__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako salbuespenezko kasuetan salbu. Obra honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu nahi baduzu, jo CEDROra (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© Hainbat egile © Ikastola Karmelo Etxegarai eta Urola Ikastola Azkoitia Azpeitia BHI, 2015 ISBN: 978-84-9109-060-1 L. G.: SS-1371/2015 Inprimatzailea: Gertu Zubillaga industrialdea 9 20560 Oñati T 943 78 33 09 F 943 78 31 33 e-mail: gertu@gertu.net


SARRERA Bidaia luzeenak lehenengo pausu txikian hasten dira. Eta horrela XX. Mendeko 60ko hamarkadaren hasieran hainbat azpeitiarrek indarrak, argudioak eta ardurak bildurik, ausardiazko lehen urratsa egin zuten, ikastolaren hazia erein Azpeitian. 1965. urtea zen, jadanik. Lehen pauso txiki horrek, jarraipena izan zuen eta ekintzaile talde horri hainbat eta hainbat batu zitzaizkion, olatu oldar handi baten gisa, euskara eta euskal kulturaren ondarea landu, hedatu eta sustraitu asmoz. Zailtasun ugari izan arren, ez ziren kikildu. Herria zuten lagun eta eremu. Herria zuten egarri. Ezinbestekoa zen indarrak egoki bideratzea eta proiektua bere horretan sendotzea. Aldian aldiro, helmugak eta helburuak finkatu eta osatzen joan ziren: lehen hezkuntzaren eskaintzari bigarren hezkuntzaren desafioa egokitu zitzaion; Azpeitian ereindako hazia Urola bailara osora hedatu zen; ikasle eta irakasle talde txikia jende andana bilakatu zen; kudeaketa eta antolakuntza prozesua hobetu asmoz, kooperatiba bihurtu zen; gizartearen beharrei erantzunez, Euskal Eskola Publikoa bilakatu zen; kalitatezko kudeaketa sistemen bidez, zerbitzuaren etengabeko hobekuntzari ekin zitzaion; ‌ eta abar luze bat. Gaur egun, ezinbesteko erreferente gara Urola Bailaran eta adibide esanguratsua Euskal Herrian. Gaur egun, atzo eta herenegun bezala, abangoardiaren ildotik goaz gizartearen beharrei aurre hartu eta erantzuten. Gaur egun ere, irmoki jarraitzen diogu hasieretako ekintzaileen asmoei. Hemen duzun liburu honetan hori guztia azaltzen saiatu gara. Hemen dituzu beraz, historia eta istorio poliedrikoak, aniztasunaren ikuspegitik jositakoak, abenturan parte hartu duten hainbat protagonistaren hitz leunak, 50 urte luzeetan sortu, landu, hasi eta jaso izan ohi diren gai, arazo, helburu, kondaira eta esfortzu. Unean uneko helburu eta lorpenez osatua, denetik egin ohi bada. Bide luzeenak aurreneko pauso txikian hasten bai dira. Pausoz pauso hainbat eman ditugu jadanik‌ bidaia luzea izan dadila! ALBERTO IZAGIRRE LARRAÑAGA, UROLA IKASTOLA AZKOITIA-AZPEITIA BHIKO ZUZENDARIA INAZIO AZPITARTE LARRAZA, AZPEITIKO IKASTOLA KARMELO ETXEGARAIKO ZUZENDARIA

5


Aurrekariak: Ikastolei dagokien sorrera eta beren beharrezko arreta buruz, hona hemen Wikipediak diona:

Hastapenak XIX. mendean ezarri ziren Frantzian (Guizot, 1833; Falloux, 1850; Ferry, 1879-82, legeak) eta Espainian (Moyano legea, 1857) eskolagintza berriaren oinarriak; ordu arte euskaldun ele-

6

bakarra zen Euskal Herriko eremu zabala elebiduntzeko, dagoeneko elebiduna edo erdalduna zen eremua areago erdalduntzeko eta euskara diglosiari eramateko tresna ahaltsua izan zen eskola. Orduan hasi zen eskola euskaldun edo, gutxienez, elebidunaren eskea (estatu karlistaren ahaleginak, 1873-75 bitartean, dira horren lekuko). XX. mendearen hasieran Eusko Ikaskuntzak (Eduardo Landetaren lanak) eskola berri eta euskaldunaren oinarriak landu zituen. Arturo Kanpionek eskola publikoa kritikatu zuen hizkuntzarekiko jokabideagatik, baita Azkuek ere; honek 1896an bere Ikastetxea ireki zuen. Bizkaiko Foru Aldundia Estatuak betetzen ez zituen beharrizanak betetzen ahalegindu zen eta 125 auzo-eskola sortu zituen 1920-1932 bitartean, euskara aintzakotzat hartzen zutenak. Garaiko mugimendu politiko eta intelektualaren fruitua ikastolaren jaiotza izan zen: 1914an ernatu zen, M. MuĂąoak, Donostian Koruko Andre Mariaren Ikastetxea sortu zuenean, lehen ikastola izan zena. Bertan, haurtzaindegiko zein lehen mailako irakaskuntza euskaraz ematen ziren. MuĂąoaren espirituari jarraituz, euskal eskola gehiago zabaldu ziren: Tolosa (1922),


Errenteria (1928), Soraluze (1932), Bergara (1932), Iru単ea (1932), Lizarra (1932), eta abarretan. 1932an Bilbon Eusko Ikastola Batza sortu zen, euskal eskolen garapena sustatzea helburu zuena.

Gerra Zibilaz geroztiko ikastolak Espainiko Gerra Zibilak ikastolen desagertzea ekarri zuen arren. Gero, 1944an, guraso talde batek eta Elbira Zipitria irakasleak ezkutuko ikastola bat ireki zuten haren etxean, Mu単oaren lankidea izandakoa. Harekin batera beste irakasle batzuk ere hasi ziren beren etxeetan, hala nola Amale Arzelus eta haren ahizpa Itziar Arzelus, Karril, eta abar. Zipitriaren lana funtsezkoa izan zen, gerra aurreko tradizioarekiko lotura izateagatik eta pedagogia ikuspegitik aplikatu zituen ereduengatik, eta beste gehienak haren bidetik jarraitu zuten. 1950eko hamarkadan beste andere単o batzuek ikastolak zabaldu zituzten Donostian. 1960ko hamarkadan ikastolen boom-a gertatu zen eta Euskal Herri osora zabaldu ziren: Bilbo (1957) Iru単ea (1963), Gasteiz (1963) eta Baionara (1969).

Horrela bizi behar izan baitzuten XX. mendeko gerra ostean hainbat emakume eta gizonek Azpeitian berpiztuarazten saiatzen ari ziren euskarazko irakaskuntza.

7


1. HISTORIA


1. Sorrera

moduan ezagutzen diren etxeen behean zuten egoitza.

Francoren diktadura indarrean zela hasi zen ikasto-

Euskal kultura taldearen egitekoak ziren helduen

len mugimendua Euskal Herrian. 1960ko hamarka-

alfabetatzea nahiz gaztetxoei eskolaz kanpo euskal

dan izan zen ikastolen loraldia, eta beste herri

kantak eta jolasak irakastea. Horrez gain, hala nahi

batzuetan baino beranduago,1965-1966 ikastur-

zuten herritarrei euskaraz idazten eta irakurtzen ere

tean, sortu zuten ikastola Azpeitian.

irakasten zieten. Talde haren izena Karmelo Etxe-

Ikastolen sorreran eragin handia izan zuen Elizak,

garai zen, euskararen munduan azpeitiar ezaguna

eta Azpeitian ere hala izan zen. Garai hartan, Je-

izan baitzen Etxegarai. Gerora, izen hura hartu zuen

suiten esku zen Luistarren kongregazioa zegoen

dantza talde bat ere sortu zuten, eta Santa Eskean

herrian. Elizako mugimendua zen kongregazio

ateratzen ere hasi ziren.

hura eta, besteak beste, euskal kulturari, ezkontza

Gipuzkoako beste herri batzuetan ikastolak sor-

aurreko heziketari zein erlijioari lotutako egitas-

tuta ziren ordurako eta martxan ziren hainbat he-

moez arduratzen ziren bertako kideak. Aita Balen-

rritara bisitak egin zituzten (Errenteria, Deba,

tin Bengoa zen haren arduraduna, eta Centenario

Zarautz‌), Azpeitiko Ikastola sortu asmoa zuen

Olatzen, hasierako ibilaldia.

11


12

hainbat herritarrek. Ikastola martxan jartzeko, baina,

txu Odriozolak eta Mari Tere Garmendiak, Azpeitiko

euskarazko ikasketadun irakasle eta andereĂąoak

Ikastolaren sortzaileetako bik, esaterako. Tituludun

behar ziren. Izan ere, herrian irakaskuntzan aritzeko

andereĂąo bat ezinbestekoa zela-eta, Angiozarreko

prestatuta zeuden herritarrak gaztelaniazko ikaske-

Maria Angeles Berraondo etorri zen Azpeitira, tal-

tak egindakoak ziren. Irakasle Eskola Ofizialean ikas-

dea indartzeko eta eskakizunak betetzeko.

tolarako prestaketarik eskaintzen ez zutenez,

Irakasleak prestatzearekin batera, gurasoak kon-

AndereĂąoen Egoitza sortu zuen ikastolen mugi-

bentzitu eta ikasleak erakarri behar, eta horretarako

menduak. Donostian egin zituen hastapenak erresi-

hainbat hitzaldi antolatu zituzten herrian. Horrez

dentzia hark eta Aita Eugenio Agirretxe buru zela,

gain, beste ikastola batzuetako haurrak ere etorri

Aramitarrak kongregazioa izan zen eskolaren ardu-

ziren Azpeitira, herritarrei froga moduan erakusteko.

raduna. Egoitza hartan egin zituzten ikasketak Kon-

Dena den, asko izan ziren ikastolari bultzada eman

Araneko Ikastolaren lehenengo gela atarian.

Irteera Loiolara.

Metodologia hasieran.

Gela jardueretan.


zioten herritarrak, eta helburua lortu zuten sortzai-

LarraĂąagaTxortena-k, Joxe Elorzak eta Mari Carmen

leek: 1965ean martxan zen Azpeitiko Ikastola.

Egibarrek.

1965. urtean Caja de Ahorros Munizipalean

Martxan hasi eta berehala oztopo eta traba ugari

25.000 pezetako lehen kreditua atera, eta diru ha-

izan zuen Azpeitiko Ikastolak. Izan ere, 1968an,

rekin lokala egokitu eta ikastolarako materiala erosi

Meliton Manzanas inspektorearen hilketaren os-

zuten. Kreditu haren abalistak Anbroxio Goenaga,

tean, Oltro Molto gobernadoreak Salbuespen ego-

Patxi Azkargorta eta Inaxio Mari Olarte izan ziren.

era ezarri, eta ikastolak legez kanporatu zituen.

Proiektua aurrera ateratzeko herritarren laguntza

Egoerari aurre egin asmoz, hainbat herritako ikas-

eta babesa behar zutenez, laguntzaile bila hasi

toletako eta elizetako arduradunek Donostiako

ziren, hileko hiru duro eskatuz. Horrekin batera,

apaiztegian bilera egin zuten, eta han ikastolak ba-

diru-kontuak kudeatzeko talde bat osatu behar zela

bestea erabaki zuen Elizak. Horrenbestez, hiru eta

erabakita, batzordea eratu zuten Manuel Azkoitiak,

sei urteko ikasleei zuzendutako ikastolak Doktrina

Inaxio Valverdek, IĂąaki Eizmendi Txapel-ek, Rafael

Irakasteko Eskola Ofizial izendatu zituzten. Gainera,

Araneko geletan.

Ibilaldia Donostira.

13


ikuskariek ez zuten eskola horietarako sarbiderik,

kin, eta abendurako hamalau ziren bertako ikas-

eta erretoreengana jo behar izaten zuten bertaratu

leak. Hurrengo ikasturtean Nuarbeko ikasleak ere

nahi zuten aldiro. Hala, On Luzio Martinez erreto-

hasi ziren Urrestillako Ikastolara joaten, eta 1973-

reari esker, Azpeitiko Ikastolak bere bidea egiten ja-

1974 ikasturtean, 32 haur ziren ikastolan, hiru eta

rraitu ahal izan zuen, Escuela Parroquial Carmelo

bost urte bitarteko gela bakarrean. Elizaren babe-

Echegarai izenpean.

sean abiatu zen proiektua, eta Urrestillako Jaunaren Gizakundea parrokiako gela batean hasi ziren

14

2. Inguruko herriak eta ikastolak

eskolak ematen. Han izan zen ikastola 1976-1977

Azpeitian ez ezik, Urrestillan, Azkoitian, Zestoan

ikasturtera bitartean, eta gero Goiko Eskoletara le-

nahiz Arroan errotzen hasia zen ikastolen mugi-

kualdatu zuten, eskola transferituetako gela batzuk

mendua. 1968-1969 ikasturtean Katekesia eta

hutsik zeudelako. Eraikin hartan izan ziren bai ikas-

Haurren Kultura izeneko zentro ugari zabaldu zi-

tola eta bai eskola transferitua. Ikastolak bi eta sei

tuzten Gipuzkoan, eta halako bat behar zela-eta,

urte bitarteko gela bateratu bat zuen martxan, eta

garaiko egoera sozio-politikoaren ondorioz, Urres-

transferituan, berriz, Haur Hezkuntza eta Lehen

tillako zenbait guraso eta gazte elkartzen hasi ziren.

Hezkuntzako ikasleekin osatutako gela bat.

Orduan ere, Elizaren babesa beharrezkoa izan zen

Urrestillako Ikastola Haur Hezkuntzara bideratuta-

aurrera egiteko, eta horren erakusle dira On Angel

koa soilik izango zenez, diru iturriak aurkitzeko hain-

Amenabarrekin eta Jose Lasa kalonjearekin egin-

bat lan egin behar izan zuten batzordea osatzen

dako bilerak.

zuten gurasoek eta. Hala nola, etxez etxe bazkide

Urrestillako Ikastola 1970eko urrian zabaldu zuten, hiru eta bost urte bitarteko hamabi haurre-

bila hasi ziren, eta jaialdiak, errifak, Gabon eskea‌ egiten zituzten finantzazio propioa lortu asmoz. Dena den, funtzionamenduari zegokionez, Azpeitiko Ikastolarekin bat eginda aritu zen Urrestillakoa. Hala nola, programak prestatzen zein materiala sortzen elkarlanean aritzen ziren.1975etik aurrera, Azpeitiko Ikastolak bere egin zuen Urrestillako Ikastola. Gainera, lotura horren erakusle da Urrestillako Ikastolako batzordeko bi kidek hartzen zutela parte Azpeitiko Ikastolako batzordean; Nuarbeko zenbait gazte ere hasi zen batzorde horretan. 1980. urtean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin negoziatzen aritu ostean, Urrestillako Ikas-

Urrestillako haurrak gelan.

tolak eta eskola publikoak bat egin zuten, eta bi


gelatan banatu zituzten ikasleak: Haur Hezkuntza-

guruko herrietako gisan, Elizara jo zuten ikastola-

koa bata eta Lehen Hezkuntzakoa bestea. Bi ikas-

ren sustatzaileek, baina ikastolaren sorrerak era-

tetxeek bat egin bazuten ere, urtebete besterik ez

kundearen zatiketa ekar zezakeela-eta, ez zuten

zuten iraun elkarrekin. Ikastolak aurrera egin zuen

elizaren babesik jaso. Elizaren ordezkariek Ekintza

hainbat urtetan, baina ikasle kopuruak behera egi-

Katolikoko gurasoengana bideratu zituzten ikastola

tearekin, 2001ean, itxi zen, Urrestillako Ikastola.

mugimenduko kideak, baina elkarte hura ez zela

Urrestillakoa zabaldu baino lau urte lehenago,

halako gauzak babesteko sortua, eta beste ate bat

1966. urtean, zabaldu zituen ateak Zestoako Ikas-

itxi zitzaien. Bi ezezko jasota, Azkoitiko Udalera jo

tolak. Han ere, Elizak utzitako lokaletan abiatu zi-

zuten. Han ezezkorik ez, baina baldintzak jarri ziz-

tuzten eskolak, dozena inguru haurrekin. Lehen

kieten. Besteak beste, lokalek eta andere単oek uda-

andere単oak Pepita Iriondo zestoarra-eta izan ziren.

lak erabakitakoak izan behar zutela galdegin zieten

Ondoren, Bego単a Unanue ere andere単o lanetan

udal ordezkariek. Horren aurrean, eta eskualdeko

hasi zen, Iriondo Santo Tomas Lizeora joan baitzen.

ikastolen mugimenduari esker, lokal bat alokatu

Hurrengo ikasturtean, 1967-1968an, 30 bat ikasle

zuten, eta han sortu zuten Azkoitiko aurreneko

zituen Zestoako Ikastolak. 1968ko udazkenean,

ikastola.

baina, Guardia Zibilak Oltra Molto gobernadorea-

Salbuespen egoera tarteko, bi urtez itxita egon

ren aginduz itxi zuen aurreneko ikastola izan zen

ostean, Parrokiako erretorearekin adostu, eta Kan-

Zestoakoa. Haren ostean itxi zituzten beste guztiak.

tzel Zaharrean zabaldu zuten Azkoitiko Ikastola,

Egoera haren aurrean, arazoari aterabidea ematea

1970. urtean. Handik urtebetera, 1971n, Artxa-

bere egin zuen On Anjel Arandiak, eta ikastola be-

mendira lekualdatu ziren. Urte hartako maiatzean

rriz ere Zentroko lokaletara eraman zuen. Egoera

Gipuzkoako Ikastolen Elkarteko kide bilakatu zen

hura tarteko, Parrokia Eskola izena hartu zuen.

Azkoitiko Ikastola.

Zestoako auzoetako haurrak ere ikastolara joaten hasi ziren, eta zenbait gurasoren borondateari

3. Espazio arazoak

esker, autoz eramaten zituzten ikasle haiek bertara.

Urola bailarako herrietan sortutako ikastolek eskain-

Arroan ere, gurasoen bultzadarekin eta Elizaren

tza zabaltzea zuten helburu, eta hamalau urtetik go-

laguntzarekin sortu zuten ikastola 1971n. Hogeita

rako ikasleei ikasketak euskaraz egiten jarraitzeko

bat ikasle inguru izan ziren lehen urte hartan, eta

aukera emateko lizeoa sortzea erabaki zuten. Au-

zazpi urteko ibilbidea izan zuen ikastolak auzoan.

rretik aipatutako herriotako ordezkariek hainbat bi-

Ordutik aurrera, Zestoako Ikastolara joaten hasi

lera egin zuten arazoari irtenbidea eman asmoz, eta

ziren Arroako ikasleak.

Loiolako Jesulagunei Gogartetxea erabiltzeko eska-

Azkoitiko Ikastolaren sorrera beranduago etorri

era egin zitzaien. Haiek konpainiako goi agintariei

zen, ez zuen-eta bide erraza izan hastapenekoa. In-

luzatu zieten ikastoletako arduradunen eskaera.

15


16

Handik gutxira, Aita Oñate izendatu zuten Loiolako

blikoarekin edukitako harremanak ez ziren batere

probintzial, eta izendapen horren ostean, Loiolan

onak izan, eta ikastolaren aburuz, konponbideak

bilera egin zuten ikastoletako ordezkariek, Aita

beste bat izan behar zuela-eta, 1984-1985 ikastur-

Oñatek, Loiolako erretoreak, Roman Garate jesula-

tean, Udal Liburutegian eta udaletxeko areto na-

gunak eta Jose Lasa kalonjeak. Ikastolen eskaera

gusian eman zituzten eskolak ikastolako kideek.

onartzen zutela jakinarazi zuten bileran elkartutako

Ikasturte hartan, gainera, Esklabetako hainbat gela

ordezkariek, baina Gogartetxea utzi ordez, Loiolako

ere bereganatu zituen Ikastolak.

Etxearen ertz bat eman zieten, jolasleku eta guzti.

Ikasturteek aurrera egin ahala, San Inazioren jaio-

Loiolako Ikastola 1969-1970 ikasturtean hasi zen

tzaren V. mendeurrena, Loiola 91, iristear zen, eta

abian, eskualdeko ikastoletako gurasoek auzolan

ikastolak Loiolako santutegian zituen guneak hustu

ugari egin ostean. Oinarrizko Heziketa Orokorreko

behar izan zituen, Esklabetako eraikina betetzeko.

(OHO) 1. mailatik (6 urte) 8. mailara (14 urte) ar-

Batxilergoko ikasleek Esklabetan egin zituzten ikas-

teko Azpeitiko, Azkoitiko, Zestoako, Arroako eta

ketak, 2006-2007 ikasturtean, Eusko Jaurlaritzako

Urrestillako haurrak joaten ziren, horiek ez baitzi-

Hezkuntza Sailak Institutu Berria deituriko eraikina

tuzten sei urtetik aurrerako ikasketak eskaintzen.

egin artean.

1978-1979 ikasturterako txiki gelditu zen Loiolako eraikin hura. Loiolako elkartearen goiko solairuko

4. Elizaren eragina Ikastolan

gelak eta han inguruan zen Jostundegi Zaharra,

Argi dago, sortu zirenetik, Elizaren babespean egon

denak bete zituzten ikasleek.

zirela ikastolak; tartean Azpeitikoa. Urteek aurrera

1980an, Azkoitiko Ikastola eraiki zenean, hara

egin ahala, bakoitzak bere bidea hartzeko aukera

joan ziren herri hartako ikasleak eta baita Zestoako

izan bazuen ere, Urola bailarako ikastolek, bakoi-

zenbait ere. Ordurako, 1978-1979 ikasturtean ha-

tzak modu desberdinean, baina Elizarekin lotura

sita, Oktogonora ere joaten ziren OHOko bosgarren

nabarmena izaten jarraitu zuten.

mailako ikasleak, eskoletara. Harrezkero, pixka-

1969-1970 ikasturtetik 1974-1975 ikasturtera

naka, baina OHOko ikasleak Loiolatik Oktogonora

arte On Jesus Gaztañaga izan zen ikastolako zu-

lekualdatzen joan ziren, eta Loiola Balioaniztun Ba-

zendaria. Ondoren, 1975-1976 ikasturtean, Nuar-

txilergo Bateratuko ikasleentzako (14 eta 18 urte)

beko erretore On Iñaki Larrañaga izan zen ardura

egokitu zen, 1980-1981 ikasturtean. OHOko ikas-

hura hartu zuena. Hori bai, ondorengoek ez dute

leentzat, hiru eta hamalau urte bitartekoentzat, ez

elizarekin lotura zuzenik izan.

zen toki nahikorik Oktogonoan, eta Berdelari es-

Loiolako Ikastolan Azpeitiko, Azkoitiko eta Zesto-

kola nazionalean ikasle gutxiago eta ikastolan gero

ako ikasleak elkartzen ziren, eta Kristau Ikasbideak

eta gehiago zirenez, hango lau gelatan sartu ahal

garrantzia handia zuen programazioan. Hasierako

izan zuten Ikastolako ikasleek. Hasieran, eskola pu-

urteetan, Aita Joanito Goikoetxea Azpeitiko apaiza


arduratu zen gaztetxoei Kristau Ikasbidea emateaz.

Dena den, Ikastolaren eta Elizaren arteko lotura

1979ko Eskualdeko Ikastolen Batzordeko aktan ja-

azken urteotan ez da lehen bezain bestekoa. Gaur

sota dago Xabier Zubizarreta Zestoako apaiza eta

egun hala aukeratzen duten ikasleek Kristau Ikas-

Enkarna Arregi lekaimea arduratzen zirela laugarren

bidea jasotzen dute ikasgai moduan, eta saioak ez

mailatik gorako ikasleei Kristau Ikasbideko eskolak

dituzte apaizek ematen, Gotzaindegitik bideratu-

emateaz, eta lehenengo lau mailetan, berriz, 40 bat

tako irakasleek baizik.

gurasok zutela ardura hori. Harrezkeroko batzordeetako hainbat aktetan, beste zenbait apaiz eta elizgizonen izenak ere agertzen dira.

5. Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren sorrera

1989. urtean, baina, Kristau Ikasbideko irakasleek

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba 1978ko irailaren

lizentziadunak izan behar zutela eta, arazoak sortu

28an eratu zen. Ordura arte, Arroako, Azkoitiko, Az-

ziren. Hala nola, urte hartan 60 bat ikaslek egin

peitiko, Urrestillako eta Zestoako ikastoletako or-

zuten Kristau Ikasbidearen aldeko hautua, baina

dezkariek Loiolan egiten zituzten bailarako bilerak,

irakaslerik ez zegoenez, arazoa konpondu artean

Loiola Ibarreko Ikastolen Elkarte bezala, herri horie-

Etika eskolak ematea erabaki zuen Ikastolak.

tako OHOko ikasleek bertan ikasten baitzuten.

1986an OHOn Kristau Ikasbidea ematea bere

1971koa da Loiola-Ibarreko Ikastolen Elkartea ai-

gain hartu zuen Ikastolak, eta Azpeitiko erretore On

patzen duen lehenengo idatzia. Elkarte hark peda-

Jose Luis Lekuona, On Jose Orbegozo, On Juan

gogia taldea eta diru batzordea zituen, eta arestian

Bautista Ezeizabarrena, On Bartolome eta On Joxe

aipatutako herrietako gurasoak eta irakasleak zein

Gabilondo arduratu ziren eskolak emateaz.

guraso izan gabe diru-laguntzak ematen zituzten

Loiola.

Esklabak.

17


laguntzaileak proiektuaren parte ziren, eta haiek

dago kooperatibako arautegia jasota. 1973ko do-

sostengatzen zuten diruz proiektua, hilero zenba-

kumentu batean irakurri daiteke eskualdeko ikasto-

teko zehatz bat ordainduta.

letako ordezkariek orduan aipatu zutela aurrenekoz

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba eratu aurre-

18

kooperatibaren ideia batzordean.

tik, 1972an, egin zuten aurrenekoz araudiaren ai-

Garai hartan, honakoak ziren batzordean hitz egin

pamena, eta 1978an osatutako Liburuxka Marroia-n

izan zituzten gaietako batzuk: gai ekonomikoak


(urteroko diru beharrei ezin erantzun, garraioa, an-

tatakoa zelarik ere, sortu beharra zegoela argi

tolaketa gastuak, hezitzaileei ordainketak‌); gai

zuten. Horrenbestez, Loiolako Ikastolaren titularta-

pedagogikoak (euskarazko hitzen idazketa, eus-

sun aldaketa Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba-

kalkia, herri-euskara, gramatika, ahalmenetan ez

ren esku gelditu zen 1978-1979 ikasturtean, eta

edukietan oinarritutako hezkuntza, Bigarren Hez-

1981ean hasi ziren eskualdeko ikastolak koopera-

kuntza Erreforma); gai metodologikoak (irakas-sis-

tiba hartako partaide moduan agertzen.

temak, ereduak, testu liburuak, materiala eta

Ez ziren horiek soilik izan ikastolak urte luzez izan-

gurasoen partaidetza); heziketa ereduaren ezau-

dako arazoak. Loiolako Ikastolako gelak gainezka

garriak (euskara, euskal kultura, euskara-gaztelera

ziren ordurako, eta ez zegoen Haur Hezkuntza

erabilera eta maila, giza baloreak, erlijioa, sexu he-

baino aurreragoko ikasketa gehiago emateko toki-

ziketa‌); Federazioa eta Ikastolen Elkartearekin

rik. Larritasun horrek eskualdeko herrietan eraikin

harremanak.

berriak egin beharra ekarri zuen.

Horiez guztiez gain, eta egoerak hala behartuta,

1973ko ikastolako dokumentu batean dago jasota

irakaskuntza eskaintzeko baimen ofiziala, bailarako

16 gelako ikastetxe berri bat egiteko asmoa agertu

ikastolen hazkundeari erantzuteko gela eta erai-

zela batzorde batean, eta horretarako kooperatiba

kuntza beharra eta tamaina hari erantzuteko era-

eratu beharra aipatu zela. Urte hartan bertan sortu

kunde sendo baten beharrak ere hartu zuten

zuen Eskualdeko Batzordeak kooperatibaren gaia az-

protagonismoa handik gutxira. Izan ere, Urola bai-

tertzeko lan-taldea.

larako ikastolek ez zuten irakasten aritzeko baimen

Herrietako ikastoletako batzordeak Loiolako Ba-

ofizialik. Herri bakoitzeko Parrokiaren ardurapean

tzordearekin koordinazioan, Azkoitiko, Azpeitiko

jarduten zuten, eta Oinarrizko Heziketa Orokorreko

eta Zestoako udalekin jarri ziren harremanetan,

(OHO) Eskola Liburuak eta ‘Kartillak’ Azpeitiko Be-

ikastetxe berriak eraikitzeko lurrak lortu asmoz. Eta,

tharramdarren Eskolakoen izenean izan zituzten.

lortu egin zituzten, baina ikastola berriak eraiki-

1974ko azaroaren 21ean lortu zen arazoari irten-

tzeko tramiteak egiteko ere beharrezkoa zen Ikas-

bidea ematea, eta Loiolako Ikastolak OHO ikaske-

tolak erakundea osatzea.

tak eskaintzeko baimen ofiziala lortu zuen.

Zestoako Ikastolak eman zituen pausoak ikasleek

Ordurako, 880 ikasle zituen ikastolak, 22 gelatan

herrian bertan izan zezaten ikastola, eta hainbatetan

banatuta.

elkartu ziren Zestoako Miserikordiako lekaimeekin

Baimen ofiziala lortu bazuten ere, titulartasun

eta San Joan Bautista ikastetxeko patronatuarekin.

arazoak bere horretan jarraitzen zuen, eta Azpei-

Azkenean, eskola publikoarekin elkartuz eman zie-

tiko parrokiaren izenean zegoen Ikastola. Titularta-

ten irteera arazoari.

suna erakunderen baten izenera pasatu behar zela

Behar eta arazo horiei guztiei irtenbidea emateko,

uste zuten ikastolako kideek, eta izena edozein mo-

erakunde egokiena aukeratzeko bideari ekin zioten

19


20

ikastoletako ordezkariek. Lehenengo urratsa izan

bazkide sortzaileak eta aipatzekoa da dokumentu

zen Sociedad Anonima edo Kooperatiba, zein zen

horiek sinatzea gaztelaniaz egin izana. Gainera,

izaera egokiena aztertzea, eta horretarako herri ba-

urte hartan bertan hasi ziren ikastolako batzordee-

koitzeko ordezkariz osatutako batzordea eratu

tako aktak-eta idazten, eta eskuz nahiz gaztelaniaz

zuten.

daude idatzita, Actas liburu ofizialean idatzi behar

1977an egindako Batzar Nagusi Berezi batean

zirelako. Dena den, 1986ko batzorde bileran era-

erabaki zen Karmelo Etxegarai Loiolako Ikastola

baki zen ordutik aurrerako akta guztiak euskaraz

lege aurrean kooperatiba bihurtzea. Horrenbestez,

egitea.

1978an onartu zituzten Izarraizpe Kooperatibako

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibak bere ibilbi-

estatutuak Madrilen, eta araudi berria egiteko ze-

dean izan dituen momentu eta ekintza aipagarrie-

goen. Liburuxka Marroia izan zen orduko araudia,

nak honako hauek dira:

baina arazoak izan ziren hura egiterakoan ere. Izan

• Kilometroak 79. Izarraizpe Irakaskuntza Koope-

ere, gurasoen aburuz, kooperatiba gurasoez eta la-

ratibaren hastapenetako ekintza garrantzitsue-

guntzaileez gain, irakasleek ere osatu behar zuten,

netakoa izan zen 1979ko Kilometroak. Egitasmo

eta irakasleen artean iritzi desberdinak agertu

hark Azkoitiko, Azpeitiko eta Zestoako gura-

ziren: batzuk, irakasleak bazkide izatearen alde-

soak, ikasleak, irakasleak eta laguntzaileak ikas-

koak ziren, baina gehiengoa horren kontra zegoen,

tolaren mugimenduan murgildu eta suspertu

kooperatibako bazkide izateak langileen eskubi-

zituen. Diru kopuru polita irabazi zen egun har-

deen murrizketak erakar zitzakeela uste zutelako.

tako Kilometroetan, eta Izarraizpek eskuartean

Eztabaida eta bilera askoren ostean, arautegia al-

zituen proiektuei bizia eman zien. Kilometroak

datu, eta kooperatibako bazkide izatea onartu

ospakizuna Beasaingo Ikastolan sortu zen

zuten irakasleek.

1977an. Bigarren edizioa Donostiako Ibaetan

1978an Acta de Constitucion oficial de la Coope-

izan zen eta hirugarrena izan zen Urola bailara-

ratiba Izarraizpe sinatu zuten erakundeko ordezka-

koa, Loiola eta Azpeitia artekoa. Kilometroak

riek. Jose Mari Arrazola, Gabino Aizpuru, Ignacio

ikastolen garai hartako diru premia larriari eran-

Bereciartua, Jesus Guesalaga, Francisco Alkorta,

tzuteko eta ikastolen proiektuak eta helburuak

Jose Mari Gurruchaga, Juan Odriozola, Milagros

gauzatzeko eta herriratzeko ospakizun eguna

Amenabar, Ignacia Agirre, Javier Cestona, J.M Iri-

zen eta da, oraindik ere.

bar, Lope Larrañaga, Leopoldo Etxeberria, Juan

• Azkoitiko Ikastola berria. Izarraizpek Azkoitia,

Arregi, Manuel Arregi, Alberto Mendia, Pedro

Azpeitia eta Zestoan zituen gela beharrei eran-

Aranbarri, Raimundo Alberdi, Jose Aizpurua, Jose

tzuna emateko lehendabiziko ikastetxe berria

Mari Bastida, Jose Mari Gonzalez, Jose Luis Larra-

1980ko azaroaren 30ean ofizialki inauguratu

ñaga, Leandro Larrea eta Francisco Iparragirre ziren

zen,. Ordutik aurrera, Azkoitiko OHOko ikasleek


herrian bertan egin zitzaketen ikasketak, ordura arte ez bezala. • Azpeitiko Ikastola berria. Azpeitikoa izan zen bi-

– Hezkuntza Proiektuaren ezaugarriak. Hala nola, pluraltasuna eta balore demokratikoak, hizkuntza eta euskal kultura, heziketa prozesu

garren erakin berria, eta 1981eko ekainaren

integrala, gestio modua eta inguruarekiko ha-

20an inauguratu zen. Azpeitiko Haur Hezkun-

rremanetatik abiatuz, planeta hiritartasune-

tzako haurrei zuzendutako eraikina egin zuten,

ranzko ikuspegia.

etxepeetako lokal desberdinetan jasotzen baitzituzten eskolak ordura bitartean. • Batxilergoko ikasketak. 1980an Loiolatxon eman zitzaion hasiera Batxilergoari, Loiolako gelak OHOkoek beteta baitzituzten.

– Horrez gain, pedagogia arloari, metodologia arloari, koordinazioari, zerbitzuari, gestioari, eta administrazioari dagozkion helburu orokorrak ere bildu zituzten bertan. – Ikastetxeko Hizkuntza Plangintza eta Hezkun-

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren egitura-

tza zehar-lerroak ere zehaztu zituzten. Balo-

tzean eta gorpuztean, ondorengo bi hauek dira bere

reak ere jasotzen dira bertan. Besteak beste,

norabidea definitu izan duten dokumentu nagusiak:

alaitasuna eta itxaropena, egiazaletasuna, as-

• Araudia. Liburuxka Marroia-n, jasotakoa, eta

katasuna, erantzukizuna, osasun hezkuntza,

bizpahiru egokitzapen izan zituzten Estatutue-

kortesiazko jarrera, hezkidetza, giza eskubi-

tan zehaztutakoa. Azken horrek batzordearen

deak eta elkarbizitza baketsua, garapen hez-

eta organo desberdinen ordezkaritza eta fun-

kuntza, komunikabide hezkuntza, ingurumen

tzionamendua erregulatzen du.

hezkuntza eta kontsumo egokirako hezkuntza

• Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua. Bertan ondorengo ezaugarriak jaso zituzten:

Kilometroak 79. Txukunketan.

ere definituta daude heziketaren oinarrizko ikuspegi bezala.

Kilometroak 79.

21


6. Kokapenak

Zentenarioko azpietan lehen egoitza.

Urbitarten.

Perretxikuan.

Perdillegin.

Euskal Herrian.

Loiolan.

Esklabatan.

Urola.

22


7. LOGOAK

miko eta irekietan” egin du logoa. “Kolore berdea

Urola bailarako ikastolaren 50. urteurrenerako logo

oso erraza iruditu zitzaidan bailara moduan uler-

berezia prestatu dute. Cristina Hurtado Urola Ikas-

tzeko eta horretan oinarritu nintzen. Aipatu ditu-

tolako irakasleak egin du. Arte Ederretan lizentzia-

dan ideia horiek adierazteko euskal folklorearekin

duna da Hurtado, eta Diseinu Grafikoan dago

zer ikusia duen zerbaiten bila aritu nintzen, eta

espezializatuta. Azken urteetan marrazketa eta

zinta dantzarekin egin nuen topo. Izan ere, anizta-

CAD (Ordenagailuz lagundutako diseinua) ikas-

suna eta elkartasuna adierazteko modu egokiena

gaiak irakasten ditu Urola Ikastolan.

iruditu zitzaidan. Beste guztia konposizio lanetan

Hurtadoren arabera, “hezkuntza, bailara, elkartasuna, aniztasuna eta etorkizuna” uztartu nahi izan ditu logoan. Hark dioenez, “forma leun, dina-

ari nintzela atera zitzaidan”, azaldu du Hurtadok. Urola Ikastolaren sorreran, 1997-1998 ikasturtean, Hurtadok berak egin zuen harentzat logoa.

23


2. PUBLIFIKAZIOA


Ikastolaren historian gairik gatazkatsuena eta bu-

Urola bailarako ikastolen Hezkuntza Proiektua gi-

ruhausterik handienak eman zituena izan zen ikas-

datzen jarraitzea zen, eta baita bailarako ikastolen

tolen publifikazioa.

elkartasuna eta koordinazioa sare publikoaren bai-

Ikastolak publiko bilakatu zirenean, Izarraizpe Ira-

tan bideratzea ere.

kaskuntza Kooperatibak bere ardurapean zeuden

Urola bailarako ikastola publikoetan antolaketa

ikastolen titularitatea eta zuen patrimonioa, bere

eta organo berriak sortu ostean, 2006ko apirilaren

ondasun eta zorrekin, Hezkuntza Sailaren esku utzi

25eko bilkura berezian, erabateko gehiengoaren al-

zuen 1995-1996 ikasturtean.

deko botoz hartu zen Izarraizpe Irakaskuntza El-

Era horretan, Izarraizpe Irakaskuntza Koopera-

kartea desegiteko erabakia.

tiba deseginda gelditu zen, baina desegitea juridikoki gauzatzeak luze jo zuen. Bai Azkoitiko eta bai

2. Aurrekariak

Azpeitiko ikastola berrien lurrak herri bakoitzeko

Ikastolak sorrera-sorreratik izan du herrikoia eta so-

udalarenak ziren eta Izarraizpe Irakaskuntza Koo-

ziala izateko borondatea. Hori dela-eta, herritar

peratibak bere ondarea Hezkuntza Sailari eman

guztientzako irekia izan da, eta pentsaera ideolo-

ondoren, eraikuntzen lurrak herri bakoitzeko uda-

giko, politiko nahiz erlijioso desberdinetako pertso-

lari eman behar izan zizkiotenez, tramitazioak lu-

nek lekua izan dute bertan beti. Gainera, gurasoen

zapena eragin zuen. Erabateko desegitea 2006ko

maila sozial edo egoera ekonomikoa seme-alabak

maiatzaren 15eko ez-ohiko Batzar Nagusian

ikastolara eramateko eragozpen izan ez dadin, aha-

onartu zen, aho batez. Desegiteari buruzko trami-

leginak egin eta neurriak hartu ditu ikastolak. Ha-

tazioa administratiboak hilabete batzuk behar izan

siera-hasierako Izarraizpe Ikastolako arautegian

zituen eta 2006ko abenduaren 22an egin zen de-

dago irizpide hori aipatzen duen lehen erabakia:

segite juridikoa. 82gn. araua. Ikasleen kuotei buruzko hobariak

1. Izarraizpe Irakaskuntza Elkartea

Ikastola honetan bi seme-alaba edo zainpeko baino

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibak bere ikaste-

gehiago dituzten Guraso bazkide nahi Gurasoordekoek,

txeen titularitatea eta ondarea Hezkuntza Sailari

Herriko Batzorde Burugoari eskabidea egiten badiote, ho-

eman ondoren, eta kooperatiba praktikan dese-

bari hauek izango dituzte:

ginda gelditu zenean, Izarraizpe Irakaskuntza El-

– Hiru zeme-alabe edo zainpeko badituzte, laugarren

kartea sortu zen. Lehen kooperatibako Batzorde zenak eratu zuen eta halaxe erregistratu zen, 1994ko otsailaren 3an. Izarraizpe Irakaskuntza Elkartearen helburua eta eginkizuna lehen Kooperatibak zuzentzen zuen

seme-alabaren kuotaren %50. – Lau seme-alaba edo zainpeko badituzte, laugarren seme-alabaren kuotaren %100. – Bost seme-alaba edo zainpeko badituzte, laugarren eta bosgarren seme-alabaren kuoten %100.

27


1978ko Batzar Nagusi arruntean agertzen dira,

Izarraizpek bereak ez ziren Loiolako gelekin zuen

Eskola Publikoa dela-eta, ikastolen eta Hezkuntza

arazoa, eta araudia onartuta edo onartu gabe, Iza-

Sailaren arteko Ikastolen Konbenioa Publikotasunaz

rraizperen egoera nolakoa izango zen aztertu

dokumentuari buruzko aipamenak. Artean zirribo-

zuten. Horrez gain, titularitate ofizialari buruzko

rro bat besterik ez zen, aurreko ikasturtean Iza-

araudia eta EKNren eta Heziketa Ministerioaren ar-

rraizpek %100eko diru-laguntza jaso zuelako.

teko hitzarmena onartzea erabaki zuten aho batez.

1979ko Batzorde bileran aipatzen da Federazioa-

Gainera, BBB ezartzea ere adostu zuten batzar har-

ren idatzia, eta titularitatea Eusko Kontseiluaren

tan. Gipuzkoako ikastola guztiek onartu zuten hi-

esku utziko duten ikastolek jasoko duten diru-la-

tzarmen hura.

guntzari buruz hitz egiten da bertan.

28

1980ko hamarkada ikastolek izango duten trata-

1979ko Izarraizpeko Batzar Nagusian Ikastolen

mendu ekonomikoaren eta ikastolen izaera publiko-

Komenioa. Publikotasuna gaia jasotzen da. Han ja-

aren edo publiko bihurtzearen inguruko azterketa,

sotakoaren arabera, Euskal Kontseilu Nazionalaren

eztabaida eta negoziazioen bueltan joan zen.

(EKN) babespean egongo litzateke Ikastola, eta haren esku utziko litzateke ondarea cesiĂłn de uso

Jarraian, hiru multzotan, gai horren jira-biran Izarraizpeko Batzordeko aktetatik jasotakoak:

bezala. Horrez gain, Ikastolak zer nolako ordezka-

1. Ikastolen Konfederazioaren eta, guri dagoki-

ritza izango lukeen aipatzen da, eta baita irakasleen

gunez, Izarraizpeko ikastolen Eusko Jaurlari-

egoera (tituludunak, titulu gabeak‌) eta irakasle

tzaren arteko harremanak, desadostasunak eta

berrien kontratazioa lehiaketa publikoz edo meka-

negoziazio gorabeherak ikastolen egoera juri-

nika berri baten bidez egingo den ere.

diko berriaren inguruan.

1980ko batzorde bileran, Komenioa dokumentuan jasotakoa egitear dagoela eta, hitzarmena gauzatu eta sinatu arte, ikastolek ikastetxe pribatuen subentzioa izango dutela aipatzen da.

2. Izarraizpeko ikastolen publikotasun eta doakotasunari buruzko gorabeherak. 3. Horrek guztiak Izarraizpeko irakasleen lan egoeran izan zitzakeen ondorioak.

1980ko Eskualdeko Batzar Nagusiko gai garrantzitsuena Ikastolen Titularitate Ofizialerako Araudia izan zen, Balioaniztun Batxilergo Bateratuaren (BBB)

3. Eusko Jaurlaritzarekin harremanak

antolaketarekin batera. EKNren eta Heziketa Minis-

Konfederazioa eta Eusko Jaurlaritzaren arteko tira-

terioaren arteko hitzarmenaz ere jardun zuten, eta

birak aipatzen dira 1980ko ekainean egindako bi

horrek diru-laguntzetan izango zuen eragina ere

bileretan. Komenioa-ren arazoa luzatzen ari zelako

izan zuten hizpide. Aipamen hori doakotasunaren

eta emaitzarik ez zegoelako, ekainaren 21ean Do-

eta publikotasunaren gaiaren bueltan hitz egingo

nostian egitekoa zen manifestazioan parte hartzea

denaren aurreko pauso bat besterik ez da.

erabaki zuten Izarraizpeko ordezkariek.


Urtebete geroago egindako Batzar Nagusian Ikas-

arazoak konpontzeko, Eskola Nazionaletan inte-

tolari buruzko Euskadiko Ikastolen Elkartearen

gratzeko Eusko Jaurlaritzaren proposamena aztertu

(EIKE) lege berriaren zirriborroa aipatzen da luze eta

zen. Horren inguruko erabakia hartzeko Eusko Jaur-

zabal, eta Euskal Eskolen Erakunde bat edo Euska-

laritzak, Udalak, Ikastolak eta eskola transferitue-

diko Ikastolen Elkarte litzakeena ere bai. Bertan

tako ordezkariek hainbat bilera egin zuten. Bilera

ikastolaren sorrera, historia, izena‌ eta bere lau

horietan, besteak beste, hizkuntza ereduak, peda-

ezaugarriak ere jasota daude: euskal hizkuntza, de-

gogia sistemak, lan arazoak eta abar izan zituzten

mokratikoa, plurala eta doakoa.

hizpide.

EIKE nork osatu eta zuzenduko lukeen ere az-

1986 eta 1987 urteetako aktetan Eusko Jaurlari-

tertu zen batzar hartan, eta izango lituzkeen fun-

tzaren barruko bi joerak aipatzen dira: publifika-

tzionamendu organo desberdinez ere aritu ziren

tzearen aldekoen eta pribatu izatearen aldekoen

hizketan. Eusko Jaurlaritzak konpromisoa zuen

arteko desberdintasunak eta dimisioak. Baita EIKE

legea laster batean onartzeko, baina oposizioak

legearen arazo judizialak eta Federazioaren eta ad-

hainbat artikuluren aurka egin ostean, arazoak

ministrazioaren arteko harreman hotzak ere. Azken

sortu ziren. Gainera, bideragarritasun plana adostu

horientzako ikastola eskola kontzertatu pribatua

zen Ikastolako Batzordean eta Eusko Jaurlaritzako

omen zelako.

teknikarien artean.

1988ko martxoan, apirilean eta uztailean egindako

1984ko azaroan egindako Batzar Nagusian eta

bileretan, Konfederazioak Hezkuntza Sailarekin

1985eko otsailean egindako Batzorde bileran, Zes-

sinatutako hitzarmena begi onez ikusi zuen Ba-

toako, Azkoitiko eta Azpeitiko ikastoletako gela

tzordeak, nahiz eta ondarea entregatu beharrak

Loiolan 70. hamarkadan.

Tald . e argazkiak.

29


arazoak eragin zizkion, erabiltzen ari ziren hainbat

zialei ematen zien diru-laguntza eman behar. Han-

lokal ez zirelako ikastolarenak. Handik urtebetera

dik hilabete batzuetara, hiru herrietako alkateekin

egindako Batzar Nagusian onartu zen Hezkuntza

ikastetxe ofizialek zuten laguntza bera eskatzeko

Sailaren eta Konfederazioaren arteko hitzarmena.

30

bilera egitea erabaki zen. Bilera hartan bailarako

1989ko irailean egindako bileran aipatzen da

hiru udalek diru-laguntzei zegokienez, ikastola ba-

Eusko Jaurlaritzak Euskal Eskola Publikoaren zirri-

koitzari tratamendu desberdina ematea erabaki

borroa publiko egin izana. Urte bereko urrian egin-

zuten. Azpeitiko Udalak ikastolaren mantenu osoa

dako Batzar Nagusiko aktan, berriz, Euskal Eskola

hartu zuen bere gain, Zestoakoak erdizkakoa, eta

Publikoaren bidean izeneko hitzarmena sinatu

Azkoitiko Udalak hango ikastolari diru-laguntza be-

izana eta Eusko Legebiltzarrean onartu arterainoko

rezia ematea erabaki zuen.

prozesua daude jasota.

Bazkide kuota jaistea eta kuota sinbolikoa jartzea

1990 martxoan Batzar Informatibo Berezia egin

izan da doakotasunaren bidean Izarraizpek 1986an

zen, eta Euskal Eskola Publikoaren diseinuaren azal-

hartu zuen erabakia, eta zenbatekoa 1.000 peze-

pena eman zuten Federazioko ordezkariek. Handik

tan finkatu zen. Horrez gain, ikasleen hileroko

bi urtera, 1992an, ez ohiko Batzar Nagusia egin zen.

kuota mantentzeko edota jaisteko aukeraz ere hitz

Bertan, IruĂąeko II. Kongresuaren berri eman zen, eta

egin zen urte hartako Batzar Nagusian.

Eskola Publikoaren eztabaidarako Ikastolek eginrako proposamenaren, aurkezpena egin zuten. Ez

5. Izarraizpeko irakasleen egoera laborala

ohiko batzar hartan, Izarraizpeko ikastolen egoera

Ikastoletako langileak Jaurlaritzaren titulartasuna

ekonomiko larriaz ere hitz egin zuten, eta egoera

izatera pasatuko liratekeenez, lan-hitzarmenaren

hartatik ateratzeko irtenbideak aztertu zituzten,

negoziaketan erakunde horrek ere hartu zuen parte.

kuoten igoera, Erresistentzia Kutxa edo ikasleko

Baita langileei lotutako zenbait esleipenetan ere. Al-

dako azterketaren, Ikastolen Euskal Eskola Publiko-

5.000 pezeta ordaintzea bezalako proposamenak

daketa horren zehaztapenak ondorengo Batzorde

mahai-gainean jarrita. Horrez gain, bailarako udale-

eta Batzar Nagusiko bilera aktetan agertzen dira:

tan eta erakundetan aurkezteko mozioak eta erantzunak ere aipatzen dira aipatutako aktetan.

1981eko maiatzaren 2ko bileran irakasleen greba ekintzak aipatzen dira, Gobernuak Ikastolen Estatutuaren inguruan atera zuen txostenaren kontra.

4. Izarraizpeko ikastolen publikotasuna eta doakotasuna

rrengo ikasturterako irakasle berrien kopurua Jaur-

1980ko batzorde bileran mahai gaineratu zen

laritzarekin negoziatu zen, eta Eusko Jaurlaritzak

Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena izenpetu zenez,

irakasle berrien zerrendak aurkeztu baino lehen, eta

udalek ez al lioketen ikastolari beste ikastetxe ofi-

ikastola batetik besterako aldaketa epea zabalik ze-

1981eko uztailaren 9ko Batzorde bileran, hu-


goenez, hainbat irakasle hautagairen eskaera jaso

zen gauzatzen. Oso ikasturte gogorra izan zen, lan-

zuen Izarraizpek.

esparru eta eztabaida-gune ugari izan zituelako.

1981eko urriaren 22ko Batzar Nagusian, Ikasto-

Euskal Eskola Publikoaren Legea, 1/1993, otsaila-

lako irakasle berriek Eusko Jaurlaritzak jarritako

ren 19an onartu zuen Eusko Jaurlaritzak, eta or-

oposaketak aterata izan behar zituztela esan zuen

duan hasi zen publifikazio prozesua.

zuzendari pedagogikoak.

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren egoera

1985eko martxoaren 25ean ikastoletako lan-hi-

ekonomiko larria Batzorde bilera eta Batzar Nagusi

tzarmenaren negoziaketan hartu zuen parte Eusko

guztietako gaia izaten zen. Hitzarmenaren likidazioa

Jaurlaritzak, Federazioarekin eta sindikatuekin batera.

ere beheranzko joerarekin ari zen egiten Eusko Jaur-

1985eko urriaren 17an Eusko Jaurlaritzak soin-

laritzako Hezkuntza Saila. 234 milioiko zorra aipa-

ketarako begirale bat bidali zuen Ikastolara.

tzen zen orduan, eta horri aurre egiteko eta gastuak

1986ko azaroaren 25eko bileran, 1986ko azaro-

murrizteko, kuota igotzeko proposamenak, 40 mi-

aren 18an langileek Federazioa ez zela langileen or-

lioiko subrogazioa, batzordearen abalarekin kreditu

dezkari zioen idatziari erantzunez, Batzordeak dio

zubia eskatzea‌ aipatu ziren hainbat bileratan.

Euskal Eskola Publikoa lortzeko egitasmoetan, Fe-

Euskal Eskola Publikoaren Legeari buruzko hain-

derazioa izango dela Izarraizperen bitartekari Eusko

bat batzar eta hitzaldi antolatu ziren, ikuspegi des-

Jaurlaritzaren eta sindikatuen arteko harremanetan.

berdinetakoak, anitzak eta kontrastedunak. Publifikazio prozesu guztia koordinatzeko eta bi-

6. Publifikazio prozesua

deratzeko dinamizatzaile baten beharra aipatu zen

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibako ikastolen pu-

Ikastolako hainbat Batzorde bileratan. Bi hautagai

blifikazio prozesua 1992 eta 1993 ikasturtean hasi

aurkeztu ziren; lehendakariak aurkeztutako Ikastolaz

Perdilegin talde argazkia.

Gabon eskean Ikastolatik.

31


kanpoko kide bat eta bertako Ertainetako Irakas-

• Ez: 483 boto (%37,58)

kuntzen zuzendaria. Bakoitzak bere programa aur-

• Zuriak: 22 boto

keztu zuen Zestoako, Azkoitiko, Azpeitiko eta

• Baliogabeak: 12 boto

Ertainetako Batzordeetan, eta Ikastola barruko hautagaia aukeratu zen. Langileen soldata ordainketa arazoak ere hor ziren. Besteak beste, Gizarte Segurantzaren ordain-

32

Emaitza horiek jaso ostean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean eta kooperatibaren desegite prozesuan eman behar ziren pausoak aipatuz bukatu zuten batzarra.

keta atzeratzea, Komitearen idatziak eta mobiliza-

1993ko maiatzaren 25ean Batzorde bilera bere-

zio deialdiak eta Ertainetako klaustroaren publiko

zia egin zen. Batzorde hartan lehendakaria kargu-

izatearen hobespena dira azpimarratzekoak.

gabetu zen, 123/1993 dekretua, Euskal Autonomi

Azpeitiko Eguzki Lore guraso elkartearen babes-

Elkarteko ikastetxe publikoen sarean biltzeko Ikas-

pean, bilera paraleloak egiten hasi ziren Azpeitiko

tolek duten aukera eskubideaz baliatzeko proze-

Ikastolako hainbat guraso, eta dinamizatzaile iza-

dura arautzen duen eranskina, ez zuelako aurkeztu

teko hautagai zen Ikastolaz kanpoko kideak bilera

Hezkuntza Sailean. Hori dela-eta, lehendakari be-

horietan parte hartu zuen, deialdiak lehendakariak

rria izendatu zen batzorde hartan, eta Azkoitiko

luzatu ostean.

Xabier Munibe, Azpeitiko Karmelo Etxegarai eta

Batzar Nagusiaren prestaketan aritzeko eta erabakia hartzeko giltza gehiengoak izan behar zuela

Zestoako Miren Jaione ikastolei zegozkien eranskinak Hezkuntza Sailean aurkeztu ziren.

hobetsi zuten. Dena den, Kooperatibako Araudiak

Giroa oraindik eta gehiago trakestu zen. Izan ere,

2/3 eskatzen zuen Kooperatiba desegiteko, baina

Ikastola bizirik taldea eratu zen Azpeitian. Euren

Batzordeak erabaki zuen erdia baino bat gehiagok

kasa bilerak egiten hasi ziren Batzordeko bilkure-

erabakitzen zuena izango zela erdietsiko zena. Giro

kiko paraleloki, baina Batzordeak baimenik eta gil-

nahasi eta gatazkatsuan egin zen 1993ko maiatza-

tzarik ematen ez zienez, giroa gehiago nahastu zen.

ren 24ko Batzar Nagusi Berezia. Bozketa egin zen, eta ondorengoak izan ziren emaitzak: • Ikastola publiko bihurtzearen alde: 838 boto (%60,33) • Pribatuan jarraitzearen alde: 555 boto (%39,67)

1993 ekainaren 28an Batzar Nagusi Berezia egin zen, eta giro hautsia eta liskarrak nagusitu ziren. Batzar hartan Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren titulartasun administratiboa Hezkuntza Sailaren esku utzi ala ez bozkatu zuten, eta ondorengoak izan ziren emaitzak: • Bai: 841 boto (%62,57).

• Zuriak: 10. Baliogabeak: 14

• Ez: 503 boto (%37,42).

• Kooperatiba desegitea. Bai: 802 boto

• Zuriak: 15 boto.

(%62,41)

• Baliogabeak: 4 boto


Gauzak horrela, bazkide multzo batek Batzar Nagusiko erabakien kontra egiteko asmoa zuela zioen sinatutako idatzia helarazi zion Batzordeari. Hurrengo ikasturtea, 1993-1994, aurrekoa bukatu zen giro gatazkatsuari jarraituz hasi zen.

autoan, baina epaia finkoa ez zenez, publiko izaten jarraitu zuten Izarraizpeko hiru ikastolek. Hezkuntza Sailaren Publifikazio Dekretuen aurka egin zuten Azpeitiko pribatuaren aldekoek eta 1994ko irailaren 29ko autoak bertan behera utzi zi-

Azpeitiko hainbat gurasok itxialdian jarraitzen

tuen, behin-behinean, prozesua erabaki arte. On-

zuten, eta abenduan Izarraizpeko Batzordea auke-

dorioz, urriaren 26ko aginduaren bidez, Hezkuntza

ratzeko egin ziren hauteskundeetarako bi zerrenda

Sailak publifikazio dekretuak bertan behera utzi zi-

aurkeztu ziren; alde bakoitzak berea. ‘Ikasberri’ ize-

tuen. Beraz, Izarraizpeko ikastolak sare publikoan

neko orriak banatzen hasi ziren pribatuaren alde-

izan ziren 1994ko martxoaren 1etik 1994ko urria-

koak. Azpeitiko Eguzki Lore Guraso elkartea eta

ren 31ra arte.

Batzordearen arteko konponezinak gero eta larriagoak ziren.

Batzar Nagusi Arrunta eta Berezia egin ziren 1994ko ekainaren 6an. Azken horretan, Izarraizpe

Inpugnazioak aurrera jarraitu eta 1993ko urriaren

Irakaskuntza Kooperatibako Estatutuak (4/1993),

8an Azpeitiko Auzitegiak kaleratutako autoan ber-

Kooperatiben Legera egokitzea bozkatu zen. Hu-

tan behera utzi zituen 1993ko maiatzaren 24an eta

rrengoak izan ziren bozketaren emaitzak:

ekainaren 28an egindako Batzar Nagusietako era-

• Bai: 815

bakiak. Epaiari errekurtsoa jarri zion Batzordeak eta,

• Ez: 526

epaia finkoa ez zenez, publiko tratamendua eman

• Zuriak: 13

zien Hezkuntza Sailak Izarraizpeko hiru ikastolei eta

• Baliogabeak: 1

Izarraizpeko langileak Hezkuntza Saileko langile iza-

Bestalde, hurrengo bozketa ere egin zuten: Ikas-

tera pasatu ziren (53/1994 lege dekretua, 54/1994

tetxe publikoen sarera batzearen erabakia berriro

lege dekretua eta 55/1994 lege dekretua).

hartzea, 1993ko maiatzaren 24an hartutako era-

Batzar Nagusi Berezia egin zen 1993ko azaroaren

bakiak eta ondorengoak baliozkotzat hartuz:

15ean, eta aurrez, 1993 urriaren 18an, beste Batzar

• Bai: 822

Nagusi Berezia izan zen. Barne araudia indargabe-

• Ez: 529

tzea eta Estatutuaren 34.2 artikuluaren aldaketa

• Zuriak: 14

onartu ziren bertan. Horrez gain, batzordeak bere

• Baliogabeak: 1

desegitea ere erabaki zuten, eta batzorde berrirako

Batzar Nagusi hartan mahai gainean jarritako bi

hauteskunde prozesua ireki zen. Erabaki horien

gaien inguruko erabakiak hartu ziren, eta bi pro-

aurka agertu ziren pribatuaren aldekoak.

posamenak onartu ziren.

Donostiako epaitegiak Azpeitiko epaitegiaren

1994-1995 ikasturtea epaitegietako hainbat in-

suspentsioa berretsi zuen 1994ko maiatzaren 5eko

pugnazioren, errekurtsoren, gertakariren eta abarren,

33


eta pribatuaren eta publikoaren aldekoen arteko lis-

Ondorioz, Hezkuntza sailburuaren 1996ko mar-

karren, artean eman zen. Izan ere, sare pribatuan

txoaren 14ko aginduak publifikazioaren etetea jaso

ziren Izarraizpeko ikastolak, berriro, 1994ko azaro-

zuen, berriro Izarraizpeko ikastolak sare publikora

aren 1etik aurrera.

itzuliz. Beraz, Izarraizpeko ikastolak sare pribatuan

1995eko ekainaren 19an eman zuen Donostiako epaitegiak publifikazioaren aldeko epaia, pribatua-

izan ziren 1994ko azaroaren 1etik 1996ko otsailaren 29ra arte.

ren aldekoen 1994ko ekainaren 6ko Batzar Nagu-

Geroztik, Izarraizpeko ikastolek Izarraizpeko Hez-

siko erabakien aurkako inpugnazioa atzera botaz.

kuntza Proiektu historikoa sare publikoan gauza-

Pribatuaren aldekoek errekurritu egin zuten sen-

tzeari ekin zioten eta horretan dabiltza.

tentzia hura ere.

34

1995-1996 ikasturtearen hasiera aurrekoak be-

7. Ondorioak

zain gatazkatsua izan zen. Ikasberri bere aldetik

Publifikatu ziren Izarraizpeko ikastolak, bailarako

hasi zen eskolak ematen, pribatura joan ziren ikas-

eskola publikoekin eta Eskola Nazionalekin elkartu

lerekin eta irakasleekin. Azpeitiko 14 eta Azkoitiko

eta garaiko legediaren arabera berrantolatu ziren.

4 irakasle ez ziren Izarraizpeko ikastoletako lan

Azkoitian, Altamira Eskola Publikoa eta Xabier

eginkizunetara joan eta espedientea zabaldu zi-

Munibe elkartuz, Azkoitiko Ikastola Xabier Munibe

tzaien. Gainera, irailaren 26an pribatuaren aldeko

Haur Hezkuntza (HH) eta Lehen Hezkuntza (LH) eta

hainbat gurasok ikastetxe sarrera aurrean ikasleei

Azkoitiko Ikastola Xabier Munibe Derrigorrezko Bi-

sarrera eragotzi zieten, eta Ertzaintzari deitu behar

garren Hezkuntza (DBH) sortu ziren. Gainera, Kar-

izan zitzaion. Bien bitartean, alde bateko eta bes-

melo Etxegarai Ikastola, Azpeitiko Institutua eta

teko errekurtso eta inpugnazioek aurrera jarraitzen

Azkoitiko Lanbide Institutua elkartuz, Urola Ikastola

zuten epaitegietan.

Azkoitia-Azpeitia BHI eratu zen, Azkoitiko Udalaren

Izarraizpeko eta Ikasberriko ordezkarien arteko hainbat bilera izan ziren bai Azpeitiko Udaleko eta

nahia betez, eta lehendabizikoz Azkoitian ere Batxilergoa eskainiz.

bai Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko arduradu-

Azpeitian, Berdelari Eskola Publikoa eta Karmelo

nekin. Hezkuntza Sailak eskolak eman ahal izateko

Etxegarai elkartuz, Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxe-

baimenak eman zizkion Ikasberri Kooperatibari.

garai (HH eta LH) sortu zen, eta Azpeitiko Institutua

Aurrerago, epaitegietan ziren auzi guztiak erretiratu zituzten, alde batekoek zein bestekoek. 1996ko otsailaren 29ko Euskal Autonomi Erkide-

eta Azkoitiko Lanbide Institutua elkartuz, Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI eratu zen, DBH eta Batxilergoak emateko.

goko Auzitegi Goreneko autoak dio auzi adminis-

Zestoan, lehendik ere Zestoako Eskola Nazionala

tratiboko errekurtsoa bertan behar uzten zuela,

eta Zestoako Ikastolaren artean eginda zegoen ba-

errekurtsogileak etsi egiten zuelako.

teratzea berretsi zen, Zestoako Herri Eskola sortuz.


Sare pribatuari dagokionez, berriz, Azpeitiko Ikas-

Izarraizpeko Batzorde eta Batzar Nagusi bileretan

tola Ikasberri sortu zen, Ikasberri kooperatiba egi-

gai nagusi ziren diru arazoa eta gela arazoa, baina

turapean.

gaur egun horiek ez dira ikastolaren buruhauste eta

8. Gaur egungo egoera!!!

ten, baina gaur egungo egoera ekonomikoa nor-

Ondorengoak dira Izarraizpe Irakaskuntza Koope-

malizatuta dago.

erronka nagusiak. Nahiko diru behin ere ez da iza-

ratibako Ikastola izandakoek gaur egun dituzten ikasle kopuruak:

Gela arazoa ere ez da lehen lerroan agertzen. Zestoan ikastetxe berria egin zen eta gaur egun ez

• Zestoa: 314 ikasle

dago gela arazorik. Azkoitian Xabier Munibe ikas-

• Azkoitiko Xabier Munibe HH eta LH: 947

tola gainezka eginda ibili da azken urteetan, gela

ikasle

arazo larriekin, baina Hezkuntza Saila hasi da ikas-

• Azkoitiko Xabier Munibe DBH: 263 ikasle

tetxe berria egiten eta ikasturte honetan bertan

• Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai: 843

konponduko da arazoa. Azpeitian Ertainetako

ikasle • Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI:

arazo historikoari, Institutu zaharraren tokian ikastetxe berria eginda eman zitzaion konponbidea,

– Azpeitiko DBH: 437 ikasle

2006-2007 ikasturtean. Nahiz eta egia den, garai

– Azpeitiko Batxilergoa: 108 ikasle

hartako administrazioaren aurreikuspen guztiak

– Azkoitiko Batxilergoa: 146 ikasle

gaindituz, ikaslez goraino dagoen eta ondo eto-

– Azkoitiko Lanbide Heziketa: 100 ikasle

rriko litzaiokeen gela batzuk gehiago edukitzea.

35


36

9. Inguruko herriekin harremanak

eta Batxilergoa. Goian aipaturiko ikastetxe guz-

Publifikazioa zein DBH eta Batxilergo berriak 90eko

tietako ikasleak elkartzen dira bertan.

hamarkadan iritsi ziren. Bi gertaera horien ondo-

• Azkoitiko Xabier Munibe ikastola: Haur

rioz, ikastetxeek izen-aldaketak izan zituzten. Zes-

Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko

toako ikasleek 12 urterako hango ikastolatik beste

Bigarren Hezkuntza.

herri batzuetara irten behar zuten aurrerantzean,

• Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI: Azkoi-

Aizarna eta Errezilgo ikasleek 12 urtera arte beraien

tiko egoitzan Batxilergoa eta Heziketa Zikloak.

herrian ikasteko aukera zuten eta Azkoitiko eta Az-

Urola Ikastola Azkotia-Azpeitia BHI bailarako ikas-

peitiko ikasleek Batxilergoa norbere jatorrizko he-

tola da eta bi herritan dago banatuta: Azkoitian eta

rrian ikasi ahal zuten.

Azpeitian. Azpeitiko Karmelo Etxegarai Ikastolako

Publifikazioak Izarraizpe kooperatiba desager-

ikasleak, Zestoako herri eskolako ikasleak, Errezilgo

pena ekarri zuen, eta hurrengo ikastolek eta eskola

eskolako ikasleak eta Aizarnako ikasleak elkartzen

publikoek egin zuten bat orduan: Azkoitiko Alta-

dira Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIn. Lehen

mira Eskola Publikoa, Azkoitiko Xabier Munibe Ikas-

Hezkuntza jatorrizko herrietan bukatu ondoren, Az-

tola, Azkoitiko Eskola Profesionala, Azpeitiko

peitiko Urola Ikastolara etortzen dira DBH egitera

Karmelo Etxegarai Ikastola, Azpeitiko Berdelari Es-

eta derrigorrezko hezkuntza bukatu ondoren, ba-

kola Publikoa eta Azpeitiko Institutua. Zestoan, au-

tzuk Batxilergoarekin jarraitzen dute bertan. Beste

rrez eginda zegoen publifikazioa. Izen berriak eta

batzuk, ostera, erdi mailako zikloak hasten dituzte

hezkuntza mailen banaketa DBH eta Batxilergo be-

Azkoitian.

rriak ezarri zirenean etorri ziren. Gaur egun, honakoa da ikastolen antolaketa: • Aizarnako Herri Eskola: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. • Errezilgo Herri Eskola: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. • Zestoako Herri Eskola: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza.

Azkoitira Xabier Munibeko ikasleak eta erdi-mailako edo goi-mailako zikloak ikasi nahi dituzten Azpeitiko ikasleak bertaratzen dira. Oso garrantzitsua da Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko iturburu diren ikastetxeekin harremana izatea. Bereziki, ikasleen adina kontuan hartuta eta derrigorrezko hezkuntza izaki, Azpeitiko Lehen Hezkuntzako ikastetxearen eta Azpeitiko DBHkoaren arteko harremana. Izan ere, koordinazio pedagogikoa eta

• Azpeitiko Karmelo Etxegarai Ikastola: Haur

curriculumarena, jarraipen akademikoa, hezkuntza

Hezkuntza (Euskal Herria kaleko eraikina) eta

integrala, eta bestelako hainbat zerbitzu parteka-

Lehen Hezkuntza (Perdillegi kaleko eraikina).

tzen dituzte.

• Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI: Azpei-

DBHko Zestoako ikasleak autobusez etortzen dira

tiko egoitzan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Azpeitira, eta eguerdian gehienak etxera joaten dira


bazkaltzera, arratsaldean berriro Ikastolara etor-

nerako, proiektu berria martxan jartzeko. Orduan ba-

tzeko. Antolaketa hori Zestoako Guraso Elkarteare-

tzordeetan antolatzen ziren gurasoak eta, besteak

kin egin zen eta autobusaren egunerokotasunaren

beste, ekonomia taldea, obretarako taldea eta abar

jarraipena zuzendaritzak egiten du. Batxilergoko

osatu zituzten. Ikastolako ia guraso guztiak izan ziren

ikasleek, ordea, jardun jarraia izaten dute eta ga-

zuzenean, lanean, modu batean edo bestean.

rraio publikoa erabiltzen dute Azpeitira etortzeko.

Ikastola martxan jartzeko lokalak lortzean hainbat

Aizarnako, Arroa Goiko, Presaldeko, Errezilgo

lan egin zuten gurasoek. Hala nola, gelak berritzen,

zein Beizamako ikasleek egun osoa pasatzen dute

hormak botatzen, gelak atontzen, elektrizitate lanak

gure artean, eta horientzat ere garraio zerbitzua an-

zein arotz eta igeltsero lanak egiten.

tolatzen da.

Ekonomiari dagokionez, berriz, hainbat lan egin zuten gurasoek, bai sostengu ekonomikoa lortzeko eta bai dirua biltzeko. Horren adibide da, Ikastola-

10. Guraso elkarteak

ren hastapenetan, hainbat guraso arduratu izana

Ikastolaren sorreran, 60 eta 70eko hamarkadetan,

ikasleen kuotak eskuz jasotzeaz. Horrez gain, udan

garrantzia izugarria izan zuten gurasoek. Indarra

zein beste une batzuetan taberna zabaltzen zuten.

eta kemena izan zuten Ikastolak zituen beharrei

Bertan, lanean aritzen ziren, errifak saltzen zituz-

erantzuteko, eta aurrera egiteko. Gogoa zuten la-

ten, jaialdiak egiten ziren‌ Ikastola diruz sostengatzeko. Eskola orduetan nahiz eskolaz kanpokoetan ikastaroak ematen zituzten zenbait gurasok. Josten irakastera zein Kristau Ikasbidea ematera bertaratzen

Gabon eskean kalean.

37


zen guraso talde bat ikastolara, eta irakasleen lana-

Olentzerorekin egiten den Gabon eskea‌Eskolaz

ren osagarri izaten zen haien lana, zentzu guztietan.

kanpoko kirol ekintzak bi guraso elkarteek, Zutarri

Gerora sortu ziren guraso elkarteak. 80ko ha-

eta Zutoinek, elkarlanean antolatzen dituzte, koor-

markadan Eguzki Lore guraso elkartea sortu zen

dinatzailea kontratatuz zein entrenatzeko egun eta

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren baitan, eta

lekuak finkatuz. Zenbait guraso eta ikasle heldua-

publifikazioarekin, 90eko hamarkadan, sortu ziren

goak entrenatzaile moduan aritzen dira eta larun-

Zutarri, Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegaraiko gu-

batetan bideratzen dituzten partidak.

raso elkartea, eta Zutoin, Urola Ikastola AzkoitiaAzpeitia BHIkoa.

38

Zutoin guraso elkarteak hainbat ekintza-eta antolatzen ditu urtean zehar. Hala nola, egitasmoak, irte-

Egun ere bizirik daude aipatutako bi guraso el-

erak eta hitzaldiak. Gainera, Ikasten aldizkariaz,

karte horiek. Eta guraso elkarteez gain, ikastola ba-

liburuen argitaratzeaz, ikasturte hasierako liburuen

koitzak du bere Ordezkaritza Organo Gorena.

kudeaketa solidarioaz eta trukeaz, Euskararen egu-

Gurasoak ez ezik, irakasle eta ikasle ordezkariak ere

nean DBHko lehen ziklorako antolatutako lehiaketez,

Ordezkaritza Organo Gonereneko kide dira. Ordez-

ikasbidaiez, kabalgatako laguntzaz, ikasturte bukae-

karitza Organo Gonerenari dagokio ikastolaren bi-

rako jaialdiaz, zenbait ikasleren eguneroko garraioa

ziraupenerako funtsezkoak diren erabakiak hartzea.

antolatzeaz, bigarren batxilergoko ikasleek santoto-

Zutarri guraso elkarteak Karmelo Etxegarai Ikas-

masetan jartzen duten txosnaren muntaketaz, anto-

tolako eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen eta fi-

laketaz, eta txosnako zerbitzuaz ere arduratzen da

nantzatzen laguntzen du: dantzak, marrazketa

Zutoin guraso elkartea. Horrez gain, eskolaz kanpoko

tailerra, danborrada (ikasleen trajeak banatu eta

ekintzak ere antolatzen ditu: argazkigintza, sukalda-

gero jaso, kalean dabiltzan bitartean zaindu‌),

ritza, antzerkia edo bertsolaritza ikastaroak.

2013ko danborrada.

Txosna Santotomasetan.


3. HEZKUNTZA PROIEKTUA


1. Euskara eta euskal kultura

hizkuntzaren garrantzia azpimarratuz. Dokumentuaren bigarren paragrafoan gaiaren inguruko xe-

Euskara eta euskal kultura hasieratik izan dira Ikas-

hetasun gehiago daude jasota, heziketa lana “herri

tolaren oinarri-oinarrizko ezaugarriak. Sortu zenetik

honen hizkuntza eta kulturan oinarrituz” emango

gaur egunera arte, hezkuntza proiektuaren baitan

dela adieraziz, eta “beste herrietako hizkuntza eta

berebiziko garrantzia izan dute euskarak eta euskal

kulturen ezagupen eta ulermenera zabaldua”

kulturak. Unean uneko testuinguruetara egokituz,

izango dela gaineratuz.

erronka berriak mahai gainean jarriz edota behar berrietara egokituz.

Hizkuntza eta euskal kultura atala ere badu aipatu dokumentuak. Bertan, euskara “Euskal He-

1978an, Izarraizpe Kooperatibaren sorrerarekin

rriaren hizkuntza propioa” dela adierazten da.

batera idatzi zen Izarraizpe Ikastolako Arautegiko,

Dokumentuaren arabera, “euskal hizkuntzan, kul-

ondoren Liburuxka Marroia deitu zitzaioneko, hiru-

turan, izakeran eta nortasunean hezi nahi dugu

garren arauan, “Nor bere etniaz oinarrituriko hez-

ikaslea, euskeraren eta euskal kulturaren transmi-

kuntza” izenekoan, jada aipatzen zen hizkuntzaren garrantzia. Bertan, aberri bakoitzak, gizaki guztiek duten bezala, “izaera berezia” duela adierazten da, “besteengandik bereizten duten joera nabarmenak” dituela gaineratuz. Bereizketa horien ezaugarri nabarmenena eta funtsezkoena “hizkuntza” dela adierazten da, haren aberastasunak “kultur oro joritzen eta osatzen” duela azalduz. Ondoren, Euskal Herriak bere aberri izatea osa-

sio, garapen eta potentzializazioarekin konprometituz”. Euskara eta euskal kulturaren inguruan gurasoek bete beharreko funtzioa ere adierazten du dokumentuak: “Eskolaren proiektu edukatiboan gurasoak ere inplikatuko dira, bai euskararen erabileraren normalizazioari dagokionean, euskararen erabilera eskolaz kanpoko esparruetan ere bultzatuz”.

tzen duten hizkuntza, kultura, izaera eta nortasun

Derrigorrezko lehen hezkuntza bukatzerako,

bereziak dituela adierazten da arautegian: “Era-

euren aurrerantzeko ikasketak euskaraz egiteko

kunde honetako bazkideok Herri honen zati bat

“prestatuta” egongo zirela ere zehazten da bertan.

gara eta horrexegatik, hain zuzen, geure seme-ala-

Heziketa prozesuaren bukaerarako, euskaraz eta

bei euskaraz irakatsi nahi diegu”.

gaztelaniaz izango zuten maila “gizarte eta esko-

90eko hamarkada hasieran idatzi zen Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibako Ikastetxeko Hezkuntza

lako edozein girotan sartzeko adinakoa” izango zela adierazten da dokumentuan.

Proiektua dokumentuan Hezkuntza Proiektuaren

Euskaraz gain, Euskal Herriko errealitate historiko,

misioa definitzean, lehen paragrafoan ikastolak

kultural, geografiko eta sozialarekin bat zetozen

ikasketak “euskaraz” ematen dituela aipatzen da,

edukiak landuko zirela ere jasota dago atalaren

41


azken paragrafoan, eta baita ingurune zientifiko,

tsonalen esparrua eta ahalbide profesionalen aba-

teknologiko, ekonomiko eta produktiboekin bat le-

nikoa mugatuz”.

tozkeenak ere.

42

Eskolaren euskalduntze planteamenduak izan be-

Dokumentu horren eranskinean, Izarraizpe Koo-

harreko jomugak ere aipatzen dira: “Euskararen ego-

peratibako barne-arautegi berritua txertatu zen. Eus-

era linguistikoa hobetzea, hizkuntza nazionalaren

kara eta euskal kulturari dagokionez, kooperatibako

estatusera bultzatuz, euskal lurraldearen esparruan

kideak Euskal Herriaren parte zirela berretsiz, eta ber-

beharrezko eginez eta euskarazko sorkuntza litera-

tako seme-alabak “euskal hizkuntza, kulturan, iza-

rioak eta bestelakoak, pentsamenduaren elaborazioa

keran eta nortasunean” hezi nahi zituztela erantsiz.

eta argitalpenak bultzatuz, kanpoan kultur hizkun-

Bigarren eranskinaren bigarren atalean, berriz, Hiz-

tza bezala ezagutua izan dadin”. Ondoren, aurrez

kuntzari zegokion atalean hain zuzen ere, luze eta

Izarraizpe Ikastolako Arautegia dokumentuan adie-

zabal hitz egiten da hizkuntzaren ezaugarritzearen

razitakoak berretsi eta sakontzen dira arautegian.

eta heziketa prozesuan duen paperaren inguruan.

Aurretik aztertu dugun dokumentuaren garapena

Berritasun bezala, Euskal Eskolaren kontzeptua ai-

den Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua dokumentuan

patzen da. “Eskola entitate euskaldun bat bezala

ere hizkuntzak berebiziko garrantzia hartzen du.

eskaintzen da euskararen eta euskal kulturaren

Proiektuaren bigarren puntuan, Hizkuntza eta eus-

transmisio, garapen eta potentziazioarekin konpro-

kal kultura izenekoan, aurreko arautegietan eta do-

metituz. Ikasleek euskara ongi menderatuz eta eus-

kumentuetan aipatutako oinarri nagusiak berresten

kara eta euskal kulturaren transmisio, garapen eta

dira: Euskara Euskal Herriaren hizkuntza propio be-

potentziazioan jarrera aktiboa hartzera eramango

zala aitortzea, euskararen eta euskal kulturaren

dituen formazio euskaldun batekin igaroko dira de-

transmisio, garapen eta potentziazioarekin konpro-

rrigorrezko irakaskuntzatik”, dio dokumentuak.

misoa, Euskal Herriaren errealitatearekin bat zeto-

Gainera, euskara “komunikazio bide eta behikulu”

zen edukien lanketa…

izango zela zehazten da, bai eta Euskal Herriaren

Gainera, Ikastetxeko Hizkuntza Plangintzaren hel-

“hizkuntza propioa” dela, biztanleriak “euskaraz bi-

buru orokorrak ere barnebiltzen ditu hezkuntza

zitzeko beharra eta eskubidea” duela, eta “euskara-

proiektuaren dokumentuak. Euskara hizkuntza pro-

ren berreskuratzea eta mantenua” ere jasota daude

pio bezala “barne nahiz kanpo harremanetarako”

dokumentuan. Euskal Eskolak, “publiko zein priba-

izango zela zehazten da, esaterako. Heziketa pro-

tuak”, eduki behar duen identitate ezaugarria “bere

zesuaren bukaeran ikasleek euskaraz eta gaztela-

euskalduntasuna” dela zehazten da bertan.

niaz izango zuten maila, “bai ahoz bai idatziz

Euskal hizkuntza eta kultura ez ezagutzea

eskolako eta gizarteko edozein giro eta eremutan

“gaurko ume eta gaztearentzat etorkizuna hipote-

sartzeko adinakoa izatea” lortu beharko litzateke-

katzea da”, dio dokumentuak, “bere erlazio per-

ela ere adierazten da.


Euskara eta gaztelaniaz gain, atzerriko beste hiz-

Irakurketari zegokionez, berriz, “gozamenezko

kuntzak ere aipatzen dira, horien irakaskuntza

ekintzatzat hartzeaz gain, ezagupen eta esperien-

prozesua “hezkuntza komunikatiboan” oinarri-

tzia iturri eta tresna bezala” ulertu beharra azpima-

tuko dela adieraziz. Ondoren, berriro euskara eta

rratzen da dokumentuan. Eta, azkenik, aurreiritzi

euskal kulturaren transmisio, garapen eta poten-

soziolinguistikoekiko “jarrera ezkorren aldaketa bul-

tziazioarekin Ikastolak duen konpromisoa adie-

tzatzen” saiatuko zirela ere jasota dago dokumentu

razten da, hori betetzeko Eusko Jaurlaritzaren

horretan.

Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintzan sartu zela zehaztuz.

Nolanahi ere, dokumentu eta arautegietatik haragokoa izan da Ikastolak euskararekin eta euskal

Gainera, hizkuntzaren hezkuntza “mintegi denen

kulturarekin izan duen konpromisoa. Euskara eta

lana” dela gogorarazten da dokumentuan eta,

euskal kutlura, hamaika adar dituen alorra da, alor

beraz, “mintegi guztiek” egon behar dutela hiz-

guztietan txertatu beharrekoa, eta 50 urteotan

kuntza arloan finkaturiko helburuak betetzearekin

Ikastolaren zutabe izan diren dokumentuetatik egu-

arduratuta dio.

nerokotasuneko keinu txikietaraino zaindu eta

Bestetik, “zuzentasunaren garrantzia” azpima-

landu da gaia.

rratzen da, horretarako hizkuntzaren erabileraren

Ikastolaren sorreratik euskara eta euskal kultura

hausnarketa, egokitasuna, koherentzia eta kohe-

oinarri-oinarrian egonik, eta horiek hezkuntza

sioa aztertu eta sistematizatuko zirela adieraziz.

proiektuaren baitan zehar-lerro bezala garatzeaz

Olinpiadak, 1. maila.

43


gain, izan dira eta badira, euskara nahiz euskal kultura bereziki landu dituzten egitasmoak.

Ikastolaren historian zehar, benetan interesgarritzat eta beharrezkotzat jo da gure lurraldearen historiaren, gure literaturaren, gure berezitasunen,

44

Euskal Kultura Tailerra irakasgaia

herriko pertsonaien, herrien, hirien, artearen, fol-

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza jardueran zer

klorearen, ohituren, festen eta ospakizunen berri

arlo landu behar diren derrigorrez legeak zehazten

izatea ikasleek.

ditu: Gizarte Zientziak, Natur Zientziak, Hizkuntzak,

Euskal kultura hezkuntza proiektu osoaren baitan

Tekonologia, Plastika, Musika, Gorputz Hezkun-

txertatuta egon arren, espezifikoki gai hauek lan-

tza‌ eta aukera ematen du beste hainbat gai, au-

duko zituen ikasgaia eskaintzeaz hausnartu zen

kerakoak izateko. Hala nola, Fisika, Kimika, Kristau

Urola Ikastolan. Hori dela-eta, aukerako gai mo-

Erlijioa, eta beste hainbat.

duan Euskal Kultura Tailerra eskaintzen da DBHko

Danborrada ezagutzen.

Esperimentatzen.

Euskararen eguna ospatzen.

Arte lanean.


bigarren mailan. Bertan ikasleek Euskal Herriaren

herrietan antolatutako lehiaketetan sariak irabazi-

historia ezagutzeko eta gozatzeko aukera dute.

takoa. Horrez gain, abesbatza hark ikastolaren

Hala nola euskal lurraldearen historia, euskal kultura ikertu eta zabaldu duten ikertzaileak eta hauen

behar ekonomikoak asetu asmoz antolatutako emanaldietan ere parte hartu izan zuen.

lana, euskal mitologia, hainbat alorren eboluzioa

Gerora, abesbatzako zuzendaritza Azkoitiko pa-

edo historia (euskal kantak, euskal dantzak, herri

rrokiako organo jotzaile titularra zen On Telesforo

kirolak, zinema eta antzerkia…), artisau lanak egi-

Garmendiak hartu zuen. Harekin ere Gipuzkoan

ten ikastea edota bertsolaritzaren inguruan ikasten

hainbat sari irabazi zituen abesbatzak. Koru haren

dute ikasleek.

azken gidaritza Joxe Mari Altuna, Azpeitiko musika zuzendari ezagunak izan zuen.

Jardun akademikotik haratago: Olentzero,

Musika curriculumeko beste jakintzagaien maila

Santa Ageda, Bertsolaritza…

berean ezarri zenean, ikastolan Poxpolina lantzeari

Sorreratik, Ikastolak eta ikastolako partaideek, egu-

ekin zitzaion. Garai hartako irakasle zein ikasleei

neroko jardun akademikotik harago hainbat ekin-

makina bat buruhauste eman izan zien plastikozko

tza bultzatu eta horietan parte hartu izan dute.

txistu hark. Dena den, Ikastolan poxpolina-rekin

Horietan guztietan, zeharka edota zuzenean, eus-

hasi eta makina bat txistulari atera izan da gerora.

kal kultura landu izan da.

