam aan de buitenkant een goede optie”, aldus Jerry. “Deze beschermt het lood en het glas en isoleert hetzelfde als dubbel glas; daarmee heb je toch 30% minder energieverlies. “

“La Paloma Glas BV is gespecialiseerd in glas voor monumenten en oude gebouwen”. La Paloma Glasindustrie B.V. Molenstraat 145 7321 BD Apeldoorn Tel: 055-366 66 66 www.la-paloma.com

Alle tijd en aandacht Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen

www.dnvn.nl Paslaan 16 | Apeldoorn


De Parkwachter Column

Trampoline Wanneer ouders willen dat hun kinderen wat meer ondernemen dan het dagelijks hangen achter de computer en telefoon, besluiten ze steeds vaker tot aanschaf van een trampoline. Ik zie, wanneer ik door onze wijk wandel, deze afzichtelijke en ontsierende elementen met steeds grotere regelmaat verschijnen in de tuinen. Het springen op zo’n ding is niet geheel vrij van risico’s. Want houd je de aandacht er even niet goed bij en spring je mis, dan kan je toch behoorlijk hard terecht komen op het gazon of op de stenen van het terras. Creatieve tuineigenaren graven het ding dan ook in, wat de kans op een pijnlijke val weliswaar verkleint, maar niet geheel uitsluit. En dan weet je één ding zeker, je komt nooit meer van zo’n onding af. Want de vele kubieke meters zwarte grond, afgegraven in het zweet des aanschijns op de vrije zaterdag, zijn afgevoerd in een duur betaalde container en er rest slechts een gapend gat wanneer van de trampoline afscheid genomen wordt. Als je je hart, maag, darmen, nieren, lever, longen, milt en wat er zich verder aan werk­ zaam orgaanmateriaal achter en onder je ribbenkast bevindt, gedurende een minuut of tien continu kastijdt, ben je, dunkt mij, helemaal door elkaar gehusseld van binnen. Ik kan me daarom niet voorstellen dat dit speel­tuig bijdraagt aan het lijfelijk welbevinden. Onze achterburen zijn kort geleden ook overstag gegaan. Eindelijk werd de achtertuin aangelegd, die er tot dan toe had bijgelegen als een door de Russen verlaten militair terrein in de voormalige DDR. En er was een fonds gecreëerd voor de aanschaf van zo’n springzeil. We hebben het geweten. Sinds dat apparaat is opgesteld worden we op de momenten dat de zon zich laat zien, getrakteerd op een enorm gegil van niet alleen hun eigen kinderen, maar ook van de jeugd uit de buurt. Ik wist niet dat je van een trampoline in de

tuin zo hard kan en moet krijsen en gillen. Steeds weer duiken grijnzende kinderkoppies op boven de schutting en leveren wij een flink stuk privacy in. Mijn tolerantiegrens voor wat betreft geluidsoverlast ligt laag. Die bevindt zich zo rond het maai­ veld, daar waar je een trampoline ingraaft, zeg maar. Mijn partner heeft het op de momenten dat ik geluidsprikkels zoals overdreven-blij-buurkin­ deren-trampolinespringgekrijs registreer niet gemakkelijk met mij. Ik ben namelijk van mening dat je op een trampo­ line zou kunnen springen zonder daarbij je stembanden overmatig te belasten. Maar ik schijn in deze opvatting alleen te staan. De buren aanspreken komt me als weinig zinvol voor. Ze zijn lid van de moderne generatie vrijdenkers die vindt dat kinderen alle recht hebben op persoonlijke ontwikkeling, en daaraan is een trampoline onlosmakelijk verbonden. Mij rest slechts de laatste, betaalbare en hopelijk werkzame oplossing: de aanschaf van een doos oordoppen. Zo simpel is het. Waar zeur ik eigenlijk over?

23 Parkenblad


DRM Duurzaam Totaalinstallaties Mulder Duurzaam en De Ruijter Totaalinstallatie

airconditioning, zonnepanelen, warmtepompen,

realiseren onder naam DRM Duurzaam Totaal­

luchtbehandeling, verwarmingstechniek, verlich-

installaties voor bedrijven en woningen. Beiden

tingsinstallaties, installatie- en watertechniek.

zijn samen al meer dan 200 jaar actief op het gebied van installatietechniek en verduurzaming. DRM Duurzaam Totaalinstallaties realiseert alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

Meer informatie? Bel gerust (055) 303 40 40 of kijk op drmduurzaam.nl