Parkenblad winter 2018

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | winter 2018

IN DIT NUMMER o.a.

› Herinrichting is samen optrekken › Apeldoorn nationaal centrum van papiernijverheid › Van Anella tot Zonnevanck › Struikelstenen in De Parken › Duurzame Parken

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


Nu isoleren is duurzaam investeren met een hoog rendement Spouwmuurisolatie Vloerisolatie • Dakisolatie Bodemisolatie • Zonnepanelen Dubbele beglazing

Colofon

Beste medewijkbewoners,

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door:

Hier weer wat ‘weetjes’ die in en om onze wijk gebeuren. • Van ons jaarlijkse Parkenfeest eind augustus/begin september was de borrel op vrijdagavond goed bezocht. Een aantal van onze bewoners hebben die avond een ballonvaart gemaakt en mengden zich later weer onder de gasten om er zo samen een gezellige avond van te maken. De kinderkermis op zaterdag was ook een succes met voor velen, ook voor ouderen, het springkussen als hoogtepunt. • Die ochtend hebben velen kennis gemaakt met de energieregisseur en de specialisten van deA Duurzame Energiecoöperatie, waaruit nuttige contacten zijn voortgekomen. De special van het Parkenblad, gewijd aan de energietransitie, heeft u inmiddels ontvangen. Hopelijk leidt de inhoud tot meer duidelijkheid over de mogelijkheden en verdere contacten c.q. stappen. • Op de maandelijkse Parkenborrel was het, waarschijnlijk vanwege het uitzonderlijk mooie weer, in de zomermaanden wat rustig, maar dat trekt nu weer aan tot een gezellige drukte. • Na al dat mooie weer is dan nu de herfst aangebroken, en daarbij hoort het winterklaar maken van de tuinen, zoals snoeien, blad verwijderen etc.. Voor dat laatste maken velen gebruik van een bladblazer. Houdt daarbij s.v.p. een beetje rekening met elkaar door het tijdstip, en blaast u liever niet het blad de rijbaan op. Dat levert gevaarlijke situaties op voor zowel fietsers als automobilisten: de weg wordt glad en je ziet de trottoirbanden niet meer. • Eén van de ‘dingen’ die uit ons communicatieplan voortkomen, is de periodieke nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd via de e-mail; om hem te kunnen ontvangen kunt u zich aanmelden via onze website. • Af en toe krijgen wij het verzoek of er in de wijk speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Het is misschien niet bekend bij u, maar bij de in de wijk aanwezige basisscholen - en dat zijn er vijf! - zijn speeltoestellen geplaatst, waarvan door de wijkbewonertjes, na schooltijd, gebruik gemaakt mag worden. Als dit niet voldoende is, dan horen wij het graag, maar door onze status als ‘rijks­ beschermd stadsgezicht’ zijn de mogelijkheden (zeer) beperkt. • Tot slot: De volgende algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 februari in Wijkgebouw Irene, de agenda hiervoor vindt u binnenkort op de website.

Dolf Sijbesma: Voorzitter Peter de Jong: Vice voorzitter Ingrid Kortenhoff : Secretaris Paulus Kosters: Penningmeester Monique Plas: Lid Gerjan de Vries: Lid Mailadres: info@deparken.nl Zie ook de website www.deparken.nl. Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Klaaske de Vos, info@deparken.nl Contacten adverteerders Marjolein Hoefsloot, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: Bart Schudel

Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

A L M E E R D A N 40 J A A R U W I S O LAT I E S P E C I A L I S T

055 - 30 300 10 info@rouwenhorst-isolatie.com www.rouwenhorst-isolatie.com

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

ue Van links naar rechts: Gerjan de Vries, Moniq Plas, Peter de Jong, Ingrid Kortenhoff, Paulus Kosters en Dolf Sijbesma.

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

Rest mij nog om u mooie feestdagen toe te wensen en een goed en gezond nieuw jaar, en hopelijk tot ziens op onze maandelijkse wijkborrel!

Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

3

Parkenblad


Een gezondere wijk door behoud van regenwater Regenwater komt via de straat en de regenpijpen voor het grootste deel rechtstreeks in het riool en verdwijnt uit de buurt. Zo is dat vroeger aangelegd,

Terug in de tij Apeldoorn nationaal centrum van papiernijverheid

maar geleidelijk is duidelijk geworden dat dit twee nadelige effecten heeft: overbelasting van het riool, wat leidt tot hoge kosten en vervuiling, en verdroging.

Al vele eeuwen is het water belangrijk voor

Regenwater is schoon water, vult het grondwater aan en is onmisbaar voor

Apeldoorn. Vanaf het einde van de dertiende

planten en dieren. In de huidige visie dient regenwater dan ook bij voorkeur te

eeuw legden ondernemers molens op beken

worden behouden en benut in de wijk. Vorig jaar hield de gemeente een goed

en sprengen, vooral op de Grift, een beekje

bezochte voorlichtingsbijeenkomst hierover op Zwitsal, dit artikel geeft aan hoe

dat de bron zou worden van de economische

dit onderwerp in de Parken wordt opgepakt.

nijverheid in Apeldoorn.

Tekst en foto’s: Paulus Kosters

Tekst en foto: Wim Nijhof

In de Parken wordt als onderdeel van de herinrichting van de wijk een gescheiden riool aangelegd: naast het vuilwaterriool komt een riool voor afvoer van regenwater. Het regenwater van de straat loopt via de straatkolken (putten) naar het regenriool. Vanuit dat riool infiltreert het water in de bodem, en wat er overblijft stroomt in de vijvers en gaat dan uiteindelijk via de Grift naar de IJssel. De aansluiting van het regenriool op de vijvers is de reden dat eerst de herinrichting in de straten rond Wilhelminapark, Marialust en Prinsenpark is aangepakt. Het gebruik van klinkers bij de herinrichting zorgt er ook voor dat water kan infiltreren en behouden blijft in de wijk. Afkoppelen Als inwoner van de Parken kunnen we ook een belangrijke bijdrage leveren aan behoud van water in de wijk door de regenpijpen bij het huis af te koppelen van het riool. Dit kan door afvoer bovengronds, dan wordt de regenpijp afgezaagd, en de pijp naar het riool wordt afgedopt. De regenpijp zelf krijgt een aansluiting naar een regenton met overloop de tuin in, of de regenpijp wordt verlengd naar een vrije uitloop de tuin in of de straat op. Afkoppelen voor ondergrondse opvang betekent ook afzagen en de afvoer naar het riool afsluiten. De regenpijp wordt dan verlengd en aangesloten op een grindkoffer of infiltratiekrat in de grond onder uw tuin of oprit.

