ÖP (Österbottniska Posten) nr.3 2022

Page 1

Osterbottniska

Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 3-2022 Boka din biljett på: arbis.jakobstad.fi eller 06 786 3264 ÄT & LEV PALEO Jonas Bergqvist on 18.30-20.00, 28.9.2022 Föreläsningen ger många ahaupplevelser och stor inspiration till framtida livsstilsval. Jonas både coachar och föreläser inom kost, träning och hälsa. VINDEN HAR VÄNT –OM KREATIVITET OCH ENTRE PRENÖRSKAP, Petter Askergren on 18.30-20.00, 5.10.2022 Petters föreläsning handlar om hans kreativa entreprenörskap och imponerande artistkarriär. Han bjuder publiken på en intressant inblick i sitt framgångsrika arbetsliv. HÖJ DIN LÄGSTA NIVÅ Henrik Wiman on 18.30-20.00, 12.10.2022 Under föreläsningen får du verk tyg av Henrik för att kunna höja ditt mående. Du kommer bl.a. få lära dig om hur du kan hitta mer mening i vardagen och vikten av goda hälsovanor. KINESISKA DUMPLINGS MED JIMMY GUO - ONLINE Jimmy Guo on 18.00-19.30, 12.10.2022 Lär dig hantverket och tekniker na bakom autentiska kinesiska dumplings, under ledning av Jimmy Guo - finalist i Sveriges Mästerkock. KONSTEN ATT MÖTA MÄNNISKOR Morgan Alling on 18.30-20.00, 26.10.2022 Med sin föreläsning vill Morgan både underhålla och inspirera, men också delge tankar om hur vi alla kan få bättre livskvalitet i våra liv. JA MÅ VI LEVA! Micke Gunnarsson on 18.30-20.00, 9.11.22 Micke kommer att dela sina inspirerande tankar om livet, men även öppna upp för samtal kring våra egna funderingar och frågor.
Kom ihåg lövblåsaren! Biljetter 30 € Förköp: www.netticket.fi | www.studioticket.fi | Luckorna | Grand Borgå | Motel Marine Ekenäs Photolabstudios Malax | Jakobstads Bokhandel | Infopoint Schaumansalen| Amalia Blommor Nykarleby Erik-André Hvidsten - O helga natt Julkonsert med Erik-André Hvidsten & Thomas Enroth på piano 5.12 Ekenäs Kyrka kl 19.00 6.12 Borgå Domkyrka kl 15.00 7.12 Kimito Kyrka kl 19.00 8.12 Malax Kyrka kl 19.00 10.12 Stadshuset i Vasa kl 18.00 11.12 Pedersöre Kyrka kl 15.00

"DET VAR BÄTTRE FÖRR". Det är en klassisk strof som kanske inte riktigt stämmer fullt ut. Ser man vetenskapligt och kliniskt på saken är det enkelt att konstatera att påståendet inte är sant. Vi har hela tiden fått en högre levnadsstandard, vi lever längre och vi mår bättre. Semestrar, föräldraledigheter, bo stadsbidrag och liknande är relativt nya företeelser.

OM MAN GÅR lite djupare in på vad som menas med "bättre förr" försvinner fokus från det materiella. Föreställningen verkar bottna i det sociala. Förr i tiden besökte grannar spontant varandra, man um gicks över generationsgränserna och man gav var andra tid.

Man kunde kanske sluta säga att det var bättre förr, mera rätt är förmodligen att säga att vi gjorde mera tillsammans förr. Vi upplevde en gemenskap.

JUST GEMENSKAP har hela tiden varit en av fören ingsrörelsens viktigaste uppgifter. Verksamheten, det man gör, varierar över tid och från styrelse till styrelse. Det centrala är att man hela tiden gjort och gör saker gemensamt eller för det gemensamma.

Trots att gemenskap redan är ett ledord inom för eningarna och SÖU har vi ändå valt att ha det som tema för verksamhetsåret 2023. Om höstmötet god tar planen vill säga. Vi vill lyfta fram gemenskap mellan föreningar, i föreningar och från människa till människa. Parallellt med detta riktas fokus även på värderingar.

DE SENASTE ÅREN har lärt oss att samhället och värl den ändras snabbt. Därför är det svårt att lova exakt vad som kommer att hända om sex månader eller ett år. Däremot kan vi lova att det vi gör är förankrat i föreningarna och medlemmarna, och att verk samheten baseras på goda värderingar. Lika klart var det i utformningen av SÖU:s plan för 2023 att

glansbildernas tid åtminstone tillfälligt är förbi. De stora evenemangen, det som brukar kallas profilhö jande verksamhet, är inte det som ska prioriteras nu. Det viktigaste just nu är konkret stöd och hjälp åt våra 130 föreningar.

DET SOM SYNS utåt är oftast det som finansiärer, pressen, den egna medlemskåren och samhället där man verkar betygsätter en efter. Det här gäller både SÖU och föreningarna lokalt. Olika galor, jippon och shower når över nyhetströskeln. Detta med all rätt, men just nu känns det lilla och konkreta vikti gare, åtminstone på centralt håll.

ETT MÖTE över en svart kopp kaffe i en UF-lokal där värmen är nerskruvad kan på lång sikt ge stör re effekt än att ordna publika evenemang. Att stöda föreningarna i stort och smått utgör vår kärnverk samhet. Förhoppningen är att bidragsgivare har för ståelse för detta – även det avskalade och männis konära arbetet medför kostnader.

FRÅN FÖRENINGSHÅLL gäller det att balansera mellan den interna medlemsnära verksamheten och den publika. Evenemangen, besökare och uthyrnings verksamheten bekostar den ideella verksamheten och driften av fastigheterna. Hus och paviljonger kräver omsorg oberoende av världsläget. Gemen skapen i sig kostar ingenting, men ramarna för ge menskapen är inte gratis.

LEDARE

VI HAR ONEKLIGEN en svår vinter framför oss. Ett instabilt världsläge, orolig ekonomi och höga energi kostnader oroar. En del föreningar funderar redan nu på hur de kan spara energi och om lokalen tillfäl ligt bör stängas ner. Ska man för "att stöda föreningarna i stort och smått utgör vår kärnverksamhet "

TRE RÖSTER I DETTA NUMMER

"Vi tyckte att Hinjärv träsk var outnyttjat som rekrea tionsområde och en vand ringsled är ett bra sätt att få visa upp vår fina insjö på."

Österbottniska Posten SÖU:s medlemstidning

Chefredaktör: Caroline Mård (caroline@sou.fi)

Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist

Pärmfoto: Jonas Bergqvist

Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU.

"Det är bra att be någon utomstående ta en titt på texten. När man själv vet vad man menar är det en risk att man inte skriver ut sina planer i detalj."

söka klumpa ihop uthyrning och evenemang och alternera mellan perioder då lokalen hålls varm och kall? Kommer besökarna, räcker privatekonomin till?

SETT UR UF-RÖRELSENS långt över hundraåriga per spektiv kommer även denna vargavinter att klaras av. När det är som värst brukar lokalsamhället sluta upp, man värnar om det gemensamma. Och i många fall hittar nya människor till rörelsen.

KANSKE BLIR 2023 året vi ser tillbaka på om 20, 30 och 40 år och konstaterar "det var bättre förr". Förhoppningsvis kan vi se tillbaka på ett år då ge menskapen var i fokus och då vi gjorde saker till sammans. Och fick kraft att ladda om för nya stora, profilhöjande händelser.

Annonsförsäljning: CJ-center

Tryck: Botnia Print

Upplaga: 40.500, utdelas till svenska hushåll i Österbotten

Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy ISSN 1455-111X (print) • ISSN 2737-1077 (online)

"Vi hoppas att tätare fönster ska spara in lite på uppvärm ningskostna derna i vinter."

Jessika Eklund Pensala UF håller på med fönsterrenovering.

Jonas "Josip" Rönnqvist Verksamhetsledare GEMENSKAP KOSTAR (NÄSTAN) INGENTING
Alexandra Stenfors Taklax UF har skapat en vandringsled. Martin Enroth Svenska kulturfonden om bidragsansökan.
NR 03 2022

Mat & Café består bland annat av laxsnittar, pepparoxe och vanilj pannacotta. Efter galan spelar ban det Engström plays covers i puben. Busstransport ordnas som vanligt till galan och tidtabellen och rut ten utformas enligt anmälningarna. Anmälan till Johannesgalan sker på SÖU:s hemsida senast den 28 september.

sens förslag till plan och budget för verksamhetsåret 2023 presenteras.

På Johannesgalan firas fören ingslivet i Österbotten och utöver prisutdelning får galadeltagarna njuta av middag och program av värdföreningen. Maten från Uffes

Grundkurs för ordningsvakter

Innan galan börjar hålls SÖU:s höstmöte med start klockan 18. Möteshandlingarna publiceras på SÖU:s hemsida. På mötet behand las stadgeenliga ärenden. Styrel

UF. Utbildningen är 40 lektio ner som innehåller teori, första hjälpen, maktmedel och slutprov. Kursen hålls under 5 helgdagar 29.10, 12.11, 19.11, 20.11 och 26.11 kl. 10–18. Kursen har obligatorisk närvaro och dras av Benjamin Ha kala från Axia Security Services och Johan Forslund från Optima.

SEMINARIE OM INTEGRATION

Den 17.10 håller Folkhälsan ett se minarium om integration. Vad kan vi som individer, föreningsaktiva och organisationer göra för sänka tröskeln för nyinflyttade att delta i föreningsverksamhet?

Efter kursen och godkänt prov kan deltagarna ansöka om ordnings vaktskortet från polisen. Perso ner som är medlemmar i någon av SÖU:s medlemsföreningar ges företräde till kursen. Sista anmäl ningsdagen är 20.10. Mer info om kursen och anmälan finns på SÖ U:s hemsida www.sou.fi.

VAFÖ LA ITT JA PIDRON PÅ FÖRST VARVE?

Föreläsningar och paneldiskussion med bland annat Viveca Hagmark, Varpu Taarna, Jonas Rönnqvist och Ramieza Mahdi. Anmälan senast 10.10, mera information på www.sou.fi.

UNDER HÖSTMÖTET hålls också val av representanter till SÖU:s sty relse. Denna gång är det val av re presentanter för de jämna ringarna samt skolungdomens representant. Är du intresserad av en plats i SÖ U:s styrelse? Vänligen ta kontakt med ordförande Malin Haka eller din rings representant. 3 oktober via formuläret på www.sou.fi.

PROGRAM Avgång klockan 9.00, var på plats i Wasalines terminal 8.30. Vi anländer i Umeå klockan 12 lokal tid och vi påbörjar återfärden till Vasa klockan 17. Klockan 22 är vi tillbaka i Vasa.

Föreningarna ombeds redogöra för sina uppvärmnings- och elkostna der, samt fylla i sina kostnader för försäkringar, vatten och el. Dess utom samlar vi in uppgifter om föreningshusens användningsgrad och renoveringsbehov. Informa tionen samlas in för att kunna jämföra uppgifterna mellan för eningshusen och använda den för lobbyarbete och diskussion med finansiärer och myndigheter.

Alla SÖU:s medlemsföreningar som inte redan har svarat på en käten uppmanas göra det så snart som möjligt. Varje svar är viktigt! Enkäten hittas på SÖU:s hemsida www.sou.fi. höst ordnar SÖU en grundkurs för ordningsvakter vid Karperö

Kommer nästa ÖP ut! Ta kontakt om du har tips på saker vi borde skriva om!
NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR JOHANNESGALAN IGEN EFTER EN PAUS PÅ TVÅ ÅR. ÅRETS GALA HÅLLS LÖR DAGEN DEN 8 OKTOBER VID FORSBY PÅ TOPPEN. INNAN GALAN BÖRJAR HÅLLS FÖR BUNDETS HÖSTMÖTE.
I LANSERADE SÖU EN ENKÄT OM FÖRENINGSHUSENS DRIFTS KOSTNADER. EN ENKÄT SOM KÄNNS EXTRA AKTUELL MED DAGENS ENER GIPRISER.
10.12
AKTUELLT
JOHANNESGALA OCH HÖSTMÖTE VÄNTAR HÄNG MED PÅ EN UNIK PIDROTURNERING TILL HAVS. NJUT AV EN SPÄNNANDE PARTÄVLING, GOD MAT OCH ETT KORT BESÖK I UMEÅ PÅ EGEN HAND. Priset är 120 euro per person och i det ingår kryssningen, kaffe och tilltugg ombord, buss tur-retur till Umeå och skärgårdsbord. Anmäl dig och din kompis senast den
VÅRAS
ENKÄT OM DRIFTSKOSTNADER Öppet: 24/7 Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre? - Låt oss sköta försäljningen - Vi köper även och betalar kontant - Betjäning på svenska AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE Folkskolegatan 1, Karleby Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284 Allt inom planering, byggnadslov, konstruktionsritningar och byggande. Stationsgatan 48, Vasa • tfn 06 317 4200 • www.msmeds.fi Lägenhetertillsalu! Vasavägen 837, 66710 Kaitsor Tel. 044-356 9000 VILL DU UTBILDA DIG TILL ORDNINGSVAKT OCH HA MÖJLIGHET ATT JOBBA FÖR FÖRENINGAR, BARER OCH EVENEMANGSARRANGÖRER? I

I höstens första avsnitt av Österbottniska Podden grottar Jonas Bergqvist ner sig i levande rollspel tillsammans med Johanna Granvik och Fredrik Westblom från Eloria. Den finlandssvenska rollspelsföreningen firar tjugo år nästa år och förbe redelserna inför jubileumslajvet Korpkvädet är i full gång.

