Page 1

BYAR I UTVECKLING Syftet är att 30 byar eller byasammanslutningar utarbetar konkreta byaplaner för att identifiera vilka verksamheter och vilka typer av investeringar som är avgörande för att förbättra byarnas attraktionskraft. De byar som väljs ut att delta kommer att kunna söka ut om ett stöd på minst 500 € och högst 4000€ för sitt underprojekt; att utarbeta en byplan för sin by med konkreta åtgärdsförslag. Ansökningstiden pågår 24.1.2010 – 31.5.2010. Ansökningarna skall vara kompletta och försenade ansökningshandlingar bektas inte. Ansökningsblanketter, anvisningar om ansökningsförfarandet och gällande dokument samt alla skriftliga anvisningar som påvisar att ansökningarna behandlas opartiskt och objektivt kommer att finnas tillgängliga på www.aktion.fi


Deltagande föreningar väljs enligt följande urvalskriterier: • Registrerad förening eller sammanslutning • Ingen byaplan eller större uppdatering gjord sedan 2004 • Föreningsstyrelsens beslut eller motsvarande organ • Stödet beviljas för uppgörande av byaplan • Behovet av offentlig finansiering för förverkligandet av underprojektet är minst 500 € och högst 4000 €. Det offentliga stödet är max 70% av den totala kostnaden. Sammanslutningen behöver således ha minst 30% privata medel, i vilket vederlagsfritt arbete kan ingå • Byaplanen färdigställs under en period på 12 månader dock senast 31.3.2011. • Möjlighet att delta i utbildning för byarepresentanter.


BYA-INWEST Syftet är att 20 byar eller sammanslutningar genomför allmännyttiga investeringar som är avgörande för att förbättra byarnas attraktionskraft, stödsumman ligger mellan 500-6250€ (stödprocent 50%) per investering. Två olika teman: A. Investeringar kring gemensamma rekreationsområden B. Investeringar med koppling till ungdomsaktiviteter Ansökningstiden pågår 6.4.2010 – 31.5.2010. Ansökningarna skall vara kompletta och försenade ansökningshandlingar beaktas inte. Ansökningsblanketter, anvisningar om ansökningsförfarandet och gällande dokument samt alla skriftliga anvisningar som påvisar att ansökningarna behandlas opartiskt och objektivt kommer att finnas tillgängliga på www.aktion.fi.


Deltagande föreningar väljs enligt följande urvalskriterier: Registrerad förening eller sammanslutning Investeringen kan kopplas till antingen tema A. Investeringar kring gemensamma rekreationsområden eller till tema B. Investeringar med koppling till ungdomsaktiviteter Att det stöd som beviljas underprojektet med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är minst 500 euro, men högst 6250 €. Stödet beviljas för allmännyttigt investeringsprojekt. Investeringen färdigställs under en period på 12 månader, tidpunkten fastställs då beslut erhållits Om fler än 20 sammanslutningar som uppfyller ovanstående kriterier ansöker om deltagande, används följande kriterier för att välja ut de mest passande deltagarna för projektet: Den som genomför underprojektet har ringa möjligheter att genomföra det utan stöd. Underprojektet främjar förverkligandet av aktionsgruppens lokala program

Samordningsprojekt - Byar i utveckling  
Samordningsprojekt - Byar i utveckling  

Syftet är att 30 byar eller byasammanslutningar utarbetar konkreta byaplaner för att identifiera vilka verksamheter och vilka typer av inves...

Advertisement