Page 1

11'38. == t___ UJII.1.5: U.III••r: . 2,58. ::

',jJ,fI/;lffe-

-

. ,lJJ fJJ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl�

§t!fl!gp�: Förr

o C"•

•••

-

------......

• •

= _ -

-

§ 5

==

-

Var finns p-ublek l en 9

-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' .

...

.

.

e

Se .'.fa .,....

== -

.


Torsdagen den 25 lull 1985.

Sommartanka.r

------

-....... . ---

• • •

Felsatsningar

Live Aid

Sön

gens Seaside-Rock med den engel a gruppen Motörhead som största dragplåster blev en skräll. Endast omkring 1000 personer fanns på plats i Närpes. Arrangörerna hade hoppats på e hel del mer. ' Var det hela en felsatsning från arrangörernas sida? Tydligen. Motörhead är.ingen "publikvänlig" grupp för den stora allmänhe­ ·ten, och heavyrockarna iSydösterbotten räcker inte till för att ro hem en dylik tillställning. Vill man ha en större publik måste man satsa på grupper eller artister som spelar en mllSik av idag. Sådana artister finns, och defhms på närmare hAll An lIoIörbead . . och är dessutom Det är lätt •••iI det

attva.raeft_. ._""'."

Live Aid-konserterna var det senaste le et i projektet Band Aid (en ordlek med syftning både på det engelska ordet för plåster och pao popbandens hjälpaktion), som initierats av den irländska rockstjärnan Bob Geldof. Som känt startade Band Aid med att brittiska rockartister spelade in skivan "Do They K? w H's Christmas", som enligt uppgift inbringade över 60 mIljoner mark. Satsningen inspirerade andra, bl.a. amerikan ­ ska artistkolleger till skivan "We Are The World". Också i Finland spelades en skiva in som hittills har inbringat 200 000 mark för de svältande i Afrika, skriver Björn Månsson i HuJ

vudstadsbladet.

Live Aids betydelse skall bara delvis mätas i pengar. Men redan om man gör det, är fiamgången ett faktum. De sammanlagda intäkterna från biljell­ försäljning, TV-rälligheter och inte minst donationer beräknas kunna uppgå till inte mindre än 500 miljo­ ner mark, vilket flerfalt överstiger även de mest optimistiska förhopp­

iW1I . --

So

n

pub­

mmare 1985harvisat sig vara en dAligmusiksommar Jikmässigt sätt. I Sverige sviker pubIUteafolkparkerua, det är bara några få artister som drar. Flera av de sångare somhar tipRatsbli stora publikfavoriter framträdernu inför ettfAtal männsikor. Det bär känns frWltrerand.ebådeförartisterna och

den1illapubliksomharSÖktsigtilldeplika

.

Vad är det som hålle r på att hända?])et är knappast _ att det är inflation på musiktilIstäJJningär. De bar ordnats under 11nga t1der precis på samma sätt som idag. Ski11nadenär den. att det går sämre idag. Vad är det dl som bör göras? Först och främst PIler det att satsa rätt. Att satsa ·på rätt musik. Dessutom gäller det att satsa på rätt veckodag under rätt säsong. Att arrangera en rockgal& under en söndagseftermiddag är kanske inte det mest lyckliga man kan göra, om man också h()ppas på en mera långväga publik. På något sätt måste det gå. Det kan helt enkelt inte vara så att Bruce Springsteen ä,r de n enda som drar till sig publik som flugor kring

en sockerbit.

o

Are.ts Seaside-RoCk har ventilerats i pressen på sistone. Attadde

nega.tiva skriverierna kring spriten, Närpes ut och Motörhe skulle ha påverkat publikunderlaget finns det knappast någon anledning att tro på. Det är andra faktorer omhar spelat in... . Ink()mmande helg är det dags tör årets SOUROCK. i Molpe. Aven inte en sådan skräll so om pu1ike skulle svi a så blir det än . . uf 80.000 mark. Nar Narpes kostade d Motorhea det blev iNårpes. det gäller SÖURQCKEN har man mera satsat på lokala förmågor. Alla är kanske inte sä. bra, men de spelar gärna ochi'är ofta pub1ik n med i svängarna. Dessutom tar de inte så höga gage - en sak som arrangörerna bör tänka på i dessa osäkra musiktider

j havet" så a ra n gra droppar. Hjälpbehoven är ju snart sagt oändliga. Men för all vara insamlad på frivillig väg och på en end" dag är summan impo­ nerande. FN-tjänstemannen Maurice Strong, som samordnar världsorga­ nisationernas krisinsatser i Afrika, har. prisat resultatet inte minst med hänvisning till all det handlar om re­ da pengar. Det är lättare alt få rika länder all avstå från sina livsmedel­ söverskolI, men det är svårt all få fram pengar, säger han. Oeh sådana behövs, inte minst för all livsmedels­ hjälpen skall kunna distribueras. Band Aid-projektets nästa stora utmaning är nu all se till all pengar­ na används så effektivt <om möjligt. Redan nu finns planer klara för in­

satser i åtminstone Etiopien Mali Mosambique, Sudan och chad Maurice Strong säger aH han är im­ ponerad av projekten och övertygad . om att hjälpen når fram.

T

:

Live Aid-konserternas betydelse . IOskränker sig dock som sagt inte till bara den materiella biståndsi Lika - och deras symboliska de funktion. Låt vara all många i stadionpubliken och 61aoo"'f'V-tillar­ na kanske mest bara njöt av rockmu­ siken. Men budskapet bakom sats­ ningen trängde säkert igenom hos al­ la: det var fråga om en samfälld. världsomspännande solidaritetsak­ tion, Över nationella och politiska grän­ ser (också östblocksländer var med) gjorde världens ungdom en gemen­ sam insats. Och det skedde under ledning av rockvärldens starkast ly­ sande stjärnor, sådana som ungdo­ men ser upp till. Det blev på della säll en manifestation av all dagens unga i den rika världen - oeh deras idoler - inte alltid bara själviskt tän­ ker på sill eget materiella bästa, så­ som en del belackare vill hävrla.

Censur av videofilmer Riksdagen godkände för ett par år sedan ett tillägg i straffiagen som förbjuder distribution av bildupptagningar , som innehål· ler rått våld. Samtidigt uttryckte riksdagen förhoppningen att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att förhandsgranskning

av vissa bildupptagningar skulle fås till stånd. Undervisnings­ ministeriet tillsatte en kommitte, som torde få sitt lagförslag klart innevarande höst, skriver Västra Nyland_ Om en sådan här lag om förhands· granskning antas - typiskt nog an­ vänder kommitten ingenstans ordet cencur - torde Finland bli det enda land i världen som stadgar om för­ handsgranskning av videofilmer fÖl privat bruk. Lagen bör förresten stif­ tas i grundlagsordnin.g eftersom den inskränker de medborgerliga rättig­ heterna. Brott mot lagen skulle straf­ fas med böter eller högst sex måna­ ders fängelse. Våldet. i synnerhet massmediavål­ det, är ett problem i dagens värld och det är ingalunda bara barn och ungdomar som påverkas negativt av det. Våldet avtrubbar oss alla för dess konsekvenser och gör oss mera, inte mindre, aggressiva, Katharsiste­ orin, d,v.s. att vi genom alt titta på våld avreagerar oss, har de seriösa

forskarna övergivit för länge sedan. Den lever dock kvar som allmän uppfattning och som ofta använt ar­ gument hos Lex. vissa filmprodu­ center. Någonting borde alltså klart göras för att skydda åtminstone barnen för rån och förråande våld. men vilken effekt kan rörhandsccncuren ha? Strafllagen förbjuder ju redan nu di­ stribution av bildupptagningar som innehåller rått våld. Övervakningen är polisens uppgift och bedömningen domarnas, vars personliga smak av­ gör vad som är rått våld eller porno­ grafi, Den entydigast positiva verkan en förhandsgranskning, som film­ granskningsbyrån skulle utföra, har är att bedömningarna skulle fören­ hetligas.


(ffJ[j:. Nordiska ungdomar på läger vid SO FF

,_- Z5 tull 1115.

••

Våra barns rätt

Under tio dagar med avslutning på fredag n var ett nittiotal ungdomar från hela Norden samlade till sommarmusikskola på SOFF i Närpes. I alla tiJJgängliga utrymmen övades musik när ÖP hälsade på. Och i solskenet ute på gården samlades grupper till improviserade övningar. 'Buskspel' kallas det visst i andra sammanhang.

till rökfri miljö Det borde vara en självklar rät­ tighet för alla barn att få födas och växa upp i en miljö fri från föroreningar av tobaksrökning. Tyvärr är hela samhället förgif­ tat av tobaksbruket och alltför många föräldrar är fjättrade vid tobaks beroende som de har svårt för att göra sig fria från. Vi är alla snärjda i undfallande atti­ tyder. till tobaks bruket som får till konsekvens att foster och uppväxande barn helt försvarslö­ sa utsätts för tobakens skade­ verkningar. Tobaksrökningen är ett myc­ ket inflammerat problem, därför är det svårt att undanröja miss­ förhållandena i barnens upp­ växtmiljo, trots att alla männi­ skor numera är väl medvetna om

n ..

tobakens skadeverkningar både för aktiva och passiva rökare. Opinionen för rökfria upp­ växtmiljöer för uppväxande barn och för barnens rätt till rökfri miljö växer sig numera allt star­ kare. ,Alla kan vara med och stärka denna opinion ännu star­ kare genom den enkla åtgärden att bli medlem i VISIR, Tunnel­ gatan 25, 111 22 Stockholm, pg. 60 94 07 - 2. VISIR är riksorga­ nisationen för rökfritt, som arbe­ tar för att rökare och icke-rökare' tillsammans skall samverka för att skapa miljöer där alla männi­ skor kan trivas och må bra.

Det som pågick var NAMU:s (Nordiska amatörmusik union) . sommarmusikskola. Sedan fem år tillbaka är det en årligen åter­ kommande samling för amatör­ musiker på elitnivå. Det handlar om klassisk och lätt klassisk mu­ sik från symfonier till brass­ musik. Norska ungdomar med blåsin­ strument utgjorde största grup­ pen, ett 4O-tal, vid skolan. En dast Finland ställde denna gång upp med stråkmusik. Det var li­ tet för få stråkar vid kursen för att man skulle kunna få en full­ ständig symfoniorkester, konsta­ Ralf kapellmästare, terade Sjöblom. Bland stråkmusikanterna hit­ tade ÖP Malin Storbjörk, 12 år,

Bo HelIgren Box 59 890 41 Skorped

olla jesplatsen!