4

Parkenblad

Meedoen? Veel mensen in de wijk zijn overtuigd van de noodzaak van de zorg voor milieu en natuur, en vragen u om steun en bijdrage door ook te kijken wat er bij uw huis mogelijk is. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen vindt u op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Met een infiltratiekolk (geperforeerde PVC- buis) infiltreert regenwater in de grond.

Het waren molens om koren en graan te malen, olie te maken, wollen stoffen te vollen, zeemleer te produceren, eikenschors te vermalen tot run voor de leerproductie in de ‘stinkmolens’, om mosterd en snuif te maken, maar vooral ook om papier te scheppen. De eentonige, gestage roffel van de schoepen van het waterrad begeleidde het geklap van de zware houten hamers die de ronddraaiende molenas beurtelings optilden. De hamers vezelden lompen tot een dunne, melkachtige pap waarin de papiermaker de schep zo lang onderdompelde dat de vezels aan elkaar bleven plakken. Papiermakerscentrum De Grift was de belangrijkste waterader in Apeldoorn. Het was een natuurlijk beekje, waar wentelende waterraden dag in dag uit papier maakten. Deze bloeiende papierindustrie beleefde haar hoogtijjaren aan het einde van de zestiende eeuw. Apeldoorn was toen het belangrijkste papiermakerscentrum van Gelderland, misschien wel van heel Nederland. De Veluwse producten werden vooral verkocht in het Oostzeegebied en verder in heel Europa en ook in het toenmalige Nederlands-Indië. In het begin van de negentiende eeuw draaiden er op de Veluwe 130 molens met zevenhonderd arbeiders, in Apeldoorn vonden 530 mensen werk op bijna honderd molens. Overigens volgt de Grift nu in Apeldoorn een andere loop dan in het begin van de vijftiende eeuw. Toen werd de beek namelijk verlegd, tussen de vroegere

Christiaan Geurtsweg, ter hoogte van Centraal Beheer, en de koperpletterij De Vlijt aan de Anklaarsweg, ongeveer op de plek waar nu het voetbalveld van Robur et Velocitas ligt. Er lag toen al een korenmolen op de Grift, een dwangmolen van Graaf Reinald II, waar de dorpelingen verplicht hun graan moesten laten malen. In 1936 werden deze Christiaan Geurtsmolens gesloopt. Ze waren genoemd naar de molenaar, die in Apeldoorn alom gekend was, ook omdat hij lid was van de gemeenteraad. Dag en nacht De constante kracht van de Grift en andere beken en sprengen was bij uitstek geschikt voor een oliemolen, die voor de bewoners van dorp en streek spijsolie en lampolie maakte. Vooral in de herfst hadden de oliemolenaars het druk, wanneer de beukennootjes vielen. Deze werden per kar of kruiwagen aangevoerd, om er de populaire beukolie van te maken die de brengers in flessen of kruiken mee naar huis namen.

Lees verder op pagina 7

5

Parkenblad


Vervolg van pagina 5 De molens van Geurts draaiden dag en nacht: overdag de koren- en volmolen, ‘s nachts de papiermolen. Wanneer bij een defect de papierhamers stopten, werden de bewoners van de papiermolen direct wakker. Normaal sliepen ze rustig door bij het gestage lawaai van de vallende hamers.

Huishoudelijke Huishoudelijke hulp hulp nodig? nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Diensten voor thuis een gestart om hulp en te maken. Diensten voor thuis is ismaar een initiatief initiatief gestart om huishoudelijke huishoudelijke hulp socialer socialer en prijsvriendelijker prijsvriendelijker te maken.die Wij rekenen namelijk € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten Wij rekenen namelijk maar € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die Wij rekenen namelijk maar € 16,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die u u het het leven leven comfortabeler comfortabeler kunnen kunnen maken maken zoals: zoals: Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een klussendienst, klussendienst, een een kapper kapper of of pedicure pedicure u het leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. aan aan huis huis maar maar ook ook een een kwalitatief kwalitatief hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. Goed om te weten: Goed om te Goed omeen te weten: weten: -- u krijgt vaste, betrouwbare en gescreende hulp krijgt een vaste, betrouwbare -- u u krijgt een vaste, betrouwbare en en gescreende gescreende hulp hulp er zijn geen lidmaatschapskosten er zijn zijn geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten --- er u betaald veilig achteraf middels een factuur -- u betaald middels betaald veilig veilig achteraf achteraf middels een een factuur factuur -- u minimale minimale afname afname 2 2 uur uur - minimale afname 2 uur Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de Heeft u diensten Heeft u de de hulp hulptevan van diensten voor voor thuis thuis nodig? nodig? Wij Wij maken maken graag graag en en geheel geheel vrijblijvend vrijblijvend een een afspraak afspraak om om de de mogelijkheden bespreken. mogelijkheden te te bespreken. bespreken. mogelijkheden Mathijs van der Zande Mathijs Mathijs van van der der Zande Zande

& & &

Henk van Veldhuizen Henk Henk van van Veldhuizen Veldhuizen

Herinrichting is samen optrekken Tekst: gemeente Apeldoorn, Foto: Bart Schudel

055-3030628 055-3030628 055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

‘‘Verhuisplannen? Dit is hét moment om te verkopen!’’

Gratis waardebepaling en vrijblijvend verkoopadvies Het gaat erg goed met de woningmarkt. Koophuizen zijn nog steeds erg gewild onder onze zoekers! Heb je verhuisplannen? Dan is dit hét moment om de verkoopkansen in kaart te brengen. Maak nu een vrijblijvende afspraak. Bel 055 - 526 08 88 of mail naar apeldoorn@thomapost.nl. Tot snel!

6

Parkenblad

Het resultaat van de herinrichting wordt steeds meer zichtbaar in onze wijk, vooral daar waar klinkers het asfalt vervangen. Projectleider openbare ruimte Richard Buma legt uit dat een dergelijk proces veel samenwerking vergt, maar dat die samenwerking in onze wijk prima verloopt. “Het projectteam werkt per straat een Voorlopig Ontwerp uit, dat moet worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarbij organiseren we ook een inloopavond voor bewoners waarbij bewoners hun opmerkingen kunnen geven en we keuzes kunnen uitleggen. Die opmerkingen nemen we altijd mee, en dat is geen loze kreet. Een van de voorbeelden van aanpassingen op verzoek van de bewoners is de enkelzijdige groenberm aan de Emmalaan. Daar hebben we een tweezijdige groenberm van gemaakt met maar aan één zijde bomen.” Uitvoering “Daarna wordt het Definitieve Ontwerp weer voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en dan uitgewerkt naar een Uitvoeringsontwerp. De uitvoering levert soms nog aanpassingen per perceel op, als dat mogelijk is. Tot op heden hebben we heel weinig klachten of vragen van ongeruste bewoners gekregen; juist het tegenovergestelde. Ik heb in de 12 jaar bij de gemeente Apeldoorn nog nooit zoveel complimenten van bewoners gekregen. De werknemers van de aannemer kregen zelfs vlaaien en soep. Laten we vooral samen blijven optrekken!”