Horrekin batera, aipatu beharrekoak dira Ikasto-

Ezinezkoa da bost hamarkadetan egin diren eki-

lako hainbat andereño. Garai hartan txistua ahoan

men guztiak aipatzea, baina era berean, derri-

eta danbolina eskuan, Hamelingo txirulariaren mo-

gorrezkoa da denek bere aletxoa jarri dutela go-

duan, jolas garaian, ikastolako atarian, ikasleak

goratzea.

atzetik dantzari izaten baitzituzten.

Ekintza horietan, askotan, musika izan da prota-

Bestalde, dozenaka urte dira Ikastola Gabon

gonista nagusia. Euskal tradizioei lotuta batzuetan:

Eskea egiten hasi zela, eta oraindik ere ez du hu-

abesbatza, Gabon eskea, Santa Eskea, bertsolari-

tsik egiten. Gaztetxoen koadrila arteko ohiturari ja-

tza, kantagintza… Eta, herriko ohiturekin edo Ikas-

rraituz, Ikastolak duela urte batzuk erabaki zuen

tolak antolatutako ekintzekin lotuta, besteetan:

gurasoak, ikasleak eta irakasleak Olentzero eta as-

Txalaparta Irratia, santotomasetako txosna, ikas-

toarekin osatutako taldea ateratzea kalera, aben-

turte bukaerako jaialdia…

duaren 24 goizean.

1971-1972 ikasturtean, Expresión Dinámica ira-

Dozenaka laguneko taldea atera izan da urtez

kasgaia eskaintzen zen garaitik abiatuz, Jexux Mari

urte, zenbait irakasleren gidaritzapean hasieran,

Orbegozo zestoarrak sortu zuen lehen abesbatza

eta Joxe Ramon Larrañagaren (ikastolako gura-

aipatu behar da. Ikasleen borondatean oinarritu-

soa) gidaritzapean gerora. Eguerdia bitartean, he-

tako abesbatza zen hura, eta bailaran eta inguruko

rriko Alde Zaharrean, eta Ikastola Berrian guraso

45


elkartekoek prestatutako mokadutxoaz sabela

urte hartan, baina herritarrek egindako harrera izu-

bete ondoren, Sanjuandegin, aritzen dira kantuan,

garria izan zen, garai hartan, kalean beste talderik

14:00ak bitartean.

ez baitzen aritzen Santa Eskean. Egun, berriz, ez da

Azken urteetan, udaletxeak antolatutako Olen-

herrian Santa Eskean jarduten ez duen ikastetxerik.

tzerorekin eta herriko beste ikastetxeekin batera bat

Bertsolaritza eta kantagintza, urteetan zehar

egiten dute Ikastolako kideek herriko plazan,

landu izan dira Ikastolan. Azken urte hauetan, Jaur-

Gabon Eske bateratua eskaini asmoz.

laritzaren NOLEGA programari lotuta, ahozkotasuna

Horrez gain, 1992an atera ziren herrian aurrene-

eta euskal tradizioak uztartu asmoz, curriculumean

koz Ikastolako ikasleak eta irakasleak Santa Ageda

txertatuta lantzen dira bi horiek. Bertsolaritza, lehen

bezperan, eskera. Ez zuten eguraldia lagun izan

aipatu dugun bezala, aukerazkoa den Euskal Kultur

46

Gabon eskean.

Santa eskean.

Euskararen eguna ospatzen.

Jaialdia, 1973.


Tailerrean txertatzen da eta herriko bertsolariekin el-

25. urteurrenerako egin zuen melodĂ­a Jose Luis

karlanean, ikasturte osoan lantzen da. Ikasturte bu-

Frantzesenak eta Xabier Euzkitze-renak dira abes-

kaeran, herriko beste ikastetxeekin batera, bertsoz

tiaren hitzak. Gerora, Agustin Madrazok erritmo

osatutako antzerkia eskaini ohi da. Kantagintza, berriz, curriculumeko Musika ikas-

biziz birmoldatu zuen eta jaialdiari bukaera ematerako kantatzen da.

gaian dago txertatuta. Egun ezagutzen dituzten kantuak eta euskal kantagintzatik hartutako abestiak

Testugintza Ikastolaren hastapenetan

lantzen eta kantatzen dituzte ikasleek, eta euskal-

Ikastolak ez ditu beti gaur egun bezainbeste balia-

kiak, musika estiloak eta egileen nondik-norakoak

bide eduki. Ia-ia ezerezetik abiatu zen duela 50

ere lantzen dituzte, besteak beste. Borondatezko

urte, frankismo bete-betean, gainera. Hamaika

partaidetza oinarri, ikasturtean zehar, bailarako es-

erronkari egin zioten aurre Ikastolako lehen urtee-

kolen artean emanaldiak ere egiten dira.

tako irakasleek, ikasleek eta gurasoek. Gainditu

Aipatu gabe ezin utzi ikasturte amaierako jaial-

beharreko erronka horietako bat testugintzari ze-

dia eta bertan abestu izan den Ikastolaren abestia.

gokiona izan zen, dozenaka liburu euskaratu edota

47


sortu baitzituzten ikasleek euskaraz eta euskal kul-

kal Herria bere osotasunean hartzen zuen geogra-

turaz ikas zezaten.

fia libururik. IĂąaki Goikoetxea jesuitak bere kabuz

Horretarako, irakasleek sarritan euren hezkuntza

48

idatzi zuen euskal geografiaren inguruko liburu bat

prozesuan ikasi ez zituzten edukiak irakatsi behar

euskaraz. Liburu horretan geografia, historia, men-

izan zituzten. Irakaskuntzan sartutako irakasle

diak‌ zetozen eta laguntza handia izan zen bai

gazte haiek hezkuntza frankistaren baitan ikasita-

ikasleentzat eta bai irakasleentzat. Liburu hartatik

koak ziren, eta Euskal Herriko kontuez ez zuten for-

eta beste zenbaitetatik, lehenengo irakasleek haie-

makuntzarik. Horri aurre egiteko, alde batetik,

tako edukia ikasi ostean, ikasleek ikasi zuten bazi-

udako opor garaian ikastaroak egiten zituzten ira-

rela Euskal Herrian Maule edo Donibane Garazi

kasleek beste herrietako Ikastoletako irakasleekin

izeneko hiriburuak edota Errobi eta Aturri izeneko

batera. Bestetik, berriz, handik eta hemendik infor-

ibaiak.

matuz, autoformazio prozesu batean murgildu

Jesus Elorza Txanpaina-k, berriz, Euskal Herriko

ziren irakasleak, ikasi berri zutena ondoren ikasleei

historia eta historiaurrearen inguruko hiru liburu

igortzeko. Irakasleek euren kasa, zaletasunen eta

idatzi zituen. Batxilergora pasatu zirenean ere, eus-

interesen arabera ikasten zuten euskal literaturaz,

kal literaturaren historia emateko beste zenbait li-

euskal geografiaz, euskal historiaz‌ Eta edozein

buru irakasleek beraiek idatzi behar izan zituzten,

gai prestatzeko, gaztelaniazko testuak hartu eta

Koldo Mitxelena, Luis Villasante eta beste zenbai-

dena euskarara itzuli behar izaten zituen. Askotan,

ten lanak egokituz. Gaur egun irakaskuntzarako

gainera, ondoren gai horien laburpenak egin behar

testu astunegiak iruditu arren, garaiko testuinguru

izaten zituzten, eta hainbat ordu pasatzen zuten

eta beharrei erantzuteko materiala izan zen.

klaseak prestatzen.

Garai hartan bihurtu zen Durangoko Azoka eus-

Garai hartan euskaraz oso gutxi zegoen idatzita.

kal kulturaren erreferetziazko gune garrantzitsua,

Arlo guztietan, gainera. Haurrentzako eta nerabe-

eta urtero joan beharreko hitzordua zen irakasle-

entzako literaturari zegokionez oso material urria

entzat, bertan baitzegoen euskal literatura eskura-

zegoen. Hori ikusita, garaiko nerabeentzako nobe-

tzeko aukera. Motxila beteta itzultzen ziren

lak itzultzeari ekin zioten Ikastolako hainbat irakas-

Durangotik, urteko uzta jasota, nolabait. Euska-

lek. Julio Verneren Miguel Strogoff edota Enid

razko literatura oso gutxi sortzen zenez, urteko eus-

Blytonen Bostak bildumako hainbat nobela euska-

kal literatura guztiaren jarraipena egin zitekeen

ratu zituzten, besteak beste. Lan izugarria egin zen.

bertan. Historia, literatura, geografia, euskara, de-

Eta irakasleek ez ezik, ikaslerik zaharrenek ere jar-

klinabidea eta aditzak‌ mota guztietako liburuak

dun zuten itzultzaile lanetan.

jasotzen zituzten Durangon.

Bestalde, lan asko egin zen Euskal Herriko geo-

Euskarazko gramatikari ere garrantzia berezia

grafia irakatsi ahal izateko ere, ez baitzegoen Eus-

ematen zitzaion. Gaur egungo perspektibatik iku-


sita, oso maila altua eskatzen zitzaien ikasleei. Ira-

xatu zen gurasorik ere, ikasleei “pornografia� era-

kasleek, eurek ikasten zuten heinean ikasleek ere

kusten zitzaiela eta.

euren mailara iritsi beharra zutela uste zuten. Au-

Kontuak kontu, laurogeiko hamarkadan sartu

tokritika guztiak kontuan hartuta, zorroztasunez

ahala, Ikastolen Federazioan testugintzako talde

eman beharreko pauso bat izan zen, euskara nor-

bat sortu zen, eta haiek arduratu ziren ikastola

malizatzeko eta estandarizatzeko ikasleek euskara

guztietarako testuak sortzeaz. Ondorengo urtee-

ahoz ez ezik, gramatikalki ere ongi ikasi beharra

tan, argitaletxeak ere testugintzan sartu ziren bete-

baitzuten. Kontuan hartu behar da, Ikastola sortu

betean. Urteek aurrera egin ahala ikastoletako

zen garaian, euskara arautu gabe zegoela. Euskara

ikasle kopurua haziz joan zen, eta merkatu ikuspegi

arautzeko eta estandarizatzeko pausoak Ikastola-

batetik zegoen eskari handiari erantzun zioten eus-

ren lehen urteetan izanik, normalizazio prozesua-

kal argitaletxe sortu berriek.

ren urgentziak ikasleei gramatika maila handia

2. Bizikidetza

eskatzea ekarri zuen. Euskara eta euskal kulturari lotutako gaietan ez

Erronka berriak: Hezkuntza mistotik

ezik, besteetan ere sortu, itzuli, egokitu behar izan

hezkidetzara

zen ikasmateriala. Sexu-heziketari dagokionez, adi-

Orain dela 50 urte, 1965ean, Ikastolak bere lehen-

bidez, Ikastola aitzindaria izan zen. Beste gaietan

dabiziko gelak ireki zituenean, eskola guztiek nes-

bezala, ia-ia batera joan ziren irakasleen ikaste eta

kak eta mutilak berezi egiten zituzten; Ikastetxe

irakaste prozesuak. Eta sexu-heziketaren inguruan

batzuk neskenak bakarrik ziren eta besteak aldiz

ere, material propioa sortu zen. Garaiko testuingu-

mutilenak. Ikastola aitzindaria izan zen neskak eta

ruan nahiko ausartak izan ziren, eta izan zen ke-

mutilak eskola eta gela berean eskolaratzen. Orain

Jolas kooperatiboa.

Lanroberra HH-2.

Azokan.

49


50

arrunta iruditzen zaiguna garai hartan oso berri-

azaltzen dutenek; emakumeen aurkako indarkeriari

tzailea izan zen.

buruzkoek; pobreziari buruzkoek, eta abarrek.

Egia da Ikastolak urte luze hauetan arreta handia

Nahiz eta egia izan irakaskuntza mistoa irakas-

eskaini diola gizarte, ekonomia, kultura, etnia edo

kuntza publikoaren eta itunpeko ikastetxe eta ikas-

gaitasun maila desberdinengatik sortzen diren zail-

tetxe pribatu ia-ia guztien eredua izatea lortu dela,

tasunei. Zentzu horretan, euskaldun izatean oina-

ikerketek erakusten digute nesken eta mutilen ar-

rritutako integrazioa eskaini die ikasleei Ikastolak;

teko harremanak asimetrikoak izaten jarraitzen du-

izan bertakoak edo kanpokoak. Etorkinen integra-

tela, eta egoera asko abusuan oinarrituta daudela.

zioak poz asko ere eman dizkio Ikastolari, eta bide

Gaitasunak, trebetasunak eta bizitza proiektuak ge-

horri helduz nahi dio aurrera begirako erronkez

neroarekin loturik daude oraindik. Horren erakusle

hitz egin. Hau da, hezkidetzan oinarritutako bi-

dira, curriculum edukietan emakumeen ekarpen

dean aurrera egitea dagokio ikastolari.

gutxi ikustea, eta sexismo eta genero-indarkeria ne-

Ikastolak ikasleen arteko botere-harremanak aldatzen lagundu dezake, behar diren aldaketak egi-

rabeen eta gazteen bizitzen garapenean eragiten ari diren errealitateak izatea.

nez, berdintasunean oinarritutako sozializazioa

Horregatik, eta bizikidetzan eragin handia due-

ziurtatzeko. Sozializazio horrek identitate-anizta-

lako, plan bat garatzen ari gara hezkidetzan oina-

suna errespetatu behar du, eta nesken eta mutilen

rritutako ikastola eredu bat bermatzeko.

garapen pertsonala ahalbidetu. Gure gizartean, oso zabalduta dago hurrengo

Finean, hurrengo ezaugarriak betetzen dituen ikastola eredua nahi dugu:

ustea edo ideia: emakumeen eta gizonen berdinta-

Sexuaren araberako estereotipoak eta rolak ezaba-

suna ia-ia lortuta dago. Egia da, badirela berdinta-

tzen lagunduko duten berdintasunezko harremanak

suna bermatzen eta genero-indarkeria deuseztatzen

sustatuko dituena, sexu bateko zein besteko ikasleei

saiatzen diren legeak eta plan instituzionalak. Hala-

euren buruak erabat garatzeko aukerak eskainiko

ber, emakumeek lan-merkatuan parte hartzen dute,

zaizkiela bermatzeko, baina bakoitzaren identitatea

hezkuntza maila guztietara eta kulturara hel daitezke,

oinarri hartuta, eta ez inposatutako ereduak.

eta gertaera horiek, zalantzarik gabe, bidean aurrera

Emakumeen jakintza eta emakumeek gizadiaren

egitea dakarte. Hala ere, oraindik gizartean berdinta-

garapenari egin dioten ekarpen sozial, zientifiko eta

sun-gaietan dagoen defizit garrantzitsua erakusten

historikoa curriculumean txertatuko dituena.

dute hainbat datuk: lan merkatuari buruzkoek; eko-

Ikasleen autonomia indartuko duena, bizi-

nomia, kultura eta zientzia alorretako erabakigunee-

proiektu autonomo bat izan dezaten eta euren

tan emakume gutxi dagoela adierazten dutenek;

egungo eta etorkizuneko beharrizanen ardura har

partaidetza soziopolitiko baxua erakusten dutenek;

dezaten, bai arlo publikoan bai pribatuan, hala

etxeko lanen eta zainketen banaketa desorekatua

etxeko lanetan nola pertsonak zaintzeko orduan.


Ikasle guztiek hezkuntza sisteman jarraituko

Bereizitako hezkuntzatik inklusibitatera

duela bultzatuko duena, garaia baino lehen eskola

Ikastolaren sorreratik egindako bide luzeak aldaketa

utz dezaten eragotziz.

ugari ezagutu, bultzatu eta bizitzeko parada eman

Orientazioa eskainiko duena, aukera akademi-

du, premia bereziak dituzten ikasleen eskolaratze-

koak generoan oinarritutako baldintzapenik gabe

ari eta hezkuntza-erantzuna emateari dagokionez.

egin daitezen.

1970eko hamarkadaren bukaeran, ASPACEk (El-

Genero indarkeria eta sexismoa sorburu duten in-

barritasun Zerebralaren Elkarteak) Urrestillan zentro

darkeria mota guztien prebentzioan aktiboki lan

bat irekitzeak, hango Ikastolarekin harreman zuze-

egingo duena.

nak izatea ekarri zuen. ASPACEko ikasle batzuk,

Aniztasunean eta emakume eta gizonen aukera

esaterako, astean ordu jakin batzuetan Azpeitiko

berdintasunaren errespetuan eta sexu identitateen

Ikastolaren geletara joaten hasi ziren, beraien adi-

eta joeren errespetuan oinarritutako bizikidetza ere-

neko ikasleekin denbora igaro zezaten, eta beraien

dua sustatuko dituena, gizarteko aurreiritziak eta

ikasketak osa zitzaten. Ez zegoen inolako azpiegi-

inposizioak baztertuz.

tura berezirik plangintza hori aurrera eramateko:

Errespetatuko dituena ikasleen dibertsitate afektibo sexualak. Eta, noski, honetarako Ikastola komunitatea guztiak lanean jarraituko du, bailarako gainerako ikaste-

gurasoen eta bi elkartetako irakasle eta profesionalen elkarlanak ahalbidetu zuen lehen pausoa ematea. 1982an Hezkuntza Bereziko Plana garatu zen

txeekin, ikastolekin, udalekin eta, nola ez, hezkuntza

Euskal Autonomia Erkidegoan. Heziketa Bereziko ira-

administrazioaren zerbitzu estrategiko guztiekin el-

kaskuntza arautu, heziketa bereziko ikasleen defini-

kartasunean. Zoriontasuna dugulako helburu.

zioa zehaztu, eskolaratu ahal izateko beharrezkoak

Jaialdia.

Pagoetan ogia eginez, 2012.

51


52

ziren gela motak finkatu eta hezkuntza zentroetan

rreko arreta antolatzeko behar diren plangintzak ze-

plangintza hori lantzeko lan egin behar zuten pro-

haztuz eta ikasleei Curriculuma egokitzeko baime-

fesionalen profila argitzean oinarritzen zen plan

nak arautuz. Garai haietatik aurrera, posible izan zen

hura. Horren guztiaren ondorioz, hezkuntzaren in-

Ikastolak hezkuntza premia bereziak dituzten ikas-

tegrazio-prozesuko garai berri bat garatu zen. Ho-

leei arreta emateko bitartekoak ugaritzea edota zo-

rrez gain, helburu nagusi bat lortu zen: behar

naldeko Berritzegune eta beste zenbait erakunderen

bereziak zituzten ikasleak eskola eta zentro arrun-

(Ikusmen urritasuna duten ikasleen baliabidetegia

tetan integratzea. Plangintza hori ezartzeak Ikasto-

eta abar) partaidetza izatea.

lan aldaketa prozesu nabarmena ekarri zuen

Gaur egun, Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai

1983-1984 ikasturtetik aurrera. Izan ere, Ikastolak

eta Urola Ikastola, beste batzuen artean, hezkun-

gai horri erantzun sistematikoa ematea erabaki

tza laguntza berezia behar duten era desberdine-

zuen, laguntza gela irekita, heziketa bereziko ira-

tako ikasleek osatzen dituzte: premia bereziak

kaslea eta ikastetxeko psikologoa jarrita. Ondo-

dituztenek, gaitasun handiko ikasleek, ikasteko zail-

rengo ikasturteetan premia berezi desberdinak

tasunak dituztenek, jokabide-nahasteak dituztenek,

zituzten ikasleak ordura arte haien jarraipena egi-

hezkuntza sisteman ohi baino beranduago sartu di-

ten zuten ikastetxeekin integratzen joan ziren (As-

renek… Denek, euren familiak alboan dituztela.

pace, Aransgi –Gipuzkoako pertsona gorren

Aldi berean, era askotako irakasleak daude Ikasto-

familia elkartea–, Gautena –Gipuzkoako Autismo

lan: irakasgai ezberdinetako irakasleak, tutoreak,

Elkartea–, …) eta garaiko Heziketa Bereziko Zen-

pedagogia terapeutikoko bost irakasle, hezkuntza

tro Koordinatzailearekin eta Hezkuntza Saileko

laguntzako lau espezialista, logopeda-entzumen

Talde Multiprofesionalekin batera elkarlan zuze-

eta hizkuntzako espezialista, aholkulari bat eta bi

nean aritu zen Ikastola.

orientatzaile. Hezkuntza-komunitate bat dago es-

Muinbakarra eta integratzailea den eskola (1988)

kola inklusibo bat lortzeko bidean, aniztasuna be-

Hezkuntza Sailaren txostena eta Eskola Publikoko

reganatuz, ikasle guzti-guztiei hezkuntzan eta

Legea onartu ondoren, Eusko Jaurlaritzak 1988an ar-

bizitzan aurrera egiteko aukera berberak eskaini

gitaratu zuen Premia Bereziak dituzten ikasleei eman

behar dizkiena, ahalik eta garapen pertsonal han-

beharreko hezkuntza erantzuna eskola muinbakar

diena lortzeko.

eta integratzailearen esparruan antolatzen duen de-

50 urtetan aurrerapauso esanguratsuak eman

kretuak, argi definitu zuen eskolak, hezkuntza arrun-

dira. Aldaketak egon egon dira pentsamoldean, ter-

taren barruan, aniztasuna onartzen zuela. Ikastolaren

minologian, jarreretan, baliabidetan eta tratamen-

helburua ikasle guztiei hezkuntza erantzuna ematea

duan. Oraindik hobetu beharra dago eta bide luzea

zela adierazten zen, salbuespenik gabe, ikasle guz-

dago egiteko aurretik, baina emandako pausoak

tientzako eskola irekia sortuz, ikasleei eman beha-

sendoak dira, itzulezinak.


Aniztasunaren leiho

tatzera bideratutako ekintza-jarduerak antolatzen

Aniztasuna aberastasun moduan ulertzen badugu,

lagundu zuten: adibidez, 2011-2012 eta 2012-

azkeneko ikasturteetan Urola bailarako ikastoletara

2013 ikasturteetan, ikastolak ikasleek idatzitako

etorri diren jatorri desberdineko ikasleek eta fami-

ipuinekin argitaratutako Pausoz Pauso. Euskaldun

liek, kulturen arteko ikuspegi aberastuarekin etorki-

eleanitzak helburu liburuetan, zenbait ipuin arabie-

zuna bizitzen hasteko aukera berri bat eman dutela

rara, portugesera, urduerara, txinerara eta polonie-

esan daiteke. 2000. urte aldera, ikasle etorkinen eto-

rara itzuli ziren, ikastolako ikasleen eta familien

rrera astiro hasitako prozesua izan bazen ere, azken

aniztasun kulturalaren adierazgarri.

urteotan hazkunde nabarmena izan du, Azpeitiko Bigarren Hezkuntzako %7 bat Azpeitira etorritakoa

Ikasle etorkinen kopuruak eta horien jaioterriak, hurrengoak dira azken hamar ikasturteotan:

baita. Eta egoera horrek erronka berriak finkatu ditu

53

hezkuntza-erantzun eraginkorra sendotzeko. Ikastola, ikasleak eta familia etorri berriak herrian txertatzeko elementu oinarrizkoenetako bat izango zela geureganatuz eta Hezkuntza Sailak eskainitako ereduak jarraituz, ikasle eta familia berrientzat Harrera Plana egitea izan zen Ikastolaren helburua, denak (ikaslea, familia eta ikastetxea) egoera berrira egokitzeko estrategia eta neurriak diseinatuz: nola egin familiaren harrera, zer informazio eman, nola agertu ikastetxearen funtzionamendua, nola egin ikaslearen hasierako balioestea bere hezkuntza-beharrak zehazteko, bere gela eta tutorearen harrera eta, bestalde, irakasleen trebakuntza kultur eta hizkuntza aniztasunaren testuinguruetan lan egiteko bideratu eta, bereziki, Hizkuntza Indartze laguntza eman behar zuten irakasleen papera finkatu. Hizkuntza desberdinetako (arabiera, urdua, txinoa, errumaniera‌) itzultzaileek eskolaratze prozesu bakoitzaren hasieran emandako laguntzak eta beste zenbait erakunderekin (udaletxeetako Gizarte Zerbitzuak, Ludotekak, Euskaltegiak, Gazte-Txoko) egindako elkarlanak ikasle etorkinen inklusioa sus-

Esperientziak gelan.


Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai (Lehen Hezkuntza) I k a s t u r t e a Herrialdea 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

54

Aljeria

1

1

1

2

-

1

1

2

1

3

Argentina

-

1

1

1

2

2

1

-

-

-

Bolivia

-

-

1

2

1

2

3

3

1

-

Brasil

-

-

-

-

-

-

2

1

2

1

Bulgaria

-

2

2

2

1

1

-

-

-

-

Dominikar Errepublika

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Ekuador

3

2

2

4

1

1

2

4

1

1

Ekuatore Ginea

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Errumania

-

-

-

-

1

2

4

2

1

4

Eslovenia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Honduras

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Jordania

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Kuba

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Maroko

3

3

5

5

3

6

11

12

12

16

Pakistan

-

-

1

1

1

1

-

1

3

3

Polonia

-

-

1

1

1

1

1

1

´-

´-

Portugal

-

1

5

5

1

4

2

3

-

-

Txile

-

2

3

3

2

2

2

1

2

1

Txina

-

1

2

2

2

3

3

2

-

-

8

14

26

29

17

28

34

34

30

31


Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia B.H.I (Bigarren Hezkuntza) I k a s t u r t e a

Herrialdea

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Aljeria

-

-

-

-

-

1

3

4

2

2

Argentina

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Bolivia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Brasil

-

-

-

-

1

1

2

1

-

1

Bulgaria

-

-

-

-

1

1

2

2

1

1

Ekuador

1

2

2

2

3

-

-

-

-

1

Ekuatore Ginea

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Errumania

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

Frantzia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Jordania

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Kolonbia

-

-

-

2

1

-

-

-

-

Kuba

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

Maroko

2

2

3

2

1

1

3

6

7

8

Mendebaldeko Sahara

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Pakistan

-

-

-

-

3

13

10

7

5

8

Peru

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

Polonia

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Portugal

-

-

-

-

1

1

1

2

3

3

Txile

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

Txina

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

Venezuela

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

4

6

10

14

21

27

30

26

36

55


Orain arte egindako lanak (dauden zailtasunak

Artean e-postaren erabilera hasi berria zen, eta

barne) garbi adierazten du, kulturen arteko ikus-

mugikorra adreilu baldar bat besterik ez zen; ez

pegia guztiz sendotu behar bada ikastetxean eta

edonork eskura zezakeena, gainera. Whatsappa,

eskola-komunitate abegikor bat izan behar badu,

ukipen pantaila edo halakoak fikziozko kontuak

ikuspegi inklusiboak ikastolaren ardatz nagusie-

ziren. Baina baliabide teknologiko horien garapena

netako bat izaten jarraitu behar duela etorkizu-

tarteko, hainbat proiektu gauzatu ahal izan ditu

nean ere.

Ikastolak. Edonola ere, bisita hartatik itzuli eta astebetera Herbehereetako ikastetxe hartako dei bat

56

Europako proiektuak

jaso zuten Urola Ikastolan. Azpeitira eta Azkoitira

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIk 1998an hasi

etorri zirren, egun harremanetan jarraitzen duten

zuen Europako ibilbidea. Urte hartan, Akisgranen

Hans Luesink, Jan Heindrichs, Jan Mulder, eta ikas-

(Alemania) Etengabeko Ikaskuntzaren inguruko bil-

tolako ordezkariek berehala jabetu ziren bazutela

tzar batean parte hartzeko gonbidapena jaso zuen

zer eurengandik jasotzeko eta haiei eskaintzeko.

Urola Ikastolak. Bidaia hartatik zer ekar zezaketen

Urola Ikastola Azkoitian eta Esklabetako eraiki-

ez bazekiten ere, bertaratu egin ziren, orduan hasi

nean zegoen garai hartan. Eta, urteak pasatu eta

berriak baitziren hezkuntzako proiektu europarrak

hainbat gauza, eraikinak, ikasleak eta irakasleak, al-

gauzatzen. Hitzaldiak, harrera ofizialak, agintarien

datu badira ere, bere horretan jarraitzen dute

diskurtsoak, instalazioetara bisitak, bideokonferen-

proiektu europarrek.

tziak‌ izan zituzten Alemaniara egindako bidaian.

Denbora guzti honetan, baina Urola Ikastolako

Ikasleei zuzenago eragingo zien beste zerbait

ikasle ugarik hartu du parte Europako programa

behar zela uste zuten bidaia hartan parte hartu

desberdinetan: Socrates, Comenius, Leonardo da

zuten ikastolako ordezkariek. Besteak beste, ikas-

Vinci, Erasmus, Eurko Jaurlaritzaren Eskola Trukeak,

leen autonomia garatzeko, hizkuntzen erabilera

Elos eta Urola Ikastolak bere kasa antolatutako

praktikorako, IKT baliabideak erabiltzeko, atzerriko

beste hainbat. Programa horiek

kideekin talde-lana, oro har, Europako beste kultu-

Denbora honetan ikasle asko izan da programa

rekin-eta harremanetan jartzeko balio zezakeen

ezberdinetan partaide: Socrates, Comenius, Leo-

zerbait. Hori dela eta, Urola Ikastolako ordezkariek

nardo da Vinci, Erasmus, Eusko Jaurlaritzaren Es-

hango Bigarren Hezkuntzako ikastetxe bat bisitatu

kola Trukeak, Elos eta guk geuk geure kabuz

ahal zezaketen galdetu zioten biltzarraren antola-

antolatutako zenbait proiektutan. Programa Euro-

tzaileei, eta Landgraaf hiriko Eijkhagencollege bisi-

par hauek ikasleek egin behar duten lan baten in-

tatu genuen zinegotzi baten laguntzarekin. Huraxe

guruan eratzen dira. Eskola Truke programak

izan zen Europako beste herrialde bateko ikaste-

tarteko (murrizketak direla eta, bertan behera gel-

txeren batekin egin genuen lehen harremana.

ditu zen horietara Eusko Jaurlaritzak bideratzen


zuen diru-laguntza) urte guzti hauetan Herbehe-

tetxean landutako hizkuntzak praktikan jartzeko

reak, Frantzia, Alemania, Belgika, Italia, Gales, In-

aukera izan dute bidaia horiei esker, eta atzerriko

galaterrara, Finlandia, Errumania, Irlanda, Suedia

ikastetxe eta familietan ibiltzeak autonomia eta

eta Poloniako hainbat txoko, ikastetxeak, enpresak

giza konpetentziak garatzen ere lagundu die ikas-

eta ikaskideak ezagutu dituzte Urola Ikastolako

leei. Horrez gain, Urola Ikastolako ikasleek ingelesez

ikasleek eta irakasleek.

eta entzule ugariren aurrean, taxuz aurkeztu izan

Lantaldeetan jardun, herri eta kultura ezberdinak

dute egindako lana. Adibidez, Europako Parlamen-

ezagutu eta atzerriko ikasleen familietan denbo-

tuan, Bruselan, zenbait parlamentarien aurrean hitz

raldi bat igaroz, beste ohitura eta bizimoduen berri

egindakoak dira Urola Ikastolako ikasleak. Elkartru-

izan dute Urola Ikastolako gazteek. Gainera, ikas-

keez gain, IKTen bidez eta ikastetxetik mugitzeke,

57

Herbeeretara lehen bidaia, 1998.

Poloniara bidaia, 2015.


Proiektu Europarretan parte hartzeko aukera ere

europar komuna, biak, aintzat har ditzaten, bideak

izan dute ikasleek.

ireki nahi zaizkie gure ikasleei�.

Bestalde, Lanbide Heziketako ikasleak urtero joan

58

Xede hori erreferentzia hartuta, azken urteotan

izan dira atzerrira, lantokietan hiru hilabeteko prak-

Euro School Net 2000ko sarekide batzuekin eta Eu-

tikaldia egitera, Leonardo Da Vinci eta Erasmus pro-

ropako beste 200 bat ikastetxerekin batera, horie-

gramen baitan. Ingalaterran, Irlandan, Galesen,

tako sei Euskal Herrikoak, Elos proiektuan dabil

Portugalen, Finlandian, Lituanian eta Italian ezagu-

murgilduta Urola Ikastola. Eusko Jaurlaritzaren Pe-

tzeko parada izan dute Urolatik irtendako profesio-

dagogia Berriztatzeko Zerbitzuaren onarpena eta

nal berriek.

laguntza du proiektuak. Elos (Europe as a Learning

Proiektu eta lankidetza horien karietara, Euro-

Environment in Schools) Europa Eskoletako Ikas In-

pako ikastetxe askorekin harremanak finkatu ditu

gurua da, eta bi faktoreren elkartzea da ardatza:

Urola Ikastolak urte guzti hauetan. Elkarlana erraztu

Europa ikasi eta Europa esperimentatu.

asmoz, ikastetxeen arteko Euroschool Net sarea an-

Eskolaz kanpoko Europako ikasketa esperientziak

tolatu zuten 2000. urtean, Bruselan. Gaur egun Ita-

garrantzi handikoak dira Urola Ikastolarentzat, eta

lia, Frantzia, Herbehereak, Alemania, Ingalaterra,

curriculumaren plangintzan eta garapenean Euro-

Suedia, Finlandia, Errumania, Espainia, Polonia eta Euskal Herriko ikastetxeek osatzen dute ESN2000an. Hurrengoa da sarea osatzen duten 18 ikastetxeen estatutuetako hitzaurrean aipatzen den asmoa: “Milurteko berri honen atarian bere partaide guztiei abegi egiten dien Europa elkartuago eta lankidetzarako gertuago batean bizi gara. Benetako nazioarteko heziketa batez gaurko eta etorkizuneko gazte belaunaldiak gero eta gehiago sentituko dira Europako hiritar. Beraz, beheko ikastetxeak bat datoz lankidetza estuago eta sakonagoa bultzatzean. Lankidetzarako erabaki honek gure nazioetako ikasleen arteko ulertze handiagoa du helburu. Horretarako, aniztasun kulturala zein nortasun


paren inguruko edukiak modu sistematikoan jasota

garai hartako Joan Amenabarren zuzendariaren

izan beharko liratekeela uste du. Horrela bada, Eus-

babes osoarekin abiatu zen proiektua, 1998an. Al-

kal Herriko errealitatetik abiatuta Europako herri-

berto Izagirre da Urola Ikastolako egungo zuzen-

tar bezala dagozkien eskubide, erantzukizun eta

daria, baina urte hauetan guztietan bezala,

aukerei buruz ezagutzeko, eta hiritar kritiko eta in-

zuzendaritzako kide eta irakasleen zein gurasoen

formatu moduan jarduteko aukera eskaini nahi die

inplikazioa dute lanerako bidelagun.

Urola Ikastolak bertako ikasleei. Europan ikasi, lan egin eta Europako hiritar informatu eta kritiko iza-

3. Metodologia

teko konpetentziak garatzea, da helburua, eta

1965-1966 ikasturtean Ikastola sortzea aldaketa

Europako eskumen horiek Elos-en identifikatu eta

handia izan zen gurasoentzat, ordura arte zegoen

sailkatzen dira.

eskola eredu aukera kontuan hartuz gero. Izan ere,

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI ikastetxeko

Ikastolaren hezkuntza eskaintza euskarazkoa zen,

hormak gainditzeko, 1998an abiatutako ekinaldiari

herrian zegoen Ikastola, euskal tradizioak eta kul-

gogoz eutsi diote gurasoek, irakasleek eta ikasleek

tura zituen ardatz, eta ikaslea bere ingurunean ko-

urte hauetan guztietan. Bide luze horretan Lapo-

katzeko gaitasuna zuen. Ordura arteko egoera

niatik Siziliarainoko ikaskideekin eta lankideekin ibili

irrealari irteera eman zion Ikastolak. Izan ere, Ikas-

dira Urola Ikastolako ikasleak eta irakasleak. Zirkulu

tola sortu artean gaztelaniaz ikasten zuten ikasleek,

Polar Artikoan Santa Claus ezagutu dute, Vene-

gurasoek ez zuten loturarik ikastetxearekin… Gaur

ziako kanaletan ibili dira, Korrika Galesera eta Ita-

egun normala iruditu arren, garai hartan izuga-

liara eraman dute, Belgikako ikatz meategietara

rrizko aldaketa izan zen Ikastola.

jaitsi dira… Hori gutxi ez, eta Europako prentsa,

Ikastolaren helburua umeak bertara gustura joatea

irrati eta telebistetan agertu dira Azpeitiko eta Az-

zen, familiakoa eta ama hizkuntza lurralde konkretu

koitiko ikasle zein irakasleak. Aurkezpenak egin di-

batean eskainiz. Gainera, gurasoak seme-alaben he-

tuzte Gasteizko Lakuan, Donostiako Miramar

ziketaren parte ziren.

jauregian, Bilboko Euskalduna jauregian, Bruselako

Metodologiari dagokionez ere aldaketa izan

Europako Parlamentuan… Horrez gain, DBHko Gi-

zen. 1970. hamarkadan irakasle berriak sartu

zarte testuliburuan agertu dira. Zailtasunak zailta-

ziren Ikastolan, eta orduko ideiak zituzten haiek.

sun, akatsak akats, arrakasta handiagoz edo

Garai hartako pedagogia joerak jarraitzen ziren:

txikiagoz Urolako Ikastolako gazteen heziketan Eu-

Summerhill-eta halakoak, esaterako. Orduko pe-

ropako proiektuek “eragin oso positiboa” izan du-

dagogi mugimenduak, umeen askatasunaz, ez sis-

telakoan dago Urola Ikastola.

tematizatzeaz, umeen osasunari paper handia

Asko izan dira lanean lagundu dutenak. Hala nola, Mari Jose Sudupe irakaslearen laguntzaz eta

emateaz eta abarrez jarduten zuen, eta hura zen modako joera.

59


60

Gainera, Euskal Herriko Ikastolen eredu Katalunia

Handik urte batzuetara, 1980ko hamarkadan,

zen. Han ere antzerako egoera sozio-politikoa bizi

ahalmenetan oinarritutako metodologiari heldu

zuten, eta bazen mugimendua. Dena den, bazen

zion. Metodologia haren teknikariak Madrileko Ins-

alde nabarmen bat Euskal Herriko Ikastolen eta Ka-

tituto de Tecnicas Educativasekoak (ITE) zirenez,

taluniako eskolen artean. Katalunian lehenengo ira-

Ikastolako irakasleak Madrilera joan ziren formazioa

kaslea prestatzen zuten eta gero sortzen zituzten

jasotzera. Gainera, jarraipen oso zuzena eta estua

eskolak. Hemen, ordea, alderantziz egiten ziren

izan zuten ikastolako kideek ITEko teknikariekin.

gauzak; lehenengo ikastolak sortzen ziren eta gero

Metodologia hura zabalduta zegoen ordurako Es-

prestatzen ziren irakasleak. Bertako errealitatea ger-

painiako eta Europako hainbat ikastetxetan; batez

tutik ezagutu asmoz, Kataluniara joan zen Azpei-

ere, Lanbide Heziketako ikastetxeetan.

tiko Ikastolako hainbat ordezkari Rosa Sensaten

Aitzindaria zen joera moduan. Orduan, 40 ikasle

metodologiaren berri jakiteko. Gainera, ikaslearen

baino gehiago izaten ziren gela bakoitzean, izuga-

askatasuna eta zoriontasuna ardatz zuten hango

rria zen aniztasuna eta ikasle bakoitzari bere be-

eskoletan, naturarekin lotura handia zuten, eta ba-

harretara egokitutako bilakaera eman asmoz,

ziren antzekotasunak bi ereduen artean. Katalunian

egokiena zelakoan, maila akademikoaren arabera

ere 1965 eta 1966 urteen inguruan sortu ziren es-

banatu ziren ikasleak. Erabaki haiek gaur egungo

kolak, nahiz eta aurrekariak bazituzten, Euskal He-

metodologiaren aurkakoak dira. Gaur egungo me-

rrian bezalaxe.

todologiaren helburua ikasleak ez bereiztea eta

Azpeitiko Ikastolaren sorreran, irakasle bakoitzak

denak batera abiatzea da, behar duenari laguntza

bere ideiak zituen, eta Summerhill-eko ideiak ja-

emanaz eta ahal den gutxiena bereiziz. Beraz, neu-

rraitzen zituzten batzuk. Summerhill-ek izugarrizko

rri haiek momentuko joerei erantzunez hartuta-

eragina izan zuen munduko hainbat txokotan. Ikas-

koak izan ziren. Dena den, ikastolaren helburua

tolaren helburua zen umeak zituen ezaugarriak az-

beti izan da ikasleari ahalik eta gehien laguntzea.

tertu eta horiek indartzea, eta ez hezkuntzaren

Ahalmenen araberako irakaskuntzaren aldeko

helburuak sistematizatu eta ikaslea horien arabera

hautua egiteak ekarri zuen Ikastolan dena sistema-

nonbaiten txertatzea.

tizatzeko lehenengo planteamendua. Planteamen-

Dena den, hezkuntzak, oro har, izan duen bilaka-

dua zen ikasleak zerbait ikasi behar zuela beste

era bestelakoa izan da. Hasierako urteetan izan zuen

zerbait lortzeko helburuarekin. Hori dela eta, batxi-

martxa metodologia hark, bizipenetatik abiatutakoa

lergorainoko irakasle guztiei formazioa eman behar

zelako eta zoriontasunaren garrantzia azpimarratzen

izan zitzaien, denek ildo beretik egin zezaten lan.

zuelako. Baina metodologia hartatik zerbait aprobe-

Izan ere, ordura arte irakasleek aukera zuten gela

txatu bazen ere, aldaketa ugari izan dira metodolo-

euren moduan antolatzeko, baina saiakera egitea

giari dagokionez, Ikastolaren ibilbidean.

erabaki zen denak bateratzeko zein egindako guz-


tia paperean, dokumentuetan, jasotzeko. Irakasleek

atera zen Azpeitiko Ikastolan, eta gaur egun ere

egindako guztia jaso behar izaten zuten dokumen-

utzi du arrastoa. Gainera, gerora, Hezkuntza Sailak

tuetan. Ikastola handia zen ordurako eta lan asko

ere ahalmenen araberako metodologia planteatu

egin zen aldaketa emateko. Metodologia haren hel-

zuen.

burua zen denean, ikastetxe osoan, planteamendu

Metodologia hark eman die bidea Ikastolan me-

berarekin aritzea, eta gaur egungo joera orokorra

todologia aldetik-eta landu behar izan diren bes-

ere hori da, baina garai hartan ez zegoen orokor-

telako gauzei. Oinarria hor zegoen. Kalitateko

tuta. Izarraizpek planteamendua egin zuen, baina

planteamenduak iritsi direnean ere halakoak ziren

ez Euskal Herriko ikastola guztiek. Garai hartan, al-

eskakizunak: denak bateratsu lan egitea, estandar

daketa handia zenez, planteamendu harekiko kon-

batzuk jarrita edukitzea, eta dokumentuetan jasota

bentzimendu handirik ez bazegoen ere, aurrera

izatea egindako guztia.

Formazioa dolua eta galera.

Herria marraztuz, 2011.

Saltoka gelan, 2009.

Abereak ikuste HH-2.

61


Gainera, Ikastolak Madrilen ezarritako 1970eko

bakoitzari behar duen hezkuntza eman behar zaio,

Hezkuntzaren Legearen araberako aldaketa guztiak

ez denei berdina. Horretarako baliabideak eduki-

egin behar izan ditu. Eta, gerora etorri zen Batxiler-

tzea da erronka. Indartze neurriak eskaintzea, talde

goko Erreformak ere antzerako metodologia plan-

txikiagoko gelak izatea, zenbait gaitan ikasle kopu-

teatzen zuen. Gaur egun planteatzen dena ere,

ruak murriztea taldeetan‌ lortu behar da, ikasleei

antzerakoa da.

eman beharreko erantzunak egokiak izan daitezen,

Ordurako Haur Hezkuntza ere hezkuntza akademikoa bilakatuta zen, eta aldaketa eman zen

62

beti ere, beharraren araberakoak eta modu integratzailean.

1990eko hamarkadan Amara Berri sistemako txo-

Ikastolak, gainera, hasieratik izan du psikologia

koetan oinarritutako metodologia aplikatuta. Kar-

departamendua. Ez da kasualitatea hasieran psiko-

melo Etxegarai Ikastolako Haur Hezkuntzan aplikatu

logo zerbitzua izatea egun batzuetan, eta 1980ko

zen metodologia hori, ikasleen parte-hartze aktiboa

hamarkadan psikologo zerbitzu hori zabaltzea, eta

eta eguneroko jarduera praktikoen bidez ikastea

eguneroko zerbitzu bilakatzea. Izan ere, orduan ez

bultzatu asmoz. Talde lana du oinarri metodologiak,

zen arrunta ikastola eta ikastetxeetan psikologo

eta baita ikaslearen askatasuna eta aniztasuna ere. Sistema horrek irakaskuntza kooperatiboa sustatzen duenez, ikastetxean Hezkuntza Kooperatiboan lantzen jarraitu da, Hezkuntza Sailaren Bikaintasunerantz programaren bidez, eta Heziberri 2020 planean agertzen diren helburuak jarraituz. Joera pedagogiko orokorrak ikaslearen ahalmena garatzea du xede. Eusko Jaurlaritzak planteatu dituen berrikuntza pedagogikoek ahalmena lantzea dute helburu, eta ez horrenbeste edukiak bereganatzea. Eta, unibertsitateetan ere antzerakoa da

zerbitzua edukitzea, eta Azpeitiko Ikastolak betidanik izan du, metodologiari garrantzia izugarria eman zaiolako. Egun ohikoak dira kalitatearen inguruko planteamenduak ikastoletan, eta haien araberakoak dira metodologiak. Ingurua globalizatuta dago, eta zaila da pedagogikoki bakoitzak bere aldetik funtzionatzea. Aldaketa ugari izan dira azken urteetan eta orain ere badira, batez ere, baliabide informatikoeieta dagokienez, baina oraindik hor daude papera,

funtzionamendu metodologikoa. Kalitatearekin du

liburuak, eta irakasle eta ikasleen arteko harrema-

lotura horrek. Kalitate sisteman DBHko eta Batxi-

nak. Ikastolak bere ibilbidea izan du eta pauso han-

lergoko metodologiak desberdinak dira, eta Lehen

diak eman ditu metodologia aldetik, baina egun

Hezkuntzarena ere desberdina da. Dena den, denek

zaila da aldaketak, ikastola edo ikastetxe bakoitzak

ahalmenetan oinarritutako sistema metodologikoa

bere kasa egitea. Izan ere, Azpeitiko Ikastolan ikas-

dute abian.

ketak bukatzen dituzten ikasleek ikasketekin jarrai-

Azken urteotan planteamendu integratzailea du Ikastolak. Ikasleak ez banatzea da helburua, baina

tzeko gai izan behar dute, unibertsitatean nahiz goi mailako zikloetan eta.


4. Baliabideak Txalaparta irratia Ikastolak sortu zen unetik izan duen eguneratze eta etengabeko hobekuntza prozesuaren barruan, baliabide materialen esparruan berritze eta hobetze bidean pausoak eman dira. Hornikuntzan ere egin izan dira hobekuntzak eta Ikastolan irratia abian jartzea izan da berrikuntza horietako bat. Ikastola, sortu zenetik, beti izan da berritzailea. Halaxe, besteak-beste, lehen erreforma ezartzen aitzindaria izan zen: goizetan edukiak eta arratsaldetan proiektuak ekoizten zituzten ikasleek, txokoetako metodologia jarri zuen martxan… Txokoetako metodologiaren parte da irratia, eta oinarrizko elementua izanik, Karmelo Etxegarain ere ipintzea erabaki zen. Hala, Karmelo Etxegarai Ikastolak Perdillegi kalean duen egoitzan, eta Zumaiako hornitzaile batzuen laguntzarekin, ezarri zen irratia. Haren gorabehera teknikoak-eta ikasteko ardura hartu zuen Xabier Arrieta irakasleak, ondoren Idoia Agi-

Xabier Arrieta, irratsaioa gidatzen.

rre irakasleari irakatsi eta harekin batera irratia martxan jartzeko. Ondoren, irratiaren izena eta logoa asmatu eta publizitate kuña desberdinak ekoiztu zituzten: Txalaparta irratiarenak, zorion txokoarena, kirol txokoarena (egun entzuten direnak eta digitalizatu dituztenak)… Eta, 1995eko abenduaren 3an, Xabierko Frantzisko Ikastolen eta Euskararen egunean, Txalaparta irratia martxan jarri zen FM 107.6an. Aurten 20 urte, alegia.

63

Idoia Agirre eta Xebas Bereziartuarekin: Iratxe Itulain, Eki Irureta, Nerea Sanchez eta Marcos Jesuino.

Ander “Katran”, J. Luis Frantzesena eta Ekain Artola, zuzeneko irratsaioan, elkarrizketa burutzen.


64

Hasieran, DBH 1eko eta 2ko ikasle-irakasleek

kaitik etorritako dozena bat ikastetxe bildu ziren

hartu zuten irratiko saioak ekoizteko ardura. Asteko

Txalaparta Irratian, goiz osoa iraun zuen irratsaio

hiru egunetan ematen zituzten irratsaioak (astele-

bat ekoizteko. Oso egun eta irratsaio berezia be-

hena, asteazkena eta ostirala). Irratia eskola ordu-

zain dotorea izan zen. Lan handia izan zen eta, be-

tegian txertatzea izan zen zailena. Irakas ordutegia

harbada horrexegatik, topaketa hark ez zuen

luzatu gabe, goizean ikastolara sartu orduko, Eus-

jarraipenik izan.

kaldunon Egunkaria-k zekarren azaleko albisteetan

Hasierako urte horietan, gainera, ikastorduetatik

oinarrituta, bost minutuko albistegia ematen zuten

kanpo irratiari bizia ematen saiatu ziren ikasleak,

aipatu mailetako ikasle guztientzat.

ikasle ohi eta horien lagun batzuekin batera. Aste-

Ondoren, jolas aurreko saioaren azken 30 minu-

lehen gauetan 21:00etatik 22:00etara Traktor irra-

tuetan magazin bat eskaintzen zuten eta, geletan

tsaioa ematen hasi ziren. Musikari eskainitako

zeuden ikasleek, azken 30 minutu horietan zeuka-

irratsaioa zen eta bertan azken albisteak, kontzer-

ten irakasgaiari zegozkion lanak egiten ari ziren bi-

tuak, elkarrizketak (Lin Ton Taun, 12 Tribu‌ eta

tartean, irratsaioa entzuten zuten.

halako taldeei), bitxikeriak eta herriko musikari os-

Irratsaio bakoitzeko, lau-sei ikasleko taldeetan antolatuta, eguneroko programazioa osatzen zuten.

petsuek zein nazioartekoek euren tokia izaten zuten.

Saio horien oinarrian, ikasleek ahoz zein idatzizko

Bestetik, ostiral arratsaldeetan, 17:00etan, klaseak

adierazmena lantzeaz gain, irratiko xehetasun tek-

bukatu ondoren, ikasle talde batek, irakasle batek la-

nikoak ikasten zituzten. Gelako ohiko jarduna utzi

gunduta, ordubete inguru irauten zuen eta freskoa

eta ikasle guztiek beste gogo batekin jarduten

bezain informala eta konplizitate handikoa zen saioa

zuten ahozko adierazmena lantzen. Irratian, bes-

egiten zuten. Bertan, asteburuko planak, neska-mu-

teak beste, ikastolako zein herriko albisteez eta ibi-

tilak, parrandak‌ izaten zituzten hizpide. DBH 2ko

laldiez hitz egin, eta txisteak, esaera zaharrak,

eta DBH 3ko ikasleen adineko kontuak aitzakiatzat

asmakizunak eta elkarrizketak kontatu eta ematen

hartuta, makina bat momentu gogoangarri bizi izan

zituzten. Orokorrean, hain garrantzitsua den, talde

zituzten. Gainera, hasierako urtean, larunbat goize-

lanean oinarritutako lana izaten zen irratikoa.

tan, Ikastolako guraso elkartekoek, pare bat ordu

Beraz, erreformak ezarritako “ulermena, ikerketa,

irauten zuen irratsaioa ematen zuten.

ekoizpena eta adierazmena� konstanteak lantzeko lan-tresna aproposa zen irratia.

Txalaparta Irratian kalakari hamar bat urtez jardun ondoren, DBHkoak 2006ko ekainean aldatu

Ikastetxe askok beraien egunerokoan irratia era-

ziren eraikinez (Urola Ikastolaren eraikinera), eta

biltzen zutela jakinik, Azpeitiko Ikastolarekin harre-

Txalaparta Irratia erabiltzeari utzi zioten. Haur Hez-

manetan jarri eta 1998an, Eskolarteko I. Irrati

kuntzakoek ere, 2007-2008 ikasturtean egin zuten

topaketak antolatu zituzten. Gipuzkoatik eta Biz-

azken irratsaioa. Beraz, orduz geroztik, Lehen Hez-


kuntzako ikasleek bakarrik hartzen dute parte Txa-

esker. Beraien lotsak eta ezinak alde batera utzita,

laparta Irratian, astero bi irratsaio antolatuz.

mikrofono baten aurrean hitz egiteko gai izaten

Ikasleek protagonismo osoa izan dute irratian eta

dira, eta esperientzi aberatsa da.

beraien nahiak, ekoizpenak, irteerak, albisteak‌ aireratzeko aukera izan dute Txalapartari esker. Egun,

Santotomasetako txosna

ordea, lehen zikloko ikasleek, batik bat, ahozkota-

Lehen aldiz 1982-1983 ikasturtean jarri zen santo-

suna lantzeko ariketak egiten dituzte bertan. Biga-

tomasetan txosna. Garai hartan, eskaerak egiten zi-

rren eta hirugarren ziklokoek, talde lana eta

tuztenen artean plazako arkupeetan leku batzuk

autonomia bultzatuz, saio biziak eskaintzen dituzte.

zozkatzen zituen Santo Tomas egunerako Azpeitiko

Bestalde, Lehen Hezkuntzako seigarren mailako

Udalak.

ikasleek azken sei urte hauetan gaztelania hutsean egiten dituzte irratsaioak.

Ikasturte hartan Balioanizdun Batxilergo Bateratuko bigarren mailako ikasleek ikas bidaiarako dirua

Teknologia berriak direla eta, badira urte batzuk,

lortu asmoz egin zuten eskaera Udalean. Eskatu ba-

irratsaioak eguerdietan emateari utzi zitzaiola.

karrik ez, suertatu ere egin zitzaien tokia. Zozketan

Irratian entzun ordez, Ikastolaren webgunean,

ASPACEkoen eskaera lekurik gabe gelditu zela ja-

www.azpeitikoikastola.hezkuntza.net-en, zintzili-

kinik, ikasle batzuk proposatu zuten Ikastolaren

katzen dira hango saioak, eta han izaten dira en-

tokia ASPACEkoei uztea, eta haiei postuan lagun-

tzungai nahi duenarentzat.

tzea Santo Tomas egunez, ez zitzaielako gizalegez-

Txalaparta Irratiaz, orokorrean, oso balorazio po-

koa iruditzen ASPACE bezalako erakunde batek

sitiboa egiten da. Ikasleek, neurri batean, irratiaren

bere eginkizunetarako beharrezkoa zuen dirua, be-

mundura hurbiltzeko parada izan dute Txalapartari

raiek ikas bidairako erabiltzea.

Santo Tomas txosna.

65


Urte hartan ez zuten jarri posturik, baina harrezkero, ikasleek urtero egin izan dute eskaria Uda-

hasi eta, urtea joan eta urtea etorri, borondatez bertan lan egiten dutenak.

lean, eta beraiek arduratu izan dira postuaren antolaketaz eta lanaz.

66

Ikasten aldizkaria

1990eko hamarkadan San Tomas Eguna gero eta

Azken hamarkadetan, Urolaldeko ikastolen bereiz-

indar handiagoa hartzen joan zenez, eta txorizoa-

garrietako bat izan da Ikasten aldizkaria. Gutxi

eta jateko ohitura errotu zenez, ikastolako gura-

izango dira Ikasten-en orriak arakatu ez dituzten

soak eta irakasleak, ikasleekin batera hasi ziren

ikasle, irakasle nahiz gurasoak.

postua kudeatzen. Berrikuntza izugarria izan zen

1982ko abenduan atera zen 0. zenbakia, eta

Azkoitiko guraso talde bat taloak egiten eta es-

orduz geroztik, hiru hilabetero inprimatu eta ba-

kaintzen hasi zen urtea, inork espero gabeko arra-

natu ohi da aldizkaria, sasoi bakoitzeko oporrak

kasta izan zuen-eta postuak.

hartu aurreko egunetan.

Hortik aurrera taloak egitea eta eskaintzea ezin-

Zero zenbakiko aurkezpenean, “guraso, ikasle eta

bestekoa bilakatu zen, eta postuak beste egitura

irakasleek parte hartuz” Ikastolak zuen heziketa

eta antolaketa bat behar zuen: toki gehiago, sua

proiektuaren “informazio zabala” eman nahi zela

eta tresna gehiago eta, batez ere, taloak egiteko

adierazi zen, eta aldizkariarekin “ikastolako dinami-

jende gehiago.

kara hurbiltzeko posibilitateak” urratu nahi zirela.

Gainera, arkupeetako lekua oso urria izanik,

Urolaldeko Ikastolen aldizkari izateko sortu zen.

nahitaezkoa zen postua plazan bertan jartzea.

Azpeitiko, Azkoitiko eta Zestoako ikastolen artean

Hori zela eta, burdinazko egitura egin zuten ikas-

egindako aldizkaria izateko, alegia, eta hala izaten

tolako ordezkariek. Urteek aurrera egin ahala, osa-

jarraitzen du.

tzen eta hobetzen joan da txosna, bai gurasoen parte hartzearekin eta baita zenbait enpresarenarekin ere. Txosnaren antolaketak eta funtzionamenduak jende askoren parte hartzea eskatzen du. Aurretik erosketak egin, guraso eta ikasle taldeen artean eginbeharrak banatu, bezperatik txosna muntatu, egunean bertan goizean goiz mahaiak, suak eta gainerakoak prestatu, Karmelo Etxegarai ikastolako sukaldean txorizoak egosi… behar izaten baitira. Maila bakoitzeko ikasle, irakasle eta gurasoez gain, badira beste hainbat kolaboratzaile, txosnan lanean


Lehen zenbaki hartan, Ikastolaren organigrama, ume txikiei hitz egiten irakasteko gurasoentzat aholkuak edota ikasleen idazlanak kaleratu ziren, besteak beste. 24 orriko aldizkaritxoa izan zen lehen hura, eta zuri beltzean, ilustrazioez lagunduta eta herriko enpresa eta merkatari desberdinen publizitatearekin kaleratu zen. Hiru hamarkada beranduago ere antzerako egitura dauka Ikasten aldizkariak. Bitarte horretan baliabide teknologiko eta komunikatiboak asko aldatu dira, eta garapen horren adierazle ere bada gaur egungo aldizkaria. Azala koloretan izaten du orain, barruko orriak bi koloretan inprimatzen dira, argazki ugari ditu‌ Gaur egungo aldizkariak 72 orri inguru izaten ditu eta, beraz, hasieran baino eduki gehiago ere bai. Urolaldeko Ikastolen eta horien hezkuntza proiektuen berri ematen da gaur egun ere (azpiegiturak, zuzendaritza berriak‌). Gainera, ikasle taldeek egindako ekimen desberdinen berri ere jasotzen da bertan, eta Ikastolarekin lotura duten erreportaje desberdinak ere argitaratzen dira. Horrez gain, haurrentzako denbora-pasak argitaratzen dituzte aldizkariaren erdian, ikastoletan egindako ospakizunen nahiz ibilaldien berri ematen da edota ikasleen lanak argitaratzen dira. Egungo aldizkariak atal gehiago ditu, baina hastapenetakoaren antzerako egitura du, eta funtzio berdinak betetzen jarraitzen du. Hau da, gurasoak, ikasleak zein irakasleak ikastolaren dinamikara hurbiltzeko saiakeran jarraitzen du Ikasten aldizkariak 33 urte beranduago ere.

tzionamenduaren berri emanaz, eta ikasleek, irakasleek nahiz gurasoek bultzatutako ekimenak hedatu eta etxe guztietara igorriz.

Teknologia berriak Teknologia berriak eta digitalizazioa gure bizimoduaren zirrikitu guztietatik sartu zaizkigu. Irakaskuntza ere, ez da iraultza honetatik at gelditu. Izan ere, heziketak, hein handi batean, gizakiaren ezagutzaren transmisioa du helburu. Komunikazioan du funtsa, hain zuzen ere. Eta pobre xamar geldituko litzateke hezkuntza, komunikazio sistema berriei ez balieke jaramonik egingo. Bestetik, heziketak hezi nahi den pertsonaren inguruan dagoen mundua erakutsi beharko luke. Azkenean, nahitaez, irakaskuntzak inguru berrietara egokitu behar baitu, besteak beste, berrikuntzaren tsunamiak ez duelako beste aukerarik uzten. Aldaketa horien adibide xume bat izan daiteke entziklopedien kasua. Armairu oso bat behar zuen

Tarte honetan, Ikastolen baitako komunitatearen arteko zubi lana egin du Ikasten-ek, ikastolaren fun-

Informatika gela.

67


lehengo dozenaka tomotako entziklopedia aise

eskuan arbel beltza behin eta berriz zikintzen. Bada

gainditzen du Internetek. Sareko webgune, blog,

gaur egun irudi garbi eta txukunak ordezkatu du

artikulu eta foroetan era guztietako informazioa

oroitzapen zaharra: arbel digitala dago klaseetan,

aurki daiteke denbora gutxian orain. Sareak, gainera, lana beste era batera egitera darama irakaslea; metodologia berriak ikasi beharra

68

idatzitakoa ez da borratzen, atzealdean ezkutatzen da eta eginiko eskemak ondorengo klaserako berreskuratu daitezke.

dago eta irakaslearen rola aldatu da. Hau da, jada ez

Eta lehen aipatu dugun bezala, teknologia berriek

da nahikoa irakasleak informazioaren igorle hutsak

metodologia ereduen eraldaketa ere ekarri dute.

izatea. Informazioa ikasliburu, betiko entziklopedia

Garai bateko klase magistralen aurrean, gaur egun

eta irakasleen jakintzatik haratago eskuratu daiteke;

jarduera asko eta asko Youtube-ko bideo eta do-

orain sarean dago, denon eskura. Eta irakasleak

kumentalen bidez egiten dira. Horietako asko, he-

trena galdu nahi ez badu, beste konpetentzia ba-

rritarrek inolako irabazi asmorik gabe sortu eta

tzuk garatu beharko ditu: ikaskuntza-irakaskuntza

denon eskura jarritakoak dira, gainera. Matemati-

prozesuan tutore eta gidari lanak egiteko gai izan,

kako ariketak egiteko ere, horien ebazpenetarako

informazio uholdearen aurrean ikasleak ito ez dai-

aplikazioak daude eskura orain. Marrazketa tekni-

tezen autonomiaz eta kritikotasunez joka dezaten

koan, erregela, kartaboia, konpasa eta abar luze

saiatu, baliabideak diseinatzeko urratsak eman,

batek antigoaleko tiralineas haien bidea jarraitu

beste irakasleekin elkarlanean aritzeko gaitasuna

dute. Hau guztia desagertze bidean dago. Gaur

areagotu‌

egun, hiru dimentsiotan zehatz eta txukun marraz-

Bestetik, lekutan gelditu dira klaseak papertxo ba-

teko gai diren aplikazio informatikoak baitaude.

tean edo idazmakinan prestatzen ziren garaiak.

Dena den, teknologia digitalak lehendabizikoz ez

Egun, ordenagailuaren bidez idazten dira klasean

ziren ikaste-irakaste prozesuaren bidez sartu, lan

egin beharrekoak, programazioa ordenagailuan

administratiboan baizik. Lehendabizikoz, ordena-

kontsultatzen da ondoren, edo irakasle koaderno

gailu solte batzuk iritsi ziren administrazioko ardu-

digitalean zuzenean sartzen da irakaslea. Eta lai-

radunen eskuetara. Aplikazio solte batzuk: notak

noan, Drive-n, edota pen-drive batean gordeko du

kudeatzeko, oharrak eta gestioko dokumentazioa

egindakoa, ondoren ikasleekin konpartitu eta ari-

eramateko. Urte dezente pasa ziren irakasleek

ketak jaso ditzaten. Lanak egin ondoren, berriz,

euren eginkizunetarako ordenagailuak erabiltzera

sarri irakasleak ez ditu horiek paperean jasotzen,

iritsi arte eta, are gehiago, ordenagailuak ikasleek

e-postaz baizik.

klaseetan erabili arte. Lehen informatika gelak, tek-

Bestalde, adinez aurrera doan edonoren imagi-

nologia, musika, marrazketa edota hizkuntzen

narioan iltzatuta dago klarionaren hautsaz babes-

gaietan erabiltzeko inauguratu ziren. Windows-a

teko bata jantzia zuen maisu-maistra, klariona

proba fasean zegoen garaiak ziren.


Hala ere, aldaketarik handiena Interneten eskutik

dorioz, rol berriak ere sortzen ari dira: ordenagailu

etorri zen, honekin batera sarean edonork, bai ira-

sistemaren mantentzerako arduraduna, ekipoaren

kasleek eta baita ikasleek ere, klasean erabilgarri

eta sarearen osasunaz arduratzen dena, IKT ardu-

izan zitezkeen edukiak lor baitzitzakeen. Eta ko-

raduna, irakasleei tresna berriek sortutako zalan-

munikaziorako ere, tresna ezin hobea bihurtu zen,

tzak argitzen laguntzen dion pertsona, formazio

errepositorioak, mundu guztiko irakasleek zintzili-

arduraduna, teknologia berriak hurbiltzeko ardura

katutako edukiak, lantaldeak edota posta elektro-

duena…

nikoa guztion egunerokoan sartuz. Azken hori,

Telebideo zahar batzuekin hasi ziren, sistema era-

apurka-apurka, paperezko posta ordezkatzen joan

gilea diskete batean gordetzen zen eta aplikazioak

da. Irakasleen arteko komunikazioan hasieran, zen-

beste batean. Ordenagailu pertsonalak etorri ziren

troen artekoan gero, eta egun ikasleekin eta gura-

gero. Sistema eragile eta aplikazioen hamaika ber-

soekin izaten den komunikazioa ere e-posta

tsio berri igaro dira. Etengabeko berrikuntza da tek-

bidezkoa da zenbaitetan.

nologia berriena. Telefono mugikorrak, tablet-ak,

Bitarte horretan, aplikazioen eztanda ere jazo

ipad-ak, aplikazio erraz eta ahaltsuak. Erosketak,

zen. Ia edozein lan egiteko balio zuten aplikazioak

lagun taldeak, gps eralbilpenak, denbora-pasak,

sortu ziren: testu editoreak, kalkulu orriak, diseinu-

selfie-ak… Horiek denak egin daitezke mugikorre-

rako aplikazioak, musika editoreak, hizkuntzak ikas-

tik, baina era berean, bilera deitzeko erraztasuna,

teko paketeak, laborategiko praktikak edo zirkuitu

bat-bateko dokumentazioa elkartrukatzeko auke-

elektriko zein hidrauliko simulagailuak… zerrenda

rak, irudiak eskaneatu eta konpartitzeko bidea ere

bukaezina.

eskaintzen ditu. Eta jakina da, etorkizunak orain ar-

Ikastetxetako makina makal eta ohitura zaharre-

teko dena hankaz gora jarriko duela. Egon gaite-

tara lotutakoa gizartea jasaten ari zen aldaketen

zen erne, hurrengo tsunamia etortzerako. Korronte

atzetik ibili da batzuetan, nahiz eta tresneria be-

handiegia da ekiditen saiatzeko. Erronka prest ego-

rrietara egokitzen eta horiek hedatzen ere jakin

tea da, tresneri berriaren uholde berriak nahi dugun

duen bestetan.

tokira eraman gaitzan.

Eta laneko ohiturak ez ezik, eskoletako azpiegitura ere aldatzen ikusi dute irakasleek. Informa-

IZAR liburutegia

tika gelak ez ezik, laborategiak ere ordenagailuz

Nahiz ete Karmelo Etxegarai Ikastolan beti landu

horniturik daude, ordenagailuak eta proiekzio sis-

izan den “irakur zaletasuna” gaur egun LIBURU-

temak ikasgela denetan daude, ikasleentzako or-

TEGI eder, handi eta aukeraz betetako “gune maji-

denagailu pertsonalak daude, inprimagailuak,

koa” dago 2008ko irailean erein zen liburutegiaren

eskanerrak… Zaila egiten da ordenagailuaren la-

“hazia”, eta 10 hilabeteko “haurdunaldiaren” os-

guntzaz betetzen ez den lan bat bilatzea. Eta on-

tean, sortu zen Izar liburutegia.

69


70

Liburutegian ipuina kontatzen.

Liburutegiak hiru helburu ditu: txoko bizi eta goxoa izatea, irakurzaletasuna bultzatzea eta ikas-

5. Erabateko kalitate kudeaketaren historia

leen hezkuntza-lagun izatea.

Ikastolaren sorreratik garrantzia berezia eman zaio

Hasieratik, oso harrera ona izan du. Berehala gel-

hezkuntza proiektuaren kalitateari, proiektuaren

ditu zen txiki liburutegia, eta handitu egin behar

helburu eta balioak jasotzeari eta ikasleei transmi-

izan da. Horrekin batera, Ikastolako Curriculum

titzeak duen ardurari. Batetik, ikasleen maila aka-

Proiektuan bere lekua hartzen joan da, eskola or-

demikoari dagokionez, ahalik eta onena izaten

dutegian nahiz kanpoko ekintza moduan “hamaika

ahalegintzeari eta, bestetik, ikasleen giza heziketa

aukera� eskainiz. Aurrera begira, gauzatzeko

integralari. Hezkuntzak gizarte baten osaketan

“amets asko� dituztela dio Onintza Zeberio bertako

duen funtzioaz jakitun, ikasleak hezkuntza proiek-

arduradunak. Liburutegiko ametsetan nahiz ikastolarekin edo-

tuaren baloreen baitan heztearen beharra ikusi du Ikastolak.

nork izan dituen bizipenetan, argi dago duela 50

Kalitatearekiko ardura hasiera-hasieratik egon da

urte hasitako bide hark, zerumugak bezala, ez

Ikastolan txertatuta. Hala ere, azken hamarkadetan,

duela amaierarik izango. Eta oroitzapenak gogora

kalitatearekiko ardura horrek ziurtagirien bidezko

ekartzea, bidean aurrera egiteko hauspoa izango

aitorpena izan du. Izan ere, erreferentziazkoak

da, dudarik gabe.

diren hainbat kalitate ziurtagiri lortu ditu ikastolak.


Horiek lortzeko lan handia egin da, baina emaitzak

kunde eta enpresetan erabiltzen ziren kudeaketa

ere eman ditu, lan horrek zentroaren bikaintasu-

aurreratuko sistemekin Ikastolak izan zuen aurre-

nean eta kalitatean hobekuntzak ematea ekarri bai-

neko harremana izan zuen Ikastolak ziurtagiri hori

titu berekin.

lortzean. Planteamendua hezkuntza mundura ego-

Kalitatea hobetzeko bidean, 1997-1998 ikastur-

kitzen eta moldatzen saiakera izugarria egin behar

tean XXI Kalitatea Lanbide Heziketa Publikoan fo-

izan zen, eta ziurtagiri hori lortzeko prozesua has-

roan, Lehen Hezkuntzako zuzendaritzak antolatutako

teak, kanpo ebaluazioa egitea eta errekonozimen-

formazio saioetako programa jarraituz, erabateko ka-

dua jasotzea ekarri zituen.

litatearen metodologia aplikatzeko lehen urratsak

2005ean, berriz, Zilarrezko Q ziurtagiria lortu

eman ziren, ikastetxearen zeregina, estrategiak, ikus-

zuen Ikastolak. Kudeaketa esparruko garapen logi-

pegia eta Plan Estrategikoaren norabide nagusiak de-

koa izan zen. Ikastetxeko indarguneak, ahuleziak

finituz.

eta hobekuntza arloak identifikatu, ekintza planak

Ondoren, EFQMren kudeaketa eredua aplikatzen

gauzatu eta etengabeko hobekuntzara bideratzen

hasi zen, Plan Estrategikoak definituz, Ikasturteko

lan gogorra egin zen. Ziurtagiria ikastetxeko Hez-

Kudeaketa Planak definituz eta hedatuz, helburuak

kuntza Elkartea osatzen duten pertsona guztien

finkatuz, helburu bakoitzaren adierazleak zehaztuz,

eta, bereziki, irakasleek eginiko lan bikainaren

adierazleen jarraipen, azterketa eta ebaluazioak,

kanpo errekonozimendua izan zen.

helburuak, urteko planak eta plan estrategikoak

Bost urte beranduago, 2013an, Prozesuen Bi-

etengabe egokituz‌ Hori guztia, kudeaketa mai-

dezko Kudeaketa (PBK) ziurtagiria lortu zuen Ikas-

lan aurreratuenak ziren erakundeek eta enpresek

tolak. EKOSCAN Ingurumen Ikasketa Kudeatzeko

erabiltzen zituzten metodologia eta ereduak erabi-

Sistemaren ziurtagiria, hain zuzen. Ikastetxean in-

liz aplikatu zuen Ikastolak.

gurumena kezka nagusi izanik, hondakinen kude-

Horrekin, ikastetxearen zeregina, ikuspegia, ba-

aketa eta birziklatze jarduerak sistematizatzeari ekin

loreak eta kalitate politika birdefinitu eta EFQM

zitzaion. Horrekin, ikastetxeak ingurumen hobe-

kudeaketa sistema eta ereduak jarri ziren martxan,

kuntza arloko emaitzak lortzen dituela, indarrean

sarean beste ikastetxe batzuekin batera lan egi-

dagoen ingurumen legedia betetzen duela edota

nez. Horren ondorioz, ikastetxearen kudeaketak

aurrezte ekonomikoak dakartzan ingurumen hobe-

aurrerapauso nabarmena izan zuen, beste ikaste-

kuntzarako neurriak ezartzen direla ziurtatzen da,

txe batzuekin batera, sarean lan eginez, praktika

besteak beste.

egokienak ezagutzeko aukera eduki zuelako.

Bikaintasunaren eta etengabeko hobekuntzaren

Egindako lanak izan du aitortzarik, eta 2001etik

bide amaigabe honetan, azken urteetan ere mugarri

hona, ziurtagiri desberdinak lortu ditu Ikastolak.

berriak ezartzen jarraitu du Ikastolak. 2014an, esate-

Lehen ziurtagiria 2001ean jaso zuen, ISO 9001. Era-

rako, Kudeaketa Sistema Integratuaren ziurtagiria

71


72

lortu zuen. Hori aurrez ikastetxean hedaturik da-

deaketan bai gelako eta gelaz kanpoko ikaslearen

goen PBKren bilakaera logikoa da. Erronka, ikaste-

heziketa jardueran sustatuko duten eta eguneroko

txeetako prozesu guztien kudeaketa integratuko

jarduera bihurtuko diren printzipioak eta metodoak

duen kudeaketa sistema orokor bat hedatzea da,

identifikatu eta egunerokoan hedatu behar dira. Be-

prozesuen hobekuntza ahalbidetuz. Horrela kali-

rrikuntza sistematikoa ahalbidetuko duten prozesuak

tate-arauen (ISO 9001), ingurumen-arauen (ISO

hedatu behar ditu Ikastolak, eta berrikuntzaren ku-

14001) eta laneko arriskuen prebentziorako arauen

deaketa eredu aurreratuak ezagutu, landu eta ikas-

(OHSAS 18001) eskakizunei erantzuteko beha-

tetxean hedatu. Ingurune zabalean hedatzen ari

rrezko jarduerak sistema bateratu batean integratu

diren proiektu eta metodologia berritzaileak ezagutu

nahi dira.

behar ditu Ikastolak, jarduera sistematiko eraginkor

Aurrera begirako erronka nagusietako bat berri-

bat abian jarriz ikastetxean. Finean, ikastetxea, bi-

kuntza eta etengabeko hobekuntza, kultura, politika

kaintasun eta berrikuntza gune eraginkor bihurtzeko

eta sistematika ikastetxean hedatzea da. Berrikuntza

etengabeko hobekuntzaren bidean mugarri berriak

eta etengabeko hobekuntza, bai ikastetxearen ku-

jartzen jarraituko du Ikastolak.


4. ARTXIBO HISTORIKOA


Ikastolak 50 urte betetzen dituela eta, dokumenta-

bat edo besteagatik (diotenez, lekualdatzea da

zio historikoa jasotzeari ekin zioten ikastolan lan

arrazoia) dokumentu horiek “galduta� izatea.

egindako zenbait irakasle ohik. Hala nola, Alberto Uranga, Joan Amenabar, Maria Jesus Aranburu,

Artxibo historikoa zortzi karpeta eta bi dokumentutan banatu dute:

Carmen Arozena, Mertxe Urrestilla eta Ina Uzkudun

1. Karmelo Etxegarai Azpeitiko Ikastolako Ba-

arduratu dira digitalizazio prozesuaz. Paperean soi-

tzordeko aktak (1970-1971 ikasturtetik 1997-

lik zeuden dokumentuak euskarri digitalera pasatu

1998 ikasturtera bitartekoak)

dituzte. Izan ere, Izarraizpe Irakaskuntza Koopera-

2. Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibako Batzor-

tibari eta Azpeitiko Institutuari dagozkien pape-

deko aktak (1971-1972 ikasturtetik 1996-

rezko dokumentu guztiak Azpeitiko Karmelo

1997 ikasturtera bitartekoak)

Etxegarai Ikastolako Haur Hezkuntzako eta Lehen

3. Ikasleen zerrendak, mailaz maila (1971-1972

Hezkuntzako eraikinetan eta Urola Ikastola Azkoi-

ikasturtetik 1996-1997 ikasturtera bitartekoak)

tia-Azpeitia BHI-ren eraikinean daude jasota. Aldiz,

4. Ikastolaren publifikazioaren arazo judiziala

Azkoitiko Xabier Munibe Ikastolari eta Zestoako Miren Jaione Ikastolari lotutakoak ez daude Azpeitiko eraikinetan jasota. Garai berrietara egokituz, dokumentazio histori-

(1993. urtetik 1996. urtera bitartekoak) 5. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) aktak (1996-1997 ikasturtetik 2008-2009 ikasturtera bitartekoak)

koa egokitu eta digitalizatu dute, nahi duen orok es-

6. Batxilergoko Batzordeko aktak (1979-1980

kura izan dezan. Digitalizazio prozesuaren helburua

ikasturtetik 1997-1998 ikasturtera bitartekoak)

50. urteurrena iristearekin, hala nahi eta interesa

7. Azpeitiko Institutuko dokumentuak (1955. ur-

duen orok ondare historikoa eskura izatea da. Ho-

tetik 1998. urtera bitartekoak)

rretarako, Ikastolaren webguneetan eskegiko dira

8. Argazkiak

dokumentu guztiak, nahi duenak kontsulta ditzan.

Horiez gain, bi Word dokumentu ere jaso dituzte:

Artxibo historikoan aurkitu duten dokumentu za-

1. Dokumentazioa kudeatzeko gida

harrena 1970-1971 ikasturtekoa da. Ikastola bost

2. Ikastolaren sorrerako kronograma

urte lehenago sortu zen, baina ez dute aurkitu ikas-

Artxibo historikoa moldagarria denez, eta ahalik

turte horretakoa baino lehenagokoa den doku-

eta osatuena egitea dutenez xede, guraso ohiei

menturik.

1970-1971 ikasturtea baino lehenagoko doku-

Jakin badakigu, Inaxio Mari Olartek zituela hasierako dokumentu guztiak eta bere garaian Gipuz-

mentuak Ikastolara helarazteko deia egin dute ordezkariek.

koako Ikastolen Federazioaren esku jarri zituela

Aipatzekoa da, 1978ko Izarraizpe Irakaskuntza

bertako Agiritegian gordetzeko, beti ere, kopia bat

Kooperatibaren eratze dokumentua gaztelania

itzuliko ziotelakoan. Penagarria da, ordea, arrazoi

hutsean idatzita dagoela. Izan ere, Batzordearen

75


76

bilerak eta dokumentazio guztia euskaraz egiten

tzen da Batzorde bileretako akta ofizialekin ere. Bi-

baitziren. Garai hartan, baina, euskarak ez zuen

lera horietako akta guztiak euskaraz eginda daude,

balio ofizialik, eta sorrerako idatzi formala gaztela-

baina Actas izeneko liburu ofizialetan gaztelaniaz

niaz egin behar izan zuten. Gauza bertsua gerta-

jasotzen ziren eskuz idatzitako testuak.


5. IKASTOLAKO IKASLEEK JASOTAKO SARIAK Hatsez hats ahala eginez Pausoz pauso bidea eginez Amildegiak saihestuz... erlaitzez erlaitz gaindi... Hitzez hitz idatziz memoria... ekintzaz ekintza eraikiz historia... “Gu sortu ginen enbor beretik... sortuko dira besteak�


Jarraian ikus daitekeen taulan 1990etik gaur egu-

50 urte hauetan sariak jaso dituzten ikasle guztien

nera arte, Ikastolako ikasleek jaso dituzten hainbat

datuak biltzea.

sari agertzen dira zerrendatuta. Literatura, kirol, ge-

Informazio iturria Ikasten aldizkaria izan da, eta

ologia, zientzia zein musika arloetan irabazitakoak.

bertan azaltzen direnak jaso ditugu jarraian ager-

Taula ez dago guztiz osatua, ia-ia ezinezkoa baita

tzen den taulan.

URTEA 1990 1990 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2002 2006 2007

IZENA Begoña Beobide Maitane Uranga Miren Gorrotxategi Leire Aranbarri 6 B gela Ane Larrañaga Iban Izagirre Ainhoa Aranberri Amaia Bereziartua Maite Agirrezabalaga Leire Aranbarri Leire Larrañaga Alberto Uranga (Irakaslea) Maitane Menayo Mireia Buenetxea Ander Garmendia Mireia Epelde Ruben, Gorka, Haritz, Xabier Ekaitz Agirrezabalaga Naiara Izagirre Xabier Goenaga Markel Sanjuan / Ion Larrañaga Mireia Epelde Gorka Azkune UROLA IKASTOLA Eider Bereziartua / Ainara Epelde

ARLOA Literatura Literatura Literatura Literatura Hezkuntza Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura Kirola (Txirrindularitza) Kirola(Sokatira) Kirola (Arrantza) Literatura Kirola (Txirrindularitza) Kirola (Igeriketa) Kirola (Txirrindularitza) Zientzia Hezkuntza Kirola

SARIA Urruzuno saria Atxazpe saria Urruzuno saria Azkue saria OSASUN KUME Azkue saria Azkue saria Azkue saria Azkue saria RENFE RENFE RENFE Bixenta Mogel Eibar hiriko literatur … Azkue saria Azkue saria Gipuzkoako Txapeldun Munduko txapeldun Gipuzkoako Txapeldun Azkue saria Gipuzkoako Txapeldun Gipuzkoako Txapeldun Espainiako Txapeldun CAF-Elhuyar saria Zilarrezko Q Espainiako Txapeldun

IZENBURUA Udaberria Herio Arrantzalea izan nahi dut Baso babestua Eromena Maitasunaren arrastoa Badakit Txominen ametsa Istripua Urduritasuna El patatero

Iraurgi Saskibaloia

79


URTEA 2007

Matematika

CEDRO saria

2007 2008 2008

IZENA Eider Bereziartua / Itsasne Zabaleta Ainara Epelde / I単aki Bastida Lierni Varela Mireia Epelde Ane Alberdi

Literatura Kirola Hezkuntza

Azkue saria Azpeitiko kirolaririk onena Ikasle onenaren saria

2009

UROLA IKASTOLA

Geologia

1.,2.,3.,10., 11.

2009 2009

Maialen Watzinger Literatura Ainara Epelde / Eider Bereziartua Itsasne Zabaleta / Maitane Gurrutxaga Intza Lizarazu / Ana Larra単aga Kirola ( Saskibaloiai) Ane Gil / Amaia Aizpurua Maialen Aldalur / Ostaizka

80

ARLOA

SARIA

Azkue saria

Monik Valor / Eider Iraola

Trikitixa

2010

Ander Idoeta

Kirola (Igeriketa)

2010 2010 2011 2011

Ion Irigoien Amaia Galarraga Pablo Etxeberria Ander Merketegi / Markel Aranburu Aritz Aldalur / Martxel Altzibar Ion Zabarte Anne Lapeira Ioritz Galarraga / Unai Martinez Ibon Guerra / Xabi Martinez, Eneko Aizpitarte / Ion Suinaga Xabier Oroz

Kirola (Igeriketa) Literatura Kirola (Igeriketa)

Trikitilari Gazteen Lehiaketan Txapeldun Adimen ezintasunezko txapelketan txapeldun Euskadiko txapeldun Urruzuno saria Euskadiko Txapeldun

Kirola (Saskibaloia)

Euskadiko Txapeldun

Literatura

Azkue saria

Kirola (Saskibaloia)

Euskadiko Txapeldun

2012

Eneritz Larra単aga / Oihane Aizpurua

Kirola (Saskibaloia)

2012 2012 2012 2013 2013

Ion Aizpuru Arotzena I単aki Arizmendi Nerea Urrestilla Unai Orbea Oihana Goenaga

Kirola (Igeriketa) Literatura Literatura Kirola (Txirrindularitza) Kirola (Igeriketa)

2013

Ainhoa Goenaga

Kirola (Igeriketa)

Ilunabarreko etxea

Geologiako lehen Olinpiadak Zabaletaren autobusa

ACB Series colegiales txapelketan, bigarren postua

2010

2011 2012

IZENBURUA

Irribarre bat

Ez naiz zure printzesa

Espainiako Autonomia Erkidegoen arteko zilarrezko domina Espainiako Txapeldun Azkue saria Altxa Porru Azkue saria Maialenen egunerokoa Espainiako Txapeldun Espainiako Txapeldun Espainiako eta Euskadiko txapeldun hainbat probatan


URTEA 2013

2014 2014 2014 2014

IZENA Iraurgi saskibalo taldeko Urola Ikastolako kadete neskak Lorea Azpiazu Olatz Bereziartua Aiora Amenabar Naia Odriozola Miren Bastida / Larraitz Larrañaga Eider Larrañaga / Eneritz Larrañaga Oihane Aizpurua / Laura Olaizola Maria Beobide / Inge Bastida Maialen Arzalluz / Naroa Martinez Paula Urrestilla Unai Alberdi Maite Merketegi / Elene Uranga Nerea Idoeta / Naia Lapeira Leire Eizmendi Maite Merketegi / Elene Uranga Nerea Soraluze / Laura Bastida Naia Lapeira / Leire Eizmendi Maddi Olaizola / Nerea Idoeta Gorka Kerejeta / Ania Irigoien Iulen Berrondo / Nagore Berrondo Garazi Urdalleta Eva Astigarraga

2014

Benigno Leon

Kirola (Txirrindularitza)

2013 2013 2013 2014 2014

2014 2014 2014

2014

ARLOA

SARIA

IZENBURUA

Kirola (Saskibaloia)

Euskadiko txapeldun

Literatura Literatura Literatura Kirola (Gimnasia erritmikoa)

Azkue saria Egunsentia Azkue saria Zintzoa izateko ipuina Azkue saria Parkea Gipuzkoako Txapelketan 3. post.

Kirola (Saskibaloia)

Euskadiko txapeldun eta Espainiako txapeldunorde

Kirola (Igeriketa) Kirola (Pilota)

Espainiako Txapelketa 13. post. Gipuzkoako Txapeldun

Kirola (Saskibaloia)

Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldun

Kirola (Saskibaloia)

Bartzelonako Torneoko txapeldun

Dantza Dantza Kirola (Gimnasia erritmikoa) Kirola (Igeriketa)

2011-14 Oihana Goenaga

Kirola (Igeriketa)

2014

Oihana Goenaga

Kirola (Igeriketa)

2014

Eneritz Larrañaga / Oihane Aizpurua

Kirola (Saskibaloia)

2014 2014

Alaitz Urdalleta / Aiala Etxabe Ane Olarte / Miren Soraluze Maialen Iturralde / Ane Olarte Ane Goenaga / Maite Lizarazu Yerai Peña

Trikitixa

Euskadiko dantza sueltoko txapeldun Euskadiko dantza suelto txapelketan 6. post. Gipuzkoako Txapelketa 3. postua Espainiako Txapelketa 11. postua Gipuzkoako Txapelketa eta Espainiako Txapelketa 10. postua Espainiako txapeldun hainbat froga eta urtetan Azpeitiko kirolaririk onena Espainiako klub arteko txapelketan zilarrezko domina Euskadiko 3. / Euskalerriko 5.