från Kronoby och Niklas Lind­ feh, 19, från Karleby. Malin var yngsta deltagaren vid skolan och deltog första gången. Niklas där­ emot var med tredje gången vid NAMU:s sommarmusikskola. - Det har varit ganska svårt att hänga med på den nivå som undervisningen rör sig här, säger . Stor!)jöllk. Men det bety­ der också att jag lärt mej väldigt mycket. Tidigare i sommar var jag med på en kurs i Kronoby och då tyckte jag det var alltför lätt. Malin spelar både klassiskt och folkmusik. Hittills har hon tyckt bättre om folkmusik, men

u på helgen är det ter dags ror sommarens mest efterläng­ tade rock-händelse: SOV-ROCK i Molpe! Det blir en tvådagars tillställning också i år med början klockan 13.00 på lördagen. Nytt för i år är att två utländska band är med - Fraendir från Färöarna och Max Bluesband från Sverige. En annan nybet är att tv kommer att vara på plats och rtlma sommarens SÖV­

när hon fått lära sig mera av klassisk musik tycker hon nästan det är roligare. Niklas spelar violin i Remels orkester och i. Kyrkokvintetten. Han har spelat i 14 år. Musiker tänker han dock inte bli på hel­

rock. Av närmare femtio anmälda band har man i år valt ut sjutton stycken. Uttagningens grunder är spridningen på musikstilar, geografisk spridning, komposi­ tion, text, orginalitet, samspel och helhetsmusikaliskt intryck. Nya band har getts företräde. Det är också viktigt att banden är fungerande - band ihopploc­ kade enbart för SÖU-rock har inte godtagits. På lördagen kommer följande band att uppträda: Wild Force (Vasa), Exousia (Korsholm), Fraendir (Färöarna), Dreadline (Jakobstad), Ragnar Hare (Ja­ Bluesnand Max kobstad), (Umeå, Sverige), Jet Black (Va­ sa) och No Doubt (Helsingfors). På söndagen spelar Bob Secret (Vasa), Rollercoaster (Vasa), (Aland), Afton Gycklarnas Torsten & Pojkarna (Jakob­ stad), Gigi & Late Night People (Ekenäs), Joes G<\rage (Abo), Helsinki City Heasers (Helsing­ fors), Trouble (Kimit6) och Non \ l Troppo (Pargas). Som vanligt kommer\både tru­ badurer och dansgrupper att uppträda. Bee Gee Laxen, J' J Nyberg och Kriba sjunger sina visor för oss båda dagarna. Dansgruppen Damim är med liksom under tidigare år. I som­ mar får vi dessutom se en del av

Milla Simons dansgrupp som ny­ ligen utmärkte sig genom att vin­ na en danstävling på Island. I år är Molpe Uf bättre förbe­ rett för rockkonserten än någon­ sin. Det natursköna paviljong­ området har snyggats upp på fle­ ra talkokvällar. Den här veckan har man byggt scenen. - Med hjälp av grannföre­ ningarna har vi engagerat snart 200 funktionärer, berättar Mol­ pe Uf:s ordförande Ulf Sten­ lund. Vi kommer att organinsera serveringen mycket bättre än förr. Sallad och limsa kommer att säljas på ett skilt ställe utom­ hus och vi har också en skild glasskiosk. Dessutom delar vi upp försäljningen av hambur a­ re och korv på olika ställen. D,et här kommer att minska köerna i serveringsrummet och öka triv­ seln på området. Hippi Hovi som hållit i trådar­ na för SÖU-rocken också i å väntar mycket folk om bara väd-' ret blir bra. \ - Blir det dåligt väder måste vi flytta in hela tillställningen i paviljongen, säger Hippi Hovi. Det går visserligen an, men det är klart att det blir en flopp om det regnar. Bussar kommer att avgå till dansen i Aminne på lördags­ kvällen.

tid. Datatekniken är mera loc­ kande.

Inhiberade SÖV-resor

\

\

I maj berättade ÖP om de buss· resor till Europa som SÖV plane· rade arrangera tillsammans med Karleby Resebyrå. Tre femton· dagarsresor genom sammanlagt elva länder skulle ordnas med av­ färd i början av juni, juli ocb augusti. Priset för en resa var en" dast l 100 mark. Tyvärr anmälde så få deltaga­ re sig att man blev tvungen att inhibera samtliga resor. De få re­ senärer som anmälde sig blev er· bussresor i bjudna andra trevliga . stället. SÖV ger inte upp med detta första försök. Nästa sommar blir det nya bussresor och då tänker man salsa ordentligt. Rekll\m och information skall ut längte på förhand och man kommer eventuellt att marknadsföra re­ sorna via skolor.

Malin Storbjörk 12 år från Kronoby var den yngsta deltagaren på musikliigret. NAMU:s sommarmusikskola utgjorde samtidigt början på en lång rad av kurser inom ramen för Martin Wegelius-institutet.

domskörledare. Sedan avlöster kurserna varandra fram till den 10 augusti.

Denna vecka pågår ett nordiskt

SVEN-ERIK GLADER

seminarium för barn- och ung­

Alla införda läsar-brev en liten honoreras med " slant. Du kan skriva om precis vad som helst. Eller t.o.m. , ställa en fråga. Eller varför inte sända in din bästa dikt. Det går bra att skriva un­ der signatur (om man inte hoppar på. någon namngi­ ven person, det vill säga), men sätt ut namn, adress, telefonnummer och social­ på. annat ,skyddssignum Du vet väl om att vi varje 'ställe i brevet. månad belönar den bästa insändaren med Adressen är:

150 mkr

Brev från läsarna ÖP, PB 27, 88601 Jakobstad.


--

\

TorsdagaR daR 25 lull 1985.

------

Det är länge sedan tjejerna i våra nordiska grannland kastade bikinins överdel och började sola toppless. Topp­ less-modet vinner insteg också här, men ännu är det inte helt accepterat. ÖP for ut till Paradisön i Vasa och kollade hur pass lättklädda .de solbadande flickorna var. Överraskande . många av damerna på stranden solade toppless, men en närmare undersök­ ning visade att samtliga toppless-solbadare var från Sverige och Norge. Inte en enda av de finländska flick­ orna hade vågat kasta biki­ nins överdel! - Vi solar alltid toppless, säger Anne-Maj Fjällberg från Sverige. Hon och hen­ nes döttrar Synnöve och Anette tillhörde skaran toppless-solare på Paradis­ ön i Vasa. - I Sverige är det jätte­ vanligt att sola toppless och vi har inte märkt att folk skulle ha reagerat ne­ gativt på det här heller, fortsätter Anne-Maj Fjäll­ berg. Hemma både solar vi "''' och badar na1 vi bor så avskilt att det går för sig. Jag tycker inte alls att det gör något att man solbadar toppless pa all­ männa badstränder så länge det inte generar and­ ra badgäster. De andra damerna som solade toppless på stran­ den var alla utländksa be­ sökare. Men det fanns kvinnor också bland de norska turisterna som valt att behålla hela bikinin på. - Jag solar aldrig topp­

Paradisön i Vasa.

----

--

--

--- r:l

--

'' '''''''''' '''''' ­ ga atser, även om det är lat toppless om jag hade mycket vanligt i Norge, sa­ varit hemma i Norge, r de en turistande norska där gör ju alla det. Men i som inte ville avslöja sitt Finland är det ju så få som namn. Men andra får gär­ solar toppless så jag tyckte na sola toppless om de vill att jag inte heller skulle - det gör inte mig någon­ göra det. Jag tror att fin­ ting. ländare är lite stelare och mer konservativa än vi En annan av de norska norrmän! turisterna bekände att hon

inte vågat sig på att sola toppless eftersom det fanns så många på den fin­ ska badstranden som be­ höll bikinins överdel på.

Ragnhild Stordvald från Norge solade inte heller toppless, eftersom hon tyckte att det lämpade sig mer för unga flickor. - Men det är klart att jag skulle ha solat toppless här också om alla andra kvinnorna i min ålder hade· gjort det. Min man och jag har semestrat mycket i Sverige och där solar ju al­ la toppless. Jag tycker att det är upp till var och en att avgöra om hon vm sola toppless eller inte, sade Ragnhild Stordvald. De flesta finländska flickorna på stranden för­ säkrade att de inte hade: någonting emot att man sollar toppless. Men varför solar de då inte själva toppless? - Jag tror att vi finllän­ dare helt enkelt inte har vant oss vid toppless-mo­ det ännu, svarade vasa­ flickan Merja Rintanen

som lapade sol på Paradi­ sön. Det här är ju ännu en modefluga som kommit hit från Sverige och vi stel finnar behöver lite tid an anpassa oss till den. Meo om några år är det säkert normalt att sola topple . här också. - Men då finska flickor åker till södern solar också toppless, för där gär ju alla andra det. Det be­ ror på vilken miljö man är i om man skall sola topp­ less eller inte, påpekar Merjas kompis Arja Man­ dell.

ULRICA

HÄGGLUND


da " n d '1_2_5 jU_I _1_ _. . ---------- ----------------------

_____________________________________T 8

gjorde människorna mer mot­

mala baddräkter och bikinin. På den tiden var kvinnornas

fick folk att börja ta havsbad.

mundering. Männen däremot hade redan från början be­ kvämare dräkter.

och

enklare

bad­

man märkte att sol och renlighet

ståndskraftiga

mot

tuberkolos

Till en början delades bad­

'stränderna in i skilda avdelning­

ar för män och kvinnor. För sä­

kerhets skull hade man dess­ utom

badvagnar

som

körde

kvinnorna en bit ut i sjön så att

de kunde stiga direkt ned i vatt­

net. Under havsbadandets första

tid simmade man inte heller, ut­

an badet inskränkte sig till att

man stod stilla i vattnet en viss

Baddräktens historia är kort, ef­

tid.

1800-talet man började ta havs­

rade den tyska modetidningen

att visa sig naken tidigare och

en anständig kvinna ansågs kun­

ägnat sig åt simsport.

strand. Till dräkten hörde ankel­

ter lärde sig att simma, berättar

knäppt långärmad rock, mössa,

terbott ns museum. Men i slutet .IDIo",""I;,ut:t kom de så kallade

och en mantel som kläddes av

tersom det var först i början av bad. Det hade varit oanständigt man hade överhuvudtaget inte - Inte ens fiskare i våra trak­

amanuens Tuula Airola vid Ös­

..

·

ka

[iJ

var att sporta. Det plus med att

Modeskaparna på 1800-talet skulle antagligen ha fått en chock om de sett dagens mini­

baddräkter bara variationer på vanliga kläder med alla an­ ständighetskrav och mode­ nycker. Simkjol, simbyxor, kappa och skor och strumpor hörde till kvinnornas sim­

---

och

började

I mitten på 1800-talet presente­

Der Bazar en baddräkt i vilken na uppträda på en offentlig bad­

långa byxor, en upp till halsen strumpor,

badskor

av

gummi

först när man steg i vattnet.

Baddräkten var alltså bara en

__............

..

-D

ids l omkring 1860. BtulIclie

vart årtionde vet vi ju.

Mannens baddräkt var redan OCti mer från början s . . . ilr:' 1'tIft1et av 1800-talet var ",•

sImmandet blev mer sportbeto­ d - .nat blev också kvinnans ba.sl :, den ende lad med korta ärmar dräkt at· . p och buntar som slutade ovanför 191 taret kunde man uppträda i en baddräkt som blottade lår och

knäna.

1920-talet försvann

lighetens lagar. Strumporna föll

tare. I mitten av 19S0-talet föll

ärmarna och buntarna blev kor­

skuldror utan att bryta mot sed­

så småningom bort, men sim­

dräktens övre del bort och bad­

byxorna uppkom.

Badbyxorna

slog myckl!t snart ut heIbaddräk­

ten. Efter detta har förändring­

arna i baddräktsmodet. för män

inskränkt sig till små detaljer och material.

ULRICA HÄGGLUND

skorna användes fortfarande.

På 1920-talet hade kvinnornas

baddräkt fortfarande små bun­

Knappt tusen

hängslen. På 1930-talet blev sol­

såg Wiehe

tar,

ryggen

bad

populärt

täckt

och

och

breda

speciellt

i

o

Tyskland utvecklades en kropp­

i Aminne

skult kring solbrännan. Den bru­

na solbrännan ansågs betyda häl­

sa. På grund av detta lämnade

baddräkterna nu ryggen fri och hängslena

krympte

till

axelband. I slutet av 1930-talet

baddräkten, vars byxdel dock

Wiehe forsatte på söndagen . !tll Jakobstad där han höll en utekonsert i samband med Ja­ kobs Dagar. I Jakobstad fanl1s inte mer än 400 personer på plats för att lyssna på Wiehe, men precis som i Åminne verkade de alla vara nöjda.

nådde ända upp till midjan.

Krigsdecenniets nyhet på bad­

stränderna var bikinin, den två­ "avslöjande"

baddräk­

ten. Modellen uppkom 1947 och

fjck sitt namn efter Bikini-atol­

len pär den fjärde atombomben

sprängts året innan. På 1950-ta­ let var den endelade baddräkten

Och inte utan orsak, Wiehe kan sin sak!

