Page 1

H E T T O E R I S T I S C H I N F O R M AT I E B L A D VA N D E V V V T E R S C H E L L I N G 36e J A A R G A N G N U M M E R 01 2 013

EDITIE

Speciale

Het Oranje exemplaar

PROEF! TER SCHELLIN

ATIEK VA N DE INFORM G IS DE BI JL AGE

W | V V V TER SCHELLIN R A NT DE S JOU

G 2 013

G H E L L I N T E R S C

INCLUSIEF

EDITIE

01

€ 2,00 Geldig van 29 maart tot 17 mei '13

9

GrasDUINEN OP TERSCHELLING

11

De FJOERTOER

4

21

UNIEKE EILANDER PORTRETT EN

HT-ROEIRACE

DE MEEST COMPL

ETE GIDS OM TERSCH

ELLING TE VERKEN

NEN

INCLUSIEF BIJLAGE

Inhoud Wat is er te doen Bezoekboerderij Galeries Excursies Huifkartochten Rondrit Optredens Rondleiding Markten Musea Workshop Rondvaarten Allerlei Sport Wellness Kerken Naar buiten! Jaarkalender

5 8 8 10 11 11 13 13 13 15 15 15 17, 18 19 21 21 22

Artikelen Terschelling en Oranje 1 Programma Koninginnedag 5 Ook 1-1-2 in de wildernis 4 Grasduinen op Terschelling 9 Fjoertoer 11 50e Meitoernooi volleybal 13 De Reddingboot 'Brandaris' komt terug 18 De 39e H-T Roei- en de 32e Sagitta Zeilrace 21 De Zeevaartschool, een verhaal apart 22

Algemeen Belangrijke adressen 4 Supermarkten 4 Oppassers 4 Handig 8 Hoog & Laag Water 8, 9, 10 Kerkdiensten 17 Informatie van de gemeente Terschelling 18 Busdienst 20, 22 EilandKombuis 20 De Sjouw Puzzle 23 Veerdienst 24

verschijningsdata Sjouw 2 Sjouw 3 Sjouw 4 Sjouw 5 Sjouw 6

17 mei 28 juni 26 juli 30 augustus 1 november

1967 - De Terschellinger foto, die de hele wereld overging, van koningin Juliana

TERSCHELLING

EN ORANJE DOOR: RICHARD VAN DER VEEN

In het kader van de komende troonswisseling is het wel aardig te weten hoe de verhouding tussen Terschelling en de Oranjes in het verleden lag. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het afgelegen stukje Nederland lang over het hoofd werd gezien door de verre voorouders van koning Willem Alexander. In elk geval laat het eerste bezoek van een Oranje op zich wachten tot in de 20e eeuw! (Tenminste als we de archieven mogen geloven, want het zou natuurlijk best kunnen dat er een stadhouder of een prins stiekem even een retourtje Terschelling deed en dat bezoekje buiten de boeken heeft weten te houden.) Liever Ameland… Nee, als we het vergelijken met Ameland kwam Terschelling er in het verleden maar bekaaid af. Aan ons buureiland bracht bijvoorbeeld stadhouder Willem IV een bezoek waar eeuwen later nog over gesproken werd. Het was in juni 1734 een maand na zijn inhuldiging in Leeuwarden als stadhouder. Op Ameland had men kosten noch

moeite gespaard, maar liefst drie erepoorten met groene en oranje linten waren opgericht. Willem IV en zijn vouw Anna van Hannover vergaapten zich aan een groots opgezet defilé. Allereerst kwamen in wit geklede meisjes langs die vrolijk bloemen uit zilver schalen in het rond strooiden. Vervolgens rolden vijftig praalwagens aan het stadhouderlijk oog voorbij. Maar daar bleef het niet bij. Willem en zijn vrouw vermaakten zich ook de dagen erna uitstekend en hadden verschillende onderonsjes met de Amelanders. De stadhouder ging met vissers mee de zee op, kocht nog ‘en passant’ wat veulens en trakteerde als klap op de vuurpijl het eiland op een fraai vuurwerk. Dat Willem zo groots uitpakte zal beslist ook te maken hebben gehad met het feit dat Ameland sinds 1704 in het bezit van de Oranje-Nassau’s was gekomen. Ongetwijfeld heeft Willem IV tijdens zijn verblijf op Ameland het buureiland Terschelling met de Brandaris in de verte zien liggen maar hij had er schijnbaar niets te zoeken en misschien had hij daar alle reden toe want Willem zou waarschijnlijk niet overal een geziene gast op het eiland zijn geweest. Het werd ook alleen maar erger. In de loop van de 18e eeuw spitste de

Stadhouder Willem V

politieke verdeeldheid op Terschelling – net als in de rest van het land overigens - zich meer en meer toe en geen enkele Oranje haalde het toen nog in zijn hoofd op het eiland een kijkje te gaan nemen. Dat vraagt natuurlijk wat toelichting. Terschelling verdeeld Sinds 1612 was Terschelling meer dan anderhalve eeuw bestuurlijk in tweeën verdeeld. De ene regering zetelde nog als vanouds (vanaf 1502) in Midsland en de andere (eerst dus kersverse) regering op West-Terschelling, dat zich voordien meer en meer achtergesteld had gevoeld. De scheidslijn over het eiland was nauwkeurig aangegeven: daar waar de dijk op de duinen aansluit, achter het - inmiddels verdwenen huis van Douwe Sijbrandsz bij het - ook al lang van de kaart geveegde - dorp Wolmerum (nu in de oostelijke havenkom). Twee aparte besturen dus, met elk zijn eigen problemen, maar met daarboven voor het hele eiland nog één drost en één secretaris. De samenstelling van de twee bevolkingsgroepen verschilde, want op West woonden veel zeevaarders, schippers, vissers en loodsen, terwijl om Oost een maritiem-

agrarische gemeenschap leefde. Maar de beide gemeenschappen kregen geleidelijk ook heel verschillende politieke kleuren. WestTerschelling werd vrijwel geheel Oranje-gezind of prinsgezind, dus ‘hoog bezoek’ was daar nog te overwegen. Echter, op de rest van het eiland lag het allemaal wat lastiger. Hier was bevolking, met het bestuur incluis, patriottisch en om Oost liepen de gemoederen zo hoog op dat dit ook aan de wal bekend werd. In 1787 kreeg de toenmalige drost, Pieter van de Willige, een verontruste brief van de Gecommitteerde Raden onder ogen: “Daar wij geïnformeerd zijn geworden dat zedert eenige tijd op UL. Eijland en wel bijzonder onder de ingesetene op het Oostend van ’t zelve, zich heeft opgedaan een soort van cabaal en complotterie strekkende om de wettige regeering van Drossaard en Geregten te versmaaden en zich zelve te formeeren een aantal gecommitteerden of geconstituerden, aan wie zij goedvinden zig te onderwerpen...’ Op het strand leek men ook eigen baas te spelen en dat zou niet alleen slecht zijn voor de ongelukkige koopman 3

Lees verder p. 2


2

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

VVV Kantoor Willem Barentszkade 19a West-Terschelling Balie geopend ma t/m vr 09.15-17.30 uur en za 10.00-15.00 uur. Koninginnedag van 11:00 - 14:00 uur. De VVV is gedurende het gehele jaar telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar. Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur. Hemelvaart gesloten. Telefoon: 0562 443000 Fax: 0562 442875 info@vvvterschelling.nl www.vvvterschelling.nl

Redactie Eindredactie: VVV Terschelling Redactie: Roelan Schroor, Jan Pieter Kok, Brent Kok, Petra Rusticus, Japke van Leunen, Baukje Poepjes, Tom Kok Medewerkers: Piet Lautenbach, Freek Zwart, e.a. redactie@desjouw.nl Postbus 20 8880 AA Terschelling West Tel. 0562 443000 Advertentietarieven worden op aanvraag toegezonden, het minimum formaat advertentie is 1/8 pagina. Voor advertenties en vermeldingen kunt u kontakt opnemen met de VVV Terschelling tel: 0562-443000. De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder vooraf opgaaf van reden te weigeren. Prijs abonnementen op aanvraag. Rubriek wat te doen regelvermelding in overleg.

TERSCHELLING

EN ORANJE maar ook voor de handel in zijn algemeenheid. M.a.w. mijnheer Drossaard, doe uw plicht en zie dat de orde wordt hersteld en pak de samenzweerders aan. Geen enkele Oranje die er toen dus nog over prakkiseerde om daar op dat vrijgevochten Oost-Ter-

Vervolg van pagina 1 schelling zijn hoofd nog te laten zien en zeker niet toen in 1789 al de eerste Franse koninklijke koppen figuurlijk en later letterlijk begonnen te rollen. Stadhouder Willem V had toen overigens al zijn voorzorgsmaatregelen getroffen en een jaar eerder een

Hagelbuij van steenen

De patriotten, die ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ preekten, kregen in 1795 ‘hulp’ toen soldaten uit Frankrijk, onder hetzelfde motto maar dan in het Frans, over de bevroren rivieren Nederland binnenvielen. De niet zo heel erg populaire stadhouder Willem V vluchtte hals over kop met zijn familie in een vissersschuit naar Engeland en patriottisch Nederland en Oost-Terschelling vierden de overwinning met een vrijheidsboom. Maar de Fransen brachten niet de verwachte welvaart mee en net als ‘Hop Marjanneke’ zong menigeen: ‘Gister was er de prins in’t land en nu de kale Fransen!’ Op Terschelling ruimt de Oranje-getrouwe drost het veld en Pieter Frederik Robbé wordt de ‘nieuwe’. Maar

daarmee was het hier natuurlijk niet allemaal weer koek en ei. De West-Terschellingers hadden de omwenteling weliswaar tandenknarsend moeten accepteren maar durfden zich toch op straat te tonen met in hun pak oranje-kleurige bloemen gestoken. Het bleef rommelen in het dorp. Er werd een detachement van 160 man, onder leiding van Tiallingius Domna op Terschelling geïnstalleerd die zich, volgens vurig patriot en schout, Johannes Brandenburg ‘in alle opzigten zeer gewillig gedragen.’ Maar hij schreef in zijn brief naar het ‘Committé van Algemeene Waakzaamheid voor het Volk van Holland’ in Den Haag verder: ‘Welis waar wij zijn door deselve beveijligd voor eenen aanval van een woeste hoop Oranje slaaven,

Colofon Ontwerp: Studio Eke van Mansvelt, Terschelling, www.eke.nl Druk: Flevodruk, Harlingen www.fh.nl

Algemeen voorbehoud Deze krant is met de grootste zorg samengesteld, kennelijke fouten en vergissingen binden ons echter niet. Wij behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in de vermelde gegevens, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

Vrijheidsboom uit 1795

eed van trouw geëist van alle hoogwaardigheidsbekleders. De toenmalige drost van Terschelling, Pieter van der Willige, deed dit ook keurig op 12 maart 1788; ‘Wij beloven en zweren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de Constitutie en Regeringsvorm van den Lande van Holland en West-Friesland, bestaande in de hoogste en souvereine overheid van hun Edele Groot Mogenden de Staten van denzelven Lande, met het Erfstadhouderschap,

Gouverneur-, Capitein- en Admiraalschap Generaal, erfelijk in het Doorluchtige Huis van Oranje, zodanig als hetzelve in hun Edele Groot Mogenden Resolutiën van den jare 1747 is opgedragen, en bij de tegenwoordige Heer Erfstadhouder in het jaar 1766 is aanvaard.’ Maar daar was de zaak niet mee opgelost want de onrust bleef en de geest was al uit de fles.

die zig geene dolle onderneemingen schaamen, en van tijd tot tijd brutaaler worden, naar maate zij langer ongestraft blijven.’ Johannes Brandenburg en de zijnen konden 11 november 1795 op een schip, dat op de rede voor West-Terschelling lag, tijdens een bespreking met commissieleden uit het Comité hun gal spugen over de Wester ‘aanklevers’ van het ‘voorig Oranje en aristocratisch bestuur’. De sombere vermoedens van de OostTerschellingers werden gelijk daarop bewaarheid want terug op West, werden zij al wandelend door de straten gevolgd door een honderdtal tierende mensen. En wat bleek toen ze weer bij hun wagen aankwamen? De boel was onklaar gemaakt doordat er de lens (een soort borg) uit het wagenwiel was gehaald. Uiteindelijk verlieten de Oost-Terschellingers het dorp onder een ‘hagelbuij van steenen’. De maat was vol. Drost Robbé kwam met een plan op tafel om het prinsgezinde dorp WestTerschelling onder controle te houden. Er zou een detachement soldaten aldaar ingekwartierd moeten worden. Maar toen de Westers dit inkwartieringsidee te horen kregen, stonden ze gelijk dezelfde avond van die 11e november nog voor het huis van Robbé. Er was geen denken aan inkwartiering. De eerste die het in zijn hoofd zou halen om een soldaat in huis te nemen, kon gelijk verhuizen want zijn huis zou afgebroken worden. Er werd ook gedreigd met plundering van Robbé’s woning en het schip van het Comité, dat nog steeds voor West lag te dobberen. En o schande, boven al dit gekrakeel uit hoorde de drost alom de oproerkreet ‘Oranje boven!’

kraaien. Robbé had al helemaal geen goed woord over voor Cornelis Adriaenzen, nota bene één van de twee West-Terschellinger burgemeesters! Deze ‘befaemde orangeklant’ gedroeg zich ‘zeer brutaal en oproerig’. De drost, temidden van de ‘hoop woeste orange slaaven’ had het allemaal moeten laten welgevallen. De volgende dag kregen de manschappen, die op het punt stonden West-Terschelling binnen te marcheren, in allerijl de orders om zich terug te trekken op het oosteind van het eiland. Cornelis Ariaenzen werd op het matje geroepen en zou voortaan in de gaten gehouden worden. De enige oplossing van het probleem leek de getrokken scheidslijn van 1612 op te heffen want dat had volgens de Oost-Terschellingers alleen maar geleid tot veel ‘jalosij en oneenigheid’ en één regering met daarin ‘waare vaderlanders’ voor het gehele eiland was het middel om ‘de oproerkraaijende Beminnaars van Oranje in den teugel te houden’. Om die reden probeerden de patriotten nog vier Westers, die wel gelijkgezinde ideeën schenen aan te hangen, voor hun karretje te spannen maar die waren ook niet meer zo happig. De één vond zichzelf veel te oud, de ander was dokter en meende zijn tijd wel beter te kunnen gebruiken. De laatste twee wilden wel maar alleen als ze verkozen zouden worden en dát durfden de patriotten weer niet aan, als de dood dat er dan ook weer ‘Oranjeklanten’ zouden worden gekozen. Kortom, uiteindelijk mocht het dorpsbestuur van West nog wel blijven zitten maar kreeg verder geen bevoegdheid meer, dus ze zaten er voor ‘Pierre Snot’.

ondervraagd over de toestand op Terschelling. En inderdaad, bevestigde Simon de angstige vermoedens ‘dat aldaar de oude Hollandse vlag van de toren (de Brandaris) woei, en dat hetzelfde eiland aan de Engelsen was overgegaan, zonder echt dat hetzelve met militie (soldaten) bezet was.’ Was er van de Franse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ al bar weinig terecht gekomen (zeker toen Napoleon de macht had gegrepen!), ook de prinsgezinde Engelsen in de wateren rond Terschelling brachten geen verlossing. Sterker, er ontstond

op Terschelling zelfs een groot gebrek aan levensmiddelen omdat de beurtvaart stil kwam te liggen. In die dagen waagde ook het Engelse goudschip ‘Lutine’ de reis naar Hamburg maar vond zijn ondergang in de Terschellinger Gronden. Het hele invasieplan werd trouwens voor de Engelsen een grote mislukking, temeer omdat de verwachte steun van de vermoeide Nederlandse bevolking uitbleef, en op 18 november 1799 vertrokken ze met stille trom van Terschelling.

De Sjouw De Sjouw, ook wel tijdbal genoemd, is een hoge paal waarop vroeger op gezette tijden een gevlochten tenen bal opgehesen of neergelaten werd. Zo werd om half twaalf ‘s morgens de Sjouw gehesen en konden, ook op de verst afgelegen akkers, de boeren zien dat het tijd werd voor het middagmaal, ook de melktijd ‘s middags werd aangegeven. Bij de kerk in Hoorn staat nu nog een Sjouw die in de periode half juni - half september in gebruik is, dit betekent dat de Sjouw dagelijks om half twaalf wordt opgehesen en ‘s middags om half vier wordt neergelaten.

Rampzalige tijden In 1799 gloorde er even hoop voor de Oranje-gezinden. Een invasiemacht van 22.000 Engelsen en 12.000 Russen landde op 26 augustus bij Den Helder. De Stadhouderlijke familie zat overigens niet achter deze plannen. Het scheen zelfs dat Willem V sowieso nauwelijks meer geïnteresseerd was in Nederlandse zaken! Hoe dan ook, de Engelsen konden hem wel gebruiken tijdens hun invasie en op 19 september verordonneerde de Engelse kapitein Bolton vanaf het schip de ‘Wolverine’ dat op Terschelling alle

patriottische vlaggen en wimpels van de Bataafse republiek weg moesten omdat hij bezit had genomen van het eiland in naam van de prins van Oranje. Hij vroeg respect voor elkaar, ongeacht een ieders denkwijze, en mocht iemand klachten hebben dan moest diegene zich maar wenden tot de prins zelf! In Harlingen was de gemeenteraad nog patriottisch en keek ondertussen met argusogen noordwaarts. Toen op 10 oktober ‘schuitschipper’ Simon de Haan de Friese havenstad binnenvoer, werd hij onmiddellijk


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

3

1908: prins Hendrik komt op Terschelling

Koning Willem I (1772-1843)

Willem I en de opstand der horden Uiteindelijk ging het met Napoleon en de Fransen in 1813 hollend achteruit. Pruisen trokken de Noordelijke Nederlanden binnen en de eerste kozakken verschenen bij de Muiderpoort in Amsterdam. De jonge en ambitieuze prins Willem stapte aan boord van het Britse fregat ‘The Warrior’, om vervolgens op het strand van Scheveningen onder gejuich binnengehaald te worden. (Dit laatste gebeuren werd overigens honderd jaar later, in 1913, op Terschelling nog feestelijk nagespeeld met een ‘prins’ en zijn ‘driemanschap’.) Toen het nieuws in 1813 van de terugkeer van Oranje West-Terschelling bereikte, verzamelde zich een grote menigte op de kade en kort daarop stortten jongeren van 15 of 16 jaar zich op de gehate douanehuisjes, die even later in vlammen opgingen. ‘Maire’- Burgemeester Pierre Eschauzier wist net op tijd de Franse douaniers, die de smokkelpraktijken van de Terschellingers steeds hadden gedwarsboomd, en hun gezinnen nog te beschermen. Maar deze ‘daad van menschlievendheid’ kwam hem zelf haast nog duur te staan. Nadat het dorp met verschillende erebogen en -kronen versierd was, trokken de buitenzinnige ‘Oranjeklanten’ naar het huis van de verdachte Pieter de Vries. En ja hoor, onder de planken in zijn schuur vond de opgewonden menigte de verborgen vrijheidsboom uit 1795. De boom werd naar buiten gesleept en ging natuurlijk onder veel gejuich in de hens. Vervolgens stommelde de uitzinnige meute met gebalde

vuisten het burgemeestershuis binnen om wraak te nemen op ‘het hoofd der keezen (scheldnaam voor de patriotten omdat hun symbool een witte keeshond was) en der franschgezinden.’ Burgemeester Eschauzier werd met een pistool op de borst de hoek van een kamer ingedreven. Hij had ook wel wat oranje versierselen op zijn hoed maar te magertjes, naar de zin van de oproerkraaiers. Pierre Eschauzier, zijn vrouw en hun van ontsteltenis huilende kinderen kregen grote oranje strikken op de borst gespeld. Maar de situatie bleef uiterst explosief totdat de burgemeester opdracht gaf uit zijn bibliotheek een prekenboek op te halen van zijn oom, die hofkapelaan was geweest aan het hof van stadhouder Willem V. ‘Daaruit zult gij zien dat mijne familie altijd echt oranjegezind is geweest.’ Er viel een doodse stilte in de kamer toen het boek naar binnen gedragen werd. Maar het dreigde mis te gaan toen

Pierre Eschauzier, 'maire' van Terschelling

één van de aanwezigen uitriep: ‘Dat is weer een Frans boek en daarvan willen wij niets weten.’ Maar snel antwoordde Pierre Eschauzier: ‘Weet gij dan niet dat aan het hof van prins Willem V een ieder Frans sprak?’ Dominee Van Kammen, één van de aanwezigen en een vriend van de burgemeester, kreeg het werk van kapelaan Samuel Eschauzier in handen, liet eerst nog een ernstige blik over de menigte rondgaan en vertaalde vervolgens het titelblad van het boek. Vervolgens ging hij op ernstige toon verder, terwijl het indrukwekkend stil bleef: ‘Gedenken wij steeds dat de Prins in zijn Proclamatie zelf heeft gezegd dat de oude veten niet meer bestaan en dat alles is vergeven en vergeten, dan zouden wij tegen zijn wil handelen wanneer wij nog langer over Oranjeklanten en Keezen durfden te spreeken. Iedereen is nu een Oranjeklant.’ ‘Dat zij zo,’ sprak vervolgens burgemeester Eschauzier en hij gaf opdracht om de beste wijn uit zijn kelder te halen en te drinken op de gezondheid van het Huis van Oranje. Flessen werden ontkurkt, glazen volgeschonken en het werd nog een vrolijke boel, terwijl mevrouw Eschauzier en haar kinderen door hun tranen heen probeerden te glimlachen. Een Oranjeboom uit het ‘tuintje van Wulp’ werd de volgende dag - het was guur novemberweer - in het mulle zand voor het Raadhuis geplant maar ondanks deze armzalige omstandigheden groeide het armetierige boompje toch uit tot een welig tierende Oranjeboom (met herdenkingsbord). Maar het werd nooit meer als vroeger. De Terschellinger scheiding van 1612 verdween, de prins van Oranje werd koning Willem I en het Oranjegezinde West kreeg de hoofdprijs: regeringszetel van één Terschelling! Dat zijn ze op West nooit vergeten. De Brandaris had op 1 januari 1844 als laatste groet de vlag halfstok, toen een stoomboot het eiland passeerde met aan boord het dode lichaam van Willem I. (Om Oost had men andere ervaringen met de nieuwe koning gehad want hij was niet zo scheutig geweest met geld voor dijkreparaties. – Oud zeer?) Al met al, de Oranjes voeren levend of dood - telkens aan Terschelling voorbij…

1908

Het indrukwekkende, eerste Oranjebezoek ! En toen was daar 25 maart 1908 prins Hendrik, echtgenoot van Wilhelmina, koningin der Nederlanden. Hij kwam naar Terschelling om een indruk te krijgen van de eilander reddingstations. Gelukkig voer de secretaris van de Reddingmaatschappij, H. de Booij ook mee want deze schreef een gedetailleerd verslag van dit

bezoek, evenals de journalist van de ‘Harlinger Courant’. Uit elk huis wapperde de driekleur en iedereen op straat was getooid met oranje. Toen de ‘Heerenveen’ met de prins aan boord de haven binnenstoomde, zetten de muziekkorpsen van West-Terschelling en Midsland het welkom in en een ‘donderend hoera’ verwelkomde de hoge bezoeker.

Burgemeester in nood De burgemeester F.S. de Wit zou het gewichtige gezelschap welkom heten en had voor de zekerheid het papier met toespraak in zijn hoge hoed gestopt. Van tijd tot tijd wierp de burgervader een steelse blik in zijn hoofddeksel. Totdat halverwege het betoog een speels windje vat kreeg op het spiekpapier. De toespraak dwarrelde vrolijk over de hoofden van het hoog bezoek en verdween uit het zicht tot grote ontsteltenis van de burgemeester – en tot vermaak van de omstanders. Het zat de burgemeester tijdens dit eerste officiële Oranje-bezoek aan Terschelling allemaal niet mee want de volgende dag, 26 maart, zou hij met de prins en andere hoogwaardigheidsbekleders in kapwagens een rijtoer gaan maken over het eiland. Net buiten West-Terschelling werden de paarden voor de prinselijk wagen onrustig en steigerden. Hierdoor vloog de hoge burgemeestershoed nu zelf de hoogte in. De prins wist echter vrijwel hetzelfde ogenblik het hoofddeksel uit de lucht te graaien en plantte hem weer op het burgemeestershoofd. Tegelijkertijd greep een veldwachter de paarden bij de teugels en wist zo erger te voorkomen. (Later die dag had de burgemeester de prins nog gevraagd of er voor hem - de burgemeester - niet een Koninklijke onderscheiding inzat omdat hij - d.w.z. zíjn veldwachter - ’s Prinsen leven had gered toen de paarden op hol geslagen waren. Het koninklijk antwoord luidde echter: ‘Neen burgemeester, wij zijn quitte, want ik heb uw hoge hoed gered!’)

De 82-jarige W. van Keulen, die 36 jaar schipper van de reddingboot was geweest, werd aan de prins voorgesteld. Op de vraag van de prins, hoe hij zich voelde, antwoordde de krasse, oude baas: ‘Niet anders dan anders. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan!’ Onder een erepoort door stapte de prins het dorp binnen. Bij de Wilhelminaboom zongen schoolkinderen het Terschellinger volkslied, de Zeevaartschool werd bezocht en de Brandaris beklommen. ’s Avonds stond de prins voor Hotel Swart (nu hotel Nap) en kwamen de kinderen met lampions langs voor een aubade. Op verschillende plekken in het dorp was Bengaals vuur aangestoken.

Veel vuur op West Op West deed de prins, waar hij voor was gekomen. Het boothuis op de haven en de reddingsmiddelen werden geïnspecteerd, terwijl de reddingboot een oefentocht in de haven maakte. 3

Midsland en Hoorn De kapwagens werden tijdens de hele rit over het eiland door een vrolijke stoet Terschellinger ruiters begeleid. Bij elk volgende dorp werden de ruiters door een nieuwe groep afgelost. De paarden hadden allemaal kleurige dekken op en oranje linten in de staarten gevlochten. In Midsland zongen de schoolkinderen - van wie de voorouders misschien nog wel hartstochtelijk patriot geweest waren – nu uit volle borst en ook in Hoorn klonken ijle kinderstemmetjes op: Laat wapp’ren de vlaggen, ter eer van de prins, Door allen zoo innig begroet. Al hoorden we veel, U te zien edele vorst, Dat doet ons jong harte zoo goed. Wij danken U dat ge U de moeite getroost, Een wijl in ons nederig dorpje verpoost. En dreigt ons gevaar aan de zee of aan’t strand, Dan reiken ook wij onze broed’ren de hand. We helpen, we redden, bekampen de zee. Als Kooyman, als Ruyg en als Ree.

Lees verder p. 6


4

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Adressen & Openingstijden POLITIE

POSTSERVICE LIES

AUTOVERHUUR

Longway 19, West Terschelling, West Terschelling tel.0900 8844 of spoed 112

Spar Lies, Lies 15, Tel 0562 448862

Autoverhuur Visser Westerburen 15, Midsland tel: 0562 448966/06 53956620

Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00uur en van 14.0017.00uur. Maandag 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Zaterdag en Zondag gesloten.