Stinkmolens Aan de Vlijtseweg, bij de hoek met de Anklaarseweg, stonden vroeger aan de Grift de zogenoemde Stinkmolens. Ze dateerden uit het begin van de zeventiende eeuw. Eerst waren het volmolens, die het weefsel van wollen of laken stoffen vulden. De eerste volmolen, die produceerde voor de wolweverij en lakennijverheid in het westen van het land, draaide hier al in de vijftiende eeuw. In 1606 gaf de Gelderse Rekenkamer water in de Grift in Noord-Apeldoorn uit, om daar een volmolen of een papiermolen te leggen. Maar het duurde tot 1648 voor er een papiermolen kwam. In 1718 zien we de naam Stinkmolens verschijnen. Ze verspreidden in de buurt zo’n vreselijke stank want ze werkten met gerotte urine - dat de bewoners van Noord-Apeldoorn de molens al gauw zo gingen noemen. In de volgende eeuwen vonden hier voortdurend wisselingen van de wacht plaats, maar de papierproductie bleef. Na 1900 werd in deze molens vooral ‘schrens’ gemaakt, een soort pakpapier, en later ook karton. In de jaren 1937 tot 1939 sloopte de gemeente de twee molens, die waren aangekocht voor de aanleg van riolering. Onmiddellijk na de oorlog verdwenen de restanten van de derde molen.

Famke, de hond van Peter & Nynke de Jong is dol op apporteren en helpt op die manier mee om onze Parken rein te houden. Ziehier de oogst van een paar maanden uitlaten!

7

Parkenblad


Huizennamen

...en de achtergrond ervan

Van Heutszlaan 43

Van Hasseltlaan 35

Daendelsweg 6

Tekst: Klaaske de Vos Foto’s: Bart Schudel

Van Anella tot Zonnevanck Toen wij in 2001 in de Parken kwamen wonen, hadden we even het idee om ons huis een naam te geven. Maar al gauw zagen we er vanaf: moesten wij dat bijna 90 jaar na oprichting nog doen? Liever niet, besloten we, want te weinig recht doend aan de identiteit en geschiedenis van het huis. Zo bleef ons huis naamloos. Toch vind ik het nog steeds bijzonder

de hoek, dus). Sommige hebben namen van personen, mogelijk een kind of eerste eigenaar: Eleonore, Hermina, Villa Henk. En sommige hebben intrigerende namen, waarvan je je afvraagt wat ze betekenen: Kiff Tebbi, Rivendel, Toetoepan, Tjemara. Ik hoop dat u regelmatig omhoog kijkt als u in De Parken (en elders) wandelt en niet alleen de tuin en de voorgevel van een huis bekijkt. Zo ja, dan bent u een aantal van de genoemde huizennamen vast wel eens tegengekomen. Ik hoop dat u, net als ik, wilt weten wat ze betekenen en waarom een bewoner voor die naam koos. Daarom willen we in de komende nummers van het Parkenblad regelmatig aandacht besteden aan de naam van een huis. Maar daarvoor is uw hulp nodig.. · Hebt u een interessant verhaal over de naam van uw huis? Ik schrijf er graag een kort artikel over. · Weet u de achtergrond van de naam “Villa Henk” (zie artikel Parkenportret)? Met instemming citeer ik Sander den Hartog en Viola Braaksma van villa Henk: “Feitelijk ben je een passant in het huis, dat er voor jou al stond. Het huis en ook de wijk zullen ons wel overleven. Daarom moet je goed voor je huis zorgen”. En zijn naam koesteren.

Deze namen kom je tegen in de Parken/de Vlijt

en veelzeggend als een huis een naam heeft, dus fijn dat er aardig wat bewoners zijn geweest

Anella, Avelon, Batavier, Bella Vista, Bel ‘oeil, Casa

die wel hun huis hebben “gedoopt”.

De Berk, De Merelhoek, Driesprong, Eleonore,

Blanca, Ceres, Charlotte, Concept, Crijocora, Curacao, Helvetia, Hermina (2x), Hermitage, Het Bosgoed,

Status Op mijn zoektocht naar namen van huizen in de Parken zag ik er veel minder dan ik had verwacht (ik zag er 72 van de ca 1000 huizen in de Parken/de Vlijt). Kennelijk vonden lang niet alle eerste (of latere) bewoners het zinvol om hun huis te dopen. En die huizen die een naam hebben, zijn vaak de grotere villa’s. Waarom zou dat zijn? Hechten mensen meer aan een naam als ze status en geld hebben? Dat lijkt niet (altijd) het geval, want ik vind bijvoorbeeld aan de Mr. Van Rhemenslaan, toch een laan met monumentale villa’s, geen enkele huisnaam. Bij de grote huizen van de eerste

bouwronde, omstreeks 1900, zie je veel huizen met rijke decoratie van baksteen en hout in de topgevels. Dat maakt dat er geen ruimte is voor een naam, of je moet creatief zijn, zoals de naamgever van Villa Catharina was. Aan de van Heutszlaan staan juist weer huizen met een gemetselde ruimte voor een naam, die meestal niet ingevuld is….

Het Buitenhof, Het huis “de Zeeuwshe knoop” (red: inclusief spelfout), Het huis in de zon, Het kleine huis in de zon, Huize Ingeborg, Huize Laanzicht, Insulinde, Joca, Kiff Tebbi, Klein Vredeoord, Marialust,

Struikelstenen in De Parken Tekst: Klaaske de Vos, Foto’s: Bart Schudel en Folkert Leemans