ännu populärare än bikinin. På

marknaden uppenbarade sig den

axelbandslösa baddräkten badd­

räkten som blev varumärke fÖf

den tidens skönhetsmisser och

'''Vogue'', 1928. ModeU avJean PaJou. På 30-talet hade baddräkterna -.sols till ben, som täcks aven kort kjol (bilderna från 'Den stora l!IIOde60ken ').

filmstjärnor. På 1960-talet kom bikinin igen och hur modellerna

blivit mer och mer minimala till

kända artister uppträder, men de som var på plats verkade vara riktiga Wiehe-fans. Wiehe fick ge fem extranummer innan publi­ ken var nöjd.

- Det där var en av de naturli­ gaste gånger jag har sjungit, sa­ de Mikael Wiehe efter kon­ serten.

smala

uppkom den egentliga tvådelade

delade

Mikael Wiehe drog knappt tusen personer till Åminne i lördags. Paviljongen var inte så proppfull som den normalt brukar vara då

.

-:---- ------ ________

---- - - -

SPANDOU BALLET har inhibe­ rat sin planerade sexveckorstur­ ne i USA. Orsaken är att läkarna har fOrbjudit Steve Norman att att uppträda. Han har ännu inte återhämtat sig från en knäskada.

TONI ANN STALLONE, "Roc­ ky"s vackra tjugoettåriga syster, vill också börja i filmbranschen. Hon har flyttat från Philadelphia till New York fOr att jobba som fotomodell och samtidigt ta tea­ terlektioner .


Tn" ",.n,.. n

1 .·rA ,

--

den 25 Juli 1915.

_.

- Det bästa med Finlahd är att det är så lugnt och rent här! . Det tycker Mohamed Birem från Alg riet som semestrat i Finland en och en halv vecka. Han flög från Alger till Helsingfors tillsammans med en kompis och liftade småningom upp till Vasa. Mohamed skulle gärna stanna i Finland om han lyckades få jobb här. Han har egentligen bara två saker att anmärka på i vårt land: finländarnas dåliga spritvanor och de många myggorna sommartid.

- Jag har en vän som studerat i

Tyskland i nio år. Han har rest

runt i alla Europas länder och dessutom varit i USA. Det var

han som föreslog att vi skuIle resa till Finland på semestern ef­

tersom han tyckte bäst om Fin­

land av alla länder hän varit i, berättar tjugosexårige Mohamed Birem från Algeriet. Mohamed

och hans kamrat

anlände till Helsingfors med flyg den åttonde juli. De stannade i Helsingfors en dag men liftade sedan till Tammerfors där de också tillbringade en dag. - Vi trivdes fors, säger Mohamed.

Från

Tammerfors

fortsatte

pojkarna liftandes till Vasa där

de beslöt att tillbringa resten av

digt, för det är helt otänkbart att

Staden är vacker och männi­ skorna är mycket trevliga. Det enda problemet är att folk pratar engelska i stället för tyska och

franska här. Därför har vi haft lite svårt att göra oss förstådda.

Mohameds modersmål är ara­ biska men han pratar flytande

franska .

I Algeriet läser man nämligen franska i skolorna i stället för engelska. Mohamed

pratar också litet tyska som han lärt sig i Algeriets Goethe-in­

-=........

merfors var ett mycket trevligare

ställe.

- Vi har verkligen trivts bra i Vasa, försäkrar Mohamed,

.. .. .. --

var för stor och vi fick ingen kon­ takt med människorna. Tam-

tillsammans med föräldrarna på . ta fotgängare gå över gatan är tre rum. ovanligt för honom. Han tycker - I Algeriet gifter man sig ti­ också att det är lätt att hitta i

sa är en mycket finare stad än

exempelvis Helsingfors.

..

vara tillsammans innan man är gift. Men många ungdomar är

att det är alldeles snedvridet.

tionstavlor och dylikt här. Men

ingen sprit. Kvinnorna får över­

pet eftersom de iAte har någon

tycker är konstigt.

tvugna att vänta med äktenska­ bostad, berättar Mohamed. Bostadsbristen

och

flytta

till

ungdomar

Europa.

Mohamed. Det har man inte i

något annat land, och det behövs

ju inte heller på dagen då solen

skulle själv mycket gärna stanna

skiner.

i Finland om han fick arbete här.

Han undrar också

Andra länder han funderar på

semestrat tidigare och i Irland

-

--

Innan jag for sa jag till mi­

land om jag får jobb där, säger Mohamed och skrattar. Jag har

rar i centrala Alger. Han berät­

te nu I, a IIa fa 11 , men

inte hört mig för om något arbe­

'

I

I en fram t'd

blir det väl aktuellt.

i planet på väg till Finland träffa­

stadsbristen, Det är i d t när-

Dåliga spritvanor

riet som rekommenderade Vasa mycket varmt. Mannens bror är

egen våning. Mohamed har fem bröder och en syster. Systern är

är imponerad över den ordning som råder överallt i Finland. Att trafikregler följs

unga människor i Algeriet är bo­

de de en annan man från Alge- . maste hopplöst att få tag på en

gift och har eget hem, men Mohamed och h ans bröder d elar

A. RICA" eAR SHOW I I.RPES

Mohamed

och att bilister stannar för att lå­

27-28 JULI KL. 10.00-20.00 I NYA YRKESSKOLAN

'

(Vad I I I I I I I I

:I

I

tycke .. du? I .

....... . .

huvudtaget inte dricka alkohol - och de få gånger männen dricker blir det måttliga mängder.

Kvinnans ställning i samhället är ju också helt annorlunda i Al­ geriet än i Finland. I Algeriet är en gift kvinnas plats i hemmet. Hon rör sig sällan ute bland folk och får knapp p ata med ndra Jag tycker att

- I de tyska städer Jag varit c oroa hela tiden.

slog

==::;: ;;;:;;

.,,/.

"VlDnern

r

aldrig fastän det finns många

kyrkor i staden.

Ä ven om Mohamed tycker om

det mesta i Finland finns det också element i både vår natur

Summan av Mohamed. __o.L n­ intryck av Finland" de god. I söndags flög han till­ sammans med sin kamn t till

ren anbelangar har vi enligt hans

Frankfurt för att semestra där en vecka innan det är dags att åter­

här - och det är han förstås inte

sommar kommer han tillbaka till

Som verkligen stöter hOllom här

flyttar hit för gott en dag,

och kultur han ogillar. Vad natu­

åsikt alldeles för mycket mygg

vända till Algeriet. Men nästa

ensam om att tycka, Men det

Finland och vem vet om han inte

är

finländarnas

vanor.

dåliga

sprit-

ULRICA HÄGGLUND

Jag tycker inte att festarrangörer skall bjuda sina artister på sprit, Populära balld som är fö­ rebilder för så många ungdo­ mar borde föregå med gott exempel och låta bh atl dricka alFram för kohol offentligt. _

-------

Motörhead så mycket, l princip handlar det om en bagatelL Jag tycker all man kan gå med på såna här krav om upptädandet i annat fall äventyras,

drogfria artister!

Bör arrangörer gå med på aU servera sprit till gästande ar­ tister? Jussi Nyman 21 år, jakobstad.

-

Tom Björkholm 20 år, Jakob­ stad.

-

Jag tycker att en ungdomsförening inte skall gå med på oli­ ka gruppers krav om att bli serc i ar I. r e g r a marna, Dessutom tycker jag att det är fel av gruppmedlemmarna all uppträda berusade inför

;:

:&;:

::::; 'iff

På sätt och vis är det fel, Men, jag förstår inte riktigt varför Petra Högnäs, 18 år, Molpe . man har blåst upp det här med eventuella fans. , ----------------- -___ ___

L

t;

men här hör man dem nästan

-----------.

.

--::o::='

.- .

"

Hemma i Algeriet dricker vi just

män än sin make.

kyrkklockorna slår s

att flytta till är Västtyskland eller

Mohamed Birem är kontorsar­ betare vid en stor transportfirma

ÖP - VAR.1E rORSDAG

na tända under dagen! utbrister

vill

tar att det största problemet för

gift i Vasa sedan fyra år och poj­ karnas nyvunne vän sade att Va­

varför bilisterna måste ha lyktor­

Mohamed

sin finlandsvistelse. De hade va-

rit speciellt nyfikna på Vasa, för

- Jag kan inte begripa mig på

trång­

boddheten är en orsak till att de flesta algeriska

ordentliga vägskyltar, informa­

det finns också sådant som han

na föräldrar att jag stannar i Fin­

och bor hemma hos sina föräld­

speciellt ungdomar. J ag tycker

Finland eftersom det finns så

har han en bekant.

Bostadsbrist

Folk dricker alldeles för

mycket sprit i det här landet ;och

, I I I I 'I I I I I I I I J I I I I II,


[2J

______________________________________

Sonja Finell:

Staif4ettkarneva e jee var mztt O · ta .

, ..,

l

en

01'

ma

- Att idrotta innebär inte bara att tävla och försöka vinna. Det ger oändligt mycket mer; man får resa, man lär känna nya människor med samma intresse som en själv och så håller man sig naturligtvis i form! Det säger snart sjuttonåriga Sonja FineJl- sprinterflickan från Vasa som går från seger till seger. Tidningen Urheilu publicerar varje månad en lista på landets tio bästa idrottsmän i alla friidrottsgrenar. På sträckorna 100 meter, 200 meter och 400 meter löpning finns snart sjuttonå­ riga Sonja Finel! från VIS med som enda finlandssvensk. Hon tävlar i dessa grenar och går frå'n seger till seger. I fjol hade hon sin bästa sä­ song någonsin; Hon tävlade då i klassen för flickor under 16 år och sprang 100 meter, 200 meter och 300 meter. Hon satte finskt rekord på 300 meter och i alla grenarna innehar hon hon ÖID­ rekord. I år tävlar hon i en års­ klass högre upp. Hittills i år har det också gått mycket ora för Sonja, men årets viktigaste täv­ lingar ligger ännu framför henne.

får mycket hårt motstånd, säger .Sonja. AJI fritid

Sonja FinelI började med friid­ rott då hon var åtta år. Hon gick i Vikinga lågstadium då och sko­ lans rektor som var mycket idrottsintresserad väckte intres­ set för friidrott bland Sonja och hennes kamrater. - I början var det förstås bara lek, berättar Sonja. Jag gjorde en massa annat än prang också - På sommarens SFI-mäster­ - stötte kula, hoppade längd skap för damer och herrar i När­ och sA vidare. - Mitt föTsta mål inom friid­ pes vann ja, 1 rotten var att komma med i ett ' IbIZlp meta', J Mil lag till stafettkarnevalen , fortsät­ ter Sonja. Då jag gick i trean v . Jag hade jag med första tb!l_..,e�ge!eDt1igeD kommit med i ett re­ servlag året innan också. men då . k blev' . vin­ ter har tränat fem gånger i veckan och nu på sommaren blir det oftast sex gånger per vecka. ,- Hur många gånger i veckan jag tränar under sommaren vari­ erar mycket, säger Sonja. Då jag tävlar måste jag ta det lugnt da­ garna före, och nu har jag täv­ . I

målet för Sonjas trä­ här året är junior-FM. Hon hoppas på medaljplats i nå­ gon av de sträckor hon deltar i. - Jag hoppas att det går bra, men jag är medveten om att jag det

T . s=da ge=n

d=8n 2=5 IU=II 1=98=5 .

