VTI aktuellt nr 1 2012

Page 12

TEMA TRANSPORTFORUM

Mer nytänkande

när entreprenören ges totalt ansvar för funktion En entreprenör som har det totala ansvaret för hela vägbyg­ get utifrån beställarens krav på funktion, det är ett nytt arbetssätt som Trafikverket i Region Syd har provat. Både beställare och utförare har tvingats tänka om. Text: Eva Abrahamsson Foto: Hejdlösa Bilder

Försöket med totalentreprenad med funktionskrav gällde två vägbyg­ gen i småländska Tenhult och Mörlunda, RV 31 och 34. Sträckorna var 9 respektive 18 km och till största delen handlade det om nybyggd väg med kortare sträckor ombyggd befintlig väg. Uppdraget utgår från ett tioårigt funktionskrav på väg­ banans jämnhet och spårdjup under garantitiden. Entreprenörens åtagan­ de har varit både projektering och byggande med kontroll och provning. – Det som är den stora fördelen med totalentreprenader med funk­ tionskrav är att det stimulerar fler tekniska lösningar med ökad kvalitet och långsiktig hållbarhet, menar Mikael Andersson, projektingenjör på Trafikverket. – Dock innebär det en omställ­ ningsprocess för oss som beställare och för entreprenören. Båda måste lära sig att tänka i nya banor. För att det ska fungera krävs ett utökat sam­ arbete mellan oss. Tid är en annan betydande faktor som påverkar arbetet. – I flera skeden har vi upptäckt att saker tar längre tid än vad entrepre­ nören tror. Exempelvis tar upphand­ lingen av konsulten och projektering­ en av arbetshandlingarna mer tid än planerat. Vidare har det dröjt med att få fram arbetshandlingar i tid och ­ibland påbörjas byggande utan att de är klara. FLER ARTIKLAR FRÅN SESSIONEN: Besök www.vti.se/transportforum

12

VTI AKTUELLT NR 1 2012

Inspelad fågelsång gör bullret mindre störande Soundscape – ljudlandskap på prov i Malmö I Malmö har man gjort ett försök att kombinera landskapsarkitektur och ljuddesign för att skapa trivsam utomhusmiljö i bullerutsatt läge. Man har provat lägga till artificiellt havsljud och fågelsång i anslutning till ett torg vid en av Malmös mest trafikintensiva gator. Text: Tarja Magnusson Foto: Gunnar Cerwén

Naturljud upplevs nästan alltid positivt av människan, ibland också när ljudnivån är rätt hög. I Malmö installera­ de man därför ett rum i utemiljön med gröna växter som ljud- och synbarriärer, med bänkar att sitta på och artificiella naturljud. Syftet var att detta skulle bli en oas att njuta av tillvaron i, läsa en stund eller träffa vänner och bekanta för en stunds samvaro, fastän den låg i en bullrig omgivning.

Havsljud och fågelsång – I försöksrummet angriper vi buller­ problematiken på två sätt samtidigt. Dels skärmas trafiken av med hjälp av växt­ klädda och ljudisolerande väggar, dels täcks ljudet över med maskerande tillägg av artificiella havsljud och fågelsång,

berättar Gunnar Cerwén från Sveriges Lantbruksuniversitet, som på Transport­ forums bullersession redovisade för för­ söket i Malmö.

Bättre samarbete i stadsplanering Syftet med försöket Ljudlandskap ­Mal­mö, som är ett Movium-partner­ skaps­projekt med parterna Malmö stad, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ram­ böll, var att undersöka hur hänsyn till ­olika estetiska aspekter av ljudmiljön ­kunde integreras i planeringsprocessen av stadsmiljön. Eller, med andra ord, främja samarbetet mellan arkitekter och ingen­ jörer i stadsplaneringen. Försöket gav upphov till många reaktio­ ner från Malmöbor. – De allra flesta har varit positiva till försöket så här långt. Mycket finns dock att forska vidare om. Till exempel har människor olika förvänt­ ningar i olika miljöer; någon i detta försök uttryckte det som att: ”många av ljuden är förväntade i storstadsmiljön och upplevs kanske inte så störande som de i själva verket är”. Något att fundera över är ock­ så tidigare forskningsresultat som har visat att i en vacker omgivning stör buller mer än annars.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.