Efter att ha lyssnat på avsnittet har man garanterat bättre koll på vad levande rollspel handlar om. Johanna Granvik och Fredrik Westblom beskriver det som en kreativ hobby som kräver engagemang men som ger väldigt mycket.

Blev du nyfiken? Leta upp Österbottniska Podden på Soundcloud eller Spotify. Länk till avsnittet finns också på SÖU:s hemsida.

SÖU har idag 130 medlems föreningar. Från Karleby till Kristinestad.

I projektet fås stöd och handled ning kring hur man handskas med alkohol- och drogfrågor i fören ingarna. Mera information och kontaktuppgifter finns på pepp.fi. Där finns även handledningsmate rial samlat.

Nästa vecka behandlar SÖU:s sty relse plan och budget för 2023. Te mat för planen nästa år är gemen skap och fokus finns precis som tidigare på SÖU:s föreningar, barn och unga. Planen slås slutgiltigt fast av medlemmarna på höstmö tet. Alla möteshandlingar public eras på www.sou.fi 29.9.

Pidroturneringen i startgroparna

Nu är det dags att anmäla sig till ringkvalen i SÖU:s pidroturnering. Turneringen spelas mellan sexpersonerslag och de lag som klarar sig bäst i de lokala ringkvalen tar sig vidare till finalen som äger rum på Bridgeklubben i Vasa den 11 mars 2023. Ifjol var det Petalax UF som tog hem segern. Ska de lyckas igen eller finns det något annat lag som utmanar om segern?

Reglerna, information om turneringen och kontaktuppgifter till personerna som håller i trådarna för ringkvalen finns på SÖU:s hemsi da www.sou.fi.

LAJV, VAD ÄR DET? HAR DU INTE FULL KOLL SÅ SKA DU RATTA IN DET SENASTE AVSNITTET AV ÖSTERBOTTNISKA PODDEN. VILL NI JOBBA MED RUSMEDELSFOSTRAN? NYKTERHETSFÖRBUN HÄLSA OCH TRAFIK ERBJUDER OCH HJÄLP ÅT FÖRENINGAR GENOM SITT PROJEKT PEPP.
PLAN OCH BUDGET FÖR 2023 8.10 Wentus Blues Band & Food 28.10 Halloween Humor, Farbror Fläsk & T.B.A 25-26.11 Lillajul i Åminne 5.12 Självständighetsbal Höst i Åminne Folkpark Obs! En del evenemang kräver förköp av biljetter, mer info hittar du på www.aminnefolkpark.fi Biljetter hittar du på www netticket fi POVAKO – Förberedande utbildning för polisstudier Vill du bli polis? Bra, du behövs! Inträdesprovet till Polisyrkeshögskolan är omfattande och krävande. POVAKO-utbildningen förbereder dig grundligt för inträdesprovets fysiska, språkliga och mentala utmaningar. ANSÖK NUpå kvarnen.fi! Kronoby Folkhögskola Torgarevägen 4 68500 Kronoby info@kvarnen.fi @kvarnensamkommun @kvarnensk Nästa kurs inleds hösten 2022 med fortlöpande antagning Via Kvarnen till Polisyrkeshögskolan 50 % av de senast antagna tillden svenska utbildningen vidPolisyrkeshögskolan hade gåttPOVAKO-linjen vid Kvarnen ELORIA PRESENTERAS I PODDEN Johanna Granvik och Fredrik Westblom är gäster i Österbottniska Podden. Foto: Privat
PEPP
DET
STÖD
130

 YTTERMARK

SKÖRDEFEST LOCKADE

DEN FÖRSTA skördefesten ägde rum 2019 och efter två års paus på grund av pandemin var evenemanget äntli gen tillbaka.

– Vi är riktigt nöjda med evene manget. Det var bra uppslutning, god stämning och vi hade till och med tur med vädret. Det är svårt att säga exakt hur många besökare vi hade, men vi serverade över 200 portioner kalops, säger Benneth Teir från Yttermark UF.

En av dagens stora attraktioner var traktorpullingen. Nio traktorer tävlade i två klasser på en åker nära lokalen. Efter traktorpullingen avgjordes Yt termarkkampen på samma åker. Två mixade femmannalag representerade Östersidon och Västersidon i en fem kamp med jordbruksrelaterade grenar.

– Den första grenen gick ut på att göra en halmbal för hand på gammalt vis. I den andra grenen skulle hela laget skida en sträcka med tandem skidor och sedan spika ner varsin sju tumsspik. I följande gren skulle lagen slå ner fyra pålar och hoppa säck runt dem. Nästa gren gick ut på att trans portera jord i ämbar och fylla en pall krage. Till sist avslutades femkampen

med dragkamp. Vid den första byakampen som ord nades 2019 var det Västersidon som vann. Den här gången fick Östersi don revansch och for hem med vand ringspokalen.

EVENEMANGET marknadsfördes som hela familjens evenemang och det fanns något för alla.

– På skördemarknaden såldes loka la produkter och för barnen fanns det bland annat hoppborgar. Besökarna kunde också göra fynd på bakluckeloppis, köpa lotter och Yttermarktavlor och -brickor med lo kala ortsnamn. För barnen fanns både kaninhoppning och ponnyridning, de kunde också undersöka en brandbil som var på plats. Den mobila ung domslokalen Pantteri-wauton som är stationerad i Närpes under hösten be sökte också evenemanget.

DAGEN AVSLUTADES med en pubkväll med musik av trubaduren Lukas Djupsjöbacka. Då var det över sjuttio inbetalda vilket är rekord i föreningen. Under de senaste åren har verksam

heten varit sparsam i Yttermark UF förutom några mindre evenemang som loppis, påskbrasa och isdisco. Det här var det första större publikevene manget sedan pandemin började. Nu är det ändå osäkert hur det blir med verksamheten i vinter på grund av de ökade uppvärmningskostnaderna.

– Det är redan flera som har hört av sig och skulle vilja hyra lokalen för fester men det blir kostsamt att värma upp huset för enstaka kvällar. Vi har också egna planer för loppis, pubkväll och medlemsfest men just nu måste vi avvakta och se hur det blir.

Ett alternativ skulle vara att ha fle ra tillställningar under några dagar då lokalen en gång är uppvärmd, men då är frågan om besökarna räcker till allt under en kort tid. Teir tror att allmän heten har ett behov av att komma ut och träffas trots sämre ekonomi och hoppas att man kanske prioriterar bort semesterresan istället för de lokala evenemangen.

Hela byn slöt upp då Yttermark UF ordnade skördefest vid lokalen förra helgen.
Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070Anders 0500 157 917 www.baggasbil.fi BAGGAS BIL & TRAKTOR SE ÖVER VINTERDÄCKEN! vinterdäck, så hålls Du på vägen! Konkurrenskraftiga priser! - service och reparationer av bilar, traktorer, lantbruksredskap m.m. - däckservice för tunga fordon - kontroll och inställningar av hjulvinklar Byt till NYA ackumulatorer • service och installation Industrivägen 4, 68500 Kronoby Tel. (06) 8345 227 Jonas 050-5814 880 Carl-Oscar 050-5845 237 Försäljning av däck i alla prisklasser! Perspektiivipiirustus Projekti 4/1/1 Parhus, Lägenhet 21.10.2021 HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia. ✆ 050 306 3249 staffan.eklund@multi.fi www.eklundbygg.fi NYPRODUKTION: Parhuslägenhet på Rodergränd i Sandsund, inflyttningsklar redan i november. VÅRA TJÄNSTER BADRUM | KÖK | HUSRENOVERING NYPRODUKTION av egnahems-, rad- och parhus En lägenhet kvar! • Klimatsmart energi • Värme och varmvatten från februari till oktober • Passar alla värmesystem Ta vara på solens energi – den är gratis! 040 8607113 • info@sunsave.fi SunSave, Korsholm sunsave.fi SunSave erbjuder lösningar med solfångarsystem Begär offert! • Klimatsmart energi • Värme och varmvatten från februari till oktober • Passar alla värmesystem Ta vara på solens energi – den är gratis! 040 8607113 • info@sunsave.fi SunSave, Korsholm sunsave.fi SunSave erbjuder lösningar med solfångarsystem Begär offert! 30 22 Förra lördagen lyckades Yttermark UF samla nästan hela byn vid lokalen. Föreningen ordnade skördemarknad kryddad med traktorpulling, byakamp, kaninhoppning och pubkväll.
 06-327 7111 SÖKER DU TOMT? Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst. www.korsholm.fi MÖRE SKOGSVAGN +KRAN 6570 Ett parti med kran 6.6m, vagn 9 ton Vi på Red & Green sätter våra gästers och medarbetares välmående främst. ÖPPETHÅLLNINGSTIDERVÄLKOMNA Hjärtligt 06 8238 400 | sales@hotelredgreen.fi Lunch måndag–fredag 11–14 A la carte måndag–fredag 16–20 lördag 12–20lördag 12 - 21 Vinnarlaget i Yttermarkkampen var från Östersidon och bestod av Fredrik Teir, Saara Norrgrann, Tobias Sax, Mattias Böling och Emma Ostberg som här får instruktioner av Benneth Teir. Styrelsemedlemmarna Ida Ström, Gabriel Ek, Thomas Ivars, Benneth Teir, Jenny Vesterlund, Christian Ingels och Philip Ivars var nöjda med det lyckade evene manget som bland annat innehöll traktorpulling. En av grenarna i byakampen gick ut på att alla deltagarna skulle slå ner en sju tumsspik.

HUR FÅR MAN BIDRAG FRÅN KULTURFONDEN?

tionell verksamhet som är viktig för föreningen och målgruppen, men läser gärna också planer på galna idéer.

– De behöver förstås vara struk turerade, realistiska och ha en rim lig budget.

ter om att Kulturfonden inte stöder dansbandsmusik.

Svenska kulturfondens novem beransökningsperiod närmar sig med stormsteg och det börjar bli dags att fundera på om förening en ska ansöka om bidrag. Martin Enroth är ombudsman på Kultur fonden och han säger att de öster bottniska ungdomsföreningarna är flitiga bidragssökare.

– Det finns två alternativ, man kan söka verksamhetsbidrag eller projektbidrag – eller både och.

Om föreningen har något nytt eve nemang på gång, med ett början och ett slut, kan det löna sig att ansöka om projektbidrag i stället för ansöka om ett gigantiskt verk samhetsbidrag där evenemanget vävs in.

Kulturfonden stöder både tradi

ENROTH RÅDER alla att påbörja an sökningen i god tid, att inte återan vända en gammal text och att det alltid lönar sig att skriva ansök ningen tillsammans med någon.

– Det är bra att be någon utom stående ta en titt på texten. När man själv vet vad man menar är det en risk att man inte skriver ut sina planer i detalj, och då är det svårt för de sakkunniga som läser ansökningarna att ta ställning till visionen.

Texten ska inte vara för kort, men inte heller för lång. Åtmins tone en A4-sida krävs för att täcka alla kriterier.

– Strukturera texten och använd mellanrubriker. Språket behöver inte alls vara invecklat och hög travande, utan försök förklara pla nerna så tydligt det går.

DET FINNS EN missuppfattning om att Kulturfonden reagerar negativt på att den som söker om bidrag också har andra finansiärer. Det är precis tvärtom.

– Vi efterlyser en bredd i finan sieringen, det kan handla om egen andel, andra finansiärer och intäk ter som försäljning.

Det har också höjts kritiska rös

– Någon sådan linjedragning finns inte, men vi tar alltid den konstnärliga och pedagogiska as pekten i beaktande och så tittar vi noggrant på budgeten. Alla vill förstås ha bidrag men om ett pro jekt är självbärande ekonomiskt så är det kanske inte Kulturfondens uppgift att gå in med mer pengar. Kulturfonden stöder aktivt dan sverksamheten genom att dela ut verksamhetsbidrag till föreningar som arrangerar danser.

JUST NU ÄR många föreningar be kymrade inför vintern och de ske nande uppvärmningskostnaderna.

– I det här skedet kan jag inte säga om det kommer att påver ka bidragen eller inte, men det är något som diskuteras varje dag på fonden. Man får gärna ta kontakt med oss och berätta hur verklighe ten ser ut i föreningarna.

Vill man diskutera det ekonomis ka läget, verksamhetsbidrag eller en projektidé så kan man boka tid till Kulturfondens Zoomklinik. På Kulturfondens hemsida kommer man att kunna boka in en halvtim me med någon av ombudsmännen som ger feedback och råd, om man vill kan man skicka in material på förhand.