-----------

______________________

lingar praktiskt taget varje helg. Träning under veckorna och tävlingar på helgerna - det måste ju ta all fritid i anspråk! -Ja, nästan hela min fritid g r nog åt till idrotten, medger Sonja. Jag har inte haft ett enda veckoslut ledigt sedan början på juni. Det. kan vara ganska job­ bigt ibland och visst händer det att jag längtar efter att få vara ledig något veckoslut. och vänner - Men det är för det mesta ro­ ligt att hålla på med springandet. Idrott är så mycket mer än att bara tävla och försöka vinna. Man träffar nya människor med samma intressen som en själv. Nästan alla mina kompisar idrot­ tar och jag brevväxl ar också med ett par flickor som jag lärt känna på tävlingar. Då man tävlar får man också resa mycket. Förra sommaren var jag till Italien och tävlade och i sommar har jag va­ rit med på tävlingar i Budapest där ungdomar från en mängd olI­ ka länder deltog. Sonja FineU har svårt att hitta några negativa sidor i att hålla på med idrott. Det enda är att folk ibland blir avundsjuka på hennes framgångar - men det är förstås någonting mycket mänskligt som inte kan hjälpas. - Det värsta som kan hända en idrottsman är att bli skadad, säger Sonja. Jag hade en liten skada i foten i vårvintras, men i övrigt har jag klarat mig ganska bra. Sonja tror inte att hon kom­ mer att tröttna på att idrotta än­ nu på linge. Då hon var skadad och var tvungen att göra ett litet uppehåll längtade hon hela tiden efter att få börja träna igen.

[j:)

Resor

Pappa

som

tränare

Sonja Finells pappa är hennes tränare, chaufför och läkare. Han offrar en stor del av sin fri­ tid på att träna Sonja och att skjutsa henne mellan olika täv­ lingar och träningsläger. Sonja har också resten av familjens stöd för sin sport. - Det krävs så att säga att

man är född av rätta föräldrar om man ska lyckas bra inom en idrottsgren, säger Sonjas pappa Håkan Finell. Det är mycket viktigt att föräldrarna uppmunt­ rar och stöder sina barn. Bara en sådan sak som att ta hand om smutsiga träningskläder eller att anpassa tider efter träningar och­ tävlingar ställer stora krav på fa­ miljen. Sonja FinelI tycker att det går

mycket bra att ha sin pappa som tränare. Håkan FinelI trivs också utmärkt med sin tränarroll. - Fast det finns ju förstås människor som tror att vi inte gör annat än pratar idrott hem­ ma, säger Sonja, Men det stäm­ mer naturligtvis inte alls. Min papp har två olika roller; hem­ ma är han "bara" pappa och då vi tränar är han enbart tränare! ULRICA HÄGG LUND

Owe krögare med ljuseffekt! Hur spränger man en hel bil i luften på en scen utan att någon kommer till skada? Hur får man en blixt att gå från den ena sidan av rummet till den andra? Hur får man kulhål i dörren utan att skjuta på riktigt? Frågor av det slaget får Owe Holmiund, VD på COH-marketing, svara på titt som tätt. Företaget är nämligen specialist på allt som har med ljuseffekter och scenbelysning att göra och ' kan också en hel del om ljud och ljudanläggningar.

- Ljussättning är konst, huvud­ sakligen konst. Men vi måste förstås också ha tillgång till tek­ nik. Så gäller det att vara krea­ tiv, att kunna hitta på nånting nytt, att finna nya lösningar. Man får aldrig säga nej, det där går inte. För allting går - på något sätt. Vill man till exempel spränga en hel bil på scenen utan att någon kOlJlmer till skada an­ vänder man sig av tryckluft och lite rökutveckling. Owe Holmiund är övertygad

om att det mesta går att fixa med rätt ljussättning. - Belysningen är otroligt vik­ tig. Med rätt ljussättning kan man till och med få sig själv att se vacker ut. Och ta en vanlig amatörorkester , till exempel Ze­ nith. Med en ljusdesign som till exempel Wham har skulle det bli ett helt annat band. Visst är mu­ siken viktig, men man ska inte underskatta det visuella intryc­ ket. För att få ett så bra resul­ tat som möjligt måste den som

planerar ljussättningen ta god tid på sig. Men det har folk ibland svårt att förstå. Holmiund fick en gång i uppgift att på tre tim­ mar fixa ljussättningen till en opera av Tjaikovski. - rnte visste jag nånting om operan ifråga. Inte ens vilket år­ hundrade den skulle skildra. Ba­ ra att de skulle ha 45 spotlights. Visst hann vi, men det går inte att få ett bra resultat på så kort tid. För det första borde man i Forts. sid 14


II 'H ,

I

&MIII FOLKPARK

.

*

.

MALAX

LÖ R DAG 27. 7.20-01

"* ETT STORT TACK till alla ni som bidrog till BAND-AID INSAMLINGEN -tf

.SÖNDAG 28. 7.20-01. Ett av Sveriges mest omtyckta . ndansband

------..,

OLD WINT-AGE BLUESBAND

HIGHWAY', DISCO

b RDAG

L. 20-01.

27. 7.

Everg e,en EMET FOLKPARK ,

Boka in fredagen den 2 qugusti för ' Carneval!

,

.

KOM OCH TRIVS

MANDA!

På fredagarna dansar vi till en trevlig orkester OJ

och på lördagarna sköter

Christian feelingen.

Kom och njut på vår varma terass!

King's Men

LlLL8V

Semester

.. ..

Så här berättar en tju gose rig skärgårdsflicka från Alan det första programmet i en dioserie, 'Ung vuxen'. Serien står av åtta "närbilder", å porträtt av unga vuxna från 01 delar av vårt land. I progra men berättar de unga om sin , på livet, hur det är att bli och vara vuxen, planer och dröm inför framtiden ...

Radion, lördagen den 27

Ordn.gr.3 Serv.gr. '3

. .. .. .. ,. .. .. ..

.

juli 13.

med

HUSBANDETH ' 27. 7. kl. 20-01

- Jag har haft en längtan h ifrån, och det resulterade i jag gick på folkhögskola ett Men jag kom underfund med det var mig själv jag sökte jag for bort och jag kom till kl het i att jag var bunden av det livet. denhär livsrytmen.

Serien, som nu ges i repris. producerad av vuxenutbildni en, och de åtta programmen g' alla av olika redaktörer. Det f sta avsnittet har, sammanstäi av Birgit !a Juslin.

K L A'C 'K E N GAMMALDANS

Livet i skärgården är för samverkan med naturen, års' dernas växlingar och rytmen q»­ ute. Jag blir fräl�!Iing i en s . tad.' Dc' kan gå någon tid allting'!", nytt, men sedan m man tilioaka till grundtryggh i livet härute Man kan kan kalla det en vagga.

-PR·ENUMERERA ...

'

pA öp


YEAH BABY!

ATER DAGS FÖR SOM­

MAREN'S BÄSTA ROCK­

FESTIVAL!

BUSSAR: (Till Molpe) LÖRDAG 1.40 Buse''''''',

Vasa

• • • • • • •

SVENSKFINLANDS I SÄRKLASS BÄSTA BAND. FENOMENAL LÖPANDE FOTOUTSTÄLLNING. I PAVILJONGEN: TRUBADURER, TEATER OCH JAZZDANS. BRA FESTIVALMÅLTID. BEVAKAT CAMPINGOMRÅDE. PAMPAS BÄSTA SIMSTRAND. TV, RADIO OCH NÄR-TV HÅRDBEVAKAR SÖUROCK.·

SÖNDAG 11M

10.00

INTRÄDE: TVA DAGAR 70,-, EN DAG 45,-. P.S. RABATT pA INTRÄDET I AMINNE (LÖ RDAG) MED TVADAGARS S ÖUROCK BILJETT. BUSSAR FRAN MOLPE TILL AMINNE 20.30. RETUR EFTER DANSEN.


Tr o _Sd_a ge_n_d_en_2_5 111 _ _85_, __119

________________ ______________________ __ __ __

Tsaukkis!

Köp/sälj

Många varma sommar-hälsn.

till: Jojo & Puska i Smedsby och

Te\efunken stereo säljes p.g.a.

flyttning, inkl. högtalare. Som

ny! Ink. pr.: 3800,- Nu: 2000,­

Ring: %F3 70 250 09.00-15.00

till "Milla" , Annika, "Nilla" och

Maria i "Söderbyin" samt till alla

andra skäriboar och till blivande 9F i Korsholms högst.

"Från lilla mej"

"Tina". Säljes: 6 kaninungar och 2 full­ vuxna kaniner. Tel. 961-654 4l.

Yamaha RO 125 Ve. Körd 4 800

km, som ny. Tel. (961) 3605 40. Säljes Tunturi Super Sport -82.

Välhållen. Tel 961/4 4663 1

pärla måste jag sälja min "apina­

till Kronobys sötaste tjej. Jag

har bara haft nöjet att se dig ett Tjejen jag menar kan ju inte

vara någon annan än MONA. S.

Je t'aime

en hjälm på Bäckisbron? Anttu

derharry, Anette

när man aldrig ser er? Hälsn.

Mille

v., Tone. Sussi, Ivanhoe,

ra häftiga typer! och sä hälsar vi till oss själva. PS. Vi glömde näs­ tan bort att hälsa till er L&Ll

"Två från skären"

KB!'Minns du mig vid stranden? --

o. Mata: Vad gör ni egentligen

Camilla

S.,

I love you!

"Dahl backa"

? ? ?

for, and I will always love you

tror du om'de här bruna ögonen

Camo, Kata, Caro, Kicke, Lä­

tin). Hälsn. till?????

med Bom In The USA? D.S.

från Sundom som du såg under

Varma sommarhälsn. till Sanna,

Men hÖdö, kok kaffi! (I bröråos­

that's when i knew what love was

mycket spagetti! Camilla: Vad

..

aj, ja sir et du ha smaka rei...

Aminne? ! P.S. Hur har du det

Hej! Matilda: Trevlig resa, ät

Hälsningar

par i bilin å e heim på två tiim!

much I love you with all my

8 - 5. Pigg åldring. Ring kvällar.

(961) 440 390 för mera info.

en kram av strandens två snyg­

heart. The moment i saw you,

more and more. En Jättekram

Grattis på namnsdagen den 24 juli TINA! skå vi fira den med

lit intä! Va faan lägger tö de i

min värmileidningar? Jag hop­

åt Tom i Vörå. Vi syns väl i

dej.

100 A - 76 bes. i början av maj

Int tror ja no an meenar na allva­

Massor med pussar och kramar

Många J ättevarma hälsningar till

datsun", antså till salu: Datsun

Ja e er Dalbacka i telefon dä här.

MI AMOR, have I tald you how

par gånger, men du är för gullig.

För att finansera min nyfunna.

__ __ __

Simpon i Gränlid, givakt! Här

kommer egentligen en hälsning samt till Asa.. Hur gick midsom­

gaste med räksoppa i termos... Vatåsport, man sko noa boodi

prov nagang... Aj, aj miss i sta­

tistiken!!

"Tina-Dito" Tjenix Catharina! Jag ville på detta sätt gratulera dej på födel­

sedagen som närmar sig med

storm steg! Fira inte allt för häf­

tigt. Hur är det på kärlekens om­

råde? Jag bara undrar. .. längtar

du till Forsby? Grattis.

"Sören"

maren? Kom ni ihåg att lyfta på

locken? Här gick det fint! Nyk­

ter

och anständig

Kanske

Simpan

som alltid.

träffade

nån

svensk!! P.S. Ursäkta nu tå.

Hälsningar till Smedsby pojkar­

na P.EO. S.K som brukar sitta vid nedre-torget på hojarna.

"Vem?"

Hejsan svejsan Nina och Marti­

na! Nina, hur går det med And­

3 257 hälsningar åt två st. blåbär

reas? Och Martina ge inte upp

ute på vischan, pannbandet o re­

höst (tror jag . , .) Hälsningar

utom vill ja hälsa åt alla som ska åka på lager 27 juli - 4 aug. Vi syns väl?? Very good gummi­

med Johan! Du träffar honom i Johan och Pladask.