Op één van mijn wandelingetjes door de Parken werd ik aan de Emmalaan getroffen door drie kleine granieten stenen, met daarop de namen van in concentratie­kampen omgebrachte Joodse mensen. De sobere, confronterende teksten raakten me. Die traumatische deportaties van ca. 75 jaar geleden speelden zich dus ook hier in de wijk af. Toen ik verderop weer drie stenen zag, begreep ik dat dit niet een particulier initiatief was, maar waarschijnlijk een georganiseerde actie. Ik vond al snel de achtergrond ervan, via de stichting Gedenkstenen Joods Apeldoorn. We kennen de struikelstenen in diverse steden (o.a. in Amsterdam, Deventer, Zwolle), die in de stoep zijn opgenomen. Daarop staat de naam van degene die daar woonde: een Joodse man of vrouw of kind, in een concentratiekamp omgebracht. Doel van de stenen is om de namen van deze mensen niet te vergeten en hun geschiedenis levend te houden. De stichting in Apeldoorn heeft besloten om te kiezen voor granieten stenen, die dicht tegen het betreffende huis/tuin worden gelegd. In totaal worden er ca. 410 stenen op ca. 135 adressen geplaatst. Dat gebeurt in fasen. De eerste fase was de steenlegging eind augustus in het centrum met een ceremonie in de synagoge aan de Paslaan. 28 Oktober werd de tweede fase ingeluid en werden er stenen gelegd aan o.a. de Bas Backerlaan, de Frisolaan en de Emmalaan. In het volgende nummer gaan we hier dieper op in. U wilt de mensen die in onze buurt zijn omgekomen, vast ook leren kennen, zodat we hun geschiedenis niet vergeten.

Mien Heerd, Nooitgedacht, Notre Desir, Ons Plekje, Op den Paschviever, ’t Vievertje, Panta Rhei, Pertjaja, Rivendel, Salve, Septakel, Sonnenburgh (2x) , Sonne-hoeck, Sonnevanck, Sophiahuis, Statum,

Wilt u een bijdrage leveren aan de gedenkstenen? Neem dan contact op via info@gedenkstenen-apeldoorn.nl

Sunny Cottage, ’t Hoekje, ’t Honk, ’t Veentje, ’t Vliet,

1 op 1 Sommige namen zijn voor de hand liggend: Villa Marianna aan de Mariannalaan, Villa Laanzicht, uitkijkend op de Catharinalaan, ’t Hoekje (op

Tjemara, Toetoepan, Villa Catharina, Unicum, Villa Henk, Villa Hortensia, Villa Marguerite, Villa Marianna, Villa Sonnevanck, Vogeloord, West Frisia, Wilhelmina, Wingerd, Zonneheuvel….. Frisolaan 9

8

Parkenblad

Emmalaan 21

9

Parkenblad


Roos Holterman (RoosH) woont aan de

Na

Voor

Na

Regentesselaan. Haar schoolvriendin RoosJ van de Canadalaan was ook bij ons gesprek, dus het werd

Jong in De Parken

een dubbelinterview. Tekst: Klaaske de Vos

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Hallo Ondernemer Ken je ons?

Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid Alle aandacht voor een persoonlijk afscheid

Tijd voor een nieuw logo, een website, een magazine of gewoon voor de productie van nieuwe communicatiemiddelen? Probeer ons! Dit is een goed moment om kennis te maken en de proef op de som te nemen. Bel of mail ons voor een kennismaking. Dan praten we snel verder.

055 3 011 011 wijontwerpen.nl wijontwerpen voor o.a.:

Dagen ennacht nacht Dag Dag en nacht bereikbaar op bereikbaar op bereikbaar op 055-2032243 055-2032243 055-2032243 06-40871862 06-40871862 06-40871862 Mijn naam naam is is Marcel Marcel van Kesteren. Mijn Kesteren. Ik Ikkan kanuu Mijn naam is Marcel van Kesteren. Ik kan u helpen om, om, samen samen met u en helpen en uw uw familie, familie,een een helpen om, samen met u en uw familie, een persoonlijk en en betekenisvol betekenisvol afscheid persoonlijk afscheidvan vaniemand iemand persoonlijk en betekenisvol afscheid van iemand van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. van wie u houdt te verzorgen. Ook kunt kunt u, u, geheel geheel vrijblijvend, Ook vrijblijvend, een een afspraak afspraak Ook kunt u, geheel vrijblijvend, een afspraak maken om al uw vragen over uw eigen afscheid maken omalaluw uwvragen vragenover over uw uw eigen eigen afscheid afscheid makenom te stellen. tetestellen. stellen. PrinsMauritslaan Mauritslaan 19-2 Prins Prins Mauritslaan19-2 19-2 7316 EL Apeldoorn 7316 7316EL ELApeldoorn Apeldoorn

Met wie woon je in dit huis, RoosH? “Ik woon met mijn broertje Tijn van zeven en mijn vader en moeder. Ik woon hier al mijn hele leven, dus al tien jaar. Mijn vader en moeder zijn hier komen wonen net voordat ik geboren werd. Ik hoop dat ik hier altijd kan blijven wonen, tenminste tot ik uit huis ga, als ik ongeveer 18 ben. Het is een gezellig huis, dichtbij de stad, vlakbij het Oranjepark. Daar speel ik soms, vooral als er familie is of we een verjaardag vieren.” Wat zijn jouw leukste plekken in dit huis? “Het huis is bijzonder, want een (rijks)monument. Dat is leuk, maar ook vervelend, want we mogen er niet veel aan veranderen. En er is een koetshuis, dus was er vroeger een koets, dat is best grappig. De keuken en mijn eigen kamer zijn mijn lievelingsplekken. In de keuken kan ik spelen en koken. We hebben vandaag muffins gemaakt, daar ben ik dol op.” Zijn er ook nadelen aan jullie huis? “In de straat waar we wonen is soms veel lawaai, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Dan hoor je schreeuwende mensen en ligt er de volgende morgen rommel in de tuin of glas op de stoep. Dan ben ik best bang. Maar soms is het ook leuk, want dan komt er een optocht door de straat, bijvoorbeeld van het leger met doedelzakspelers en dan kan ik alles goed zien….“ Op welke school zitten jullie en hoe vind je het daar? “We zitten allebei op de Parkenschool, in groep 7. Er is nog een Roos, dus drie Rozen in één klas. We zijn maar met 6 meisjes van de 24 kinderen, dat is wel jammer. Het is lekker dicht bij huis, ik ga met Tijn al om 8 uur naar school, dan kan ik daar nog spelen voordat de school begint.” Hoe doet jij dat, RoosJ? “Ik ga altijd met de fiets, mijn vader brengt mij, die

