Landelijke special 1 mei 2019

Page 1

BIJLAGE

Met ICT in de wolken

Je kunt steeds meer, hoe complex het ook lijkt

De garage Olie en smeer gaan digitaal

Stad Gent M!A: meer dan digitale werkplek

g-company Op de kaart in de cloud


ADVERTENTIES

ADVERTORIAL

De route van product- naar service leverancier Veel producenten willen de weg naar de eindgebruikers verkorten, ze beter leren kennen, misschien zelfs hun strategie op de gebruikers aanpassen. Het ƉůĂƞŽƌŵ ǀĂŶ WƌŽƟƵŵ ŝŐŝƚĂů ŵĂĂŬƚ ƉƌĞĐŝĞƐ ĚĂƚ ŵŽŐĞůŝũŬ͘ ͞/Ŷ ĚĞ ŬĞƌŶ ŚĞůƉƚ WƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĞĞŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘͟ WƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶ njŝƩĞŶ ƐŽŵƐ ŝŶ ĞĞŶ ǁĂƚ ůĂƐƟŐĞ ƉŽƐŝƟĞ͘ ,ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ǀŝŶĚĞŶ ǀŝĂ ǁŝŶŬĞůƐ ǁĞů ĚĞ ǁĞŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͕ ŵĂĂƌ ǁŝĞ ůĞŐŐĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ŝŶ ŚƵŶ ǁŝŶŬĞůŵĂŶĚũĞ͍ tĞůŬĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ŬŽƉĞŶ njŝũ ŶŽŐ ŵĞĞƌ͕ ŚŽĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ njĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͍ WƌŽďĞĞƌ ĂůƐ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ ĚĂŶ ŵĂĂƌ ĞĞŶƐ ŝŶ ƚĞ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ĚĞ ǁĞŶƐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞƌ͘ ĞŶ ĞŝŐĞŶ ǁĞďǁŝŶŬĞů ůŝũŬƚ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŵĂĂƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĂĂŬ ŶŝĞƚ͕ njĞŐƚ 'ĞƌĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͕ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƉĂƌƚŶĞƌ ďŝũ WƌŽƟƵŵ ŝŐŝƚĂů͘ ͞/ĞĚĞƌĞĞŶ ŚĞĞŌ ǁĞůĞĞŶƐ ŐĞƉƌŽďĞĞƌĚ Žŵ ĞĞŶ ǁĞďǁŝŶŬĞů ƚĞ ƐƚĂƌƚĞŶ͘ DĂĂƌ ŚĞƚ ŐĂĂƚ ŶŝĞƚ Žŵ ǁĂƚ ǀŽŽƌ ǁŝŶŬĞů ũĞ ŚĞďƚ͕ ŵĂĂƌ ǁĄĄƌ ũĞ ũĞ ǁŝŶŬĞů ŚĞďƚ͘͟ ŝũ ďŽů͘ĐŽŵ͕ ŵĂnjŽŶ ŽĨ ůŝďĂďĂ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͕ ŽĨ ďŝũ ĚĞ ǀĞůĞ ŚŽŶĚĞƌĚĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ ǁĞďǁŝŶŬĞůƐ͘ ͞ Ğ ǀƌĂĂŐ ŝƐ ĚĂŶ ŚŽĞ ĂĂŶ ƚĞ ƐůƵŝƚĞŶ ŽƉ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǁĞďƐŚŽƉƐ͕͟ njĞŐƚ sĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͘ ͞WƌŽƟƵŵ ŝŐŝƚĂů ŚĞĞŌ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ ĞĞŶ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ njŝũŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĚŝƌĞĐƚ ŬĂŶ ŽŶƚƐůƵŝƚĞŶ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǁĞďƐŚŽƉƐ ĞŶ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ͘͟ ĂĂƌŵĞĞ ďĞŐŝŶƚ ŚĞƚ ƉĂƐ ǀŽŽƌ WƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů͘ ͞,Ğƚ ƉŽƌƞŽůŝŽ ďĞŚĞĞƌ ũĞ ŽƉ ĞĞŶ ƉůĞŬ͕ ĚĂƚ ĂůůĞĞŶ ŝƐ Ăů ŚĞĞů ǁĂĂƌĚĞǀŽů͕͟ njĞŐƚ sĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͘ ͞ Ğ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ĞƌƵŝƚ ŬŽŵƚ ƌŽůůĞŶ ŚĞůƉƚ ďŝũ ŚĞƚ njŽĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ƉĂƚƌŽŶĞŶ͕ ĐŽŵďŝŶĂƟĞƐ ǀĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ŽĨ ŵŽĚĞůůĞŶ ĚŝĞ ďĞƚĞƌ ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ ŽƉ ĚĞ ŵĂƌŬƚ͘ tŝũ ŚĞůƉĞŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚ ŵĞĞ ŝŶ ĚĞ ĂŶĂůLJƐĞ͘ tĞ ƐƚĂĂŶ ŶĂĂƐƚ ĚĞ ŬůĂŶƚ ďŝũ ĚĞ ƉƵnjnjĞů ŚŽĞ Śŝũ njŝũŶ ǀĞƌŬŽƉĞŶ ŬĂŶ ŽƉƐĐŚĂůĞŶ͘͟

ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĞĞŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ,ŽĞ ŬĂŶ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ njŝũŶ ďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞů ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͍͟ sĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ ǀĞƌǁŝũƐƚ ĂůƐ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŶĂĂƌ ĚĞ ŬƌĂŶĞŶ ŝŶ ĚĞ ZŽƩĞƌĚĂŵƐĞ ŚĂǀĞŶ͕ ǁĂĂƌ Śŝũ ǀĂŶƵŝƚ njŝũŶ ŬĂŶƚŽŽƌ ŽǀĞƌ ƵŝƚŬŝũŬƚ͘ ͞ Ğ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ŬƌĂŶĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞĞƌĚĞŶ ǀƌŽĞŐĞƌ ĞŶŬĞů ŽƉ ĂĂŶƐĐŚĂĨƉƌŝũƐ͘ ŝũ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ ƐƚĂƉ ŐĞŵĂĂŬƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŵŽĚĞů͘ Ğ ŐĞďƌƵŝŬĞƌ ďĞƚĂĂůƚ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ŚŽĞǀĞĞů ƚŽŶ ĂĂŶ ŐŽĞĚĞƌĞŶ Śŝũ ŽƉ ĚĞ ŬĂĚĞ njĞƚ͘͟ ŝĞ ůĂĂƚƐƚĞ ƐƚĂƉ njƵůůĞŶ ŵĞĞƌ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŵŽĞƚĞŶ njĞƩĞŶ͕ ŝƐ njŝũŶ ŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐ͘ ͞ ůƐ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞ ƚŽĞ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂŵĞ ƌĞůĂƟĞ ƚƵƐƐĞŶ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ ĞŶ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌ͕ ĞĞŶƚũĞ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ŝŶ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ ŝƐ ĚĂƚ ĚĞ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌ njŝũŶ ƉƌŽĚƵĐƚ njŽ ůĂŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŬĂŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘͟ WƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů ŝƐ Ğƌ Ăů ĚŝĞ ƟũĚ Žŵ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ƚĞ ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͘ sĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͗ ͞'ƌŽƚĞ ƐƉĞůĞƌƐ ŵĂŬĞŶ Ăů ĚŝĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ͕ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĚŝĞŶƐƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ ĚĂƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ ŽŽƌ ǀŝĂ ŽŶƐ ƉůĂƞŽƌŵ ũĞ ƉŽƌƞŽůŝŽ ƚĞ ŽŶƚƐůƵŝƚĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ͕ ŵĂŬĞŶ ǁĞ ĞĞƌƐƚ ĚĞ ĚĂƚĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŽƉ ŽƌĚĞ͕ ĚĂŶ ǀŽůŐƚ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞů ĚŝĞ ĂĂŶƐůƵŝƚ ďŝũ ŚĞƚ ƐĞŐŵĞŶƚ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚ͘ tĞ ůĞǀĞƌĞŶ ĚƵƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘͟

Gerard van der Hoeven DĂŶĂŐŝŶŐ ƉĂƌƚŶĞƌ ďŝũ WƌŽƟƵŵ ŝŐŝƚĂů

hŝƚ ĚĞ ĚĂƚĂ ŬĂŶ ŽŽŬ ďůŝũŬĞŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŵŽĚĞů ŶŽŐ ůƵĐƌĂƟĞǀĞƌ ǁĞƌŬƚ͕ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ƐƚĂƉ ǁĂĂƌďŝũ WƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů ďĞĚƌŝũǀĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚƚ͘ ͞tŝũ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Žŵ ǁĞďǁŝŶŬĞůƐ ƚĞ ŽŶƚƐůƵŝƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ ŚĞůƉƚ WƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů

sŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽĨ ǀƌĂŐĞŶ ŐĂ ŶĂĂƌ ŚƩƉƐ͗ͬ​ͬƉƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů ŽĨ ŵĂŝů ŶĂĂƌ ŝŶĨŽΛƉƌŽƟƵŵ͘ĚŝŐŝƚĂů dĞů͗͘ нϯϭ ϭϬ ϯϰϬ Ϭϭϰϰ ͮ DĂƌĐŽŶŝƐƚƌĂĂƚ ϭϲ ͮ ϯϬϮϵ < ZŽƩĞƌĚĂŵ


INHOUD GARAGE: OLIE EN 4 DESMEER GAAN DIGITAAL

Steeds meer auto’s krijgen veiligheids- en milieusystemen aan boord. Waarmee de digitale wereld die van smeer en olie raakt.

15

‘ONDERNEMERS RISKEREN FLINKE BOETES’ Het bedrijfsleven gaat volgens Marcel Wendt te laconiek om met digitale identiteit.

BIJLAGE

I

e

Je kunt steeds meer, hoe complex het ook lijkt

De garage

SSttaadd Gent

Olie en sm meeer gaan digitaal

7 CYBERSECURITY

M!A A:: meer dan digitale w weerkkpplek ek

g-company Opp de kaart in de cloud O

COLOFON HOOFDREDACTIE Eldert Kuiken, redactie@deondernemer.nl 06 - 27 06 21 38

Vier decennia cybersecurity.

REDACTIE & VORMGEVING Susy Cascado, Imelda van der Helm, Mark Litjens, Theo Loth, Bart Friso, Guy Hoeks, Kitty Döppenbecker,

DIGITALE TRANSFORMATIE Stad Gent zet grote stappen in verregaande digitalisering met M!A: Zeventig procent van de gebruikers geeft een 7 of hoger.

ADVERTENTIES Sven Kok, sven.kok@persgroep.nl 06 - 52 35 79 72

11

DE PERSGROEP NEDERLAND 020-5626200, advertising@persgroep.nl DEONDERNEMER.NL De Ondernemer is een B2B-platform met speciale katernen, een website en events. De content wordt gemaakt door de redactie en deels samengesteld in samen werking met betalende partners. Als dat laatste het geval is, staat daarover meer informatie achter de

KANNIBALISATIE EEN KWESTIE VAN MOED EN TIMING Vaak vereist de transitie naar de digitale wereld dat een bedrijf zijn bestaande business model kannibaliseert. De vraag is dan: wanneer is het juiste tijdstip? In mei 2003 nam Aron Ralston een zeer moeilijke beslissing. Nadat hij vijf dagen vast had gezeten in een ravijn in Utah, met zijn arm en hand vastgeklemd onder een rots, besloot hij zijn eigen arm met zijn zakmes te amputeren, om zo zijn leven te redden. Een bloedstollend verhaal: alhoewel het rationeel gezien de enige manier was, blijft het besluit om jezelf te verminken iets tegennatuurlijks. Veel bedrijven worstelen met hetzelfde dilemma als Ralston. De opkomst van de digitale concurrentie kan vaak even plotseling en abrupt zijn als het neerstorten van een rotsblok. Om te overleven moeten bestaande, vaak zeer lucratieve producten worden