Aaa Moi Mai KJl Midsommaren

gissören fär många hamar, dess­

snodd!!!

i Aminne öh? ! E' int' Hippi gul­

Someone else (herseif)

kura eller . . . Många hälsn. till

från Sundsvall sönd. 14 juli Ni

Ii! ? Fast han går ju int' upp mot

mas, Forsberg (Nikke), Tina. "Cola",

Jari,

Juha,

"Laangåminne",

Marina

Nina,

"Degarna" och andra so

i

Maria,

kän­

ner oss. P.S. Kom ihäg stress hö­ jer blodtrycket.

Två Mozart-diggare ("skämt")

Vasa

vår Maskot Lövdahl+alJa sven­ skar från reseledarn o. kocken. Se hit! Matte och Spike som

vi

stod ute på däck och vinkade åt

oss, vi liatt på en bänk utanför terminalen och vinkade tillbaka.

När båten styrde från hamnen

grisfesten 20. 7? Ha en trevlig

började vi gå därifrån och vände oss om o. vinkade då och då. OM ni känner igen oss och ser denna efterlysning. Hör av er,

"Brunetterna i kjolarna."

"2 åskådare"

tråffa(Je

bussen

hem

från

Aminne på midsommaraftonen.

Ni kommer väl till Fagerö på fortsättning på sommaren!

ÖP har våra adresser.

Annonserna i TORSDAGSTORGET är helt gratis för ÖP:s prenumeranter. Via torget kan man sända en hälsning, gratulera, stämma ........ ................. . . . ................

................ ..................

Adress: .............................................................................. .

Namnteckning:

.. . . .

•........... ····················· ···· · · · ·....

..

..

..

.....

; .......

träff, återknyta kontakter osv,

Man kan oc!(så annonsera ut en grej man vill sälja eller köpa, . SÖU:s medlemsföreningar kan via TORSDAGSTORGET .

_

påminna om talkokvällar, styrelsemöten, tävlingar mm. (Ej tillställningar med inträde). Kontaktannoser under signatur där svaren förmedlas går också in under TORSDAGSTORGET. Gör såhär:

l) Skriv en bokstav per ruta i vidstående kupong. Lämna en ruta tom mellan varje ord. 2) Annonssignatur , teleronnummer eller adress bör ingå i annons­ texten på det rutade råltet. 3) Skriv ditt eget namn och adress uppe på kupongen. På raden "Namnteckning" skriver du egenhändigt ditt namn. 4) Kryssa ror den avdelning du vill att annonsen skall ingå i. 5) Sänd kupongen i ett rrankerat kuvert till

TORSDAGSTORGET, ÖP. PH 27, 68601 Jakobs!ad.

AVDELNING:

D Hälsningar

•.


______ ________________

________________

T OB d l g8 n . n 2 5 JU II 1 9

.

_________________ ______

----

____ __ __

!' Om e ji nain som känner i med vit kavaj så kan ha säij åt mie så skickar jag ! Hoppas ni mår na unge­

rn

man ska...

"I"

Hälsningar till Pia och Carola. Skål.

MaI a k'las och J

ion!!! En på flera tusen... En jättehälsning till Johnny

ngar till hela Österbot­ syrran, Putte, Mikko & Malin, som hälsar? Jo, "en Thomas, Glenn, Ove och alla ! Vem malaxtös". PS. speciella andra från Taklax också Kaj och till vissa malaxungdo­ Uppi från Malax, kram

Carina och Nilla

i årgångar -69, -70 och -71.

Hälsningar åt: Nina, Anca, Du, Karita, Gunilla: Grattis! Anki,

Bitti, Mia, Margita, Bodil,Ve­

Bulgarien? Mie: Hur e de ronica, Fia, Susanne Å Palle & huvudvärken och kärleken? co, Nina Ö i Övermark, Maria K "'_IA" och lise:Varför skrek ni i Sundom, Anneli N, Anneli T, 'a: Sparar du? Kramar från ställt till det för sej!!!

hi rumpnisse tu hadd fö­

_�ro'lan 7 juli å int bjöud tu e men ja hox gratuler de rskott Grattis slut slut slut

fö na? Som Steffo sa Life Vi kombe å!Vad tycker silvrade cyklar? "Lolo".

Katarina S och alla andra!

Annette

Ciao! Mall:Vad gjorde du i en

brun

Ford?

Lis:

Du

också?

Pling: ÄrVolvo bra? Nina: Är

du nyfiken? Britt: Du tar väl inte

Text och foto: JAN SNELLMAN

Maria Fors 19 år från Ja­ kobstad har ett annorlun-_ da sommarjobb. Hon till­ bringar dagarna och nät­ terna ute vid Runebergs stuga på Östanpå i Jakob­ stad. Hon ser till så att allt är som det skall, hon säljer souvenirer och guidar vid behov. vaktmästare. är Maria Och det är ett sommarjobb som hon trivs med.

ihjäl honom? Annika: Ha kul framförallt! Hälsningar också till alla som känner för att vara toki­

ga.Var det! "1 okänd"

Tjosan !

Soliga

sommarbilsning­ på 'or ek

bo! Dar var kul eller hur? Särskilt nätterna i Kuppis. Ta väl vara på det som är kvar av som­ .....'ec.p6 Meneeode i Nor ge i

Det bästa med det ­ här jobbet är att man träf­ far mycket turister som man kan tala lINd. Dessu­ tom tycker jag att det är trevligt att bo här i min lil­ la röda stuga, det är som att vara pil sommorv illan.

.

-

Mario trivs med jobbet som valetmästare .

. ""} -oc:b hade

svarta byx ...psb_ u är svensk röd y AMAHA. ljejen som såg på. ÖP

D

rungar

tiI1 alla scbyssta typer i

PetaJax samt blivande 9A i Peta­

lax högstadium. Håll i er snart är

vi hemma igen! "Turisterna från Big City Street" ------

Vi vill bälsa åt alla som var och kram och en lång kyss till

gulligaste kille... Dvs. _rSuD<1ström i Karleby. Jag

såg

brudhällomas blod 1985!

'"Två kända men icke nämnda"

dej! Hälsningar... bara Vörå-playboy! Hoppas gillar Eva Dahlgren! Du beslagtar din anttila bil. vem! Inte?! Heidi så

grannens kiva-preflexer upphör.

Länge leveVörå sommarteater.

"Fullt ös - medvetslös" bär till: Christer Ny­ Tjena gänget! Hur mår ni?Vi ts, "Stålhjärta" , Nylle ,mår jättefint här i Åminne. -Jeppo , Anders m. polare Tjena också till zvampengänget. :&I:!mossa , Bjonsin iVörå, Ta det lugnt i svängarna. Lev K. Phåls - du är väl!!! Hälsningar från "ni vet Lundström - keep vem".

'! Åminne är toppen vi

Hej släkä ABI-85!!!Vi tar väl klassträff om 10 år på tassen.

Håll i gång hela natten lång vi

Hej

no e vi i Svärji, he

he... Hur mår mina (Chrissi o. Kari)? Höö­ Sand man kan väl in­ 'lIor när det regnar att du börjar tro på

hon me solbrillorna 'ge,

syns väl någon gång. En jättestor

kram åt alla våra pojkar som är i militären.

Hälsningar till Envik! .

för J.L. Runeberg

polisen

Hoppas

Hepp! Tokiga hälsningar

"Bolle" - Kan - du

Maria sommarjobbar

De turister som besöker Ja­ kobstad besöker oftast också stugan som skalden Johan Ludvig Runeberg använde som jakt- och fiskestuga en gång i tiden. Idag är det Jakobstads Museum som förfogar över stugan och som är Marias ar­ betsgivare.

......: Jag skrev studenten i vå­ ras och efter det gick jag ar­ betslös tills de ringde från ar­ betskraftsbyrån och frågade om jag ville fungera som vak­ . mästare vid Runebergs stuga under sommaren. Det ville jag naturligtvis, och jag ångrar ab­ solut inte att jag tog jobbet, säger hon. Maria började jobba den 15 maj och skall nu hålla på till den 15 september. - Jag har bott här vid stu­ gan sedan den 1 juni. Det är nämligen så att jag måste vara här natt och dag ända från den 1 juni tills sista augusti. 'Så nu bor jag här i den här lilla röda stugan som Runeberg använde för sina fiskeredskap, skrattar Maria. Det här med att hela tiden vara på plats tycker Maria att är det enda negativa med jobbet.

-Visst känner jag mig bun­ den ibland. Jag är endast en gång i veckan in till stan och handlar och då måste jag ringa efter någon som kommer hit under tiden. Men, fördelarna är fler än nackdelarna, så jag klagar inte,

Allt under kontroll Maria är inte överhopad med Egentligen fungerar arbete. hon mest som övervakare, hon ser helt enkelt till att allt är under kontroll. - Nej, det är faktiskt inte vidare stressigt det här. Jag öppnar och stänger stugan, ser till att flaggan är i topp under lite städar flaggdaggarna, grann och ser till att gräsmat­ tan blir klippt. men, jag be­ höver inte klippa den själv, det sköter staden om. Dessutom berättar jag lite om stället för de som frågar, men det händer mycket sällan, de flesta klarar sig själva, säger Maria. Blir det då inte lång tid att sitta här ute hela tiden?

- Nej, jag trivs bra. Här kan jag rå om mig själv, jag får vara ensam när jag vill och har möjlighet att träffa människor när jag vill. För mig är det här drömjobbet. Det är klart attt lönen inte är den bästa. Jag får ungefär 15 000 mark brutto un­ der hela sommaren, men ...

Satsar på turismen

I höst börjar Maria studera språk vid folkhögskolan i Karis och i nästa år skall hon söka sig till turistlinjen vid Handelslä­ roverket i Jakobstad. - Jag vill jobba inom turist­ branschen i framtiden. Och med tanke på det så är ju det här jobbet väldigt bra för här får jag träffa turister och öva språkkunskaper, mina upp därför tänker jag söka samma jobb också i nästa år. Även, om det börjar kännas lite kus­ ligt att bo här på nätterna nu när det blir mörkare för varje natt, skrattar Maria och åter­ går till näringarna.


1_

®sy

__

Ml/SIKSIDAN -

--MVSIKSIDAN --

n

---

,

@]

••

SOUROCK PRESENTERAR FRAENDIR från Färöarna kom­ mer att gå till historien som det första utländska rock bandet som någonsin spelat på SÖU­ ROCK. Nordiska kulturfonden har gjort FRAENDIRs spelning möjlig genom att tilldela ett stipendium åt arrangörerna för att engagera ett "kulturbef­ rämjande",rockband till Molpe. Om FRAENDIRs spännande blandning av Färöisk folkmusik och rock är kulturbefrämjande kan du själv avgöra på SÖU­ ROCK i Molpe.

det gäller SÖUROCK, det är nämligen första gången som tio mänskor som spelar i samma band står på Molpescenen. Bandet är alltså ett mindre fo­ tislag. MAX BLUESBAND spe­ lar musik med rötter i 50 och 60 tals rythm'n'blues och soul och har rönt uppskattning i Sveriges rockkretsar mycket tack vare sitt tighta blås. MAX BLUESBAND kommer från Umeå, invandrarnas och Pam­ passtuderandens förlovade stad på andra sidan kvarken.