Roos en Roos gaat dan door naar het station. Ik moet langs dat rare pleintje bij het Wilhelminapark en de van Hasseltlaan, dat is heel druk. Terug mag ik wel alleen naar huis fietsen, dan is het makkelijker.” En heb jij het naar je zin op school? “Ik vind het leuk dat we veel op de iPad werken. En we hebben een grappige meester, hij daagt ons uit met onverwachte dingen. Hij doet veel aan muziek, bij verjaardagen speelt hij piano en dan moeten we zo hard mogelijk zingen. En tussendoor doet hij soms een spelletje, waardoor je weer wakker wordt….” Hebben jullie ook hobby’s? RoosH: “Ik hockey bij de club AMHC en teken graag. Het liefst dieren, want daar ben ik dol op. Maar ik mag geen huisdier, want mijn ouders willen ons zoveel mogelijk van de wereld laten zien en dus reizen we veel, en dan is een huisdier lastig. En ik houd van make-uppen en nagellakken.” RoosJ: “Ik vind het leuk om te naaien, dat doe ik bij Gigant. En ik zit op dansen bij Tim Koldenhof. Ik heb wel een huisdier, een lief konijn.” Hoe ziet jullie leven eruit als je volwassen bent? RoosH: “Ik word later lerares van de onderbouw, van de kleuters. Ik vind het heel leuk om kinderen die nog niet veel kunnen, van alles te leren. Mijn opa en oma waren ook leraar, misschien komt het daardoor dat ik dat wil.” RoosJ: “Ik word ook lerares, maar ik vind het leuker om kinderen vanaf groep 3 les te geven, die kunnen al lezen en schrijven. En ik wil in mijn vrije tijd een winkeltje met leuke spullen hebben.” RoosH en RoosJ hebben het prima in de Parken. Gelukkig duurt het nog lang voordat ze leraar (?) zullen zijn. Er is nog tijd genoeg om te genieten van alles wat het leven hen biedt!

info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl info@vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl www.vankesterenuitvaartzorg.nl 11

Parkenblad


Was u er niet? Dan is er volgend jaar september een herkansing! Want het was warm, gezellig en levendig tijdens het jaarlijkse Parkenfeest in het eerste weekend van september. Dank aan ons wijkbestuur, onze sponsors en ook aan Coosje Wesselink, die als voormalig Parkenbewoonster de organisatie voor een

groot deel op zich nam. Dank ook aan de gezagvoerders van de ballonnen die onze medewijkbewoners na een onvergetelijke tocht weer veilig aan de grond zetten. En dank aan onze onvermoeibare cateraars. Tot volgend jaar dus!

Foto’s: Bart Schudel, Ed van Waardenburg, Folkert Leemans, Herma van Eijk en Nicole Provost

Tekst: Sjirk Kuijper Illustratie: Ellen van Pijkeren

Het Wilhelminapark en Verzetsstrijderspark zijn zaterdag 15 december decor voor een unieke reeks miniatuurvoorstellingen in de open lucht. Over een ruime kilometer lengte worden scènes uit het historische kerstverhaal tot leven gewekt met muziek, drama, declamatie en zang. De timeline van de kerstgeschiedenis begint bij de Barnabaskerk aan de Canadalaan, en eindigt bij Marialust. Langs een spoor van lichtjes speelt de geboortegeschiedenis van Jezus Christus zich af in twaalf bedrijven.

Ballonvaren Vorig jaar lukte het niet vanwege harde wind, maar nu zou het toch gebeuren: de ballonvaart! Jammer alleen dat het opstijgen niet mogelijk was vanaf de geplande plek, de weide bij Marialust. Dus toog het dappere

gezelschap naar Colmschate bij Deventer om uiteindelijk – via Zutphen – weer te landen in Baak. Wijkgenote Nicole Provost schreef een hilarisch verslag, maar... in het Frans. Gelukkig maakte ze ook deze foto’s.

Het wandeltheater ‘Beleef Kerst’ werd vorig jaar voor het eerst opgevoerd in het Wilhelminapark. Het evenement heeft een duidelijke binding met zijn omgeving, want de twee kerken in De Parken, de Barnabaskerk en De Koningshof, dragen de organisatie en zorgen voor een gastvrije ontvangst aan de start en de finish van de uitvoering. Het is voor hen ook een manier om iets ‘aan de buurt te geven’; het wandeltheater is, van ontvangst tot nazit, gratis toegankelijk. Dit jaar is de opzet van het openluchtspel nog ruimer en dynamischer dan vorig jaar. De verhaallijn omvat ontmoetingen met een oude profeet, Romeinse soldaten en een heraut, reizigers uit de begintijd van onze jaartelling, Jozef en Maria, herders en engelen. Door de tijdreis ditmaal te laten eindigen bij Marialust, wordt ook de ruimte van het Verzetsstrijderspark benut. Voor iedereen Het drama en de teksten hebben een gelaagdheid waardoor het wandeltheater geschikt is voor alle leeftijden. Ook de opzet en lengte maken ‘Beleef Kerst’ toegankelijk voor iedereen: grootouders met kleinkinderen, en iedere leeftijd

12 Parkenblad

daartussen. Bezoekers worden in kleine groepen door een verteller vanaf de Barnabaskerk via het Wilhelminapark en Marialust langs het kerstverhaal geleid. Tussen 18.00 en 19.00 uur vertrekt er iedere 5 minuten een verteller met een groep bezoekers.

“Het is voor ons een manier om iets aan de buurt te geven” En vervolgens kan van 19.30 tot 20.30 een tweede reeks bezoekers elke 5 minuten vertrekken. Kom te voet Om de omgeving niet te zwaar te belasten wordt u gevraagd lopend of op de fiets te komen. Ook daarom richt het wandeltheater zich vooral op een publiek uit De Parken. En bent u na afloop enthousiast geworden? Meld u zich dan aan om volgend jaar bij te dragen aan een nieuwe aflevering! Meer informatie? Mail de organisatie: beleefkerst@barnabaskerk.nl of bel Geri van As: 06-13786593.

13 Parkenblad


Uw auto altijd op de 1e plaats

• APK • Airco Service • Banden en velgen • Technische diagnose • Volledig onderhoud

AutoFirst Saab Apeldoorn

• Verkoop nieuw en gebruikt • Schadeherstel • Trekhaken • Uitlaten

Sleutelbloemstraat 71 7322 AJ Apeldoorn 055 – 366 32 32 autofirst-apeldoorn.nl

B LO EM EN & M EER….