BRANDWEER Bij spoed: 112

ARTSEN WEST TERSCHELLING Duintuin 3, Zorgcentrum De Stilen West Terschelling tel. 0562 442181 Dhr. J.J. van Helsdingen, Mevr. J. Kuhlmann. Inloopspreekuur, zonder afspraak langs komen voor kleine aangelegenheden van 07.45 tot 09.00uur. Voor overige gevallen kunt u een afspraak maken. Tijdens het weekend en voor spoedgevallen: 0562 443333.

ARTSEN MIDSLAND Westerdam 31, Midsland tel. 0562 448703 Dhr. W.J. Groeneveld, mevr. E.Dijkema, en dhr. M.Swier. Spreekuur uitsluitend volgens telefonische afspraak, een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 08.00 – 10.00 uur. Tijdens het weekend en voor spoedgevallen : 0562 448222

Geldopname mogelijk. Maandag t/m donderdag van 08.30 – 18.00, vrijdag 08.30 – 20.00 uur en zaterdag: 08.30 – 18.00 uur.

BIBLIOTHEEK Brouwershoekweg 4, Midsland tel. 0562 442640 obterschelling@bnwf.nl, www.ontdekdebieb.nl Als gast kunt u ook van de bibliotheek gebruik maken. Bent u lid van een bibliotheek in Friesland dan kunt u gebruik maken van uw eigen pas. Geen abonnement: dan kunt u een toeristenpas kopen voor € 3,00 en betaalt u € 1,00 per boek leengeld. Jeugd tot 18jr. kan gratis lenen. Ma.14.00–17.30 uur, di.10.00–12.30 uur 14.00-17.30 uur, wo.14.00–17.30 uur, do. 14.00–20.00 uur, vr .14.00- 17.30 uur, za. 10.00–16.00 uur.

ARRIVA TERSCHELLING Reisinfo: 0900 9292 Klantenservice: 0513 611867

REDERIJ DOEKSEN Willem Barentszkade 21, West Terschelling, tel: 0900 3635736, www.rederij-doeksen.nl Openingstijden Contactcenter Van 1 januari t/m 30 april maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur

TANDARTS WEST TERSCHELLING Torenstraat 52 A, West Terschelling Dhr. J.F. Nater Maandag t/m donderdag tel.:0224 212229 en op vrijdag tel.: 0562 442935

TANDARTS MIDSLAND Heereweg 2a, Midsland tel: 0562 449444 Dhr. H. van der Meiden Behandeling volgens telefonische afspraak.

DIERENARTSENPRAKTIJK TERSCHELLING Westerdam 12, Midsland tel: 0562 44 9363 Dhr. J. Kievits. mevr. E. Bobbert en mevr. T. Stienstra. Tel. inlichtingen-afspraken: 08.00 – 09.00 uur. Spreekuur kleine huisdieren : Maandag t/m vrijdag van 13.00-14.00 uur.

Dierenopvang Terschelling DOT Horp 3, Kaard, tel: 06 15230905, info@dierenopvangterschelling.nl, www.dierenopvangterschelling.nl Voor opvang van honden en katten: mevr. M. Reinders.

Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 - 14.00 uur Gewijzigde tijden tijdens het Paasweekend, van za 30 maart t/m ma 1 april: 10.00 - 16.00 uur Van 1 mei t/m 8 september 2013 maandag t/m vrijdag: 8.30- 17.30 uur zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 - 16.00 uur De balie in Harlingen, op Terschelling en op Vlieland zijn in ieder geval een half uur voor afvaart geopend, ook voor extra afvaarten.

EIGEN VEERDIENST TERSCHELLING Willem Barentszkade 22, West Terschelling, info@evt.nl, www.evt.nl Geopend van 10.00 – 16.00 uur.

ANWB WEGENWACHT SERVICE Aanmelden bij ANWB: 088 2692888. De service wordt verleend door garage Cupido te west Terschelling.

DOUANE Passantenhaven, Werkhaven 1, West Terschelling tel: 0562 442884

DIERENOPVANG EGELS

THUISZORG HET FRIESE LAND

Burg. Mentzstraat 19, west Terschelling, tel: 0562 442928

Thuiszorg Het Friese Land staat dag en nacht voor u klaar met : Verpleging, verzorging, (gespecialiseerde) huishoudelijke verzorging, thuisbegeleiding, intensieve thuiszorg, personenalarmering of zorg op afstand. 24-uur per dag :0562 448044 of 0900 8864 (ca.22ct p/m)

Mevr. M.Groenier

DIERENOPVANG ZEEHONDEN EN VOGELS Boomstraat 39, West Terschelling, tel: 0562 442304 Dhr. H. Wiegman

GEVONDEN VOORWERPEN Willem Barentszkade 26 B, tel: 06 45986141 www.verlorenofgevonden.nl De gemeente Terschelling verzorgt de inname en registratie van gevonden voorwerpen. Dit is in het havenkantoor aan de haven. Ma t/m vr 09.00-11.00 uur.

GEMEENTE TERSCHELLING Burg. Van Heusdenweg 10 A, West-Terschelling, tel: 0562 446244, info@terschelling.nl, www.terschelling.nl Gemeentehuis is geopend: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Burgerzaken op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur.

ABN AMRO bank Burg. Van Heusdenweg 12, West Terschelling, tel.0900 0024 Geldautomaat aanwezig. Geopend van Maandag t/m donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Vrijdag gesloten.

RABObank Oosterburen 70, Midsland tel.: 058 2445566 Geldautomaat op Midsland en West Terschelling. Geopend op Maandag: 13.00- 17.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

POSTKANTOOR & ING SERVICEPUNT Spar West Terschelling, Boomstraat 15, West Terschelling Openingstijden tijdens winkelopening.

POSTSERVICEPUNT MIDSLAND Boekhandel Rosenberg, Oosterburen 45/47, Midsland tel. 0562 448996 Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 18.00 uur. Tot 1 mei woensdags gesloten. Daarna geopend van 09.00-12.00 en van 13.00 – 18.00 uur. Zaterdag 09.00 – 17.00 uur. Geldopname niet mogelijk.

BUURTZORG TERSCHELLING Thuiszorg: verpleging en verzorging, ook op uw vakantieadres. Wassen, aan-en uitkleden, medicijnen, insuline spuiten, wondzorg, het geven van injecties, etc. Hulpmiddelen worden op uw vakantieadres bezorgd. Vragen en advies: 24 uur per dag bereikbaar 06 51466484, terschelling@buurtzorgnederland.com

FYSIOTHERAPIE Duintuin 1, West Terschelling, tel: 0562 442573 of Westerdam 31, Midsland tel: 0562 448371 www.fysiotherapie-terschelling.nl Voor fysiotherapie en manuele therapie kunt u contact opnemen.

BENZINEPOMP MIDSLAND Benzinepomp Smit, Midslanderhoofdweg 5, Midsland. Tel: 0562 448813 Geopend: Maan- t/m zaterdag 08.00 18.00 uur. Zon- en feestdagen: 11.00 – 12.00 uur.

BENZINEPOMP LANDERUM Hoekstra en Zn. Landerum 12, Landerum tel: 0562 449686 Geopend: Maandag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 18.00 uur. Zater-, zondag en feestdagen gesloten. Wasplaats altijd geopend.

MAATSCHAPPELIJK WERK FRYSLAN Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan is dagelijks te bereiken voor afspraken op Terschelling tussen 09.00 17.00 uur. Tel: 088-5335335

TAXI Taxicentrale Bakker tel: 0562 442222 Taxi Verhagen tel: 06 13709222

WATERTAXI 24 uur p/d vervoer van en naar Harlingen-VlielandTerschelling. Rederij Noordgat max. 12 pers.tel: 0562 443044 of 0562 442251. Rederij Talisman 06 53308825, Waddentaxi , 0900-3229000

Eilandauto, tel: 088 0065777, www.eilandauto.nl

TUKTUK VERHUUR vindt het geluk in een Eiland tuktuk. Max 4 pers per tuktuk, zelf rijden, chauffeur dient min.24jr. te zijn en in het bezit van rijbewijs B. Voor info en reserveringen Eiland tuktuk of VVV Terschelling.

Tel: 06 23298162, info@terschellingeilandtuks.nl

Linnengoed & Wasserette Wasserette, linnengoedverhuur Van’t Leven, Westerdam 13,Midsland,tel: 0562 448093, www.wassalonvantleven.nl T/m 30 april ma,di,do en vr 09.00-12.00 uur. Wo en zat gesloten. Vanaf 1 mei ma t/m vrijdag 09.00-18.00 uur. Zat. gesloten. Mocht u voor een dichte deur staan of op een ander tijdstip langs wilt komen belt u ons dan op nummer 0562-448093 of mobiel op 06 16 60 40 25

Linnenservice Terschelling p/a Baaiduinen nr.41, Baaiduinen tel: 0562 453360 www.linnenserviceterschelling.nl. Linnengoed wordt afgeleverd op het vakantieadres en achteraf weer opgehaald.

BENCHVERHUUR Kovedi, Noord Midslandweg 63 te Midsland, tel: 06 30618647 www.benchverhuur.nl

ZORGBOERDERIJ Zorg & kinderboerderij Het Hooivak biedt dagbesteding op maat voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie zie www.hooivak.nl tel: 06 51895838

EILANDKOMPAS Eilandkompas biedt individuele en gezinsbegeleiding aan kinderen en volwassenen met een beperking. Beperkt mogelijkheid tot logeren bij een van de coaches. Daarnaast diverse trainingen mogelijk. Ook voor toeristen en in het kader van PGB. Meer informatie en tarieven op de website: www.eilandkompas.nl.

Oppassers

Avondje uit tijdens uw verblijf op Terschelling en een oppas nodig? Hieronder volgt een lijst van oppassers. Het is verstandig om zo tijdig mogelijk contact op te nemen. Lincey van Staverden West Terschelling, 06 31218781 Joke en Linda de Vries Hoorn, 0562 445092 of 06 27108452 Tot de zomervakantie: Maaike Reinders Midsland, 06 29456197 Alleen in de weekenden & schoolvakanties: Anna-Lotte Roelofs Formerum, 06 31161255 Maaike Scheerman West Terschelling, 06 54393406 Anna Cupido West Terschelling, 06 72051217 Vakantiebegeleiding voor ouders met kinderen met een beperking. Voor informatie: www.eilandkompas.nl of bel Marry: 0562449661/06-49131406 of Willy: 0562-850678/06-20475945. Zorg & Kinderboerderij Het Hooivak biedt dagbesteding op maat voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie zie www. hooivak.nl of 06 51895838.

Supermarkten

Spar Spanjer, West-Terschelling Maandag t/m donderdag 08.00 – 18.00 uur. Vrijdag 08.00 – 20.00 uur. Zaterdag 08.00 – 17.00 uur (wacht op aankomst boot). Zondag gesloten 2e Paasdag gesloten. Koninginnedag 30 april 08.00 – 18.00 uur. Vanaf 29 april: Maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur. Zaterdag 08.00 – 17.00 uur (wacht op aankomst boot) Zondag gesloten. Hemelvaartsdag geopend van 08.00 – 18.00 uur.

Coop Midsland Ma t/m do. 8.30-18.00 uur, Vrijdag 8.30-20.00 uur, Zaterdag 8.30-18.00 uur, Zaterdag 30-3 geopend van 8.00-18.00 uur, 1e en 2e Paasdag gesloten. Koninginnedag geopend van 8.00-18.00 uur. Hemelvaartsdag geopend van 8.00-18.00 uur. Vanaf 29 april ma/zat. Geopend van 8.00-20.00 uur. Zondags gesloten.

Jumbo Formerum, Formerum Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur, Vrijdag 8.30-20.00 uur, Zaterdag 8.30-18.00 uur, Zondag gesloten. Bijzondere openingstijden: 29 maart van 8.30-19.00 uur. 1e en 2e Paasdag gesloten. Koninginnedag geopend tot 18.00 uur Hemelvaartsdag geopend tot 18.00 uur.

Spar Cupido, Lies. Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur. Vrijdag 08.00 – 20.00 uur. Zaterdag 08.00 - 18.00 uur. Zondag gesloten, 2e Paasdag gesloten, Vanaf 29 april geopend van maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur. Zaterdag 08.00 -18.00 uur. Koninginnedag 30 april 08.00 – 18.00 uur. Zondag gesloten. Hemelvaartsdag geopend van 08.00 – 18.00 uur.

TS 240 Ook 1-1-2 in de natuur Om in noodgevallen ook in de natuurgebieden zo goed mogelijk hulpdiensten ter plekke te krijgen is een apart systeem ontwikkeld. Op een paar honderd plaatsen onder andere langs wandelroutes en bij rustbankjes is de locatie met een unieke code gemarkeerd, bijvoorbeeld TS 323. Als er hulp nodig is, bijvoorbeeld bij een ongeval of brandmelding kunt u eenvoudig 112 bellen en het unieke TS nummer op het 1-1-2 bordje doorgeven aan de alarmcentrale. De hulpdiensten weten dan exact waar u zich bevindt. Hulpverlening bij noodgevallen is in ons land veelal gekoppeld aan postcodes en huisadressen. In uitgestrekte natuurgebieden zoals op Terschelling zijn de met het TS nummer gemarkeerde ojecten daarbij een goede aanvulling.


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

5

programma

Koninginnedag

BLOG

Biertje? DOOR: KOBUS

Even m’n meeuwen-maaltje oppikken op de haven. Er zijn altijd van die mafkezen die stukjes brood, patatjes en ander voer naar ons toe gooien. Dat ze daarmee het risico lopen ondergekakt te worden nemen ze schijnbaar voor lief. De boot komt aan. Allemachtig! Wat slepen die badgasten een spullen mee. Het lijkt wel of sommigen hier blijven wonen! Niet te tillen koffers, rugzakken, weekendtassen. Wat nemen ze allemaal mee naar Terschelling? Kleren? Dat hoeft niet hoor! Weten ze niet dat we op West onze eigen P.C. Hooftstraat hebben? Kledingwinkels in alle soorten en maten: van deftige tot budget-mode, van winterjassen tot modieus ondergoed, voor oud en jong hangt er iets bij. Zoek maar uit! Opvallend is het gedrag van de mannen. Ik vlieg boven de Torenstraat en zie het gebeuren. Om even mee te gaan naar één, soms twee winkels, tja, dát trekken die kerels nog wel maar dan is het klaar. Dat gepluk in de kledingrekken. “Vind je deze mooi of toch maar die groene die ik net aan had?”. Laat maar! Dan lokt het terras. Biertje, lekker zitten, nog een biertje, hij raakt aan de praat met zijn buurman. Een lotgenoot! Zullen we nog maar ééntje doen? En zo wordt het gezellig. Héél gezellig. En als z’n echtgenote dan terugkomt met tassen vol kleding kan het hem geen barst meer schelen dat ze de bankpas leeg heeft gepind!

In het kader van deze bijzondere Koninginnedag hebben de buurtschappen Oost en Midsland en het dorp West Terschelling een gezamenlijk en deels eigen programma samengesteld. Zowel voor jong als oud is het een feestelijke dag! Bij het maken van de Sjouw is het programma bekend, echter onder voorbehoud! Check de media voor eventuele wijzigingen.

Vanaf 15.00 uur optreden Theater van Santen tot ca. 16.00 uur op het Brandarisplein. Midsland en Oost: 16.00 – 17.30 in de Oosterburen van Midsland een programma bestemd (meest) voor de kinderen. Vanaf 17.30 uur tot ca. 20.30 uur een gezamenlijk avondprogramma m.m.v. Terschellinger muzikanten in de Oosterburen van Midsland.

Weilandgolf schapen- en koeienboerderij

Kinderboerderij, Landbouwmuseum & ZorgboERDERIJ

Kaasproeverij bij de Pieter Peitshoeve

Weilandgolf is een ontspannen en sportieve bezigheid voor jong en oud. U speelt weilandgolf midden in de natuur tussen de dieren.

Bij het Hooivak beleef je elk uur iets nieuws, buiten en binnen! Kom onze lammetjes, kippen en kalfjes voederen. Vertroetel onze konijnen, cavia's en geiten. Onze pony en IJslands paard rijden graag een stukje met je. We houden speurtochten en onze gasten kunnen zelf boter karnen en graan malen. Ook bij slecht weer is er van alles te doen, dan gaan de dieren met ons naar binnen. Onze boerderij uit 1889 is tevens een boeiend landbouwmuseum. De boerin vertelt graag over de historie bij een bakje koffie, chocolademelk of verse muntthee. Het Hooivak organiseert als zorgboerderij ook speciale dagbestedingen voor kinderen en volwassenen met een beperking, ook voor toeristen.

Diverse kaassoorten bereid op de boerderij kunnen worden geproefd. Tijdens de proeverij uitleg over het product en bereidingswijze door de kaasmaker.

Iedere woensdag van 13.30 tot 17.30 uur en vanaf 15 pers. ook op afspraak op andere dagen. Prijs: volw. € 5,00 en kind 4 t/m 12 jr. € 3,00 (incl. consumptie)

Kooipad 7, achter pizzeria Isola Bella, 0562443738, info@schapenkaasvanterschelling.nl, www.schapenkaasvanterschelling.nl

De Zeekraal, biologische schapenboerderiJ De Zeekraal, in het laatste dorpje Oosterend, is een biologisch bedrijf met 200 melkschapen. Wij produceren zelf diverse soorten schapenkaas, kwark en heerlijk ambachtelijk ijs; alles gemaakt van pure en biologische ingrediënten. Vooral ons ijs is de moeite van een omweg waard! U bent van harte welkom in onze Waddengoud Boerderijwinkel waar wij nog veel meer lekkere produkten verkopen. U kunt proeven van onze kazen, rondkijken in de gezellige boerderijwinkel of een ijsje eten aan de picknicktafel in de winkeltuin. Vanaf de voorjaarsvakantie t/m de herfstvakantie is het bedrijf ook open voor bezoekers. We hebben veel informatie over o.a. de schapenhouderij, kaasmakerij en wolbewerking en er is een minimuseum met fotoboeken. Voor de kleine kinderen hebben we een binnenspeelruimte, een grote zandbak en kunnen ze met tractortjes de schapen voeren. Voor de oudere kinderen is er een vragenlijstje en kan er volop geknutseld worden met natuurlijke materialen. Vanaf 15.30 - 18.00 uur is boer Gerben de schapen aan het melken en vertelt hij alles over het boerenleven. Op verzoek kunnen er voor groepen kaasproeverijen georganiseerd worden. U bent van harte welkom! Dagelijks geopend van 14.00 – 18.00 uur. (behalve op zondag). Entree voor de bezoekboerderij is € 4,00 p.p. Kinderen 2–12 jr. € 2,00, incl. knutselmateriaal en demonstratie. Entreekaartjes ter plaatse of via VVV Terschelling verkrijgbaar.

Oosterend 17, Oosterend, 0562 449278, info@dezeekraal.nl, www.dezeekraal.nl

Kaasboerderij De Pieter Peit's Hoeve

Lees dit, en meer blogs van Kobus op:

Welkom op de Pieter Peit's Hoeve, de kaasboerderij in Lies. Iedere morgen een rondleiding om half elf (niet op zondag). In het knusse winkeltje vindt u naast kaas leuke souvenirs.

Eilanders en badgasten, ik houd jullie in de gaten!

Middag programma West Terschelling: 13.30 - 15.00 uur spelletjes in de Torenstraat en vrijmarkt in de Boomstraat.

Bezoekboerderij

Wil je ook iets drinken schat?!

kobusterschelling.nl

Gezamenlijk dagprogramma Optocht met praalwagens van buurtschappen, verenigingen, straten en malloten etc., etc., van Oost, Midsland en West. Start 12.00 uur op het Keizersplein (Oosterend). De optocht gaat over het hele eiland en zal rond 15.00 uur eindigen bij verzorgingshuis ‘de Stilen’ te West Terschelling. Ter gelegenheid van deze bijzondere dag wordt hier op het “Koningsplein” een boom geplant.

Excursie met gratis consumptie, iedere ma t/m za om 10.30 uur.Excursiekosten volw. € 3,50 p.p. Kind € 1,75 p.p. De winkel is 's ochtends en 's middags open. Op zon- en feestdagen gesloten. Groepen dienen zich vooraf aan te melden. Kaartjes verkrijgbaar bij de boerderij of via VVV Terschelling.

Buitenwalweg 6, Lies, 0562 448501, www.pieterpeitshoeve.nl

Openingstijden van 2 april tot 26 oktober: di t/m za van 11.00 tot 18.00 uur en zie website. Entree 3,50 p.p. vanaf 3 jaar.

Kooiweg 3, Hoorn, 0562-448107, museum@ hooivak.nl, www.hooivak.nl

Iedere woensdag om 18.00 uur. Prijs vanaf 12 jr. € 17,50 p.p. Vooraf reserveren gewenst via de Pieter Peit's hoeve of VVV Terschelling.

Buitenwalweg 6, Lies, 0562 448501, www. pieterpeitshoeve.nl

Schapen- en koeienboerderij Halfweg Verkoop van schapen- en koeienkaas, eilander producten, schapenvachten, lamsvachtartikelen, schapenwolcremes, etc. Terras, speel- en dierenweide bij de winkel gratis toegang! Op woensdagmiddag is de hele boerderij geopend. In het voorjaar zijn er veel lammetjes op de boerderij! Om 17.00 uur worden de schapen en/of koeien gemolken. Ook is er een film over het kaasmaken, een fotospeurtocht, weilandgolf, allerlei dieren, skelters, spellenweide, met o.a. pitpat, koemelken, lasso werpen, etc. Boerderijwinkel dagelijks geopend van 13.30 tot 17.30 uur. (dinsdag, zondag en feestdagen gesloten). Entrée boerderij op woensdag: volw. €3,50, kind 4 t/m 12 jr. €2,50 (incl. consumptie). In de meivakantie zijn er demonstraties schapendrijven met Border Collie op de boerderij, de entree is dan €5,00 (volw.) en €3,00 (kind 4 t/m 12 jr.)

Kooipad 7, achter pizzeria Isola Bella, 0562443738, info@schapenkaasvanterschelling.nl, www.schapenkaasvanterschelling.nl

Bezoekboerderij De Geskieker De Gèskieker is een bezoekboerderij met melken vleeskoeien op Kinnum. Boerin Neeke neemt je mee voor een rondleiding over de boerderij. We beginnen in de strostal om van bovenaf de koeien te zien genieten, we gaan natuurlijk langs bij de kalfjes en we bekijken de melkstal. Ook vertelt Neeke grappige weetjes over de koeien en ontdek je zelfs vogels en vissen op de boerderij! In de boerderijwinkel zijn rundvleespakketten van eigen boerderij verkrijgbaar en ook kun je er terecht voor leuke en lekkere souvenirs. Boerderijwinkel geopend op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en na afloop van de rondleiding. Rondleidingen iedere woensdag om 14.00 uur. Tijdens de meivakantie extra rondleiding op donderdag 2 mei om 14.00 uur. Voor groepen vanaf 8 personen is een rondleiding ook mogelijk op andere dagen en tijdstippen. Entree rondleiding incl. consumptie en wat lekkers: Volw. €4,50, Kind 3 - 12 jr. €3,00. Kinnum 1 (in het dorp Baaiduinen – vlak voor Midsland – afslaan richting waddenzeedijk)

Kinnum 1, Kinnum, neekevanzwol@hotmail. com, www.geskieker.nl


6

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

TERSCHELLING

EN ORANJE Deze laatste zin sloeg natuurlijk op de reden van het koninklijk bezoek. Maar de prins wilde toch van de gelegenheid gebruik maken om het ‘Noormannenpoortje’ (eerlijkheidshalve de oorspronkelijke vrouweningang…) van de Hoorner kerk te bekijken. Toen hij hoorde dat de kostersvrouw Neeke Gerrits SchaapSpanjer (echtgenote van Meisters Jauk) ziek op bed lag, gaf de prins de wens te kennen haar ook nog even een bezoekje te brengen en wie zou dat nu kunnen weigeren? Vol program Geen tijd te verliezen, het programma zat boordevol. De Oosterender reddingboot ging te water, er werd met het wippertoestel geschoten en de hele karavaan zwoegde ook nog de kale, stuivende Boschplaat op om het reddinghuisje bij paal 25 te inspecteren. Toen het gezelschap in Oosterend was, reed men naar het huis van reddingbootschipper Aike fon Peit (Ariën Pieters Smit). Deze laatste was op dat moment in de reddingbootschuur zodat zijn vrouw Neeke Smit de honneurs waar moest nemen. Ze had van te voren uiteraard de nodige instructies gekregen en men had met haar de aanspreektitels doorgenomen. Maar toen de prins de ‘gespôle’ betrad, stapte een stralende Neeke op hem af, stak de hand uit en zei: ‘Dag, meneer Prins.’

Vervolg van pagina 3 Buiten waren lange tafels geplaatst (gelukkig dat het mooi weer was) en daar kreeg de prins met zijn gevolg een maaltijd van diverse hotels aangeboden. Bewesten de boerderij van Ariën Zorgdrager was zelfs ook nog ‘even’ een heuse paardenkeuring voor prins Hendrik georganiseerd. Een interessant gesprek In Oosterend knoopte de prins nog een gesprek aan met de 73-jaar oude Tijs Bakker, die van 1864 tot 1880 schipper was geweest van N.Z.H.R.M.-reddingboot maar ook wel met een eigen reddingboot had gevaren. Op de vraag van prins Hendrik aan Tijs of hij wel eens bij een aangespoelde drenkeling de levensgeesten had opgewekt, volgde een kort gesprek waarbij de redder in het Aasters (het Oost-Terschellinger dialect) sprak: - ‘Jawel Zijne Excellentie.’ - ‘Vertelt u eens.’ - ‘Nou, d’r koom es un mon oandroeën út see, di tôcht dot ‘i stoan wae.’ - ‘Zeer interessant.’ - ‘Ik sei tsjin de monnen: jo ’m un pear stompen. -‘Zeer interessant.’ -‘In doe se dot un tiidsje dien hinen, begoon syn hôn un bytsje te fewegen.’ -‘Zeer interessant.’ -‘ Doe sei ik: monnen, hi wol tabak. Doe ha ik de proemtabak achter myn kiezen weihallet in di yn syn mule stoppet in doe sloeg hi syn eagen op. Hi wae rêden.’ - ‘Zeer interessant.’

’s Middags ging de hele stoet naar het station paal 7. Tijdens de reis daarheen zat op één van de wagens een functionaris van Volksgezondheid. Hij hield een uitvoerig betoog over de afkomst van de Terschellingers – waar allerlei volkeren en stammen bijgehaald werden – maar dat werd abrupt afgebroken door een kernachtige uitspraak van voerman Ane Schroo. (Alleen durfden de aanwezigen naderhand de woorden niet meer te herhalen…)

1916

Prins Hendrik reisde graag naar Terschelling maar toen de eerste wereldoorlog in 1914 uitbrak, veranderde alles. Nederland probeerde buiten de twee strijdende partijen te blijven en het leek koningin Wilhelmina raadzamer haar Duitse echtgenoot kamerarrest op te leggen zodat hij de Nederlandse neutraliteit niet in gevaar kon brengen. In 1916 kwam Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina daarom nu zelf naar Terschelling, in het kader der mobilisatie van de hier gedetacheerde troepen en vlooteenheden. Het eerst officiële bezoek van een geboren Oranje hoogstpersoonlijk! Er was in die tijd natuurlijk geen reden tot feest maar foto’s werden wel gemaakt en de beroemde schilderes Betzy Akersloot, woonachtig op Vlieland, kwam speciaal over om deze gebeurtenis op doek vast te leggen.