Kirola (Saskibaloia)

Euskadiko txapeldun

Arrantza

Espainiako 3. postua

2014

81


6. ELKARRIZKETAK


Ikasle ohiak ere, lasaitasun bila nabilenean, Loiolara joaten naiz. 2. Zer ekarpen egin dizu Ikastolak? Gaur egun euskaraz, euskal kulturaz zein euskal pertsonaiez-eta dudan jakin-mina Ikastolak eta bertan jaso nuen hezkuntzak eragindakoa da. XEBAS BEREZIARTUA 3. Gogoan duzun une berezi bat.

84

Une berezi ugari ditut gogoan. Gainera, Ikasto1. Nola gogoratzen duzu hastapenetako Ikas-

lan klaseak ez ezik, musika eskola ere bertan iza-

tola?

ten genuen, eta akolito bezala ere Loiolan

Ikastolaz oso oroitzapen onak ditut. Garai haiek,

ibiltzen ginen. Denbora asko pasatzen genuen

agian, nire bizitzako momentu onenak izango

bertan. Ezinezkoa egiten zait une edo oroitzapen

dira. Oso oroitzapen onak ditut, eta gaur egun

bakar bat hautatzea.

gorra egin zitzaigun, Arroatik Loiolaraino joaten baikinen egunero bertan eguna pasatzera. 2. Euskara eta euskal kulturaren transmisioaren garrantzia aipatuko nuke. Gure kasuan, gurasoengandik ere jaso genituen euskararekiko maitasuna eta Ikastolak bultzatu beharra. ARANTXA OSA

3. Agian, haurtzaroa ikuspuntu erromantiko batetik ikusteko joera dugulako izango da, baina nik

1. Hastapenetako Ikastolaz, batez ere, Loiolako

Loiolako eraikina eta inguruak gogoratzen ditut

eraikina eta ingurua ditut gogoan. Oso gazteak

bereziki: zelaiak eta lorategiak, eraikin handi

ginen Ikastolan hasi ginenean, eta hasieran go-

hura, eskailerak‌


izan genuen. Asko maite gintuztela uste dut eta talde sentimendu handia genuen. 2. Esan bezala, irakasleak gutaz kezkatzen ziren eta baloreak garatzen asko lagundu ziguten. Ez ginen zenbaki soil bat, pertsona bezala garatzen XABIER ALTUNA ‘KANPAXA’

lagundu zigun Ikastolak. 3. Oroitzapen asko datozkit burura. Metalgintzako sektorea babesteko egin genuen greba, esaterako. Zalaparta handia sortu zuen. Bestetik,

1. Aspaldiko oroitzapenak dira, baina oso onak.

orain guraso ikuspegitik, klaseko ikaskideen ar-

Garai hartako lagunez oroitzen naiz, adibidez.

teko istorioak gogoratzen ditut: egin genituen

Bestalde, gu batxilergoko lehen promoziokoak

bihurrikeriak, notarik onenak ateratzen zituzten

izan ginen, eta irakasleekin oso harreman estua

ikaskideak…

RAKEL ETXANIZ 1. Hamabost urtetako zertzeladak datozkit burura: Azkoitian Kantzel eta Artxamendikoak lehenengo, Loiolako Santutegikoak ondoren, andereñoak eta irakasleak, hiru herrietako gelakideak (azkoitiarrak, azpeitiarrak eta zestoarrak), Enkarna idazkaria, Kontsuelo eta Juana garbitzaileak, autobusez egiten genituen joan-etorriak... Ilusio eta lan handiarekin aurrera zihoan proiektu berria zen Ikastola hura.

2. Esan bezala, hamabost urtez izan nintzen Ikastolako ikasle. Beraz, haurtzaroa eta nerabezaroa Ikastolan igaro nituenez, bertan hazi eta hezi nintzela esan daiteke. Ikastolak ikasle gisa bizitzarako egin dit ekarpena. Alde batetik, betiko lagunak, eta bestetik, euskara eta euskal kulturari estu lotutako hezkuntza. Izan ere, nik euskaraz ikasi nuen irakurtzen eta idazten, baita zenbatzen ere. Eta gutako nork ez ditu gogoratzen Jexux Elorza Txanpaña zenaren Euskal Kultura ikasgaiko klase eta apunte haiek? 3. Anekdota asko dira. Gogoan dut OHOko 2. mailan ginela, Loiolako Santutegian une hartan guretzat leku aproposagorik ez zegoela eta kapera izandako gunean jaso behar izan genituen klaseak. Bestalde, Batxilergoan gure grebarako eskubidea altzairuaren sektoreari laguntzeko estreinatu genuen eta ondorioz errieta jaso genuen.

85


Guraso ohiak tik aurrera ez genekien gauza handirik. Gero ikusi genuen pedagogia aldetik oso berritzaileak zirela eta umeak ikastolara pozik, gustura, joaten zirela, lehenagoko protesta, negar eta nahigaberik gabe. RAFAEL LARRAÑAGA ‘TXORTENA’

86

1. Zergatik erabaki zenuten seme-alabak Ikastolara eramatea? Euskarari eusteagatik. Ikusten genuen beste alabak, eskolaren eraginez, gaztelaniarako joera handia hartzen ari zirela eta zerbait egin beharra zegoela, eta hori izan zen arrazoi nagusia. 2. Ordura arteko hezkuntza aukerekin alderatuta, zer eskaintzen zuen Ikastolak? Hasteko, gure seme-alabek euskara izango zutela eta ez zutela galduko ziurtatzen zigun. Hor-

AGATE SUDUPE 1. Hasieran semea Jesuitinetara eraman genuen, baina gero Ikastolara pasatu genuen, eta alaba ere bertan hasi zen. Bizi osoan euskaraz arituak ginen etxean, eta Euskal Herria geure sentitzen genuen. Horregatik erabaki genuen seme-alabak Ikastolara eramatea, hori transmititzea nahi genuelako.

3. Nolakoa zen gurasoen parte-hartzea Ikastolan? Handia, oso handia. Astero biltzen ginen eta gai asko izaten ziren mahai gainean. Gehienetan andereñoren bat edo beste etortzen zen bileretara, lana nola egiten ari ziren azaltzera. Diru kontuak izaten ziren hizpide askotan. Dirua lortzeko bikoteak egin ziren, eta ni Anbroxio Goenagarekin ibili nintzen. Han joaten ginen enpresa batetik bestera diru eske. Garai hartan zinegotzi nengoen eta esan behar da garai haietan Azpeitiko Udalak Ikastolari 20.000 pezetako diru-laguntza ematea lortu nuela.

2. Sentimendua zuen Ikastolak. Hizkuntzarekin kontzientzia handia ere bai, eta Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzeko beharrezkoa zen Ikastola. Horiek nabarmenduko nituzke. 3. Oso gogotsu eta sutsu aritu ginen gurasook Ikastolan. Akordatzen naiz jesuitek Loiolako eraikina utzi zigutenean nola joaten ginen hainbat emakume hura garbitzera. Lan asko egin genuen. Gogoan dut Segunda Orbegozo ile-apaintzailea eta biok Loiolako erretorearengana ikastolan berogailua jartzeko eskatzera joan ginen eguna. Joan egin ginen eta lortu ere bai. Ikastola geure sentitzen genuen eta horrek indarra ematen zigun. Gustura jarduten genuen. Ahalegina egin genuen.


Irakasle ohiak

MERTXE URRESTILLA

1. Nolakoa zen hastapenetako Ikastolan irakasle izatea? Gogorra izan zen hasiera, dena geuk egin behar izaten genuen-eta. Materiala geuk prestatzen genuen, fitxak eta abar, eta materiala ekartzen bagenuen Gabonetarako, geuk saldu behar izaten genuen. Lan handia izaten zen. Esperientzia ere gutxi nuen hasieran, gazterik bertan hasi nintzen lanean eta denborarekin ikasi genuen. Urte zailagoak ziren haiek bai irakasleentzat eta bai gurasoentzat. Beti dirua nondik inguratuko ibiltzen ginen.

ALBERTO URANGA

2. Zer ekarpen egin dizu Ikastolak? Dena. Hunkitu egiten naiz gogoratzearekin. 46 urte egin ditut lanean, eta beti esaten dut, bigarren etxea izan dela Ikastola. Askotan esan izan dut, “ai ene, gure umeak abandonatuta izan al genituen?”. Izan ere, eskolez gain, bilera ugari egiten genituen, eta izugarrizko dedikazioa izan genuen hasierako urteetan. Geure gorabeherekin, baina oso-oso gustura aritu naiz lanean. Bigarren etxea izan da niretzat. 3. Une berezirik ba al duzu gogoan? Akordatzen naiz elizaren eskola zirela garai hartan, eta Posadas guardia zibila, gerora hil zutena, etorri zitzaidan Ikastolara eta gaztelaniaz galdetu zidan: “Hau zer da?”. Nik parrokiako eskola zela erantzun nion, eta agintzen zuenarengana eramateko agindu zidan. Bestalde, gogoan dut Loiolara joan ginenean titulurik ez genuela, eta ikuskaria etortzen zenean komunean ezkutatu behar izaten genuen. Gu, beti komunean. Gerora egin genituen irakaskuntzako ikasketak.

1. 1970. urtean hasi nintzen Ikastolan. Esperientzia handirik ez, baina ilusioa eta gogoa gainezka nituen. Opor garaiak aprobetxatzen nituen prestatzeko, eta irakasle zein ikasle sentitzen nintzen. Materialari zegokionez ez zegoen euskarazko testurik, eta gaztelaniazkoak itzuli behar izaten genituen. Garai hartako baliabide didaktiko nagusienak arbela eta klariona ziren. Multikopistaren erabilerak izugarrizko aurrerapena ekarri zuen.

87


88

2. Giza-erlazioei dagokienez, oso oparoa izan da Ikastola. Hezitzaileon arteko giroa oso jatorra izan da eta lankide baino gehiago, lagunak izan ginen, batik bat, hastapeneko garai haietan. Gaur egun ere, nahiz eta jubilatuta egon, nahiko gertutik jarraitzen dut Ikastolaren martxa, orduko lankide askorekin baitut harremana. Bestalde, Ikastolak euskara eta euskal kultura bizitzen eta maitatzen lagundu dit, eta sentipen hori elikatzeko laguntza paregabea eman dit. Ikastolako gorabeherak oso gertutik bizi izan ditut, eta arazo uneek asko hunkitu eta lorpenak biziki poztu naute. 3. Hainbeste urtean une bereziak izan dira, batzuk onak eta besteak ez hain onak. Bizitzak erakutsi

dit une txarrak ahazten jakin behar dela eta onak gozatzen, baina uka ezina da eta aitortu behar dut, mingotsak izan zirela publifikazio garaia eta inguruko urteak. Horrez gain, ez ziren gozoak izan Berdelariko ikastetxearekin bateratze prozesuan pasatutako uneak, baina pozik eta harro nago prozesuaren ostean bi aldeetako hezitzaileok lortu genuen giro jatorrarekin. Zorionez, une gozoak eta gogoangarriak ere izan dira. Une bereziak izaten ziren eta dira matrikulazio garaiko uneak, ikasleek ikasturtero lortzen dituzten selektibitateko probetako emaitzak, jaialdietako ikasleen eta gurasoen bilkura zoragarri haiek, sansebastianetako urteroko ikasleen partaidetza‌

Azken ikasturtean (2014-2015) ikasketak bukatu dituzten ikasleak ahala, argiago ikusi dut hainbeste pertsonako Ikastola izanda hori kudeatzen duen lan-taldeak duen antolakuntzarako gaitasuna. Ikastolako langile guztiek elkarlanean aritzeko duten gaitasunak txunditu nau.

XANTI AGIRREZABALA 1. Ikasle izan zaren urte hauetan guztietan, zer aldaketa nabaritu dituzu Ikastolan? Egia esan, funtzionatzeko orduan ez dut aldaketa handirik nabaritu, baina urteak aurrera joan

2. Zer eman dizu Ikastolak? Gure nortasuna ezagutzeko aukera eman digu. Hainbeste ordu bertan pasatuta ezagutzen duzu ondoen zeure burua. Ezin gelditu bertan ezagututako lagun guztiak aipatu gabe. Izan ere, izugarriak dira hainbeste urtean sortzen diren erlazioak.


3. Une gogoangarririk bai Ikastolan? Gogoan duzun azpimarratzeko moduko une bat? Asko dira, egia esan. Hainbeste ordu eta urte bertan igarota, beti gelditzen dira oroitzapen ederrak eta garratzak. Adibidez, gogoan dut

ALAITZ URDALLETA

1. Ikastolan igaro ditudan sei urte luze hauetan zenbait aldaketa izan dira. Hasierako urteetan guztia berria zen guretzat eta ez ginen ohartzen ikastolak bailara osoan zuen garrantziaz. Adierazgarria da azken urteetan Ikastolak izan duen ikasle kopuruaren gorakada. Ni Ikastolan hasi nintzenean ikasle asko ginen, baina kopuru hori handituz doa urtetik urtera. Hori oso aberasgarria dela esango nuke eta ea bide horretan jarraitzen duen.

zer ilusiorekin prestatu genuen Karmelo Txou. Sei urteren ondoren, Ikastola guztiaren aurrean ondo pasatuz irakasleak imitatzea izugarria izan zen. Ez dut egun hura inoiz ahaztuko.

2. Ikastolak mundura joateko ate asko zabaldu dizkit. Errezilgoa izanik hasiera apur bat gogorra egin zitzaidan, jende ezezagun askorekin egin nuen eta topo bertan. Hala ere, segituan ezagutu genuen elkar eta urteak igaro ahala, harreman hori estutu egin da. Horrek eragina izan du ikasteko orduan, ikasleekin nahiz irakasleekin harreman ona edukiz gero, errazagoa baita ikasketak ondo bideratzea. Bestalde, Ikastolak ikasketa maila bikaina duela esan beharra dago, gogorra bezain eraginkorra. Etorkizunean ikasketekin jarraitzeko bultzada ematen digu, akademikoki maila ona dugula erakutsiz. 3. Ikastolan izan naizen urteetan zenbait momentu on igaro ditut, baina horietan aipagarriena Karmelo Show-ren eguna izan zen. DBH 1az geroztik, urtero-urtero, jaialdi horri begira egoten ginen, barrez lehertzen, eta uste baino azkarrago heldu zitzaigun gure txanda. Egun paregabea igaro genuen, ikusleak bezainbeste gozatu genuelako.

89


Gaur egungo gurasoak ikasgai arruntetatik haratago, pertsona bere osotasunean hezteko transmititzen diren baloreak aipatuko nituzke.

MIKEL ITULAIN

90

1. Zergatik erabaki zenuen seme-alabak Ikastolara eramatea? Egia esan, ia modu naturalean irten zen, ez genuen duda handirik izan. Anai-arrebok bertan ikasi genuen, eta nire seme-alabentzat han jasotako baloreak eta irakaskuntza nahi nituela nahiko garbi neukan. Bereizgarri nagusi bezala,

2. Zer nolakoa da gurasoen parte hartzea Ikastolan? Gurasoei inplikazio zuzena eskatzen zaienean oso ondo erantzuten dute, baina hobetu daiteke. 3. Zeintzuk dira, zure ustez, Ikastolaren erronka nagusiak? Normala den bezala, Ikastolari munduak, eta era berean gizarteak, izan dituen egoera berrietara egokitzea tokatu zaio, eta ildo horretatik, beharbada, erakusteko teknikak era dinamikoago batera aldatu behar izatea izan daiteke erronka handienetako bat.

2. Gurasoen parte-hartzerako guraso elkartea dago. Irakasleek ere lan asko egiten dute, eta elkarlanean egiten ditugu gauzak. Gurasoen aldetik, bakoitzak bere errealitatetik egiten du ekarpena. Batzuk inplikazio handiagoarekin eta BEATRIZ ZUBIA

beste batzuk txikiagoarekin, baina beharra dagoenean beti azaltzen da jendea.

1. Seme-alabak bigarren hezkuntza egitera Azpeitira eramateko ohitura dago Zestoan. Horregatik,

3. Hizkuntzari garrantzia ematea, egoera berrien

eta Urola Ikastola erreferentzia ona delako, jen-

aurrean eguneratuta egotea eta herri desberdi-

dea gustura dagoela ikusten delako eta funtzio-

nen arteko izaera mantenduz, elkar aberasten ja-

namendu ona duelako hautatu genuen Ikastola.

rraitzea dira erronka nagusiak.


Gaur egungo irakasleak 2. Momentu gogoangarriren bat aipatzerik bai? Oroitzen ditudan bitxikeria gehienak ikasle garaikoak dira. Hala ere, irakasle bezala ere hamaika momentu gogoangarri edota bitxi bizi izan ditugu. Irakasleen artean esan izan dugu koaderno bat erosi behar genukeela, bertan eguneESTHER ARRUTI

roko bitxikeria eta anekdota guztiak idazteko. 3. Aurrera begira, Ikastolak zer erronka nagusi

1. Zertan aldatu da Ikastola azken urte hauetan?

dituela uste duzu?

Ni irakasle ez ezik, ikasle ohia ere banaiz. Beraz,

Aurrera begira, erronka ugari ditu Ikastolak. Me-

era batera edo bestera 31 urte daramatzat Ikas-

todologiari eta teknologia berriei dagokienez,

tolan. Urteotan, aldaketa handiak eta askotari-

esaterako. Hala ere, erronkarik garrantzitsuena

koak izan dira Ikastolan. Metodologian, adibidez.

heziketa oinarrizko baloreen baitan ematen ja-

Era berean, zehar lerroetan ere lan handia egin

rraitzean dagoela uste dut. Gizarte bezala hobe-

da, beti berrikuntza bilatuz. Gaur egun, esate-

tzeko norbere ongizatea eta gizarte ongizatea

rako, ikasketa kooperatiboarekin, hezkidetzare-

batera ulertuko diren hezkuntza eredua eskain-

kin, ari gara lanean.

tzean, alegia. 2. Momentu gogoangarriak aipatzen hasita, une gozo eta garratzak datozkit burura. Zatiketaren garaia, esaterako, oso gogorra izan zen, harreman pertsonaletan eragin baitzuen. Mingarria izan zen. Momentu gozoen artean, berriz, ikasle ohiak norbere bidea egiten ikusteak ematen duen poza aipatuko nuke.

JUANJO GALARRAGA 1. Ikastola gauza askotan aldatu da. Gurasoen in-

3. Aurrera begira erronka ugari ditu Ikastolak. Hala

plikazioa ere, esaterako, asko aldatu da. Azken

ere, herri zerbitzuaren izaera muineraino sartuta

batean, gizartea bera da aldatu dena, eta horrek

edukitzea Ikastolak beti izan duen eta betiko

isla zuzena izan du Ikastolan ere.

izango duen erronka dela uste dut.

91


Ikasle ohiak irakasle

92

Ez dira alperrik pasatu 50 urte Karmelo Etxegarai Ikastola martxan jarri zenetik. Jende asko igaro da bertatik, bailarako gertakizunen lekuko izan da eta, dudarik gabe, bere ekarpena egin dio bailarako euskarazko hezkuntzari ere. 25. urteurrena ospatu zenean jada, baziren Karmelo Etxegarai Ikastolan ikasi ostean, ikastolan bertan irakasle lanetan aritzen ziren herritarrak. Orain, 25 urte beranduago, orduan ikasle ziren batzuk ere bilakatu dira irakasle. Beraz, handitzen ari da ikasleohi izandako irakasle taldea. Bestalde, gaur egun, Azkoitiko eta Zestoako ikastolek euren eraikinak eta izaera propioa badituzte ere, badira Karmelo Etxegarain ikasle izandako irakasleak. Ikastolak 50 urteotan bide luzea egin du, gizarteak, hezkuntzak eta euskarak egin duten bezalaxe. Maje Larrañaga, gaur egun Ikastolako irakasle denak, gogoan du bera ere ikasle izan zen garaia. Euren etxean, iluntze aldean, zientzia gaiak, esaterako, hasieran gaztelaniaz errepasatzen zituztela gogoratzen du: “Los movimientos de la Tierra son

la rotación…”. Handik urte batzuetara, gai bera euskaraz errepasatzen zen. Gurasoek “zer ikasi duzue gaur ikastolan?” galdetzean, euskaraz jasotzen zuten erantzuna, hala ari baitziren ikasten Ikastolan: “Begira aita, zu jarri hor, eguzkia bazina bezala, eta ni hemen biraka, lurra izango naiz. Nire bizkarrean gaua da eta…”. Hizkuntza ez ezik, metodologia ere eraldaketa prozesuan zen ordurako. Gaur egun ere euskaraz entzuten ditu seme-alabak etxean, baina bada aldaketarik ikasle zen garaietatik. “Sartu guraizea aortatik hasi eta ezkerreko bentrikulura, eta ebaki ondoren, begira arretaz balbula mitrala osatzen duten mintzak nola…”, gogoratzen du. Larrañaga “harro” sentitzen da eraldaketa-kate horren parte izateaz, “lehen ikasle, orain irakasle, ama hizkuntza garatuz eta euskara esparru guztietara zabalduz”, dio. Aitor Valverdek ere oroimenean iltzatuta ditu ikasle zeneko oroitzapenak. “Ikastola ireki zen garaian diktaduraren arau guztiak gure hizkuntzaren aurkakoak ziren. Arrisku handia zen seme-alabak euskaraz heztea”, dio gaur egun Ikastolako irakasle


denak. “Gogoratzen naiz, beldurragatik, euskara gabeko ikastetxeetara apuntatzea aholkatu zietela nire gurasoei”, esan du Valverdek. Ez zieten aholku haiei jaramonik egin, ordea. Denbora pasatzean, gurasoak hartutako erabakiaz “gero eta harroago” sentitu direla gaineratzen du, eta Ikastola 17 ikaslerekin ireki zela eta horietatik bi euren etxekoak zirela esan izan diotela gogoratzen du Valverdek. Onintza Zeberiok, berriz, gogoan dauka ikasle zenean bere tutore eta orain lankide duenak irakurtzeko agintzen ziena: “Hemendik 15 egunetara “Euskaldun bat Marten” irakurrita etorri behar duzue Ikastolara” agintzen zien orduan. “Eta guk, bere agindua betez, irakurtzeaz gain laburpena egin behar izaten genuen”, dio. Oso liburu polita dela aitortzen du. Garain hartan, euskaraz irakurtzeko beste aukerarik “apenas” izaten zutela go-

goratzen du, gainera. Gaur egun, berriz, ikasleek, “beraien gustuko liburuetan barrena mundu magikoan murgiltzeko aukera” dutela dio Zeberiok, Ikastolan “liburutegi eder, handi eta aukeraz betetako gune magikoa” baitute.

93


7. IZEN ABIZENAK Hemen jasotzen diren izen abizenak, Akta akademikoetan idatzita dauden bezala jaso dira. Ikus daiteke zenbat ikasle, irakasle, langile, batzarkide!!! Akats bat baino gehiago egon daiteke: norbait falta, errepikatuta egotea‌ edo beste zerbait. Norbait akats hauetaz jabetuko balitz, eskertuko genioke IKASTOLAN berri ematea. Argitaratu den liburu hau ikastolako web gunean ikusgai utziko dugu eta, liburuan ezin bezala, hor bai aldaketa guztiak egin daitezke. Horrela akatsak zuzenduta geldituko lirateke.


1. Ikasleak, urtez urte Liburu honetan jasotzen den ikasle zerrenda hain

1970-1971

4. MAILA

1. BERECIARTUA ECHANIZ, JESUS MARI 2. GOENAGA ASEGUINOLAZA, JAVIER

luzea eta aberatsa da eta ezinbestekoa egiten da erabilitako irizpideak adieraztea. A. Karmelo Etxegarai Ikastola 1971-1975 Urte hauetako zerrendak ez dira OHOko 8. mailakoak, ondorengoak diren bezala, Ikastolan jasota

96

ditugun lehen akta akademikoak baizik. 1975-1996 Ikasleak garai hartako Oinarrizko Hezkuntza Orokorra (OHO/EGB) egiten zuten 8. maila azkena izanik. Ondoren batzuk eta besteak bide desberdinak aukeratzen zituzten. Elkarrekin egin zuten azken urte hori da beraz hemen duzuena.

1971-1972

4. OHO

1. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, M. IZASCUN 2. BERECIARTUA ARISTIZABAL SEBASTIAN 3. BERECIARTUA ECHANIZ, JAVIER 4. BERECIARTUA GURRUCHAGA, ALBERTO 5. CORTA ITURRIOZ, M. ANGELES 6. ECHAIDE IBARGUREN, JOSE RAMON 7. ERRASTI ZULAICA, M. NIEVES 8. GOENAGA ASEGUINOLAZA, M. EZOTZI 9. IRIONDO AIZPURUA, M. JESUS 10. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, MIGUEL AITOR 11. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, M. JESUS 12. LETAMENDIA CINCUNEGUI, IGNACIO 13. LUENGO ZAPIRAIN, JOSE MARIA 14. SORAZU ECHAVE, JOSE MANUEL 15. TELLERIA MACAZAGA, M. NIEVES 16. UNANUE URANGA, IGNACIO 17. VALVERDE AGIRRE, AITOR

1996-2015 Beste etapa bat hasi zen, horrela OHO/EGB amaitutzat eman zen, Lehen Hezkuntza abian ipiniz. Karmelo Etxegarai Ikastolan beraz etapa hau 12 urterekin amaitzen dute eta ikasle horiek, Urola Ikastolan jarraitzen dute bere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) etapa. Horregatik, 1996ko ikasturtetik aurrera DBH 4ko ikasleen zerrendak jasotzen dira.

1972-1973

5. OHO

1. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, M. IZASCUN 2. BERECIARTUA ARISTIZABAL SEBASTIAN 3. BERECIARTUA ECHANIZ, JAVIER 4. BERECIARTUA GURRUCHAGA, ALBERTO 5. CORTA ITURRIOZ, M. ANGELES 6. ECHAIDE IBARGUREN, JOSE RAMON 7. ERRASTI ZULAICA, M. NIEVES 8. GOENAGA ASEGUINOLAZA, M. EZOTZI 9. IRIONDO AIZPURUA, M. JESUS 10. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, Mª JESUS 11. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, MIGUEL AITOR 12. LETAMENDIA CINCUNEGUI, IGNACIO 13. LUENGO ZAPIRAIN, JOSE MARIA


14. SORAZU ECHAVE, JOSE MANUEL 15. UNANUE URANGA, IGNACIO 16. VALVERDE AGIRRE, AITOR

1973-1974

7.-8. OHO

1. BERECIARTUA ECHANIZ, JESUS Mª 2. BERECIARTUA ARISTIZABAL, SEBASTIAN 3. GOENAGA ASEGUINOLAZA, JAVIER 4. SORALUCE ARRIZABALO, Mª MILAGROS

1974-1975

8. OHO

1. BERECIARTUA ARISTIZABAL, SEBASTIAN 2. BERECIARTUA ECHANIZ, JESUS Mª 3. GOENAGA ASEGUINOLAZA, JAVIER

1975-1976

8. OHO

1. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, Mª IZASCUN 2. ARRUTI AGIRRE, Mª ESTHER 3. AZCOITI SASIAIN, Mª JESUS 4. BERECIARTUA ECHANIZ, JAVIER 5. BERECIARTUA GURRUCHAGA, ALBERTO 6. CORTA ITURRIOZ, Mª ANGELES 7. ECHAIDE IBARGUREN, J. ROMAN 8. ERRASTI ZULAIKA, Mª NIEVES 9. GARAYA BERECIARTUA, Mª OLATZ 10. GOENAGA ASEGUINOLAZA, M. EZOTZI 11. IRIONDO AIZPURU, Mª JESUS 12. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, Mª JESUS 13. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, MIGUEL AITOR 14. LETAMENDIA CINCUNEGUI, IGNACIO 15. LUENGO ZAPIRAIN, JOSE Mª 16. SALDIAS ORBEGOZO, ICIAR 17. SORAZU ECHAVE, JOSE MANUEL 18. UNANUE URANGA, IGNACIO 19. VALVERDE AGUIRRE, AITOR

1976-1977

8. OHO

1. AIZPURU AMUCHATEGUI, ESTHER 2. ALBERDI EGAÑA, MANUEL 3. ALBIZURI IRIGOYEN, JAVIER 4. ALDALUR GOENAGA, ANDRES 5. ALTUNA ECHEVERRIA, JUAN 6. ANSOLA ERQUIZIA, ARANZAZU 7. ARANA GOMEZ, JESUS 8. ARANGUREN IRIARTE, AITOR 9. ARANGUREN ZUBIZARRETA, IGNACIO 10. ARISTEGUI MARTIJA, Mª JOSE 11. ARRIETA UNANUE, J. IGNACIO 12. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, JOSE 13. ARTOLA ECHEVERRIA, J. IGNACIO 14. ASTIGARRAGA AGUIRRE, AMAYA 15. AZCOITIA SASIAIN, NEREA 16. CIGARAN BIDEBIETA, BEATRIZ 17. CORTA AIZPURU, Mª CARMEN 18. EGAÑA ANTIA, SABINO 19. GARAYA BERECIARTUA, IGNACIO 20. GARRO ORBEGOZO, JOSE IGNACIO 21. GAZTAÑAGA CORTA, Mª ROSARIO 22. GURRUCHAGA AIZPURU, Mª SOLEDAD 23. IRURE IZETA, ANA MARI 24. ITURBE JAUREGUI, Mª ISABEL 25. JUARISTI IPARRAGIRRE, JOSE ANTONIO 26. LARRAÑAGA AGUIRRE, JOSE IGNACIO 27. LASA GALDOS, IGNACIO 28. LETAMENDIA ZINCUNEGI, AGUSTIN 29. MACAZAGA URBIETA, Mª CRUZ 30. ODRIOZOLA SEGUROLA, JAVIER 31. OLARTE ALBERDI, JOSE JAVIER 32. OSTOLAZA OSTOLAZA, Mª DOLORES 33. PEÑA LARRAÑAGA, BEATRIZ 34. SALDIAS ORBEGOZO, JESUS 35. SORALUCE ARRIZABALO, BLANCA 36. URRESTILLA CINCUNEGUI, JUANA MARI 37. VALVERDE AGUIRRE, SARA

97


1977-1978

98

8. OHO

1. AGUIRRE SARASUA, IGNACIO 2. ALBERDI IRIGOYEN, Mª JESUS 3. ALBERDI OLAIZOLA, MANUEL 4. ALBIZURI IRIGOYEN, Mª JESUS 5. ALBIZURI SETIEN, JOSE IGNACIO 6. ALTUNA ECHEVERRIA, JUAN 7. ANSOLA ERQUIZIA, ARANZAZU 8. ARAMBARRI AGUIRRE, JUAN MIGUEL 9. ARAQUISTAIN ELORZA, JESUS MARI 10. ARAQUISTAIN ELORZA, MªCONCEPCIÓN 11. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, JOSE IGNACIO 12. ARTOLA ECHEVERRIA, JOSE IGNACIO 13. ARTOLA VERGARA, JOSE ANDRES 14. ASTIGARRAGA AGUIRRE, AMAYA 15. AZPITARTE OLAZABAL, JESUS 16. BARRENA ARANGUREN, Mª CONCEPCION 17. BASTIDA YARZA, FERNANDO 18. BERECIARTUA ARISTIZABAL, Mª CORO 19. BERECIARTUA GURRUCHAGA, JESUS 20. CIGARAN BIDEBIETA, JOSE Mª 21. CIGARAN BIDEBIETA, BEATRIZ 22. CORTA AIZPURUA, JESUS Mª 23. EGAÑA ANTIA, SABINO 24. EGUIGUREN GALARRAGA, JAVIER 25. EIZMENDI ALBIZURI, ARANZAZU 26. EIZMENDI ECHAVE, Mª JOSE 27. GUERETA ALBERDI, Mª PILAR 28. GUESALAGA URRESTILLA, Mª ISABEL 29. GOICOECHEA ZUBIZARRETA, MANUEL 30. GURRUCHAGA AIZPURU, Mª IGNACIA 31. GURRUCHAGA AIZPURU, Mª SOLEDAD 32. GURRUCHAGA URBIETA, MIGUEL ANGEL 33. IBARGUREN ECHEVERRIA, JOSE ANTONIO 34. ICETA CHAVARRI, Mª LIBE 35. IRIBAR UNANUE, JOSE 36. IRIONDO ORBEGOZO, IÑIGO 37. ITURBE JAUREGUI, IZASCUN 38. JUARISTI IPARRAGUIRRE, J. ANTONIO

39. LARRAÑAGA CASTRO, NEREA 40. LARRAÑAGA CORTABERRIA, JUAN 41. LARRAÑAGA GOENAGA, JOSE 42. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, AMAYA 43. OLAIZOLA ALBERDI, JOSE IGNACIO 44. OSTOLAZA OSTOLAZA, Mª DOLORES 45. PLAZAOLA LETE, JOSE JULIAN 46. SAGARZAZU SORAZU, NATIVIDAD (ASUN) 47. SALDIAS ORBEGOZO, JESUS 48. SORAZU ECHAVE, BENITO 49. SORAZU ECHAVE, JOSE 50. SUBINAS ARANGUREN, ANGEL MARI 51. UGARTE SOLABARRIETA, ASUNCION 1978-1979

8. OHO

1. AGUIRRE ECHEVERRIA, JUAN JOSE 2. AIZPITARTE ANDUEZA, SABIN 3. AIZPITARTE SORALUCE, JOSE JAVIER 4. AIZPURU EIZAGUIRRE, Mª LOURDES 5. AIZPURU CENDOYA, JESUS MARI 6. ALBERDI ECHANIZ, Mª CORO 7. ALBERDI ELORZA, JOSE 8. AMIANO ERQUICIA, IZASCUN 9. ANSOLA ARREGUI, Mª TERESA 10. ARANA GOMEZ, EDUARDO 11. ARAMBARRI IZAGUIRRE, Mª JOSE 12. ARANGUREN IRIARTE, JOSEBA 13. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, JOSE 14. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, XABIER 15. ARTOLA BERGARA JAVIER 16. ARZALLUZ AZCUE ELISABET 17. ASTILLEROS IZETA Mª ANGELES 18. AZCOITIA SASIAIN JAVIER 19. BERECIARTUA GURRUTXAGA, JON 20. CORTA ARANAGA(ARANA), Mª LUISA 21. EGUIGUREN GALARRAGA, Mª OLATZ 22. EIZMENDI CINCUNEGUI, MIGUEL ANGEL 23. ELOSUA ODRIOZOLA, Mª ROSARIO 24. ERRASTI ZULAICA, GARBIÑE


25. ECHANIZ BARRENECHEA, IÑIGO 26. ECHANIZ ARAMBARRI, IÑIGO 27. ECHEVERRIA GANZARAIN, JUAN BAUTISTA 28. ECHEVERRIA OLAIZOLA, JESUS MARI 29. ECHEVERRIA OLAIZOLA, JUAN JOSE 30. GANZARAIN ECHANIZ, IGNACIO 31. GARATE AIZPITARTE, SORKUNDE 32. GARATE SARASUA, JOSE MARI 33. GOENAGA ARRIETA, JUAN JOSE 34. IBARGUREN ERRASTI, IGNACIO 35. ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, EDURNE 36. IRIONDO ALTUNA, LOURDES 37. ITURBE ALBERDI, IÑIGO 38. LARRAÑAGA BASTIDA, PEDRO 39. LARRAÑAGA GOENAGA, IGNACIO 40. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, PATXI 41. LARRAÑAGA SUESCUN, KOLDO 42. MACAZAGA URBIETA, JUAN Mª 43. MENDIZABAL ASPIROZ, Mª JOSE 44. ODRIOZOLA ARRUTI, Mª ARANZAZU 45. OLAIZOLA ODRIOZOLA, RUBEN 46. OSTOLAZA OSTOLAZA, JOSE ANTONIO 47. OTAEGI AZCUNE, EDURNE 48. PEREA CORTA, MIREN 49. SAGARZAZU ICETA, IMANOL 50. SAGARZAZU SORAZU, JON 51. SORAZU SEGUROLA, IGNACIO 52. SORAZU ARANGUREN, EDUARDO 53. SUDUPE GOGORZA, FCO JAVIER 54. SUDUPE UNANUE, Mª LOURDES 55. UDABE CORTA, JOSE IGNACIO 56. UNANUE IRIARTE, IÑAKI 57. URANGA GOENAGA, IÑAKI 58. URBIETA ODRIOZOLA, EDURNE 59. URRESTILLA CINCUNEGUI, JOSU 60. VALVERDE AGUIRRE, SUSANA 61. ZABALETA IZIAR, IDOIA 62. ZABALETA IZIAR, INES 63. ZELAIA AGUIRRE, RAFAEL 64. ZUNZUNEGUI UGARTE, JUAN IGNACIO

1979-1980

8. OHO

1. AGUIRIANO ERQUICIA, JAVIER 2. AGUIRRE AGUIRRE, JENARO 3. AGUIRREZABAL ARRIETA, Mª DOLORES 4. AIZPITARTE OLAZABAL, ARANZAZU 5. ALBERDI ELORZA, Mª CRUZ 6. ALBERDI GARATE, FCO. JAVIER 7. ALBIZURI IRIGOYEN, JOSE 8. ALTUNA LARRAÑAGA, JAVIER JOAQUIN 9. AMENABAR ZENDOYA, JUAN Mª 10. ARANGUREN OLAIZOLA, Mª ICIAR 11. ARIÑO ISASMENDI, RUBEN 12. ARIZMENDI ZUBILLAGA, ELISABET 13. AROCENA GARMENDIA, MARTIN 14. AROCENA LARRAÑAGA, JESUS Mª 15. ARRIETA GARATE, Mª PILAR 16. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, CARMELO 17. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, JOSE LUIS 18. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, SEBASTIAN 19. AYESTARAN LERCHUNDI, JOSE IGNACIO 20. AZCUE URRESTILLA, Mª NIEVES 21. AZCUE SUDUPE, JON 22. AZPIAZU LARRAÑAGA, JUAN LUIS 23. AZPIAZU LARRAÑAGA, JOSE LUIS 24. AIZPITARTE SORALUCE, ALBERTO 25. BALENCIAGA ALCIBAR, Mª CARMEN 26. BASTARRICA AZCOITIA, JUAN RAMON 27. BASTIDA AGUIRRE, JOSE 28. BERECIARTUA ECHANIZ, ANGEL 29. BERECIARTUA GURRUCHAGA, Mª LOURDES 30. BRIZ ALUSTIZA, IGNACIO JAVIER 31. CABUE ODRIOZOLA, JAVIER 32. ECHAVE URRESTILLA, JAVIER 33. ECHANIZ IRURETAGOYENA, RAKEL 34. EIZMENDI ECHAVE, IÑIGO 35. ELORZA URIA, SUSANA 36. ERRASTI MENDIZABAL, SARA 37. ERRASTI ZULAICA, AITOR 38. GAJATE EIZMENDI, JOSE IGNACIO

99


100

39. GALARRAGA AGUIRRECHE, JESUS 40. GANZARAIN EPELDE, JUAN 41. GARATE ARACAMA, IÑIGO 42. GARATE ARRIETA, JOSE LUIS 43. GAZTAÑAGA CORTA, Mª ICIAR 44. GERETA ALBERDI, ANGEL Mª 45. GOIKOETXEA AIZPURUA, Mª PILAR 46. GUESALAGA URRESTILLA, JAVIER 47. GURIDI IÑURRITEGI, MANUEL 48. GURRUCHAGA AIZPURU, JESUS 49. IBARGUREN ERRASTI, JESUS Mª 50. IBARGUREN MENDIZABAL, M¨ª ANGELES 51. IBARMIA ISASMENDI, EDUARDO 52. ILLARRAMENDI MANCISIDOR, IGNACIO 53. IRIBAR GOENAGA, JUAN 54. IRIONDO ORBEGOZO, AGUSTIN 55. IRURE ICETA, FEDERICO-ION 56. IRURETA ZUMETA, MANUEL 57. ITURRALDE LARRAÑAGA, RUBEN 58. IZAGUIRRE URANGA, JULIAN 59. IZETA AIZPURUA, INMACULADA 60. JUARISTI LARRAÑAGA, IDOYA 61. LANDA AROCENA, ANTONIO 62. LARRAÑAGA AIZPURU, ANA Mª 63. LARRAÑAGA AIZPURUA, MIGUEL 64. LARRAÑAGA ARRIETA, ELIAS 65. LARRAÑAGA ARRIETA, JESUS Mª 66. LARRAÑAGA BASTIDA, MIGUEL JOSE 67. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, JESUS Mª 68. LARRAÑAGA SUESCUN, MARIA 69. LEGARDAEREÑO ALDALUR, IDOYA 70. LETAMENDIA CINCUNEGUI, ARANZAZU 71. LETAMENDIA CORTA, IZASCUN 72. ODRIA ITURRI, VICTORIANO 73. ODRIOZOLA ALDALUR, IGNACIO JAVIER 74. ODRIOZOLA ARRUTI, Mª REYES 75. ODRIOZOLA ARZAMENDI, JUAN Mª 76. ODRIOZOLA ZUMETA, IÑIGO 77. OIARZABAL ARREGUI, CRUZ Mª 78. OLAIZOLA ODRIOZOLA, DAVID

79. OLAIZOLA OTAEGI, ANGEL 80. OLALDE QUINTELA, ARANZAZU 81. OSTOLAZA OSTOLAZA, ANJEL 82. PEREZ MENDIZABAL, XABIER 83. PLAZAOLA LETE, JOSE Mª 84. SAGARNA ESNAL, JOSE IGNACIO 85. SAGARZAZU OLANO, IDOYA 86. SALEGUI ECHAIDE, Mª JESUS 87. SEGUROLA GARMENDIA, JESUS Mª 88. SEGUROLA URIA, MILAGROS 89. SORAZU ARAMBARRI, ANA Mª 90. SORAZU ECHAVE, EUGENIO 91. SORAZU SEGUROLA, AMAYA 92. SUBINAS ARANGUREN, LUIS 93. SUDUPE ARAMBARRI, ISAAC 94. SUDUPE ARANGUREN, Mª IZASCUN 95. SUDUPE GOGORZA, ANTONIO 96. SUDUPE URRUZOLA, Mª IZASCUN 97. UDABE CORTA, JESUS 98. UMEREZ LAZCANO, Mª DOLORES 99. UNANUE IRIARTE, Mª JESUS 100. URIA ALVAREZ, MIGUEL 101. ZABALETA ICIAR, ENEKO 102. ZELAIA AGUIRRE, IÑIGO 103. ZUBIZARRETA ALZOLA, JUAN LUIS 104. ZULAIKA UNANUE, TOMAS AITOR 105. ZUNZUNEGI UGARTE, JUAN IGNACIO 106. ZUNZUNEGI UGARTE, MIGUEL ANGEL 1980-1981

8. OHO

1. AGUIRRE AGUIRRE, ISAAC 2. AGUIRRE OLAIZOLA, AINTZANE 3. AGUIRRE OLAIZOLA, MAIALEN 4. AGUIRREGABIRIALARRAÑAGA, XABIER 5. AIZPITARTE OLAZABAL, ANDER 6. AIZPURU ANTIA, JUAN JOSE 7. AIZPURUA ASTIGARRAGA, Mª JESUS 8. AIZPURUA ASTIGARRAGA, JOSE ANTONIO 9. AIZPURUA EIZAGUIRRE, Mª NIEVES


10. ALBERDI ALBERDI, JUAN 11. ALBERDI ECHANIZ, LUIS 12. ALTUNA GURRUCHAGA, IRENE 13. AMENABAR EIZAGUIRRE, MIGUEL 14. ANSOLA ERQUICIA, Mª ROSARIO 15. ARAKISTAIN ELORZA, MARTIN 16. ARANGUREN AGUERRI, IGNACIO 17. ARANGUREN IRIARTE, ASIER 18. ARISTI URTUSAGA, JOSE RAMON 19. AROZENA GARMENDIA, MARTIN 20. AROZENA LARRAÑAGA, OLATZ 21. ARREGUI AZCUE, IÑIGO 22. ARREGUI LANDA, IGNACIO JAVIER 23. ARREGUI MAGARIÑO, XABIER 24. ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, SEBASTIAN 25. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, Mª ISABEL 26. ARRIZABALAGA ZUBIZARRETA, IMANOL 27. ARRIZABALO AGUIRRECHE, JOSE 28. ARTOLA IJURCO, Mª JESUS 29. ASTIGARRAGA AGUIRRE, JAIONE 30. AZCOITIA SASIAIN, IÑIGO 31. AZCUE UGARTE, IOSU 32. AZCUNE ALBERDI, MIGUEL ANGEL 33. AZPILLAGA ARISTIMUÑO, BERNARDO 34. AZPILLAGA ECHANIZ, MARIA TERESA 35. BASTIDA LOINAZ, ANA ISABEL 36. BEOBIDE AIZPURU, IÑAKI 37. BERECIARTUA ALTUNA, IGNACIO 38. BERGARA AGÜERO, ITSASO 39. BERGARA EGUIGUREN, JOSE ANDRES 40. ECHEVESTE CENDOYA, IGNAZIO MARIA 41. EGUIGUREN AZPIAZU, IDOIA 42. EIZAGUIRRE AZPEITIA, JOSE ANTONIO 43. EIZAGUIRRE GARMENDIA, IGNACIO 44. EIZMENDI MUGURUZA, LAUREANO 45. ELORZA GURRUCHAGA, IDOIA 46. ELOSUA ODRIOZOLA, JESUS MARI 47. ETXEBERRIA ARANBURU, ALEJANDRO 48. GALARRAGA AGUIRRECHE, Mª ARANZAZU 49. GALDOS MADINA, JUAN

50. GASTAÑAGA EGUIGUREN, LUIS MARI 51. GOENAGA ASEGUINOLAZA, Mª CRUZ 52. GOICOECHEA AIZPURU, ELENA 53. GURRUCHAGA AIZPURU, Mª AMAIA 54. IBARGUREN ERRASTI, MIGUEL ANGEL 55. ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, Mª NEREA 56. IRIBAR GOENAGA, XABIER 57. IRIBAR UNANUE, AMAYA 58. IRURE ICETA, FEDERICO JON 59. IRURETA IRURETA, JOSE 60. JUARISTI AZPIAZU, BEGOÑA 61. CARRERA LAZCANO, AITOR 62. LARRAÑAGA AGUIRRE, SEBASTIAN 63. LARRAÑAGA AIZPURU, Mª ISABEL 64. LARRAÑAGA GURRUCHAGA, AITOR 65. LARRAÑAGA IBARZABAL, Mª ISABEL 66. LARRAÑAGA OÑATIBIA, ANGEL 67. LAZCANO IBARMIA, Mª ARANZAZU 68. LAZCANO ODRIOZOLA, ARANZAZU 69. LIZARRALDE GUESALAGA, JOSE 70. LOINAZ EGUIGUREN, MANUEL 71. LUENGO ZAPIRAIN, ANGEL MARIA 72. MACASAGA URBIETA, Mª CORO 73. MUGURUZA EGUIGUREN, AITOR 74. ODRIOZOLA ALDALUR, LUIS ANGEL 75. OLAIZOLA ACHUCARRO, MARCELINO 76. OLAIZOLA ODRIOZOLA, SARA 77. OLAIZOLA OTAEGUI, JOSE LUIS 78. OSA AZPEITIA, ARANZAZU 79. PEÑA OLAIZOLA, LUIS MARIA 80. SAGARNA ESNAL, JESUS 81. SORALUCE ECHANIZ, JUAN CARLOS 82. SORAZU ARAMBERRI, ANA MARIA 83. SUDUPE ARREGUI, IGNACIO 84. URBIETA BEOBIDE, MANUEL 85. URBIETA IMAZ, ANTONIO 86. VALVERDE MAYORA, LORE ARRATE 87. ZABALA LARRAMENDI, MIGUEL 88. ZULAICA ERRASTI, ANTONIO 89. ZUMETA ARANBURU, JOSE MANUEL 90. ZUNZUNEGUI UGARTE, MIGUEL ANGEL

101


1981-1982

102

8. OHO

1. AGUIRIANO ERQUIZIA, AITOR 2. AGIRRE ETXEBERRIA, JABIER 3. AGUIRRE QUEREJETA, ESTHER 4. AIZPURU OSTOLAZA, JOSE LUIS 5. AIZPURU URDALLETA, IGNACIO JABIER 6. AIZPURU URDANETA, JOSEBA 7. ALBERDI ETXANIZ, LUIS 8. ALCORTA URRESTILLA, ANDRES 9. ALONSO OLAZABAL, AITOR 10. AMENABAR LASA, JESUS 11. AMENABAR ZABALETA, IGNACIO 12. ANSOLA ERKIZIA, Mª ROSARIO 13. ARANBARRI ELIAS, IDOIA 14. ARANGUREN OLAIZOLA, IGNACIO 15. ARREGI MAGARIÑO, XABIER 16. ARREGUI URRUTIA, MIGUEL 17. ARRIZABALO AGUIRRETXE, JOSE 18. ARRIETA IRURETA, JABIER 19. ARRIETA JUARISTI, JABIER 20. ARRUTI REZABAL, AITOR 21. ARTETXE EIZAGUIRRE, Mª ROSARIO 22. ARZALLUZ OLAIZOLA, JOSE IGNACIO 23. ASIAIN AGUADO, JOSE IGNACIO 24. ASTIAZARAN IPARRAGUIRRE, JOSE ANTONIO 25. AZKUE SUDUPE, MARIA 26. AZKUE UGARTE, JUANA 27. BASTIDA AGUIRRE, ANDRES 28. BERGARA AGÜERO, Mª MILAGROS 29. BUENETXEA ALTUNA, JON GURUTZ 30. DE LAS MORENAS HERNANDO, HIBAI 31. DOMINGUEZ USABIAGA, JABIER 32. ELORZA GURRUTXAGA, AITOR 33. ETXANIZ AIZPURU, ISABEL 34. GOENAGA ARRIETA, AITOR 35. GURRUTXAGA SAGARNA, Mª FRANCISCA 36. IRIBAR UNANUE, IGNACIO ASIER 37. IRURE ICETA, NEREA 38. IRURE LANDA, ANE MIREN

39. IRURETA IRURETA, JOSEBA 40. ISASMENDI AGUIRRE, FRANCISCO 41. LANDA IMAZ, JOSE IGNACIO 42. LARRAÑAGA BASTIDA, LIERNI 43. LARRAÑAGA OÑATIBIA, Mª SALVADORA 44. LARRAÑAGA OSTOLAZA, Mª OLATZ 45. LAZCANO ELORZA, Mª NATIVIDAD 46. LAZKANO GURRUTXAGA, Mª JESUS 47. LAZKANO IBARBIA, EDURNE 48. LAZCANO ODRIOZOLA, ARANZAZU 49. LEGARDAEREÑO AGUIRREZABALAGA, JOSE LUIS 50. LETE ZUAZOLAZIGORRAGA, ANA MARIA 51. MANTRANA BERGARA, CECILIA 52. MARQUINA IRIARTE, ELENA 53. MUGURUZA EGIGUREN, Mª SOLEDAD 54. ODRIOZOLA MENDIA, AITOR 55. ODRIOZOLA ZULAIKA, Mª NIEVES 56. OLAIZOLA ALBERDI, JUAN CRUZ 57. OSA AZPEITIA, JESUS 58. OTAEGI IBARGUREN, Mª JESUS 59. PEÑA ALDAZABAL, AITOR 60. PLAZAOLA LETE, ESTHER 61. SAGARZAZU SORAZU, JABIER 62. SORAZU ETXABE, MIGUEL 63. UNANUE ALBIZURI, ANTONIO 64. UNANUE SERRANO ANA, ISABEL 65. URRESTILLA ETXANIZ, ROMAN 66. ZUBIMENDI BEREZIARTUA, SANTOS 67. ZUBIZARRETA ALKORTA, JOSE IGNACIO 68. ZUBIZARRETA ETXANIZ, Mª BEGOÑA 69. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, Mª AMAIA 70. ZULAIKA ERRASTI, ANA MARIA 1982-1983

8. OHO

1. AGUIRRE QUEREJETA, ELISABET 2. AIZPURUA ANTIA, ICIAR 3. AIZPURUA URANGA, JESUS 4. AIZPURUA URDALLETA, NATIVIDAD 5. ALBERDI JUARISTI, JUANA MARIA


6. ALCORTA URRESTILLA, MARIA 7. ALDALUR IRIGOYEN, Mª CRUZ 8. ALTUNA ERRASTI, ANTONIO 9. AMENABAR AGUIRRE, JOSE MARIA 10. AMIANO ARREGUI, MANUEL 11. ANSOLA ERQUICIA, AITOR 12. ARAMBARRI ARRIZABALAGA, VALENTIN 13. ARANGUREN OLAIZOLA, OLATZ 14. ARANGUREN QUEREJETA, MARIA JOSE 15. ARANGUREN IRIARTE, MARIA EULALIA 16. ARAQUISTAIN ECHAVE, JESUS MARIA 17. ARISMENDI ZUBILLAGA, MARIA 18. ARREGUI AZCUE, IBON 19. ARREGUI ORBEA, MARIA 20. ARRIETA IRURETA, ANTONIO 21. ARRIZABALO AGUIRRECHE, MANUEL 22. ARRUTI REZABAL, MARIA IDOYA 23. ARRUTI ZABALA, ELIZABET 24. ASTIGARRAGA AGUIRRE, Mª DOLORES 25. AZCONA GOENAGA, GEMA 26. AZCUNE ALBERDI, JOSE 27. AZPEITIA EIZAGUIRRE, JOSE 28. AZPILLAGA ARISTIMUÑO, JOSE IGNACIO 29. AZPILLAGA IBARMIA, JUAN IGNACIO 30. BADIOLA BEOBIDE, ANA ISABEL 31. BADIOLA NOGALES, IBAN 32. BARRENA ARANGUREN, Mª ANGELES 33. BASTARRICA ARREGUI, AITOR 34. BASTARRICA IRURETAGOIENA, GLORIA 35. BASTARRICA MANTEROLA, BEGOÑA 36. BEOBIDE OTEIZA, ARANZAZU 37. BERECIARTUA GURRUCHAGA, PEDRO 38. ECHANIZ ARAMBARRI, MARIA AMAIA 39. ECHANIZ AZCUE, MARIA TERESA 40. ECHEVERRIA ARAMBURU Mª AINHOA 41. EGUIBAR ABARRATEGUI, Mª NIEVES 42. EGUIGUREN OLIDEN, NATIVIDAD 43. EIZAGUIRRE AZPEITIA, Mª NATIVIDAD 44. EIZAGUIRRE GARMENDIA, JUAN JOSE 45. EIZMENDI MUGURUZA, Mª IZASKUN

46. ELORZA AGUIRRE, SARA 47. ERRASTI ZULAICA, LEANDRO 48. ERRAZQUIN QUEREJETA, LUIS MARIA 49. GAJATE EIZMENDI, JOSE MARIA 50. GARATE ARACAMA, MIGUEL 51. GARMENDIA OSINALDE, GARIKOITZ 52. GASTAÑAGA EGUIGUREN, MARIA IDOIA 53. GOGORZA ALDALUR, MARISA 54. GONZALEZ SUGASTI, JOSE 55. GUEMBE ANDUEZA, Mª PILAR 56. GURRUCHAGA AIZPURU, Mª LURDES 57. GURRUCHAGA SAGARNA, JOSE AGUSTIN 58. IRIARTE MARQUINA, Mª LURDES 59. IRIONDO ORBEGOZO, JOSE 60. IRURETA BERGARA, Mª JESUS 61. IRURETA ZUMETA, AINHOA 62. ITURRIA ECHENAGUSIA, MARIA LUCIA 63. IZATA AIZPURUA, Mª JESUS 64. LARRAÑAGA AIZPURUA, JOSE MIGUEL 65. LARRAÑAGA ARRIETA, AMAIA 66. LARRAÑAGA GARATE, ELIZABET 67. LARRAÑAGA IBARZABAL, ESTHER 68. LARRAÑAGA MURGOITIO, IGNACIO 69. LARRAÑAGA UCIN, SALVADOR 70. LASA AROCENA, ISABEL 71. LAZCANO IRIBECAMPOS, ANGEL 72. LETAMENDIA CINCUNEGUI, NATIVIDAD 73. LETAMENDIA CORTA, ASIER 74. MANGAS BEOBIDE, EVA 75. MURUA IBAÑEZ, ARANZAZU 76. MURUAMENDIARAZ AZPIAZU, INMACULADA 77. ODRIOZOLA ARRUTI, Mª ROSARIO 78. ODRIOZOLA ZUBIMENDI, IGNACIO 79. ODRIOZOLA ZULAICA, INMACULADA 80. OLAIZOLA CARRERA, JUAN 81. OSTOLAZA CELAIA, NATIVIDAD 82. OTAEGUI IBARGUREN, PEDRO 83. PALOMAR ANDUEZA, FERNANDO 84. PEÑA JUARISTI, Mª MILAGROS 85. PEÑA OLAIZOLA, JOSE ANJEL 86. PEREA CORTA, IDOYA

103


104

87. PLAZAOLA LETE, JUAN MARIA 88. SAGARZAZU ICETA, IGNAZIO 89. SALEGUI ECHAIDE, IGNACIO 90. SORALUCE ARRIZABALO, JOAQUIN 91. SORALUCE ZABALETA, AITOR 92. SUDUPE MURUAMENDIARAZ, JOAQUIN 93. TORRES UNANUE, JOSE IGNACIO 94. UNANUE ALBIZURI, ANDRES 95. URANGA AROCENA, ANDRES 96. URANGA GOENAGA, JUAN 97. URBIETA BEOBIDE, IGNACIO JAVIER 98. URDAMPILLETA IRAOLA, JOSE 99. URIBE ZUBIZARRETA, Mª JESUS 100. URRESTILLA CINCUNEGUI, MIGUEL 101. URRESTILLA ECHANIZ, Mª DOLORES 102. VALVERDE MAYORA, ASIER 103. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, Mª ISABEL 104. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, MILAGROS 105. ZUMETA ARANBURU, LURDES 1983-1984

8. OHO

1. AGIRRE ODRIOZOLA, GURUTZE 2. AGIRRE ODRIOZOLA, JON 3. AIZPITARTE OLAZABAL, MIREN 4. AIZPURU URDALLETA, JAIONE 5. ALBERDI ALVAREZ, JON 6. AMENABAR ZENDOIA, MIKEL 7. AMENABAR LARA, JULIAN 8. ARANBARRI ELIAS, LOREA 9. ARANBARRI LEGARDA-EREÑO, XABIER 10. ARANGUREN AGUERRI, JOSUNE 11. ARANGUREN OLAIZOLA, OLATZ 12. ARREGUI AZKUE, IBON 13. ARREGUI ZESTONA, AINHOA 14. ARRIETA IRURETA, ANTONIO 15. ASTIGARRAGA AGUIRRE, AINHOA 16. AZKUNE ALBERDI, JOSEBA 17. AZURMENDI ILLARRAMENDI, JOSU 18. BADIOLA UZIN, JOSU

19. BASTARRICA IRURETAGOIENA, JOSE ANTONIO 20. BEITIA TELLERIA, JOAKIN 21. BEOBIDE OTEIZA, JAIONE 22. BLANCO AGUIRRE, OLATZ 23. DOMINGUEZ USABIAGA, Mª ROSA 24. ELUSTONDO ABOITZ, ASIER 25. ESNAOLA CARRERA, ENEKOITZ 26. ESNAOLA EGAÑA, JON 27. ETXANIZ AIZPURUA, BIRGINIA 28. ETXANIZ JAUREGUI, AMAIA 29. ETXEBERRIA ARAMBURU, ONINTZA 30. ETXEBERRIA ETXEBERRIA, AMAIA 31. ETXEBERRIA JÁUREGI, AMAIA 32. ETXEBESTE ZENDOIA, AINHOA 33. GARMENDIA IRIARTE, MIKEL 34. GURRUTXAGA SAGARNA, JOSE AGUSTIN 35. GURRUTXAGA ZABALA, IÑAKI 36. IRIARTE GOENAGA, ANA MARIA 37. ISASMENDI AGUIRRE, OLATZ 38. ITULAIN OLEA, MIKEL 39. IZAGUIRRE BASTARRIKA, JOSU 40. LABAKA IPARRAGUIRRE, ANA MARIA 41. LARRAÑAGA BADIOLA, EDORTA 42. LARRAÑAGA GURRUTXAGA, ESTEBAN 43. LARRAÑAGA MANTEROLA, ANGEL MARIA 44. LARREA ARANGUREN, MIREN 45. LASA ZULAIKA, MARIA JOSE 46. LAZKANO GURRUTXAGA, JON 47. LAZKANO IRIBEKANPOS, AITOR 48. LAZKANO IRIBEKANPOS, GOTZON 49. LAZKANO ODRIOZOLA, LEIRE 50. LETAMENDIA KORTA, ASIER 51. LOINAZ EGIGUREN, IÑAKI 52. MENDIZABAL ARANBURU, NEREA 53. MUGURUZA EIZAGUIRRE, JOSE MIGUEL 54. OLAIZOLA RODRIGUEZ, ANA MARIA 55. ODRIOZOLA AMENABAR, IÑIGO 56. ODRIOZOLA ODRIOZOLA, MIRIAN 57. ODRIOZOLA SORALUZE, XABIER 58. ODRIOZOLA ZUBIMENDI, IÑAKI


59. ORBEGOZO IRIBEKANPOS, IMANOL 60. OTAEGUI AZKUNE, ASIER 61. PEREZ MENDIZABAL MIKEL 62. REZABAL ARREGUI, JOSU 63. REZABAL ELORZA, IÑAKI 64. RODRIGUEZ MERINO, MIKEL 65. SORALUZE ARREGUI, JULIAN 66. UMENEZ LAZKANO, NEREA 67. UNANUE ALBIZURI, AITOR 68. UNANUE SERRANO, NEREA 69. URANGA AROZENA, JAIONE 70. URANGA GOENAGA, JON 71. URIA LOPETEGUI, JAGOBA 72. URIA LOPETEGUI, MIKEL 73. ODRIOZOLA ZUBIMENDI, IÑAKI 74. ZUBIZARRETA ARREGUI, JAIONE 1984-1985

8. OHO

1. AGINAGALDE VILLEGAS, JOSEBA 2. AGIRRE ODRIOZOLA, JUAN 3. AGIRRE QUEREJETA, JOSEBA 4. AGOTE ARANGUREN, JOSEBA 5. AIZPURU NAZABAL, AITOR 6. AIZPURU OSTOLAZA, JOSU 7. ALBIZU AGIRRE, IGNACIO 8. ALDAI POZO, AMAIA 9. ARANGUREN ETXANIZ, OIHANA 10 ARANGUREN IRIARTE, JABIER 11. ARANGUREN OLAIZOLA, OLATZ 12. ARANGUREN OLAIZOLA, NAROA 13. ARREGI ZESTONA, AINHOA 14. ARRIETA UNANUE, GORKA 15. ARRIZABALO AGIRRETXE, XABIER 16. ARZAMENDI JUARISTI, AITOR 17. ASTIAZARAN IPARRAGIRRE, Mª DOLORES 18. AZKUE OTEGI, IZASKUN 19. AZPILLAGA ARISTIMUÑO, ARANTXA 17. AZPILLAGA LAVACA, AITOR 18. AZPILLAGA LANDA, ARANZAZU

19. AZPILLAGA ETXANIZ, IZASKUN 20. BENITEZ QUINTANA, CONCEPCIÓN 21. BEOBIDE ARANGUREN, JOSU 22. BEOBIDE ARANGUREN, ELISABET 23. BERDEJO ARANGUREN, JON 24. BEREZIARTUA LARRAÑAGA, AITOR 25. BIDEZABAL LARRAÑAGA, XABIER 26. EGIGUREN OLIDEN, GURUTZ 27. ETXEBERRIA BEREZIARTUA, ENEKO 28. GARMENDIA IRIARTE, MIGUEL VICENTE 29. GARCIA GARATE, OSKAR 30. GURRUTXAGA URDALLETA, IMANOL 31. IBARBIA PEREZ, INAZIO 32. IPARRAGIRRE IRIBAR, OLATZ 33. IPARRAGIRRE LARRAÑAGA, JESUS 34. IRIARTE ECEIZA, MARIA 35. IRIARTE MARTINEZ, IGNACIO 36. IRIARTE GOENAGA, JOSEBA 37. IRURETA IRURETA, ANTONIO 38. KASTAÑO AGIRRE, AMAIA 39. KORTA LANDA, XABIER 40. KORTA URIA, EDURNE 41. LARRAÑAGA GURRUTXAGA, ARANTZAZU 42. LAZAROBASTER OLAIZOLA, UNAI 43. MARKINA IRIARTE, JON 44. MENDIA IRIARTE, ASIER 45. MUJIKA ODRIOZOLA, AINHOA 46. ODRIOZOLA AMENABAR, NAGORE 47. ODRIOZOLA LAKARRA, RUBEN 48. ODRIOZOLA ODRIOZOLA, IÑIGO 49. OLAIZOLA ALBERDI, ALAZNE 50. OTEIZA ZABALETA, MARIA CRUZ 51. PEÑA OLAIZOLA, MARIA LURDES 52. RUIZ DE ARGANDOÑA ARZALLUZ, ISMAEL 53. SEBASTIAN MUNDUATE, JOSU 54. SEGUROLA ZULAIKA, MIGUEL 55. SORAZU ETXABE, ROBERTO 56. SUDUPE LAZKANO, XANET 57. SUDUPE URIA, NEREA 58. UNANUE ZABALA, GORKA

105


106

59. URANGA AZKUE, AINHOA 60. URANGA KANPOS, ALEX 61. URIA ARAMENDI, IÑIGO 62. URIA LOPETEGI, AITOR 63. URIA LOPETEGI, MIGUEL 64. URIA LOPETEGI, SANTIAGO 65. URRESTILLA ARANGUREN, JAGOBA 66. URRESTILLA URDAMPILLETA, JONE MIREN 67. UZKUDUN ALDALUR, IZASKUN 68. ZABALETA BIAIN, IÑAKI 69. ZESTONA IRIBAR, IGONE 70. ZUBIZARRETA AGIRRE, ITSASO 71. ZUBIZARRETA ZABALA, Mª LURDES 1985-1986

8. OHO

1. AGINAGALDE VILLEGAS, Mª ESTIBALITZ 2. AGIRRE GARATE MIREN, EDURNE 3. AGIRRE KEREJETA, SANTIAGO 4. AGIRRE ODRIOZOLA, JABIER 5. AGUADO ARANBURU, OLATZ 6. AIARZAGÜENA ALONSO, ENEKO 7. AIZPITARTE AIZPITARTE, JOSE ANTONIO 8. AIZPURU NAZABAL, AINHOA 9. AIZPURU ORBEGOZO, MIKEL 10. AIZPURU URDALLETA, EGUZKINE 11. ALBERDI GURIDI, AINHOA 12. ALBERDI AZKUE, JESUS MARI 13. AMENABAR ZABALETA, ANDONI 14. ARAMENDI BASTERRIKA, ESTIBALITZ 15. ARANBARRI AGIRRE, ISABEL 16. ARANBARRI ZINKUNEGI, ASIER 17. ARANGUREN KEREJETA, XABIER 18. ARANGUREN OLAIZOLA, ASIER 19. ARRAZOLA ARRAIZTEGI, ASIER 20. ARREGI ZESTONA, ASIER 21. ARRUTI REZABAL, EDURNE 22. ASTIGARRAGA AGIRRE, MIREN ALASNE 23. AZKUNE ALBERDI, NEREA 24. BASTARRIKA IRURETAGOIENA, ONINTZA

25. BASTIDA SASIAIN, JOSE IGNACIO 26. BASTIDA YARZA, GERMAN 27. BETEGI EIZAGIRRE, LEIRE 28. BIDEZABAL LARRAÑAGA, ARANTZAZU 29. DOMINGUEZ USABIAGA, PABLO 30. EGIGUREN ARRUE, AITOR 31. EIZMENDI NAZABAL, JUAN LUIS 32. ERRAZKIN KEREJETA, JOSU 33. ETXEBERRIA ARANBURU, JUAN JOSE 34. ETXEBERRIA URBIETA, JULEN 35. GAJATE EIZMENDI, JUAN MARI 36. GALARRAGA DEOGRACIAS, ISABEL 37. GARCIA LANDA, JAGOBA 38. GARMENDIA ZABALA, Mª SOLEDAD 39. GERETA ALBERDI, ELISABET 40. ITULAIN OLEA, F. JABIER 41. IZAGIRRE BASTARRIKA, ASIER 42. IZAGIRRE BASTARRIKA, AINHOA 43. IZAGIRRE ZUBIMENDI, ANA MARIA 44. KABUE ODRIOZOLA, JOSE 45. KALERO TENA, JUAN ANTONIO 46. KASINA IZPURUA, IGNACIO 47. LANDA IMAZ, MIGUEL 48. LARRAÑAGA GARMENDIA, F. JABIER 49. LARRAÑAGA EIZAGIRRE, ARANTZAZU 50. LARREA ARANGUREN, LEANDRO 51. LARRAÑAGA IZAGIRRE, ASIER 52. LAZKANO GURRUTXAGA, MARIA 53. LAZKANO JUARISTI, ESTIBALITZ 54. LAZKANO ORBEGOZO, ENEKA 55. LEGARDA-EREÑO ARRIZABALAGA, JOSU 56. LETONA PALACIO, ROBERTO Mª 57. MANGAS BEOBIDE, TERESA DE JESUS 58. MUGURUZA EIZAGIRRE, MILAGROS 59. MUÑOZ SCHEZ. DE LA FUENTE, JERONIMO 60. ODRIOZOLA ARANBARRI, IMANOL 61. ODRIOZOLA AROZENA, Mª LIERNIA 62. ODRIOZOLA LAKARRA, AINHOA 63. ODRIOZOLA ZUBIMENDI, JOSU 64. ORBEGOZO ETXENAGUSIA, AITOR


65. PASTOR ARISTI, MARIA 66. REZABAL GURRUTXAGA, JABIER 67. REZOLA AMILIBIA, JOSE 68. SASIETA ARRIETA, JOSE ANGEL 69. SEGUROLA ZULAIKA, JESUS Mª 70. SESMA ZUBIZARRETA, JOSE IGNACIO 71. TABAR ZUBIZARRETA, ASIER 72. TELLABIDE MARTIJA, IDOIA 73. UGALDE JIMENEZ, IÑIGO 74. URANGA BASTARRIKA, NEREA 75. URBIETA BEOBIDE, MIREN ITZIAR 76. URIA ARAMENDI, JOSU 77. URIA LOPETEGI, AITOR 78. VALVERDE MAIORA, LEIRE 79. ZABALA OTAEGI, AMAIA 80. ZELAIA ETXEBERRIA, ARRITOKIETA 81. ZUBIZARRETA ATORRASAGASTI, JON

1986-1987

8. OHO

1. AGIRRE EZENARRO, JON 2. AGIRRE MANCISIDOR, ANA ISABEL 3. AGIRRE MANCISIDOR, XABIER 4. AGIRRE ODRIOZOLA, JABIER 5. AGIRREZABAL MENDIZABAL, ELOI 6. AGIRREZABALAGA ZUBIZARRETA, MARTXEL 7. AIZPURU OSTOLAZA, BAKARNE 8. AIZPURU URDALLETA, EGUZKIÑE 9. AIZPURU URDALLETA, USOA 10. ALBERDI ETXANIZ, XABIER 11. ALBIZU AGIRRE, JOSUNE 12. ALDAI POZO, ELENA 13. ALDALUR KORTA, JAGOBA 14. ALDALUR IRIONDO, JUAN IGNACIO 15. ALDALUR IRIONDO, MIREN ITZIAR 16. ALTUNA JUARISTI, AMAIA 17. ARANBARRI AGIRRE, NEREA 18. ARANBARRI LLORENTE, GORKA 19. ARANGUREN AGERRI, ANE MIREN

20. ARANGUREN AGERRI, BERNABE 21. ARANGUREN ETXEBERRIA, ITSASO 22. ARANGUREN OLAIZOLA, ASIER 23. ARANGUREN URBIETA, AITOR 24. ARANGUREN ZUBIMENDI, ESTHER 25. ARREGI AIZPURU, JON 26. ARREGI ZESTONA, IGNACIO MARIA 27. ARZALLUZ OLAIZOLA, JOKIN 28. ARZAMENDI TELLERIA, IÑAKI 29. AZKONA GOENAGA, JOSU 30. AZKUNE AIZPURU, MIKEL 31. AZKUNE ORBEGOZO, MIGUEL ANGEL 32. AZPIAZU JENSEN, JOKIN 33. AZPILLAGA LAVACA, JOSU 34. AZPITARTE AZPITARTE, ASIER 35. AZURMENDI ILLARRAMENDI, MAITE 36. BADIOLA UZIN 37. BEITIA GARZIA, IÑAKI 38. BEITIA TELLERIA, IÑIGO 39. BEOBIDE AZPEITIA, BEGOÑA 40. BIDAL ARANBURU, NEREA 41. BLANCO AGIRRE, AITZIBER 42. ELORZA ARAMENDI, LEIRE 43. ELORZA ARANBARRI, XABIER 44. ELUSTONDO ABOITIZ, IKER 45. EPELDE GARIN, ALEJANDRO 46. ETXANIZ JAUREGI, JOSE RAMON 47. ETXEBERRIA ETXEBERRIA, NATIVIDAD 48. GARATE BERASATEGI, AITZIBER 49. GOENAGA URRESTILLA, ENEKO 50. GOROSTEGI OTEGI, JON 51. GOROSTIAGA ENPARAN, KARMELE 52. GURRUTXAGA URDALLETA, ENEKO 53. IPARRAGIRRE LARRAÑAGA, JON 54. IRIARTE ETXEBERRIA, NAGORE 55. IRURETA BERGARA, ENEKOITZ 56. ITURZAETA GOENAGA, NEKANE 57. JUARISTI VAQUERO, ASIER 58. KARRERA IRASTORZA, IDOIA 59. KARRERA URIA, AINHOA

107


108

60. LARRAÑAGA ARRIETA, LEIRE 61. LARRAÑAGA EIZAGIRRE, ASIER 62. LARRAÑAGA OSTOLAZA, ASIER 63. LASA JUARISTI, MAIDER 64. LASA SEGUROLA, XABIER 65. LASA ZULAIKA, Mª BRIGIDA 66. LAVACA IPARRAGIRRE, EDURNE 67. LAZAROBASTER OLAIZOLA, AITZIBER 68. LAZKANO ARREGI, MAIALEN 69. LETAMENDIA IRULEGI, AINHOA 70. LIZARRALDE ARREGI, ALAITZ 71. LIZASO ODRIOZOLA, LEIRE 72. LIZASO ODRIOZOLA, MAIDER 73. MAIZ EGAÑA, AITOR 74. MENDIOLA AGIRRE, ARANTXA 75. MUGURUZA EIZAGIRRE, JAIONE 76. MUJIKA LANDA, JESUS MARIA 77. MUJIKA ODRIOZOLA, AMAIA 78. ODRIOZOLA ELORZA, LEIRE 79. OLAIZOLA GORROTXATEGI, JOSEBA IÑAKI 80. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, NEKANE 81. OLAZABAL REZABAL, AINHOA 82. ORBEGOZO EGURZA, IGNACIO MARIA 83. ORBEGOZO LIZARRA, IÑIGO 84. OTAEGI BERDUD, GORETTI 85. PEÑA OLAIZOLA, JOSU 86. PLAZAOLA LETE, OSKAR 87. REZABAL ARREGI, IÑIGO 88. SUDUPE LAZKANO, ALEX 89. SUDUPE URIA, ANDONI 90. UNANUE IRIARTE, XABIER 91. URANGA AROZENA, JOSU 92. URIA LOPETEGI, LANDER 93. VARELA AGIRRE, IRENE 94. ZELAIA ETXEBERRIA, IÑAKI 95. ZINKUNEGI BERISTAIN, AINHOA 96. ZUBIMENDI BEREZIARTUA, IGNACIO 97. ZUBIZARRETA ARREGI, NORA 98. ZUBIZARRETA ZABALA, IGNACIO 99. ZUBIZARRETA ZABALA, JOSE FELIX

1987-1988

8. OHO

1. AGIRIANO ERQUICIA, ASIER 2. AGUIRRE EIZAGUIRRE, JAVIER 3. AGUIRRE ECENARRO, AITOR 4. AGUIRRE MANCISIDOR, LEIRE 5. AGUIRREZABAL MENDIZABAL, IZASKUN 6. AIZPURU ARANBURU, IÑAKI 7. AIZPURU GARMENDIA, JOSE MIGUEL 8. AIZPURU GARMENDIA, MAIDER 9. AIZPURU OSTOLAZA, BAKARNE 10. AIZPURU VAZQUEZ, AMAIA 11. ALBERDI ALVAREZ, GORKA 12. ALBERDI ETXANIZ, XABIER 13. ALBIZURI ARREGI, ILAZKI 14. ALDALUR CORTA, JAGOBA 15. ALDALUR IRIONDO, MIREN ITZIAR 16. ARAMENDI BASTARRIKA, EVA 17. ARANGUREN ETXEBERRIA, IGOR 18. ARANGUREN GARATE, XABIER 19. ARANGUREN ZUBIMENDI, RUTH 20. ARAQUISTAIN EPELDE, FERNANDO 21. ARAQUISTAIN OTEIZA, AINHOA 22. ATXUKARRO IRIGOYEN, IOSUNE 23. AZCUNE AIZPURU, MIKEL 24. AZKUE OTEGI, OLATZ 25. AZPIAZU MATEOS, AITOR 26. BEOBIDE OTEIZA, ANTONIO 27. BETEGI EIZAGIRRE, IGOR 28. CARRERA BEGUIRISTAIN, AITZIBER 29. CASTAÑO AGUIRRE, BEATRIZ 30. CEBERIO ARRECHE, ONINTZA 31. EGIGUREN ARRUE, ANDEKA 32. ELORZA ARANBERRI, IGOR 33. ELORZA LOPETEGUI, LEIRE 34. EPELDE NAZABAL, Mª TERESA 35. ESNAOLA EGAÑA, ENERITZ 36. ESNAOLA IGARATAUNDI, ALAZNE 37. ETXANIZ IBARGUREN, JAIONE 38. ETXEBERRIA ARANBURU, ENEKOITZ


39. ETXEBERRIA BERECIARTUA, OIER 40. ETXEBERRIA JAUREGUI, JONE 41. FERNANDEZ GABILONDO, NAIARA 42. FRANCESENA AGUIRRE, UNAI 43. GANTXEGUI ERRASTI, IGOR 44. GARATE LOPETEGUI, JOSU 45. GARATE SEGUROLA, GARIKOITZ 46. GARMENDIA AGUIRREGABIRIA, ONINTZA 47. GARMENDIA BASTARRIKA, MIREN ITSASO 48. GARMENDIA IRIARTE, MIRARI 49. GODOY ELUSTONDO, NAGORE 50. GOENAGA LARREA, IGOR 51. GOENAGA URRESTILLA, Mª IZARO 52. GORROCHATEGI AZKUNE, IZARO 53. GORROTXATEGUI MANCISIDOR, MIREN AGURTZANE 54. GURRUTXAGA AIZPURU, NEKANE 55. GURRUCHAGA IRAOLA, JAIONE 56. GURRUCHAGA ZABALA, ASIER 57. IBARBIA OTAEGI, EDURNE 58. IBARZABAL MARTINEZ, YONE MIREN 59. IPARRAGIRRE IRIBAR, AITOR 60. ITURZAETA GOENAGA, JAGOBA (SANTIAGO) 61. IZAGUIRRE ZUBIMENDI, JOSEBA 62. JUARISTI ELIAS, BEÑAT 63. LANDA QUINCOCES, JOSUNE 64. LARRAÑAGA AIZPURU, SAIOA 65. LARRAÑAGA ARREGUI, ANDONI 66. LARRAÑAGA LAZCANO, KOLDO 67. LARRAÑAGA TANCO, GURUTZE 68. LARREA ARANGUREN, ITZIAR 69. LASA JUARISTI, ANE 70. LASA SEGUROLA, XABIER 71. LAZCANO JUARISTI, AMAIA 72. LAZKANO ODRIOZOLA, MAIDER 73. LAZKANO ORBEGOZO, IZARO 74. LAZKANO ZUBIZARRETA, MARIA 75. MAIZ EGAÑA, AITOR 76. MENDIZABAL ARANBURU, AMAIA 77. ODRIOZOLA AROCENA, MIREN NEKANE 78. ODRIOZOLA ELORZA, IBON

79. ODRIOZOLA ZUBIZARRETA, PEDRO Mª 80. OIARZABAL LEJARRETA, LEIRE 81. OIARZABAL ZINKUNEGI, HARITZ 82. OLAIZOLA ODRIOZOLA, OIER 83. OLAIZOLA SUDUPE, IRAIDE 84. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, ANDONI 85. ORBEGOZO IRIBECAMPOS, AINHOA 86. OTAEGUI BERDUD, GORETI 87. RODRIGUEZ IPARRAGUIRRE, OMAR 88. RUIZ DE ARGANDOÑA ZUBIZARRETA, IDOIA 89. SEGUROLA USABIAGA, IGNACIO 90. TABAR ZUBIZARRETA, NORA 91. UGALDE JIMENEZ, TOMAS 92. UNANUE ALBIZURI, AINHOA 93. URANGA ARANBURU, ANDER 94. URANGA BASTARRIKA, IBON 95. URIA ARAMENDI, IGOR 96. URIA LOPETEGI, LANDER 97. URIBETXEBERRIA GONZALEZ, MERTXE 98. URBISTONDO ARTETXE, SORKUNDE 99. URRESTILLA AYERZA, JESUS MARIA 100. VALVERDE AGUIRRE, AGUEDA 101. VALVERDE MAIORA, JULEN V 102. ZABALETA BIAIN, AITOR 103. ZUBIMENDI ZABALETA, MIKEL 104. ZUBIZARRETA BERECIARTUA, IÑAKI 1988-1989

8. OHO

1. AGIRIANO ERKIZIA, ASIER 2. AGIRRE ALEMAN, IKER 3. AGIRRE MUGURUZA, IKER 4. AGIRRE OLAIZOLA, AITOR 5. AGIRREZABALAGA LOPETEGI, ANDER 6. AGIRREZABALAGA ZUBIZARRETA, AITOR 7. AGUADO ARANBURU, IKER 8. AIERTZA ALKORTA, IÑAKI 9. AIZPURU ARANBURU JON, ANDER 10. ALBERDI ALVAREZ, IGOR 11. ALBERDI ETXEBERRIA, NEREA

109


110

12. ALBIZU ETXABE, ESTIBALITZ 13. ALBIZU AGIRRE, LURDES 14. ALDAI AGIRRETXE, ARITZ 15. ALDALUR EPELDE, AITZIBER 16. ARAKISTAIN EPELDE, FERNANDO 17. ARAMBARRI MARTINEZ, ASIER 18. ARAMENDI ITURRALDE, JOSE ANGEL 19. ARAMENDI TELLERIA, JON 20. ARANAGA AGIRRETXE, JON 21. ARANALDE GOENAGA, NEREA 22. ARANGUREN ETXEBERRIA, IGOR 23. ARANGUREN GARATE, ARRATE 24. ARANGUREN IRIARTE, ANDONI 25. ARANGUREN URBIETA, AMAIA 26. ARANZADI IMAZ, AGURTZANE 27. ARAQUISTAIN OTEIZA, AINHOA 28. ARISTI IRIARTE, MAITE 29. ARRAZOLA ARRAIZTEGI, MAITE 30. ARREGI EPELDE, IBAN 31. ARREGI EPELDE, MIKEL 32. ARREGI AZKUE, AINHOA 33. AZKUE SEGUROLA, MARIA JOSE 34. AZPIAZU MATEOS, AITOR 35. AZURMENDI AROZENA, MAIDER 36. BASTIDA GRANADOS, ABEL 37. BASTIDA IARZA, REBEKA 38. BASTIDA SASIAIN, ALAIN 39. BEOBIDE AZPEITIA, OLATZ 40. BERASATEGI ETXEBERRIA, ALAITZ 41. BERASATEGI GURRUTXAGA, MIRIAM 42. BIDEZABAL PLAZAOLA, AMAIA 43. CARAPETO ARRUE, IOLANDA 44. EGIDAZU LARRAÑAGA, IGOR 45. EGIGUREN ARRUE, OIER 46. EGIGUREN ELORZA, ASIER 47. EIZMENDI IRIONDO, LEIRE 48. ELORZA LARRAÑAGA, IGOR 49. EPELDE ARTOLA, ENEKOITZ 50. ERRAZKIN KEREJETA, ESTIBALITZ 51. ESKUDERO LEGARRETA, JOSEBA

52. ESNAOLA KARRERA, XANET 53. ETXEBERRIA JAUREGI, XABIER 54. GARCIA GOMEZ, SARA 55. GARCIA LANDA, IMANOL 56. GARMENDIA ETXANIZ, OLATZ 57. GARMENDIA SEGUROLA, ALEX 58. GOENAGA ARRIETA, ASIER 59. GOENAGA LARREA, MAIDER 60. GURRUTXAGA MITXELENA, LARRAITZ 61. GURRUTXAGA NAZABAL, NEKANE 62. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, LUJAN 63. HERNANDEZ REVUELTA, RAKEL 64. IBARBIA AIZPURU, JONE 65. IBARGUREN URBIETA, GORKA 66. IBARZABAL ARRIETA, KEPA 67. IBARZABAL KORTA, HARITZ 68. IPARRAGIRRE GALARRAGA, AITZOL 69. IRIARTE EZEIZA, IMANOL 70. IRULEGI GARMENDIA, OIHANA 71. ITURRIA ETXENAGUSIA, OIHANE 72. IZAGIRRE BASTARRIKA, ENEKO 73. JUARISTI ALBERDI, ERNESTO 74. KARRERA ELUSTONDO, HARITZ 75. LABAKA ETXANIZ, JAIONE 76. LABAKA IPARRAGIRRE, ANDER 77. LARRAÑAGA LAZKANO, LIDIA 78. LIZASO ODRIOZOLA, AIORA 79. MAIZ EGAÑA, AITOR 80. LANDA BEREZIARTUA, IGOR 81. LARRAÑAGA ASTIGARRAGA, AINHOA 82. LARRAÑAGA ELORZA, HARITZ 83. LAZKANO ODRIOZOLA, AINARA 84. MENDIZABAL ORBEGOZO, GOIATZ 85. ODRIOZOLA ARAMENDI, IBAN 86. ODRIOZOLA ZENDOIA, NEREA 87. ODRIOZOLA ZUBIZARRETA, ANA 88. ODRIOZOLA AIZPITARTE, LARRAITZ 89. OIARZABAL ETXABE, AINHOA 90. OLAIZOLA BORDA, ALAITZ 91. OLAIZOLA GORROTXATEGI, XABIER


92. OLAIZOLA PORTU, AITOR 93. OLAIZOLA SUDUPE, AITZIBER 94. ORBEGOZO ETXENAGUSIA, HARITZ 95. ORBEGOZO UNANUE, NURIA 96. OTAEGI IRIARTE, NAIARA 97. PLAZA ALTUNA, ANE 98. SARASUA GURRUTXAGA, JOSEBA 99. SASIETA ARRIETA, XABIER 100. SEGUROLA ETXEBERRIA, AINHOA 101. SEGUROLA KEREJETA, JOSEBA 102. SESMA ZUBIZARRETA, XABIER 103. UNANUE BAÑOS, ARANTXA 104. UNANUE IRIARTE, ARANTXA 105. UNANUE LEIARISTI, ENEKO 106. URANGA KANPOS, IGOR 107. URANGA SUDUPE, IBAN 108. URDALLETA IRAOLA, IZARRA 109. URIBETXEBERRIA GONZALEZ, MIKEL 110. URRESTILLA AIERZA, IOSU 111. URRESTILLA ARANGUREN, JON 112. URRESTILLA URDANPILLETA, ZIGOR 113. ZUBILLAGA IRURETA, IZARO 114. ZUBIZARRETA AGIRRE, ONINTZA 115. ZUBIZARRETA ATORRASAGASTI, AMAIA 116. ZUBIZARRETA GARIN, EDURNE 1989-1990