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032

Verder in ons assortiment: Verschillende soorten harde en zachte geitenkazen Vele soorten buitenlandse kazen Tapenades, olijven, noten Koninginnelaan 79 7315 BN Apeldoorn Tel : 055-8438032

Koninginnelaan 35 Tel : 055 5225051 15 Parkenblad


Duurzame Parken

Dromen en daden voor een duurzame wijk

Geef De Parken nieuwe energie Zoals u in de speciale editie van het

Via het energienummer van het Parkenblad

Parkenblad heeft kunnen lezen is een aantal

“Ons ultieme einddoel is om binnen één generatie in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken”

bewoners bezig met de vraag: hoe gaan we in de Parken straks geen fossiele energie meer gebruiken? De bewoners vormen samen met energieregisseur Albert van Dam en Michael Boddeke van deA het droomteam met als

hoorde ik van het Droomteam, dat zich bezighoudt met een duurzame wijk. Hier wil ik meer van weten, want ik woon in een huis uit 1903: mooi, maar oud en koud en met een hoge energierekening. Tekst: Klaaske de Vos Foto: Bart Schudel

motto ‘van vergezicht naar realisatie’. Een

Daarom sprak ik met Froukje Runia, die lid is van het Droomteam en zich vooral richt op de communicatie van de duurzame plannen met Parkenbewoners.

voorstel voor een aanpak is inmiddels gereed. In dit nummer de aanpak die het droomteam voor ogen staat. Tekst: Michael Boddeke

Over 25 jaar – Missie geslaagd De noodzaak is hoog en onze ambitie is stevig. Ons ultieme einddoel is namelijk om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk verwarmen we dan niet meer met aardgas. Voor het waarmaken van onze ambitie kiezen we voor een stap voor stap aanpak, met een herkenbaar resultaat na 3, 10 en dus 25 jaar. Over 3 jaar - Verbonden door duurzame energie We starten met het isoleren van onze huizen. Dat is verstandig en noodzakelijk, want alle energie die je niet gebruikt hoef je ook niet duurzaam op te wekken, en daarnaast zorgt besparen voor een lagere energierekening, meer comfort en een beter energielabel. Het isoleren van onze woningen gaan we gezamenlijk aanpakken, omdat we geloven dat je samen veel meer bereikt; elkaar helpen door inzichten en ervaringen te delen over het isoleren van oude huizen. Naast energie besparen is ons isolatieprogramma ook een geweldige manier om elkaar te ontmoeten en ons te verbinden met het thema ‘op weg naar woningen met een energielabel A, B of C’. Het resultaat na 3 jaar is dat ons gezamenlijke

16 Parkenblad

energieverbruik (gas en stroom) met minimaal 9% is afgenomen t.o.v. 2018. Over 10 jaar – Onze toekomstige warmtevoorziening beschikbaar Onze grootste opgave is om een alternatief te vinden voor onze huidige warmtevoorziening, die bijna volledig gebruikmaakt van aardgas. Er zijn alternatieven waarvan we de geschiktheid voor onze wijk stuk voor stuk gaan onderzoeken. En voor alle alternatieven geldt: goed geïsoleerde huizen met een B of C energie­label. Gelet op de huidige situatie van onze wijk, gaan we ook heel nadrukkelijk bekijken in hoeverre de huidige gasinfrastructuur in onze wijk kansen biedt. We denken daarbij aan de inzet van duurzaam gas. Het resultaat is dat we binnen 10 jaar als wijk een keuze hebben gemaakt voor onze warmtevoor­ ziening en dat het gekozen alternatief dan ook beschikbaar is. Over 10 jaar hebben we dus een alternatief voor aardgas. En ondertussen hebben we

ons gasgebruik met minimaal 25% verminderd t.o.v. 2018. We gaan in 10 jaar ook ons stroomgebruik volledig duurzaam maken. Dit doen we allereerst door waar mogelijk in onze wijk de stroom zelf op te wekken. En wat we dan nog te kort komen gaan we in de omgeving van onze wijk opwekken. Ondersteuning Deze aanpak voor de Parken wordt ondersteund door de gemeente Apeldoorn met een energieregisseur en een opdracht aan deA. Ook kennis en ideeën uit landelijke ontwikkelingen worden meegenomen. Reacties welkom We horen graag reacties van u als bewoners. Dat mogen ook twijfels zijn, vragen waar te beginnen en suggesties hoe we dit met ons allen kunnen waar­maken. Reageren kan via deparken@de-a.nl. Op de website van De Parken - www.deparken.nl en op die van deA - www.de-A.nl - is meer informatie te vinden.

In hoeverre ben je bezig met de duurzaamheid van je eigen woning? Runia: ‘Toen ik stopte met werken, vroeg ik mij af of het nog verantwoord was om alleen te wonen in dit grote huis: mijn kinderen wonen elders en mijn man is een aantal jaren geleden overleden. Ik besloot dat ik hier in elk geval wil blijven, maar dat ik dan wel wat moet veranderen aan mijn huis uit 1968, want ook dit huis is niet gebouwd in een tijd dat men rekening hield met het energieverbruik. Ik wil meer comfort én de CO2 uitstoot van mijn woning verminderen, dus er moet iets gebeuren. Daarom zocht ik naar een alternatieve energiebron, bijvoorbeeld zonnepanelen. Helaas heb ik te veel schaduw op mijn dak, en toen kwam ik in aanraking met De A, de duurzame energiecoöperatie in Apeldoorn. Ik werd lid en neem nu stroom van hen af, die wordt opgewekt bij de Ecofactorij. “ Koos je voor deze energievorm omdat we verstoken worden van gas, of waren er andere overwegingen? “Ik heb me altijd maatschappelijk betrokken gevoeld. Mijn man en ik, beiden arts, hebben o.a. lang in Afrika gewerkt. Mijn inzet voor de energietransitie heeft daarmee te maken. Ik voel me verantwoordelijk voor de aarde, dus probeer zo weinig mogelijk een vervuiler te zijn. ”

Lees verder op pagina 19

17

Parkenblad


Vervolg van pagina 17

je auto weer als nieuw! ?? n e d e r v e t ? l n n a e e a d d m llee evvrree e e t t l h l a t a e a i a m N m e l e e h h t t ! ie NNie ttiiijjjdd l A . p o ! t d e l h t l A n A . e ssssseenn hheett oopp. jj llloo i W o s i j i W W