1916 - bezoek van koningin Wilhelmina aan Terschelling

20-er jaren

Met de terugkomst van de vrede in 1918 kwam prins Hendrik ook weer. Terschelling leek zijn lievelingseiland te worden. Al zou het alleen maar zijn om, ver van de benauwde hofhouding, eens op jacht te kunnen gaan. Er was een nieuwe eilander burgemeester (op de vorige was nogal wat kritiek geweest) en de verschrikkelijke oorlogsjaren waren voorbij. Voor prins Hendrik reden genoeg dat de Terschellinger burgervader nu eindelijk eens een knappere ambtsketen om de hals

kreeg dan alleen een ambtspenning aan een oranje lint. Op zondag 13 juni 1920 kwam de prins met de gewone postboot ‘Prinses Juliana’ naar Terschelling. Hij had een duur cadeautje bij zich voor burgemeester Van Heusden, die hem op de haven verwelkomde. ’s Avonds op het gemeentehuis overhandigde de prins de nieuwe ambtsketen; vervaardigd van zilver met twee slingers voorstellende zeewier afgewisseld door zeepaardjes en Terschellinger wapens. De prins vond het hier allemaal leuk en bleef terugkomen. In de 20er jaren zou prins Hendrik met

1938

1938: Prins Bernhard opent het nieuwe reddingboothuis bij paal 8.

Er kwam weer een prins, maar dit keer een ‘nieuwe’. Op 19 oktober 1938 zou de reddingboot ‘Nicolaas Marius’ in dienst gesteld worden op station paal 8 in het bijzijn van prins Bernhard, ere-voorzitter van de N.Z.H.R.M.. De reddingbootschuur was nieuw gebouwd en werd op dezelfde dag officieel geopend, gewoon met een sleutel en een prinselijke handomdraai. Na deze plechtigheid werd de prins voorzien van laarzen en in oliegoed gehesen, helemaal

voorbereid om met de ‘Nicolaas Marius’ het ruime sop te kiezen. Een brede zandrug voor de kust leek even spelbreker te worden maar met een tweede zee liep de boot er overheen om vervolgens mooi door de zware branding te gaan. Maar die dag zorgde fotograaf Cor Swart voor een echte redding. Prins Bernhard, een enthousiast filmer, had niet genoeg film meer bij zich en Cor hielp de prins uit de nood met een speciale Leica-cassette.

1948: prinses-regentes Juliana en prins Bernhard met hun jacht ' Piet Hein' in de haven

1948

Prinses Beatrix en prinses Irene gingen in de zomer van 1948 op schoolreis in de Wierschuur. Het was een uitdrukkelijke wens van prinses Juliana en prins Bernhard dat de vakantievierende prinsesjes een onbezorgde vakantie op Terschelling zouden hebben, zonder hinderlijke nieuwsgierigen. Maar toen kwamen op 24 juni H.K.H. prinses-regentes Juliana en prins Bernhard met hun jacht ‘Piet Hein’ even op Terschelling aanwippen om te zien hoe het hun dochters verging. Ja, probeer dat nog maar eens ‘gewoon’ en onopgemerkt te houden! Toen een viertal auto’s met de Oranjes richting Oosterend reed, stonden langs de weg toch ‘gewoon’ badgasten en Terschellingers, ook veel ‘jakkeminsen’ (vrouwen in Terschellinger kleder-

dracht). Terug op de ‘Piet Hein’ maakte regentes Juliana nog een praatje met het publiek dat op de kade stond. Ze vertrouwde de belangstellenden toe: ‘De kleine (prinses Marijke) slaapt’ en vertelde dat prinses Margriet nog niet helemaal genezen was van de waterpokken. ’s Middags bezichtigden ze de Zeevaartschool en daar in de directeurskamer was een onderhoud met de Terschellinger oorlogsweduwen. Zo kreeg het onofficiële bezoekje toch weer iets officieels. De Harlinger Courant destijds schreef naderhand: ‘Het gehele contact met de bevolking was trouwens spontaan en eenvoudig; veel gejuicht is er niet, maar de eilander aard is nu eenmaal meer naar binnen gekeerd.’

Heertje Bloem (slikloods / visserman, grootvader van ‘onze’ Teunis Schol) robben gaan jagen. Maar de prins maakte waarschijnlijk nog geen aanstalten om aan boord te stappen. In ieder geval riep Heertje toen de haast legendarisch geworden woorden:

‘Varen, want het getij wacht niet op Zijne Hoogheid!’

Prins Hendrik op de reddingboot 'Brandaris' in 1921


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

1952

Een luxe botter vanaf Vlieland meerde aan, twee meisjes stapten van boord, beklommen de Brandaris, bekeken de nieuwe zeesleper ‘Holland’ en vertrokken weer. Kort daarna zwalkten ze in twee blauwe overalls door Harlingen, knabbelend aan chocolade. Daar werden ze niet herkend, op Terschelling wel; gewoon de prinsessen Beatrix en Irene die een leuke Waddenvakantie hadden.

1956

Weliswaar geen koninklijk bezoek aan Terschelling maar een visite bij een Terschellinger. Tijdens zijn Afrikaanse reis in 1956 stapte prins Bernhard te Dar es Salaam aan boord van m.s. ‘Arendskerk’ met de Terschellinger kapitein Sip Dekker. Het was een spontaan bezoek en de prins werd bijzonder gastvrij ontvangen. Er ontstond een heel ongedwongen en vrolijke sfeer. Sip Dekker stelde voor de thee te laten voor wat die is en over te gaan op de whisky. De prins vond dat een

1967

Was het omdat Margriet met enthousiaste verhalen over Terschelling thuis kwam? Een jaar erna, ook op een zonovergoten dag - 10 juli, voeren koningin Juliana en prins Bernhard met de ‘Piet Hein’ van Vlieland naar Terschelling. Een enthousiasteling zwom het schip al tegemoet. Bij het aanmeren zetten de muziekkorpsen 'Schylge’ en ‘Jubal’ het Wilhelmus in en vervolgens werd een druk programma afgewerkt: ontmoetingen op de sleepboot ‘Holland’, diner in ‘Paal 8’, een zang- en volksdansvoorstelling bij het gemeentehuis. De vol-

1974

Op 7 mei bezochten prinses Beatrix en prins Claus Harlingen om de problematiek rondom de Wadden te bespreken. Vervolgens stapten ze op de snelboot de ‘Koegelwieck’ (die net een jaar in dienst was). Burgemeester Hoogland nam het prinselijk echtpaar mee voor een busrit naar hotel ‘Paal 8’. Daar had het gezelschap een lunch, samen met de andere,

DE SJOUWEDITIE 01

uitstekend idee. Toen de prins bij zijn vertrek de kapitein toesprak met ‘Mijn waarde kapitein Dekker’, zei deze (terwijl hij, volgens sommigen, de hand op de schouder van de prins legde): ‘Zeg maar Sip, Koninklijke Hoogheid.’

1966

Prinses Margriet (kerngezond en de waterpokken al lang vergeten) kwam 19 augustus 1966, een stralende zomerdag, op Terschelling om de nieuwe zeevaartschool te openen. De prinses moest hiervoor glazen slaan (drie uur = zes glazen = driemaal twee slagen) maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig waren er hulpvaardige handen. Toch was voor ‘Het Vrije Volk’ dit gebeuren schijnbaar het belangrijkste van het hele bezoek en kopte met vette letters ‘’t Slaan van glazen gaat prinses niet zo best af’. Een zure opmerking van de heer Rapati, voorzitter vereniging van Nederlandse koopvaardij-officieren werd in diezelfde gende dag eerst nog even naar de senioren in ‘Avondrood’ en toen met een bustocht naar de Boschplaat. Daar stapten de koningin en prins op een fiets. Dat er ook nog een onderhoud was met een aantal vogelwachters en dat een zeehondje een koninklijke kriebel ontving, heeft misschien alleen de Nederlandse kranten gehaald. Maar de fietstocht van een koningin (over een Terschellinger schelpenpad) haalde de wereldpers! Ambtgenote Elisabeth in het Verenigd Koninkrijk viel haast van verbazing uit haar troon toen zij de Terschellinger foto onder ogen kreeg. Met

eilander burgemeesters. Hoofdgespreksonderwerp werden ‘het rommelige gedoe van de rijksinstellingen’ in het Waddengebied en de provinciale en gemeentelijke indeling. Ondertussen stond de helikopter al weer warm te draaien want de Koninklijke gasten moesten nog naar Moddergat en men liep al de hele dag ver achter op het tijdschema.

1974 - Prinses Beatrix krijgt bloemen overhandigd van Lara Smit en Pieter Bierema

krant ook geciteerd. Hij vond 23 zeevaartscholen in Nederland ‘een onvoorstelbare verspilling van mensen en materiaal’ en omdat hij de plaats van de school op Terschelling ‘wat ongelukkig’ noemde, vreesde hij, ‘dat men in de toekomst, bij het realiseren van die inperking wel eens spijt kon krijgen van de kapitale investering.’ Het mocht de feestvreugde niet bederven, Terschelling kreeg een gebouw dat tot de dag van vandaag dienst doet waar het voor was bedoeld. Een grappig voorval deed zich die dag in de ochtend voor. Een veertigtal passagiers op een extra veerboot stapten verbaasd van boord omdat ze verwelkomd werden door muziekkorpsen, een erehaag van zeevaartschoolstudenten en honderden toegestroomde mensen met een fotocamera in de aanslag. Een politieagent had al dertig keer tevergeefs geprobeerd duidelijk te maken dat tussen de arriverende passagiers geen prinses Margriet zat.

1988

Koningin Beatrix nam voor haar werkbezoek aan Terschelling op 19 april 1988 de helikopter en landde bij de Dwarsdijk. Loco-burgemeester Eef de Haan mocht haar welkom heten. Vervolgens bezocht de vorstin de Volkshogeschool ‘Schylgeralân’ in Hoorn om een toespraak in het Fries te beluisteren. De vertaling ervan kreeg ze mee voor onderweg, om in de Ford Scorpio (met AA-nummer) nog eens na te lezen. Maar daar was niet veel tijd voor. In de boerderij van Teunis Schol in Formerum hoorde de koningin over de specifieke problemen van de eilander boeren, onder het genot van een kopje thee. Vervolgens zou officieel Midsland overgeslagen worden maar het spontane rondje door dit dorp werd een feest. De gedeputeerde Klaas Dankert informeerde op West in het Centrum

7

voor Natuur en Landschap de koningin over de samenwerking tussen gemeenten, provincies en rijk. Ook het internationale overleg over de vervuiling op de Noordzee en in de Wadden kwam ter sprake. ‘Leidt dat al tot resultaat’ wilde de koningin weten. Dankert: ‘Nou, we zijn op de goede weg.’ De koningin kreeg de handen op elkaar, toen ze in afwijking met het programma op West-Terschelling besloot door het dorp naar de haven te lopen. De ‘Leeuwarder Courant’ schreef: ‘Op het ‘overzeese’ gebiedsdeel kan de koningin het niet meer bederven.’ Het betonningsvaartuig ‘Terschelling’ én natuurlijk de zeevaartschool stonden ook nog op het programma. Op weg naar de helihaven waren twee borden geplaatst met de teksten: ‘Hoi Trix’ en ‘De groeten van Jaap, Jaap is naar school.’

Koningin Juliana schudt Gerda Kuyper de hand

ietwat verontwaardiging scheen zij sindsdien over fietskoninkrijken te spreken want ‘Her Majesty’ vond een monarch op een fiets ‘not done!’

1975

In dit jaar stond er 100 jaar een zeevaartschool op Terschelling. Reden voor een feest en een tentoonstelling, die geopend werd op 19 juni door mr. Pieter van Vollenhove. Hotel ‘Paal 8’ kon de rode loper weer uitleggen voor een lunch. Om twee uur ’s middags vertelde Mr. Pieter van Vollenhove de Terschellinger kleuters dat de zeevaartschool nog wel honderd jaar meekon, waarna zij de ballonnen in de Terschellinger kleuren de stralende lucht lieten ingaan.

Bronnen: ‘Schylge Myn Lântse’ 1989 nr.5 (Terschelling in de Franse tijd,de omwenteling van 1795, A.J. Zwaal) ‘Schylge Myn Lântse’ 1989 – 164, 226; 1990 – 226; 1998 – 84; (bezoeken prins Hendrik) ‘De Reddingboot’ 1965-4139, 1969-4536 Zwaal Archief ’t Behouden Huys, Z105-Algemeen Rijksarchief 5 Den Haag Zwaal Archief ’t Behouden Huys, Z106-Resoluties etc. 1720-1790 Notities van Pierre Brand Eschauzier en ‘Het geslacht Eschauzier en het eiland Terschelling’ door H.J. de Feyfer ‘Info’ – voorlichtingsblad van de gemeente Terschelling 1977 nr. 2-3 ‘Frisia illustrata’ – 10 eeuwen Friesland en de Friezen, De Tille / Waanders Zwolle, 1983 Artikelen ‘Het Vrije Volk’, ‘Leeuwarder Courant’, ‘Harlinger C Al met al, de Oranjes voeren - levend of dood - telkens aan Terschelling voorbij… Artikelen uit ‘Het Vrije Volk’, “Leeuwarder Courant’, ‘Harlinger Courant’, ‘De Terschellinger’, ‘Cornelis Douwes’ en ‘Terschelling Magazine’

1988 - Lobke Doeksen en Tjebbe Roos heten konigin Beatrix welkom met een boeket

1996

Prinses Margriet was in 1966 al langs geweest om de nieuwe Zeevaartschool te openen. In 1992 werd de school uitgebreid met een Maritiem Simulator Trainingscentrum en de prinses zou de eerste steen van dit gebouw leggen als niet een potdichte mist spelbreker werd. De helikopter bleef aan de grond en Willemina Harms-de Beer, de vrouw van de zeevaartschooldirecteur nam de honneurs waar. Op 10 mei 1996 was de prinses er wél. Had de mist haar vier jaar terug nog tegen kunnen houden, de stromende regen wist de prinses te trotseren en zo onthulde ze het standbeeld van de wereldberoemde Terschellinger ontdekkingsreiziger Willem Barentsz, 400 jaar na zijn fatale overwintering op Nova Zembla. Burgemeester Cootje van Beukering stond haar bij onder een enorme paraplu want regenen deed het.

2005

Het laatste koninklijk bezoek is al bijna weer acht jaar geleden. Koningin Beatrix wilde graag met de bevolking vieren dat ze 25 jaar ons staatshoofd was en om dit te vieren kwam ze op 4 augustus met de helikopter aan bij het Groene Strand. Burgemeester Jurrit Visser maakte vervolgens met de koningin een rondtocht door West-Terschelling. Ze bekeek de grote eilander portretfoto’s van Linet Raven en de ‘Beelden uit zee’ van Yaël Artsi. Op zeesleepboot, de 'Holland’ voerde ze een gesprek met de eilander burgemeesters en in de Torenstraat liet ze zich informeren over werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. Met paard en wagen keerde ze weer terug naar de helikopter. Het bezoek duurde al met al van 12.30 uur tot 14.00 uur. Het programma liep een kwartier uit!

Over belangstelling van de Oranjes kan Terschelling ruim honderd jaar geen klachten meer hebben. Willem Alexander is officieel nog niet op Terschelling geweest, maar wel als badgast, om de dingen te doen die elke jongen van zijn leeftijd hier deed. Alleen een koning heeft er op Terschelling nog nooit gelopen en natuurlijk is het wachten ook op Màxima, pardon, koningin Màxima. Richard van der Veen, ’t Behouden Huys Op de website van museum ’t Behouden Huys: www.behouden-huys.nl zijn nog meer Koninklijke gegevens en foto’s te vinden.


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Excursies

Duinweg Midsland 79, Midsland Noord, 0562448117, www.aukjewynia.nl

Galerie 't Spinsel Keramiekatelier Yvonne de Boer met o.a. steengoed beelden, ook geschikt voor buiten. Wisselende exposities van schilderijen in olieverf en aquarel. Sieraden van edelsmeden. Glas in lood. Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 18.00 uur. Op woensdagmiddag, zonen feestdagen gesloten.

Oosterburen 31, Midsland, 0562 448317, www. spinsel.nl

Zouthout

Roodkoperen windwijzers. Verkoop alleen in de werkplaats. Geopend als de vlag uithangt (vrijwel de gehele dag).

Formerum 38 A, Formerum, 0562 448617, www.windwijzers.com

Atelier Glas Goed Unieke handgemaakte producten van glas, gemaakt in eigen atelier. Glas in lood, Tiffany en Glasfusing. Ook workshops op aanvraag mogelijk.

Geopend (onder voorbehoud) van ma t/m za van 11.00 tot 17.00 uur.

Dorpsstraat 92 (bij de rijwielverhuur) Hoorn, 0562 449912 b.g.g 0562 448662, hmterpstra@ ziggo.nl , www.glasgoed.nl

Puur natuur van het Terschellinger strand. Unieke woonspullen en de leukste vis van Terschelling, met oog voor detail gemaakt van aangespoeld hout. Zouthout laat zich leiden door de natuurlijke vormen van het materiaal: elk stuk is uniek in vorm en kleur. Ook hét adres voor handgemaakte sieraden, verassende cadeaus en accessoires van pure materialen, voor elke beurs. Loop gerust eens binnen!

Duinweg 1, Midsland Noord, 06 83333582, info@ruudknier.nl, www.ruudknier.nl

De Noordsvaarderwandeling Een drie uur durende wandeling over het meest westelijke natuurgebied van Terschelling: De Noordsvaarder. We lopen over de weidse strandvlakte en kleine kronkelige verborgen paadjes en genieten met al onze zintuigen. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. 

Het atelier is open op vr en za van 14 tot 17 uur, en vaak ook op andere middagen. De actuele openingsdagen staan vermeld op ons fietsenrek in de tuin, of volg ons op Twitter.

Vanaf 1 april iedere vrijdag om 10.00 uur vanaf het blauwe bankje voor paviljoen De Walvis. Prijs € 8,00 p.p., max 20 pers. Honden niet toegestaan. Kaartjes verkrijgbaar via VVV Terschelling, diverse logiesverstrekkers of de website. Ook voor wandelingen op maat en een duurzaam driedaags arrangement rondom natuur onthaasten en voeding.

Baaiduinen 49, Baaiduinen, 0562 448565, info@zouthout.nl, www.zouthout.nl

HANDIG

www.flotsam.nu of Tina van Slot 06 51222811

Internet en printservice op Terschelling Internet

WiFi

Printen

USB stick

p

p

West Terschelling

Boekhandel Funke Boomstraat 27 Jachthaven, Werkhaven 1

p p p

p p p

De Stormvogel Midslanderhoofdweg 32

p

p

Vakantiepark De Riesen, Duinweg Hee 7

p

p

Restaurant Zeezicht, Willem Barentszkade 20 Stay Okay, ‘t Land 2

Baaiduinen

Hee

Midsland

Rijwielverhuur De Groot, Westerburen 20 Bibliotheek, Brouwershoekweg 4

p p

p p

p p

p p

-TICKET

-

30

.

in

m

.

in

m

5

-1

r

0

+ 5 -4

.

min

- 30

.

min

.

p

Mersakkersweg 5, Formerum, 0562-448800, info@terschellingercranberry.nl, www.terschellingercranberry.nl

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW

in

p

Onze winkel is geopend van april tot november van ma t/m za van 10.30-13.30 en 14.00-16.30 uur. Voorstelling en proeverij bij voldoende deelname van mei tot november van ma t/m vrij, eenmaal per dag, aanvang 14.00 uur. (duur ca. 1 uur), Entree € 2,50. Op aanvraag kunnen er groepspresentaties worden gegeven. U kunt ons vinden in Formerum nabij de molen, zie de borden.

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

m

p

Een wereld van producten uit de eilander natuur, een haast bedwelmende geur van ietwat zoet en zuur, 't is geen winkel, maar meer een soort uitdragerij en voor een paar euro maakt u het thuisfront met cadeautjes ook nog blij. De voorstelling vertelt u op een typisch eilander humoristische wijze het verhaal van jutters en plukkers en andere wetenswaardigheden. In de proeverij krijgt u het antwoord op de vraag waarom cranberryproducten zo lekker en gezond zijn. Kortom; dit mag u niet missen!

2013-04-01 01:16 2013-04-01 07:31 2013-04-01 13:31 2013-04-01 19:52 2013-04-02 02:06 2013-04-02 08:15 2013-04-02 14:05 2013-04-02 20:35 2013-04-03 02:56 2013-04-03 08:56 2013-04-03 15:10 2013-04-03 21:35 2013-04-04 03:45 2013-04-04 09:56 2013-04-04 16:14 2013-04-04 22:46 2013-04-05 05:10 2013-04-05 11:16 2013-04-05 17:40 2013-04-06 00:05 2013-04-06 06:30 2013-04-06 12:36 2013-04-06 18:55 2013-04-07 01:25 2013-04-07 07:46 2013-04-07 13:56 2013-04-07 20:06 2013-04-08 02:36 2013-04-08 08:45 2013-04-08 14:56 2013-04-08 20:59 2013-04-09 03:26 2013-04-09 09:46 2013-04-09 15:46 2013-04-09 21:55 2013-04-10 04:12 2013-04-10 10:26 2013-04-10 16:29 2013-04-10 22:36 2013-04-11 04:50 2013-04-11 10:45 2013-04-11 17:06 2013-04-11 23:16 2013-04-12 05:26 2013-04-12 11:26 2013-04-12 17:41 2013-04-12 23:35 2013-04-13 05:57 2013-04-13 11:50 2013-04-13 18:10 2013-04-14 00:16 2013-04-14 06:20 2013-04-14 12:26

45

p

De Cranberry Lekkernijmakerij

84 -120 83 -129 74 -111 80 -119 63 -101 77 -109 53 -92 74 -102 49 -89 77 -104 52 -96 85 -113 59 -108 93 -123 66 -120 97 -127 69 -127 95 -126 71 -130 92 -122 74 -131 88 -119 80 -132 85 -118 86 -131 80 -118 87

April

+

Oosterend

Doeksen groepsacc en B & B, Duinweg Oosterend 26

Di en do van 10.00 - 12.00 uur.Kaartverkoop ad € 7,50 via VVV Terschelling of telefonisch: 06 83333582/0562 44850320 of per mail. Max. 12 pers. Vertrek/aankomst; huisje "Getij" Duinweg 1, Wandelingen buiten de aangegeven periodes en/of voor besloten groepen op aanvraag. Aan het einde van de tocht ontvangt elke deelnemer een poëtisch aandenken. Hond mag aangelijnd mee! Getijtocht ook op de fiets! In ca. 2 uren Terschelling verkennen! Alleen op zondagochtend.

HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW

+ 1 uur

Open (onder voorbehoud) di t/ m vr van 10.30-14.00 uur en als de vlag uithangt.

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

in .

Een boeiende wandeling door de Terschellinger natuur, afgewisseld met voordracht uit eigen werk. Tijdens een twee uur durende 'destresstour' vertelt dichter, natuurliefhebber Ruud Knier op zeer boeiende wijze allerlei wetenswaardigheden over de flora en fauna van ons  mooie eiland. Bovendien verhaalt hij over het ontstaan van het bijzondere landschap en tipt hij elementen van de Terschellingse cultuur aan. Op diverse plaatsen declameert hij uit eigen werk, waardoor de eilandbeleving  een geheel eigen dimensie krijgt. Er wordt in een ontspannen sfeer en tempo gewandeld.

58 -80 48 -82 71 -98 62 -99 85 -114 72 -111 93 -124 77 -119 97 -129 79 -125 98 -132 80 -131 98 -133 81 -135 96 -132 82 -137 91 -127 83 -135

m

Windwijzermakerij

5

Handgedraaid keramiek en ook keramiek met glas van het strand van keramiste Aukje Coltof- Wynia.

-4

Getij-tochten

0m in. + 45 min.

Oosterburen 34, Midsland, 0562 449696

r

Atelier Parbleu

Striep 7, Striep, 06 53479001, www.marcelvanberkel.nl

+3

Handgemaakte sieraden, met een echt eilandgevoel. Voor een blijvende herinnering aan Terschelling. Tot ziens bij de Terschellinger goud- en zilversmederij.

uu

Geopend (onder voorbehoud) van ma t/m za van 14.00 - 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

n.

Goud- en Zilversmederij

-1

Atelier met expositie van gedraaide vormen van Terschellings hout.

mi

Houtatelier Marcel van Berkel

Oosterburen 44, Midsland, 0562 448031, www.galerie-oosterburen44.nl

2013-03-22 16:45 2013-03-22 23:46 2013-03-23 05:45 2013-03-23 12:15 2013-03-23 18:14 2013-03-24 00:56 2013-03-24 06:54 2013-03-24 13:10 2013-03-24 19:19 2013-03-25 01:40 2013-03-25 07:45 2013-03-25 14:00 2013-03-25 20:10 2013-03-26 02:28 2013-03-26 08:47 2013-03-26 14:46 2013-03-26 20:55 2013-03-27 03:16 2013-03-27 09:14 2013-03-27 15:32 2013-03-27 21:36 2013-03-28 03:56 2013-03-28 09:54 2013-03-28 16:11 2013-03-28 22:15 2013-03-29 04:36 2013-03-29 10:47 2013-03-29 16:51 2013-03-29 22:55 2013-03-30 05:12 2013-03-30 11:04 2013-03-30 17:31 2013-03-30 23:36 2013-03-31 06:50 2013-03-31 12:45 2013-03-31 19:13

15

Formerum Zuid 16, Formerum Zuid, 0562 448463, boekenboer@hotmwail.com

Maart

Geopend (onder voorbehoud) ma t/m vr 10.00 18.00 uur, za tot 17.00 uur.Zon- en feestdagen gesloten.

m in .

Schilderijen, wrakkenkaarten, ansichtkaarten, reproducties.

Geopend op di en za van 13.00 - 17.00 uur en vanaf mei van ma t/m za van 13.00 - 17.00 uur. Zon-, feesten snipperdagen voorbehouden, gesloten.

uu r

Tweedehands boeken en curiosa.