Martin fungerar som Svenska Kultur Joel är fastighetschef och har bland annat frågor om renoverings bidrag för föreningshus på sitt bord. är på plats och Joel 9.12. Mer info och länk för anmälan hittar du i notisen högst upp på följande sida.

Martin Enroth utmanar föreningarna att höja kvaliteten på ansökningarna. En välstrukturerad ansökning med tydlig vision har större chans att få positivt mottagande. Foto: Frida Lönnroos LÄGG LITE EXTRA KRUT PÅ TEXTEN OCH SE TILL ATT KLÄ DEN TYSTA KUNSKAPEN I ORD, DET ÄR MARTIN ENROTHS RÅD INFÖR SVENSKA KULTURFONDENS NOVEMBERAN SÖKNING. TEXT CAROLINE MÅRD
MISSA INTE DENNA HÖJDARKVÄLL. DESSUTOM SPELAR TWO ZIDES! FÖRKÖP: NETTICKET.FI (40 € VID DÖRR). FRÅN 18 ÅR. SÄSONGSFINAL! FAGERÖ FOLKPARK 15 OKT KL 21-02 Living next door to Alice, Needles and pins, Lay back in the arms of someone & Oh Carol! ENGLANDS LEGENDARISKA BAND! Utför målnings- och kakelarbeten för privatpersoner och för byggbranschen. Även renoveringsarbeten. - Tapetsering - Golvläggning - Målning inomhus - Byggnadsarbeten och utomhus - Terrasser - Sprutning av - Fullständiga köksdörrar lägenhetsrenoveringar - Badrumsrenoveringar -Köksmonteringar Tom 050 342 3341 Höstens taktvättningar - Installation av taksäkerhetsprodukter - Service och underhåll av tak 53 procent av ansökningarna till fondens novemberomgång beviljades 2022. Vill du träffa Martin eller Joel från fonden? VILL DU TRÄFFA MARTIN ENROTH ELLER JOEL JOHANSSON SÅ FINNS ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE NU I HÖST. MARTIN OCH JOEL DELTAR I FREDAGSHUBBEN PÅ MALAX UF .
fondens ombudsman för Österbotten och
Martin
14.10

Konceptet FredagsHUBBEN ut vecklas och testas inom projektet Hållbart distansarbete och är ett sätt att främja ekologisk, ekono misk och social hållbarhet. Genom att stanna i din hemby och undvika resan till kontoret har du samtidigt chans att stärka nätverket i ditt lo kalsamhälle. Utöver att du gör ditt arbete som vanligt har du också chans till social samvaro kring lunch och kaffe.

Testtillfället är kostnadsfritt och inkluderar kaffeservering med tilltugg. I gengäld önskar projekt ledarna feedback på konceptet under eftermiddagens kaffepaus. Alla deltagare erbjuds Wi-Fi och en egen arbetsstation med ström tillförsel. Lunch på egen kostnad.

14.10, 11.11 och 9.12 arrangeras tillfällen i Malax UF. Dörrarna är öppna kl. 8-16 men alla deltaga re arbetar enligt egna tider under dagen. På sidan www.hallbartdis tansarbete.fi finns mera info och formulär för anmälan.

Luckan 30 år

Luckan har under den tiden erbju dit ett mångsidigt utbud av infor mations-, väglednings-, kulturoch digitala tjänster riktat till olika målgrupper. Luckan administrerar också projektverksamhet, lokalt, regionalt samt nationellt.

Luckan fungerar inte bara som informationspunkt och mötesplats utan bjuder också allmänheten på ett stort utbud av verksamheter, lo kalt, regionalt och nationellt samt till och med över landsgränserna.

Luckan finns i norra Österbotten i Karleby, och i södra delen av landskapet finns Luckan i Kristi nestad. Luckan i Sydösterbotten betjänar också Närpes och Kaskö.

JUBILEUMSÅRET TILL ära har Luck an-nätverket gett ut en tidning, med information om Luckans verksamhet, och en del historik över hur nätverket har utvecklat sig genom åren. Den tjugo sidiga jubileumstidningen trycks i 5000 exemplar. Den kommer att finnas tillgänglig för en tid i HBL365 som en bilaga. Från mitten av ok tober månad kommer ett tryckt ex emplar kunna fås från någon av de tolv orter i landet där Luckan finns representerad.

Restaurant FRÖJMat från hjärtat i centrum av Vasa.

På restaurang FRÖJ vill vi bjuda på en helhetsupplevelse med mat av högsta klass. Här arbetar vi med de bästa råvarorna från nejden blandat med ingredienser från övriga Norden. Stilen kallar vi för modern nordisk matlagning och den speglar den nordiska kulturen som den ser ut idag - vi använder oss av traditionella tekniker och låter oss influeras av andra kulturer runtom i världen.

Ravintola FRÖJ:ssä haluamme tarjota kokonaisvaltaisen kokemuksen ensiluokkaisella ruoalla. Täällä työstämme seudun parhaita elintarvikkeita muiden pohjoismaisten raaka-aineiden höystäminä. Kutsumme tätä moderniksi pohjoismaiseksi ruoanlaitoksi, ja se heijastaa tämän päivän pohjoismaista kulttuuria – käytämme perinteisiä menetelmiä ja otamme vaikutteita maailman eri kulttuureista.

Restaurant FRÖJFood from the heart in the centre of Vaasa

At restaurant FRÖJ, we aim to offer a holistic experience with food of the highest quality. Here, we work with the best raw materials from our region, mixed with ingredients from our Nordic neighbours.

We call this style modern Nordic cooking, and it reflects Nordic culture today – we use traditional techniques and are influenced by cultures around the world.

Ravintola FRÖJ Ruokaa suoraan sydämestä Vaasan keskustassa FRÖJ 19 65100 FRÖJ

LUCKAN NÄTVERKET HAR 2022 FUN NITS I 30 ÅR OCH FIRAR MED ATT BLAND ANNAT GE UT EN JUBILEUMS TIDNING.
Restaurant
Hovrättsesplanaden|Hovioikeudenpuistikko
Vasa|Vaasa info@restauarantfroj.com www.restaurantfroj.com Restaurant
restaurantfroj
Terveitä taloja – Älykkäämpiä ratkaisuja JA K E Rakennus•Bygg  URAKOINTIA KESTÄVÄN RAKENTAMISEN SUUNNANNÄYTTÄJÄLTÄ TEOLLISUUSRAKENTAMINEN TOIMITILARAKENTAMINEN ASUNTOTUOTANTO Terveitä taloja – Älykkäämpiä ratkaisuja JA K E Rakennus•Bygg  URAKOINTIA KESTÄVÄN RAKENTAMISEN SUUNNANNÄYTTÄJÄLTÄ TEOLLISUUSRAKENTAMINEN TOIMITILARAKENTAMINEN ASUNTOTUOTANTO ENTREPRENADER — HÅLLBART BYGGANDE Friska hus - Smartare lösningar INDUSTRIBYGGNADER KONTORSBYGGNADER BOSTADSPRODUKTION ronny.osterlund@netikka.fi Oravais ALLT INOM JORDBYGGNAD. • även 3D maskinstyrning och sprängningsarbeten ÖSTERLUNDS JORDBYGGNAD 044-0123 943 Sofiedahlsgatan 23, 68600 Jakobstad Jobba på distans från Malax Uf HAR DU MÖJLIGHET ATT JOBBA PÅ DISTANS? VILL DU HA EN SOCIAL GEMENSKAP? VÄLKOMMEN MED PÅ FREDAGSHUBBEN I BYGDEGÅRDEN I MALAX!

Tel. 0500-907

HÖSTMYS MED

Stefan

Stefan Storvall

tel. 040 1956 944 stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

tel. 040 1956 944 stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

Jari Emmes tel. 040 481 2811

Jari Emmes tel. 040 481 2811

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

Stefan Storvall

Dick Björklind tel. 040 181 9711

tel. 040 1956 944 stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

dick.bjorklind@ks-geoenergi.fi

Dick Björklind tel. 040 181 9711 dick.bjorklind@ks-geoenergi.fi

Jari Emmes tel. 040 481 2811

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

Dick Björklind tel. 040 181 9711 dick.bjorklind@ks-geoenergi.fi

• installation

• elmaterialförsäljning

• planering 050-5235391 leif.antell@pp.malax.fi firma Antell

Vi gör städning, handlar, fönstertvätt, trädgårdsarbete, vedarbete, byggen, renovering, flytthjälp, mm. kan vi hjälpa 162 282 haggmanjohan@hotmail.com

BIO I LOKALEN

UNDER HÖSTLOVET kör vi en tur né med ett antal utvalda filmer på basis av vad som tidigare lockat filmpublik till föreningshusen.

I den animerade actionkomedin "Tuffa gänget" försöker ett gäng superproffsiga brottslingar ta sig an sitt största bedrägeri någonsin – att bli mönstermedborgare.

"Lill-Zlatan och morbror Ra ring" är en svensk familjefilm som handlar om den fotbollsspelande Ella och hennes kamp för att vin na tillbaka sin bästa vän.

För den vuxna biopubliken er bjuds "Göta kanal 4 – Vinna eller försvinna", som utlovar ett fart fyllt race där allt är tillåtet och alla familjemedlemmar blir in blandade.

DET ÄR Filmcentrum Botnia som sköter om filmvisningarna och för

att boka bion skickar man ett mejl till bio@elokuvakeskusbotnia.fi. På SÖU:s hemsida hittar man info om vilka saker det är bra att fun dera över på förhand. Har ni egna förslag på filmer lönar det sig att ta kontakt och diskutera.

GRUNDKOSTNADEN för att hyra biografen är 200 euro plus re sekostnader enligt antal körda kilometrar. Vid visning av en an dra film genast efter den första faktureras 50 euro till. Om film visningen är 120 kilometer eller längre bort från Vasa tillkommer dagtraktamente.

Filmdistributören tar en viss del av biljettintäkterna, men en stor del av intäkterna lämnar åt för eningen. Andelen beror på hur ny filmen är och kan utgöra en viss procent av biljettpriset eller en på förhand fast avgift. För ovan nämnda filmer har en fast avgift på 150–200 euro + moms 24 pro cent per film förhandlats fram.

LIKSOM IFJOL kommer Närpes Te ater att spela en vinterpjäs. Förut sättningarna är följande: Plötsligt står Håkan med en miljon kontan ter i sin hand efter att ha tagit fel portfölj av misstag. Vad göra? Gå till polisen? Rymma utomlands? Det är frågor som en av huvudka raktärerna ställs inför i komedin

Funny Money av Ray Cooney. Snart är även frun, grannarna, en taxichaufför och inte bara en utan två poliser indragen i histo rien som bara blir snurrigare och snurrigare. Till sist vet inte ens de inblandade vem som är vem. Och varför ringer Håkans telefon stup i kvarten?

PENGRÄNNON REGISSERAS av den närpesbördige skådespelaren Alex Holmlund. Biljettsläpp till denna skrattfest sker den första november och premiär blir det i Frans Henrikssonsalen lördag 12 november.

SÖU:S Eva Röse och Tomas von Brömssen spelar två av huvudrollerna i Göta kanal 4Vinna eller försvinna. Foto: GF Studios
Peter Hagner Bjergavägen 14, 66140 Övermalax
348
www.ks-geoenergi.fi KS-Geoenergi Ab, Kyrkvägen 4, Kronoby
www.ks-geoenergi.fi Med bergvärme sparar ett egnahemshus ca 3000€/år i uppvärmningskostnader. Vi har borrat 17 000 energibrunnar hittills. DET BLIR EN SAMMANLAGD INBESPARING PÅ CA 40 MILJ. EURO! RESERVERA ENERGIBORRNING I GOD TID!
Storvall
www.ks-geoenergi.fi KS-Geoenergi Ab, Kyrkvägen 4, Kronoby Vi har allt under samma tak! KONTIO Tyyli elää J0TUL /\IN/\ HAHMONI 'l'ILL UIT'J' Ht:M lnstitutgatan 11 0503770915 0505337090 Miika Maria Stina 0500606582 Tel. 040 417 9350 Marina Lassfolk Tel. 040 702 1014 Marica Ingves malerifix@hotmail.com Lappfjärd VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN: Målning av fasader Inomhusmålning av tak och väggar Spacklingsarbeten Tapetsering Kakelarbeten Följ oss på Facebook: M&M Måkerifix Öb 050 58 99 741 MALAX www.enhjalpandehand.fi
Hur
dig? G & J Transport Tfn 0400
EL
Leif
MOBILA BIOGRAF ÄR REDO ATT RULLA UT TILL LOKALERNA OCH DEN ÄR FULLADDAD MED FIL MER FÖR BARN OCH VUXNA.
NÄRPES TEATER TAR SIG AN KOMEDI UNDER TVÅ INTENSIVA VECKOR I NOVEMBER KOMMER NÄRPES TEATER ATT SPELA KOMEDIN FUNNY MONEY AV DEN ENGELSKA FARSMÄSTAREN RAY COONEY. I FÖRENINGENS TAPPNING HETER DEN SNURRIGA PJÄSEN PENGRÄNNON.