afgebouwd, in de hoop dat nieuwe, nog onbewezen digitale businessmodellen de toekomst veilig zullen stellen. De afgelopen jaren heb ik vaak genoeg gezien hoe lastig zo'n beslissing kan zijn. Kranten vonden het erg moeilijk hun dure papieren rubrieksadvertenties op te geven, met als gevolg dat nieuwe onlinespelers de digitale rubriekenmarkt gingen domineren. Producenten van merkartikelen waren lang bang om direct aan hun eindklanten te verkopen omdat ze de detailhandel niet tegen zich in het harnas wilden jagen. De detailhandel zelf was vaak halfslachtig in zijn pogingen onlinewinkels te openen, omdat ze de toeloop naar hun fysieke winkels niet in gevaar willen brengen. Dat dit allemaal zo moeizaam verloopt is niet verwonderlijk: je geeft een zekere cashflow voor de korte termijn op om de kans op toekomstige geldstromen te vergroten. In de organisatie zelf begrijpen medewerkers

die het geld binnenbrengen niet dat zij niet meer mogen investeren en veel geld wordt in hun ogen verbrand met nieuwe avonturen. Een populaire spreuk luidt: het is beter jezelf te kannibaliseren dan dat anderen het doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om het nog complexer te maken: te vroeg kannibaliseren is bijna net zo erg als te laat. De internetbubbel rond 2000 liet zien dat te grote gretigheid snel tot waardevernietiging kan leiden. De cruciale vraag is dus: hoe krijg je een organisatie zover dat ze op het juiste moment in het eigen vlees gaat snijden? Als ik naar bedrijven kijk die dit relatief goed gedaan hebben, zie ik dat het veel met moed te maken heeft, die tegelijkertijd niet in overmoed ontaardt. Aron Ralston werd vooral geprezen vanwege het feit dat hij zijn hoofd koel hield. Hij kon dit omdat hij ervaring en daardoor zelfvertrouwen had. Genoeg vertrouwen om

vijf dagen te wachten, in de hoop dat hij in zijn geheel gered zou kunnen worden. Ook had hij genoeg ervaring om te weten dat, als hij nog langer zou wachten, hij te zwak zou zijn om nog levend uit de canyon te komen. Bij Ralston ging het om de uitzonderlijke kwaliteiten van één persoon. Bij bedrijven gaat het erom dat het managementteam en de raad van commissarissen beschikken over genoeg moedige personen met voldoende digitale ervaring, maar dat er ook mensen zijn die overmoed tegenwerken. Psychologie zou wel eens belangrijker kunnen zijn voor overleving dan technologie.

Over de auteur Annet Aris is commissaris bij diverse Europese bedrijven, Senior Affiliate Professor digitale strategie bij INSEAD en voorheen organisatieadviseur en partner bij McKinsey. Ze bracht onlangs het boek Wegwijzer in het digitale doolhof uit.

3


tekst en foto’s MARK LITJENS

De garage: olie en In de jaren tachtig kregen auto’s steeds meer veiligheids- en milieusystemen aan boord. Denk aan ABS en de katalysator. Dit alles moet – zeker bij storingen – kunnen worden gecheckt. Waarmee de digitale wereld die van smeer en olie raakt. Steeds vaker, steeds intenser. Hoe ga je als garagist mee in die transformatie? De ontwikkelingen volgen elkaar de laatste jaren in rap tempo op. In de jaren tachtig groeide het elektronica-aandeel in auto’s mondjesmaat. De laatste tien jaar wordt het spul met karrenvrachten tegelijkertijd aangevoerd: radargestuurde cruisecontrol, systemen die je netjes tussen de strepen op de weg houden, camera’s die eerder dan de bestuurder weten of een ongeval aanstaande is, infraroodcamera’s die in het

OLIE EN SMEER Roel Cassée Automobielbedrijf Van London Utrecht Het garagebedrijf ligt in de wijk Oog in Al in Utrecht en ademt vakmanschap uit alle poriën. Eigenaar Roel Cassée sleutelt zijn hele leven al aan motoren: brommers, auto’s, karts en boten. ,,Alles waar een motor in zit, vind ik interessant. Zeker als het een uitdaging is om een probleem op te lossen. Dan ga ik er helemaal voor. Dat houdt je bovendien scherp. Nadenken, beroepsblindheid voorkomen. Zo heb ik er lol in af en toe een APKkeuring in omgekeerde volgorde uit te voeren. Om bij de les te blijven.” Die vrijheid wordt overigens wel steeds lastiger te creëren, want veel problemen zijn tegenwoordig elektronische problemen en juist die kosten tijd. Bovendien dicteert de computer dan vaak hoe je te werk moet gaan. ,,Ik zit veel achter mijn laptop. Bepaald niet mijn passie, maar ik doe het natuurlijk wel. Veel liever bedenk

4

| DE ONDERNEMER | 1 MEI 2019

ik een oplossing voor een bepaald onderdeel dat niet meer leverbaar is. Dat zie je tegenwoordig al gebeuren bij auto’s die ouder zijn dan 10 jaar. Dan maak ik iets of ik zoek op de sloop naar zo’n onderdeel.” Hij heeft zijn werk in de loop der jaren behoorlijk zien veranderen. ,,Ik ben ooit met een gereedschapskistje met zes vakjes begonnen. Daar zat alles in wat ik nodig had. Nu staat hier voor ruim een ton aan gereedschap. Wil je verschillende merken onderhouden, dan heb je veel apart gereedschap nodig. Dat geldt ook voor software om een auto uit te kunnen lezen. Aan een computer ontkom je niet meer. Of je moet echt alleen met oudjes werken, maar daar is niet genoeg aan te verdienen. Die doe ik er zeker bij. Geef mij maar een oude Jaguar in plaats van zo’n nieuwe. Feit is dat je met auto’s van nu je boterham

verdient.” Daar houdt het voor de Utrechtse autovakman meteen ook op. ,,Ik ga niet meer investeren in elektrische auto’s. Misschien dat er ooit nog een paal voor de deur komt en ik een elektrische auto lever als een klant erom vraagt, maar ik voel mij er niet toe geroepen. Ik geloof meer in waterstof. Al rijden ze straks in trapauto’s, ik blijf gewoon bij brandstofauto’s. Bij een elektrische auto gaat het vooral om vervangen. Dan kun je geen alternatieven bedenken voor een probleem, zoals nu. De computer vertelt je wat er moet gebeuren. Dat is niet mijn ding. Lekker sleutelen, dat blijf ik doen tot mijn pensioen. Ik geloof bovendien niet dat binnen nu en dertig jaar er geen brandstofauto meer rondrijdt. Dus ik kan voorlopig nog vooruit.”

