Page 1

Nieuwsbrief Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

april 2012

Uw pensioen gaat misschien omlaag in 2013 Pensioenfonds Groenten en Fruit moet misschien uw pensioen verlagen. Daarover kreeg u in februari een brief. Deze beslissing neemt het bestuur niet graag. We leggen u graag uit waarom dit nu toch nodig is. Uw (opgebouwde) pensioen gaat in 2013 misschien met 1,6% omlaag. Dit geldt voor gepensioneerden, deelnemers en oud-deelnemers. Het verlagen van uw pensioen is een voornemen. Begin 2013 neemt het bestuur de beslissing of het echt nodig is. U hoort vóór 1 maart 2013 of uw pensioen omlaag gaat.

Neemt het bestuur ook andere maatregelen? Het bestuur verlaagt de pensioenen niet graag. Daarom heeft het eerst een andere maatregel genomen. Op 1 januari 2012 is de premie omhoog gegaan. Als het goed is, stijgt de dekkingsgraad dit jaar. Dan is het misschien niet nodig om de pen­sioenen te verlagen.

Waardoor gaat het niet goed met ons pensioenfonds? Door de financiële crisis is de rente erg laag. Deze lage rente moeten wij gebruiken voor onze berekeningen. We berekenen hoeveel geld wij nu moeten hebben om alle lopende en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Ook leven mensen steeds langer. Dat is mooi, maar we moeten dan over een langere

periode pensioen uitbetalen. Er is dus steeds méér geld nodig om alle pensioenen te kunnen betalen.

Waarom zijn maatregelen nodig? Ons pensioenfonds heeft een te lage dekkingsgraad. We hebben dus te weinig geld om alle pen­sioenen nu en in de toekomst te betalen. Daarom heeft het fonds een herstelplan gemaakt. Hierin staan maatregelen om de dekkingsgraad boven de 104,6 % te krijgen. Dat is de dekkingsgraad die het fonds minimaal moet hebben van De Nederlandsche Bank.

Heeft u vragen? Kijk dan op: www.groentefruitpensioen.nl. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Center: 088 - 008 40 22. Dit kan op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we nu in kas hebben en de pensioenen die we moeten uitkeren. Als de dekkingsgraad 100% is hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. De Neder­landsche Bank eist een dekkingsgraad van minimaal 104,6%.

Contact? Bpf Groenten & Fruit, postbus 40041, 7300 AX Apeldoorn, telefoonnummer 088 - 008 40 22


Wat verandert er in het reglement? Het bestuur van pensioenfonds Groenten en Fruit heeft het pensioen­reglement op een aantal punten gewijzigd. Wij leggen u kort uit wat er verandert. Het volledige pensioenreglement vindt u op www.groentefruitpensioen.nl.

Vrijwillig uw pensioen voortzetten? Stopt u met werken in de branche? Dan stopt ook uw pensioenopbouw bij ons pensioenfonds. Bouwt u ook geen pensioen op bij een ander fonds? Dan kunt u ervoor kiezen om vrijwillig pensioen op te bouwen bij ons fonds. Dit kan als u minimaal drie jaar in dienst­ verband werkt in deze branche en in die tijd geen WW-, WAO- of WIA-uitkering kreeg. Op de website leest u meer over vrijwillig pensioen opbouwen. Voor meer informatie kunt u ook bellen met ons Klant Contact Center.

Aanpassing rekenfactoren U kunt verschillende pensioenkeuzes maken. Wilt u bijvoorbeeld uw partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen? Of juist andersom? Of wilt u eerder met pensioen? In deze situaties maken wij een berekening. Hiervoor gebruiken wij bepaalde rekenfactoren. Deze stellen we elk jaar vast. Hierbij houden we rekening met onder andere de stand van de rente en hoe oud mensen worden. De nieuwe reken­ factoren vindt u in het pensioen­reglement.

Pensioen samen regelen:

Samen sta JIJ sterk Uw pensioen kunt u beter samen regelen dan alleen. Pensioenfonds Groenten en Fruit doet dat voor iedereen in onze bedrijfstak. Met zo’n gezamenlijk pensioen zijn kosten, risico’s en invloed beter verdeeld. Zo blijft er meer geld over voor uw pensioen. Ons pensioenfonds en andere pensioenfondsen zijn lid van de Pensioenfederatie. De Pensioen­ federatie geeft informatie over het collectief pensioen en de voordelen ervan. Bij een collectief pensioen deelt u bijvoorbeeld de kosten met iedereen die in de

sector werkt. Zo blijft er per persoon meer geld over voor pensioen. Ook is bij een pensioenfonds de premie lager, omdat het fonds het geld belegt. Beleggen brengt meer risico’s met zich mee vergeleken met een spaar­rekening. Maar het levert op de langere termijn meer rendement op. Bovendien zou de premie hoger worden als het pensioen­fonds het geld alleen op een spaarrekening zou zetten. Tot slot maakt een pensioenfonds geen winst en keert het geen bonussen uit. Het enige doel is een

zo goed mogelijk pensioen voor u te bereiken. Meer weten over dit onderwerp? Op www.samenstajijsterk.nl vertelt de Pensioenfederatie u meer over de voordelen van collectief pen­sioen. Niet alleen met tekst maar ook met filmpjes en antwoorden op veelgestelde vragen.