Lärdigspelaoch

HelaSydösterbottens musik-ochdansinstitut

Taklax UF invigde sin nya vand ringsled i somras, ungefär två år efter att arbetet påbörjades. Leden går längs med Hinjärv träsk som är Österbottens största insjö. Le den är knappt två kilometer lång och sträcker sig mellan bydelar na Kamb och Träskvik i Taklax. Längs leden finns rastplatser, bro ar och kreativa skapelser att upp täcka.

IDÉN OM att bygga en egen vand ringsled i byn kläcktes redan före coronan och när alla evenemang inhiberades under pandemin fanns det mera tid över för projektet.

– Det var Annas idé från första början. Vi tyckte att Hinjärv träsk var outnyttjat som rekreationsom råde och en vandringsled är ett bra sätt att få visa upp vår fina insjö på, säger Alexandra Stenfors, ord förande i Taklax UF.

Föreningen erhöll bidrag från

Aktion Österbottens satsning Fe elgood-invest. Harrström-Taklax m.fl. byars samfällighet har bidra git med pengar till material som bord och spångar. Även byborna har bidragit med en del material.

– Allt material hade hunnit bli så dyrt då vi köpte in, mycket dyra re än då priset kollades upp, säger Stenfors.

Ungefär tio personer skapade le den på talko.

– När materialet drogs ut i sko gen hade vi gärna fått vara fler. Vi kunde inte använda så mycket maskiner som var tänkt från bör jan eftersom man inte kom fram i skogen med dem. Vi ville heller inte förstöra marken, utan materi alet bars genom skogen och endast mindre maskiner som motorsågar och röjsågar har använts för att ta fram leden, säger Anna Granås, sekreterare i Taklax UF.

dragningen ska vara på samfälld mark begränsar det var leden kan gå, säger Granås.

Leden är gjord helt på talko och med det material som fanns till hands. Arbetet började med att föreningen gick upp leden.

– Det är väldigt roligt att ha det gjort, hela fjolårshösten var väl digt intensiv med talko varje helg, säger Stenfors.

Det återstår en del finlir och för bättringar görs hela tiden, bland annat ska en del ramper snyggas till. En vandringsled kräver stän digt underhåll, leden ska röjas och fallna träd ska städas bort. Därför har Stenfors och Granås alltid med sig verktyg då de går leden och passar samtidigt på att snygga upp där det behövs.

Föreningen har fått positiv feed back på leden.

Vi

Kommande resor

Teaterresa till Stockholm 28-30.10 & 17-20.11

- med musikalen ’The Bodyguard’ och musikalkomedin ’Tootsie’ Dagsresa till Umeå 29.10 & 3.12

Shopping på Gekås, Ullared 10-13.11

Umeå weekend 19-20.11

Danskryssning på Viking Grace 21-23.11

Stockholm – med Skansens julmarknad 2-5.12

- möjlighet att se GES’ show ’Stanna världen en stund’

Julstämning i Tallinn 3-5.12

Julmarknader i Wien 3-6.12

FÖRENINGEN

TOG inte så mycket in spiration av andra och ingen tidi gare erfarenhet av att bygga vand ringsleder fanns.

– Vi måste göra en led som pas sade den här marken, eftersom

– Att leden går så nära vattnet tycker många om, broarna är ock så omtyckta. Mest stolta är vi över helheten och variationen som le den bjuder på, säger Granås

’Min Sanna Jul’, Umeå 10-11.12

- Sanna Nielsens julkonsert

Mer info om alla våra resor på hemsidan! www.ingsva.fi info@ingsva.fi Tel.nr. 020 7434520

Kontakt: Andreas: 040 1972 350 Joakim: 040 1972 351 Ronny: 040 1972352 info@vasaror.fi www.vasaror.fi NYASTE LEDERNA FINNS I TAKLAX OCH DEN ERBJUDER SJÖUTSIKT UNDER EN STOR DEL AV VANDRINGEN.
VINTERDÄCK!
utför fullständiga VVS-arbeten, med stor noggrannhet och kvalitetstänkande.
NU KAN MAN VANDRA LÄNGS HINJÄRV TRÄSK Alexandra Stenfors och Anna Granås är glada över att fler personer nu har möjlighet att njuta av utsikten över Hinjärv träsk. UTBUDET AV VANDRINGSLEDER VÄXER I ÖSTERBOTTEN. EN AV DE
1.1.2021 - 31.12.2022
YIT BOSTADSFÖRSÄLJNING Kokkobergsvägen 12, Vasa t. 020 715 8300 (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min för inrikessamtal) asuntomyynti.vaasa@yit.fi, jaana.dahl@yit.fi, t. 050 347 2541 3 r+ku+b, 76,0 m2 Förhandsmarknadsföringen av Korsholms Bergius har äntligen startat! 3-4 r+ku+b, 102,5 m2 KORSHOLM SMEDSBY ÄPPELDALEN Här erbjuds höghusbostäder där du njuter av moderna bekvämligheter såsom golvvärme, stora fönster och stiliga kök med integrerade vitvaror. Bekanta dig med utbudet av fint förädlade hem och plocka din favorit! Anmäl dig till kundregistret så får du mer information yit.fi/bergius FÖRHANDSMARKNADSFÖRING Korsholms Bergius Höghus, Emilsvägen 1 Förhandsmarknadsföring. Egen tomt. B2018 T.ex. m² vån fp. sp. 1 r+ku 27,0 2/6 53 280 133 200 2 r+ku 41,5 1/6 66 360 165 900 2 r+ku 43,5 2/6 69 240 173 100 2 r+ku+b 54,0 1/6 78 760 196 900 3 r+ku+b 76,0 1/6 106 040 265 100 3-4 r+ku+b 102,5 5/6 149 880 374 700 yit.fi/bergius • Maskinfalsade plåttak • Handgjorda trattar & stuprörskrok serier • Takrännor & stuprör • Skorstensinklädning & hattar • Snöhinder & takbryggor • Fönsterplåtar & kantlister 0407053070 • 0505720379 • info@malaxplat.fi • www.malaxplat.fi DET FINNS VARKEN FÖR STORA ELLER FÖR SMÅ JOBB!

Gerby UF:s föreningshus i Vasa värms upp med ett femtio år gam malt system. En oljepanna värmer upp luften som sedan fördelas i lokalen genom ett fläktsystem. För snart två år sedan började fören ingen se över hur man kunde op timera uppvärmningen för att få ner kostnaderna och göra den mer tillförlitlig.

– Pannan från 1970-talet var opå litlig och vi diskuterade byte av hela uppvärmningssystemet men valde i det här skedet att istället optimera det vi redan har, säger Michael Lahtinen som är ordfö rande för föreningens fastighets kommitté.

FÖRENINGENS TRE ingenjörer Mi chael Lahtinen, Lucas Nyberg och Jan-Erik Skata byggde på talko ett nytt modernt styrsystem för upp värmningen. Materialet beställdes på nätet och tack vare deras yrkes kunskap och talkoinsats på närma re 200 timmar kunde kostnaderna för projektet hållas nere. Mycket programmering och kopplande ligger bakom det automatiserade systemet.

– Systemet styr oljebrännaren och fläkten, och reglerar hur mycket luften ska värmas upp. Sedan finns det också en massa givare och tem peraturmätare både runt om i loka

len och i själva systemet. Styrsystemet finns i ett skåp ut anför pannrummet och kan läsas av och styras på distans via tele fonen. Det är också kopplat till en bokningskalender som gör att lokalen värms upp automatiskt när den är bokad och håller grundvär me när huset står tomt.

– Systemet skickar larm till tele fonen om pannan har stannat eller om något annat fel uppstår. Det är viktigt i ett föreningshus som ofta står tomt. Det finns ingen som har möjlighet att dagligen komma för bi för att kolla att allt är i skick.

FÖRENINGEN HAR ännu ingen direkt uppföljning av oljeförbrukningen, men man har redan märkt av sto ra inbesparingar tack vare det nya styrsystemet. Värmekostnaden är fortfarande den största utgiften för föreningen men har nu sjunkit or dentligt. I och med att oljepriserna nu är på en hög nivå räknar man med att ha sparat minst 1000 euro per år.

– Med tanke på prisutveckling

en så var vi verkligen ute i rätt tid med installationen. Det har sparat massor.

DE LÄGRE värmekostnaderna på verkar också den övriga verk samheten. Föreningen har främst hyrt ut lokalen till utomstående tidigare, men nu behöver den nya styrelsen inte bara oroa sig över ekonomin utan kan också fundera på övrig verksamhet.

– Tack vare det nya styrsystemet har vi också fått en bättre förståel se för byggnaden och lagt märke till annat som borde fixas. Vi upp täckte bland annat en kalluftsläcka som åtgärdades och nu fungerar också pannan bättre.

ALLA FÖRENINGAR har säkert inte möjligheten att själva byta ut styr systemet, men om man är intres serad finns det entrepenörer att anlita.

– Vi har i princip bytt ut hjärnan i huset och kan nu bygga upp nya nät för att lära den nya saker. Men det kräver mer programmering, dragning av kablar och installeri ng av fler givare. Nu är vi inne i en operativ fas då vi hela tiden försö ker förbättra systemet lite.

Toaletterna i källaren värms till exempel fortfarande med elele ment. Där borde det ännu instal leras temperaturmätare eftersom man märkt att många vrider upp termostaten till max när det känns

VINTERN NÄRMAR SIG OCH EL- OCH OLJEPRISERNA ÄR REKORDHÖGA. FÖRENINGAR MED STORA LOKALER OCH GAMLA VÄRMESYSTEM GÖR KLOKT I ATT SE ÖVER UPP VÄRMNINGEN.
kallt där. TEXT & FOTO MALIN ANDTBACKA AUTOMATISERAD UPPVÄRMNING GER TRYGGHET OCH SPARAR PENGAR Michael Lahtinen visar upp Gerby UF:s ny styrsystem för uppvärmningen av lokalen.  GERBY Solelpaket 3,3 kWp Solelpaket 5,5 kWp Begär offert! Det mesta inom verkstadsutrustning • Billyftar • Däckmaskiner • Pelarborrmaskiner med mera www.toolhouse.fi info@toolhouse.fi 0401970208 Måleritjänst - Maalauspalvelu Hans-Göran Österblad tel. 050 355 3088 obsmalerivasa@gmail.com Korsholm 1000 euro i året räknar föreningen att de kommer att spara genom sitt nya styrsystem.

JOHANNESPRIS

I höst är det äntligen dags för Johannesgala igen efter en paus på två år. I år delas Johannespriser i tre olika kategorier ut och det är föreningarna själva som utser vinnarna.

UNDER SOMMAREN har allmänheten kunnat nominera föreningsaktiva som skulle vara förtjänta av ett pris. Många nomineringar har kommit in vilket visar på att den

österbottniska ungdomsrörelsen kryllar av eldsjälar. Blad de nominerade har SÖU:s styrelse och personal gemensamt röstat fram tre finalister i varje priskategori.

Nu är det dags för SÖU:s medlemsföreningars styrelser att rösta fram vinnarna. Mer information om hur röstningen går till, samt röstningsformulär, finns

på SÖU:s hemsida. Röstningen avslutas den 2 oktober. Vinnarna presenteras under högtidliga former på Johannesgalan vid Forsby på Toppen den 8 oktober.

Lillby UF

Lillby ungdomsförening ordnar såväl stora som små evenemang. Det är den lilla föreningen som gör det som de stora inte klarar av: att ordnar ett evenemang som ungdomar gillar till 100 procent. I över 10 år har föreningen arrangerat evenemanget Klacken Party som årligen besöks av tusentals personer i alla åldrar. I år lyckades man också nå över språkgränsen med både artister och publik.

Petsmo UF

Petsmo UF har med enbart talkokrafter planerat och byggt en vandringsled utöver det vanliga. Leden är tolv kilometer lång och har fyra sevärda grillplatser. Den planerade budgeten på 38 000 euro har idag blivit 86 000 euro. Det är inte alla föreningar som stolt kan säga att det på talkokvällarna fanns uppemot femtio flitigt jobbande personer i skogen.

Övermalax UF

I Solhem bankar hjärtat för stora och små. För jorden och klimatet. För de som är hungriga eller sjuka. Men även för det roliga och lättsamma livet. Man står upp för minoriteter och visar vägen för en öppnare och tolerantare landsbygd, bland annat genom att hissa regnbågsflaggan. Övermalax UF är en driftig och nytänkande förening som vågar sticka ut, men som trots detta alltid värnar om traditioner.

ÅRETS FÖRENING FÖRENING ÄR EN FÖRENING SOM PÅVERKAR SITT NÄRSAMHÄLLE PÅ ETT POSITIVT SÄTT. NYTÄNKANDE OCH MÅLMEDVETENHET KÄNNETECKNAR FÖRENINGENS ARBETE.
HÄR ÄR KANDIDATERNA TILL ÅRETS
ÅRETS

ÅRETS UNGDOM

Joakim Lasén

Joakim är ordförande i Lillby UF och en inspirerande förebild och personlighet. Han är en flitig talkojobbare som alltid ställer upp. Han har en förmåga att engagera och inspirera andra och har ett brett kunnande som han gärna delar med sig av. Han kommer med många goda idéer och är spindeln i nätet för ungdomsevenemanget Klacken Party. Han har ett brinnande intresse för föreningen, sätter hela sin lediga tid på föreningslivet och jobbar för att ungdomarna ska må bra och kunna umgås.