‘Ik ben ooit met een gereedschapskistje met zes vakjes begonnen’


smeer gaan digitaal donker kijken mogelijk maken, elektronische dashboards met ongekende instelmogelijkheden en ga zo nog maar even door. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de elektrische auto, en waterstofaandrijving. Kortom, van de eerste On Board Diagnose (OBD) aansluiting eind jaren tachtig tot de huidige generatie elektrische auto’s is er veel gebeurd. Zoveel dat er momenteel grofweg twee soorten autobedrijven te vinden zijn: zij die het graag houden bij olie en smeer en zij die dit laatste combineren met investeringen voor de toekomst, voor zover die toekomst al is uitgekristalliseerd.

OLIE, SMEER EN SOFTWARE Niels van Herpen Autopunt Van Herpen Berlicum De grote, lichte werkplaats achter de showroom en het kantoor staat vol. Toch heerst er rust. De ruime werkplekken zijn zo ingericht dat iedereen ontspannen aan de auto’s van klanten kan werken. Voorlopig zijn het vooral de traditionele auto’s waaraan wordt gewerkt. Maar auto’s met hybride of elektrische aandrijving zijn bij Autopunt Van Herpen net zo welkom. ,,Er rijden bijna negen miljoen auto’s rond in Nederland, waarvan nog geen vijftigduizend volledig elektrische auto’s. Al die auto’s vervangen in de komende tien tot vijftien jaar is onmogelijk. Ik heb geen glazen bol, maar alleen op elektrisch en waterstof richten, is nog geen optie. Ik wil er straks wel bij zijn, dus investeren we waar mogelijk in de toekomst. Met in het achterhoofd bovendien de vraag: welke alternatieven komen er nog die nu nog niet eens bekend zijn”, zegt eigenaar Niels van Herpen. Ondanks die onbekende toekomst is het proces van digitalisering ook bij Van Herpen al decennia gaande en

wordt dit steeds intensiever. Daar zit een groter probleem dan alleen de investeringsvraag voor apparatuur. ,,Moderne systemen in auto’s maken een auto tot een complex geheel. Vooral als er iets misgaat. Dat geldt al helemaal voor elektrische auto’s. Dit alles vraagt veel van de kennis van de mensen die er mee moeten werken. Sleutelen en olie komt er vandaag de dag steeds minder bij kijken: onderhoudsintervallen worden immers langer. Bij elektrisch rijden – op wat smeerpuntjes na – is het zelfs alleen software die zorgt dat alles geolied verloopt. De digitale transformatie heeft in het autobedrijf dan ook heel wat bijwerkingen. ,,Dat begint bij het beschikbaar stellen van de nodige data. Voor elk merk moeten we bij wijze van spreken toegang tot merkdata kopen. Of een auto bij de merkdealer laten uitlezen. Daar komen steeds meer oplossingen voor, maar het kost

serieus geld zo lang die informatie niet vrij verkrijgbaar is. Daarnaast, en dit is zo mogelijk een nog groter probleem, is geschikt personeel steeds moeilijker te vinden. Werk in de autobranche is blijkbaar niet meer zo sexy. Opleidingen stromen niet meer vol, bovendien moeten onze mensen steeds hoger worden opgeleid om met alle digitale systemen om te kunnen gaan. Mensen die die hogere opleiding kunnen volgen, vinden vaak beter betaald werk bij techbedrijven. Dit is echt de grootste uitdaging voor de nabije toekomst”, waarschuwt Van Herpen. Een ding blijft volgens hem wél altijd werken: “De relatie met je klant. Zorgen dat je goede mobiliteit verkoopt. De afstand met je klant kort houden en perfect werk leveren. Dat is en blijft ‘old school’. Gelukkig maar, anders was ik er allang mee gestopt.”

‘Bij elektrisch rijden is het zelfs alleen software die zorgt dat alles geolied verloopt’

5samenstelling BART FRISO en THEO LOTH

Digitale transformatie vergroot onze kwetsbaarheid. Zonder data komt zo’n beetje alles stil te staan. Cybercriminelen zien hun kansen. De dreigingen, aanvallen en diefstallen nemen in aantallen, complexiteit en vernuft toe. In feite loopt iedereen een risico, maar de risico’s zijn niet voor iedereen even groot. Met een paar simpele keuzes kun je jezelf, je bedrijf en je data al behoorlijk goed beschermen.

1,5 miljoen e-mailcontacten zonder toestemming geüpload door Facebook. Diefstal gegevens 150 miljoen accounts door hack MyFitnessPal mobiele app van Under Armour. Lek Aadhaar, India’s nationale ID-database lekt gegevens 1,1 miljard Indiase burgers.

2hQTabTRdaXch

Diefstal privégegevens van bijna 52,5 miljoen Google+ gebruikers.

Gratis apps en online diensten zijn niet kosteloos: je betaalt met je data. En je weet niet wie er met die

Ransomware WannaCry.

data aan de haal gaan. De betaalde variant van de app of de service geeft je doorgaans veel meer Ransomware NotPetya.

controle over je data.

Facebook lekt informatie over 87 miljoen gebruikers naar Cambridge Analytica.

Cloud providers zijn veel beter in staat jouw data te beveiligen dan je waarschijnlijk zelf kunt. Ze hebben het geld, de mensen, de middelen - en minstens zo belangrijk - de zakelijke urgentie om de infrastructuur te beschermen waar jij als klant gebruik van maakt.

CYBER OORLO G

MyHeritage ontdekt bestand met data van 92,2 miljoen accounts.

1. Houd eens op met gratis

2. Ga naar de cloud

2019

Phishing: 79 miljoen accounts verzekeraar Anthem gecompromitteerd

3. Stop met mailen, ga delen Zeker in deze tijden van AVG-compliance. Van alles wordt rondgemaild: offertes, cv’s, business plannen. Zodra je op verzenden hebt geklikt, ben je de controle over het bestand kwijt. Het is

Diefstal inloggegevens: 83 miljoen JP Morgan Chase-accounts in gevaar.

veel beter bestanden centraal te houden en mensen via een linkje toegang te geven. Je kunt dan zelf instellen wat ze wel en niet mogen doen. Je bent dan ook van het versiebeheer af; er is immers maar één bestand waarin gewerkt wordt.