Water

+

Galerie Oosterburen 44

5

De Boekenboer

Hoog & Laag

0

Galeries

-1

8

uu

n. mi 15 . + min 30


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

9

Hoog & Laag

Water April -126 72 -115 84 -118 62 -110 78 -109 54 -104 72 -101 47 -98 66 -94 41 -90 62 -88 38 -82 61 -88 44 -82 69 -103 56 -97 81 -118 68 -111 90 -128 75 -120 94 -133 79 -128 95 -135 83 -133 93 -135 86 -138 89 -134 88 -141 84 -130 91 -138 76 -125 92 -133

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW

68 -118 91 -126 59 -111 88 -117 52 -105 85 -112 49 -102 85 -111 50 -104 87 -115 56 -111 89 -119 63 -118 88 -121 68 -122 85 -119 71 -123 80 -116 76

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW

Mei 2013-05-01 01:50 2013-05-01 07:56 2013-05-01 14:05 2013-05-01 20:32 2013-05-02 02:46 2013-05-02 08:46 2013-05-02 14:55 2013-05-02 21:25 2013-05-03 03:46 2013-05-03 09:46 2013-05-03 15:55 2013-05-03 22:35 2013-05-04 04:50 2013-05-04 10:50 2013-05-04 17:21 2013-05-04 23:46 2013-05-05 05:54 2013-05-05 12:05 2013-05-05 18:30 2013-05-06 01:01 2013-05-06 07:15 2013-05-06 13:20 2013-05-06 19:35 2013-05-07 02:06 2013-05-07 08:15 2013-05-07 14:25 2013-05-07 20:46 2013-05-08 03:01 2013-05-08 09:16 2013-05-08 15:16 2013-05-08 21:30 2013-05-09 03:42 2013-05-09 09:45 2013-05-09 16:06 2013-05-09 22:15 2013-05-10 04:22 2013-05-10 10:25

GRASDUINEN OP

TERSCHELLING DOOR: FREEK ZWART

Tegenwoordig groeit er veel gras in de Terschellinger duinen, heel veel gras. Vroeger was dat anders. Toen waren grote delen schaars begroeid en was er veel kaal zand en veel bloemen en (korst) mossen. Die karakteristieke planten zijn grotendeels verdrongen door dichte en hoge rassen en daarmee verdwenen ook allerlei insecten en vlinders uit de duinen. Om al dat gras te lijf te gaan worden steeds vaker grote grazers zoals paarden, runderen of geiten ingezet. Ook op Terschelling worden er steeds meer duingebieden begraasd met verschillende, vaak bijzondere soorten, grazers. Voor de Sjouw grasduinen we voor iedere aflevering wat rond; iedere keer in een ander gebied. Herrefordkoeien bij Oosterend Sinds 2002 wordt ten noordoosten van Oosterend een afwisselend duingebied van ca. 165 ha. begraasd waarvan de laatste zes jaar met een kudde Herrefordkoeien, en de resultaten zijn bijzonder. Herrefords zijn grote maar vriendelijke en rustige koeien die van oorsprong uit zuidwest Engeland komen. Hier werd in de buurt van plaats Herreford in de 17e eeuw een ras gefokt dat uit een schrale voeding hoogwaardig vlees produceert. Het is nu het meest voorkomende vleeskoeien ras ter wereld, van Canada tot Nieuw Zeeland en Zuid-Amerika.

Naast hun grote formaat en indrukwekkende voorkomen zijn ze gemakkelijk te herkennen aan hun rode vacht. Alleen de kop en buik zijn wit. Herrefords zijn goed bestand tegen een wat ruwer klimaat en kunnen temperaturen van min 15 graden probleemloos verdragen. Bijvoeren gebeurt alleen als er langdurig sneeuw ligt. Door hun sobere levenswijze zijn ze goed geschikt om in natuurgebieden te grazen. In dit gebied grazen ca. 15 koeien met hun kalveren. En een paar maanden per jaar krijgen ze gezelschap van een fors uit de kluiten gewassen stier die moet zorgen voor een nieuwe generatie. Resultaten In het graasgebied bij Oosterend is gevarieerd en er zijn drie verschillende terreintypen te onderscheiden. Aan de zuidzijde bestaat het vooral uit hoge, drogere duinen met een schrale begroeiing en op enkele plaatsen veel struiken van Amerikaanse vogelkers. In dit deel van het terrein komen de koeien niet zo vaak en op het eerste gezicht is hier niet veel veranderd. Maar de struiken zijn al aardig gekortwiekt en breiden zich niet verder uit. En juist een klein beetje grazen en vooral het overal een beetje opentrappen van de aaneengesloten begroeiing, zorgt er in dit droge terrein voor dat er overal nieuwe plekjes met kaal zand ontstaan. Hierdoor kunnen zaden van allerlei bloemplanten, zoals zandblauwtje en hondsviooltje weer ruimte krijgen om te kiemen en tot bloei te komen. Deze bloeiende planten leveren op hun beurt stuifmeel en nectar voor een paar zeldzame duinvlinders zoals de duinparelmoervlinO u d soorten der en de zilveren maan. Deze twee eS cher

Dazen plak

Plak van 17 Bietwortel dune

De Sch erm an no 18 91

2013-04-14 18:40 2013-04-15 00:46 2013-04-15 06:51 2013-04-15 13:01 2013-04-15 19:10 2013-04-16 01:05 2013-04-16 07:18 2013-04-16 13:30 2013-04-16 19:40 2013-04-17 01:51 2013-04-17 07:45 2013-04-17 14:06 2013-04-17 20:16 2013-04-18 02:25 2013-04-18 08:26 2013-04-18 14:56 2013-04-18 21:06 2013-04-19 03:04 2013-04-19 09:17 2013-04-19 15:34 2013-04-19 21:56 2013-04-20 04:15 2013-04-20 10:15 2013-04-20 16:55 2013-04-20 23:24 2013-04-21 06:00 2013-04-21 12:00 2013-04-21 18:24 2013-04-22 00:55 2013-04-22 07:05 2013-04-22 13:15 2013-04-22 19:46 2013-04-23 02:01 2013-04-23 08:16 2013-04-23 14:20 2013-04-23 20:30 2013-04-24 02:50 2013-04-24 09:06 2013-04-24 15:16 2013-04-24 21:20 2013-04-25 03:41 2013-04-25 09:57 2013-04-25 16:01 2013-04-25 22:10 2013-04-26 04:26 2013-04-26 10:41 2013-04-26 16:46 2013-04-26 22:56 2013-04-27 05:12 2013-04-27 11:21 2013-04-27 17:31 2013-04-27 23:46 2013-04-28 05:52 2013-04-28 12:06 2013-04-28 18:16 2013-04-29 00:20 2013-04-29 06:36 2013-04-29 12:40 2013-04-29 18:56 2013-04-30 01:06 2013-04-30 07:16 2013-04-30 13:20 2013-04-30 19:45

Paraplu dune

Berkenvallei

Tordunen

Jollemabosje Takken kooi Aestermiede

de Oeltjes

Koeienpaadjes voor hagedissen Koeien verplaatsen zich regelmatig door het uitgestrekte terrein; op zoek naar een droge of luwe slaapplaats of naar een van de drinkplaatsen. Hierbij maken ze gebruik van dezelfde routes waardoor er zgn. koeienpaadjes ontstaan. Hagedissen zijn koudbloedige dieren en ze hebben open zonnige terreindelen nodig om op te warmen, met direct daarnaast een dichte begroeiing om zich bij onraad te verschuilen. De levendbarende hagedis, een van de twee soorten die op Terschelling voorkomt, heeft een voorkeur voor iets vochtiger terreindelen en ze zijn opvallend vaak te zien op de vele nieuw ontstane koeienpaadjes. Wist u dat Terschelling het enige Waddeneiland is waar twee soorten hagedissen, de zandhagedis en de levendbarende hagedis, voorkomen? En zo valt er al grasduinend door de Terschellinger duinen altijd wat bijzonders te beleven.

Jan Thijssens dune

Oosterend Oosterend Oost Oos Oo steren nd nd

m

komen hier nu weer in opvallend grote aantallen voor. Ook de kommavlinder, een soort die weinig opvalt maar landelijk zo zeldzaam is dat het een zgn. rode lijstsoort is, profiteert van de korte en meer open vegetaties met polletjes buntgras en schapengras die door de begrazing zijn ontstaan. Aan de noordzijde van dit gebied ligt een grote laaggelegen duinvlakte. Dit gebied, dat vroeger deels ontgonnen is, was sterk verruigd met veel kruipwilg en dicht begroeid met duinriet. Deze ruigte is bij het begin van de begrazing gedeeltelijk gemaaid en dit wordt van tijd tot tijd herhaald. Vooral in drogere tijden is dit terrein aantrekkelijk voor de koeien. In deze korte vegetatie broeden veel weidevogels waarbij de kievit het talrijkst is. Vlinders komen hier niet veel voor, die houden van droogte en warmte, maar wel groeien hier twee bijzondere orchideeĂŤn, de moeraswespenorchis en de welriekende nachtorchis. Die profiteren van het zonlicht dat de bodem nu weer kan bereiken.

D e G ri ĂŤ

Horre Jan Willems kooi Korte kooi Lange De Horren Bisteen Bisteen

Pas op De grazende dieren zijn niet gevaarlijk. Maar het zijn ook geen knuffeldieren, zeker niet als er kalfjes zijn. Houd altijd gepaste afstand ( 25 meter) en zorg er voor dat je nooit tussen een moederdier en een kalfje terecht komt.Voeren van de grazers is beslist niet nodig; sterker nog, daarvan gaan ze ongewenst bedelgedrag vertonen en het kan ook slecht zijn voor hun spijsvertering.


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Huifkartochten

Hoog & Laag

De korte natuurtocht gaat door bos, duin en over het strand. We rijden via de Groede, de Grië en over een stukje van de Boschplaat. De tocht duurt drie uren en is uitermate geschikt voor mensen met kleine kinderen.

Dagelijks vanaf 1 mei tot ong half juli 09.30 - 15.00 uur en iedere wo met excursie, vanaf het huifkarbedrijf.Prijs volw: € 25,00. Kind tot 10 jr. € 12,50. Met excursie op woensdag € 5,00 extra ter plaatse af te rekenen. Reserveren noodzakelijk via VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra. Prijs op aanvraag voor het afhuren van een hele wagen.

2013-06-01 03:26 2013-06-01 09:26 2013-06-01 15:56 2013-06-01 22:10 2013-06-02 04:26 2013-06-02 10:25 2013-06-02 16:51

cm cm cm cm cm cm cm

HW LW HW LW HW LW HW

0 -3

.

in

m

.

in

m

5

-1

r

0

+ in.

-

m 45

.

min - 30

.

in

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

56 -117 95 -117 53 -112 90

Juni

m

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Deze tocht gaat door het natuurreservaat De Boschplaat richting de "Tweede Duintjes". Hier is de meeuwenkolonie, tevens het broedgebied van eidereenden en lepelaars. Tijdens de picknickpauze wordt een kampvuur gestookt en koffie/thee voor u gemaakt.

45

Dagelijks 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.00 uur. Vertrek vanaf het huifkarbedrijf 14.00 - 17.00 uur. Overige tijden op aanvraag. Prijs volw: € 15,00, Kind tot 12 jr. € 7,00. Reserveren noodzakelijk via VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra. Prijs op aanvraag voor het afhuren van een hele wagen.

Meeuwenkolonie tocht met huifkarbedrijf Terpstra

LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW HW LW

+

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

Korte Natuurtocht Huifkarbedrijf Terpstra

Oosterend 39, Oosterend, 0562 449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

+ 1 uur

Oosterend 39, Oosterend, 0562-449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Oosterend 39, Oosterend, 0562-449487, info@puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

-123 76 -115 82 -123 74 -116 88 -122 71 -118 91 -120 67 -118 89 -115 60 -114 84 -109 53 -109 78 -104 48 -104 74 -101 44 -99 71 -98 41 -94 69 -98 43 -91 72 -105 52 -97 80 -116 64 -108 87 -125 74 -117 91 -129 81 -125 91 -131 87 -131 88 -131 92 -136 84 -131 97 -139 78 -130 100 -139 72 -129 102 -136 66 -126 102 -131 60 -122 100 -124

in .

Op 28 april 16.00 uur, 29 april 16.30 uur, 2 mei 19.00 uur, 6 mei 11.00 uur, 8 mei 13.00 uur, 9 mei 13.30 uur,10 mei 14.00 uur. Duur 2,5 uur. Prijs volw € 19,50 p.p., Kind tot 12 jr. € 9,50 p.k. incl. koffie/ thee, limonade en pondkoek. Voor info/reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

1 mei 09.30 uur, 2 mei 10.30 uur, 3 mei 11.30 uur, 5 mei 13.30 uur, 7 mei 16.00 uur, 9 mei 17.00 uur. Prijs volw € 19,50 p.p., Kind tot 12 jr. € 9,50 p.k. incl. koffie/ thee, limonade en pondkoek. Voor info/reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag van 13.00 uur tot 15.00/16.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 13.00/ 14.00 uur. € 15,00 p/p of € 7,50 p/kind incl. koffie/thee/limonade en pondkoek. Voor info/ reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

m

Met de huifkar naar het Noordzeestrand. Trek gezamenlijk een sleepnet door de geulen en over de zeebodem van de zee en vang zo je eigen garnalen. Ook wel korren genoemd, kijken wat er allemaal uit de Noordzee gevist kan worden. Naast de grote aantallen garnalen, worden er ook krabben, platvissen, kwallen, zandspieringen, heremietkreeften en zeesterren gevangen. Van de vangst wordt ter plekke een "aquarium" gemaakt zodat iedereen de levende dieren eens van dichtbij kan zien. De garnalen worden gekookt en kunnen geproefd worden. Voor groot en klein is dit een unieke belevenis, het is steeds weer spannend om te zien wat er uit het water te voorschijn komt.

Met de huifkar richting het wad en daar gaan we krabben vangen (en ook weer vrij laten). En komen jullie alles te weten over de krabbensoorten rondom ons eiland Terschelling. Krabben behoren tot de kreeftachtigen, waar ook de kreeft, pissebed, zeepok, garnaal, eendemosselen en watervlo toe behoren. Krabben vormen de opruimingsdienst van de zee. Verder zijn er nog vele weetje over krabben. Kennen jullie het verschil tussen de Fluwelen zwemkrab, gewone zwemkrab, chinese wolhandkrab, strandkrab, heremietkreeft, Noordzeekrab. Luister en beleef deze unieke 2,5 uur durende huifkartocht. Krabbenvangmateriaal is aanwezig.

5

Noordzeetocht Puur Terschelling

Educatieve krabben verhalen huifkartocht met Puur Terschelling

Ga mee met onze koetsiers, echte eilanders. Zij vertellen met zichtbaar plezier over ons mooie eiland en de prachtige natuur waar u doorheen rijdt.   In samenwerking met Staatsbosbeheer rijden wij door de eilander natuur, door het bos, duin, polder, de cranberryvelden en natuurlijk over de Boschplaat en het strand, de plek om alle sterke juttersverhalen te beleven. Geniet in onze comfortabele huifkarren van een 2 of 3 uur durende tocht. Fleecedekens zijn altijd aanwezig. Al onze wagens hebben een gemakkelijke opstap en voor minder validen beschikken we over aangepaste huifwagens met oprijplaten. Onze Friese paarden staan klaar om u mee te nemen en voor wie liever op een Fries paard zit dan erachter is er de mogelijkheid een los Fries rijpaard te laten mee lopen.

-4

Oosterend 39, Oosterend, 0562-449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Oosterend 39, Oosterend, 0562-449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Boschplaat-strandhuifkartocht Puur Terschelling

0m in. + 45 min.

Za 30 maart 13.00 uur tot 15.00 uur en zo 31 maart 11.00 uur tot 13.00 uur en 15.00 uur tot 17.00 uur en maandag 1 april van 11.00 uur tot 13.00 uur. Prijs volw. € 19,50, kind tot 12 jaar € 9,50 incl. koffie/ thee/limonade en pondkoek Voor info/reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

Gehele jaar elke dinsdag, donderdag en zaterdag om 13.00 uur tot 15.00 uur en zondag om 11.00 uur tot 13.00 uur. Volw. € 15,00 kind € 7,50 incl. koffie/ thee/limonade en pondkoek. Voor info/reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

naast het zwembad in het bos van West, 06 46071280, wwortel@hetnet.nl, www.noordsvaarderij.nl

r

Speciaal met Pasen! Op eerste en tweede paasdag organiseert Puur Terschelling speciale paastochten met na afloop paaseieren zoeken op de boerderij. Deze 2 uur durende paastocht is een huifkartocht door duinen, langs de cranberryvelden, door het bos en over het strand. Na afloop mogen de kinderen paaseieren zoeken op de boerderij, waarbij de paashaas jullie zal helpen. Wie gaat het gouden ei vinden? Tevens kunnen jullie ons veulentje en lammetjes komen bewonderen.

+3

Pasen bij Puur Terschelling

Dagelijks om 11.00 uur en 13.30 bij voldoende deelname (min. 8 pers). Prijs volw € 15,00 en kind tot 12 jr. € 7,50. Duur van de tocht ca. 2 uren. Ook andere tochten mogelijk zoals de zonsondergangtocht, rondje Noordsvaarder, excusie met gids Staatsbosbeheer, privetochten met menwagen en menlessen. Reserveren via Wiemet Wortel 06 46071280 of VVV Terschelling.

uu

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Met Friese paarden voor de huifkar, tochten rond en door natuurgebied de Noordsvaarder. Een belevenis voor jong en oud. Dagelijks zijn er korte tochten en onderweg wordt er veel verteld door de eilander koetsier. De tocht voert door bos, duin en over het groene strand. Op de Noordsvaarder wordt er gepauzeerd met koffie, thee, limonade en pondkoek.

n.

Dagelijks van 14.00 - 16.00 uur, vertrek vanaf het huifkarbedrijf. Prijs volw: € 15,00. Kind tot 12 jr. € 7,00. Reserveren noodzakelijk via VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra. Prijs op aanvraag voor het afhuren van een hele wagen.

Huifkartocht Noordsvaarder met de Noordsvaarderij

-1

Een dagelijks twee uur durende huifkartocht via bos, duin richting strand. En dan kijken of er iets te jutten valt. De koetsier vertelt verhalen over het leven op Terschelling, het jutten en Sil de strandjutter. Deze tocht is ook erg leuk voor kleine kinderen!

Ga mee met onze koetsiers, echte eilanders. Zij vertellen met zichtbaar plezier over ons mooie eiland en de spannende juttersverhalen. Geniet in onze comfortabele huifkarren van deze twee uurs tocht. De huifkarren zijn rondom voorzien van grote ramen, bij minder mooi weer zit u op warme schapenvachten. Fleecedekens zijn altijd aanwezig. Al onze wagens hebben een gemakkelijke opstap en voor mindervaliden beschikken we over aangepaste huifwagens met oprijplaten. Onze Friese paarden staan klaar om u mee te nemen en voor wie liever op een Fries paard zit dan erachter is er de mogelijkheid een los Fries rijpaard te laten mee lopen. Beleef de twee uur durende huifkartocht door de duinen en over het strand. Waar we de eilander cultuur gaan proeven en de kinderen na afloop iets uit de jutterskast mogen uitzoeken.

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

mi

Jutterstocht Huifkarbedrijf Terpstra

Jutterstocht Puur Terschelling

15

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Dagelijks van 09.30 - 16.00 uur, vertrek vanaf het huifkarbedrijf. Prijs volw: € 30,00. Kind tot 12 jr. € 15,00. Reserveren noodzakelijk via VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra. Prijs op aanvraag voor het afhuren van een hele wagen.

2013-05-10 16:39 2013-05-10 22:45 2013-05-11 04:59 2013-05-11 11:05 2013-05-11 17:19 2013-05-11 23:15 2013-05-12 05:26 2013-05-12 11:35 2013-05-12 17:45 2013-05-12 23:35 2013-05-13 05:56 2013-05-13 12:05 2013-05-13 18:21 2013-05-14 00:20 2013-05-14 06:25 2013-05-14 12:41 2013-05-14 18:50 2013-05-15 00:56 2013-05-15 06:56 2013-05-15 13:10 2013-05-15 19:26 2013-05-16 01:25 2013-05-16 07:25 2013-05-16 13:56 2013-05-16 19:56 2013-05-17 02:06 2013-05-17 08:06 2013-05-17 14:35 2013-05-17 20:35 2013-05-18 02:50 2013-05-18 08:56 2013-05-18 15:15 2013-05-18 21:36 2013-05-19 03:34 2013-05-19 09:45 2013-05-19 16:26 2013-05-19 22:35 2013-05-20 04:55 2013-05-20 10:54 2013-05-20 17:34 2013-05-21 00:06 2013-05-21 06:15 2013-05-21 12:26 2013-05-21 18:50 2013-05-22 01:16 2013-05-22 07:30 2013-05-22 13:35 2013-05-22 19:50 2013-05-23 02:11 2013-05-23 08:25 2013-05-23 14:36 2013-05-23 20:51 2013-05-24 03:06 2013-05-24 09:26 2013-05-24 15:30 2013-05-24 21:40 2013-05-25 03:59 2013-05-25 10:16 2013-05-25 16:26 2013-05-25 22:36 2013-05-26 04:45 2013-05-26 10:56 2013-05-26 17:13 2013-05-26 23:25 2013-05-27 05:36 2013-05-27 11:45 2013-05-27 18:03 2013-05-28 00:17 2013-05-28 06:22 2013-05-28 12:36 2013-05-28 18:48 2013-05-29 01:06 2013-05-29 07:02 2013-05-29 13:16 2013-05-29 19:35 2013-05-30 01:46 2013-05-30 07:46 2013-05-30 13:54 2013-05-30 20:22 2013-05-31 02:25 2013-05-31 08:35 2013-05-31 14:55 2013-05-31 21:16

m in .

Dinsdag van 20.00 - 23.00 uur vanaf het huifkarbedrijf. Prijs volw € 19,50. Kind tot 12 jr. € 10,00. Reserveren noodzakelijk via VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra. Prijs op aanvraag voor het afhuren van een hele wagen.

Mei

uu r

Huifkarbedrijf Terpstra is het enige huifkarbedrijf op Terschelling met huifkartochten door het Europese natuurreservaat 'De Boschplaat'. Dagelijks over de gehele Boschplaat naar het Amelander Gat. Tijdens de picknickpauze wordt er op een kampvuur gratis koffie/thee voor u gemaakt. Terug langs het wad, waarbij u ook nog de kans heeft om zeehonden te zien.

+

Een twee uur durende tocht via het bos en duin richting strand. Op de huifkar is eilander speelman Arie Buren aanwezig. Hij speelt op accordeon, zingt Terschellinger liedjes en vertelt sterke verhalen over vroegere tijden. Er wordt een kampvuur gestookt en een borrel (Juttersbitter) gedronken. Ook is er Terschellinger pondkoek.

Water

5

Huifkartocht Boschplaat met Huifkarbedrijf Terpstra

0

Avondtocht met kampvuur met huifkarbedrijf Terpstra

-1

10

uu

n. mi 15 . + min 30


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

Rondrit Strandbus

Tijdens de strandexcursie nemen wij u graag mee over het uitgestrekte strand van Terschelling. Tijdens de ca. 2 uur durende excursie rijden wij van paal 8 tot op de Boschplaat. Spannende verhalen over de strandingen van schepen, bergingen en reddingen geven u een beeld over hoe de eilanders de laatste 100 jaar leven van en op het strand. Het strand is meer dan een reep zand, het leeft. Dagelijks zorgen de stromingen, wind en getij voor een veranderend strand. Dit dagelijks veranderende landschap kent een rijkdom aan natuurschoon. Vele vogelsoorten vinden aan de kustlijn hun dagelijkse eten. Vanuit de strandbus heeft u een ruim uitzicht op het strand en haar omgeving. De Strandbus rijdt ieder weekend en in de schoolvakanties in de maanden april en mei en op aanvraag ook door de week. Prijs volw € 12,00 p.p. Kind tot 10 jr. € 10,00 p.k. (incl. consumptie) Kaartjes verkrijgbaar via VVV Terschelling, via www.westbank.nl of telefonisch 06 20508722.

Parkeerplaats West aan Zee, 06 20508722, info@westbank.nl, www.westbank.nl

Busrondrit over Terschelling Ontdek Terschelling met de bus! De chauffeur vertelt u over de wetenswaardigheden van het eiland. Daarbij worden de stoere verhalen niet vergeten.

Deze rondrit wordt iedere donderdag in de periode van 1 april tot 1 november verzorgd door Arriva. Vertrek 13.30 uur vanaf het havenplein op West-Terschelling. Kaartverkoop bij de VVV Terschelling (min. 20 deelnemers) Kosten € 7,50 p.p.

Havenplein, bushalte, 088-2776299

Op stap mei de griene jager Op stap mei de griene jager is een jutters-, vogel- en duinsafari. We rijden met de strandbus over het Noordzeestrand, de boswachter vertelt onderweg over de mooie natuur op Terschelling. Vervolgens gaan we  naar een uniek stukje natuurgebied alwaar u met de boswachter meegaat voor uitleg over duinbeheer  of gaat vogels kijken op de Boschplaat.

Duur van de excursie ongeveer 2 uur en vindt in iedere schoolvakantie plaats op maandag en woensdag om 14.00 uur. Prijs volw € 12,00. Kind tot 10 jr € 10,00 p.k incl. consumptie. Kaartjes verkrijgbaar via VVV Terschelling, via www. westbank.nl of telefonisch. Startpunt is parkeerplaats West aan Zee.

Parkeerplaats West aan Zee, 06 20508722, info@westbank.nl, www.westbank.nl

DE SJOUWEDITIE 01

11

Fjoertoer

Een unieke wandelbeleving De Fjoertoer die op zaterdag 6 april 2013 op Terschelling voor de zesde keer wordt gehouden, is niet meer weg te denken van de eilander evenementenkalender. Na vijf succesvolle edities is deze wandeltocht ‘langs bakens van vuur’ ongekend populair onder wandelaars en nordic-walkers. Hoe populair, bleek eind vorig jaar. Duurde de inschrijving voor de editie van 2012 nog twintig minuten, dit keer werd met nog geen vijftien minuten een nieuw record gezet. “Het succes van de Fjoertoer, die afstanden kent van 42, 21 en 15 kilometer, is vooral te danken aan het unieke concept”, zegt Ariën Cupido. Hij is binnen de projectgroep verantwoordelijk voor alles wat er rond het parcours gebeurt. “Overdag wandel je door de mooie natuur van het eiland en ’s avonds, wanneer het langzaam donker wordt, word je verrast door allerlei bijzondere en sfeervolle vuur- en lichteffecten.” Deze zijn bedacht en gemaakt door kunstenaars van de wal maar ook van het eiland zelf. Ariën: “Er zitten echte creatievelingen tussen, maar ook pure knutselaars. Zo maakte de firma Trip/Hek een reusachtige ijzeren man die rondliep op het strand. Dat zag er in het donker heel spectaculair uit. Later is hij vaker gebruikt, bijvoorbeeld als man met de hamer bij de Berenloop. Dat vonden de hardlopers prachtig. Maar hij is oorspronkelijk ontworpen en in elkaar gezet voor de Fjoertoer.” De Fjoertoer wordt, net als de Berenloop, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de SET, de Stichting Evenementen Terschelling. Een van de mensen die vijf jaar geleden aan de wieg stond van de Fjoertoer is Piet Noordenbos. “De Fjoertoer is destijds vooral bedacht als sei-

Optredens Dichter bij Zee

De Meslanzer kerk in Midsland is de plek waar een bijzondere poëzieavond plaats vindt. Naast eilander dichters treedt als gastdichter op: Ramon Kool. Muziek m.m.v. Dick de Graaff en het zangkoor van Annabella van Bekkum.

Entree: € 10,00 p.p. (incl. gelegenheidsbundel en consumptie). Kaartverkoop via boekhandel Funke, boekhandel Rosenberg, Ben van Alles en VVV Terschelling.

Concert in de Ned. Herv Kerk te Hoorn Maaike Bosscher en Wiljan Smit geven een concert in de Kerk van Hoorn. Bosscher speelt op harp en Smit bespeelt de dwarsfluit.

Kaartverkoop aan de deur. Maandag 29 april in de Ned. Herv. Kerk te Hoorn aanvang 20.00 uur. Entree € 7,50. Kind tot 12 jr. € 4,00.