Ida Lillqvist

Ida är inte bara ordförande i Purmo UF utan hon är hela föreningens guldkorn och eldsjäl. När de flesta tröttnat för stunden så kommer hon på nya idéer som borde genomföras och vips är hela föreningen med igen. Ida har på ett mycket naturligt sätt lyckats få med nya unga föreningsmänniskor och ung som gammal jobbar mot samma mål. Ida är personen som aldrig tröttnar på föreningslivet, hon ser bara möjligheter med talkofolket och huset mitt i byn.

Korsnäs UF:s nya unga styrelsegäng

Korsnäs ungdoms- och byaförening hotades av nedläggning i våras då ingen ny styrelse hittades. Vid ett extrainkallat krismöte vägrade dock Korsnäs ungdomar se föreningen dö bort. Föreningen fick 14 nya styrelsemedlemmar, de flesta i åldern 18–22. Efter krismötet i slutet av juni har föreningen haft talko flera gånger och bland annat ordnat en lyckad tacobuffé. Styrelsen har tillsammans kämpat för att få igång verksamheten i lokalen på nytt.

Julresa till Lappland

Kom med och upplev en stämningsfull jul och gemenskapen vid Raitismaja 22-27.12 i Äkäslompolo.

Logi i tvåpersoners rum med egen toalett. Start från Vasa med påstigning norrut. Rikligt julbord och kvällsprogram varje dag.

Stig Finnholm

Det är få förunnat att ha en person i sin förening som med glatt humör dyker upp på så gott som alla styrelsemöten, talkodagar och allehanda projekt. Att, när något är trasigt eller behöver fixas, ha en som säger: "Ska ja ta å rejd upp hedee imoro?" Och när det saknas material eller verktyg vid byggprojekt säger: "Vänt så far ja heim ett!" Det senaste året har han även på talkobasis fungerat som Torgares egen "hustomte" och eldat dagligen i våra kakelugnar under vintern! Alla borde få ha en egen Stig!

Nina Söderberg

Nina har varit en drivande och innovativ föreningsaktiv i Västerhankmo UF i många år och ordförande sedan 2011, med ett kort avbrott. Hon är inte rädd att prova på nya saker, vilket gjort att föreningen har justerat sin verksamhet enligt de förutsättningar som finns. Hon är en jäkel på att skriva lyckade bidragsansökningar och deltar alltid aktivt i talko. Därtill är hon en idéspruta som gett föreningen mycket uppskattad aktivitet för alla åldrar. Detta hinner hon med samtidigt som hon är en politiskt aktiv småbarnsmamma.

Madelene Lindqvist

Madelene kom med i Pensala UF:s styrelse för 2,5 år sedan och hon är mycket mer än vår sekreterare. Vi har henne långt att tacka för de bidrag vi fått för lokalens renovering. Hon har även lyft föreningens synlighet på Instagram och fräschat upp allt från talkoannonser till verksamhetsberättelser, samt varit drivande med att hitta på nya aktiviteter under coronaåren. Hennes engagemang och spark-i-bakenattityd smittar av sig och alla styrelser borde ha en klippa som Madde att luta sig mot!

Pris: 570 euro inkl. transporter och helpension.

Pris: 600 euro inkl. transporter och helpension

ÅRETS UNGDOM ÄR EN UNG PERSON ELLER GRUPP SOM ARBETAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA DE UNGAS SITUATION ELLER SKAPAR VERKSAMHET FÖR UNGA I FÖRENINGEN. ÅRETS UNGDOM KAN OCKSÅ VARA NÅGON SOM I UNGA ÅR KOMMIT MED I FÖRENINGEN OCH SOM REDAN AXLAR STORT ANSVAR.
PRIS FRÅN 3800 € Alla modeller av minireningsverk med slamtömning eller utan slamtömning. CE-godkänd samt EN 12566-3 info@asiofinland.fi www.asiofinland.fi JKM-Infra 050 5533270 S k a p a t r i v s e l p å t e r r a s s e n m e d C i T i L ä ® h ö j b a r a g l a s r ä c k e ! w w w r u l l m a f i s o l s k y d d o c h v i n d s k y d d f ö r a l l a h e m ! www.raitismaja.fi info@raitismaja.fi Bokningar 06-318 0900
ÅRETS ELDSJÄL ÅRETS ELDSJÄL BRINNER FÖR FÖRENINGEN OCH ÄR EN STÖTTEPELARE VARE SIG DET GÄLLER STYRELSEARBETE, RENOVERINGAR ELLER REVYÖVNINGAR. ÅRETS ELDSJÄL ÄR EN POSITIV KRAFT I FÖRENINGEN.
Lador av hyvlat trä Timmer 8 m2 och 12 m2 Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil Tel. 050-514 9905 Tuvasvägen 12, 66100 Malaxwww.tratjanstfmelin.fi Lador av hyvlat trä Timmer 8 m2 och 12 m2 Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil Tel. 050-514 9905 Tuvasvägen 12, 66100 Malax VARFÖR BYTA HELA KÖKET NÄR DU KAN BYTA UT ENDAST LUCKORNA? ✓ Spara tid och pengar ✓ Lokalt tillverkade och målade Högkvalitativa dörrar som passar till kök, garderober, grovkök samt badrum! Ring: 040-147 2911 | info@linro.fi Hotellvägen 7, Edsevö www.linro.fi MÅ-TI MA-TISTÄNGT | SULJETTU ONS KE15:00-21.00 TORS TO15:00-21.00 FRE PE15:00-22.00 LÖ LA12:00-22.00 SÖ SU12:00-20.00 TALVEN AUKIOLOAJAT VINTERNS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER ENJOY CRA F T BEERFROM REPLOTVÄGEN | RAIPPALUODONTIE 427 KVARKEN BREWERY GASTROPUB & PIZZERIA KVARKENBREWERY.COM VINTERNS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER: KOLLA VÅR FACEBOOK SIDA Freds Budtjänst - Lähettipalvelu Strandvägen Närpes - Vasa - Närpes - Kaskö -Kristinestad 040-502 3515 fred.kalax@gmail.com Vargholmsvägen 88 64210 Kalax Har ni gamla kopparrör i väggar och golv? Vi fixar nya rör, synliga. Snabbt och förmånligt Tfn 050-3383 481 Lillby RÖRSANERING i 60 och 70-tals hus

PENGAR FINNS TILL FÖRENINGSVERKSAMHET

PLANERAR NI RENOVERINGSPRO ELLER HÖST

FÖRENINGAR KAN ansöka om re noveringsbidrag för föreningshus både från Finlands hembygdsför bund och Svenska kulturfonden i september. Kulturfondens renove ringsbidrag är uppdelat i två olika ansökningar; en för planering och konditionsgranskning och den an dra för arbetskostnader för fack män.

Man kan också ansöka om bi drag från en rad olika specialfon der inom Svenska kulturfonden i september. Frans Henriksons tes tamentsfond ger bidrag för utveck lingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten,

från Malax i norr till Kristinestad i söder. En annan aktuell fond är Kristinestads kulturfond ger bi drag för kulturella ändamål i Kris tinestad.

ANDRA FONDER och stiftelser som har ansökningstid i september är Brita Maria Renlunds stiftelse, Konstsamfundet och Svensk-Öst erbottniska Samfundet. Brita Ma ria Renlunds stiftelse fokuserar på aktiviteter riktade till barn och ungdomar, medan Konstsamfun det och Svensk-Österbottniska Samfundet ger bidrag för bland annat konst och kultur.

FÖRENINGAR SOM planerar tea ter- och revyproduktioner under hösten eller vintern kan ansöka om produktions- och marknads föringsstöd från Finlands Svenska

Ungdomsförbund. Ansökan för höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 1 september till 29 fe bruari bör lämnas in senast den 1 november. Bidrag för bland annat barnkultur och kulturverksamhet kan sökas från Centret för konst främjande i oktober.

HÖSTENS BIDRAGSANSÖKNINGAR avslutas i november med Svenska kulturfondens stora ansöknings omgång. Då kan föreningar an söka om både verksamhetsbidrag och bidrag för projekt.

Bidrag som är aktuella för fören ingar listas regelbundet på SÖU:s hemsida. Kom ihåg att börja med ansökningarna i tid och ta gärna kontakt med SÖU om ni behöver hjälp och stöd med ansökningarna.

FÖRSÄKRINGAR I FÖRENINGAR

SFV håller en digital kurs om vilka försäkringar som kan vara aktuella i föreningar torsdagen den 17 november kl. 18.30–20. Malin Ström från Föreningsresursen berättar om försäkringar i föreningsverksamhet och vad man behöver tänka på då man tecknar en försäkring. Det finns möjlighet att ställa frågor samt diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Efter tillfället har deltagarna kunskap om olika försäkringar som kan vara relevanta i föreningens verksamhet och vet var man hittar mera information. Kursen hålls via Zoom. Anmäl dig senast 14 november på SFV:s hemsida www.sfv.fi.

I september är det ansökningstid för många olika bidrag, bland annat för renovering av föreningshus. Foto: SÖU:s arkiv/ Linus Lindholm
info@wifotek.fi, www.wifotek.fi ☎ 050 572 9315 Ring genast till Mauritz på tfn 050-572 9315 Leveranstiden endast 5 veckor GÖR DIG FRI FRÅN DYR EL OCH DYR OLJA! OCH PELLETSPANNOR FRÅN WIFOTEK!
JEKT, KULTURPROGRAM
BARNVERKSAMHET? I
FINNS DET MÖJLIGHET ATT ANSÖKA OM BIDRAG FRÅN EN RAD OLIKA HÅLL.

Höst kampanj ända fram till 03.10.2022

Stans skönaste motorsäng Eden 9 motorsäng 180 cm 4800€ norm. 6940€ med comfort bäddmadrass och fötter hemleverans ingår i priset.

Lyxiga eden 5 jenkki 160 cm 1590€ norm. 2160€ med comfort bäddmadrass och fötter. Hemleverans ingår i priset.

Eden 1 jenkki 160 cm 780€ norm. 978€ med profilerad bäddmadrass och fötter.

Eden 3 motorsäng 80 cm 1330 € norm. 2040 € Comfort bäddmadrass, fötter och hemleverans ingår i priset.

www.bedinvest.fi

Marknadsvägen 3, 65610 Korsholm Må-Fre kl 12-18 Lö kl 11-16 Tel. 0500 162 423

DANS PÅ OCH ÖVER SPRÅKGRÄNSEN

ning under danserna.

TROTS RABATTERAT inträde lyser de unga med sin frånvaro på dan serna. Hur man ska lyckas locka ut dem är en gåta.

re och att vi tillsammans skulle kunna planera våra danser så att de inte krockar med varandra. Pu bliken räcker inte till flera danser samtidigt.

KONTAKTANNONS

Sökes: DU BIL, BILIST, Trött och hungrig, dåliga vindrutetorkare, slitna däck, smutsig bil och tom tank

Här finns: Traditionell servicestation invid Riks väg 8 i Kvevlax. Vi har det du behöver. Bränsle, biltillbehör, nya däck, biltvätt mat och kaffe.

Barn och famlij inget hinder, alla är välkomna. Kom in efter en kopp kaffe så träffas vi och disku terar. Kanske det leder till något mera?

Eventuellt ett byte av ringar.

Efter två somrar med en väldigt tom danskalender kan Sixten Dalvik som är verksamhetsledare för Emet Folkpark se tillbaka på en nästan normal säsong.

– En del dansare saknas fortfa rande. Några har lämnat bort på grund av ålder och en del är försik tiga och undviker att röra sig bland mycket folk.

Föreningen brukar vanligtvis ha fem–sex danser per sommar och pandemin har orsakat ett stort eko nomiskt bortfall.

– Fast vi inte har någon verksam het så fortsätter räkningarna att komma, det finns alltid något som behöver renoveras och tillstånd som måste förnyas. Till all lycka har vi många praktiska talkoarbe tare som klarar det mesta.

na 2020 och 2021 blev tillåtet att ordna offentliga tillställningar för upp till 500 personer passade Emet folkpark på, trots att det krävdes flera dagars arbete att få alla till stånd i skick. Det är svårt att hålla avstånd på dansgolvet, och Dalvik konstaterar att det var lite nervöst att vara arrangör just då.

– Vi följde alla rekommendatio ner och restriktioner och dansarna slöt upp – de hade verkligen sak nat möjligheten att fara på dans. Vi har inte hört om någon smittsprid

– Vi skulle inte klara oss om vi inte riktade oss till den finska pu bliken, det är helt klart. Det finns inga andra dansplatser i närheten och de kommer långväga ifrån.

Då vi hade Marita Taavitsainen i augusti var många dansare från Uleåborg på plats.

Dalvik säger att man måste vara beredd på att alla danser inte kom mer att gå lika bra, man måste se säsongen som en helhet.