8. OHO

1. AGIRRE ARRIZABALO, ITZIAR 2. AGIRRE EIZAGIRRE, DAVID 3. AGIRRE ODRIOZOLA, MAIDER 4. AGIRRE OLAIZOLA, AITOR 5. AGIRREZABAL OTEIZA, NAGORE 6. AGIRREZABAL URANGA, ASIER 7. AGOTE ARANGUREN, EDURNE 8. AIZPURU KEREJETA, JOSETXO 9. AIZPURU VAZQUEZ, IDOIA 10. AIZPURU ZENDOIA, IGOR 11. ALDAI GARATE, IGOR 12. ALDALUR EPELDE, GURUTZ

13. ALKORTA ASTIGARRAGA, IZARO 14. ALKORTA URRESTILLA, ALAITZ 15. ALLER RODRIGUEZ, JOSE RAMON 16. AMIANO ZUBILLAGA, MARIA EUGENIA 17. ALONSO AZKUE, MAIDER 18. ARAMENDI ZENDOIA, IGOR 19. ARANAGA GOMEZ, ALEX 20. ARANBARRI ZINKUNEGI, ARITZ 21. ARANBURU AGIRREZABALAGA, NAGORE 22. ARANGUREN ETXEBERRIA, JOSU 23. ARANGUREN GARATE, AITOR 24. AROZENA LARRAÑAGA, IZARO 25. ARREGI AIZPURU, IZAR 26. ARREGI EGIGUREN, EKAIN 27. ARRIZABALAGA BEREZIARTUA, OIHANA 28. ARRUE AIZPURU, ARITZ 29. ARZAMENDI ALBERDI, JOSU 30. ARZAMENDI TELLERIA, IKER 31. AZKUE SEGUROLA, JON 32. AZKUNE AIZPURU, IKER 33. AZKUNE GALPARSORO, EDORTA 34. AZPIAZU ALBERDI, EIDER 35. AZPIAZU AZURMENDI, MAITE 36. AZPILLAGA LABAKA, XABIER 37. AZURMENDI GOENAGA, IBAN 38. BASTIDA ELORZA, AITOR 39. BASTIDA GRANADOS, JOHANA 40. BELAR IMAZ, ITSASO 41. BELAR IMAZ, MIKEL 42. BERASATEGI GURRUTXAGA, IÑAKI 43. BERECIARTUA LARRAÑAGA, ASIER 44. BIDAL ARANBURU, AINARA 45. CRESPO CALERO, CRISTINA 46. DEOGRACIAS QUINTANA, ISABEL 47. DONOSO IRIARTE, ITSASO 48. EGAÑA CALDERON, HARKAITZ 49. EGAÑA CRESPO, LEIRE 50. EGIBAR ETXEBERRIA, IZARO 51. EGIGUREN ARRUE, OIER 52. EGIGUREN ITURRALDE, JOAKIN

111


112

53. EGIGUREN URTEAGA, AMAIA 54. EGIGUREN ZUBIZARRETA, IGOR 55. ELORZA ARAMENDI, JURDANA 56. EPELDE GARIN, IÑIGO 57. ERRASTI GARCIA, AITOR 58. ESKUDERO AIZPURUA, ASIER 59. ESCUDERO LEGARRETA, JOSEBA 60. ETXANIZ ARAMENDI, JONE 61. ETXANIZ BEOBIDE, MIKEL 62. ETXEBERRIA AMENABAR, XABIER 63. ETXEBERRIA AZURMENDI, URKO 64. FRANZESENA AGIRRE, EÑAUT 65. GALARRAGA ARANDO, JOSEBA 66. GARATE BERASATEGI, LANDER 67. GARATE LOPETEGI, IDOIA 68. GARIN IBARZABAL, XABIER 69. GARMENDIA AGIRREGABIRIA, OIHANA 70. GARMENDIA BASTARRIKA, EIDER 71. GESALAGA AZPIAZU, GARIKOITZ 72. GOGORZA SEGUROLA, AITOR 73. GOROSTEGI OTEGI, IRATXE 74. GOROSTIAGA ENPARAN, SARA 75. GORROTXATEGI URBIETA, IÑIGO 76. GURIDI LARRAÑAGA, JOSU 77. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, TERESA 78. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, HARITZ 79. IBARGUREN AGIRRE, OIHANA 80. IRIARTE ETXEBERRIA, AITOR 81. IRIARTE MARTINEZ, NEREA 82. IZAGIRRE ZUBIMENDI, MAITANE 83. JUARISTI ALBERDI, ERNESTO 84. JUARISTI VAQUERO, IKER 85. KARRERA ELUSTONDO, LEIRE 86. KARRERA LAZKANO, ESTIBALITZ 87. KARRERA URIA, JOSU 88. KRUZELEGI LEZETA, MIREN 89. LARRAÑAGA ARREGI, LEIRE 90. LARRAÑAGA ELORZA, JURGI 91. LARRAÑAGA ELORZA, OIHANA 92. LARRAÑAGA GURRUTXAGA, JON

93. LARRAÑAGA URDALLETA, NAGORE 94. LAZAROBASTER OLAIZOLA, JAGOBA 95. LAZKANO IRIBEKANPOS, IBON 96. LIZARRALDE ARREGI, IZASKUN 97. LIZASO ODRIOZOLA, OIHANA 98. LOPETEGI UZKUDUN, BEÑAT 99. MAIZ EGAÑA, ARANTZAZU 100. MANGAS BEOBIDE, IÑIGO 101. MARTIJA ZUBIZARRETA, IGOR 102. MARTINEZ ALBIZU, IÑAKI 103. ODRIOZOLA SORALUZE, IÑIGO 104. ODRIOZOLA ZUBIMENDI, MAITE 105. ODRIOZOLA ZUBIZARRETA, IGOR 106. OLAIZOLA PORTU, OLATZ 107. OLAIZOLA ZUBELDIA, LARRAITZ 108. ORBEGOZO LIZARRA, JOSEBA 109. ORBEGOZO UNANUE, SONIA 110. OTAEGI IRIARTE, IBAN 111. PASTOR ARISTI, PATRICIA 112. REZABAL GURRUTXAGA, ALAZNE 113. RODRIGUEZ ZUMARRAGA, AITOR 114. RUIZ DE ARGANDOÑA ARZALLUZ, MIKEL 115. SARASUA ODRIOZOLA, LEIRE 116. SEGUROLA ALMAZAN, ARKAITZ 117. SORALUZE IRURETA, JON 118. UNANUE BAÑOS, JAIONE 119. URANGA ARANBURU, IÑAKI 120. URANGA KANPOS, IGOR 121. URBIETA BEOBIDE, UNAI 122. URBIETA ZENDOIA, OLATZ 123. URBISTONDO ARTETXE, MIKEL 124. URBIZU AIZPURU, IGOR 125. URDALLETA IRAOLA, GARBIÑE 126. URRESTILLA AIERZA, UNAI 127. URRESTILLA URDANPILLETA, EKAIN 128. ZABALA ETXEBERRIA, IGOR 129. ZABALETA LIZASO, JURGI 130. ZENDOIA GOENAGA, MIREN 131. ZINKUNEGI BERISTAIN, LEIRE 132. ZUBIMENDI ZABALETA, IDOIA 133. ZUGASTI ITURBE, XABIER


1990-1991

8. OHO

1. AGIRRE EIZAGIRRE, DAVID 2. AGIRRE GARATE, IMANOL 3. AGIRRE MANZISIDOR, JOSE ANGEL 4. AGIRRE OLAIZOLA, IGOR 5. AGIRREZABAL OTEIZA, GORKA 6. AGUADO URANGA, ALAITZ 7. AIERBE SUDUPE, ANDER 8. AIZPURU AROZENA, GORKA 9. AIZPURU GURRUTXAGA, JOSEBA 10. AIZPURU ORBEGOZO, OIHAN 11. ALBERDI AZKUE, NAGORE 12. ALBIZU ETXABE, AMAIA 13. ALDAI AGIRRETXE, IBON 14. ALDAI MUÑOA, JOSUNE 15. ALDALUR EPELDE, ARITZ 16. ALDALUR ETXEBERRIA, IMANOL 17. ALKORTA ASTIGARRAGA, IGONE 18. ALTUNA MARIJUAN, MIRIAN 19. ARAKISTAIN OTEIZA, BEGOÑA 20. ARAKISTAIN EPELDE, LEIRE 21. ARAMENDI LARRAÑAGA, GORKA 22. ARANALDE GOENAGA, MAIALEN 23. ARANBARRI MARTINEZ, AINHOA 24. ARANBARRI ZUBIZARRETA, LEIRE 25. ARANGUREN ETXEBERRIA, ANDONI 26. ARANZADI IMAZ, JOSUNE 27. ARISTI ARANAGA, MIREN 28. ARISTONDO ARANGUREN, XABIER 29. ARREGI LARRAÑAGA, NEREA 30. ARREGI ZESTOA, MIREIA 31. ARREGI ZUBIZARRETA, NAGORE 32. ASIAIN OLANO, ANA 33. ATXUKARRO IRIGOIEN, JOSEBA 34. AYERZAGUENA ALONSO, LAURA 35. AZKUE OTEGI, IÑIGO 36. AZKUE SANTESTEBAN, PAULO 37. AZKUE SEGUROLA JON 38. AZPIAZU ALBERDI EIDER 39. BASTARRIKA LARRAÑAGA, ARITZ

40. BASTIDA SEGUES, ZIGOR 41. BELOKI JAUREGI, IMANOL 42. BELOKI ZUBIZARRETA, AMAIA 43. BEOBIDE ARANGUREN, GORKA 44. BERASATEGI ETXEBERRIA, AITZOL 45. BERASATEGI GURRUTXAGA, IÑAKI 46. BEREZIARTUA ETXEBERRIA, GARBIÑE 47. BERISTAIN AGIRRE, MANEX 48. BIDEZABAL LARRAÑAGA, MAITE 49. BIKENDI ARRIZABALAGA, ITZIAR 50. DEOGRACIAS QUINTANA, ISABEL 51. EGINO OTEIZA, MAIALEN 52. EGIGUREN BASTIDA, IZARO 53. ELDUAIEN URANGA, ESTIBALITZ 54. EPELDE NAZABAL, KORO 55. EPELDE NAZABAL, NEREA 56. ERRASTI GARCIA, ASIER 57. ETXEBERRIA URIA, GARIKOITZ 58. EZAMA IRAOLA, JON 59. GALDOS MADINA, KOLDO 60. GOROSTIAGA ENPARAN, SARA 61. GORROTXATEGI MANZISIDOR, MAIDER 62. GORROTXATEGI URBIETA, NEKANE 63. GURIDI ARANBARRI, NAIARA 64. GURRUTXAGA NAZABAL, AGURTZANE 65. GURRUTXAGA SAGARNA, GURUTZ 66. GURRUTXAGA URDALLETA, MAITANE 67. GURRUTXAGA ZABALA, HARITZ 68. IBARGUREN URBIETA, IGOR 69. IBARZABAL MARTINEZ, JOSEBA 70. IMAZ AIZPURU, MAITE 71. IRIARTE ETXANIZ, MIREN 72. IRIARTE NAZABAL, LEIRE 73. IRULEGI GARMENDIA, MAIDER 74. IRULEGI URRUZOLA, JOSU 75. IZAGIRRE ZUBIMENDI, JON 76. JUARISTI ELIAS, GORKA 77. KARRERA IRASTORZA, IÑIGO 78. KORTA NEGERUELA, ANDER 79. KORTADI ALDALUR, IKER

113


114

80. LABAKA ETXANIZ, AITZIBER 81. LARRAMENDI ALBIZURI, ENEKO 82. LARRAÑAGA EGAÑA, ALAITZ 83. LARRAÑAGA FRANZESENA, GARAZI 84. LARRAÑAGA TANCO, EDURNE 85. LAZKANO ODRIOZOLA, HARKAITZ 86. MARTIJA ZUBIZARRETA, IZARO 87. MARTINEZ SOROZABAL, IGOR 88. MENDINUETA BERNARAS, ANE 89. MENDIZABAL ARANBURU, JON 90. MUJIKA SALEGI, HARITZ 91. ODRIOZOLA LAKARRA, ANDER 92. ODRIOZOLA MENDIA, HARITZ 93. ODRIOZOLA ZUBIZARRETA, IGOR 94. OIARZABAL ARAMENDI, IKER 95. OIARZABAL LEJARRETA, MARZEL 96. OLAIZOLA ZUBELDIA, MAIDER 97. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, ALAITZ 98. OLAZABAL REZABAL, ALAITZ 99. ORBEGOZO LIZARRA, JOSEBA 100. ORUEZABAL GURIDI, AINARA 101. OTAEGI GURRUTXAGA, IBON 102. PELAEZ ETXANIZ, IGOR 103. PRIYA BEITIA, AITOR 104. RODRIGUEZ ZUMARRAGA, AITOR 105. RUIZ DE ARGANDOÑA ZUBIZARRETA, JON 106. SALEGI ARREGI, MIKEL 107. SALEGI URANGA, IKER 108. SAYAR BERISTAIN, ONINTZA 109. SEGUROLA ARBIZU, NEREA 110. SEGUROLA ETXEZARRETA, MAITANE 111. SEGUROLA USABIAGA, IKER 112. SOROZABAL ITURRIA, ALOÑA 113. TEJERA ARRIZABALAGA, EIDER 114. UNANUE LEIARISTI, OHIANA 115. UGARTEBURU AZPIAZU, HARITZ 116. URANGA AGINAGALDE, MAITANE 117. URANGA SUDUPE, JAGOBA 118. URBIETA ALKORTA, IDOIA 119. URBIETA KANPOS, IBAN

120. URBIETA LEIARISTI, HARITZ 121. URBIETA ZENDOIA, MAITE 122. URDALLETA IRAOLA, GARBIÑE 123. URIBETXEBERRIA GONZALEZ, ESTHER 124. URIETA KORTA, Mª JESUS 125. VALVERDE MAIORA, URKO 126. ZABALETA AGIRRE, ALAZNE 127. ZEBERIO ARRETXE, ZARALA 128. ZENITAGOIA ARENAS, OIER 129. ZIARSOLO ISART, JON 130. ZINKUNEGI BERISTAIN, LEIRE 131. ZUBIZARRETA GARIN, MAITE 132. ZUBIZARRETA ALBERDI, HARITZ 133. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, JOSU 134. ZUBIZARRETA ZULAIKA, MARIA

1991-1992

8. OHO

1. AGINAGALDE UZKUDUN, GARIKOITZ 2. AGIRRE ALEMAN, INTZA 3. AGIRREGABIRIA LARRAÑAGA, AINARA 4. AGIRRETXE GALARRAGA, LIERNI 5. AGIRREZABAL URANGA, AITOR 6. AIERZA ASTIAZARAN, ARITZ 7. AIZPITARTE AIZPITARTE, SAIOA 8. AIZPITARTE ZENDOIA, MIKEL 9. AIZPURU GARMENDIA, AITOR 10. AIZPURU JUARISTI, AINHOA 11. AIZPURU ZENDOIA, MIRIAN 12. ALBERDI JAUREGI, ENEKO 13. ALDALUR ETXEBERRIA, NEREA 14. ALTUNA ALBERDI, JOSEBA 15. AMENABAR ZABALETA, MIRARI 16. ARAMENDI ITURRALDE, AITOR 17. ARANBURU AGIRRE, NEREA 18. ARANGUREN ETXEBERRIA, ANDONI 19. ARANGUREN GURRUTXAGA, MAIALEN 20. ARANGUREN KEREJETA, IBON 21. ARGARATE ARANBARRI, IGOR 22. ARISTONDO ARANGUREN, AINHOA


23. ARMENDARIZ GABILONDO, GARIKOITZ 24. AROZENA ESKUDERO, IBAN 25. AROZENA RIVEIRA, HARITZ 26. ARREGI LABAKA, AITZOL 27. ARREGI SUDUPE, ALAITZ 28. ARREGI ZESTONA, MIREIA 29. ARRUABARRENA ORBEGOZO, MAITANE 30. ARRUE GURRUTXAGA, BEÑAT 31. ARRUTI EIZAGIRRE, JOSUNE 32. ATXUKARRO IRIGOIEN, JOSE Mª 33. AYERZA ALKORTA, IGOR 34. AYERZAGUENA ALONSO LAURA 35. AZKUNE ALBERDI, MAITE 36. AZKUNE ARRIZABALAGA, AMAIA 37. AZKUNE ORBEGOZO, IBAN 38. AZPIAZU AZURMENDI, AITOR 39. BARRENA ZUBIZARRETA, LEIRE 40. BASTIDA ELORTEGI, XABIER 41. BELOKI JAUREGI, IMANOL 42. BELOKI ZUBIZARRETA, ARANTXA 43. BENGOETXEA ODRIOZOLA, HARKAITZ 44. BERISTAIN ODRIA, AINHOA 45. BETEGI EIZAGIRRE, AINARA 46. EGIGUREN ZUBIZARRETA, ANDER 47. EGINO OTEIZA, JON 48. EIZMENDI IRIONDO, GORKA 49. ELORZA LARRAÑAGA, ENERITZ 50. ESCOBAR CABALLERO, MONICA 51. ESKUDERO GURRUTXAGA, ALOÑA 52. ETXANIZ AGIRRE, MAITE 53. ETXEBERRIA AZURMENDI, OIHANE 54. EZAMA IRAOLA JON 55. GALARRAGA URKIZU, AITZIBER 56. GARCIA GOMEZ, SOCRATES 57. GARIN IBARZABAL, MIREN 58. GARMENDIA KAMATXO, ENEKO 59. GARMENDIA SEGUROLA, EKAITZ 60. GODOI ELUSTONDO, SAIOA 61. GOENAGA LASA, IBAN 62. GOENAGA URRESTILLA, ONINTZA

63. GOIKOETXEA GARMENDIA, ESTIBALITZ 64. GOROSTOLA IBARZABAL, LARRAITZ 65. GORROTXATEGI URBIETA, NEKANE 66. GURRUTXAGA PORTILLA, NAROA 67. GURRUTXAGA SAGARNA, GURUTZ 68. IBARBIA AIZPURUA, ANDONI 69. IBARBIA AIZPURUA, NEREA 70. IBARBIA OTAEGI, IDOIA 71. IMAZ AIZPURU, MAITE 72. IRIARTE GOENAGA, IDOIA 73. IRIBAR GOENAGA, GORKA 74. IRULEGI GARMENDIA, MAIDER 75. IRULEGI URRUZOLA JOSU 76. ITULAIN OLEA, SARA 77. IZAGIRRE ETXANIZ, AITOR 78. IZAGIRRE ETXEBERRIA, USOA 79. IZAGIRRE ZUBIMENDI, JON 80. JUARISTI BAKERO, LEIRE 81. KARRERA BEGIRISTAIN, NAIARA 82. KASINA IZPIZUA, AINHOA 83. KORTADI ALDALUR IKER 84. LABAKA IPARRAGIRRE, MIKEL 85. LABAKA ZURIARRAIN, JOSU 86. LANDA BEREZIARTUA, LOREA 87. LARRAÑAGA ARRIETA, XABIER 88. LARRAÑAGA LARREA, JOSU 89. LARRAÑAGA LAZKANO, ANDER 90. LARRAÑAGA ARREGI, ANDONI 91. LASA JUARISTI, SAIOA 92. LASA ZULAIKA, JON 93. LAZKANO ODRIOZOLA, ITSASO 94. LAZKANO ZUBIZARRETA, JOSU 95. LETAMENDIA IRULEGI, OIER 96. LETAMENDIA LARRINAGA, IDOIA 97. MAIZ AZKARGORTA, GOTZON 98. MANGAS BEOBIDE, MIKEL 99. MARTIJA ZUBIZARRETA IZARO 100. MENDIOLA LAKA, ANDONI 101. MITXELENA ARANGUREN, AINHOA

115


116

102. MUJIKA LANDA, AMAIA 103. NUÑEZ LOPETEGI, EDURNE 104. ODRIOZOLA ELORZA, AINHOA 105. ODRIOZOLA ODRIOZOLA, AITOR 106. ODRIOZOLA ZENDOIA, AITOR 107. OLAIZOLA BORDA, MIKEL 108. OLAIZOLA GORROTXATEGI, ITZIAR 109. OLAIZOLA SUDUPE, JOSEBA 110. ORBEGOZO ETXEBERRIA, JOSUNE 111. ORUESAGASTI OTAÑO, GOIZARGI 112. OTAEGI GURRUTXAGA, IBON 113. OTAEGI GURRUTXAGA, MIREIA 114. PRIYA BEITIA, AITOR 115. RODRIGUEZ IPARRAGIRRE, GORKA 116. RODRIGUEZ ZUMARRAGA, XANTI 117. R. DE LARRINAGA IBARGUREN, NAGORE 118. PLAZA ALTUNA, JON 119. SALEGI ARREGI, MIKEL 120. SALEGI URANGA, ASIER 121. SEGUROLA ZULAIKA, IRATXE 122. SOROZABAL ITURBE, AIZPEA 123. TEJERA AGIRREZABALAGA, EIDER 124. UNANUE DORRONSORO, BEÑAT 125. UNANUE LEIARISTI, OIHANA 126. URBIETA ALKORTA, IDOIA 127. URBISTONDO ARTETXE, XABIER 128. URBISTONDO AZKARATE, ARANZAZU 129. URBISTONDO LARRAÑAGA, GORKA 130. URDALLETA IRAOLA, GARBIÑE 131. URDANPILLETA IRAOLA, LEIRE 132. URIA EIZAGIRRE, NAGORE 133. UZIN LARRAÑAGA, HAIZKURGI 134. ZABALETA BIAIN, IZARO 135. ZELAIA ETXEBERRIA, NEKANE 136. ZENDOIA ARANGUREN, MAIDER 137. ZENITAGOIA ARENAS, OIER 138. ZUBIZARRETA ALKORTA, NEREA 139. ZUBIZARRETA BEREZIARTUA, AITOR GORKA 140. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA JOSU 141. ZUMETA GORROTXATEGI, OIHANA

1992-1993

8. OHO

1. AGIRRE OLAIZOLA, ITZIAR 2. AGIRRE OLAZABAL, EIDER 3. AGIRRE URANGA, JAIONE 4. AGIRRETXE ETXEZABAL, HIART 5. AGIRREZABAL URANGA, LEIRE 6. AGIRREZABALAGA LOPETEGI, JULEN 7. AIZPURU AROZENA, LOREA 8. AIZPURU ZUBIZARRETA, NAGORE 9. ALBERDI UZKUDUN, IBAN 10. ALDAI MUÑOA, IÑAKI 11. ALTUNA ALBERDI, ALAZNE 12. ALTUNA JUARISTI, JON 13. AMEZUA URRUTIA, ALAITZ 14. AMIANO ZUBILLAGA, IÑIGO 15. AMUBIETA IBARRETA, ARKAITZ 16. APALANZA URKOLA, GORKA 17. ARANBARRI ZINKUNEGI, EÑAUT 18. ARANBURU AGIRRE, MAITE 19. ARANBURU EIZAGIRRE, MIKEL 20. AROZENA LUKIN, JOSU 21. AROZENA UZIN, MAIALEN 22. ARREGI SUDUPE, LEIRE 23. ARRIETA AIESTA, JULEN 24. ARRIETA ETXANIZ, IÑAKI 25. ARRIETA ETXANIZ, MIRIAN 26. ARRIZABALAGA ALDALUR, AITOR 27. AZKOITIA ARANGUREN, EGOITZ 28. AZKUE SANTESTEBAN, IÑAKI 29. AZKUNE GALPARSORO, HARKAITZ 30. AZURMENDI AGIRRE, BEÑAT 31. BASTIDA ELORZA, AINHOA 32. BASTIDA SEGUES, IDOIA 33. BELOKI KUENDE, XABIER 34. BELTRAN AMENABAR, AITOR 35. BEREZIARTUA IÑURRITEGI, MIKEL 36. BIKENDI ODRIOZOLA, AINIZE 37. EGAÑA CALDERON, URKO 38. EGAÑA CRESPO, NAIARA


39. EGIDAZU LARRAÑAGA, MAITE 40. EIZAGIRRE LARRAÑAGA, GURUTZE 41. EIZMENDI IRIONDO, GORKA 42. ELORZA ARANBARRI, ARKAITZ 43. ELUSTONDO OTAEGI, AITOR 44. EPELDE ARTOLA, IMANOL 45. ETXEBERRIA AMENABAR, MAITE 46. ETXEBERRIA ARANBURU, UXOA 47. ETXEZARRETA AGIRRE, IDOIA 48. FERNANDEZ ZABALETA, LEIRE 49. GOENAGA ARRUTI, IÑAKI 50. GALARRAGA URKIZU, AITZIBER 51. GOENAGA LARREA, ITSASO 52. GOENAGA LASA, IBAN 53. GOENAGA URRESTILLA, ONINTZA 54. GOENAGA UZKUDUN, AINARA 55. GOIKOETXEA GARMENDIA, ESTIBALITZ 56. GOIKOETXEA GARMENDIA, XABIER 57. GURIDI LARRAÑAGA, IBONE 58. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, ANDER 59. IBARGUREN AGIRRE, ENEKO 60. IBARGUREN AGIRRE, LEIRE 61. IBARGUREN URBIETA, IÑIGO 62. IPARRAGIRRE GALARRAGA, IKER 63. IPARRAGIRRE LARRAÑAGA, AGURTZANE 64. IRIARTE ETXEBERRIA, AIORA 65. IRIARTE EZEIZA, IÑAKI 66. IRIBAR ALTUNA, ENARA 67. IRIONDO BLANCO, TAMAR 68. IRULEGI URRUZOLA, IKER 69. ITURBE AROZENA, ARITZ 70. KABUE ODRIOZOLA, KEPA 71. KAPEROTXIPI ODRIA, AITOR 72. KARRERA ELUSTONDO, UGATZ 73. LABAKA ZUBIZARRETA, MIKEL 74. LANDA QUINCOCES, JAGOBA 75. LARRAÑAGA ELORZA, UNAI 76. LARRAÑAGA FRANZESENA, URKO 77. LARRAÑAGA MAIZ, ARANTXA 78. LARRAÑAGA URDALLETA, ALOÑA

79. LARRAÑAGA MENDIZABAL, JOSU 80. LAZKANO JUARISTI, IÑAKI 81. LIZARRALDE ORBEGOZO, JOSEBA 82. MARTINEZ ALBIZU, EKAITZ 83. MIRANDA BAKERO, ALEX 84. MURILLO BELTRAN, OLATZ 85. OKARIZ ALBERDI, KORO 86. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, SAIOA 87. PEÑAGARIKANO ARTEAGA, ASIER 88. PRAT AIZPURU, MIREN 89. PRIETO RAÑA, JOSE MARIA 90. PRIYA BEITIA, RANYANA 91. SAEZ ORENA, MAITANE 92. SALEGI ARREGI, AINHOA 93. SEGUROLA ARBIZA, MIREN 94. SUDUPE ALTOLAGIRRE, IBAN 95. TELLABIDE MARTIJA, MAITE 96. URBIETA ALKORTA, JOSU 97. URBIETA BEOBIDE, LEIRE 98. URBIETA GURRUTXAGA, ONINTZA 99. URBIETA IRURE, ANDER 100. URDALLETA IRAOLA, LARRAITZ 101. URKIA OLAIZOLA, IÑAKI 102. URRUTIA UZKUDUN, ASIER 103. ZABALETA LIZASO, OLAIA 104. ZIARSOLO ISART, LEIRE 105. ZINKUNEGI UZKUDUN, IZARO 106. ZUAZOLAZIGORRAGA LARRAÑAGA, XABIER 107. ZUBILLAGA IRURETA, OIHANA 108. ZUBIZARRETA BEREZIARTUA, GORKA 109. ZUGASTI ITURBE, JON 1993-1994

8. OHO

1. AIZPURU GARMENDIA, AMAGOIA 2. AIZPURU MARTINEZ, ARITZ 3. ALONSO AZKUE, XABIER 4. AGIRRE EZENARRO, ELISABETE 5. AGIRRE EZENARRO, OLATZ 6. AGIRRE MUGURUZA, EIDER

117


118

7. AGIRRE OLAIZOLA, ITZIAR 8. AIERBE SUDUPE, MIKEL 9. AIERZA MUJIKA, IKER 10. ALBERDI JAUREGI, MIKEL 11. ALBERDI UZKUDUN, IBAI 12. ALKORTA EIZAGIRRE, IÑAKI 13. AMEZUA FERNANDEZ, ARITZ 14. AMENABAR ALTUNA, JOANNES 15. ARAMENDI ARAMENDI, NAGORE 16. ARAMENDI LARRAÑAGA, OLATZ 17. ARAMENDI LEKUONA, LEIRE 18. ARAMENDI ZENDOIA, IMANOL 19. ARANGUREN ARREGI, ALAITZ 20. ARANGUREN ZUBIMENDI, INGE 21. ARRIETA AIESTA, JULEN 22. ARRUE AIZPURU, AMANE 23. ARRUE OIARZABAL, JOSU 24. ARRUTI URIA, EGOITZ 25. ARZAMENDI TELLERIA, EDURNE 26. ASTIZ ZURUTUZA, XABIER 27. AZPIAZU BALENZIAGA, JON 28. AZURMENDI GOENAGA, GORETI 29. BASTIDA ELORTEGI, MAIDER 30. BASTIDA GRANADOS, JOSE RAMON 31. BASTIDA SASIAIN, KEPA 32. BELOKI JAUREGI, JON 33. BELOKI KUENDE, XABIER 34. BEREZIARTUA ETXEBERRIA, MAITE 35. BERISTAIN AGIRRE, MAIALEN 36. BIKENDI IBARZABAL, JON 37. CASTRO ETXEBERRIA, LARRAITZ 38. DE ARRIBA ITURRIA, GOTZON 39. EGIGUREN ARRUE, OLATZ 40. EGIGUREN ITURRALDE, JAGOBA 41. EGIGUREN ZUBIZARRETA, IBAN 42. ELORZA AGIRRE, XUBAN 43. ELORZA ARANBARRI, HARKAITZ 44. ELORZA LOPETEGI, OIHANA 45. ELORZA LOPETEGI, ONINTZA 46. ETXEBERRIA ARANBURU, NAIARA

47. ETXEBERRIA BEREZIARTUA, HARITZ 48. ETXEBERRIA LIZARRALDE, LEIRE 49. GALARRAGA URKIZU, GARIKOITZ 50. GODOI PEREZ, MIKEL 51. GOGORZA SEGUROLA, AINHOA 52. GORROTXATEGI URANGA, LEIRE 53. GORROTXATEGI URBIETA, MIKEL 54. GURRUTXAGA ERRASTI, ERITZ 55. GRIEGO AZKUNE, IÑAKI 56. GURRUTXAGA MITXELENA, IÑIGO 57. GURRUTXAGA IRAOLA, LIERNI 58. IMAZ ARANBARRI, NEKANE 59. IRIONDO AIZPURU, MAITANE 60. IRURETA LARRAÑAGA, AITOR 61. IRURETA MORILLO, IKER 62. JAUREGI ARAMENDI, KOLDO 63. JAUREGI ZIALZETA, MIREN 64. KORTA NEGERUELA, JULEN 65. LABAKA ZURIARRAIN, MIKEL 66. LABAKA ZURIARRAIN, MIKEL 67. LARRAÑAGA MENDIA, OIHANE 68. LARRAÑAGA MENDIZABAL, JOSU 69. LAZKANO JUARISTI, IÑAKI 70. MAIZ AZKARGORTA, MAITE 71. MARTIJA ITURZAETA, ARITZ 72. MENDIOLA LAKA, IÑIGO 73. MENDIZABAL ELIAS, MARKEL 74. MENDIZABAL ORBEGOZO, XABIER 75. MIRANDA VAQUERO, ALEX 76. MUJIKA SALEGI, XABIER 77. NOGALES OLAIZOLA, GARIKOITZ 78. ODRIA ESNAL, HAIZEA 79. ODRIOZOLA ARAMENDI, ENEIDA 80. OLAIZOLA AIZPITARTE, AINHOA 81. OLAIZOLA MENDIOLA, AITOR 82. OLAIZOLA ODRIOZOLA, KOLDO 83. OLANO URBIETA, BINGEN 84. OTAEGI ARTOLA, JON 85. RODRIGUEZ ALDALUR, SARA 86. ROTETA AMENABAR, AMAIA


87. SAYAR BERISTAIN, JON 88. SARASOLA ALTUNA, IZASKUN 89. SEGUROLA ALMAZAN, EKAIN 90. SEGUROLA ARAMENDI, AINITZE 91. TABAR ZUBIZARRETA, MAIALEN 92. UGARTEMENDIA TAPIA, AINARA 93. UNANUE ALBIZURI, OIHANA 94. URANGA AROZENA, MIKEL 95. URANGA ENPARAN, LEIRE 96. URBIETA LEIARISTI, NAROA 97. URBISTONDO ARISTEGI, UNAI 98. ZABALA ETXEBERRIA, MIREN 99. ZENDOIA ARANGUREN, ANA 100. ZENITAGOIA ARENAS, JOSU 101. ZUBILLAGA ALDUNZIN, AMAIA

1994-1995

8. OHO

1. AGIRRE EGIBAR, LEIRE 2. AGIRRE GALARRAGA, AITOR 3. AGIRRE ZENDOIA, OIHANA 4. AGIRRETXE GALARRAGA, OIER 5. AGIRREZABAL URANGA, UNAI 6. AIZPURU ITURZAETA, IDOIA 7. AIZPURU ZEBERIO, AITZIBER 8. ALBERDI PEREZ, ANDER 9. ALBERDI TXINTXURRETA, NAGORE 10. ALDAI POZO, SARA 11. ALLER RODRIGUEZ, NEREA 12. AMUBIETA ERRASTI, MAITE 13. ARAMENDI ITURRALDE, MIKEL 14. ARAMENDI ROSO, EÑAUT 15. ARAMENDI TELLERIA, IÑIGO 16. ARANAGA BEREZIARTUA, AMAIA 17. ARANAGA GOMEZ, JESSIKA 18. ARANBARRI AMENABAR, IGOR 19. ARANBURU ARRIZABALAGA, JON 20. ARANBURU EIZAGIRRE, JOSU 21. ARANBURU SEGUROLA, ENERITZ

22. ARANGUREN BADIOLA, GAIZKA 23. ARANGUREN KEREJETA, GORKA 24. AROZENA LUKIN, ELIZABET 25. ARREGI EGIGUREN, AITZOL 26. ARREGI LABAKA, AINARA 27. ARREGI LARRAÑAGA, OLATZ 28. ARRIZABALAGA BEREZIARTUA, MIKEL 29. ARRUE GURRUTXAGA, JON 30. ARZALLUZ AGIRREZABALA, ARITZ 31. ATXUKARRO IRIGOIEN, XABIER 32. AZKUNE ARRIZABALAGA, ALAITZ 33. AZPIAZU ALBERDI, NAROA 34. AZURMENDI GOENAGA, LETIZIA 35. BADIOLA ODRIOZOLA, ALAITZ 36. BENGOETXEA ODRIOZOLA, AITOR 37. BERASATEGI GESALAGA, LANDER 38. BERISTAIN MENDIZABAL, LEIRE 39. BORDA ALBERDI, XABIER 40. EGIBAR ETXEBERRIA, JOSEBA 41. EGIGUREN ARRUE, OLATZ 42. ELDUAIEN URANGA, OIHANA 43. ELORZA ORBEGOZO, IRUNE 44. ESKUDERO AIZPURU, IGOR 45. ESKUDERO GURRUTXAGA, LANDER 46. ETXANIZ ARAMENDI, JOSEBA 47. ETXANIZ BEOBIDE, IBAN 48. ETXANIZ LANDA, MAITE 49. ETXEBERRIA URIA, IZARO 50. EZAMA IRAOLA, IKER 51. EZAMA LARRARTE, OIHANE 52. EZEIZA PUELLES, OIER 53. GALARRAGA URKIZU, GARIKOITZ 54. GALARRAGA URKIZU, VANESA 55. GOENAGA ARRUTI, JESUS 56. GOENAGA LARREA, ITZIAR 57. GOENAGA LASA, AITOR 58. GORROTXATEGI AZKUNE, MIREN 59. GORROTXATEGI MANZISIDOR, OLAIA

119


120

60. GURRUTXAGA MENDIZABAL, XABIER 61. IBARGUREN AGIRRE, HARITZ 62. LARRAÑAGA ALBERDI, IGOR 63. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, EIDER 64. LARRAÑAGA LARREA, IÑIGO 65. IGARZA ARREGI, EIDER 66. ITURRALDE AGINAGALDE, IDOIA 67. ITURRI SORALUZE, OLATZ 68. ITURRIA LARRAÑAGA, IRATI 69. JIMENEZ MERINO, ALBERTO 70. JUARISTI ALBERDI, IBON 71. JUARISTI GIL, ANTON 72. KRUZELEGI LEZETA, MIKEL 73. LARRAÑAGA AGIRRE, NESTOR 74. LARRAÑAGA AUZMENDI, XABIER 75. LARRAÑAGA BERISTAIN, IRAIA 76. MARTINEZ ALBIZU, OIHAN 77. MURILLO BELTRAN, UNAI 78. OIARZABAL ETXABE, ENERITZ 79. OLAIZOLA PASTOR, HARITZ 80. OKARIZ ALBERDI, GORKA 81. ORBEGOZO ALBERDI, IÑAKI 82. OTAEGI MUJIKA, GORKA 83. OTEIZA ZABALETA, URTZI 84. PEÑAGARIKANO ARTEAGA, KEPA 85. REMENTERIA GURRUTXAGA, JOSU 86. SAGARZAZU ARZALLUZ, ENEKO 87. SAGASTIBELTZA MARIÑELARENA, OINATZ 88. SALABERRIA URSAIN, IÑIGO 89. SALEGI ITURRALDE, AITZIBER 90. SARASOLA ALTUNA, MIKEL 91. SARASUA ODRIOZOLA, JON 92. SEGUROLA SAN SEBASTIAN, IRAITZ 93. SEGUROLA USABIAGA, HARITZ 94. TEJERA AGIRREZABALAGA, ESTIBALITZ 95. UNANUE DORRONSORO, AITOR 96. UNANUE SEGUROLA, JON 97. URBISTONDO UZIN, MAITE 98. URRESTILLA AIERZA, JONE

99. URRUTIA UZKUDUN, NAIARA 100. UZIN LARRAÑAGA, EGOITZ 101. UZKUDUN ARRESEIGOR, ALAITZ 102. ZENDOIA GOENAGA, MIKEL 103. ZENITAGOIA ARENAS, JOSU 104. ZUBIMENDI DELGADO, ARKAITZ 105. ZUBIZARRETA ALBERDI, AIORA 106. ZUBIZARRETA ZULAIKA, MERTXE 1995-1996

8. OHO

1. AGIRRE ARANGUREN, XABIER 2. AGIRRE OLAIZOLA, EDURNE 3. AGIRRE SEGUROLA, AINARA 4. AGIRREZABAL MENDIZABAL, ARANTXA 5. AGIRREZABALA ETXANIZ, IGOR 6. AIZPITARTE ODRIA, IBON 7. ALBERDI ELORZA, ALAITZ 8. ALBERDI TXINTXURRETA, GARAI 9. ALBIZU ARRIETA, MIKEL 10. ALTUNA ALBERDI, SAIOA 11. AMENABAR ALTUNA, IBAN 12. ARAMENDI LESAKA, NEKANE 13. ARANBURU OÑEDERRA, LIBE 14. ARANGUREN GURRUTXAGA, JON 15. ARANGUREN URBIETA, ARAIKA 16. ARRIETA ODRIOZOLA, NEREA 17. ARRUABARRENA JUARISTI, ONINTZA 18. ARRUABARRENA ORBEGOZO, EDURNE 19. ARZAMENDI ALBERDI, ANDER 20. ASIAIN OLANO, JON 21. ATXUKARRO IRIGOIEN, IÑAKI 22. ATXUKARRO IRIGOIEN, XABIER 23. AZKUNE AIZPURU, IRUNE 24. AZKUNE GALPARSORO, GORKA 25. AZTIRIA GOENAGA, ASIER 26. AZURMENDI ILLARRAMENDI, HARKAITZ 27. BASTIDA MUJIKA, ONINTZA 28. BELOKI JAUREGI, NEREA


29. BIKENDI ARRIZABALAGA, OIHANA 30. BIAIN GARMENDIA, GORKA 31. COCA ACEDO, HARKAITZ 32. DEOGRACIAS QUINTANA, ROBERTO 33. DOMINGUEZ CARRASCOSA, VERONICA 34. ELIAS HORNILLO, MARKEL 35. ESKUDERO GURRUTXAGA, IBON 36. ETXEBERRIA AGIRREZABALA, IRATXE 37. FERNANDEZ ZABALETA, CRISTINA 38. GALARRAGA ARROSPIDE, IORITZ 39. GARMENDIA BASTARRIKA, ABARNE 40. GOROSTOLA IGARZABAL, EDORTA 41. GORROTXATEGI URANGA, ANDONI 42. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, DAVID 43. GURRUTXAGA URDALLETA, IRATI 44. IRIARTE NAZABAL, GORETI 45. IRIBAR ALTUNA, ANDONI 46. IRIONDO MERINO, MIKEL 47. KARAPETO ARRUE, GORKA 48. KRUZELEGI LEZETA, JON 49. LARRAÑAGA MENDIZABAL, AITOR 50. LARRAÑAGA URANGA, UNAI 51. LOPETEGI UZKUDUN, MAIALEN 52. LOPEZ CALERO, NADINE 53. MENDIZABAL BELAMENDIA, XABIER 54. NUÑEZ LOPETEGI, NAGORE 55. OIARZABAL AGIRREZABALA, XUBAN 56. OLAZABAL SAEZ, LEIRE 57. ORBEGOZO ITURRALDE, IBAN 58. PORRAS AIZKORRETA, JAIONE 59. REMENTERIA GURRUTXAGA, JOSU 60. REZABAL ARREGI, AINTZANE 61. RODRIGUEZ URBIETA, IÑAKI 62. RUIZ DE LARRINAGA IBARGUREN, XABIER 63. SEGUROLA USABIAGA, HARITZ 64. SESMA ZUBIZARRETA, MIKEL 65. TEJERA AGIRREZABALAGA, ESTIBALITZ 66. URANGA CAMPOS, JAVIER

B. Urola Ikastola Azpeitia 1998-2015 Hezkuntza eredu “ofizialak” hainbat urteren baitan, aldaketak izaten ditu eta aipatu dugun bezala urte hauetan DBHrekin hasi zen. Eredu honekin ikasleak elkarrekin daude 4. maila egin arte. Ondoren, batzuk eta besteak bide desberdinak aukeratzen dituzte. Elkarrekin egon diren azken urte hori da beraz hemen duzuena. Oharra: Azpeitian Batxilergoa bukatu duten ikasleen zerrenda ez dugu jaso, DBH 4. mailan jasota daudelako.

1998-1999

4. DBH

1. ACEDO ESCUDERO, ASIER 2. AGUIRRE RODRIGUEZ, ALEJANDRO 3. AIZPURUA AGUINAGALDE, AMAIA 4. AIZPURUA UGARTE, IGNACIO 5. ALDALUR ARRUTI, M LOURDES 6. ALDALUR UNSAIN, IBON 7. ALDAY GARATE, NEREA 8. ARAMBERRI EIZAGUIRRE, M CORO 9. ARAMBURU OIÑEDERRA, LIBE 10. ARAMENDI ARAMENDI, JON 11. ARAQUISTAIN ALBIZU, AINARA 12. ARAQUISTAIN LARRAMENDI, BEÑAT 13. ARRAZOLA ARAIZTEGUI, EUKENE 14. ARREGUI ARTOLA, MAIDER 15. ARRIETA EIZAGUIRRE, OLATZ 16. ASTIZ ZURUTUZA, MIKEL 17. AZPIAZU ERRAZQUIN, MAITE 18. BASTARRICA LARRAÑAGA, ANE MIREN 19. BELTRAN AMENABAR, AMAIA 20. BERASATEGUI ECHEVERRIA, MIKEL 21. BERGARA ALBERDI, AITOR 22. CARTON VEGA, MARIO 23. DE ARRIBA ITURRIA, IORITZ 24. DE JESUS TEJEDOR, LORENA 25. DONOSO IRIARTE, JAVIER 26. ECHANIZ CAMPOS, IGOR 27. ECHAVE MANCISIDOR, IRATI

121


122

28. ECHEVERRIA EGAÑA, XABIER 29. ECHEVERRIA SEGUROLA, NOEMI 30. EGUIGUREN BASTIDA, MIKEL 31. EGUIGUREN VEGA, MIKEL 32. ESNAOLA OSORIO, AINHOA 33. EXPOSITO ALBERDI, NAIARA 34. FERNANDEZ RAJADO, JON 35. GARCIA DINIS, ELISABET 36. GARMENDIA ARZALLUZ, JOSEBA 37. GODOY PEREZ, MAITE 38. GONZALEZ RODRIGUEZ, SARA 39. GURRUCHAGA ODRIOZOLA, MARIA 40. ICETA CORTA, AINARA 41. IRURE CRESPO, NAROA 42. LARRAÑAGA IRULEGUI, EGOITZ 43. LARRAÑAGA URDALLETA, JON 44. LOPETEGUI UZKUDUN, URTZI 45. MARTINEZ SOROZABAL, MAITE 46. MENDOZA AMOR, NOELIA 47. MERCHAN OSORIO, ALICIA 48. MERINO FIDALGO, JOSE LUIS 49. MONTECELO SANCHEZ, ELIA 50. MUGURUZA EGUIGUREN, ARKAITZ 51. NOGALES OLAIZOLA, EGUZKIÑE 52. ODRIOZOLA CENDOYA, AIORA 53. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, ANE 54. OLAZABAL SAEZ, LEIRE 55. ONA MARCOS, GORKA 56. ORBEGOZO CIGARAN, MIREIA 57. ORBEGOZO ECHENAGUSIA, EIDER 58. OTAEGUI OLAIZAOLA, NEREA 59. PAZ MARTICORENA, SURYA 60. RAMOS URBIZU, IÑIGO 61. RODRIGUEZ MERINO, ISABEL 62. ROJO GONZALEZ, SONIA 63. SARASOLA ICETA, AINHOA 64. SEGUROLA ECHEZARRETA, IÑIGO 65. SUDUPE ALTOLAGUIRRE, ENOKO 66. TELLERIA AIZPURUA, IBON 67. TELLERIA EIZAGUIRRE, JULEN 68. UNANUE BAÑOS, XABIER

69. URBIETA CAMPOS, MAITE 70. URBIETA MARTIJA, OLAIA 71. URBISTONDO ARTETXE, JON 72. UZCUDUN ZUMALACARREGUI, JOSEBA 73. VAZQUEZ TEJERINA, SILVIA 74. VIQUENDI ODRIOZOLA, MAIALEN 75. ZUBIZARRETA HERNANDEZ, GAIZKA 1999-2000

4. DBH

1. AGIRRE EGIBAR, JULEN 2. AGIRREZABALA ETXANIZ, AINITZE 3. AGIRREZABALAGA OLAIZOLA, AITOR 4. AHAYAN TAMALKOUTAN, LAIALA 5. ALDALUR ARRUTI, JON 6. ALDALUR UNSAIN, IBON 7. ALTUNA ALKORTA, MIKEL 8. ARAKISTAIN ALBIZU, AGURTZANE 9. ARANBERRI EIZAGIRRE, ITZIAR 10. ARANGUREN IRIARTE, IÑAKI 11. ARISTI LEGARRA, IDOIA 12. AROZENA DORRONSORO, HARITZ 13. ARREGI ZUBIZARRETA, XABIER 14. ARRIETA AYESTA, JON MIKEL 15. ARTOLA LANDA, EIDER 16. ARZALLUZ ELOLA, AITZIBER 17. AVEIRO ARIAS, LYDIA 18. AZPIAZU MATEO, ARITZ 19. BELTRAN ESNAOLA, ENEKOITZ 20. BERASATEGI ETXEBERRIA, MIREN 21. BEREZIARTUA LOIOLA, NAIARA 22. BIAIN GARMENDIA, LARRAITZ 23. BUENO ALVAREZ, GEMMA 24. CAMPOS TXAPARTEGI, MAITE 25. CAPEROTXIPI ODRIA, URKO 26. CARRERA IRASTORZA, MIKEL 27. CARRERA URIA, NEREA 28. CASTRO ETXEBERRIA, KEPA 29. COCA ACEDO, SAIOA 30. COCA ACEDO, SAIOA


31. EGAÑA LIZASO, AURA 32. EGIGUREN OSTOLAZA, ELIXABET 33. EGIGUREN URTEAGA, IDOIA 34. EIBAKKALI ER ROUINE, RABIE 35. ELORZA GARATE, MIKEL 36. ETXABE MANZISIDOR, IRATI 37. ETXEBERRIA AGIRREZABALA, ENEKA 38. ETXEBERRIA EGAÑA, JON 39. ETXEBERRIA LEJARZA, ESTIBALITZ 40. ETXEBERRIA ZULAIKA, ANDER 41. ETXEZARRETA GURRUTXAGA, MIKEL 42. FDEZ. GOBEO ARAKISTAIN, OSCAR 43. GARATE SEGUROLA, MIKEL 44. GARCIA ARCENILLAS, FCO. JAVIER 45. GAZTIAIN ARANBERRI, ARITZ 46. GOIKOETXEA ETXEBERRIA, JON 16. HURTADO ZABALA, HARITZ 47. IPARRAGIRRE SOROZABAL, IZASKUN 48. IZAGIRRE URANGA, AINHOA 49. IZETA CORTA, AINARA 50. JIMENEZ MERINO, IÑIGO 51. JIMENEZ MERINO, MIREN 52. LIZARRALDE ZUBELDIA, MAIALEN 53. MARTINEZ MARTINEZ, OSCAR 54. MARTINEZ MARTINEZ, SAIOA 55. MUGURUZA EGIGUREN, ARKAITZ 56. MUÑOZ ULAZIA, AITOR 57. OLABIDE SARASOLA, DAVID 58. ORBEGOZO UNANUE, JOSEBA 59. OTAÑO ARAMENDI, MAITANE 60. OTEIZA UGARTE, OLATZ 61. OYARZABAL ARAMENDI, SAIOA 62. PELAEZ ETXARRI, ERIK 63. PRAT AIZPURU, OLATZ 64. RODRIGUEZ LARRAÑAGA, RUTH 65. TEJERA FERNANDEZ, SONIA 66. TELLERIA ETXANIZ, ESTIBALITZ 67. URANGA EIZAGIRRE, ENERITZ 68. URBIETA MARTIJA, ELIXABET 69. OYARZABAL ARAMENDI, SAIOA 70. UNANUE IRASTORZA, IZAR

71. URANGA ENPARAN, MIREN 72. URBIETA MARTIJA, ELIXABET 73. UZKUDUN ZUMALAKARREGI, JOSEBA 74. ZABALETA ARANA, LEIRE 75. ZUBIMENDI URANGA, JAGOBA

2000-2001

4. DBH

1. AGUIRRE QUINTANA, NORA 2. AGUIRRE SORALUCE, JANIS 3. AGUIRREZABALAGA LOPETEGI, MAITE 4. AGUIRREZABALAGA OLAIZOLA, PAKO 5. AHAYAN TAMALKOUTAN, LAILA 6. AIZPITARTE ODRIA, ENEKO 7. AIZPURU AROCENA, MIKEL 8. ALCORTA MARTIN, ANDER 9. ALCORTA SALEGUI, MAIALEN 10. ALKORTA SUDUPE, IKER 11. ARAMBARRI MARTINEZ, LEIRE 12. ARANBERRI EIZAGUIRRE, AINHOA 13. ARANBERRI EIZAGIRRE, ITZIAR 14. ARANGUREN GURRUCHAGA, MIREN 15. ARISTI IRIARTE, MIKEL 16. ARISTI ZABALETA, GOIATZ 17. AROCENA DORRONSORO, XABIER 18. ARRAZOLA IBAÑEZ, JULEN 19. ARTANO ICETA, MARIA ANTONIA 20. ARTOLA MAIZ, EKAIN 21. AZCOITIA ARANGUREN, MIRARI 22. AZCUNE GALPARSORO, XABIER 23. BELOQUI BERECIARTUA, ITZIAR 24. BERECIARTUA PAREDES, AMAIA 25. BERISTAIN SALINAS, IBAN 26. CARTON VEGA, JOSE MIGUEL 27. ECHEVERRIA LIZARRALDE, HARRI 28. ECHEVERRIA SEGUROLA, IRANTZU 29. EIZAGUIRRE ARRATIBEL, OIHANA 30. EIZAGIRRE RODRIGUEZ, DANIEL 31. ELORZA AGUIRRE, GARAZI 32. EPELDE VIQUENDI, MIREIA

123


124

33. FERNANDEZ MONTORO, GIOVANNA 34. GALLARIN MENDOZA, VERONICA 35. GARATE ARREGUI, IÑAKI 36. GARCIA LADERO, Mª LUISA 37. GORROCHATEGUI EZCURDIA, RUBEN 38. INDAMENDI ALBERDI, ANE 39. IRIARTE LARRAÑAGA, ANDER 40. ITURRIA APESTEGUIA, ANE 41. IZAGUIRRE ECHANIZ, AINHOA 42. JUARISTI AZCUE, ANE 43. JUARISTI AZCUE, MAITE 44. JUARISTI AZCUE, PATXI 45. LACOMBA COLMENERO, OLATZ 46. LARRAÑAGA AGUIRRE, NAIARA 47. LARRAÑAGA EPELDE, ANE 48. LARRAÑAGA UNANUE, LEIRE 49. LAUROBA OLAIZOLA, ENERITZ 50. LIZARRALDE ORBEGOZO, ALOÑA 51. LOPETEGUI ALCIBAR, ALAITZ 52. LOPETEGI ARANBERRI, XABIER 53. LOPEZ CALERO, NAIARA 54. MENAYO HURTADO, MAITANE 55. MIRANDA GONZALEZ, ERIC 56. MOZO ECHAVE, ANDER 57. OLABIDE SARASOLA, DAVID 58. OLAZABAL SAEZ, OIHANA 59. OLANO URBIETA, IÑAKI 60. ORBEGOZO ALBERDI, MIREN 61. PAZ MARTICORENA, NARAYAN 62. PORRAS AIZCORRETA, ELIXABET 63. PORTILLA ORBEGOZO, AIORA 64. RABIE EL BAKKALI, MOHAMED 65. SAEZ ORENA, USOA 66. SAGARTZAZU AIZPURUA, MAIALEN 67. SEGUROLA ARAMENDI, UNAI 68. UNANUE URDALLETA, ARITZ 69. URRESTILLA ECHANIZ, ASIER 70. UZCUDUN SALSAMENDI, URKO 71. ZABALA ARANGUREN, AINHOA 72. ZABALA URANGA, ESTIBALITZ 73. ZUBIMENDI URANGA, JAGOBA

2001-2002

4. DBH

1. AGUADO MARTIN, NESTOR 2. AGUIRRE URIA, MIREIA 3. AGUIRRE ZUBELDIA, OIHANE 4. AGUIRREZABALAGA EIZAGUIRRE, OIER 5. AIZPURU AROCENA, MIKEL 6. ALBERDI ARAMENDI, ENAITZ 7. ALBIZU ARRIETA, JON 8. ALDALUR GOENAGA, OLATZ 9. ALDEHUELO MATEOS, SILVIA 10. ALTUNA ALBERDI, AITOR 11. ALTUNA ARRIETA, IKER 12. AMIANO IRURETA, MIKEL 13. ARANGUREN LARRAÑAGA, HECTOR 14. ARREGUI ARTOLA, ENEKO 15. ARREGUI GOICOECHEA, XABIER 16. ARREGUI SUDUPE, JON 17. ARRIETA ODRIOZOLA, IÑIGO 18. ARZALLUZ ELOLA, IÑAKI 19. ARZUAGA ARRUTI, ADELAIDA 20. ASTIAZARAN CORTA, JAGOBA 21. AZAGUIRRE ARREGUI, MADDI 22. AZTIRIA GOENAGA, AINARA 23. BELOKI BEREZIARTUA, ITZIAR 24. BERISTAIN MENDIOLA, NEREA 25. CARMONA ROSO, ARKAITZ 26. CARRASCO OROZCO, EDDY 27. CARTON VEGA, JOSE MIGUEL 28. CENDOYA RUIZ, JULEN 29. CORTA ARAMBURU, JAGOBA 30. ECEIZA PUELLES, AIALA 31. ECHANIZ ECHANIZ, IBAN 32. ECHAVE MANCISIDOR, LARRAITZ 33. ECHEVERRIA AGUIRREZABALA, INTZA 34. ECHEVERRIA SEGUROLA, MIREIA 35. EIZMENDI IRURETAGOYENA, JOSEBA 36. ETXEBERRIA EIZAGIRRE, ANDONI 37. FRANCIA MIRANDA, ANDRES 38. GALAN ARRIBAS, ELIXABET


39. GARATE ARREGUI, M. ITZIAR 40. GARCIA DINIS, IRASEMA 41. GARNATEO ARANDA, CRISTIAN 42. GOMEZ MONTECELO, M. ANGEL 43. GONZALEZ AIERBE, MIKEL 44. GUTIERREZ CALVENTOS, PEDRO 45. HURTADO ZABALA, IZASKUN 46. IBARGUREN URANGA, VANESSA 47. IZAGUIRRE ECHEVERRIA, ENEKO 48. IZAGUIRRE LARRAÑAGA, JON 49. IZAGUIRRE URANGA, XABIER 50. LARRAÑAGA ARGAYA, ITXASO 51. MARTINEZ LEJARZA AMENABAR, OLATZ 52. MICHELENA ARANGUREN, ELIXABET 53. ODRIOZOLA AROCENA, MAIDER 54. OLARTE SUDUPE, ARITZ 55. ORBEGOZO SERNA, NORA 56. PAREDERO GUTIERREZ, JULEN 57. REZABAL IRAOLA, NEREA 58. SAGARZAZU ARZALLUZ, JAGOBA 59. SANCHEZ ESPADA, RUBEN 60. TENA LIZARRALDE, HODEI 61. UGARTE SORALUCE, LORENA 62. ULACIA MARIN, JON 63. UNANUE IRASTORZA, ODEI 64. UNANUE SEGUROLA, AITOR 65. URBIETA EIZAGUIRRE, AINITZE 66. UZCUDUN SALSAMENDI, BIHOTZ 67. UZCUDUN SALSAMENDI, URKO 68. ZABALA ECHEVERRIA, NEREA 69. ZABALETA AGUIRRE, MAITE 70. ZUBIZARRETA HERNANDEZ, MAITE 2002-2003

4. DBH

1. ACEDO ESCUDERO, PATRICIA 2. AGUIRRE RODRIGUEZ, JON 3. AIZARNA MENDIZABAL, LOREA 4. AIZPURU GARMENDIA, IMANOL 5. AIZPURU ITURZAETA, MAITANE

6. ALDALUR ARRUTI, OSCAR 7. ALDALUR GOENAGA, ARITZ 8. AMENABAR OTAÑO, NEREA 9. ARRAZOLA IBAÑEZ, LANDER 10. ARREGI ARTOLA, OIER 11. ARRUTI URIA, JON 12. ASTIZ ZURUTUZA, ANDER 13. AZCUE ARISTIMUÑO, MIKEL 14. AZPIAZU ERRAZQUIN, ANE 15. BADIOLA ARAMENDI, EIDER 16. BEREZIARTUA AGIRRE, AINHITZE 17. BERECIARTUA ALDALUR, JULEN 18. BALBAS SANCHEZ, JAVIER 19. BLANCO GONZALEZ, MIKEL 20. BUENECHEA EIZAGUIRRE, MIREIA 21. BUENO ECHEZABAL, ANER 22. CARMONA ANTONIO, LIDIA 23. CARTON VEGA, JOSE MIGUEL 24. DOMINGUEZ CARRASCOSA OMAR 25. ECHANIZ CAMPOS, ASIER 26. ECHANIZ LANDA, IÑAKI 27. ECHEBERRIA ARAMBURU, ARITZ 28. EIZAGUIRRE ARREGUI, ANER 29. ELIAS HORRILLO, AITOR 30. ELORZA GARATE, NEREA 31. ECHEZARRETA GURRUCHAGA, MAIALEN 32. EIZMENDI IRURETAGOYENA, JOSEBA 33. EPELDE JUARISTI, MADDALEN 34. FERNANDEZ MURILLO, ASIER 35. FERNANDEZ MURILLO, IBAN 36. FLORINDO MARTINS, PRISCILA 37. GARCIA AZPIAZU, AINARA 38. GARITAGOITIA ARREGUI, IÑAKI 39. GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER 40. GURRUCHAGA LASA, UGAITZ 41. IPARRAGUIRRE AZPIAZU, JON 42. ITURRALDE AGUINAGALDE, JOKIN 43. JUARISTI AZCUE, ROMAN 44. JUARISTI ECHEVERRIA, JUDIT 45. LARRAÑAGA ARGAYA, JON

125


126

46. LARRAÑAGA GORROCHATEGUI, JONE 47. LARRAÑAGA ITURRIA, ENERITZ 48. LARRAÑAGA MUGURUZA, ITZIAR 49. LARRAÑAGA URANGA, OIHANA 50. LASA URQUIZU, MIKEL 51. LOPETEGUI ARAMBERRI, GARIKOITZ 52. MENDOZA AMOR, JUAN MARI 53. MERINO FIDALGO, MARIO 54. MURILLO GARCIA, IBAI 55. MURILLO RAMOS, SARA 56. OLAIZOLA URANGA, ARKAITZ 57. ORBEGOZO ITURRALDE, MAIALEN 58. RODRIGUEZ ALDALUR, ROBERTO 59. SAGARDIA HIDALGO, ANDONI 60. SANJUAN AGUIRRE, MARKEL 61. SARASOLA ALTUNA, IBAI 62. SIERRA ALDAZABAL, IVAN 63. SOUZA JARA, SAIOA 64. TELLERIA ECHANIZ, AINARA 65. UNANUE SANCHEZ, MAIALEN 66. ZUBIMENDI URANGA, IÑAKI 67. ZUBIZARRETA BASTIDA, MIKEL 2003-2004

4. DBH

1. AGUIRRE GARAYA, LIBE 2. AGUIRRE URIA, MIKEL 3. AIZPURUA MERINO, LOREA 4. ALKORTA MARTIN, OLATZ 5. ALTUNA ALCORTA, AINHOA 6. ARAMBURU OÑEDERRA, BEÑAT 7. ARAMENDI BADIOLA, JOSE Mª 8. ARAMENDI LESACA, MIKEL 9. ARANGUREN URBIETA, LEIRE 10. ARREGUI LABACA, MIREN 11. ARRIETA AYESTA, IÑAKI XABIER 12. AZCUNE ECHEZARRETA, ANE 13. AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO 14. BALBAS SANCHEZ, XABIER 15. BERECIARTUA ALDALUR, JULEN

16. BERECIARTUA OLAIZOLA, GORKA 17. BEREZIARTUA AGIRRE, IRAIA 18. BUENO ECHEZABAL, IKER 19. CALERO SANCHEZ, IÑAKI 20. DIAZ JAUREGUI, JANIRE 21. DOMINGUEZ CARRRASCOSA, OMAR 22. ECHANIZ OYARZABAL, IOSU 23. EIZMENDI IRURETAGOYENA, MIRARI 24. ELORZA SALEGUI, AIORA 25. ESNAOLA OSORIO, IÑAKI 26. ETXEBERRIA ARREGI, LUR 27. ETXEBERRIA EIZAGIRRE, UNAI 28. FERNANDEZ MURILLO, ASIER 29. FERNANDEZ LOPEZ, AINARA 30. GALDONA USATORRE, AINARA 31. GALLASTEGI AZKUE, ELIXABET 32. GODOY GAZTAÑAGA, ENEKO 33. GOMEZ DAVILA, MARCOS 34. GOMEZ TENA, SANDRA 35. GONZALEZ SALABERRIA, NEREA 36. GOZATEGUI OTAEGUI, SAIOA 37. GURRUCHAGA LASA, UGAITZ 38. HUERTA ERRAZQUIN, IVAN 39. ICETA CORTA, MIKEL 40. ILLARRAMENDI REZABAL, MIKEL 41. IPARRAGUIRRE AZPIAZU, JON 42. IPARRAGUIRRE AZPIAZU, UNAI 43. ITURRALDE ASTIGARRAGA, XABIER 44. IZAGIRRE URANGA, NAIARA 45. IZAGUIRRE ALUSTIZA, UNAI 46. KORTAJARENA GURIDI, AITZOL 47. LARRAÑAGA GALARRAGA, NEKANE 48. LARRAÑAGA JUARISTI, IGOR 49. LARRAÑAGA ORIA, MAITANE 50. LIZARRALDE UMEREZ, IDOIA 51. LOPETEGUI ZUBIZARRETA, MIRIAM 52. MANCISIDOR ORTEGA, HARITZ 53. MANCISIDOR VIVAS, UNAI 54. MARTINEZ DE LEJARZA AMENABAR, CARMEN 55. MENDOZA AMOR, ELISABET


56. MENDOZA AMOR, JUAN MARIA 57. MOZO ECHAVE JON, MIKEL 58. ODRIA BASTARRICA, MAITE 59. ODRIOZOLA ALCORTA, OIHANA 60. OLAIZOLA PASTOR, ALVARO 61. OTAÑO ARAMENDI, NEREA 62. OTEIZA UGARTE, MIREN NEKANE 63. QUEREJETA AGUIRRE, IBAN 64. QUINTANA NOGALES, ANTONIA 65. RAMOS URBIZU, JON 66. SAGARTZAZU AIZPURUA, IZASKUN 67. SANJUAN AGUIRRE, MARKEL 68. SARASUA RIBERA, IGOR 69. UGARTE LANDA, IMANOL 70. UGARTEMENDIA URTUZAGA, JANIRE 71. URANGA LETAMENDIA, XUBAN 72. URTUZAGA ARRUABARRENA, IRATI 73. USANDIZAGA BERECIARTUA, NEREA 74. UZCUDUN DEL SOL, ESKARNE 75. VIQUENDI LARRAÑAGA, OLAIA 76. ZUNZUNEGUI AIZPURU, MARIA 2004-2005

4. DBH

1. AGUIRRE SORALUCE, LANDER 2. AGUIRRE ZUBELDIA, GARAZI 3. AIZPURUA ITURBE, ERIETE 4. AIZPURUA ITURBE, IRUNE 5. ALKORTA MARTIN, XANTI 6. ALONSO GOIKOETXEA, IZASKUN 7. AMENABAR ULANGA, IRATXE 8. ANDREU OTEIZA, XABIER 9. ARAMBURU EIZAGUIRRE, LIERNI 10. ARRIETA EIZAGUIRRE, MAIALEN 11. ARTOLA ANSOLA, IKER 12. ARTOLA MAIZ, MAITE 13. ARTOLA ODRIOZOLA, JOKIN 14. AYERBE SUDUPE, AITOR 15. AZAGUIRRE ARREGUI, LAIN 16. AZPILLAGA EPELDE, ANE

17. BELOQUI UNANUE, MIKEL 18. BENITEZ ARREGUI, LORENA 19. BERECIARTUA OLAIZOLA, GORKA 20. CABALLERO DOMINGUEZ, ANDER 21. CENDOYA RUIZ, JOKIN 22. CENITAGOYA ARENAS, AIORA 23. DE ARRIBA ITURRIA, IRAITZ 24. DEL SOL ARREGUI, AINHOA 25. ECHANIZ OYARZABAL, IOSU 26. ECHEVERRIA ZUBELDIA, ANE 27. ECHEZARRETA ESTRADA, SARA 28. ELORZA ARRIETA, ISIS 29. ELORZA SALEGUI, EZTIZEN 30. ELUSTONDO GARATE, MAITE 31. EPELDE JUARISTI, ALEX 32. ERQUICIA BERISTAIN, ENERITZ 33. ESNAOLA OSORIO, IÑAKI 34. ETXEBERRIA EIZAGIRRE, IBAI 35. GALARRAGA ARROSPIDE, IÑAKI 36. GARATE LARRAÑAGA, JOSU 37. GONZALEZ SALABERRIA, NEREA 38. HUERTA ERRAZQUIN, IVAN 39. IBARZABAL SAIZAR, ENERITZ 40. ICETA CORTA, MIKEL 41. IGLESIAS ERRASTI, VIDYA 42. IRAOLA BENGOETXEA, OIHANA 43. IRIONDO BLANCO, JON 44. IRURE IRAZUSTA, ARITZEDER 45. ITURRALDE AGUINAGALDE, MIREN 46. ITURRALDE ASTIGARRAGA, XABIER 47. IZAGUIRRE ALUSTIZA, ARITZ 48. IZAGUIRRE ALUSTIZA, UNAI 49. JUARISTI ECHEVERRIA, JON 50. LANDA ALBERDI, JUNE 51. LARRAÑAGA ARZAMENDI, IDOIA 52. LARRAÑAGA POZO, ISABEL 53. LIZARRALDE AIZPURUA, ENERITZ 54. LIZARRALDE ARANGUREN, BEÑAT 55. MANCISIDOR CIGARAN, MIRIAN 56. MARKINA GURRUTXAGA, MIKEL

127


128

57. MENDIZABAL MENDIZABAL, MADDI 58. MENDIZABAL ORBEGOZO, MIREN 59. MENDOZA AMOR, ELISABET 60. MICHELENA BERISTAIN, JON 61. MURILLO RAMOS, THOR 62. ODRIOZOLA OLALDE, HARITZ 63. OLARTE SUDUPE, AMAIA 64. OYARZABAL AGUIRREZABALA, EÑAUT 65. SABORIDO ESTEBAN, RAQUEL 66. SANCHEZ CALERO, ENERITZ 67. SEGUROLA ALMAZAN, IRATI 68. TELLERIA AIZPURUA, MIKEL 69. TENA CUESTA, PEDRO 70. UGARTEMENDIA URTUZAGA, JANIRE 71. ULACIA ASTIGARRAGA, XABIER 72. UMEREZ IBAIETA, ANDER 73. UNANUE ARAMBURU, AINARA 74. URDAMPILLETA ODRIOZOLA, IZEIA 75. URIA FUENTEFRIA, IERA 76. USABIAGA ESNAOLA, ARITZ 77. UZCUDUN ARRESEIGOR, SORKUNDE 78. UZCUDUN ERRASTI, JOSEBA 79. UZCUDUN MENDIOLA, EIDER 80. UZCUDUN ZUMALACARREGUI, ASIER 81. ZABALA RODRIGUEZ, ARGIÑE 82. ZELAIA LARRAÑAGA, URTZI. 2005-2006

4. DBH

1. AGUINAGALDE IBARZABAL, IORITZ 2. AGUIRRE GARATE, GARAZI 3. AGUIRRE QUINTANA, YURI 4. AGUIRRE SEGUROLA, IOKIN 5. AGUIRREZABALAGA EIZAGUIRRE, EKAITZ 6. ALBERDI ARAMENDI, ANE 7. ALBIZU AGUIRRE, XANET 8. ALCORTA SALEGUI, IANIRE 9. ALDALUR ARRUTI, IBAN 10. ALDALUR GOENAGA, JON 11. AMENABAR JIMENEZ DE VICUÑA, OIHANE

12. ANDREU OTEIZA, XABIER 13. ARISTEGUI AIZPURU, AINHOA 14. ARREGI GOIKOETXEA, MIREN 15. ARTOLA LANDA, AINHOA 16. ARTOLA ODRIOZOLA, JOKIN 17. ARZUAGA IZAGUIRRE, XABIER 18. AZKUNE ETXEZARRETA, AITOR 19. BARROSO CIGARAN, ADUR 20. BERECIARTUA OLAIZOLA, JOSEBA 21. CABALLERO DOMINGUEZ, ANDER 22. CALERO SANCHEZ, NAGORE 23. CARRASCO OROZCO, SARA 24. CORTA ARAMBARRI, JOKIN 25. DEL SOL ARREGUI, AINHOA 26. ECHANIZ ECHANIZ, JON 27. EGAÑA LIZASO, AITOR 28. EIZAGUIRRE ECHANIZ, JOKIN 29. EIZAGUIRRE RODRIGUEZ, JOSEBA 30. ERQUICIA BERISTAIN, OLATZ 31. ETXEBERRIA ARREGI, HAIZEA 32. ETXEBERRIA IRURE, GASKON 33. ETXEBERRIA IRURE, LUKEN 34. ETXEBERRIA KORTA, AIMAR 35. FERNANDEZ GONZALEZ, GORKA 36. FRANCESENA ZUBIZARRETA, JULENE 37. GARCIA CARRASCOSA, NOEMI 38. GORROCHATEGUI URANGA, MAITE 39. GURIDI ALDALUR, ALAIN 40. GURRUCHAGA ARDANAZ, MIKEL 41. IMAZ BASTARRICA, GAIZKA 42. IRAOLA URTUBIA, GOIZANE 43. IRAOLAGOITIA LASA, MIREN EGUZKI 44. IRIONDO MERINO, IOSU 45. IZAGUIRRE ALUSTIZA, ARITZ 46. JUARISTI EIZMENDI, LEIRE 47. KORTAJARENA GURIDI, ASIER 48. LARRAÑAGA ARZAMENDI, IDOIA 49. LARRAÑAGA IRULEGI, AINARA 50. LARRAÑAGA ITURRIA, LEIRE 51. LAUROBA OLAIZOLA, ARITZ


52. LESACA BELOQUI, SAIOA 53. LIZARRALDE AIZPURUA, ENERITZ 54. MANCISIDOR CIGARAN, MIRIAN 55. MARKINA GURRUTXAGA, MIKEL 56. MENAYO HURTADO, AITOR 57. MURILLO CARRASCO, NEREA 58. MURILLO RAMOS, THOR 59. ODRIA BASTARRICA, ANE 60. ODRIOZOLA GONZALEZ, NAROA 61. OTAEGUI OLAIZOLA, ANE 62. PAZ MARTICORENA SATHYA, VISHNU 63. PEREZ OTAÑO, MARIA 64. RODRIGUEZ FERNANDEZ, IMANOL 65. RODRIGUEZ LARRAÑAGA, MIKEL 66. SANCHEZ CALERO, ENERITZ 67. SANCHEZ ESPADA, DANIEL 68. UGARTEMENDIA URTUZAGA, MIREIA 69. UMEREZ IBAIETA, ANDER 70. URANGA EIZAGUIRRE, ANE 71. URBIETA EIZAGIRRE, AIORA 72. URBISTONDO URQUIZU, AINHOA 73. URBIZU BELOQUI, ARITZ 74. URDAMPILLETA ODRIOZOLA, IZEIA 75. ZABALA ARANGUREN, IÑAKI 76. ZUBIMENDI ZABALA, ONDIZ. 2006-2007

4. DBH

1. AGUIRRE ZUBELDIA, OLATZ 2. AGUIRREZABALAGA OLAIZOLA, XABIER 3. AIZPURU ARREGI, LARA 4. ALBERDI ELORZA, ANE 5. ALBISU ARRIETA, UNAI 6. ALDALUR ARRUTI, IBAN 7. AMENABAR OTAÑO, AINARA 8. AMIANO IRURETA, LEIRE 9. ARENAS LARRAÑAGA, LOREA 10. ARISTI ARREGI, AMAIUR 11. ARREGUI LERCHUNDI, EGOITZ 12. ASTIAZARAN KORTA, AITZOL

13. AZAOUM ASBAA, LATIFA 14. AZCUE GOENAGA, MIKEL 15. AZPIAZU ONSALO, MIREN GARBIÑE 16. BARROSO CIGARAN, ADUR 17. BASTIDA SAIZ, IÑAKI 18. BELTRAN ESNAOLA, MIREN 19. BERECIARTUA OLAIZOLA, JOSEBA 20. BEREZIARTUA AGIRRE, EIDER 21. BERMEJO ANDRES, AINHOA 22. CORTA ARAMBARRI, JOKIN 23. ECHEVERRIA ICETA, MARKEL 24. ECHEZARRETA GURRUCHAGA, MAITE 25. EIZAGUIRRE ECHANIZ, JOKIN 26. ELUSTONDO GARATE, ARITZ 27. EPELDE BIKENDI, AINARA 28. GARATE LARRAÑAGA, JOKIN 29. GUERETA AZPIAZU, ESTHER 30. GURRUCHAGA ARDANAZ, XABIER 31. GURRUTXAGA ALTUNA, MAITANE 32. GURRUTXAGA LASA, BEÑAT 33. IMAZ BASTARRICA, GAIZKA 34. IPARRAGIRRE ALTUNA, JON 35. IRIONDO ALBERDI, AMETS 36. LARRAÑAGA ARZAMENDI, MIKEL 37. LARRAÑAGA EPELDE, IRANTZU 38. LARRAÑAGA GALARRAGA, MIREN 39. LARRAÑAGA ITURRIA, LEIRE 40. LARRAÑAGA ORIA, NAROA 41. LIZARRALDE ZUBELDIA, ANE 42. MARTINEZ OSA, AYMAR 43. OLABIDE BEREZIARTUA, IÑAKI 44. OTAÑO AIZARNA, IRATI 45. PAZ MARTICORENA SATHYA, VISHNU 46. PEREZ ARISTI, IÑIGO 47. REGIL ASTILLEROS, JOSEBA 48. RODRIGUEZ FERNANDEZ, LEIRE 49. RODRIGUEZ FERNANDEZ, NAIARA 50. SAGARDIA HIDALGO, CLAUDIO 51. SALEGUI MARTIJA, MIKEL 52. SANJUAN AGUIRRE, ALAIN

129


53. SARASUA RIBERA, ALEX 54. TENA CUESTA, NOEMI 55. TORRALBO GIL, AITOR 56. UGARTE SORALUCE, MIKEL 57. UNANUE URDALLETA, IRATI 58. URIA ECHEVERRIA, MARIA 59. ZABALETA BERECIARTUA, ITSASNE. 2007-2008

130

4. DBH

1. AIZPITARTE MORAN, IRENE 2. AIZPITARTE ODRIA, MIRARI 3. AIZPITARTE ZABARTE, AITOR 4. AIZPURUA MERINO, NAGORE 5. ALBERDI LARREA, JUNE 6. ALDALUR GOENAGA, BEÑAT 7. ALTUNA ARRIETA, JON 8. AMENABAR ULANGA, ENERITZ 9. ANSOALDE ESCALADA, ENEKO 10. ARAMBURU EIZMENDI, JOKIN 11. ARANBERRI OTEGI, JOSEBA 12. ARANGUREN LARRAÑAGA, MILAGROS 13. ARRUTI AGIRRE, JURGI 14. AZAGUIRRE ARREGUI, LIHER 15. AZAOUM ASBAA, HASSAN 16. AZAOUM ASBAA, LATIFA 17. AZCUNE SANCHEZ, VERONICA 18. AZKUE ARISTIMUÑO, JONE 19. BENITEZ ARREGUI, ANDONI 20. BERISTAIN MENDIOLA, IBAI 21. BERNEDO SEGUROLA, JOSUNE 22. BUENECHEA EIZAGUIRRE, BORJA 23. DIAZ JAUREGI, AINTZANE 24. EGUIGUREN GORRICHATEGUI, OLATZ 25. EIZAGIRRE ARREGI, JOSU 26. EIZMENDI ETXANIZ, JULEN 27. EIZMENDI OTAEGI, ENERITZ 28. EPELDE JUARISTI, MIREN 29. GALDONA RAÑA, ELIXABET 30. GARATE LARRAÑAGA, JOKIN

31. GARCIA CARRASCOSA, DANIEL 32. GARITAGOITIA ARREGUI, LOREA 33. GODOY ORBEGOZO, NADET 34. GURRUTXAGA LASA, BEÑAT 35. IBARZABAL SAIZAR, AITZOL 36. IDOETA SAEZ, LARA 37. IRAOLA BENGOETXEA, EIDER 38. IRIARTE ALDAI, IRAIDE 39. IRIARTE IRULEGI, AITOR 40. IRURE IRAZUSTA, JOSUNE 41. JESUINO AUGUSTO, ELENA 42. KORTA URKOLA, HODEI 43. LANDA REZA, MIKEL 44. LARRAÑAGA BRAVO, ITSASO 45. LARRAÑAGA ECEIZA, OIHANE 46. LARRAÑAGA JUARISTI, ANA 47. LARRAÑAGA UNANUE, JON 48. LIZARRALDE UMEREZ, ENEKO 49. LIZARRALDE ZUBELDIA, ANE 50. LOPETEGUI ZUBIZARRETA, JON 51. MARGÜELLO AGIRRE, ALEX 52. MATSUTANI ARRIZABALAGA, SARA 53. MONTORI MURILLO, RUBEN 54. OLAIZOLA GARMENDIA, NEKANE 55. OLAIZOLA ZUBIZARRETA, MIRIAM 56. OSTOLAZA OLAZABAL, IÑIGO 57. PIÑEIRO PARRA, ENERITZ 58. SAGARDIA HIDALGO, CLAUDIO 59. SANJUAN AGUIRRE, ALAIN 60. SORALUZE LARRAÑAGA, ANE 61. SOUZA JARA, AINTZANE 62. TORRALBO GIL, AITOR 63. UNANUE SANCHEZ, LIERNI 64. URANGA LETAMENDIA, JULEN 65. URANGA URANGA, IRUNE 66. URBIETA IRURE, XUBAN 67. URBIZU BELDARRAIN, UNAI 68. UZKUDUN OTAEGI, ARKAITZ 69. VALOR LOPETEGUI, MONIK 70. VAZQUEZ TEJERINA, AROA


2008-2009

4. DBH

1. ABURUZA UZCUDUN, GOIATZ 2. AGUIRRE LANDA, MAIALEN 3. AIZPURU AROCENA, AMAIA 4. AIZPURUA OLABARRIA, AMAIA 5. ALBERDI IZETA, MADDI 6. ALBERDI OTAMENDI, IKER 7. ALDALUR ARRIETA, MAIALEN 8. ALDALUR UNSAIN, JULEN 9. ALONSO GOIKOETXEA, AMAIA 10. ARAMENDI BADIOLA, EDURNE 11. AROCENA ARZALLUZ, IORITZ 12. ARRUTI ETXABE, HELENNE 13. ARTOLA FARA, SOLANGE 14. ARTOLA ODRIOZOLA, IRATI 15. ARZALLUS URIA, GORKA 16. AZKUE ERAUSKIN, ANDER 17. BALENTZIAGA ETXANIZ, XABIER 18. BARKIN AGIRRE, JON 19. BELAUSTEGI ARAKISTAIN, OSTAIZKA 20. BELOKI UNANUE, AITOR 21. BERISTAIN MURILLO, ANDER 22. BERNARDO LOPEZ, NEREA 23. BLANCO MENDIZABAL, PABLO 24. CABALLERO CUSTODIO, JOSU 25. CABALLERO CUSTODIO, NAIARA 26. DIEZ IZAGIRRE, XUBAN 27. EGUIGUREN AGUIRRE, MAIDER 28. EIZAGUIRRE ARRATIBEL, AITOR 29. ELORZA ARRIETA, NEREA 30. ETXANIZ ARRIZABALAGA, JOSEBA 31. ETXEBERRIA ARREGI, LOREA 32. ETXEBERRIA KORTA, MAIALEN 33. GALDONA USATORRE, ANE 34. GALLASTEGI AZKUE, IMANOL 35. GIL IZAGIRRE, ANE 36. GOENAGA ARAMENDI, IDOIA 37. GOENAGA IRAZUSTABARRENA, IRATI 38. LARRAÑAGA GORRICHATEGUI, JOSEBA

39. LARRAÑAGA OLLO, ANDER 40. LIZASO IRAOLA, AINHOA 41. LOPETEGUI ARREGUI, LEIRE 42. MANCHOLA ARTECHE, LANDER 43. ODRIOZOLA ALONSO, JON 44. ODRIOZOLA IRIBAR, ARITZ 45. ODRIOZOLA MARTIKORENA, XABIER 46. ORBEGOZO ALBERDI, JOSEBA 47. PIZARRO ROSELLON, ANE 48. SALEGI MARTIJA, AITOR 49. SALEGI ODRIOZOLA, OIER 50. SEGUROLA ORBEGOZO, LOREA 51. SEGUROLA SEGUROLA, AINHOA 52. URIA FUENTEFRIA, KOLDO 53. UZCUDUN ERRASTI, JANNETT 54. VARELA EGIGUREN, LIERNI 55. WATZINGER AZKARATE, MIKEL 56. ZABARTE HERNANDEZ, IRENE 2009-2010

4. DBH

1. AGUIRREZABALA CEBERIO, JULEN 2. AIZPITARTE ZABARTE, AINHOA 3. AIZPURUA URBIETA, IZARO 4. ALDALUR UNSAIN, JULEN 5. ALI UMAR 6. ALTZIBAR GOENAGA, BEÑAT 7. ANGULO GRUESO BRAYAN YESID 8. ARAMENDI ALBERDI, IRUNE 9. ARAMENDI BADIOLA, EDURNE 10. ARANBERRI OTEGI, NEREA 11. ARANGUREN ESNAOLA, BEÑAT 12. ARAQUISTAIN ALBIZU, IÑAKI 13. ARREGI OSA, ENDIKA 14. ARRIETA ARTOLA, MIREN 15. ARROJERIA ALMENDRO, AITOR 16. ARRUTI ETXABE, HELENNE 17. AZKUE EIZAGIRRE, GADEA 18. BARROSO ZIGARAN, GOIZANE 19. BEKOUR MAACHOUK, CARLOS

131


132

20. BEN SOULAIMAN, MAJDA 21. BERISTAIN MENDIOLA, IBAI 22. BERMEJO ANDRES, MAITANE 23. BIDASORO BARRENA, GARAZI 24. BIDASORO BARRENA, MAITANE 25. CANSECO MURUA, ANE 26. CHUQUIMARCA CARRILLO, KARINA ABIGAIL 27. CHUQUIMARCA CARRILLO, MARITZA 28. DEL SOL GARCIA, ESTELA 29. DONAZAR ODRIOZOLA, JOKIN 30. ECHEZARRETA ESTRADA, IÑAKI 31. EIZAGUIRRE ARRATIBEL, ALAITZ 32. EIZMENDI ZABALA, JAIONE 33. ELORZA PAGALDAI, MIKEL 34. ETXABE MERINO, BEÑAT 35. ETXEBERRIA CENTENO, JOSU 36. GALARRAGA JIMENEZ, OIHAN 37. GARCIA CARRASCOSA, DANIEL 38. GARCIA PULIDO, UNAI 39. GOMEZ SANTOS, RUBEN 40. GURRUTXAGA ALTUNA, ITZIAR 41. IGLESIAS ERRASTI, JANARDANA 42. IPARRAGIRRE ALTUNA, MIKEL 43. IPARRAGIRRE LETAMENDIA, AMAIA 44. IRAOLA LASA, LEILA 45. IRAOLA URTUBIA, OLAIA 46. IRAOLAGOITIA ARREGUI, NAGORE 47. IZAGIRRE URANGA, MIREN 48. JUARISTI EIZMENDI, AINHOA 49. KANWAL HADIQA 50. KHALID HFSA 51. LARRAÑAGA UNANUE IMANOL 52. LOZANO PAJUELO, NAROA 53. MITXELENA BERISTAIN, ANDER 54. MORGADO PASTRIAN, JULEN 55. ODRIOZOLA MARTIKORENA, XABIER 56. ODRIOZOLA OLALDE, ANE 57. OLAIZOLA ALBERDI, JON 58. OLARTE EPELDE, MIKEL 59. OSTOLAZA USATORRE, ESTIBALITZ