Dorpsstraat, Hoorn

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

zoensverlenging”, legt hij uit. “En zoals de Berenloop het seizoen afsluit, zo kun je de Fjoertoer inmiddels zien als een symbolische opening van het seizoen.” Volgens Noordenbos heeft het succes van de Fjoertoer vooral te maken met het feit dat de Fjoertoer ‘back to basic’ is. “Welke herinnering heb je aan je vakantie op Terschelling? Vooral toch die van een nachtwandeling over het strand met je vriendje of vriendinnetje en dan het liefst met een kampvuur, een gitaar en een biertje. En zo’n simpele strandwandeling is in essentie de kern van de Fjoertoer. Ingewikkelder is het niet.”

Alle afstanden starten bij ET-10 in Midsland. Uiteraard op verschillende tijdstippen, zodat alle deelnemers een groot deel van de tocht in het donker wandelen. Iedereen die het weekend op het eiland is, wordt van harte wordt uitgenodigd om te komen kijken naar alle fraaie licht- en vuureffecten langs het parcours. Wilt u meer weten over deze bijzondere nachtelijke wandelervaring, kijk dan op www.fjoertoer.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld de doorkomsttijden van de wandelaars en kunt u zich ook aanmelden voor de Fjoertoer-nieuwsbrief. Natuurlijk is de @Fjoertoer ook te volgen op Twitter.

Naast de genoemde vuur- en lichteffecten komen er steeds meer muzikale activiteiten bij, vertelt Ariën. “En die zijn heel verschillend. Zo treden er verschillende muziekbands op, is er een dweilorkest en zijn er twee trommelacts. We proberen elk jaar weer nieuwe dingen te verzinnen, want er zijn genoeg mensen die al vanaf de eerste keer meelopen. Ook op het gebied van vuur en licht zijn er dit jaar weer prachtige dingen bedacht. Zo hangen er lampenkappen in het bos en reuzenkaarsen in de lucht. Het belooft weer een sfeervolle en onvergetelijke tocht te worden.”

Optreden Saartje van Camp & Sebastiaan van Delft in de N.H. kerk te Hoorn Saartje Van Camp op cello en Sebastiaan van Delft op orgel gaan een concert geven op Terschelling. Saartje Van Camp is vast lid van de band Spinvis en toert door Nederland en België met haar eigen kindertheaterproductie “Walla Kristalla". Sebastiaan van Delft sloot onlangs een succesvol tournee af met het balletgezelschap Scapino. Zij spelen werken van o.a. Gabriël Fauré, Thelonious Monk, Antonio Vivaldi en Astor Piazzolla. Maandag 6 mei. Aanvang: 20.00 uur Kaartverkoop aan de deur. Entree € 7,50, kind tot 12 jr. € 4,00

Dorpsstraat, Hoorn

Moederdagconcert in de Ned.Herv. kerk te Hoorn Het Haydn Jeugd Strijkorkest geeft een concert met een Russisch tintje. Zij gaan een concertreis maken naar St. Petersburg in het kader van het Ruslandjaar 2013. Het orkest speelt o.a. het 4e Strijkkwartet van Dmitri Sjostakovitsj en de Suite Italienne van Igor Stravinsky. Zondagmiddag 12 mei, Aanvang 15.30 uur. Entree € 7, 50, kind tot 12 jr. € 4,00

Dorpsstraat, Hoorn

Stef Bos komt naar Terschelling Stef Bos speelt een eenmalige voorstelling op Terschelling! Een moedige reis door de omgekeerde tijd. Van toen naar nu en weer terug. Een reis met woord en muziek als vervoermiddel en de tijd als landschap.

Op donderdag 2 mei om 20.00 uur in ET-10. Kaarten à € 17,50 in de voorverkoop bij de boekhandels Rosenberg (Midsland) en Funke (West) en aan de zaal.

Heereweg 40, Midsland Noord, www.koersterschelling.nl


12

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Schaal 1:200 Gestoomd beukenhout en kunststof Verkrijgbaar bij de VVV Terschelling.

Larimar Edelstenen & Mineralen

.

€ 39.95

Edelstenen & Sieraden Boeken & Boeddha’s Olie & Wierook H A N D G E M A A K T

Nieuwetijdswinkel

B R A N D A R I S

Zuid Midslandweg 3 Midsland 0562445025 www.larimarterschelling.nl

M O D E L

In het straatje van de kerk naar de bibliotheek in Midsland

WRAKKEN MUSEUM

Een prettig gestoord museum vol spannende verhalen. Uitgebreide collectie duikvondsten. De piratentuin, een prachtige speelgelegenheid voor de kinderen. Eetcafé en jutters-terras.

Arriva Terschelling Openbaar vervoer is aansluitend op aankomst- en vertrektijden van de veerboot. Diverse rondritten met verhalen over het eiland. Comfortabel groepsvervoer, 24 uur per dag. Kleine groepen, speciale prijs

Formerum-Zuid 13 Formerum tel: 0562-449305 www.wrakkenmuseum.nl hille@wrakkenmuseum.nl

Vaartijd ongeveer 135 min.1 Tel.: 088 2776299 Kantoor Arriva, Midslanderhoofdweg Vaartijd ongeveer 135 min.

ZEEHONDEN KIJKEN ECHT VAN DICHTBIJ

seahunter.eu v.a. €17.

50

p.p.

reserveren@seahunter.eu

06 - 11 597 495

Huifkarbedrijf Terpstra De mooiste huifkartochten over Terschelling Ook door het Europees natuurgebied de Boschplaat Bijzondere avondritten met de huifkar Paardenverhuur met ritten voor beginners en gevorderden

VEERDIENST HARLINGEN - TERSCHELLING Afvaarten MS Spathoek April / Mei 2013 Vaartijd ± 120 min. DATUM ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 za 13 zo 14 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma 29 di 30

april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april

VAN VAN HARLINGEN TERSCHELLING 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:00 16:15 13:45 19:00 11:00 16:15 13:45 19:00 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15

DATUM wo 1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31

mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei

VAN VAN HARLINGEN TERSCHELLING 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:00 16:15 13:45 19:00 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:00 16:15 13:45 19:00 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:00 16:15 13:45 19:00 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:00 16:15 13:45 19:00 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 16:45 14:15 19:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 14:15 11:45 16:45 14:15 19:15

Vaartijd ongeveer 135 min.

Dorpsstraat 20 Hoorn tel: 0562-448837 www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Waarom meer betalen? vanaf €5,-naar Terschelling Uw vakantie begint met de EVT. www.evt.nl


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

Rondleiding

Dorpswandeling door oud West

Kennis hebben van uw vakantie omgeving betekent met andere ogen kijken en meer genieten! De route voert door het oude deel van West langs een aantal historisch belangwekkende punten, zoals; Het Wakend Oog, de Brandaris, de oude begraafplaats, commandeurshuizen, Westerkerk, Doopsgezinde kerk. U krijgt een schat aan informatie. Een kleine greep eruit: de grote brand in 1666, reddingen, strandvonderij, de overwintering van Willem Barents op Nova Zembla, het vergaan van het goudschip Lutine. Ook de smeuïge en sterke verhalen ontbreken niet.

Vanaf 1 mei tot 1 nov op wo middag om 14.00 uur vanuit het VVV kantoor te West. Duur van de excursie is ca. 2,5 uur, twee flinke zitsessies in de bovengenoemde kerken inbegrepen. Kosten p.p. € 6,00. Kaartjes en informatie bij de VVV verkrijgbaar. Minimum deelname 4 personen. Honden niet toegestaan.

WANDELTOCHT Ronde VAN Midsland Een cultureel en historische wandeling o.l.v. een gids in en rond het dorp Midsland. Donderdag 2 mei om 10.30 uur. Duur ongeveer 1,5 uur. Opgave via VVV Terschelling of Pieter Peits winkeltje, Oosterburen 23 te Midsland. Prijs € 7,50 p.p. incl. kortingsbon ad € 2,50 op het boekje “Ronde van Midsland”.

Markten

Meimarkt te Midsland

DE SJOUWEDITIE 01

Musea

Museum 't Behouden Huys

Visserijmuseum Aike van Stien

Dé plek op het eiland om alles te vinden over het Terschellinger verleden, inclusief de grote brand van 1666 en het GOUDSCHIP LUTINE en natuurlijk over de beroemdste Terschellinger WILLEM BARENTSZ. Je kunt het schip binnenstappen van deze grote ontdekkingreiziger maar ook zijn overwinteringshut op het gevaarlijke Nova Zembla, toen hij daar in 1596 door het ijs ingesloten raakte en de donkere poolwinter moest doorstaan. Kinderen kunnen hun eigen reis door de Terschellinger geschiedenis maken met een SPEURTOCHT die uiteindelijk zal leiden naar de juiste sleutel van een schatkist. Eén van de voorwerpen daarin, mag als buit mee naar huis. De permanente expositie over  REDDING,  BETONNING en LOODSWEZEN is totaal vernieuwd met prachtige modellen van de schepen, die op Terschelling dienst hebben gedaan. Ook het belangrijke werk van de KNRM vanaf 1825 is middels een film in beeld gebracht. Op 10 juli vorig jaar gaf de zee op het Noordzeestrand een gedeelte prijs van een wrak. Daarin vond een vogelwachter de “slavenschat” bestaande uit koperen pannen, koperen staven met loodzegels en een voorraad glazen kralen, die als betaalmiddel werden gebruikt in de handel op West-Afrika. De voorwerpen zijn te zien in het museum. Museummedewerker en kunstschilder Frans Schot heeft voor zijn afscheid onlangs een eigenzinnige schilderijenexpositie ingericht. De vaak niet eerder geëxposeerde werken uit de museumcollectie geven een representatieve indruk van twee eeuwen schilderkunst op Terschelling. Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur is in het museum het POPPENTHEATER “Nova Zembla” te zien voor jong (en oud) over Willem Barentsz’ overwintering. Reservering noodzakelijk voor 13.00 uur!

Het museum is gevestigd in een historisch pandje achter het VVV kantoor in West-Terschelling. Naast de vaste tentoonstelling in dit museum over de visserij rondom het eiland is er ook altijd een wisselende expositie. Op de zolder van het museum is er een hoekje voor de kinderen waar ze kunnen breeuwen, knopen leggen en zeilhijsen en een hengelspel. Voor de iets oudere kinderen is er een ABC-speurtocht.

Vanaf 1 april tot 1 november geopend dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Op zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Entreeprijzen volw. € 4,00 en jongeren t/m 17 jaar € 2,00 p.p. Groepskorting vanaf 20 pers.

Commandeurstraat 32, West Terschelling, 0562-442389, behoudenhuys@euronet.nl, www.behouden-huys.nl

De eerste braderie van dit jaar is in het dorp Midsland. De lange, gezellige winkelstraat Oosterburen is bij uitstek geschikt om langs de vele kraampjes te slenteren. Van kleding tot gereedschap, bloemen en planten, potten en pannen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de braderie. Natuurlijk zijn er ook veel Terschellinger producten te koop. Wat dacht u van lamsoorhoning of kaas van eilander koeien? Bent u moe van het slenteren of heeft u trek gekregen in een drankje of hapje of ziet u alles liever aan u voorbij trekken? De vele cafeetjes en restaurantjes bieden uitkomst om heerlijk te genieten. Woensdag 1 mei de Oosterburen te Midsland van ong. 09.00 - 17.00 uur.

Schuurverkoop mannenkoor West Aletasingers Mannenkoor De West Aletasingers houdt een gezellige schuurverkoop met voor elk wat wils. De opbrengst is t.b.v. het mannenkoor. Op woensdag 1 mei van 09.00 - 15.00 uur, Oosterduinstraat te West Terschelling.

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

13

Natuurmuseum /zee-aquarium Achter de mooie kastanjeboom op het museumpleintje is het Centrum voor Natuur en Landschap van Terschelling gehuisvest. Het is veel groter dan de voorgevel doet vermoeden.Voor de immense ramen van een 40.000 liter groot aquarium komt u oog in oog te staan met Noord- en Waddenzeebewoners. In dit levendige aquarium zwemt alles door elkaar: groot en klein, jong en oud, rondvis en platvis. In een open roggenbak laten de roggen zich gewillig aanraken en aaien. Hoogtepunt in het museumgedeelte is de expositie 'Wadden, WEER&KLIMAAT in beweging'.Gemopper aan gene zijde van de Waddenzee over het weer wordt door vakantieganger op Terschelling vaak niet gedeeld. Wadden- en Noordzee hebben een positieve invloed op het eilander weer. De expositie vertelt over het hoe en waarom daarvan. Presentatieonderdelen in het Centrum, samengevat in trefwoorden: ontstaan, eb en vloed, werelderfgoed, landschappen, plant en dier,  Bosplaat, zand, zoetwatersystemen, beheer natuurterreinen, wad, schelpenpresentatie, zeehonden, zout; heel geschikt voor kinderen.Bent u moe van het staan, dan kunt u in de filmzaal plaats nemen, waar doorlopend unieke waddenfilms worden vertoond. Voor eenvoudig natuuronderzoek zijn er meetapparatuur en gereedschappen beschikbaar. Leuk om te doen voor en met kinderen vanaf ongeveer tien jaar. Vanaf mei 2012 zijn alle presentaties en aquaria voorzien van LED verlichting.  Het geeft een bijzonder verrassend effect, zeker de onderwaterverlichting. Hiermee is het Centrum het eerste museum in Nederland dat uitsluitend gebruik maakt van LED-verlichting. Met het toepassen van deze verlichting bereiken we een forse bezuiniging op het energieverbuik en een vermindering van de CO2 uitstoot.   Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Feestdagen en weekenden van 14.00 tot 17.00 uur. Entree: volw. € 5,50 p.p., kind 4 t/m 11 jr en 65+ € 4,00 p.p., kind t/m 3 jr. gratis. Groepen vanaf 15 pers. € 4,00 p.p.

Burg. Reedekerstraat 11, West Terschelling, 0562 442390, cnl@euronet.nl, www. natuurmuseumterschelling.nl

50e

Meitoernooi volleybal Zaterdag 25 mei 2013 is het weer zover. Tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi op Terschelling. Dit toernooi, in de volksmond ook wel meitoernooi genoemd, vindt zijn oorsprong in 1963 en wordt dit jaar dus voor de 50e keer georganiseerd!

Niet alleen eilander teams doen aan het sfeervolle meitoernooi mee, ook teams van de vaste wal komen naar Terschelling om hier een sportief potje te volleyballen. De teams gaan de strijd aan op de gezellige velden van camping “de Kooi” te Hee. Het toernooi begint om 10.00 uur en ook supporters zijn van harte welkom. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur zijn. Voor meer informatie kan gemaild worden naar info@pieterpeitswinkeltje.nl. Inschrijven voor het toernooi kan tot 1 mei 2013.

In april geopend op donderdag en zaterdag van 14.00 - 17.00 uur. Vanaf de meivakantie dagelijks geopend van 10.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur. Za tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Entreeprijzen: volw.: € 2,00 en kind t/m 12 jr. € 1,00. Groepen graag op afspraak en op aanvraag kunnen er rondleidingen worden gegeven.

Raadhuisstraat 4, West-Terschelling, 0562 443388

Wrakkenmuseum de Boerderij In een authenthieke Terschellinger boerderij, waarvan het dragende gedeelte gemaakt is van de restanten van het Noorse barkschip Cyprian dat in 1905 bij Terschelling verging, vindt men op de bovenverdieping een klein wrakkenmuseum. Door de Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een 150 verschillende scheepswrakken opgespoord. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende voorwerpen opgedoken afkomstig van zowel historische als moderne schepen. Verder worden er talrijke vondsten van het strand getoond, varierend van de inhoud van aangespoelde containers tot de bekende briefjes in fles. Er is een speciale expositie over de werkzaamheden door de helmduikers op het wrak van het goudschip Lutine. Dagelijks geopend van 10.00 - 18.00 uur. Toegang volwassenen € 3,00 p.p. Kinderen € 1,50 p.k.

Formerum Zuid 13, Formerum, 0562-449305, hille@wrakkenmuseum.nl, www.wrakkenmuseum.nl

Museum De Bessenschuur Midden in het bos, staat de Bessenschuur. Deze schuur dankt zijn naam aan het feit dat hier vele jaren geleden de cranberries na de oogst verzameld werden en door veelal vlijtige eilander dameshanden werden gesorteerd. Deze schuur, die meer dan 85 jaar geleden gebouwd is naar origineel Amerikaans model is de enige originele Bessenschuur in Europa. In deze zo unieke natuurlijke locatie waar het geruis van de duinen en de branding een onvoltooide symfonie oorstrelend ten gehore brengen wordt u verrast met die typisch eilander producten. Binnen en op ons bosterras schenken wij biologische eilander sappen, vele theespecialiteiten en koffiesoorten, aangevuld met eilander gebak. Cranberryschuur aan de Badweg, West aan Zee. Geopend van april tot november, 7 dagen in de week van 10.30 - 16.30 uur. Entree museum gratis. Voor informatie: Cranberry Lekkernij.

0562 448800, info@terschellingercranberry. nl, www.terschellingercranberry.nl


14

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Doe als velen huur een fiets bij Zeelen!

Zeelen Rijwielverhuur

• • • • • •

Overal dichtbij Gratis bagage vervoer Keuze uit ruim assortiment fietsen Fietsen bezorgen op uw vakantieadres Reparatie van fietsen Verkoop van gebruikte en nieuwe fietsen

Reserveren? bel: (0562) 448165 of www.zeelenfiets.nl

Zeelen Zeelen West Terschelling Midsland

Formerum

Willem Barentzkade 15

Formerum 39

Heereweg 30

Zeelen

Zeelen Lies

MIDSLAND Lies 8

Er is zo veel te zien, je moet er meer dan een uur voor uittrekken!* * uitspraak van een enthousiaste bezoeker van het natuurmuseum en zeeaquarium

natuurmuseum en zeeaquarium Geopend van 1 april tot 1 november ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur weekend en chr. feestdagen van 14.00-17.00 uur

Geopend van 1 november tot 1 april dinsdag, weekend, vakanties en chr. feestdagen van 14.00-17.00 uur

Burgemeester Reedekerstraat 11 - West Terschelling - tel: 0562 442390

Het eerste natuurmuseum en zeeaquarium in Nederland volledig met

www.follek.nl


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Workshop

Rondvaarten

Op deze prachtige plek met uitzicht op de Waddenzee kun je binnen, of bij mooi weer buiten, het Wad schilderen. Heb je een lievelingsplek op het eiland dan kun je ook daarmee aan de slag. Na een heerlijke ochtend of middag schilderen ga je naar huis met je eigen eilandschilderij.

Gluren bij de buren! Verblijft u op Terschelling maar wilt u een dagje doorbrengen op Vlieland? Ga dan eilandhoppen. Dit arrangement is inclusief de bootretour met sneldienst (met extra late afvaart terug) en een huurfiets voor de hele dag. (fiets af te halen bij een van de fietsverhuurbedrijven op Vlieland).

Schilderworkshops in de Stayokay

€ 30,00 incl. alle materialen, koffie of thee met een Terschellinger lekkernij. In de schoolvakanties op dinsdag, woensdag donderdag of vrijdag. Wil je een workshop op maat, op een andere dag of locatie, neem dan even contact op! Er is van alles mogelijk. Bel 06 13926123 of kijk op www.sigridstuut.nl.

't Land 2, West-Terschelling, 06 13926123, info@sigridstuut.nl

Workshop Paardenspiegel Van nature spiegelen paarden de innerlijke gesteldheid van degene die met het paard in contact wordt gebracht. Zonder oordeel geven zij direct en eerlijk feedback.

Bel met Jaeike of kijk op de site voor een workshop of individuele sessie. Min.4 tot 8 pers.

06 14442581, www.jaeikemetpaarden.nl

Bonbonworkshops Wil je bij ons bonbons leren maken?! We heten je welkom met een kopje koffie of thee en natuurlijk een grote schaal bonbons. Wat je proeft leer je maken. En wat je maakt neem je mee naar huis. Drie uur lang genieten van chocola. We beginnen om twee uur. Na de koffie gaan we aan het werk. Eerst een korte inleiding over chocola. Daarna bereiden we verschillende vullingen, maken hier vormen van en voorzien ze van een laagje chocola. Het eindresultaat wordt ingepakt en mag natuurlijk mee naar huis! De dag sluiten we rond vijf uur af met een drankje. Deze verwennerij kost € 45,- per persoon, inclusief de drankjes en de bonbons voor thuis. Enkel via reservering

Oosterburen 24, Midsland, 0641396296, eilandbonbons@gmail. com, www.eilandbonbons.nl

Eilandtips van Santen Fietsen langs het wad met de wind in de rug. Genieten van de zonsondergang op ons vaste bankje bij het Groene Strand We hebben onszelf verwend met de cranberry lekkernijen bij de Bessenschuur Voordat we vertrekken; bij de VVV souvenirs kopen voor de thuisblijvers

van Santen terschelling *

@vansanten_ts

Eilandhop Dagarrangement Terschelling-VlIELAND

Verkrijgbaar van 16 april t/m 30 september op dinsdag, woensdag en donderdag bij de kaartverkoop van Rederij Doeksen op Terschelling of via www. rederijdoeksen.nl. Volwassene € 16,50 p.p. 65+ € 15,00, Kind 4 t/m 11 jr € 11,50 p.p. Kind 0 t/m 3 jr. € 8,50 p.p. (alleen een bootkaartje). Niet geldig tijdens het Oerolfestival (14 t/m 23 juni) op Terschelling en Into the Great Wide Open (6 t/m 8 sept.) op Vlieland.

0900 3635736, www.rederij-doeksen.nl

Zeehondenexpedities met de Riepel Ervaar de rust van het wad en maak kennis met het leefgebied van de zeehond met ons nieuwe schip Riepel. De Riepel heeft een geringe diepgang van 1.15 mtr en een max. van 110 personen, waarvan 65 zitplaatsen binnen in de salon met een goed zicht door de grote ramen aan tafel. Binnen is een veilig speelhoekje voor de kleintjes. Buiten is een heerlijk zonnedek. Het schip is goed toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelvriendelijk.

Prijs volw.: € 12,00 p.p., kind 3 -12 jr.: € 8,00. Afvaarttijden, informatie en kaartverkoop bij de VVV West-Terschelling, Sigarenmagazijn Sijpie, aan boord (ligplaats aan de reddingbootsteiger). Ook te huur voor groepen en andere doelen.

West Terschelling, De Kom, 06 53856325, harry-margreet@hotmail.com, www.riepel.nu

M.S. Elisabeth zeehondentochten Zeehondentochten met de m.s. Elisabeth. Wij varen naar de zeehonden die, als het laag water is, op de zandplaten liggen. 

Prijs: Volw. en Kind € 15.00, max 8 pers. Voor informatie, afvaartijden en reserveringen VVV Terschelling of de Wadtax.

Vertrek vanuit De Kom, museumsteiger, 06 22109803, meuldijk187@hetnet.nl

Seahunter zeehondentochten

Dagtocht naar Ameland Gezellig een dag Ameland met de m.s. Riepel. Lekker het eiland rond op de fiets of te voet. Daarna nog even shoppen in het gezellige dorp Nes.

Op woensdag 9 mei, vertrek vanuit haven Terschelling om 08.00 uur. Aankomst Ameland ongeveer 11.30 uur. Vertrek van Ameland om 19.30 uur. Aankomst Terschelling ongeveer 23.30 uur. In de salon van de Riepel kunt u iets eten /en of drinken. Prijs volw. € 38,50. Kind tot 12 jr. € 34,50. Kaartverkoop bij VVV Terschelling, Sigarenmagazijn Sijpie of aan boord. Ook te huur voor groepen en andere doeleinden.

De Kom ( bij de reddingbootsteiger), 06-53856325, harry-margreet@hotmail.com, www.terschelling-ijmond.nl

Talisman zeehondentocht Een zeehondentocht met de Talisman is een belevenis voor klein en groot. Zeehonden zien, dichtbij genoeg om ze, ook zonder verrekijker, goed te kunnen bekijken! De schipper vertelt onderweg een verhaal over de zeehonden en het wad. En kou of regen? Geen nood - u kunt bij ons beneden in de gezellige kantine weer opwarmen. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Volw: € 10,00 p.p., kind 3 t/m 10 jaar € 8,00. Prijzen sportvissen op aanvraag. Afvaarttijden, informatie en kaartverkoop bij de VVV West-Terschelling of aan boord. U dient minimaal een kwartier voor vertrek aan boord te zijn! Zwemvesten zijn aanwezig.

Schuin tegenover VVV, eerste dok, 0562 443362/06 53308825, info@terschellingrondvaart.nl, www.terschellingrondvaart.nl

Allerlei

Reddingbootdag KNRM De KNRM, Koninklijke Nederlandse Reddingboot Maatschappij, houdt haar jaarlijkse reddingbootdag. De reddingbootdag is een prachtige dag om de KNRM ècht te beleven. De georganiseerde Reddingbootdag van de KRNM houdt in dat alle donateurs en belangstellenden een kijkje kunnen nemen op de reddingstations. Op deze open dag is het mogelijk om boothuizen te bezichtigen, de reddingsboten te zien en zelfs mee te varen. Stations Paal 8 en West-Terschelling nemen vanzelfsprekend deel aan dit landelijke spektakel. Deze dag kunt u behalve meevaren op de reddingboten van Terschelling ook meerijden in de wippertruck van Paal 8. De reddingbootdag is op zaterdag 27 april vanaf 10.00 uur tot ong. 16.00 uur.

Sagitta Zeilsloepenrace De 32e Sagitta zeilsloepenrace is traditioneel de dag na de HT-race. Ca. 15 deelnemende sloepen zeilen voor de haven van West Terschelling. Deze race is goed te volgen op de kop van de haven.

Zaterdag 11 mei. De start is vanaf 10.00 uur en de eerste sloepen zullen de haven weer bereiken rond 13.00 uur.

15

Varen met de Seahunter is een ware belevenis. We verlaten de haven van West-Terschelling en varen binnen 10 minuten via het Schuitengat naar de Engelschehoek. Bij de Engelschehoek liggen de zeehonden   op de bank uit te rusten tot het weer hoog water is. Doordat de Seahunter een geringe diepgang heeft kunnen we vlakbij de zeehonden komen en kunt u ook zonder verrekijker de zeehonden goed zien. Nadat u uw geheugenkaartje vol heeft geschoten keren we om voor sprintje naar de haven. Naast de zeehondentochten bieden we ook ribexperience en overtochten naar Harlingen en Vlieland aan. We hebben voor iedereen zwemvesten en indien nodig ook warme pakken aan boord.  Prijs € 17,50 p.p. Informeer of neem contact op voor de exacte afvaartijden met de Seahunter.

06 11597495, www.seahunter.eu

Wadexpeditie met De Riepel De Waddenzee is een bijzonder natuur gebied. Ga mee op een spannende ontdekkingstocht met een duwnetje en een emmer. U ziet het niet meteen maar de wadbodem zit vol leven. Twee maal per dag trekt het water zich bij eb uit de waddenzee terug. Dan komen de zandplaten boven water en kunnen we genieten van een wandeling over de zeebodem. Na de wadwandeling vaart de Riepel naar de zeehonden.Een prachtige belevenis voor jong en oud. Aangezien het tij elke dag ongeveer drie kwartier later invalt varen wij op verschillende tijden. Deze tocht duurt ongeveer twee en een half uur. Prijs volw.: € 22,00 p.p., kind 4 -11 jr.: € 18,00. Afvaarttijden, informatie en kaartverkoop bij de VVV West-Terschelling, Sigarenmagazijn Sijpie, aan boord (ligplaats aan de reddingbootsteiger). Ook te huur voor groepen en andere doelen.