Was dat ook de reden dat je je aanmeldde voor het Droomteam? “Aanvankelijk niet. Ik ging in mei naar een bijeenkomst van de Parken over de energietransitie, omdat ik hier zelf mee bezig was voor mijn eigen huis. Daar werd duidelijk dat de gemeente, die o.a. De Parken als pilot in verduurzaming had aangewezen, stimuleert dat bewoners met ondersteuning van De A en de energieregisseur, elkaar ondersteunen in het vinden van praktische oplossingen voor isolatie en energieproblemen. Deze oproep kwam voor mij precies op het goede moment: ik wil een bijdrage leveren aan een beter milieu en ik wil graag meer delen met de bewoners van De Parken. Ik ben net met pensioen en wil vormgeven aan het begrip noaberschap: wij Parkenbewoners zijn betrokken op elkaar en hebben daarbij aandacht voor onze omgeving en het milieu.” Hoe werkt het Droomteam? “Het Droomteam wil voor de wijk De Parken onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn voor schone energie. Er zitten gedreven mensen in met kennis van en visie op duurzaamheid. Daar ben ik geen expert in. Ik zit in de werkgroep ‘communicatie’. Ik ken veel mensen in de wijk, die mij kunnen benaderen met

vragen en ik kan ze zo nodig doorverwijzen naar de energieregisseur of DeA. Ik houd ervan mensen te verbinden en zet die kwaliteit in om bewoners die in duurzaam wonen geïnteresseerd zijn met elkaar in contact te brengen.” Waarom heet dit team eigenlijk Droomteam? Het gaat toch om daden, om doen? “Ja, dat klopt. Het doen is zeker belangrijk, bijvoorbeeld het werken aan betere isolatie van onze woningen. Maar zonder dromen geen vooruitgang. Dromen zijn nodig, omdat we in De Parken waarschijnlijk een collectieve energievorm nodig zullen hebben in plaats van aardgas. Aardwarmte en niet fossiel gas (waterstofgas?) zijn opties om te onderzoeken. Dat betekent dat we out of the box moeten denken. Laten we daarover dromen en nagaan wat haalbaar is. En tegelijk actief zijn in het hier en nu, dus als eerste: isoleren, isoleren en isoleren….” “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”, zei de schrijver Elsschot, maar zo somber is Runia niet. Goed dus dat er een droomteam is, dat de bewoners meeneemt bij het slaan van een brug tussen droom en daad.

“Zonder dromen geen vooruitgang. Dromen zijn nodig”

Laan van Spitsbergen 110, www.blinq.nl Laanvan vanSpitsbergen Spitsbergen110, 110, www.blinq.nl www.blinq.nl Laan 19 Parkenblad


Parkenportret “We hoeven niet nóg mooier te wonen” Tekst: Herma van Eijk Foto: Bart Schudel

Van Amsterdam naar Apeldoorn, best een cultuurschok. Maar Sander den Hartog en Viola Braaksma komen oorspronkelijk uit IJsselmuiden en Wezep, dus helemaal vreemd was het niet om zo’n vijf jaar geleden weer in de rust van de Veluwe te gaan wonen. In Villa Henk zijn ze uiteindelijk neergestreken, op de hoek van de Van Lyndenlaan en Frisolaan, met hun negenjarige zoon Nero en dochter Hannah van zeven. Ooit was het een pension, onder andere voor studenten van de theologische universiteit, gerund door twee dames, nu een prachtig verbouwde woning. Ze waren getipt voor het huis door hun voormalige buren aan het Prins Hendrikplein, waar ze een jaartje gehuurd hebben gewoond. “Het is een heerlijk huis, met een voor de Parken grote tuin. Van een paar kleinere ruimten op de benedenverdieping hebben we één grote gemaakt, inclusief keuken. We hebben in de buurt al vrij snel vriendschappen op kunnen bouwen, ook omdat de wijk aardig aan het verjongen is. Ik mis Amsterdam dan ook helemaal niet,” constateert Sander. Viola nuanceert dat: “In Amsterdam is gewoon zoveel te doen, dat mis ik soms wel. Daar is meer leven in de wijk zelf. Aan de andere kant, in Apeldoorn is feitelijk net zoveel te doen, maar je moet er meer naar op zoek. En eigenlijk is dat ook helemaal niet erg.”

DRM Duurzaam Totaalinstallaties Mulder Duurzaam en De Ruijter Totaalinstallatie

airconditioning, zonnepanelen, warmtepompen,

realiseren onder naam DRM Duurzaam Totaal­

luchtbehandeling, verwarmingstechniek, verlich­

installaties voor bedrijven en woningen. Beiden

tingsinstallaties, installatie- en watertechniek.

zijn samen al meer dan 200 jaar actief op het gebied van installatietechniek en verduurzaming. DRM Duurzaam Totaalinstallaties realiseert alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

Meer informatie? Bel gerust (055) 303 40 40 of kijk op drmduurzaam.nl

Wonen Sander en Viola hebben een bijzondere kijk op wonen: “Feitelijk ben je een passant in het huis, dat er vóór jou al stond. Het huis en ook de wijk zullen ons wel overleven. Daarom moet je goed voor je huis zorgen”. Ze zijn dan ook druk bezig met de buitenkant en het verbouwen van de zolder tot een loft. Een zonneboiler op het dak ontbreekt niet, en de benedenverdieping is inmiddels geïsoleerd. Hun keuze voor De Parken was een bewuste, na ook gekeken te hebben in Berg en Bos en de Indische buurt. De ruimte, het groen en de rust gaven al gauw de doorslag. Maar met name Viola mist wel wat reuring: “Zou het niet leuk zijn als we vaker dan het Parkenfeest eenmaal per jaar, ook andere dingen in de wijk hadden?

Wie noemt zijn huis nou ‘Villa Henk’? Hendrika, vooruit, maar Henk? Viola en Sander weten het niet, net zomin als de vorige bewoner. Was het een grapje van de schilder? De naam van de architect of de eerste eigenaar? Weet u wellicht meer? Mail dan aan info@deparken.nl !

Lees verder op pagina 22

21 Parkenblad


De Parkwachter Column

Vervolg van pagina 21

Iets als de Parade, of een muziekfestival(letje). Dan kom je elkaar wat vaker tegen, en daar wordt de wijk alleen maar beter van.” Werken en sporten Beiden werken meer dan fulltime. Viola reist als operationeel directeur voor een financiële organisatie door het hele land, Sander is onlangs gestart als mede-eigenaar van een internationaal opererend softwarebedrijf dat kostprijzen berekent voor diensten en producten. Viola: “Ons wordt vaak gevraagd: Hard werken, veel reizen, kleine kinderen … hoe combineren jullie dat? Grappig dat dat in Amsterdam nooit gevraagd werd; daar is dat zoveel gebruikelijker. Natuurlijk is het druk, maar we maken ook nog tijd voor andere zaken, zoals vrijwilligerswerk (kijk maar op www.equaleducation.nl) en om veel te sporten.” Beiden zijn triatleten, waarbij Sanders sterkste onderdeel het lopen is, en dat van Viola het fietsen: “Vandaar dat we besloten om onze kinderen op zwemmen te doen! Daarnaast zit Nero op hockey en Hannah op atletiek.”