2015

Diefstal500 miljoen Yahoo-gebruikersgegevens.

4. Versleutel alles Cloud providers versleutelen je data sowieso, maar mocht je toch iets op je eigen computer

40 miljoen creditcardaccounts supermarktketen Target gehackt.

schijf maar ook de data onderweg. Neem voor dat laatste een VPN-service af. Die versleutelt en anonimiseert je communicatie.

5. Gebruik 2 Factor Authenticatie (2FA)

FBI Cyber Division (bestrijding internetcriminaliteit) opgericht.

We vinden het de gewoonste zaak van de wereld om elektronisch te bankieren met een extra code uit een apparaatje of de vingerafdruk op je telefoon. Gebruik dat principe ook voor de toegang tot je online accounts. De meeste services maken dat mogelijk.

6. Vertrouw in cyberspace niets en niemand

Jonathan James (16) veroordeeld wegens hacken NASA, Pentagon en Ministerie van Defensie.

2010

CY BE RC RIM E

of server willen bewaren, zorg dan voor encryptie. Niet alleen van de data in ruste op je

Zero Trust heet dat in cybersecurity-jargon. Is die persoon die jou een Melissa, het eerste e-mail spam virus.

mail stuurt, degene die hij of zij zegt te zijn? Dat linkje, is dat te vertrouwen? Is die foto misschien gemanipuleerd?

2000

7. Stop met verkeerde zuinigheid Net zo goed als je budget reserveert voor onderhoud van een bedrijfsmiddel, moet je voor cybersecurity reserveren.

Eerste ransom attack (gijzelsoftware)

Met vijf procent van je IT-bestedingen kom je al een heel eind.

Ian Murphy (‘Captain Zap’) eerste veroordeelde cybercrimineel

1981

Steve Katz wordt eerste CISO (Chief Information Security Officer) ter wereld.

Eerste computervirus, gemaakt door een 15-jarige scholier

Eerste wormvirus

1985

1990

EN K C A H

1983 1982

NTEN E M I R EXPE

ME S I AL D N VA

7tekst KITTY DÖPPENBECKER foto ANJALI RAM

Via de cloud kunnen ook kleinere organisaties zich digitaal transformeren en profileren. Hoe doe je dat? In kleine stappen, zegt David Saris, CEO van g-company. En je moet vooral blijven veranderen: continu meegaan met klanten en medewerkers.

Op de kaart in de cloud

T

echnologie wordt steeds krachtiger en is steeds intuïtiever. ,,Ook op hun werk willen mensen dingen simpel doen, net als thuis met bijvoorbeeld WhatsApp of Skype. Je klanten en medewerkers verwachten het van je”, zegt David Saris. Hij richtte in 2007 g-company op, dat organisaties helpt via het Google Cloud-platform te moderniseren. Voor Saris betekent digitale transformatie drie dingen. ,,Ten eerste draaien al je IT-systemen in de cloud, van je applicaties tot je infrastructuur. Daarbij betaal je naar gebruik en zorgt je cloudleverancier voor zaken als beheer, veiligheid, compliancy en privacy. Ten tweede zijn al je applicaties webgebaseerd en overal en altijd vanaf iedere smartphone, tablet of computer toegankelijk. Ten derde gebruik je technologie op basis van open standaarden, met componenten die je los van elkaar inzet en gemakkelijk combineert.” Digitale transformatie is ingrijpend, maar verandert niets aan de essentie van een bedrijf, stelt Saris. ,,Je ontleent je bestaansrecht nog altijd aan je producten of diensten, maar nu speelt technologie een rol. Neem de muziekindustrie: het gaat erom dat mensen muziek kunnen luisteren. Alleen gaat dat online veel gemakkelijker. Het was een heel proces, maar ook de muzikanten verdienen weer geld. Dat soort ontwikkelingen zie je in elke branche. Zo zijn reisbureaus bijna uit het straatbeeld verdwenen, maar mensen willen nog steeds op reis voor de beste prijs.”

Vliegwiel Veel organisaties zwalken bij hun digitale transformatie en verspillen zo energie.

Saris: ,,Je hebt een duidelijke visie nodig. Daarna neem je kleine stapjes en zet je een vliegwiel in gang.” Zo wilde adviesbedrijf Kirkman Company eerst zijn consultants altijd onderweg of bij de klant - gemakkelijker laten samenwerken. Met alle mail, agenda en documenten in de cloud kan dat nu vanaf iedere locatie. Voor franchiseorganisatie fit20, dat personal fitness in twintig minuten per week belooft, stond serviceverbetering voorop. Het bedrijf ontwikkelde in enkele dagen een app waarmee klanten inzicht hebben in de resultaten die ze met hun fitnessoefeningen bereiken. Neem ook Travix, het bedrijf achter onder meer Vliegwinkel.nl en CheapTickets.nl, dat van een kleine organisatie snel uitgroeide tot een onderneming met vestigingen wereldwijd. Het bracht eerst zijn mail en agenda naar de cloud. Daarna werden ook alle bestanden in de cloud opgeslagen en konden medewerkers online samenwerken aan documenten. Inmiddels draait hun hele IT-infrastructuur in de cloud, inclusief alle websites. ,,Piekbelastingen zijn geen probleem meer. Als mensen op 2 januari massaal online hun volgende vakantie boeken, krijgt Travix automatisch meer computercapaciteit. Het hoeft niet zelf te investeren in dure servers.” Momenteel is Travix bezig met het analyseren van data in de cloud. Welke vliegtickets kopen klanten nu en waar hebben ze mogelijk interesse in? Volgens Saris moet iedere

organisatie ‘datagedreven’ werken. Dat wil zeggen: data verzamelen uit allerlei bronnen, van de eigen IT-systemen tot externe bronnen, en die gegevens analyseren om klanten beter te bedienen. Dat soort toepassingen was tot voor kort te kostbaar voor kleinere organisaties. Nu zijn er betaalbare oplossingen in de cloud, waarmee ze snel aan de slag kunnen. g-company is met alle klanten bezig waardevolle data in kaart te brengen en te kijken hoe ze die kunnen inzetten. ,,We brengen eerst alle data bij elkaar. Vervolgens maken we de gegevens via de cloud toegankelijk met een dashboard, waarin gebruikers eenvoudig analyses maken. Daarbij is het ook mogelijk vooruit te kijken en voorspellingen te doen.” Zo is NewMotion, leverancier van laadpalen voor elektrische auto’s, aan het kijken hoe het data uit zijn helpdesksysteem combineert met data over storingen aan de laadpalen. Het bedrijf wil weten wat er precies gebeurt en met die informatie de klanttevredenheid verbeteren om door te groeien. Het voorspellen en voortijdig aanpakken van storingen, helpt daarbij.