– Marknadsföringen är otroligt viktig, i dag räcker det inte med en annons i tidningen. Numera lägger jag ner mycket tid på att sprida in formation om danserna på svenska och finska på Facebook. Speciellt videoklipp brukar få bra sprid ning.

En ny trend är att dansarna i mycket större utsträckning än ti digare kommer med husbil. När Matz Bladhs och Tommys spela de för 700 personer i maj så stod 108 husbilar på parkeringen, nere vid stranden och inklämda mellan tallarna. Nästan alla stannade över natten.

– Redan dagen innan dansen började husbilarna rulla in, trots att vi inte erbjuder annan service än toaletter och rinnande vatten.

DALVIK SÄGER att det är bra att det finns flera föreningar med dan sverksamhet i de närmaste kom munerna, lite konkurrens gör gott.

– Jag önskar att samarbetet för eningarna emellan skulle bli bätt

ÅRETS SÄSONG avslutades med en traditionell Veneziaddans med Ca risma och Guns Rosor.

– Planerna för nästa sommar bör jar klarna, välkommen nästa som mar!

TEXT & FOTO CAROLINE MÅRD

Emet Folkpark

Grundades 1966 av Första Ung domsringen.

 Paviljongen byggdes 1967 och res taurangen Lill-Emet byggdes 1969.

 Läs mer om danserna på emet.fi.

För mera info kontakta Monica Asplund tfn 050 401 2405 monica.asplund@malax.fi KVEVLAX, 1134, 66530 Kvevlax

Bo granne med skog och mark och ha endast 15 minuter av kultur upplevelser och en vacker vardag. Området är beläget vid randen av Söderfjärden och rymmer totalt 130 st tomter á ca 2000 m2 Priser från 10 €/m2 Välkomna och välj er drömtomt i Malax!

I SOMMAR HAR DANSARE FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN FYLLT SÅVÄL PARKERING SOM DANSGOLV VID EMET FOLKPARK. PAVILJONGEN HAR ETT STRATEGISKT LÄGE PÅ GRÄNSEN MELLAN TERJÄRV OCH NEDERVETIL OCH LOCKAR DANSARE FRÅN BÅDE FINSK- OCH SVENSKSPRÅKIGA OMRÅDEN. NÄR DET UNDER coronasomrar Sixten Dalvik ser tillbaka på en nästan normal danssäsong i Emet folkpark. En trend är att danspubliken allt oftare anlän der i husbil.
"Vi skulle inte klara oss om vi inte riktade oss till den finska publiken, det är helt klart." Dalvik
 EMET
Sixten
in till Vasa. Ta del
pulsen på landsbygden, med idrott,
och näringsliv. Det låter som en dröm, eller hur! Då är drömmen här för att stanna. Söderfjärdsbacken i Malax erbjuder nu stora och härliga bostadstomter med en omgivning som andas hållbarhet,
Välkommen till www.malax.fi ST1
KARLEBYV.
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi ÖPPET VARJE DAG

T.ex. 13x120 STV 15x95 18€/m2

Östra linjen 692, Yttermark Mån.-Fre. 8.00-17.00 050-561

från att arbeta med manus för scen som annars är Åmans arbete.

– Det har varit väldigt annorlun da för mig. I en pjäs finns främst talade repliker som för handlingen framåt. I en bok finns plats- och miljöbeskrivningar, känslor och tankar. Jag har tyckt jättemycket om att arbeta med boken, berättel sen fanns där, jag har sett den som en film för mitt inre, den har fört mig framåt till oväntade platser.

sen och karaktärerna har greppat tag i mig och varit närvarande hela tiden. Jag har levt med tentakler na ute och snappat upp detaljer, uttryck och information från tiden som gett idéer. Många gånger har jag varit som en fluga på väggen, det finns många som gett inspira tion till något i boken som inte vet om det.

BERÄTTELSERNA om Lumpänglar na är bekant för många österbott ningar och får räknas till Oravais Teaters mest framgångsrika pjä ser. I boken, precis som i pjäserna, ligger fokus på fabriksarbetarnas, ”Masunarans”, liv och historia. Det handlar om jämställdhet och klassfrågor.

– 2010 råkade jag få ögonen på en bok, Masunaran, en lokalhis torisk bok om just arbetarna vid Oravais fabrik. Elise Kullas var redaktör för boken och i den fanns även hennes dikt Lumpänglar. Boken var fylld av historier som måste berättas, dessa historier och dikten i sig inspirerade mig, berät tar Åman.

Processen började alltså redan 2010 och 2013 när pjäsen haft pre miär föddes tanken på en bok.

– Jag började skriva på en bok men tiden räckte inte till, att det nu blev en bok beror nog på att jag blev kontaktad från förlaget som var intresserade av berättelsen. Stödet från förlaget och min för läggare Martin Welander och att det fanns en deadline gjorde att den blev av. Motivationen hade sä kert varit mindre om jag gjort allt själv, bara för att en bok skrivs be tyder det inte att den blir utgiven. Nu fanns utgivaren med redan från start.

PRECIS SOM i pjäsen med samma namn finns fokus långt på Alma.

– För boken var jag tvungen att välja ett antal perspektiv, Alma är huvudperson men flera karaktärer finns naturligtvis med. Exempel vis Gunnar får mera rum i boken än vad han fick i pjäsen.

En del av handlingen i boken kommer rakt från scener i pjäsen samtidigt som andra delar börjat leva sitt eget liv.

– Man känner igen pjäsen men boken ger utrymme för mer.

Jag har haft möjligheten att ta ut svängarna mera, boken utspelar sig inte enbart kring fabriken.

Vörå krigsskola, Nykarleby och hela Österbotten ryms med, även saker som påverkade samhället djupt då som inbördeskriget ryms med i boken på ett annat sätt. In spirationen kommer långt från verkliga livsöden på fabriksområ det som blandats med fiktion, un gefär hälften och hälften.

– Ibland har jag själv haft svårt att veta vad som är vad. Berättel

nu eller finns det mera att berätta? – Boken baseras på den första pjäsen som utspelar sig 1926–1932. Lumpänglars väg, pjäsen, utspelar sig 1933–1945 och också i den finns substans till en bok. Tiden efter kriget och hela 50-talet med strejken och alla konflikter är helt obehandlad, berättelser som förtjänar en tredje pjäs.

DET LÅTER ALLTSÅ som att vi kan vänta oss både en ny bok och en ny pjäs.

– Det finns mycket kvar att berät ta. Jag slipper inte ifrån dem, jag vill fortsätta att skriva och berätta om dem. Det känns som en upp gift jag måste fullfölja. Men först måste jag landa nu och ta det lugnt innan nästa projekt. Jag vill också se hur intresset blir för min första bok innan jag eventuellt går vidare med nästa, avslutar Åman.

I början av september hölls boksläpp för Lumpänglar på DooBop Club i Vasa. Förläggaren Martin Welander och författaren Annika Åman pratade om boken och historierna bakom den.
"Jag slipper inte ifrån dem, jag vill fortsätta att skriva och berätta om dem."
Annika Åman
Oy 050 4048940 Ab Bygger - Rakentaa Vi gräver grunder för nybyggnad och tillbyggnad. Vi gräver bort det som ska bort, lägger till det som ska till, eller ändrar om det som finns. Just som Ni önskar, med ett näpet slutresultat! Jakobstad med stor omnejd! HUSGRUND TRÄDGÅRD? Ta frimodigt kontakt om smått som stort! Tfn 040 59 38 045 www.lassfolks.fi ELLER Vi gräver grunder för nybyggnad och tillbyggnad. Vi gräver bort det som ska bort, lägger till det som ska till, eller ändrar om AV det som finns. Just som Ni önskar, med ett näpet slutresultat! Jakobstad med stor omnejd! Stort urval billiga inomhuspaneler i lager
vit hushållskvalitet 14€/m2 Fingerpanel
vitlackad hushållskvalitet
Lör. Stängt Jan
1701, Kaido 050-437 2410 Strandvägen 93, Närpes Mån.-Fre. 9.00-17.00 Lör. Stängt Janne 0400-160 357 info@granlidenstra.fi www.granlidenstra.fi Vi erbjuder: ✓Service och reparationer av bilar, traktorer och övriga fordon ✓Rökgasmätning för dieselbilar ✓OBD test, övrig besiktningsservice ✓Brännoljeförmedling ✓Däck och fälgförsäljning Välkommen! Pörtom Bil & Traktor Öb Velkmossv. 4 RUNE: 0500 560974 TONY: 040 5646334 Sommardäck till förmånliga priser! Vinterdäck till förmånliga priser! Jens: 040-187 5665 LUMPÄNGLARNA LEVER VIDARE TA Elektriska Kb Elinstallationer och Service | Elplanering | Lagerbutik tommy.andtsjo@pp.malax.fi tel. 050 592 3478 Solpaneler o. batterier till villan från oss! PJÄSEN LUMPÄNGLAR HADE PREMIÄR 2013 PÅ ORAVAIS TEATER, 2017 KOM UPPFÖLJAREN LUMPÄNGLARS VÄG. I BÅDA PRODUKTIONERNA STOD ANNIKA ÅMAN SOM FÖRFATTARE OCH REGISSÖR. NU LEVER KARAKTÄRERNA VIDARE I BOKFORM, DÅ ÅMAN DEBUTERAR SOM FÖRFATTARE.
ARBETET MED en bok skiljer sig
TEXT & FOTO JONAS RÖNNQVIST

ISABEL FLEMMING är tidigare ord förande i Övermalax UF och aktiv inom en rad olika föreningar. Fri villigverksamhet och hjälparbete är något hon brinner för och hon strävar efter att föreningsverksam heten ska vara inkluderande på alla fronter.

När Finlands Byar delade ut ut märkelser till årets landsbygds profil, landsbygdsaktör och unga lokala aktör på en gala i Vill manstrand i augusti fick Isabel Flemming ett hedersomnämnande för sitt brinnande engagemang i kategorin unga lokala aktörer. Alla utnämningar finns publicerade på www.bya.net.

Korsholms motionstrappa invigs på söndag. Projektet UF Hembygdsförening.

Ännu finns det en del kvar att göra i helhetsprojektet kring mo tionstrappan, men nu är själva konstruktionen klar och redo att användas. På söndagen den 25 sep tember klockan 15 blir det band klippning och en skål. Det blir också en lättsam (eller allvarlig om man så önskar) tävling i att ta sig upp för trappan. Man kommer

också att be deltagarna ställa upp sig i trappan för fotografering.

TRAPPAN ÄR BYGGD invid Väster hankmo UF och Västerhankmo Hembygdsförening och tanken är att skapa ett föreningscentrum som samlar flera föreningar på ett och samma ställe. Ungdomsfören ingen har också installerat en klät

terställning och en sandlåda för att bidra till projektets helhet.

EVENEMANGET ORDNAS med väder reservation. Under samma dag är det öppet hus vid de närliggande föreningshusen.

HANKMOTRAPPAN ÄR HÄR
första
är ett samarbete mellan Västerhankmo
och Västerhankmo
Behöver du en hyreslägenhet ? Tarvitsetko vuokra asunnon ? Vi har radhus eller våningshus Meillä on rivi tai kerrostalo asuntoja lägenheter i Smedsby, Kvevlax, Sepänkylässä, Koivulahdessa Solf, Petsmo, Jungsund och i Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa Replot. sekä Raippaluodossa, Fastighets Ab Korsholms Bostäder Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari Tel / Puh 06 3277123 , 0400 188 083 www.korsholmsbostader.fi SÖK TILL OPTIMA NU! Viakontinuerlig ansökan, kan du söka studieplatsåretom! Info: www.optimaedu.fi/kont Björn 0400-442 483 Marcus 0400-362 185 Leverans av bergskross och grusprodukter från Malax och Pörtom * Kalkförsäljning
FÖRENINGSPROFIL I ÖVERMALAX PREMIERADES Isabel Flemming fick ett hedersomnämnande då Finlands Byar uppmärksam made landsbygdsaktörer. Foto: SÖU:s arkiv/Linn Nyholm Om vädret tillåter så invigs den sprillans nya motionstrappan i Västerhankmo på söndag. Foto: Nina Söderberg

Det går att komma till rätta med det som tynger och gnageroch det finns mycket hopp om läkning! 147 sidor

Jag har hört om en mor gon, En enkel sång om frihet,Såg känner du det underbara namnet, Du fallna stjärna, 17 sånger

Upplev en nära rela tion med Frälsaren som längtar efter att få höra dina böner

365 dagliga andakts böner om frid, glädje och hopp

Frank MAngs (18971994) från Närpes är Nordens mest välkämda predikant. Han har predikat för 100.000 tals män niskor. Själv kom han till tro i ungdo men . 43 sidor 5€

Fler tidstecken än nå gonsin tidigare går i uppfyllelse och bibliska profetior fullbordas en efter en i allt snabbare takt.

En berättelse från vack ra Prince Edward Island om familjeband, tro, förlåtelse och om den slags kärlek som kan hela alla sår.