De Kom, West Terschelling, 06 53856325, harry-margreet@hotmail.com, www.riepel.nu

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

Proeveri Meslanz Dat Terschelling culinair niet onder hoeft te doen voor Vlaanderen, bewijzen de Midslander horecaondernemers. Aan de Oosterburen en Westerburen vindt de Proeveri Meslanz plaats. U bent welkom van 14.00 - 18.00 uur bij de ca. 19 ondernemers die heerlijke hapjes en drankjes hebben klaargemaakt m.b.t. het eiland. Ter plaatse koopt u een strippenkaart ad € 10,00 en worden u drankjes/hapjes afgestreept na bezoekje aan de deelnemende ondernemer. Donderdag 2 mei van 14.00 - 18.00 uur.

H-T Roeisloepenrace De dag na Hemelvaartsdag wordt altijd de Harlingen-Terschelling roeisloepenrace gehouden. Dit jaar alweer voor de 39e keer! Sterke mannen en vrouwen roeien in een roeisloep van Harlingen naar Terschelling. Deze zeer zware race heeft een lengte van ongeveer 32 kilometer en ruim 130 sloepen strijden om de felbegeerde beker. De start is in de haven in Harlingen en de finish is in de haven van West Terschelling.

Vrijdag 10 mei. Vertrek vanaf 09.30 uur vanuit Harlingen. De eerste sloepen worden omstreeks 13.00 op Terschelling verwacht.


16

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Burg. Reedekerstraat 56b 8881 CB Terschelling-West tel: 0562-444060 mob: 06-53995996

Blokarten

Helemaal los op Nederlands mooiste strand !

Ontdek de mooiste plekjes op het eiland!

Blokarten voor beginners en gevorderden: € 30,- p.p. per uur, € 55,- p.p. voor twee uur. Voor de allerkleinsten hebben wij een duozitter.

GPS tocht voor particulieren (te boeken vanaf 1 persoon) wegens succes blijvend in prijs verlaagd! Volwassenen € 10,- p.p. en kinderen t.m. 15 jaar € 7,50 inclusief oorkonde. Start en einde bij het kantoor van MooiWeer.

GPS tochten

Bij MooiWeer kunt u ook terecht voor bedrijfsuitjes, teambuilding, vergaderen, schoolreizen en diverse activiteiten. Ook in de winter! Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Verken het wereld erfgoed op een unieke manier!

Vanaf 4 personen € 35,- p.p. per twee uur

Wadkanoën Voor kinderen hebben wij een duo zitter Vergeet uw fototoestel niet !

www.mooi-weer.nl

Bij al onze activiteiten kan ook met pin worden betaald.

Het scheelde zelfs nog meer dan ik had gedacht! Jumbo doet er alles aan om de ideale supermarkt te zijn. Een lage prijs hoort daarbij. Daarom hebben wij de laagsteprijsgarantie. We sturen elke dag prijsmeters op pad die alle prijzen controleren. Vindt u tóch ergens een product voor een blijvend lagere prijs? Dan krijgt u het product gratis en passen we de prijs meteen aan. Zo is én blijft Jumbo op Terschelling de goedkoopste! Check het zelf, het scheelt echt nog meer dan u dacht! Jumbo is elke dag euro’s goedkoper. Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl

Ontdek onze laagsteprijsgarantie! www.jumbosupermarkten.nl

Terschelling, Formerum 16


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

Kerkdiensten

West Terschelling Westerkerk

Torenstraat 9, West Terschelling

31 mrt 10.00 uur Ds. F.Breukelman, Pasen 7 apr 10.00 uur Ds. D. Geertsma, Ryptjerk

14 apr 10.00 uur Ds. M.Boon-Giltjes, Delden 21 apr 10.00 uur Ds. F. Breukelman 28 apr 10.00 uur Ds. S. Zijlstra, Heemstede

5 mei 10.00 uur Ds. F. Breukelman 12 mei 10.00 uur Dienst Doopsgezinde Kerk

Molenstraat, West Terschelling

31 mrt 10.00 uur Ds.G. Schepperle m.m.v. Muz.Ver.Jubal

07 apr 10.00 uur Ds.W. Tiemersma 14 apr 10.00 uur Dienst

21 apr 10.00 uur Ds. A.H. Bakker 28 apr 10.00 uur Ds. A.H. Bakker 5 mei 10.00 uur Ds. A.H. Bakker

12 mei 10.00 uur Ds. A.T. Moussault

Sport

Mennen op maat bij Puur Terschelling

Na afloop van de dienst drinken wij samen een kopje koffie/thee.

Midsland

Nederlands Hervormde Kerk Westerburen, Midsland

Prijzen zijn op aanvraag afhandelijk van de duur van de tocht, uw wensen en aantal mensen. Op de menwagen kunnen max. 7 pers. Voor informatie en reserveringen: VVV Terschelling of Puur Terschelling.

Oosterend 39, Oosterend, 0562 449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Bowling Hotel Schylge In hotel Schylge zijn een aantal bowlingbanen in een gezellig entourage. Dagelijks geopend van 16.00 - 21.30 uur. Huurprijs per baan € 17,50.

Burg. van Heusdenweg 37, West Terschelling, 0562 442111

Et Hossefolk organiseert een gezellige ringsteekwedstrijd voor aanspanningen met paard en pony  in de Oosterburen van Midsland.

Hoefijzergolf Puur Terschelling

Zaterdag 11 mei, aanvang 19.00 uur.

21 apr 10.00 uur Ds. G.Smit-de Groot

Ben je een ervaren ruiter en wil je de zonsondergang te paard zien? Dat kan! Iedere dinsdagavond om 21.00 vertrekken we met een groep via de bossen en duinen naar het strand. Een twee uur durende avondtocht geeft je het echte eilandgevoel. Kom en beleef dit! 

12 mei 10.00 uur Ds. Sytse de Vries Katholieke Kerk Vicarie St. Brandaris Brouwershoekweg 1, Midsland

30 mrt 21.30 uur Pater B. van Bronkhorst, Paaswaken 31 mrt 10.00 uur Pater B. van Bronkhorts, Pasen

09 mei 09.30 uur Interkerkelijke dienst

ET-10

11 mei 19.00 uur Pastor M.J. Dusseldorp

Gereformeerde Kerk (GKV-CGK) ET10, Heereweg 40, Midsland-Noord

08 apr 11.00 uur dhr. W. Vlasblom 19.00 uur dhr. J. Poelman Protestantse Gemeente i.o.

Kerkdiensten in ET10 (Heereweg 40)

31 mrt 09.30 uur ds.M. de Graaff, Paasspel m.m.v. Sursum Corda 07 apr 09.30 uur ds L. de Zwart

14 apr 09.30 uur ds. C. Bochanen 21 apr 09.30 uur ds. M. de Graaff

28 apr 09.30 uur ds. M. de Graaff 05 mei 09.30 uur ds. M. de Graaff

09 mei 09.30 uur ds. M. de Graaff,

Hemelvaartsdag m.m.v. a Happy Tune

Na afloop van de diensten is er een gelegenheid om elkaar in de recreatieruimte te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Tijdens de ochtenddienst is er voor de allerkleinste kinderen oppas. Binnen de Orde van de Dienst is er altijd aanacht voor de kinderen, er is een eigen nevendienst

Hoorn

Iedere dinsdagavond vanaf 1 mei om 21.00 uur. Prijs € 40,00 p.p. Voor info en reserveringen VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra.

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Rijpaardenverhuur Terpstra Buitenritten voor beginners, halfgevorderden en gevorderde ruiters op paarden, pony's, Friese paarden, Groningers en andere rassen door duin, bos en over het strand. Voor de allerkleinste kinderen hebben wij ook wandelpony's.

1,5 uur € 30,00, 2-uur € 35,00, 3 -uur € 49,50. Wandelpony half uur € 8,00. Caphuur € 1,00. In overleg langere ritten en dagtochten mogelijk. Voor info en reserveringen VVV Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra.

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Fitnesscentrum Feel Fit Toegang met pas 7 dagen per week van 9.0022.30.Pas verkrijgbaar tijdens inschrijving en begeleidingsuren;maandag van 10.30-12.00, woensdag van 13.45 -15.00 en donderdag van 19.30-21.00 of op afspraak. Als toerist kunt u terecht voor losse trainingen of week/maand abbonement.Ook groepsles is mogelijk. Voor informatie;tel 06-17773808 of zie de website.

Nederlands Hervormde Kerk

Burg. Mentzstraat 23 A, West Terschelling, 0562 442462, www.fitnesscentrumterschelling.nl

29 mrt 10.00 uur Ds. E.H. Zoomers, Goede Vrijdag

Zwemparadijs de Dobe

Dorpsstraat

31 mrt 10.00 uur Ds. E.H. Zoomers, 1e Paasdag

14 apr 10.00 uur Ds. C.Waringa, Joure 28 apr 10.00 uur Ds. B. de Groot, Heiloo

19 mei 10.00 uur Ds.E.H. Zoomers Evangelische Gemeente De Schaapskooi

Iedere zondag om 10.00 uur dienst in Dorpshuis De Stoek, Dorpsstraat 54 te Hoorn

Bowlen, Biljarten, Tafeltennis, Darten dagelijks vanaf 19.00 uur. Zondags gesloten (in de schoolvakanties vanaf 14.00 uur en ook op zondag). Aangeraden wordt vroegtijdig te reserveren. Huurprijs bowling € 17,50 per uur, met kindergootjes € 20,00 per uur. Biljart en pooltafels € 7,00. Hoofdweg 6, West Terschelling, 0562 443748

Avondrit te Paard met rijpaardenverhuur Terpstra

05 mei 10.00 uur Ds. J.Tulp

Bowling Bornholm

Ringsteken in Midsland

30 mrt 10.00 uur Ds. E.H. Zoomers, Stille Zaterdag 07 apr 10.00 uur Ds. E.H. Zoomers,

Ponycentrum de Prairie

Altijd al een keer willen mennen, maar het is er nog nooit van gekomen? Puur Terschelling biedt u de mogelijkheid om zelf de teugels in handen te houden. Geniet vanaf de bok van al het moois dat Terschelling te bieden heeft. Mennen met onze Friese paarden voor de beginnende, onervaren of gevorderde menner.

Evangelische Gemeente Rafaël

Iedere zondag om 10.00 uur dienst in Dorphuis “Ons Huis”, Torenstraat 42, West Terschelling.

17

DE SJOUWEDITIE 01

Zwembad de Dôbe is een overzichtelijk gezellig familiebad met glijbaan, jetsteams, turbodouches en bubblebad. Voor de kleintjes een speciaal peuterbad de Lytse Dôbe, voorzien van speelgoed en glijbaantje. Voor de openingstijden kunt u de website raadplegen of informeren bij VVV Terschelling.

Sportlaan 7, West Terschelling, 0562 442257, infodobe@xs4all.nl, www.dobe.nl

Hoefijzergolf is een gezond tijdverdrijf. Het is ontspannend, gezellig en teambevorderend. Zowel geschikt voor kleinere en grotere groepen. Over de sloten heen met een brug of als een echte fierljepper, polsstok springen. Hoefijzergolf is lekker lopen in de Terschellinger natuur, door weilanden langs de binnenkant van de waddendijk met vrienden, familie, collega’s, vriendjes of klasgenootjes. Iedereen kan het spelen ongeacht leeftijd of sportieve aanleg. Het gehele jaar dagelijks geopend.Hoefijzergolf duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, vanaf 6 jaar, vanaf 2 personen. Prijs: € 7,50 p.p incl. consumptie. Voor info of reserveringen Puur Terschelling of VVV Terschelling.

Oosterend 39, Oosterend, 0562 449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Rijpaarden Verhuur Lok Voor onervaren ruiters: 1-uurs bosrit € 24,50, 1,5 uurs rit door bos en natuurgebied "De Koegelwieck" € 30,00. Voor gevorderde ruiters: bos, duin en strandrit 2 uren € 35,00 en 3 uren € 49,50. De mogelijkheid bestaat om op Friese paarden te rijden. Voor de kinderen is er een wandelpony ad € 8,00 per half uur. Het is verplicht om te rijden met cap. Huur per persoon per rit ad € 1,00.

Informeer en reserveer bij rijpaardenverhuur Lok

Landerum 9, Landerum, 0562 448188, www.rijpaardenverhuurlok.nl

Friese rijpaarden voor de gevorderde en beginnende ruiter Puur Terschelling Rijden op onze lieve Friese paarden op een comfortabel australian zadel over de talloze ruiterroutes op het eiland samengesteld door Staatsbosbeheer. Door bos, duin, cranberryvelden en natuurlijk altijd over het strand. Met een duur vanaf twee uur t/m dag- of avondtocht. Individueel, in groepsverband en in combinatie met de huifkar. We rijden in kleine groepjes, veilig en gezellig. Aparte ritten voor zowel de gevorderde als de beginnende ruiter. Gehele jaar dagelijks geopend. Prijs 2 uur incl. strand € 37,50. 3 uur incl. strand € 55,00, 4 uur € 75,00. Voor info en reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

Oosterend 39, Oosterend, 0562 449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Ponycentrum de Prairie is dé ponyverhuur voor kinderen op Terschelling ! Ben je –net als Pippi- verliefd op pony’s óf heb je altijd al cowboy willen worden? Je bent van harte welkom op de Prairie! Tussen de molen en de bosrand van Formerum, bij Ponycentrum de Prairie, draait alles om onze lieve kudde Shetlanders. BAKRIT: Ga je voor ‘t allereerst op een pony of wil je eens zelf rijden? Maak een ponyritje op het Prairie erf. € 3,50 per kwartier. Reserveren is niet nodig. BOSRIT: Maak een lekkere boswandeling van ‘n half of heel uur mét je ouders en een Prairiepony. € 7,50 per half uur. Volwassen begeleider is verplicht, zelf meenemen. Hiervoor hoef je niet te reserveren, kom gewoon langs! OCHTENDRIT: Voor de gevorderde ruiters: een héle morgen je eigen pony! Borstelen, opzadelen en dan.. ‘n groepsrit door bos & duinen met gezellige picknick onderweg. We rijden met kleine groepjes, dus maak van tevoren wel ‘n afspraak op de Prairie, dan kunnen wij zien hoe je rijdt en welke pony bij je past. € 35,- inclusief lekkers. Voor kleine groepjes volwassenen geven wij samen met coach Jaeike in de vakanties iedere woensdagavond van 19.00 - 21.30 uur een Workshop Paardenspiegel. Geopend: Pasen 29 mrt t/m 1 april, Meivakantie 26 april t/m 12 mei dagelijks geopend van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, 13 t/m 17 mei alleen 's middags geopend. Tot ziens op Ponycentrum de Prairie!

Molenweg 9, Formerum, 06 57112107, www.deprairie.nl

Mencursus bij Huifkarbedrijf Terpstra Zit u liever achter het paard in plaats van erop? Dan kunt u bij ons een menarrangement boeken voor zowel de beginnende als ervaren menner. U gaat met paard en wagen erop uit. Als beginnende menner krijgt u aanwijzingen van een gediplomeerd instructeur. Bij voldoende deelname iedere vrijdag om 10.00 uur.De prijs is € 75,00 per uur, per menwagen. Op de wagen kunnen max. 3 pers. mee. Voor info en reserveringen kunt u contact opnemen met VVV Terschelling of huifkarbedrijf Terpstra.

Dorpsstraat 20, Hoorn, 0562 448837, www.huifkarbedrijf-terpstra.nl

Tuigcompetitie Paardenhoudersvereniging Et Hossefolk organiseert de eerste wedstrijd in de tuigcompetitie. Het aangespannen paard wordt beoordeeld op zijn bewegingen en de schoonheid van het geheel.

De competitie start op 5 mei in de Oosterburen te Midsland om 14.30 uur.

Healthcentre Bornholm Het healthcentre biedt u de mogelijkheid te werken aan uw gezondheid in een ontspannen sfeer. Wij bieden u een mix van verschillende hoogwaardige kracht- en cardiofitnesstoestellen van MATRIX voor een complete workout. Men kan kiezen voor dagpassen met onbeperkt gebruik maar er is ook keuze uit diverse soorten lidmaatschappen. Dagelijks geopend van 09.00 - 22.00 uur. Voor meer informatie en tarieven kunt u telefonisch contact opnemen.

Hoofdweg 6, West Terschelling, 0562 442266, info@hotelbornholm.nl, www.hotelbornholm.nl

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS

3

Lees verder p. 19


18

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

beleef de ruimte en een zee aan sensatie! de ultieme adrenalinekick

EILAND HOPPEN beleef het wad

seahunter.eu v.a. €19.

reserveren@seahunter.eu

50

06 - 11 597 495

p.p.

HUIFKARTOCHTEN LOUNGEKARTOCHTEN BUITENRITTEN MET FRIESE PAARDEN HOEFIJZERGOLF EZELWANDELINGEN BOSCHPLAATTOCHTEN KAMPVUURTOCHTEN JUTTERSTOCHTEN SLEEPNETTOCHTEN CUPIDOTOCHTEN ZELF MENNEN

PUUR TERSCHELLING EEN ZEE VA N MOGEL IJK HEDEN

bezoekboerderij

RIBEXPERIENCE

KOMT TERUG De befaamde reddingboot “Brandaris” die van 1923 tot 1960 op Terschelling dienst deed, komt terug op Terschelling. Niet meer als dienstdoende reddingboot, maar als een museumschip. Nadat de “Brandaris” Terschelling in 1960 verliet deed het nog enkele jaren dienst in Scheveningen en als reserveschip. Daarna werd ze van de sterkte van de KNRM afgevoerd en liet de koper het schip ombouwen tot motorjacht. Zo belandde het schip zelfs in Spanje, maar ze werd met behulp van een tijdelijke Terschellinger bemanning naar Nederland teruggehaald. De laatste eigenaar kwam regelmatig met de “Brandaris” naar Terschelling, maar het verbouwde schip was geen schoonheid. De Stichting Behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld op Terschelling werd in 2011 voor een symbolische prijs eigenaar. Door verwaarlozing maakte het schip een deplorabele indruk. Deskundigen constateerden echter dat het casco nog in goede conditie verkeerde.

Roemloos ten onder of terug op Terschelling als Monument Onder deze titel ontwikkelde de Stichting plannen voor een uitwendige restauratie voor het schip en werd een campagne voor fondsenwerving gestart. Doel was het schip op een sokkel op het droge aan de waterkant in West Terschelling te zetten en aan boord vertellingen te gaan houden over reddingen en bergingen rond Terschelling, met name voor de jeugd. Met diverse werven werd de restauratie besproken. Uiteindelijk ging de opdracht naar Scheepswerf Talsma in Franeker. In oktober 2011 begon de voorzichtige sloop van de niet originele opbouw, daarna in 2012 de feitelijke restauratie. De fondsenwerving verliep voorspoedig. Inmiddels hebben ca. 40 instellingen, particulieren en bedrijven een bijdrage in geld of in natura verleend, maar helaas is dat nog niet voldoende. Op een begroting van rond € 280.000 komt de stichting nog € 30.000 tekort. Toch is de restauratie veel grondiger aangepakt dan aanvankelijk in het voornemen lag.

Voor een informatieve middag voor jong en oud! Kleine kinderen kunnen lekker binnen en op het erf spelen. Van 15.30 tot 18.00 uur kunt u kijken en luisteren naar de boer terwijl hij de schapen melkt!

Openingstijden: van 14.00 tot 18.00 uur (febr. t/m okt.) op zondag gesloten Entree: € 4 ,00 p.p., 2 tot 12 jaar €2 ,0 0 (incl. kopje koffie, thee of glas limonade)

l*

engoudwinke

n! Goudeerlijk gen*ievrijteentree

Tevens wadd

De Zeekraal, biologische schapenboerderij Oosterend 17, 8897 HW Terschelling, +31(0)562 449 278 www.dezeekraal.nl

Toch nog iets vergeten? De VVV webwinkel.

Oosterend 39 Tel.:0562-449487 / 06-30056023 www.puur-terschelling.nl

DE REDDINGBOOT “BRANDARIS”

De Zeekraal

Ligplaats Gaande het restauratieproces werd bekend dat de gemeente Terschelling de lege werkplaats van de Dienst Vaarwegmarkering van Rijkswaterstaat aan de haven wil bestemmen als museum/bezoekerscentrum. De “Brandaris” zou in dat grote gebouw een ereplek kunnen krijgen. Het ter beschikking krijgen van dit complex, het maken van een inrichtingsplan en de financiering zullen echter nog een aantal jaren duren. Het heeft dan ook geen zin het 70 ton wegende schip eerst op een sokkel op de wal te plaatsen en later te verhuizen naar de definitieve bestemming. Dat is nogal kostbaar. De Stichting heeft daarom besloten de “Brandaris” in de haven van Terschelling af te meren. Vertellingen Onder de open stuurkap van de “Brandaris” bevindt zich een kajuit. Hier wil de Stichting de verhalen gaan vertellen, maar er zitten een aantal constructieve obstakels in de weg. De capaciteit is daardoor wat beperkt. De restauratie commissie en de mensen van de werf hebben hiervoor een oplossing bedacht, waarbij de leidingen worden omgelegd. Er ontstaat daardoor een veel handzamer ruimte, mede door banken onder de gangboorden te maken. Er zijn van 90 reddingen, bergingen en gebeurtenissen op zee bij Terschelling of waarbij Terschellingers betrokken waren, verha-

www.vvvterschelling.nl/webwinkel

len verzameld aan de hand van rapporten, artikelen, brieven, overleveringen. De informatie is in afgedrukte vorm in mappen verzameld, maar ook digitaal. Zo kunnen de verhalen vertellers de onderwerpen van hun keuze opvragen om zich in te lezen. Ook zijn foto’s en afbeeldingen behorend bij de meeste verhalen verzameld. In totaal 350. Terug op Terschelling Feitelijk is dit schip de “Brandaris 2”, want de “Brandaris 1” is in 1921 helaas met man en muis vergaan toen het onderweg was naar een in vliegende storm in nood verkerend schip. De “Brandaris 2” heeft meer dan 550 mensenlevens gered. Het is voor Terschelling dan ook een belangrijk erfgoed. De restauratie van de “Brandaris’ is ook een hommage aan de vele Terschellingers die hun leven met reddingen en bergingen hebben gewaagd en waarvan een aantal hun leven

hebben verloren. Uniek is ook dat de “Brandaris" haar naoorlogse stuurkap heeft teruggekregen. Deze kap werd in 1949 gemaakt, nadat de vorige in een zware storm totaal werd ingedeukt en moest worden vervangen. Bij de verbouwing tot jacht kreeg het Maritiem instituut “Willem Barentsz” deze ‘nieuwe’ kap. Later verhuisde de kap naar het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder. Het museum werkte echter mee om de kap terug op de “Brandaris” te plaatsen. Zo is de “Brandaris” zo langzamerhand in de oude uitwendige gedaante terug. Dat zal vele eilanders goed doen. Veel toeristen zullen zich ongetwijfeld laten verleiden tot een bezoekje of komen luisteren naar één van de verhalen. Meer informatie en foto’s kan men vinden op de website van de Stichting behoud oudste Motorreddingboot: www.museumreddingboot.nl


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

gemeente Terschelling Gemeentehuis gesloten Het gemeentehuis is gesloten op: • vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) • maandag 1 april (2e Paasdag) • maandag 29 en dinsdag 30 april (Koninginnedag) • donderdag 9 en vrijdag 10 mei (Hemelvaart) • maandag 20 mei (2e Pinksterdag)

Nationale herdenking Terschelling Op zaterdag 4 mei 2013 zal op Terschelling de 'Stille Tocht' worden gehouden ter herdenking van hen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De 'Stille Tocht' (zonder toespraken, vlaggen of vaandels) begint om 19.30 uur vanaf het gemeentehuis in West-Terschelling (samenkomst nabestaanden, 19.00 uur) en gaat via de Burgemeester Reedekerstraat, Boomstraat, Brandarisstraat, Parnassiaweg en Longway naar het oorlogsmonument. Verder zal van 19.50 uur tot 30 seconden vóór 20.00 uur de kerkklok luiden. In verband hiermee wordt uw medewerking gevraagd voor het volgende. • Het halfstok hijsen van de vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang. • Het overal en algemeen in acht nemen van volkomen stilte om 20.00 uur tot twee minuten daarna. • Op die avond geen openbare vermakelijkheden te houden, terwijl de exploitanten van vermakelijkheidsinrichtingen wordt verzocht in elk geval van 19.30 uur tot 20.30 uur op passende wijze rekening te houden met het karakter van de Nationale Herdenkingsavond. Dit geldt ook voor de bij de inrichting behorende terrassen. • Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur dient de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken, gedoofd te zijn en mag geen andere muziek ten gehore worden gebracht dan die van de officiële Nederlandse radioprogramma's. Opgeruimd staat netjes! De Willem Barentszkade is een gewilde plek voor een wandelingetje. Niet alleen voor bewoners en bezoekers van Terschelling, maar ook voor hun honden. De viervoeters gebruiken het trottoir helaas nog al eens als toilet; dit kan vervelende gevolgen hebben voor de overige wandelaars. De gemeente heeft daarom twee zogenaamde hondenhaltes langs de Willem Barentszkade geplaatst. Hier vindt de hondenbezitter papieren zakjes en een afvalbak, zodat de uitwerpselen netjes kunnen worden opgeruimd. Zo blijft de kade fris en is het voor iedereen prettig om er gebruik van te maken.

DE SJOUWEDITIE 01

Sport

Blokarten met Sportevents Terschelling Een geweldige ervaring in de wind die iedereen kan leren! Jong en oud! In nog geen 5 minuten leren wij u hoe u over het strand moet racen en dan is het aan u om te bepalen hoe hard u durft te gaan.

Bel ons om te overleggen wanneer de wind en het tij het gunstigst zijn. Prijs per peroon per uur € 25,vanaf 8 jaar. Kaartjes verkrijgbaar via Sport Events of VVV Terschelling.

West aan Zee, links van de strandovergang, 06 25332885, info@sporteventsterschelling.nl, www.sporteventsterschelling.nl

Ezelwandelingen met GPS Puur Terschelling

Ricochet

19

€ 14.95 2-stuks

Ricochet (lijkt op squash) spelen bij Residentie Boschrijck. Dagelijks geopend van 10.00 - 22.00 uur.Baanhuur per half uur € 7,00. Reserveren gewenst.

Sportlaan 5, West Terschelling, 0562 443055

Tennisvereniging Oost & West Tenniscomplex met 4 all-weather banen. Wilt u tennissen tijdens uw vakantie? Dat kan!

U kunt 7 dagen per week een baan huren van 10.00 – 18.00 uur voor max. 1 uur. Voor info en reserveringen: 0562-442409. Bij afwezigheid of geen gehoor kunt u een baan reserveren bij de receptie van Hotel Boschrijk, gelegen vlakbij de tennisbaan.

Sportlaan 1, West Terschelling, www.tvtow.nl

Heerlijk wandelen met onze ezels waarbij Silke, Emke of Jelke de picknick of uw kinderen draagt. Samen maakt u een mooie tocht door de Terschellinger natuur, door de duinen en over het strand. Wij hebben een prachtige wandelroute met GPS samengesteld van 2,5 uur met onderweg genoeg mogelijkheden om lekker te picknicken of te spelen. Kinderen tot 40 kilo mogen op de ezel zitten.