60. OTAEGI ETXEBERRIA, JAGOBA 61. OUAFA ELOUAFAY NOURDINE 62. PEREZ ARISTI, ANDONI 63. PIZARRO ROSELLON, ANE 64. SAGARNA ARTOLA, JAIONE 65. SANCHEZ GONZALEZ, JULEN 66. SANCHEZ LEGARRA, AITOR 67. SUBINAS EIZAGUIRRE, IBAN 68. ULACIA ASTIGARRAGA, ANNE 69. URANGA URANGA, AINARA 70. URBISTONDO URQUIZU, KEPA 71. URBIZU BELDARRAIN, UNAI 72. URBIZU BELOQUI, JOSU 73. URIA ECHEVERRIA, ANE 74. URTEAGA LARZABAL, XUBAN 75. USABIAGA ESNAOLA, OLATZ 76. UZCUDUN MENDIOLA, ITSASNE 77. UZKUDUN OTAEGI, AINITZE 78. ZABALA RODRIGUEZ, IMANOL 79. ZABALETA AIZPURU, JULEN 80. ZUBIZARRETA URTEAGA, JOSE IGNACIO 2010-2011

4. DBH

1. AGIRRE ALTUNA, MAITE 2. AGIRRE GARAYA, IÑAKI 3. AGUINAGALDE IBARZABAL, AIERT 4. AIRA CALERO, OLAIA 5. AIZPITARTE GARMENDIA, MONICA 6. AIZPURU ARREGI, ASIER 7. AIZPURU SANJUAN, LUCIA 8. AKIZU ZUAZOLACIGORRAGA, RUSLAN 9. ALDALUR ELORRIAGA, BEÑAT 10. ALI HAMAD 11. ALTUNA ARRIOLA, IMANOL 12. ALTUNA ARRIOLA, MARTIN 13. ANSOALDE ESCALADA, JULEN 14. ARAMBURU EIZMENDI, AITANA 15. ARANBURU CORTES, JULEN 16. ARANGUREN ESNAOLA, LEIRE


17. ARANGUREN LARRAÑAGA, MARIA 18. ARENAS CENDOYA, AITOR 19. ARENAS LARRAÑAGA, MIKEL 20. ARMENDARIZ ALBERDI, NAGORE 21. AROCENA ARZALLUZ, JULEN 22. ARRIZABALAGA ETXEBERRIA, MARKEL 23. ARRUTI AGIRRE, ALAIN 24. ARRUTI ETXABE, ANDREA 25. ARSUAGA UGARTE, AITOR 26. ARZUAGA TRUCIOS, MIREN 27. AZKUE GOENAGA, MAITE 28. AZPEITIA OLAIZOLA, IÑAKI 29. AZPIAZU ORBEGOZO, ANDONI 30. BEOBIDE CALOMARDE, ANDER 31. BERECIARTUA ODRIOZOLA, ANE 32. BLANCO MENDIZABAL, MARIA 33. CABALLERO CORDERO, GARIKOITZ 34. CABALLERO ELEZGARAY, NAROA 35. DIEZ IZAGIRRE MAITANE, ENARA 36. ECHENAGUSIA FADRIQUE, AMAIA 37. EGUIGUREN AGUIRRE, JUDITH 38. EGUIGUREN GORRITXATEGUI, JAGOBA 39. EIZAGIRRE UNANUE, UNAI 40. ERKIZIA SUINAGA, AINHOA 41. ESKURTZA UMEREZ, ENDIKA 42. ESNAOLA ARAKISTAIN, ERIK 43. ETXANIZ EIZAGIRRE, JON 44. ETXEBERRIA ARANO, AIZPEA 45. GALARRAGA LOPEZ, MAITANE 46. GARATE TENA, JON 47. GODOY ORBEGOZO, IRATI 48. GOMEZ SANTOS, RUBEN 49. GOMEZ TENA, JON 50. GUERETA AZPIAZU, XABIER 51. GURIDI ALDALUR, JON 52. IBARGUREN EGIBAR, MIKEL 53. IBARZABAL ARREGI, SARA 54. IGARATAUNDI ETXABE, JOKIN 55. IRIARTE IRULEGI, JON 56. ISASMENDI ARANDA, MARIA

57. ITURRALDE AGIRRE, IÑAKI 58. ITURRALDE AROTZENA, EIDER 59. KANWAL HADIQA 60. KHALID HFSA 61. KHOKHAR QASIM 62. LABAKA GARMENDIA, IRATI 63. LANDA REZA, IDOIA 64. LARRAÑAGA BRAVO, JULEN 65. LARRAÑAGA EZEIZA, MANEX 66. LIZARRALDE ZABALA, ANE 67. LOIARTE PLAZAOLA, ENEKO 68. MENDIZABAL DINIS SOL, ANA 69. OLAIZOLA LASA, UNAI 70. OSA LIZARRALDE, AINHOA 71. PELAEZ ARRUTI, JON 72. PEREZ BASTIAS, JESUS 73. QUEREJETA AGUIRRE, ANDER 74. RODRIGUEZ UNANUE, XABIN 75. SORALUZE LARRAÑAGA, MAIDER 76. SORAZU LASA, ANDER 77. TELLERIA SALEGI, ANDER 78. URANGA ITURBE, ANTTON 79. URRETAVIZCAYA MARIN, OLATZ 80. URTEAGA URIZARBARRENA, JON 81. UZKUDUN DORRONSORO, IRATI 82. VARELA EGIGUREN, ITZIAR 83. VILES ODRIOZOLA, MIKEL 84. WALIÑO ERRASTI, ITXASO 85. WATZINGER AZKARATE, MAIALEN 86. ZABARTE HERNANDEZ, JULEN 87. ZUBIZARRETA GOENAGA, JOKIN. 2011-2012

4. DBH

1. AGIRRE GARATE, EIDER 2. AGIRRE GARATE, IRATI 3. AGUINAGALDE IBARZABAL, AIERT 4. AGUIRIANO MENDIZABAL, ANE 5. AGUIRRE LANDA, ALEX 6. AGUIRREZABAL LUCAS, NURIA

133


134

7. AIERTZA URRESTARAZU, MIKEL 8. AIZPITARTE MORAN, IRATI 9. AIZPITARTE ZABARTE, ENEKO 10. AIZPURU AROZENA, ALEX 11. AIZPURU ZUBELZU, JON 12. AIZPURUA URBIETA, SAIOA 13. ALBERDI ELOLA, AMAIA 14. ALBERDI LARREA, ANIA 15. ALBERDI ODRIOZOLA, ORTZI 16. ALBERDI OTAMENDI, AMAIA 17. ALBERDI REYES, NAIA 18. AMENABAR ECHAVE, LEIRE 19. ARAÑA SANCHEZ JESUS, ALBERTO 20. ARISTI ARREGI, AIZPEA 21. ARREGI OSA, IZARO 22. AZKUE ERAUSKIN, JULEN 23. AZPIAZU ARRIETA, GARAZI 24. AZPIAZU ORBEGOZO, MAIALEN 25. AZPIAZU OSINALDE, MIRARI 26. AZPILLAGA EPELDE, MIREN 27. BADIOLA ARAMENDI, AIORA 28. BALENCIAGA MACAZAGA, SARA 29. BARKIN AGIRRE, ENEKO 30. BASTIDA AROCENA, IÑAKI 31. CABALLERO CORDERO, YARISA 32. CABALLERO DEL CORTE, IELTXU 33. CABANILLAS ODRIOZOLA, UDANE 34. EGAÑA LIZARRALDE, IBON 35. EIZMENDI ETXANIZ, MARTA 36. ESNAL ELOSUA, JONE 37. ETXEBERRIA IZETA, AITANA 38. EXPOSITO ALBERDI, JONE 39. GALARRAGA BASTIDA, AMAIA 40. GALARRAGA GARCIA, IORITZ 41. GALDONA RAÑA, ANDREA 42. GARATE TENA, JON 43. GARCIA GARDOQUI, IÑIGO 44. GELIS CABRERA, ADONIS JESUS 45. GOENAGA ARAMENDI, AINHOA 46. GOENAGA EGAÑA, INGE

47. GOENAGA ODRIOZOLA, ANE 48. GOICOECHEA OLANO, MARIA 49. GOMEZ SANTOS, RUBEN 50. GUERRA LOINAZ, IBON 51. GURIDI ARANBARRI, NAROA 52. GURRUTXAGA ETXEBERRIA, ITXASO 53. HIDALGO CALERO, IORITZ 54. INCHAURBURU SARASUA, ANE 55. IPARRAGIRRE LETAMENDIA, JULEN 56. IRURE IRAZUSTA, JON JOSEBA 57. IRURETA TOMEO, IKER 58. ITURRALDE ALBERDI, MAITE 59. ITURZAETA LARRAÑAGA, LEIRE 60. IZETA IRURETAGOIENA, EINI 61. IZURIETA GALARRAGA, MIKEL 62. LAPEIRA ASTORKIA, JON 63. LARRAÑAGA IZETA, KEPA 64. LARRAÑAGA LETAMENDIA, OIHANE 65. LARRAÑAGA ZINKUNEGI, ANDER 66. LETURIONDO URIONA, GARAZI 67. LIZARRALDE ARANGUREN, JOSEBA 68. LOPETEGI GARCIA, JULEN 69. MARGÜELLO AGIRRE, ELENA 70. MARTIN AIZPURUA, AINARA 71. MARTINEZ CRESPO, UNAI 72. MEHREEN UJALA 73. MERINO CABALLERO, ANNE 74. ODRIOZOLA ARISTONDO, ALAITZ 75. ODRIOZOLA ITURRI, AITOR 76. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, AINIZE 77. OLABIDE PICABEA, JONE 78. POZO EGUIGUREN, ANDER 79. POZO MUÑOZ, LORENA 80. REBOLLO PERNICAS, ESMERALDA 81. RODRIGUEZ ECHEVERRIA, LANDER 82. ROMERO LARRAÑAGA, ENERITZ 83. SALEGUI IPARRAGIRRE, AINHOA 84. SANCHEZ ARJONA, JOSE CARLOS 85. SUBINAS LARRAÑAGA, BEÑAT 86. SUDUPE ARREGI, MADDALEN


87. UNANUE REZABAL, KARMELE 88. URANGA EIZAGUIRRE, AINHOA 89. URBIETA EIZAGIRRE, OROITZ 90. URREAGA AIZARNA, JULIA 91. USANDIZAGA ISASA, MAIALEN 92. VILA NCHAMA, UNAI 2012-2013

4. DBH

1. AGUIRREZABALA CEBERIO, XANTI 2. AIZPURU AROCENA, MIKEL 3. ALBERDI ELOLA, IOSU 4. ALBERDI IZETA, LOREA 5. ALBIZU MARTIJA, XUBAN 6. ALDALUR MANGAS, GILEN 7. ALONSO LIZARRALDE, ANDONI 8. ALONSO LOPETEGI, JOKIN 9. ARAKISTAIN IBARGUREN, LIBE 10. ARAMBERRI OTEGUI, AMETS 11. ARANBURU CORTES, AITOR 12. ARANTZETA LASA, IORITZ 13. ARMENDARIZ ALBERDI, MIKEL 14. ARRIETA ARTOLA, LEIRE 15. ARRIZABALAGA ETXEBERRIA, EKAIN 16. ARTECHE MANTEROLA, IRATI 17. ARZUAGA UGARTE, MAIDER 18. AZKUNE ETXEZARRETA, JON 19. AZPIAZU ZABALA, JOSU 20. BASTIDA ALZURU, JONE 21. BELOKI SALVARREDI, AMAIA 22. BEREZIARTUA ARABAOLAZA, ALAZNE 23. CARRASCO OROZCO, ANDONI 24. CARRIZO SARASUA, JULEN 25. CHAPARTEGUI MARTIN, IGOR 26. CHUQUIMARCA CARRILLO, CRISTIAN J. 27. CHUQUIMARCA CARRILLO, CRISTINA M. 28. CORNEJO NAVARRO, MATIAS 29. COSTA TAMAYO, ISMAEL 30. DOLAR MANGUE, MARIA IRIS 31. EIZAGIRRE GOENAGA, JON ALIOSMAN

32. EIZMENDI OTAEGI, AIORA 33. EIZMENDI ZABALA, MAITANE 34. ESNAL ECHEVERRIA, LARRAITZ 35. ESNAOLA ARAKISTAIN, MADDI 36. ETXABE MERINO, AIALA 37. ETXEBERRIA ARANO, PABLO 38. ETXEBERRIA GALARRAGA, NORA 39. GARATE AZPIAZU, SARA 40. GARATE IBARBIA, AITOR 41. GOENAGA ILLARRAMENDI, AINHOA 42. GOENAGA IRAZUSTABARRENA, HODEI 43. IBARZABAL ZULAIKA, AINHOA 44. IDOETA SAEZ, ANDER 45. IPARRAGUIRRE AZPIAZU, ASIER 46. IRIARTE BASTIDA, LEIRE 47. IRIBAR ZULAICA, ANDER 48. IRIBAR ZULAICA, OIER 49. IRIGOIEN EIZAGUIRRE, AINHOA 50. IRIGOIEN EIZAGUIRRE, JON 51. IRURETA TOMEO, IKER 52. ITURRALDE AROTZENA, MAIALEN 53. JESUINO AUGUSTO, UNAI 54. KAJIMOTO RIVAS GOMES BRYAN 55. KHOKHAR AWAN MOHEEN HUSSAIN 56. LABAKA GARMENDIA, GARAZI A. 57. LARRAÑAGA LETAMENDIA, ASIER 58. LARRAÑAGA OLLO, JON 59. LARRARTE AZPIAZU, MAIALEN 60. LEUNDA ETXEBERRIA, EIDER 61. LOPEZ URRETA, DEVI 62. MANCHOLA ARTECHE, ANE 63. MARTINEZ CRESPO, XABIER 64. MENDIZABAL DINIS, HARITZ 65. MOHAMMAD, RAFI 66. MONTORI MURILLO, UNAI 67. MORILLO ARRIETA, MIKEL 68. MURILLO CARRASCO, IMANOL 69. ODRIOZOLA ALONSO, AITOR 70. OLAIZOLA ANGUERA, NAIARA 71. OLAIZOLA GARMENDIA, UXOA

135


136

72. OLAIZOLA GOROSTIDI, AINHOA 73. OLAIZOLA IRURETAGOYENA, ARITZ 74. OLARTE EPELDE, ANE 75. ORBEA ODRIOZOLA, UNAI 76. PALACIOS ECHEVERRIA, ARIADNA 77. PEÑA CASAS, YERAY 78. PIZARRO ROSELLON, EIDER 79. SALEGI ODRIOZOLA, XUBAN 80. SORALUZE LASA, MIREN 81. SORAZU AGIRRE, ALAIN 82. SORAZU KEREJETA, ARIANE 83. SORAZU LASA, ANE 84. SUBINAS EIZAGUIRRE, MIKEL 85. UGARTE GONZALEZ, IRATI 86. UGARTEMENDIA ETXEBERRIA, ANE 87. URDALLETA BELOKI, ALAITZ 88. URDALLETA LETE, IRATI 89. URRETAVIZCAYA MARIN, IKER 90. VALOR LOPETEGI, JULEN 91. WALIÑO ERRASTI, JONE 92. ZUBIZARRETA URTEAGA, JUAN CRUZ 93. ZUNZUNEGI IRURE, JORITZ 2013-2014

4. DBH

1. AGIRRE ALTUNA, IÑAKI 2. AGUINAGALDE IBARZABAL, AIORA 3. AGUIRIANO MENDIZABAL, ELISABETE 4. AGUIRRE BLANCO, TASIO 5. AIERTZA URRESTARAZU, IBON 6. AIRA CALERO, AINHOA 7. AIZPITARTE GARCIA, NAGORE 8. AIZPURU AIZPITARTE, IDOIA 9. AIZPURU AROTZENA, JON 10. AIZPURU ZUBELZU, ANE 11. AIZPURUA OLABARRIA, OIHANE 12. ALBERDI DE LA CAL, AINARA 13. ALBERDI GARAIA, JON 14. ALDALUR ARRIETA, ARITZ 15. ALTUBE SANCHEZ, ARITZ

16. ALTZIBAR GOENAGA, MARTXEL 17. ARAMBERRI MANCISIDOR, OIER 18. ARAMBURU SARASUA, MARKEL 19. ARRUE GODOY, JON 20. ARZUAGA TRUCIOS, IRATI 21. ASTIGARRAGA URBINA, AIERT 22. BASTIDA AROCENA, INGE 23. BEOBIDE CALOMARDE, MARIA 24. BERISTAIN GARITANO, ASIER 25. CABRERA FERNANDEZ, LUIS CARLOS 26. CELORIO ARZALLUZ, MIKEL 27. CHAPARTEGUI MARTIN, ENERITZ 28. CIOPPI ZUBIZARRETA, URKO 29. DIEZ IZAGIRRE ITSASNE, OLAIA 30. DONAZAR ODRIOZOLA, ANDER 31. EIZAGIRRE ERKIZIA, IRAIDE 32. ERKIZIA SUINAGA, OLATZ 33. ETXEBERRIA MUGURUZA, GORKA 34. GARATE TENA, EIDER 35. GARCIA AMENABAR, IRAITZ 36. GURRUCHAGA OYARZABAL, ANE 37. IBARGUREN LARREA, GURUTZE 38. IBARZABAL ARREGI, MIREN 39. ILLARRAMENDI LAZCANO, IÑAKI 40. ITURRALDE AGIRRE, AMAIA 41. ITURRALDE AGIRRE, MIREN 42. ITURRI SORALUZE, IHINTZA 43. ITURRIOZ CARRASCO, XABIER 44. KEREJETA IBARZABAL, ALAITZ 45. KHALID ALI HUSSNAIN 46. KHOKHAR AWAN JAMIL HUSSAIN 47. LAPEIRA MENDIZABAL, ANNE 48. LARRAÑAGA BRAVO, MARIA 49. LARRAÑAGA MUGURUZA, EIDER 50. LARRAÑAGA MUGURUZA, ENERITZ 51. LOUCIF ABDERRAHIME 52. LOYARTE PLAZAOLA, ALAITZ 53. MAQSOOD IMRAN 54. MARTINEZ CRESPO, NAROA 55. MATEOS GARMENDIA, GAIZKA


56. MEDINA SILVA DIEGO, KEVIN SEBASTIA 57. MERKETEGI BADIOLA, ANDER 58. MURILLO MATEOS, MIREIA 59. NEDJADI KHADRAOUI, IMANE 60. ODRIOZOLA ETXEBERRIA, ENEKO 61. ODRIOZOLA FERNANDEZ, ANE 62. ODRIOZOLA GOIKOETXEA, MANEX 63. OLAIZOLA ALBERDI, LAURA 64. ORBEA ODRIOZOLA, MAITE 65. PALACIOS ECHEVERRIA, ARIADNA 66. PELAEZ ARRUTI, MADDI 67. RUEDA EIZMENDI, LOREA 68. SAIZ AGIRRETXEA, JULEN 69. SANCHEZ LEGARRA, XABIER 70. SERRANO BERASALUCE, HELENE 71. SORAZU AGIRRE, MARIA 72. TELLERIA SALEGI, JULEN 73. UNANUE REZABAL, MARTA 74. URANGA AGIRRE, IRATZ 75. URIA MUGURUZA, ANE 76. URTEAGA URIZARBARRENA, LEIRE 77. VALDES TENA, NAIARA 78. VESELINOV TODOROV, DANIEL 79. VILA NCHAMA, MONICA 80. ZABALETA BADIOLA, ANGELA MARIA 81. ZABALETA BADIOLA, MARIA ALEJANDRA 82. ZABARTE HERNANDEZ, JON 83. ZENDOIA IRIONDO, AINHOA 84. ZIGARAN ZUBIA, IRENE 85. ZUBIZARRETA GOENAGA, UNAI 2014-2015

4. DBH

1. ALBERDI ARREGUI, JON 2. ALBERDI GOROSTIDI, JON 3. ALBERDI LARREA, MARTXEL 4. ALMEIDA TAVARES, JESSICA DANIELA 5. ALONSO LIZARRALDE, LEIRE 6. ARAKISTAIN GALARRAGA, GARAZI 7. ARIZMENDI ODRIOZOLA, IÑAKI 8. ARREGI MERKETEGI, MIREN

9. ARRIZABALAGA DE MIGUEL, GARAZI 10. ARRUTI ABARRATEGI, OIER 11. ARZALLUZ ARANAGA, MAITE 12. ASTIGARRAGA URBINA, IORITZ 13. AZKUE AGIRRE, ARITZ 14. AZPEITIA OLAIZOLA, JON 15. AZPIAZU ORBEGOZO, ARITZ 16. BALENCIAGA ETXANIZ, ANE 17. BASTIDA ALZURU, IKER 18. BASTIDA ZABALA, MIREN 19. BELOKI SALVARREDI, XABIER 20. BERNEDO SEGUROLA, MAITE 21. BLANCO MENDIZABAL, LARRAITZ 22. CABALLERO CORDERO, JENNIFER 23. CABALLERO ELEZGARAY, AINHOA 24. CABALLERO ELEZGARAY, MONICA 25. CABALLERO URANGA, MIREN 26. CABANILLAS ODRIOZOLA, MARKEL 27. CHAPARTEGUI AZURMENDI, MAITE 28. CORTA URCOLA, YOANE 29. EGAÑA LIZARRALDE, UXUE 30. EIZMENDI ETXANIZ, IÑIGO 31. ESSARDI EL KHOULAIFI DALAL 32. ETXANIZ ARAGONESES, JULEN 33. ETXANIZ ITURRIA, IGOR 34. ETXANIZ LARRAÑAGA, IRATI 35. EZKERRA ALVAREZ, OIHANE 36. FERNANDEZ EPELDE, AINHOA 37. GALARRAGA BASTIDA, EIDER 38. GALARRAGA GARCIA, JULEN 39. GALARRAGA LOPEZ, IAKES 40. GARATE ETXABE, JANIRE 41. GHAZANFAR ALI NIMRA 42. GOENAGA ILLARRAMENDI, OIHANA 43. GOENAGA OLAZABAL, MIREN 44. GURRUTXAGA ETXEBERRIA, IURRE 45. IBARGUREN LARREA, JOKIN 46. IBARZABAL ZULAIKA, JON 47. IRAOLA LASA, JOSU 48. IRIARTE ODRIOZOLA, MIKEL

137


138

49. IRURE MANTRANA, JULEN 50. IZETA IRURETAGOIENA, LEIANE 51. KHARRAZ AIMANE 52. LAMBARAA YOUSRA 53. LARRAÑAGA CINCUNEGUI, ENEKO 54. LARRAÑAGA ESTEBAN, OLATZ 55. LARRAÑAGA GARCIA, ASIER 56. LARRAÑAGA IZETA, IBAI 57. LARRAÑAGA MUGURUZA, LARRAITZ 58. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, INTZA 59. LAZKANO EGUIGUREN, OIHANA 60. LEON POLITE, BENIGNO 61. LEUNDA ETXEBERRIA, IRAIDE 62. LEVERNIEUX AGERRISTA, ANNA 63. LOINAZ OLAIZOLA, IVAN 64. LOZANO MORENO, JUAN 65. LOZANO PAJUELO, IBAN 66. MACIAS SEGUROLA, AITOR 67. MAZHAR FATIMA 68. MUGIKA ARREGI, ALAIN 69. NOGALES AGIRRE, MAIALEN 70. NUÑEZ DOLARA MIREN, IRAIDE 71. ODRIOZOLA MARTICORENA, IRENE 72. OLAIZOLA BADIOLA, AIMAR 73. OLAIZOLA LASA, IDOIA 74. OSA LIZARRALDE, URKO 75. SHAO YING YI 76. SORAZU MANGAS, INGE 77. SUBINAS LARRAÑAGA, AMAIA 78. SUDUPE ARREGI, JONE 79. TENA MERIÑO, YANIA 80. ULPO PUNINA NELSON, DAVID 81. UNANUE ELUSTONDO, IBAI 82. UNSAIN MORA, AROA 83. URANGA ITURBE, BEÑAT 84. URANGA URANGA, BEÑAT 85. URIBE LASA, ENEKO 86. URRESTILLA ALKORTA, NEREA 87. VEGA PRIETO, MIRIAM 88. ZUBIZARRETA RUIZ, AIMAR

C. Urola Ikastola Azkoitia 1998-2015 Azkoitian Lanbide Heziketa eta Batxilergo ikasketak ematen dira, eta kasu honetan ere azken ikasketako azken urteko ikasle zerrenda hartu dugu. 1998-1999 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRRE ORBEGOZO, IKER 2. AGIRREZABAL MENDIZABAL, ARANTZA 3. AGIRREZABALAGA GURRUTXAGA, ENEKO 4. AGIRREZABALAGA LOPETEGI, ANDER 5. AGIRREZABALAGA OLAIZOLA, IÑAKI 6. ALBERDI GOITIA, GARIKOITZ 7. ALBERDI JAUREGI, MIKEL 8. ALBERDI ODRIOZOLA, AINGERU 9. ALONSO AZKUE, XABIER 10. ALTUNA SALBERRIA, ASIER 11. ANSOLA SAN VICENTE, AMAIA 12. ARAMENDI BADIOLA, BEÑAT 13. ARANBARRI ERKIZIA, JOSEBA 14. ARANBARRI ESNAL, KARMELO 15. ARRAITAONAINDIA ZABALA, JESUS M. 16. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, IÑIGO 17. ASTIAZARAN ARRUABARRENA, JON 18. AZKOITIA SORALUZE, IMANOL 19. AZPIROZ IZAGIRRE, MARKOS 20. BASTARRIKA LARRAÑAGA, ARITZ 21. BELOKI JAUREGI, JON 22. BELOKI KUENDE, XABIER 23. BERASATEGI GARATE, HARITZ 24. DAVILA CABALLERO, VICENTE 25. DIAZ ROJO, JOSE RAMON 26. EGIGUREN ZUBIZARRETA, ANDER 27. ELORZA ARANBERRI, ARKAITZ 28. ELUSTONDO OTAEGI, AITOR 29. EPELDE ZULAIKA, EKAIN 30. ESCUDERO LEGARRETA, GORKA 31. ETXABE AGIRRE, MIKEL 32. ETXANIZ JUARISTI, EVA


33. FERNANDEZ LANDA, J. ANTONIO 34. GARATE BERISTAIN, IÑIGO 35. GOIKOETXEA URRUTIA, GARIKOITZ 36. GOIKOETXEA URRUTIA, URTZI 37. GONZALVOS FURUNDARENA, ANDONI 38. IBARZABAL ASTIGARRAGA, GARIKOITZ 39. IPARRAGIRRE GALARRAGA, IKER 40. IPARRAGIRRE SOROZABAL, JOSU 41. JAUREGI BELOKI, JOSE M. 42. JUARISTI OIHARTZABAL, IGOTZ 43. LABAKA ZURIARRAIN, JOSU 44. LARRAÑAGA ELORZA, IURGI 45. LEONARDO GARCIA, EDUARDO 46. MARAÑA UNANUE, JOSE M. 47. MERCHAN CASERO, V. MANUEL 48. MUÑOZ OTEGI, IÑAKI 49. NIEVA LIZARBURU, LUIS M. 50. OIHARTZABAL KEREJETA, JON 51. OLAIZOLA BADIOLA, AITOR 52. OLAIZOLA MENDIOLA, AITOR 53. ORIA GARMENDIA, EDGAR 54. RODRIGUEZ ALONSO, JOSU 55. SALABERRIA UNSAIN, XABIER 56. SEGUROLA EGIGUREN, JOSU 57. TAPIA BARQUERO, SERGIO 58. URANGA REPULLES, JAKES 59. URBISTONDO ELDUAIEN, IBAN 60. URBISTONDO LARRAÑAGA, GORKA 61. UZKUDUN ASTIAZARAN, GARIKOITZ 62. ZUBIZARRETA EIZMENDI, IÑAKI 63. ZUBIZARRETA SUDUPE, JOSU 64. ZUAZOLAZIGORRAGA, ALBERDI MIKEL 1998-1999 BATXILERGOA 1. ALBERDI ALDALUR, IÑIGO 2. ALBERDI MURILLO, XABIER 3. ALKORTA ELDUAIEN, BORJA 4. ALKORTA ELDUAIEN, DORLETA 5. ALKORTA ELDUAIEN, OLATZ 6. ARAMENDI BADIOLA, UNAI

7. ARAMENDI ITURRALDE, MIKEL 8. ARAMENDI TELLERIA, IÑIGO 9. ETXANIZ ULAZIA, IBAN 10. ETXEBERRIA BEREZIARTUA, HARITZ 11. GALDOS MENDIA, IÑIGO 12. GALLARIN MENDOZA, ANTONIO 13. JUARISTI GABILONDO, MIKEL 14. MENDIGAR RETOLAZA, ANDONI 15. OKARIZ ALBERDI, GORKA 16. SAGARZAZU ARZALLUZ, ENEKO 17. UNANUE ALKORTA, ARITZ 18. URANGA ARRIZABALAGA, ARITZ 19. ZUBIZARRETA OÑEDERRA, ANDONI 1999-2000 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRREGOMEZKORTA ZUBIZARRETA, UGAITZ 2. AGIRREZABAL MENDIZABAL, ARANTXA 3. AGIRREZABALA ALBERDI, IBON 4. AGIRREZABALA ETXANIZ, IGOR 5. AIHERTZA UZKUDUN, NEKANE 6. AIZPURU ALBERDI, IDOIA 7. AIZPURU ITURZAETA, ITZIAR 8. AIZPURUA DURAN, EDUARDO 9. ALBERDI ALDALUR, IÑIGO 10. ALBERDI ODRIOZOLA, AINGERU 11. ALDAZABAL ALDALUR, IÑIGO 12. ALKORTA ELDUAIEN, DORLETA 13. ALKORTA ELDUAIEN, OLATZ 14. ALONSO AZKUE, XABIER 15. ANSOLA SAN VICENTE, AMAIA 16. ARAMENDI BADIOLA, BEÑAT 17. ARREGI ALBERDI, MIKEL 18. ARREGI EGIGUREN, AITZOL 19. ARRIZABALAGA ARRIETA, GARIKOITZ 20. ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, IÑIGO 21. BARRENA OROZ, IGOR 22. CARPINTERO GUTIERREZ, IBAN 23. CILVETI PEREZ, ARKAITZ 24. CORTADI ARANBARRI, ENEKO 25. ERRASTI BARRIO, PABLO

139


140

26. ETXANIZ ETXANIZ, XABIER 27. ELORZA ZUBIMENDI, IÑIGO 28. ETXABE AGIRRE, MIKEL 29. ETXANIZ JUARISTI, EVA 30. ETXEBERRIA BEREZIARTUA, ARITZ 31. FERNANDEZ LANDA, J. ANTONIO 32. GARATE URIA, JON 33. GARMENDIA CAMACHO, ENEKO 34. GOENAGA EGAÑA, JON 35. GOIKOETXEA URRUTIA, URTZI 36. GONZALVOS FURUNDARENA, ANDONI 37. GUERENABARRENA SALEGI, IÑIGO 38. IBARZABAL ASTIGARRAGA, GARIKOITZ 39. IPARRAGIRRE SOROZABAL, JOSU 40. IRURETA MURILLO, IKER 41. ITURBE ASEGINOLAZA, IÑAKI 42. JUARISTI ROMARATE, PAKO 43. KORTA LANDA, AITOR 44. LANDA ITURRIOZ, JULIAN 45. LARRAÑAGA ARRIZABALAGA, IÑIGO 46. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, IMANOL 47. LARRAÑAGA LARREA, IÑIGO 48. LARRAÑAGA MUGURUZA, OSANE 49. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, IÑIGO 50. LEONARDO GARCIA, EDUARDO 51. LETE URANGA, IÑAKI 52. LIZASO ODRIA, IGOR 53. LOZANO MURILLO, JAVIER 54. MARAÑA UNANUE, JOSE M. 55. MENDIZABAL ZUAZOLAZIGORRAGA, XABIER 56. MERCHAN CASERO, V. MANUEL 57. MITXELENA GARATE, UNAI 58. MUJIKA SALEGI, HARITZ 59. NOGALES OLAIZOLA, GARIKOITZ 60. OIHARTZABAL KEREJETA, JON 61. ONA MARCOS, ASIER 62. PEÑA LARRAÑAGA, ANE MIREN 63. RODRIGUEZ ALONSO, JOSU 64. RODRIGUEZ MERINO, SONIA 65. SALABERRIA UNSAIN, XABIER 66. SALEGI IBARGUREN, XABIER

67. SALEGI GARATE, JOSU 68. SARASOLA IZETA, JOSE M. 69. SEGUROLA EGIGUREN, JOSU 70. SEGUROLA USABIAGA, ARITZ 71. SOLA BASTIDA, DIMITRI 72. TAPIA BARQUERO, SERGIO 73. TOLOSA ALKORTA, LEIRE 74. UNANUE ALKORTA, ARITZ 75. ZAPIRAIN ARAMENDI, RUBEN 76. ZENDOIA IRURETAGOIEN, IBAN 77. ZUBELDIA USARBARRENA, JON 78. ZUBIZARRETA EIZMENDI, IÑAKI 1999-2000 BATXILERGOA 1. AIZPURU ITURZAETA, IZASKUN 2. ALBERDI ARANGUREN, JAVIER 3. ALBERDI MURILLO, XABIER 4. ALKORTA ELDUAIEN, BORJA 5. ANSORREGI ALBERDI, JON 6. ARAMENDI BADIOLA, UNAI 7. ARRIBAS MARTIARENA, IÑIGO 8. AZPIAZU SORALUZE, MIKEL 9. AZURMENDI ILLARRAMENDI, HARKAITZ 10. BUENO ALVAREZ, IBAN 11. JUARISTI GABILONDO, MIKEL 12. KANPOS IBARGUREN, GAIZKA 13. LERTXUNDI LOINAZ, IBAN 14. MENGIBAR RETOLAZA, ANDONI 15. TENA AZPIAZU, IÑAKI 16. URANGA CAMPOS, JAVIER 17. VAZQUEZ ALKORTA, BORJA 18. ZUBIZARRETA OÑADERRA, ANDONI 2000-2001 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRREGABIRIA IRIONDO, ANDONI 2. AGIRREGABIRIA IRIONDO, JOSEBA 3. AIZPURU ITURZAETA, ITZIAR 4. ALBERDI ALDALUR, IÑIGO 5. ALCALDE FERNANDEZ, GORKA


6. ALDAHUELO MATEOS, IBAN 7. ALDALUR ZUBIZARRETA, EÑAUT 8. ALDAZABAL ALDALUR, IÑIGO 9. ALKORTA ELDUAIEN, DORLETA 10. ALKORTA ELDUAIEN, OLATZ 11. ALTUNA SALABERRIA, ANDER 12. ANDOLA LARRAÑAGA, IÑIGO 13. ARAKISTAIN LARRAMENDI, BEÑAT 14. ARAMENDI ITURRALDE, MIKEL 15. ARANBURU EIZAGIRRE, JOSU 16. ARANGUREN ETXANIZ, BEÑAT 17. ARANGUREN ZUBIALKI, JOSU 18. ARREGI EGIGUREN, AITZOL 19. ASTIAZARAN SALEGI, ARKAITZ 20. ATXUKARRO IRIGOIEN, IÑAKI 21. ATXUKARRO IRIGOIEN, XABIER 22. AZKOITIA ALBERDI, JON 23. BERECIARTUA ALDALUR, MIKEL 24. CABALLERO CITONES, RAUL 25. CILVETI PEREZ, ARKAITZ 26. DE ARRIBA ITURRIA, IORITZ 27. EGIA ELORZA, ARKAITZ 28. EGIBAR ETXEBERRIA, JOSEBA 29. EGUIMENDIA ITURRIZA, ARNATZ 30. ETXANIZ ARAMENDI, JOSEBA 31. ETXANIZ MUGUREGI, ARKAITZ 32. ETXEBERRIA BEREZIARTUA, HARITZ 33. ETXEBERRIA EGAÑA, XABIER 34. GALDOS MENDIA, IÑIGO 35. GARATE ZUBELDIA, MIKEL 36. GARCIA JUARISTI, IÑIGO 37. GOENAGA EZENARRO, MIKEL 38. JUARISTI ALBERDI, IBON 39. LAMARIANGO EGAÑA, ALBERTO 40. LAMARIANO EGAÑA, RAMON 41. LARRAÑAGA IRULEGI, EGOITZ 42. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, IÑIGO 43. LARRAÑAGA POZO, IBON 44. LASA URIA, JON 45. LEONARDO GARCIA, EDUARDO 46. MARTINEZ ALBIZU, OHIAN

47. MENDIZABAL KANPOS, IÑIGO 48. MENDIZABAL PLAZAOLA, JON 49. MUGIKA MENDIOLA, UNAI 50. MUGIKA SALEGI, HARITZ 51. NIEVA LIZARBURU, RAMON 52. NOGALES TENA, MIKEL 53. OKARIZ ALBERDI, GORKA 54. ONA MARCOS, GORKA 55. OYARZABAL ARANBARRI, OIER 56. PEÑA LARRAÑAGA, ANE MIREN 57. REQUEJO LARRAÑAGA, CARLOS 58. SAIZAR MENDIZABAL, IÑIGO 59. SALEGI GARATE, JOSU 60. SARASOLA ALTUNA, MIKEL 61. SARASOLA IZETA, JOSE M. 62. SOLA BASTIDA, DIMITRI 63. SOROZABAL, ALBERDI ENEKO 64. UNANUE ALKORTA, ARITZ 65. ZUBELDIA USARBARRENA, JON 66. ZUBIMENDI DELGADO, ARKAITZ 2000-2001 BATXILERGOA 1. AIZPURU INTXAURRONDO, LEIRE 2. ALBERDI MURILLO, IÑAKI 3. ALBERDI TXURRUKA, OLATZ 4. ALTUNA ETXANIZ, NAROA 5. AMIANO URROZOLA, IRENE 6. ANDREU OTEIZA, MIREIA 7. ANDUEZA ALBERDI, MIREN UXUE 8. ANDUEZA ZIALZETA, MIREIA 9. ARANBARRI LARRAÑAGA, IÑIGO 10. ARANBARRI LARRAÑAGA, JON 11. ARRIETA GARMENDIA, BEÑAT 12. ASTIGARRAGA EPELDE, GORKA 13. AZKUNE TOLOSA, ITXASO 14. BASTIDA AZPIAZU, MAIALEN 15. BERASATEGI ZUBIZARRETA, ANE MIREN 16. BERISTAIN BIKENDI, IÑAKI 17. BERISTAIN LOPEZ DE ZUBIRIA, JOKIN 18. CALDERON VILES, ESTHER

141


142

19. CARRASCO CORRALES, ELISABETH 20. CORTA ETXANIZ, ARKAITZ 21. CUSTODIO CACERES, ERIK 22. EIZAGIRRE BERISTAIN, JOSU 23. EIZAGIRRE LOPETEGI, ENAITZ 24. ELIAS HORRILLO, MARKEL 25. ELIZALDE GOGORZA, JOSEBA 26. ELORZA IZAGIRRE, LORE 27. ELORZA ZUAZOLAZIGORRAGA, MIREN 28. ENATARRIAGA ESNAL, JON 29. ETXABE ALBERDI, JON 30. FERNANDEZ MARTINEZ, BETTSABE 31. FIGUEIRA CABALLERO, NEREA 32. GARATE ALUSTIZA,IDOIA 33. GODOY CABALLERO, AITOR 34. GONZALEZ AIZPURU, IÑIGO 35. GONZALEZ LERTXUNDI, NAROA 36. GONZALEZ RODRIGUEZ, MONIKA 37. GORROTXATEGI MANZISIDOR, OLAIA 38. HIDALGO POZO, ERIKA 39. IGNACIO CALDERON, EVA 40. IRAETA AGIRRE, ARKAITZ 41. ITURRALDE DEBA, IÑAKI 42. IZAGIRRE IGARTUA, ARANTZAZU 43. JUARISTI SASIAIN, AINARA 44. JUARISTI ZABALA, AINHOA 45. LARRAÑAGA AIZPURU, EKAITZ 46. LARRAÑAGA AREIZAGA, ITZIAR 47. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, OIER 48. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, IORITZ 49. LARREATEGI RUIZDE CENZANO, IRATI 50. LERSUNDI ALBERDI, EDISA 51. LETE ARRIETA, IONE 52. LETE ARRIETA, ONINTZA 53. LOPEZ ALBONDIGA, LEIRE 54. MALDONADO MAYORAL, AROA 55. MORGADO PASTRIAN, ASIER 56. MURILLO GARCIA, SHEILA 57. OLAIZOLA ARREGI, JOSEBA 58. OLALDE ARTETXE, JOANES

59. OMARO CAJO, NORA 60. OROZ MURGUIONDO, MIREN 61. PAJUELO ACEITON, JON 62. RAJADO OLALDE, ITXASO 63. RODRIGUEZ URBIETA, IÑAKI 64. ROMERO AGIRREZABAL, MIREIA 65. RUIZ SEGUROLA, AITOR 66. SAGARZAZU ARZALLUZ, ENEKO 67. SEGOVIA GRAJERA, IBAN 68. SUDUPE ALTUNA, NAROA 69. TRIVIÑO ARAGONESES, MIKEL 70. URANGA SAN SEBASTIAN, YOLANDA 71. URIA SORALUZE, NAGORE 72. URMENETA FERNANDEZ, BEATRIZ 73. URRUTIA URTEAGA, MAITE 74. VAZQUEZ ALKORTA, BORJA 75. ZABALA OLAIZOLA, URTZI 76. ZUAZOLAZIGORRAGA EPELDE, ARANZAZU 77. ZUBIZARRETA IZAGIRRE, MAITE 78. ZUBIZARRETA PIKABEA, AITZOL 2001-2002 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRREGABIRIA IRIONDO, JOSEBA 2. AGIRREZABAL AIESTARAN, ARKAITZ 3. AIZPURU ITURZAETA, IZASKUN 4. ALBERDI AGIRRE, ASIER 5. ALBERDI ARANBARRI, LIERNI 6. ALBERDI MURILLO, XABIER 7. ALDALUR UNSAIN, IBON 8. AMUBIETA IBARRETA, IKER 9. ANSORREGI ALBERDI, JON 10. ARAKISTAIN ARRIETA, ARKAITZ 11. ARAMENDI ALBERDI, XABIER 12. ARAMENDI BADIOLA, UNAI 13. ARANGUREN GURRUTXAGA, JON 14. ARIZMENDI ALVAREZ, IÑAKI 15. ARTETXE MAIZTEGI, EKAITZ 16. AZPIAZU MATEOS, ARITZ 17. AZPIAZU SORALUZE, UNAI


18. AZURMENDI ILLARRAMENDI, HARKAITZ 19. BERASATEGI ZARRAGA, AITOR 20. BEREZIARTUA ALTUNA, JAVIER 21. BUENO ALVAREZ, IBAN 22. CASTRO ETXEBERRIA, KEPA 23. EGIBAR ETXEBERRIA, JOSEBA 24. ELORZA ASTIGARRAGA, AMAIA 25. EROSTARBE TUBILLA, KOLDO 26. ETXEBERRIA MANZISIDOR, IBAN 27. ETXEZABAL OJANGUREN, JOKIN 28. EZAMA UZKUDUN, ANDER 29. EZEIZA PUELLES, OIER 30. GABILONDO GOMEZ, SUSANA 31. GASTIAN AGIRRE, LOREA 32. GASTIAIN ARAMBERRI, ARITZ 33. GOENAGA ANDUEZA, AINARA 34. GOENAGA ANSOLA, XABIER 35. GOROSTIDI MUJIKA, ENEKO 36. GURRUTXAGA ODRIOZOLA, DAVID 37. JIMENEZ MERINO, ALBERTO 38. JUARISTI GABILONDO, MIKEL 39. KANPOS IBARGUREN, GAIZKA 40. KARRERA IRASTORZA, MIKEL 41. KORTA ODRIOZOLA, ANDONI 42. LARRAÑAGA OLAIZOLA, MAIDER 43. LASA URIA, JON 44. LAZKANO JUARISTI, AMAIA 45. LERTXUNDI LOINAZ, IBAN 46. MENDIZABAL URDANPILLETA, ALAITZ 47. ODRIOZOLA MITXELENA, HARITZ 48. OLABIDE LOIOLA, JON 49. OLAIZOLA CAMIO, IZARRAITZ 50. ORBEGOZO UNANUE, JOSEBA 51. OYARZABAL LERONES, IMANOL 52. OTERMIN PELLEJERO, NEKANE 53. PLAZAOLA NUÑEZ, AINHOA 54. SAENZ BERGARETXE, BEÑAT 55. URANGA CAMPOS, JAVIER 56. URANGA REPULLES, JAKES 57. URBISTONDO LARRAÑAGA, ARITZ 58. UZKUDUN ZUMALAKARREGI, JOSEBA

59. URRATE GARMENDIA, URTZI 60. USANDIZAGA ALBERDI, ANDER 2001-2002 BATXILERGOA 1. AGIRRE ARETA, ANE 2. ALBERDI AZPIAZU, JOSEBA 3. ALBERDI MURILLO, IÑAKI 4. ALBERDI ZUBIZARRETA, ERGIÑA 5. ALDALUR ALBERDI, ZIHARA 6. ALDALUR BERISTAIN, AINHOA 7. ALDAZABAL LARRAÑAGA, NAIARA 8. ALKORTA ARANBURU, SAIOA 9. ANDREU OTEIZA, MIREIA 10. ARAKISTAIN ARRIETA, IÑAKI 11. ARANBARRI ANDUEZA, AINHOA 12. ARANBARRI ARTETXE, JOSU 13. ARANBARRI AZPITARTE, IBAN 14. ARENAS EGINO, MARIA 15. ARENAZA PLAZAOLA, XABIER 16. AROZENA DORRONSORO, HARITZ 17. ARRIZABALAGA JUARISTI, ERIETE 18. ARTETXE URIA, MAITE 19. AZPILLAGA ALBERDI, MAITE 20. AZPIAZU SORALUZE, IORITZ 21. AZPITARTE EPELDE, OIHANA 22. BASTIDA AZPIAZU, MAIALEN 23. BENITEZ AZAROLA, OLATZ 24. BERISTAIN BASTARRIKA, ITZIAR 25. CARMUEGA TENA, JAVIER 26. ELIAS HORRILLO, MARKEL 27. ELIAS URIA, MAITE 28. ELORZA IZAGIRRE, LORE 29. ELORZA PAGALDAI, ENERITZ 30. EPELDE AGIRRE, MAIDER 31. EPELDE EPELDE, AINARA 32. EPELDE MATEOS, ENEKO 33. ESPADA PERNICAS,ANGEL 34. ETXANIZ BERISTAIN, JULEN 35. ETXENAGUSIA ARREGI, ENERITZ 36. GALARRAGA ELORZA, EGOITZ

143


144

37. GARATE BERISTAIN, XABIER 38. GARMENDIA SUDUPE, MAITANE 39. GOENAGA ANDUEZA, ANE 40. IGLESIAS CANCHO, TAMARA 41. IMAZ ZENDOIA, IDOIA 42. IRAETA AGIRRE, AROA 43. ITURRALDE DEBA, IÑAKI 44. IZAGIRRE ALKORTA, LOREA 45. JUARISTI GARCIA, AITOR 46. JUARISTI IBARBIA, MIKEL 47. JUARISTI ROMARATE, JON 48. LARRAÑAGA MENDIZABAL, MIREN 49. LARRAÑAGA SUDUPE, JOSEBA 50. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, ESTHER 51. LARREATEGI RUIZ DE CENZANO, IRATI 52. LETE URANGA, IZASKUN 53. MARTINEZ JUARISTI, EDURNE 54. MENDEZ SANTALICES, JAVIER 55. MENGIBAR RETOLAZA, SAIOA 56. MUGIKA GARMENDIA, JULEN 57. ODRIOZOLA UNANUE, IORITZ 58. OMARO CAJO, MARIA 59. OMARO CAJO, NORA 60. OÑEDERRA ARAMENDI, AINTZIRA 61. ORBEA EPELDE, EDURNE 62. OSTOLAZA ALBERDI, AINHOA 63. PARADA DIAZ, JANNET 64. PAVO APARICIO, EIDER 65. PLAZAOLA BADIOLA, ANE 66. PLAZAOLA URBIETA, MAITE 67. RUIZ DE AZUA SUDUPE, ESTELA 68. SAEZ CABEZA, BEGOÑA 69. SANZ LOBO,DUNIA 70. SARALEGI JUARISTI, NAIKE 71. SUDUPE ARAMENDI, OIHANA 72. UNANUE ELORZA, LADIS 73. URIA SORALUZE, MAIALEN 74. USOBIAGA TXURRUKA, JOSU 75. UZIN MARZANA, AINARA 76. ZENDOIA LETE, MIKEL

2002-2003 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRRE COLIAS, GORKA 2. AGIRREGABIRIA IRIONDO, JOSEBA 3. AGIRREZABAL AIESTARAN, ARKAITZ 4. AGIRREZABALAGA OLAIZOLA, PAKO 5. ALBERDI MURILLO, XABIER 6. ALKORTA SUDUPE, IKER 7. ARAKISTAIN ALBIZU, AGURTZANE 8. ARANALDE GOENAGA, MAIALEN 9. ARANBARRI AIZPURU, IBAN 10. ARANBURU EIZAGIRRE, JOSU 11. ARISTI IRIARTE, MIKEL 12. ARISTI LEGARRA, IDOIA 13. ARREGI ETXEBERRIA, AINHOA 14. ARRIETA PAGOAGA, GOTZON 15. ARRUABARRENA MARTINEZ, ALAZNE 16. ASIAIN OLANO, JON 17. ASTIGARRAGA EPELDE, GORKA 18. BERISTAIN BIKENDI, IÑAKI 19. BERISTAIN MENDIZABAL, IGOR 20. BERISTAIN SALINAS, IBAN 21. BLANCO CLEMENTE, JONATAN 22. CASTAÑO NUÑEZ, TOMAS 23. CRESPO CALERO, CRISTINA 24. DAVILA BARRIO, SERGIO 25. DELSO AIZPURUA, AITOR 26. EIZMENDI ORBEGOZO, DAVID 27. ELDUAIEN ASTIGARRAGA, AMAIA 28. ELORZA LASA, BEÑAT 29. ESTRELLA BENITEZ, JOSE ANTONIO 30. ENPARAN GARATE, IÑIGO 31. EPELDE MITXELENA, SAIOA 32. ETXABE MANZISIDOR, IRATI 33. ETXANIZ REPULLES, ARIANE 34. ETXEZARRETA, GOITIA IBAN 35. EZAMA LARRARTE, ARITZ 36. FERNANDEZ DE GOBEO ARAKISTAIN, OSKAR 37. GARATE ALUSTIZA, IDOIA 38. GERENABARRENA SALEGI, PELLO 39. GOENAGA ANDUEZA, ANE


40. GOIKOETXEA CEARRETA, ENEKO 41. JUARISTI SASIAIN, AINARA 42. LARRAÑAGA TELLETXEA, MANEX 43. LARRAR MANTEROLA, IKER 44. LAZKANO JUARISTI, AMAIA 45. LERTXUNDI LOINAZ, IBAN 46. LOPEZ DE GEREÑO ZINKUNEGI, BORJA 47. MALDONADO MAYORAL, AROA 48. MONTES DAVILA, AITOR 49. MUGIKA ETXEZABAL, UXUNE 50. ODRIOZOLA SAGARNA, LIERNI 51. OLAZABAL AMEZTOY, IÑAKI 52. OTERMIN PELLEJERO, NEKANE 53. PEREZ HIDALGO, OSKAR 54. RODRIGUEZ URBIETA, IÑAKI 55. ROMERO AGIRREZABAL, MIREIA 56. SAGARZAZU ARZALLUZ, ENEKO 57. SUDUPE BEREZIARTUA, NEREA 58. TAPIA CABRERA, TANIA 59. TELLERIA IZAGIRRE, JULEN 60. URBISTONDO ARTETXE, JON 61. URTEAGA ALDALUR, JON 62. VERGARA ALBERDI, AITOR 63. ZABALA OLAIZOLA, URTZI 64. ZABALETA FERNANDEZ, JOSU 65. ZUAZOLAZIGORRAGA ZELAIA, IÑIGO 66. ZUBIZARRETA PIKABEA, AITZOL 67. ZUZUARREGI MUGIKA, JON 2002-2003 BATXILERGOA 1. AGIRRE ETXABE, MAIALEN 2. AGUADO RODRIGUEZ, VERONICA 3. ALBERDI LARRAÑAGA, MIKEL 4. ALKORTA ALBERDI, BEÑAT 5. ALKORTA IRAETA, XABIER 6. ARAKISTAIN ARRIETA, IÑAKI 7. ARCE PRIETO, MIKEL 8. AREIZAGA UGARTEMENDIA, PEDRO 9. ARIZMENDI ALVAREZ, ESTIBALIZ

10. ARRIETA ZUAZOLAZIGORRAGA, AITZOL 11. ARRIZABALAGA JUARISTI, ERIET 12. ARTETXE MENDIZABAL, AMAIA 13. AZPIAZU SORALUZE, IORITZ 14. BERASATEGI ZUBIZARRETA, KOLDO 15. ELIZALDE GOGORZA, JOSEBA 16. ELORZA AGIRRE, JOSU 17. EPELDE ORUESAGASTI, EGOITZ 18. ESNAOLA ZUBIZARRETA, IGOR 19. ETXANIZ CEREZO, AINHOA 20. ETXANIZ LIZARRALDE, NAHIKARI 21. GARATE ARREGI, IÑAKI 22. GARCIA PEREZ, CARLOS IÑIGO 23. GOGORZA UZIN, ANE 24. GOIKOETXEA ARANGO, ARAITZ 25. HIDALGO NOGALES, CHRISTIAN 26. IGOA MERINO, JOSEBA 27. IRAOLA ODRIOZOLA, NEREA 28. ITURBE SALUTREGI, XABIER 29. ITURRALDE DEBA, IDOIA 30. IZAGIRRE IGARTUA, IMANOL 31. JUARISTI URIA, INAZIO 32. LARRAÑAGA ALBERDI, JON 33. LARRAÑAGA DE LA TORRE, IMANOL 34. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, EGOITZ 35. LARRAÑAGA TELLETXEA, MIKEL 36. LOPEZ LAS HERAS, MAITE 37. MELLADO MATEO, SARA 38. MENGIBAR RETOLAZA, SAIOA 39. MUGICA CASADO, VERONICA 40. ODRIOZOLA ROMARATE, IÑAKI 41. ODRIOZOLA ROMARATE, DESIREE 42. ORIA GARMENDIA, JOSU 43. OTAÑO ARRIETA, AINHOA 44. RODRIGUEZ SOREASU, MIGUEL ANGEL 45. ROMARATE GOENAGA, MIREIA 46. RUIZ DE AZUA SUDUPE, ANA 47. SAGARZAZU ARREGI, KOLDO 48. SAN JUAN LARRAÑAGA, EDURNE 49. SANZ LOBO, DUNIA

145


50. SECO LIZARRALDE, IBAN 51. SOTO FERNANDEZ, ENEKO 52. UMEREZ IBAIETA, NEKANE 53. URTEAGA ALDALUR, MIREN 54. VALLE DIEZ, MIKEL 55. ZABALA GASTEIZ, JON 56. ZUBIAURRE BERASATEGI, AITOR 57. ZULAIKA IZAGIRRE, MIKEL 58. ZUBIZARRETA IÑURRITEGI, MAIDER

2003-2004 LANBIDE HEZIKETA

146

1. AIZPURUA DURAN, EDUARDO 2. AIZPURUA SALEGI, ITSASO 3. ALBIZU ARRILLAGA, ANTXON 4. ALDALUR UNSAIN, AINHOA 5. ARANBERRI EIZAGIRRE, ITZIAR 6. ARANBURU EIZAGIRRE, JOSU 7. ARISTI IRIARTE, MIKEL 8. AROZENA DORRONSORO, HARITZ 9. ARTOLA GARMENDIA, IRATXE 10. ARZALLUZ AGIRREZABALAGA, ARITZ 11. ASTORKIA OLAIZOLA, MIRARI 12. ATORRASAGASTI EIZAGIRRE, XABIER 13. AZKOITIA ALBERDI, ASIER 14. BENGOETXEA IGUARAN, EGOITZ 15. BERASALUZE MANTEROLA, IBON 16. BERISTAIN BIKENDI, IÑAKI 17. BERROCOSO MARTINEZ, IBAN 18. CALDERON VILEZ, MIRIAM 19. CASTUERA MARTIN, NOELIA 20. DONOSO IRIARTE, JAVIER 21. ELORZA LASA, BEÑAT 22. ENPARAN GARATE, IÑIGO 23. ETXANIZ BERISTAIN, JULEN 24. ETXABE MARTINEZ, AIMAR 25. ETXEBERRIA EGAÑA, JON 26. EZEIZA PUELLES, OIER 27. FERNANDEZ IGLESIAS, IÑIGO

28. GALLEGO ETXEZARRETA, XUBAN 29. GARNATEO ARANDA, CRISTIAN 30. GODOY CABALLERO, AITOR 31. GOENAGA LARRARTE, MIKEL 32. GONZALEZ OSTOLAZA, ITZIAR 33. IZAGIRRE LARRAÑAGA, JON 34. KRUZELEGI LEZETA, JON 35. LARRAÑAGA ARENAS, AINHOA 36. LARRAÑAGA TELLETXEA, MANEX 37. LETE URANGA, IZASKUN 38. MARTINEZ JUARISTI, EDURNE 39. MONTES DAVILA, AITOR 40. ODRIOZOLA ARAKISTAIN, MIKEL 41. ODRIOZOLA SAGARNA, LIERNI 42. ODRIOZOLA UNANUE, IORITZ 43. ODRIOZOLA UNANUE, NAHIKARI 44. OLAIZOLA CAMIO, IZARRAITZ 45. OTEGI ALKORTA, ARKAITZ 46. PARADA DIAZ, JANNET 47. SAENZ ORENA, UXOA 48. TELLERIA EIZAGIRRE, JULEN 49. URBIETA CAMPOS, MAITE 50. URIBESALGO BIKUÑA, MIKEL 51. USOBIAGA TXURRUKA, JOSU 52. UZIN MARZANA AINARA 53. UZKUDUN TXAPARTEGI, YOSU 54. ZUBIMENDI URANGA, JAGOBA 55. ZUBIZARRETA EIZAGIRRE, BEÑAT 56. ZUGASTI UZKUDUN, MIKEL

2003-2004 BATXILERGOA 1. AGIRRE ETXABE, LEIRE 2. AGIRREGABIRIA IRIONDO, AITOR 3. AIZPURU ALDALUR, JOSU 4. AIZPURU INTXAURRONDO, ARKAITZ 5. ALKORTA ETXEZARRETA, LEIRE 6. AMILIBIA OTEIZA, MIREIA 7. ANDREU ARZUAGA, ION


8. ANDREU VIGUERA, ENERITZ 9. ARANBARRI KORTABARRIA, NEREA 10. ARANGUREN ALBERDI, ANDER 11. AREIZAGA UGARTEMENDIA, MAITE 12. ARENAS JOARISTI, IDOIA 13. ARREGI AGIRRE OIHANE 14. AZKOITIA ZUBIZARRETA, ANE 15. AZPITARTE ODRIOZOLA, JON 16. BENEITEZ SAGARZAZU, AITOR 17. BERISTAIN LOPEZ DE ZUBIRI, UGAITZ 18. CABALLERO CITORES, LEIRE 19. CALERO ASOREY, STEISY 20. DE JESUS RODRIGUEZ, JENNIFER 21. EPELDE MENDIZABAL, OIHANA 22. EPELDE URKIZU, AGURTZANE 23. FERNANDEZ GRANDE, YOLANDA 24. HORRILIO ROMERO, SABRINA 25. IBARMIA SEGUROLA, JON 26. IGOA MERINO, JOSEBA 27. JUARISTI URIA, INAZIO 28. LARRAÑAGA ARREGI, AITOR 29. LARRAÑAGA PAREDES, IZARO 30. LIZARAZU JAUREGI, JAKES 31. MARTINEZ AZKOITIA, MIRIAN 32. MARTINEZ DE LA HERA, OIHANA 33. MENDIOLA RUIZ, JON ANDER 34. ORUESAGASTI MUÑOZ, ARITZ 35. PEÑA UNANUE, UNAI 36. PEREZ DAVILA, ELISABETH 37. PRIETO DEL PRADO, TANIA 38. RODRIGO SANCHEZ, SANDRA 39. SALEGI ARREGI, GARAZI 40. SALEGI SAN VICENTE, JOANES 41. SUDUPE ORMAETXEA, NAIARA 42. URANGA LARREA, JOKINE 43. ZABALETA GOENAGA, ANDER 44. ZELAYA JUARISTI, LEIRE 45. ZUBIAURRE BERASATEGI, AITOR 46. ZUBIZARRETA PIKABEA, JOANA

2004-2005 LANBIDE HEZIKETA 1. AIZPURU SALEGI, OIHANA 2. ALBERDI ALDALUR, JOSU 3. ALBERDI TXURRUKA, OLATZ 4. ALBIZURI IZAGUIRRE, FRANCISCO JAVIER 5. ALCORTA PLAZAOLA, MIKEL 6. ALDALUR ARRUTI, OSCAR 7. ALONSO OSTOLAZA, JOSU 8. ANSORREGI ALBERDI, JON 9. ARAKISTAIN ARRIETA, IÑAKI 10. ARRIOLA BAYO, IBAI 11. ASTIGARRAGA UZCUDUN, BEÑAT 12. AZPIAZU SORALUZE, IORITZ 13. BASTIDA AGUIRRE, ANA 14. BERISTAIN OSTOLAZA, IOLANDA 15. CARTON VEGA, JOSE MIGUEL 16. ECHANIZ LANDA, IÑAKI 17. EIZMENDI IRURETAGOIENA, JOSEBA 18. ELORZA DORRONSORO, MIKEL 19. ESOAIN ARRUTI, ZIGOR 20. ETXANIZ BERISTAIN, GORKA 21. EZEIZA PUELLES, OIER 22. GOENAGA LARRARTE, MIKEL 23. GONZALEZ PASCUAL, IGNACIO 24. IBARBIA MENDIZABAL, ARGIÑE 25. IRURE BEREZIARTUA, JON 26. ITURRALDE DEBA, IDOIA 27. LARRAÑAGA ARGAYA, JON 28. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, OIER 29. LASA URKIZU, MIKEL 30. LIZARRALDE ARREGUI, ALAITZ NEREA 31. OLAIZOLA CAMIO, IZARRAITZ 32. PEREZ BENITEZ, CHISTRIAN ANUNSKA 33. RODRIGUEZ ALDALUR, ROBERTO 34. RODRIGUEZ SOREASU, MIGUEL ANGEL 35. SAGARZAZU ARZALLUZ, ENEKO 36. SAGARZAZU ARZALLUZ, YAGOBA 37. UZIN MARZANA, IBAN 38. UZKUDUN GOENAGA, JOKIN 39. ZUAZOLAZIGORRAGA BECARTE, MIKEL

147


2004-2005 BATXILERGOA

148

1. ABARISQUETA LARRAÑAGA, ANA 2. AGUIRRE JUARISTI, NEREA 3. AIZPURU ALDALUR, JUANJO 4. AIZPURU ZUBIZARRETA, ENEKO 5. ALBERDI MENDEZ, MAITANE 6. ALBERDI PEÑA, KEPA 7. ALBERDI ZUBIZARRETA, IRATXE 8. ALCORTA SUDUPE, ANDER 9. ARAMBARRI AIZPURU, OLIVER 10. ARANBARRI ARTETXE, ANDONI 11. ARANBARRI SUDUPE, IÑIGO 12. ARRIETA GARMENDIA, IHINTZA 13. ARTECHE MENDIZABAL, XABIER 14. ARZUAGA MANCISIDOR, LEIRE 15. AZKOITI JUARISTI, MIKEL 16. AZPIAZU MOLINA, UNAI 17. BALENCIAGA JUARISTI, JULIAN 18. BASTARRICA SALEGI, JON 19. BELOQUI ARRUABARRENA, UXUE 20. BENEITEZ SAGARZAZU, AITOR 21. BERISTAIN BASTARRICA, AINHOA 22. BRETAÑA ALBERDI, ANUSKA 23. CADIERNO GOMEZ, MAITE 24. CAMARZANA MANGAS, SARAI 25. ECHANIZ ARANDA, SARA 26. ECHANIZ GARCOA, OIHANA 27. ECHANIZ IRAETA, AINARA 28. ELORZA AZPIAZU, MAIALEN 29. ENATARRIAGA ESNAL, IBAN 30. EPELDE AGUIRRE, IKER 31. ESNAL ARRIETA MAITE 32. GALARRAGA ELORZA, ZURIÑE 33. GARCIA DE LA HERA, LEIRE 34. GARCIA DE LA HERA, NAIARA 35. GIL AZCUE, AITOR 36. GOENAGA ANSOLA, ANE 37. IGNACIO CALDERON, IGOR 38. IRIZAR ALBERDI, JAIONE

39. LANDA ETXEBERRIA, JOKIN 40. LARRAÑAGA ARAMBARRI, JON 41. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, LE IRE 42. LIZARAZU JAUREGI, JAKES 43. LIZARRALDE EGUINO, MIREN 44. LOPEZ ALBONIGA, ITZIAR 45. MARAÑA UNANUE, AINHOA 46. MARTIN TENA, MARIA ISABEL 47. MATEOS AYERDI, ALBA JUDIT 48. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, XABIER 49. OLAIZOLA ELORZA, ANE 50. OÑEDERRA ARAMENDI, ARITZ 51. PLAZAOLA BADIOLA, BEÑAT 52. PRIETO DE PRADO, TANIA 53. PUERTAS ARRIZABALAGA, MAIALEN 54. REKONDO JAUREGI, AITOR 55. SALEGUI SAN VICENTE, JOANES 56. SEGUI ORBEGOZO, PEDRO JUAN 57. SORALUCE IGOA, AMAIA 58. ZABALETA GOENAGA, ANDER 2005-2006 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRRE BALENZIAGA, SAIOA 2. AGIRREGABIRIA IRONDO, JOSU 3. AIZPURU INTXAURRONDO, LEIRE 4. ALBERDI ODRIOZOLA, IÑIGO 5. ALCORTA PLAZAOLA, MIKEL 6. AMIANO LASA, ARITZ 7. ARAMENDI BADIOLA, JOSE M. 8. AREIZAGA UGARTEMENDIA, MAITE 9. ARREGI ARTOLA, ENEKO 10. ARREGUI MARTIJA, JOSU 11. ARRUTI ROTETA, IBON 12. AZCARGORTA ZABALETA, ENEKO 13. AZPIAZU SORALUZE, IORITZ 14. BERECIARTUA ALDALUR, JULEN 15. CABALLERO CITORES, LEIRE 16. ECHANIZ ECHANIZ, IBAN 17. ECHANIZ ITURRIOZ, IANIRE


18. EIZAGIRRE ITURRI, JOSUNE 19. ELIAS HORRILLO, AITOR 20. ETXEBERRIA EGAÑA, JON 21. FERNANDEZ LANDA, AMAIA 22. FLORES ANSOLA, MIRIAN 23. HURTADO ZABALA, IZASKUN 24. IÑARRAIRAEGI ETXANO, EGOITZ 25. IRURE BEREZIARTUA, JON 26. JIMENEZ MERINO, IÑIGO 27. JUARISTI IBAÑEZ, OLITE 28. LARRAÑAGA ALBERDI, JON 29. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, OIER 30. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, IMANOL 31. LEONARDO GARCIA, EDUARDO 32. OLABIDE LOIOLA, AMAIA 33. OLARTE SUDUPE, ARITZ 34. OLIDEN SAN SEBASTIAN, JESUS AIMAR 35. OSA ROS, ASIER 36. RODRIGUEZ GARCIA, MIKEL 37. RUIZ AGUADO, ESTELA 38. SALEGUI IBARGUREN, XABIER 39. SANTOVEÑA SAINZ-MAZA, VIRGINIA 40. SEGUROLA LAZCANO, IBAI 41. ZUBELDIA INDART, MARKEL 2005-2006 BATXILERGOA 1. ALBERDI AZCOITIA, IÑAKI 2. ALDABALDETREKU BUENECHEA, ITSASNE 3. ALDALUR ETXANIZ, JAIONE 4. ALDAZABAL LARRAÑAGA, OIHANA 5. ALTUNA AZPITARTE, UNAI 6. ANDUEZA CIALCETA, MARKEL 7. ANSOLA SAN VICENTE, NAIARA 8. ARAMBARRI ZUBILLAGA, ENEKO 9. ARAMENDI BADIOLA, OIHANA 10. ARAMENDI OLAIZOLA, OIHANA 11. ARANBARRI LARRAÑAGA, ANE 12. ARANBARRI SUDUPE, IÑIGO 13. ARANGUREN ALBERDI, KOLDO

14. ARENAZA PLAZAOLA, JON 15. ARRUTI AGIRREGABIRIA, ESTIBALITZ 16. AZKUE AGIRRE, ANE 17. AZPITARTE EPELDE, HIBAI 18. AZPITARTE ODRIOZOLA, JOSU 19. BASTARRICA SALEGI, JON 20. BENEITEZ SAGARZAZU, MIREN 21. CRUZ ZABALA, JANIRE 22. ECHANIZ BALENCIAGA, AMAIA 23. ECHANIZ CORRALES, MAIALEN 24. ECHAVE ALBERDI, AMAIA 25. ECHEVERRIA AZPIAZU, JON 26. ECHEZARRETA IBAÑEZ, EKAITZ 27. EPELDE PEÑAGARICANO, NAIARA 28. FERNANDEZ GRANDE, ESTHER 29. FERNANDEZ MUÑOZ, NAIARA 30. GARCIA PEREZ, ANA ISABEL 31. GARCIA ROMARATE, ISABEL 32. GOENAGA ALBERDI, AITOR 33. IBARMIA SEGUROLA, JOSEBA 34. IGNACIO CALDERON, IGOR 35. IZAGUIRRE URIA, JAIONE 36. JUARISTI AGUIRRE, JOSU 37. LARRAÑAGA ARAMBARRI, NEREA 38. LARRAÑAGA ARRIETA, HARITZ 39. LETE AIZPITARTE, NEKANE 40. LETURIA ISUSKITZA, JON 41. LOINAZ GARATE, MIREN 42. LOPETEGUI MENDIZABAL, IRATI 43. MARTIN TENA, MARIA ISABEL 44. MARTINEZ ALBERDI, IBONE 45. MENDIZABAL TENA, NAIA 46. MUGARZA OTEIZA, AITOR 47. MUÑOZ DELGADO, M. LOURDES 48. MURILLO FERNANDEZ, JUDITH 49. NOVOA FRAGATA, ALEXANDRA 50. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, XABIER 51. OÑEDERRA ARAMENDI, ARITZ 52. OROZCO URARTE, ZALOA 53. PAINCEIRA CASAS, JAVIER

149


150

54. PEREZ GONZALEZ, AINARA 55. REIKONDO JAUREGI, AITOR 56. ROMERO AGUIRREZABAL, ION 57. SASIETA FERNANDEZ, MIRIAM 58. SUDUPE OTEIZA, ARKAITZ 59. ULANGA OREJA, ARANTZAZU 60. ULANGA OREJA, PAULA 61. UNANUE ELORZA, JON 62. URTEAGA LARZABAL, AROA 63. ZABALA OLAIZOLA, ALAZNE 64. ZABALETA SORALUCE, GERMAN 65. ZUBILLAGA MARTIN, IBON 66. ZUBIZARRETA URANGA, MAIDER 67. ZULAIKA FERRIZ, BEÑAT 2006-2007 LANBIDE HEZIKETA 1. ALBERDI ODRIOZOLA, IÑIGO 2. AGUIRRE RODRIGUEZ, JON 3. APALANZA ZUBELDIA, ENDIKA 4. ARREGI ARTOLA, ENEKO 5. ARREGUI MARTIJA, JOSU 6. ARRIZABALAGA QUINTAS, MAIDER 7. AZCUE SOLABERRIETA, OIER 8. AZPIAZU MOLINA, UNAI 9. BEREZIARTUA AIZPURU, IÑAKI 10. BIKENDI LARRAÑAGA, OLAIA 11. ECHANIZ ECHANIZ, IBAN 12. ECHEVERRIA ARAMBURU, ARITZ 13. ECHEVERRIA GARMENDIA, IÑAKI 14. ECHEZARRETA GURRUCHAGA, MAIALEN 15. EGAÑA BERISTAIN, ERITZ 16. EIZAGUIRRE RODRIGUEZ, MARGARITA 17. EIZMENDI IRIONDO, XUAN 18. ELORZA ASTIGARRAGA, AMAIA 19. ESNAL ARRIETA, MAITE 20. GARATE BADIOLA, MIKEL 21. GARATE LARRAÑAGA, JOSU 22. GARCIA DE LA HERA, MIRIAN 23. GOENAGA ZINKUNEGI, UXOA

24. IRAOLAGOITIA AIZPURUA, JOSU 25. ITURRALDE AGUINAGALDE, JOKIN 26. ITURRI LASA, ITZIAR 27. ITURZAETA LARRAÑAGA, AMAIA 28. JUARISTI ECHEVERRIA, JON 29. LARRAÑAGA ARAMBARRI, JON 30. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, IMANOL 31. OÑEDERRA ROSCON, JON 32. OYARZABAL AGUIRREZABALAGA, EÑAUT 33. PLAZAOLA BADIOLA, BEÑAT 34. RODRIGUEZ GARCIA, MIKEL 35. SAGARDIA HIDALGO, ANDONI 36. SALEGUI ITURRALDE, AITZIBER 37. SARASUA RIBERA, IGOR 38. SEGUROLA LAZCANO, IBAI 39. UNANUE IRASTORZA, ODEI 40. UZCUDUN ZUMALACARREGUI, ASIER 41. ZIALTZETA MENDIZABAL, AITOR 2006-2007 BATXILERGOA 1. ACEDO RAMOS, MIREN 2. AGIRRE GOENAGA, ITZIAR 3. AIZPURU IRAZUSTA, MAITANE 4. ALBERDI SANTOS, XABIER 5. ALDALUR MUXIKA, GORKA 6. ALKORTA ETXEZARRETA, AMAIA 7. ALKORTA SALEGI, IÑAKI 8. ANDUEZA CIALCETA, MARKEL 9. ARAMBARRI ELORZA, JULEN 10. ARENAZA PLAZAOLA, JON 11. ARREGI JOARISTI, AITOR 12. ARRIBAS MARTIARENA, JON 13. ARRIETA ULACIA, NEREA 14. ARTETXE EZKERRA, PATXI 15. AZKOITI JUARISTI, ANDONI 16. AZKUE ARZALLUZ, KAIET 17. AZPITARTE OYARZABAL, ELUSKA 18. AZPITARTE ZUBIZARRETA, ANDER 19. BASTIDA UCIN, MIRARI


20. BENEITEZ SAGARZAZU, MIREN 21. BRAGADO BEÑARAN, JANIRE 22. CABALLERO ALVAREZ, RAQUEL 23. CALERO ASOREY, JENNIFER 24. CASQUERO UCIN, ANIA 25. CATALINA SANCHEZ, ANA 26. EPELDE PEÑAGARIKANO, JOSUNE 27. ESKISABEL EGAÑA, MAIALEN 28. ETXANIZ ALBERDI, SILVIA 29. ETXANIZ OSINALDE, ANDION 30. ETXANIZ ULAZIA, XABIER 31. FRANCES GARCIA, MIRIAM 32. GALARZA ZABALA, AINITZE 33. GARATE AZPIAZU, LEIRE 34. GARATE GARMENDIA, SARA 35. GARCIA CONDE, IMANOL 36. GARCIA ROMARATE, ISABEL 37. GOENAGA ALBERDI, AITOR 38. HIDALGO ESPADA, MAITE 39. IBARGUREN AIZPITARTE, MIREN 40I. TURRALDE BALENCIAGA, MIKEL 41. JUARISTI ZABALA, OLAIA 42. LARRAÑAGA TELLERIA, URRATEGI 43. LAZCANO TENA, ALAZNE 44. LOPEZ LAS HERAS, GEMA 45. MATADOR RODRIGUEZ, ESTELA 46. MUGARZA OTEIZA, AITOR 47. MUGICA ZUBIA, MIRIAN 48. OLARIAGA IZAGIRRE, ANE 49. OÑEDERRA ARAMENDI, ARITZ 50. OÑEDERRA IÑURRITEGUI, IHINTZA 51. ORBEA EPELDE, ARIANE 52. ORBEGOZO MENDIZABAL, HARITZ 53. ORBEGOZO MENDIZABAL, NAIARA 54. ORUESAGASTI MUÑOZ, ALAITZ 55. OTAÑO ARRIETA, ANDER 56. ROMERO AGUIRREZABAL, ION 57. SANJUAN LARRAÑAGA, LEIRE 58. SECO GUTIERREZ, SILVIA 59. TRIVIÑO ARAGONESES, SARA

60. WALIÑO JURADO, SARA 61. ZUBILLAGA MARTIN, IBON 62. ZULAIKA FERRIZ, BEÑAT 2007-2008 LANBIDE HEZIKETA 1. AGUIRRE URIA, MIKEL 2. AIZPURU AGIRRETXE, JOSU 3. ALBERDI AZCOITIA, IÑAK 4. ALBERDI PEÑA, AITOR 5. ALDABADELTRECU BUENECHEA, ITSASNE 6. ARAMBURU OÑEDERRA, BEÑAT 7. ARANBERRI EIZAGIRRE, ITZIAR 8. ARRIETA BEGUIRISTAIN, BEÑAT 9. ARTOLA LORENZO, MAIALEN 10. ASTIGARRAGA EPELDE, MIKEL 11. BASTARRICA SALEGI, JON 12. CARBAJO ASTIGARRAGA, LUIS M. 13. ECHEVERRIA ARAMBURU, ARITZ 14. ESCAPA ECHANIZ, ALESANDER 15. GODOY GAZTAÑAGA, ENEKO 16. GOENAGA ALTUNA, IÑIGO 17. GUERRA IRIARTE, JON 18. HIDALGO BENITEZ, GLORIA 19. IZETA KORTA, MIKEL 20. LEZAUN ABALDE, ANTXON 21. LIZARRALDE ARANGUREN, BEÑAT 22. LIZARAZU JAUREGI, JAKES 23. LORENZO PUERTO, OLIVER 24. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, XABIER 25. ORUESAGASTI ARRUTI, AINITZE 26. PEREZ CORTABARRIA, XABIER 27. PERNIA ARELLANO, OIER 28. PINTADO MORALES, ERIK 29. POZO AGIRRETXE, BORJA 30. PRELLEZO RAMIREZ, ANDER YOBA 31. SARASUA RIBERA, IGOR 32. SARRAO LECETA, XABIER 33. SUAREZ MURUAMENDIARAZ, IDOIA 34. SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN

151


35. UNANUE IRASTORZA, ODEI 36. ZUBIZARRETA PEÑA, LEIRE 2007-2008 BATXILERGOA

152

1. AGUINAGALDE IBAÑEZ, ITZIAR 2. AGUIRRE SANTAMARIA, EIDER 3. AGUIRRE SANTAMARIA, LAIDA 4. ALBERDI ARAMENDI, KOLDO 5. ALBERDI EIZMENDI, SAIOA 6. ARABAOLAZA ALDAZABAL, JOSU 7. ARAMENDI GALDOS, JUNE 8. ARTETXE EIZAGIRRE, ENERITZ 9. BALENCIAGA JUARISTI, MARINA 10. BARRAGAN DOMINGUEZ, SAMANTHA 11. BEKARTE ZUBIZARRETA, XUBAN 12. BENITEZ SAIZ, ANGELA 13. BRETAÑA ALBERDI, IONE 14. DIAZ LOPEZ, RAQUEL 15. EIZAGIRRE LOPETEGI, IONE 16. ELIAS URIA, AMAIA 17. ELORZA SANCHO, LEIRE 18. FERNANDEZ MARTINEZ, CENAIDA 19. FERNANDEZ PALACIN, ALBA 20. GARCIA ARREGUI, JON 21. GARMENDIA IZTUETA, XABIER 22. GAZTAÑAGA AIZPURU, ALBA 23. GOENAGA LIZARRALDE, IORITZ 24. HORRILLO ROMERO, CYNTHIA 25. IBARGUREN CABEZAS, AITOR 26. LARRAÑAGA ALBERDI, IERA 27. LARRAÑAGA ARAMBURU, OIHANE 28. LEON POVEDA, AINARA 29. MENDIZABAL ALBERDI, IORITZ 30. MENDO ECHEVERRIA, LEIRE 31. OLAIZOLA AQUIZU, EDURNE 32. PUERTAS ARRIZABALAGA, ANDER 33. REKONDO JAUREGI, LIDE 34. RODRIGUEZ SOREASU, MARIA TERESA 35. SALEGI SAN VICENTE, XABIER

36. SECO LIZARRALDE, OIHANA 37. SOLOZABAL ALDALUR, IÑIGO 38. SUDUPE MUGICA, IGOR 39. TOLOSA ALBERDI, IÑAKI 40. URANGA LARREA, LARRAITZ 41. UZIN ARSUAGA, LEIRE 42. VAZQUEZ LOPEZ, ION 43. ZINKUNEGI LETE, IRANTZU 44. ZUBIAURRE BERASATEGUI, JON 2008-2009 LANBIDE HEZIKETA 1. AIERTZA LARRARTE, EGOITZ 2. AIZPURU LETE, KRISTINA 3. ALDALUR ARRUTI, IBAN 4. ANTUNEZ ALBERDI, JOKIN 5. ARANZAMENDI IRIONDO, AITOR 6. ARRIETA PELAEZ, MIKEL 7. ASTIGARRAGA EPELDE, MIKEL 8. AZKARATE CORRAL, ANDER 9. BEN HAMMOU, NOURIA 10. CARBAJO ASTIGARRAGA, LUIS M. 11. CASAREJOS CRUZ, AINGERU 12. ECHANIZ RODRIGUEZ, OHIANE 13. EIZAGUIRRE RODRIGUEZ, JOSEBA 14. EIZMENDI IRIONDO, XUAN 15. EPELDE EPELDE, IOSU 16. EPELDE MITXELENA, JON 17. ESCAPA ECHANIZ, ALESANDER 18. ESNAL SANCHEZ, GONTZAL 19. ETXANIZ OSINALDE, ANDION 20. GARCIA DE LA HERA, LEIRE 21. GOITIA JAUREGUI, URTZI 22. HIDALGO BENITEZ, GLORIA 23. IMAZ BASTARRICA, GAISKA 24. LORENZO PUERTO, OLIVER 25. MORCILLO ALMEIDA, BORJA 26. MURILLO FERNANDEZ, FELIX 27. OLABIDE BERECIARTUA, IÑAKI 28. OSTOLAZA SUDUPE, ANDER


29. SASIETA FERNANDEZ, MIRIAM 30. SUAREZ MURUAMENDIARAZ, IDOIA 31. SUDUPE ARAMENDI, HARITZ 32. SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN 33. TORAL GONZALEZ, ARKAITZ 34. URBIETA JAUREGUI, JOSEBA 35. URBIZU BELOQUI, ARITZ 2008-2009 BATXILERGOA 1. ACEITON ANDRES, RUBEN 2. AGIRRE ETXABE, ANE 3. AGUIRREZABALAGA VALVERDE, DANIEL 4. ALBERDI AGIRRE, MIKEL 5. ALBERDI BALENTZIAGA, IORITZ 6. ALBERDI MENDIZABAL, GARBIÑE 7. ALBERDI OLAIZOLA, ANE 8. ALBERDI OSA, TIBALT 9. ALBERDI SANTOS, NEREA 10. ALBERDI SASIAN, AIORA 11. ALBERDI ZINKUNEGI, JULEN 12. ALDALUR ETXANIZ, ASIER 13. ALTUNA AZPITARTE, JON 14. AMENABAR BASTARRICA, LOREA 15. AMILIBIA OTEIZA, BORJA 16. APARICIO MEDRANO, IMANOL 17. ARIZMENDI LARRAÑAGA, IMANOL 18. ARTETXE SUDUPE, IRATZE 19. AZKUE AGIRRE, MIKEL 20. BENITEZ ZUBIZARRETA, PELLO 21. CABALLERO ALVAREZ, TAMARA 22. CABALLERO SANTANA, FABIOLA 23. CABEZAS ROJO, NEREA 24. CUSTODIO CACERES, JON 25. ELORZA AZPIAZU, XABIER 26. ESNAOLA ZUBIZARRETA, ANE 27. GIL AZKUE, MARIA 28. GODOY CALDERON, ASIER 29. GODOY CALDERON, JOSU 30. GOIKOETXEA ARANGO, ANE

31. GOROSABEL ZALDIBIA, PATXI 32. GORRICHO ECHAURI, LEIRE 33. GURRUCHAGA ASCASIBAR, LIBE 34. HERENCIA DE CARBALLO, M. JESUS 35I. TURBE OTERMIN, IRANTZU 36I. TURRALDE BALENCIAGA, XABIER 37I. ZAGIRRE ALKORTA, AMAIA 38. LANDA ETXEBERRIA, BEÑAT 39. LARRAÑAGA ALDAZABAL, MAIDER 40. LARRAÑAGA ARAMBARRI, JOKIN 41. LAZKANO TENA, OLATZ 42. LIZARAZU JAUREGI, INTZA 43. LIZARRALDE AZPITARTE, YVETTE 44. LIZARRALDE ECHANIZ, IRANTZU 45. LOINAZ GARATE, IÑAKI 46. MADRAZO AZPIAZU, JON 47. MANGAS IBARZABAL, ANE 48. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, LOREA 49. OREGUI NOGALES, ANDER 50. PEÑA UNANUE, JOSEBA 51. PEREZ GONZALEZ, ENERITZ 52. PUERTAS ARRIZABALAGA, ANDER 53. RODRIGUEZ CASTRO, REBECA 54. SAENZ CABEZA, MAITE 55. SALEGI ARREGI, JULEN 56. SEGOVIA TENA, JOKIN 57. SEGOVIA TENA, LEIRE 58. SEGUI ORBEGOZO, IÑIGO 59. SOARES BARBOSA, DIANA 60. USABIAGA LIZARRALDE, MAIDER 61. ZALDIBIA LUENGO, PABLO 62. ZENDOIA LETE, JOSEBA 63. ZUBIZARRETA UGALDE, ANE 2009-2010 LANBIDE HEZIKETA 1. AGUIRREZABALAGA OLAIZOLA, XABIER 2. AIERTZA LARRARTE, EGOITZ 3. ALBERDI EIZMENDI, SAIOA 4. ALKORTA IRAETA, ION

153


154

5. ANDREU VIGUERA, ION 6. ANSOLA SEGURAJAUREGUI, NAGORE 7. ANSORREGI ALBERDI, ALAIN 8. ARISTEGUI AIZPURU, AINHOA 9. BEN HAMMOU, NOURIA 10. CARBAJO ASTIGARRAGA, LUIS M. 11. CRUZ ZABALA, NESTOR 12. EIZAGIRRE BULDAIN, IRANTZU 13. EIZAGUIRRE RODRIGUEZ, JOSEBA 14. EIZMENDI IRIONDO, XUAN 15. EPELDE EPELDE, IOSU 16. GARATE LARRAÑAGA, JOKIN 17. GURRUTXAGA LASA, BEÑAT 18. IRIONDO MERINO, JOSU 19. ITURRI LASA, BEATRIZ 20. LARZABAL VAQUERIZA, EKHI 21. MARTINEZ OSA, AYMAR 22. MENDIJUR LASQUIBAR, MIKEL 23. MORLONES MARTINEZ, M. PILAR 24. MURILLO FERNANDEZ, FELIX 25. PAZ MARTICORENA, SATHYA 26. PEÑAGARICANO ARTEAGA, JAIONE 27. SAGARDIA HIDALGO, CLAUDIO 28. SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN 29. URBIZU BELOQUI, ARITZ 30. UGARTEMENDIA URTUZAGA, MIREIA 2009-2010 BATXILERGOA 1. AGIRRE GOENAGA, ELENA 2. AIZPURU IRAZUSTA, JOKIN 3. AIZPURUA MERINO, NAGORE 4. ALBERDI ARAMENDI, JAKES 5. ALBERDI CHAPARTEGUI, ALEX 6. ALBERDI JARIT, GAIZKA 7. ALDABALDETRECU BUENECHEA, MAITANE 8. ALKORTA SALEGI, MIKEL 9. ALTUNA AZPITARTE, YUNE 10. ANDREU ALDALUR, XABIER 11. ARAMBARRI ELORZA, IÑIGO