I alla tider har män niskor vandrat med Jesus, men i tiden för Jesu återkomst blir vandringen utmanan de, eftersom den sker i en ond och antikrist lig tid. Att vandra nära honom så att vi kan beskyddas.

Den här boken, Vad jag önskar jag vetat innan vi blev föräld rar, har ett mål: att förbereda dig för att uppfostra småbarn

22,90€ 148 sidor

En av vär tids mest om tyckta och folkkära kristna personligheter, Carl-Erik Sahlberg, berättar öppet om sitt liv tillsammans med ”överraskningarnas Gud”

Inbunden 213 sidor

Beställning till Sven-Erik Syréns förlag, Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo tfn. 050-301 6598, Obs ny epost: sveneriksyren@gmail.com Namn:__________________________________ Adress:______________________________ Tel:_________________________________ Postporto, 10 dagars betalningstid Alla Tiders kortpaket med 40 st. nya kort. Grattis, barn, djur, tänkvärda ord, bibelspråk. Även nya kort motiv Pris 22€ 20 stycken kort gratis om du köper någon av dessa CD:n Jag älskar livet, En him melsk melodi, Stad i ljus, Jag går mot ljusa tider, Du har en vän, Ljus och värme, 10 sånger Som en härlig Gudomskälla, Amazing Grace / Oändlig Nåd, En bön i kyrkan, Stor är din tro fasthet, 11 sånger CD 20€ CD 20€ CD 20€ CD 20€ CD 20€ 40 stycken i ett Julkortspaket såsom: Ljus, naturlandskap, änglar, barn, Jesu födelse m.fl samt 5 dubbla julkort Värde 40€ Ditt pris 22€ Julkortspaketet + väggkalender 2023 blir priset 29€ Finlandssvensk väggkalender 2023 vackra bilder och texter. Foto: Christine Eliasson 1 st. 10€ 2 st. 16€ 3 st. 22€ 5 st. 29€ 7 st. 39€ Dagens Lösen för 2023 Den Finlandssvenska andakts boken som ger uppmuntran för varje dag hela året Pris 10,50€ ”Guds änglar vill hjälpa dig ” Änglabesök, Oförklar liga Gudsingripanden och konkreta Bönesvar. De över 75 skildringarna ger uppmuntran hopp och glädje samt inspire rar till en tro som bär. Av Inger Waern Inb. 220 sidor24,90€ 396 sidor Inbunden 196 sidor 26,80€ 25€ 342 sidor 23,50€ Nyhet! CD 20€ Var jag går i skogar berg och dalar, Bortom gyllne sol Jag hörde änglasång, Tysta skyar, 23 sånger Räck mig din hand, Någon har rört vid mig, I sorg och glädje, Låt mig vandra nära dig, Det enda som bär, Her re led mig, 12 sånger Fri och förlåten, Långt bortom, Nu är försonings dagen, Så helt förlåter Gud, Jesus för världen 11 sånger 26,90€ Nu 21,90€ Inbunden 230 sidor Du får gratis varor på köpet!
Nyhet! Nyhet! Nyhet! Kortpaketet + väggkalender 2023 blir priset 29€ 2023 22€
22€
25€
Inbunden 197 sidor Väggkalendrar från Sverige Ro för själen. Akvarellmålningar med bibelord 12,90€/st. Änglakalender 11,50€/st. Du är viktig med bibelord 11,50€/st. Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Kerstin Svensson Syrens bokhandel Börjar hålla Öppet. Onsd.28.09 kl. 14-16 Onsd.05.10 kl. 14-16 Onsd.12.10 kl. 14-16 Onsd.19.10 kl. 14-16 Ring 050-3016598 om Du önskar komma annan tid. Välkommen!

Spa-resor till Pärnu En skön och avkopplande vecka i förmånliga och välkända Pärnu 8 dagar: 15-22.10, 27 11-4.12.

7 dagars julresa: 20-26.12

PENSALA RUSTAR FÖR FRAMTIDEN

Onsdag betyder talko i Pensala UF. Föreningen har fått bidrag från Finlands Hembygdsförbund för att renovera fönstren som är i dåligt skick.

SKRAPA, MÅLA, KITTA, TVÄTTA –talkofolket börjar ha vanan inne. Salen i ungdomslokalen är fylld med rutor som ska prepareras.

– Några glas har gått sönder men man får räkna med ett visst svinn. Vi hoppas att tätare fönster ska spara in lite på uppvärmningskost naderna i vinter, säger Jessika Ek lund.

Den här kvällen är ett tiotal talko deltagare på plats och flera av dem har tagit med sig sina barn.

– Pensala är just nu en väldigt barnrik by. Trettio barn under fem år bor i byn som har knappt fyra hundra invånare. Det är en helt annan situation än för några år se dan då hela årskullar saknades och skolan lades ner som följd, säger Madelene Lindqvist.

BÅDE LINDQVIST OCH EKLUND tror att ungdomsföreningen kommer att bli mer inriktad på barnverksam het.

– I somras ordnade vi The Big Pensalrace som var ett motionse venemang för hela familjen. Under två veckor kunde man hämta kar tor från lokalen och cykla, gå eller springa mellan olika kontroller där det fanns frågor man skulle svara

på. Vi hade två olika rundor och bland alla deltagare lottades en cy kel ut, säger Lindqvist.

Ett av årets mest populära eve nemang i Pensala är morsdagslun chen. Föreningen tillreder maten i

skolans kök och den transporteras sedan till lokalen. I år serverades över 200 portioner.

– Vi drömmer om att någon gång kunna bygga ut köket i lokalen. Det funkar bra att använda skolans kök,

men om kommunen någon gång får för sig att sälja byggnaden så blir det knepigt, säger Eklund.

I år har föreningen också ordnat traditionell påskbrasa och skött serveringen under byns midsom marfirande.

– Vi har funderat på att ställa till med en farsdagsbrunch i novem ber, men inget är spikat ännu, säger Eklund.

DET ÄR INTE BARA fönstren som är i behov av en upprustning, lokalens karakteristiska taklyktor ska också ses över.

– Enligt renoveringsplanen är fa saden näst i tur. Vi blir inte sysslo lösa under de närmaste åren i alla fall, säger Lindqvist.

Förutom bidraget på 13 000 euro från Finlands Hembygdsförbund så har Pensala UF fått stöd från Aktia sparbanksstiftelsen i Oravais. Från Nykarleby stad och Vörå kommun får föreningen årliga bidrag för underhåll av lokalen. Byns lokala Marthaförening och Pensala Hem och Skola har också understött för eningen i år.

Hotellresor till Tallinn 21-23.10, 2-4.12, 3-6.12.

Riga julmarknad En natt i Pärnu och två nätter i Riga. 3-6.12.

Weekendresor till Stockholm Shopping, kultur eller både och!

6-9.10 Tootsie fråga efter platser! 3-6.11 Petra Mede 50/50 20-23.10, 24-27 11 Bodyguard Jokkmokks marknad & Piteå 1-3.2.2023

Till Umeå

Shoppingkryssningar lördagar 1.10, 22.10, 12.11, 3.12

Hotellresor 1-2.10 (lö-sö), 21-22.10 (fr-lö), 22-23.10 (lö-sö), 4-5.11 (fr-lö) 11-12.11 (fr-lö), 26-27 11 (lö-sö) 3-4.12 (lö-sö), 16-17 12 (fr-lö)

Konsert-/teaterresor 4-5.11 Tribute to the Eagles 11-12.11 Bo Kaspers julkonsert 26-27.11 Christmas Night 16-17.12 The Boppers, Brolle och Nanne Grönwall julshow

Till Örnsköldsvik

1-2.10 GES arenashow 3-4.12 Julkonsert med Carola & Måns Zelmerlöw

Tammerfors

IKEA 29 10, 19 11 Musikalen Cats 29 10 Hantverksmässan 19 11 Jul & Nyår i Almuñécar 20 12.2022-4.1.2023

Danskryssning med Viking Grace Carisma och Matz Bladhs bjuder upp till dans! 22 23.11

 PENSALA Det är aldrig för tidigt att delta i talko. Agnes Häggblom tvättar glasrutor med stor iver. renoveringsplaner Pensala så Robert Kengo, Jonathan Pott, Simon Kengo, Jessika Eklund, Josefin Nyman, Madelene Lindqvist med Elsa Hägg raden Häggblom, Minea Kronqvist Ted Kronqvist.
TEXT & FOTO: CAROLINE MÅRD
Det finns gott om
i
blom i famnen kommer inte att bli sysslolösa i det första taget. I främre
Agnes
och
oravaistrafik.fi 06 318 4000 må-fre 9-16 Alla resor på vår nya hemsida! oravaistrafik.fi Vi har Finlands största utbud av paketresor på svenska. Res
med oss
Köttet är inhemskt, buljongen gör vi själva och kryddorna är äkta – då blir köttbullarna perfekta. TILLSATSER

NYTT INTYG FÖR

FÖRENINGSAKTIVITET

vis på att man har initiativförmåga och får saker gjorda.

Ett kompetensmärke, eller en Open Badge, synliggör den kun skap någon har uppnått i hobbyoch kursverksamhet eller genom frivilligarbete. De digitala märke na är internationella och kan an vändas i stället för, eller vid sidan om, traditionella intyg i arbetssök ning eller inom studier.

– Kompetensmärken är en del av valideringen, vilket innebär att det man har lärt sig någonstans ska man också kunna få ett intyg el ler bevis för. Vi vet att man lär sig mycket genom att vara aktiv i en förening och ofta är det just såda na saker som efterfrågas av arbets givare, säger Anna-Karin Öhman vid SFV:s studiecentral.

SOM AKTIV i en förening får man bland annat en helhetsförståelse för projekt och man lär sig att be driva verksamheter från början till slut. Man är tvungen att ta ansvar och fostras i demokrati, samtidigt som man måste kunna samarbe ta med andra människor – vilket utvecklar ens sociala kunnande. Ofta är föreningsaktivitet ett be

KOMPETENSMÄRKEN för ordfö rande, kassör och sekreterare i en förening kan nu ansökas från SFV av föreningsaktiva som varit del aktiga i en svenskspråkig förening i Finland.

– För att man ska kunna ansöka om ett kompetensmärke ska upp draget ha varat i minst två år. Det första året tänker vi att man lär sig uppdraget och gör lite som det har gjorts tidigare, medan man det andra året har mer möjlighet att utveckla sin egen roll och fören ingen i stort.

Kompetensmärkena har beskriv ningar av de kunskapsområden som uppdraget har innehållit. För ordförande nämns till exempel att personen har fått kunskap inom förenings- och mötesteknik, ad ministration, ledarskap, kommu nikation och samarbete.

INNEHÅLLET I kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av Svenska folkskolans vänner, Finlands svenska 4H, Fin lands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund. Tillsam mans har de kartlagt vad man gör inom de olika rollerna och vad man behöver kunna för att få ett

kompetensmärke. Anhållan görs på SFV:s hemsida, där det också finns utförligare beskrivningar över vad som ingår i respektive kompetensmärke.

– I ansökan fyller man i vilka uppgifter som har ingått i ens upp drag, hur man har varit med och utvecklat föreningens verksamhet och vad man är mest stolt över att ha lyckats med under sitt uppdrag. Till ansökan får man gärna också bifoga bilagor som visar vad man har gjort under sitt uppdrag i för eningen till exempel en mötesin bjudan, agenda eller verksamhets plan.

DE DIGITALA kompetensmärkena kan samlas i den avgiftsfria tjäns ten Open badge passport. Därifrån går det sedan att dela dem på so ciala medier som LinkedIn och Facebook. Man kan också bifoga märket till en arbetsansökan digi talt eller genom att ladda ner det som pdf och printa ut intyget.

– I framtiden finns det även möjlighet att skapa flera kompe tensmärken eller tillägg för till exempel föreningsaktiva med fast ighetsansvar eller arbetsgivarans var. FSU har också tankar på att ta fram olika teatermärken.