W I J N G L A S

HET TERSCHELLINGER WIJNGLAS IS TE KOOP BIJ DE VVV EN DIVERSE WEDERVERKOPERS OP TERSCHELLING.

Gehele jaar dagelijks geopend. Prijs 2,5 uur € 32,50 incl. GPS. Voor info en reserveringen: Puur Terschelling of VVV Terschelling.

Oosterend 39, Oosterend, 0562 449487, info@ puur-terschelling.nl, www.puur-terschelling.nl

Wellness

Klankschaalmassage & Reiki

Massage Praktijk Laviolette

Kom tot rust en in balans door de weldadige werking van de klankschaal of een Reiki behandeling.

Heeft uw gezondheid een boost nodig en wilt u dat body, mind en soul weer in balans komen? Bij ons kunt u terecht voor therapeutische-, holistische- en ontspannende massages, aromatherapie en bodypakkingen. Ook kunnen er 2 personen tegelijk worden behandeld.

Bel voor een afspraak met Marianne Hart.

Westerburen 19, Midsland, 0562-448007

Wellnesscentre Bornholm Kom helemaal tot rust in deze rustgevende omgeving. De wellness faciliteiten in ons hotel zijn modern en zeer uitgebreid; een Finse sauna, biosauna met lichttherapie, infra roodsauna, Turks stoombad, stortdouches, voetenbakken, ontspanningsruimte en een solarium. Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur. Tarief v.a. € 12,50 p.p. Reserveren gewenst

Hoofdweg 6, West Terschelling, 0562 442266, info@hotelbornholm.nl, www.hotelbornholm.nl

Voor inlichtingen en afspraken Accommodatie Doeksen.

Duinweg 26, Oosterend, 0562 446740, www.doeksen.eu

Ontspanningsmassage Terschelling Larimar Healing & Reading Praktijk

Wellness op Terschelling: voor haar-, gelaats- en lichaamsbehandeling, zonnebank, first impression kleurenanalyse en arrangementen.

Praktijk voor healing, reading en kristaltherapie. Wie ben je en wat zit er in de weg om te worden wie je werkelijk in essentie bent? Door reading ontvang je bewustwording op stukken die voor blokkades, ongewenste gedragspatronen en angsten zorgen. Via healing kunnen blokkades en angsten worden opgeruimd.

Lies 23, Lies, 0562 449000, www.walvisvaarder.nl

Zuid Midslandweg 3, Midsland, 0562 445025, www.larimarterschelling.nl

Total Trip Style

Inlichtingen en afspraken via Hotel De Walvisvaarder.

Wellness Terschelling Hotel Schylge Kom tot rust in onze sauna,  Turks stoombad of het verwarmde binnenzwembad met zonneterras. Breng een bezoekje aan ons solarium of laat u verwennen in de schoonheidssalon. Onze schoonheidsspecialistes werken alleen met de natuurlijke  producten van BABOR cosmetics. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er eens heerlijk ontspannen tussenuit te gaan.   Zwembad, sauna en solarium zijn dagelijks geopend van 09.00 tot 21.00 uur. Kosten sauna € 8,00 p.p. ( 3 uren) en solarium € 9,50 (20 min). Onze schoonheidssalon is geopend van woensdag t/m zondag van 09.00 – 18.00 uur op afspraak

Burg. van Heusdenweg 37, West Terschelling, 0562 442111

Prijs: sessie 1 uur € 70,00. Meer info: www.larimarterschelling.nl of kom langs in onze kristalwinkel.

Ontspanningsmassage in Hoorn Ontspanningsmassage: voor als het druk en spannend is in je leven, je niet lekker in je vel zit of gewoon om jezelf een cadeautje te geven!

Een hele lichaamsmassage is € 50,00, een massage van achterzijde lichaam € 27,50. Voor info of afspraken belt u met Karin

Schoolpad 2, Hoorn, 06 25225159, www.massage-terschelling.nl

Wellness Residentie Boschrijck Heerlijk genieten van de sauna of Turks stoombad.

Dagelijks geopend van 10.00 - 21.00 uur. Sauna/ Turks stoombad € 11,50 p.p. Solarium 10 min. € 5,00 p.p. 20 min. € 10,00 p.p. en 20 min. € 12,50 p.p.

Sportlaan 5, West Terschelling, 0562 443055

Spierpijn, stress of spanning in je lijf of gewoon om jezelf een keer te verwennen. Bel fysio Jaeike Stienstra voor een afspraak.

St. Janspad 14, Midsland, 0562-448700 / 0614442581, www.massageterschelling.nl

Sauna Terschelling Een knusse Finse sauna, dompelbad, buitenterras en zonnebank. Ruyterstraat 11, West Terschelling, 0562 442022, www.saunaterschelling.nl

Ontspannen op Terschelling Kom je naar ’t eiland voor de rust, de ruimte en de natuur? Wil je dit verdiepen met fysieke en mentale ontspanning? Maak dan ’n afspraak voor één van de verschillende massages. Wil je structureel meer ontspannen door het leven gaan? Kijk dan op mijn site of bel voor de mogelijkheden van persoonlijke begeleiding tijdens jouw time out op Terschelling. Neem contact op met Tineke voor het maken van een afspraak.

Fernandolaan 23, West-Terschelling, 0610091251, www.time-out-terschelling.nl

-TICKET

TICKETS VOOR ACTIVITEITEN BOEK JE ONLINE! WWW.VVVTERSCHELLING.NL/TICKETS


20

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Arriva busdienst van 8 januari t/m 18 april 2013 Op het eiland reist u gemakkelijk en comfortabel van West-Terschelling naar Oosterend met lijn 120. En van West Terschelling naar Midsland aan Zee en West aan Zee met lijn 121. De dienstregeling is zo opgezet dat deze een goede aansluiting geeft op de veerdiensten. Op Terschelling is de OV-chipkaart niet geldig.

Lijn 120 van West-Terschelling naar Oosterend West-Terschelling

07:30 08:50

09:20

Hee

07:36 08:56

09:26

Midsland

07:40 09:00 09:30

Formerum

s 09:05 09:35

10:45

Lies

s 09:07

09:37

10:47

12:02

12:17

Hoorn

s

09:10 09:40

10:50

12:05

12:20

s

09:20

11:00

12:15

12:30

13:50

15:00 16:10

Oosterend A

B

09.50 C

10:30

Lijn 121 van West aan Zee (Paal 8) naar West-Terschelling

11:45

12:00

10:36

11:51

12:06

13:26

10:40

11:55

12:10

13:30

12:00

12:15

13:35

C

G

H

13:20

14:30 15:40

West aan Zee (Paal 8)

08:20 08:55

11:20

14:00

14:36 15:46

Midsland aan Zee

08:24

08:59

11:24

14:40 15:50

Midsland Noord

08:27 09:02

11:27

14:45 15:55

Midsland

08:30 09:05

11:30

13:37

14:47 15:57

Hee

08:33 09:08

13:40

14:50 16:00

West-Terschelling

08:40

C

C

C

Lijn 120 van West-Terschelling naar Oosterend

A

09:15 B

15:35

16:25

14:04

15:39

16:29

14:07

15:42

16:32

14:10

15:45

16:35

11:33

14:13

15:48

16:38

11:40

14:20

15:55

16:45

C

B

C

C

West-Terschelling

16:55

18:05 20:20 20:40 21:45

Lijn 121 van West-Terschelling naar West aan Zee (Paal 8)

17:01

18:11 20:26 20:46 21:51

West-Terschelling

08:50

Midsland

17:05

18:15 20:30 20:50 21:55

Hee

Formerum

17:10

18:20 20:35 20:55 22:00

Midsland

Lies

17:12

18:22 20:37 20:57 22:02

Zie nachtbus

11:45

12:00

08:56

11:51

12:06

13:26

17:01

18:11

09:00

11:55

12:10

13:30

17:05

18:15

s

11:58

12:13

13:33

s

s

Midsland Noord

13:20

16:55

17:15

18:25 20:40

21:00 22:05

Midsland aan Zee

s

12:00

12:15

13:35

s

s

Oosterend

17:25

18:35 20:50

21:10 22:15

West aan Zee (Paal 8)

s

12:05

12:20

13:40

s

s

E

E

C

C

D

E

F

D

F

G

F

A = Rijdt van maandag t/m vrijdag. Niet van 18 t/m 22 februari. B = Rijdt alleen op maandag en 2 april. Niet op 1 april. C = Rijdt dagelijks. D = Rijdt alleen op 1 april. E = Rijdt op maandag, woensdagf, donderdag, zaterdag en 7 april. Rijdt niet op 1 april. F = Rijdt op dinsdag, vrijdag, zondag 28 maart, 1 en 8 april. G = Rijdt van maandag t/m zaterdag. s = alleen uitstappen. Wij rijden vanaf de boot op verzoek via Midsland-Noord

D = Rijdt alleen op maandag en 2 april. Niet op 1 april. E = Rijdt op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag,12 februari en na 25 maart dagelijks. F= Rijdt op vrijdag, zaterdag, maandag, 12 februari en na 25 maart van maandag t/m zaterdag. G = Rijdt alleen op zondag. s = Alleen uitstappen.

Oosterend

20:45

21:45 22:45 23:45 00:45

01:45

Lijn 120 van Oosterend naar West-Terschelling

Hoorn

20:50

21:50 22:50 23:50 00:50

01:50

Fomerum

20:55

21:55 22:55 23:55 00:55

01:55

Midsland

21:00 22:00 23:00 00:00

01:00 02:00

West-Terschelling

21:10

01:10

@frits_sandra_ts

Nachtbus van Oosterend naar West-Terschelling (Apart kaartje!)

Oosterend

06:00 06:20

07.30

08:15 08.50

10:00

11:15

12:45 13:55

Hoorn

06:05

06:25

07.35 08:20 08:55

10:05

11:20

12:50 14:00

Lies

06:07 06:27

07.37 08:22 08:57

10:07

11:22

12:52 14:02

Formerum

06:10 06:30

07.40 08:25 09:00

10:10

11:25

12:55 14:05

Midsland Noord

06:12 06:32

07.42 08:27 09:02

10:12

11:27

12:57

Nachtbus van West-Terschelling naar Oosterend (Apart kaartje!)

22:10

23:10

00:10

02:10

Midsland

06:15 06:35

07.45 08:30 09:05

10:15

11:30

13:00 14:10

West-Terschelling

20:15

21:15

22:15

23:15

00:15

01:15

02:15

Hee

06:18 06:38

07.48 08:33 09:08

10:18

11:33

13:03 14:13

Midsland

20:25

21:25

22:25

23:25 00:25

01:25

02:25

10:30

11:45

13:15 14:25

Formerum

20:30

21:30 22:30 23:30 00:30

Hoorn

20:35

21:35 22:35 23:35 00:35

01:35 02:35

Oosterend

20:40

21:40 22:40 23:40 00:40

01:40 02:40

West-Terschelling 06:30 06:50 08.00 08:45 A

B

D

09:20

C

D

E

E

E

E

Lijn 120 van Oosterend naar West-Terschelling 15:05

15:30

16:20

17:25

18:40

Hoorn

15:10

15:35

16:25

17:30

18:45

Lies

15:12

15:37

16:27

17:32

18:47

Formerum

15:15

15:40

16:30

17:35

18:50

Midsland Noord

15.17

15:42

16:32

17.37

Midsland

15:20

15:45

16:35

17:40

Hee

15:23

15:48

16:38

17:43

West-Terschelling

15:35

16:00

16:50

17:55

E

E

E

E

A = Rijdt alleen op maandag en 2 april. Rijdt niet op 1 april. B = Rijdt van dinsdag t/m zaterdag en april. Rijdt niet op 2 april. C = Rijdt alleen op zondag en 1 april. D = Rijdt van maandag t/m zaterdag. Rijdt niet op 1 april. E = Rijdt dagelijks F = Rijdt dagelijks tot Midsland VMBO. x = Op aanvraag telefoonnummer 088-2776299

'Ik heb een Dutch Oven gekocht', werd er vrolijk vanaf Terschelling getwitterd. Heb jij nog recepten? Uiteraard heb ik die, maar ik vroeg me wel af waar iemand tegenwoordig nog een Dutch Oven voor nodig heeft. Een Dutch Oven is een verschrikkelijk zware, gietijzeren braadpan. Er hoort een deksel met een opstaande rand op te zitten en als het goed is zitten er ook pootjes onder. De pootjes zorgen er voor dat het ding niet omdondert in het houtvuur en door de opstaande rand van het deksel kun je er brandende kooltjes of hout opleggen zodat er ook warmte van boven komt. Het is, ook al doet de naam anders vermoeden, een stuk gereedschap dat vroeger door de veedrijvers in het Wilde Westen van Amerika gebruikt werd. Dus ging er vanaf mijn telefoon een twitter richting Terschelling: jij hebt toch zo’n mooie inbouwoven met een display met tiptoetsen, zo’n ding dat bijna zonder jou ook wel kan bakken en braden. Daarna volgde het ene na het andere berichtje van 140 tekens vanaf het eiland. Het kwam er

E

01:30 02:30

Alle ritten in de tabel rijden iedere zaterdag. De ritten in rood aangegeven: Iedere vrijdag; Paasweekend 29, 30 en 31 maart.

Zie nachtbus

Oosterend

We lopen mee met de Fjoertoer. Elk jaar weer een verrassing. We gaan naar het Behouden Huys, nieuwe expositie "Twee eeuwen schilderkunst op Terschelling We dineren in ons favoriete restaurant met uitzicht op zee. Gewandeld naar het drenkelingenhuisje en gegeten bij Heartbreak hotel. Frits en Sandra terschelling*

18:05

Hoorn

van Frits en Sandra Zaterdag 6 april

A = Rijdt alleen op zondag en 1 april. B = Rijdt op vrijdag, zaterdag, maandag, 12 februari en na 25 maart van maandag t/m zaterdag. Niet op 1 april. C = Rijdt op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 12 februari en na 25 maart dagelijks.

Hee

Eilandtips

Arriva kaartverkoop en tarieven Voor busvervoer op Terschelling zijn bij de chauffeur de volgende kaartsoorten te koop:

Nachtbus Enkel nachtbus € 3,00 Retour nachtbus € 5,00 10 rittenkaart nachtbus € 18,00

Overdag Eiland enkel Eiland retour Dagkaart 10 rittenkaart

Bij het VVV kantoor is ook de 10-rittenkaart van €12,50 in de voorverkoop verkrijgbaar.

IN EILANDER YOGHURT GEMARINEERD LAMSVLEES UIT DE DUTCH OVEN op neer dat de Dutch Oven op het strand gebruikt ging worden. Nu snap ik nooit de lol van het primitief buiten koken, als je hetzelfde gerecht binnen in je eigen comfortabele keuken met minder moeite beter kunt bereiden. Maar misschien kan de kokende twitteraarster me overtuigen als ze me eens uitnodigt om te komen proeven van boven strandhout in de Dutch Oven gesudderd, in eilander yoghurt en munt gemarineerd Terschellinger lamsvlees, terwijl we op een zwoele avond op het strand zitten en de zon in de zee zakt. Als ze me dan ook nog een brokje van dat mooie, malse, eilander lamsvlees in mijn mond duwt, bestaat de mogelijkheid dat ik helemaal om ben en ook van buiten koken ga houden.

€ € € €

2,00 4,00 6,00 12,50

Eilandkombuis DOOR: KlAAS KASMA @klaaskasma

1 kilo lamsbout, in blokjes gesneden 1 halve theelepel zout 5 deciliter yoghurt 1 half bosje munt 1 theelepel cayennepeper 0.5 deciliter zonnebloemolie 4 tenen knoflook uit de knijper 2 theelepels gemalen koriander 1 theelepel gemalen komijn 1 kaneelstokje 1 liter water of kippenbouillon 1 blikje gepelde tomaten

Arriva Terschelling Openbaar vervoer is aansluitend op aankomsten vertrektijden van de veerboot. Diverse rondritten met verhalen over het eiland. Comfortabel groepsvervoer, 24 uur per dag. Kleine groepen, speciale prijs Kantoor Arriva, Midslanderhoofdweg 1 Tel.: 088 2776299

Vermeng in een kom het lamsvlees met de yoghurt, de gehakte muntblaadjes, de helft van de knoflook en de cayennepeper. Laat dit minimaal 2 uren marineren. Haal het vlees uit de marinade en dep het een beetje droog met keukenpapier. Verhit de Dutch Oven boven een houtvuur. Giet de olie er in. Voeg meteen de resterende knoflook, de gemalen koriander en komijn en het kaneelstokje toe. Voeg het gemarineerde lamsvlees toe en schep alles zolang om in de hete olie tot het vlees zijn rauwe kleur verloren heeft. Giet de bouillon of het water er bij plus de gepelde tomaten Doe een deksel op de Dutch Oven en zet deze dan op een minder hete plek in het houtvuur. Leg ook wat smeulend hout op het deksel. Laat het vlees een uurtje sudderen. Roer daarna de yoghurtmarinade er door. Laat het vlees nog een kwartiertje sudderen. Eet het lamsvlees met in het houtvuur geroosterde broodjes.


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Kerken

van genodigden. Deze begeleidt de roeiers tijdens hun tocht, evenals natuurlijk de vele volgboten met supporters en de "hulptroepen” van Rijkswaterstaat, KNRM, KLPD, tijdwaarnemingsschepen etc. Het ms “Midsland” is tevens finish-schip in de haven van Terschelling. Vanaf het schip kunnen de genodigden de finish van heel nabij meemaken.

Westerkerk

Aan het begin van de Torenstraat aan uw linkerhand als u van de haven komt, vindt u de Westerkerk met z'n witte voorgevel. Deze kerk staat hier nu 357 jaar. Al generaties lang gaan mensen op zondag hier ter kerke om te zingen, bidden, te luisteren en de stilte te zoeken. Het karakter van de Westerkerkgemeente is open en nodigend, liturgie en prediking staan midden in deze tijd en gasten, zo merken we, voelen zich altijd zeer welkom. Niet alleen op zondag is de kerk open, maar ook op zaterdag vanaf 27 april tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De Westerkerk is een bijzonder sfeervolle kerk met een licht en warm interieur. Er hangen enkele fraaie replica's van schepen in de kerk. Enkele jaren geleden is er een stiltehoek ingericht waar u een poosje rustig kunt zitten, waar u kunt bidden; ook is er de mogelijkheid om een lichtje aan te steken voor u zelf of iemand die u na aan het hart ligt. Er zijn altijd een of twee vrijwilligers die u gaarne te woord staan en u kunnen vertellen over de kerk en over de kerkelijke gemeente. U zult geen spijt hebben van een bezoek aan de Westerkerk. Torenstraat 9, West Terschelling

Rondleiding Meslânzer kerk De Meslânzer kerk is open voor publiek! Na een ingrijpende verbouwing en restauratie in 2011 is een bezoek zeker de moeite waard!

Iedere dinsdagochtend van mei t/m sept om 10.30 uur een rondleiding van een uur.Tijdens deze openstelling kunt u een kaarsje aansteken en is er een gemeentelid met diverse documentatie en voor het beantwoorden van vragen. De entree is vrij, doch een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor rondleidingen van groepen kunt u een telefonische afspraak maken met Steven Brandenburg. Tel. 0562-448640

Westerburen, Midsland

Rondleiding kerk Hoorn De kerk van Hoorn is gebouwd in de dertiende eeuw; van aanvang in de Romaanse stijl, doch spoedig ging men over naar de Gotische stijl. Gewelven, spitsbogen en steunberen spreken hun eigen taal. De kerk is op meesterlijke wijze gerestaureerd vanaf 1963 tot 1969. Geïnteresseerden kunnen kennis nemen van al het moois wat in en om de kerk te zien is op geestelijk gebied maar ook als cultureel monument.

Kerkrondleiding iedere woensdag van 10.30 - 12.00 uur. Vanaf juni ook op donderdag. Op woensdag 29 mei vooraf een half uur orgelspel met uitleg door mevr. A. Terpstra. U bent dan welkom om 10.00 uur. Voor rondleidingen van groepen kunt u een telefonische afspraak maken met mevr. D. Jansema. Tel. 0562-449221. De entree is vrij, doch een vrije bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Dorpsstraat 29, Hoorn, 0562-449221

21

De finish op West wordt verwacht vanaf ca. 13.00 uur. Voor de roeiers staat vanaf 17.00 de roeiersmaaltijd klaar in de feesttent bij de Jachthaven. Zoiets is natuurlijk alleen maar mogelijk met de inzet van veel vrijwilligers, zowel voor hand-en-spandiensten, uitserveren van de maaltijden door de “vrouwen van nu”, als EHBO en Sloeproeivereniging Terschelling etc. etc.

De 39e Harlingen-Terschelling

Roei- en de 32e Sagitta Zeilrace Een groot spektakel voor toeschouwers! Dit jaar gaat de 39e HT-race op vrijdag 10 mei a.s. van start – zo’n 130 sloepen zullen aan de start verschijnen. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om van deze evenementen weer een grandioos succes te maken.

Naar buiten!

De vergunningen zijn verleend, de feesttent komt binnenkort naar Terschelling en de koks hebben de ingrediënten voor de roeiersmaaltijden besteld. Kortom, alle factoren zijn aanwezig om er weer een grootse happening van te maken. De start van de HT-race is gepland om 09.30 uur. Dan zal Dhr. Rene de Graaf, directeur van ABIS (een van de nieuwe hoofdsponsoren) het officiële eerste startschot lossen. Via Rederij Doeksen hebben wij ms “Midsland” kunnen inhuren voor het meevaren

Historische Verhalenfietstocht

Expositie Dieren op reis

...Langs "Kraters", "Dobe's", "Bloedstrook" en "Heksenbosjes"... Een fietstocht naar historische plaatsen door bos en duin. "Echte Terschellinger" Gossen Smit geeft onderweg tekst en uitleg.

Vogels, vlinders, vissen, insecten en andere landdieren die van reizen houden beginnen rond de lentetijd weer aan enorme wereldreizen. Veel dieren zijn verwoede reizigers en zelfs wereldreizigers.  Sommige reizen zelfs van Afrika en Zuid Amerika naar Terschelling, Noorwegen of soms zelfs tot ver in Siberië. Op al deze vragen kun je antwoorden vinden in de expositie in de Natuurschuur van Staatsbosbeheer in Lies.

Iedere woensdag van 1 mei t/m 30 oktober van 09.30 - 11.30 uur. Prijs € 6,00 p.p.. Duur ± 2 uur, kosten € 6,00 p.p. Kaartjes verkrijgbaar bij de VVV, via internet en bij diverse logiesverstrekkers op het eiland. Honden niet toegestaan

Startpunt is de Koffiemolen in Formerum, www.vvvterschelling.nl

Noordsvaarder belevingstocht - StaatsbosBEHEER De wind in je haren en je gezicht, de geur van de zee, het geluid van de stilte, de smaak van de duindoornbes..... kortom: ervaar de Noordsvaarder. De Noordsvaarder in het vroege voorjaar: Terschelling op zijn best: een twee uur durende ochtendwandeling over paadjes waar je normaal niet komt. De gids vertelt over het overweldigende landschap en de unieke natuur. Iedere maandag vanaf 29 april t/m 28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Duur van de wandeling ong. 3 uren. Stevige schoenen of laarzen wordt aanbevolen. Prijs € 6,00 p.p. Kaartjes verkrijgbaar bij de VVV, via internet en bij diverse accommodaties. Honden niet toegestaan.

Verzamelen voor Paviljoen de Walvis bij het blauwe bankje op West Terschelling, www.vvvterschelling.nl

De expositie is dagelijks te bezoeken in de meivakantie van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei en vanaf zondag 5 mei t/m zondag 9 juni iedere zondag van 13.00 tot 17.00 uur

En dan de volgende dag: Op zaterdag 11 mei zullen zo’n 15 zeilsloepen de strijd aanbinden om de Sagitta-beker. De start is vanaf 10.00 uur en vanaf ca 13.00 uur zullen de eerste sloepen de haven weer bereiken. Op de kop van de haven is de strijd mooi te volgen. Het leuke aan deze zeilwedstrijd is dat de teams zelf aan de hand van stroomberekeningen en de gegevens van hun schip de starttijd mogen bepalen, zodat ze precies op de kentering van het tij bij de Oosteromboei aankomen. Goed zeemanschap beïnvloedt de wedstrijd dus evenzeer als alleen maar het goed kunnen zeilen. Als alle berekeningen van de roei- en de zeilrace zijn uitgevoerd zal ’s avonds om 20.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden in de feesttent. Ook de winnaars van de touwtrek wedstrijd kunnen hun bokaal in ontvangst nemen, waarna het feest kan losbarsten tot in de kleine uurtjes. We hopen dat iedereen van een geweldig sportief weekend kan genieten!

Natuurschuur Staatsbosbeheer Lies, www.vvvterschelling.nl

Bezoek de eendenkooi: op stap met de kooiker

De verhaler vertelt...

Een kooiker wil rust en stilte in de kooi zodat de eenden niet worden verjaagd. Daarom is een eendenkooi meestal niet vrij toegankelijk. In de Hoornerkooi van Staatsbosbeheer mag u wel overal komen. We bezoeken het kooihuisje en tijdens een rondleiding door de kooi vertelt de gids u over het eeuwenoude kooikersberoep. Planten- en dierenwereld komen tijdens deze exursie ruimschoots aan bod.

Een korte wandeling met de natuurgids naar een bijzondere plek in het bos. Daar trakteert verhalenverteller Anton Groothuis op mooie, spannende eilandverhalen. De verhalen hebben alles met deze bijzondere plek te maken. Op woensdag 1 mei, donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Prijs € 6,00 p.p. Kaartjes verkrijgbaar bij de VVV, via internet en bij diverse accommodaties op het eiland. Honden niet toegestaan.

Vertrek vanaf de natuurschuur in Lies., www.vvvterschelling.nl

Iedere donderdag van 2 mei t/m 31 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. Prijs € 6,00 p.p. Kaartjes verkrijgbaar bij de VVV, via internet en bij diverse accommodaties op het eiland. Honden zijn niet toegestaan.

Vertrek bij de ingang van de Hoornerkooi, tussen Hoorn en Oosterend (Pad t.o. Zelfpluktuin de Groenhof), www.vvvterschelling.nl


22

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

Arriva busdienst van 19 april t/m 30 september 2013

Jaarkalender 2013

Op het eiland reist u gemakkelijk en comfortabel van West-Terschelling naar Oosterend met lijn 120. En van West Terschelling naar Midsland aan Zee en West aan Zee met lijn 121. De dienstregeling is zo opgezet dat deze een goede aansluiting geeft op de veerdiensten. Op Terschelling is de OV-chipkaart niet geldig.