‘Marketing automation in de cloud binnen bereik MKB’

Marketing in de cloud Marketing automation is nog een toepassing die met de cloud binnen het financiële bereik van het MKB is gekomen. Marketing automation tools helpen je klanten binnen te halen en aan je bedrijf te binden. ,,Dat doe je in een stroom van contactmomen-

ten, via e-mailnieuwsbrieven, sociale media en je website. De resultaten zijn direct meetbaar.” Een ander voorbeeld zijn cloudtoepassingen voor mobiele marketing. ,,Bijvoorbeeld klanten via hun mobiele telefoon benaderen met gepersonaliseerde aanbiedingen, op basis van hun online zoek- en aankoopgedrag. Komen ze in de buurt van je winkel, dan krijgen ze via hun mobiele telefoon een interessante aanbieding.” Wat je ook voor ogen hebt, een stapsgewijze digitale transformatie is volgens Saris essentieel. ,,Anders zijn de veranderingen te groot. Elke stap moet ook echt een verbetering zijn, bijvoorbeeld meer business opleveren, de productiviteit verhogen of de efficiency vergroten.” Bovendien moet je je IT zo inrichten dat je gemakkelijk mee blijft veranderen. ,,Je moet altijd kunnen kiezen wat je nodig hebt en niet vastzitten aan één cloudleverancier.” 

GROOTSTE EUROPESE GOOGLE-PARTNER g-company is de belangrijkste partner van Google in de Benelux. Begin april werd het bedrijf nog uitgeroepen tot Google Cloud Global Infrastructure Partner of the Year. Eerder sleepte het andere Google-awards in de wacht. Onlangs werd de overname van g-company door de Franse Googlepartner Devoteam aangekondigd. Samen met g-company en het Scandinavische Avalon, dat ook werd overgenomen, zal Devoteam straks met 7.000 medewerkers de grootste Google-partner in Europa zijn.

9tekst THEO LOTH foto STAD GENT

DIGITALE TRANSFORMATIE, ZO DOEN ZE DAT IN GENT

‘Keep the ball rolling’ Digitale transformatie kan via allerlei aanvliegroutes. In Gent was verbetering van de interne communicatie bij de gemeente de aanleiding om grote stappen te zetten in verregaande digitalisering. Dat heeft goed uitgepakt. Wat kunnen wij leren van de Belgen?

D

e gemeente als organisatie is een van de meest ingewikkelde organisatievormen denkbaar. Anders dan in een grote onderneming is er meer nodig dan een CEO die de lakens uitdeelt. De besluitvorming en het management vergen politiek samenspel en draagvlak en de media duiden die graag met een vergrootglas. Het werkveld en het takenpakket zijn ongekend breed: van bouwvergunningen verlenen tot vuilnis ophalen, van verkiezingen organiseren tot wegenonderhoud en van handhaving tot zorgverlening en parkeerbeleid. Die complexiteit maakt het voor elke ondernemer extra de moeite waard om te kijken hoe gemeenten hun zaken digitaal op orde brengen. Neem Gent. Met 260.000 inwoners de op

een nieuwe digitale werkplek te ontwikkelen. 'Meer mens, meer oplossingen en minder regels' was het parool, in aansluiting op 'Wijs Werken', de organisatiecultuur van de Stad Gent. Het doel: een aantrekkelijk platform, gemakkelijk in gebruik, waar elke medewerker een eigen gezicht en stem krijgt. Met drie belangrijke pijlers: Social, Communicatie en Collaboratie. Na een gedegen business analyse en een Europese aanbesteding koos Gent voor OpenSesame ICT als leverancier met hun open source platform OpenIMS. De Bruycker: ,,OpenIMS kwam als winnaar uit de bus door de

Gorik DeBruycker, beheerder M!A: ‘Bereid je voor op veel interactie met de gebruikers ’ één na grootste gemeente van België en de grootste en meest aantrekkelijke overheidswerkgever in de regio (Stad Gent won in 2018 de Randstad Employer Brand Award). Ze hebben daar de interne communicatie van 8.000 ambtenaren via de digitale werkplek M!A gestandaardiseerd en gestroomlijnd. En dat heeft heel goed uitgepakt. Met een mooie prijs als kroon op het werk.

‘Meer mens, minder regels’ De samenwerking binnen en tussen vier organisaties (Gentse stadsdiensten, OCMW Gent, Digipolis Gent en sogent) was zeer versnipperd. Werknemers gebruikten meerdere intranetten, communiceerden langs uiteenlopende kanalen en met behulp van een wildgroei aan (cloud) tools, zoals Dropbox, WeTransfer en Google docs. ,,Vanuit het oogpunt van efficiency en data governance was dit geen houdbare manier van werken”, zegt Gorik de Bruycker, de beheerder van M!A. In 2015 werd besloten

combinatie van prijs, functionaliteiten en de mogelijkheid eenvoudig aanpassingen te doen aan onze specifieke situatie.”