Anna-Karin Öhman vid SFV:s studiecentral är en av de som varit med och tagit fram ramarna för de nya finlandssvenska kompetensmärkena för ordförande, sekreterare och kassör i en förening. Foto: Karin Lindroos. FRÅN OCH MED I HÖST KAN DE SOM VERKAT SOM ORDFÖRANDE, SEKRETERARE ELLER KASSÖR I EN FÖRENING ANSÖKA OM ATT FÅ ETT KOMPETENSMÄRKE. TEXT MALIN
KOMPETENSMÄRKEN
ANDTBACKA BIOGAS Västra Jeppovägen 288 (längs med Riksväg 19) www.jeppobiogas.fi Naturligtvis! För renare luft & miljö Nu kan Ni tanka vår biogas i Jeppo, Jakobstad och Storkyrö NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss! 66800 Oravais, tfn 06 3575800 JÄRN-RAUTA KULLA Allt inom jordbyggnads Grävmaskiner 1,5-26 tn band & hjul 3D-maskinstyrning Transporter, Materialförsäljning Lavett, Krokbil Borrning, Sprängning, Bergkilning www.eekab.fi www.vvsvarme.fi | info@vvsvarme.fi | 050 5279 111 (Tobias) • VVS installationer & service • Bergvärme & värmepumpar
motorsågar Ultrakevyet moottorisahat akkukäyttöiset sahat ja raivaussahat STIHLILTÄ ainutlaatuinen paino/tehosuhde UUTUUS! Varför pruta på säkerhet eller kvalitet Miksi tinkiä turvallisuudesta ja laadusta maailman ammattisaha TAI HUOLTAMALLA MEILTÄ ! ÖPELLERSERVICEHOSOSS!  06-3182950 0500-364688 Cirkelväg.15 65100 Vasa Silmukkatie Vaasa Stihl MS 170 • Tilavuus 30cm3 • 4,2 kg TARJOUS! TARJOUS! Stihl MS 180 • Tilavuus 32cm3 • 4,3 kg Stihl MS 194 CE • Tilavuus 30cm3 • 3,3 kg 229 299 399 Ultrakevyet moottorisahat Ultralätta motorsågar 199€ 199€ 299€ 359€ 359€ TARJOUS! ERBJUDANDE! MSA 120 C-BQKäyttöaika n. 45 min (AK30) MSA 140 C-BQ299€ Sis. akku ja laturi 399€ Käyttöaika n. 35 min (AK20) Sis. akku ja laturi Akkusaha Batteridriven såg Akkusaha Batteridriven såg USEIMMAT KONEET LÖYTY VÄT MYÖS AKKUKÄYT TEISENÄ! DE FLESTA MASKINER FINNS ÄVEN SOM BAT TERIDRIVNA! 930€ 390€ 399€ Stihl MS411 C-EM Röjsåg Stihl RE130 PLUS korkeapainepesuri, högtryckstvätt PARK 500 W 4 290 € (Ovh. 4 590,-) TARJOUS PARK 300 M 2 890 € MULTICLIP 547 299 € MULTICLIP 547e Kit 599 € Leikkuukapasiteetti jopa 500 m2 QUICK FLIP -TEKNOLOGIA Leikkuulaitteen nosto puhdistusasentoon kestää alle 30 sekuntia. Stihl BR 500 lehtipuhallin (lövblåsare) 599 € Tehokas reppupuhallin. STIHL-tärinänvaimennus, ergonomisesti muotoillut olkaimet, lukitusvipu puhallusnopeudelle, kantokahva. 26,8 cm3, 9,9 kg. Stihl MS 201 C-M 690 € € Kevyt, 1,8kW, M-Tronicilla. Taloudellinen 2-MIX-Moottori purusuojan kiinteä mutteri, 3/8" PM teräketju erittäin korkealla leikkuuteholla. Äkta alrökt och ett genuint mathantverk är grunden i våra österbottniska Vi använder 100% co2-fri VAT TENEL från KimoBruk PREMIUM Höstens nyhet är vårt helt nya utseende och med mera smak oravaisrokeri.fi

HÖSTEVENEMANG I FÖRENINGARNA

23–25.9 Kvevlax UF: Höstloppis, öppet fre kl. 16–20, lör kl. 10–16 och sön kl. 11–14.

24.9 Replot UF & Replot Byaråd: Lop pisrace kl. 11–16. Karta på föreningarnas sociala medier.

24.9 Omställning Österbotten: Före läsningen Skogens många möjligheter kl. 11–13 och diskussionspanel kl. 14–15.30 vid Kulturhuset Dux i Kristinestad.

24.9 Terjärv UF: Fotoutställning med nio utställare på temat Sommarminnen 2022 kl. 14–17.

24.9 Kronoby U&NF: Krombi Rock kl. 20 med banden Standard Demand och The Police-tributbandet Regatta de Blanc.

24.9 Åminne folkpark: Säsongsavslut ning med 1G3B & Vörjeans kl. 21–02.

24.9 Molpe UF: Pubkväll i Daltons med Lester kl. 22–02.

24–25.9 Tölby HF: Loppis kl. 10–16. En dast kontant betalning.

25.9 Rökiö BF: Hägglunds fotomuseum öppet kl. 14–16.

26.9 Övermalax UF: Klädbytarkväll kl. 18–20. Ta med max 10 plagg du inte längre använder och fynda nya.

27.9 Omställning Österbotten: Fröträff och diskussion vid Närpes huvudbibliotek kl. 18. Låna eller lämna in frön till fröbib lioteket.

28.9 Småbönders UF: Filmkväll med vis ning av revyn Svart på vit från 2018 kl. 19.

29.9 Övermalax UF: Hållbarhetsmarknad vid Solhem kl. 18–20. Marknad med hållba ra produkter av lokala företag och fören ingar, Tortillabuffé och REKO.

30.9 UF Hoppet: Ungdomscafé för åk 3–6 fredagar kl. 18.30–21. Första fredagen i månaden för åk 7 och uppåt kl. 18–21.

30.9 The Doo-Bop Club: Classical Club: Atlantis Ensemble kl. 19.

30.9 Ritz: Hervottomat Stand Up kl. 20. 30.9–2.10 Töjby UF: Höstloppis i lokalen. Öppet fre kl. 17–21 och lör–sön kl. 10-17. Försäljning av våfflor på lördag kl. 11–14.

1.10 Ritz: Pate Mustajärvi: Tämä(kin) tari na on tosi kl. 19.

1.10 The Doo-Bop Club: Fort big band feat. Peter Asplund (SWE) kl. 19.

1.10 Härkmeri UF: Pubkväll kl. 21–02 med musik av trubadur Fabien Attié.

1.10 Björkö UF: Föreningen firar 100 år med middag och dans till tonerna av Re play från kl. 18. Meny och program på so ciala media. Anmäl deltagande och even tuella allergier till Alina tfn 045 8830 338 eller Simon tfn 040 7357 204 senast 25.9.

2.10 UF Havsbandet: Pop Up Shop med Fioli, Swanni och MinHälsoStory som säl jer kläder, accessoarer och kosttillskott kl. Föreningens café är öppet. : Start för gympaskoj

skolan och åk 1–3 onsdagar kl. 18.45–19.30. Anmälan senast 25.9 till ufhoppet@gmail. com eller tfn 040 7455 349.

4.10 Töjby UF: Start för bakkurs för åk 3 och äldre kl. 18–19.30 vid Töjby skola i samarbete med Närpes 4H. Anmälningar till Anki på tfn 050 5668 485 senast 29.9.

5.10 Västerhankmo UF: Öppet Hus för barn i åldern 8–12 år kl. 18–19.30. Mellan mål serveras och kaffepannan står varm för föräldrarna. Underåriga eller syskon kan komma tillsammans med vuxen. Föl jande gånger 19.10, 2.11, 18.11 & 30.11.

6.10 Västerhankmo UF: Förmiddagsträff för daglediga med aktiviteter för barn, från kl. 10 varannan torsdag. 6–8.10 Ritz: Vasa Humorfestival.

7.10 UF Hoppet: Ungdomskväll för åk 7 och uppåt första fredagen varje månad kl. 18–21. Kiosken öppen och kaffet varmt. Ungdomarna får själva vara med och pla nera eventuella temakvällar.

7.10 The Doo-Bop Club: Doo-Bop Club 27½ anniversary: Joel Frahm Trio (USA) kl. 19.

8.10 The Doo-Bop Club: Hortans-Junola inen kl. 19.

8.10 Eloria: Syworkshop kl. 10–16 och spelkväll från kl. 16 framåt vid Kimo UF. Anmälan via hemsidan senast 30.9. 8–9.10 Petalax UF: Loppis i lokalen, öp pet lör kl. 11–15 och sön kl. 10–16. Boka

bord via Angelica på tfn 040 6877 020 eller via mail till puf@petalax.fi senast 2.10.

8–10.10 Böle UF: Loppis i lokalen, öppet lör–sön kl. 11–16 och mån–tis kl. 17–20. Reservera bord per e-post till jessica. harf@me.com.

14.10 Västerhankmo UF: Träffas & Trivs – Markramé kl. 18–21. Anmälan till vaster hankmouf@gmail.com senast 9.10.

14.10 The Doo-Bop Club: Finska Snubben & Tom Alfons as Trasig Telefon kl. 19.

14.10 Ritz: Elonkerjuu + Tulenkulkijat kl. 20.

14.10 Karperö UF: Disco för åk 2–6 kl. 1820.30.

15.10 Malax IT-förening: Gameday kl. 12–19 i Bygdegården. Prova på olika spel på dator, vr och playstation.

15.10 Ritz: Mia Hafrén kl. 19.

15.10 The Doo-Bop Club: Organic Growth plays Coltrane kl. 19.

15.10 Fagerö folkpark: Smokie & Two Zi des kl. 21–02.

16.10 Västerhankmo UF: Träffas & Trivs vid Slätkärr grillplats. Eftermiddagsut flykt med start kl. 15 från lokalen. Ta med eget att grilla och dricka.

18.10 Ritz: Robin Hund och Sås & Kopp kl. 18. 20–23.10 Solf UF: Loppis tor–fre kl. 18–20 och lör–sön kl. 10–16. Kontant eller kortbetalning. Boka en försäljningsplats genom att maila solfuflokal@gmail.com

eller kvällstid ringa/sms:a 044 5491 582.

21.10 Petalax UF: Knattedisco.

21.10 The Doo-Bop Club: BÖRN Quartet kl. 19.

22.10 Petalax UF: Minidisco.

22.10 The Doo-Bop Club: Kalle Katz Im prov kl. 19.

22.10 Korsnäs BUF: Pubkväll kl. 20–02 med musik av T & The Teasers.

26.10 Musikcafé After Eight: Culture club med Månskensbonden kl. 20.

27.10 Ritz: Open Stage Night kl. 20. 28.10 Malax UF: Halloweendisco.

28.10 Korsnäs BUF: Halloweendisco för åk 1–3 kl. 18–21.

28.10 The Doo-Bop Club: Tuomo Uusitalo Trio kl. 19.

28.10 Ritz: Scandinavian Music Group kl. 20.

28–30.10 Dockteatern Lilla Åsnan: In ternationell dockteaterfestival i Drama salen vid Vasa stadsbibliotek. Biljetter via NetTicket eller vid dörren.

29.10 Korsnäs BUF: Halloweendisco för åk 4–6 kl. 18–21.

29.10 Bergö UF: Höstdans med Jonzons orkester.

29.10 The Doo-Bop Club: Jason Hunter (USA) & The Low Standards Trio kl. 19.

31.10 Övermalax UF: Spökvandring

5.11 Karperö UF: Pubkväll med underhåll ning och servering kl. 20. K-18.

Hösten är en nystart för många, inte minst för föreningarna. Det märks tydligt när man ser hur många evenemang av alla de slag som ordnas den närmaste tiden. Det bjuds på allt från loppisar och konserter till discon och pubkvällar. Besök en lokal förening och förgyll vardagen med ett trevligt evenemang. 64200 Närpes, tel. 347 5700,

Vill man se Vörjeans spela live i höst så har man flera möjligheter. Rockabillybandet spelar på Åminne folkparks säsongsavslutning den 24 september och på Vasa Humorfestivals efterfest på Brödfabri ken den 8 oktober. Foto: Erik Åhman
12–15.
4 & 5.10 UF Hoppet
för åk 4–6 tisdagar kl. 18–18.45, för 3–5 åringar onsdagar kl. 18–18.45 och för för
fax 347 5701 BYGGNADSMATERIAL, VERKTYG, MASKINER, HUSHÅLLSMASKINER, FÄRGER, MASKINUTHYRNING FINA HÖSTERBJUDANDEN - GAMMALT PRIS AMPRO VERKTYGLIVSTIDSGARANTI LADDBAR FICKLAMPA 1290 EKOVILLA blåsull förmånligt Även i skivor SPARA EL! Dörr- och fönster tätningar för alla behov SÄNKPUMPAR olika modeller Pannlampa fr. 1990 fr. 59,Skruvdragare 13 mm chuck 18 V, 2 x 3 Ah 36 år since 1986 Endast 149,LED Arbetslampa fr. 990 Gatuborste + skaft 5,El skarvkabel 10 m o. Kabelvinda fr. 990 Polyuretan byggskum 450fl. Byggbordscirkel Raptor 1200 W 119,Effektivt båttvättmedel 1 L 19,Motorsågskedja Oregon 12,-/st Värmebatteri fr. 1490 Lättpresenning 3 x 5 m 1190 Brandsläckare 2 kg 2000 5 kg 5500 Gipsskivor Väggspackel Specialpris 270015 kg Tela 3 inomhusfärg 3 L 1290 LED arbetslampa med stativ 2 x 30 W 4900 Jonas: 045-1333678 Strandvägen 1677, Malax www.marinedock.fi VINTERFÖRVARING AV BÅTAR Båtreparationer och service Båttvätt, Båttransporter Upptagningar Auktoriserad Tohatsu servicepunkt Reklamskyltar Dekaler Biltejpningar Lasergravering

BLI MEDLEM!

Trygghet i vardagen kräver ett målmedvetet arbete. vill fortsätta jobba för ett öppet, liberalt och fritt Finland där du är trygg. Riksdagsvalet är runt knuten – du behövs.

Vi
Bli medlem via QR-koden www.sfp.fi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.