Lijn 120 van West-Terschelling naar Oosterend

Lijn 121 van West aan Zee (Paal 8) naar West-Terschelling

West-Terschelling

07:30 08:00

09:25

10:40

12:00

13:25

14:30

15:40 16:50

West aan Zee (Paal 8)

10:05

11:15

12:45

14:00

15:35

16:15

17:30

Hee

07:36 08:06

09:31

10:46

12:06

13:31

14:36

15:46 16:56

Midsland aan Zee

10:09

11:19

12:49

14:04

15:39

16:19

17:34

Midsland

07:40

08:10 09:35

10:50

12:10

13:35

14:40

15:50 17:00

Midsland Noord

10:12

11:22

12:52

14:07

15:42

16:22

17:37

Formerum

s

08:15 09:40

10:55

12:15

13:40

14:45

15:55 17:05

Midsland

10:15

11:25

12:55

14:10

15:45

16:25

17:40

Lies

s

08:17 09:42

10:57

12:17

13:42

14:47

15:57 17:07

Hee

10:18

11:28

12:58

14:13

15:48

16:28

17:43

Hoorn

s 08:20 09:45

11:00

12:20

13:45

14:50

16:00 17:10

West-Terschelling

10:25

11:35

13:05

14:20

15:55

16:35

17:50

Oosterend

s 08:30

11:10

12:30

13:55

15:00

16:10 17:20

A

B

09.55 B

B

B

B

B

B

B

Lijn 121 van West-Terschelling naar West aan Zee (Paal 8)

Lijn 120 van West-Terschelling naar Oosterend West-Terschelling

18:10

19:30 20:20

21:45

Hee

18:16

19:36 20:26

21:51

Midsland

18:20

19:40 20:30

21:55

Formerum

18:25

19:45 20:35 22:00

Lies

18:27

19:47 20:37 22:02

Hoorn

18:30

19:50 20:40 22:05

Oosterend

18:40 20:00 B

B

21:50 C

Zie nachtbus

West-Terschelling

08:50

09:25

12:00

13:25

15:40

17:00 18:10

Hee

08:56

09:31

12:06

13:31

15:46

17:06 18:16

Midsland

09:00 09:35

12:10

13:35

15:15

15:50

17:10 18:20

Midsland Noord

s 09:38

12:12

13:38

15:18

15:53

17:13

Midsland aan Zee

s 09:40

12:15

13:40

15:20

15:55

17:15

s

West aan Zee (Paal 8)

s 09:45

12:20

13:45

15:25

16:00

17:20

s

A

22:15

B

C

C

C

C

C

s

C

A = Rijdt alléén op maandag en 21 mei. Niet op 20 mei. B = Rijdt van dinsdag t/m zondag en 20 mei. Niet op 21 mei. C= Rijdt dagelijks. s = Alleen uitstappen.

D

A = Rijdt van maandag t/m zaterdag. Niet op 20 mei. B = Rijdt dagelijks. C = Rijdt alléén op zondag, 20 mei, 14, 17, 21 en 22 juni. Niet op 19 mei. D = Rijdt dagelijks s = alleen uitstappen. Wij rijden vanaf de boot op verzoek via Midsland-Noord

Nachtbus van Oosterend naar West-Terschelling (Apart kaartje!)

Lijn 120 van Oosterend naar West-Terschelling Oosterend

06:00 06:20

07.30 08:35

10.00

10:30

11:15

12:45 13:55

Oosterend

20:45

21:45

22:45 23:45 00:45

01:45 02:45

Hoorn

20:50

21:50

22:50 23:50 00:50

01:50 02:50

Fomerum

20:55

21:55 22:30 22:55 23:55 00:55

01:55 02:55

Midsland

21:00 22:00 22:35 23:00 00:00

01:00 02:00 03:00

West-Terschelling

21:10

01:10

Hoorn

06:05

06:25

07.35 08:40

10:05

10:35

11:20

12:50 14:00

Lies

06:07 06:27

07.37 08:42

10:07

10:37

11:22

12:52 14:02

Formerum

06:10 06:30

07.40 08:45

10:10

10:40

11:25

12:55 14:05

Midsland Noord

06:12 06:32

07.42

Midsland

06:15 06:35

07.45 08:50

10:15

10:45

11:30

13:00 14:10

West-Terschelling

20:15

21:15

22:15

23:15

00:15

01:15

02:15 03:15

Hee

06:18 06:38

07.48 08:53

10:18 10:48

11:33

13:03 14:13

Midsland

20:25

21:25

22:25

23:25 00:25

01:25

02:25 03:25

10:30

11:45

13:15 14:25

Formerum

20:30

21:30 22:30 23:30 00:30

Hoorn

20:35

21:35 22:35 23:35 00:35

01:35 02:35 03:35

Oosterend

20:40

21:40 22:40 23:40 00:40

01:40 02:40 03:40

08:47

West-Terschelling 06:30 06:50 08.00 09:05 A

B

C

10:42

D

11:00

D

D

D

D

D

Lijn 120 van Oosterend naar West-Terschelling 15:05

15:30

16:15

17:25

18:40

19:30 19:35

15:10

15:35

16:20

17:30

18:45

15:12

15:37

16:22

17:32

18:47

19:37

Formerum

15:15

15:40

16:25

17:35

18:50

19:40

Midsland Noord

15:17

18:52

19:42

Midsland

15.20

15:45

16:30

17:40

18:55

19:45

Hee

15:23

15:48

16:33

17:42

18:58

19:48

West-Terschelling

15:35

16:00

16:45

17:55

19:10 20:00

D

D

D

E

A = Rijdt alleen op maandag en 21 mei. Niet op 20 mei. B = Rijdt van dinsdag t/m zondag en 20 mei. Niet oop 21 mei. C = Rijdt van maandag t/m zaterdag. Niet op 20 mei. D = Rijdt dagelijks. E = Rijdt alleen op 16, 18, 19, 20, 22 en 23 juni. Op aanvraag telefoonnummer 088-2776299

Zie nachtbus

Hoorn Lies

D

A

01:30 02:30 03:30

Arriva kaartverkoop en tarieven Voor busvervoer op Terschelling zijn bij de chauffeur de volgende kaartsoorten te koop:

Nachtbus Enkel nachtbus € 3,00 Retour nachtbus € 5,00 10 rittenkaart nachtbus € 18,00

Overdag Eiland enkel Eiland retour Dagkaart 10 rittenkaart

Bij het VVV kantoor is ook de 10-rittenkaart van €12,50 in de voorverkoop verkrijgbaar.

DOOR: GERT CUPIDO

Hij zal niet verwacht hebben dat later een van de grootste maritieme onderwijsinstellingen zijn naam zou dragen. De meeste bezoekers en inwoners van Terschelling weten wel dat het aan de Dellewal

02:10 03.10

A = Rijdt aléén op 7 september. B = Rijdt van 30 juni t/m 24 augustus. Alle ritten in de tabel rijden iedere zaterdag; Hemelvaartweekend: 9, 10 en 11 mei; Pinksterweekend: 17, 18 en 19 mei; Oerol: 14 t/m 23 juni; Dagelijks van 30 juni t/m 31 augustus. Iedere vrijdag; Meivakantie van 28 april t/m 3 mei.

Een verhaal apart

De naamgever Willem Barentsz was een op Terschelling (Formerum) geboren zeeman/ cartograaf, die jammerlijk om het leven kwam tijdens een poging een kortere route naar China via de Noordelijke IJszee te bevaren.

00:10

Nachtbus van West-Terschelling naar Oosterend (Apart kaartje!)

de zeevaartschool op terschelling

In de volksmond wordt het Maritiem Instituut Willem Barentsz “de Zeevaartschool” genoemd. Al 138 jaar is de school onlosmakelijk met het eiland verbonden.

23:10

B

A

Oosterend

D

22:10 22:45

baai gelegen gebouw met zijn karakteristieke toren, de zeevaartschool is. Maar wat daar gebeurt en welke ontwikkelingen er plaatsvinden, weet niet iedereen. Daarom zal met een serie van zes artikelen de lezer een kijkje gegund worden in de keuken van de zeevaartschool. Opleidingen binnen het MIWB Het MIWB is sinds 1986 onderdeel van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Van de vier opleidingen van het MIWB, zijn twee opleidingen, Scheepsbouw/Maritieme Techniek en Associate Degree Maritieme Techniek, gevestigd binnen de moederinstelling in Leeuwarden. Op Terschelling zijn de opleidingen Maritiem Officier, Ocean Technology gehuisvest.

€ € € €

2,00 4,00 6,00 12,50

6 april Fjoertoer 27 april Nationale Reddingbootdag 1 mei Meimarkt Braderie Midsland 2 mei Proeverij Midsland 10 mei H-T roeirace, West Terschelling 11 mei H-T Sagitta zeilrace, West Terschelling 18 mei Dichtavond, Midsland 19 mei Open dag Oosterend met kofferbakmarkt 25 mei Volleybal Meitoernooi, Camping De Kooi 1 juni Schapendrijven met Border Collie, Halfweg 2 juni Schapendrijven met Border Collie, Geitenpark, Midsland Noord 14-23 juni Oerol Festival 25 juni St. Jansviering, hardraverij, Midsland 28-30 juni Yogafestival, Hee 30 juni Kampioenschap makreel- roken, Midsland aan Zee 10 juli Braderie Midsland 17 juli Braderie West 19 juli Demonstratie Roeired- dingboot paarden, Paal 8 20-28 juli TOK, Open Tennis- kampioenschappen West Terschelling 24 juli KNRM Zomerdemonstratie 24 juli Braderie Midsland 25 juli Ringsteken te paard Terschellinger Ruiters Formerum 31 juli Braderie West 1 aug Roeireddingboot 12 Friese Paarden Strand Oosterend 4 aug Dag van het Paard, Formerum 6 aug Keuring KFPS, Hoorn 7 aug Braderie Midsland 7 aug KNRM Zomer- demonstratie 8 aug Stoelendans te paard Terschellinger Ruiters Formerum 11 aug Agrarische Dag 12 -25 aug Guusjen Zeesleepboot Holland 14 aug Braderie West


Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

23

Puzzle 01 Horizontaal:

Verticaal:

1 oosterburen, 9 + 75 Terschellinger horeca, 14 graskluit, 15 ploegsnede, 16 Terschellinger reddingbootschipper, 18 gerucht, 19 betrekking bij de TNT, 21 .... Barentsz, 24 signaallicht, 25 voedsel, 26 spil, 28 azijn, 29 zij is scherp!, 31 vet, 33 Fries water, 34 ....holm, Terschellinger horeca, 35 titel, 36 inhoudsmaat, 38 wezen, 40 vis, 42 ongebonden, 43 onder andere, 45 Terschellinger gehucht, 47 geladen deeltje, 48 onhandige zetel, 49 flink, 51 mensen van de klok, 53 tante(Aasters), 54 Terschellinger bloemennaam, 56 zoogdier, 57 wc, 58 beweeglijk(muz.), 60 serviceverlenende bedrijfstak, 62 gezellig, 64 militaire bond, 65 schapenproduct, 66 keukengerei, 68 weekdag, 69 gewas, 70 Turks gerecht, 72 slagboom, 74 laag water, 76 zonder jaartal, 77 in ‘t jaar, 78 dierlijk sportevenement, 80 houdt het lichaam rein, 81 gaat op de fles, 82 gerecht, 84 Europees land, 85 persoonlijk voornaamwoord, 86 scharnier, 88 .....zand, deel van de Boschplaat, 90 snel groeiende groente, 92 toegankelijk, 94 nagerecht, 95 Aziatisch land, 97 een zekere, 98 ....kooi, eendenopvang bij de Dwarsdijk, 99 Terschellinger heuvels in een inham.

1 .....of een camping, 2 prachtig, 3 boomgereedschap, 4 bij dat woord, 5 nu(Eng.), 6 telwoord, 7 Nederlands vliegveld, 8 plaats, 9 Terschellinger sportevenement, 10 vreemde munt, 11 Terschellinger weerman, 12 roem, 13 historische literaire vrucht van Doeksen?, 17 voorzetsel, 20 band, 22 Terschellinger lichaamsdeel, 23 zoogdier, 27 bijbelse grappenmaker, 29 familielid, 30 populair, 32 tochtig, 34 oorsprong, 35 spanning, 37 woud, 39 Europese Radio-unie, 41 .....pad, wandelroute door Nederland, 42 makker, 44 vervoersbedrijf, 46 vakantiewoning in Midsland aan Zee, 48 gebak, 49 Terschellinger kunstenaar, 50 alleen, 52 insect, 53 inhoudsmaat, 55 op een, 57 31030104, 59 feestkledij, 60 muziekinstrument, 61 Engelse taxi, 63 vogel, 65 tip, 67 als we de gevel ‘n beetje afbreken, 70 mensenredders, 71 .....straat op West, 73 fleurig drinkgerei, 75 + 9 zie 9 hor., 77 goud, 79 meerschuim, 81 precies, 82 automerk, 83 Perzische geest, 85 gebied, 87 houtsoort, 88 klasse, 89 draait snel, 91 sufferd, 93 sportevenement, 94 Verenigde Naties, 96 bijwoord.

puzzle 06-2012

Oplossing & winnaars Er zijn weer veel puzzel oplossingen binnengekomen bij de redactie van De Sjouw. Uit de juiste inzendingen is de volgende prijswinnaar uitgeloot: De heer H. Drijfhout te Etten-Leur Het gezegde luid: BEWONERS EN BEZOEKERS VAN DIT EILAND DE BESTE WENSEN VAN ONZE KANT

Maritiem Officier In dit beroep ligt de oorsprong van de opleiding op Terschelling. In 1875 werd gestart met navigatie onderwijs voor eilanders die kozen voor het beroep van zeeman. Later werd de opleiding tot scheepswerktuigkundige toegevoegd. Rond 1986 werden de beide opleidingen samengevoegd tot de opleiding Maritiem Officier. Deze “dual purpose” opleiding leidt studenten op HBO niveau op tot Technisch en Nautisch Officier aan boord van zeeschepen. De voormalige opleiding Radio Officier is eveneens onderdeel van de training tot Maritiem Officier. Momenteel studeren 325 studenten aan deze opleiding Ocean Technology De studie Ocean Technology leidt mensen op voor het beroep van hydrografisch surveyor. De opleiding startte in 2003 op Terschelling en is de enige in zijn soort

in Nederland. Naast betrokkenheid bij het maken van zeekaarten brengt een hydrografisch surveyor de zeebodem in kaart ten behoeve van de offshore, de waterbouwsector en de overheid. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn: plaatsbepaling, meteorologie, getijdenmeting, stroming, golven en milieu technische zaken. Momenteel telt Ocean Technology 75 studenten. Scheepsbouwkunde & Maritieme Techniek Vijf jaar geleden werd begonnen met de opleiding Scheepsbouw. Deze brede maritiem-technische opleiding leidt ingenieurs op in één van de hoofdsectoren, scheepsbouw, jachtbouw, offshore en waterbouw. Zij ontwikkelen nieuwe producten en leveren een bijdrage aan het maakproces en de innovatie van bestaande producten en processen. De Associate degree opleiding Maritieme Tech-

Het grootste deel van de puzzle is als kruiswoordpuzzle op te lossen, maar let op, er tussendoor zitten ook cryptische omschrijvingen, die niet als zodanig herkenbaar zijn. Om mee te dingen naar een leuke prijs, dient u de puzzle of de pagina in te zenden. De oplossing dient uiterlijk 6 mei a.s. in ons bezit te zijn. U kunt de oplossing zenden naar of inleveren bij het VVV kantoor. Vergeet niet uw naam en volledig adres te vermelden.

PILOOTSTORM~DORUSRYKERS LEIEN~AARD~B~EURE~LAVET UREN~NIPT~TUF~WATT~LETO VER~NASA~FRIES~AHOB~NOR IN~WOK~SOLO~NEEN~NEO~RM O~PORIE~TYPHOON~VUREN~V GROEDE~STEE~LEGO~SEHAAL R~PRE~KIER~O~LOOK~NOP~O AP~DROMER~SLK~BRILLE~TE MOE~NEA~SCHYLGE~DEO~EED ~EIKEN~E~ROMER~Z~EODEM~ NES~Y~CDA~EPE~GAT~P~LEV OM~K~FEITH~U~ORGEL~D~EL R~ALP~SCHOTSEVIER~ZEE~I DEKEAG~TERA~ZEER~TWEEDE S~STREK~NETWERK~ZEELT~L TF~SET~DECA~LAST~MRS~RA RAT~LAVA~AMPEL~RIEK~BON ARUM~LADA~ION~WEST~HOND NATAN~LAAG~S~NADA~EINDE DOUWKESPLAK~ONDERDETOER

niek is bedoeld voor praktisch georiënteerde medewerkers in de maritieme techniek, die bij deze opleiding geleerd wordt een ontwerp uit te werken. Maritiem Simulator Training Centrum Het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) is een verhaal apart. Het verzorgt trainingen voor hoger- en middelbaar nautisch onderwijs in Nederland. De diverse simulatoren worden gebruikt om per jaar zo’n 900 studenten te trainen in het werken op de brug, in de machinekamer en in het beladen van schepen. Hiermee worden specifieke vaarvaardigheden door studenten aangeleerd. Tijdens de training worden praktijksituaties nagenoeg echt aangeboden. De studenten komen gedurende hun studie twee maal een week trainen op de simulatoren van het MSTC.

Cursussen en lectoraat Naast het verzorgen van het reguliere onderwijs worden ook cursussen aan het bedrijfsleven aangeboden. Diverse rederijen laten hun personeel met regelmaat bij- en nascholen door het MIWB. Voor bijvoorbeeld de cursus dynamic positioning wordt de simulator ook gebruikt. Naast andere cursussen worden ook modulen gegeven voor bemanningen van waddenveren in het kader van de cursus “Zoute Veren”. Vanuit het instituut Techniek van de NHL zijn twee lectoraten nauw verbonden met het MIWB: het lectoraat Maritiem, Marien, Milieuen veiligheidsmanagement en het Lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken. De lectoraten hebben het doel om een maatschappelijke bijdrage te leveren door de ontwikkeling van veilige, slimme, schone en duurzame schepen. Studenten van de opleidingen worden hierbij ook ingezet.

Tot zover een korte beschrijving van de zeevaartschool op Terschelling. In de volgende vijf afleveringen in deze serie zal een aantal onderdelen van de school uitgelicht worden en komen studenten en docenten aan het woord. Als U meer informatie wilt, kijk dan op de website van het MIWB: www.miwb.nl De school is ook telefonisch bereikbaar op 0562-446600. Gert Cupido


24

Geldig van 29 maart tot 17 mei 2013

DE SJOUWEDITIE 01

dienstregeling veerdienst 2013

Rederij Doeksen HarlingenfTerschelling 2013

Let op! Deze dienstregeling is een basis dienstregeling van 2013. Controleer altijd de vertrektijden via de website van Rederij Doeksen.

De met * aangegeven diensten varen via Vlieland

sneldienst veerdienst sneldienst veerdienst sneldienst veerdienst sneldienst

08.00

MA

08.15

08.30

niet op 1-4, 20-5

alleen op 20-5

08.30

09.45

08.00

08.30

09.45

WO

08.30

09.45

DO

08.30

09.45

08.30

09.45

DI

08.00

09.45 10.40* 10.45

alleen op 2-4, 21-5,

niet op 1-1, 2-4, 21-5, niet op 25-12 niet op 26-12

VR

5-7 t/m 2-8

ZA

29-6 t/m 3-8

08.15

08.15

ZO

niet op 1-1 niet op 25-12

08.30

09.45

08.30

09.45

10.40*

10.40*

MA DI WO

06.45

07.00

06.45

07.00

niet op 1-4, 20-5 alleen op 2-4, 21-5

15.00

12.30

15.00

10.45

12.30

15.00

10.45

12.30

10.40*

alleen op 25-12

niet op 25-12

10.40*

alleen op 26-12

9-5, 8-8 t/m 15-8 29-3, 5-4, 3-5, 24-5 t/m 7-6, 9-8 t/m 31-8

10.45

10.40*

10.45

alleen op 1-4

alleen op 1-4

09.00*

07.00

ZO

10.45

07.00

alleen op 1-1

niet op 2-1, 25-12

alleen op 25-12

08.15

niet op 3-1, 9-5, 8-8, 15-8 26-12,

07.15

07.15

niet op 5-1

07.15

20-4 t/m 30-9, 20-4 t/m 30-9 20-10 t/m 3-11

15.00

13.15

15.00

5-5, 23-6 t/m 1-9

15.45

alleen op 1-4, 20-5

16.00

17.15

16.00

17.15

alleen op 1-4

18.00 18.00

alleen op 20-5

17.15

16.00

15.45

16.00

29-3 t/m 30-9

29-3, 5-4, 24-5 t/m 7-6, 9-8 t/m 31-8

16.00

10-8 t/m 31-8

16.00

15-9 t/m 30-9, 20-10, 27-10

19.50

19.50

19.50

1-4, 8-4, niet op 1-4, 20-4 t/m 4-11 niet van 20-4 t/m 30-9 niet op 24-12, 31-12

17.15

18-7 t/m 22-8

19.50

19.50

op 1-1 om 17.30 (31-12 via Vlieland)

veerdienst sneldienst veerdienst veerdienst

09.45

niet op 4-1

15.00

13.15

27-4, 11-5 t/m 15-6, 29-6 t/m 3-8, 12-10 t/m 26-10

12.30

09.45

07.15

13.15

26-4,17-5, 28-6 t/m 2-8, 13-9 t/m 1-11

20-4 t/m 30-9

09.00*

07.15

ZA

12.30

10-8 t/m 31-8

09.00

07.00

07.00

niet op 26-12

08.15

alleen op 20-5

20-5, 1-7 t/m 2-9

niet op 1-1

08.15

09.00*

VR

15.00

07.15

niet op 1-1, 2-4, 21-5

07.00

13.15

07.15

07.15

DO

12.30

15.45

19.50

19.50

niet op 2-1

20-4 t/m 30-9

niet van 20-4 t/m 30-9, niet op 25-12

17.15

19.50

19.50

niet op 3-1

17.15

28-3, niet van 20-4 t/m 30-9 20-4 t/m 30-9 niet op 26-12

18.00

26-4, 17-5, 28-6 t/m 2-8, 11-10 t/m 1-11

19.50

niet op 4-1

17.15

18.00

19.50

18.00

19.50

niet op 5-1

17.15

niet op 6-1

19.50

27-4, 20-4 t/m 31-10 niet van 20-4 29-6 t/m 3-8, t/m 30-9 19-10, 26-10 5-5, 7-7 t/m 1-9

19.30

20-4 t/m 30-9, niet op 19-5

De met * aangegeven diensten varen via Vlieland

niet op 1-1

niet op 25-12

15.00

12.30

alleen op 1-1

sneldienst veerdienst sneldienst veerdienst sneldienst sneldienst

06.45 07.00

13.15

alleen op 1-4

20-4 t/m 30-9 20-4 t/m 30-9, niet van 20-10, 27-10 20-4 t/m 30-9 Deze dienstregeling is met de grootste zorg samengesteld, kennelijke fouten binden ons echter niet.

TerschellingfHarlingen 2013

12.30

10.45

alleen op 1-4

veerdienst veerdienst sneldienst veerdienst sneldienst veerdienst veerdienst sneldienst

08.15

09.00*

niet op 1-4, niet van 20-4 tm 30-9

20-5, 1-7 t/m 2-9

09.45

niet op 1-1, niet van 20-4 t/m 30-9

11.15 12.30 11.15

12.30

11.15

12.30

11.15

12.30

11.15

12.30

1-4, 20-4 t/m 30-9 20-4 t/m 30-9

09.45

niet op 2-1, niet van 20-4 t/m 30-9 niet op 25-12

20-4 t/m 30-9

09.45

alleen op 26-12

niet op 3-1, niet van 20-4 t/m 30-9, niet op 26-12

20-4 t/m 30-9

9.15

09.45

10.45

11.15

12.30

09.45

10.45

11.15

12.30

10.45

11.15

12.30

29-3, 5-4, van niet op 4-1, 26-4, 17-5, 28-6 19-4 t/m 30-9 10-5, 19-4 t/m 31-5 niet van t/m 2-8, niet op 14-6 9-8 t/m 31-8 20-4 t/m 30-9 6-9 t/m 1-11

08.15

10-8 t/m 31-8

niet op 5-1, 27-4, 20-4 t/m 30-9 niet van 11-5 t/m 15-6, 20-4 t/m 30-9 29-6 t/m 3-8, 12-10 t/m 26-10

09.00*

niet van 20-4 t/m 30-9

5-5, 7-4, 23-6 t/m 8-9 20-4 t/m 30-9 niet op 23-6

13.30 13.30

aleen op 1-4

veerdienst sneldienst sneldienst veerdienst veerdienst sneldienst

15.45 16.15 16.45 15.45

alleen op 20-5

16.15

16.45

16.15

13.30

29-3, 5-4, 9-8 t/m 31-8

13.30

10-8 t/m 31-8

13.30

15-9 t/m 30-9, 20-10, 27-10

17.30

20-4 t/m 30-9

16.15

17.30

niet op 3-1

16.15

15.45

16.15

16.45

16.15

niet op 6-1

17.30

17.30

27-4, niet op 5-1 29-6 t/m 3-8, 19-10, 26-10

5-5, 7-7 t/m 1-9

18.10*

18.10*

niet op 2-1, niet van 20-4 t/m 30-9, niet op 25-12

18.10*

28-3, 20-4 t/m 30-9

26-4, 17-5, niet op 4-1 19 -4 t/m 30-9 28-6 t/m 2-8, 11-10 t/m 1-11

15.45

18.15

niet op 24-12, 31-12

niet op 2-1

15.45

18.15 18.10*

17.30

16.15

13.30

17.30

alleen op 1-4, 1-4, 8-4, alleen op 1-4 niet op 1-4, 20-5 20-4 t/m 4-11 niet van 20-4 t/m 30-9

(op 1-1 om 16.30)

18-7 t/m 22-8

17.30

niet op 3-1, niet van 20-4 t/m 30-9, niet op 26-12

18.15

9-8 t/m 31-8

18.15

18.10*

20-4 t/m 31-10 10-8 t/m 31-8 niet op 5-1, niet van 20-4 t/m 30-9

16.45

7-4 t/m 1-9, niet op 19-5, 23-6

17.30

18.30

20-4 t/m 30-9, niet op 19-5

Deze dienstregeling is met de grootste zorg samengesteld, kennelijke fouten binden ons echter niet.

De loketten, in de terminal zijn ca. 1 uur voor vertrek geopend.

Ticket omboeken? Wilt u op een ander moment reizen dan waarvoor u geboekt heeft? Dit kan uitsluitend v贸贸rdat de geboekte reis heeft plaatsgevonden. Wacht u tot nadat de afvaart is geweest, dan is uw bootticket verlopen. Voor wijzigen en / of annuleren belt u met het ContactCenter, tel. 0900- 3635736 op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-18.00 uur en in de weekenden van 10.00-16.00 uur. Heeft u uw boeking via internet gemaakt, dan kunt u hem ook via internet wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina.

Uw bootticket boeken was nog nooit zo gemakkelijk In vijf eenvoudige stappen boekt u uw overtocht, u betaalt en krijgt uw tickets per e-mail thuisgestuurd. Ga naar www.rederij-doeksen.nl en 1. kies uw afvaart, vul de reizigers in en eventuele voertuigen 2. kies uit de diverse extra opties en controleer de ingevoerde gegevens 3. voer uw naam en adresgegevens in 4. bevestig uw boekingsopdracht en betaal met uw creditcard of via internetbankieren (iDEAL) 5. de e-ticket(s) ontvangt u per mail

www.rederij-doeksen.nl | 0900 3635736

Sjouw 2013 01  

De Sjouw is het toeristisch informatieblad van Terschelling.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you