Apeldoorn “Als je over de Amersfoortseweg weer naar huis rijdt, voelt het, nog steeds na de paar jaar dat we nu hier wonen, als vakantie,” stellen Viola en Sander vast. Snel verhuizen zit niet in hun planning, hoewel .. een paar jaar buitenland lijkt Viola wel aantrekkelijk. En

Hendrik Jan de Tuinman Zeker wanneer u een tuin bij uw woning heeft, zal Hendrik Jan geen onbekende voor u zijn. Voor het omspitten van de moestuin heeft hij de juiste spade; voor het omzagen van een struik of boom kent onze Hendrik superscherpe zagen;

“In een huis ben je slechts passant; het huis overleeft jou” kun kinderen? Nero: “Ik vind de kindjes hier aardiger dan in Amsterdam, en het is rustiger in de klas.” Hannah kan zich niet veel meer herinneren van Amsterdam, maar dit huis is sowieso favoriet, vooral de keuken: “Daar kun je heel goed pannenkoeken in bakken, en daarin zijn papa en ik kampioen”. Waarvan akte!

Alle tijd en aandacht Huis en hypotheek | Familierecht | Zakelijk | Stichtingen en verenigingen

voor het knippen van de heg beschikt de man over geslepen heggenscharen, en voor het verwijderen van gevallen boomblad biedt hij bladharken en straatbezems aan. Maar het assortiment tuingereedschappen van onze Hendrik Jan is, zoals ook de gaslamp, het petroleumstel en de weckketel niet meer van deze tijd. Onze generatie is gewend aan en verwend met allerlei moderne apparaten die kunnen worden ingezet bij alle klussen in de tuin. Een gemotoriseerde of elektrische heggenschaar, de motorzaag en de bladblazer zijn in menig huishouden aanwezig of worden door de ingehuurde tuinman ingezet bij het onderhoud van de gekoesterde gaard. Dat maakt ons leven waarin we toch al zo druk, druk, druk zijn, een stuk gemakkelijker en eenvoudiger, en al die apparaten dragen bij aan de efficiency die hoogstnoodzakelijk is in ons bestaan, waarin ‘multi-tasken’ voor velen van ons de dagelijkse rode draad vormt. Dat werken in de tuin met een schop of schep, een bezem, hark of heggenschaar kan helpen bij het kwijtraken van stress is voor velen van ons een totaal onbekend fenomeen. Liever maken we gebruik van al de moderne uitvindingen om de boel weer zo snel mogelijk aan kant te krijgen. De uitvinders van die machines zijn echter aan één ding voorbij gegaan. Ze maken allemaal herrie. Niet ver van waar wij wonen, houdt zich een tuinbezitter op die bij het eerste het beste blad dat in de late nazomer uit de boom dwarrelt, zijn rumoerige bladblazer weer op de rug bindt en in alle vroegte het ding inschakelt om zijn erf

bladvrij te maken. En te houden. Het lijkt wel of hij naar dit moment het hele jaar heeft toegeleefd. Het werkt aanstekelijk; in de loop van de weken ontwaken steeds meer van die dingen uit hun zomerslaap en gaan ze decibellen produceren. En zo dreig ik elk jaar opnieuw een hevige herfstdepressie op te lopen. Niet van de vallende bladeren die me herinneren aan de eindigheid van alle leven. Maar van het hoogst irritante lawaai van die vervelende tuinmachines. Met weemoed kijk ik terug op mijn jeugd waarin bezem, bladhark en heggenschaar een rol van betekenis speelden. En Hendrik Jan de Tuinman? Die verdient een standbeeld. Midden in onze wijk…

www.dnvn.nl Paslaan 16 | Apeldoorn 23 Parkenblad


doop IkIkdoop Ik doop Mijnkwast kwast Mooi, vooral ook mooi Ik doop Mijn Mijn kwast In liters kleuren Mijn kwast In liters kleuren In liters kleurenIk strijk de haren Van gure dagen liters kleuren Ik strijk de haren Ik strijk de haren trouwegezel gezel En Vanmijn mijntrouwe strijk de haren Van Van mijn trouwe gezel Op blanke kozijnen mijn trouwe gezel Op blanke kozijnen Op blanke kozijnen En deuren blanke kozijnen En deuren Met vaste hand En deuren En deuren Hij likt strak langs het glas Help ik tientallen huize Hij likt strak langs het glas Haarscherp Hij likt strak langs het glas strak langs het glas Doorstaan Haarscherp van de tand des De tijds door Haarscherp Doorstaan van de tand des tijds Haarscherp vooral ook mooi Doorstaan van de tandMooi, des tijds jaargetijde n van de tand des tijds Mooi, vooral ook mooi Van gure dagen Mooi, vooral ook mooi i, vooral ook mooi Van gure dagen Van gure dagen En slagregens Passeren vol eerbied an gure dagen En slagregens En slagregens Mijn levenswerk. En slagregens Met vaste hand Metikvaste hand Help tientallen huizen Met vaste hand Met vaste hand Help ik huizen winter door Detientallen Help ik tientallen huizen ik tientallen huizen Hollandse door De winterjaargetijden De winter door Passeren vol eerbied e winter door Hollandse jaargetijden Hollandse jaargetijden Mijn levenswerk andse jaargetijden Passeren vol eerbied. Passeren vol eerbied seren vol eerbied Mijn levenswerk. Mijn levenswerk. ijn levenswerk.

slagregens

winter de schilder Hollandse van

de Parken

Kies voor kwali Kies voor de meester

Kies voor kwaliteit. voor kwaliteit. voor de meesterschilder. Kies Kies voorKies kwaliteit.

oor kwaliteit. Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderw Kies voor dehet meesterschilder. liefde voor vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als es voor de meesterschilder. de meesterschilder. buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale pan Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en zijn we o.a. beloond panden met de Nationale SchildersVAKprijs. buitenschilderwerk Hiervoor aan historische gebouwen en monumentale in en rond Apeldoorn. Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte Hiervoor zijn we o.a. beloond met de Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch?

eesterschilders onderscheidt doorDaardoor subliem staan schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor zich het vak. wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en dt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte r het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnenen buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnenen lderwerk aan historische en beloond monumentale in en rond Apeldoorn.Meesterlijk toch? Hiervoorgebouwen zijn we o.a. met depanden Nationale SchildersVAKprijs. gebouwen monumentale in SchildersVAKprijs. en rond Apeldoorn. Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn zijn we o.a.enbeloond met de panden Nationale Meesterlijk toch? Telefoon (055) 366 53 33 e Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch? info@teloo.nl, www.teloo.nl

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn Telefoon (055) 366 53 33 Telefoon (055) 366 53 33 info@teloo.nl, www.teloo.nl Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn info@teloo.nl, www.teloo.nl Telefoon (055) 366 53 33 info@teloo.nl, www.teloo.nl

Waterman