12. ARAMENDI AGIRRE, ANE 13. ARANBARRI ARREGI, JONE 14. ARANBARRI SUDUPE, IKER 15. ARIZMENDI UCIN, ANDER 16. ARREGI AZPITARTE, IGONE 17. ARRIETA ALBERDI, SAIOA 18. ARRIETA PELAEZ, MIREN 19. ARRIZABALAGA OLAIZOLA, LEIRE 20. ARRUTI AGUIRREGABIRIA, ASIER 21. ARTEAGA BASTIDA, HEGOI 22. ARTETXE MAIZTEGI, LEIRE 23. ARTETXE MAIZTEGI, MAIALEN 24. ARZALLUZ SAGARZAZU, IÑIGO 25. AZKUE ARZALLUZ, ENEKO 26. AZPIAZU SALEGUI, IONE 27. BALENCIAGA IBAR, MARIA 28. BARRUTIA LOPEZ, JOSU 29. BERASATEGUI MUGICA, IOSU 30. BERISTAIN ZUBIZARRETA, CARLA 31. BERISTAIN ZUBIZARRETA, LAIDA 32. BRAGADO BEÑARAN, IÑIGO 33. EIZAGUIRRE ZUBELZU, MARIA 34. ELEZGARAI IBAÑEZ, IMANOL 35. ELIZALDE GOGORZA, JOSEBA 36. ELIZALDE GOGORZA, MAITE 37. ELORZA ASTIGARRAGA, AITOR 38. EPELDE ARAKISTAIN, ASIER 39. EPELDE URKIZU, BIDATZ 40. ERRAZKIN IBARGUREN, OLATZ 41. ESKURTZA UMEREZ, MARKEL 42. ETXANIZ IRAETA, IOANE 43. ETXEZARRETA IBAÑEZ, OLAIA 44. FERNANDEZ AZPIAZU, IGNACIO 45. FERNANDEZ MUÑOZ, SANTIAGO 46. FRANCES GARCIA, NEREA 47. GARATE AZPIAZU, AMAIA 48. GARATE CONTRERA, ENERITZ 49. GARATE SORALUCE, IONE 50. GARCIA CONDE, ALBA 51. GODOY FLORES, LAURA


52. GOENAGA ARRIETA, LOREA 53I. LLARRAMENDI ARZALLUZ, ANE 54I. RAETA AZPIAZU, MIKEL 55. LARRAÑAGA ARREGI, AMAIA 56. LARRAÑAGA EGIGUREN, GORKA 57. LARRAÑAGA GOENAGA, IBAN 58. LARRAÑAGA REZOLA, EIDER 59. LARRAÑAGA UNANUE, MIKEL 60. LETAMENDIA JUARISTI, LEIRE 61. MADINABEITIA ARRIETA, MIKEL 62. MANCISIDOR VIVAS, EDURNE 63. MANTEROLA MANCISIDOR, LOREA 64. MARTIN ARRIZABALAGA, LEIRE 65. MUGARZA OTEIZA, ENAITZ 66. OLAIZOLA ALBERDI, JON 67. OLAIZOLA AQUIZU, ESTHER 68. OLARIAGA AIZPURU, IRAITZ 69. OLARIAGA IZAGIRRE, MIREN 70. OLAZABAL ZABALA, JON 71. PASTRIAN SORALUCE, MIKEL 72. PEREZ AYERDI, EDURNE 73. PLAZAOLA LOBATO, OIHANA 74. ROMERO AGUIRREZABAL, NORA 75. RUIZ AGUADO, NAGORE 76. SALEGI GOENAGA, ANE 77. ZUAZOLAZIGORRAGA BECARTE, JAVIER 78. ZUBIZARRETA MENDIZABAL, MIREIA

11. ASCASIBAR EPELDE, MARIA URRATEGI 12. ASTIGARRAGA EPELDE, MIKEL 13. AZCUE LETAMENDIA, YON 14. BEITIA ZUAZOLAZIGORRAGA, IBON 15. BEN HAMMOU, NOURIA 16. BUENECHEA EIZAGUIRRE, BORJA 17. EPELDE MTTXELENA, JON 18. ESNAL ARRIETA, MAITE 19. GARATE AMENABAR, JOANNES 20. GARMENDIA GALARRAGA, MAITE 21. GOENAGA LIZARRALDE, IORITZ 22. GONZALEZ ALUSTIZA, AITOR 23. GURRUCHAGA ARDANAZ, XABIER 24. IRAOLAGOITIA ARREGI, ENERITZ 25. MANCISIDOR EGUZQUIZA, ANE 26. MARTIJA EGAÑA, MARKEL 27. MARTIN AGUIRRE, ELAI 28. MURILLO GIL, M. PILAR 29. MURUA CABALLERO, IKER 30. ODRIOZOLA LARRAÑAGA, IÑIGO 31. OLAIZOLA ELORTZA, JULEN 32. SALEGUI UZCUDUN, IZARNE 33. SANCHEZ LEGARRA, AITOR 34. SASIETA FERNANDEZ, MIRIAM 35. SEGUROLA ARAQUISTAIN, BEÑAT 36. SEGUROLA OYARZABAL, ALOÑA 37. UGARTE SORALUCE, MIKEL 38. UNANUE ALBERD1, JON

2010-2011 LANBIDE HEZIKETA 1. AGUIRREGABIRIA URZURIAGA, IRAULTZA 2. ALBERDI ELORZA, SARA 3. ALKORTA IRAETA, ION 4. ANDREU VIGUERA, ION 5. ANSOLA SEGURAJAUREGUI, NAGORE 6. ARISTI MAIZTEGUI, ANE 7. AROCENA GARCIA, ALAIN 8. ARREGUI SEGURAJAUREGUI, IKER 9. ARRIETA ARR1ETA, JOSU 10. ARTETXE EZKERRA, PATXI

2010-2011 BATXILERGOA 1. AGUIRRE JUARISTI, LEIRE 2. IZPURU ZUBIZARRETA, JONE 3. ALBERDI ZULAIKA, ANE 4. ALDALUR MUXIKA, XABIER 5. ALMODOVAR AZPIAZU, ANGELA 6. ANDREU IRAZOLA, ASIER 7. ANGOITIA ROMARATE, KATIA 8. ARABAOLAZA ALDAZABAL, ANDER 9. ARAKISTAIN ARRIETA, AMAIA

155


156

10. ARAKISTAIN LOPETEGI, GARAZI 11. ARANBARRI AGIRRE, AITOR 12. ARANBARRI MURUA, UNAI 13. AROCENA GARCIA, OIHANE 14. ARTETXE EIZAGIRRE, IRATI 15. AZPIAZU ALTUNA, AINARA 16. AZPITARTE ELEICEGUI, ANE 17. BEKARTE ZUBIZARRETA, ALEX 18. BELAUSTEGI ARAKISTAIN, OSTAIZKA 19. BERISTAIN ZUFIRIA, MAITE 20. CARMONA VALOR, ELISABETH 21. ELDUAIEN SORALUZE, ANDONI 22. ELORZA ABAUNZ, AIHEN 23. ETXANIZ BALENTZIAGA, ENEKO 24. ETXEBERRIA AZPIAZU, MAIALEN 25. ETXEZARRETA IZAGIRRE, MAIALEN 26. GARATE ZUBIZARRETA, MAITE ISABEL 27. GARDEAZABAL FERNANDEZ, PABLO 28. GARMENDIA IZTUETA, IDOIA 29. GARMENDIA MAGAÑA, AMAIA 30. GAZTAÑAGA AIZPURU, JURGINE 31. GOROSABEL ZALDIBIA, KLARA 32. GORROTXATEGI EPELDE, LEIRE 33. GUERRERO AIZPURU, LEIRE 34. IBARMIA SEGUROLA, ALOÑA 35. IRURETA IZAGIRRE, NEREA 36I. ZAGUIRRE ECHEVERRIA, LIBE 37. JAUREGUI BEITIA, JONE 38. JUARISTI LARRAÑAGA, ALEX 39. LETE AZPITARTE, JOKIN 40. LIZARAZU GONZALEZ, TOMAS 41. LIZARRALDE SUDUPE, LEIRE 42. MENDIZABAL ALBERDI, MIRIAM 43. MORA-GIL NOGALES, JOSE IGNACIO 44. MUNICIO ZABALETA, HAITZ 45. OLARIAGA ODRIOZOLA, UDANE 46. OREGUI NOGALES, PATRICIA 47. OSTOLAZA SUDUPE, ASIER 48. PLAZAOLA LARRAÑAGA, ANE 49. RAMOS NUÑEZ, AINHOA

50. RIBERA SORAZU, GORKA 51. RUIZ VAQUERIZA, AGARA 52. SANCHEZ RUESGA, HECTOR 53. SOLOZABAL ALDALUR, JOSEBA 54. SORAZU OSINALDE, JULEN 55. SUDUPE GOIKOETXEA, AMAIA 56. SUDUPE MEDINILLA, LAURA 57. SUDUPE MUGICA, IHINTZA 58. TAMAYO ZUAZOLAZIGORRAGA, ANE 59. UCIN TELLECHEA, OLATZ 60. URIA ARAMENDI, MAITE 61. ZABALA AZPIAZU, LEIRE 62. ZUBIZARRETA ANSOALDE, LUKEN 63. ZUBIZARRETA EIZMENDI, IHOLDI 64. ZULAIKA FERRIZ, AITOR 65. ZULAIKA OSINALDE, AIORA 2011-2012 LANBIDE HEZIKETA 1. ALDALUR UNSAIN, JULEN 2. ANDREU VIGUERA, JON 3. ARISTI MAIZTEGUI, ANE 4. ARREGUI SEGURAJAUREGUI, IKER 5. ARROJERIA ALMENDROS, AITOR 6. BARRENA OROZ, M. INES 7. BARRUTIA PARRAGUIRRE, JULEN 8. BASTIAS AGUIRRE, IVAN 9. CUENDE ZULAICA, AINHOA 10. ECHEVERRIA ILLARRAMENDI, MIREN ARANTXA 11. EIZMENDI OTAEGI, ENERITZ 12. ELIZALDE GOGORZA, JOSEBA 13. GALARRAGA ARMENDARIZ, M. ARANZAZU 14. GARATE AMENABAR, JOANNES 15. GARCIA CARRASCOSA, DANIEL 16. GARNATEO ARANDA, CRISTIAN 17. GORROCHATEGUI URANGA, LEIRE 18. IRAOLA ARRIOLA, JON 19. JURADO JUARISTI, JON 20. LARRAÑAGA UNANUE, IMANOL 21. LIZASO ECHEZARRETA, IÑIGO


22. MARTIN ARRIZABALAGA, ANDER 23. MENDIZABAL TENA, JESUS ANGEL 24. MITXELENA BERISTAIN, ANDER 25. MURILLO GIL, M. PILAR 26. ORBEGOZO ALBERDI, JOSEBA 27. OSA LARRAÑAGA BLANCA NIEVES 28. PEREZ ARISTI, ANDONI 29. ROJO MANOTAS VANESSA 30. SUBINAS EIZAGIRRE, IBAN 31. TEMPRANO DIAZ, GORKA 32. URTEAGA LARZABAL, XUBAN 33. ZABALA RODRIGUEZ, ARGIÑE 34. ZUBIZARRETA URTEAGA, JOSE IGNACIO 2011-2012 BATXILERGOA 1. AGIRREBEÑA ANDUEZA, AINHOA 2. AGUIRRE SUAREZ, IZAR 3. ALBERDI ECHEVERRIA, JON 4. ALBERDI JARIT, HAIZEA 5. ALBERDI ZULAIKA, JON 6. ARAMENDI AGIRRE, MIKEL 7. ARAMENDI GALDOS, MIREN 8. ARANBARRI ARZUAGA, IDOIA 9. ARANDA GOENAGA, JON 10. ARENAS AIZPURU, JAGOBA 11. ARIZMENDI LARRAÑAGA, BEATRIZ 12. ARIZMENDI UCIN, NAIRA 13. ARREGI JOARISTI, MAITE 14. ARREGUI ARRIETA, MARIA 15. ARRIETA ARRIETA, JONE 16. ARRIZABALAGA ANDREU, ANE 17. ARTOLA ZABALETA, AINHOA 18. AZPITARTE LARREA, ANDER 19. BASTIDA CAMBRA, NORA 20. BEITIA ZUAZOLAZIGORRAGA, OIER 21. BERASATEGI MUGIKA, JULEN 22. CASTAÑO NUÑEZ, MAIALEN 23. DAVILA MANIEGA, CORAL 24. EGIZABAL PLAZAOLA, ENERITZ

38. ELORZA MARTIN, JON 25. ETXANIZ ALBERDI, MIRIAM 26. ETXANIZ LIZASO, NEREA 27. ETXEBERRIA ARANGUREN, ANE 28. FERNANDEZ AZPIAZU, LUIS 29. GALARZA ZABALA, JOSEBA 30. GARCIA ROMARATE, LEIRE 31. GARNATEO BLANCO, VERONICA 32. GONZALEZ ARRUE, MIKEL 33. IRIARTE VILLANUEVA, JANIRE 34. IRIZAR ALBERDI, IOSU 35. ISUSQUIZA GARCIA, ERIK 36. KORTA ZULAIKA, ENERITZ 37. LARRAÑAGA ALBERDI, NEREA 38. LARRAÑAGA EGIGUREN, IÑIGO 39. LETAMENDIA MARTIN, ANE 40. MENDIZABAL ARRIETA, GOIZANE 41. NUÑEZ CUEVAS, ARIANE 42. ODRIOZOLA ROMARATE, MARIA 43. OTAÑO MUGICA, IRAITZ 44. OTEIZA JAUREGUI, IRAIA 45. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BEÑAT 46. ROMATET LARRAÑAGA, MAITANE 47. SECO GUTIERREZ, LAURA 48. TENA GOMEZ, SARAI 49. URIA UCIN, JON 50. ZABALETA GARATE, LEIRE 51. ZINKUNEGI LETE, IÑIGO 52. ZUBELDIA ELORZA, ARITZ 53. ZUBIZARRETA MENDIZABAL, GORKA 2012-2013 LANBIDE HEZIKETA 1. AIZPUIRUA ZUBIAURRE, AIORA 2. AKIZU ZUAZOLAZIGORRAGA, RUSLAN 3. ALBERDI TXAPARTEGI, ALEX 4. ALBIZURI ORUESAGASTI, EGOITZ 5. ALDALUR GOENAGA, BEÑAT 6. ARROJERIA ALMENDROS, AITOR 7. ARTOLA ODRIOZOLA, IRATI

157


158

8. AZCUNE TOLOSA, XANTI 9. AZPIAZU OSAINALDE, XABIER 10. ECHANIZ GARCIA, JON 11. EIZAGUIIRRE UNANUE, EKIÑE 12. ELIZALDA GOGORZA, JOSEBA 13. ERQUICIA ALCORTA, DENIS 14. ETXANIZ ITUIRRIOZ, AITZOL 15. ETXEBERRIA AZPAIZU, MAIALEN 16. GARCIA CARRASCOSA, DANIEL 17. GARDEAZABAL FERNANDEZ, PABLO 18. GARNATEO ARANDA, CRISTIAN 19. GOMES DE SOUSA, ARLINDO MIGUEL 20. JURADO JUARISTI, JON 21. MENAYO LOZANO, MIKEL 22. MENDEZ ARANGUREN, IDOIA 23. MIRANDA MARTIJA, IMANOL 24. MUGARZA OTEIZA, ENAITZ 25. ORBEGOZO IRAETA, UNAI 26. PAINCEIRA CASAS, JAVIER 27. PAINCEIRA FERNANDEZ, ALEXIS 28. RAZA, FARHAN 29. RIBERA URANGA, ANA ISABEL 30. TEMPRANO D1AZ, GORKA 31. ZINKUNEGI LETE, IRANTZU

2012-2013 BATXILERGOA 1. AGUADO GARATE, ANE 2. AGUINAGALDE IBAÑEZ, IDOIA 3. AIZPURU ALDALUR, AMAIA 4. ALBERDI AIZPURU, ANE 5. ALBERDI AIZPURU, LANDER 6. ALBERDI AIZPURU, MAREN 7. ALBERDI ALBERDI, ANIA 8. ALBERDI EIZMENDI, ALAITZ 9. ALBERDI EIZMENDI, OLAIA 10. ALBERDI MARTINEZ, IOSU 11. ALBERDI MENDIZABAL, ARITZ 12. ALBERDI TXAPARTEGI, MAITE

13. ALMENDRO RODRIGUEZ, SARA 14. ALTUNA MENDIZABAL, LIERNI 15. AMENABAR LARRAÑAGA, UNAI 16. ARAMBARRI CINCUNEGUI, MARIA ESTIBALIZ 17. ARAMBARRI IRIONDO, SARA 18. AREIZAGA UGARTEMENDIA, ARANTXA 19. ARETXABALETA SANTOS, MAITE 20. ARIZTI ZUAZOLAZIGORRAGA, MAIALEN 21. ARRIBAS MARTIARENA, AITOR 22. ARRIZABALAGA OLAIZOLA, MIREIA 23. ARTEAGA BASTIDA, AMAIA 24. ARTETXE SUDUPE, ARITZ 25. ARTOLA IRAZUSTABARRENA, UNAI 26. ARZALLUZ ERRASTI, MIKEL 27. ARZALLUZ SAGARZAZU, MIRARI 28. ASTIGARRAGA ETXABE, ITSASO 29. BADIOLA LEUNDA, XUBAN 30. BASTIDA UCIN, JONE 31. BERISTAIN ZUFIRIA, SARA 32. CAMACHO PIRIS, DANIEL 33. CASTAÑO PRIETO, NOELIA 34. DIAZ LOPEZ, JOSEBA 35. DIEZ LETE, ANIA 36. ECHEVERRIA ODRIOZOLA, MOISES 37. EGUINO GARCIA, JULEN 38. ELEZGARAY IBAÑEZ, BARBARA 39. ELORZA ABAUNZ, OIER 40. ELORZA ALBERDI, MIREN 41. ELORZA SANCHO, JOSEBA 42. ETXANIZ CORRALES, EIDER 43. ETXEBERRIA BERISTAIN, LEIRE 44. ETXEBERRIA LARRAÑAGA, ASIER 45. ETXEZARRETA IZAGIRRE, GORETTI 46. GARATE SORALUZE, JOSU 47. GARCIA GARATE, IRIA 48. GARMENDIA MAGAÑA, IOSUNE 49. GOENAGA ARRIETA, KEPA 50. GOENAGA LARRARTE, JOSU 51. GORRICHO ECHAURI, IÑIGO


52. HIDALGO ALTUNA, NAZARET 53. IZAGIRRE ETXEBERRIA, UNAI 54. IZAGIRRE GARATE, MIKEL 55. JUARISTI JUARISTI, AITOR 56. JUARISTI ZABALETA, JON 57. LARRAÑAGA ARAMBARRI, MIKEL 58. LARRAÑAGA ARANBARRI, NAGORE 59. LARRAÑAGA DAVILA, MARKEL 60. LARRAÑAGA REZOLA, EÑAUT 61. LEAL RUESGA, MAR 62. LETE ELORZA, MAITE 63. LIZARRALDE ECHANIZ, JOSEBA 64. LIZARRALDE MENDIZABAL, EGOITZ 65. MARTIN TENA, XABIER 66. MURILLO RODRIGUEZ, ESTHER 67. MUXIKA ZULOAGA, IONE 68. OLAIZOLA ALBERDI, MAITE 69. OLAZABAL ZABALA, XABIER 70. OÑEDERRA AMIANO, AINHOA 71. ORODEA ARRUE, JOSEBA 72. OSA MARTIN, ENEKO 73. RIBERA SORAZU, HAIZEA 74. ROMATET LARRAÑAGA, NAIARA 75. SAENZ AGUIRRE, IMANOL 76. SECO GUTIERREZ,SARA 77. SEGUI ORBEGOZO, ANTTON 78. URAIN ALBERDI, IHINTZA 79. URDAMPILLETA ARAOLAZA, MAIDER 80. URIA LANDA, XABIER 81. UZIN ARSUAGA, XABIER 82. ZUBIZARRETA ORUE, JOSU 83. ZUBIZARRETA UGALDE, LEIRE 84. ZUBIZARRETA URIA, BORJA

4. ALBIZURI ORUESAGASTI, EGOITZ 5. ALDALUR ARRUTI, IBAN 6. ALDALUR ZUBIZARRETA, EÑAUT 7. ARAMBARRI ESNAL, IZASKUN 8. ARANGUREN ILLARRAMENDI, GARAZI 9. ARTOLA ODRIOZOLA, IRATI 10. AZPIAZU OSINALDE, XABIER 11. BARANDARAIN ZALDUA, ALOÑA 12. BASTIAS AGUIRRE, IVAN 13. BEITIA ZUAZOLAZIGORRA, OIER 14. ECHANIZ GARCIA, JON 15. EIZAGUIRRE EGUIGUREN, GARIKOITZ 16. EIZAGIRRE UNANUE, UNAI 17. EIZMENDI IRIONDO, XUAN 18. ETXEBERRIA CIGARAN, JON 19. FLORES PAGOAGA, YERAI 20. GARCIA CARRASCOSA, DANIEL 21. GARCIA GARDOQUI, IÑIGO 22. GARCIA PULIDO, UNAI 23. GOENAGA LARRAÑAGA, M. CRISTINA 24. GONZALEZ ALUSTIZA, AITOR 25. IBARRETA SEGUROLA, JON 26. LARRAÑAGA ARANBURU, JON 27. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, M. JESUS 28. MERINO SANTOS, JUAN CARLOS 29. MURILLO FERNANDEZ, FELIX 30. OSA LARRAÑAGA, BLANCA NIEVES 31. OYANGUREN ANDONEGUI, ALAITZ 32. PEREZ PINTADO, ANDONI 33. PINTADO MORALES, ERIC 34. SARAIVA DA COSTA RIBEIRO, NICOLAS 35. SEGUROLA ARBIZA, MIREN 36. SOROZABAL MURUA, JON 37. UNANUE ALBERDI, ASIER

2013-2014 LANBIDE HEZIKETA 1. AGUIRREZABALAGA OTAEGUI, ANDER 2. ALBERDI MUGICA, ARITZ 3. ALBERDI TXAPARTEGI, ALEX

2013-2014 BATXILERGOA 1. AIZPURU ALDALUR, MIREN 2. AKIZU ZUAZOLAZIGORRAGA, JOSU

159


160

3. ALBERDI BALENTZIAGA, ITXASO 4. ALBERDI ECHAVE, KARITINA 5. ALBERDI MUGURUZA, JULE 6. ALBERDI ODRIOZOLA, JOANNES 7. ALBERDI OLAIZOLA, OLATZ 8. ALTUNA SAN DAMIAN, AIORA 9. AMORIN SANCHEZ, BORJA 10. ARAMBARRI ARZUAGA, AINHOA 11. ARAMBARRI SORALUCE, JULEN 12. ARANBARRI AGIRRE, IBAI 13. ARIF, KAMRAN 14. ARIZTI ZUAZOLACIGORRAGA, JONE 15. ASTIGARRAGA ODRIOZOLA, LAURA 16. AYUSO, MARIA AZUL 17. AZPIAZU ALTUNA, AINHIZE 18. AZPIAZU SALEGUI, ALAITZ 19. BADIOLA ALBERDI, MADDALEN 20. BENITEZ ZUBIZARRETA, ANDER 21. DELGADO SANCHEZ, ARIANE 22. ELORZA AZPIAZU, LEIRE 23. EPELDE ARIÑO, JOANES 24. ETXANIZ PEÑA, IGONE 25. FERNANDEZ TENA, AINHOA 26. GALDONA RODRIGUEZ, GORKA 27. GARATE AZKUE, LARA 28. GARATE CONTRERAS, IRENE 29. GARATE IRURETAGOIENA, M. JESUS 30. GODOY FLORES, SARA 31. GURRUTXAGA ETXEBERRIA, ITXASO 32. HAMIDOUN KERIKEZE, MALAK 33. HORRILLO GONZALEZ, JANIRE 34. INSAUSTI AIZPURUA, OIHANE 35. IRAETA AZPIAZU, ITXARO 36. IRIZAR ALBERDI, XABIER 37. IRURETA IZAGIRRE, ANDER 38. ITURBE OTERMIN, ENEKO 39. ITURBE SALDAÑA, AINHOA 40. IZAGUIRRE MENDIZABAL, LEIRE 41. JAUREGI BEITIA, MIREN

42. JAUREGI SORALUZE, ENARA 43. LARRAÑAGA ISASA, OIHANA 44. LARRAÑAGA UNANUE, MARTIN 45. LASA SASIETA, IMANOL 46. LIZARAZU GONZALEZ, MAITE 47. LIZARRALDE ALBERDI, MIKEL 48. LIZARRALDE ARANBARRI, NAGORE 49. MADRID AGUILAR, CECILIA MARIA 50. MARTINEZ ETXANIZ, ANE 51. MENGIBAR LARRAÑAGA, JULEN 52. MORENO LANCETA, ALAZNE 53. MURILLO RUIZ, AROA 54. MURUA CABALLERO, SAIOA 55. NUÑEZ MANJARRES, GUILLERMO 56. ODRIOZOLA EPELDE, JOSU 57. OLARIAGA ODRIOZOLA, MIREIA 58. OÑEDERRA AMIANO, MAIDER 59. ORBEA SANCHEZ, KEPA 60. OROZ URIA, XABIER 61. PASTRIAN SORALUCE, ANDER 62. PINTO AYERDI, NEREA 63. PLAZAOLA LARRAÑAGA, JULEN 64. PRIMO GOENAGA, ARATZ 65. PUERTAS ABAUNZ, MIREN 66. RAMOS VELEZ, JOSE MARIA 67. RESA QUINTANA, LOREA 68. RUIZ VAQUERIZA, NAHIA 69. SORALUCE ARZALLUZ, XABIER 70. SUINAGA PRAT, JON 71. TENA ARANGUREN, NAROA 72. TENA ZUAZOLACIGORRAGA, ASIER 73. URRESTI ITURBE, JON 74. ZUBIZARRETA ANSOALDE, ELENA

2014-2015 LANBIDE HEZIKETA 1. AGIRRE GALLASTEGUI, ARKAITZ 2. AGULRREGOMEZCORTA ZUBIZARRETA, AITZOL 3. AIZPURU ARAMBERRI, ANDONI


4. AIZPURU PEREZ, JULEN 5. AIZPURU ZUBELZU, JON 6. AIZPURUA ALBERT, MAIDER 7. ALBERDI ECHANIZ, IKER 8. ALBERDI ECHEVERRIA, JON 9. ALBERDI MENDIZABAL, GARBIÑE 10. ALBERDI ODRIOZOLA, AINGERU 11. ALDALUR AZPILLAGA, M. ARANZAZU 12. ALDAYA GARMENDIA, JOSEBA 13. ALTUNA ETXANIZ, NAROA 14. AMORIN SANCHE, BORJA 15. ANTIA IBARBIA, ESTANISLAO 16. ARAMBARRI ALBERDI, JAVIER 17. ARAMBARRI ARZUAGA, AINHOA 18. ARAMBARRI ESNAL, IZASKUN 19. ARAMBERRI MANCISIDOR, OIER 20. ARAMBURU IGARTUA, MANEX 21. ARAMENDI ERASO, IÑAKI 22. ARANBARRI ZUBILLAGA, XUBAN 23. ARANGUREN ARREGUI, IÑAKI 24. ARANGUREN ILLARRAMENDI, GARAZI 25. ARRIETA LARRAÑAGA, XABIER 26. ARSUAGA UGARTE, AITOR 27. ASTIAZARAN CAPEROCHIPI, URTZI 28. ASTIGARRAGA ANSOALDE, JOSEBA DJUNIET 29. ASTIGARRAGA JUARISTI, ROGELIO 30. BADIOLA UCIN, JOSU 31. BARANDARAIN ZALDUA, ALOÑA 32. BARRAGAN DOMINGUEZ, YERAI 33. BLANCO LOBEIRA, JULEN 34. BENITEZ SAIZ, ANGELA 35. CHUQUIMARCA CARRILLO, CRISTIAN J. 36. CLEMENTE GUISADO, IMANOL 37. COSTA TAMAYO, ISMAEL 38. DE LA CRUZ CRUZ, ANA BELEN 39. ECHABURU ORBEA, ERIK 40. ECHANIZ GARCIA, JON 41. ECHEVERRIA GARMENDIA, ITSASNE 42. EIZAGIRRE GOENAGA, JON ALIOSMAN

43. EIZAGIRRE UNANUE, UNAI 44. EIZMENDI IRIONDO, XUAN 45. ELIAS HORRILLO, AITOR 46. EPELDE ARIÑO, JOANES 47. ETXABURU MARKUERKIAGA, ENEKO 48. ETXANIZ PEÑA, IGONE 49. ETXEBERRIA SEGUROLA, NOEMI 50. FLORES PAGOAGA, YERAI 51. GALARRAGA LOPEZ, MAITANE 52. GALLASTEGUI SODUPE, ORKATZ 53. GARATE SORALUZE, IOSU 54. GARATE TENA, JON 55. GARCIA CHASCO, SARA 56. GARCIA GARDOQUI, IÑIGO 57. GOENAGA ANDUEZA, ANE 58. GOENAGA IRAZUSTABARRENA, HODEI 59. GOENAGA UZCUDUN, JOSE MARIA 60. GOMEZ CASTELLON, GONZALO ARIEL 61. GONZALEZ ALUSTIZA, AITOR 62. GUEMBE LARRAÑAGA, MIREN 63. HIDALGO TENA, HUGO 64. IBARZABAL REZOLA, MAITE 65. IRIARTE IRULEGI, JON 66. ISASMENDI ARANDA, MARIA 67. ITURRALDE SANCHEZ, HOMAR 68. JAUREGUI ZUBILLAGA, MARIA ARANZAZU 69. JURADO JUARISTI, JON 70. LARRAÑAGA ARAMBARRI, NEREA 71. LARRAÑAGA ARANBURU, JON 72. LARRAÑAGA AYERZA, KOLDO 73. LARRAÑAGA IRAZUEGUI, ANDER 74. LARRAÑAGA IRIONDO, UNAI 75. LARRAÑAGA ISASA, OIHANA 76. LAZKANO JAUREGI, ANE 77. LAZKANO MENDIZABAL, XIKER 78. LIZARRALDE ARANGUREN, JOSEBA 79. LIZARRALDE MENDIZABAL, EGOITZ 80. LOIARTE PLAZAOLA, ENEKO 81. LOPETEGI GARCIA, JULEN

161


162

82. LOUCIF, ABDERRAHIME 83. MENDIGUREN ESNAOLA, MIKEL 84. MERINO SANTOS, JUAN CARLOS 85. MURILLO FERNANDEZ, FELIX 86. NOGALES SOTO, UNAI 87. ODRIOZOLA ITURRI, AITOR 88. OSA LARRAÑAGA, BLANCA NIEVES 89. OSA MARTIN, ENEKO 90. OTEIZA JAUREGUI, JON 91. PASTRIAN SORALUCE, ANDER 92. PAZ MARTICORENA, SATHYA VISHNU 93. PEREZ ARISTI, IÑIGO 94. REVERT SANCHEZ, SANDRA 95. REZABAL CAMPOS, MIKEL 96. RINCON PULIDO, FRANCISCO 97. RODRIGUEZ ECHEVARRIA, LANDER 98. RUIZ VAQUERIZA, NAHIA 99. SALEGI ARREGI, JULEN 100. SANCHEZ LEGARRA, XABIER 101. SAN JUAN GOICOECHEA, LANDER 102. SUDUPE QUINTELA, ALEX 103. SUDUPE ODRIOZOLA, JOSE LUIS 104. UNANUE URANGA, ALAITZ 105. URANGA ARRIZABALAGA, ARITZ 106. VALIÑO MARTINEZ, ANA MARIA 107. ZULOAGA GOGORZA, JON

2014-2015 BATXILERGOA 1. AGUIRRE ZUBIZARRETA, JANIRE 2. LBERDI ARRIETA, CRUZ MARIA 3. ALBERDI ECHEVERRÍA, KOLDO 4. ALBERDI ODRIOZOLA, ARITZ 5. ALDALUR ARIZMENDI, ARIANE 6. ANDREU IRAZOLA, AITOR 7. ARAKISTAIN LOPETEGI, IHINTZA 8. ARAMBARRI ARREGUI, MARÍA 9. ARREGUI ZUBIZARRETA, IBAN 10. ARRIETA ALBERDI, JANIRE

11. ARRIETA CABALLERO, LIERNI 12. ARTOLA IRAZUSTABARRENA, JON 13. ARTOLA LARRAÑAGA, NAGORE 14. AZPIAZU CRESPO, EDGAR 15. BADIOLA AIESTARAN, IMANOL 16. BALENCIAGA ILLARRAMENDI, MALEN 17. BARQUERO GARATE, XABIER 18. BASTIDA CAMBRA, JOSUNE 19. CONDE RUBIO, AINHOA 20. CORTA URANGA, AROA 21. ECHANIZ IBARBIA, JUNE 22. ECHAVE DEL CARMEN, MARINA 23. ECHEVERRIA ODRIOZOLA, NOEMI 24. EPELDE ARIÑO, MAIALEN 25. ETXEBERRIA ARANGUREN, IÑIGO 26. ETXEZARRETA IZAGIRRE, MIREN 27. FERNANDEZ ESNAOLA, ANE 28. GABILONDO ARIÑO, NAROA 29. GAJATE MENDIZABAL, SAIOA 30. GOENAGA ARRIETA, LANDER 31. GONZALEZ ARRUE, JOSEBA 32. GUERRERO AIZPURU, JON 33. GURRUCHAGA ASCASIBAR, BEATRIZ 34. ILLARRAMENDI ARZALLUZ, AMAIA 35. ITURRALDE BALENCIAGA, JOSU 36. JUARISTI ZABALETA, ANE 37. LARRAÑAGA GOENAGA, ANE 38. LARRAÑAGA RUEDA, JONE 39. LAZARO HERAS, ARKAITZ 40. LEON POVEDA, AITOR 41. LETAMENDIA JUARISTI, JON 42. LIZARRALDE AIZPURUA, ARITZ 43. LOPETEGUI AYERZA, ANDER 44. MADINABEITIA ARRIETA, MIREN 45. MAZA LEGARDA-EREÑO, JOSU 46. MENDIZABAL AGIRRE, ANE 47. MENDIZABAL ALDALUR, JOSE ANTONIO 48. OCIO ALBERDI, LANDER 49. ODRIOZOLA ZABALA, LEIRE


50. OLANO GARCÍA, MARIA 51. OTEIZA JAUREGUI, MAITE 52. OTEIZA URANGA, AITOR 53. PALACIOS ALONSO, IANIRE 54. PEREZ ALBERDI, JON 55. PEREZ HERNANDEZ, GAIZKA 56. POZO ELORZA, JONE 57. POZO HERRERA, ANDREA 58. SANCHEZ RUESGA, CARLOS 59. SARRIEGI EPELDE, ELENE

60. TAMAYO ZUAZOLACIGORRAGA, IÑAKI 61. TENA GONZALEZ, IRATI 62. UCIN IRIARTE, OIHANE 63. UCIN LETE, ARITZ 64. URDAMPILLETA ARAOLAZA, ARITZ 65. URIA ARAMENDI, NORA 66. URIA GODOY, OIHANA 67. USABIAGA LIZARRALDE, UNAI 68. VEGA GARCIA, IVAN 69. ZUBELDIA ELORZA, IGOR

163


2. Ikastolato zuzendariak

Ikasturteak: 1965-1970 Ikastola: Karmelo Etxegarai LH (OHO) Zuzendaria: Irakasle taldea. Sinadura: Prexen Aizpuru Lapeira

164

Ikasturteak: 1970-1975 Ikastola: Karmelo Etxegarai LH (OHO) Zuzendaria: Jesus Gaztañaga Ikasturteak: 1975-1976 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Iñaki Larrañaga Ikasturteak: 1976-1984 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Eusebio Larrañaga Ikasturteak: 1984-1985 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Alberto Uranga Ikasturteak: 1980-1984 Ikastola: Karmelo Etxegarai BBB - UBI Zuzendaria: Eusebio Larrañaga

Ikasturteak: 1984-1985 Ikastola: Karmelo Etxegarai BBB - UBI Zuzendaria: Xabier Goenaga Ikasturteak: 1985-1994 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Alberto Uranga Ikasturteak: 1994-1995 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Arantxa Brey Ikasturteak: 1985-1987 Ikastola: Karmelo Etxegarai BBB - UBI Zuzendaria: Xabier Goenaga Ikasturteak: 1987-1990 Ikastola: Karmelo Etxegarai BBB - UBI Ikasturteak: 1990-1995 DBH - BATX Zuzendaria: Joan Amenabar Ikasturteak: 1995-1996 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Arantxa Brey


Ikasturteak: 1996-2000 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Pili Juaristi

Ikasturteak: 2010-2013 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: BegoĂąa Sarasua

Ikasturteak: 2000-2005 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Belen Zubizarreta

Ikasturteak: 2013-2015 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Arantxa Sudupe

Ikasturteak: 1995-1997 Ikastola: Karmelo Etxegarai

Ikasturteak: 2005-2007 Ikastola: Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia

DBH - BATX Zuzendaria: Joan Amenabar

DBH - BATX - Lanbide Heziketa Zuzendaria: Juan Ramon Errasti

Ikasturteak: 1997-2005 Ikastola: Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia

Ikasturteak: 2007-2009 Ikastola: Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia

DBH - BATX - Lanbide Heziketa Zuzendaria: Joan Amenabar

DBH - BATX - Lanbide Heziketa Zuzendaria: Maje LarraĂąaga

Ikasturteak: 2005-2007 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Esther Arruti

Ikasturteak: 2009-2015 Ikastola: Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia

Ikasturteak: 2007-2009 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Arantxa Bastarrika

Ikasturteak: 2016-2016 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Inazio Azpitarte

Ikasturteak: 2009-2010 Ikastola: Karmelo Etxegarai LHH - LH (OHO) Zuzendaria: Inazio Azpitarte

Ikasturteak: 2015-2016 Ikastola: Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia

DBH - BATX - Lanbide Heziketa Zuzendaria: Alberto Izagirre

DBH - BATX - Lanbide Heziketa Zuzendaria: Alberto Izagirre

165


3. Ikastolako lehendakariak

Ikasturteak: 1965-66/1970-71 Ikastola: Eskualdeko Batzordea Lehendakaria: I単azio Mari Olarte Ikasturteak: 1971-1974 Ikastola: Eskualdeko Batzordea Lehendakaria: Jesus Gazta単aga

166

Ikasturteak: 1974-75 Ikastola: Eskualdeko Batzordea Lehendakaria: Xabin Agirre Ikasturteak: 1975-76 Ikastola: Eskualdeko Batzordea Lehendakaria: Jabier Aranguren Ikasturteak: 1976-77/1977-78 Ikastola: Eskualdeko Batzordea Lehendakaria: Leo Etxeberria Ikasturteak: 1978-79/1979-80/1980-81 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Leandro Larrea Ikasturteak: 1981-82/1982-83 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Pako Iparragirre Ikasturteak: 1983-84 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Jose Luis Egino

Ikasturteak: 1984-85/1985-86 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: I単aki Arrue Ikasturteak: 1986-87/1987-88/1988-89 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Mikel Zubizarreta Ikasturteak: 1989-90 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Urrategi Urzelai Ikasturteak: 1990-91 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Federiko Aranbarri Ikasturteak: 1991-92/1992-93 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Elias Mendinueta Ikasturteak: 1993-94 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Pello Aranbarri Ikasturteak: 1994-95/1995-96 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Koop. Lehendakaria: Jesus Larra単aga Ikasturteak: 1996-97/2005-06 Ikastola: Izarraizpe Irakas. Elkar Lehendakaria: Manuel Agirre


Ikasturteak: 1965-66/1970-71 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: IĂąazio Mari Olarte

Ikasturteak: 1979-80/1980-81 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Higinio Oiarzabal

Ikasturteak: 1971-72/1973-74 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Jesus GaztaĂąaga Ikasturteak: 1974-75/1975-76 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Jabier Aranguren

Ikasturteak: 1981-82/1982-83/1983-84 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Jose Luis Egino

Ikasturteak: 1976-77 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Leandro Larrea Ikasturteak: 1977-78 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Leo Etxeberria Ikasturteak: 1978-79 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Joakin Garmendia

Ikasturteak: 1984-85/1985-86/1986-87/1987-88 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: IĂąazita Bereziartua

167 Ikasturteak: 1988-89/1989-90 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Joxe Mari Roteta Ikasturteak: 1990-91/1991-92 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Lourdes Elorza Ikasturteak: 1992-93/1993-94/1994-95/1995-96 Ikastola: Karmelo Etxegarai Ikas. Lehendakaria: Jose Ignazio Agirre

OHARRA: Lehendakari izan direnen izenak eta ur-

ere jaso ditugu beste hainbaten izenak eta ur-

teak zehazteko Izarraizpe Irakaskuntza Kooperati-

teak. Ondorioz, gerta liteke lehendakari izan den norbait zerrenda honetan ez agertzea edo bere lehendakaritza urteak ere zuzenak ez izatea. Norbait akats hauetaz jabetuko balitz eskertuko genioke Ikastolan berri ematea. Argitaratu den liburu honetan ezingo da zuzendu, baina liburu hau Ikastolako WEB gunean ikusgai utziko dugu eta hor bai aldaketa guztiak egin daitezke eta akatsak zuzenduta geldituko lirateke.

bako eta Karmelo Etxegarai Ikastolako Batzordeetako aktetan oinarritu gara. Urte batzuetako aktetan zehaztuta daude karguen izendapenak, beste batzuetan Batzorde berria zeinek osatzen duten jasotzen da, baina karguen izendapenak zehaztu gabe. Aktetan jasota daudenak bildu ditugu zerrenda honetan. Garai hartako jendearekin hitz eginda


4. Batzordeetako ordezkariak

Batzuetan argi eta garbi adierazten da zeintzuk

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibako

osatzen duten ikasturte bakoitzeko Batzordea, baita

batzordetako ordezkariak. Sarrerako oharra

herri bakoitzeko, Azkoitia, Azpeitia, Urrestilla eta Zestoako, ordezkariak zeintzuki diren ere, baita zu-

Liburu honetan bertan aurrez ere azaldu dugun be-

168

zendaritza karguenak ere.

zala, Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba 1978-10-

Beste batzuetan, ordea, batzorde bileran parte

10ean eratu zen formalki, baina askoz lehenagotik

hartu dutenen zerrenda agertzen da, soilik, baina

ari zen lanean Urola bailaran ikastola eratzen bailara

zein herritakoak, zein estamentu ordezkatzen duten

mailako Batzordea.

edota batzordeko kideak diren ala Batzordeko kide

Azkoitia, Azpeitia, Urrestilla eta Zestoako ordez-

izan gabe bileran parte hartzen duten zehaztu gabe.

kariek osatzen zuten Batzorde hau. Herri bakoi-

Akta batzuetan, ondorioz, batzorkide kopuru han-

tzeko ikasleen guraso, laguntzaile (guraso izan gabe

dia agertzen, batzordeko izan gabe bileran parte

ekintza guztietan lagundu eta bazkide kuota bat or-

hartu zuten guztien izenak agertzen baitira, ba-

daintzen zutenak) eta andereño- hezitzaile-irakasle

tzorkide direnak eta ez direnak zehaztu gabe.

ordezkariek osatzen zuten Batzordea, baita elizaren

Zein herritakoak eta zein estamenturen ordezkari

ordezkariak, Gaztañaga´tar Jesus, zuzendari eta

diren zehaztu gabe partaide guztiak zerrendatu eta,

idazkari ere izan zena eta Loiolako jesuiten ordez-

besterik gabe, alfabetoz ordenatuta ipintzea hobe-

kariak ere, Aita Madinabeitia eta Aita Bergara.

tsi dugu.

Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba eratu aurre-

1971-72 ikasturtekoa da dokumentatuta dugun

tiko aktak “Loiola Ibarreko Ikastola Elkartea” izen-

Batzorde aktarik zaharrena. Lehenagoko dokumen-

buruarekin daude jasota aktak. 1978-79 ikasturtetik

turik ez dugu ikastolako dokumentazio historikoan.

aurrera, berriz, “Izarraizpe irakaskuntza Kooperati-

Lehen ere adierazi dugun bezala, lehenagoko do-

baren Batzorde Burugoa” bezala. Herri eta estamentu bakoitzeko ordezkaritza ko-

kumentuak Ikastolen Elkartera bidali ziren eta ez dugu haiek eskuartean izateko aukerarik izan.

purua. Hasierako urteetako aktetan honela dago

Gu zerrenda huetan agertzen diren guztiak jaso-

jasota: 1971-72 ikasturtean: 18 guraso, 3 gazte eta

tzen ahalegindu gara. Akatsak izango dira eta bar-

andereño ordezkoa 1. Eta 1973-07-12an: 15 guraso,

katu, ezin izan baititugu akta guztiak zehatz-mehatz

5 laguntzaile eta andereño ordezkoa 1. Ez da herri

aztertu eta kontrastatu, izan ditugun bitartekoak

bakoitzari dagokion ordezkari kopuruaren aipame-

mugatuak izan direlako eta denborarik, liburua ar-

nik egiten, nahiz eta aktetan zein herritako eta zein

gitaratzeko epea gainera etorri baitzaigu, izan ez du-

estamentutako ordezkari diren jasotzen den.

gulako.

Aztertu ditugun aktetan era desberdinean daude jasota Batzordea osatu dutenen zerrenda.

Hala eta guztiz ere, eta akatsak eta okerrak egiteko arriskuaren jakitun izanik ere, jaso ditugunak


ipintzea erabaki dugu. Eskerrak guztiei eta aintzatespen berezia parte hartu izanik zerrenda hauetan ahazturik gelditu zaretenoi. Liburu hau ikastolako webgunean dago mundu guztiaren eskura. Liburuak argitaratu den unetik ez dauka zuzentzeko modurik, baldin eta bigarren argitalpen bat izaten ez duen, baina webguneko

ORBEGOZO´TAR XENGUNDI SALDIAS´TAR JULEN SORALUZE´TAR LORENTXO UMEREZ´DAR IÑAKI UNANUE´TAR XABIER URANGA´TAR IÑAKI URRESTILLA´TAR BALTASAR ZINKUNEGI´TAR IMANOL

edukia edozein momentutan da aldagarri. Beraz, bene-benetan eskatzen, eta aurrez esker-

1972-73 IKASTURTEA

tzen dizuegu, aurkitzen dituzuen hutsegite eta oke-

AGIRRE´TAR IÑAKI ALBERTO URANGA ALEGRIA`TAR MARTIN ARANBARRI´TAR JOXE ARANGUREN´DAR XABIER ARREGI ARREGI´TAR IMANOL ETXEBERRIA`TAR JOSE LUIS GAZTAÑAGA`TAR JESUS GOIKOETXEA`TAR JESUS IÑAKI IRIARTE IRIARTE´TAR JOSE LUIS IRIBAR`TAR IÑAKI JOXE AIZPURUA JUANITA JUARISTI`TAR JULEN ODRIOZOLA´TAR JUANITO OLAIZOLA´TAR ARANTXA ORBEGOZO`TAR XEGUNDI ORBEGOZO´TAR JESUS MARI OTAEGI´TAR KARMELO SALEGI`TAR JESUS SUDUPE´TAR AGATE UMEREZ´DAR IÑAKI UNANUE´TAR BEGOÑA UNANUE´TAR XABIER URRESTILLA´TAR MARI LOLO ZINKUNEGI´TAR IMANOL ZINKUNEGI´TAR IÑAKI

rren berri ikastolara helaraztea, telefonoz edo helbide honetan adieraziz,urolaikastola@urola.org. Honela, edozein momentutan eta uneoro, zuzendu eta eguneratuko baikenuke liburua eta guztiok izango ginateke liburuaren egile-osatzaile eta akatsen konpontzailea. 1971-72 IKASTURTEA

Batzordea osatu dutenak eta hautagaiak, ez baitakigu zeintzuk izan ziren hautatuak: AGIRRE´TAR IÑAKI AGIRRE´TAR MARI TERE ARANA`TAR PATXI ARANBARRI´TAR JOXE ARANBURU´TAR OLATZ ARRUTI`TAR JEXUX BALBERDE`TAR IÑAXIO BEREZIARTUA´TAR TOMAX EGIGUREN´TAR XABIN GESALA´TAR JEXUX IRIARTET´TAR JOSE LUIS LARRAÑAGA´TAR RAFAEL LAZKANO´TAR LUZIANO ODRIOZLA´TAR JUAN OLAIZOLA´TAR ARANTXA

169


1973-74 IKASTURTEA

170

AGIRRE´TAR ARANTXA AGIRRE´TAR XABIN AIZPURU´TAR ESTER ALBERDI´TAR LLRDES ALBIZURI´TAR ANDONI ALEGRIA´TAR MARTIN ARAMENDI´TAR MIKEL ARANBURU´TAR MARIA JESUS ARANGUREN´DAR XABIER AROZENA´TAR XABIER ARREGI´TAR JUAN ARREGI´TAR MARI KARMEN ARRIETA´TAR JESUS ARTETXE´TAR ANA MARI ARTOLA´TAR MILAGROS ARTOLATAR MILAGROS BADIOLA´TAR LEOKADIO DE LAS MORENAS ANTONIO ELOSUA´TAR ANTONIO ETXAIDE´TAR ERRAMUN GAINZA´TAR MARI KARMEN GARMENDIA´TAR MARI TERE GAZTAÑAGA`TAR JESUS GAZTAÑAGA´TAR AGUSTIN IRIARTE´TAR JOXE LUIS IRIBAR´TAR IÑAKI IRIONDO´TAR JOSE MARI JUARISTI´TAR JULEN LARRAGA´TAR EUSEBIO LARRAÑAGA´TAR ANA MARI LARRAÑAGA´TAR ANA MARI LARRAÑAGA´TAR MARILU LARRAÑAGA´TAR MARILU LARRAÑAGA´TAR MILAGROS LASA´TAR JOSE LUIS LAZKANO´TAR IMANOL LAZKANO´TAR LUXIANO LIZASO´TAR IÑAKI

LIZASO´TAR SIMON MENDIZABAL´DAR LURDES ODRIA´TAR JUANITA ODRIOZOLA´TAR KONTXUELO OLAIZOZLA´TAR MARIA JESUS ORBEGOZO´TAR JESUS MARI OTAEGI´TAR KARMELO SAGARZAZU´TAR IMANOL SUDUPE´TAR AGATE ULAZIA´TAR MIKEL UNANUE´TAR BEGOÑA URRESTILLA´TAR MARIA DOLORES ZINKUNEGI´TAR IÑAKI ZINKUNEGI´TAR IÑAKI ZUBIAURRE´TAR JESUS

1974-75 IKASTURTEA ALBIZURI`TAR ANDONI ALEGRIA MARTIN AMENABAR MILA ANTIA ROXARIO ARANBURU´TAR MARIA JESUS ARANGUREN XABIER ARREGI JOANITO ARREGI´TAR JUAN ARRIETA´TAR JESUS ARRUTI MIKEL ARTETXE´TAR ANA MARI ARTOLA´TAR MILAGROS ELOSUA´TAR ANTONIO ETXANIZ JOSE Mª ETXEBERRIA IÑAKI GAZTAÑAGA´TAR JESUS LARRAMENDI MIKEL LARRAÑAGA EUXEBIO LARRAÑAGA´TAR LUIS LARRAÑAGA´TAR LURDES LASA`TAR JOSE LUIS


ODRIOZOLA´TAR BELEN OLAIZOLA BIXENTE OTAEGI´TAR KARMELO PEREA´TAR DONATO UNANUE MARTIN UNANUE XABIER URANGA´TAR ALBERTO VALVERDE JOXE MANUEL ZULAIKA´TAR TOMAS

1975-76 IKASTURTEA AITA BERGARA AMENABAR, MILA ARANBARRI, ANTTONI ARANGUREN, XABIER AROZENA, Mª KARMEN ARREGI, JUANITO ETXEBERRIA IÑAKI FRANTSESENA, BEGOÑA LARRAMENDI, MIKEL LARRAÑAGA, EUXEBIO LARRAÑAGA, GEMA LARRAÑAGA, IÑAKI LARRAÑAGA, LOPE LARRAÑAGA, LUIS MENDIA, ALBERTO OLAIZOLA, BIXENTE OLAIZOLA, Mª JESUS PEREA, DONATO UNANUE, KARLOS UNANUE, MARTIN VALVERDE, JOXE MANUEL

1975-76 IKASTURTEA AITA BERGARA AMENABAR, MILA ARANBARRI, ANTTONI

ARANGUREN, XABIER AROZENA, Mª KARMEN ARREGI, JUANITO BEGOÑA, FRANTSESENA ETXEBERRIA, IÑAKI LARRAMENDI, MIKEL LARRAÑAGA, EUXEBIO LARRAÑAGA, GEMA LARRAÑAGA, IÑAKI LARRAÑAGA, LOPE LARRAÑAGA, LUIS MENDIA, ALBERTO OLAIZOLA, BIXENTE OLAIZOLA, Mª JESUS PEREA, DONATO UNANUE, KARLOS UNANUE, MARTIN VALVERDE, JOXE MANUEL

1976-77 IKASTURTEA AITA BERGARA AIZPURUA, JOXE ALBERDI, RAIMUNDO AMENABAR, JON ARANBARRI, AGUSTIN ARANBARRI, ANDONI ARANBARRI, ANTOÑITA ARRAZOLA, JESUS Mª ARRIZABALAGA, BEGOÑA AZKUNE, LAXARO BASTIDA, JESUS Mª ETXEBERRIA, LEOPOLDO LARRAMENDI, MIGUEL Mª LARRAÑAGA, EUXEBIO LARRAÑAGA, LOPE LARREA, LEANDRO LOPETEGI, JOSE LUIS MENDIA, ALBERTO

171


OLAIZOLA, BIXENTE OÑEDERRA, ARANTXA UCIN, BEGOÑA UNANUE, MARTIN URRUTIA, LUXIA

1977-78 IKASTURTEA

172

AITA BERGARA AIZPURUA, JOSEBA AMENABAR, JOAN ARRAZOLA, JESUS Mª BASTIDA, JOSE Mª EGIGUREN, MARITXU ETXEBERRIA, LEOPOLDO GAINZA, KARMELE GARATE, JUAN GONZALEZ, JOXE Mª IRURETA, IÑAKI IZETA, KARMELE LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, IMANOL LARRAÑAGA, JOSE LUIS LARRAÑAGA, URRATEGI LARREA, LEANDRO MENDIA, ALBERTO ORBEGOZO, MADDALEN PUI, ANJEL UZIN, BEGOÑA ZUBIZARRETA, KARMELE

1978-79 IKASTURTEA AGIRRE, INAZIO AITA BERGARA AIZPURU, JABIER AIZPURUA, JOSE ALBERDI, RAIMUNDO ALKORTA

AMENABAR, MILAGROS ARANBARRI, PELLO ARRAZOLA, J. M. ARREGI, JUAN ARREGI, JUANITO ARREGI, MANUEL ARRIZABALAGA, BEGOÑA BASTIDA, JOSE MARI BEREZIARTUA, I ETXEBERRIA, LEO GARAIZABAL, KONTXITA GESALAGA GOIKOETXEA, ANJEL GONZALEZ, JOSE MARIA GURRUTXAGA, J. M. IPARRAGIRRE, PAKO IRIBAR, L. M. LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, JOSE LUIS LARRAÑAGA, LOPE LARREA, LEANDRO MENDIA, ALBERTO ODRIOZOLA, ROSA UGARTE, NEKANE ZESTONA, JABIER

1979-80 IKASTURTEA AITA BERGARA AIZPURUA, JOXE ALBERDI, IZASKUN ARANBERRI, BEGOÑA ARREGI, JUAN ARREGI, MANUEL ELORZA, JESUS ETXANIZ, HARBIL FRANTSESENA, BEGOÑA GARMENDIA, JOAKIN GOIKOETXEA, ANJEL


GONZALEZ, JOXE MARI IPARRAGIRRE, PAKO IZETA, KARMELE LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, JOXE LUIS LARREA, LEANDRO MENDIA, ALBERTO OIARZABAL, HIGINIO SEGUROLA, JUAN LUIS URANGA, ALBERTO

1980-81 IKASTURTEA AITA BERGARA ARANBARRI, JUAN MARI ARREGI, MANUEL AZKUE, BEGOÑA ETXANIZ, ARANTXA ETXANIZ, HARBIL GARATE, LUIS MARI GARMENDIA, JOAKIN GOIKOETXEA, ANJEL IPARRAGIRRE, PAKO IZETA, KARMELE JUARISTI, ANTTON LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, JABIER LIZARRALDE, BITTOR MENDIA, ALBERTO ODRIOZOLA, ANJELES OIARZABAL, HIGINIO OLARIAGA, MARI KARMEN URANGA, ALBERTO ZUBIZARRETA, ARANTXA

1981-82 IKASTURTEA AGIRRE, BEATRIZ AITA BERGARA

ALBERDI, MIGEL ARISTI, MIGEL ARREGI, MANUEL AZKUE, BEGOÑA AZKUE, JOSE EGINO, JOSE LUIS EIZAGIRRE, JUAN ETXANIZ, ARANTXA FRANTSESENA, BEGOGÑA GARATE, LUIS MARI GARATE, MARIA JESUS GOIKOETXEA, ANJEL GOIKOETXXEA, Mª DOLORES IPARRAGIRRE, PAKO IZETA, KARMELE JUARISTI, ANTTON LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, MARILU LEGARDAREÑO, BEATRIZ MENDIA, ALBERTO OIARZABAL, HIGINIO UGARTE, NEKANE URANGA, ALBERTO ZUBIZARRETA, RAIMUNDO

1982-83 IKASTURTEA AGIRRE, BEATRIZ AGIRREZABAL, LURDES AITA MADINABEITIA ALBERDI, ANJEL ARANBARRI, INAZIO ARISTI, ANJEL ARISTI, MIGUEL ARMENDARIZ, JULIAN ARREGI, JOXE Mª ARREGI, MARI KARMEN AZKUNE, JOXE EGINO, JOSE LUIS

173


174

EIZAGIRRE, JUAN EIZAGIRRE, JUANITO FRANTSESENA, BEGOÑA IPARRAGIRRE, PAKO JAUREGI, LURDES JUARISTI, ANTTON LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, JUAN LUIS MENDIA, ALBERTO MUJIKA, BENJAMIN ODRIOZOLA, ESTANIS SANTSEZ, RAFAEL SERRANO, LURDES UGARTE, NEKANE ZUBIAURRE, JESUS ZUBIZARRETA, RAIMUNDO

1983-84 IKASTURTEA AGIRRE, BEATRIZ AGIRREZABAL, LURDES ALBERDI, LURDES ALBERDI, MIGEL ALBERDI, MIRARI ARANBARRI, INAZIO ARISTI, MIKEL ARMENDARIZ, JULIAN ARREGI, M. KARMEN BEREZIARTUA, INAXITA BREY, ARANTXA EGINO, JOSE LUIS EIZAGIRRE, JUAN EIZAGIRRE, JUAN ELORZA, PILI ETXABE, M. KARMEN GARATE, LUIS Mª GOIKOETXEA, DOLORES IPARRAGIRRE, PAKO JAUREGI, ISABEL

JAUREGI, LURDES JUARISTI, ANTTON KORTA, Mª TERESA LARRAÑAGA, EUSEBIO LARRAÑAGA, JUAN LUIS LIZARRALDE, BITTOR MENDIA, ALBERTO MENDIZABAL, ANA MUJIKA, BENJAMIN MURUAMENDIARAZ, MILA ODRIOZOLA, ESTANIS ZUBIAURRE, JESUS ZUBIZARRETA, ARANTXA ZUBIZARRETA, RAIMUNDO

1984-85 IKASTURTEA ARAMENDI, MIGEL ARANGUREN, OLATZ ARMENDARIZ, JULIAN ARREGI, LURDES ARRUE, IÑAKI BEREZIARTUA, INASITA BREY, ARANTZAZU ELORZA, BEGOÑA ELORZA, XANTI EPELDE, AITOR ETXAIDE, MERTXE GOENAGA, LUIS GOENAGA, XABIER IRIONDO, MIGEL ANJEL IRURE, JOSE LUIS LARRAÑAGA, JUAN LUIS MENDIA, ALBERTO MENDIZABAL, ROSARIO MURUAMENDIARAZ, GREGORIO ODRIOZOLA, ESTANIS UNANUE, BEGOÑA URANGA, ALBERTO


1985-86 IKASTURTEA AMENABAR, JOAN ARAMENDI, MIKEL ARREGI, LURDES ARRUE, IÑAKI ARZALLUZ, MIKEL AZKUE, INAZIO BEOBIDE, Mª JOSE BEREZIARTUA, INASITA BERGARA, KONTXITA EGAÑA, NIEVES ETXAIDE, MERTXE GOENAGA, XABIER IBARGUREN, ANDONI IZETA, KARMELE LARRAÑAGA, GEMA LIZARRALDE, MILAGROS MENDIA, ALBERTO ODRIOZOLA, IÑAKI OTEIZA, BEGOÑA SAN VICENTE, MIRIAN URANGA, ALBERTO UZIN, OLATZ VALVERDE, IRENE

1986-87 IKASTURTEA ALBERDI, MIRARI ARAMENDI, MIKEL BEREZIARTUA, INASITA BERGARA, KONTXITA ETXABE, Mª KARMEN FRANTSESENA, BEGOÑA GAZTAÑAGA, LORENZO GOENAGA, XABIER GORROTXATEGI, JOSE LUIS HURTADO, KRISTINA IZETA, KARMELE LANDA, Mª FERNANDA

LIZARRALDE, MILAGROS MENDIA, ALBERTO MENDIETA, ANA ODRIOZOLA, IÑAKI OTEIZA, BEGOÑA SAN VICENTE, MIRIAN SUDUPE, LURDES URANGA, ALBERTO UZIN, OLATZ ZABALA, MIKEL ZUBIZARRETA, MIKEL

1987-88 IKASTURTEA AIZPURUA, OLATZ AMENABAR, JOAN ARANBURU, Mª JESUS EIZAGIRRE, KONTXI GARATE, Mª JESUS GAZTAÑAGA, LORENZO GOIKOETXEA, ANJEL ITURBE, ELISABETE KORTA, MAITE LANDA, Mª FERNANDA LIZARRALDE, FERNANDO LIZARRALDE, MILAGROS OTEIZA, BEGOÑA ROTETA, JOSE Mª SAN VICENTE, MYRIAN URANGA, ALBERTO URZELAI, URRATEGI UZIN, OLATZ VALVERDE, AITOR ZABALA, MIKEL ZUBIZARRETA, MIKEL

1988-89 IKASTURTEA AIZPURU, HENAR AIZPURU, MARIAN

175


176

AMENABAR, JOAN ARANBARRI, FEDERIKO ARANBARRI, LUIS ARREGI, MANUEL BASTARRIKA, PELLO ELORZA, LURDES GAZTAÑAGA, LORENZO GOIKOETXEA, ANJEL IZAGIRRE, ITZIAR IZAGIRRE, JOSE Mª IZETA, KARMELE KONTRERAS, PILAR LASA, MIREN LIZARRALDE, FERNANDO LIZASO, SIMON MENDIA, ALBERTO MENDIZABAL, LUIS ODRIOZOLA, JUANITA UGARTEBURU, ARANTXA UNANUE, BEGOÑA URANGA, ALBERTO URZELAI, URRATEGI

1989-90 IKASTURTEA AGIRRE, PILAR ALBERDI, MIRARI ALBERDI, MIREN ALKORTA, AUGENIO AMENABAR, JON ARANBARRI, FEDERIKO ARANBURU, Mª JESUS ARREGI, MANUEL BASTARRIKA, PELLO BEREZIARTUA, ITZIAR ELORZA, LURDES ERRASTI, JUAN RAMON GARAIZABAL, KONTXITA GOIKOETXEA, ANJEL

LIZARRALDE, FERNANDO LIZASO, SIMON MENDIA, ALBERTO MENDIZABAL, LUIS SERRANO, LURDES UGARTEBURU, ARANTXA URANGA, ALBERTO URRESTILLA, MERTXE URTEAGA, ITZIAR URZELAI, URRATEGI

1990-91 IKASTURTEA AIZPURU, LURDES AIZPURU, MAILU ALBERDI, ARANTZAZU AMENABAR, JOAN ARANBARRI, ANTTONI ARANBERRI, FEDERIKO ARANBURU, Mª JESUS ARREGI, LURDES ARREGI, MANUEL BEREZIARTUA, ITZIAR ELORZA, LURDES GALARRAGA, JUANJO GURRUTXAGA, PILAR KORTA, MAITE MENDIA, ALBERTO SUDUPE, ROMAN UGARTE, Mª PAZ UGARTEBURU, ARANTXA URANGA, ALBERTO URRESTILLA, MERTXE URTEAGA, ITZIAR ZABALETA, JAIME ZIGARAN, ARANTXA ZUBIAURRE, JESUS ZUBIZARRETA, BELEN ZURIARRAIN, PILI


1991-92 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE INAZIO AGIRREGOMEZKORTA, ROBERTO AIERBE, MAITE AIERDI, MAITE AIZPURU, MARIAN AMENABAR, JOAN ARANBARRI, FEDERIKO AZPITARTE, JABIER BERISTAIN, JOSE RAMON ELORZA, LURDES GANZARAIN, JESUS GARATE, Mª JESUS GARMENDIA, LUKAS IZETA, KARMELE LARRAÑAGA, JESUS LEGARDA-EREÑO, BEATRIZ MENDINUETA, ELIAS OIARZABAL, HIGINIO ORUESAGASTI, KONTXI PAREDERO, JULEN UGARTE, Mª PAZ URANGA, ALBERTO URTEAGA, ITZIAR ZABALETA, JAIME ZUBIAURRE, JESUS ZURIARRAIN, FELI

1992-93 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE INAZIO AGIRREGOMEZKORTA, ROBERTO AIERDI, MAITE AIZPURU, MARIAN AMENABAR, JOAN ARANBARRI, PELLO ARREGI, LURDES ARRIETA, XABIER ARZALLUZ, IÑAKI

AZKUE, JUAN INAZIO AZPITARTE, JABIER BEREZIARTUA, OLATZ BERISTAIN, JOSE RAMON BREY, ARANTXA EGIGUREN, MAITE ELORZA, ANTTON EPELDE, AITOR ETXABE, ANA ETXANIZ, RAKEL GANZARAIN, ESTHER GANZARAIN, JESUS GARATE, Mª JESUS GARMENDIA, JOSE FERNANDO ITURRALDE, JON IZETA, KARMELE JAIO, MIREN JAUREGI, LURDES KORTA, MAITE LARRAÑAGA, JESUS LARRAÑAGA, MAILU LASA, MAITE LEGARDA-EREÑO, BEATRIZ LETAMENDIA, ARANTXA MENDINUETA, ELIAS MENJIBAR, ANTTON OIARZABAL, HIGINIO OLAZABAL, JABIER SALEGI, Mª JOSE UNANUE, BEGOÑA URANGA, ALBERTO URTEAGA, ITZIAR ZUBIAURRE, JESUS ZUBIZARRETA, Mª PILAR ZURIARRAIN, FELI

1993-94 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE I. AGIRRE, MANUEL

177


178

AIZPITARTE, BEGOÑA ALDUNCIN, M. E. AMENABAR, JOAN ARANBARRI, PELLO ARANBARRI, URRATEGI BERASATEGI, Mª JESUS BEREZIARTUA, OLATZ BERISTAIN, JOSE R. BREI, ARANTXA EIZAGIRRE, KONTXI ELORZA, ANTTON EPELDE, AITOR GANZARAIN, JESUS IZAGIRRE, JOSE M. JAIO, MIREN KORTA, MAITE KORTAJARENA, JULIAN LARRAÑAGA, JESUS LARRAÑAGA, LUIS LARRAÑAGA, MAILU MENDINUETA, ELIAS MENJIBAR, ANTTON OLARIAGA, IÑAKI UNANUE, BEGOÑA URANGA, ALBERTO ZUBIZARRETA, ARANTXA ZUBIZARRETA, M. PILAR

1994-95 IKASTURTEA AGIRRE, MANUEL AIZPITARTE, BEGOÑA ALDUNCIN, MARIA EUGENIA AMENABAR, JOAN ARANBARRI, URRATEGI BERISTAIN, JOSE RAMON BREY, ARANTZAZU GANZARAIN, JESUS IZAGIRRE, JOSE MARI KORTAJARENA, JULIAN

LARRAÑAGA, JESUS LARRAÑAGA, LUIS LARRAÑAGA, MAILU OLARIAGA, IÑAKI ZUBIZARRETA, ARANTXA

1995-96 IKASTURTEA AGIRRE, MANUEL AGIRREZABALA, MAILU AIZPITARTE, BEGOÑA AIZPURU, JOXE MARI ALDUNCIN, MARIA EUGENIA AMENABAR, JOAN ARANBARRI, URRATEGI ARREGI, Mª KARMEN AZKUNE, LAXARO BERASATEGI, MARIA J. BREY, ARANTXA GAINZA, KARMELE GANZARAIN, JESUS IÑURRATEGI, Mª KARMEN IRIARTE, PAKO ITURRALDE, XABIER IZAGIRRE, JOSE M. IZAGIRRE, JOSE MARI JUARISTI, PILI JUARISTI, TXARO KORTAJARENA, JULIAN LARRAÑAGA, ARANTXA LARRAÑAGA, JESUS LARRAÑAGA, LUIS LARRAÑAGA, MARILU LARRAÑAGA, ROMUALDO LOPETEGI, MAITE OLARIAGA, IÑAKI PEÑA, JOXE MARI ZABALA, URRATEGI ZUBIZARRETA, ARANTXA


1996-97 IKASTURTEA AIZPURU, ESTHER AIZPURU, JOXE MARI AMENABAR, JOAN ARANBARRI, FERNANDO AZKUE, BEGO AZKUNE, LAXARO BEOBIDE, Mª JOSE ELORZA, JESUS ERRASTI, JUAN RAMON ETXABE, ANA ETXANIZ, RAKEL IRAZUSTABARRENA, URKO JESUS, LARRAÑAGA JUARISTI, MARIAN LARRAÑAGA, JESUS MENDIETA, ANA SUDUPE, Mª EUGENIA UGARTE, XANTI URRUTIA, TXEMA ZABALA, JOXEAN ZABALA, URRATEGI ZUBIZARRETA, IÑAKI ZURIARRAIN, FELI

1984, 1985, 1986, 1987,1988 eta 1989ko aktetan ez da batzorkideen izenik aipatzen, landutako gaiak eta hartutako erabakiak jasotzen dira. 1978-79 IKASTURTEA ALTUNA, MARGARITA ARTOLA, MILA BEREZIARTUA, IÑAKI EGIGUREN, MARITXU ETXEBERRIA, LEO GARATE, JOSE RAMON HIJARRUBIA, IOSU IPARRAGIRRE, PAKO ITURRIA, JESUS LARRAÑAGA, MAILU LARREA, LEANDRO ODRIOZOLA, ROSA ORBEGOZO, IÑAKI SESMA, TXOMIN UGARTE, NEKANE URANGA, ALBERTO UZKUDUN, INA 1979-80 IKASTURTEA

Karmelo Etxegarai ikastolako batzordeetako ordezkariak Batzordea guraso eta irakasle ordezkariz dago osatua. Ez da estamentu bakoitzaren ordezkaritza kopururik zehazten. Dokumentazio historikoan 1977-78 ikasturtetik aurrrerako aktak agertzen dira. Lehendabiziko ikasturte honetako aktetan ez da bildutakoen izenik agertzen. 1982, 1983, 1993, 1994, 1995 eta 1996ko aktarik ez dugu aurkitu dokumentazioan.

ALDAI, GREGORIO ARANBURU, Mª JESUS ARRIETA, MARI TERE BADIOLA, LURDES BEOBIDE, S. BEREZIARTUA, IÑAKI FRANTZEZENA, BEGOÑA GARMENDIA, JOAKIN GURRUTXAGA, LUIS IPARRAGIRRE, PAKO ITURRIA, JEXUS LARREA, LEANDRO LAZKANO, SHANTI

179


OIARZABAL, HIGINIO OIÑEDERRA, ARANTXA PUELLES, ITZIAR SESMA, TXOMIN URANGA, ALBERTO URANGA, INAXITO UZKUDUN, INA VALVERDE, J. M.

LARREA, OLATZ LIZARRALDE, FERNANDO MENDIZABAL, ROBERTO ORBEGOZO, ANTTON OTEIZA, BEGOÑA UZIN, OLATZ UZKUDUN, INA 1990-91 IKASTURTEA

1980-81 IKASTURTEA

180

ALBIZU ALBIZURI, XABIER ALDAI, GREGORIO AZKARGORTA, XABIER AZKUE, BEGOTXU BADIOLA, LOURDES BASTIDA, XABIER BEOBIDE, S. EGIGUREN, NATI ETXANIZ, ARANTXA ETXEBERRIA, JOSE INAZIO FRANTZEZENA, BEGOÑA GARMENDIA, JOAKIN GOENAGA, XABIER IBARGUREN, HILARIO IPARRAGIRRE, PAKO ITURRIA KARAPETO, JOXE LARRAÑAGA, JOSE LUIS OIARZABAL, HIGINIO PUELLES, ITZIAR URANGA, INAZIO URRESTILLA, MERTXE VALVERDE

AGIRRE, IDOIA AGIRRE, JESUSA AGIRREZABALA, MAILU AIZPURU, LURDES AROZENA, Mª KARMEN BASTARRIKA, ARANTXA BEREZIARTUA, FERNANDO BEREZIARTUA, ITZIAR ELORZA, LURDES ETXEBERRIA, Mª JESUS ETXEZARRETA, IÑAKI GALARRAGA, IZASKUN ISART, ARANTXA ITURBE, ELIZABETE ODRIOZOLA, JUANITA OLAIZOLA, INA SARASUA, BEGOÑA URANGA, ALBERTO URANGA, AXUN URANGA, KORO URKIA, IÑAKI URRESTILLA, MERTXE ZENDOIA, BELEN ZUBIZARRETA, BELEN ZURIARRAIN, FELI

1987-88 IKASTURTEA

1991-92 IKASTURTEA

ARANBURU, Mª JESUS ARRUE, OLATZ ITURBE, ELISABET

AGIRRE, MARIAN AGIRRE, JOSE INAZIO AIZPURU, MARIAN


BEREZIARTUA, FERNANDO EGIGUREN, NATI ELOSUA, AGURTZANE ETXEBERRIA, MARIJE GARMENDIA, BEGOÑA GURRUTXAGA, JUAN Mª ISART, ARANTXA ITURRALDE, JONE JUARISTI, LUIS Mª LARRAÑAGA, AITOR LEGARDA EREÑO, BEATRIZ MENDINUETA, ELIAS OLAIZOLA, INA OÑEDERRA, ARANTXA PUELLES, ITZIAR SARASUA, MIKEL URANGA, ALBERTO ZURIARRAIN, FELI

LIZARRALDE, ALFONSO MENDINUETA, ELIAS SUDUPE, MARISOL URANGA, ALBERTO URBISTONDO, DIONISIO VILLEGAS, FERNANDO

Batxilergoko Batzordeetako ordezkariak 1980-81 ikasturtean hasi zen Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatiba Batxilergoko ikasketak Loiolan ematen. 1997-98 ikasturtera arteko bizitza izan zuen Batxilergoko Batzordeak. Ondudanik aurrera Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko Batzorde bezala jarraitu baitzuen Izarraizpeko Irakaskuntza Kooperatibako Ikasto-

1992-93 IKASTURTEA AGIRRE, ARANTXA AGIRRE, JESUS AGIRRE, JOSE INAZIO AGIRRE, MARIAN AGIRRE, OLATZ AGIRRE, PELLO ARRIETA, XABIER AZKUE, JUAN INAZIO BEREZIARTUA, FERNANDO BEREZIARTUA, OLATZ BREI, ARANTXA EGIGUREN, MAITE EGIGUREN, NATI FRANZESENA, BEGOÑA GARMENDIA, BEGOÑA GARMENDIA, JOSE FERNANDO GURRUTXAGA, JUAN MARI ITURRALDE, JONE JUARISTI, LUIS MARI LETAMENDIA, ARANTXA

lak publifikatu ondoren, Ertainetako bailerako hiru ikastetxe elkartu ziren Karmelo Etxegaraiko Bigarren Hezkuntza, Azpeitiko Institutua eta Azkoitiko Lanbide Institutua, Urola Ikastola Azkoitia Azpeitia BHI eratuz. 1997-98 ikasturtetik aurrera Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko Ordezkaritza Organo Gorena da ordura arte Batxilergoko Batzordeak zituen eginkizun eta ardurak betetzen dituena. 1993-94 eta 1994-95 ikasturteetako aktak falta dira. Batxilergoko Batzordea honela osatzen zen: Guraso ordezkariak: 4 Ikasle ordezkariak: 4 Irakasle ordezkariak: 4 Zuzendaria. Ikasketaburuak eta idazkariak ere hartzen zuten parte bileretan, gaien arabera.

181


182

1985-86 IKASTURTEA

1988-89 IKASTURTEA

AMENABAR, JOAN ARRIETA, XABIER ARZALLUZ, MIGUEL BEOBIDE, Mª JOSE BEREZIARTUA, AITOR DOMINGUEZ, ROSA Mª GOENAGA, XABIER IBARGUREN, ANDONI LIZARRALDE, MILAGROS SAGARZAZU, XABIER SUDUPE, Mª EUGENIA UZIN, OLATZ ZABALA, URRATEGI

ALBERDI, JOSEBA AMENABAR, JOAN ARAMENDI, Mª ANJELES ARRIETA, AGUSTIN CONTRERAS, Mª PILAR ETXEBERRIA, OIER LARRAÑAGA, ANE LASA, MIREN ODRIOZOLA, JUANITA SUDUPE, Mª JOSE UGARTEBURU, ARANTZA URIA, Mª KARMEN VALVERDE, LEIRE ZESTONA, ANDER

1986-87 IKASTURTEA ALBERDI, JON ARAMENDI, MIKEL ARRUE, OLATZ BERISTAIN, JOSE RAMON ESNAOLA, JON GOENAGA, XABIER HURTADO, KRISTINA IRIONDO, ALFONSO LIZARRALDE, MILAGROS MENDIETA, ANA OLAIZOLA, JON REKONDO, JOXIN UZIN, OLATZ 1987-88 KASTURTEA AMENABAR, JOAN ARRUE, OLATZ EIZAGIRRE, KONTXI ETXABE, ANA LIZARRALDE, MILAGROS MENDIZABAL, ANA VALVERDE, AITOR

1989-90 IKASTURTEA AGIRRE, PILI ALBERDI, AINHOA ALBERDI, JOSEBA AMENABAR, JOAN AZKUE, BEGOÑA BEREZIARTUA, ITZIAR ERRASTI, JUAN RAMON LARRAÑAGA, ERKUDEN LOPETEGI, AMAIA MENDIZABAL, ANA ODRIOZOLA, JUANITA OLAIZOLA, ALAITZ UGARTEBURU, ARANTXA ZIGARAN, ARANTXA 1990-91 IKASTURTEA ALBERDI, JOSEBA AMENABAR, JOAN ASTIGARRAGA, MIRARI BEOBIDE, Mª JOSE


BEREZIARTUA, ITZIAR GALARRAGA, JUANJO IBARGUREN, OIHANA IPARRAGIRRE, AITZOL UGARTE MARI, PAZ UGARTEBURU, ARANTXA ZABALA, URRATEGI ZABALETA, JAIME ZIGARAN, ARANTXA 1991-92 IKASTURTEA AMENABAR, JOAN ARANBARRI, PEDRO Mª BERISTAIN, JOSE RAMON EPELDE, AITOR HURTADO, KRISTINA LARRAÑAGA, ERKUDEN LIZASO, UNAI ODRIOZOLA, ANA OIARZABAL, HIGINIO ORUESAGASTI, KONTXI REKONDO, JOXIN SUDUPE, ASIER UGARTE, MARI PAZ ZESTONA, MAIDER ZUBIAURRE, JESUS

1992-93 IKASTURTEA AMENABAR, JOAN ANDRES, AMAGOIA ARANBARRI, P. M. AZKUNE, LAXARO BERISTAIN, AINHOA ERRRASTI, JUAN RAMON ETXABE, ANA ETXANIZ, RAKEL GANZARAIN, ESTHER JAIO, MIREN

LIZASO, UNAI OIARZABAL, HIGINIO SUDUPE, ASIER VALVERDE, AITOR ZUBIAURRE, JEXUX 1995-96 IKASTURTEA ERRAZU, ROSA Mª JUARISTI, MARIAN LARRAÑAGA, JESUS OLANO, BINGEN SALEGI, IKER URRUTIA, TXEMA ZABALA, URRATEGI ZUBIZARRETA, IÑAKI 1996-97 IKASTURTEA AIZPURU, ESTHER AIZPURU, JOSE Mª AMENABAR, JOAN ASTIZ, CELESTINO AZKUE, BEGO AZKUNE, LAXARO BEOBIDE, Mª JOSE ELORZA, JESUS ERRAZU, ROSA Mª ESKUDERO, IÑIGO ETXABE, ANA ETXANIZ, RAKEL ETXEBERRIA, BEÑAT IBARGUREN, LEIRE LABAKA, MIKEL OLANO, BINGEN SALEGI, IKER SUDUPE, Mª EUGENIA URRUTIA, TXEMA ZABALA, URRATEGI ZUBIZARRETA, IÑAKI ZURIARRAIN, FELI

183


Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko batzordeetako ordezkariak Zerrenda honetan 1996. urtean Azpeitiko Karmelo Etxegarai Ikastolako Batxilergoa, Azpeitiko Institutua eta Azkoitiko Lanbide Institutua elkartuta sortu zen Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko Batzordeak osatu dituztenen zerrenda jaso da. Ikasturte bakoitzeko Batzordea Ordezkaritza Organo Gorena osatzen dutenek osatu dute, guraso, ikasle eta irakasle ordezkariez gain, zuzendaritza

184

taldea, zuzendaria, ikasketaburua eta idazkaria.