Joop Maasbommel ging met de vut:

“Ik heb mij nog nooit verveeld” De VUT-regeling bestaat vanaf 2015 niet meer. Maar in 2003 kon Joop Maasbommel nog gebruik­ maken van de vut. Hij was toen bijna 62. “Ik had de keuze: korter gaan werken of helemaal stoppen. Dat had geen gevolgen voor de opbouw van mijn pen­sioen. Ik was er wel aan toe. Dus ben ik helemaal gestopt met werken.” Jarenlang werkte hij als elektrisch onderhoudsmonteur. Eerst in de grootmetaal, op een scheeps­ werf, en de laatste tien jaar bij Coroos Productie B.V. in Geldermalsen. Op een dag in 2003 zat het werken erop. Joop ging met de vut. “Ik heb er geen proble-

men mee gehad”, zegt hij als hij terugkijkt op die tijd. “Sterker nog: ik heb me geen ogenblik verveeld. Nog steeds niet.”

“Ik ben graag bij mijn kinderen en kleinkinderen.” Joop heeft dan ook veel hobby’s. “Ik hou van motorrijden en van sleutelen aan de motor. Maar ook van knutselen en klussen aan mijn eigen huis. En ik

ben graag bij mijn kinderen en klein­ kinderen.” De Gorkumer heeft geen klagen: “Van sommigen hoorde ik dat ze in een gat waren gevallen. Ik heb daar totaal geen last van. Ook financieel heb ik niets te lijden. Ik ben dit jaar 70 geworden en ik ben nog goed gezond. Ik hoop dat dat nog even zo blijft.”

Crisisplan voor de toekomst Het bestuur stelt een plan op waarin staat wat het gaat doen als het pensioenfonds in een crisissituatie terechtkomt. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het crisisplan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen.

Waarom een crisisplan? Het pensioenfonds heeft momenteel een herstel­­ plan. Dit plan is gericht op herstel uit de huidige crisis. Het crisisplan is gericht op de toekomst: hoe gaan we dan om met crisissituaties? Welke maat­regelen neemt het bestuur dan? Wij kijken naar de haal­baarheid en het effect van de maatregelen en naar de verschillende belangen. Voor 1 mei moet het bestuur dit crisisplan vast­stellen. Wilt u er meer over weten? U vindt dit crisisplan ná 1 mei op de website www. groentefruitpensioen.nl.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

april 2012


Colofon De Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie. Ontwerp: Vormplan design, bno Amsterdam. Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement staat de inhoud van de regeling volledig beschreven. U vindt het reglement op de website.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

april 2012

Vragen over uw pensioen? Het Klant Contact Center krijgt allerlei vragen over pensioen. We beantwoorden er een paar. Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan eens op de website www.groentefruitpensioen.nl bij Wat te doen bij… of bij Veelgestelde vragen.

Hoe vraag ik een waardeoverdracht aan?

Wanneer kan ik stoppen met werken?

Werkte u al in dezelfde bedrijfstak? Dan heeft u al pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Groenten en Fruit. U blijft gewoon deelnemer en uw pensioen­opbouw loopt automatisch door. Bent u nieuw in deze bedrijfstak? Dan heeft u waarschijnlijk pen­sioen opgebouwd bij een ander pen­sioenfonds. U kunt kiezen:

De pensioenleeftijd is momenteel nog 65 jaar. Stopt u eerder of later dan uw 65ste verjaardag? Dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Vraag daarom eerst een berekening aan. Dan weet u of u voldoende inkomen heeft om van te leven.

 U brengt uw opgebouwde pensioen­

Vóór u met pensioen gaat, kunt u verschillende keuzes maken:

rechten onder bij pensioenfonds Groenten en Fruit. Dit heet waarde­overdracht.

 Eerder of later met pensioen gaan

(tussen 60 en 70 jaar). Wilt u waarde­overdracht aanvragen? Belt u dan het Klant Contact Center voor het aanvraag­formulier. U moet dit terug­ sturen binnen zes maanden na uw eerste werkdag. Let op: op dit moment kan uw pensioenfonds uw aanvraag nog niet behandelen. Eerst moet de dekkingsgraad weer boven de 100% zijn. Stuurt u uw aanvraag wél op tijd in.  U laat uw pensioen staan bij het andere

pensioenfonds. U hoeft hier niets voor te doen.

Eerst een periode (5 of 10 jaar) een hogere

uitkering krijgen en erna een lagere.  (Een deel van het) partnerpensioen

omzetten in meer ouderdomspensioen of andersom.

Wilt u een berekening laten maken van uw pensioen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur met het Klant Contact Center: 088 - 008 40 22.

Uw pensioenoverzicht valt in de brievenbus Eind mei 2012 krijgt u uw UPO (Uniform Pensioen overzicht). Hierin leest u hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pen­sioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt.

Makkelijk te vergelijken

Alle pensioenfondsen en verzekeraars sturen pen­sioenoverzichten. Heeft u pensioenregelingen

bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars? Dan kunt u ook eens kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan al uw pensioen­bedragen bij elkaar. Heeft u vragen over uw pensioen­overzicht? Kijk dan op www.groentefruitpensioen.nl bij Veelgestelde vragen.

Nieuwsbrief BPF Groenten en Fruit, april 2012  

Nieuwsbrief voor BPF Groenten en Fruit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you