‘Getuned met eigen design’ De Bruycker en het projectteam hebben het pakket ‘getuned’, met een eigen design en eigen ontwikkelingen, die voldeden aan de eisen van de organisaties. Dankzij de open source software kon dat gemakkelijk; de broncode is immers voor iedereen toegankelijk. Met een team van experts is ook de technische puzzel van Active Directory (AD), single-sign-on, toegang voor externen, koppelingen met andere toepassingen, infrastructuur en dergelijke in kaart gebracht. Half 2018 is M!A geïntroduceerd en opengesteld voor alle medewerkers. M!A stelt hen in staat algemene informatie en nieuws te raadplegen op het thematische intranet, te zoeken naar collega's en informatie, te communiceren en samen te werken in groepen. Ze kunnen ook zelf

>> 11informatie delen of een vraag stellen en reageren op nieuws en berichtjes van anderen. Om M!A te gebruiken, is alleen een internetverbinding nodig. M!A kan overal geraadpleegd worden: op het werk, thuis of onderweg. Via computer, tablet of smartphone.

‘Je secretaresse en beste vriendin’ M!A is geen gewoon ‘sociaal intranet’ waar je niet noodzakelijkerwijs hoeft te zijn om je werk te doen. De medewerkers moeten M!A in om aan de slag te kunnen: alle toepassingen zijn bereikbaar vanaf M!A. ,,Wij wilden een echt digitale werkplek tot stand brengen, een betrouwbaar startpunt voor alle collega’s. Ook voor mensen die er niet elke dag mee werken en waar iedereen in zijn eigen tempo mee om leert gaan.” Een klein jaar na de introductie kan worden vastgesteld dat dit gelukt is. M!A is het centrale portaal geworden waar medewerkers hun applicaties kunnen openen, collega’s kunnen bereiken en informatie delen. Alle intranetten zijn vervangen. Het eilandenrijk van losse applicaties en platformen wordt vanuit één plek ontsloten. In de software zelf en via Google Analytics worden de acceptatie en het gebruik gemeten. Zeventig procent van de gebruikers geeft M!A een 7 of hoger. Sprekende citaten uit de gebruikersenquête: ‘M!A is je secretaresse en je beste vriendin’ en ‘het interactieve gedeelte met Vraag het aan M!A vind ik super, een heel directe

manier van uitwisseling.’ De Bruycker: ,,We zien de organisatie veranderen, met M!A als één van de katalysatoren. M!A begint een centrale plaats in te nemen in het dagelijkse werk. ‘Ik heb het op M!A gezet’ hoor je steeds vaker. Er zijn drie keer meer pagina’s door gebruikers aangemaakt dan in het centraal aangestuurde thematische deel zijn geplaatst. Wat ons ook heeft verrast, is dat mensen de groepsfunctie van M!A gebruiken als een persoonlijk CRM-systeem.”

M!A aan te sluiten: ,,Het gebruik bepaalt de waarde van innovatie.” Ook de buitenwereld heeft de waarde van M!A opgemerkt. In december 2018 bekroonde Vonk, het grootste netwerk voor interne communicatie in België, De Stad Gent met de 'Gouden Vonk 2018'. Deze prijs beloont het meest effectieve en innovatieve project in interne communicatie. Gent ontving zowel de juryprijs als de publieksprijs voor M!A.

‘Social, Communicatie en Collaboratie’

Als ervaringsdeskundige heeft De Bruycker een paar goede tips voor organisaties aan het begin van hun digitale transformatie: ,,Digitale transformatie is een proces, geen project. Het heeft geen einde omdat er altijd nieuwe mogelijkheden en wensen ontstaan. Je kunt niet alles in één keer realiseren. Om te kunnen inspelen op de wensen van de gebruikers doe je er goed aan doorlopend kleine verbeteringen door te voeren. Dat werkt beter dan na lange tijd in één keer een nieuwe versie uit te brengen: ‘Keep the ball rolling’. Dat vraagt flexibiliteit van de beheerders en de leverancier. Reserveer daarom budget voor kleine aanpassingen.

De eerste twee pijlers van M!A, te weten Social en Communicatie, staan overeind. Nu is Collaboratie aan de beurt: het samenwerken aan gedeelde documenten. ,,Op M!A worden al gefinaliseerde documenten gedeeld, en nu willen we ervoor zorgen dat ook documenten waar nog aan wordt gewerkt een plaats krijgen op M!A. Daarmee willen we de omslag van push naar pull maken. M!A als echte werkomgeving.” Niet alleen wil De Bruycker de toepassing van M!A verdiepen de medewerkers stimuleren meer functionaliteit te benutten, bijvoorbeeld voor zaakgericht werken - maar ook verbreden, door andere organisaties op

Wie is M!A?

'Zeventig procent van de gebruikers geeft M!A een 7 of hoger'

Verder is het belangrijk dat de content van themapagina’s actueel blijft. En zorg voor draagvlak onder de gebruikers. Bereid je voor op veel interactie met de gebruikers, ook na de lancering.” De Gentse medewerkers zijn vanaf het begin betrokken. Alle afdelingen van de organisaties waren vertegenwoordigd bij de ontwikkeling. Zo werd een dwarsdoorsnede verkregen van de verschillende gebruikersprofielen, uit alle lagen van de organisatie, zowel met positieve als met negatieve attitudes. Tijdens brainstormsessies en klankbordgroepen kregen deze gebruikers de kans te testen, te proberen, en feedback te geven. Er is ook rekening gehouden met de digitale kloof: niet alle medewerkers zijn meteen mee. Speciaal voor deze medewerkers zijn infosessies gehouden op hun werklocaties. Leidinggevenden en communicatiemedewerkers kregen tools aangereikt om tot op detailniveau uit te kunnen leggen waar de digitaal minder ontwikkelden hun eigen informatie kunnen vinden. De Bruycker: ,,Nog voordat M!A werd gelanceerd, hebben wij al meer dan 1.600 medewerkers betrokken. Uit de hele organisatie zijn mensen opgestaan om als M!A Ambassadeur hun collega's wegwijs te maken. Zelfs de naam komt na een prijsvraag met 70 inzendingen van de gebruikers. M!A verwijst naar het populairste nummer van de Gentse artiest Luc de Vos. Het is geen acroniem, het is gewoon 'M!A'. Ons M!A.”  13tekst GUY HOEKS foto ANJALI RAM

DE TECHNIEK OM JE VOOR TE DOEN ALS IEMAND ANDERS WORDT STEEDS REALISTISCHER

‘Digitale identiteit staat niet helder op netvlies ondernemer’ Als oprichter van Digidentity ziet Marcel Wendt, één van de Nederlandse pioniers op het gebied van digitale identiteit, dat het bedrijfsleven te laconiek omgaat met gegevens van organisaties en personen: ,,Als ondernemer riskeer je hierdoor flinke boetes.”

M

arcel Wendt klautert behendig langs een bouwhek om zich te laten fotograferen voor Den Haag Holland Spoor, het karakteristieke treinstation dat al jaren onder constructie is. Vanaf de straatkant sommeren bouwvakkers hem het braakliggend werkterrein zo snel mogelijk te verlaten. Even later, op de achtste verdieping van kantoorpand Urban Offices, waar Digidentity kantoor houdt, reageert Wendt lachend: ,,Als ondernemer moet je soms een risico nemen.”

DigiD voor bedrijven De oprichter van Digidentity weet alles van risico’s, of beter: alles van digitale risico’s waar bedrijven, en ook consumenten, zich aan blootstellen. In 2008 richtte hij het Haagse softwarebedrijf op met als doel het online dienstenverkeer betrouwbaar te maken. Digidentity was zijn tijd vooruit. ,,Op dat moment leefde het thema digitale identiteit nog helemaal niet”, zegt Wendt, die tijdens zijn studie midden jaren ‘80 als jonge ondernemer de eerste schreden zette in de IT-wereld. Een jaar na de oprichting van Digidentity komt het onderwerp wel hoog op de agenda van politiek Den Haag te staan. Het bedrijf introduceert, met concurrenten, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) identiteitsplatform eHerkenning. Deze ‘opvolger van DigiD voor bedrijven’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé manier voor ondernemers om veilig en betrouwbaar online zaken te doen met de overheid.

het uitdagender om vervalsingen eruit te pikken. ,,De techniek om je voor te doen als iemand anders wordt steeds realistischer.”

Gevoelige data Naast overheden maken ook grote verzekeraars en accountantskantoren gebruik van eHerkenning via Digidentity. Wendt ziet dat bepaalde spelers in de financiële sector geregeld tekortschieten als het gaat om het beschermen van digitale identiteit. ,,Als je goed bent in bankzaken, wil dat niet zeggen dat je goed bent in identity management.” Wendt doelt niet alleen op de traditionele grootbanken, maar ook op fintechs die steeds vaker een banklicentie krijgen en te maken hebben met witwaspraktijken. “Het is meer dan alleen data van een paspoort afhalen.” Ook het MKB zou volgens Wendt meer aandacht moeten besteden aan het thema. ,,Vaak handelen ze in strijd met de AVG. Gevoelige data, zoals persoonsgegevens, zitten bij ons in de infrastructuur, en die beschermen wij. Juist het MKB kunnen wij op een laagdrempelige manier helpen.” Wendt vindt dat het MKB op dit vlak achterloopt ten opzichte van grote bedrijven. ,,Digitale identiteit staat alleen nog niet helder op hun netvlies. Maar als ondernemer riskeer je hierdoor fikse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens.”

‘Als ondernemer riskeer je fikse boetes’

Selfie-controle Met eHerkenning controleert Digidentity, dat tachtig medewerkers telt, inmiddels volledig in handen van databedrijf Solera en vooral in het buitenland actief is, op drie niveaus de online identiteit van een persoon of organisatie. Het begint met een e-mailadres en een kopie van een paspoort. Bij een hogere betrouwbaarheid kijkt het bedrijf naar ‘echte documenten’. ,,Met een selfie-controle bijvoorbeeld, die vergelijken we dan met de foto op een paspoort of rijbewijs.” Op het hoogste niveau ontmoet Digidentity de personen of organisaties in kwestie face-to-face. Volgens Wendt wordt

BV Nederland Onder de belangrijkste producten van Digidentity schaart Wendt naast eHerkenning ook Idensys, de voormalige elektronische identificatie (eID). Waar eHerkenning volgens de ondernemer het resultaat is van een succesvolle samenwerking tussen private en publieke partijen, werkt de politiek de landelijke invoering van Idensys juist tegen. ,,Vanwege beleidswisselingen binnen EZK weten ze niet wat ze moeten doen”, drukt Wendt zich politiek correct uit. Er laait een ‘interne strijd’ bij de overheid, meent de ondernemer. ,,Terwijl het systeem al lang klaar staat.” Jarenlang vertolkte Nederland een absolute pioniersrol op het gebied van digitale identiteit. Maar een ruime voorsprong heeft ons land volgens Wendt grotendeels verspeeld. ,,Het cynische is dat andere landen onze producten inmiddels hebben

gekopieerd. De BV Nederland zou er goed aan doen om een eenduidig beleid te voeren op het gebied van digitale identiteit. Dat begint al bij Idensys.”

we de grootste klap gehad. Maar het komt goed: de Britten moeten straks online een nieuw paspoort aanvragen als ze naar de EU willen afreizen.”

Britse versie van DigiD

Zorgvuldiger

Overigens heeft het Haagse bedrijf zelf deels bijgedragen aan de export van de in Nederland ontwikkelde digitale producten. Wat in Nederland (nog) niet lukt met Idensys, slaagde namelijk in het Verenigd Koninkrijk wel. Daar introduceerde Digidentity in 2012 identiteitsplatform GOV.UK Verify, de moderne Britse versie van DigiD. Dat leverde het Haagse bedrijf naar eigen zeggen in één klap 70 procent van de markt op. De Brexit-perikelen zijn daarom een hard gelag voor het bedrijf. ,,De dag na het referendum ging de pond van 1,40 naar één euro, toen hebben

Als het om digitale identiteit gaat, ziet Wendt ook een schone taak weggelegd voor de burger. ,,Als je met Facebook of Google ergens inlogt, geef je onnodig veel gratis data weg. Daar moet de burger zelf ook op letten.” Over de toekomst van Digidentity, dat binnenkort ook in Frankrijk identiteiten aan de overheid levert, is hij positief: ,,Dankzij de goede reacties van onze klanten realiseren we ons dat we al meer dan tien jaar op de goede weg zijn. Door de AVG en alle Facebook-schandalen ziet iedereen dat ze identity management zorgvuldiger aan moeten pakken.” 

15