1997-98 IKASTURTEA AGIRRE, JESUSA AGIRRE, MARIAN ALBERDI, MIKEL AMENABAR, JOAN ARANGUREN, OLATZ ARENAS, ANGEL M. ASLA, SUSANA AZKUE, BEGO BASTARRIKA, PELLO BEREZIARTUA, INAXITA BERISTAIN, JABIER EIZAGIRRE, KONTXI ELIAS, XABIER ERRASTI, JUAN RAMON GALARRAGA, JUANGO GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS IPARRAGIRRE, IKER ITURRALDE, XABIER ITURRIAGA, ARANTXA IZAGIRRE, ALBERTO JUARISTI, MARIAN

LABAKA, JOSU LABAKA, MIKEL LARRAÑAGA, JESUS LARRAÑAGA, OSANE LASA, ROSARIO LEKUONA, LOURDES LIZARRALDE, JEXUX LOPETEGI, AMAIA LOPETEGI, MAIALEN LOPEZ BARRENA, IGOR MARTIN, MERTXE MUÑOZ, CARLOS OTEIZA, M.DOLORES QUINDOS, PEDRO REPULLES, ELIXABET SEGUROLA, MAITE ZABALA, JOXEAN ZUBIZARRETA, NEREA

1998-99 IKASTURTEA AGIRRE EIZMENDI, PILI AGIRRE SARASUA, JESUSA ALBERDI IRIZAR, MIKEL AMENABAR GURRUTXAGA, JOAN ARANBARRI, M.TERE ARELLANO, JUAN KARLOS AROZENA, M.KARMEN BEREZIARTUA, ARREGI INAXITA BERISTAIN BASTARRIKA, JABIER BERISTAIN BEREAU, JOSE RAMON EPELDE MAIZTEGI, AITOR ETXEBERRIA LAZKANO, MIKEL GALARRAGA GALARRAGA, JUANJO GOIKOETXEA KUENDE, MIKEL GORROTXATEGI EZKURDIA, RUBEN IPARRAGIRRE GALARRAGA, IKER ITURRALDE AROZENA, JABIER IZAGIRRE LARRAÑAGA, ALBERTO


LABAKA ZURIARRAIN, JOSU LARRAÑAGA MUGURUZA, OSANE LIZARRALDE AMUTXATEGI, ANA LOPETEGI UZKUDUN, MAIALEN MENDIZABAL, ANA OSINALDE GOENAGA, ELISABET OSTOLAZA ANSOLA, JOSE ANTONIO REPULLES FERNANDEZ, ELISABET TELLERIA AIZPURUA, IBON TELLERIA ASTIGARRAGA, JABIER URANGA ISUZKIZA, JOKIN ZURIARRAIN URRETABIZKAIA, FELI

1999-00 IKASTURTEA AGIRRE SARASUA, JESUSA ALBERDI IRIZAR, MIKEL ALTUNA OLAIZOLA, NATI AMENABAR GURRUTXAGA, JOAN ARANBARRI, TERE AROZENA, M.KARMEN BASTARRIKA ELORZA, PELLO BEREZIARTUA ARREGI, INAXITA BERISTAIN BASTARRIKA, JABIER BERISTAIN BEREAU, JOSE RAMON EGIGUREN, JON ELIAS HORRILLO, MARKEL ETXABE, ARANTXA ETXEBERRIA BEREZIARTUA, HARITZ GALARRAGA GALARRAGA, JUANJO GOIKOETXEA KUENDE, MIKEL GORROTXATEGI EZKURDIA, RUBEN IZAGIRRE LARRAÑAGA, ALBERTO JUARISTI ROMARATE, PAKO KANPOX TXAPARTEGI, MAITE LAMARIANO, ALBERTO LOPETEGI, JUAN LUIS LOPETEGI UZKUDUN, MAIALEN MENDIZABAL MUGURUZA, ANA

OSINALDE GOENAGA, ELISABET OSTOLAZA ANSOLA, JOXEAN SUDUPE LARRAÑAGA, M.JOSE TELLERIA ASTIGARRAGA, JABIER URANGA ISUSKIZA, JOKIN ZUAZOLAZIGORRAGA, PEDRO ZUBIZARRETA ALBERDI, MARIXOL 2000-01 IKASTURTEA ALTUNA, MIKEL AMENABAR, JOAN ANDUEZA, URRATEGI ASTIAZARAN, JAGOBA BASTIDA, KARMEN BEREIZARTUA, INAXITA BERISTAIN, JOXERRA CONTRERAS, PILAR EGIGUREN, JON ETXEBERRIA, HARITZ GALARRAGA, JUANJO GARMENDIA, JOSEBA GARMENDIA, LUCAS GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS GORROTXATEGI, RUBEN ITURRALDE, JABIER IZAGIRRE, ALBERTO IZAGIRRE, ITZIAR LAMARIANO, RAMON LANDA, INA LANDALUZE, KEPA LARRAGAÑA, NEKANE LETE, ONINTZA MENDIZABAL, ANA SAGARZAZU, XANTI SUDUPE, JUAN INAZIO SUDUPE, MARI JOSE TELLERIA, JABIER ZUBIZARRETA, ENKARNA

185


2001-02 IKASTURTEA

186

AGIRRE, NORA ALTUNA, MIKEL AMENABAR, JOAN ANDUEZA, URRATEGI ARANBARRI, ASIER ASTIAZARAN, JAGOBA AZKUE, BEGO BASTIDA, KARMEN BERISTAIN, JOXERRA CONTRERAS, PILAR EIZMENDI, DAVID ETXEZARRETA, MAIALEN GALARRAGA, JUANJO GARATE, XABIER GARMENDIA, LUCAS GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS GORROTXATEGI, AITOR ITURRALDE, JABIER IZAGIRRE, ALBERTO JUARISTI, INAZIO JUARISTI, LUIS LANDA, INA MENDIZABAL, ANA RODRIGUEZ, IÑAKI SUDUPE, JUAN INAZIO TELLERIA, JABIER UGARTE, XANTI ZUBIZARRETA, ENKARNA ZUBIZARRETA, MARIXOL 2002-03 IKASTURTEA AGIRRE, JEXU AIZPURU, ESTHER AMENABAR, JOAN ANDREU, JOSE LUIS ARANBARRI, ASIER

ARREGI, JOSE MARI ARRIETA, XABIER ARZALLUZ, HARITZ ARZALLUZ, MIREN AZTIRIA, AINARA BASTARRIKA, PELLO BENITEZ, TERE BEOBIDE, MARI JOSE BUENETXEA, MIREIA CALERO, STEISY ESNAOLA, KARMEN ETXEZARRETA, MAIALEN FLORES, JOSE MARI GARCIA, MARI GOIKOETEXEA, DOLORES GOLIKOETXEA, MIKEL GORROTXATEGI, AITOR JUARISTI, LUIS LARRAÑAGA, GERARDO LARRAÑAGA, JUANJO LOPETEGI, ALAITZ SECO, IBAN SUDUPE, MANOLO UGARTE, XANTI ZUBIZARRETA, ENKARNA ZUBIZARRETA, MARIXOL 2003-04 IKASTURTEA AGIRRE, JEXU AGIRRE, PILI AIZPURU, ESTHER ALBERDI, OLATZ ALBERDI, ROSA ALKORTA, XANTI AMENABAR, JOAN ANDREU, JOSE LUIS ARREGI, JOSE MARI ARRIZABALAGA, JOSE LUIS ARZALLUZ, MIREN


BASTARRIKA, PELLO BENITEZ, TERE BEOBIDE, MARI JOSE BEREZIARTUA, IRAIA EPELDE, OIHANA ESNAOLA, KARMEN FLORES, JOSE MARI GOIKOETXEA, DOLORES GOIKOETXEA, MIKEL LARRAÑAGA, GERARDO LARRAÑAGA, IZARO LIZARRALDE, ANA MENDIZABAL, ANA SUDUPE, MANOLO UZKUDUN, URKO ZUBIZARRETA, ENKARNA ZUBIZARRETA, MAITE ZUBIZARRETA, MARIXOL 2004-05 IKASTURTEA AGIRRE, IZASKUN AIZPURU, ESTHER ALBERDI, ROSA ALKORTA, XANTI AMENABAR, JOAN APEZETXEA, IBON ARANBARRI, ASIER ARZALLUZ, MIREN ASTIGARRAGA, XABIER AZKUE, BEGO BADIOLA, EIDER BENITEZ, TERE DE ANTA, KOLDO EIZMENDI, IMA EXPOSITO, JOXE FLORES, JOSE MARI GOIKOETXEA, MIKEL LARRAÑAGA, MIKEL LIZARRALDE, ALAITZ

MARTIN, BEGOÑA MATEOS, ALBA MENDIZABAL, ANA OLAIZOLA, ALVARO SUDUPE, MARI JOSE UGARTEMENDIA, JANIRE URDANPILLETA, IZEIA VALVERDE, AITOR ZABALETA, GERMAN ZUAZOLAZIGORRAGA, ITZIAR ZUBIZARRETA, MAIDER ZUBIZARRETA, MARIXOL

187 2005-06 IKASTURTEA AGIRRE, IZASKUN AGIRRE, PILI AIZPURU, ESTHER ALKORTA, XANTI ARANBARRI, ASIER ARISTI, JOSEBA ARREGI, MIREN ARRIETA, XABIER ARZALLUZ, MIREN AZKUE, BEGO BENITEZ, TERE BREY, ARANTZAZU DE ANTA, KOLDO EIZMENDI, IMA ERRASTI, JUAN RAMON ESNAL, MAITE ETXEZARRETA, MAITE EXPOSITO, JOXE GARCIA DE LA ERA, MIRIAN GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS LARRAÑAGA, JON LARRAÑAGA, MIKEL LIZARRALDE, AGUSTIN


MARTIN, BEGOÑA MENDIZABAL, ANA SUDUPE, MARI JOSE URDANPILLETA, IZEIA ZABALETA, GERMAN ZABALETA, ITSASNE ZUAZOLAZIGORRAGA, ITZIAR 2006-07 IKASTURTEA

188

AGIRRE, JESUSA AGIRRE, PILI AIZPURU, ESTHER AIZPURU, LARA AIZPURU, MAITANE AMIANO, LEIRE ARANBARRI, ASIER ARISTI, JOSEBA ARZALLUZ, MIREN AZKUE, BEGO BENITEZ, TERE EPELDE, AITOR ERRASTI, JUAN RAMON ESPARZA, AILEN ETXANIZ, JONE GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS HURTADO, KRISTINA IRURE, ANE LANDA, JOAN LAUROLA, DIONISIO LIZARRALDE, AGUSTIN MARTIN, BEGOÑA MARTINEZ, AITOR MENDIZABAL, ANA MENDIZABAL, MADDI OLABARRIA, IÑIGO OSTOLAZA, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, MIKEL SAENZ, MAITE ZEBERIO, ONINTZA

2007-08 IKASTURTEA AGIRRE, PILI AGIRREZABALA, MAILU AIZPURU, ESTHER ALBERDI, IÑAKI ALBERDI, JUNE ALBERDI, TIBALT ARISTI, JOSEBA ARZALLUZ, MIREN AZKUE, BEGO AZKUE, JOSE MIGUEL CONTRERAS, PILAR EPELDE, AITOR GOIKOETEXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS IRURE, ANE ISART, ARANTXA JIMENEZ, MIGUEL LANDA, JOAN LARRAÑAGA, AINARA LARRAÑAGA, MARIA JESUS LARRAÑAGA, OIHANE LARRAÑAGA, YOLANDA LIZARRALDE, AGUSTIN MATSUTANI, SARA OLABARRIA, IÑIGO SAIZ, CAMINO SOLOZABAL, JOSE ANTONIO SUDUPE, JOKIN ZABALA, IÑAKI ZUBIZARRETA, MIREN 2008-09 IKASTURTEA ARISTI, JOSEBA ARRIETA, LOURDES ARTOLA, SOLANGE AZKUE, JONE AZKUE, JOSE MIGUEL


BASTARRIKA, PELLO BERISTAIN, KARLA BIDASORO, GARAZI BREY, ARANTZAZU EPELDE, MIREN ETXANIZ, OIHANE EXPOSITO, JOXE FERNANDEZ, SANTIAGO GANZARAIN, ESTHER GOIKOETXEA, MIKEL ISART, ARANTXA IZAGIRRE, ALBERTO LANDA, JOAN LARRAÑAGA, JUAINA LARRAÑAGA, MARIA JESUS LARRAÑAGA, ONINTZA LARRAÑAGA, YOLANDA LIZARAZU, IÑIGO MUGIKA, AINTZANE OLABARRIA, IÑIGO OLAIZOLA, MIRIAN REKONDO, JOXIN SAIZ, CAMINO SUDUPE, JOAKIN SUDUPE, MIREN ZUAZOLAZIGORRAGA, IRENE 2009-10 IKASTURTEA AGIRRE, AITOR AIZARNA, MARIBEL ALBERDI, JUAN KARLOS ALBERDI, MIKEL ALDAI, NEREA ARAKISTAIN, AMAIA ARRIETA, LURDES AZKUE, JUAINAZIO BASTARRIKA, PELLO BLANCO, MARIA EGIGUREN, MERTXE

EXPOSITO, JOSE GANZARAIN, ESTHER GOIKOETXEA, MIKEL GOROSABEL, CLARA IRAOLA, LEILA IRIARTE, IRAIDE IZAGIRRE, ALBERTO LARRAÑAGA, ANE LARRAÑAGA, JUAINA LARRAÑAGA, YOLANDA OLABARRIA, IÑIGO OLAIZOLA, JON PRIYA, VISHNU REKONDO, JOXIN RUESGA, HECTOR SUDUPE, JOAKIN SUDUPE, MIREN WALIÑO, ITSASO ZABALA, URRATEGI ZOLOZABAL, J.ANTONIO ZUAZOLAZIGORRAGA, IRENE ZUBELDIA, AINTZANE 2010-11 IKASTURTEA AGIRRE, AITOR AGIRREZABAL, NURIA AIZARNA, MARIBEL ALBERDI, JOSU ALBERDI,JUAN KARLOS ALBERDI, MIKEL ALDAI, NEREA AZKUE, JUAINAZIO BELOKI, AITOR BENITEZ, TERE BEOBIDE, MARI JOSE CABANILLAS, UDANE EGIGUREN, MERTXE EIZAGIRRE, ALBERTO EIZAGIRRE, KONTXI

189


190

EPELDE, AITOR GOENAGA, LOURDES GOIKOETXEA, MIKEL LABAKA, IRATI LARRAÑAGA, ANE LARRAÑAGA, EIDER LARRAÑAGA, JUAINA LARRAÑAGA, YOLANDA MARTIN, ANDER MARTINEZ, ALBERTO OLABARRIA, IÑIGO OSTOLAZA, JOXEAN OTAÑO, IRAITZ PRIYA, VISHNU SOLOZABAL, J.ANTONIO SUDUPE, JOAKIN UZKUDUN, IRATI ZABALA, URRATEGI ZUAZOLAZIGORRAGA, IRENE ZUBELDIA, AINTZANE 2011-12 IKASTURTEA ALBERDI, JOSU ALBERDI, LANDER ALBERDI, MIKEL ARANBURU, AITOR ASTIGARRAGA, XABIER AZKUE, JUAINAZIO BASTIDA, KARMEN BENITEZ, TERE BEOBIDE, MARI JOSE EIZAGIRRE, KONTXI EIZMENDI, JULIAN EPELDE, AITOR GANZARAIN, JESUS GOIKOETXEA, MIKEL GURRUTXAGA, ITSASO ITURRIA, MARI JOSE IZATIRRE, ALBERTO

LABAKA, GARAZI LABAKA, IRATI LARRAÑAGA, ANE LARRAÑAGA, JUAINA LETURIONDO, GARAZI LIZARRALDE, ESTHER LIZARRALDE, PILI MERINO, MERTXE OSA, EDURNE OSA, PELLO OSTOLAZA, JOXEAN OTAÑO, IRAITZ SAENZ, JABIER SUDUPE, MANOLO ZUAZOLAZIGORRAGA, ARANTZAZU ZUAZOLAZIGORRAGA, IRENE ZUBELDIA, AINTZANE ZUGASTI, ELI 2012-13 IKASTURTEA AGIRRE, TASIO AGIRREZABAL, XANTI ALBERDI, MIRARI ASTIGARRAGA, AIERT BASTIDA, KARMEN EGAÑA, ANE MIREN EIZMENDI, JULIAN EPELDE, AITOR ESNAL, IZASKUN ETXEBERRIA, GORKA GANZARAIN, JEXUX GOIKOETXEA, MIKEL GURRUTXAGA, ITSASO ILLARRAMENDI, EDURNE ILLARRAMENDI, NEKANE ITURRIA, MARI JOSE IZAGIRRE, ALBERTO LARRAÑAGA, JUAINA LIZARRALDE, ESTHER


LIZARRALDE, PILI LOPETEGI, AMAIA LOPEZ-GIL, JUAN KARLOS LOZANO, NAROA OLAZABAL, JABIER ORUESAGASTI, KONTXI OSA, PELLO REMENTERIA, JOSU SAENZ, JABIER STXEZ, MUXIKA RAFA URANGA, INMA URBIETA, JONE ZUAZOLAZIGORRAGA, ARANTZAZU ZUBELDIA, AINTZANE ZUGAZTI, ELI 2013-14 IKASTURTEA ALBERDI, JON ALBERDI, MIRARI ALMEIDA, JESSICA ARZALLUZ, MAITE ASCASIBAR, URRATEGI ASTIAZARAN, URTZI BASTIDA, KARMEN EGAÑA, ANE MIREN EIAMENDI, JULIAN EPELDE, AITOR GANZARAIN, JEXUX GOIKOETEXEA, MIKEL ILLARRAMENDI, EDURNE ILLARRAMENDI, NEKANE ITURRALDE, AMAIA ITURRIA, MARI JOSE IZAGIRRE, ALBERTO LABAKA, GARAZI LARRAÑAGA, JUAINA LIZARRALDE, ESTHER LIZARRALDE, PILI LOPETEGI, AMAIA

LOPEZ-GIL, JUAN KA. OLAZABAL, JABI ORUESAGASTI, KONTXI OSA, PELLO SAENZ, JABIER SNTXEZ, MUXIKA RAFAEL SUDUPE, ALEX SUINAGA, JON URANGA,IMA URBIETA, JONE VESSELINOV, DANI ZUBELDIA, AINTZANE ZUGAZTI, ELI 2014-15 IKASTURTEA AGIRREGABIRIA, SABINO AGIRREZABALA, MAILU ALBERDI, JON ALBERDI, MIKEL ALDERDI, JON ALONSO, ANDONI ARANBARRI, JOXEAN ASCASIBAR, URRATEGI AZPEITIA, JULEN BERISTAIN, ENEKO EGAÑA, ANE MIREN EIZAGIRRE, KONTXI EIZMENDI, JULIAN EPELDE, AITOR ETXANIZ, IRATI GABILONDO, NEREA GANZARAIN, JEXUX GRAVASA, ANA ILLARRAMENDI, EDURNE ITURRALDE, JOSU ITURRIA, MARI JOSE IZAGIRRE, ALBERTO LAPEIRA, MIKELE LIZARRALDE, ESTHER

191


LIZARRALDE, PILI LLANOS, KIKE MENDIETA, ANA MUGURUZA, KORO OSA, PELLO PEÑA, PELLO RODRIGUEZ, LANDER SARASUA, MIKEL VALVERDE, AITOR ZUBIZARRETA, MIREN

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako

192

batzordeetako ordezkariak Derrigorrezko Bigaren Hezkuntzak 1996-97 ikasturtean ezarri eta 2009-10 ikasturtera arte jarraitu zuen Batxilergotik aparte funtzionatzen, ikastetxe berria egin eta egoitza berean batera funtzionatzen hasi ziren arte. Beraz, garai honetan izan zen indarrean DBHko Batzordea. Batzordea honela osatzen zen: Guraso ordezkariak: 8 Ikasle ordezkariak: 4 Irakasle ordezkariak: 6 Zuzendaria, Ikasketaburua eta idazkaria 1996-97 ikasturtean Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegaraikoekin batera egin ziren Batzorde bilerak Euskal Herriako egoitzan, antolaketa berria eratzen

BASTIDA, KARMEN CAMPOS, ROSA EPELDE, AITOR GARATE, Mª JESUS LARRAÑAGA, KONTXI LETAMENDIA, ARANTXA LIZARRALDE, ANA TELLERIA, ESTEBAN URANGA, ALBERTO 1998-99 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE IGNAZIO AGIRRE, MANUEL AGIRRE, PELLO AGIRRE, PILI EPELDE, AITOR ETXABE, ANA GALARRAGA, JUANJO GORROTXATEGI, RUBEN IZAGIRRE, IBAN LETAMENDIA, ARANTXA LIZARRALDE, ANA PORTILLA, IÑAKI REKONDO, JOXIN SAGARZAZU, XANTI TELLERIA, IBON TELLERIA, JABIER URANGA, ALBERTO URDANPILLETA, URRITZ ZABALA, JOSEAN

ari zirelako artean. Ondorioz, ez dago ikasturte honetako DBHko Batzorde aktarik DBHko dokumentazioan. 1997-98 IKASTURTEA ALTOLAGIRRE, MAITE ARZALLUZ, MIREN BASTIDA, ARANTXA

1999-2000 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE INAZIO AGIRRE, MANUEL AGIRRE, PELLO AGIRREZABALA, MAILU ASTIAZARAN, JAGOBA AZKUE, EDURE


BASTARRIKA, ARANXA BASTIDA, KARMEN BEREZIARTUA, IRAIA ETXEZARRETA, MAIALEN GORROTXATEGI, RUBEN IRAZUSTABARRENA, URKO ITURRALDE, JABIER IZAGIRRE, IBAN LANDALAUZE, KEPA MARTIN, BEGOÑA ORUESAGASTI, KONTXI PORTILLA, IÑAKI SAGARZAZU, XANTI TELLERIA, IBON TELLERIA, JABIER URDANPILLETA, URRITZ ZABALA, JOXEAN 2000-2001 IKASTURTEA AGIRRE, JOSE INAZIO AGIRREZABALA, MAILU ASTIAZARAN, JAGOBA AZKUE, EDURNE BASTARRIKA, ARANTXA BASTIDA, CARMEN BEREZIARTUA, IRAIA BUENETXEA, MIREIA ETXEZARRETA, MAIALEN GALARRAGA, JUANJO GORROTXATEGI, RUBEN IRAZUSTABARRENA, URKO ITURRALDE, JABIER LANDALUZE, KEPA MARTIN, BEGOÑA ORUESAGASTI, KONTXI SAGARTZAZU, XANTI SUDUPE, Mª JOSE TELLERIA, JABIER UGARTE, XANTI

URANGA, ALBERTO ZABALA, JOXEAN ZENDOIA, JOXE 2001-2002 IKASTURTEA ALBERDI, MIKEL ALBERDI, ROSA ALBERTO, URANGA ASTIAZARAN, JAGOBA AZKUE, BEGO BASTARRIKA, ARANTXA BASTIDA, CARMEN BEREZIARTUA, IRAIA BUENETXEA, MIREIA ESNAOLA, KARMEN ETXEZARRETA, MAIALEN GALARRAGA, JUANJO ITURRALDE, JABIER LETAMENDIA, ARANTXA MARTÍN, BEGOÑA SANTAMARIA, MARIJE SUDUPE, Mª EUGENIA TELLERIA, JABIER UGARTE, XANTI ZENDOIA, JOXE ZUBIZARRETA, MARIXOL ZUNZUNEGI, LUIS MARI 2002-2003 IKASTURTEA AGIRRE, MARIAN ALBERDI, ROSA ALKORTA, XANTI ARRIETA, XABIER ARZALLUZ, MIREN AZKUE, BEGOTXU BASTARRIKA, ARANTXA BUENETXEA, MIREIA ESNAOLA, KARMEN

193


ETXEZARRETA, MAIALEN GALARRAGA, JUANJO LARRAÑAGA, MAJE MARTIN, BEGOÑA SARASUA, MIKEL UGARTE, XANTI URANGA, ALBERTO ZENDOIA, JOXE ZUBIZARRETA, MARIXOL ZUNZUNEGI, LUIS Mª BEREZIARTU, IRAIA

194

2003-2004 IKASTURTEA AGIRRE, PILI ALBERDI, ROSA ALKORTA, XANTI ARZALLUZ, MIREN ASTIAZARAN, ANSELMO BASTARRIKA, ARANTXA BELOKI, ANA BEREZIARTUA, IRAIA ESNAOLA, KARMEN ETXEBERRIA, ONINTZA ETXEZARRETA, MAITE LIZARRALDE, ANA MARTIN, BEGOÑA PEÑA, PELLO PRIYA, VISHNU REKONDO, JOXIN SUDUPE, BEGOÑA URANGA, ALBERTO URIA, JOSE RAMON ZABALETA, ITSASNE ZUBIZARRETA, MARIXOL ZUNZUNEGI, LUIS Mª 2004-2005 IKASTURTEA ALBERDI, ROSA ALKORTA, XANTI

ARZALLUZ, MIREN ASTIAZARAN, ANTSELMO ASTIGARRAGA, XABIER AZPEITIA, JULEN BELOKI, ANA EIZAGIRRE, KONTXI EIZMENDI, IMA ESNAOLA, KARMEN ETXANIZ, ELI ETXEZARRETA, MAITE MARTIN, BEGOÑA URIA, JOSE RAMON SARASUA, MIKEL SUDUPE, BEGOÑA UGARTEMENDIA, JANIRE URANGA, ALBERTO VALVERDE, AITOR ZABALETA, ITSASNE ZABARTE, AXUN ZUBIZARRETA, MARIXOL 2005-2006 IKASTURTEA AGIRRE, AITOR AGIRRE, PILI ALBERDI, MIKEL ARISTI, JOSEBA ARRIETA, XABIER ARRIZABALAGA, MIREN ARZALLUZ, MIREN ASTIAZARAN, ANTSELMO AZKUE, JUAINAZIO BASTIDA, KARMEN BELOKI, ANA BERNARDO, NEREA BREY, ARANTXA EIZMENDI, IMA ETXEZARRETA, MAITE LANDA, JUAN OLAIZOLA, MIRIAN


URANGA, ALBERTO URIA, JOSE RAMON ZABALETA, ITSASNE ZABARTE, AXUN 2006-2007 IKASTURTEA AGIRRE, PILI AGIRREZABAL, JULEN AIZPURU, LARA ALBERDI, MIRARI ALZIBAR, PATXI AMIANO, LEIRE ARISTI, JOSEBA ARRIZABALAGA, MIRE ARZALLUZ, MIREN ASTIAZARAN, ANTSELMO EPELDE, AITOR LANDA, JUAN LARAÑAGA, IÑAKI LARRAÑAGA, MAJE LASA, MIREN OLARTE, XABIER SUDUPE, Mª EUGENIA URANGA, ALBERTO VARELA, LIERNI ZABARTE, AXUN ZEBERIO, ONINTZA 2007-2008 IKASTURTEA AGIRRE, PILI AGIRREZABALA, MAILU AIZPURU, JON AIZPURUA, AMAIA ALBERDI, JUAN C. ALTZIBAR, PATXI ARENAS, AITOR DE LA HOZ, LURDES EGIGUREN, MERTXE

ESKALADA, AXEN ETXABE, ANA ETXANIZ, RAKEL ETXEBERRIA, LOREA GORRITXATEGI, BEGOÑA HERNANDO, OSKAR JUMENEZ, MIGEL LARRAÑAGA, MAJE ODRIOZOLA, ANE ODRIOZOLA, JUAN ODRIOZOLA, MARIXOL OLARTE, XABIER URANGA, ALBERTO

2008-2009 IKASTURTEA AIZARNA, MARIBEL AIZPURUA, JON ALBERDI, JUAN C. ALTZIBAR, PATXI ARREGI, ANA BREY, ARANTXA CABALLERO, GARIKOITZ EGIGUREN, MERTXE ESKALADA, AXEN ETXANIZ, ELI ETXEBERRIA, ONINTZA GORRITXATEGI, BEGOÑA GURIDI, NAROA LARRAÑAGA, ANE LARRAÑAGA, MAJE LIZARAZU, IÑIGO LIZARRALDE, ANA MUJIKA, AINTZANE ODRIOZOLA, ANE ODRIOZOLA, JUAN ODRIOZOLA, MARIXOL OLARTE, XABIER UNANUE, JOSEBE

195


2009-2010 IKASTURTEA

196

AGIRRE, AITOR AIZARNA, MARIBEL ALBERDI, JUAN C ALBERDI, MIKEL AZKUE, JUAINAZIO BLANCO, MARIA EGIGUREN, MERTXE IRAOLA, LEILA IZAGIRRE, ALBERTO LARRAÑAGA, ANE LIZARRALDE, ANA OLAIZOLA, JON PRIYE, VISHNU WALIÑO, ITSAS

IRIARTE, PAKO ITURBE, ELI JUARISTI, PILI KORTAJARENA, JULIAN LIZARALDE, ANA MOZO, GREGORIO ODRIOZOLA, JUAN JOSE OLAIZOLA, XABIN OLARTE, XABIER ORBEGOZO, AINTZANE SARASUA, BEGOÑA TELLERIA, JABIER URBISTONDO, IÑAKI UZKUDUN, INA ZUBIZARRETA, BELEN

Ordezkaritza Organo Goreneko ordezkariak

1997-98 IKASTURTEA

Karmelo Etxegarai Ikastolan

AGIRRE, MANUEL ALTUNA, MARGARI ARRIZABALAGA, MIREN ARRUTI, ESTHER GAIZA, KARMELE EPELDE, ANABEL ITURRALDE, JABIER JURISTI, PILI KORTAJARENA, JULIAN MOZO, GREORIO ODRIOZOLA, BELEN OLAIZOLA, SABIN SARASUA, BEGOÑA URANGA, ALBERTO UZKUDUN, INA ZUBIZARRETA, BELEN

Ikastetxe publikoetan erabakimen organo nagusia Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) da. Honek betetzen ditu ikastolaren historian batzordeak bete izan dituen eginkizunak. 1996-97 IKASTURTEA AGIRRE, MANUEL ALTOLAGIRRE, MAITE ALTUNA, MARGARI ARREGI, LURDES ARRIZABALAGA, MIREN ARRUTI, ESTHER BASTARRIKA, ARANTXA BEREZIARTUA, XEBAS EPELDE, ANABEL GAINZA, KARMELE GARATE, Mª JESUS GOENAGA, LURDES

1998-99 IKASTURTEA AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPURU AMUTXATEGI, ION


ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ARENAS SALEGI, PELLO AROZENA ORBEGOZO, MARIA AROZENA URBISTONDO, KARMEN ARREGI AGIRRE, LURDES ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, MIREN AZKUE URRESTILLA, JUAN INAZIO BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BERZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS EIZMENDI ZINKUNEGI, JULIAN EPELDE ELVIRA, ANA ISABEL GOENAGA LARRAÑAGA, LURDES ITURBE JAUREGI, ELI JUARISTI IPARRAGIRRE, IÑAKI JUARISTI SANCHEZ, PILI LANDA EIZMENDI, MANUEL LARRAÑAGA LARRAÑAGA, Mª JESUS ODRIOZOLA UZKUDUN, MIREN ODRIOZOZLA UZKUDUN, JUAN JOSE OLAIZOLA GOGORZA, SABIN OLARTE ALBERDI, IÑIGO OLARTE ALBERDI, JOSE JABIER OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE RAMILA HUIDOBRO, KONTXI URBISTONDO ARISTI, IÑIGO URBISTONDO, KARMEN URRESTILLA GARIN, MERTXE VALVERDE AGIRRE, SARA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN

1999-2000 ETA 200-2001 IKASTURTEAK AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPURU AMUTXATEGI, ION ALBERDI ODRIOZOLA, IDOAI ARENAS SALEGI, PELLO AROZENA URBISTONDO, KARMEN ARREGI AGIRRE, LURDES

ARRIZABALAGA ASTIGARRAGA, MIREN AZKUE URRESTILLA, JUAN INAZIO BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BEREZIARTUA JUARISTI, XEBAS EIZMENDI ZINKUNEGI, JULIAN EPELDE ELVIRA, ANA ISABEL GOENAGA LARRAÑAGA, LURDES ITURBE JAUREGI, ELISABETE JUARISTI IPARRAGIRE, IÑAKI JUARISTI SANCHEZ, PILI LANDA EIZMENDI, MANUEL LARRAÑAGA LARRAÑAGA, Mª JESUS ODRIOZOLA, BELEN ODRIOZOLA UZKUDUN, JOAN JOSE ODRIOZOLA UZKUDUN, MIREN OLAIZOLA GOGORZA, XABIN OLARTE ALBERDI, IÑIGO OLARTE ALBERDI, XABIER OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE RAMILA HUIDOBRO, RAMILA URBISTONDO ARISTI, IÑIGO URRESTILLA GARIN, MERTXE VALVERDE AGIRRE, SARA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN 2001-2002 IKASTURTEA AGIRIANO ERKIZIA, XABIER AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPITARTE OLAZABALA, JOSU AIZPURU AMUTXATEGI, ION ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ALDALUR IRIGOIEN, AITOR ALDUNZIN ZUBELDIA, EUGENIA ARDANAZ MARAURI, ARACELI ARENAS SALEGI, PELLO AROZENA ALTUNA, LURDES AROZENA URBISTONDO, KARMEN AZKUE URRESTILLA, JUAN INAZIO

197


198

EIZMENDI ZINKUNEGI, JULIAN GALARRAGA ESNAOLA,JOSE M. GARATE ALKORTA, SUSANA GONZALEZ MINGORRIA, ELENA ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA IZURRIETA OLAIZOLA, MIKEL JUARISTI IPARRAGIRRE, IÑAKI LANDA EIZMENDI, MANUEL LARRAÑAGA LARRAÑAGA, Mª JESUS ODRIOZOLA UZKUDUN, MIREN OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA PELAEZ ARANBURU, JOSE M. URANGA LERTXUNDI, KORO URRESTILLA GARIN, MERTXE VALVERDE AGIRRE, SARA ZUBIZARRRETA ARTETXE, BELEN ZUFIRIA UNANUE, PILI

2002-2003 IKASTURTEA AGIRIANO ERKIZIA, XABIER AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPITARTE OLAZABAL, JOSU AIZPURU EIZAGIRRE, FATIMA ALDALUR IRIGOIEN, AITOR ALDUNZIN ZUBELDIA, EUGENIA ALTUNA, ERRASTI ARDANAZ MARAURI, ARACELI AROZENA ALTUNA, LURDES AROZENA URBISTONDO, KARMEN GARATE ALKORTA, SUSANA GONZALEZ MINGORRIA, ELENA ILLARRRAMENDI ZUBIMENDI, SUSANA IZURRIETA OLAIZOLA, MIKEL ODRIOZOLA UZKUDUN, MIREN PELAEZ ARANBURU, JOSE Mª URANGA LERTXUNDI, KORO ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN ZUFIRIA UNANAUE, PILI

2003-2004 ETA 2004-2005 IKASTURTEAK AGIRIANO ERKIZIA, XABIER AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPITARTE OLAZABAL, JOSU AIZPURU EIZAGIRRE,FATIMA ALDALDUR IRIGOIEN, AITOR ALDUNZIN ZUBELDIA, EUGENIA ALTUNA ERRASTI, Mª ANJELES ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI APEITIA UNANUE, JUAN ARDANAZ MARAURI, ARACELI AROZENA ALTUNA, LURDES AROZENA URBISTONDO, KARMEN BASTIDA ZUBIZARRETA, IÑAKI FRANZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GARATE AIZPITARTE, MIKEL GARATE ALKORTA, SUSANA GOENAGA LARRAÑAGA, LURDES GONZALEZ MINGORRIA, ELENA ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA IZURIETA OLAIZOLA, MIKEL MENDIZABAL MUGURUZA, ANA MONTES NAVASCUES, RITA OLARTE ALBERDI, XABIER PELAEZ ARANBURU, JOSE M. PUELLES I. DE GARAYO, ITZIAR SARASUA IMAZ, BEGOÑA URANGA URDANPILLETA, AXUN URANGA AROZENA, JAIONE URANGA LERTXUNDID, KORO ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN

2005-2006 ETA 2006-2007 IKASTURTEAK AIZPURU EIZAGIRRRE, FATIMA ALTUNA ERRASTI, Mª ANJELES ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI AROZENA URBISTONDO, KARMEN ARREGI URIA, ANA Mª


ARRUTI AGIRRE, ESTHER AZKUE LARRAÑAGA, LUIS JABIER AZPEITIA UNANAUE, JUAN AZPITARTE LARRAZA, INAZIO BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BASTIDA ZUBIZARRETA, IÑAKI BASTIDA ZUBIZARRETA, MIKEL BERZIARTUA GURRUTXAGA, JESUS Mª CRESPO CALERO, Mª LUISA ETXEBERRIA ARANBURU, ONINTZA FRANZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GAINZA ELOZUA, KARMELE GALARRAGA ESNAOLA, JOSE Mª GARATE AIZPITARTE, MIKEL GOENAGA LARRAÑAGA, LURDES ITURBE JAUREGI, ELISABETE LARRAÑAGA MENDIOLA, AXUN MENDIZABAL MUGURUZA, ANA MONBTES NAVASCUES, RITA OLARTE ALBERDI, XABIER PUELLES I. DE GARAYO, ITZIAR SARASUA IMAZ, BEGOÑA SORAZU SEGUROLA, AITOR URANGA URDANPILLETA, AXUN UZKUDUN LOITEGI, INA ZUFIRIA UNANUE, PILI 2007-2008 IKASTURTEA AGIRRE ELORZA, AITOR AIZPITARTE LARRAZA, INAZIO ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI ARREGI URIA, ANA Mª AZKUE LARRAÑAGA, LUIS JABIER BASTIDA ZUBIZARRETA, MIKEL BEREZIARTUA GURRUTXAGA, JESUS Mª CABALLERO POZO, BALTASAR CRESPO CALERO, Mª LUZ ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ETXEBERRIA ARANBURU, ONINTZA

GAINZA ELOSUA, KARMELE GALARRAGA ESNAOLA, JOSE Mª IBAR URBIETA, PATXI ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA JUARISTI SANCHEZ, PILI LARAÑAGA MENDIOLA, AXUN LETAMENDI ZINKUNEGI, ARANTXA MENDIZABAL ARANBURU, NEREA SARASUA IMAZ, ISABEL SORAZU SEGUROLA, AITOR URANGA APEZTEGIA, EUSTAKIO UZKUDUN LOITEGI, INA VALVERDE AGIRRE, SARA 2008-2009 IKASTURTEA AGIRRE ELORZA, AITOR AIZPURU AMUTXATEGI, MARIAN ALDAI GARATE, NEREA AMIANO ARREGI, IMANOL ARANO ARAMENDE, KARMELE ARRIETA IMAZ, NEKANE BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BASTIDA ALZURU, JOSEBA BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS CABALLERO POZO, BALTASAR ERAUSKIN LOPETEGI, MARGARI ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ETXEBERRIA BEREZIARTUA, ENEKO IBAR URBIETA, PATXI ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA JUARISTI SANCHEZ, PILI LARREA ARANGUREN, MIREN LETAMENDIA ZINKUNEGI, ARANTXA MENDIZABAL ARANBURU, NEREA PAREDES MARTIN, CARLOS SALEGI ETXAIDE, JOSUNE SARASUA IMAZ, ISABEL SUDUPE ETXEBERRIA, EDURNE SUDUPE GOGORZA, ARANTXA

199


UMEREZ LAZKANO, IÑAKI UMEREZ LAZKANO, NEREA URANGA APEZTEGIA, EUSTAKIO URANGA URDANPILLETA, AXUN URRESTILLA GARIN, MERTXE VALVERDE AGIRRE, SARA 2009-2010 IKASTURTEA

200

AGIRRE ELORZA, AITOR ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ALDAI GARATE, NEREA AMIANO ARREGI, IMANOL ARANO ARAMENDI, KARMELE AROTZENA ALTUNA, LURDES ARRIETA IMAZ, NEKANE AZPITARTE LARRAZ, INAZIO BASTIDA AGIRRE, JOSEBA BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS CABALLERO POZO, BALTASAR ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ERAUSKIN LOPETEGI, MARGA ETXEBERRIA BEREZIARTUA, ENEKO ETXEBERRIA SUDUPE, EDURNE IBAR URBIETA, PATXI ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA JUARISTI SANCHEZ, PILI LARREA ARANGUREN, MIREN LETAMENDIA ZINKUNEGI, ARANTXA MENDIZABAL ARANBURU, NEREA PAREDES MARTIN, CARLOS SARASUA IMAZ, ISABEL SUDUPE GOGORZA, ARANTXA UMEREZ LAZKANO, IÑAKI UMEREZ LAZKANO, NEREA URANGA APEZTEGIA, EUSTAKIO URANGA LERTXUNDI, KORO URRESTILLA GARIN, MERTXE VALVERDE AGIRRE, SARA

2010-2011 IKASTURTEA AGIRRE ELOSUA, AITOR ALDAI GARATE, NEREA ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI AMIANO ARREGI, IMANOL ARANO ARAMENDI, KARMELE ARRIETA ARANGUREN, LURDES ARRIETA IMAZ, NEKANE BASTIDA AGIRRE, JOSEBA CABALLERO POZO, BALTASAR ELOUSA ODRIOZOLA, AGURTZANE ERAUSKIN LOPETEGI, MARGA ETXEBERRIA ALTOLAGIRRE, JAVIER GARCIA ORTIZ, MARIAN GURRUTXAGA AIZPURU, Mª JOSE ILLARRAMENDI ZUBIMENDI, NEREA LARREA ARANGUREN, MIREN OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA PAREDES MARTIN, CARLOS PUELLES IBAÑEZ DE GARAYO, ITZIAR SALEGI ETXAIDE, JOSUNE SARASUA IMAZ, BEGOÑA SUDUPE GOGORZA, ARANTXA SZARASUA IMAZ, ISABEL UMEREZ LAZKANO, IÑAKI UMEREZ LAZKANO, NEREA URANGA APEZTEGIA, EUSTAKIO URRESTILLA GARIN, MERTXE 2011-2012 IKASTURTEA AGUADO ARANBURU, OLATZ ALDALUR AIZPURU, IÑAKI ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI AMINAO ARREGI, IMANOL ARRIETA ARANGUREN, LURDES ARRIETA IMAZ, NEKANE BIKENDI LARRAÑAGA, JOSEBA ERAUSKIN LOPETEGI, MARGA


ETXEBERRIA BEREZIARTUA, ENEKO GARCIA ORTIZ, MARIAN GURRUTXAGA AIZPURU, MARIA JOSE ITURRIA EETXENAGUSIA, MARI JOSE LARRAÑAGA AIZPURU, MIKEL LARREA ARANGUREN, MIREN LIZARRALDE ARREGI, IZASKUN LIZASO ODRIOZOLA, MAIER MANGAS BEOBIDE, TERESA OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE OSA AZPEITIA, ARANTXA PAREDES MARTIN, CARLOS PRIETO RAÑA, YAMELLI PUELLES IBAÑEZ DE GARAYO, ITZIAR SALEGI ETXAIDE, JOSUNE SUDUPE GOGORZA, ARANTXA TORRES UNANUE, OLATZ UMEREZ LAZKANO, IÑAKI UMEREZ LAZKANO, NEREA

2012-13 IKASTURTEA AGIRRE ELORZA, IDOIA AGUADO ARANBURU, OLATZ ALDALUR AIZPURU, IÑAKI ALKORTA URRESTILLA, ALAITZ AMOZARRAIN VIQUENDI, OLATZ ARENAS BADIOLA, MAIKA ARRIETA ARANGUREN, LURDES BADIOLA UZIN, JOSU BIKENDI LARRAÑAGA, JOSEBA ETXABE ZUBIZARRETA, NEREA GARCIA ORTIZ, MARIAN GURRUTXAGA AIZPURU, MARI JOSE ITURBE JAUREGI, ELI ITURRIA ETXENAGUSIA, MARIA JOSE LARRAÑAGA AIZPURU, MIKEL LARRAÑAGA GURRUTXAGA, ESTEBAN LIZASO ODRIOZOLA, MAIER

LIZASO ODRIOZOLA, OIHANA MANGAS BEOBIDE, TERESA MENDIZABAL ARANBAURU, AMAIA OLAZABAL IBARZABAL, IMANOL OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE PRIETO RAÑA, YAMELLI SARASUA ODRIOZOLA, LEIRE TORRES UNANUE, OLATZ ZEBERIO ARRETXE, ONINTZA

2013-14 ETA 14-15 IKASTURTEAK AGIRRE ELORZA, IDOIA AGUADO ARANBURU, OLATZ AIZPITARTE LARRAZA, INAZIO ALDALUR AIZPURU, IÑAKI ALKORTA URRESTILLA, ALAITZ AMOZARRAIN VIQUENDI, OLATZ ARENAS BADIOLA, MAIKA ARRIETA ARANGUREN, LURDES ARRUTI AGIRRE, ESTHER BADIOLA UZIN, JOSU BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BIKENDI LARRAÑAGA, JOSEBA ETXABE ZUBIZARRETA, NEREA ITURBE JAUREGI, ELI ITURRALDE SUDUPE, MARIBI ITURRIA ETXENAGUSIA, MARIA JOSE LARRAÑAGA AGIRRE, XEBAS LARRAÑAGA AIZPURU, MIKEL LARRAÑAGA GURRUTXAGA, ESTEBAN LIZASO ODRIOZOLA, MAIER LIZASO ODRIOZOLA, OIHANA MANGAS BEOBIDE, TERESA MENDIZABAL ARANBURU, AMAIA OLAZABAL OIARTZABAL, IMANOL OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA PRIETO RAÑA, YAMELLI SARASUA ODRIOZOLA, LEIRE TORRES UNANUE, OLATZ

201


5. Ikastolako langileak Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibako ikastoletako langileak Zerrenda honetan Azpeitian, eta Urola bailaran, sortu zirenetik 1996. urtean publifikatu ziren arte, Azkoitiko Xabier Munibe Ikastola, Azpeitiko Karmelo Etxegarai Ikastola eta Zestoako Ikastolako, langileak, irakasleak eta ez irakasleak, jaso dira.

202

AGIRRE ANGULO, BEATRIZ AGIRRE EIZMENDI, PILI AGIRRE ELORZA, IDOIA AGIRRE SARASUA, OLATZ AGIRREZABAL JUARISTI, LURDES AGIRREZABALAGA LANDA, MAITU AICUA MONTES, ANA AIERDI ASTIGARRAGA, TERESA AIZPITARTE MENDIA, PATXI AIZPURU AIZPURU, ESTHER AIZPURU AMUTXATEGI, MARIAN AIZPURU GARMENDIA, MAILU AIZPURU GURRUTXAGA, HENAR AIZPURU JAKA, MANOLITA AIZPURU LAPEIRA, PREXEN AIZPURU LARRAÑAGA, ELENA AIZPURU ZUBIZARRETA, OLATZ ALBERDI GURRUTXAGA, MARI TERE ALBERDI IZAGIRRE, LOURDES ALBERDI LARRAÑAGA, MIREN ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ALBERDI OÑEDERRA, MIRARI ALBERDI URZELAI, Mª ARANZAZU ALBERDI URZELAI, IZASKUN ALDUNZIN ZUBELDIA, EUGENIA ALTUNA OLAIZOLA, MARGARITA AMENABAR GURRUTXAGA, JOAN ARANBERRI IRIONDO, ANTONIA ARANBURU ORBEGOZO, Mª JESUS

ARANBURU ORBEGOZO, NEREA ARANGUREN ZUBIZARRETA, Mª OLATZ ARBINA MATURANA, JUANA ARMENDARIZ, CAMINO AROZENA, BEGOÑA AROZENA URBISTONDO, KARMEN ARRATIBEL ZUBIA, JOSE Mª ARREGI URRUTIA, LURDES ARREGI URRUTIA, MANUEL ARREGI ZUBIZARRETA, ENKARNA ARREGI ZUBIZARRETA, Mª KARMEN ARRIETA ARRANGUREN, LURDES ARRIETA EGIGUREN, JOSE A. ARRIETA SUDUPE, PATXI XABIER ARRIZABALAGA ARRIETA, BEGOÑA ARRIZABALAGA ITURBE, PATXI ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, MARIANJELES ARRUTI AGIRRE, ESTHER ARRUTI OLAZUBI, AINTZANE ARSUAGA CASTRO, Mª PILAR ARTOLA GURIDI, MILAGROS ARZALLUZ AMENABAR, IÑAKI ARZALLUZ GOÑI, MIREN ASTIAZARAN SUDUPE, LUIS ASTIGARRAGA ALBERDI, XABIER AZKARGORTA URIARTE, XABIER AZKUE GABILONDO, BEGOÑA AZKUE SUDUPE, AMAIA AZKUNE SUDUPE, LAZARO AZPEITIA ROCA, JULEN BASABE BARAÑANO, JUAN MANUEL BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BASTIDA LOINAZ, KARMEN BEITIA IRIARTE, ROSA Mª BEOBIDE IRURETA, Mª JOSE BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS BERISTAIN BEREAU, JOSE RAMON BREY URTAZA, ARANTZAZU CONTRERAS GOIKOETXEA, PILAR CUESTA ANDRÉS, AVELINA


DAVILA RAJADO, BEATRIZ DIEREZ ALBERDI, Mª KARMEN EGAÑA LARRAÑAGA, NIEVES EGIGUREN LASA, MAITE EIZAGIRRE ARANGUREN, KONTXI EIZAGIRRE, BEGOÑA ELORZA ASPIAZU, MARI TERE ELORZA DIEREZ, Mª KARMEN ELIAS ODRIOZOLA, MARITXO ELORZA GEREÑO, Mª PILAR ELORZA GOGORZA, BEGOÑA ELORZA PUYADENA, Mª JOSE ELORZA UNANUE, JEXUX ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ELUSTONDO ETXEBERRIA, MIGEL ANGEL EPELDE MAIZTEGI, AITOR ERRASTI GARMENDIA, JUAN RAMON ERRASTI MENDIZABAL, ASUNCIÓN ETXABE EGIA, Mª CARMEN ETXABE OTAEGI, ANA ETXANIZ AIZPURU, ELIXABET ETXANIZ IRURETAGOIENA, RAKEL ETXANIZ LEGARDA-EREÑO, ARANTXA ETXEBERRIA GARMENDIA, IÑAKI FORCADA IDIGORAS, Mª DOLORES FRANTZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GABILONDO AZPIAZU, JOXE GAINZA ELOSUA, KARMELE GALARRAGA GALARRAGA, JUANJO GANZARAIN IBARMIA, JESUS Mª GANZARAIN URIA, ESTHER GARAIZABAL PAGOLA, KONTXITA GARATE AIZPITARTE, SORKUNDE GARATE IRIBAR, Mª JESUS GARMENDIA LARRAÑAGA, JOSE F. GARMENDIA, Mª TERE GARMENDIA ZABALETA, TELESFORO GAZTAÑAGA GARMENDIA, JESUS GOENAGA OIHARTZABAL, XABIER GOIKOETXEA EIZAGIRRE, Mª DOLORES

GONZALEZ MINGORRIA, ELENA GURRUTXAGA GURIDI, LUIS Mª HERNANDEZ ELICES, ISABEL HIJARRUBIA ABAD, JOSU HURTADO YEREGI, CRISTINA IBARB OZA ARRIZABALAGA, ERRAPEL IGARTUA EGAÑA, MILAGROS IRAZUSTABARRENA MURGIONDO, URKO IRIBAR GOENAGA, JON IRIONDO ALBERDI, JOSEBA IRIZAR INTXAUSTI, KONTXI ITURBE JAUREGI, ELIZABET ITURRIA EGAÑA, JOSE Mª IZAGIRRE LARRAÑAGA, ITZIAR IZAGIRRE MUÑOA, JOSE MARI IZETA IRURE, KARMELE JAUREGI ALBERDI, IXABEL JAUREGI ALBERDI, LOURDES JUARISTI KORTA, MARIAN JUARISTI KORTA, TXARO JUARISTI LARRAÑAGA, BELEN JUARISTI SANCHEZ, PILAR KORTA SAENZ, MAITE LARRAÑAGA ALBERDI, JESUS Mª LARRAÑAGA AROZENA, ANE LARRAÑAGA EGINO, INAZIO LARRAÑAGA GARATE, ARANTZAZU LARRAÑAGA JUARISTI, GEMMA LARRAÑAGA MENDIOLA, AXUN LARRAÑAGA MENDIZABAL, EUSEBIO LARRAÑAGA SARRIEGI, JUAN IÑIGO LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, GURUTZ LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, INES LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, MAILU LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, URRATEGI LARREA ZUBIZARRETA, OLATZ LASA ALBERDI, BELEN LASA IGUAIN, MIREN LAZKANO IBARBIA, MIREN LEGARDA-EREÑO MENDIZABAL, BEATRIZ

203


204

LEKUONA RUIZ DE GAUNA, GENARO LETAMENDIA ZINKUNETI, ARANTXA LETE ARRIETA, JESUS Mª LIZARRALDE AMUTXATEGI, ANA LOPETEGI ZABALETA, AMAIA LOPOZ-GIL SERNA, JUAN KARLOS MACHO AGILLO, GEMA MAKAZAGA, GURUTZE MENDIA, JOSEBA MENDIA URGOITIA, ALBERTO MENDIETA LASARTE, ANA MENDIZABAL GARMENDIA, Mª ROSARIO MENDIZABAL MUGURUZA, ANA MURUAMENDIARAZ ALBERDI, MILA ODRIA AGIRRE, ANTTONI ODRIA, JUANITA ODRIOZOLA ARRUTI, MIREN ODRIOZOLA, KONTXUELO ODRIOZOLA SEGUROLA, XABIER ODRIOZOLA UNANUE, MARIA JESUS ODRIOZOLA UNANUE, ROSA ODRIOZOLA ZUMETA, BELEN OLARIAGA, FRANTZISKO OLARIAGA IBARMIA, Mª KARMEN OLAZABAL GOMEZ, JABIER OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO ALBERDI, MADDALEN ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE ORUESAGASTI ARZALLUZ, KONTXI OSINALDE GOENAGA, ELI OSTOLAZA, PEPITA PEÑA ETXANIZ, PILAR PEÑA LARRAÑAGA, JOSE MARI PEÑA PEREZ, PEDRO PUELLES IBAÑEZ DE GARAYO, ITZIAR RAJADO FERNANDEZ, MARIA ANTONIA REKONDO LIZASO, JOXIN RODRIGUEZ BENGOA, IÑAKI SAGARZAZU SORAZU, JAIONE SAGARZAZU UNANUE, BELEN SALEGI ETXAIDE, JOSUNE

SAN VICENTE, JOARISTI MIRIAN SANCHEZ MUJIKA, RAFA SARASUA IMAZ, BEGOÑA SARASUA IMAZ, MIKEL SERRANO HUEGUN, LURDES SUDUPE LARRAÑAGA, Mª JOSE SUDUPE ORBEGOZO, Mª EUGENIA SUDUPE URRUZOLA, LOURDES SUDUPE ZUBIZARRETA, MAILU SUSPERREGEI LESAKA, KEPA TURRAU GOMEZ DE SEGURA, ANA UGARTE EPELDE, NEKANE UNANUE KEREJETA, KONTXUELO UNANUE UNANUE, BEGOÑA URALDE EIZAGIRRE, ROSI URANGA LERTXUNDI, ALBERTO URANGA LERTXUNDI, KORO URANGA URDANPILLETA, AXUN URRESTILLA GARIN, MERTXE URRESTILLA ZINKUNEGI, JONE MIREN UZKUDUN LOITEGI, INA VALVERDE AGIRRE, AITOR VALVERDE AGIRRE, SARA VALVERDE PEÑA, IRENE ZABALA LANDA, URRATEGI ZUBIAURRE OLAIZOLA, KARMELE ZUBIZARRETA ARTETXE, ARANTXA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN ZUBIZARRETA GARATE, BELEN ZUBIZARRETA IBARBIA, IÑAKI ZUBIZARRETA SUDUPE, JOSE LUIS ZUBIZARRETA URKIRI, PILAR

Karmelo Etxegarai Ikastolako langileak Zerrenda honetan Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegaraiko langileak, irakasleak eta ez-irakasleak, jaso dira, 1996-97 ikasturtetik aurrerakoak, ikasturte honetatik aurrera ari baita funtzionatzen Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe bezala.


ABOITIZ ERKIAGA, NAIARA AGINAGALDE, BELEN AGIRRE ELORZA, IDOIA AGIRREGABIRIA IZAGIRRE, IRUNE AGIRREZABALA GURRUTXAGA, IDOIA AIERBE ARANBURU, NORA AIZPIRI ARANA, AMAIA AIZPURU AMUTXATEGI, MARIAN AIZPURU ARZALLUZ, ITZIAR AIZPURU JOARISTI, AINHOA AIZPURUA ETXANIZ, KONTXI AIZPURUA IZETA, ITZIAR AIZPURUA, JOSUNE AIZPURUA UZKUDUN, JOSUNE ALBERDI LARRAÑAÑGA, JON ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ALBERDI OREGI, ARANTZAZU ALBIZU CECIAGA, AINHOA ALDABALDETRECU ECHEVERRIA ALDAI AGIRRE, JAVI ALDALUR GOIKOETXEA, ITSASO ALDARONDO LERSUNDI, ENARA ELI ALDUNZIN ZUBELDIA EUGENIA ALEGRIA MALASETXEBARRIA, NAGORE ALESON ORBEGOZO, AXUN ALKORA URRESTILLA, ALAITZ ALKORTA MANTEROLA, OLAIA ALKORTA URRESTILLA, MIREN ALONSO, DOMI ALTUNA OLAIZOLA, MARGARITA ALUSTIZA NAZABAL, AITOR AMENABAR, MIRARI AMILIBIA GABIOLA, NEREA AMOZARRAIN BIKENDI, OLATZ AMUNDARAIN AYALA, IÑAKI AMUTXATEGI URIONABARRENETXEA, IDOIA ANABITARTE LABAKA, Mª TERESA ANSOATEGI BALENCIAGA, MAITANE ARAMENDI AGIRREGABIRIA, ITZIAR ARAMENDI, AMAIA

ARAMENDI ODRIOZOLA, ANDONI ARANBARRI, AITOR ARANBARRI ARREGI, OIHANA ARANBARRI, LEIRE ARANBURU, ITZIAR ARANBURU, MONIKA ARANBURU SEGUROLA, ENERITZ ARANBURU SUDUPE, AINHOA ARANBURU ZURUTUZA, MONIKA ARANGUREN ARRUTI, AINTZANE ARANGUREN, JOSUNE ARANO ARAMENDI, KARMELE ARBINA MATURANA, JUANA ARDANAZ MARAURI, ARACELI ARENAS BADIOLA, MAIKA AROTZENA ALTUNA, LURDES AROZENA URBISTONDO, KARMEN ARREGI, ENKARNA ARREGI, LURDES ARREGI, OLATZ ARRESE-IGOR IBARROLA, ARANTXA ARRIAGA ARRATE, GOTZONE ARRIETA ARANGUREN, LURDES ARRIETA LERTXUNDI, AINHOA ARRIETA, MARISOL ARRIETA ZUAZOLAZIGORRAGA, AINHOA ARRIZABALAGA LARRAÑAGA, MARIA ANJELES ARRIZABALAGA LECERTUA, NEREA ARRUTI AGIRRE, ESTHER ARRUTI OLAZUBI, AINTZANE ARTETXE ARTETXE, MARIJE ARTOLA OTEIZA, JOSUNE ARZALLUZ, GARBIÑE ASTIGARRAGA ZUBIZARRETA, GEMA ATXUTEGI ARRIAGA, LEIRE AZKUE LAZKANO, BEGOÑA AZKUNE ALBERDI, MAITE AZPEITIA EGAÑA, OIHANA AZPEITIA JUARISTI, SILVIA AZPIAZU MENDIZABAL, BEGO

205


206

AZPITARTE LARRAZA, INAZIO BALERDI, KRISTINA BAÑUELOS CUESTA, ROSA MARI BARANDIARAN MARTINEZ, JOXEMI BARQUERO TENA, CONSUELO BARRENA LOPETEGI, IDOIA BASAURI GANDIAGA, ARAITZ BASTARRIKA FERNANDEZ,, ARANTXA BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS BERISTAIN AGIRRE, MANEX BERISTAIN AGIRRETXE, ITZIAR BERNAOLA ARLUNDUAGA, BEGO LIERNI BERRIOZABAL AZPITARTE, AITZIBER BIKENDI ARRIZABALAGA, OIHANA BILBAO LARRAURI, NEREA BILBAO, MAITE BOBILLO ASTIGARRAGA, AMAIA BORRERO DE LA SIERRA, JULIA CABALLERO MORALES, CONCEPCION CAMARA CRUZ, DAVID CAMIO IRIGOIEN, JURDANA CARDENAS GARCIA, ITZIAR CARMONA, RAMONA CATALAN EIZAGIRRE, UGAITZ CILLAURREN ELEJALDE, OLATZ CORRIUS PAGUAGUA, NURIA DAGUERRESAR SAENZ, GORKA DAVILA RAJADO, BEATRIZ EGAÑA EGAÑA, NAIARA EGIBAR ABARRATEGI, AMAIA EIZAGIRRE AZKUNE, BEGOÑA EIZAGIRRE URANGA, ANA ELDUAIEN ASTIGARRAGA, AMAIA ELIAS ODRIOZOLA, MARITXU ELORZA EGAÑA, OIHANA ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ERAUSKIN LOPETEGI, MARGA ERRAZKIN AZKUE, JUNE ESPARZA MAÍZ, AITZPEA ETXANIZ ITURBE, INMA

ETXEBARRIAZARRAGA OTAZUA, GOTZON ETXEBERRIA ARANBURU, ONINTZA ETXEBERRIA SUDUPE, EDURNE ETXEBESTE, OIHANA ETXEGOIEN ARRUTI, AITZPEA ETXEZARRETA MITXELENA, IZASKUN FERNANDEZ URREIZTA, MIREN FRANZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GAINZA ELOSUA, KARMELE GAJATE LASA, NAGORE GALARRAGA EGAÑA, MIREN GALARRAGA OIARZABAL, ELISABET GALARZA GORRITXATEGI, TXARO GALLASTEGI, AMAIA GALLASTEGI ZUBIAURREMENTERIA, MIREN GALLEGO ESCUDERO, ANE GARALDE GARATE, SOIHARTZA GARATE ARANGUREN, ANA GARATE URRUZOLA, JUAN JOSE GARCIA ORTIZ, MARIAN GARCIA ZENDOIA, AMAIA GARIN IBARZABAL, MIREN GARMENDIA AGIRRE, IZASKUN GOENAGA AGÜERO, IZASKUN GOITISOLO ZUMARAN, IÑAKI GONZALEZ MINGORRIA, ELENA GORRITXATEGI, ANA GURRUTXAGA AIZPURU, Mª JOSE GURRUTXAGA, MARI KARMEN GURRUTXAGA ODRIOZOLA, MARIA GUTIERREZ SALABERRIA, LEIRE HERNANDEZ ZINKUNEGI, OLATZ HORRILLO CABALLERO, Mª JOSE HORRILLO CABALLERO, PAQUI ICACETA SALMERON, NAROA IGLESIAS, CRISTINA INTXAURBE TXARTEINA, IZASKUN IRASTORZA TELLETXEA, SAIOA ITUARTE BARRUETABEIÑA, JON ITUARTE LERTXUNDI, EZTIZEN


ITURAT GOITIA, MARIBI ITURBE ARRIETA, REXU ITURBE JAUREGI, ELISABETE ITURBE ZUBIZARRETA, GAIZKANE ITURRALDE SUDUPE, MARIBI ITURRIOZ ARTOLAZABAL, AMAIA ITURRIOZ, JOXIN ITURZAETA IRAIOLA, ITXAROPENA JUARISTI ETXANIZ, ALOÑA JUARISTI IBAÑEZ, OLITE JUARISTI OIARZABAL, LEIRE JUARISTI SANCHEZ, PILI KANPOS TXAPARTEGI, EVA KARRERA BEGIRISTAIN, NAIARA KARRERA, NAIARA KEREJETA, ANA LADERO NOGALES, FELI LANDA, MANUEL LARRAÑAGA MENDIOLA, AXUN LARRAÑAGA, MIREN LARRAÑAGA, OLATZ LARRAÑAGA SUDUPE, LEIRE LARRINAGA BEDIALAUNETA, AGURTZANE LASA AROZENA, GARBIÑE LASA ARTEAGA, ANE LASA MENDIARAZ, JON LASA UNANUE, Mª CRUZ LEIARISTI URANGA, ARANTXA LETAMENDIA ZINKUNEGI, ARANTXA LIZARBURU OYARZABAL, EDURNE LIZARRALDE ARREGI, IZASKUN LOPETEGI UZKUDUN, URTZI LUCAS MARTIN, IMA MADINABEITIA BOLINAGA, ANAIS MAIORA SARASKETA, IKER MAIZ EGIGUREN MAKAZAGA, GURUTZE MANCISIDOR AZCOITIA, URTZA MANTEROLA LARRAÑAGA, AMAIA MANTEROLA LOIDI, JOSU

MARTINEZ GONZALEZ SILVIA MARURI ITXASO, KIZKITZA MATA EGIGUREN, ARANTXA MEABE RUIZ, IRAGARNE MELLADO ALBERDI, LEIRE MENDIZABAL BELAMENDI, GEMA MENDIZABAL MAIZA, MIRARI MERKETEGI, MARIJE MONIKA OLATZ MONTES NAVASCUES, RITA MURILLO CABALLERO, MARISA NUÑEZ GRANADOS, JUAN OCHOA, NEREA ODRIA AGIRRE, ANTONIA ODRIOZOLA ALBIZU, EGUZKIÑE ODRIOZOLA ARTETXE, KONTXI ODRIOZOLA EIZAGIRRE, JAIONE ODRIOZOLA, INMA ODRIOZOLA UNANUE, MARIA JESUS ODRIOZOLA ZUMETA, BELEN OLABIDE LARRAÑAGA, NORA OLAIZOLA BORDA, MIKEL OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE ORMAZABAL ALDASORO, LURDES ORONOZ SAGARZAZU, ITZIAR OSA AZPEITIA, ARANTXA OSA URIOBARRENETXEA, AINHOA OSINALDE, GEMA OSTOLAZA AGIRREZABALA, MARIA OSTOLAZA LAZKANO, PEPI OSTOLAZA TUÑON, ALAITZ OTAEGI ZINKUNEGI, BEGOÑA PENAS ORTEGA, MERITXEL PEÑA ALONSO, ROBERTO PEÑA ETXANIZ, PILAR PEREA GARATE, LOREA PINILLA SAENZ, ISABEL PUELLES IBAÑEZ DE GARAYO, ITZIAR RAJADO FERNANDEZ, Mª ANTONIA

207


208

RAMILA HUIDOBRO, KONTXI RAMOS URKIZU, IÑIGO ROBLEDO MUJIKA, JANIRE RODRIGUEZ IZAGIRRRE, IZAGA ROMERO EXPOSITO, PILI S. DE BURUAGA GARRALDA, GARBIÑE SAIZ BAUSELA, CAMINO SAIZAR ARNAL, IZARO SALAZAR ARRETXE, IKER SALCEDO URKULLU, NEREA SALEGI ETXAIDE, JOSUNE SARASOLA AGAPI SARASUA IMAZ, BEGOÑA SEARA EIZAGIRRE, MARI SERGIO ITURRALDE, AINHOA SORALUZE ARRIZABALO, MILA SUDUPE GARATE, IÑIGO SUDUPE GOGORZA, ARANTXA TEJADA GONZALEZ, CRISTINA TELLETXEA JAUREGI, ONINTZA TIJERO AZKUE, EDURNE TXAPARTEGI ORMAETXEA, IZASKUN UGARTEBURU URRETA, SAIOA UNANUE, AMAIA UNANUE KEREJETA, CONSUELO UNANUE MANTEROLA, AMAIA URALDE EIZAGIRRE, ROSI URANGA AROZENA, JAIONE URANGA IZETA, MILA URANGA LERTXUNDI, KORO URANGA URDANPILLETA, AXUN URBIETA GARATE, IGOR URIA, ITZIAR URIA MENDIZABAL, MAIXABEL URIA, PILI URIEN, SUSANA URKIRI AGIRREGABIRIA, MAITANE URKIRI, ARANTXA URKIZU OLAZIREGI, AINHOA URNAGA BRAVO, ROSI

URRESTARAZU MUGIKA, LURDES URRESTILLA GARIN, MERTXE UZKUDUN LOITEGI, INA VALVERDE AGIRRE, SARA VILLANUEVA ABALIA, Mª ANJELES VILLANUEVA ALONSO, AMAIA VIQUENDI ODRIOZOLA, MAITE YARZA ETXABE, AINHOA YEREGUI, REKONDO ZABALA AZPITARTE, JONE ZABALA ETXEBERRIA, NEREA ZABALA, MANUEL ZABALA URANGA, ESTIBALITZ ZABALETA ARANGOA, NEREA ZEBERIO ARRETXE, ONINTZA ZINKUNEGI ARZELUZ, AMALE ZOILO SANCHEZ, Mª JOSE ZUBILLAGA URRUTIA, AMAIA ZUBIZARRETA AGIRRE, AMAIA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN ZUBIZARRETA IZAGIARRE, MAITE ZUBIZARRETA PALAMA, MIKEL ZUFIRIA UNANUE, PILI ZUMETA, ARANTXA ZUMETA LARBURU, NEKANE

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko langileak Zerrenda honetan 1996. urtean Azpeitiko Karmelo Etxegarai Ikastolako Batxilergoa, Azpeitiko Institutua eta Azkoitiko Lanbide Institutua elkartuta sortu zen Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko, langileak, irakasleak eta ez irakasleak, jaso dira. AGIRRE, PILI AGIRRE, AITOR AGIRRE, MARIAN AGIRREGABIRIA, SABINO


AGIRREZABAL LARRAÑAGA, M. VICTORIA AGIRREZABALA LANDA, LURDES AGIRREZABALAGA, MAILU AIZPURU, ESTHER AIZPURUA UZKUDUN, M.JOSUNE AIZPURUA UZKUDUN, M. JOSUNE ALBERDI, MIKEL ALBERDI, JOSU ALBERDI, MIRARI ALKORTA BARRENA, MIREN TERESE AMENABAR, JOAN ARANBARRI, AXUN ARANBARRI, JOXEAN ARBINA MATTURANA, JUANA ARDANAZ ZULOAGA, Mª JESÚS ARGARATE, PAULO AROZENA, MARI TERE ARREGI ZUBIZARRETA, ENKARNA ARRIETA ARRANGUREN, LURDES ARRIETA, XABIER ARRIZABALA ARRIETA, M. JOSE ARRRUTI AGUINAGA, KONTXI ARZA AZUMENDI, BELEN ARZALLUZ, MIREN ASPIAZU MENDIZABAL, BEGOÑA ASTIGARRAGA, XABIER AZKOITIA ARREGI, NIEVES AZKUE, BEGOÑA AZKUE, JUAN INAZIO AZPEITIA, JULEN BASTARRIKA, PELLO BASTIDA, KARMEN BELOKI, RAFA BENÍTEZ, TERE BEOBIDE, MARI JOSE BERGARA ETXABE, ARANTZA BERISTAIN, JOXERRA BLAZQUEZ, KEPA BREY URTAZA, ARANTZAZU BRIT OIARBIDE, ESTITXU

CAMPOS ODRIOZZOLA, ESTEBAN CONDE FUENTE, JOSEFA CONTRERAS, PILAR DE LA HOZ, LURDES DRAVASA, ANA EGUREN MURO, ANA EIZAGIRRE EGIGUREN, MIRARI EIZAGIRRE, KONTXI ELORZA ASPIAZU, MARI TERE ELORZA, JEXUX EPELDE, AITOR ERRASTI, JUAN RAMON ERRAZKIN OÑEDERRA, M: KARMEN ESTOLAZA, JOXEAN ETXABE, ANA ETXANIZ ETXANIZ ETXANIZ, RAKEL ETXANIZ, SANZ VILLAR ETXEBERRIA SUDUPE, EDURNE EXPOSITO, JOSE GAINTZARAIN, ESTHER GALARRAGA, JUANJO GANZARAIN IBARMIA, JESUS M. GARAI BEREZIARTUA, IGONE GARATE AZPITARTE, JULEN GARIKANO, ANABEL GOIKOETXEA, DOLORES GOIKOETXEA, MIKEL GOÑI, ELIAS GOROSABEL, MITXEL GURRUTXAGA PILDAIN, M. KARMEN GUZMAN GONZALEZ, TXOMIN HURTADO, CRISTINA ILLARRAMENDI, NEKANE IRULEGI SARASOLA, TXARO ITURBE URANGA, LOURDES IZAGIRRE, ALBERTO JIMÉNEZ, MIGUEL JUARISTA KORTA, MARIAN KAPANAGA, AITOR

209


210

KARRERA BEGIRISTAIN, NAIARA LANDA, INA LARRAÑAGA, ANE LARRAÑAGA, DAVID LARRAÑAGA, JUAINA LARRAÑAGA, MAJE LARRARTE ARAMBURU, ARANTZA LASA, MIREN LAZAROBASTER GOIBURU, NEREA LEGARRA AGIRREURRETA, MARISOL LEONET HERNANDORENA, AMAIA LIZARRALDE, ANA LIZARRALDE ARANA, JESÚS LIZARRALDE, MIKEL LLANO, KIKE LOPETEGI, AMAIA LOPEZ REZOLA, AMAGOIA LÓPEZ-GIL, JUAN CARLOS MENDIA, JOSEBA MENDIETA, ANA MENDIZABAL, ANA MUNDUATE MUXIKA, ARANTZA ODRIA AGIRRE, ANTTONI ODRIOZOLA UNANUE, MARIA JESÚS ODRIOZOLA GURRUTXAGA, MARGARI OLAIZOLA ELORZA, BEGOÑA OLANO, JULIAN OLABARRIA FURUNDARENA, IÑIGO OLAZABAL, JABI ORUESAGASTI, KONTXI OSINALDE GOENAGA, ELI OTEIZA LEZETA, LOLI

PANIAGUA BIANA, IKER ANDONI PEÑA, PEIO PEREZ GOMEZ, PILAR PLAZA GRANERO, MILA PRIYA, VISHNU REDONDO, JOXIN RUIZ DE APODAKA PEREZ, MIGUEL ANGEL SAGASTI AURREKOETXEA, IÑAKI SANCHEZ, ARANTXA SANCHEZ, RAFA SARASUA, MIKEL SUDUPE, MIREN SUDUPE, M. EUGENIA SUDUPE, Mª JOSE SUDUPE, MANOLO SUDUPE ZUBIZARRETA, MAILU UNANUE KEREJETA, KONSUELO URALDE EIZAGIRRE, ROSARIO URANGA, INMA URANGA, ALBERTO URANGA, JESUSA URBIETA, IONE URKIDI OSTOLAZA, ARANTXA URMENETA MONDRAGON, SUSANA URRUTIA, XABIER VALVERDE, AITOR ZABALA,URRATEGI ZUAZOLAZIGORRAGA ALBERDI, ITZIAR ZUBELDIA, AINTZANE ZUBIZARRETA, MIREN ZUBIZARRETA, MARIXOL ZUGASTI, ELI


8. 2015-2016 IKASTURTEA


50 urtea!!! 2015-2016 ikasturtea!!!

Ikasleak

Aurreko zerrendetan ez bezala, oraingoan Karmelo

2. HAUR HEZKUNTZA

Etxegarai eta Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko ikasle guztien izenak jaso ditugu mailaz-maila. Bi urtetik hasita hogei urtera artekoak, LANGILEAK, guraso elkarteetako eta ordezkaritza organo gorenetako kide guztiak.

212

1. ALBERDI OYARZABAL, JOANES 2. ALBIZU GOROSTOLA, NAHIA 3. ALDAI IRIGOIEN, BIDATZ 4. ALTUNA ALDANONDO, GARAZI 5. ARAKISTAIN GÓMEZ NAIRA 6. ARANBARRI ETXEBERRIA, ARET 7. ARANDIA ARREGUI, XUBAN 8. ARISTONDO PEÑA, ALAIN 9. ARTECHE MUGICA, IKER 10. AZCUE ALCORTA, JUNE 11. BALZOLA ARAMENDI, HODEI 12. BASTIDA ZABALA, ENEKO 13. BELOKI AGIRREZABAL, LUKA 14. BELOKI MUÑOZ, CRISTIAN 15. BRITO CAMPOS, ISADORA 16. ALTUNA ALDANONDO, GARAZI 17. CUEVAS ZEBERIO, KILIAN 18. DE LOS SANTOS JESUINO, YERAI 19. ELICEGUI LÓPEZ, ANE 20. ETXEBERRIA JUARISTI, ELENE 21. ETXEZARRETA MEDINA, AIORA 22. GALAN HIDALG0, ARIANE 23. GALLEGO BIKENDI, JURGI 24. GARATE URTUZAGA, MATTIN 25. GARITAONAINDIA OTAEGUI, AMETS 26. GODOY ARAMENDI, LUAR 27. GOENAGA ASTIGARRAGA, JANITZ 28. GOENAGA URBISTONDO, EKAITZ 29. GURRUTXAGA AZURMENDI, JOKIN 30. IBARGUREN ARROJERIA, JON 31. IPARRAGUIRRE AIZPURUA, HODEI 32. IRIARTE ANSOLA, PERU 33. IRIARTE OYARZABAL, MAIALEN 34. ITURZAETA ARREGI, ENEKO 35. IZAGIRRE ARANGUREN, INTZA 36. JAÄOUANE ZAKI, MOHAMED ZIYAD 37. KHARRAZ EL MEJDOUBI, BASMA


38. LAMAN DIDA, ARAFA 39. LANDA ARAMENDI, LAIA 40. LARRAÑAGA ALTUNA, JOANES 41. LAZKANO IRIARTE, ELAIA 42. LIZASO AGUIRRE, MARIA 43. LIZASO ARANBURU,NIKOLE 44. MINTEGI ECHEZARRETA, IKER 45. MINTEGI ECHEZARRETA, URKO 46. MORALES LOMBOY, MAITE DANAE 47. MUGURUZA LARRAÑAGA, ANE 48. MUHAMMED, RAEES 49. ODRIOZOLA ALDAY, BEÑAT 50. ODRIOZOLA ODRIOZOLA, JULEN 51. OSORO ARAQUISTAIN,TELMO 52. OUYAZZ, MARUA 53. OYARZABAL SAENZ, ANER 54. PASTRIAN ESNAOLA, MARKEL 55. PAUSENYUK, ANDER 56. PEÑAGARICANO IRIONDO, IZARO 57. PEREZ GALVEZ LEYRE, NAHOMY 58. PRIYA URANGA, NARA 59. QUEREJETA DE LA CRUZ, HELENA 60. RODRIGUEZ GURRUCHAGA, SARA 61. SIERRA BERECIARTUA, AIORA 62. SLIMANE BOUICHER, ALMUTASEM BELAH 63. TAYAR AHAYAN, RANIA 64. URBIZU ZUCCA, ELISA 65. URKIZU LOPETEGI, GARAZI 66. URRESTILLA GARATE, AIMAR 67. VICUÑA IRIARTE, NORA 68. ZABALETA BASTARRIKA, XANET 69. ZAOURI, YASSINE 70. ZENDOIA ETXEBERRIA, ERIK 3. HAUR HEZKUNTZA 1. AGUIRRE NIEVES, LUKEN 2. AGIRREBEÑA ALBERDI, IKER 3. AGIRREZABAL BADIOLA, MARKO 4. AGIRREZABALAGA AMEZUA, MARTIN

5. AGUIRREZABALAGA ARRIETA, LUKEN 6. AIZARNA ETXEBERRIA, KAIET 7. AIZPURU GODOY, ENEA 8. AIZPURU GODOY, JULEN 9. ALBAREZ DE ARKAIA EIZAGIRRE, ELENE 10. ALDEA GALAN, NORA 11. ALKORTA AZPIAZU, ITZALAI 12. AMJOUNE, BADER 13. ARAMENDI ECHEVERRIA, LUR 14. ARANAGA LESAKA, NAHIA 15. ARANGUREN AGOTE, LAIA 16. ARBAOUI, RAYAN 17. ARREGI ARZALLUS, JANIS 18. ARRIZABALAGA ETXEZARRETA, JAKES 19. ARTEAGA PASTOR, PABLO 20. ARTECHE AZPEITIA, JON 21. ASTIGARRAGA LARRAÑAGA, SARA 22. AYAD EL FATTAH, FATIMA EZAHRA 23. AZKUE ALBERDI, ARITZ 24. AZKUNE GOMEZ, INHAR 25. AZKUNE ZENDOIA, JULEN 26. AZPIAZU BELAUSTEGUI, JON 27. BARRUTIABENGOA SEIN, IRAUN 28. BASTIDA AZPEITIA, KARMEN 29. BELARBI, NIDAL 30. BEREZIARTUA MENDIOLA, IBAN 31. BERISTAIN ARBAIZAGOITIA, XABAT 32. BIKENDI ALBERDI, ILAZKI 33. BOUJTAT, SAFAE 34. CAMPOS AZKUE, NAHIKARI 35. CAPARROS CASTELLANO, NIM 36. CARRERA IZAGIRRE, MIKEL 37. CHALAL, HOSSAM 38. DOMINGUEZ ARROITAONANDIA, GORKA 39. EGIGUREN PLAZA, PAUL 40. EIZAGIRRE AIZPURU, JULEN 41. EL KADIRI, SAFAA 42. EL KHAMLICHI GONZALEZ, NADIA 43. ELORZA ACHUCARRO, ALAITZ 44. ELORZA LARRAÑAGA, NAIA

213


214

45. ETXABE LARRAÑAGA, ENEKA 46. ETXEZARRETA UNANUE, IZADI 47. GALDOS VIQUENDI, IRAIDE 48. GALVAO VENANCIO, KIMBERLY 49. GARATE LASA, MARA 50. GARCIA CID, KIRA 51. GARCIA ZABALA, MIREN 52. GESALAGA OLAIZOLA, IKER 53. GESALAGA OLAIZOLA, MARK 54. GOENA ALBIZURI, ANER 55. GONZALEZ ETXABARRI LIZARRALDE, OIHAN 56. GURIDI OSTOLAZA, JULEN 57. JUARISTI ETXABE, ITSASO 58. LARRAÑAGA AIZPITARTE, LUKEN 59. LARRAÑAGA ITURRIA, ANER 60. LARREA URBISTONDO, INTZA 61. LEZERTUA PRIYA, IXONE 62. LIZARRALDE UZKUDUN, ADEI 63. MADARIAGA FLORINDO, LUAN 64. MANTZIZIDOR OSTOLAZA, EIDER 65. MIMISS EL AISSAOUI, NAOUFAL 66. MORAN AGIRRE, IRATI 67. MUGICA FERNANDEZ, KAIET 68. ODRIOZOLA ARREGI, MIKEL 69. ODRIOZOLA ESNAOLA, IBAI 70. OLABIDE BELARBIDE, ZÜHARA 71. OLABIDE VILLANUEVA, AIUR 72. OLAIZOLA SAN VICENTE, ARATZ 73. ORBEGOZO ARANBURU, NOAH 74. OREGI ARRUTI, NORA 75. OTAEGI KEREJETA, SARA 76. OTAMENDI GARMENDIA, MATTIN 77. PEREZ ELORZA, JULEN 78. REYES GOMEZ, UNAI 79. RUIZ ECHEVERRIA, LIER 80. SAGARDOGI EPELDE, ELENE 81. SAIZAR ECHEZARRETA, JULEN 82. SANTA INES BOO, MIRARI 83. SARASUA VIQUENDI, MARIA 84. SEGUROLA AIZPURUA, XABAT

85. TEIXEIRA ALVES, ESTHER 86. TENA ACEITON, JULEN 87. URANGA ZUBIZARRETA, ANE 88. URBIETA URIA, IÑAKI 89. URBISTONDO ALTUNA, ERLO 90. URTUZAGA SEGUROLA, OIHAN 91. ZABALA ARANGUREN, MATTIN 92. ZUBIZARRETA AZKUNE, OIHAN 93. ZUBIZARRETA TEJERA, NORA 4. HAUR HEZKUNTZA 1. AIZPURU BEGUIRISTAIN, IORITZ 2. AIZPURU GARMENDIA, IRATI 3. AIZPURU UGARTEMENDIA, JUNE 4. ALBIZURI LARRAÑAGA, AIMAR 5. ALTUNA ALDANONDO, EKAIN 6. AGERRISTA CRESPO, UDANE 7. AIZPITARTE GORROTXATEGI, XABAT 8. AMENABAR AZPEITIA, JUNE 9. ANSORREGUI TABAR, DANEL 10. ARAMBARRI GOGORZA, ANDER 11. ARANAGA MARTIN, XUBAN 12. ARANGUREN ALTUNA, KERMAN 13. ARAZI, MALAK 14. ARRATIBEL ECHEZARRETA, LIBE 15. ARREGI IGLESIAS, LIBE 16. ARTETXE ARAMENDI, ANE 17. ARTETXE ARAMENDI, IRATI 18. ARTETXE ARAMENDI, LEIRE 19. ARZAMENDI ARANBARRI, ILAZKI 20. AZKUE OLAZABAL, AROA 21. AZURMENDI ECHEZARRETA, ANE 22. BERASATEGI EGUREN, INGE 23. BEREZIARTUA ORBEGOZO, UDANE 24. BEREZIBAR AZKUE, EGOI 25. BOUHSSOUS LEMNOUAR, YASMIN 26. BRIOUAL, OMAR 27. CASTAÑO CASTILLO, JOKIN 28. CUADRADO MURILLO, JUNE


29. DONATO DE LOPEZ ARAQUISTAIN, LIBE 30. DONOSO ALLENDE, NOHA 31. ECEIZA AIZPURUA, EIHARI 32. ECHEVERRIA BELOQUI, INTZA 33. EGIBAR SEGUROLA, JON 34. EGIGUREN OSTOLAZA, MADDI 35. ETXANIZ AGINAGALDE, IRENE 36. ETXEBERRIA ARZAMENDI, JAKES 37. EZAMA OLAZABAL, MALEN 38. FROILAN GARAIA, LEIRE 39. GARAGARZA ARRIETA, SARA 40. GARAGARTZA SEGUROLA, ENEKO 41. GARATE ARRIETA, MANEX 42. GARTZIAETXABE SIERRA, ANE 43. GOENAGA LASA, PATXI 44. GOENAGA URBISTONDO, URRITZ 45. GOGORZA JUARISTI, JON 46. GURRUTXAGA AZURMENDI, BEÑAT 47. IPARRAGUIRRE AIZPURUA, ANE 48. ITURRALDE IRIARTE, INTZA 49. JAAOUAN COCA, SHADIA 50. JU, ZHIKAI 51. KOUJI, ILYAS 52. LABAKA OLAZABAL, ZUHAITZ 53. LANDA PEREZ RODRIGO, KAIET 54. LARRAÑAGA ALDAI, BEÑAT 55. LARRAÑAGA RAMOS, IRUNE 56. LAPEIRA GARAIA, AINHOA 57. LECUONA ETXEBERRIA, OINATZ 58. MARTIJA BAYON, AIERT 59. MENDES CAVACO, DANYELLA 60. MENDIZABAL GURIDI, BEÑAT 61. MORALES FERRADA, PAZ ELENA 62. MUGURUZA LARRAÑAGA, MAREN 63. MUHAMMAD, HAKIM 64. MUÑOZ BRACHO, NEREA 65. ODRIOZOLA GARCIA, ALAITZ 66. ODRIOZOLA ODRIOZOLA, ELENE 67. OLAIZOLA AIZPURU, MARIA 68. OÑEDERRA NUÑEZ, JULENE

69. OSINALDE ETXEBERRIA, KEPA 70. OSORO ARAQUISTAIN, PAUL 71. OTAEGUI ODRIOZOLA, MARIA 72. REYES GARCIA, IREN 73. REZABAL ALDANONDO, KAIET 74. RUIZ TEJERA, JUNE 75. SAGARMENDI URBIETA, MIKEL 76. SALAMA SALEH, FATMAILGALIA 77. SANCHEZ MUÑOZ, JULEN 78. SARDI, MOHAMED REDA 79. SELMA HAMMA, CABARHA 80. SENPERENA IRIARTE, JONE 81. SOLABARRIETA BASTIDA, MAIALEN 82. STELIAN MOLDOVAN, LUCACIU RARES 83. SUDUPE IRIARTE, DANEL 84. UNANUE ALKIZA, UXUE 85. URANGA SANTAMARIA, AITZOL 86. URIA ALBERDI, NAHIA 87. URKIZU OTAEGI, OROITZ 88. URRESTILLA ALCORTA, LAIA 89. URRESTILLA ARISTI, ANE 90. URRESTILLA ECHEZARRETA, NAIA 91. URRESTILLA SOROZABAL, JANIRE 92. ZUBIMENDI OLAIZOLA, JARE 93. ZUBIMENDI OYARZABAL, NAIA 5. HAUR HEZKUNTZA 1. AIERTZA AIZPURU, MIREN 2. AIZPURU GARMENDIA, MADDI 3. AIZPURU SAENZ DE SAMANIEGO, XIKER 4. ALBAREZ DE ARKAIA EIZAGIRRE, IBAI 5. ALLER RUBIO, MAIA 6. AMENABAR LARRAÑAGA, JONE 7. AMENABAR OSTOLAZA, LIBE 8. ARAMBURU SANCHEZ, ERIK 9. ARANBARRI ARAMENDI, JARE 10. ARANBARRI KARRERA, JAKES 11. ARANDIA SORALUCE, IRAIA 12. ARANGUREN GURIDI, UNAX

215


216

13. ARBAOUI HIZAM, ALI 14. ARBUES URIBECHEVARRIA, IBON 15. ARTETXE SORALUZE, UNAX 16. ARZALLUZ UGARTE, DENIS 17. AZCUE ALCORTA, IRAIA 18. AZCUNE MICHELENA, JOANE 19. AZKUE ALBERDI, XABAT 20. AZKUNE OTAEGI, AROA 21. BADIOLA URANGA, SARA 22. BARANDIARAN EIZAGIRRE, AMETS 23. BELARBI, ROKAYA 24. BEREZIARTUA MENDIOLA, EINAR 25. BOUJTAT, AHMED 26. CAÑAMERO FERNANDEZ, ZURIA 27. CASINA MESONERO, ALEX 28. CHALAL GHINDRI, RAYEN 29. CORTES CERRAJERO, ADUR 30. CUEVAS ZEBERIO, ANER 31. EGIGUREN ARAMENDI, HARKAITZ 32. EGIGUREN ODRIOZOLA, ERIK 33. ESNAOLA ALDALUR, SARA 34. GALARZA LETAMENDIA, UNAI 35. GARCIA OSORIO, IVAN 36. GARCIA REY, IKER 37. GOENAGA ESNAOLA, NORA 38. GOENAGA ESNAOLA, XABAT 39. GURRUCHAGA ECHAIZ, UNAX 40. HAMDI CHADAD, LAHA 41. ITUARTE CARRERA, INTZA 42. ITURZAETA ARREGI, NAIA 43. IZAGIRRE URIA, INTZA 44. JAOUANE, OTHMAN 45. JESUINO AUGUSTO, DAVID 46. JONES GARMENDIA, SARA 47. JU, ZHIXIN 48. JUARISTI ARANBERRI, LAIENE 49. KHALDI, MOHAMED AMINE 50. KIZIKELASHVILI PEIKRISHVILI, LUKA 51. LANDA ARAMENDI, NIKOLE 52. LARRAÑAGA AIZPITARTE, MANEX

53. LIZASO AGUIRRE, ANE 54. LOPEZ MUÑOZ, IÑAKI 55. MANTEROLA OLAIZOLA, JARE 56. MATEOS CARMONA, JULEN 57. MOUNTADAR, WALAE 58. ODRIOZOLA ALBERDI, MATTIN 59. ODRIOZOLA LASA, ALEX 60. OIARTZABAL LIZASO, NAIKE 61. OLAIZOLA ELORZA, JAKES 62. ORBEGOZO GORROCHATEGI, UXUE 63. OREGI ARRUTI, NIKOLE 64. OUADI, RAYAN 65. OYANGUREN CARRASCO, MADDI 66. QUEREJETA URBIETA, ERIK 67. RODRIGUEZ GURRUCHAGA, IKER 68. SAGARDOGUI EPELDE, OIER 69. SANTAMARIA ARAMBARRI, JULEN 70. SHU, LE HAO 71. SIERRA BERECIARTUA, JUNE 72. UGARTEBURU GOENAGA, ERITZ 73. URBIETA URIA, ANDER 74. URBISTONDO ITURBE, LAIDA 75. URIA IZAGUIRRE, PAULO 76. ZABALA RODRIGUEZ, HODEI 77. ZABALETA OLARIAGA, ENEKO 78. ZINE MOUHOUB, ZIYAD 79. ZULAICA BASTARRICA, NAROA 80. ZUBIZARRETA BLANCO, MALEN 81. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, JAKES 1. LEHEN HEZKUNTZA 1. ABDERRAHMANE, ABDERRAHIM 2. AGUIRREZABALAGA AMEZUA, ANA 3. AIZPITARTE GORROTXATEGI, OÑATZ 4. AIZPURU ARANGUREN, ANE 5. AIZPURU FELIZ, OIHANE 6. AIZPURUA ODRIA, MADDI 7. ALDALUR MANGAS, SIMON 8. ALONSO FLORINDO, EDUARDO LUKA