MAX BLUESBAND kommer även de att gå till hi_storien då

Enkel och rak rock'n'roll har alltid gått bra hem i Molpepub­

liken. På årets happenin!t är det JOE'S GARAGE från Abo som sköter om den svängigaste musikavdelningen. När dessa vackra unga män, som har ett legendariskt rykte bland Åbos­ tuderandena, släpps lösa på Molpescenen ör publiken an­ tingen döv eller död om den inte sugs med i svänget. Den finländska bluesen lever just nu en högkonjunktur i vårt superba fosterland så det mås­ te ju givetvis också finnas ett bluesband på SÖUROCK. TORSTEN & POJKARNA kallar sig ett band som till stor del

består av rutinerade rävar. Bandets galjonsfigur TORSTEN har en förmåga att få publiken med sig var än han uppträder men så har han ju också en bastant kroppshydda att ösa sin scenenergi ur. Då ett ,finlandssvenskt band ger ut en skiva brukar det pra­ tas och skrivas mycket om bon­ det. WllD FORCE från Vasa ger ut sin första skiva på hös­ ten och det är en skiva som det länge kommer att talas om. Du som brinner av längtan av ett höra singelIåtarna, stilla din åtrå och var med om då WIIlD

FORCE sparkar i gång hela SÖ­ UROCK på lördagen. För några veckor tillbaka kunde en trogen ÖPläsare läsa om A-MEDIA som bytt med­ femmar och "tuffat" till sin mu­ sik. Nu hände det sig så att bandet "tuffade" till musiken så mycket att man beslöt sig för att ändra namn till ROl­ LERCOASTER. Du som tror att ROllERCOASTER låter lika som A-MEDIA kan få din felak­ tiga uppfattning ändrad på sön­ dagen då ROllERCOASTER gör sj,tt livs första uppträdande på SOUROCK i Molpe.

1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Högkonjunktur Rå sommaren! m'esig i början. Alltför mjuk. Alltför

T

idigare var sommaren lågkon­ junkturtidevarv ifråga om skivutgivning. Idag gäller nästan raka motsatsen; sommaren har blivit den tid då massor med intressant musik

i

Men, men! Ju mera jag spelar "Little Creatu­ res" desto mera älskar jag den. Den är mjukare än Talking Heads' tidigare alster. Men rytmen är fort­

finns i dagens vinyl nytt igen godis

farande deras styrka. Starkt marke­

för musikälskaren. En grupp som aldrig är tråkig är

rad av Cbrls Frantz bakom trum­ morna. Chris är ändå absolut inte en

-J ne,

le Creatures" (EMI) är namnet.

Talking Heads är David Byrne.

sång och gitarr samt gruppens text-

ibland konkurrens om huvudrollen

sande singlar ("Hypnotize"och

av en hjärtskärande gitarr.

"Wood Beez" t.ex, båda finns på det

dyker upp i skivaff"årerna. Således

TaDdngHeads ' 1_ varvare utgör

i

feg.

. här albumet) känns debutalbumet

"Don 't Stop the Dance" är ingen

överarbetat och alltför välpolerat.

märkvärdig låt. "A Wasteland" är en

"Cupid & Psyche 85" (Virgin) är naturligtvis inget dåligt album. Det är bara det att förväntningarna varit

ryms bra med på plattan. "Winds-

stora och att Scritti Politti inte rik­ tigt lyckats komma upp på det översta trappsteget.

__

___

nödvändiga ingredienser för helheten. Som är superb! Avslutande "Road

Scritti Polittis musik är modern, rytmisk dansmusik. Mycket lämplig

snidare (och gudarna skall veta att

to Nowbere" med inledande acapella

hans texter inte är alltför lätta att

sång och dragspel som krydda är

fatta). Det är Chris Frantz trummor,

himmelskt ve.cker, "Television Man"

Jerry Harrison keyboards, gitarr

är en skarp sak och jag kunde fort­

välputsad, känslan har tvättats bort

sätta i samma positiva tonfall tills

och kvar har blivit den kalla

alla nio låtarna skulle vara genom­ gångna. Nästan. Talking Heads "Little Creatures"

synthen.

och litet sång samt Tina Weymouth bas och sång i bakgrunden. De har alla haft framgångar med egna soloprojekt under SO-talet.

-

Gruppen hör inte riktigt till värl­ dens storsäljare. men deras publik lär bli större och större. "Remain in Ligbt", den kokande rytmsoppan

från början av SO-talet, torde vara den av deras plattor som hittills haft den bästa årgången. "Little Creatures" kändes blek och

artistisk utflykt - konstmusik och

är en platta värd spana in och du, börja med B-sidan!

F

för dansgolvet. Det är en vit soulmix som är väldigt lyckad i sina bästa stunder. Och i sina sämsta alltför

Håll ett öga och öra på Scritti Po­ litti i framtiden också! "On A Storytellers Night" (Heavy

Metal RecordsNirgin) heter en plat­ ta med heavygänget Magnum och som f"orvirrat sig till min skivspela­

öljande skiva i dagens hög är ett

Scritti Polit­ ti är likväl inget nybörjarband. Sna­

re. Magnum lär vara et stort namn

rare ett band som filat onödigt länge

lands top 20. Det här är Magnums

på sitt förstlingsverk. Efter flera ly-

femte LP och det är vad jag vet om

debutalbum. Engelska

och "On A Storytellers Night" f"or­ väntades rusa rakt in bland Eng­

den här gruppen, vars musik inte väcker några varmare känslor inom mej. Det är tryck i musiken. Den är fylld av klicher. Har vissa likheter med

Meatloafs och Jim Steinman's

pomp.

S

Skäggige Bryan Ferry bjuder pö mogen musik

wept" avslutar den första sidan. Gi­

tarren och saxen fångar uppmärksamheten. "The Chosen One", det första spå­

ret på andra sidan, är betydligt tuf­ fare än de övriga. Också den har dragning åt konstmusikhållet. "Valentine" går an. Och i "Stone Woman"

sjunger Bryan "diamonds the-

yre your only friends tonigbtlbreak the mirror and bang the drum". Ti­

tellåten avslutar elegant Bryan Fer­ rys första solo-LP på många år.

B

ryan Ferry är idag en medelåI-

ders stadgad nabbt vidare till dagens sista

platta:

Bryan Ferry's "Boys And

Girls".

Inledningsspåret heter "Sensation". Nu är inte "Boys And Girls" en

direkt sensation, men det är inte långt ifrån heller. Bryan Ferry har krav på sej. Han hör till rockhistoriens verkligt stora nam n.

i. Sensation" är en bra öppning. Och följs av "Slave to Lo,,'e". Det är

plattans bästa spår. Har ett magiskt sug och är så vackert, så vackert! Bryans trygga, gungande röst får

man.

Upproret har ut­

bytts i lugn. Det experimentella behovet är inte så starkt men finns där och märks mest i 1 minut långa "A Wasteland" men också i ''The Chosen One" samt titelspåret "Boys And Girls". Överhuvudtaget känns "Boys And Girls" som en väldigt harmo-

nisk och skön platta. Både "Boys And Girls" och "Little Crea tures " hör till mina sommarfa­ voriter. Andra favoriter är Euryth­

mies' "Be YourselfTonight". Nick Cave & The Bad Seeds i "The Firstborn Is Dead" samt ännu Bob Dylans "Empire Burlesque". Jeff

-

i_= i_ ===_ ==

ii Talking Heods hor kommit med sin kanske lättillgängligaste plotta, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110; §.1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


______________________________

Våra medfödda instinkter är kapitalismens matjord. Se på dessa myntautomater! De står där och gapar med sin tomma myntspringa tiU mun. Åbero­ par människors instinkt att fyl­ la hungrande munnar. Ger opersonlig service till egenkära Myntautomaterna köpare. tvingar fram personlighetsklyv­ ning och åsiktsmotsättningar. Följande fingerade dialog kan uppstå i det undermedvetna bos en myntautomatsanvända­ re (MMA). MAA står i beråd att använda en myntautomat som spelar valfri Ellington-jazz en så kallad Duke-box). - Hej, kära Automat! Jag skulle vilja ha en gammal go­ ding spelad. - Sure, boss! Anytime! rlen det kostar dej en tia. - För tusan, Automat! Det år ju på tok för dyrt. - Play it cool, partner! - (piip) (piip), Automat! Hoppas du råkar ut för en el­ chock eller går på en propp. I detta ovannämnda fall och i de flesta fall tvinagas alltså \-1AA att själv agera både för­ säljare och köpare. Man kan -älv föreställa sej ellekterna

I föl-

cn dvtik inre jande e .

a

kön:

- Hej. enannade - Scba!

"\-'3

bandit! gör en så

________

T8 B d aa e l_de_n_2_5 iU_II_1_

.

______ __ ________________________ __

biljettautomaten med slantar och lika många biljetter får hon ut. Hon måtte ha en stor familj. Jag frågar henne om detta. - Stör mej inte nu n;'f jag VINNER, fick jag till svar. En liten poj ke står och spar­ kar i biljettautomaten. Han viJI tydligen ha sin biljett. Jag frå­ gar oin han lagt i tillräckligt med pengar i automaten. - Då är-det väl ingen konst, svarar han. Dessa tragiska episoder ger mej en känsla av deja vu.

Bob Dylan blir präst Bob Dylan har återigen fått

Man kan börja fundera över hur dessa myntautomater kan fungera. Biljettautomaten ger till öch med växelpengar tillba­ ka om man råkat peta in för mycket eller ojämnt. Och hur kan den veta skillnad på en­ mark och femtipenni? Tänk ef­ ter själva så förstår ni att detta är omöjligt utan mänskligt in­ gripande. Antag att det sitter en människa i varje myntauto­ mat och kollar slantarna man stoppar in och ger ut vad man vill ha. Detta antagande ter sej fullständigt huvudlöst då det nu är lösrvckt ur ett resone­ mang. Men sält in det i ett De människor sammanhang! som arbetar i myntautomater­ na måste vara väldigt små på grund av själva apparaternas storlek. De måste alltså vara

Ingen arme' för Borg Björn Borg tänker, som ni säkert vet, flytta hem till

Sverige igen. Det här inne­ bär att han kommer att be­

tala normal skatt i Sverige. Det här innebär också att han egentligen skulle vara

tvungen att rycka in i det militära. Men, det slipper han. -Skulle han ha varit fem år yngre skulle han bli tvungen tin det men nu har man inte

I vanliga fall flyttas de

som frikallats över till civil­ försvaret. Så är dock inte fallet med Borg. hanän är så blir det inte ak­ tuellt. Civilförsvaret behöver folk

med

Shea Farrell som vi ser i rol­ som Mark

len

Danning i

belskola. Förra gången chockade han världen genom att gå med i nykristen

en

gången

gick

rörelse. det

-"

Den

snabbt

yrkesutbildning,

Få se hur det går nu. För att bli rabbin krävs i alla fall fem års studier; få se om han är beredd på det...

folk som kan bygga hus och vägar, sköta borrar och kö­

te av, sägs det.

politiker ...

Nu skall han bli judisk präst, han går redan i bi­

över.

- Hur duktig och vältränad

militära. Man anser dessutom att

Sånt klarar Björn Borg in­

NÖjda bröder

Bröderna Herreys är nöjda. Regeringsrötten

i

Sverige

har beslutat att bröderna i framtiden

endast

behöver

betala skatt för sina egna gager. När domen föll blev

En kinesisk lantbrukarkvin­ sig en gratis flygtur no på väg hem från arbetet på åkern. Hon promenerade med uppspänt paraply rakt in i en tornado lyfte flera hundra meter, Korsade flo­ den Jiuda och bars av vin­ den cirka 500 meter innan hon långsamt tog mark igen.

bröderna

omedelbart

000 kronor rikare.

300

Också pappa Willy ör nöjd:

-- Nu kan vi spara en slant till

pojkarnas

artistutbild­

ning och så får vi råd att köpa en tomt som vi har tit­ tat på i Hollyvood.

"Hotellee' i Sveriges TV på ville

inte

skådespelare

från

fredagskvällarna bli

alls

början.

Han hade beslutit

sig för att bli politiker och började studera statsveten­ _

skap och psykologi vid Lake Forrest College norr om Chi­ cago. För att få lite omväx­ ling till sina torra studier gick han med i en skådespe- ­ larklass och uppträdde då och då l små teaterpjäser.

Nyss var jag i Helsingfors. Del är jag inte längre. I Hel­ singfors har de numera metro. Dyrt men status för en stor­ städ. Myntautomater har de också. Myntautömater som säljer metrobiljetter. Billigt, men lika opersonliga som en Pepparmynta orstad. För att inte säga (skri­ va) problematiska. (Han som slant med pennan så En äldre dam står och matar att säga).

lägga sitt liv när han flyttar hem igen.

Vidllg luftfärd

dvärgar. Nu myntar sej lätt in­ vändningar typ: Men det finns ju så lite dvärgar. Inte räcker de till alla automater. Nä, just det. brukar jag svara då. Vi ser ju inga dvärgar för de sitter i automaterna och knegar. De jobbar skift. smyger hem i skydd av mörkret och undviker sällskap på grund av närgångna frågor om jobbet.

Vad som förvånar mej mest är att ingen smart typ i skydd av penningnödens obefintliga lag borrat hål i automaternas pengreservoarer. På så sätt kunde samma mynt som just petats in tas ut och återanvän­ das genom att petas in i auto­ maten igen. Krångligt men sant. Det kan tänkas att detta mynt slits ned ganska fort ge­ nom flitig användning. Av en­ femmarksslant återstår snart bara en tiopennisslant. Det är visst sånt som kallas inflation. Men det är en annan historia.

han behöver tid för att plan­

ra lastbil, sägs det.

Ban ville bli

- Nå, vad jobbar du med då, Enå Tie? ­ Nio till fem i en automat på Hagnäs metrostation. - Hm, vad får du för det då? Ledgångsreumatism, somnad fot och krokig rygg.

venhet.

något intresse för honom längre, anser man inom det

kt

Uppfinnaren till myntaut­ maten lyser med sin hälsosam­ ma frånvaro och anonymitet. Däremot var det en närpesbo som gav apparaten sitt namn rilI jag minnas. Det var så alt närpe.sbon var på besök i Frankrike. Där strödde han pengar runt sej så att frans­ männen började undra. När­ på då förklarade pesbon blagglig franska om stora hus med små enheter som plocka­ des och sorterades i lådor. Om man hade tur gav det pengar i fickan. Närpesbon kallade det -au tomat"! Om det stämmer vete fåg­ larna.

en släng av religiös hängi­

Han fick överraskande en li­ ten filmroll och tyckte så bra om filmjobbet att han över­ gav studierna och flyttade till

Chicago.

Farrell

blev

snart en efterfrågad foto­ modell i Chicago, men trött­

Roth lämnar

van Halen Sångaren David Lee Roth

(29) kommer att låmna den

amerikanska hårdrockgrup­

pen Van Halen. I början av

1985 kom Dave Lee Roths

första egna EP ut och han kommer nu att bygga vidare på en solokarriär. De övriga medlemmarna i gruppen ­

bröderna Eddie

nade på jobbet i längden.

och Alex van Halen samt

och

fått nog av Roths ständiga

Michael Anthony - hade Hollywood Farrells

hägrade

agent hade snart

e traturneringar

och

var

skaffat honom en roll i en

kanske

TV-serie. Efter det upptäck­

avundsjuka på hans fram­

också

en

smula

te producenterna för "Ho­

gångar som solo-artist. De

tellet" honom och resten vet

är nu i full färd med att söka

vi ju.

efter en ny sångare.

Nöjda bröder

Jackson tar över efter drottningen Hittills är det bara drott­ ningen som fått pryda fri­

märkena i brittiska Virgin Is­ lands i Västidien. Men nu

har hon fått sällskap av en annan storhet. Michael

Jacksons nuna finns från och med den 22 juni i år på åtta av landets frimärken.

. I


-"

\..,l""'" -

-----

---

T,BII •••• d •• 25 '111 1_

----

----

--

--

--

Åminne folkp rk firade u ngdoms- och fredsveckoslut senaste helg. Iden och programmet var . . bra, men av nagon anlednmg saknades pubhken på söndagens familjefest. Trots aU inträdet var . hade knappt hundra personer sökt sig till Åminne på söndagen. gratis

- Det är med anledning av ung­ domsåret 1985 som vi nu firar ett ungdoms-och fredsvecoslut i - Åminne, sade folkparkstyrelsens ordförande Lars-Göran Sperring i sitt välkomsttal på söndagens programfest. Ungdomsårets tre teman är deltagande, utveckling och fred. En utveckling önskar vi ju alla inom alla områden och ungdomen bör ges deltagande­ rätt i allt fler frågor. En varaktig fred är grunden till denn-a önska­ , de positiva utveckling. Program festen bjöd på infor­ mation om Amnesty Internatio­ nal och Finlands fredsförbund uppblandad med sång, musik och dans. I pausen uppförde

Kvinnor för fred från Närpes en dockteaterpjäs. Under hela da­ gen ställde Finlands fredsföre­ ning, Amnesty, Folkhälsan, Rö­ da korset, SÖU, 4 H-föreningen i Malax och några andra organi­ , sationer ut informationsmaterial i paviljongen. En fotoutställning av John Ahläng kunde också be­ skådas. Tyvärr var det skralt med publiken - knappt hundra personer deltog i festen. Arrang­ örerna var ändå inte allt för be­ svikna. - Visst är det litet folk här i dag och nog hade vi väl väntat oss att ungdomarna skulle möta upp bättre, säger Lisbeth Svenns, t.f. ungdomssekreterare

i Malax. Men de som är hä(ver­ kar ju trivas bra och vi var också från början medvetna om att det är bara en viss grupp som intres­ serar sig för fredsfrågor. Det är förstås litet synd på den fina in­ formationen att inte fler får höra den. Som tur är filmar Malax lo­ kal-TV tillställningen, så de ma­ laxbor som missade den "live" har chansen att se alltihop i TV.

- Amnesty International ver­ kar för frigivning av fångar som fängslats på grund av sina politis­ ka åsikter, sin hudfärg, sitt etnis­ ka ursprung, sitt språk eller sin religion förutsatt att fången inte idkat eller förespråkat våld. AmAmnesty-grupp i höst nesty motsätter sig också tortyr, verkar för dödsstraffets avskafSiw Handroos från en av de fande och hjälper fångarnas fa­ Amnesty-grupper som verkar i miljer, berättade Handroos. I år Helsingfors berättade om Am­ vill Amnsty utmana alla unguo­ nesty International och om vilka mar att ta del i dess arbete. Det möjligheter en enskild person' finns många sätt att stöda Amhar att hjälpa samvetsfångar. nesty. Man kan gå med i en "adoptionsgrupp" som verkar för frigivning av tre fångar. Gruppen "adopterar" sina fång­ ar och skickar brev tiU myndig­ heterna' i fångens hemland för att väd a Om fr i giVnin g b ä ttre i ...w.... i a, M

__

medlemmar, alltså sådana som , deltar i arbetet genom att endast betala medlemsavgift. Informationen om Amnesty var inte resultatlös; Malax kom­ mer att" få en egen Amnesty­ grupp till hösten. Ett tiotal per­ soner hade skrivit på en lista för bildandet av en Amnesty-grupp i Malax. Dagsverke

Ulla Holmberg som är aktiv i Närpes fredsförening informera­ de om Finlands fredsförbund och om fredsverksamheten i Närpes. I förbundets regi brukar man ordna årsmöten, olika semi­ narier, föredragstillfällen och , kvällsfester.

Owe...

detalj känna till stycket som spe­ las, kunna handlingen och di ku­ tera igenom den i lugn \.lch ro. Ljuset är ju till för att hjiilra ak­ törerna och alla borde var;\ må­ na om att få det så bra som möj­ ligt. Holmllmd säljer mest åt teatrar och studior men han håller också ett öga på uf-Iokalerna. Han me­ nar att en förening som har råd att betala trettio-,fyrtio-, ja till och med upp emot hundratusen mark för en artist också borde ha råd att hålla sig med en någor­ lunda hygglig scenbelysnirig. - Stora band som till exempel Dingo har egen belysning, med sig när de kommer, men en artist som Arja Saijonmaa har det knappast och risken är stor att

showen faller pladask i' normal ,takbelysning. Då lönar det sig absolut art spendera en extra summa på ett färdigt system. Föreningen kan skaffa en grund­ utrustning som kommer till an­ vändning också vid teaterföres­ tällningar och andra shower och sen kan de hyra specialgrejor när de behöver dem. Att hyra 40 spotar om tusen watt som Dingo använder skulle kosta förening­ en 1450 mark per dag och det är inte mycket om man har råd att betala flera tiotusen för en artist. För 720 mark får de ett mindre paket med stativ, ljusbord, färg­ filter och tio spotar - bara att sätta stöpseln i väggen. Holmlunds tips till föreningar­ na är att de ska samsas om åtminstone en del av utrustning­ en eller allra helst låta SÖU skö­ ta anskaffningen och hyra via dem, då blir det billigast_

- Det samma gäller di­ scoutrustning. Om en förening­ använder samma effekter år ut och år in tröttnar publiken. I stället kan de låta en del av gre­ jorna cirkulera mellan förening­ arna, eller hyra nånting nytt, el­ ler låta byta ut det gamla. Publi­ ken vill hela tiden ha nånting nytt. Satsa på grundutrustningen och skaffa specialeffekterna till­ fälligt. Vad ljusutrustningen be­ träffar är tio spotar plus en pro­ grammerbar styrenhet en en bra början - det kan man göra myc­ ket med. Owe Holmiund är egentligen re­ staurangägare, men det här med belysning och ljuseffekter har allt mer tagit överhanden. Det började med att han skulle köpa två spotlights och var tvungen att betala ett par tusen mark per styck för dem och det tyckte han inte var riktigt rimligt för så pass

enkla grejor. Så han började kuska runt på mässor världen över och kolla upp olika tillver­ kare. Idag är COH-marketing generalimportör med hela Skan­ dinavien som marknadsområde. - Vi importerar, säljer, de­ signar och hyr ut. Jag trodde att det här var en smal sektor men den har visat sig vara bredare än jag nånsin kunnat tro. I de närmaste framtidsplaner­ na ingår bland annat produktion av egna TV-program. Men den stora drömmen är att komma in på den ryska marknaden. - Kompisen i Hongkong som sluppit in på den kinesiska mark­ naden har byggt upp hundra jät­ tediscon på två år. Men det är förstås en annan storleksordning på den firman. Det finns inte många företag av det här slaget i Finland och en­ ligt Holmiund är Vasa ett ypper-

--,-­ Vi har också en freds­ marsch varje år på FN-dagen den 23 oktober. Jag tycker att ni malaxbor som är intresserade kunde komma till Närpes och marschera med oss eller också delta i -den fredsmarsch som ordnas samtidigt i Vasa, föreslog Holmberg. . Jonna Kevin erbjöd ett kon­ kret och lätt alternativ för dem som inte bryr sig om att gå med i en fredsförening men ändå vill göra något för situationen ute i världen. Hennes förslag var dagsverket, något som alla sko­ lelever är bekanta med. Ungefär vart annat eller vart tredje år går dagsverkesinsamlingarna till svält­ eller krigsdrabbade länder Det f · nns l ' ij

�nfu�mia�r?a���

De allvarliga då och då av mer lättsam under­ hållning. Den populäre MaIax­ trubaduren Bee Gee LaxelI sjöng sina egna låtar och några flickor uppträdde med jazz­ dans. Som sista punkt i program­ met fick de två personer som ungdomsföreningarna i Ma sänder till den tolfte världsung­ domsfestivalen i Moskva emotta resechecker. De utvalda delega­ terna är Nina Granholm och Marjo Leviin. Samtliga medverkande i pro­ grammet ställde upp utan ersätt­ ning, vilket gjorde det möjligt för arrangörerna att ha fritt in­ träde på festen. ULRICA HÄGGLUND tigt ställe att utgå ifrån. Bättre än Helsingfors. - Här finns för det första en bra frihamn. Vi kan ha stora la­ ger och transporten är lätt att ordna. Dessutom är Vasa mera centralt. Vi kan nå hela landet på en dag, det kan inte företag i Helsingfors. Vad fritiden beträffar har Holmiund ingen brist på syssel­ sättnin . - Dågår jag ut i naturen med ett block i handen och iakttar hur till exempel himlen ser ut vid olika tillfällen - vid regn, åska och solsken. Sen går jag hem och letar efter ett färgfilter som bäst motsvarar den bild jag fått av himlen just den dan. Det är sånt det hela går ut på - att observera något, få en vision av hur något ser ut och sen bygga upp ljussätt­ ningen efter det. Det är som att teckna och vara intressera av färg. BIRGITIA STRAND


__________ ______________________________

T OB d=ag e=n de=n 2=5 JU=II 1=98=5 .

_________ ______________________ .

��

Österbottniska· Posten Medlem i tidningarnas förbund. Österbottnisk ungdomstidning och språkrör för Svenska

Österbottens ungdomsförbund

och dess medlemsföreningar.

Jakobstds Tryckeri och Tidnings Aktiebolag - 1985 Redaktionsråd: Stig-Göran Fors­ man,

Robert Selänniemi, Patrik

Stenvall och Stefan Träskvik. Chefredaktör och ansvarig

utgivare: Karl-Gustav Olin Tel..967.135 55,

l'lSSNA P DEN HÄR. OCH- �.H FYUS A\J \)ITAU1'IT GN\ STQANDE PeAMÄTANDÄ: J KeopPEN \<OtflME12.. A1f DALLPA AV HOpP I OPTW\ISM OCH AV:, NERUG f MT1DS EN OFÖR.B O! HQPPlOSHEIDJS \t . ]l R. FcRVAMD - . uMPMA " LAS TILL UVETS BLOM · · ­ RHJDE l12ÄD

Hemtel. 967·13420

Redaktion: Jakobsgatan 13 Postadress PB 27 686 01 JAKOBSTAD Redaktör i Vasa: Birgitta Strand

Tel. 961·113 522, Hemtel. 961-395 59 Fast medarbetare i Sydösterbotten:

Yvonne Ståhlgård

OAR.!!

Tel. (962) 591 25 (kvällar).

PRENUMERA TIONSPRIS 1985 Helt år ............................... 80"

Halvt år.............................. 60,·

"lEm HRR Lf\RJ DIG Alf rE LA Sil

Skandinavien ....................... 90,­ Lösnummer ....................... 2,50

PRENUMERAT10NSÄRENDEN: Tel. 961-124222

KASSA OCH BOKFÖRING J akobsga tan 13, Jakobstad Tel. 967-135 55

ANNONSMOTT AGNING SÖU:s kansli,

Handelsesplanaden 10 D, 651 00 VASA 10 marknadsföringschef: Ulf Johansson

Tel. %1-124222 Hemtel. %1-153 938 Annonserna bör inlämnas senast . måndag kl. 16.

ANNONSPRIS l texten ............................. 3,95

Efter texten ........................ 3,95

Bestämd plats -,20 per mm

FÄRGANNONSER Minimistorlek 200 mm. Färgtillägg - ,35 spmm Österbottniska Posten ansvarar in­

. te för eventuell skada som tillfogas annonser vilka meddelats per tele­ fon eller som på grund av postför­ inte

sening

införts

i

begärt

nummer.

Kris i svenska folkparkerna Det är kris för folkparkerna i Sverige. Expressen har under­ sökt publiksiffrorna efter halva säsongen och kommit fram till nästan bara negativa resultat. Man talar om sämsta somma­ ren nå onsin. Nu hoppas man att Ulf LundelI skall bli parker­ nas räddning.

g

Välbesökt grisfest Omkring 3 500 personer hade sökt sig till grisfesten i Fagerö

senaste lördag. Trots aU det fanns så många människor på plat'l var ordningen god. På f s­ ten sålde man 200 kilo .... orv och

American car show

utställningen

visas

muskelbilar

och stora glidarvagnar från fem­ tiotalet. Med finns också något­ så ovanligt som en Buick coupe

tre grisar! Ingen risk att den

Inkommande veckoslut blir det

2d HT från -59.

publiken behövde svälta.

American car show i Närpes. På

är i nya yrkesskolan i Närpes.

Utställningen

Vid premiären i Karlstad hade Ulf LundelI 6 000 åskådare, vil­ ket anses vara bra. Bra har det också gått för Jerry Williams. Men, för nykomlingarna går det sämre. Det har inte gått så lysande för Pernilla Wahlgren som man hade förutspått. Dåligt har det också gått för brodern . Niclas. Inte heller Anneli Ryde lär slå några rekord. Det samma gäller för Bobbysocks som är en besvi­ kelse för arrangörerna.

.-


T

i...I

_______

______

Tonda.e. din 25 1111 1185.

__________

__ ___

16

Det har sagts att Motörhead är gruppen som är störst bäst och spelar högst. Att de spelar högt var något som de minsann bevisade i Närpes i söndag.. Säkert upplevde de flesta i publiken känslan av aU överbelastade surrande tele­ fonledningar dragits tvärs genomskallen på en efter uppträ­ dandet. Men Lemmys utlovade "rocka röven av skandina­ verna" ville sig inte riktigt. Till den enda konserten i Fin­ land kom bara lite över tusen personer, och alla var inte överförtj usta.

Alla farhågor om att det skulle till etthundra procent. Man himlen kunde hålla tillbaka sitid". Man kan inte annat än bli en orolig tillställning slog kan anta att fansen kunde alla na regntunga moln då Motör­ tycka att Motörhead svek sina fel, tvärtom var det en högst låtar utantill och att de på det head kom riktigt upp i varv, fans i Finland, åtminstone till städad och lugn skara som viset hängde med i texterna, - utan i ren förskräckelse hällde en del. Först brydde de sig ::.O:"'----- -+---:o--;-- .- -____:,-: -. mötte upp för att se de största men för de som inte var lika den en rejäl tunna vatten över om att skicka iväg sina Ijudkilattav de stOfil. Det var förvånan- hängivna fans försvann texten i publiken. ningsmöjligheter nästa gång? lar tillNärpes i tid, vilket gjor­ de att se hur lugnt och tålmo­ allt ljud. Många påstod att det Motörhead firar i år sitt 10Kanske skulle det lyckas bätt­ de att hela konserten blev uppdigt publiken väntade i nära tre hördes bättre utanför området årsjubileum, men medlemmar­ skjuten två och en halv timme. re, då inte ens Motörhead som tirrimar innan något började vad det var fråga om. na i gruppen har bytts ut ett klassats som åttiotalets mått­ Sedan slarvade man ännu bort hända. För en annan var det flertal gånger. F Utom Lemmy stock för all heavy metal inte t J ' ugo minuter på sin egen , örutom Lemmy, huvud­ aningen irriterande att man in­ mannen i Mo förstås. Motörhead har hunnit fick större mängder att komma show. Visst är det viktigt att te\ f"tt sound-checket f-oar'd'Igt Phil CampelI törhead, spelar s1'-appa en heI d·eI LP :n under till Närpes på ehsöndag. I' JU d' et är d k som et s a, men man och Corpora l åren, bland inom utsatt tid så åtminstone Wurzel gitar annat kan man uppfattade i alla fall saken som och Pete r Gill r de I. nh emska grupperna fått trummar. Pete nonchaIerande av publ'ken. Gill var förr nämna "Overkill", "Ace of spela. Som det nu blev fiC...k. ba -_ es ' '',... N.; 0f": sleep ti l H am-_....;I:;,ntr;.ycket...: av Motö· rhea:d b:le::v t-V a r O ......;s;;;pa;;d;; ' ·· r fl o P-E---.1"'" ;::.;. ;.,, .fi ra Shock Tilt från Vasa' ....J.. .... e oc Wurz ll el h p tidiga re s pela.. -. ..GI IIQ"'''-'' 1!kriva autografer Sea-Side Rock blev en Dopp! fore.Motor -. head medan Kuuma de i Persian Riska respektive En ny LP lär också vax"'-Ji!IWtil._ och inte hade "tid" med press­ tet över tusen personer. betalade Satsl och A' ctlon f' k vanta tl'11 British Army_ S'J älv sköter förberedande. Oen ska pro uBorde inte en inträde och Närpes Uf skulle ha ceras av Bill LasweIl, samme konferens. efterat. Lemmy om bas och sång. Lem­ man som stod för Mick Jaggers . tODe 1 500'mbetagrupp som ställer höga krav på beh-ovt åtmms Nåväl, då Motörhead äntli­ my kör med om något originell "She's the boss". lande för att få det hela arrangörerna också ställa nå­ gen kom igång gav de faktiskt stil med för hög mikrofon så ihop. Det var fullt med folk i gra krav på sig själv? Men man I Närpes spelade Motörhead Närpes på söndagen - och spejärnet, precis som de lovat. sången kommer djupt inifrån kan naturligtvis förstå att kil- ciellt ha skulle på hustaken runt centralidoch timme en cirka d h tb'-'t k b d a an me a a o J uvu h d arna, a d as k av hälften Ungefär lama kan vara lite trötta då de rottsplanen. M .... -'_nG... ha de utruso ar fram texterna. Inte ens spelat ännu längre "om de haft de verkl-Iga fansen, I evde med bool snart har ett år avverkat på sin tat sig ...... Idkare ror att få se en två års långa världsturne. skymt av idolerna Motörhead. Hur som helst tyckte de Men varför betalade man inte inverkliga fansen att Motörhead trädesavgift? Var biljettpriset för var värda att väntas på, och det dyrt? är ju huvudsaken. Arrangörer­ - Jag tycker då inte att inträdes­ priset var för dyrt, säger Lena na tyckte också att Motörhead Wilson är sekreterare iNär­ hade trevliga medlemmar och pes Uf. som Det kostar ju 35 mark att att de gick bra att komma över­ gå in på en vanlig da'ls, så järn­ ens med. Men det fanns som fört med det är 60 mark ingen­ sagt var en del som inte gillade ting för att få se en världsberömd gruppen. Somliga upplevde engelsk rockgrupp plus några Motörhead som en besvikelse bra inhemska grupper! - Men tydligen var det för och andra menade att ljudet var alldeles för högt. Kuuma dyrt för Närpesungdomen i alla fall. Det är mycket ledsamt, för Satsi från Tavastehus fick be­ det är ju för ungdomens skull vi röm bland publiken och taklax­ ordnar sådana här till-ställning­ bandet Action hade näst stör­ ar. Jag skulle nog bra gärna själv sta skaran fans. Det är gubbar vilja veta varför folk nöjde sig att lita på i alla väder. Annars med att stå utanför portarna på var det synd att de båda grup­ Sea-Side Rock! Lena Wilson och de övriga i pema lämnades till sist, då största delen av publiken stuc- Närpes Uf:s styrelse är mycket kit hern. Å andra sidan var det besvikna. Ännu på tisdagen hade man inte hunnit ha något sty­ inte så lätt för Shock Tilt hel- relsemöte och fundera över hur ler, folk hade liksom inte tid man ska klara av förlusten. Men att lyssna på dem efter allt vän­ det är väl bara, som Lena Wilson tande. säger, "att börja skramla ihop pengar någonstans ifrån nu." Så värst upplyftande blev väl Sammanlagt kostade program­ inte tillställningen för Närpes met 120.000 mark. Motörhead uf:s del, man hade ju räknat tog 80.000 och en del av detta har med en mycket större publik. betalats i förskott. För att klara förskottsbetalningen var man De hade också varit värda ett av tvungen att ta en inteckning på annat resultat efter allt jobb föreningshuset i början av som­ för Sea-Side Rock, som nu maren. a

I

I

00

IC

o

o

_z

-,

o

o

o

-

_ _

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 30 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you