9. ARAMENDI ECHEVERRIA, ILARGI 10. ARANBARRI ETXEBERRIA, XABAT 11. ARANDIA ARREGI, IZARO 12. ARANGUREN AZKUNE, IBAI 13. ARANGUREN OYARZABAL, ANNE 14. ARAQUISTAIN GOMEZ, AIERT 15. ARTABIDE IGLESIAS, MIKEL 16. ARTECHE AZPEITIA, HARITZ 17. ASTIAZARAN LASA, PABLO 18. ASUMENDI ECHANIZ, JON 19. AYAD EL FATTAH MOHAMED, HAITAM 20. AZKOITIA ZEBERIO, IBAI 21. AZCUNE MICHELENA, MADDI 22. AZKUNE GOMEZ, JARE 23. AZKUNE ZENDOYA, JAKES 24. AZURMENDI LARREA, OIER 25. BARQUERO CID, JON 26. BENAMEUR BOUANANI, MOHAMED 27. BERASATEGI EGUREN, UDANE 28. CAGIGAL SERNA, ALAIN 29. CARRASCO TAJO, SAIOA 30. CUSTODIO DAVILA, AITOR 31. DRIBED, OMAYMA 32. ECH CHAOUI CHOUIKER, RIDA 33. ECHEVERRIA LARRAÑAGA, MAITE 34. EGIGUREN OSTOLAZA, URKO 35. ELDOSH AMENABAR, JASMIN 36. ELOSEGUI GARMENDIA, AIMAR 37. ELUSTONDO CARAPETO, DANEL 38. ERRAZKIN AZKUE, IOSU 39. ERRAZU EGIGUREN, ELENE 40. ESTEBAN ARREGUI, IKER 41. ETXEBERRIA ARZAMENDI, DENIS 42. ETXEBERRIA LIZARBURU, INTZA 43. ETXEZARRETA UNANUE, AROA 44. EZAMA OLAZABAL, MIKEL 45. GABILONDO ESKUDERO, BEREKET 46. GARATE LABACA, MIREN 47. GARCIA CASTILLO AINHOA, BEATRIZ 48. GARCIA CID, DANA

49. GODOY ARAMENDI, AMANE 50. GOENAGA URRESTILLA, NORA 51. GOGORZA JUARISTI, OIHAN 52. GURIDI OSTOLAZA, ANE 53. IRIARTE ALDAI, MIKEL 54. IRIONDO ICETA, SARAI 55. LAPEIRA GARAIA, MARTIN 56. LARRAÑAGA ALTUNA, LUKEN 57. LARREA URBISTONDO, JOANE 58. LOPETEGI KORTADI, NAIA 59. MIMISS EL AISSAOUI, MOHAMED 60. MONASTERIO GOROSABEL, IGONE 61. MOUNTADAR, SANAE 62. MUGICA FERNANDEZ, DANEL 63. NASEEM PARVEEN, ZAIN 64. NASEEM PARVEEN, ZULQERNAIN 65. ODRIA OSTOLAZA, JOSU 66. ODRIOZOLA LIZASO, ANDER 67. OÑEDERRA NUÑEZ, EKAI 68. ORBEGOZO ARANBURU, SIARA 69. OTAEGUI ODRIOZOLA, OIHANA 70. OUAFA ARANBARRI, ILHAM 71. REZABAL ARISTI, IAN 72. RIAZ, ISMAIL 73. RIOS CABALLERO, PAULA 74. RODRIGUEZ IGARZA, JUNE 75. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EIDER 76. RODRIGUEZ UNANUE, BEGOÑA 77. RODRIGUEZ UNANUE, NAROA 78. SANTA INES BOO, OIHAN 79. SANTOS DOS SANTOS, AARON 80. SANZ PALMERO, JUNE 81. SARDI EL MAATAOUI, IBTISAM 82. SHU, XIN LE 83. SOLABARRIETA BASTIDA, ALAITZ 84. URANGA ZUBIZARRETA, JAKES 85. URBIETA ECHANIZ, NINBE 86. URRESTILLA GARATE, ARATZ 87. VASCO SANCHEZ, ALAIN 88. YAHYAOUI, MHAMED

217


89. ZINE MOUHOUB, DIAA EDDINE 90. ZUBIMENDI OLAIZOLA, IORITZ 91. ZUBIMENDI OYARZABAL, JOANES 92. ZUBIZARRETA HIERRO, OIER 2. LEHEN HEZKUNTZA

218

1. ABDERRAHMANE ABDERRAHMANE 2. AGIRRE ESNAOLA, ENAITZ 3. AGUIRREZABALAGA URCELAY, NAHIA 4. AIZPITARTE BELAR, AITZOL 5. AIZPURU ARANGUREN, EKHI 6. AIZPURU ARANGUREN, HEGOA 7. AIZPURU BEGIRISTAIN, MADDI 8. AIZPURUA ETXEBERRIA, IRAIA 9. ALBERDI OYARZABAL, PAUL 10. ALKORTA ODRIOZOLA, AIMAR 11. AMENABAR AZPEITIA, NAHIA 12. AMENABAR ZABALETA, JULEN 13. AMJOUNE, ACHRAF 14. ARANBARRI LAZKANO, ANER 15. ARANBARRI PEÑAGARIKANO, LANDER 16. ARANDIA SORALUZE, OIER 17. ARANGUREN REZABAL, AITZOL 18. ARGARATE ETXEBERRIA, ESTEBE 19. ARREGI ARZALLUS, EKI 20. ARTETXE ARAMENDI, JOKIN 21. ARZALLUZ UGARTE, JUNE 22. ASTIGARRAGA GARDUÑO, ABEL 23. ATEJADA MENDEZ, JUNE 24. AZKUE OLAZABAL, ANE 25. AZPIAZU ZUMETA, IBAI 26. BADIOLA LARRAÑAGA, IRENE 27. BADIOLA URANGA, MAIER 28. BASTARRIKA MENDIOLA, ARAIA 29. BELOKI ATXUKARRO, IZARNE 30. BERASATEGI AZURMENDI, AURITZ 31. BERASATEGI AZURMENDI, ZURAIDE 32. BOUKARMOUSS, FATIMA ZAHRA 33. BOUHSSOUS LEMNOUAR, ANWAR

34. CALERO APARICIO, ANA MARÍA 35. DONATO DE LOPEZ ARAQUISTAIN, ANIA 36. EGIGUREN AIZPURU, ANE 37. EIZAGIRRE AIZPURU, NORA 38. EL KHAMLICHI GONZALEZ, MARIAM 39. ELIAS LAZAROBASTER, INGE 40. ELORZA LARRAÑAGA, ANER 41. ETXEBERRIA BELOKI, DENIS 42. ETXEBERRIA JUARISTI, MIKEL 43. ETXEBERRIA JUARISTI, PELLO 44. GALAN HIDALGO, ZAHIRA 45. GALARZA LETAMENDIA, IBAI 46. GARAGARTZA SEGUROLA, ELENE 47. GARATE LASA, NOA 48. GOENAGA ESNAOLA, NAHIA 49. GOENAGA LASA, MIRARI 50. GONZALEZ-ETXABARRI LIZARRALDE, ANE 51. GURRUCHAGA LERCHUNDI, NAHIA 52. HERNANDEZ HERNANDEZ, YASMIN 53. IONAS BANCU CORNELIA, DENISA 54. ITULAIN FERNANDEZ, IRATXE 55. ITURRALDE IRIARTE, MIKEL 56. JIMENEZ SARASUA, JANIRE 57. JONES GARMENDIA, ERIK 58. KHADRAOUI REDOUANE EL, SAID 59. KHARRAZ EL MEJDOUBI, NOHA MEISS 60. KORTA ODRIOZOLA, LIBE 61. LABACA GOROSTIDI, ANE 62. LAMAN HMEDNAH, JALIL 63. LAMAN HMEDNAH, LALA 64. LARRAÑAGA ALDAY, JOANES 65. LARRAÑAGA GOENAGA, JULENE 66. LAZKANO MENDIZABAL, ARAIA 67. MAHFUD SLAMA, HAYAT 68. MAZA PALMA, LEONOR 69. MIGUEZ HIDALGO, IZAR 70. MONTECELO CORNEJO, ENZO MANUEL 71. ODRIOZOLA ALBERDI, LAIDA 72. ODRIOZOLA ESNAOLA, OIER 73. ORUESAGASTI ETXEBERRIA, EIDER


74. OSINALDE ETXEBERRIA, IZAR 75. OTAEGI KEREJETA, JULE 76. OUAFA ARANBARRI, AICHA 77. QUEREJETA URBIETA, HURRITZ 78. REVUELTA ZABALETA, OIER 79. SALEGI PRIETO, AMETZ 80. SANTOS DOS SANTOS, LAURA 81. SUDUPE IRIARTE, NORA 82. TAMLAKOUTAN EL OUAJGALI, NORA 83. UBIRIA IRIONDO, JARE 84. URBIETA ECHANIZ, ZEIAN 85. URBISTONDO ITURBE, MAREN 86. URIA OTAEGUI, MAIANA 87. URKIZU OTAEGUI, ELORRI 88. URRESTILLA SOROZABAL, IKER 89. YAHYAOUI, MAYSARA 90. ZABALA ARANGUREN, ANARTZ 91. ZENITAGOIA ALONSO, ARENE 3. LEHEN HEZKUNTZA 1. AGIRRE NIEVES, JARE 2. AIERTZA AIZPURU, JOANES 3. AIERTZA AIZPURU, JULEN 4. AIERTZA AIZPURU, NORA 5. AIZPURU DOMINGUEZ, LEIRE 6. AIZPURU SAENZ DE SAMANIEGO, DENIS 7. AJERRISTA AZKUE, GAIZKA 8. ALBERDI JUARISTI, LUKA 9. ALDALUR ALVAREZ DE ARCAYA, SARA 10. ARANAGA LESAKA, JULEN 11. ARANBARRI ARAMENDI, NORA 12. ARANBARRI ELIAS, NEREA 13. ARANBARRI KARRERA, MIKEL 14. ARANGUREN ALTUNA, MAIALEN 15. ARANGUREN AZKUNE, ANER 16. ARANBURU SANCHEZ, IKER 17. ARRIZABALAGA ETXEZARRETA, MALEN 18. ASTIGARRAGA GARDUÑO, UNAI 19. AZAOUM, WALID

20. AZKOITIA ZEBERIO, INTZA 21. AVILA PEREZ, JULIETH ALEXANDRA 22. AZKUNE OTAEGI, KARLA 23. BARANDIARAN EIZAGIRRE, ALAZNE 24. BEREZIBAR AZKUE, LIHER 25. BIKENDI ALBERDI, JON 26. CHALAL GHINDRI, ILYES 27. DONOSO ALLENDE, LUCCA 28. EGIBAR SEGUROLA, NAROA 29. EGIGUREN OSTOLAZA, OÑATZ 30. ERRAZKIN AZKUE, OLAIA 31. ESNAOLA ALDALUR, OLAIA 32. ESTEBAN ARREGI, NAHIA 33. ETXEBERRIA LARRAÑAGA, IÑIGO 34. ETXEBERRIA LARRAÑAGA, JOSEBA 35. FAZAL, ALI ABBAS 36. FROILAN GARAIA, GORKA 37. GABILONDO ESKUDERO, EIRE 38. GARATE LABAKA, SARA 39. GARATE PAREDES, UDANE 40. GARCIA BRAVO ALBERDI, DENIS 41. GARCIA OSORIO, LEIRE 42. GOENAGA ALDALUR, OÑATZ 43. GONZALEZ BASTERRETXEA, JUNE 44. HAMDI CHADAD, JATRI 45. IRAOLAGOITIA ODRIOZOLA, IKER 46. JAMHOUR, SALMA 47. KARRERA IZAGIRRE, UNAI 48. KIZIKELASHVILI PEIKRISHVILI, NINI 49. KORTA BERGARA, LEIANE 50. LADERO PLAZA, SARAY 51. LAPEIRA MENDIZABAL, NAROA 52. LARRAÑAGA ALTUNA, JAKES 53. LARRAÑAGA GURRUTXAGA, AINARA 54. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, OIER 55. LARREA URBISTONDO, ENEKO 56. LEGARDA-EREÑO ARRILLAGA, JUNE 57. LIZARZABURU URANGA, JOANES 58. LOPETEGI KORTADI, IRAIA 59. MANTEROLA OLAIZOLA, MADDI

219


220

60. MARTIJA BAYON, ANER 61. OLAIZOLA ELORZA, SARA 62. ORBEGOZO GORROTXATEGI, AMANE 63. ORTIZ LETAMENDIA, GARAZI 64. OUADI, CHADI 65. REYES GOMEZ, ENEKO 66. RUIZ DE ARGANDOÑA ETXEBERRIA, ALEX 67. SAGARDOGI JUARISTI, MARA 68. SAGARMENDI URBIETA, ANNE 69. SENPERENA IRIARTE, ARITZ 70. SOLABARRIETA BASTIDA, INTZA 71. SUDUPE GARMENDIA, ONINTZE 72. TAMLAKOUTAN ELOUAJGALI, AYA 73. TENA PAREDES, JESUS 74. TOCU, LAVINIA 75. TXAPARTEGI ARAMENDI, AINHITZE 76. UGARTEBURU GOENAGA, MADDI 77. URIA IZAGIRRE, ALEX 78. VALDEZ MARTÍNEZ, IRENE 79. VILLAPUN MORAY, IRIA 80. ZABALA RODRIGUEZ, MALEN 81. ZABALETA GASTIAIN, UNAI 82. ZELAIA URBINA, JOSU 83. ZELAIA ODRIOZOLA, EKAIN 84. ZIRAR OUCHEN, MOHAMED 85. ZUBIZARRETA LARRAÑAGA, JUNE 86. ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA, NORA 87. ZULAICA BASTARRIKA, UNAX 4. LEHEN HEZKUNTZA 1. ABURUZA BERISTAIN, XUBAN 2. AGERRISTA CRESPO, ALAIN 3. AIZPURU SAENZ DE SAMANIEGO, NORA 4. ALBERDI ALKORTA, ENAITZ 5. ALDALUR SUDUPE, JON 6. AMENABAR LARRAÑAGA, JULEN 7. AMIANO BENITEZ, NEREA 8. ARANBARRI GERETA, MIKEL 9. ARANBARRI KARRERA, ANE

10. ARANGUREN AROZENA, LAURA 11. ARANGUREN GARIN, LORE 12. ARANGUREN OIARZABAL, ALEX 13. ARBUES URIBECHEVARRIA, LUA 14. ARREGI IGLESIAS, ANER 15. ARREGI IGLESIAS, MALEN 16. ARRONA ORBEGOZO, ANEITZ 17. ARTETXE ARAMENDI, JULEN 18. ARZAMENDI GUENBE, JANIRE 19. AZCUE ALONSO, ARATZ 20. AZPIAZU URANGA, ARITZ 21. AZURMENDI LARREA, OIHANE 22. BASTIDA ZABALA, ANE 23. BAYON COCA, IVETT 24. CASINA MESONERO, JUNE 25. CEPEDA CARRILLO, DAYANA NICOLE 26. CUSTODIO DÁVILA, LAURA 27. ECH-CHAOUI CHOUIKER, DUNIA 28. EGIGUREN ODRIOZOLA, IHINTZA 29. ELIAS ARANBURU, IKER 30. ELIAS LAZAROBASTER, JAKES 31. ELIZBURU TXAPARTEGI, UNAI 32. ELORZA LARRAÑAGA, YERA 33. ELOSEGI GARMENDIA, UNAX 34. ELUSTONDO ALBERDI, MALEN 35. ERRASTI URANGA, ENEKO 36. ERRAZU EGIGUREN, EKAIN 37. ETXEBERRIA GURRUTXAGA, AITOR 38. ETXEBERRIA LIZARBURU, AIORA 39. FERNANDEZ GORROTXATEGI, ANER 40. GASTAÑAGA LAZKANO, HARITZ 41. GOENAGA ARRATIBEL, OIER 42. GOENAGA LASA, AMANE 43. GRANADO CARRASCOSA, IKER 44. GUOUAL EL GOUAL, ZAKARIA 45. HIDALGO GURRUTXAGA, YANNICK 46. IBAR AGUADO, AIORA 47. IBARGUREN GARRIDO, LEIRE 48. IRIBAR ETXEBERRIA, JONE 49. ITUARTE KARRERA, NAROA


50. JUARISTI ARANBARRI, JAKES 51. JUARISTI ETXABE, HODEI 52. LANDA LULUAGA, JON 53. LARRAÑAGA GOENAGA, OIER 54. LARRAÑAGA IRIARTE, ANER 55. LARRAÑAGA LECANDA,GARAZI 56. LERTXUNDI LIZASO, OLAIA 57. LARRAÑAGA UNANUE, UNAI 58. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, MIKEL 59. LASA MENDIGUREN, GORETTI 60. LERTXUNDI LIZASO, AIORA 61. MADARIAGA ZUBIMENDI, AITZOL 62. MUHAMMAD, WALI 63. ODRIOZOLA ALBERDI, JOANE 64. ODRIOZOLA LIZASO, PELLO 65. OLAIZOLA LARRAÑAGA, URKO 66. ORUESAGASTI ETXEBERRIA, UNAI 67. PAREDES ALDAI, UNAI 68. PEREA MENDIZABAL, UNAI 69. PINEDA SALEGI, UGAITZ 70. RAMOS PENEDO, IBON 71. REZABAL ALDANONDO, LUKEN 72. ROTETA ESNAOLA, IKER 73. SANCHEZ AIZPURUA, NEREA 74. SANZ PALMERO, NAYRA 75. URBIETA ELORZA, AIMAR 76. VALDEZ MARTINEZ, NICOLE 77. ZENITAGOIA ALONSO, HURRITZ 78. ZINKUNEGI GORROTXATEGI, UNAI 79. ZUBIZARRETA HIERRO, MARKEL 5. LEHEN HEZKUNTZA 1. AGIRREZABAL BADIOLA, MAIALEN 2. AIZPURU ARANGUREN, EKI 3. AIZPURU DOMINGUEZ, BELTZANE 4. AIZPURUA ETXEBERRIA, LANDER 5. ALBERDI OYARZABAL, GORKA 6. ARAMENDI GARMENDIA, OIHAN 7. ARAMENDI IRURE, LAIDA

8. ARANBARRI LAZKANO, URITZ 9. ARANBARRI PEÑAGARIKANO, JAKES 10. ARRIETA ODRIOZOLA, XUBAN 11. ARRIZABALO AIZPURU, IKER 12. ARTABIDE IGLESIAS, ANDREA 13. ARZAMENDI GUENBE, JONE 14. BARQUERO CID, JAKES 15. BARRENA UMEREZ, JOANE 16. BASTARRIKA MENDIOLA, INTZA 17. BASTIDA LARREA, MALEN 18. BENAMEUR BOUANANI, YASSINE 19. BERASATEGI PLAZAOLA, JUNE 20. BEREZIBAR AZKUE, SAIOA 21. CABALLERO LEKUBE, OIER 22. CARRASCO TORRES, UXUE 23. CHAFHI, DOHA 24. CORTÉS CERRAJERO, MANEX 25. EGAÑA AGIRRE, DANEL 26. EGIGUREN AIZPURU, EÑAUT 27. EGUIA BARANDIARAN, HAIZEA 28. EL KADIRI, ADIL 29. ELUSTONDO KARAPETO, JULENE 30. ESTEBAN ARREGI, IRATI 31. GABILONDO ESKUDERO, IKER 32. GARAGARZA SEGUROLA, MIRIAM 33. GOMEZ IPARRAGIRRE, HARRIET 34. GONZALEZ ETXABARRI LIZARRALDE, XABAT 35. GRANADO CAMARZANA, IZEIA 36. IPARRAGIRRE EPELDE, JULEN 37. IRAOLAGOITIA ODRIOZOLA, JOKIN 38. IRURETA AIZPURUA, EKI 39. IRURETA AIZPURUA, IZAR 40. ITURRALDE AROTZENA, IMANOL 41. KHIHEL AMJOUNE, KAWTAR 42. KORTA BERGARA, IKER 43. KORTA ODRIOZOLA, IZARO 44. LABAKA GOROSTIDI, BEÑAT 45. LARRAÑAGA GURRUTXAGA, MAIALEN 46. LAZKANO EGIGUREN, AMAIA 47. LECERTUA PRIYA, HURRITZ

221


222

48. LIZARZABURU URANGA, MAIER 49. MANCISIDOR OSTOLAZA, INTZA 50. MARTON OVIDIU, VALENTIN 51. MENDIZABAL ODRIOZOLA, ALAITZ 52. MONASTERIO GOROSABEL, MARKEL 53. MUGURUZA NOBLET, ELISABET 54. ODRIA OSTOLAZA, ERITZ 55. ODRIOZOLA LASA, JUDITH 56. OIARTZABAL LIZASO, DOLTZA 57. ORTEGA ARRUTI, UXUE 58. ORUEZABAL URBINA, XANET 59. OTAÑO ARANETA, BEÑAT 60. REVUELTA ZABALETA, JULEN 61. RUIZ DE ARGANDOÑA ETXEBERRIA, MAIALEN 62. SAIZ AGIRRETXEA, MADDI YU 63. SALEGI PRIETO, IZAR 64. SEGUROLA GARAGARZA, AINHOA 65. SUDUPE LAZKANO,NAIRA 66. SUDUPE ODRIOZOLA, JON 67. SUDUPE ODRIOZOLA, NORA 68. TAMLAKOUTAN ELOUJGALI, SALMA 69. URANGA ODRIOZOLA, ANE 70. URIA OTAEGI, NORA 71. ZABARTE CABANILLAS, MARIA 72. ZENDOIA ATXURRA, AITOR 73. ZUBIZARRETA ETXANIZ, KARMEN 74. ZUBIZARRETA MUGA, ENDIKA 6. LEHEN HEZKUNTZA 1. ABURUZA BERISTAIN, ANE 2. AIERTZA AIZPURU, MAIALEN 3. AIZPURU AROZENA, IKER 4. ALKORTA ZABALA, ZIHARA 5. ALMEIDA TAVARES, EDGAR 6. ALONSO LOPETEGI, JOSU 7. AMENABAR ARANBARRI, IKER 8. AMENABAR LARRAÑAGA, HARITZ 9. ANGULO ALBERDI, IBAI 10. ARANGUREN REZABAL, MIREN

11. ARGARATE ETXEBERRIA, JAIO 12. ARRATIBEL ETXABE, BEÑAT 13. ARRUTI ABARRATEGI, MAIALEN 14. ARRUTI ZARRANZ, GORKA 15. ARZALLUZ ARANAGA, IÑAKI 16. AZAOUM, MOHAMED 17. BELOKI ATXUKARRO, OIHANA 18. BENAMEUR BOUANANI, AMINA 19. BEOBIDE LAZKANO, LARRAITZ 20. BOUKARMOUSS, ABDELBASAT 21. CABALLERO AZPILLAGA, MAREN MAEREG 22. CAGIGAL ARIZTONDO, JON 23. CHALAL GHINDRI, AMAL 24. CARRASCO TAJO, MIKEL 25. CARPINTERO LUCAS, JUDITH 26. CUSTODIO DAVILA, JOANES 27. ERRASTI URANGA, MARKEL 28. ETXEBERRIA ARANO, UXUE 29. ETXEBERRIA BELOKI, SARA 30. ETXEBERRIA WALLACE, ILARGI 31. FIERREZ ROMERO, JULEN 32. FROILAN GARAIA, MIREN 33. GARATE CUSTODIO, UNAI 34. GARCIA AMENABAR, IGONE 35. GARMENDIA AGIRREZABALA, IORITZ 36. GASTAÑAGA LAZKANO, UNAX 37. GUERRA LOINAZ, IÑAKI 38. GURRUTXAGA LERTXUNDI, HODEI 39. ITULAIN FERNANDEZ, ASIER 40. ITURRIARTE ARANBARRI, JON 41. IZAGIRRE ETXANIZ, AROA 42. JIMENEZ SARASUA, AMANE 43. JUARISTI ETXABE, ALAIA 44. LAPEIRA MENDIZABAL, AITOR 45. LEGARDA-EREÑO ARRILLAGA, ANARTZ 46. LERTXUNDI LIZASO, JANIRE 47. LETAMENDIA AGIRRE, MIKEL 48. LOPETEGI AIZPITARTE, LARRAITZ 49. LOPETEGI KORTADI, LEIANE 50. MACHICAO REQUE, MATEO


51. MÜNCH FELIZ, RONNY 52. MUÑOZ ARELLANO, AITOR 53. MUÑOZ OLAIZOLA, LANDER 54. NEDJADI, MOHAMED 55. NUÑEZ ARISTONDO, ONDITZ 56. ODRIA OSTOLAZA, OIER 57. ODRIOZOLA ALBERDI, JONE 58. ODRIOZOLA AZPIAZU, ILAZKI 59. OLAZABAL GARMENDIA, IGOR 60. OÑEDERRA LASA ENEKO 61. PAREDES ALDAI, AIMAR 62. PAUSENYUK, VALENTIN 63. PEÑA LEUNDA, LIDIA 64. PEÑA LEUNDA, UXUE 65. PEREA MENDIZABAL, MIKEL 66. RIOS CABALLERO, DANIELA 67. ROTETA ESNAOLA, SAIOA 68. SEGUROLA AZKUE, ANDER 69. TENA MERIÑO, AINARA 70. TENA MERIÑO, NAIARA 71. UMEREZ ARRIOLA, ANNE 72. URANGA GOENAGA, MIREIA 73. URBIETA BALDA, IRATI 74. URIA MUGURUZA, LOREA 75. VALDES ECHEVERRIA, TAMARA 76. VASCO SANCHEZ, ARIANE 77. VITORICA RODRIGUEZ, MAIDER 78. ZABALETA GASTIAIN, ERITZ 79. ZABALETA OLARIAGA, IKER 80. ZELAIA URBINA, LEIRE 81. ZENDOIA IRIONDO, NORA 82. ZUBIZARRETA GOENAGA, EÑAUT 83. ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA, JUNE 1. DBH 1. AGIRRE ARRUTI, GORKA 2. AGIRRE ARRUTI, JULEN 3. AGIRRE AZPEITIA, NAROA 4. AGIRRE ESNAOLA, AIMAR

5. AGUIRREZABALAGA URCELAY, JONE 6. AIZPITARTE BELAR, INTZA 7. AIZPURUA ALFONSO, MAIALEN 8. AJERRISTA AZKUE, EKAIN 9. ALBERDI BARRENETXEA, ANER 10. ALBERDI HERNANDEZ, HODEI 11. ALBERDI JUARISTI, NORA 12. ALBIZU MENDIZABAL, MARIA 13. ALDALUR ARIZTONDO, IGONE 14. ALDALUR MANGAS, ANDREA 15. ALDALUR SUDUPE, JAKES 16. ALONSO URBIETA, OIER 17. ALTUNA GASTESI, EKAIN 18. ALVES PACO, IVAN 19. ARAKISTAIN IBARGUREN, JURDAN 20. ARAMENDI GARMENDIA, IORITZ 21. ARANBARRI IRIARTE, NAROA 22. ARANBURU ALTUNA, SARAI 23. ARRIETA BELOKI, IZAR 24. ARRIETA ODRIOZOLA, OIER 25. ARRIZABALO AIZPURU, IÑIGO 26. ARRUTI ABARRATEGI, IKER 27. ARZALLUZ AMARO, HODEI 28. ARZALLUZ IPARRAGUIRRE, IÑAKI 29. ATEJADA MENDEZ, SARA 30. AZKUE AGIRREZABALAGA, IAGO 31. AZPEITIA EGAÑA, IORITZ 32. AZPIAZU ARGAYA, AIMAR 33. AZPIAZU CARRASCO, IBAI 34. AZPIAZU URANGA, JULEN 35. AZPIAZU ZUMETA, AITOR 36. BASTIDA GARATE, ITZIAR 37. BEREZIBAR AZCUE, IBAI 38. BERISTAIN MENDIBURU, AINGER 39. BUNNA ABDAL, MOHAMED ALI 40. CABALLERO FERNANDEZ, ENEKO 41. CAGIGAL SERNA, NAHIA 42. CALERO CABALLERO, IZAN 43. CAÑAMERO FERNANDEZ, NORA 44. CARRASCO TORRES, JOSU

223


224

45. CARRASCOSA ARIZAGA PABLO, RODRIGO 46. CEPEDA CARRILLO, JOANA DANIELA 47. DEL SOL DIAZ, GERHARD 48. DO PEREIRO ETXEBERRIA, NAROA 49. EGUIA BARANDIARAN, JOSEBA 50. EGUIGUREN BENGOECHEA, IZARO 51. EGIGUREN GORRITXATEGI, IZARO 52. ELIAS ARANBURU, UNAI 53. ELIZBURU TXAPARTEGI, JULEN 54. ELOSEGI GARMENDIA, JAKES 55. ELUSTONDO ALBERDI, ENEKO 56. ERRAZU EGIGUREN, DANEL 57. ETXEBERRIA ECHAVE, ENEKO 58. FERNANDEZ GORROTXATEGI, UNAX 59. GARATE PAREDES, UNAX 60. GARCIA-BRAVO ALBERDI, DEÑE 61. GARIKANO AZPITARTE, AIELEN 62. GOENAGA AGIRRE, IORITZ 63. GOENAGA ARRATIBEL, ENETZ 64. GOENAGA EIZMENDI, IÑAKI 65. GOIKOETXEA PINTO, MARKEL JOSEBA 66. GONZALEZ BASTERRETXEA, IZARO 67. HABBOULA, MOHAMMED 68. HIDALGO GURRUTXAGA, IKER 69. IBAR AGUADO, LEIRE 70. IRIBAR ECHEVERRIA, JULEN 71. IRULEGI OTAEGI, OIER 72. IRURETA AIZPURUA, ANER 73. ITUARTE KARRERA, IRATI 74. IZETA BIKENDI, UNAX 75. JESUINO AUGUSTO, MARCOS 76. JIMENEZ ALBIZU, JOKIÑE 77. KEREJETA IBARZABAL, NAGORE 78. KEREJETA ULAZIA, ANER 79. KORTA ODRIOZOLA, IMANOL 80. LABAKA ARANGUREN, JULEN 81. LABAKA GOROSTIDI, JOSU 82. LABAKA SARASOLA, JANIRE 83. LABIRUA-ITURBURU HUEGUN, JULEN 84. LAMBARAA, ADNANE

85. LANDA LULUAGA, OIER 86. LARRAÑAGA GARCIA, ENEKA 87. LARRAÑAGA LECANDA, LANDER 88. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, IZARO 89. LARRAÑEGUI MAGER, OIHAN 90. LASA MENDIGUREN, ANDONI 91. LIZARTZA ALBERDI, ANAITZ 92. MADARIAGA ZUBIMENDI, ARATZ 93. MADRAZO ITURBE, ARITZ 94. MARTINEZ HERNANDEZ, NOEL 95. MIRSSADE, ZINEB 96. MORILLO ALBERDI, ASIER 97. MUJIKA ARREGI, MIKEL 98. MUÑOZ POMBAL, TANIA 99. NARANJO CASQUERO, ALBA 100. ODRIOZOLA LASA, ELIAS 101. ODRIOZOLA LIZASO, AROA 102. OLAIZOLA GARIN, MIKEL 103. ORBEGOZO ETXABE, UNAX 104. PALACIOS KARTAVA, LAURA 105. PINEDA SALEGI, ITXASO 106. REGIL IPARRAGIRRE, LOREA 107. REZABAL ALDANONDO, MIKEL 108. REZABAL ARISTI, ENAITZ 109. ROJAS VACA, JOSSELIN 110. RUEDA EIZMENDI, JULEN 111. SAEZ DE VICUÑA EIZAGUIRRE, AITOR 112. SANCHEZ AIZPURUA, EIDER 113. SANCHEZ DIAZ, NATAN 114. SUDUPE GARMENDIA, ENEKO 115. SUDUPE LAZKANO, JON 116. TELLERIA SALEGI,XABIER 117. TXAPARTEGI ARAMENDI, JON UGUTZ 118. URANGA AGIRRE, HAIZEA 119. URANGA ARRIAGA, LEIRE 120. URIA ARAMENDI, ANDER 121. VALDES TENA, GORKA 122. ZABALA IZTUETA, NAHIA 123. ZIGARAN ZUBIA, XUBAN 124. ZIRAR, HIND 125. ZUBELDIA LARRAÑAGA, HODEI


2. DBH 1. AGIRREBENGOA OSA, AITZOL 2. ALBERDI AZKUE, ARANTXA 3. ALBERDI DE LA CAL, UNAI 4. ALBERDI GOROSTIDI, UNAI 5. AMIANO BENITEZ, JON 6. ARAMBURU SARASUA, GERMAN 7. ARAMENDI IRURE, JUNE 8. ARANGUREN AROZENA, JANIRE 9. ARANGUREN GARIN, AIMAR 10. AROZENA ARZALLUZ, ANNE 11. ARZAMENDI IMAZ, NAROA 12. AUGUSTO DE ASSIS SOUSA COELHO, FELIPE 13. BARRENA UMEREZ, ANTTON 14. BASTIDA LARREA, EDURNE 15. BERISTAIN AMILIBIA, SAIOA 16. BERISTAIN GARITANO, EGOITZ 17. BUENO DA SILVA, HODEI 18. CABALLERO URANGA, ENEKO 19. CABRERA FERNANDEZ, OSCAR 20. CAGIGAL ARIZTONDO, NORA 21. CALERO CABALLERO, IRAIDE 22. CARRASCOSA ARIZAGA, NAHIKARI 23. CHALAL GHINDRI, YOUSSEF 24. CORNEJO NAVARRO, VALERIA ROCIO 25. COSTA TAMAYO, YERAY 26. DOMINGUEZ ESCOBAR, CRISTINA 27. EGAÑA AGIRRE, NAHIA 28. EIZAGIRRE ARAMENDI, JULEN LUR 29. EIZAGIRRE ERKIZIA, JARE 30. ESNAL ETXEBERRIA, ITXASO 31. ETXANIZ ITURRIA, OIER 32. FERRANDO ARAKISTAIN, NAGORE 33. GARATE CUSTODIO, JANIRE 34. GARTZIA ASTILLEROS, AMAIUR 35. GOENAGA ALDALUR, EKAIN 36. GOENAGA ILLARRAMENDI, MAITANE 37. GOENAGA OLAZABAL, KATTALIN 38. GOENAGA ZELAIA, HARITZ

39. GOIKOETXEA LARRAÑAGA, OIHANE 40. GONZALEZ ARRIZABALAGA, IKER 41. GRAJERA EIZMENDI, MAITE 42. GUOUAL EL GOUAL, GHIZLANE 43. GURRUCHAGA ARANBERRI, NAHIA 44. HERNANDEZ DELGADO, ASIER 45. HIDALGO CALERO, AITZOL 46. IRIARTE ODRIOZOLA, MARKEL 47. ISASMENDI ARANDA, EKAITZ 48. IZETA IRURETAGOIENA, ENETZ 49. LABAKA BERGARA, AIORA 50. LABAKA BERGARA, XUBAN 51. LARRAÑAGA IRIARTE, UNAX 52. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, IKER 53. LLORENS SANCHEZ, JAZMIN 54. LOPETEGUI ARAMBERRI, NEREA 55. MACHICAO REQUE, GABRIELLE 56. MATEOS GARMENDIA, OIER 57. MIRSSADE, KAOUTAR 58. MONASTERIO GOROSABEL, UNAI 59. MORILLO ARRIETA, INGE 60. MUÑOZ OLAIZOLA, NAROA 61. MURILLO MATEOS, ARIANE 62. NARANJO ELORZA, ZURIÑE 63. ODRIOZOLA ALBERDI, NAHIA 64. ODRIOZOLA BASTIDA, ENEKO 65. ODRIOZOLA BASTIDA, NAGORE 66. OLABIDE PIKABEA, HELENE 67. OLAIZOLA BADIOLA, GARAZI 68. ORBEGOZO SUBINAS, ENAITZ 69. ORTIZ LETAMENDIA, OROITZ 70. OSTOLAZA URTEAGA, GORETTI 71. PAUSENYUK, ALEXANDRA MARIA 72. REZABAL URBIETA, NEREA 73. SANCHEZ DIAZ, MIRIAM 74. SEGUROLA GARAGARZA, JOSU 75. SORAZU AGIRRE, JANITZ 76. SUDUPE ODRIOZOLA, ANDONI 77. TXAPARTEGI AZURMENDI, JON 78. URANGA ODRIOZOLA, JAGOBA

225


79. URIA URBIETA, AIMAR 80. URIBE LASA, MARKEL 81. URTEAGA OÑEDERRA, AIMAR 82. URRESTILLA ALKORTA, PAULA 83. URRETAVIZCAYA MARIN, ENEKO 84. USANDIZAGA ISASA, AINHOA 85. ZUBELZU MARTINEZ, MARENE 86. ZUBIZARRETA ETXANIZ JOSU 87. ZUBIZARRETA MUGA, IZADI 88. ZULAIKA ZUBIA, ASIER 3. DBH

226

1. AGIRRE AZPEITIA, AIMAR 2. AGUIRREZABAL LUCAS, ANDER 3. AIERTZA URRESTARAZU, MATTIN 4. AIZBITARTE GARCIA, IMANOL 5. ALBERDI GARAIA, NORA 6. ALBERDI NIEVES, HIART 7. ALBIZU MARTIJA, MAIALEN 8. ALDALUR LIZASO, ARRIET 9. ALDALUR SUDUPE, PAUL 10. ALMEIDA TAVARES, BRUNA RAFAELA 11. AMENABAR ARANBARRI, UNAI 12. ANDRES MENDOZA, SHEILA 13. ANGULO ALBERDI, KIARA 14. AOULAD ALI, MOHAMMAD REDA 15. ARAKISTAIN AGIRRE, XABIER 16. ARAMENDI GARMENDIA, ENERITZ 17. ARANBARRI GERETA, HARITZ 18. ARANTZETA LASA, OIER 19. ARELLANO TELLERIA, MARKEL 20. ARGARATE ETXEBERRIA, OIHAN 21. ARIZMENDI ODRIOZOLA, AITOR 22. ARMENDARIZ ALBERDI, ALAINE 23. ARRATIBEL ETXABE, JULEN 24. ARRUE GODOY, MIKEL 25. ARRUTI ZARRANZ, AITOR 26. ARTOLA ANSOLA, JUNE 27. ASTIGARRAGA OROZKO, OLAIA

28. ASTIGARRAGA SEGUROLA, JOANES 29. AZKUE AGIRRE, OIER 30. AZPIAZU ZABALA, ANE 31. BASTIDA ALZURU, XABIER 32. BASTIDA AROCENA, ARANTXA 33. BASTIDA GARATE, LAURA 34. BEOBIDE LAZKANO, MIKEL 35. BERASATEGI PLAZAOLA, NEREA 36. BERECIARTUA ODRIOZOLA, IÑAKI 37. BOUBAKAR LABAT, MAIMUNA 38. BUENO DA SILVA, JULEN 39. CAGIGAL ARANGUREN, MIREN 40. CAGIGAL ARANGUREN, PAULO 41. CAGIGAL SERNA, CARLA 42. CANSECO MURUA, UNAX 43. DIAZ BRAVO, LOREN 44. EIZMENDI SAGARNA, LEIRE 45. ETXANIZ ARAGONESES, RUBEN 46. ETXEBERRIA CENTENO, ALIZE 47. ETXEBERRIA GALARRAGA, XUBAN 48. ETXENAGUSIA FADRIQUE, ANDER 49. ETXENAGUSIA GOENAGA, JON 50. GALINDO TABARES, CHRISTIAN 51. GARATE AZPIAZU, MIKEL 52. GARATE IBARBIA, ASIER 53. GARCIA OSA, ITZIAR 54. GARCIA PULIDO, ANE 55. GARMENDIA SASIETA, BEÑAT 56. GESALAGA URRESTILLA, IXAK 57. GODOY RODRIGUEZ, IKER 58. GOENAGA EIZMENDI, JONE 59. GOIKOETXEA MENDIGUREN, AIORA 60. GOIKOETXEA OLANO JOSEBA, ANDONI 61. GRANADO CAMARZANA, NAIA 62. GURIDI ARANBARRI, JUNE 63. IDOETA SAEZ, NEREA 64. IRIARTE ALDAI, PEDRO 65. IRULEGI OTAEGI, XABIER 66. JOST, THOMAS WALTER BRAIAN 67. KHIHEL AMJOUNE, MERYEM


68. LABAKA ARANGUREN, MIKEL 69. LABIRUA-ITURBURU HUEGUN, IRATI 70. LAPEIRA MENDIZABAL, NAIA 71. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, URKO 72. LEÓN RODRÍGUEZ, MARKEL 73. LIZARRALDE ZABALA, IÑIGO 74. LIZARTZA ALBERDI, UNAI 75. LIZASO MENDIZABAL, EÑAUT 76. LOPETEGI AIZPURUA, JON ANDER 77. LOPETEGUI AIZPITARTE, GORKA 78. MACIAS SEGUROLA, LORENA 79. MERKETEGI BADIOLA, MAITE 80. MUHAMMAD, SALEH 81. MUTIOZABAL EIZAGIRRE, ZUHAITZ 82. ODRIOZOLA GOIKOETXEA, JULEN 83. OLAIZOLA GARIN, MADDI 84. OLAZABAL GARMENDIA, GARIKOITZ 85. ORBEA ODRIOZOLA, MIKEL 86. ORTEGA ARRUTI, URKO 87. OSA LIZARRALDE, URTZI 88. OSTOLAZA USATORRE, LOREA 89. PENMAN ZUNZUNEGUI, SHANNON 90. PEÑA CASAS, LIDIA 91. PUCHI BORELLY, LUIS EDGARDO 92. RAZA, SHAHID 93. SAEZ DE NANCLARES REZOLA, HAIZEA 94. SAEZ DE VICUÑA EIZAGIRRE, SARA 95. SALEGI PRIETO, HAIZEA 96. SCHMALZL, AGATA 97. SHU, XINYI 98. SEGUROLA AZKUE, AMAIA 99. SORALUZE LASA, NEREA 100. TORRES OSA, AMETS 101. UNSAIN MORA, IRATI 102. URANGA ARRIAGA, ALEX 103. URANGA GOENAGA, ELENE 104. URBIETA BALDA, JON 105. URDALLETA BELOKI, NAIKARI 106. URTEAGA OÑEDERRA, ASIER 107. UZKUDUN DORRONSORO, EKAIN

108. UZKUDUN ERRASTI, IBAI 109. VILES ODRIOZOLA, ELENE 110. ZENDOIA ATXURRA, IANIRE 111. ZURUTUZA SUDUPE, MARTIN 4. DBH 1. AGIRRE ARRUTI, ANDER 2. AIZPURU AROTZENA, MAIALEN 3. ALBERDI AZKUE, UNAI 4. ALBERDI ODRIOZOLA, AMALUR 5. ALBERDI REYES, MAIALEN 6. ALBIZU MARTIJA, AINHOA 7. ALDALUR ARISTONDO, JULEN 8. ALDALUR MANGAS, LUKA 9. ALDAZABAL ALCEDO, AINHIZE 10. ALTUNA GASTESI, IRAITZ 11. AMENABAR ECHAVE, AIORA 12. ARAMBERRI OTEGUI, ANE 13. ARAMENDI ARISTI, JOSEBA 14. ARANBURU ALTUNA, GARAZI 15. ARANGUREN LARRAÑAGA, NORA 16. ARREITUNANDIA LAZKANO, AIMAR 17. ARRIETA BELOKI, URKO 18. ARZAMENDI IMAZ, BERSAITZ 19. ASIF, ROMANA 20. ASTIGARRAGA SEGUROLA, EVA 21. AZPIAZU ARGAIA, AITOR 22. AZPIAZU ARRIETA, SHYAM 23. AZPIAZU CARRASCO, LOREA 24. BASTIDA LARREA, LIBE 25. BEOVIDE IRURETA, ANE 26. BERECIARTUA AIZPURUA, OLATZ 27. BEREZIARTUA ARRIETA, BEÑAT 28. BERISTAIN GARITANO, AIORA 29. BERISTAIN MURILLO, ENEKO 30. BERISTAIN MURILLO, JOSEBA 31. BERRONDO EZAMA, JULEN 32. BERRONDO EZAMA, NAGORE 33. CARRIZO SARASUA, ALEX

227


228

34. CHAPARTEGUI AZURMENDI, MIKEL 35. CORNEJO NAVARRO, PABLO ESTEBAN 36. DAVILA GIMBERT, ILIANE 37. EIZAGIRRE GOENAGA, MAIALEN FATME 38. EL KHANNOURI, WIJDANE 39. ESNAL ELOSUA, LOREA 40. ETXANIZ EIZAGIRRE, IMANOL 41. ETXEBERRIA GALARRAGA, IKER 42. ETXEBERRIA MUGURUZA, MIREN 43. EZKERRA ALVAREZ, JULEN 44. FERNANDEZ ETXEBERRIA, MAIDER 45. FIERREZ ROMERO, ANE 46. GARCIA AMENABAR, YERAY 47. GARMENDIA AGIRREZABALA, OLATZ 48. GOENAGA EGAÑA, LEIRE 49. GONCALVES ARJONA, MAIDER 50. GRAJERA EIZMENDI, XABIER 51. GUOUAL GOUAL, HALIMA 52. HERNANDEZ DELGADO, NEREA 53. HORRILLO MONTECELO, BEATRIZ 54. IBARGUREN EGIBAR, OIHANE 55. IRIGOIEN EIZAGIRRE, ANIA 56. IRURETAGOIENA SERNA, JOANA 57. ITURRALDE ALBERDI, AINARA 58. ITURRALDE ALBERDI, XABIER 59. IZETA COLINO, AMAIA 60. JAUREGI SORALUCE, LEIRE 61. JESUINO AUGUSTO, NEREA 62. KHAN, SAJAWAL 63. KEREJETA ULACIA, GORKA 64. LABAKA SARASOLA,MADDI 65. LAPEIRA ASTORKIA, MIKELE 66. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, GORANE 67. LETAMENDIA AGIRRE, GARAZI 68. LEUNDA ETXEBERRIA, AIMAR 69. LOZANO MORENO, JUAN 70. MADRAZO ITURBE, SARA 71. MARTIN AIZPURUA, IRATXE 72. MERINO CABALLERO, IOSU 73. MIRANDA DAVILA, JON

74. MONASTERIO GOROSABEL, ASIER 75. MONTEIRO COSTEIRA, ANAIS 76. NUÑEZ ARISTONDO, OIER 77. ODRIOZOLA ARISTONDO, AMETS 78. ODRIOZOLA AZPIAZU, ARAITZ 79. ODRIOZOLA ETXEBERRIA, JUNE 80. ODRIOZOLA FERNANDEZ, UNAI 81. OLAIZOLA ANGUERA, ALAITZ 82. OLAIZOLA GOROSTIDI, ANDER 83. OÑEDERRA LASA, UNAI 84. ORBEGOZO ETXABE, ENERITZ 85. OTAÑO ARANETA, UNAI 86. PEREZ BASTIAS, ANDONI 87. PEREZ OTAÑO, INGE 88. POZO EGUIGUREN, EÑAUT 89. RAZA RAZA, ALI 90. RODRIGUEZ ALBERDI, MIREIA 91. SAGARDOGI JUARISTI, JUDHIT 92. SASIAIN ARTOLA, IRATI 93. SEGUROLA GARAGARZA, IMANOL 94. SHU DU, XINYI 95. SORAZU AGIRRE, AMETS 96. SORAZU MANGAS, INAXIO 97. TENA CUESTA, DANIEL 98. TXAPARTEGI MARTIN, UNAI 99. UMEREZ ARRIOLA, BEÑAT 100. URAIN UNANUE, JUNE 101. URANGA AGIRRE, JURGI 102. URANGA URANGA, BEÑAT 103. URDALLETA LETE, GARAZI 104. URIA ARAMENDI, JOKIN 105. UZKUDUN OTAEGI, AITOR 106. ULPO PUNINA NELSON, DAVID 107. VESELINOV TODOROV, GEORGI 108. ZABALETA AIZPURU, MIREN 109. ZABALETA IRURE, XABIER 110. ZABARTE CABANILLAS, XABIER 111. ZINKUNEGI GORROTXATEGI, IÑIGO 112. ZULAIKA ZUBIA, ANE 113. ZUNZUNEGI IRURE, LIAM


LANBIDE HEZIKETA 1. AGINAGALDE IBARZABAL, AIERT 2. AGUIRRE GALLASTEGUI, ARKAITZ 3. AGIRREGABIRIA IRIONDO, AITOR 4. AIZPURU ARAMBERRI, ANDONI 5. AIZPURUA ETXANIZ, IDOIA 6. ALBERDI MENDIZABAL, GARBIÑE 7. ALDALUR AZPILLAGA M, ARANZAZU 8. ALDALUR MUXIKA, XABIER 9. ALONSO AZCUE, XABIER 10. ANTUNEZ ALBERDI, JOKIN 11. ARAMBARRI ALBERDI, JAVIER 12. ARAMBARRI ARZUAGA, AINHOA 13. ARAMBARRI ESNAL, IZASKUN 14. ARAMBERRI LEKUONA, NAGORE 15. ARAMBERRI MANCISIDOR, OIER 16. ARANGUREN ILLARRAMENDI, ENEKO 17. ARREGUI GOICOECHEA, XABIER 18. ARREGUI MURILLO, AITOR 19. ARRIZABALAGA DE MIGUEL, GARAZI 20. ARROJERIA ALMENDRO, AITOR 21. ASTIAZARAN CAPEROCHIPI, URTZI 22. ASTIGARRAGA GABILONDO, IÑAKI 23. ASTIGARRAGA JUARISTI, ROGELIO 24. AZCUE SOLABERRIETA, OIER 25. AZKOITIA MENDEZ, XABIER 26. BADIOLA UCIN, JOSU 27. BERASATEGI MUGIKA, JULEN 28. CHUQUIMARCA CARRILLO, CRISTIAN J. 29. DE LA CRUZ CRUZ, ANA BELEN 30. ECHANIZ ECHAVE IGNACIO, JAVIER 31. ECHAVE ELEZGARAY, IBAI 32. ECHEVERRIA GARMENDIA, ITSASNE 33. EGUIGUREN GORRICHATEGUI, JAGOBA 34. EGUIGUREN GORRICHATEGUI, OLATZ 35. EIZMENDI OTAEGI, AIORA 36. EPELDE ALVAREZ, JON 37. ERRAZU ETXANIZ, ALBERTO IGNACIO 38. ETXANIZ PEÑA, IGONE

39. EXPOSITO MATEOS, ANDONI 40. FERNANDEZ SANTIAGO, ALBERTO 41. FERREIRA CASTAÑO, JOAQUIN 42. FONSECA MARTIN, ROMAN 43. GALLASTEGUI SODUPE, ORKATZ 44. GARATE AMENABAR, JOANNES 45. GARATE SORALUZE, IOSU 46. GARNATEO ARANDA, CRISTIAN 47. GOENAGA ANDUEZA, ANE 48. GOENAGA IRAZUSTABARRENA, HODEI 49. GARATE TENA, JON 50. GOMEZ CASTELLON, GONZALO ARIEL 51. IBARZABAL ZULAIKA, JON 52. INDART RODRIGUEZ, GORKA 53. INSAUSTI ECHAVE, ANDER 54. IRIARTE ECHANIZ, XABIER 55. ISUSQUIZA GARCIA, JOAQUIN 56. ITURRALDE SANCHEZ, HOMAR 57. JAUREGUI ZUBILLAGA, MARIA ARANZAZU 58. JUARISTI JUARISTI, AITOR 59. JURADO JUARISTI, JON 60. LACOMBA COLMENERO, SERGIO 61. LAMBARAA, YOUSRA 62. LARRAÑAGA AYERZA, KOLDO 63. LARRAÑAGA EGIGUREN, GORKA 64. LARRAÑAGA RUEDA, JONE 65. LAZARO HERAS, ARKAITZ 66. LAZKANO JAUREGI, ANE 67. LEMOS BAO, HODEI 68. LEVERNIEUX AGERRISTA, ANNA 69. LIZARRALDE AIZPURUA, ARITZ 70. LIZARRALDE ARANGUREN, JOSEBA 71. LOIARTE PLAZAOLA, ENEKO 72. LOPETEGI GARCIA, JULEN 73. LOUCIF, ABDERRAHIME 74. MENDIOLA GALARRAGA, JANIRE 75. MOREJON ESNAOLA, EGOITZ 76. MORGADO PASTRIAN, JULEN 77. MUGARZA OTEIZA, ENAITZ 78. ODRIOZOLA ITURRI, AITOR

229


230

79. OLAIZOLA IRURETAGOYENA, ARITZ 80. OLAIZOLA LASA, UNAI 81. OSA MARTIN, ENEKO 82. OSORO SAEZ, ALEX 83. OTEIZA JAUREGUI, JON 84. PAREDES ARRIETA, MARTA 85. PASTRIAN SORALUCE, ANDER 86. PAZ MARTICORENA, SATHYA VISHNU 87. PEREZ ARISTI, IÑIGO 88. POZO AGIRRETXE, BORJA 89. RODRIGUEZ ALONSO, FRANCISCO 90. RODRIGUEZ ECHEVERRIA, LANDER 91. RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARCOS 92. RUIZ VAQUERIZA, NAHIA 93. SALEGI ARREGI, JULEN 94. SANCHEZ LEGARRA, XABIER 95. UGARTEMENDIA ETXEBERRIA, ANE 96. UNANUE URANGA, ALAITZ 97. URANGA ARRIZABALAGA, ARITZ 98. URANGA ODRIOZOLA, IÑAKI 99. URTEAGA URKIA, BEÑAT 100. ZUBIZARRETA GOENAGA, UNAI 1. BATXILERGOA 1. AGUIRRE CARRILLO, JON ANDER 2. AIZPURUA ZIALTZETA, IGONE 3. ALBERDI DONCEL, XABIER 4. ALBERDI LARREA, MARTXEL 5. ALBERDI ODRIOZOLA, IRAITZ 6. ALDALUR LARRAÑAGA, JULEN 7. ALONSO LIZARRALDE, LEIRE 8. ARAKISTAIN GALARRAGA, GARAZI 9. ARAMBARRI MURILLO, IKER 10. ARAMBURU LUCAS, SUHARRI 11. ARENAS AIZPURU, IBON 12. ARIZMENDI ODRIOZOLA, IÑAKI 13. ARREGI MERKETEGI, MIREN 14. ARRIETA LARRAÑAGA, MARIA 15. ARRIETA LARRAÑAGA, SARA

16. ARTOLA ZABALETA, LOREA 17. ARZALLUZ ARANAGA, MAITE 18. ASGHAR, FARWA-GHULAM 19. AZCOITIA IRASTORZA, AITOR 20. AZKUE AGIRRE, ARITZ 21. AZKUE BERISTAIN, ARETHA 22. AZKUNE LAPEIRA, XABIER 23. AZPEITIA OLAIZOLA, JON 24. BADIOLA ALBERDI, MAIDER 25. BALENCIAGA ETXANIZ, ANE 26. BASTIDA ALZURU, IKER 27. BASTIDA ZABALA, MIREN 28. BERNEDO SEGUROLA, MAITE 29. CABALLERO ELEZGARAY, AINHOA 30. CABALLERO URANGA, MIREN 31. CABANILLAS ODRIOZOLA, MARKEL 32. CAMARON MARTINEZ, LEYRE 33. CHAPARTEGUI AZURMENDI, MAITE 34. CORTA URCOLA, YOANE 35. CUEVAS DE LAS HERAS, ENDIKA 36. DE LA QUINTANA ARAMENDI, JOSU 37. DURAN SANCHEZ, YARA 38. ECHANIZ LAUCIRICA, NAIA 39. ECHANIZ ZUBIZARRETA, BORJA 40. EIZAGIRRE GONZALEZ, IRATI 41. EIZAGUIRRE LARRAÑAGA, MARIA CLARA 42. EIZMENDI ETXANIZ, IÑIGO 43. ETXANIZ ARAGONESES, JULEN 44. ETXANIZ BADIOLA, GARAZI 45. ETXANIZ ITURRIA, IGOR 46. ETXANIZ LARRAÑAGA, IRATI 47. GABILONDO ARIÑO, LEIRE 48. GAJATE MENDIZABAL, JORITZ 49. GALARRAGA BASTIDA, EIDER 50. GALARRAGA LOPEZ, IAKES 51. GARATE MANGAS, DANEL 52. GARCIA AZPIAZU, IBAN 53. GARMENDIA OLABARRIA, UNAI 54. GOENAGA ILLARRAMENDI, OIHANA 55. GOENAGA OLAZABAL, MIREN


56. GURRUTXAGA ETXEBERRIA, IURRE 57. HOLGADO EXPOSITO, KEPA 58. HURTADO MOLERO, XABIER 59. IBARGUREN LARREA, JOKIN 60. IRAOLA LASA, JOSU 61. IRIARTE ODRIOZOLA, MIKEL 62. IRURE MANTRANA, JULEN 63. IZAGIRRE GARATE, AINHOA 64. IZETA IRURETAGOIENA, LEIANE 65. JAUREGI URANGA, ANDER 66. JOARISTI LASA JULEN, YURI 67. JUARISTI AMIANO, ANDONI 68. LARRAÑAGA ARAMBARRI, ALAITZ 69. LARRAÑAGA ARAMBERRI, NAROA 70. LARRAÑAGA AZKOITIA, ANE 71. LARRAÑAGA CINCUNEGUI, ENEKO 72. LARRAÑAGA ESTEBAN, OLATZ 73. LARRAÑAGA GARCIA, ASIER 74. LARRAÑAGA GONZALEZ, RENEE-AINHOA 75. LARRAÑAGA IZETA, IBAI 76. LARRAÑAGA KARRERA, LEIRE 77. LARRAÑAGA MUGURUZA, LARRAITZ 78. LARRAÑAGA ODRIOZOLA, INTZA 79. LAZKANO EGUIGUREN, OIHANA 80. LEON POLITE, BENIGNO 81. LETE GURRUCHAGA, NORA 82. LEUNDA ETXEBERRIA, IRAIDE 83. LIZARRALDE ALBERDI, LEIRE 84. LOINAZ OLAIZOLA, IVAN 85. LOPEZ MUGURUZA, ENERITZ 86. LOUCIF, HAJAR 87. MACIAS SEGUROLA, AITOR 88. MAZHAR, FATIMA 89. MENDO ECHEVERRIA, IMANOL 90. MUGIKA ARREGI, ALAIN 91. ODRIOZOLA AIZPURU, ANE 92. ODRIOZOLA ELORZA, ASIER 93. ODRIOZOLA GAZTAÑAGA, MAIALEN 94. ODRIOZOLA MARTICORENA, IRENE 95. ODRIOZOLA OLAIZOLA, ITXASO

96. OLAIZOLA BADIOLA, AIMAR 97. OLARIAGA ALBERDI, IVAN 98. OLARIAGA SAGARZAZU, MADDI 99. ORBEA SANCHEZ, NAGORE 100. OSA LIZARRALDE, URKO 101. OSA MARTIN, GORKA 102. OTEIZA AMILIBIA, AITOR 103. OTEIZA URANGA, MADDI 104. PABLOS ITURRALDE, ANDER 105. PEREZ ALBERDI, UNAI 106. PORTALO LARRAÑAGA, PERU 107. REDONDO MOGOLLON, MARIA 108. SEMPERENA ODRIA, ANE 109. SORALUCE IPARRAGUIRRE, NEREA 110. SORAZU OSINALDE, AINHOA 111. SUBINAS LARRAÑAGA, AMAIA 112. SUDUPE ARREGI, JONE 113. SUINAGA PRAT, OIHANE 114. TENA MERIÑO, YANIA 115. TENA ZUAZOLACIGORRAGA, MIREIA 116. TORRONTERAS BLAZQUEZ, UNAI 117. TORRONTERAS SAN JOSE, JUAN IGNACIO 118. UCIN ZUBELDIA, BEÑAT 119. UNANUE ELUSTONDO, IBAI 120. UNSAIN MORA, AROA 121. URANGA GOROSTIZA, ALAZNE 122. URIA UCIN, IÑIGO 123. URIBE LASA, ENEKO 124. URRESTILLA ALKORTA, NEREA 125. ZUBIZARRETA RUIZ, AIMAR 126. ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA, MIKEL 2. BATXILERGOA 1. ACEDO RAMOS, MAITE 2. AGIÑAGALDE IBARZABAL, AIORA 3. AGIRRE ARAKISTAIN, ENEKO 4. AGUADO GARATE, NEREA 5. AGUIRRE BLANCO, TASIO 6. AGUIRRE SUAREZ, XABIER

231


232

7. AIERTZA URRESTARAZU, IBON 8. AIZBITARTE GARCIA, NAGORE 9. AIZPURU AROTZENA, JON 10. AIZPURU ZUBELZU, ANE 11. AIZPURUA OLABARRIA, OIHANE 12. ALBERDI BERASATEGUI, AITOR 13. ALBERDI DONZEL, JON ANDER 14. ALBERDI GARAIA, JON 15. ALBERDI MARTINEZ, ALEX 16. ALBIZURI GRANADO, XABIER 17. ALDALUR ARRIETA, ARITZ 18. ALONSO IRURETAGOYENA, JOSEBA 19. ALTUBE SANCHEZ, ARITZ 20. ALTUNA SAN DAMIAN, JOKIN 21. ALTZIBAR GOENAGA, MARTXEL 22. ARAMBARRI ALBIZURI, ANE 23. ARAMBARRI MURUA, ARITZ 24. ARAMBURU SARASUA, MARKEL 25. ARAMENDI AGIRRE, JULEN 26. ARAUJO ALONSO, ELENE 27. ARRUE GODOY, JON 28. ARZALLUZ ERRASTI, MAIALEN 29. ARIF, ARSLAN 30. ARRIETA ARISTI, XABIER 31. ARRIZABALAGA ANDREU, ELENA 32. ARRUABARRENA ARANGUREN, MAITE 33. ARZALLUZ AZCUE, AINHOA 34. ARZUAGA TRUCIOS, IRATI 35. ARZUAGA TRUCIOS, MIREN 36. ASTIGARRAGA LARRAÑAGA, JANIRE 37. BASTARRIKA ZUBIZARRETA, PATXI 38. BASTIDA AROCENA, INGE 39. BEITIA IRIZAR, ENARA 40. BEOBIDE CALOMARDE, MARIA 41. BERISTAIN ARAMENDI, LEIRE 42. CASTAÑO NUÑEZ, MIREN 43. CASTRO DEL CARMEN, IVAN 44. CATALINA HERAS, MAIALEN 45. CELORIO ARZALLUZ, MIKEL 46. CONDE AZKUE, ALVARO

47. DIEZ IZAGIRRE ITSASNE, OLAIA 48. DIEZ LETE, AITOR 49. DONAZAR ODRIOZOLA, ANDER 50. ECEIZA LARRAÑAGA, JON 51. EGIZABAL PLAZAOLA, IRATI 52. EIZAGIRRE ERKIZIA, IRAIDE 53. ELORZA ALBERDI, IKER 54. ELORZA SANCHO, NEREA 55. ERKIZIA SUINAGA, OLATZ 56. ETXEBERRIA BERISTAIN, ANDER 57. FERRIZ VAZQUEZ, MARIO 58. GARATE SORALUZE, ENEKO 59. GARATE TENA, EIDER 60. GARCIA ZABALA, ITXASO 61. GOENAGA ERRAZQUIN, MIREN 62. GOENAGA URANGA, JUDITH 63. GOENAGA URBIETA, LUR 64. GURRUCHAGA OYARZABAL, ANE 65. IBARZABAL ARREGI, MIREN 66. IRIONDO OTAEGI, OLATZ 67. ITURRALDE AGIRRE, AMAIA 68. ITURRALDE AGIRRE, MIREN 69. ITURRI SORALUZE, IHINTZA 70. IZAGIRRE ETXEBERRIA, JON 71. KEREJETA IBARZABAL, ALAITZ 72. KORTA ZULAIKA, IKER 73. LAPEIRA MENDIZABAL, ANNE 74. LARRAÑAGA ALBERDI, MANEX 75. LARRAÑAGA BRAVO, MARIA 76. LARRAÑAGA ETXANIZ, ANDER 77. LARRAÑAGA IBARMIA, MARA 78. LARRAÑAGA LETE, JOSU 79. LARRAÑAGA MUGURUZA, EIDER 80. LARRAÑAGA MUGURUZA, ENERITZ 81. LEANDRO BARRANTES, BORJA 82. LIZARRALDE IPIÑA, BEÑAT 83. LIZARRALDE LARRAÑAGA, JON 84. LOYARTE PLAZAOLA, ALAITZ 85. MANGAS IBARZABAL, JON 86. MARTIN BARQUILLA, JON 87. MARTINEZ CRESPO, NAROA


88. MERKETEGI BADIOLA, ANDER 89. MORA-GIL NOGALES, DAVID 90. MURILLO MATEOS, MIREIA 91. MURUA ITURBE, MIREN 92. NAVARRO RODRIGUEZ, ELENA 93. ODRIOZOLA ETXEBERRIA, ENEKO 94. ODRIOZOLA FERNANDEZ, ANE 95. ODRIOZOLA GOIKOETXEA, MANEX 96. ODRIOZOLA ITURBE, URTZI 97. OLAIZOLA ALBERDI, LAURA 98. OLALDE HORMAETXEA, MAIALEN 99. ORBEGOZO AGUIRREZABAL, ANE 100. ORBEGOZO ZUBIZARRETA, IÑIGO 101. OROZ URIA, AINHOA 102. PELAEZ ARRUTI, MADDI 103. PIRIS VALOR, ENARA 104. RODRIGUEZ ALZAS, JONE 105. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, UNAI 106. RUEDA EIZMENDI, LOREA 107. SANCHEZ PAREDES, MARIA 108. SERRANO BERASALUCE, HELENE 109. SORALUCE ARZALLUS, IÑIGO 110. SORAZU AGIRRE, MARIA 111. SORFAZYAN, MARIAM 112. SUBINAS ASTIGARRAGA, ANIA 113. SUBINAS ASTIGARRAGA, JOANES 114. SUDUPE UMEREZ, JULEN 115. TELLERIA SALEGI, JULEN 116. UNANUE PIRIS, KEPA 117. UNANUE REZABAL, MARTA 118. URANGA AGIRRE, IRATZ 119. URIA LANDA, ANE 120. URTEAGA URIZARBARRENA, LEIRE 121. VALDES TENA, NAIARA 122. VALOR LOPETEGI, JULEN 123. ZABALETA HERRARTE, XUBAN 124. ZABALETA LARRAÑAGA, JONE 125. ZABARTE HERNANDEZ, JON 126. ZIGARAN ZUBIA, IRENE 127. ZUBELDIA ELORZA, GORETI 128. ZUBIZARRETA GUEMBE, GORKA

KARMELO ETXEGARAIKO LANGILEAK AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPURU AMUTXATEGI, MARIAN ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ALKORTA URRESTILLA, ALAITZ ALTUNA OLAIZOLA, MARGARI AMOZARRAIN VIQUENDI, MARIA OLATZ ARAMENDI AGIRREGABIRIA, ITZIAR ARANBURU ZURUTUZA, MONIKA ARANO ARAMENDI, KARMELE ARDANAZ MARAURI, ARACELI ARENAS BADIOLA, Mª KARMEN AROTZENA ALTUNA, LURDES ARRUTI AGIRRE, ESTHER ARRIZABALAGA LECERTUA, NEREA AZPITARTE LARRAZA, INAZIO BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS BERRIOZABAL AZPITARTE, AITZIBER BILBAO LARRAURI, NEREA CHAPARTEGI ORMAETXEA, IZASKUN ELOSUA ODRIOZOLA, AGURTZANE ERAUSKIN LOPETEGI, MARGA ERRAZKIN, JUNE FRANZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GAINZA ELOSUA, KARMELE GALLASTEGI ZUBIARREMENTERIA, MIREN GARALDE GARATE, SOIHARTZA . GARATE ARANGUREN, ANA GARCIA ORTIZ, MARIAN GURRUTXAGA AIZPURU, MARI JOSE GUTIERREZ SALABERRIA, LEIRE ITURAT GOITIA, MARIBI ITURBE ARRIETA, REXU ITURBE JAUREGI, ELI ITURRALDE SUDUPE, MARIBI JUARISTI SANCHEZ, PILI LARRAÑAGA MENDIOLA, AXUN LETAMENDIA ZINKUNEGI, ARANTXA

233


234

ODRIOZOLA ZUMETA, BELEN OLAIZOLA BORDA, MIKEL OÑEDERRA BERGARA, ARANTXA ORBEGOZO UNANUE, AINTZINE PUELLES IBAÑEZ DE GARAYO, ITZIAR SALEGI ETXAIDE, JOSUNE SARASUA IMAZ, BEGOÑA SEARA EIZAGIRRE, MARI SUDUPE GOGORZA, ARANTXA TEJADA GONZALEZ, CRISTINA URANGA AROZENA, JAIONE URANGA LERTXUNDI, KORO URANGA URDANPILLETA, AXUN URRESTARAZU MUJIKA, LURDES UZKUDUN LOITEGI, INA VALVERDE AGIRRE, SARA ZEBERIO ARRETXE, ONINTZA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN ZUFIRIA UNANUE, PILI UROLA BHIko LANGILEAK AGIRRE ARAMENDI, NEKANE AGIRRE EIZMENDI, PILI AGIRRE ELORZA, AITOR AGIRREGABIRIA AGIRREGABIRIA, SABINO AGIRREZABAL LARRAÑAGA, M. VICTORIA AGIRREZABALA LANDA, LOURDES AGIRREZABALA LANDA, MAILU AIZPURU AIZPURU, ESTHER ALBERDI IRIZAR, MIKEL ALBERDI GALFARSORO, JOSU ALBERDI OÑEDERRA, MIRARI ALBERRO BURUGAIN, IBAI ALBIZU GURRUTXAGA, OLATZ ALEGRIA TXAPARTEGI, IDOIA ANDRES OLAIZOLA, IGOR ARAMBURU AZKOITIA, JULEN ARAMENDI AGIRREGABIRIA, NAGORE ARANBARRI ETXEBERRIA, JOSE ANTONIO

ARANTZETA LIZARRAGA, LOREA ARGARATE ABAUNZ, PAULO ARIZETA ANDIARENA, IDOIA AROTZENA ALBITZU, MAITERE ARREGI EGAÑA, IKER ARRIETA SUDUPE, XABIER ARRIZABALAGA ARRIETA, M. JOSE ARRUTI AGUINAGA, KONTXI ARZA AZUMENDI, BELEN ARZALLUZ GOÑI, MIREN ASTOBIETA GANA OIHANA, IRATI AZKUE GABILONDO, BEGOÑA AZKUE IRURETAGOIENA, IRATI AZKUE ODRIOZOLA, JOSU AZKUE URRESTILLA, JUAN INAZIO AZPEITIA EGAÑA, OIHANA AZPEITIA ROCA, JULEN BASTIDA LOINATZ, KARMEN BELOKI ZAPIRAIN, RAFA BENGOETXEA GORRITXATEGI, NAIARA BENITEZ BARQUERO, M. TERESA BEOBIDE IRURETA, M. JOSE BERGARA ETXABE, ARANTZA BERISTAIN BEREAU, JOSE RAMON BLAZQUEZ ROTETA, KEPA BREY URTAZA, ARANTZAZU CIPITRIA LEANIZBARRUTIA, ANER CONTRERAS GOIKOETXEA, M. PILAR CUADRADO URIBE-ETXEBERRIA, GARIKOITZ DE ANTA MENDIOLA, KOLDO DE LA HOZ AIZPURUA, Mª LOURDES DEL CASTILLO ECHEVARRIA, ROCIO DRAVASA JUARISTI, ANA M. EGUIÑO AMUNARRIZ, ANDONI EIZAGIRRE ARANGUREN, KONTXI EPELDE ETXANIZ, RUBEN EPELDE MAIZTEGI, AITOR ERRAZKIN OÑEDERRA, M. KARMEN ESNAL LASKIBAR, ANDONI ETXABE OTAEGI, ANA


ETXANIZ AIZPURU, ELIXABET ETXANIZ IRURETAGOIENA, RAKEL ETXANIZ SANZ, VILLAR ETXEBERRIA OLAETXEA, JON GAINTZARAIN URIA, ESTHER GALARRAGA GALARRAGA, JUANJO GANZARAIN IBARMIA, JESUS Mª GARCIA LARTITEGI, MIREN GARICANO GOYA, ANABEL GOENAGA LARRAÑAGA, EVA GOIKOETXEA EIZAGIRRE, M. DOLORES GONZALEZ ELOSUA, AINHITZE GOROSABEL URKIA, MITXEL GUZMAN GONZALEZ, DOMINGO HURTADO YEREGI, CRISTINA ILLARRAMENDI ANDONEGI, NEKANE IRASTORZA SALABERRIA, JON IRAUNDEGI AGIRREZABAL, AMAIA IRULEGI SARASOLA, TXARO ITURBE URANGA, LOURDES IZAGIRRE LARRAÑAGA, ALBERTO JIMENEZ VALLEJO, MIGUEL KAPANAGA GABILONDO, AITOR LANDA AIERTZA, INAZIA LARRAÑAGA AROZENA, ANE LARRAÑAGA LARRAÑAGA, M. JESUS LARRAÑAGA UCIN, JUAN INAZIO LARRARTE ARAMBURU, ARANTZA LASA IGUAIN, MIREN LEGARRA AGIRREURRETA, M. SOL LERTXUNDI SEGURA, KEMEN LIZARRALDE AMUTXATEGI, ANA LLANOS CORCUERA, KIKE LOPETEGI ZABALETA, AMAIA LOPEZ DE MUNAIN SOLAR, TERESA LOPEZ REZOLA, AMAGOIA LOPEZ-GIL SERNA, JUAN CARLOS MENDIETA LASARTE, ANA ISABEL ODRIOZOLA KEREJETA, DORLETA OLANO CAMPOS, JULIAN

OLAZABAL GOMEZ, JABI ORDOZGOITI EGUSKIZA, AITOR ORUESAGASTI ARZALLUZ, KONTXI OSTOLAZA ANSOLA, JOSE ANTONIO OTAÑO AGUIRRE, Mª ISABEL PANIAGUA BIANA, IKER ANDONI PEÑA PEREZ, PEIO PEREZ NAVA, OLATZ PEREZ PEREZ, ELENA PINEDO OLIDEN, CRISTINA PLAZA GRANERO, MILA PRIETO GOENAGA, OIHANE REKONDO LIZASO, JOXIN SAGASTI AURREKOETXEA, IÑAKI SANCHEZ ARZALLUZ, ARANZAZU SANCHEZ MUXIKA, RAFAEL SARASUA IMAZ, MIKEL SEBRANGO ELORDI, NURIA SUDUPE ARETA, MANOLO SUDUPE LARRAÑAGA, MARI JOSE SUDUPE LARRAÑAGA, MIREN SUDUPE ORBEGOZO, Mª EUGENIA SUDUPE ZUBIZARRETA, MAILU TOME MURILLO, CANDIDA UNANUE BAÑOS, ARANTXA UNANUE UNANUE, ITZIAR URANGA JOARISTI, INMACULADA URANGA JOARISTI, VIRGINIA URBIETA ARRONA, IONE URBIETA CENDOYA, OLATZ URMENETA MONDRAGON, SUSANA URRUTIA ELORZA, XABIER VALVERDE AGUIRRE, AITOR ZABALA LANDA, URRATEGI ZEZIAGA SORALUZE, GARBIÑE ZUAZOLAZIGORRAGA ALBERDI, ITZIAR ZUBELDIA BELDARRAIN, AINTZANE ZUBIZARRETA ALBERDI, MARIXOL ZUBIZARRETA ALBERDI, MIREN ZUBIZARRETA ARANBARRI, YOHANA ZUGASTI OLAZABAL MIREN, ELIXABET

235


ZUTARRI KIDEAK

236

AIZPURU URDALLETA, IÑAKI ARANBARRI LEGARDA-EREÑO, XABIER AZKUE ARANBARRI, ALEJO BADIOLA UZIN, ELENA BADIOLA UCIN, JOSU BARRENA ALTUNA, IZARRAITZ BASTIDA SASIAIN, JOSEBA BEREZIBAR MADINABEITIA, GOTZON ELIAS AIZPURU, IÑIGO ELIAS AIZPURU, XANTI ERRASTI GARMENDIA, JAVIER LIZASO ODRIOZOLA, OIHANA ZABALETA BIAIN, IÑAKI UIGE GURASO ELKARTEA AIZPURUA ZUBIAURRE, AIORA ALBERDI LARRAÑAGA, JON ANDREU ARIZMENDI, ANGEL ASKASIBAR EPELDE, MARIA URRATEGI ELORZA URIA, SUSANA GABILONDO ALBERDI, RUBEN GOENAGA LARRAÑAGA, JUAN MARIA GOGORZA ALDALUR, MARIA LARRAÑAGA ARAMENDI, MARIA JOSE LIZARRALDE ODRIOZOLA, AGUSTIN MARIA MURUA BASTARRIKA, JUAN IGNACIO URANGA EGAÑA, MAITE ZUAZOLAZIGORRAGA BADIOLA, MARIA AMAYA ZUBIZARRETA ARRIETA, MARIA JESUS ZUTOIN GURASO ELKARTEA BADIOLA ARAMENDI, AINOA EPELDE MAIZTEGI, AITOR ITURRI PLAZA, JOSE AGUSTIN LAPEIRA OYARZABAL, JOSE ANTONIO

MANGAS BEOBIDE, EVA ODRIOZOLA KORTA, ARANTXA URANGA AROCENA, JAIONE ZUBIA ARANBARRI, BEATRIZ

2015-16 KARMELO ETXEGARAIKO ORGANO GORENEKO KIDEAK AGIRRE ELORZA, IDOIA AIZPITARTE LARRAZA, INAZIO AIZPURU URDALLETA, IÑAKI ALBERDI ODRIOZOLA, IDOIA ARENAS BADIOLA, MAIKA AROTZENA ALTUNA, LURDES AZKUE ARANBARRI, ALEJO AZPEITIA EGAÑA, OIHANA BADIOLA UZIN, JOSU BASTARRIKA FERNANDEZ, ARANTXA BEREZIARTUA ARISTIZABAL, XEBAS BEREZIBAR MADINABEITIA, GOTZON ETXABE ZUBIZARRETA, NEREA ETXEBERRIA ARANBURU, ONINTZA FRANTZESENA ORBEGOZO, BEGOÑA GOENAGA UZKUDUN, LEIRE ITURBE JAUREGI, ELI KORTADI IPARRAGIRRE, ELISABET LARRAÑAGA GURRUTXAGA, ESTEBAN LARRAÑAGA URDALLETEA, ALOÑA LARRINAGA BEDIALAUNETA, AGURTZANE LIZARBURU ZUBIZARRETA, SUSANA LIZASO ODRIOZOLA, OIHANA MENDIZABAL ARANBURU, AMAIA OLAZABAL OIARTZABAL, IMANOL SARASUA ODRIOZOLA, LEIRE ZABALA ABURUZA, MANUEL ZABALETA BIAIN, IÑAKI ZEBERIO ARRETXE, ONINTZA ZUBIZARRETA ARTETXE, BELEN


2015-16 UROLA BHI (AZKOITIA-AZPEITIA) ORGANO GORENEKO KIDEAK AGIRREGABIRIA, SABINO AGIRREZABALA, MAILU ALBERDI, JON ALBERDI, MIKEL ALDERDI, JON ALONSO, ANDONI ARANBARRI, JOXEAN ASCASIBAR, URRATEGI AZPEITIA, JULEN BERISTAIN, ENEKO EGAÑA, ANE MIREN EIZAGIRRE, KONTXI EIZMENDI, JULIAN EPELDE, AITOR ETXANIZ, IRATI GABILONDO, NEREA

GANZARAIN, JEXUX GRAVASA, ANA ILLARRAMENDI, EDURNE ITURRALDE, JOSU ITURRIA, MARI JOSE IZAGIRRE, ALBERTO LAPEIRA, MIKELE LIZARRALDE, ESTHER LIZARRALDE, PILI LLANOS, KIKE MENDIETA, ANA MUGURUZA, KORO OSA, PELLO PEÑA, PELLO RODRIGUEZ, LANDER SARASUA, MIKEL VALVERDE, AITOR ZUBIZARRETA, MIREN

237


Abestia

239


240


241


242


243


Azpeitiko Ikastolak 50 urte. Abestia. Bat, bi, hiru, bost, hamar, hogeita bost, berrogeita hamar!!!

Euskeraz ikasteko beharrikan bazen Gurasoek zioten: Zergatik ez? Goazen! Lanari ekin eta ametsak gauzatzen

Berrogeita hamar urtean, gure txabola

Ikastola sortuaz hizkuntza sustatzen

Berrogeita hamar urtean, gure arbola

Kanta dezagun denok argi eta ozen!

Berrogeita hamar urtean, gure kaiola Berrogeita hamar urtean, gure babesa!

Gometsak, ametsak, emozio, azi(y)o Txuletak, errietak, egunak, lagunak

244

Zenbat emozio, zenbat azi(y)o

Malkoak, arkatzak, etxeak, kaiolak

Zenbat malko, arkatza falta nuelako

Berrogeita hamar urtez buruan, inguruan

Zenbat haserre, zenbat irribarre

Haserreak, irriak, habiak, kaiolak

Zenbat lagun, gozatu ditugun!

Babesa, arbola, jolasak, txabola Berrogeita hamar gomets

Berrogeita hamar urtean, gure etxea

Berrogeita hamar mila amets...

Berrogeita hamar urtean, gure habĂ­a Berrogeita hamar urtean, gure kaiola

Berrogeita hamar urtean, gure habia

Berrogeita hamar urtean, gure ikastola!

Berrogeita hamar urtean, gure babesa Berrogeita hamar urtean, gure txabola

Zenbat txuleta, zenbat errieta

Berrogeita hamar urtean, gure ikastola,

Kopetan zenbat gomets, buruan hainbat amets

gora ikastola!, gure ikastola!

Zenbat gomets, hainbat amets Zenbat egun, gozatu ditugun! Berrogeita hamar urtean, gure habĂ­a Berrogeita hamar urtean, gure babesa Berrogeita hamar urtean, gure txabola Berrogeita hamar urtean, gure ikastola!


Eskerrak emanaz

“Karmelo Etxegarai Ikastolaâ€? sortu zenetik 50 urte igaro direla eta ospatu eta gogoratzeko burutu dugun liburuko txoko honetatik, Azpeitian eta Urola Bailaran garai eztabaidatsu eta gorabeheratsu haietan Ikastola sortzeko lehen pausu ausartak eman zituzten guraso, laguntzaile eta andereĂąoei eskerrik beroenak eman nahi genizkieke. Liburu honetan eta baita 25. urteurrenean atera genuen liburuan zehar, ere, ezinbestean, hasiera haiek zein zailak izan ziren zehatz-mehatz kontatzen da eta ardura berezia beregain hartu zutenen izen batzuk azaltzen dira, baina pertsona haietaz gain Ikastolaren alde lana egin zuten eta dutenak ere badira, baina guztien izenak aipatzea ezinezkoa bada ere, arlo desberdinetan jardun dutenekin gogoratzea nahi genuke, hala nola: Arlo pedagogikoan aritu diren: zuzendari, ikasketa buru, idazkari, koordinatzaile, orientatzaile, hezkuntza bereziko hezitzaile, laguntzaile, tutore, irakasle eta hainbat proiektutako arduradunak. Arlo ekonomikoan jardun duten: kudeatzaile, administrari, lehendakari, batzorkide eta isilean aportazio profesional eta ekonomikoak eskaini dituzten guraso eta laguntzaileak. Ikastolako orduz kanpoko ekintzetan: kirola, antzerkia, abesti, dantza, sukaldaritza, argazkigintza, eta abar luze batean irakasle izan diren guraso eta laguntzaileak. Guraso Elkarteetan hainbat ekintza antolatzen eta bideratzen eta arlo desberdinetan parte hartu duten guraso, laguntzaile eta ikasleak. Ikastolako mantentze beharretan jardun duten: atezain, garbitzaile, sukaldari, jangela eta autobusetako zaintzaileak. Ezin ahantz ditzakegu herriko eta kanpoko hainbat instituzio eta erakunde: kultura eta kirol taldeak, dendari, tabernari eta enpresak! Arestian aipaturiko bi liburuetan bereziki aipatu dugun Eliza, Udala, Aldundia eta Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko arduradunak. Eta azkenik eskuetan dugun liburu hau burutzen ahalegindu diren guraso, irakasle, ikasle ohi eta jubilatu berri diren irakasle ohiak. 50. urte hauetan egin den lana handia izan da, baina era berean emaitzak ere oparoak izan direlakoan gaude. Aurrera begira ere erronkak gero eta handiago eta erakargarriagoak dira, baina gaur egun orain dela 50 urte baino prestatuago gaude eta orduko aitzindari haiek eredu izanik, eta beraien ilusioa berreskuratuaz, etorkizunari itxaropentsu begira diezaiokegu.

245


50. urteko Batzorde Iraunkorra Idazkari lanetan: M. J. Aranburu IĂąaki Aizpuru (Zutarri Guraso Elkartea), Mikel Alberdi, Joanito Amenabar, Olatz Amozarrain, M.J. Aranburu, Carmen Arozena, Xabier Arrieta, Inazio Azpitarte, Aitor Epelde, Mikel Itulain (Zutarri Guraso Elkartea), Eli Iturbe, Alberto Izagirre, J.A. Lapeira (Zutoin Guraso Elkartea), AintziĂąe Orbegozo, Alberto Uranga, Mertxe Urrestilla eta Ina Uzkudun

Laguntzaileak: Idoia Agirre, Pili Agirre, Marga Altuna, Xabier Aranbarri, Ester Arruti, Begotxu Azkue, A. Basterrika, A. Letamendia, Arantxa Sudupe, Arantxa Oinederra eta Itziar Puelles

Liburuan parte hartu dutenak Koordinatzaile lanetan: M.J. Aranburu Erredaktoreak: Yuri Agirre eta Julene Frantzesena Mikel Alberdi, Joan Amenabar, M.J. Aranburu, Xabier Arrieta, Mailu Arrizabalaga, Miren Arzalluz, Begotxu Azkue, Julen Azpeitia, Carmen Bastida, Tere Benitez, Arantxa Brei, Aitor Epelde, Rakel Etxaniz, Jexus Ganzarain, Cristina Hurtado, Alberto Izagirre, Ixabel Jauregi, Kontxi Oruesagasti, Jabier Olazabal, Rafa Sanchez Muxika, Mikel Sarasua, Alberto Uranga, Onintza Zeberio, Aintzane Zubeldia, Miren Zubizarreta eta EREIN argitaletxea Argazkiak: Carmen Arozena, Eli Iturbe, Aintzine Orbegozo, Mertxe Urrestilla eta Ina Uzkudun


Aurkibidea

Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Sorrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Inguruko herriak eta ikastola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Espazio arazoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Elizaren eragina Ikastolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Izarraizpe Irakaskuntza Kooperatibaren sorrera . . . . . . . . . . . 17 7. Logoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Publifikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Izarraizpe Irakaskuntza Elkartea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2. Aurrekariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Eusko Jaurlaritzarekin harremanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Izarraizpeko ikastolen publikotasuna eta doakotasuna . . . . . 30 5. Izarraizpeko irakasleen egoera laborala . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6. Publifikazio prozesua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7. Ondorioak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8. Gaur egungo egoera!!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9. Inguruko herriekin harremanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10. Guraso elkarteak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3. Hezkuntza Proiektua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Euskara eta euskal kultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. Bizikidetza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3. Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4. Baliabideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5. Erabateko kalitate kudeaketaren historia . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4. Artxibo historikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5. Ikastolako ikasleek jasotako sariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6. Elkarrizketak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7. Izen abizenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1. Ikasleak, urtez urte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2. Ikastolako zuzendariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3. Ikastolako lehendakariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4. Batzordeetako ordezkariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5. Ikastolako Langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 8. 2015-2016 ikasturtea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Abestia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Eskerrak emanaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Profile for web urola

Ikastolaren 50.urteurreneko liburua  

Ikastolaren 50.urteurreneko liburua  

Profile for weburola
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded